You are on page 1of 558

Druk nr 1372

Warszawa, 17 listopada 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-197-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o s!u"bie wojskowej


"o!nierzy zawodowych oraz niektórych
innych ustaw wraz z projektami aktów
wykonawczych.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister Obrony
Narodowej.

Wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW

(-) Waldemar Pawlak


Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o s!u"bie wojskowej "o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych


(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. &o!nierzem zawodowym mo#e by' osoba posiadaj"ca obywatelstwo polskie,
o nieposzlakowanej opinii, której wierno%' dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi
w"tpliwo%ci, posiadaj"ca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolno%' fizyczn" i psychiczn" do
pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej.”;
2) w art. 3 po ust. 1 dodaje si$ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. &o!nierze zawodowi pe!ni" czynn" s!u#b$ wojskow" jako s!u#b$ sta!" lub s!u#b$
kontraktow".
1b. Czynn" s!u#b$ wojskow" na zasadach okre%lonych w ustawie pe!ni" równie# osoby
powo!ane do tej s!u#by w charakterze kandydatów na #o!nierzy zawodowych.”;
3) w art. 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych dziel" si$ na
korpusy osobowe. Korpusy osobowe dziel" si$ na grupy osobowe, w których wyst$puje
podzia! na specjalno%ci wojskowe.”,
b) uchyla si$ ust. 4,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporz"dzenia, tworzy i znosi korpusy
osobowe, ustala ich podzia! na grupy osobowe i specjalno%ci wojskowe, zapewniaj"c
zaspokojenie potrzeb Si! Zbrojnych.”,
d) uchyla si$ ust. 6;
4) w art. 5:
a) w ust. 3 w pkt 6 %rednik zast$puje si$ kropk" i uchyla si$ pkt 7,

1)
Niniejsz" ustaw" zmienia si$ ustawy: ustaw$ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw$ z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta!towaniu wynagrodze( w pa(stwowej sferze bud#etowej oraz ustaw$ z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych.
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) gdy nie przyst"pi! w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej lub
gdy otrzyma! ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej ocen$ niedostateczn".”,
c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dowódca jednostki wojskowej – w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1, ust. 3
pkt 1 – 4 oraz ust. 4 pkt 3 i 4, a tak#e, po uzgodnieniu z podmiotem w!a%ciwym do
wyznaczenia #o!nierza zawodowego na stanowisko s!u#bowe, w przypadkach
wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz w ust. 4 pkt 1 i 2;”;
5) w art. 6:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) #o!nierze zawodowi – #o!nierzy pe!ni"cych sta!" lub kontraktow" zawodow"
s!u#b$ wojskow";”,
– w pkt 3 %rednik zast$puje si$ przecinkiem i dodaje si$ lit. f w brzmieniu:
„f) specjalno%ci" wojskow";”,
– pkt 11a otrzymuje brzmienie:
„11a) karta opisu stanowiska s!u#bowego – dokument sporz"dzony dla ka#dego
stanowiska s!u#bowego wyst$puj"cego w etacie jednostki wojskowej
(komórki organizacyjnej), zawieraj"cy w szczególno%ci informacje dotycz"ce
charakterystyki stanowiska i wymaganych kwalifikacji na stanowisku
s!u#bowym;”,
– pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) kontrakt – pisemn" umow$ zawart" mi$dzy osob" zg!aszaj"c" ch$' pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej jako kontraktowej a podmiotem w!a%ciwym
do zawarcia takiej umowy;”,
– pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) obj$cie stanowiska s!u#bowego – okre%lony w rozkazie dziennym dowódcy
jednostki wojskowej dzie( przyst"pienia #o!nierza zawodowego
do wykonywania obowi"zków s!u#bowych na stanowisku s!u#bowym, na
które #o!nierz ten zosta! wyznaczony decyzj" uprawnionego podmiotu;”,
– uchyla si$ pkt 18 i 19,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jednostce wojskowej – nale#y przez to rozumie' jednostk$ organizacyjn" Si!
Zbrojnych, funkcjonuj"c" na podstawie nadanego przez Ministra Obrony
Narodowej etatu okre%laj"cego jej struktur$ wewn$trzn", liczb$, rodzaje i rang$

2
wszystkich stanowisk s!u#bowych wyst$puj"cych w tej jednostce, jak równie#
liczb$ i rodzaje uzbrojenia, %rodków transportu i innego wyposa#enia nale#nego
jednostce, oraz pos!uguj"c" si$ piecz$ci" urz$dow" z god!em Rzeczypospolitej
Polskiej i nazw" (numerem) jednostki, a tak#e jednostki organizacyjne podleg!e
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, przedsi$biorstwa
pa(stwowe, dla których jest on organem za!o#ycielskim, oraz komórki
organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;”;
6) w art. 7 dodaje si$ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Decyzje w spawach, o których mowa w art. 10 pkt 2, art. 20 ust. 3 pkt 2, art. 24
ust. 2 pkt 2, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 114 ust. 4 pkt 2, art. 115 ust. 1 pkt 2, art. 124a ust. 3
pkt 2 i art. 138 ust. 4 oraz art. 143 ust. 2 pkt 8, dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr wydaje w imieniu Ministra Obrony
Narodowej.”;
7) w art. 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od decyzji wydanych w sprawach okre%lonych w ustawie #o!nierz zawodowy mo#e
wnie%' odwo!anie, na zasadach okre%lonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
post$powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó)n. zm.2)),
i, z zastrze#eniem ust. 2, skarg$ do w!a%ciwego s"du administracyjnego, na zasadach
okre%lonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post$powaniu przed s"dami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z pó)n. zm.3)).”,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) skierowania do wykonywania zada( s!u#bowych poza jednostk" wojskow".”;
8) art. 9 – 17 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 9. 1. Powo!anie do zawodowej s!u#by wojskowej nast$puje:
1) do s!u#by sta!ej – na czas nieokre%lony;
2) do s!u#by kontraktowej – na czas okre%lony w kontrakcie.
2. Powo!anie do zawodowej s!u#by wojskowej mo#e nast"pi', je#eli przemawiaj" za tym
potrzeby Si! Zbrojnych.
3. Powo!anie do zawodowej s!u#by wojskowej nast$puje:

2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565.

3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169,
poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r.
Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650.

3
1) do s!u#by sta!ej – w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych;
2) do s!u#by kontraktowej – w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych
zawodowych.
4. Stosunek s!u#bowy #o!nierza s!u#by sta!ej powstaje w drodze powo!ania, na podstawie
dobrowolnego zg!oszenia si$ do tej s!u#by.
5. Stosunek s!u#bowy #o!nierza s!u#by kontraktowej powstaje w drodze powo!ania, na
podstawie kontraktu, zawartego mi$dzy osob", która dobrowolnie zg!osi!a si$ do tej s!u#by,
a w!a%ciwym podmiotem.
6. Termin rozpocz$cia pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej oraz stanowisko
s!u#bowe, na jakim b$dzie pe!niona ta s!u#ba, okre%la rozkaz personalny.
Art. 10. Rozkaz personalny o powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej wydaj",
w przypadku powo!ania na stanowiska s!u#bowe:
1) o stopniach etatowych pu!kownika (komandora) i genera!ów (admira!ów) – Minister
Obrony Narodowej;
2) w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach etatowych niewymienionych w pkt 1,
oraz w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych w jednostkach
wojskowych niewymienionych w pkt 3 i 4 – dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr;
3) w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych – Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Si! Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Si!
Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendant G!ówny
&andarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, w podleg!ych jednostkach
wojskowych;
4) w korpusie szeregowych zawodowych – dowódca jednostki wojskowej zajmuj"cy
stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pu!kownika
w podleg!ych jednostkach wojskowych.
Art. 11. 1. Do s!u#by sta!ej w korpusie oficerów zawodowych powo!uje si$ #o!nierza
s!u#by kandydackiej mianowanego na stopie( wojskowy podporucznika (podporucznika
marynarki), po uko(czeniu studiów w szkole wojskowej.
2. Do s!u#by sta!ej mo#na powo!a':
1) w korpusie oficerów zawodowych:
a) oficera s!u#by kontraktowej, który posiada stopie( wojskowy równy stopniowi
etatowemu stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony po powo!aniu
do s!u#by sta!ej, oraz bardzo dobr" ocen$ w ostatniej opinii s!u#bowej,
b) oficera rezerwy, który spe!nia !"cznie nast$puj"ce warunki:
– posiada dyplom uko(czenia studiów wy#szych,
4
– posiada stopie( wojskowy równy lub bezpo%rednio ni#szy od stopnia
etatowego stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony po
powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej,
– pe!ni!, przed zwolnieniem ze s!u#by i przeniesieniem do rezerwy, sta!" lub
kontraktow" zawodow" s!u#b$ wojskow";
2) w korpusie podoficerów zawodowych:
a) podoficera s!u#by kontraktowej, który posiada stopie( wojskowy równy
stopniowi etatowemu stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony po
powo!aniu do s!u#by sta!ej, oraz bardzo dobr" ocen$ w ostatniej opinii
s!u#bowej,
b) podoficera rezerwy, który spe!nia !"cznie nast$puj"ce warunki:
– posiada uko(czon" szko!$ %redni",
– posiada stopie( wojskowy równy lub bezpo%rednio ni#szy od stopnia
etatowego stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony po
powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej,
– pe!ni!, przed zwolnieniem ze s!u#by i przeniesieniem do rezerwy, sta!" lub
kontraktow" zawodow" s!u#b$ wojskow".
Art. 12. 1. Do s!u#by kontraktowej powo!uje si$:
1) w korpusie oficerów zawodowych – #o!nierza s!u#by kandydackiej, posiadaj"cego
dyplom uko(czenia studiów wy#szych, mianowanego na stopie( wojskowy
podporucznika (podporucznika marynarki), po uko(czeniu szkolenia w uczelni
wojskowej;
2) w korpusie podoficerów zawodowych – #o!nierza s!u#by kandydackiej,
posiadaj"cego uko(czon" szko!$ %redni", mianowanego na stopie( wojskowy kaprala
(mata), po uko(czeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
3) w korpusie szeregowych zawodowych – #o!nierza s!u#by kandydackiej,
posiadaj"cego uko(czone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego
w o%rodku szkolenia.
2. Do s!u#by kontraktowej mo#na powo!a':
1) w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada dyplom
uko(czenia studiów wy#szych oraz stopie( wojskowy równy lub bezpo%rednio
ni#szy od stopnia etatowego stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony
po powo!aniu do s!u#by;
2) w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada
uko(czon" szko!$ %redni" oraz stopie( wojskowy równy lub bezpo%rednio ni#szy od

5
stopnia etatowego stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony po
powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej;
3) w korpusie szeregowych zawodowych – #o!nierza rezerwy, który odby! czynn"
s!u#b$ wojskow" oraz uko(czy! co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie
zawodowe lub kwalifikacje albo umiej$tno%ci przydatne w korpusie osobowym,
w jakim ma pe!ni' s!u#b$ wojskow".
Art. 13. 1. &o!nierz s!u#by kontraktowej mo#e j" pe!ni' przez !"czny okres nie-
przekraczaj"cy dwunastu lat. Do !"cznego czasu trwania s!u#by kontraktowej zalicza si$
okresy odbywania lub pe!nienia innych form czynnej s!u#by wojskowej oraz okresy
pe!nienia s!u#by w formacjach, o których mowa w art. 17a.
2. Powo!anie #o!nierza do s!u#by kontraktowej mo#e nast"pi' jednorazowo na okres od
osiemnastu miesi$cy do sze%ciu lat.
3. Pierwszy kontrakt na pe!nienie s!u#by kontraktowej zawiera si$ na okres osiemnastu
miesi$cy.
Art. 14. 1. W!a%ciwym do zawierania pierwszego i kolejnych kontraktów na pe!nienie
s!u#by kontraktowej jest podmiot uprawniony do wyznaczenia #o!nierza na stanowisko
s!u#bowe, na którym #o!nierz b$dzie pe!ni! zawodow" s!u#b$ wojskow".
2. Podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia #o!nierza s!u#by kontraktowej na pierwsze
stanowisko s!u#bowe w korpusie kadry sporz"dza dla celów ewidencyjnych rozkaz
personalny o wyznaczeniu na to stanowisko, a nast$pnie w kontrakcie zamieszcza nazw$
tego stanowiska.
3. Kontrakt powinien zawiera':
1) oznaczenie stron – stopie( wojskowy, imi$ i nazwisko oraz stanowisko s!u#bowe
dowódcy jednostki wojskowej, a tak#e stopie( wojskowy, imi$ i nazwisko, imi$ ojca,
dat$ urodzenia, adres zameldowania, seri$ i numer dowodu to#samo%ci oraz numer
PESEL i numer identyfikacji podatkowej #o!nierza lub innej osoby powo!ywanej do
kontraktowej s!u#by wojskowej;
2) dat$ i miejsce podpisania;
3) okre%lenie dnia rozpocz$cia s!u#by kontraktowej oraz dnia, do którego kontrakt
obowi"zuje;
4) okre%lenie pierwszego stanowiska s!u#bowego i stopnia wojskowego;
5) o%wiadczenie #o!nierza lub innej osoby powo!ywanej do kontraktowej s!u#by
wojskowej, #e znane s" im zasady pe!nienia tej s!u#by;
6) podpisy stron.
4. Wyznaczenie #o!nierza s!u#by kontraktowej na inne ni# zajmowane dotychczas
stanowisko s!u#bowe nie wymaga sporz"dzenia aneksu do kontraktu, a podmiot, o którym
6
mowa w ust. 1, wydaje rozkaz personalny o wyznaczeniu #o!nierza na nowe stanowisko
s!u#bowe, o ile jest to równorz$dne lub wy#sze stanowisko s!u#bowe i #o!nierz wyrazi na to
zgod$.
Art. 15. 1. &o!nierz s!u#by kontraktowej najpó)niej na trzy miesi"ce przed dniem up!ywu
okresu, na jaki zosta! zawarty kontrakt, mo#e wyst"pi' z wnioskiem o zawarcie kolejnego
kontraktu lub powo!anie do s!u#by sta!ej.
2. &o!nierza s!u#by kontraktowej mo#na powo!a' na jego wniosek do s!u#by sta!ej, je#eli
otrzyma! bardzo dobr" ocen$ w ostatniej opinii s!u#bowej, o której mowa w art. 26 ust. 5.
3. Z inicjatyw" zawarcia kolejnego kontraktu lub powo!ania do s!u#by sta!ej mo#e
wyst"pi' równie# dowódca jednostki wojskowej, w której #o!nierz s!u#by kontraktowej
pe!ni kontraktow" s!u#b$ wojskow".
Art. 16. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) szczegó!owe warunki, tryb i sposób powo!ywania do zawodowej s!u#by wojskowej
oraz nadawania pierwszych stopni wojskowych osobom, o których mowa w art. 11
ust. 1 i art. 12 ust. 1, oraz stopni wojskowych w przypadku powo!ania do zawodowej
s!u#by wojskowej #o!nierza posiadaj"cego ni#szy stopie( od stopnia etatowego
stanowiska s!u#bowego na jakie ma by' wyznaczony po powo!aniu do zawodowej
s!u#by wojskowej;
2) szczegó!owy tryb zawierania kontraktu i wzór kontraktu.
Rozporz"dzenie powinno zapewnia', aby nabór do zawodowej s!u#by wojskowej mia!
charakter otwarty i by! konkurencyjny.
Art. 17. 1. Przepisów art. 9, art. 11 ust. 1 i art. 12 – 15 nie stosuje si$ w przypadku
powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej aplikantów, asesorów i s$dziów w s"dach
wojskowych.
2. Powo!anie do zawodowej s!u#by wojskowej aplikantów, asesorów i s$dziów w s"dach
wojskowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s"dów
wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676).”;
9) po art. 17 dodaje si$ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. Funkcjonariusza lub inn" osob$ posiadaj"c" stopie( policyjny, Stra#y
Granicznej, Biura Ochrony Rz"du, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, S!u#by Wi$ziennej,
Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S!u#by Wywiadu Wojskowego,
S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego lub Urz$du Ochrony Pa(stwa, je#eli przemawiaj" za
tym potrzeby Si! Zbrojnych, mo#na powo!a' do zawodowej s!u#by wojskowej na
stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorz$dnego ze stopniem
posiadanym w odpowiedniej s!u#bie.

7
2. Powo!anie funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do zawodowej s!u#by wojskowej
mo#e nast"pi' po uzyskaniu zgody tego funkcjonariusza oraz zgody szefa formacji, w której
funkcjonariusz pe!ni s!u#b$.
3. Funkcjonariusza lub inn" osob$, o której mowa w ust. 1, powo!an" do zawodowej
s!u#by wojskowej mianuje si$ na odpowiedni stopie( wojskowy na zasadach okre%lonych
w art. 32. Mianowanie nast$puje z dniem obj$cia stanowiska s!u#bowego.
4. Przed obj$ciem stanowiska s!u#bowego #o!nierz powo!any w trybie ust. 1 – 3 sk!ada
przysi$g$ wojskow" oraz mo#e by' poddany szkoleniu wojskowemu.
5. Okresy s!u#by w formacjach, o których mowa w ust. 1, zalicza si$ do okresów, od
których s" uzale#nione uprawnienia wymienione w art. 62 ust. 4 i art. 80 ust. 1 pkt 3.
6. Rada Ministrów okre%li, w drodze rozporz"dzenia, jakie stopnie policyjne, Stra#y
Granicznej, Biura Ochrony Rz"du, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, S!u#by Wi$ziennej,
Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S!u#by Wywiadu Wojskowego
lub S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadaj" poszczególnym stopniom
wojskowym. Rozporz"dzenie powinno uwzgl$dnia' równorz$dno%' pierwszych stopni
w poszczególnych korpusach.”;
10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. &o!nierz zawodowy pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowisku
s!u#bowym w jednostce wojskowej, z zastrze#eniem art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1,
w dyspozycji, a #o!nierz zawodowy w s!u#bie sta!ej równie# w rezerwie kadrowej.”;
11) w art. 20:
a) ust. 1 – 3 otrzymuj" brzmienie:
„1. &o!nierz zawodowy w s!u#bie sta!ej zwolniony z dotychczas zajmowanego
stanowiska s!u#bowego mo#e by' przeniesiony do rezerwy kadrowej podmiotu
okre%lonego w ust. 3, je#eli przewiduje si$ wyznaczenie go na inne stanowisko
s!u#bowe.
1a. Je#eli przemawiaj" za tym potrzeby Si! Zbrojnych, #o!nierz zawodowy w s!u#bie
sta!ej mo#e by' przeniesiony do rezerwy kadrowej, w zwi"zku z podj$ciem przez niego
pracy poza granicami pa(stwa w strukturach organizacji mi$dzynarodowych lub
mi$dzynarodowych strukturach wojskowych, na podstawie umowy zawartej mi$dzy tym
#o!nierzem a tak" organizacj".
2. Okres pozostawania #o!nierza zawodowego w rezerwie kadrowej nie mo#e by'
jednorazowo d!u#szy ni# dwa lata, z zastrze#eniem ust. 4 i art. 65a ust. 6.
3. W!a%ciwym do przeniesienia #o!nierza zawodowego do rezerwy kadrowej jest:
1) Minister Obrony Narodowej – w przypadku #o!nierza zawodowego zwolnionego ze
stanowiska s!u#bowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady
8
Ministrów i Ministra Obrony Narodowej oraz w przypadku, o którym mowa
w ust. 1a;
2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr
– w pozosta!ych przypadkach.”,
b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z podj$ciem przez #o!nierza zawodowego pracy, o której mowa w ust. 1a, czas
pozostawania w rezerwie kadrowej nie mo#e by' d!u#szy ni# sze%' lat w okresie
zawodowej s!u#by wojskowej.”;
12) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uprawnionym do przeniesienia #o!nierza zawodowego do dyspozycji jest podmiot,
który wyda! decyzj$ o zwolnieniu #o!nierza z zawodowej s!u#by wojskowej.”;
13) w art. 22 ust. 9 i 10 otrzymuj" brzmienie:
„9. Rada Ministrów okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) szczegó!owy tryb post$powania przy wyznaczaniu #o!nierzy zawodowych na
stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
i odwo!ywania z tych stanowisk;
2) tryb post$powania przy kierowaniu #o!nierzy zawodowych w celu wyznaczenia na
stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
i odwo!ywania ich z tej s!u#by;
3) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o którym mowa
w ust. 8;
4) szczegó!owe warunki i tryb opiniowania #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych zawodow"
s!u#b$ wojskow" w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a tak#e
prze!o#onych uprawnionych do sporz"dzenia opinii.
10. Rozporz"dzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno w szczególno%ci okre%li' dane,
jakie powinien zawiera' wniosek o wyznaczenie #o!nierza zawodowego na stanowisko
s!u#bowe w instytucji cywilnej, sposób post$powania i podmioty wyznaczaj"ce na
stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych i odwo!uj"ce z tych stanowisk,
uwzgl$dniaj"c kompetencje Ministra Obrony Narodowej i kierowników instytucji
cywilnych, jak równie# sposób post$powania podmiotów przy kierowaniu do s!u#by w celu
wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe w S!u#bie Kontrwywiadu Wojskowego i S!u#bie
Wywiadu Wojskowego oraz odwo!ywania z tej s!u#by, a tak#e sposób zapoznawania tych
#o!nierzy z tre%ci" opinii oraz wnoszenia i rozpatrywania od nich odwo!a(,
z uwzgl$dnieniem kwalifikacji zawodowych, w tym przydatno%ci do s!u#by na
zajmowanym stanowisku s!u#bowym, cech osobowo%ci #o!nierza, w tym szczególnie

9
odporno%ci psychofizycznej na trudy s!u#by, poziomu wykonywania zada( s!u#bowych oraz
predyspozycji.”;
14) w art. 24:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Minister Obrony Narodowej – #o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u#bowe
o stopniach etatowych od stopnia pu!kownika (komandora) do stopnia genera!a
(admira!a) oraz na które wyznacza na podstawie przepisów odr$bnych ustaw;”,
b) ust. 4 i 5 otrzymuj" brzmienie:
„4. W czasie pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej poza granicami pa(stwa
#o!nierz zawodowy podlega podmiotowi, który wyznaczy! lub skierowa! go do tej
s!u#by, albo podmiotowi wskazanemu przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach
okre%laj"cych bezpo%rednie podporz"dkowanie jednostek organizacyjnych. Podczas
wykonywania zada( s!u#bowych poza granicami pa(stwa #o!nierz zawodowy mo#e
podlega' odpowiednio, w zale#no%ci od miejsca pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej:
1) prze!o#onemu kieruj"cemu dzia!alno%ci" misji organizacji mi$dzynarodowej lub si!
wielonarodowych;
2) kierownikowi placówki zagranicznej, w której zosta! wyznaczony do pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej;
3) polskiemu przedstawicielowi wojskowemu – w przypadku pe!nienia s!u#by na
stanowisku w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji
mi$dzynarodowej lub przy mi$dzynarodowej strukturze wojskowej, przy si!ach
zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych pa(stw obcych;
4) prze!o#onemu okre%lonemu przez organizacj$ mi$dzynarodow" lub
mi$dzynarodow" struktur$ wojskow" – w przypadku pe!nienia s!u#by na
stanowisku bezpo%rednio w strukturach organizacji mi$dzynarodowych
i mi$dzynarodowych strukturach wojskowych, a w sprawach narodowych –
starszemu oficerowi narodowemu;
5) prze!o#onemu okre%lonemu przez w!a%ciwy podmiot si! zbrojnych albo innych
struktur obronnych pa(stwa obcego – przy którego si!ach lub strukturach #o!nierz
pe!ni s!u#b$ wojskow".
5. &o!nierzom zawodowym wyznaczonym do pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej poza granicami pa(stwa przys!uguj", w szczególno%ci, nast$puj"ce
uprawnienia i %wiadczenia:
1) prawo przebywania w miejscu pe!nienia s!u#by wraz z ma!#onkiem i dzie'mi;

10
2) prawo do nieodp!atnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz
z niezb$dnym umeblowaniem i wyposa#eniem, oraz prawo do rycza!tu na pokrycie
niektórych %wiadcze( zwi"zanych z u#ytkowaniem lokalu mieszkalnego,
odpowiednio do zajmowanego stanowiska s!u#bowego i liczby uprawnionych
i przesiedlonych cz!onków rodziny, lub prawo do równowa#nika pieni$#nego na
wynaj$cie lokalu mieszkalnego;
3) zwrot op!at zwi"zanych z nauk" dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole
%redniej;
4) zwrot niezb$dnych, udokumentowanych kosztów leczenia w pa(stwie, w którym
pe!ni s!u#b$, oraz kosztów leczenia uprawnionych i przesiedlonych cz!onków
rodziny.”,
c) w ust. 7:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bezp!atne %wiadczenia zdrowotne oraz bezp!atne zaopatrzenie w produkty
lecznicze i wyroby medyczne b$d"ce przedmiotami ortopedycznymi i %rodkami
pomocniczymi;”,
– uchyla si$ pkt 4,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od nast$pstw nieszcz$%liwych
wypadków zaistnia!ych w czasie pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa,
wskutek których nast"pi!o uszkodzenie cia!a, rozstrój zdrowia lub %mier'
#o!nierza.”,
d) po ust. 7 dodaje si$ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Finansowanie bezp!atnych %wiadcze( zdrowotnych oraz zaopatrzenia w produkty
lecznicze i wyroby medyczne, o których mowa w ust. 7 pkt 2 nast$puje z cz$%ci bud#etu
pa(stwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”;
15) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. 1. &o!nierz zawodowy podlega opiniowaniu s!u#bowemu, którego proces
rozpoczyna si$ na sze%' miesi$cy przed dniem up!ywu:
1) kadencji na stanowisku s!u#bowym – w przypadku #o!nierzy s!u#by sta!ej;
2) okresu obowi"zywania kontraktu, z zastrze#eniem ust. 2 – w przypadku #o!nierzy
s!u#by kontraktowej.
2. W przypadku gdy kontrakt zosta! podpisany na okres d!u#szy ni# trzy lata, proces
opiniowania rozpoczyna si$ na sze%' miesi$cy przed up!ywem trzyletniego okresu trwania
kontraktu.
3. Opiniowaniem s!u#bowym obejmuje si$ równie# #o!nierza zawodowego:
11
1) skierowanego do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa – za okres pe!nienia tej
s!u#by;
2) zwolnionego ze stanowiska s!u#bowego w trakcie trwania kadencji lub kontraktu,
je#eli pe!ni! s!u#b$ na tym stanowisku co najmniej dwana%cie miesi$cy.
4. Opinia s!u#bowa ma na celu ocen$ wykonywania przez #o!nierza zawodowego
obowi"zków s!u#bowych i stanowi podstaw$ do okre%lenia dalszego przebiegu jego s!u#by.
W opinii s!u#bowej prze!o#ony ocenia wywi"zywanie si$ #o!nierza zawodowego
z poszczególnych obowi"zków s!u#bowych na zajmowanym stanowisku s!u#bowym oraz
jego cechy osobowe, uwzgl$dniaj"c opini$ i wnioski psychologa jednostki wojskowej.
5. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 4, prze!o#ony wystawia ogóln" ocen$
opiniowanego #o!nierza zawodowego, wyra#on" w skali od 5 do 2 (bardzo dobra, dobra,
dostateczna i niedostateczna).
6. W ramach opiniowania s!u#bowego #o!nierza zawodowego w s!u#bie sta!ej okre%la si$
jego indywidualn" prognoz$ przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej: bli#sz" i dalsz".
7. Prognoza, o której mowa w ust. 6, obejmuje:
1) bli#sza – wskazanie stanowiska s!u#bowego przewidzianego do obj$cia przez
opiniowanego #o!nierza, rezerwy kadrowej albo zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej;
2) dalsza – wskazanie stopnia etatowego stanowiska s!u#bowego przewidzianego do
obj$cia przez opiniowanego #o!nierza lub studiów (studium), których uko(czenie warunkuje
obj$cie wy#szego stanowiska s!u#bowego albo zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie okre%la si$ #o!nierzowi zawodowemu
indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej.
9. W przypadku zwolnienia #o!nierza zawodowego w s!u#bie sta!ej ze stanowiska
s!u#bowego w okresie kadencji na stanowisku s!u#bowym, je#eli pe!ni! s!u#b$ na tym
stanowisku przez okres krótszy ni# dwana%cie miesi$cy, nie sporz"dza si$ nowej opinii
s!u#bowej, lecz okre%la si$ jedynie now" indywidualn" prognoz$ przebiegu zawodowej
s!u#by wojskowej.
10. W przypadku przed!u#enia #o!nierzowi zawodowemu okresu kadencji na stanowisku
s!u#bowym nie sporz"dza si$ opinii s!u#bowej za okres przed!u#onej kadencji, o ile zosta!a
ju# sporz"dzona.
11. Opini$ s!u#bow" o #o!nierzu zawodowym udost$pnia si$ w przypadku wyst"pienia
o ni" przez s"d, prokuratora, &andarmeri$ Wojskow", S!u#b$ Kontrwywiadu Wojskowego,
S!u#b$ Wywiadu Wojskowego, Agencj$ Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Policj$, Agencj$
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Stra# Graniczn" oraz rzecznika
dyscyplinarnego lub rzecznika dyscypliny finansów publicznych – w przypadku gdy
podmioty te prowadz" post$powanie przeciwko niemu.
12
12. Opini$ s!u#bow" sporz"dza osobi%cie bezpo%redni prze!o#ony #o!nierza zawodowego.
13. Prze!o#ony jest obowi"zany dor$czy', za pokwitowaniem, potwierdzon" kopi$ opinii
s!u#bowej #o!nierzowi zawodowemu, którego ona dotyczy, w terminie czternastu dni od
dnia jej sporz"dzenia. W opinii s!u#bowej zamieszcza si$ pouczenie o przys!uguj"cym
#o!nierzowi zawodowemu prawie wniesienia odwo!ania od opinii.
14. W przypadku odmowy przyj$cia opinii s!u#bowej przez opiniowanego, na równi
z dor$czeniem, o którym mowa w ust. 13, uznaje si$ zapoznanie opiniowanego z tre%ci"
opinii przez jej odczytanie. Prze!o#ony poucza opiniowanego o przys!uguj"cym mu prawie
do wniesienia odwo!ania od opinii i dokonuje o tym fakcie adnotacji w arkuszu opinii
s!u#bowej.
15. &o!nierzowi zawodowemu przys!uguje prawo wniesienia odwo!ania od opinii
s!u#bowej do wy#szego prze!o#onego w terminie czternastu dni od dnia jej dor$czenia.
Odwo!anie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.
16. Prawo wniesienia odwo!ania nie przys!uguje od indywidualnej prognozy przebiegu
zawodowej s!u#by wojskowej, okre%lonej dla #o!nierza zawodowego w opinii s!u#bowej.
17. Wy#szy prze!o#ony mo#e zaskar#on" opini$ s!u#bow":
1) utrzyma' w mocy;
2) zmieni' j" lub uzupe!ni';
3) uchyli' i wyda' now";
4) uchyli', je#eli brak by!o podstaw prawnych do jej sporz"dzenia.
18. Opinia s!u#bowa wydana wskutek odwo!ania jest ostateczna.
19. Za przygotowanie i przebieg procesu opiniowania s!u#bowego #o!nierzy
zawodowych pe!ni"cych s!u#b$:
1) w jednostce wojskowej – odpowiada dowódca jednostki wojskowej;
2) poza granicami pa(stwa – odpowiada krajowy prze!o#ony, któremu #o!nierz w tym
czasie podlega.
20. Indywidualn" prognoz$, o której mowa w ust. 6, okre%la podmiot uprawniony do
wyznaczenia #o!nierza zawodowego na stanowisko s!u#bowe.
21. Okre%lona dla #o!nierza zawodowego indywidualna prognoza przebiegu zawodowej
s!u#by wojskowej mo#e by' zmieniona tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych
potrzeb Si! Zbrojnych przez podmiot, o którym mowa w ust. 19.
22. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) szczegó!owe warunki i tryb opiniowania #o!nierzy zawodowych, dor$czania
i zapoznawania ich z tre%ci" opinii s!u#bowych oraz wnoszenia i rozpatrywania od nich
odwo!a(;

