You are on page 1of 10

Druk nr 1370

Warszawa, 7 pa!dziernika 2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne
Pa"stwo" do spraw zwi#zanych z
ograniczaniem biurokracji
NPP-020-83-2008

Pan
Bronis$aw Komorowski
Marsza$ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna
"Przyjazne Pa"stwo" do spraw zwi#zanych z ograniczaniem biurokracji wnosi
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us!ug.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy zosta$
upowa%niony pose$ Micha$ Marcinkiewicz.

Przewodnicz#cy Komisji

(-) Janusz Palikot

z 2004 r. z pó!n. 756. 113. 12 otrzymuje brzmienie: „Je%eli dane zawarte w zg$oszeniu rejestracyjnym ulegn# zmianie. 535. zm. poz. 96 ust. podatnik jest obowi#zany zg$osi& zmian' do naczelnika urz'du skarbowego w terminie 14 dni. 2681. Nr 143. Obowi#zek ten nie dotyczy przypadków. poz. z 2007 r. poz.”. poz. gdy nast'puje wy$#cznie zmiana danych obj'tych obowi#zkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. 113. 1)) w art. 1484. Nr 112. 2)). Nr 269 poz. poz. Ustawa wchodzi w %ycie po up$ywie 14 dni od dnia og$oszenia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug Art. U. U. 1187 i Nr 192. Nr 104. Nr 74. Nr 14. o podatku od towarów i us$ug (Dz. 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta$y og$oszone w Dz. . W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. licz#c od dnia. z 2005 r. 1199 i Nr 179. Nr 168. poz. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p$atników (Dz. Art. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 1382 oraz z 2008 r. poz. 444. poz. w którym nast#pi$a zmiana. z 2006 r.U. poz. zm. z 2006 r. Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku. 769. z 2005 r. Nr 14. projekt USTAWA z dnia ………………2008 r. 1028 i 1029. poz. Nr 90. 2. poz.U. Nr 54. Nr 143. gdy zg$aszana zmiana powoduje zmian' w$a(ciwo(ci organu podatkowego. 1. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta$y og$oszone w Dz. z pó!n.

którzy zamierzaj# podj#& dzia$alno(& opodatkowan# tym podatkiem. podatnicy opodatkowani VAT (czyli w praktyce wi'kszo(& przedsi'biorców) obowi#zani s# do zg$aszania zmiany tych danych dwukrotnie: raz na potrzeby ewidencji NIP. W konsekwencji. Niezale%nie. . w ka%dym wypadku zmiany danych ujawnionych w zg$oszeniu. nr 54 poz. UZASADNIENIE 1.. 535 ze zm. numery identyfikacyjne REGON i PESEL. adres siedziby/adres zamieszkania). na gruncie ustawy o VAT jednolity termin 7-dniowy.14 dni. zg$oszenie VAT-R) oraz aktualizowania danych wykazanych w tym zg$oszeniu. 2. Podstawowe dane identyfikacyjne podatników (nazwa. o podatku od towarów i us$ug (Dz. na gruncie ustawy o NIP zró%nicowane terminy. Równocze(nie. na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. dla podatników b'd#cych wy$#cznie podatnikami w zakresie podatków lokalnych – data z$o%enia pierwszej deklaracji lub termin dokonania pierwszej w roku podatkowym wp$aty podatku. Podatnicy s# nast'pnie obowi#zani do aktualizowania tych zg$osze". Przedstawienie stanu obecnego Na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p$atników (ustawa o NIP) wszyscy podatnicy s# obowi#zani do dokonania zg$oszenia identyfikacyjnego NIP. z którego dane rejestrowane s# w Krajowej Ewidencji Podatników. Wyja"nienie celu ustawy Celem ustawy jest uproszczenie zasad dokonywania aktualizacji danych podatników w systemie ewidencji podatników (NIP) i dla celów VAT. drugi raz na potrzeby ewidencji VAT. maj# obowi#zek odr'bnego z$o%enia zg$oszenia rejestracyjnego (tzw. podlegaj# aktualizacji zarówno na podstawie ustawy o NIP jak i ustawy o VAT. dla podatników podatków dochodowych – 30 dni. .U. podatnicy podatku VAT. dalej: ustawa o VAT). na gruncie ka%dych z tych ustaw obowi#zuj# inne terminy aktualizacji danych: . w zale%no(ci od statusu podmiotu zobowi#zanego do dokonania zg$oszenia: dla podatników VAT i podatku akcyzowego .