13
2) tryb okre%lania indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej s!u#by oraz sposób
zapoznawania #o!nierza zawodowego z indywidualn" prognoz" przebiegu
zawodowej s!u#by wojskowej;
3) tryb udost$pniania opinii podmiotom okre%lonym w ust. 11;
4) wzór arkusza opinii s!u#bowej.
Rozporz"dzenie powinno uwzgl$dnia', aby sporz"dzona opinia s!u#bowa w sposób
jednoznaczny wskazywa!a o przydatno%ci lub braku przydatno%ci #o!nierza zawodowego
na zajmowanym stanowisku s!u#bowym, cechy osobowe #o!nierza, w szczególno%ci
odporno%' psychofizyczn" na trudy zawodowej s!u#by wojskowej, poziom i rzetelno%'
wykonywania zada( s!u#bowych oraz predyspozycje do zajmowania wy#szych stanowisk
s!u#bowych, a wzór arkusza opinii zawiera! wszystkie niezb$dne dane do sporz"dzenia
opinii s!u#bowej i okre%lenia indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej s!u#by
wojskowej, w tym dotycz"ce jego stanu zdrowia, karalno%ci oraz oceny ze sprawdzianu
sprawno%ci fizycznej, a tak#e, aby opiniowanie by!o oparte na zasadzie jawno%ci dla
opiniowanego #o!nierza zawodowego.”;
16) w art. 27 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w korpusie szeregowych zawodowych – stopie( wojskowy szeregowego (marynarza).”;
17) art. 28 i 29 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 28. 1. Warunkiem mianowania na stopie( wojskowy podporucznika
(podporucznika marynarki) jest posiadanie dyplomu uko(czenia studiów wy#szych,
odbycie szkolenia wojskowego oraz zdanie egzaminu na oficera.
2. Je#eli przemawiaj" za tym potrzeby Si! Zbrojnych, na stopie( wojskowy
podporucznika (podporucznika marynarki) mo#e by' mianowany, po odbyciu szkolenia
wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera, podoficer lub szeregowy zawodowy, który
uko(czy! studia wy#sze i posiada bardzo dobr" ogóln" ocen$ w opinii s!u#bowej.
Art. 29. 1. Na stopie( wojskowy kaprala (mata) mianuje si$ #o!nierza, który uko(czy!
szko!$ %redni".
2. Je#eli przemawiaj" za tym potrzeby Si! Zbrojnych, na stopie( wojskowy kaprala
(mata) mo#e by' mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, szeregowy zawodowy,
który uko(czy! szko!$ %redni" i posiada bardzo dobr" ogóln" ocen$ w opinii s!u#bowej.”;
18) uchyla si$ art. 30;
19) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem wydania decyzji o wyznaczeniu #o!nierza zawodowego na wy#sze
stanowisko s!u#bowe oraz obj$cia obowi"zków na tym stanowisku jest uprzednie wydanie
decyzji o mianowaniu tego #o!nierza, przez uprawniony podmiot, na stopie( wojskowy

14
odpowiadaj"cy stopniowi etatowemu stanowiska s!u#bowego, na jakie #o!nierz ma by'
wyznaczony.”;
20) w art. 32 ust. 3 i 4 otrzymuj" brzmienie:
„3. Na stopnie wojskowe w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych
zawodowych mianuje podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia #o!nierza zawodowego na
stanowisko s!u#bowe, z zastrze#eniem ust. 4.
4. Na pierwszy stopie( wojskowy mianuje w korpusie podoficerów zawodowych
podmiot, któremu podlega szko!a podoficerska.”;
21) art. 34 – 37 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 34. 1. &o!nierza zawodowego zalicza do okre%lonego korpusu osobowego, grupy
osobowej i specjalno%ci wojskowej w!a%ciwy podmiot, o którym mowa w art. 10,
w rozkazie personalnym o powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej.
2. &o!nierz zawodowy mo#e by' przeniesiony do innego korpusu osobowego, innej grupy
osobowej lub innej specjalno%ci wojskowej przez podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia go na
stanowisko s!u#bowe, decyzj" o wyznaczeniu na stanowisko s!u#bowe.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si$ do #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych zawodow"
s!u#b$ wojskow" na stanowiskach s!u#bowych aplikantów, asesorów i s$dziów s"dów
wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.
Art. 35. 1. &o!nierza zawodowego wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe, w drodze
decyzji, stosownie do potrzeb Si! Zbrojnych, w zale#no%ci od wymaganych kwalifikacji
zawodowych oraz posiadanej oceny w opinii s!u#bowej, a #o!nierza zawodowego w s!u#bie
sta!ej równie# od ustalonej dla niego indywidualnej prognozy przebiegu s!u#by.
2. Okre%lenie indywidualnej prognozy przebiegu s!u#by #o!nierza zawodowego w s!u#bie
sta!ej, o której mowa w ust. 1, odbywa si$ w oparciu o modele przebiegu s!u#by.
3. Modele przebiegu s!u#by w poszczególnych korpusach osobowych opracowuj"
i uaktualniaj", wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, osoby zajmuj"ce najwy#sze
stanowiska s!u#bowe w danym korpusie osobowym (grupie osobowej).
Art. 36. 1. Minimalne wymagania w zakresie wykszta!cenia niezb$dne do wyznaczenia
na pierwsze stanowisko s!u#bowe w korpusach kadry s" nast$puj"ce:
1) szeregowych zawodowych – uko(czenie gimnazjum;
2) podoficerów zawodowych – uko(czenie szko!y %redniej;
3) oficerów zawodowych – posiadanie dyplomu uko(czenia studiów wy#szych.
2. Wyznaczenie na kolejne stanowisko s!u#bowe jest uzale#nione od uko(czenia kursu,
szkolenia, sta#u lub specjalizacji, w zale#no%ci od wymaganych kwalifikacji okre%lonych
w karcie opisu stanowiska, a tak#e w odniesieniu do oficerów:
15
1) od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) – posiadanie tytu!u
zawodowego magistra (równorz$dnego);
2) dla stopnia etatowego pu!kownika (komandora) – uko(czenie studiów
podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora;
3) od stopnia etatowego genera!a brygady (kontradmira!a) – uko(czenie podyplomowych
studiów polityki obronnej.
3. Do celów okre%lonych w ust. 2 na równi ze %wiadectwem lub dyplomem szko!y
wojskowej s" traktowane %wiadectwa lub dyplomy zagranicznych oraz krajowych szkó!
i uczelni na kierunkach zgodnych z kart" opisu stanowiska s!u#bowego.
Art. 37. 1. &o!nierz zawodowy w s!u#bie sta!ej pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" przez
czas okre%lony kadencjami na stanowisku s!u#bowym.
2. Kadencja na stanowisku s!u#bowym trwa od osiemnastu miesi$cy do trzech lat.
3. Kadencja na stanowisku s!u#bowym, je#eli jest to uzasadnione potrzebami Si!
Zbrojnych, mo#e by' przed!u#ona, przez podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na stanowisko
s!u#bowe.
4. Okres przed!u#enia kadencji na stanowisku s!u#bowym nie mo#e by' d!u#szy ni#
dwana%cie miesi$cy.
5. Okres kadencji na stanowisku s!u#bowym okre%la podmiot w!a%ciwy do wyznaczania
na stanowisko s!u#bowe w decyzji o wyznaczeniu #o!nierza zawodowego na to stanowisko.
6. &o!nierz, o którym mowa w ust. 1, mo#e powtarza' kadencj$ na tym samym
stanowisku s!u#bowym, z zastrze#eniem ust. 7 oraz art. 43 ust. 2 i art. 43a ust. 2.
7. &o!nierz zawodowy mo#e pe!ni' zawodow" s!u#b$ wojskow" na tym samym
stanowisku s!u#bowym:
1) dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym
tworz"cej Sztab Generalny Wojska Polskiego,
2) zaszeregowanym od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika), w którego
nazwie wyst$puje okre%lenie „dowódca”
– nie wi$cej ni# dwie kadencje.
8. Przepisów ust. 1 – 7 nie stosuje si$ do #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych zawodow"
s!u#b$ wojskow" na stanowiskach s!u#bowych aplikantów, asesorów i s$dziów w s"dach
wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz w instytucjach cywilnych.”;
22) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. Wyznaczenie szeregowego zawodowego na wy#sze stanowisko s!u#bowe
mo#e nast"pi' w zale#no%ci od wolnych stanowisk, a tak#e od ogólnej oceny bardzo dobrej

16
lub dobrej w opinii s!u#bowej oraz od odbycia, w zale#no%ci od potrzeb, stosownego kursu
lub szkolenia.
2. W przypadku uzyskania przez szeregowego zawodowego w opinii s!u#bowej ogólnej
oceny dostatecznej:
1) wyznacza si$ go na to samo lub inne równorz$dne stanowisko s!u#bowe;
2) mo#e by' on zwolniony z zawodowej s!u#by wojskowej.”;
23) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. W!a%ciwymi do wyznaczania na stanowiska s!u#bowe i zwalniania z tych
stanowisk #o!nierzy zawodowych s":
1) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych o stopniach
etatowych pu!kownika (komandora) i genera!ów (admira!ów) oraz na które wyznacza na
podstawie przepisów odr$bnych ustaw;
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Si! Zbrojnych, Dowódca
Operacyjny Si! Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendant
G!ówny &andarmerii Wojskowej i Szef Inspektoratu Wojskowej S!u#by Zdrowia
– w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych do stopnia etatowego podpu!kownika
(komandora porucznika) w!"cznie w podleg!ych jednostkach wojskowych,
z zastrze#eniem pkt 3 – 4;
3) dowódca okr$gu wojskowego, dowódca korpusu, komendant akademii wojskowej,
dowódca dywizji, flotylli, Dowódca Garnizonu Warszawa – w odniesieniu do stanowisk
s!u#bowych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) w!"cznie
w podleg!ych jednostkach wojskowych, z zastrze#eniem pkt 4;
4) dowódca brygady, skrzyd!a, komendant wy#szej szko!y oficerskiej, dowódca pu!ku,
batalionu oraz dowódca zajmuj"cy stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia
etatowego co najmniej podpu!kownika (komandora porucznika) – w odniesieniu do
stanowisk s!u#bowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) w!"cznie
w podleg!ych jednostkach wojskowych, z zastrze#eniem pkt 5;
5) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr
– w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych do stopnia etatowego podpu!kownika
(komandora porucznika) w!"cznie w pozosta!ych, niewymienionych w pkt 2 – 4,
jednostkach wojskowych.
2. Zwolnienia #o!nierza zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska s!u#bowego
w jednostce wojskowej, w której zajmowa! to stanowisko, i wyznaczenia na stanowisko
s!u#bowe w innej jednostce wojskowej dokonuje uprawniony podmiot, któremu podlegaj"
obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnie( do wyznaczania na stanowiska
s!u#bowe, z zastrze#eniem ust. 3.
17
3. Zwolnienie #o!nierza zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska s!u#bowego
w jednostce wojskowej, w której zajmowa! to stanowisko, i wyznaczenie na stanowisko
s!u#bowe w innej jednostce wojskowej mo#e nast"pi' równie# na podstawie porozumienia
podmiotu, który zwalnia ze stanowiska, oraz podmiotu, który wyznacza na stanowisko,
je#eli posiadaj" uprawnienia do wyznaczania i zwalniania ze stanowisk s!u#bowych, przy
zachowaniu w!a%ciwo%ci, o których mowa w ust. 1.”;
24) po art. 44 dodaje si$ art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. Podmioty, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuj" corocznie przegl"du
kadrowego w celu oceny wykorzystania zasobu kadrowego.”;
25) w art. 45 w ust. 1 kropk$ zast$puje si$ %rednikiem i dodaje si$ pkt 5 w brzmieniu:
„5) w przypadku udzielenia urlopu wychowawczego w wymiarze d!u#szym ni# dwana%cie
miesi$cy.”;
26) w art. 46:
a) w ust. 1:
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) tryb przenoszenia #o!nierzy zawodowych do rezerwy kadrowej, warunki i sposób
pe!nienia przez nich zawodowej s!u#by wojskowej w tym okresie, a tak#e sposób
nak!adania na nich zada( s!u#bowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit
#o!nierzy zawodowych pozostaj"cych w rezerwie kadrowej dla poszczególnych
podmiotów wymienionych w art. 20 ust. 3;”,
– dodaje si$ pkt 5 w brzmieniu:
„5) terminy i sposób prowadzenia corocznego przegl"du kadrowego.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przewidywa' mo#liwo%' równego dost$pu #o!nierzy zawodowych do wy#szych
stanowisk s!u#bowych, po spe!nieniu przez nich warunków okre%lonych w ustawie,
modelu przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej i w karcie opisu stanowiska
s!u#bowego, a tak#e uwzgl$dnia' ich dotychczasowe do%wiadczenie i przebieg
s!u#by wojskowej;”;
27) po art. 46 dodaje si$ art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. 1. &o!nierzom zawodowym korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych
mog" by' nadawane klasy kwalifikacyjne odpowiadaj"ce poziomowi ich wyszkolenia
wojskowego i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem s!u#bowym,
z zastrze#eniem ust. 3.
2. Ustala si$ cztery rodzaje klas kwalifikacyjnych: trzeci", drug", pierwsz" i mistrzowsk".
3. Klas$ kwalifikacyjn" nadaje si$ po zdaniu egzaminu przed komisj" egzaminacyjn"
powo!an" przez uprawniony podmiot.
18
4. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, podmioty w!a%ciwe do
powo!ywania komisji egzaminacyjnych i nadawania klas kwalifikacyjnych oraz sk!ady tych
komisji, szczegó!owy sposób i tryb nadawania, potwierdzania, podwy#szania i utraty klas
kwalifikacyjnych, sposób przeprowadzania i zdawania egzaminu oraz zakres wiedzy
i umiej$tno%ci sprawdzanych w czasie egzaminu, uwzgl$dniaj"c specyfik$ s!u#by na
poszczególnych stanowiskach s!u#bowych w korpusach podoficerów i szeregowych
zawodowych.”;
28) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dowódca jednostki wojskowej, w której #o!nierz zawodowy jest wyznaczony na
stanowisko s!u#bowe, mo#e skierowa' tego #o!nierza do wykonywania zada( s!u#bowych
poza jednostk", na czas nie d!u#szy ni# sze%' miesi$cy w ci"gu roku kalendarzowego.”;
29) w art. 48:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. &o!nierzy zawodowych obejmuje si$ ewidencj" wojskow", prowadzon" przez
dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr,
podmiot w!a%ciwy do wyznaczania na stanowisko s!u#bowe i dowódc$ jednostki
wojskowej, w której #o!nierz pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow", oraz wojskowego
komendanta uzupe!nie(.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmuj": nazwisko i imiona, nazwisko
rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców,
imi$ i nazwisko ma!#onka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, p!e', dat$
i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej,
stopie( wojskowy, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, seri$ i numer
dokumentu to#samo%ci.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do przetwarzania przez podmioty wymienione w ust. 2 danych, o których
mowa w ust. 3, do celów zwi"zanych z przebiegiem zawodowej s!u#by wojskowej nie
stosuje si$ przepisów rozdzia!u 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó)n. zm.4)).”,
d) po ust. 7 dodaje si$ ust. 7a w brzmieniu:

4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219
i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

19
„7a. W przypadku zniszczenia lub zagini$cia ewidencji wojskowej podlega ona
odtworzeniu.”,
e) w ust. 8 pkt 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1) wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób dokonywania wpisów
w tych dokumentach i post$powania z nimi, a tak#e podmioty w!a%ciwe do ich
wydawania;
2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej oraz sposób jej odtwarzania
w przypadku zniszczenia lub zagini$cia.”;
30) w art. 49:
a) w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) suchy odcisk piecz$ci podmiotu wystawiaj"cego;”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, rodzaje oraz
wzory kart i tabliczek to#samo%ci wydawanych #o!nierzom zawodowym, podmioty
w!a%ciwe do ich wydawania i ewidencjonowania, dor$czania i post$powania w razie
zniszczenia lub utraty, a tak#e wzór rozkazu wyjazdu, maj"c na wzgl$dzie przeznaczenie
kart i tabliczek to#samo%ci oraz sposób ich wykorzystania.”;
31) w art. 50a w ust. 6 kropk$ zast$puje si$ %rednikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) sposób dokumentowania otrzymanych przez #o!nierzy ocen oraz nieprzyst"pienia do
tego sprawdzianu z przyczyn innych ni# okre%lone w ust. 3.”;
32) w art. 52:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dowódca jednostki wojskowej, po uzyskaniu zgody podmiotu uprawnionego do
wyznaczenia #o!nierza zawodowego na wy#sze od zajmowanego stanowiska
s!u#bowego, zawiera z #o!nierzem zawodowym umow$, w której okre%la mi$dzy
innymi rodzaj pomocy, o której mowa w ust. 3, a w szczególno%ci pokrycie czesnego za
nauk$, zwrot nale#no%ci z tytu!u kosztów przejazdu na obszarze kraju oraz warunki
zwrotu kosztów tej pomocy w przypadku przerwania nauki lub zwolnienia z zawodowej
s!u#by wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6 – 6c, 7, pkt 9 lit. a
i pkt 11 – 16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w terminie okre%lonym w umowie, nie d!u#szym
ni# trzy lata od zako(czenia nauki.”,
b) dodaje si$ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Do zgody, o której mowa w ust. 5, nie stosuje si$ art. 106 § 2 – 6 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks post$powania administracyjnego.”;

20
33) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. 1. Z #o!nierzem zawodowym, którego planuje si$ na koszt wojska skierowa' na
studia lub nauk$ albo sta#, kurs lub specjalizacj$ w kraju lub za granic", którego koszt
przekracza sze%ciokrotno%' najni#szego uposa#enia zasadniczego #o!nierza zawodowego,
zawiera si$ umow$, która okre%la mi$dzy innymi warunki zwrotu kosztów poniesionych na
jego utrzymanie i nauk$ w przypadku przerwania kszta!cenia lub zwolnienia z zawodowej
s!u#by wojskowej, przed okre%lonym w umowie okresem s!u#by wojskowej, z przyczyn,
o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6 – 6c, 7, pkt 9 lit. a i pkt 11 – 16 oraz art. 112 ust. 1
pkt 1, w wysoko%ci proporcjonalnej do czasu s!u#by po zako(czeniu tej nauki.
2. Podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy jest podmiot, który kieruje #o!nierza
zawodowego na studia lub nauk$ albo sta#, kurs lub specjalizacj$ w kraju lub za granic".”;
34) w art. 55:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) tryb kierowania na studia lub nauk$ do szko!y wojskowej albo niewojskowej oraz na
sta#, kurs lub specjalizacj$ w kraju lub za granic" i podmioty w!a%ciwe w tych sprawach;”,
b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1) rodzaje udzielanej pomocy;
2) rodzaje i tryb nauki, na któr" #o!nierz zawodowy mo#e by' skierowany;”;
35) w art. 56:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za prac$ zarobkow" uwa#a si$ prac$ %wiadczon" osobi%cie:
1) w ramach stosunku pracy;
2) na podstawie innego tytu!u, je#eli praca jest wykonywana przez okres d!u#szy ni#
jeden miesi"c.”,
b) po ust. 3 dodaje si$ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. &o!nierz zawodowy mo#e wykonywa' prac$ zarobkow" w tej samej lub
podleg!ej jednostce wojskowej, w której pe!ni s!u#b$, nieb$d"cej jednostk" bud#etow",
na podstawie innej ni# umowa o prac$.”;
36) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. &o!nierz zawodowy nie mo#e wchodzi' w sk!ad organów spó!ek, innych
przedsi$biorców oraz fundacji, z zastrze#eniem ust. 2 i 3.
2. &o!nierz zawodowy mo#e uczestniczy' w zgromadzeniach akcjonariuszy lub
zgromadzeniach wspólników.
3. &o!nierz zawodowy mo#e wchodzi' w sk!ad organów podmiotów, zaliczonych na
podstawie odr$bnych przepisów do przemys!owego potencja!u obronnego, z wy!"czeniem

21
zarz"dów spó!ek prawa handlowego, o ile nie zostanie wskazany przez Ministra Obrony
Narodowej.”;
37) w art. 60:
a) ust. 2 i 3 otrzymuj" brzmienie:
„2. Zadania s!u#bowe #o!nierzy zawodowych powinny by' ustalane przez prze!o#onych
w sposób pozwalaj"cy na ich wykonywanie w ramach czterdziestu godzin s!u#by
w tygodniu. Wykonywanie zada( s!u#bowych nie mo#e przekracza' przeci$tnie
czterdziestu o%miu godzin w tygodniu, w czteromiesi$cznym okresie rozliczeniowym.
W zamian za czas s!u#by przekraczaj"cy czterdzie%ci godzin s!u#by w tygodniu,
#o!nierzowi zawodowemu przys!uguje czas wolny od s!u#by w takim samym wymiarze.
3. &o!nierzowi zawodowemu przys!uguje prawo do co najmniej:
1) jedenastu godzin nieprzerwanego odpoczynku w ka#dej dobie;
2) dwudziestu czterech godzin nieprzerwanego odpoczynku w okresie
siedmiodniowym.”,
b) po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Ewidencj$ czasu s!u#by potwierdzaj"c" wykonywanie przez #o!nierza
zawodowego zada( s!u#bowych ponad norm$ okre%lon" w ust. 2 prowadzi dowódca
jednostki wojskowej.”;
38) w art. 62:
a) po ust. 7 dodaje si$ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. &o!nierzowi zawodowemu skierowanemu do s!u#by poza granicami pa(stwa, po
zako(czeniu s!u#by w ramach skierowania, udziela si$ urlopu aklimatyzacyjnego
w wymiarze jednego dnia roboczego, za ka#de rozpocz$te dziesi$' dni pe!nienia s!u#by
poza granicami pa(stwa. Urlopu tego udziela dowódca jednostki wojskowej, w której
#o!nierz zajmuje stanowisko s!u#bowe albo do której zosta! skierowany w ramach pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej w rezerwie kadrowej, bezpo%rednio po stawieniu si$
w jednostce wojskowej. Wymiar urlopu aklimatyzacyjnego nie mo#e przekroczy'
dwudziestu dwóch dni roboczych.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. &o!nierzowi zawodowemu skierowanemu przez w!a%ciwy podmiot na nauk$
i #o!nierzowi, któremu udzielono pomocy finansowej w zwi"zku z pobieraniem nauki,
przys!uguje urlop szkoleniowy.”;
39) w art. 64 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuj" brzmienie:
„2) tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego i podmioty w!a%ciwe w tych
sprawach;

22
3) szczegó!owe warunki i tryb udzielania urlopów, o których mowa w art. 61 i art. 62
ust. 1 – 4, 7a oraz 12, a tak#e wymiar urlopu, o którym mowa w art. 62 ust. 3 i ust. 8
pkt 2 oraz ust. 9;”;
40) po art. 65 dodaje si$ art. 65a w brzmieniu:
„Art. 65a. 1. &o!nierz zawodowy ma prawo do urlopu wychowawczego na zasadach
okre%lonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 65 ust. 1.
2. &o!nierzowi zawodowemu korzystaj"cemu z urlopu wychowawczego nie wyp!aca si$
uposa#enia i innych nale#no%ci pieni$#nych, z wyj"tkiem okre%lonych w art. 83, art. 85
i art. 94 – 98.
3. &o!nierzowi zawodowemu korzystaj"cemu z urlopu wychowawczego przys!uguj",
w okresie korzystania z tego urlopu, %wiadczenia okre%lone w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o %wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pó)n. zm.5)).
4. W przypadku gdy urlop wychowawczy trwa do dwunastu miesi$cy, #o!nierz
zawodowy pozostaje na ostatnio zajmowanym stanowisku s!u#bowym.
5. W przypadku gdy okres urlopu wychowawczego jest d!u#szy ni# okre%lony w ust. 4,
#o!nierza zawodowego przenosi si$ do rezerwy kadrowej. Przepis ust. 2 stosuje si$
odpowiednio.
6. &o!nierza zawodowego, o którym mowa w ust. 5, po zako(czeniu lub zrezygnowaniu
przez niego z urlopu wychowawczego w czasie jego trwania, je#eli nie ma mo#liwo%ci
wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, pozostawia si$ w rezerwie kadrowej przez okres nie
krótszy ni# sze%' miesi$cy.
7. Okresu urlopu wychowawczego trwaj"cego !"cznie ponad trzy lata, w czasie pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej, nie zalicza si$ do okresów, od których jest uzale#nione
nabycie prawa do emerytury, na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym #o!nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66,
z pó)n. zm.6)).
8. W stosunku do okresu urlopu wychowawczego, o którym mowa w ust. 7, zastosowanie
ma przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
#o!nierzy zawodowych oraz ich rodzin, z zastrze#eniem, #e przewidziany w tym przepisie
wzrost podstawy wymiaru emerytury dotyczy okresu pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej, niezale#nie od daty powo!ania do tej s!u#by.”;

5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416 i Nr 138, poz. 872 i 875.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r.
Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559.

23
41) art. 66 i 67 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 66. 1. &o!nierze zawodowi otrzymuj" umundurowanie, wyekwipowanie
i uzbrojenie oraz, w czasie wykonywania zada( s!u#bowych, bezp!atne wy#ywienie wed!ug
norm uwzgl$dniaj"cych charakter tych zada( albo równowa#nik pieni$#ny w zamian za te
nale#no%ci.
2. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) szczegó!owe warunki i normy umundurowania oraz wyekwipowania, w tym w ubiory
cywilne, #o!nierzy zawodowych, a tak#e podmioty w!a%ciwe w sprawach zaopatrywania
w te przedmioty;
2) szczegó!owe warunki i normy uzbrojenia #o!nierzy zawodowych;
3) szczegó!owe warunki i normy wy#ywienia #o!nierzy zawodowych, uwzgl$dniaj"c
charakter wykonywanych zada( s!u#bowych.
Rozporz"dzenie powinno w szczególno%ci uwzgl$dnia' specyfik$ umundurowania
poszczególnych rodzajów wojsk i s!u#b oraz charakter i miejsce wykonywania zada(
s!u#bowych. Rozporz"dzenie, okre%laj"c szczegó!owe warunki i normy umundurowania,
wyekwipowania, uzbrojenia, a tak#e wy#ywienia, powinno ustala' w szczególno%ci rodzaje
tych norm.
3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw
finansów publicznych okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) wysoko%' równowa#ników pieni$#nych przys!uguj"cych w zamian za umundurowanie
i wyekwipowanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w naturze, oraz warunki i tryb
ich wyp!acania, a tak#e podmioty w!a%ciwe w tych sprawach;
2) wysoko%' równowa#ników pieni$#nych przys!uguj"cych w zamian za bezp!atne
wy#ywienie, niewydane w naturze, oraz warunki i tryb ich wyp!acania, a tak#e podmioty
w!a%ciwe w tych sprawach.
4. Rozporz"dzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno w szczególno%ci uwzgl$dnia'
rodzaje umundurowania i wyekwipowania #o!nierzy zawodowych, którym ono przys!uguje,
i terminy wyp!acania równowa#nika. Ponadto powinno okre%la' warunki wyp!acania
równowa#nika w przypadku szycia przedmiotów wydawanych w naturze, szytych na miar$
i za wykonywanie (uzupe!nienie) haftów. W rozporz"dzeniu nale#y okre%li' sposób
post$powania w przypadku konieczno%ci wykonania poprawek krawieckich i zasady
wyp!acania równowa#nika za przed!u#enie okresu u#ywalno%ci nale#nych przedmiotów
wydawanych w naturze. Rozporz"dzenie powinno uregulowa' tryb post$powania
w stosunku do #o!nierzy zawodowych, którzy nie wykorzystuj" równowa#nika zgodnie
z jego przeznaczeniem. W rozporz"dzeniu nale#y okre%li' wysoko%' poszczególnych
równowa#ników. W zakresie równowa#ników pieni$#nych przys!uguj"cych w zamian za
24
bezp!atne wy#ywienie rozporz"dzenie powinno w szczególno%ci uwzgl$dnia' #o!nierzy
zawodowych, którym przys!uguje równowa#nik pieni$#ny w zamian za to wy#ywienie,
i przypadki jego wyp!acania oraz warunki okre%lania jego warto%ci pieni$#nej
i przys!uguj"cej wysoko%ci.
Art. 67. 1. &o!nierzom zawodowym przys!uguj" coroczne bezp!atne badania
profilaktyczne na zasadach okre%lonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o s!u#bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 1011).
2. &o!nierzom zawodowym w trakcie szkole(, 'wicze( wojskowych (rejsów) przys!uguj"
bezp!atne %wiadczenia zdrowotne i bezp!atne zaopatrzenie w leki dopuszczone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obj$te wykazami leków podstawowych
i uzupe!niaj"cych, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) i w leki recepturowe, w rozumieniu art. 5 pkt 11 tej ustawy,
a tak#e w leki umieszczone w wykazie produktów leczniczych oznaczonych symbolem
OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezp!atnie osobom uprawnionym, stanowi"cym
za!"cznik do rozporz"dzenia Ministra Obrony Narodowej wydanego na podstawie art. 69b
ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi"zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pó)n. zm.7)).
3. Finansowanie bezp!atnych %wiadcze( zdrowotnych oraz bezp!atnego zaopatrzenia
w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o których mowa w ust. 2, nast$puje z cz$%ci
bud#etu pa(stwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
4. &o!nierzy zawodowych skierowanych do s!u#by poza granicami pa(stwa obejmuje si$
bezp!atnymi badaniami lekarskimi i szczepieniami profilaktycznymi.
5. &o!nierzy zawodowych powracaj"cych do kraju po zako(czeniu s!u#by poza granicami
pa(stwa obejmuje si$ bezp!atnymi badaniami, z mo#liwo%ci" skierowania na turnusy
leczniczo-profilaktyczne.
6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmuj" dzia!ania leczniczo-rehabilitacyjne, oraz
profilaktyki zdrowotnej w tym profilaktyki psychologicznej, którym podlegaj" #o!nierze
zawodowi chorzy lub ranni po wyleczeniu oraz którzy doznali urazu psychicznego lub
wymaga tego ich stan psychofizyczny. W trakcie turnusu zapewniona jest fachowa opieka
medyczno-psychologiczna.
7. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia:

7)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056.
25
1) zakres %wiadcze( zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, 4 i 5;
2) przypadki, w których przys!uguj" %wiadczenia, o których mowa w ust. 2;
3) rodzaje i wzory dokumentów wystawionych po przeprowadzeniu obowi"zuj"cych bada(
przed wyjazdem i po zako(czeniu s!u#by poza granicami pa(stwa;
4) kalendarz obowi"zuj"cych szczepie( przed wyjazdem do s!u#by poza granicami
pa(stwa;
5) tryb kierowania #o!nierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz
program tych turnusów;
6) tryb i zasady prowadzenia dyspanseryzacji w ramach bada( profilaktycznych, o których
mowa w ust. 1.
8. Rozporz"dzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno okre%la' w szczególno%ci jednostki
organizacyjne udzielaj"ce %wiadcze( zdrowotnych #o!nierzom, wzory i rodzaje
dokumentów wydawanych po badaniach, podmioty kieruj"ce #o!nierzy na turnusy
leczniczo-profilaktyczne oraz program turnusów. Rozporz"dzenie powinno przewidywa'
mo#liwo%ci ewentualnego dalszego leczenia (rehabilitacji) #o!nierzy po zako(czeniu pobytu
na turnusie leczniczo-profilaktycznym.”;
42) po art. 67 dodaje si$ art. 67a i 67b w brzmieniu:
„Art. 67a. 1. &o!nierzom zawodowym przys!uguj" bezp!atne %wiadczenia
stomatologiczne:
1) w razie wypadku pozostaj"cego w zwi"zku z pe!nieniem czynnej s!u#by wojskowej,
albo choroby powsta!ej w zwi"zku ze szczególnymi w!a%ciwo%ciami lub warunkami
tej s!u#by, na okre%lonych stanowiskach s!u#bowych, które wymagaj" zapewnienia
%wiadcze( stomatologicznych, tak#e z u#yciem implantów z$bowych;
2) po powrocie do kraju po zako(czeniu s!u#by poza granicami pa(stwa;
3) w przypadku pe!nienia s!u#by w warunkach zwi$kszaj"cych ryzyko powstawania
schorze( stomatologicznych, tak#e z u#yciem implantów z$bowych;
4) w przypadku, gdy przyczyn" schorzenia stomatologicznego s" w!a%ciwo%ci s!u#by
wojskowej;
5) w zakresie leczenia zachowawczego.
2. *wiadczenia, o których mowa w ust. 1, s" finansowane z bud#etu pa(stwa, z cz$%ci,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
3. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, zakres %wiadcze(,
o których mowa w ust. 1, przys!uguj"cych na okre%lonych stanowiskach s!u#bowych, oraz
sposób ich zapewnienia, z uwzgl$dnieniem jednostek organizacyjnych udzielaj"cych tych
%wiadcze( dla #o!nierzy zawodowych, maj"c na wzgl$dzie specyfik$ s!u#by wojskowej

26
#o!nierzy zawodowych, a tak#e warunki i w!a%ciwo%ci s!u#by uzasadniaj"ce udzielanie
%wiadcze( stomatologicznych.
Art. 67b. 1. &o!nierzom zawodowym przys!uguj" bezp!atne szczepienia ochronne.
2. *wiadczenia, o których mowa w ust. 1, s" finansowane z bud#etu pa(stwa, z cz$%ci,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
3. Minister Obrony Narodowej, okre%li, w drodze rozporz"dzenia, wykaz szczepie(
ochronnych dla #o!nierzy zawodowych z uwzgl$dnieniem kalendarza szczepie(, który
powinien by' zgodny z obowi"zuj"cymi przepisami sanitarnymi, maj"c na wzgl$dzie
specyfik$ s!u#by wojskowej #o!nierzy zawodowych.
4. Rozporz"dzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno równie# przewidywa' utworzenie
rejestru przeprowadzonych szczepie(, stanowi"cego baz$ danych o realizacji szczepie(
w%ród #o!nierzy, oraz wskazywa' jednostk$ odpowiedzialn" za jego prowadzenie.”;
43) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. 1. &o!nierzowi zawodowemu pozostaj"cemu w zwi"zku ma!#e(skim lub
posiadaj"cemu dzieci pozostaj"ce na jego utrzymaniu, który w miejscu pe!nienia s!u#by
korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez prawa zamieszkiwania z cz!onkami rodziny,
przys!uguje dodatek za roz!"k$ i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie cz$%ciej ni# raz
w miesi"cu do miejsca zamieszkiwania cz!onków rodziny i z powrotem.
2. &o!nierzowi zawodowemu zamieszkuj"cemu poza miejscem pe!nienia s!u#by
przys!uguje prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkiwania do
miejsca pe!nienia s!u#by i z powrotem.
3. Dodatek za roz!"k$, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot kosztów codziennych
dojazdów, o którym mowa w ust. 2, ustala si$ w formie miesi$cznych rycza!tów.
4. Zwrot kosztów przejazdów, o którym mowa w ust. 1, ustala si$ w wysoko%ci
równowarto%ci ceny biletu za przejazd %rodkami komunikacji publicznej, z uwzgl$dnieniem
przys!uguj"cej #o!nierzowi zawodowemu ulgi, bez wzgl$du na to, z jakiego tytu!u ulga ta
przys!uguje.
5. Nale#no%ci i %wiadczenia okre%lone w ust. 1 i 2 nie przys!uguj" w przypadku, gdy
#o!nierzowi zawodowemu przyznano %wiadczenie mieszkaniowe.
6. &o!nierzom zawodowym posiadaj"cym cz!onków rodziny, o których mowa w ust. 1,
mog" by' przyznane tak#e inne %wiadczenia socjalno-bytowe w postaci pomocy finansowej
i rzeczowej.
7. Nale#no%ci i %wiadczenia okre%lone w ust. 1 i 2 oraz ust. 6 pokrywa si$ z cz$%ci
bud#etu pa(stwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
8. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia:

27
1) wysoko%' dodatku za roz!"k$ oraz szczegó!owe warunki i tryb korzystania z uprawnie(,
o których mowa w ust. 1 i 2;
2) rodzaj i zakres %wiadcze(, o których mowa w ust. 6.
9. Rozporz"dzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno w szczególno%ci okre%li'
wysoko%' dodatku za roz!"k$, uzale#nion" od stawki diety okre%lanej w przepisach
w sprawie wysoko%ci oraz warunków ustalania nale#no%ci przys!uguj"cych pracownikowi
zatrudnionemu w pa(stwowej lub samorz"dowej jednostce sfery bud#etowej z tytu!u
podró#y s!u#bowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
oraz wysoko%' kosztów przejazdów i codziennych dojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2,
uzale#niaj"c ich wysoko%' od kosztów przejazdów publicznymi %rodkami komunikacji.
W przypadku %wiadcze( socjalno-bytowych, o których mowa w ust. 6, rozporz"dzenie
powinno w szczególno%ci okre%la' rodzaj i zakres podmiotowy %wiadczenia, warunki
korzystania z tego %wiadczenia, sposób jego realizacji, a w przypadku %wiadcze(
finansowych ich wysoko%', sposób obliczania, terminy rozlicze( oraz terminy ich
wyp!aty.”;
44) w art. 70 ust. 4 otrzymuje brzmieniu:
„4. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe warunki
stosowania do #o!nierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie
bezpiecze(stwa i higieny pracy, uwzgl$dniaj"ce szczególny charakter zawodowej s!u#by
wojskowej oraz struktury organizacyjne Si! Zbrojnych. Rozporz"dzenie powinno tak#e
okre%la' podmioty i zakres ich kompetencji w dziedzinie bezpiecze(stwa i higieny pracy
podczas wykonywania zada( s!u#bowych przez #o!nierzy zawodowych.”;
45) w art. 72 dodaje si$ ust. 3 w brzmieniu:
„3. &o!nierzowi zawodowemu powo!anemu do zawodowej s!u#by wojskowej w trakcie
miesi"ca kalendarzowego, w którym pe!ni! inn" form$ czynnej s!u#by wojskowej,
przys!uguje odpowiednie wyrównanie uposa#enia.”;
46) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. &o!nierze zawodowi otrzymuj" nast$puj"ce inne nale#no%ci pieni$#ne:
1) zasi!ek na zagospodarowanie;
2) dodatkowe uposa#enie roczne;
3) nagrody uznaniowe i zapomogi;
4) nagrody jubileuszowe;
5) nale#no%ci za podró#e i przeniesienia s!u#bowe;
6) gratyfikacj$ urlopow";

28
7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pe!nienie
obowi"zków s!u#bowych i za wykonywanie czynno%ci powierzonych
wykraczaj"cych poza zadania wynikaj"ce z zajmowanego stanowiska s!u#bowego;
8) nale#no%ci zwi"zane z pe!nieniem zawodowej s!u#by wojskowej poza granicami
pa(stwa;
9) nale#no%ci zwi"zane ze zwolnieniem z zawodowej s!u#by wojskowej.”;
47) w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. &o!nierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko s!u#bowe w instytucji
cywilnej oraz w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest
organem za!o#ycielskim albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, nieb$d"cej
jednostk" bud#etow":
1) zasi!ek na zagospodarowanie,
2) nagrody uznaniowe i zapomogi przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej,
3) nagrod$ jubileuszow",
4) gratyfikacj$ urlopow",
5) nale#no%ci za przeniesienie s!u#bowe,
6) nale#no%ci zwi"zane ze zwolnieniem z zawodowej s!u#by wojskowej, z wyj"tkiem
ekwiwalentu pieni$#nego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
7) nale#no%ci i %wiadczenia po%miertne, o których mowa w art. 73 ust. 2
– wyp!aca wojskowa jednostka bud#etowa, na której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz
pozostaje.”;
48) w art. 75:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ka#da czynno%' przed podmiotem w!a%ciwym do rozpatrzenia roszczenia podj$ta
bezpo%rednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie zw!oki w wyp!acie uposa#enia i innych nale#no%ci, o których mowa
w art. 73, #o!nierzowi zawodowemu przys!uguj" odsetki ustawowe od dnia, w którym
uposa#enie lub inna nale#no%' pieni$#na sta!y si$ wymagalne. O odsetkach ustawowych
orzeka w decyzji administracyjnej podmiot w!a%ciwy w sprawie przyznania uposa#enia lub
innej nale#no%ci.”;
49) uchyla si$ art. 77;
50) w art. 80:
a) po ust. 1 dodaje si$ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. &o!nierzom zawodowym pe!ni"cym s!u#b$ w korpusach podoficerów i szeregowych
zawodowych przyznaje si$ dodatek motywacyjny – za uzyskanie w opinii s!u#bowej oceny
29
bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, o której mowa
w art. 46a.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymuj" brzmienie:
„4. Dodatki do uposa#enia przyznaje, w formie decyzji, podmiot, o którym mowa
w art. 104.
5. Podmiot, który przyzna! dodatek do uposa#enia, w przypadku niewykonywania zada(
uzasadniaj"cych wyp!acanie dodatku, mo#e zawiesi', obni#y' albo wstrzyma' jego
wyp!acanie, w formie decyzji.”;
51) w art. 81 ust. 2 i 3 otrzymuj" brzmienie:
„2. Dodatki do uposa#enia zasadniczego, inne ni# wymienione w ust. 1, wyp!aca si$ nie
pó)niej ni# do dziesi"tego dnia miesi"ca nast$puj"cego po miesi"cu, w którym #o!nierz
zawodowy spe!ni! warunki uzasadniaj"ce ich przyznanie. W przypadku dodatków
do uposa#enia wyp!acanych #o!nierzom zawodowym za czynno%ci wykonywane w okresie
roku kalendarzowego, dodatki te wyp!aca si$ w pierwszym kwartale nast$pnego roku
kalendarzowego.
3. Inne nale#no%ci, o których mowa w art. 73, wyp!aca si$ w terminie czternastu dni
od dnia, w którym #o!nierz zawodowy spe!ni! warunki uzasadniaj"ce otrzymanie tych
nale#no%ci albo w!a%ciwy podmiot podj"! decyzj$ o przyznaniu #o!nierzowi tych nale#no%ci,
w przypadku gdy przyznanie prawa do nale#no%ci lub okre%lenie ich wysoko%ci jest
uzale#nione od wydania takiej decyzji, z zastrze#eniem art. 83 ust. 5, art. 92 ust. 2 i art. 96
ust. 6.”;
52) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. 1. &o!nierz zawodowy powo!any po raz pierwszy do pe!nienia zawodowej
s!u#by wojskowej otrzymuje zasi!ek na zagospodarowanie, w wysoko%ci jednomiesi$cznego
uposa#enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta!ym.
2. Zasi!ek na zagospodarowanie przyznaje si$:
1) #o!nierzowi s!u#by sta!ej – po obj$ciu stanowiska s!u#bowego;
2) #o!nierzowi s!u#by kontraktowej – po zawarciu drugiego kontraktu, na okres nie krótszy
ni# trzy lata.”;
53) w art. 83 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. &o!nierz zawodowy, o którym mowa w art. 20 ust. 1a i art. 65a, nabywa prawo
do dodatkowego uposa#enia rocznego w wysoko%ci proporcjonalnej do liczby miesi$cy
kalendarzowych, za które #o!nierzowi przys!ugiwa!o uposa#enie miesi$czne w pe!nej
wysoko%ci.”;
54) w art. 84:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
30
„1) nagrody uznaniowe – w szczególno%ci w zwi"zku z przejawianiem inicjatywy w s!u#bie
albo wykonywaniem zada( s!u#bowych wymagaj"cych szczególnie du#ego nak!adu
pracy, w tym poza okre%lonym czasem s!u#by, w skróconych terminach lub warunkach
szczególnie utrudnionych;”,
b) po ust. 1a dodaje si$ ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. Nagrody uznaniowe i zapomogi, o których mowa w ust. 1 i 1a, wp!aca si$
z tworzonego na ten cel funduszu.
1c. Minister Obrony Narodowej, z utworzonego do jego dyspozycji funduszu, o którym
mowa w ust. 1b, mo#e przyznawa' nagrody uznaniowe i zapomogi #o!nierzom zawodowym
bez wzgl$du na miejsce pe!nienia przez nich zawodowej s!u#by wojskowej.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw pracy
i ministrem w!a%ciwym do spraw zabezpieczenia spo!ecznego, okre%li, w drodze
rozporz"dzenia, wysoko%' funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi oraz )ród!a jego
finansowania ze wzgl$du na form$ organizacyjno-prawn" jednostki wojskowej, w której
tworzony jest fundusz. Rozporz"dzenie powinno uwzgl$dni' sposób ustalania i zwi$kszania
wysoko%ci funduszu dla poszczególnych jego dysponentów.”;
55) art. 86 i 87 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 86. 1. &o!nierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko s!u#bowe poza
miejscowo%ci" stanowi"c" siedzib$ jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia!u,
w której #o!nierz zajmowa! dotychczas stanowisko s!u#bowe przys!uguj":
1) rycza!t z tytu!u przeniesienia;
2) diety – za czas przejazdu i pierwsz" dob$ pobytu w nowym miejscu pe!nienia s!u#by;
3) rycza!t na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca sta!ego zamieszkania do nowego
miejsca pe!nienia s!u#by.
2. W przypadku przesiedlenia si$ #o!nierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1,
do nowego miejsca pe!nienia s!u#by, przys!uguj" ponadto:
1) zasi!ek osiedleniowy;
2) zwrot kosztów przewozu urz"dze( domowych.
3. Nale#no%ci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1, przys!uguj"ce
#o!nierzowi zawodowemu pozostaj"cemu w zawi"zku ma!#e(skim lub posiadaj"cemu dzieci
pozostaj"ce na jego utrzymaniu, ustala si$ z uwzgl$dnieniem cz!onków rodziny
przesiedlaj"cych si$ z #o!nierzem do nowego miejsca pe!nienia s!u#by.
4. Zasi!ek osiedleniowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie przys!uguje #o!nierzowi
zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko s!u#bowe w miejscowo%ci, w której #o!nierz

31
lub jego ma!#onek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest
on zameldowany na pobyt sta!y.
5. Przepisów ust. 1 – 2 nie stosuje si$ do #o!nierzy zawodowych wyznaczonych
na stanowiska s!u#bowe poza granicami pa(stwa.
6. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje si$ odpowiednio do #o!nierza zawodowego, który przesiedli!
si$ do innej miejscowo%ci w zwi"zku ze zmian" sta!ego miejsca stacjonowania jednostki
wojskowej lub wydzielonego pododdzia!u.
7. &o!nierzowi zawodowemu skierowanemu do wykonywania zada( s!u#bowych poza
sta!ym miejscem pe!nienia s!u#by, w kraju lub poza granicami pa(stwa, przys!uguj":
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdu na trasie od sta!ego miejsca pe!nienia s!u#by do miejscowo%ci stanowi"cej
cel skierowania i z powrotem,
b) noclegów lub rycza!t za nocleg,
c) dojazdu %rodkami komunikacji miejscowej w formie rycza!tu;
3) zwrot innych niezb$dnych i udokumentowanych wydatków poniesionych w zwi"zku
ze skierowaniem.
8. Nale#no%ci, o których mowa w ust. 7, nie przys!uguj" #o!nierzowi zawodowemu
wykonuj"cemu zadania s!u#bowe w sk!adzie za!ogi jednostki p!ywaj"cej albo
przebywaj"cemu na tej jednostce – za czas wykonywania przez niego zada( s!u#bowych na
morzu i w portach.
9. Dieta nie przys!uguje w szczególno%ci za czas pobytu w sta!ym miejscu pe!nienia
s!u#by, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w zak!adzie opieki zdrowotnej, a tak#e je#eli
na podstawie odr$bnych przepisów #o!nierz z tytu!u odbywania podró#y s!u#bowej otrzyma!
bezp!atne wy#ywienie w naturze lub równowa#nik pieni$#ny w zamian za wy#ywienie.
10. Przepisów ust. 9 nie stosuje si$ do #o!nierza zawodowego wykonuj"cego zadania
s!u#bowe polegaj"ce na uczestniczeniu w 'wiczeniach i szkoleniach poligonowych, a tak#e
przebywaj"cego poza sta!ym miejscem pe!nienia s!u#by w zwi"zku z czasow" zmian"
miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia!u.
11. &o!nierzowi zawodowemu wykonuj"cemu zadania s!u#bowe na terenie kraju
przys!uguje zwrot kosztów przejazdów do miejscowo%ci zamieszkania w czasie wolnym
od wykonywania czynno%ci s!u#bowych tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniejszenie
!"cznych kosztów podró#y. Warunek ten nie dotyczy #o!nierza wykonuj"cego zadania
s!u#bowe w okresie d!u#szym ni# dziesi$' dni.
12. Zwrot kosztów noclegu lub rycza!t za nocleg, o których mowa w ust 7 pkt 2 lit. b,
nie przys!uguje:
32
1) za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miejscami do le#enia oraz za czas pobytu
w sta!ym miejscu pe!nienia s!u#by, zamieszkania lub zameldowania na pobyt sta!y;
2) w przypadku gdy z miejscowo%ci stanowi"cej cel podró#y s!u#bowej istnieje dogodne
po!"czenie komunikacyjne umo#liwiaj"ce codzienny powrót do sta!ego miejsca
pe!nienia s!u#by lub miejscowo%ci zamieszkania albo zameldowania na pobyt sta!y;
3) w przypadku wykonywania zada( s!u#bowych w porze nocnej albo zapewnienia
#o!nierzowi bezp!atnego noclegu;
4) w przypadkach okre%lonych w ust. 10.
13. Rycza!t, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. c, nie przys!uguje, je#eli #o!nierz odbywa
podró# s!u#bow" pojazdem s!u#bowym albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie
przeznaczony jest ten rycza!t.
14. Kwot$ nale#no%ci przys!uguj"cych #o!nierzowi zawodowemu z tytu!u zagranicznej
podró#y s!u#bowej zmniejsza si$ o kwot$ %rodków pieni$#nych otrzymanych od strony
zagranicznej na cele zwi"zane z finansowaniem kosztów tej podró#y.
15. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw
pracy, okre%li, w drodze rozporz"dzenia, wysoko%' oraz tryb przyznawania nale#no%ci,
o których mowa w ust. 1, 2 i 7, z uwzgl$dnieniem sposobu ustalania, przyznawania
i wp!acania tych nale#no%ci, a tak#e rodzaju i wysoko%ci nale#no%ci, o których mowa
w ust. 7 pkt 3.
Art. 87. 1. &o!nierzowi zawodowemu przys!uguje raz w roku prawo do gratyfikacji
urlopowej.
2. &o!nierzowi zawodowemu powo!anemu do zawodowej s!u#by wojskowej w trakcie
roku kalendarzowego gratyfikacja urlopowa za ten rok przys!uguje, je#eli pe!ni! s!u#b$
przez okres co najmniej sze%ciu miesi$cy kalendarzowych.
3. Gratyfikacja urlopowa nie mo#e by' ni#sza ni# 35 % najni#szego uposa#enia
zasadniczego #o!nierza zawodowego.
4. Wysoko%' gratyfikacji urlopowej podwy#sza si$ o kwot$, o której mowa w ust. 3,
na ma!#onka i ka#de dziecko pozostaj"ce na utrzymaniu #o!nierza zawodowego.
5. W razie zbiegu uprawnie( do gratyfikacji, o której mowa w ust. 1, #o!nierzy
zawodowych pozostaj"cych w zwi"zku ma!#e(skim, przy ustalaniu wysoko%ci gratyfikacji
nie uwzgl$dnia si$ ma!#onka, a dzieci pozostaj"ce na ich utrzymaniu uwzgl$dnia si$ przy
ustalaniu gratyfikacji tylko jednego z ma!#onków.
6. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, wysoko%' oraz
szczegó!owe warunki wyp!acania gratyfikacji urlopowej, z uwzgl$dnieniem terminów
i trybu jej wyp!acania.”;

33
56) w art. 90:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nale#no%ci pieni$#ne okre%lone w art. 83, art. 85 i art. 94 – 98, przys!uguj"ce
#o!nierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1, art. 20 ust. 1a oraz art. 65a, albo
cz!onkom jego rodziny, wyp!aca si$ w wysoko%ci ustalonej, z uwzgl$dnieniem pe!nej
kwoty uposa#enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta!ym, nale#nego
#o!nierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku s!u#bowym oraz zmian maj"cych
wp!yw na prawo do uposa#enia lub jego wysoko%', powsta!ych w okresie, w którym
#o!nierz zawodowy otrzymywa! uposa#enie w wysoko%ci 75 % lub nie otrzymywa! tego
uposa#enia.”,
b) uchyla si$ ust. 3;
57) w art. 94 ust. 4 i 5 otrzymuj" brzmienie:
„4. &o!nierzowi zwolnionemu z zawodowej s!u#by wojskowej wskutek up!ywu terminu
wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej dokonanego przez
w!a%ciwy podmiot lub niewyznaczenia na stanowisko s!u#bowe w czasie pozostawania
w rezerwie kadrowej albo niewyznaczenia na stanowisko s!u#bowe na kolejn" kadencj$
przys!uguje odprawa w wysoko%ci:
1) 600 % uposa#enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta!ym – w przypadku
pe!nienia s!u#by sta!ej;
2) wynikaj"cej z ust. 1 i 2, z tym, #e za dzie( zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej
przyjmuje si$ ostatni dzie( okresu, na jaki zawarto kontrakt – w przypadku pe!nienia
s!u#by kontraktowej.
5. &o!nierzowi zwolnionemu z zawodowej s!u#by wojskowej na podstawie art. 111 pkt 1,
6, 15 i 16 albo wskutek wypowiedzenia przez #o!nierza stosunku s!u#bowego zawodowej
s!u#by wojskowej, je#eli pe!ni! on zawodow" s!u#b$ wojskow" przez okres krótszy ni#
dziesi$' lat – przys!uguje 50 % kwoty odprawy, o której mowa w ust. 1 i 2.”;
58) w art. 95 uchyla si$ pkt 4;
59) w art. 96:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. *wiadczenie pieni$#ne, o którym mowa w art. 95 pkt 1, przys!uguje równie#
#o!nierzowi zwolnionemu z zawodowej s!u#by wojskowej pe!nionej jako s!u#ba sta!a,
który pe!ni! zawodow" s!u#b$ wojskow" przez okres krótszy ni# pi$tna%cie lat, je#eli
zosta! zwolniony wskutek:
1) up!ywu terminu wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej
dokonanego przez w!a%ciwy podmiot;

34
2) orzeczenia przez wojskow" komisj$ lekarsk" niezdolno%ci do pe!nienia zawodowej
s!u#by wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolno%ci zosta!a spowodowana wypadkiem
pozostaj"cym w zwi"zku z pe!nieniem s!u#by lub chorob" powsta!" w zwi"zku
ze szczególnymi warunkami s!u#by;
3) niewyznaczenia na stanowisko s!u#bowe w czasie pozostawania w rezerwie
kadrowej;
4) niewyznaczenia na stanowisko s!u#bowe na kolejn" kadencj$.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. *wiadczenie pieni$#ne, o którym mowa w art. 95 pkt 1, wyp!aca si$ #o!nierzowi
zwolnionemu z zawodowej s!u#by wojskowej w terminach okre%lonych w art. 81 ust. 1,
a w przypadku gdy #o!nierz wyst"pi! o wyp!at$ tego %wiadczenia, za ca!y nale#ny okres
jednorazowo z góry, nie pó)niej ni# w terminie trzydziestu dni od dnia z!o#enia wniosku
w tej sprawie.”;
60) art. 102 otrzymuje brzmienie:
„Art. 102. 1. &o!nierzowi zawodowemu wyznaczonemu do pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej poza granicami pa(stwa przys!uguje uposa#enie zasadnicze ustalone
z uwzgl$dnieniem grupy uposa#enia okre%lonej dla stanowiska s!u#bowego, na jakie zosta!
wyznaczony do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa.
2. &o!nierzowi zawodowemu skierowanemu do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej
poza granicami pa(stwa przys!uguje uposa#enie zasadnicze ustalone z uwzgl$dnieniem
grupy uposa#enia wed!ug stanowiska s!u#bowego zajmowanego przed skierowaniem.
3. &o!nierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1, w czasie zajmowania stanowiska
s!u#bowego poza granicami pa(stwa przys!uguj", wyp!acane w walucie polskiej lub obcej:
1) nale#no%' zagraniczna – na pokrycie zwi$kszonych kosztów zwi"zanych z pe!nieniem
obowi"zków i funkcji poza granicami pa(stwa, ustalona odpowiednio do zakresu ich
pe!nienia oraz kosztów utrzymania poza granicami pa(stwa;
2) jednorazowy zasi!ek adaptacyjny – w przypadku wyznaczenia na okres powoduj"cy
zmian$ miejsca zamieszkania.
4. &o!nierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 2, w czasie wykonywania zada(
s!u#bowych poza granicami pa(stwa przys!uguje, wyp!acana w walucie polskiej lub obcej,
nale#no%' zagraniczna, ustalona odpowiednio do rangi pe!nionej funkcji i zakresu
wykonywanych obowi"zków s!u#bowych, warunków zagro#enia utraty zdrowia lub #ycia
wyst$puj"cych w miejscu pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa, a tak#e uci"#liwo%ci
wynikaj"cych z trudnych warunków klimatycznych lub zakwaterowania.
5. &o!nierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przebywaj"cemu w strefie
dzia!a( wojennych przys!uguje dodatek wojenny.
35
6. &o!nierzom zawodowym, o których mowa w ust. 1 i 2, mog" by' przyznane inne
nale#no%ci pieni$#ne, odpowiednio do warunków pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej
poza granicami pa(stwa.
7. Kwot$ nale#no%ci zagranicznej, wynikaj"c" z:
1) ust. 3 pkt. 1 – zmniejsza si$ o kwot$ %rodków pieni$#nych wyp!acanych miesi$cznie
#o!nierzowi zawodowemu na podstawie przepisów obowi"zuj"cych w organizacji
mi$dzynarodowej lub mi$dzynarodowej strukturze wojskowej,
2) ust. 4 – zmniejsza si$ o kwot$ %rodków pieni$#nych wyp!acanych miesi$cznie
#o!nierzowi zawodowemu na podstawie przepisów obowi"zuj"cych w organizacji
mi$dzynarodowej lub mi$dzynarodowej strukturze wojskowej, z wy!"czeniem kwoty
%rodków przeznaczonych na zakwaterowanie i wy#ywienie
– w przypadku gdy %rodki pieni$#ne wyp!acane miesi$cznie #o!nierzowi zawodowemu na
podstawie tych przepisów s" wy#sze od kwoty nale#no%ci zagranicznej, nale#no%' ta nie
przys!uguje.
8. &o!nierz zawodowy jest obowi"zany poinformowa' na pi%mie dowódc$ jednostki
wojskowej w!a%ciwego w sprawie wyp!aty nale#no%ci zagranicznej, o %rodkach pieni$#nych
wyp!acanych mu miesi$cznie przez organizacj$ mi$dzynarodow" lub mi$dzynarodow"
struktur$ wojskow".
9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw pracy,
okre%li, w drodze rozporz"dzenia, wysoko%' oraz tryb przyznawania i wyp!acania
nale#no%ci, o których mowa w ust. 3 – 5, oraz rodzaje, wysoko%' oraz tryb przyznawania
i wyp!acania innych nale#no%ci pieni$#nych, o których mowa w ust. 6, przys!uguj"cych
#o!nierzom zawodowym wyznaczonym albo skierowanym do pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej poza granicami pa(stwa, z uwzgl$dnieniem walut, w których te nale#no%ci b$d"
wyp!acane. Rozporz"dzenie powinno uwzgl$dnia' w szczególno%ci rodzaj i wysoko%' tych
nale#no%ci w zale#no%ci od charakteru i warunków pe!nienia s!u#by poza granicami
pa(stwa.”;
61) w art. 104 ust. 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1. Je#eli przepisy szczególne nie stanowi" inaczej, podmiotami w!a%ciwymi
w sprawach okre%lonych w przepisach niniejszego rozdzia!u s" dowódcy jednostek
wojskowych zajmuj"cy stanowiska s!u#bowe dowódcy batalionu lub równorz$dne,
o których mowa w ust. 3, albo wy#sze – w stosunku do wszystkich #o!nierzy zawodowych
pe!ni"cych zawodow" s!u#b$ wojskow" w podleg!ej jednostce wojskowej, z wyj"tkiem tego
dowódcy i jego zast$pcy.
2. W stosunku do dowódców jednostek wojskowych i ich zast$pców oraz #o!nierzy
zawodowych pe!ni"cych zawodow" s!u#b$ wojskow" w jednostkach wojskowych, których
36
dowódcy zajmuj" stanowisko ni#sze ni# okre%lone w ust. 1, w!a%ciwymi podmiotami
s" bezpo%redni prze!o#eni dowódców tych jednostek.”;
62) w art. 111:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zrzeczenia si$ obywatelstwa polskiego;”,
b) w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w!a%ciwy podmiot;”;
63) po art. 111 dodaje si$ art. 111a w brzmieniu:
„Art. 111a. Zwolnienie #o!nierza zawodowego, przebywaj"cego na urlopie
macierzy(skim z zawodowej s!u#by wojskowej, na podstawie art. 111 pkt 8, nast$puje
z ostatnim dniem urlopu macierzy(skiego.”;
64) w art. 114:
a) ust. 2 – 6 otrzymuj" brzmienie:
„2. Dokonanie wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej
przez w!a%ciwy podmiot mo#e nast"pi', gdy jednostka wojskowa, w której #o!nierz
zawodowy pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow", uleg!a rozformowaniu lub zmniejszy! si$
jej stan etatowy w korpusie kadry zawodowej Si! Zbrojnych, w którym #o!nierz pe!ni
s!u#b$, albo gdy uleg!o likwidacji stanowisko s!u#bowe, które #o!nierz zajmowa!, a brak
jest mo#liwo%ci wyznaczenia go na inne stanowisko odpowiadaj"ce jego kwalifikacjom
zawodowym.
3. Wypowiedzenie stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej przez
w!a%ciwy podmiot jest decyzj".
4. W!a%ciwym do wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by
wojskowej, o którym mowa w ust. 3, jest w odniesieniu do:
1) #o!nierzy zawodowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 – Minister Obrony
Narodowej;
2) pozosta!ych #o!nierzy zawodowych korpusu oficerów zawodowych – dyrektor
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr;
3) #o!nierzy zawodowych korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych
– podmioty, o których mowa w art. 10 pkt 2 – 4.
5. Zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej #o!nierza zawodowego wskutek
dokonanego wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej
nast$puje po up!ywie sze%ciu miesi$cy od dnia z!o#enia wypowiedzenia przez #o!nierza
lub dor$czenia wypowiedzenia dokonanego przez w!a%ciwy podmiot, w ostatnim dniu
miesi"ca.