b. Pokrywaj#ce si' zakresy danych podlegaj#cych aktualizacji. Wi'kszo(& przedsi'biorców jest podatnikami VAT i podatków dochodowych. gdy dane podlegaj#ce aktualizacji zosta$y ju% obj'te zg$oszeniem aktualizacyjnym na podstawie ustawy o NIP. Docelowo. zabezpiecza uzyskanie informacji o zmianach danych z odpowiednim wyprzedzeniem (nawet w przypadku zmian skutkuj#cych zmian# w$a(ciwo(ci organu. (ii) wy$#czenie obowi#zku dwukrotnej aktualizacji danych identyfikacyjnych (w sytuacji. a Proponowany 14-dniowy termin aktualizacji danych dla podmiotów prowadz#cych dzia$alno(& gospodarcz# wydaje si' mo%liwy do zaakceptowania zarówno dla przedsi'biorców jak i organów podatkowych. a teoretycznie d$u%sze terminy (14/30 dni) na aktualizacj' danych dla celów NIP maj# dla przedsi'biorców niewielkie znaczenie. . w sytuacji. gdy zg$oszenie dla celów ustawy o NIP dotyczy tych samych danych. Z perspektywy tych drugich. co zg$oszenie dla celów ustawy o VAT). Termin na aktualizacj' danych dla celów VAT (7 dni) jest bardzo krótki. podatnicy powinni by& zobowi#zani tylko do sk$adania tylko jednego zg$oszenia zawiadamiaj#cego o zmianach ich danych identyfikacyjnych. a wi'c i tak maj# obowi#zek informowania organów podatkowych o zmianie danych identyfikacyjnych w ci#gu 7 dni na podstawie ustawy o VAT. Poniewa% wprowadzenie takich zmian na obecnym etapie mog$oby okaza& si' niemo%liwe ze wzgl'dów technicznych (niedostosowanie systemów informatycznych wykorzystywanych w Krajowej Ewidencji Podatników oraz dla celów prowadzenia ewidencji podatników VAT) postuluje si' przynajmniej: (i) wprowadzenie jednolitych terminów aktualizacji dla przedsi'biorców na gruncie obu tych ustaw. jak i ustawy o VAT. wprowadzenie 14-dniowego terminu dla podatników VAT na dokonanie aktualizacji danych zarówno na gruncie ustawy o NIP. %e omawiane przepisy s# myl#ce i trudne w stosowaniu. oznacza efektywnie wyd$u%enie terminu aktualizacji danych. zwolnienie z obowi#zku sk$adania zg$oszenia aktualizacyjnego dla celów VAT. Z perspektywy tych pierwszych. Ró#nice mi$dzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym Proponowane zmiany polegaj# na uproszczeniu zasad aktualizacji podstawowych danych identyfikacyjnych dla przedsi'biorców poprzez: a. 3. bior#c pod uwag' miesi'czny okres rozliczenia podatku VAT i 25- dniowy termin rozliczenia podatku za dany miesi#c). ad. skutkuj#ce obowi#zkiem ich dwukrotnego zg$aszania oraz zró%nicowane terminy sk$adania zg$osze" sprawiaj#.

w tym bud#et pa%stwa i bud#ety jednostek samorz&du terytorialnego Wprowadzenie powy%szej regulacji nie b'dzie mia$o bezpo(rednich skutków finansowych w postaci zwi'kszonych wydatków z bud%etu pa"stwa je(li zmiany aktualizacyjne b'd# odbywa$y si' w obr'bie danego urz'du skarbowego. 7. Ocena zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Docelowo podatnicy powinni by& zobowi#zani do sk$adania dla celów ustawy VAT i NIP jednego zg$oszenia zawiadamiaj#cego o zmianach ich danych identyfikacyjnych. Wp!yw regulacji na rynek pracy Proponowana nowelizacja ustawy nie b'dzie mia$a wp$ywu na rynek pracy. 6. . Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych. 4. Natomiast w przypadku zmiany w$a(ciwo(ci urz'du mo%e spowodowa& dodatkowe koszty wynikaj#ce z konieczno(ci dokonywania przez urz'dników post'powa" maj#cych na celu aktualizacje danych. b. Wp!yw regulacji na sytuacj$ spo!eczn& i gospodarcz& Zmiana ustawy w proponowanym kszta$cie przyczyni si' do ujednolicenia terminów i uproszczenia zasad dokonywania przez podatników aktualizacji danych identyfikacyjnych.ad. Przepis wy$#cza konieczno(& dokonywania dwukrotnej aktualizacji tych samych danych identyfikacyjnych w przypadku. gdy ewentualna aktualizacja VAT-R dotyczy$aby danych podlegaj#cych zg$oszeniu aktualizacyjnemu NIP. 5.