37
6. Okres wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej,
o którym mowa w ust. 5, mo#e by' skrócony za pisemn" zgod" zwalnianego #o!nierza
zawodowego i w!a%ciwego podmiotu, przy czym ko(czy' si$ musi ostatniego dnia
miesi"ca.”,
b) dodaje si$ ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. &o!nierzowi zawodowemu mo#e by' dor$czone wypowiedzenie stosunku
s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej przed terminem rozformowania jednostki
wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego albo likwidacji stanowiska s!u#bowego,
które #o!nierz zajmuje, z tym #e bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna si$ od dnia
nast$puj"cego po dniu rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu
etatowego albo likwidacji stanowiska s!u#bowego, które #o!nierz zajmowa!.
8. &o!nierzowi zawodowemu, któremu w!a%ciwy podmiot wypowiedzia! stosunek
s!u#bowy zawodowej s!u#by wojskowej, dor$cza si$ wypowiedzenie wraz z decyzj"
o przeniesieniu tego #o!nierza do dyspozycji.”;
65) w art. 115:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1. Zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej w przypadkach, o których mowa
w art. 111 pkt 2, 4, 6 – 6c, 7, pkt 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 112 ust. 1, nast$puje decyzj"
podmiotu wymienionego w art. 114 ust. 4.
2. Zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej w przypadkach, o których mowa
w art. 111 pkt 1, 3, 5, 8, pkt 9 lit. b i pkt 11 – 15, nast$puje z mocy prawa z dniem
uprawomocnienia si$ odpowiedniego orzeczenia lub z dniem, w którym decyzja sta!a si$
ostateczna albo z dniem zaistnienia okoliczno%ci stanowi"cej podstaw$ zwolnienia #o!nierza
zawodowego ze s!u#by.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej w przypadkach niewymienionych
w ust. 2 nast$puje z dniem okre%lonym w decyzji podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”;
66) w art. 116 ust. 1 i 2 otrzymuj" brzmienie:
„1. W razie uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 111 pkt 11 i 13 – 15 lub
art. 112 ust. 1 pkt 1, albo uchylenia lub stwierdzenia niewa#no%ci decyzji o zwolnieniu
z zawodowej s!u#by wojskowej lub wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej
s!u#by wojskowej dokonanego przez w!a%ciwy podmiot, ulegaj" uchyleniu skutki tego
orzeczenia lub decyzji, jakie wynik!y dla #o!nierza zawodowego z tego tytu!u.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, data zwolnienia z zawodowej s!u#by
wojskowej nie ulega zmianie, przy czym uznaje si$, #e zwolnienie #o!nierza zawodowego

38
nast"pi!o w drodze wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej
dokonanego przez w!a%ciwy podmiot.”;
67) w art. 119:
a) ust. 1 – 1b otrzymuj" brzmienie:
„1. &o!nierz zwolniony z zawodowej s!u#by wojskowej z powodu, o którym mowa
w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3 – 5, który pe!ni!
zawodow" s!u#b$ wojskow" co najmniej przez 10 lat, ze wzgl$du na szczególny
charakter wykszta!cenia, do%wiadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta
z pierwsze(stwa w zatrudnianiu na stanowiskach zwi"zanych z obronno%ci" kraju
w administracji publicznej i urz$dach organów samorz"du terytorialnego.
1a. Organy administracji rz"dowej i organy samorz"du terytorialnego s" obowi"zane
do wspó!pracy z w!a%ciwymi podmiotami w zakresie ewidencjonowania stanowisk
zwi"zanych z obronno%ci" kraju, w tym stanowisk dotycz"cych planowania i realizacji
pozamilitarnych przygotowa( obronnych w pa(stwie.
1b. W!a%ciwy podmiot wydaje #o!nierzowi, o którym mowa w ust. 1, na jego
wniosek, za%wiadczenie stwierdzaj"ce jego predyspozycje do zajmowania stanowiska
pracy okre%lonego w ust. 1.”,
b) po ust. 1b dodaje si$ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Pierwsze(stwo w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejno%ci
przys!uguje by!ym #o!nierzom zawodowym skierowanym do pe!nienia s!u#by
wojskowej poza granicami pa(stwa, którzy w nast$pstwie zranie(, kontuzji i innych
obra#e( lub chorób maj"cych zwi"zek z jej pe!nieniem zostali zwolnieni z zawodowej
s!u#by wojskowej.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, podmioty
w!a%ciwe do ewidencjonowania stanowisk zwi"zanych z obronno%ci" kraju, wydawania
za%wiadcze(, o których mowa w ust. 1b, tryb post$powania w tych sprawach oraz wzór
za%wiadczenia, z uwzgl$dnieniem sposobu prowadzenia ewidencji wojskowej
i sprawno%ci post$powania podmiotów w!a%ciwych w tych sprawach.”;
68) art. 120 otrzymuje brzmienie:
„Art. 120. 1. &o!nierz zawodowy, z wyj"tkiem zwolnionego ze s!u#by wojskowej
z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12 – 15, w okresie dwóch lat od dnia
zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej, mo#e korzysta' z pomocy w zakresie doradztwa
zawodowego, przekwalifikowania i po%rednictwa pracy, udzielanej przez w!a%ciwe
podmioty.

39
2. &o!nierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej s!u#by wojskowej wskutek
ustalenia przez wojskow" komisj$ lekarsk" niezdolno%ci do pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej w nast$pstwie wypadku lub choroby pozostaj"cych w zwi"zku z pe!nieniem
s!u#by wojskowej poza granicami pa(stwa, zwi"zanej z realizacj" celów, o których mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u#ycia lub pobytu Si! Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pa(stwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135), korzystaj" z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.
3. &o!nierz zawodowy, za zgod" dowódcy jednostki wojskowej, mo#e korzysta'
z pomocy w zakresie:
1) doradztwa zawodowego, o ile pe!ni! zawodow" s!u#b$ wojskow" co najmniej trzy lata,
2) przekwalifikowania zawodowego i po%rednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem
z zawodowej s!u#by wojskowej,
3) praktyk zawodowych na sze%' miesi$cy przed zwolnieniem, o ile pe!ni! zawodow"
s!u#b$ wojskow" co najmniej dziewi$' lat
– udzielanej przez w!a%ciwe podmioty.
4. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1 i 3, mog" by' pokrywane koszty:
1) przekwalifikowania zawodowego;
2) przejazdów z miejsca zamieszkania by!ego #o!nierza zawodowego do o%rodka
szkolenia, w którym nast$puje przekwalifikowanie zawodowe lub do miejsca
odbywania praktyki;
3) zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki
zawodowej;
4) nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wy#szej w przypadku #o!nierza s!u#by
kontraktowej.
5. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i po%rednictwa pracy realizowana jest
bezp!atnie.
6. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mog" korzysta' równie# ma!#onek oraz dzieci,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20, #o!nierza zawodowego, który zagin"! lub poniós!
%mier' w zwi"zku z wykonywaniem zada( s!u#bowych.
7. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, tryb korzystania przez
#o!nierzy zawodowych oraz by!ych #o!nierzy zawodowych, a tak#e ma!#onka oraz dzieci
pozostaj"ce na utrzymaniu #o!nierza zawodowego, który zagin"! lub poniós! %mier'
w zwi"zku z wykonywaniem zada( s!u#bowych, z uprawnie(, o których mowa w ust. 1 – 6
oraz w!a%ciwo%' podmiotów w tych sprawach. Rozporz"dzenie powinno zapewni'
powszechn" dost$pno%', dla osób uprawnionych, do korzystania z pomocy w zakresie

40
doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i po%rednictwa pracy, udzielanej przez
w!a%ciwe podmioty.”;
69) art. 124 otrzymuje brzmienie:
„Art. 124. 1. Kandydaci na #o!nierzy zawodowych pe!ni" czynn" s!u#b$ wojskow" jako
s!u#b$ kandydack".
2. Stosunek s!u#bowy s!u#by kandydackiej powstaje w drodze powo!ania, na podstawie
dobrowolnego zg!oszenia, po spe!nieniu !"cznie nast$puj"cych warunków:
1) podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 7;
2) wydaniu rozkazu o powo!aniu do s!u#by kandydackiej;
3) stawieniu si$ osoby powo!anej do pe!nienia s!u#by kandydackiej.
3. Rozkaz o powo!aniu do s!u#by kandydackiej wydaje, uwzgl$dniaj"c potrzeby Si!
Zbrojnych, komendant szko!y wojskowej lub o%rodka szkolenia.
4. Stosunek s!u#bowy s!u#by kandydackiej wygasa z mocy prawa, je#eli #o!nierz
pe!ni"cy s!u#b$ kandydack" nie uko(czy nauki w szkole wojskowej lub o%rodku szkolenia,
z dniem skre%lenia z etatowego stanu zmiennego szko!y wojskowej.
5. Do s!u#by kandydackiej mo#e by' powo!ana osoba niekarana s"downie, posiadaj"ca
obywatelstwo polskie, zdolno%' fizyczn" i psychiczn" do s!u#by wojskowej, wiek
co najmniej osiemna%cie lat i wykszta!cenie wymagane do przyj$cia do szko!y wojskowej
lub o%rodka szkolenia.
6. Osob$ ubiegaj"c" si$ o powo!anie do s!u#by kandydackiej kieruje si$ do wojskowej
komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolno%ci fizycznej i psychicznej do tej s!u#by.
7. Rozkaz o powo!aniu do s!u#by kandydackiej wydaje si$ po podpisaniu umowy,
z osob" ubiegaj"c" si$ o przyj$cie do tej s!u#by, okre%laj"cej warunki zwrotu poniesionych
kosztów na jej utrzymanie i nauk$ w przypadku zwolnienia ze s!u#by kandydackiej na
podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 – 9 albo niestawienia si$ do zawodowej s!u#by
wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pe!nienie s!u#by kontraktowej.”;
70) w art. 124a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do s!u#by kandydackiej mo#e by' powo!ana równie# osoba b$d"ca:
1) cywilnym studentem uczelni wojskowej;
2) studentem studiów innej uczelni ni# uczelnia wojskowa.”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w ust. 1 pkt 1 – komendant uczelni wojskowej;”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umow$, o której mowa w art. 127 ust. 7 z osob", wymienion" w ust. 1, podpisuje
komendant uczelni wojskowej.”;
41
71) art. 125 otrzymuje brzmienie:
„Art. 125. 1. Osoby powo!ane do s!u#by kandydackiej staj" si$ #o!nierzami w czynnej
s!u#bie wojskowej z dniem stawienia si$ do tej s!u#by, po podpisaniu umowy, o której
mowa w art. 124 ust. 7.
2. Z dniem rozpocz$cia pe!nienia s!u#by kandydackiej #o!nierze pe!ni"cy s!u#b$
kandydack" otrzymuj" bez szczególnego nadania tytu!:
1) podchor"#ego, je#eli kszta!c" si$ na oficera;
2) kadeta, je#eli kszta!c" si$ na podoficera;
3) elewa, je#eli kszta!c" si$ na szeregowego.”;
72) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydatów na #o!nierzy zawodowych kszta!ci si$ w szko!ach wojskowych
i o%rodkach szkolenia.”;
73) art. 127 otrzymuje brzmienie:
„Art. 127. Kandydatów na #o!nierzy zawodowych kszta!c" na potrzeby korpusu:
1) oficerów zawodowych – uczelnie wojskowe;
2) podoficerów zawodowych – szko!y podoficerskie;
3) szeregowych zawodowych – o%rodki szkolenia.”;
74) art. 131 i 132 otrzymuj" brzmienie:
„Art. 131. &o!nierze pe!ni"cy s!u#b$ kandydack" otrzymuj" umundurowanie,
wyekwipowanie i uzbrojenie oraz, w czasie wykonywania zada( s!u#bowych, bezp!atne
wy#ywienie wed!ug norm uwzgl$dniaj"cych charakter tych zada(, albo równowa#nik
pieni$#ny w zamian za te nale#no%ci; przepisy art. 66 ust. 2 i 3 stosuje si$ odpowiednio.
Art. 132. Do #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$ kandydack" stosuje si$ odpowiednio przepisy
art. 8, art. 18, art. 26, art. 48 – 51, art. 54 – 57, art. 59, art. 60b, art. 70 i art. 105 – 110.”;
75) w art. 134:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zrzeczenia si$ obywatelstwa polskiego;”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustalenia przez wojskow" komisj$ lekarsk" niezdolno%ci do s!u#by
kandydackiej;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zwolnienie ze s!u#by kandydackiej nast$puje decyzj" komendanta szko!y
wojskowej lub o%rodka szkolenia.”,
c) uchyla si$ ust. 5;
76) po art. 134 dodaje si$ art. 134a w brzmieniu:
42
„Art. 134a. W przypadku zwolnienia #o!nierza ze s!u#by kandydackiej na postawie
art. 134 ust. 1 pkt 4 i 9 zwalnia si$ go z obowi"zku zwrotu kosztów, o których mowa
w art. 124 ust. 7, w przypadku pe!nienia czynnej s!u#by wojskowej na zasadach
okre%lonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi"zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.”;
77) art. 137 otrzymuje brzmienie:
Art. 137. 1. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) szczegó!owe warunki i tryb powo!ywania do s!u#by kandydackiej;
2) szczegó!owe warunki i tryb przyjmowania do szkó! wojskowych i o%rodków szkolenia;
3) wysoko%' op!at z tytu!u egzaminów wst$pnych dla osób ubiegaj"cych si$ o przyj$cie
do szkó! wojskowych oraz szczegó!owy tryb ich pobierania;
4) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
kandydack";
5) przebieg s!u#by kandydackiej, warunki i tryb opiniowania #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
kandydack", ich uprawnienia inne ni# okre%lone w ustawie oraz tryb post$powania
zwi"zany ze zwalnianiem ze s!u#by kandydackiej.
2. Rozporz"dzenie powinno w szczególno%ci:
1) ustali', #e nabór do s!u#by kandydackiej jest otwarty i konkurencyjny;
2) okre%li' tryb ubiegania si$ o przyj$cie do szkó! wojskowych i o%rodków szkolenia,
dokumenty wymagane przy ubieganiu si$ o przyj$cie do tych szkó! i o%rodków oraz
zakres i terminy sk!adania egzaminów wst$pnych;
3) okre%li', aby op!aty z tytu!u egzaminów by!y porównywalne do op!at ponoszonych przy
ubieganiu si$ do innych szkó! publicznych;
4) okre%li', aby warunki mianowania uwzgl$dnia!y poszczególne okresy nauki, opinie oraz
wyniki uzyskiwane w nauce przez #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$ kandydack";
5) okre%li' przebieg i czas trwania nauki, z uwzgl$dnieniem praktyk zawodowych i przerw
wakacyjnych oraz urlopów z ró#nych tytu!ów.”;
78) w art. 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozkaz personalno-mobilizacyjny wydaj" w czasie pokoju podmioty, o których
mowa w art. 44 ust. 1 i 2.”;
79) w art. 143:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiotami w!a%ciwymi do wyznaczania #o!nierzy zawodowych na stanowiska
s!u#bowe w razie og!oszenia mobilizacji, og!oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
i zwalniania z tych stanowisk s":”,
b) ust. 3 i 4 otrzymuj" brzmienie:
43
„3. Do przenoszenia #o!nierza zawodowego z jednostki wojskowej, w której
zajmowa! stanowisko s!u#bowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony podmiot,
któremu podlegaj" obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnie(
do wyznaczania na stanowiska.
4. Je#eli w!a%ciwy podmiot nie ma mo#liwo%ci wyznaczenia #o!nierza zawodowego lub
#o!nierza pe!ni"cego s!u#b$ kandydack" na stanowisko s!u#bowe, kieruje tego #o!nierza do
stanu zmiennego pododdzia!u uzupe!nienia kadrowego bezpo%redniego prze!o#onego.”;
80) w art. 146 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w pozosta!ych przypadkach – decyzjami podmiotów, o których mowa w art. 143
ust. 2.”;
81) w art. 147 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) na zarz"dzenie szefa komórki kadrowej szczebla co najmniej dowódcy rodzaju Si!
Zbrojnych;”;
82) w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. &o!nierza zawodowego i #o!nierza pe!ni"cego s!u#b$ kandydack" w razie og!oszenia
mobilizacji, og!oszenia stanu wojennego i w czasie wojny zwalnia si$ z zawodowej s!u#by
wojskowej lub ze s!u#by kandydackiej decyzj" wydan" przez podmiot uprawniony
do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe.”;
83) w art. 156:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O skre%leniu z ewidencji, o której mowa w art. 48 ust. 2, lub odnalezieniu si$
#o!nierza zawodowego lub #o!nierza pe!ni"cego s!u#b$ kandydack" dowódca jednostki
wojskowej powiadamia w!a%ciwe podmioty.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Obrony Narodowej okre%li, w drodze rozporz"dzenia, podmioty
prowadz"ce ewidencj$, o której mowa w ust. 3, a tak#e zakres i sposób prowadzenia tej
ewidencji, z uwzgl$dnieniem miejsca zgonu lub zagini$cia i okoliczno%ci, w których
nast"pi!o to zdarzenie.”;
84) w art. 176:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. &o!nierz zawodowy b$d"cy podoficerem zawodowym posiadaj"cy wy#szy
stopie( wojskowy od stopnia etatowego zajmowanego stanowiska s!u#bowego
w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. mo#e by':”,
b) dodaje si$ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W terminie, o którym mowa w ust. 1, do #o!nierzy zawodowych korpusu
podoficerów zawodowych nie ma zastosowania przepis art. 41 ust. 2.”.
44
Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39)
art. 91c otrzymuje brzmienie:
„Art. 91c. 1. Kandydat na stanowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego jest
powo!ywany do zawodowej s!u#by wojskowej, pe!nionej jako s!u#ba kontraktowa, na podstawie
dobrowolnego zg!oszenia si$ do tej s!u#by, po uprzednim zakwalifikowaniu si$ w drodze
konkursu na stanowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego, odbyciu przeszkolenia
wojskowego, zdaniu egzaminu na oficera, mianowaniu na stopie( wojskowy podporucznika
(podporucznika marynarki) i podpisaniu kontraktu.
2. Do odbycia przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w ust. 1, powo!uje, na wniosek
Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w!a%ciwy podmiot uprawniony do powo!ywania
do s!u#by kandydackiej na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892), okre%laj"c miejsce
szkolenia.
3. Rozkaz personalny o powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej kandydata na stanowisko
wojskowego aplikanta prokuratorskiego wydaje na wniosek Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, z dniem powo!ania na stanowisko, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, dzia!aj"cy w imieniu Ministra Obrony Narodowej.
4. Kontrakt na pe!nienie s!u#by na stanowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego
zawiera Naczelny Prokurator Wojskowy.
5. Przepisów ust. 1 – 3, w zakresie powo!ywania do zawodowej s!u#by wojskowej
i mianowania na stopie( oficerski, nie stosuje si$ do kandydatów na stanowisko wojskowych
aplikantów prokuratorskich, którzy pe!ni" ju# zawodow" s!u#b$ wojskow".
6. W odniesieniu do zasad powo!ywania kandydatów na stanowiska wojskowych aplikantów
prokuratorskich do zawodowej s!u#by wojskowej i zawierania z nimi kontraktów na jej
pe!nienie, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje si$ przepisy o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta!towaniu wynagrodze( w pa(stwowej sferze
bud#etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó)n. zm.8)) uchyla si$
art. 29f.
Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze %rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) w art. 66 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

8)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005
r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82,
poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242.
45
„5) #o!nierze zawodowi oraz #o!nierze odbywaj"cy s!u#b$ okresow";”.
Art. 5. 1. &o!nierze odbywaj"cy w dniu 31 grudnia 2009 r. nadterminow" zasadnicz" s!u#b$
wojskow", z dniem wej%cia w #ycie ustawy, staj" si$ #o!nierzami s!u#by kontraktowej, pod
warunkiem podpisania kontraktu, o którym mowa w ust. 2.
2. Kontrakt na pe!nienie s!u#by kontraktowej z #o!nierzem, o którym mowa w ust. 1, zawieraj"
podmioty uprawnione do wyznaczenia #o!nierza na stanowisko s!u#bowe, w ci"gu trzech miesi$cy
od dnia wej%cia w #ycie ustawy.
3. &o!nierze nadterminowej zasadniczej s!u#by wojskowej, którzy nie podpisali kontraktu,
o którym mowa w ust. 2, pe!ni" nadal nadterminow" zasadnicz" s!u#b$ wojskow" na
dotychczasowych zasadach do up!ywu okresu, na jaki si$ zg!osili do tej s!u#by, z uwzgl$dnieniem
przepisów dotycz"cych tej s!u#by obowi"zuj"cych w dniu 31 grudnia 2009 r.
Art. 6. 1. &o!nierze zawodowi, którzy w dniu wej%cia w #ycie ustawy pe!nili zawodow" s!u#b$
wojskow" na podstawie kontraktu na pe!nienie s!u#by:
1) sta!ej – staj" si$ z mocy prawa #o!nierzami s!u#by sta!ej;
2) terminowej – staj" si$ z mocy prawa #o!nierzami s!u#by kontraktowej do ko(ca okresu,
na jaki kontrakt zosta! zawarty.
2. Przepisu art. 13 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw",
nie stosuje si$ do #o!nierzy zawodowych s!u#by kontraktowej, którzy w dniu wej%cia w #ycie
ustawy posiadaj" dwunastoletni okres czynnej s!u#by wojskowej oraz #o!nierzy, których okres
zawartego kontraktu liczony !"cznie z dotychczasowymi okresami odbywania lub pe!nienia innych
form czynnej s!u#by wojskowej oraz okresami pe!nienia s!u#by w formacjach, o których mowa
w art. 17a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw", przekracza
dwana%cie lat.
3. &o!nierze, o których mowa w ust. 2, pe!ni" s!u#b$ kontraktow" przez okres, na jaki podpisali
kontrakt.
Art. 7. Sprawy wszcz$te, lecz niezako(czone ostateczn" decyzj" przed dniem wej%cia w #ycie
niniejszej ustawy, prowadzi si$ na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydawane na podstawie ustawy wymienionej
w art. 1, zachowuj" moc do czasu wej%cia w #ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw", nie d!u#ej jednak
ni# przez okres 12 miesi$cy od dnia jej wej%cia w #ycie.
Art. 9. Ustawa wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

10-11-aa

46
UZASADNIENIE

Przygotowanie warunków do funkcjonowania Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach


pe!nej ich profesjonalizacji wymaga dokonania niezb$dnych zmian zapewniaj"cych wdro#enie
nowej polityki kadrowej. Proponowane w projekcie niniejszej ustawy o zmianie ustawy z dnia
11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892), zwanej dalej „ustaw"”, rozwi"zania maj" g!ównie na celu zapewnienie w!a%ciwej
rekrutacji, selekcji i racjonalnego wykorzystania zasobów kadrowych profesjonalnych Si!
Zbrojnych.

I. Obywatelstwo #o!nierzy zawodowych

Dotychczasowe uregulowania okre%laj"ce warunki, jakie musi spe!nia' kandydat na #o!nierza


zawodowego wskazywa!y m.in., i# musi on posiada' wy!"cznie obywatelstwo polskie. Jednak#e
uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach NATO i Unii Europejskiej oraz pojawiaj"ce
si$ w mediach g!osy wskazuj" na potrzeb$ otwarcia si$ Rzeczypospolitej Polskiej na mo#liwo%'
pe!nienia s!u#by zawodowej w polskiej armii przez osoby posiadaj"ce podwójne obywatelstwo
(polskie i innego pa(stwa, w szczególno%ci b$d"cego cz!onkiem NATO, UE). Powy#sza zasada
b$dzie mia!a zastosowanie do kandydatów na #o!nierzy zawodowych. Propozycja taka rozszerzy
baz$ naboru kandydatów do s!u#by wojskowej.
Powy#sze powoduje konieczno%' zmiany brzmienia w art. 2, art. 111 pkt 1, art. 124 ust. 5 oraz
art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy.

II. Nadanie nowej formu!y zawodowej s!u#bie wojskowej pe!nionej na podstawie kontraktu na
pe!nienie s!u#by terminowej

Zniesienie obowi"zkowej s!u#by wojskowej (niezawodowej s!u#by wojskowej z poboru)


implikuje konieczno%' dokonania zmian w zawodowej s!u#bie wojskowej pe!nionej na podstawie
kontraktu na pe!nienie s!u#by terminowej. Zak!ada si$, #e nowa formu!a zawodowej s!u#by
wojskowej, z jednej strony, zast"pi dotychczasow" s!u#b$ obowi"zkow", z drugiej za%, zapewni
realizacj$ zada( stawianych przed Si!ami Zbrojnymi wynikaj"cych z Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz sprawne reagowanie na zagro#enia wspó!czesnego %wiata. Zak!ada si$, #e obok
zawodowej s!u#by wojskowej – sta!ej, funkcjonowa' b$dzie zawodowa s!u#ba wojskowa pe!niona
jako kontraktowa. Pe!niona ona b$dzie na podstawie kontraktu (umowy) zawieranego mi$dzy osob"
zg!aszaj"c" ch$' pe!nienia tej s!u#by a uprawnionym do tego podmiotem. Kontrakty b$d" zawiera'
odpowiednio: Minister Obrony Narodowej – z pu!kownikami (komandorami) i genera!ami
(admira!ami); dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr –
z pozosta!ymi oficerami; Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Si!
Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Si! Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych,
Komendant G!ówny &andarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa – z podoficerami
w podleg!ych jednostkach wojskowych oraz dowódcy jednostek wojskowych – z szeregowymi
w swoich jednostkach wojskowych.
Kontraktowej s!u#bie wojskowej nadano charakter otwarty. B$dzie ona dost$pna dla wszystkich
ch$tnych spe!niaj"cych okre%lone w ustawie warunki, bez wzgl$du na p!e'. Do kontraktowej s!u#by
wojskowej b$dzie mo#na powo!a', w zale#no%ci od korpusu, #o!nierzy s!u#by kandydackiej,
oficerów rezerwy, podoficerów rezerwy, szeregowych rezerwy, o ile osoby te b$d" posiada!y
odpowiednie wykszta!cenie i kwalifikacje w danym korpusie i je#eli b$dzie to zgodne z potrzebami
Si! Zbrojnych.
Zak!ada si$, i# s!u#ba ta b$dzie pe!niona w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych
zawodowych. Jako minimalne wymagania kwalifikacyjne do powo!ania w poszczególnych
korpusach przyj$to: w korpusie oficerów zawodowych uko(czone studia wy#sze (licencjat,
in#ynier); w korpusie podoficerów zawodowych uko(czona szko!a %rednia (bez matury);
w korpusie szeregowych zawodowych uko(czone co najmniej gimnazjum.
Zak!ada si$, #e kontraktowa s!u#ba wojskowa b$dzie trwa!a maksymalnie dwana%cie lat.
Powo!anie do kontraktowej s!u#by wojskowej b$dzie mog!o nast$powa' jednorazowo na okres od
osiemnastu miesi$cy do sze%ciu lat. &o!nierze kontraktowi b$d" posiadali w zasadzie takie same
prawa i obowi"zki, jak #o!nierze zawodowi s!u#by sta!ej. W czasie s!u#by, #o!nierze kontraktowi
b$d" otrzymywali uposa#enie i inne nale#no%ci pieni$#ne w takiej samej wysoko%ci jak #o!nierze
zawodowi s!u#by sta!ej zajmuj"cy porównywalne stanowiska s!u#bowe.
Instytucja kontraktu jako podstawa pe!nienia jednej z form zawodowej s!u#by wojskowej nie
jest instytucj" now". Przewidywa!a j" ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z pó)n. zm.), która w art. 8 ust. 2
stanowi!a, #e stosunek s!u#bowy #o!nierza zawodowego w s!u#bie kontraktowej powstaje w drodze
powo!ania, na podstawie umowy, zwanej „kontraktem”, zawartej pomi$dzy osob", która
dobrowolnie zg!osi!a si$ do tej s!u#by, a w!a%ciwym podmiotem. Wyst$puje ona równie# w obecnie
obowi"zuj"cej ustawie z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) w postaci kontraktu na pe!nienie s!u#by sta!ej lub kontraktu na
pe!nienie s!u#by terminowej.

2
Przewiduje si$, #e prawn" podstaw$ zawarcia kontraktu na pe!nienie zawodowej s!u#by
wojskowej b$dzie stanowi!a wy!"cznie ustawa o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych.
Z uwagi na to, stosunek s!u#bowy zawodowej s!u#by wojskowej nie jest stosunkiem pracy, a do
kontraktu nie maj" zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Kontrakt przewidziany w projekcie
ustawy nie wyczerpuje równie# cech stosunku cywilnoprawnego, który jest stosunkiem prawnym
okre%lonym przez prawo cywilne. Nie nast$puje tym samym w #adnym z przepisów projektu
odes!anie do Kodeksu cywilnego. Niemniej jednak mo#na przyj"', #e przepisy wojskowej ustawy
pragmatycznej stanowi" lex specialis w stosunku do przepisów prawa cywilnego, stanowi"cego lex
generalis. Je#eli okre%lon" materi$ reguluje zarówno lex generalis, jak i lex specialis, a wyst$puj"
ró#nice w skutkach prawnych, pierwsze(stwo nale#y przyzna' normom szczególnym zgodnie
zasad" lex specialis derogat lege generali. Zgodnie z tym przyj"' nale#y, #e przepisy ustawy
o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych stanowi" lex specialis w stosunku do ca!okszta!tu
przepisów prawa cywilnego.
Uwzgl$dniaj"c powy#sze, projektowany w ustawie kontrakt nie b$dzie umow" o prac$
w rozumieniu Kodeksu pracy, ani umow" cywilnoprawn" (podobn" do umowy o dzie!o lub umowy
zlecenia) w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Tym samym nie b$dzie rodzi! skutków w zakresie
op!acania sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne zwi"zanych z wymienionymi umowami. Odr$bno%'
stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej w tym zakresie ustawodawca usankcjonowa!
w wielu aktach normatywnych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 pa)dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze(
spo!ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó)n. zm.) obowi"zkowym ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym, w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 1 pa)dziernika 2003 r.
podlegali tylko #o!nierze zawodowi, którzy rozpocz$li s!u#b$ zawodow" po dniu 1 stycznia 1999 r.
Po dniu 1 pa)dziernika 2003 r. obowi"zkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegaj"
tylko #o!nierze niezawodowi pe!ni"cy czynn" s!u#b$, z wy!"czeniem #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
wojskow" w charakterze kandydata na #o!nierza zawodowego oraz #o!nierzy pe!ni"cych okresow"
s!u#b$ wojskow" (art. 6 ust. 1 pkt 11 powo!anej ustawy).
Natomiast ca!o%' problematyki zabezpieczenia emerytalno-rentowego #o!nierzy zawodowych
reguluj" przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym #o!nierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z pó)n. zm.). W my%l przepisów
art. 6a „wojskowej ustawy emerytalnej”, je#eli #o!nierz zwolniony z czynnej s!u#by nie spe!nia
warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od
uposa#enia wyp!aconego #o!nierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze s!u#by, od
którego nie odprowadzono sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje si$ do

3
Zak!adu Ubezpiecze( Spo!ecznych (ZUS) sk!adki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia
13 pa)dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze( spo!ecznych. Sk!adki te s" waloryzowane zgodnie
z zasadami okre%lonymi w ustawie z dnia 13 pa)dziernika 1998 r. i przekazywane do ZUS.
W my%l przepisów art. 5 i 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó)n. zm.) przy
ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysoko%ci uwzgl$dnia si$ m.in. okresy
sk!adkowe. Czynna s!u#ba wojskowa w Wojsku Polskim lub okresy jej równorz$dne albo okresy
zast$pczych form tej s!u#by s" okresami sk!adkowymi w rozumieniu przepisów tej ustawy.
Od dnia 1 stycznia 1999 r. wszyscy #o!nierze podlegaj" obowi"zkowym ubezpieczeniom
zdrowotnym na zasadach powszechnych, okre%lonych aktualnie w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).
W %wietle powy#szego wprowadzenie s!u#by kontraktowej, w projektowanej formie, nie
wymaga dokonywania zmian w przepisach dotycz"cych op!acania sk!adek na ubezpieczenie
zdrowotne i spo!eczne.
Powy#sze powoduje natomiast konieczno%' zmiany brzmienia w art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 9 – 17,
art. 42 ustawy, oraz dodanie w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy, a tak#e wprowadzenia przepisów
przej%ciowych (art. 7 i 8 projektu).

III. Rezygnacja z konieczno%ci okre%lania przez Rad$ Ministrów liczby stanowisk s!u#bowych
w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Si! Zbrojnych oraz przez Ministra Obrony
Narodowej nazw stanowisk s!u#bowych oraz ich liczby wraz z zaszeregowaniem do
okre%lonego stopnia etatowego, grupy uposa#enia oraz korpusu osobowego i grupy osobowej

Funkcjonowanie profesjonalnych Si! Zbrojnych w okresie ich formowania oraz stawiane przed
nimi nowe zadania, wymagaj" elastycznego reagowania na potrzeby zmian w ich strukturze
w zale#no%ci od zagro#e( bezpiecze(stwa pa(stwa oraz uczestnictwa Si! Zbrojnych w ró#nego
rodzaju misjach poza granicami pa(stwa. Dlatego te# uwzgl$dniaj"c do%wiadczenia z kilkuletniego
funkcjonowania dotychczasowych rozwi"za( proponuje si$ odst"pienie od okre%lania nazw
stanowisk s!u#bowych oraz ich liczby wraz z zaszeregowaniem do okre%lonego stopnia etatowego,
grupy uposa#enia oraz korpusu osobowego i grupy osobowej.
W tym celu uchyla si$ w art. 4 ust. 4 i w art. 4 ust. 6 oraz zmienia art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy.

4
IV. Wprowadzenie specjalno%ci wojskowej jako elementu definiuj"cego stanowisko s!u#bowe

Istotnym elementem charakteryzuj"cym stanowisko s!u#bowe, obok wskazania jego nazwy,


okre%lenia stopnia etatowego, grupy uposa#enia, korpusu osobowego i grupy osobowej jest równie#
identyfikacja specjalno%ci wojskowej. Specjalno%' wojskowa jest tym elementem, który wskazuje
jakie jest przeznaczenie danego stanowiska i jakie zadania #o!nierz zajmuj"cy stanowisko o takiej
specjalno%ci b$dzie realizowa!. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia budowy w!a%ciwych
struktur organizacyjnych jednostek wojskowych oraz optymalnej obsady stanowisk s!u#bowych.
Przewiduje si$, #e Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporz"dzenia, b$dzie tworzy! i znosi!
korpusy osobowe oraz ustala! ich podzia! na grupy osobowe i specjalno%ci wojskowe.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 34 ustawy.

V. Wprowadzenie wy!"cznie administracyjnej formy powstawania stosunku s!u#bowego


zawodowej s!u#by wojskowej pe!nionej jako sta!a

Dotychczasowy system powo!ywania do zawodowej s!u#by wojskowej stanowi, i# stosunek


s!u#bowy zawodowej s!u#by wojskowej powstaje w drodze powo!ania do s!u#by decyzj"
administracyjn" oraz równoleg!ego podpisania kontraktu zawieranego z osob" zg!aszaj"c" si$ do tej
s!u#by przez w!a%ciwy podmiot. Kontrakt ten ma charakter kontraktu na pe!nienie s!u#by sta!ej.
Stworzenie profesjonalnych Si! Zbrojnych, w których s!u#b$ wojskow" b$d" pe!ni!y wy!"cznie
osoby dobrowolnie zg!aszaj"ce si$ do niej, wymaga stworzenia systemu zach$caj"cego
i motywuj"cego do wst$powania w szeregi armii. W celu zwi$kszenia atrakcyjno%ci zawodu
#o!nierza zawodowego s!u#by sta!ej, a tym samym wzmocnienia stabilno%ci zawodowej s!u#by
wojskowej, w projekcie za!o#ono, i# stosunek s!u#bowy w zawodowej s!u#bie sta!ej, w odró#nieniu
od obecnie obowi"zuj"cego, powstawa! b$dzie jedynie w drodze decyzji administracyjnej
o powo!aniu osoby dobrowolnie zg!aszaj"cej si$ do tej s!u#by. Powo!anie b$dzie nast$powa!o na
czas nieokre%lony. &o!nierz zawodowy w zasadzie b$dzie móg! pe!ni' t$ s!u#b$ do 60 roku #ycia,
o ile nie wyst"pi" okoliczno%ci wskazane w ustawie, powoduj"ce wcze%niejsze zwolnienie ze
s!u#by. Ponadto, przyjmuje si$, i# #o!nierze zawodowi pe!ni"cy w dniu wej%cia w #ycie niniejszej
ustawy s!u#b$ wojskow" na podstawie kontraktu na pe!nienie s!u#by sta!ej z mocy prawa stan" si$
#o!nierzami zawodowymi w s!u#bie sta!ej.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 6 w ust. 1 w pkt 1, w art. 9 – 17, art. 20 ust. 1 i 1a, art. 35
ust. 1 i art. 42 ust. 1.

5
VI. Doprecyzowanie niektórych definicji legalnych

Dotychczasowa praktyka dzia!alno%ci kadrowej rodzi konieczno%' doprecyzowania niektórych


definicji wyst$puj"cych w ustawie:
!" w definicji karty opisu stanowiska s!u#bowego z dotychczasowej jej tre%ci usuni$to wyrazy
„podstawowych obowi"zków” odnosz"ce si$ do obowi"zków realizowanych na stanowisku
s!u#bowym, którego karta dotyczy; wyeliminuje to w"tpliwo%ci dotycz"ce wskazywania zakresu
obowi"zków na danym stanowisku s!u#bowym,
!" w definicji kontraktu przyjmuje si$, i# b$dzie to umowa zawierana mi$dzy osob" zg!aszaj"c"
ch$' pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej pe!nionej jako kontraktowa a uprawnionym do
podpisania takiej umowy podmiotem,
!" w definicji okre%lenia „obj$cie stanowiska s!u#bowego” doprecyzowano, i# fakt przyst"pienia
#o!nierza zawodowego do wykonywania obowi"zków na stanowisku s!u#bowym okre%lany
b$dzie w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej,
!" w celu unikni$cia odsy!ania – co ma miejsce na gruncie obowi"zuj"cej ustawy pragmatycznej –
do ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi"zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej w procesie definiowania, na u#ytek zmienianej ustawy pragmatycznej terminu
„jednostka wojskowa” wykorzystano elementy opisuj"ce jednostk$ wojskow" zawarte
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 6 w pkt 11a, art. 6 pkt 13 i pkt 17 oraz w art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy.

VII. Doprecyzowanie przepisów dotycz"cych wy!"czenia drogi s"dowej w sprawach zwi"zanych


z kierowaniem #o!nierza do wykonywania zada( s!u#bowych w innej jednostce

Brak spójno%ci przepisów normuj"cych kwestie kierowania #o!nierzy do wykonywania zada(


s!u#bowych poza jednostk" wojskow" (art. 47 ustawy), a przepisami wy!"czaj"cymi drog$ s"dow"
w sprawach okre%lonych w art. 8 ust. 2 ustawy, rodzi konieczno%' dokonania odpowiednich zmian
w tym zakresie. Przyj$to, jak stanowi art. 47 ustawy, i# skarga do s"du administracyjnego nie
b$dzie przys!ugiwa!a na decyzj$ w sprawie skierowania #o!nierza do wykonywania zada(
s!u#bowych poza jednostk" wojskow".
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 8 w ust. 2 w pkt 4 ustawy.

6
VIII. Obni#enie wymaga( kwalifikacyjnych dla osób ubiegaj"cych si$ o powo!anie do zawodowej
s!u#by wojskowej

Konieczno%' rozszerzenia bazy naboru do zawodowej s!u#by wojskowej oraz zaspokojenia –


jak si$ zak!ada – znacznych potrzeb kadrowych w profesjonalnej armii, wymaga stworzenia
warunków umo#liwiaj"cych zdynamizowanie wst$powania zainteresowanych do s!u#by wojskowej.
Za!o#ono, i# minimalnym wymogiem kwalifikacyjnym do s!u#by w korpusie oficerów
zawodowych b$dzie uko(czenie studiów pierwszego stopnia (licencjat, in#ynier). Obecnie jest to
poziom studiów drugiego stopnia. Natomiast, aby zosta' podoficerem zawodowym – posiadanie
uko(czonej szko!y %redniej (bez matury). Obecnie wymogiem jest posiadanie matury.
Uko(czenie co najmniej gimnazjum jest wymogiem wystarczaj"cym wobec osób, które b$d"
chcia!y wst"pi' do s!u#by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Projektowane wymogi zapewniaj" mo#liwo%' pozyskiwania kadr o kwalifikacjach,
uwzgl$dniaj"cych potrzeby w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej na konkretnym stanowisku
s!u#bowym. Rozszerzy to znacznie baz$ naboru i pozwoli na w!a%ciwe planowanie dalszego
rozwoju s!u#bowego #o!nierzy.
Ponadto za!o#ono, i# podstawowym )ród!em naboru do zawodowej s!u#by wojskowej b$dzie
s!u#ba kandydacka. Jednak#e oprócz #o!nierzy s!u#by kandydackiej do zawodowej s!u#by
wojskowej powo!ywani b$d" równie# #o!nierze rezerwy po spe!nieniu okre%lonych wymogów.
Powy#sze powoduje konieczno%' nadania nowego brzmienia art. 11 i 12 ustawy oraz zmian$
w art. 28 i 29, art. 35 oraz art. 36 ustawy.

IX. Zmiana kompetencji podmiotów uprawnionych do powo!ywania do s!u#by wojskowej

Zak!ada si$ zmian$ kompetencji podmiotów uprawnionych do powo!ywania do zawodowej


s!u#by wojskowej. &o!nierzy na stanowiska s!u#bowe zaszeregowane do stopni etatowych
pu!kowników (komandorów) i genera!ów (admira!ów) do s!u#by wojskowej powo!ywa! b$dzie
Minister Obrony Narodowej, pozosta!ych oficerów do s!u#by wojskowej powo!ywa! b$dzie
dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, który decyzje
w tych sprawach wydawa! b$dzie w imieniu Ministra Obrony Narodowej. &o!nierzy na stanowiska
s!u#bowe podoficerów i szeregowych powo!ywali b$d" Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
oraz dowódcy rodzajów Si! Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Si! Zbrojnych, Szef Inspektoratu
Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendant G!ówny &andarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu
Warszawa. Uprawnionymi do powo!ywania szeregowych do zawodowej s!u#by wojskowej b$d"

7
dowódcy jednostek wojskowych zajmuj"cych stanowiska s!u#bowe zaszeregowane do stopnia
etatowego co najmniej pu!kownika.
Ponadto zak!ada si$, i# podoficerów i szeregowych w jednostkach wojskowych
niepodlegaj"cych wy#ej wskazanym podmiotom do zawodowej s!u#by wojskowej powo!ywa!
b$dzie dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, który
decyzje w tych sprawach wydawa! b$dzie w imieniu Ministra Obrony Narodowej.
Przyj$cie powy#szego rozwi"zania zasadniczo usprawni proces powo!ywania do s!u#by
wojskowej i skróci niezb$dn" procedur$. Ponadto, ulokuje kompetencje w tym zakresie na
szczeblach organizacyjnych Si! Zbrojnych odpowiedzialnych za kszta!towanie stanów osobowych i
realizacj$ zada( operacyjnych.
Powy#sze powoduje nadanie nowego brzmienia art. 10 ustawy.

X. Uznanie stopni innych s!u#b

W obecnym stanie prawnym nie ma mo#liwo%ci uznania stopnia uzyskanego w innej s!u#bie
(Policji, Stra#y Granicznej, Biurze Ochrony Rz"du, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, Agencji
Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S!u#bie Wywiadu Wojskowego, S!u#bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S!u#bie Wi$ziennej lub Urz$dzie Ochrony Pa(stwa) na gruncie
zawodowej s!u#by wojskowej. Efektem tego jest niemo#liwo%' powo!ywania osoby posiadaj"cej
okre%lony stopie( w wy#ej wskazanej s!u#bie do zawodowej s!u#by wojskowej na stanowisko
oznaczone porównywalnym stopniem wojskowym.
Propozycja ta jest kolejnym elementem rozszerzenia bazy naboru do zawodowej s!u#by
wojskowej oraz uwzgl$dnienia dorobku s!u#bowego funkcjonariuszy s!u#b mundurowych lub osób
posiadaj"cych okre%lony stopie( s!u#bowy. Zak!ada si$, na zasadzie wzajemno%ci, #e osoba
powo!ywana do zawodowej s!u#by wojskowej, a posiadaj"ca okre%lony stopie( policyjny, Stra#y
Granicznej, Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego albo Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rz"du,
S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego albo S!u#by Wywiadu Wojskowego, Pa(stwowej Stra#y
Po#arnej, S!u#by Wi$ziennej lub Urz$du Ochrony Pa(stwa, wyznaczana b$dzie na stanowisko
s!u#bowe zaszeregowane do równorz$dnego stopnia wojskowego jak posiadany stopie(
w odpowiedniej s!u#bie.
Rada Ministrów w drodze rozporz"dzenia okre%li, jakie stopnie policyjne, Stra#y Granicznej,
Biura Ochrony Rz"du, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego,

8
Agencji Wywiadu, S!u#by Wywiadu Wojskowego, S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego S!u#by
Wi$ziennej lub Urz$du Ochrony Pa(stwa odpowiadaj" poszczególnym stopniom wojskowym.
Powy#sze powoduje konieczno%' dodania art. 17a ustawy.

XI. Zmiana niektórych przepisów dotycz"cych delegowania #o!nierzy zawodowych do pracy


w strukturach mi$dzynarodowych na podstawie indywidualnego kontraktu

Dotychczasowe przepisy normuj"ce t$ problematyk$ przyznawa!y prawo do przeniesienia do


rezerwy kadrowej ka#demu #o!nierzowi zawodowemu, który za zgod" Ministra Obrony Narodowej,
podpisa! indywidualny kontrakt na prac$ poza granicami pa(stwa w strukturach organizacji
mi$dzynarodowych lub w mi$dzynarodowych strukturach wojskowych. Przeniesienie takiego
#o!nierza do rezerwy kadrowej nast$puje na okres pracy w tej organizacji, nie d!u#szy jednak ni# 5
lat w trakcie ca!ej zawodowej s!u#by wojskowej.
Celowo%' przeniesienia #o!nierza zawodowego w s!u#bie sta!ej do rezerwy kadrowej
w zwi"zku z podj$ciem przez niego takiej pracy wi"#e si$ ze zdobywaniem w strukturach
organizacji mi$dzynarodowych wojskowych lub mi$dzynarodowych strukturach wojskowych
do%wiadcze(, które zostan" wykorzystane na stanowisku s!u#bowym po powrocie do kraju. Praca
taka dotyczy stanowisk o wysokich wymogach kwalifikacyjnych. Z uwagi na to, i# praca w tych
strukturach jest realizowana na trzyletnich kontraktach proponuje si$ przed!u#enie okresu
przebywania w rezerwie kadrowej w takich przypadkach do 6 lat w trakcie ca!ej zawodowej s!u#by
wojskowej.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 20 w ust. 4 pkt 2 ustawy.

XII. Upowa#nienie Rady Ministrów do uregulowania trybu kierowania #o!nierzy zawodowych


w celu wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe w S!u#bie Kontrwywiadu Wojskowego i S!u#bie
Wywiadu Wojskowego

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy, #o!nierze zawodowi mog", za ich zgod", pe!ni'
zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowiskach s!u#bowych w instytucjach cywilnych. W%ród tych
instytucji ustawa wymienia m.in. S!u#b$ Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i S!u#b$ Wywiadu
Wojskowego (SWW). Jednak#e w obecnie obowi"zuj"cych przepisach brak jest regulacji
okre%laj"cych tryb kierowania #o!nierzy zawodowych do SKW i SWW w celu wyznaczenia na
stanowisko. Dlatego te# projektuje si$ upowa#nienie Rady Ministrów do okre%lenia, w drodze
rozporz"dzenia, trybu kierowania #o!nierzy zawodowych do tych s!u#b w celu wyznaczenia na
stanowisko w SKW i SWW.

9
Ponadto, z uwagi na fakt, i# ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o S!u#bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S!u#bie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z pó)n. zm.) normuje
sposób opiniowania #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$ w tych s!u#bach, proponuje si$ zmian$
upowa#nienia Rady Ministrów do okre%lenia szczegó!owych warunków i trybu opiniowania
#o!nierzy zawodowych pe!ni"cych zawodow" s!u#b$ wojskow" w instytucjach cywilnych oraz
prze!o#onych uprawnionych do sporz"dzania opinii tylko w odniesieniu do tych instytucji
cywilnych, które s" wymienione w art. 22 w ust. 1 w pkt 2 i 3 ustawy.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 22 w ust. 9 i 10 ustawy.

XIII. Doprecyzowanie niektórych postanowie( zwi"zanych z pe!nieniem s!u#by poza granicami


pa(stwa

Propozycje maj" charakter porz"dkuj"cy. Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 24 ust. 2


pkt 1 rodzi w"tpliwo%ci praktyczne w zakresie wskazania podmiotu uprawnionego do wyznaczania
#o!nierzy do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa.
W celu wyeliminowania powstaj"cych na tym tle w"tpliwo%ci oraz ujednolicenia systemu
wyznaczania #o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u#bowe przyj$to, i# Minister Obrony
Narodowej b$dzie organem w!a%ciwym do wyznaczania poza granicami pa(stwa na stanowiska
s!u#bowe o stopniu etatowym od stopnia pu!kownika.
Zak!ada si$ równie#, aby #o!nierz zawodowy pe!ni"cy zawodow" s!u#b$ wojskow" poza
granicami pa(stwa podlega! podmiotowi, który wyznaczy! lub skierowa! go do tej s!u#by albo
podmiotowi wskazanemu przez Ministra Obrony Narodowej.
Natomiast w czasie wykonywania zada( s!u#bowych poza granicami pa(stwa #o!nierz
zawodowy mo#e podlega', w zale#no%ci od miejsca pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej,
równie# innym prze!o#onym. Cz!onkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w NATO i Unii
Europejskiej wymaga zaanga#owania #o!nierzy zawodowych Si! Zbrojnych RP w strukturach tych
organizacji, a tak#e uczestnictwa we wspólnych przedsi$wzi$ciach organizowanych przez te
organizacje poza granicami kraju. Zajmuj" oni stanowiska w ró#nym uk!adzie
organizacyjnym, co implikuje wielo%' rozwi"za( w zakresie podleg!o%ci #o!nierza podczas
pe!nienia s!u#by poza granicami kraju. Dlatego te# w zmienianym przepisie art. 24 ust. 4 proponuje
si$ rozwi"zanie normuj"ce poszczególne przypadki podporz"dkowania #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
poza granicami kraju.
Szczegó!owy zakres podleg!o%ci zostanie okre%lony w rozporz"dzeniu Rady Ministrów
wydanym na podstawie nienowelizowanego art. 24 ust. 8 ustawy pragmatycznej.

10
Proponuje si$ równie# obj"' #o!nierzy skierowanych do s!u#by poza granicami pa(stwa
bezp!atnym zaopatrzeniem w artyku!y ortopedyczne.
Ponadto doprecyzowuje si$ przepis art. 24 ust. 7 pkt 5. Dotyczy on indywidualnego
i zbiorowego ubezpieczenia od nast$pstw nieszcz$%liwych wypadków zaistnia!ych w czasie
pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa, wskutek których nast"pi!o uszkodzenie cia!a, rozstrój
zdrowia lub %mier' #o!nierza.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 24 w ust. 2 w pkt 1, ust. 4 oraz ust. 7 ustawy.

XIV. Doprecyzowanie i uszczegó!owienie przepisów dotycz"cych opiniowania s!u#bowego

Za!o#enia dotycz"ce przebiegu s!u#by #o!nierzy zawodowych w profesjonalnej armii


implikuj" konieczno%' wprowadzenia zmian w obowi"zuj"cym procesie opiniowania #o!nierzy
zawodowych. Proponowane zmiany maj" na celu g!ównie usprawnienie procesu opiniowania
s!u#bowego #o!nierzy zawodowych. Uszczegó!owiono kwestie zwi"zane z rozpocz$ciem procesu
opiniowania, odmow" przyj$cia przez opiniowanego opinii s!u#bowej oraz okre%laniem i zmian"
indywidualnej prognozy przebiegu s!u#by.
Omawiane zmiany powoduj" nadanie nowego brzmienia art. 26 ustawy.

XV. Obni#enie najni#szego stopnia wojskowego w korpusie szeregowych zawodowych

Zak!ada si$, #e najni#szym stopniem wojskowym w korpusie szeregowych zawodowych


b$dzie stopie( „szeregowego”. Obecnie pierwszym stopniem w korpusie szeregowych zawodowych
jest stopie( „starszego szeregowego”. Propozycja jest konsekwencj" rezygnacji z funkcjonowania
w profesjonalnych Si!ach Zbrojnych #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$ na zasadach obowi"zku.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 27 ust. 3 pkt 3 i art. 32 ust. 4 oraz uchylenie art. 30 ustawy.

XVI. Kadencyjno%' na stanowiskach s!u#bowych

Kadencyjno%' na stanowiskach s!u#bowych b$dzie dotyczy!a wy!"cznie #o!nierzy w s!u#bie


sta!ej.
W ramach kadencyjno%ci zak!ada si$, #e na stanowiskach podoficerów i oficerów m!odszych
oraz wi$kszo%ci stanowisk oficerów starszych b$dzie istnia!a mo#liwo%' powtarzania kadencji bez
ogranicze(. Natomiast na stanowiskach Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców
rodzajów Si! Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Si! Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Si!
Zbrojnych, szefów komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym tworz"cych
Sztab Generalny Wojska Polskiego, #o!nierzy na stanowiskach o stopniu etatowym co najmniej

11
majora, w którego nazwie wyst$puje okre%lenie „dowódca”, #o!nierze b$d" mogli pe!ni' s!u#b$
tylko przez dwie kadencje.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 37 ustawy.

XVII. Zmiana podmiotów w!a%ciwych do wyznaczania na stanowiska s!u#bowe i zwalniania z tych


stanowisk

Dotychczasowe przepisy okre%laj"ce podmioty w!a%ciwe do wyznaczania i zwalniania


#o!nierzy zawodowych oparte zosta!y o zasad$ centralizacji uprawnie( w tym zakresie. Jednak#e
zak!ada si$, i# profesjonalizacja Si! Zbrojnych wymaga' b$dzie decentralizacji kompetencji w tym
zakresie. Przyj$to, i# podmiotami w!a%ciwymi do wyznaczania i zwalniania ze stanowisk
s!u#bowych b$d":
!" Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych o stopniach etatowych
pu!kownika (komandora) i genera!ów (admira!ów) oraz na które wyznacza na podstawie
przepisów odr$bnych ustaw,
!" Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Si! Zbrojnych, Dowódca
Operacyjny Si! Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendant G!ówny
&andarmerii Wojskowej i Szef Inspektoratu Wojskowej S!u#by Zdrowia
– w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych do stopnia etatowego podpu!kownika (komandora
porucznika) w!"cznie w podleg!ych jednostkach wojskowych,
!" dowódca okr$gu wojskowego, dowódca korpusu, komendant akademii wojskowej dowódca
dywizji, flotylli, Dowódca Garnizonu Warszawa – w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych do
stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) w!"cznie w podleg!ych jednostkach
wojskowych,
!" dowódca brygady, skrzyd!a, komendant wy#szej szko!y oficerskiej, dowódca pu!ku, batalionu
oraz dowódca zajmuj"cy stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego co
najmniej podpu!kownika (komandora porucznika) – w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych do
stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) w!"cznie w podleg!ych jednostkach
wojskowych,
!" dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, który
decyzje w tych sprawach wydawa! b$dzie w imieniu Ministra Obrony Narodowej
– w odniesieniu do stanowisk s!u#bowych do stopnia etatowego podpu!kownika (komandora
porucznika) w!"cznie w pozosta!ych, niewymienionych wy#ej, jednostkach wojskowych.

12
Ponadto wprowadza si$ instytucj$ tzw. porozumienia, w ramach której zwolnienie #o!nierza
zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska s!u#bowego w jednostce wojskowej, w której
zajmowa! stanowisko, i wyznaczenie na stanowisko s!u#bowe w innej jednostce wojskowej mo#e
nast"pi' na podstawie porozumienia podmiotu, który zwalnia ze stanowiska oraz podmiotu, który
wyznacza na stanowisko, je#eli posiadaj" uprawnienia do wyznaczania i zwalniania ze stanowisk
s!u#bowych, przy zachowaniu przyznanych przez ustaw$ kompetencji.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 44 ustawy.

XVIII. Wprowadzenie zasady przeprowadzania przegl"dów kadrowych

Potrzeba w!a%ciwego wykorzystywania zasobów osobowych w ramach kierowania polityk"


kadrow" w Si!ach Zbrojnych dyktuje konieczno%' wprowadzenia zasady przeprowadzania
corocznych przegl"dów kadrowych przez podmioty w!a%ciwe do wyznaczania #o!nierzy
zawodowych na stanowiska s!u#bowe.
Powy#sze powoduje dodanie przepisu art. 44a i zmian$ w art. 46 ustawy.

XIX. Wprowadzenie zasady uwzgl$dniania do%wiadczenia i przebiegu s!u#by wojskowej przy


wyznaczaniu na stanowiska s!u#bowe

Zak!ada si$, i# przy wyznaczaniu na stanowisko s!u#bowe #o!nierza zawodowego nale#y


uwzgl$dnia' oprócz spe!niania warunków okre%lonych w ustawie, model przebiegu s!u#by
i wymogi zawarte w karcie opisu stanowiska, jak równie# jego dotychczasowe
do%wiadczenie i przebieg s!u#by wojskowej. Szczegó!owy tryb realizacji tych czynno%ci okre%li
Minister Obrony Narodowej w drodze rozporz"dzenia.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy.

XX. Wprowadzenie klas kwalifikacyjnych dla #o!nierzy korpusu podoficerów i szeregowych


zawodowych

Obowi"zuj"ce przepisy ustawy nie normuj" kwestii zwi"zanych z podnoszeniem przez


#o!nierzy korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych poziomu ich wyszkolenia i wiedzy
specjalistycznej na zajmowanym stanowisku s!u#bowym.
Zak!ada si$, i# #o!nierzom zawodowym korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych
podnosz"cym poziom swojego wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego nadawane b$d" klasy
kwalifikacyjne. Klasy te b$d" nadawane po zdaniu egzaminu przed komisj" egzaminacyjn"
powo!an" przez uprawniony podmiot wojskowy. Przyjmuje si$, #e b$d" cztery klasy

13
kwalifikacyjne, tj. trzecia, druga, pierwsza i mistrzowska. Posiadanie przez #o!nierza odpowiedniej
klasy kwalifikacyjnej b$dzie dawa!o mo#liwo%' do ubiegania si$ o przyznanie przez niego
okre%lonego dodatku pieni$#nego, co b$dzie stanowi!o realn" zach$t$ do podejmowania czynno%ci
zwi"zanych z podnoszeniem swojego poziomu wyszkolenia i wiedzy specjalistycznej na
zajmowanym stanowisku s!u#bowym. Wysoko%' i zasady przyznawania tego dodatku zostan"
okre%lone w rozporz"dzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposa#enia
zasadniczego #o!nierzy zawodowych.
Powy#sze powoduje dodanie art. 46a ustawy.

XXI. Rozszerzenie uprawnie( do kierowania #o!nierzy zawodowych do wykonywania zada(


s!u#bowych poza jednostk" wojskow"

Dotychczasowe przepisy normuj"ce kwestie kierowania #o!nierzy zawodowych do


wykonywania zada( s!u#bowych w innej jednostce wojskowej przyznaj" te kompetencje dowódcy
jednostki wojskowej wy!"cznie na okres do trzech miesi$cy. W celu zapewnienia mo#liwo%ci
skierowania #o!nierza do innej jednostki na d!u#szy okres proponuje si$, aby mog!o to nast$powa'
na czas nie d!u#szy ni# sze%' miesi$cy w ci"gu roku kalendarzowego. Projektowane rozwi"zanie
tworzy!oby warunki do czasowego anga#owania #o!nierza zawodowego w przedsi$wzi$cia
s!u#bowe – zgodnie z potrzebami Si! Zbrojnych, których czas trwania przekracza okres kwarta!u
i mie%ci si$ w granicach do pó! roku, z pozostawieniem na stanowisku s!u#bowym
w dotychczasowej jednostce wojskowej. Zapewni!oby to trwa!o%' kadencji na stanowisku
s!u#bowym przy jednoczesnym wykorzystaniu zasady dyspozycyjno%ci #o!nierza zawodowego.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 47 ust. 1 ustawy.