96 ust. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p$atników (Dz. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto(ci dodanej (Dz. ze zm.Urz. gdy nast'puje wy$#cznie zmiana danych obj'tych obowi#zkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. Warszawa. ze zm. do podatków zharmonizowanych. akcyzy i innych podatków po(rednich w zakresie. ze zm.12. UE L 347 z 11. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.in. a tak%e ograniczeniu obowi#zku zg$oszenia zmiany takich danych w przypadku.2006 r. o podatku od towarów i us$ug (Dz. Na przywo$anej podstawie prawnej wydana zosta$a m. 398. 2681. poz.) sporz#dza si' nast'puj#c# opini': I.. poz. zgodnie z art. Ustawa ma wej(& w %ycie po up$ywie 14 dni od dnia og$oszenia. Nr 269. . – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. s. Przepis ten upowa%nia Rad' do uchwalania przepisów dotycz#cych harmonizacji ustawodawstw odnosz#cych si' do podatków obrotowych.U. z 2002 r. 9 uchwa$y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.).P. 1). 535. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj$tej projektem ustawy Podatek od towarów i us$ug nale%y.). 93 Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot' Europejsk#. dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Zmiana polega na wyd$u%eniu terminu do zg$aszania naczelnikowi urz'du skarbowego zmiany danych zawartych w zg$oszeniu rejestracyjnym podatnika podatku od towarów i us$ug.U. w jakim harmonizacja jest niezb'dna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewn'trznego. BAS-WAEiM-2890/08 Pan Bronis$aw Komorowski Marsza$ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodno"ci komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Micha! Marcinkiewicz) z prawem Unii Europejskiej Na podstawie art. II. 34 ust. z 2004 r. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us$ug przewiduje zmian' przepisu art. Nr 23. Nr 54. poz. 17 pa!dziernika 2008 r.

Konkluzje Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us$ug nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto(ci dodanej. w szczególno(ci z dyrektyw# 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Proponowana regulacja nie jest sprzeczna z dyrektyw#. Przepis art. Analiza przepisów projektu pod k&tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto(ci dodanej nie reguluje szczegó$owych kwestii dotycz#cych terminów aktualizacji danych podatnika podlegaj#cych zg$oszeniu rejestracyjnemu. 1 dyrektywy stanowi jedynie. IV. zmian' i zako"czenie dzia$alno(ci jako podatnika. 213 ust. 2 III. podatki . %e ka%dy podatnik (podatku od towarów i us$ug) zg$asza rozpocz'cie. VAT.

poz. 535. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). z 2004 r. o podatku od towarów i us$ug (Dz. poz. ze zm. za projekt ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska. projektem ustawy wykonuj#cym prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy maj#cy na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p$atników (Dz. 95a ust. Warszawa. Zmiana polega na wyd$u%eniu terminu do zg$aszania naczelnikowi urz'du skarbowego zmiany danych zawartych w zg$oszeniu rejestracyjnym podatnika podatku od towarów i us$ug. Poniewa% przedstawiony projekt ustawy nie ma na celu wykonania %adnego przepisu prawa Unii Europejskiej nie ma podstaw. podatki . w trybie art. 1 Regulaminu Sejmu. VAT. 3 Regulaminu Sejmu.U. 1 Regulaminu Sejmu Stosownie do art. 2681. 17 pa!dziernika 2008 r. BAS-WAEiM-2891/08 Pan Bronis$aw Komorowski Marsza$ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna dotycz&ca mo#liwo"ci uznania przedstawionego komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Micha! Marcinkiewicz) za projekt ustawy wykonuj&cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. ze zm. Przedstawiony komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us$ug przewiduje zmian' przepisu art. 95a ust. 95a ust.). by uzna& go. Nr 54. Nr 269. gdy nast'puje wy$#cznie zmiana danych obj'tych obowi#zkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. a tak%e ograniczeniu obowi#zku zg$oszenia zmiany takich danych w przypadku.U. 96 ust.