XXII. Doprecyzowanie przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji wojskowej

Bardzo istotne znaczenie dla prowadzenia ewidencji wojskowej ma kwestia jej odtwarzania
w przypadku zniszczenia lub zagini$cia. Brak procedur okre%laj"cych post$powanie w takich
sytuacjach rodzi szereg problemów. Proponuje si$, aby regu!y post$powania w zakresie
odtwarzania ewidencji wojskowej okre%li! Minister Obrony Narodowej w drodze rozporz"dzenia.
Uregulowanie to b$dzie mia!o miejsce na gruncie rozporz"dzenia o prowadzeniu ewidencji
wojskowej #o!nierzy zawodowych.
Ponadto z uwagi na to, i# adres zamieszkania #o!nierza zawodowego nie zawsze jest to#samy
z jego adresem zameldowania, proponuje si$ rozszerzenie zakresu prowadzonej ewidencji

14
wojskowej o ten element. Zapewni to kompletno%' danych niezb$dnych na potrzeby prowadzenia
tej ewidencji.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 48 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 oraz dodanie ust. 7a ustawy.

XXIII. Upowa#nienie Ministra Obrony Narodowej do okre%lenia sposobu dokumentowania


otrzymanej przez #o!nierza oceny niedostatecznej lub nieprzyst"pienia do sprawdzianu
sprawno%ci fizycznej

Z uwagi na fakt, #e zgodnie z art. 111 pkt 6a ustawy, otrzymanie w dwóch kolejnych latach
oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej lub nieprzyst"pienie w dwóch
kolejnych latach do tego sprawdzianu, chyba #e zosta! zwolniony z tego sprawdzianu na podstawie
art. 50a ust. 3, stanowi przes!ank$ obligatoryjnego zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej. Za
niezb$dne uwa#a si$ precyzyjne okre%lenie w rozporz"dzeniu Ministra Obrony Narodowej,
wydawanym na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy, sposobu dokumentowania otrzymywanej przez
#o!nierza oceny niedostatecznej oraz nieprzyst"pienia do tego sprawdzianu z przyczyn innych ni#
okre%lone w art. 50a ust. 3. Regulacja ta ujednolici post$powanie podmiotów w zakresie
dokumentowania wyników sprawdzianów sprawno%ci fizycznej i zapewni realn" ochron$
uprawnie( #o!nierzy zawodowych w razie wyst"pienia wad dokumentacyjnych w przedmiotowym
obszarze.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 50a ust. 6 ustawy.

XXIV. Doprecyzowanie i uszczegó!owienie przepisów dotycz"cych zasad zwrotu kosztów pomocy


udzielonej przez w!a%ciwe podmioty w zwi"zku z pobieraniem nauki lub skierowaniem
#o!nierza na nauk$ w przypadku zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn
le#"cych po stronie zwalnianego #o!nierza

Proponowana zamiana uwzgl$dnia wprowadzone art. 1 pkt 46 lit. c ustawy z dnia 24 sierpnia
2007 r. o zmianie ustawy o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) nowe przes!anki obligatoryjnego zwolnienia z zawodowej
s!u#by wojskowej, którymi s":
!" otrzymanie w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawno%ci
fizycznej lub nieprzyst"pienie w dwóch kolejnych latach do tego sprawdzianu,
!" niez!o#enie w nakazanym terminie o%wiadczenia o stanie maj"tkowym,
!" z!o#enie niezgodnego z prawd" o%wiadczenia lustracyjnego.

15
Proponuje si$, i# równie# te przes!anki zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej powinny
implikowa' obowi"zek zwrotu kosztów poniesionych przez wojsko w zwi"zku z podnoszeniem
przez #o!nierza zawodowego kwalifikacji. Proponowane rozwi"zanie zapewni spójno%' przepisów
prawa dotycz"cych zasad zwrotu kosztów pomocy udzielonej przez w!a%ciwe podmioty
w przypadku zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn le#"cych po stronie
zwalnianego #o!nierza zawodowego.
Ponadto proponuje si$, aby rozporz"dzenie wydawane przez Ministra Obrony Narodowej na
podstawie art. 55 ust. 2 ustawy, zgodnie ze wskazówkami Rz"dowego Centrum Legislacji,
okre%la!o m.in. rodzaje (a nie formy) udzielanej pomocy oraz rodzaje i tryb (nie formy) nauki, na
któr" #o!nierz zawodowy mo#e by' skierowany.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 52 ust. 5, art. 54 ust. 1 oraz art. 55 ust. 2.

XXV. Uszczegó!owienie przepisów dotycz"cych pracy zarobkowej lub prowadzenia dzia!alno%ci


gospodarczej przez #o!nierzy zawodowych

Zgodnie z zasad" wyra#on" w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych, #o!nierzowi zawodowemu nie wolno podejmowa'
(jakiejkolwiek) pracy zarobkowej i prowadzi' dzia!alno%ci gospodarczej, tzn. zarówno w ramach
stosunku pracy (na podstawie umowy o prac$), jak równie# dzia!alno%ci w innych formach, w tym
przewidywanych przez Kodeks cywilny i Kodeks spó!ek handlowych. Zakaz ten dotyczy
podejmowania pracy zarobkowej w jednostce, w której #o!nierz zajmuje stanowisko s!u#bowe,
w jednostce podleg!ej, jak równie# poza takimi jednostkami.
Tylko pod okre%lonymi w ust. 3 art. 56 warunkami dowódca jednostki wojskowej, w której
#o!nierz zawodowy zajmuje stanowisko s!u#bowe, mo#e zezwoli' #o!nierzowi na wykonywanie
pracy zarobkowej lub prowadzenie dzia!alno%ci gospodarczej. Jednocze%nie ustawa enumeratywnie
wymienia warunki, jakim musi ona odpowiada', aby mo#liwe by!o udzielenie zezwolenia na jej
wykonywanie. Do warunków tych nale#": niekolidowanie z wykonywaniem zada( s!u#bowych
przez #o!nierza, (dodatni) wp!yw na podwy#szanie jego kwalifikacji i nienaruszanie presti#u
zawodu #o!nierza zawodowego. Warunkiem takim jest równie# to, aby prowadzona dzia!alno%'
gospodarcza lub dzia!alno%' podmiotu, u którego b$dzie %wiadczona praca, nie dotyczy!a wyrobów,
o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych oraz dostaw, robót
budowlanych i us!ug, przeznaczonych na zamówienie jednostek wojskowych. Dowódca jednostki
wojskowej, udzielaj"c takiego zezwolenia, ma obowi"zek zbadania i rozstrzygni$cia czy zachodz"
wymienione ustawowe warunki.

16
Jak wykazuje praktyka, jest wr$cz regu!", #e #o!nierze zawodowi nie podejmuj" pracy
zarobkowej w jednostkach, w których zajmuj" stanowisko s!u#bowe, bowiem jest to oceniane przez
dowódców jako naruszaj"ce ustawowy warunek niekolidowania pracy z wykonywaniem zada(
s!u#bowych przez #o!nierza. Ponadto prowadzi do finansowania uposa#e( #o!nierzy zawodowych i
ich wynagrodze( z tytu!u podj$cia pracy zarobkowej ze %rodków bud#etowych, co mog!oby by'
postrzegane w kategoriach naruszenia prawa lub dyscypliny finansów publicznych. Istniej"
sytuacje, w których, z uwagi na specyficzn" organizacj$ realizacji zada( i sposób ich finansowania,
dowódcy kieruj"c si$ w"tpliwo%ciami odmawiaj" wydania zezwolenia #o!nierzom na wykonywanie
pracy zarobkowej, chocia# z punktu widzenia potrzeb danej jednostki by!oby to mo#liwe i celowe.
Dlatego te# przewidziano projektowany przepis art. 56 ust. 3a jednoznacznie dopuszczaj"cy
(poprzez u#ycie wyrazu „mo#e”) wykonywanie pracy zarobkowej w tej samej lub podleg!ej
jednostce wojskowej, w której #o!nierz pe!ni s!u#b$, nieb$d"cej jednostk" bud#etow", na podstawie
innego tytu!u ni# umowa o prac$.
Projektowane rozwi"zanie zapewni!oby mo#liwo%' podejmowania i kontynuowania pracy
zarobkowej przez #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych zawodow" s!u#b$ wojskow" w jednostkach
organizacyjnych niefinansowanych bezpo%rednio ze %rodków bud#etowych (uczelnie wojskowe,
placówki naukowo-badawcze, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne
zak!ady opieki zdrowotnej itp.). Pozwoli to na utrzymanie na dotychczasowym poziomie
zaanga#owania #o!nierzy zawodowych w szczególno%ci w dzia!alno%' naukowo-badawcz"
i dydaktyczn".
Jednocze%nie zak!ada si$ wprowadzenie mo#liwo%ci wskazywania przez Ministra Obrony
Narodowej #o!nierzy zawodowych do sk!adów rad nadzorczych lub rad naukowych podmiotów
zaliczonych na podstawie odr$bnych przepisów do przemys!owego potencja!u obronnego,
z wy!"czeniem zarz"dów spó!ek prawa handlowego. Powy#sze jest nieodzowne ze wzgl$du na
konieczno%' uzupe!niania sk!adu tych organów o osoby posiadaj"ce odpowiedni" wiedz$
i kwalifikacje, co w sposób w!a%ciwy zapewni ochron$ interesów Skarbu Pa(stwa.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 56 ust. 2 oraz dodanie w art. 56 ust. 3a ustawy, jak równie#
nadanie tre%ci art. 57 nowego brzmienia.

XXVI. Uszczegó!owienie przepisów normuj"cych czas s!u#by #o!nierzy zawodowych

Projektowany przepis art. 60 ma na celu wyeliminowanie dotychczasowych w"tpliwo%ci


interpretacyjnych. Utrzymuj"c dotychczasowe zasady, #e wymiar czasu s!u#by #o!nierzy
zawodowych jest okre%lony ich zadaniami s!u#bowymi oraz #e zadania s!u#bowe #o!nierzy

17
zawodowych powinny by' ustalane przez prze!o#onych w sposób pozwalaj"cy na ich wykonywanie
w ramach czterdziestu godzin s!u#by w tygodniu i wykonywanie zada( s!u#bowych nie mo#e
przekracza' przeci$tnie czterdziestu o%miu godzin w tygodniu, w czteromiesi$cznym okresie
rozliczeniowym, doprecyzowuje uprawnienia zwi"zane z zasad", #e w zamian za czas s!u#by
przekraczaj"cy czterdzie%ci godzin s!u#by w tygodniu #o!nierzowi zawodowemu przys!uguje czas
wolny od s!u#by w takim samym wymiarze.
Doprecyzowano równie# kwestie dotycz"ce prawa do 24-godzinnego nieprzerwanego
odpoczynku w okresie siedmiu dni oraz sprawy dotycz"ce obowi"zku prowadzenia ewidencji czasu
s!u#by potwierdzaj"cej wykonywanie przez #o!nierza zada( ponad okre%lon" norm$.
Powy#sze powoduje zmian$ w art. 60 ust. 2 i 3 oraz dodanie ust. 4a ustawy.

XXVII. Wprowadzenie urlopu aklimatyzacyjnego dla #o!nierzy powracaj"cych z misji

Celem projektowanych rozwi"za( jest wprowadzenie urlopu aklimatyzacyjnego,


przys!uguj"cego #o!nierzowi zawodowemu skierowanemu do s!u#by poza granicami pa(stwa, po
zako(czeniu s!u#by w ramach skierowania, w wymiarze jednego dnia roboczego za ka#de
rozpocz$te 10 dni pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa. Przewiduje si$ przy tym, #e wymiar
urlopu aklimatyzacyjnego nie mo#e przekroczy' 22 dni roboczych. Urlop ten zast"pi urlop
zdrowotny, okre%lony w art. 24 ust. 7 pkt 4 nowelizowanej ustawy. Zapewni to wyra)ne
i jednoznaczne odró#nienie powy#szego urlopu od urlopu zdrowotnego, o którym mowa w art. 62
ust. 8 pkt 1 ustawy.
Powy#sze powoduje dodanie w art. 62 ust. 7a oraz zmian$ w art. 64 w ust. 1 w pkt 3, a tak#e
uchylenie pkt 4 w art. 24 w ust. 7 ustawy.

XXVIII. Wprowadzenie urlopu wychowawczego dla #o!nierzy zawodowych

Rozwi"zanie to ma charakter prorodzinny, a jego celem jest ochrona macierzy(stwa


i rodzicielstwa.
Propozycja zak!ada, i# #o!nierz zawodowy b$dzie mia! prawo do urlopu wychowawczego na
zasadach okre%lonych w Kodeksie pracy. Obecnie pragmatyka s!u#bowa #o!nierzy zawodowych nie
okre%la takiego urlopu. &o!nierzowi zawodowemu korzystaj"cemu z urlopu wychowawczego nie
b$dzie wyp!acane uposa#enie i inne nale#no%ci pieni$#ne, za wyj"tkiem nale#no%ci okre%lonych
w art. 83, art. 85 i art. 94 – 98 ustawy. W tym czasie b$d" mu przys!ugiwa!y %wiadczenia okre%lone
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o %wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z pó)n. zm.).

18
Przyj$to, i# w przypadku gdy urlop wychowawczy b$dzie trwa! do 12 miesi$cy, #o!nierz
zawodowy b$dzie pozostawa! na ostatnio zajmowanym stanowisku s!u#bowym. Natomiast
w przypadku d!u#szego okresu urlopu wychowawczego #o!nierza zawodowego b$dzie przenosi!o
si$ do rezerwy kadrowej bez prawa do wynagrodzenia i innych nale#no%ci pieni$#nych.
Po zako(czeniu lub zrezygnowaniu przez #o!nierza zawodowego z urlopu wychowawczego
w czasie jego trwania, je#eli nie b$dzie mo#liwo%ci wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe,
pozostawiany on b$dzie w rezerwie kadrowej na okres nie krótszy ni# 6 miesi$cy, ale ju#
z prawem do nale#no%ci pieni$#nych.
Ponadto, okresu urlopu wychowawczego trwaj"cego ponad trzy lata, w czasie pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej, nie b$dzie si$ zalicza' do okresów, od których uzale#nione jest
nabycie prawa do emerytury, na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym #o!nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z pó)n. zm.).
Natomiast wskazany powy#ej okres urlopu wychowawczego uprawnia!by do wzrostu podstawy
wymiaru emerytury o 0,7 %.
Nale#y podkre%li', #e proponowane rozwi"zanie wychodzi naprzeciw wnioskom
i oczekiwaniom #o!nierzy zawodowych, w szczególno%ci #o!nierzy zawodowych – kobiet, i b$dzie
stanowi!o istotny instrument w kszta!towaniu w!a%ciwych postaw na rzecz ochrony rodzin
wojskowych. Stanowi ono tak#e optymalne zrównowa#enie potrzeb Si! Zbrojnych oraz niezb$dnej
pomocy rodzinom #o!nierzy zawodowych wychowuj"cym ma!e dzieci.
Powy#sze powoduje dodanie art. 65a i art. 111a oraz zmian$ w art. 45 ust. 1 ustawy.

XXIX. Zmiany niektórych uprawnie( w zakresie ochrony zdrowia #o!nierzy zawodowych

Zak!ada si$, #e #o!nierze zawodowi b$d" obj$ci corocznymi bezp!atnymi badaniami


profilaktycznymi, na zasadach okre%lonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o s!u#bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z pó)n. zm.).
&o!nierzom zawodowym w trakcie szkole( i 'wicze( poligonowych (rejsów) przys!ugiwa!y
b$d" bezp!atne %wiadczenia zdrowotne i bezp!atne zaopatrzenie w leki dopuszczone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obj$te wykazami leków podstawowych i uzupe!niaj"cych,
o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) i w leki
recepturowe, w rozumieniu art. 5 pkt 11 tej ustawy, a tak#e w leki umieszczone w wykazie
produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych
bezp!atnie osobom uprawnionym, stanowi"cym za!"cznik do rozporz"dzenia Ministra Obrony

19
Narodowej wydanego na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi"zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z pó)n. zm.).
Finansowanie bezp!atnego zaopatrzenia #o!nierzy zawodowych w produkty lecznicze i wyroby
medyczne nast$powa!o b$dzie z cz$%ci bud#etu pa(stwa, której dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej. Ponadto, #o!nierzom zawodowym przys!ugiwa!y b$d" bezp!atne %wiadczenia
stomatologiczne oraz bezp!atne szczepienia ochronne – finansowane z bud#etu pa(stwa, z cz$%ci,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
Przewiduje si$, #e zakres %wiadcze( stomatologicznych oraz wykaz szczepie( ochronnych dla
#o!nierzy zawodowych okre%li Minister Obrony Narodowej w drodze rozporz"dze(.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 67 oraz dodanie art. 67a i 67b ustawy.

XXX. Wprowadzenie dodatku motywacyjnego dla podoficerów i szeregowych zawodowych

Obowi"zuj"ce obecnie zasady ustalania wysoko%ci uposa#e( zasadniczych #o!nierzy


zawodowych zajmuj"cych stanowiska s!u#bowe przewidziane dla oficerów, ró#nicuj" stawki
uposa#enia zasadniczego w ramach stanowisk oznaczonych takim samym stopniem etatowym – np.
w grupie stanowisk przewidzianych dla oficerów starszych, dla ka#dego stopnia etatowego
przewidziano po cztery grupy uposa#enia.
W przypadku stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla podoficerów i szeregowych
funkcjonuje natomiast zasada, #e jedynym wyznacznikiem wysoko%ci uposa#enia zasadniczego
tych #o!nierzy jest stopie( etatowy zajmowanego stanowiska s!u#bowego – dla ka#dego stopnia
etatowego, przewidziano tylko jedn" grup$ uposa#enia. Ogranicza to podoficerom i szeregowym
zawodowym mo#liwo%ci uzyskania wy#szego uposa#enia zasadniczego w ramach pe!nienia s!u#by
na stanowiskach zaszeregowanych do tego samego stopnia etatowego.
W zwi"zku z powy#szym przewiduje si$ wprowadzenie do sytemu uposa#e( #o!nierzy nowego
sta!ego dodatku motywacyjnego, którym zostaliby obj$ci podoficerowie i szeregowi. Proponowany
dodatek po!"czy w sobie mo#liwo%' bod)cowego oddzia!ywania na #o!nierzy zawodowych
w kierunku co najmniej dobrego wykonywania obowi"zków s!u#bowych oraz podnoszenia
posiadanych przez #o!nierzy zawodowych kwalifikacji – co spowoduje otrzymywanie wy#szych
uposa#e(, bez konieczno%ci zmiany stanowiska s!u#bowego (tzw. awans poziomy). Warunkiem
otrzymania tego dodatku b$dzie bowiem otrzymanie bardzo dobrej oceny w opinii s!u#bowej oraz
uzyskanie klasy kwalifikacyjnej w specjalno%ci wojskowej w!a%ciwej dla zajmowanego stanowiska
s!u#bowego. Zak!ada si$, #e dodatek ten b$dzie przyznawany #o!nierzowi zawodowemu po raz

20
pierwszy po wydaniu opinii s!u#bowej, nie wcze%niej jednak ni# po trzech latach pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej. Szczegó!owe warunki otrzymywania tego dodatku oraz jego
wysoko%' – wzorem aktualnie funkcjonuj"cych dodatków specjalnych i s!u#bowych – b$d"
okre%lone w rozporz"dzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposa#enia
zasadniczego #o!nierzy zawodowych.
Jednocze%nie nale#y podkre%li', #e projektowany dodatek stanowi element motywacyjnego
systemu uposa#e( dla #o!nierzy w czynnej s!u#bie wojskowej, którego opracowanie
i wprowadzenie przewiduje „Program profesjonalizacji Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na
lata 2008 – 2010” przyj$ty przez Rad$ Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2008 r.
Powy#sze powoduje dodanie w art. 80 ust. 1a ustawy.

XXXI. Pozosta!e zmiany proponowane dotycz"ce uposa#enia i innych nale#no%ci pieni$#nych


#o!nierzy

Maj" one charakter porz"dkuj"cy, a tak#e zmierzaj" do ustawowego okre%lenia (aktualnie


funkcjonuj"cych na poziomie aktów wykonawczych) %wiadcze( pieni$#nych przys!uguj"cych
#o!nierzom.
Proponuje si$ wy!"czenie dodatku za roz!"k$ oraz zwrotu kosztów dojazdów z miejsca
zamieszkania do miejsca pe!nienia s!u#by z pakietu nale#no%ci przys!uguj"cych #o!nierzom
zawodowym z tytu!u przeniesienia s!u#bowego (aktualnie nale#no%ci te s" uregulowane
w rozporz"dzeniu w sprawie nale#no%ci #o!nierzy za przeniesienia i podró#e s!u#bowe)
i wprowadzenie ich do %wiadcze( o charakterze socjalno-bytowym. Aktualne umiejscowienie tych
nale#no%ci pieni$#nych, jako nale#no%ci zwi"zanych z przeniesieniem s!u#bowym powoduje, #e
prawo do nich przys!uguje #o!nierzom zawodowym, którzy pozostaj" w roz!"ce z rodzin", b"d)
doje#d#aj" do miejsca pe!nienia s!u#by w wyniku przeniesienia s!u#bowego.
Dodatkowo proponuje si$ okre%lenie na poziomie ustawowym zakresu %wiadcze(
przys!uguj"cych #o!nierzom z tytu!u odbywania podró#y s!u#bowej oraz pe!nienia s!u#by poza
granicami pa(stwa.
Projekt ustawy przewiduje tak#e uproszczenie aktualnych zasad przyznawania i wyp!aty
gratyfikacji urlopowej oraz prawa do bezp!atnego przejazdu raz w roku do okre%lonej miejscowo%ci
w kraju, poprzez po!"czenie obu tych %wiadcze( pieni$#nych, bowiem kr"g osób, którym
przys!uguj" te nale#no%ci pieni$#ne oraz zasady ich wyp!aty s" identyczne. Nale#y przy tym
podkre%li', #e prawo do tych %wiadcze( przys!uguje wy!"cznie #o!nierzowi zawodowemu,
natomiast cz!onkowie rodziny s" uwzgl$dniani przy ustalaniu ich wysoko%ci. Propozycja zmiany

21
w art. 72 ust. 3 ustawy uporz"dkuje spraw$ wysoko%ci nale#nego #o!nierzowi uposa#enia,
w miesi"cu w którym zosta! on powo!any do zawodowej s!u#by wojskowej. Zmiana tre%ci art. 75
ust. 3 ustawy uwzgl$dnia potrzeb$ ustalania trybu dochodzenia przez #o!nierza odsetek od
nieterminowo wyp!aconych nale#no%ci pieni$#nych (aktualne orzecznictwo s"dów
administracyjnych wskazuje, #e jest to sprawa cywilna, natomiast S"du Najwy#szego – #e jest to
sprawa administracyjna). W projekcie zaproponowano przyj$cie trybu administracyjnego, bowiem
wszystkie sprawy z zakresu uposa#e( s" sprawami administracyjnymi. Zmiany art. 82 i art. 94 oraz
art. 95 ustawy stanowi" dostosowanie zasad wyp!aty dodatkowego uposa#enia rocznego oraz
nale#no%ci z tytu!u zwolnienia do nowych form pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej (sta!ej
i kontraktowej).
Omawiana propozycja odnosi si$ tak#e do zmiany art. 102 ustawy o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych, poprzez okre%lenie – na poziomie ustawy – nale#no%ci pieni$#nych
przys!uguj"cych #o!nierzom zawodowym pe!ni"cym s!u#b$ poza granicami pa(stwa, a tak#e
okre%lenie zasad ich wyp!aty. Aktualnie bowiem problematyka ta jest regulowana w rozporz"dzeniu
Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nale#no%ci pieni$#nych #o!nierzy
zawodowych pe!ni"cych s!u#b$ poza granicami pa(stwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698, z pó)n. zm.).
Nale#y podkre%li', #e przepisy ustawy nie przewiduj" przyznania #o!nierzom zawodowym
pe!ni"cym s!u#b$ poza granicami pa(stwa jakichkolwiek nowych uprawnie( w stosunku do
aktualnie przewidzianych w przywo!anym rozporz"dzeniu. Zamieszczona w projekcie ustawy
propozycja jest odpowiedzi" na postulaty wskazuj"ce, #e zakres %wiadcze( oraz zasady ich wp!aty
powinny zosta' okre%lone na poziomie ustawy.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 68, art. 72, art. 73 – 75, art. 80 – 83, art. 86 i 87, art. 94 – 96,
art. 102 jak równie# uchylenie art. 77 ustawy.

XXXII. Zmiana kompetencji podmiotów w!a%ciwych do wypowiadania stosunku s!u#bowego

Zmiany w zakresie kompetencji podmiotów w!a%ciwych do powo!ywania do zawodowej


s!u#by wojskowej, o których mowa w art. 10 ustawy, implikuje konieczno%' zmiany przepisów
normuj"cych w!a%ciwo%' podmiotów do wypowiadania stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by
wojskowej. Zak!ada si$, #e kompetencje w zakresie wypowiadania stosunku s!u#bowego b$d"
posiada!y nast$puj"ce podmioty: Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do #o!nierzy
w stopniu genera!ów (admira!ów) i pu!kowników (komandorów); dyrektor departamentu
Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr – w odniesieniu do pozosta!ych
oficerów oraz podoficerów i szeregowych zawodowych, ale tylko w tych jednostkach, które nie

22
podlegaj" ni#ej wymienionym podmiotom, tj.: Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
dowódcom rodzajów Si! Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Si! Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu
Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendantowi G!ównemu &andarmerii Wojskowej, Dowódcy Garnizonu
Warszawa – w odniesieniu do podoficerów zawodowych oraz dowódcy jednostek wojskowych
– w odniesieniu do szeregowych zawodowych pe!ni"cych s!u#b$ w dowodzonych przez nich
jednostkach wojskowych.
Powy#sze wp!ywa równie# na konieczno%' zmiany przepisów okre%laj"cych podmiot w!a%ciwy
do wydania rozkazu personalnego o zwolnieniu #o!nierza zawodowego z zawodowej s!u#by
wojskowej. Zosta!y one unormowane w sposób analogiczny jak powy#ej.
W celu wyeliminowania problemów zwi"zanych z terminem dor$czania #o!nierzom
zawodowym wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej w przypadku
rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego albo likwidacji
stanowiska s!u#bowego, które #o!nierz zajmuje, proponuje si$, #e w takich przypadkach dor$czenie
wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej b$dzie mo#liwe przed
terminem rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego albo likwidacji
stanowiska s!u#bowego, które #o!nierz zajmuje, okre%lonym w dokumencie etatowym, z tym #e
bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna! si$ b$dzie od dnia nast$puj"cego po dniu rozformowania
jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego albo likwidacji stanowiska s!u#bowego,
które #o!nierz zajmowa!.
Omawiane zmiany powoduj" konieczno%' zmiany art. 114 ust. 4 oraz dodania w art. 114 ust. 7
i 8, a tak#e zmiany w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy.

XXXIII. Zmiany w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i po%rednictwa pracy

Projektowane rozwi"zania maj" na celu udzielenie pomocy #o!nierzom zawodowym


zwalnianym z zawodowej s!u#by wojskowej w zakresie przystosowania si$ i zatrudnienia w ramach
„cywilnego” rynku pracy.
Zak!ada si$, #e #o!nierz zawodowy zwolniony z zawodowej s!u#by wojskowej z powodu
okre%lonego w art. 111 pkt 3, 8, 9 i 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy, który pe!ni! zawodow"
s!u#b$ wojskow" co najmniej przez 10 lat, ze wzgl"du na szczególny charakter wykszta!cenia,
do%wiadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej b$dzie korzysta! z pierwsze(stwa
w zatrudnianiu na stanowiskach zwi"zanych z obronno%ci" kraju w administracji publicznej
i urz$dach organów samorz"du terytorialnego. Uprawnienie to w pierwszej kolejno%ci przys!ugiwa'
b$dzie by!ym #o!nierzom zawodowym skierowanym do pe!nienia s!u#by wojskowej poza granicami

23
pa(stwa, którzy w nast$pstwie zranie(, kontuzji i innych obra#e( lub chorób maj"cych zwi"zek
z jej pe!nieniem, zostali zwolnieni ze s!u#by zawodowej.
By!y #o!nierz zawodowy, z wyj"tkiem zwolnionego ze s!u#by wojskowej z powodów
wskazanych w art. 111 pkt 1, 12 – 15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej s!u#by
wojskowej b$dzie móg! korzysta' z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego,
przekwalifikowania i po%rednictwa pracy, udzielanej przez w!a%ciwe podmioty. W ramach tej
pomocy mog" by' pokrywane koszty:
!" przekwalifikowania zawodowego,
!" przejazdów z miejsca zamieszkania by!ego #o!nierza zawodowego do o%rodka szkolenia,
w którym nast$puje przekwalifikowanie zawodowe lub do miejsca odbywania praktyki,
!" zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki
zawodowej,
!" nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wy#szej.
Ponadto, z pomocy wskazanej wy#ej b$dzie móg! skorzysta' równie# ma!#onek oraz dzieci
pozostaj"ce na utrzymaniu #o!nierza zawodowego, który zagin"! lub poniós! %mier' w zwi"zku
z wykonywaniem zada( s!u#bowych.
Powy#sze powoduje zmian$ art. 119 i 120 ustawy.

XXXIV. Zmiany w s!u#bie kandydackiej

Zmiany maj" g!ównie charakter porz"dkuj"cy i wynikaj" z przyj$tej koncepcji otwarcia si$ Si!
Zbrojnych na nowe )ród!a naboru.
Zak!ada si$, w odró#nieniu do obecnych rozwi"za(, #e powo!anie do tej s!u#by nast$powa!o
b$dzie po spe!nieniu !"cznie nast$puj"cych warunków: podpisaniu umowy okre%laj"cej warunki
zwrotu kosztów zwi"zanych z utrzymaniem i nauk" kandydata w przypadku zwolnienia ze s!u#by
kandydackiej w przypadkach wskazanych w ustawie, wydaniu rozkazu o powo!aniu do s!u#by
i stawieniu si$ osoby powo!anej do tej s!u#by. Rozkaz o powo!aniu wydawa! b$dzie komendant
szko!y wojskowej lub o%rodka szkolenia. Proponuje si$ tak#e zwi$kszenie dost$pno%ci do s!u#by
kandydackiej studentom studiów magisterskich.
Zak!ada si$, #e kandydatów na #o!nierzy zawodowych b$d" kszta!ci!y: na potrzeby korpusu
oficerów zawodowych – uczelnie wojskowe; korpusu podoficerów zawodowych – szko!y
podoficerskie; korpusu szeregowych zawodowych – o%rodki szkolenia.
Ponadto, wprowadza si$ postanowienia jednoznacznie obliguj"ce #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
kandydack" do zwrotu równowarto%ci kosztów zakwaterowania, umundurowania i wy#ywienia oraz

24
innych nieodp!atnych %wiadcze( pieni$#nych i rzeczowych otrzymywanych w zwi"zku z nauk"
w przypadku zwolnienia ze s!u#by z przyczyn le#"cych po stronie #o!nierza.
Powy#sze powoduje konieczno%' nadania nowego brzmienia art. 124, art. 125, art. 127 i art.
132 oraz zmiany art. 124a, art. 126, art. 134.

XXXV. Wyd!u#enie okresu do osi"gni$cia to#samo%ci posiadanego stopnia wojskowego ze


stopniem etatowym zajmowanego stanowiska s!u#bowego w korpusie podoficerów
zawodowych

Przewiduje si$, #e w korpusie podoficerów zawodowych do ko(ca 2008 r. osi"gni$ta zostanie


to#samo%' na poziomie 47 %. Bez to#samych stanowisk b$dzie pozostawa!o ok. 14.370
podoficerów zawodowych. Prognoza dochodzenia do to#samo%ci wskazuje, #e w 2010 r. b$dzie ona
wynosi!a ok. 60 %. Pe!na to#samo%' posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym
zajmowanego stanowiska s!u#bowego powinna zosta' osi"gni$ta ok. 2015 r. Wyd!u#enie okresu
osi"gni$cia to#samo%ci posiadanego stopnia wojskowego ze stopniem etatowym stanowiska, na
którym #o!nierz pe!ni s!u#b$, ma na celu zapobie#enie ewentualnym zwolnieniom ze s!u#by tej
grupy #o!nierzy.
Ponadto proponuje si$, aby do dnia 31 grudnia 2015 r. w stosunku do podoficerów
zawodowych nie mia! zastosowania przepis art. 41 ust. 2, wprowadzaj"cy wymóg pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej przez okre%lony czas na okre%lonym stanowisku s!u#bowym przed
wyznaczeniem #o!nierza na wy#sze stanowisko s!u#bowe. Umo#liwi to elastyczniejsze reagowanie
na potrzeby kadrowe w tym korpusie kadry, do czasu osi"gni$cia to#samo%ci posiadanego stopnia
wojskowego ze stopniem etatowym zajmowanego stanowiska s!u#bowego.
Powy#sze powoduje konieczno%' zmiany w art. 176 ust. 1 oraz dodania w art. 176 ust. 3.

XXXVI. Zmiany w ustawie o prokuraturze

Projektowane rozwi"zania maj" charakter porz"dkuj"cy i zwi"zane s" z nadaniem nowej


formu!y zawodowej s!u#bie wojskowej pe!nionej na podstawie kontraktu na pe!nienie s!u#by
terminowej.

XXXVII. Zmiana ustawy o kszta!towaniu wynagrodze( w pa(stwowej sferze bud#etowej oraz


o zmianie niektórych ustaw

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zostanie zlikwidowana nadterminowa zasadnicza s!u#ba wojskowa.


W zwi"zku z tym zaproponowano uchylenie art. 29f.

25
XXXVIII. Zmiany w ustawie o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków
publicznych

Proponowane zmiany maj" charakter porz"dkuj"cy i zwi"zane s" z likwidacj" nadterminowej


zasadniczej s!u#by wojskowej.

26
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!uje projektowana regulacja

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki


organizacyjne resortu obrony narodowej.

2. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych

Projekt poddano konsultacjom z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska


Polskiego oraz dowódcami rodzajów Si! Zbrojnych. Znaczn" cz$%' rozwi"za( przewidzianych
w projekcie zamieszczono zgodnie z ich wnioskami.
W ramach uzgodnie( wewn"trzresortowych projekt by! wnikliwie analizowany jako jeden
z podstawowych instrumentów wdro#enia profesjonalizacji Si! Zbrojnych. Wszystkie
podmioty uczestnicz"ce w procedurze uzgodnieniowej dostrzega!y, #e priorytetowe znaczenie
w zakresie profesjonalizacji Si! Zbrojnych ma odpowiednia polityka kadrowa, której
zasadniczym celem jest skuteczne zaspokojenie potrzeb kadrowych w profesjonalnej armii.
Efektywne zarz"dzanie zasobami kadrowymi w resorcie obrony narodowej powinno opiera'
si$ na podstawach ustawowych, których zadaniem powinno by' zapewnienie nast$puj"cych
g!ównych celów:
!" w!a%ciwej rekrutacji, selekcji i racjonalnego wykorzystania zasobów kadrowych Si!
Zbrojnych,
!" powo!ania dwóch form zawodowej s!u#by wojskowej – s!u#by sta!ej i kontraktowej,
!" apolityczno%ci oraz wolno%ci sumienia i wyznania #o!nierzy,
!" wyra)nego oddzielenia funkcji oficerskich od podoficerskich oraz podoficerskich od
szeregowych,
!" cywilnego zwierzchnictwa nad Si!ami Zbrojnymi,
!" równego startu do s!u#by bez wzgl$du na p!e',
!" uzale#nienia kariery zawodowej od stopnia wykonywania obowi"zków s!u#bowych –
ocena z opiniowania s!u#bowego – decyduj"cym kryterium wp!ywaj"cym na rozwój
#o!nierza,
!" odpowiedniego przygotowania #o!nierzy zwalnianych ze s!u#by wojskowej do aktywno%ci
na cywilnym rynku pracy.

27
Rozwi"zania zaproponowane w projekcie uzyska!y akceptacj$ Konwentu Dziekanów Korpusu
Oficerów Wojska Polskiego oraz dowódców rodzajów Si! Zbrojnych. W szczególno%ci pe!ne
poparcie uzyska!y rozwi"zania dotycz"ce stworzenia warunków umo#liwiaj"cych sprawne
wst$powanie do s!u#by wojskowej. Przychylono si$ równie# do nowych rozwi"za(
zak!adaj"cych mo#liwo%' stworzenia warunków prawnych i organizacyjnych nadaj"cych
priorytet (pierwsze(stwo), w przep!ywie najlepszych podoficerów zawodowych do korpusu
oficerów zawodowych. Wed!ug proponowanych zmian podoficer zawodowy, który posiada
wy#sze wykszta!cenie, uzyska! ocen$ bardzo dobr" z opinii s!u#bowej, uko(czy!
trzymiesi$czne studium oficerskie oraz zda! egzamin oficerski w uczelni wojskowej, by!by
mianowany na pierwszy stopie( oficerski. Cz$stotliwo%' naboru #o!nierzy zawodowych do
studium oficerskiego uzale#niona by!aby od stopnia „zainteresowania” (potrzeb) Si!
Zbrojnych. Aprobat$ uzyska!y równie# proponowane rozwi"zania zak!adaj"ce przed!u#enie
okresu osi"gni$cia pe!nej to#samo%ci zajmowanego stanowiska z posiadanym stopniem
wojskowym do 2015 r. Wyd!u#enie okresu osi"gni$cia to#samo%ci posiadanego stopnia
wojskowego ze stopniem etatowym stanowiska, na którym #o!nierz pe!ni s!u#b$ ma na celu
zapobie#enie ewentualnym zwolnieniom ze s!u#by tej grupy #o!nierzy.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy zosta! udost$pniony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Po jego udost$pnieniu nie
odnotowano zg!osze( podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy,
wnoszonych w trybie przepisów przywo!anej ustawy.

3. Wp!yw na rynek pracy

Zaproponowane zmiany w ustawie nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.

4. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa

Projektowane zmiany realizowane b$d" w ramach bud#etu Ministra Obrony Narodowej.


Projekt ustawy nie wprowadza zasadniczych zmian w sposobie okre%lania wielko%ci
%rodków finansowych przeznaczanych corocznie na uposa#enia #o!nierzy, ale wkomponowuje
si$ w system ju# obowi"zuj"cy. Zasady okre%lania %rodków na uposa#enia #o!nierzy nie
zmieniaj" si$ – obecnie: #o!nierzy zawodowych w s!u#bie sta!ej i terminowej oraz #o!nierzy

28
nadterminowych; wg propozycji zamieszczonych w projekcie ustawy b$d" to tylko: #o!nierze
zawodowi pe!ni"cy s!u#b$ sta!" lub s!u#b$ kontraktow" – okre%laj" przepisy ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta!towaniu wynagrodze( w pa(stwowej sferze bud#etowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó)n. zm.). Wynikaj"cy z przepisów
tej ustawy mechanizm kszta!towania wynagrodze( w pa(stwowej sferze bud#etowej – którym
b$d" obj$ci nie tylko #o!nierze, ale równie# np. funkcjonariusze poszczególnych s!u#b
podleg!ych innym ministrom („s!u#b specjalnych”, tj. CBA, AW, ABW, SWW i SKW oraz tzw.
„s!u#b mundurowych”, tj. Policji, Stra#y Granicznej, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, Biura
Ochrony Rz"du i S!u#by Wi$ziennej) – przewiduje, #e o wielko%ci %rodków przeznaczanych
corocznie na uposa#enia wy#ej wymienionych grup zawodowych, co odbywa si$ w drodze
uchwalania ustawy bud#etowej na dany rok kalendarzowy, nie decyduj" rzeczywiste koszty
utrzymania #o!nierzy lub funkcjonariuszy pe!ni"cych s!u#b$ w poszczególnych korpusach
kadry, ale przede wszystkim wielokrotno%ci kwot bazowych (tzw. „mno#niki”) stanowi"ce
o poziomie przeci$tnego uposa#enia tych osób oraz %rednioroczne stany zatrudnienia. *rodki te
ustalane s" bowiem wg nast$puj"cego algorytmu (wynikaj"cego z art. 6 ust. 1 wymienionej
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.):

*Up = M * KB * LZ * 12-miesi$cy
gdzie:

*Up – !"czna suma %rodków finansowych przeznaczanych w danym roku


kalendarzowym na uposa#enia osób pe!ni"cych s!u#b$ w danej formacji
mundurowej (wielko%' ustalana w za!"czniku do ustawy bud#etowej),

M– „mno#nik”, tj. wielokrotno%' kwoty bazowej stanowi"cej przeci$tne


uposa#enie #o!nierzy lub funkcjonariuszy – parametr ustalany odr$bnie dla
ka#dej z grup zawodowych w drodze rozporz"dze( wydawanych przez:
– Prezydenta RP – w odniesieniu do #o!nierzy zawodowych,
– Rad$ Ministrów – dla poszczególnych grup funkcjonariuszy.

KB – „kwota bazowa” – wg obowi"zuj"cej obecnie ustawy z dnia 23 grudnia


1999 r.: „prognozowane przeci$tne wynagrodzenie w pa(stwowej sferze
bud#etowej z 1999 r. w wysoko%ci 1 135,40 z!, odpowiednio przeliczone dla
osób, o których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie z ustaw" z dnia 13 pa)dziernika

29
1998 r. o systemie ubezpiecze( spo!ecznych” (rzecz zwi"zana
z „ubruttowieniem” wynagrodze(, w zwi"zku z dokonanymi od 1999 r.
zmianami zwi"zanymi z wprowadzon" reform" systemu ubezpiecze(
spo!ecznych); ustaw" przewidziano jednocze%nie, #e kwoty bazowe
waloryzowane s" corocznie %redniorocznym wska)nikiem wzrostu
wynagrodze( – tak kwoty bazowe, jak i wska)nik wzrostu s" okre%lane
w ustawie bud#etowej,

LZ – limit zatrudnienia, tj. %rednioroczny stan zatrudnienia, w przeliczeniu na


pe!nozatrudnionych, który nie mo#e by' przekroczony (wielko%' ustalana
w za!"czniku do ustawy bud#etowej dla #o!nierzy zawodowych i ka#dej ze
s!u#b).
Tym samym, koszty utrzymania #o!nierzy w poszczególnych korpusach kadry – wynikaj"ce
z okre%lonych przez Ministra Obrony Narodowej, w drodze wydawanych rozporz"dze(,
wysoko%ci stawek uposa#enia zasadniczego #o!nierzy zawodowych oraz kwot wyp!acanych
#o!nierzom dodatków do tego uposa#enia, a tak#e warunków ich otrzymywania – b$d"
pozostawa' bez wp!ywu na obci"#enia ponoszone przez bud#et resortu obrony narodowej.
Przyjmuj"c za punkt wyj%cia zamieszczone w przekazanym do Ministerstwa Finansów
projekcie ustawy bud#etowej na rok 2009 warto%ci, w którym dla celów ustalenia %rodków na
uposa#enia na ten rok (kwota 4 464,32 mln z!) przyjmowano:
a) wzrost wielokrotno%ci kwoty bazowej stanowi"cej przeci$tne uposa#enie #o!nierzy – z 2,48
do 2,60, tj. zgodnie z przedmiotowym rozporz"dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 pa)dziernika 2007 r. (resort nie zabiega obecnie o dodatkowe
podwy#szenie tego parametru),
b) okre%lenie !"cznego limitu zatrudnienia #o!nierzy zawodowych i nadterminowych dla
wojskowych jednostek bud#etowych – w wysoko%ci – 93.933 #o!nierzy;
c) wzrost kwoty bazowej przyjmowanej dla celów okre%lania wynagrodze( osób obj$tych
mno#nikowym systemem wynagradzania – z 1 493,42 z! do kwoty 1 523,29 z! (zak!adany
przez Ministerstwo Finansów wzrost wynagrodze( pracowników w pa(stwowej sferze
bud#etowej o 102 %)
– w obszarze wydatków na uposa#enia i inne %wiadczenia #o!nierzy, wej%cie w #ycie
projektowanej ustawy nie spowoduje dodatkowych obci"#e( (roszcze() dla bud#etu resortu
obrony narodowej.

30
*wiadczenia fakultatywne przys!uguj"ce #o!nierzom (tzn. nagrody i zapomogi), s"
wyp!acane w ramach tworzonego na ten cel funduszu, którego wysoko%' jest pochodn" kwoty
%rodków na uposa#enia #o!nierzy. Zgodnie z obowi"zuj"cym rozporz"dzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysoko%ci funduszu na
nagrody i zapomogi dla #o!nierzy zawodowych, w jednostkach wojskowych b$d"cych
pa(stwowymi jednostkami bud#etowymi tworzy si$ corocznie fundusz w wysoko%ci 2,5 %
planowanych na dany rok kalendarzowy %rodków na uposa#enia #o!nierzy zawodowych. Jak si$
zak!ada, analogiczne zasady (tak#e wysoko%' funduszu) b$d" równie# obowi"zywa!y po 2009 r.
Koszty zwi"zane z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2010 r. dodatku motywacyjnego dla
podoficerów i szeregowych zawodowych zostan" pokryte w ramach %rodków naliczanych
corocznie na uposa#enia #o!nierzy zawodowych. Wprowadzenie omawianego dodatku nie
b$dzie zatem wymaga' przeznaczania dodatkowych %rodków finansowych, tj. wykraczaj"cych
poza %rodki naliczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta!towaniu
wynagrodze( w pa(stwowej sferze bud#etowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przyjmuj"c, #e prawem do omawianego nowego dodatku zostan" obj$ci #o!nierze zawodowi


korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych, którzy spe!nia' b$d" (!"cznie) nast$puj"ce
warunki:
1) posiadanie oceny bardzo dobrej z ostatniego opiniowania s!u#bowego oraz
2) uzyskanie klasy kwalifikacyjnej na zasadach wynikaj"cych z przepisów znowelizowanej
ustawy pragmatycznej
– zak!ada si$, #e pierwsze wyp!aty tego dodatku pojawi" si$ dopiero w trakcie 2010 r.
Szacuje si$, #e w pierwszych latach funkcjonowania tego dodatku, koszty wynikaj"ce z jego
wyp!aty mog" wynie%':
– w 2010 r. – ok. 11 mln z! (ok. 20 tys. uprawnionych),
– w 2011 r. – ok. 16 mln z! (ok. 30 tys. uprawnionych),
– w 2012 r. – ok. 22 mln z! (ok. 40 tys. uprawnionych).
Powy#sze kwoty oszacowano przyjmuj"c, #e pierwsza (najni#sza) stawka tego dodatku
zostanie okre%lona w wysoko%ci 45 z! miesi$cznie.
Przyjmuj"c za punkt wyj%cia kwoty wydatków poniesionych w 2007 r., proponowane
po!"czenie gratyfikacji urlopowej z przys!uguj"cym bezp!atnym przejazdem raz w roku do
wybranej miejscowo%ci w kraju i z powrotem mo#e powodowa' dodatkowy skutek finansowy
w wymiarze ok. 1 mln z! rocznie (w warunkach 2008 r.).

31
Nale#y mie' jednak#e na uwadze, #e powy#sze szacunki nie uwzgl$dniaj" wzrostu kosztów
przejazdów, jaki nast"pi w trakcie 2008 r. w zwi"zku z wprowadzeniem przez PKP – od
drugiego kwarta!u – nowych (wy#szych) taryf na przejazdy.
Maj"c powy#sze na wzgl$dzie nale#a!oby przyjmowa', #e omawiana zmiana zasadniczo nie
b$dzie wp!ywa' na wzrost wydatków bud#etowych.
Ewentualne wy#sze wydatki – w latach 2010 – 2012 w porównaniu do 2008 r. – b$d"
wy!"cznie konsekwencj" wzrostu liczby #o!nierzy zawodowych uprawnionych do
otrzymywania gratyfikacji urlopowej oraz wzrostu kwoty najni#szego uposa#enia
zasadniczego #o!nierza zawodowego.
Maj"c na wzgl$dzie projektowane rozwi"zania zmierzaj"ce w kierunku obj$cia wszystkich
#o!nierzy zawodowych prawem do %wiadczenia pieni$#nego na wynajem mieszkania zak!ada
si$, #e pocz"wszy od 2010 r. mo#e nast"pi' zmniejszenie wydatków bud#etowych,
zwi"zanych z wyp!at" dodatków za roz!"k$ i zwrotu kosztów codziennych dojazdów #o!nierzy
zawodowych do miejsca pe!nienia s!u#by.
W powy#szym zakresie, w procedowanym równolegle projekcie ustawy nowelizuj"cej ustaw$
o zakwaterowaniu Si! Zbrojnych RP za!o#ono w szczególno%ci przyznanie ka#demu
#o!nierzowi zawodowemu prawa do %wiadczenia przeznaczonego na wynajem mieszkania
w nowym miejscu pe!nienia s!u#by. Projektuje si$, #e b$dzie to %wiadczenie w wysoko%ci
ok. 500 z! miesi$cznie i b$dzie przys!ugiwa' #o!nierzom, którym w miejscu pe!nienia s!u#by
nie zabezpieczono kwatery lub lokalu mieszkalnego, ani te# nie przydzielono miejsca
w internacie lub w kwaterze internatowej.
Ocenia si$ zatem, #e pomimo proponowanego rozszerzenia zakresu #o!nierzy obj$tych
przewidzianymi w projekcie nale#no%ciami pieni$#nymi, nie nast"pi wzrost wydatków
bud#etowych z tego tytu!u.
W powy#szym zakresie dostrzega si$ bowiem, #e skoro proponowane nowe %wiadczenie
przys!uguj"ce z tytu!u zakwaterowania b$dzie korzystniejsze finansowo od zaproponowanych
w art. 68 ust. 1 i 2 nale#no%ci pieni$#nych, nast"pi zmniejszenie wyp!at nale#no%ci
proponowanych w art. 68 nowelizowanej ustawy; ocenia si$, #e wi$kszo%' z maj"cych
mo#liwo%' wyboru #o!nierzy zawodowych, wybiera' b$dzie wy#sze %wiadczenie na wynajem
(przewidziane w ustawie o zakwaterowaniu), a nie dodatek za roz!"k$ lub zwrot kosztów
dojazdu (okre%lone w ustawie pragmatycznej).
St"d te# efektem powy#szego, pocz"wszy od dnia 1 stycznia 2010 r. nast"pi zmniejszenie
liczby #o!nierzy uprawnionych do proponowanych w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy nale#no%ci
pieni$#nych, co nie b$dzie wp!ywa' tak#e na wielko%' (wzrost) wydatkowanych przez resort

32
%rodków bud#etowych. Skutki wprowadzenia %wiadczenia pieni$#nego na wynajem
mieszkania zosta!y natomiast zamieszczone w projekcie ustawy o zakwaterowaniu Si!
Zbrojnych RP.

Nale#y mie' tak#e na uwadze, #e wprowadzenie dodatku motywacyjnego, a tak#e


konieczno%' okre%lenia stawki uposa#enia zasadniczego dla #o!nierza zawodowego w stopniu
szeregowego wp!ywa' b$d" na ograniczenie mo#liwo%ci podwy#szenia w 2010 r. kwoty
najni#szego uposa#enia zasadniczego #o!nierza zawodowego, co w konsekwencji mo#e
prze!o#y' si$ na zmniejszenie wzrostu wydatków na nale#no%ci naliczane od tego uposa#enia
(gratyfikacje urlopowe, nale#no%ci zagraniczne #o!nierzy skierowanych do pe!nienia s!u#by
poza granicami pa(stwa itp.).
Szacuje si$ tak#e, #e obj$cie #o!nierzy zawodowych:
– bezp!atn" profilaktyczn" opiek" zdrowotn" b$dzie generowa!o koszty w tym zakresie
w wysoko%ci ok. 18 mln z!,
– bezp!atnym leczeniem stomatologicznym b$dzie rodzi!o dodatkowe koszty w wysoko%ci
ok. 1,5 mln z!.
Ponadto zapewnienie bezp!atnego leczenia #o!nierzom podczas 'wicze( skutkowa!o b$dzie
wzrostem wydatków bud#etowych o ok. 1,7 mln z!.
Powy#sze wydatki równie# pokryte b$d" ze %rodków cz$%ci bud#etu pa(stwa, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

5. Wp!yw na konkurencyjno%' wewn$trzn" i zewn$trzn" gospodarki


Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.

6. Wp!yw na sytuacj$ i rozwój regionów


Nie przewiduje si$ negatywnego wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.

7. Zgodno%' regulacji z prawem Unii Europejskiej


Zakres przedmiotowej regulacji nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

11-11-aa

33
'"" '"ii;'
'i. i.+''iil.. "".*
3j
iiri;;$.'*'1xlfl .'+
:ffi*
.. i is'i i!]::].: i::r:1'
:*.

TIRZ,, t "
KOI\fl TE TU II\TE GRAC JI ETJROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRAC JI EUROPEJ SKIEJ
SEKRETARZ STANU
Miko aj Dowgielewicz

M^.\ni,r8,foanv4r
Warszawa, drue.|lhstopada
2008 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Radv MinistrÓw

opinia o zgodno ci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy


o s uzbie wojskowej o nierzyzawodowych oraz niekt rych innych ustaw, sporz dzon^ na
podstawie art. 9 pkt 3 w zrry.z art.2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz.494) przez Sekretarza
Komitetu Integracji Europejskiej Miko aja Dowgielewicza

SzanownyPanie Ministrze,

W zwt zku z przedt'o onymprojektem ustawy o zmianie ustawy o s uzbie wojskowej


o nterzyzawodowych oraz niektÓrych innych ustaw (pismo nr RM-10-197-08) pragn
przedstawi nast puj c opini :

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

opiniowany projekt ustawy jest zgodny z praw m wspÓlnotowyrrr, nie zapewnia jednak
pe nej zgodno ci ustawy Z dnia 11 wrze nia 2003 r. o s uzbie wojskowej io nierzy
zawodowych z dyrektyw 2003l88/WE ParlamentuEuropejskiegoi Rady z dnia 4 listopada
f003 r. dotycz c niektorych aspektÓw otganizacjiczasu pracy.

obecny projekt dokonuje cz ciowejzmiany art. 60 pozostawiaj c w obecnym brzmieniu


ust.4 przewiduj cy niestosowanie norTn czasu sfuzby i odpoczynku do io nierzy
zawodowych realizuj cych zadania o charakterze nadzwyczajnym niezb dne do ochrony
interesÓw paristwa' w szczegÓlno ci:bior cych udzia w zapobieganiu skutkom katastrof
naturalnychlub awarii technicznych nosz cych znamiona kl ski zywio owej oraz w celu ich
usuni cia, pe ni cych s uzby i dyzury, odbywaj cych wicz nia i szkolenia poligonowe
(morskie) oraz pe ni cychsfuzb wojskow poza granicami parlstwa.

Jak Zaznaczanowe wcze niejszejkorespond.'|.jii;"cr-;.,i gJ #].;iffi*: zgodno ci


z prawemwspÓlnotowyrrrustawyz dnia 11 wrze nia2003 r. o s u bieWojsklwej o nierzy
I
I
a

ri
-
I.
t?
I

Zawodowych, wydaje si konieczne dokonanie w ramach obecnego projektu ustawy lub


przysztej nowelizacji nast puj cychzmian w art. 60 ust. 4: usuni cie z katalogo syruacjr,
-przwadku
w ktÓrych nie maj zastosowania przepisy do cz ce nonn czasu s uzby w
pe rienia sfuzb i dyzurÓw otaz odbywania wiczeri i szkolerl poligonolvych (moiskich);
doprecyzowanie, i , nonny czasu sfuzby nie maj zastosowania w zakre iesfuzby poza
granicami kraju w przypadku sfu bype nionejna obszarze dziat.anwojennych.

Z powazaniem,

Do uprzeimeiwiadomo ci:

Pan
Bogdan Klich
Minister Obrony Narodowej
MINISTER OBRONY NARODOWEJ PROJEKT
z dnia 30.10.08 r.

ROZPORZ!DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia …………………………………………

w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalno"ci wojskowych


kadry zawodowej Si# Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze!nia 2003 r. o s"u#bie wojskowej


#o"nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 892,) zarz$dza si%, co nast%puje:

§ 1. Tworzy si% korpusy osobowe kadry zawodowej i ustala ich podzia" na grupy
osobowe oraz oznacza si% je odpowiednimi cechami:
1) korpus osobowy wojsk l$dowych – 20:
a) grupa osobowa sztabowa – A,
b) grupa osobowa pancerno-zmechanizowana – B,
c) grupa osobowa aeromobilna – C,
d) grupa osobowa rakietowa i artylerii – D;
2) korpus osobowy si" powietrznych – 22:
a) grupa osobowa sztabowa – A,
b) grupa osobowa pilotów – B,
c) grupa osobowa nawigatorów – C,
d) grupa osobowa pok"adowa – D,
e) grupa osobowa ruchu lotniczego – E,
f) grupa osobowa meteorologiczna – F,
g) grupa osobowa radiotechniczna – G,
h) grupa osobowa ubezpieczenia lotów – H,
i) grupa osobowa eksploatacji bezpilotowych aparatów lataj$cych
i wskazywania celów – I,
j) grupa osobowa in#ynieryjno-lotnicza – J;
3) korpus osobowy marynarki wojennej – 24:
a) grupa osobowa sztabowa – A,
b) grupa osobowa pok"adowa – B,
c) grupa osobowa uzbrojenia, broni podwodnej i hydroakustyki – C,
d) grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna – D,
e) grupa osobowa ratownictwa morskiego – E,
f) grupa osobowa dzia"a& nurkowych – F,
g) grupa osobowa techniczna – T;
4) korpus osobowy wojsk specjalnych – 26:
a) grupa osobowa sztabowa – A,
b) grupa osobowa l$dowych dzia"a& specjalnych – B,
c) grupa osobowa morskich dzia"a& specjalnych – C,
d) grupa osobowa wsparcia i zabezpieczenia dzia"a& specjalnych – D;
5) korpus osobowy "$czno!ci i informatyki – 28:
a) grupa osobowa sztabowa – A,
b) grupa osobowa eksploatacji systemów "$czno!ci – B,
c) grupa osobowa projektowo-programowa informatyki – C,
d) grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych – D,
e) grupa osobowa techniczna – T;
6) korpus osobowy rozpoznania i walki elektronicznej – 30:
a) grupa osobowa rozpoznania ogólnego – A,
b) grupa osobowa rozpoznania i zak"óce& elektronicznych – B,
c) grupa osobowa geograficzna – C,
d) grupa osobowa techniczna – T;
7) korpus osobowy przeciwlotniczy – 32:
a) grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej – A,
b) grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych – B,
c) grupa osobowa techniczna – T;
8) korpus osobowy in#ynierii wojskowej – 34:
a) grupa osobowa saperska – A,
b) grupa osobowa przeprawowa – B,
c) grupa osobowa drogowo-mostowa – C,
d) grupa osobowa techniczna – T;
9) korpus osobowy obrony przed broni$ masowego ra#enia – 36:
a) grupa osobowa rozpoznania i likwidacji ska#e& – A,
b) grupa osobowa techniczna – T;
10) korpus osobowy logistyki – 38:
a) grupa osobowa ogólnologistyczna – A,
b) grupa osobowa materia"owa – B,
c) grupa osobowa transportu i ruchu wojsk – C,
d) grupa osobowa infrastruktury – D,
e) grupa osobowa techniczna – T;
11) korpus osobowy medyczny – 40:
a) grupa osobowa lekarzy – A,
b) grupa osobowa lekarzy dentystów – B,
c) grupa osobowa weterynarii – C,
d) grupa osobowa farmaceutów – D,
e) grupa osobowa psychologów – E,
f) grupa osobowa fizykobiochemików – F,
g) grupa osobowa piel%gniarstwa – G,
h) grupa osobowa ratownictwa medycznego – H,
i) grupa osobowa organizacyjno-techniczna – I;
12) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego – 42:
a) grupa osobowa wywiadu wojskowego – A,
b) grupa osobowa kontrwywiadu wojskowego – B,
13) korpus osobowy #andarmerii wojskowej – 44:
a) grupa osobowa dochodzeniowo-!ledcza – A,
b) grupa osobowa prewencji – B,
c) grupa osobowa operacyjno-rozpoznawcza – C,
d) grupa osobowa administracyjno-logistyczno-techniczna – D;
14) korpus osobowy sprawiedliwo!ci i obs"ugi prawnej – 46:
a) grupa osobowa s$downictwa – A,
2
b) grupa osobowa prokuratorska – B,
c) grupa osobowa obs"ugi prawnej – C;
15) korpus osobowy duszpasterstwa – 48:
a) grupa osobowa teologiczna – A;
16) korpus osobowy finansowy – 50:
a) grupa osobowa ekonomiczno-finansowa – A;
17) korpus osobowy wychowawczy – 52:
a) grupa osobowa ogólnowychowawcza – A,
b) grupa osobowa kulturalno-o!wiatowa – B,
c) grupa osobowa psychologii wychowania – C,
d) grupa osobowa orkiestr i zespo"ów estradowych – D;
18) korpus osobowy ogólny – 54:
a) grupa osobowa zarz$dzania – A,
b) grupa osobowa kadrowa – B,
c) grupa osobowa administracji wojskowej – C,
d) grupa osobowa ochrony informacji niejawnych – D,
e) grupa osobowa prasowa – E,
f) grupa osobowa kultury fizycznej – F,
g) grupa osobowa ochrony przeciwpo#arowej – G.
§ 2. Wykaz specjalno!ci wojskowych w poszczególnych korpusach osobowych
i grupach osobowych okre!la za"$cznik do rozporz$dzenia.
§ 3.1. Stanowisko s"u#bowe, na które mo#na wyznaczy' #o"nierza zawodowego
z innego korpusu osobowego i innej grupy osobowej, o których mowa w § 1, oznacza si%
w etacie komórki (jednostki) organizacyjnej Si" Zbrojnych RP cech$ 99Z99.
2. Do grupy osobowej sztabowej, w korpusach osobowych, o których mowa
w § 1 pkt 1-5 mo#na zaszeregowa' wy"$cznie stanowiska s"u#bowe o stopniu etatowym
od majora wzwy#.
3. Do grupy osobowej zarz$dzania w korpusie osobowym ogólnym mo#na
zaszeregowa' wy"$cznie stanowiska s"u#bowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej.
§ 4. Stanowiska s"u#bowe, wyst%puj$ce w etatach w dniu wej!cia w #ycie
rozporz$dzenia, zaszeregowuje si% do korpusów osobowych, grup osobowych
i specjalno!ci wojskowych w toku planowej dzia"alno!ci organizacyjno-etatowej i kadrowej.
§ 5. Dotychczasowe oznaczenia (cechy) korpusów osobowych, grup osobowych
i specjalno!ci wojskowych w etatach, decyzjach (rozkazach) personalnych, kartach
ewidencyjnych, zachowuj$ sw$ wa#no!' nie d"u#ej jednak ni# do dnia 30 czerwca 2011 r.
§ 6. Traci moc rozporz$dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Si" Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 531).
§ 7. Rozporz$dzenie wchodzi w #ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

3
UZASADNIENIE

Opracowanie nowego rozporz$dzenia jest bezpo!redni$ konsekwencj$ zmian


wprowadzonych ustaw$ z dnia ..………….. 2008 r. o zmianie ustawy o s"u#bie wojskowej
#o"nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw, która w noweli art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 11 wrze!nia 2003 r. o s"u#bie wojskowej #o"nierzy zawodowych wprowadzi"a
obligatoryjne upowa#nienie dla Ministra Obrony Narodowej do okre!lenia podzia"u kadry
zawodowej na korpusy osobowe, grupy osobowe oraz specjalno!ci wojskowe.
Dotychczas Minister Obrony Narodowej w drodze rozporz$dzenia okre!la" tylko
podzia" kadry zawodowej Si" Zbrojnych RP na korpusy osobowe i grupy osobowe.
Natomiast specjalno!ci wojskowe okre!lane by"y rozkazem Szefa Sztabu Generalnego
WP.
W projekcie rozporz$dzenia uwzgl%dniono obecnie obowi$zuj$cy 1 podzia" kadry
zawodowej na 18 korpusów osobowych i "$cznie 80 grup osobowych oraz nowy wykaz
specjalno!ci wojskowych stanowi$cy za"$cznik do rozporz$dzenia, w którym
wyszczególniono "$cznie 1159 specjalno!ci wojskowych, w tym 383 dla oficerów, 432 dla
podoficerów oraz 344 dla szeregowych.
Wdro#enie przedmiotowego rozporz$dzenia skutkowa' b%dzie w pierwszej kolejno!ci
konieczno!ci$ opracowania i wydania etatów wszystkich komórek (jednostek)
organizacyjnych SZ RP czasu „P” i „W”, a nast%pnie wyznaczeniem wszystkich #o"nierzy
na stanowiska s"u#bowe. Zajdzie te# konieczno!' dokonania zmian w ok. 5 mln kart
ewidencyjnych.
Dlatego te# wdra#anie rozwi$za& wynikaj$cych z nowego podzia"u kadry zawodowej
na korpusy/grupy osobowe i specjalno!ci wojskowe nast%powa' b%dzie sukcesywnie,
w powi$zaniu z realizacj$ przedsi%wzi%' wynikaj$cych z kolejnych planów zamierze&
organizacyjnych i dyslokacyjnych, a tak#e zwi$zanych z profesjonalizacj$ Si" Zbrojnych
RP.
Przedstawione wy#ej uwarunkowania prawne, organizacyjne i kadrowe oraz
konieczno!' dokonania zmian w kartach ewidencyjnych i przydzia"ach mobilizacyjnych
#o"nierzy rezerwy determinuj$ okre!lenie adekwatnego do skali przedsi%wzi%' okresu
przej!ciowego na ich wdro#enie tj. do dnia 30.06.2011 r.

1
wprowadzony rozporz$dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów
osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Si" Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz.
531)
4
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty na które oddzia#uje projekt aktu prawnego
Projektowane rozporz$dzenie nie b%dzie mia"o wp"ywu na podmioty spoza resortu
obrony narodowej.
2. Konsultacje spo#eczne
Projekt nie b%dzie poddawany konsultacjom spo"ecznym.
3. Wp#yw regulacji na dochody i wydatki bud$etu oraz sektora finansów
publicznych
Projektowane rozporz$dzenie zast$pi obecnie stosowane rozporz$dzenie Ministra
Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych i grup
osobowych kadry zawodowej Si" Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz.
531).
Wej!cie w #ycie przedmiotowego rozporz$dzenia skutkowa' b%dzie w pierwszej
kolejno!ci konieczno!ci$ opracowania i wydania etatów wszystkich komórek (jednostek)
organizacyjnych SZ RP czasu „P” i „W”, a nast%pnie wyznaczeniem wszystkich #o"nierzy
na stanowiska s"u#bowe. Zak"ada si%, #e przedsi%wzi%cia te nie b%d$ generowa"y
dodatkowych kosztów dla bud#etu resortu obrony narodowej, gdy# wdra#ane b%d$
sukcesywnie w ramach dzia"alno!ci s"u#bowej wraz z realizacj$ przedsi%wzi%'
wynikaj$cych z kolejnych planów zamierze& organizacyjnych i dyslokacyjnych, a tak#e
zwi$zanych z profesjonalizacj$ Si" Zbrojnych RP.
4. Wp#yw regulacji na rynek pracy
Regulacja nie b%dzie mia"a wp"ywu na rynek pracy, gdy# dotyczy wy"$cznie s"u#by
wojskowej #o"nierzy zawodowych i nie wi$#e si% z powstawaniem lub utrat$ miejsc pracy.
5. Wp#yw regulacji na konkurencyjno"% wewn&trzn' i zewn&trzn' gospodarki
Projektowane rozporz$dzenie nie b%dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno!'
wewn%trzn$ lub zewn%trzn$ gospodarki.
6. Wp#yw regulacji na sytuacj& i rozwój regionów
Projektowane rozporz$dzenie nie b%dzie mia"o wp"ywu na sytuacj% i rozwój
regionów.
7. Zgodno"% regulacji z prawem Unii Europejskiej
Zakres projektu rozporz$dzenia nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej.

5
Za"$cznik do rozporz$dzenia Ministra Obrony Narodowej z
dnia ………………… 2008 r. (poz. ……..)

WYKAZ SPECJALNO(CI WOJSKOWYCH

20 - KORPUS OSOBOWY WOJSK L!DOWYCH


A - grupa osobowa sztabowa
specjalno!ci

oficerów podoficerów szeregowych


symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
20A 01 OGÓLNA
20A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPE(NIENIOWA I
MOBILIZACYJNA

20A 03 OPERACYJNA
20A 04 SZKOLENIOWA
20A 05 WSPÓ(PRACA CYWILNO-WOJSKOWA

B - grupa osobowa pancerno-zmechanizowana


20B 01 OGÓLNA 20B 21 OGÓLNA 20B 61 ZA(OGA LEOPARD 2A4
20B 02 PANCERNA 20B 22 ZA(OGA LEOPARD 2A4 20B 62 KIEROWCA CZO(GU LEOPARD 2A4
20B 03 ZMECHANIZOWANA 20B 23 ZA(OGA PT-91 20B 63 ZA(OGA PT-91
20B 04 REPREZENTACYJNA 20B 24 ZA(OGA T-72 20B 64 KIEROWCA CZO(GU PT-91
20B 25 PIECHOTA 20B 65 ZA(OGA T-72
20B 26 STRZELEC WYBOROWY 20B 66 KIEROWCA CZO(GU T-72
20B 27 REPREZENTACYJNA 20B 67 KIEROWCA POJAZDU NA PODWOZIU CZO(GOWYM
20B 28 JAZDA KONNA 20B 68 KIEROWCA G)SIENICOWEGO TRANSPORTERA
OPANCERZONEGO

20B 69 DZIA(ONOWY OPERATOR


20B 70 PIECHOTA ZMECHANIZOWANA
20B 71 KIEROWCA KO(OWEGO TRANSPORTERA
OPANCERZONEGO

20B 72 PIECHOTA ZMOTORYZOWANA


20B 73 PIECHOTA GÓRSKA
20B 74 CELOWNICZY BRONI POK(ADOWEJ

1
20B 75 OBS(UGA WKM
20B 76 OBS(UGA KARABINU MASZYNOWEGO
20B 77 OBS(UGA R*CZNEGO GRANATNIKA
PRZECIWPANCERNEGO

20B 78 OBS(UGA GRANATNIKA AUTOMATYCZNEGO


20B 79 STRZELEC WYBOROWY
20B 80 OBS(UGA MO+DZIERZA LEKKIEGO
20B 81 WARTOWNICZA
20B 82 REPREZENTACYJNA
20B 83 JAZDA KONNA

C - grupa osobowa aeromobilna


20C 01 OGÓLNA 20C 21 OGÓLNA 20C 61 DESANTOWO-SZTURMOWA
20C 02 DESANTOWO-SZTURMOWA 20C 22 DESANTOWO-SZTURMOWA 20C 62 KAWALERIA POWIETRZNA
20C 03 KAWALERIA POWIETRZNA 20C 23 KAWALERIA POWIETRZNA 20C 63 SPADOCHRONOWA
20C 04 SPADOCHRONOWA 20C 24 SPADOCHRONOWA 20C 64 ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 05 INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY 20C 25 INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY 20C 65 UK(ADACZ SPADOCHRONÓW
20C 06 ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA 20C 26 ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 27 UK(ADACZ SPADOCHRONÓW

2
D - grupa osobowa rakietowa i artylerii
20D 01 OGÓLNA 20D 21 OGÓLNA 20D 61 OBS(UGA WYRZUTNI ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D 02 ARTYLERIA RAKIETOWA 20D 22 ARTYLERIA RAKIETOWA 20D 62 OBS(UGA DZIA(A (HS, AHS, AS)
20D 03 ARTYLERIA LUFOWA 20D 23 ARTYLERIA LUFOWA 20D 63 OBS(UGA SPRZ*TU ARTYLERII LUFOWEJ
20D 04 PPANC POCISKI KIEROWANE 20D 24 PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE 20D 64 OBS(UGA MO+DZIERZA
20D 05 ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE 20D 25 ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE 20D 65 OPERATOR PPK
20D 06 EKSPLOATACJA SPRZ*TU ARTYLERII LUFOWEJ I 20D 26 OBS(UGA APARATURY POMIAROWO-D+WI*KOWEJ 20D 66 OBS(UGA CI*,KIEGO GRANATNIKA PPANC
RAKIETOWEJ

20D 07 OPTOELEKTRONIKA 20D 27 RADIOLOKACYJNE ZESTAWY ROZPOZNANIA 20D 67 ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE


ARTYLERYJSKIEGO

20D 28 OBS(UGA STACJI METEOROLOGICZNEJ 20D 68 OBS(UGA STACJI D+WI*KOWO-POMIAROWEJ


20D 29 OBS(UGA AUTOTOPOGRAFU 20D 69 OBS(UGA PRZYRZ)DÓW POMIAROWO-
TOPOGRAFICZNYCH

20D 30 EKSPLOATACJA ZESTAWÓW PPK I URZ)DZE- 20D 70 RACHMISTRZ NASTAW DO STRZELANIA


TRENINGOWYCH

20D 31 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU ARTYLERII 20D 71 OBS(UGA STACJI KONTROLNO-POMIAROWYCH I


RAKIETOWEJ TRENA,ERÓW DO SZKOLENIA OPERATORÓW PPK

20D 32 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU ARTYLERII 20D 72 OBS(UGA RADIOLOKACYJNEGO ZESTAWU


LUFOWEJ ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO

20D 33 EKSPLOATACJA APARATURY POMIAROWO- 20D 73 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU ARTYLERII


D+WI*KOWEJ RAKIETOWEJ

20D 34 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU OPTYCZNO- 20D 74 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU ARTYLERII
MIERNICZEGO LUFOWEJ

20D 75 OBS(UGA TECHNICZNA MO+DZIERZA


20D 76 OBS(UGA TECHNICZNA ZESTAWÓW PPK
20D 77 OBS(UGA TECHNICZNA STACJI D+WI*KOWO-
POMIAROWEJ

3
22 - KORPUS OSOBOWY SI) POWIETRZNYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
22A 01 OGÓLNA
22A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPE(NIENIOWA I
MOBILIZACYJNA

22A 03 OPERACYJNA
22A 04 SZKOLENIOWA

B - grupa osobowa pilotów


22B 01 OGÓLNA 22B 21 OGÓLNA
22B 02 PILOT SAMOLOTU BOJOWEGO NADD+WI*KOWEGO 22B 22 PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO
JEDNOSILNIKOWEGO

22B 03 PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-BOJOWEGO 22B 23 PILOT SMIG(OWCA


22B 04 PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-TRENINGOWEGO
22B 05 PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO
JEDNOSILNIKOWEGO

22B 06 PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO


WIELOSILNIKOWEGO

22B 07 PILOT .MIG(OWCA

4
C - grupa osobowa nawigatorów
22C 01 OGÓLNA 22C 21 OGÓLNA
22C 02 NAWIGATOR NAPROWADZANIA 22C 22 NAWIGATOR NAPROWADZANIA
22C 03 NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO 22C 23 NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO
22C 04 WYSUNI*TY NAWIGATOR NAPROWADZANIA 22C 24 WYSUNI*TY NAWIGATOR NAPROWADZANIA
LOTNICTWA LOTNICTWA

22C 05 NAWIGATOR-OFICER TAKTYCZNY

D - grupa osobowa pok#adowa


22D 01 OGÓLNA 22D 21 OGÓLNA 22D 61 SPADOCHRONOWA
22D 02 INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY 22D 22 OBS(UGA POK(ADOWYCH URZ)DZE- ()CZNO.CI 22D 62 ZABEZPIECZENIE WYSOKO.CIOWO-RATOWNICZE
STATKÓW POWIETRZNYCH

22D 03 LEKARZ-RATOWNIK 22D 23 OBS(UGA URZ)DZE- DO WYKRYWANIA I


ROZPOZNANIA SKA,E-

22D 04 POK(ADOWA SAMOLOTÓW I .MIG(OWCÓW 22D 24 OBS(UGA URZ)DZE- PPD


22D 05 ZABEZPIECZENIE WYSOKO.CIOWO-RATOWNICZE 22D 25 OBS(UGA URZ)DZE- SYSTEMÓW
ROZPOZNAWCZO-ZAK(ÓCAJ)CYCH

22D 06 POK(ADOWE URZ)DZENIA ()CZNO.CI STATKÓW 22D 26 POK(ADOWA OBS(UGA (ADUNKU


POWIETRZNYCH

22D 07 SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-ZAK(ÓCAJ)CE 22D 27 POK(ADOWA OBS(UGA SAMOLOTU


22D 28 POK(ADOWA OBS(UGA .MIG(OWCA
22D 29 RATOWNIK MEDYCZNY
22D 30 SPADOCHRONOWA
22D 31 STRZELEC POK(ADOWY
22D 32 ZABEZPIECZENIE WYSOKO.CIOWO-RATOWNICZE

5
E - grupa osobowa ruchu lotniczego
22E 01 OGÓLNA 22E 21 OGÓLNA
22E 02 KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO 22E 22 KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO
22E 03 ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO 22E 23 S(U,BA INFORMACJI POWIETRZNEJ
22E 24 ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO

F - grupa osobowa meteorologiczna


22F 01 OGÓLNA 22F 21 OGÓLNA 22F 61 OBS(UGA SPRZ*TU METEOROLOGICZNEGO
22F 02 HYDROLOGIA L)DOWA 22F 22 OBS(UGA STACJI METEOROLOGICZNYCH 22F 62 OBS(UGA STACJI I BIURA METEOROLOGICZNEGO
W LOTNICTWIE I MARYNARCE WOJENNEJ

22F 03 METEOROLOGIA LOTNICZA 22F 23 METEOROLOGIA LOTNICZA 22F 63 OBS(UGA STACJI METEOROLOGICZNYCH W
JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ

22F 24 OBS(UGA SPRZ*TU METEOROLOGICZNEGO


22F 25 OPERATOR URZ)DZE- POMIAROWYCH

G - grupa osobowa radiotechniczna


22G 01 OGÓLNA 22G 21 OGÓLNA 22G 61 OBS(UGA OKR*TOWYCH URZ)DZE-
ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO

22G 02 OPRACOWYWANIE DANYCH RADIOLOKACYJNYCH 22G 22 EKSPLOATACJA PRZYRZ)DÓW ELEKTRONICZNYCH 22G 62 OBS(UGA OKR*TOWYCH URZ)DZE- ZAK(ÓCE-
RADIOLOKACYJNYCH

22G 03 RADIOLOKACJA NAZIEMNA 22G 23 EKSPLOATACJA ZESPO(ÓW PR)DOTWÓRCZYCH I 22G 63 OBS(UGA POK(ADOWYCH URZ)DZE-
+RÓDE( ZASILANIA ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH

22G 04 ZARZ)DZANIE CZ*STOTLIWO.CIAMI 22G 24 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH 22G 64 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH
22G 05 RADIONAWIGACJA 22G 25 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH 22G 65 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH
METEOROLOGICZNYCH BRZEGOWYCH

22G 26 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH 22G 66 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH


WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET OKR*TOWYCH

22G 27 OBS(UGA URZ)DZE- AUTOMATYZACJI STANOWISK 22G 67 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH


DOWODZENIA OKR*TOWYCH KIEROWANIA STRZELANIEM

22G 28 RADIOLOKACJA NAZIEMNA 22G 68 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH


SONDOWANIA WIATRU (RWZ)

22G 29 OBS(UGA MAGAZYNU 22G 69 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH SYSTEMU


L)DOWANIA

6
22G 30 EKSPLOATACJA URZ)DZE- I STACJI 22G 70 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH
RADIONAWIGACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET

22G 71 OBS(UGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH-


METEOROLOGICZNYCH JEDNOSTEK
RAKIETOWYCH I ARTYLERII

22G 72 OBS(UGA STACJI ROZPOZNANIA


RADIOLOKACYJNEGO W JEDNOSTKACH ARTYLERII
NAZIEMNEJ

22G 73 OBS(UGA URZ)DZE- AUTOMATYZACJI STANOWISK


DOWODZENIA

22G 74 OBS(UGA ZESPO(ÓW PR)DOTWÓRCZYCH I


+RÓDE( ZASILANIA

22G 75 OBS(UGA ZESTAWU RADIOLOKACYJNEGO-


PRZELICZNIKOWEGO ARTYLERII
PRZECIWLOTNICZEJ

22G 76 OBS(UGA URZ)DZE- I STACJI


RADIONAWIGACYJNYCH

H - grupa osobowa ubezpieczenia lotów


22H 01 OGÓLNA 22H 21 OGÓLNA 22H 61 OBS(UGA URZ)DZE- ELEKTRO.WIETLNYCH
UBEZPIECZENIA LOTÓW

22H 02 RADIONAWIGACJA I UBEZPIECZENIE LOTÓW 22H 22 OBS(UGA URZ)DZE- ELEKTRO.WIETLNYCH 22H 62 OBS(UGA URZ)DZE- RADIOLOKACYJNYCH
UBEZPIECZENIA LOTÓW

22H 23 OBS(UGA URZ)DZE- RADIOLOKACYJNYCH 22H 63 OBS(UGA URZ)DZE- RADIONAWIGACYJNYCH


22H 24 OBS(UGA URZ)DZE- RADIONAWIGACYJNYCH 22H 64 OBS(UGA WZROKOWYCH POMOCY
NAWIGACYJNYCH
22H 25 OBS(UGA WZROKOWYCH POMOCY
NAWIGACYJNYCH

7
I - grupa osobowa eksploatacji bezpilotowych aparatów lataj'cych i wskazywania celów
22I 01 OGÓLNA 22I 21 OGÓLNA
22I 02 OPERATOR BEZPILOTOWYCH APARATÓW 22I 22 OPERATOR BEZPILOTOWYCH APARATÓW
LATAJ)CYCH LATAJ)CYCH

22I 03 ANALIZA WYNIKÓW ROZPOZNANIA 22I 23 EKSPLOATACJA BEZPILOTOWYCH APARATÓW


POWIETRZNEGO LATAJ)CYCH

22I 24 OPERATOR URZ)DZE- LASEROWYCH

J - grupa osobowa in$ynieryjno-lotnicza


22J 01 OGÓLNA 22J 21 OGÓLNA 22J 61 OBS(UGA LOTNICZYCH URZ)DZE-
FOTOGRAFICZNYCH

22J 02 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 22 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 62 OBS(UGA LOTNICZYCH URZ)DZE-
FOTOGRAFICZNYCH FOTOGRAFICZNYCH RADIOELEKTRONICZNYCH

22J 03 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 23 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 63 OBS(UGA LOTNICZYCH URZ)DZE-
NOKTOWIZYJNYCH NOKTOWIZYJNYCH ZA(ADOWCZYCH

22J 04 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 24 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 64 OBS(UGA MASZYN I URZ)DZE- LOTNISKOWYCH
RADIOELEKTRONICZNYCH RADIOELEKTRONICZNYCH

22J 05 EKSPLOATACJA OSPRZ*TU LOTNICZEGO 22J 25 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 22J 65 OBS(UGA OSPRZ*TU LOTNICZEGO
ZA(ADOWCZYCH

22J 06 EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW 22J 26 EKSPLOATACJA MASZYN I URZ)DZE- 22J 66 OBS(UGA SAMOLOTOWYCH URZ)DZE-
LOTNISKOWYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH

22J 07 EKSPLOATACJA .MIG(OWCÓW 22J 27 EKSPLOATACJA OSPRZ*TU LOTNICZEGO 22J 67 OBS(UGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
PODD+WI*KOWYCH

22J 08 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ELEKTROGAZOWYCH 22J 28 EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW 22J 68 OBS(UGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
NADD+WI*KOWYCH

22J 09 EKSPLOATACJA URZ)DZE- WYSOKO.CIOWYCH I 22J 29 EKSPLOATACJA SPR*,AREK 22J 69 OBS(UGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
RATOWNICTWA WYSOKOCI.NIENIOWYCH TRANSPORTOWYCH

22J 10 EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO 22J 30 EKSPLOATACJA SPRZ*TU LOTNICZEGO 22J 70 OBS(UGA SPR*,AREK WYSOKOCI.NIENIOWYCH
22J 11 INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW 22J 31 EKSPLOATACJA SPRZ*TU WYSOKO.CIOWEGO I 22J 71 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU LOTNICZEGO
ROZPOZNANIA RATOWNICTWA

22J 32 EKSPLOATACJA STANOWISK POMIAROWYCH 22J 72 OBS(UGA SPRZ*TU WYSOKO.CIOWEGO I


RATOWNICTWA

22J 33 EKSPLOATACJA .MIG(OWCÓW 22J 73 OBS(UGA STANOWISK POMIAROWYCH


22J 34 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ELEKTROGAZOWYCH 22J 74 OBS(UGA TECHNICZNA .MIG(OWCÓW
22J 35 EKSPLOATACJA URZ)DZE- 22J 75 OBS(UGA URZ)DZE- ELEKTROGAZOWYCH
ELEKTROHYDRAULICZNYCH

8
22J 36 EKSPLOATACJA URZ)DZE- GAZÓW SPR*,ONYCH 22J 76 OBS(UGA URZ)DZE- ELEKTROHYDRAULICZNYCH
22J 37 EKSPLOATACJA URZ)DZE- NAZIEMNEJ OBS(UGI 22J 77 OBS(UGA URZ)DZE- GAZÓW SPR*,ONYCH
STATKÓW POWIETRZNYCH

22J 38 EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO 22J 78 OBS(UGA UZBROJENIA LOTNICZEGO


22J 39 EKSPLOATACJA ,RÓDE( ZASILANIA STATKÓW 22J 79 OBS(UGA +RÓDE( ZASILANIA STATKÓW
POWIETRZNYCH POWIETRZNYCH

24 - KORPUS OSOBOWY MARYNARKI WOJENNEJ


A - grupa osobowa sztabowa
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
24A 01 OGÓLNA
24A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPE(NIENIOWA I
MOBILIZACYJNA

24A 03 OPERACYJNA
24A 04 SZKOLENIOWA

B - grupa osobowa pok#adowa


24B 01 OGÓLNA 24B 21 OGÓLNA 24B 61 OBS(UGA URZ)DZE- POK(ADOWYCH
24B 02 OKR*TY PODWODNE 24B 22 BOSMAN OKR*TOWY 24B 62 OBS(UGA URZ)DZE- SYGNALIZACYJNYCH
24B 03 OKR*TY NAWODNE 24B 23 OKR*TY NAWODNE
24B 04 OKR*TY POMOCNICZE, BAZOWE .RODKI 24B 24 OKR*TY PODWODNE
P(YWAJ)CE I JACHTY

24B 05 TRANSPORT MORSKI 24B 25 OKR*TY POMOCNICZE, BAZOWE .RODKI


P(YWAJ)CE I JACHTY

9
C - grupa osobowa uzbrojenia, broni podwodnej i hydroakustyki
24C 01 OGÓLNA 24C 21 EKSPLOATACJA ARTYLERII OKR*TOWEJ 24C 61 OBS(UGA I NAPRAWA ARTYLERII OKR*TOWEJ
MA(EGO KALIBRU

24C 02 ARTYLERIA 24C 22 EKSPLOATACJA MIN, TRA(ÓW I BOMB 24C 62 OBS(UGA I NAPRAWA ARTYLERII OKR*TOWEJ
G(*BINOWYCH .REDNIEGO KALIBRU

24C 03 BRO- MINOWO-TRA(OWA 24C 23 EKSPLOATACJA PRZYRZ)DÓW KIEROWANIA 24C 63 OBS(UGA KOMORY AMUNICYJNEJ
STRZELANIEM

24C 04 BRO- PODWODNA 24C 24 EKSPLOATACJA TORPED I OKR*TOWYCH 24C 64 OBS(UGA MIN, TRA(ÓW I BOMB G(*BINOWYCH
WYRZUTNI TORPEDOWYCH

24C 05 BRO- RAKIETOWA 24C 25 EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-W 24C 65 OBS(UGA PRZYRZ)DÓW KIEROWANIA
STRZELANIEM

24C 26 EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-P 24C 66 OBS(UGA TORPED I OKR*TOWYCH WYRZUTNI
TORPEDOWYCH

24C 27 STERNIK (ODZI BOJOWYCH 24C 67 OBS(UGA WYRZUTNI I RAKIET W-W


24C 28 EKSPLOATACJA RAKIET W-W 24C 68 OBS(UGA WYRZUTNI I RAKIET W-P
24C 29 EKSPLOATACJA RAKIET W-P 24C 69 OBS(UGA URZ)DZE- HYDROAKUSTYCZNYCH
24C 30 EKSPLOATACJA URZ)DZE- 24C 70 OBS(UGA URZ)DZE- ZAK(ÓCE-
HYDROAKUSTYCZNYCH

24C 31 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ZAK(ÓCE- 24C 71 STERNIK (ODZI BOJOWYCH


24C 32 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W 24C 72 OBS(UGA RAKIET W-W
24C 73 OBS(UGA RAKIET W-P
24C 74 SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W

D - grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna


24D 01 OGÓLNA 24D 21 EKSPLOATACJA OKR*TOWYCH URZ)DZE- 24D 61 OBS(UGA OKR*TOWYCH URZ)DZE-
HYDROGRAFICZNYCH NAWIGACYJNYCH

24D 02 HYDROLOGIA MORSKA 24D 22 EKSPLOATACJA OKR*TOWYCH URZ)DZE- 24D 62 OBS(UGA OKR*TOWYCH URZ)DZE- URZ)DZE-
NAWIGACYJNYCH HYDROGRAFICZNYCH

24D 23 HYDROLOGIA MORSKA 24D 63 OBS(UGA OKR*TOWYCH URZ)DZE-


HYDROMETEOROLOGICZNYCH

24D 24 EKSPLOATACJA OKR*TOWYCH URZ)DZE-


HYDROMETEOROLOGICZNYCH

10
E - grupa osobowa ratownictwa morskiego
24E 01 OGÓLNA 24E 21 EKSPLOATACJA (ODZI RATOWNICZEJ 24E 61 OBS(UGA URZ)DZE- RATOWNICZYCH
24E 02 DZIA(ANIA RATOWNICZE 24E 22 EKSPLOATACJA URZ)DZE- I SPRZ*TU 24E 62 OBS(UGA (ODZI RATOWNICZEJ
NURKOWEGO

24E 03 EKSPLOATACJA URZ)DZE- NURKOWYCH 24E 23 EKSPLOATACJA URZ)DZE- RATOWNICZYCH 24E 63 OBS(UGA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV
24E 04 EKSPLOATACJA URZ)DZE- RATOWNICZYCH 24E 24 EKSPLOATACJA POJAZDU PODWODNEGO TYPU 24E 64 OBS(UGA URZ)DZE- I SPRZ*TU NURKOWEGO
ROV

24E 25 EKSPLOATACJA SYSTEMU SPORZ)DZANIA 24E 65 OBS(UGA SYSTEMU SPORZ)DZANIA MIESZANIN


MIESZANIN ODDECH. ODDECHOWYCH

24E 26 EKSPLOATACJA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ 24E 66 OBS(UGA DZWONU NURKOWEGO


24E 67 OBS(UGA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ

F - grupa osobowa dzia#a* nurkowych


24F 01 NURKOWE DZIA(ANIA IN,YNIERYJNE 24F 21 NURKOWE DZIA(ANIA IN,YNIERYJNE 24F 61 NURKOWE DZIA(ANIA IN,YNIERYJNE
24F 02 NURKOWE DZIA(ANIA MINERSKIE 24F 22 NURKOWE DZIA(ANIA MINERSKIE 24F 62 NURKOWE DZIA(ANIA MINERSKIE
24F 03 NURKOWE DZIA(ANIA BOJOWE 24F 23 NURKOWE DZIA(ANIA BOJOWE 24F 63 NURKOWE DZIA(ANIA BOJOWE
24F 04 NURKOWE DZIA(ANIA RATOWNICZE 24F 24 NURKOWE DZIA(ANIA RATOWNICZE 24F 64 NURKOWE DZIA(ANIA RATOWNICZE

T - grupa osobowa techniczna


24T 01 OGÓLNA 24T 21 OGÓLNA 24T 61 OBS(UGA KOT(ÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH
24T 02 EKSPLOATACJA OKR*TOWYCH SYSTEMÓW 24T 22 EKSPLOATACJA KOT(ÓW I MECHANIZMÓW 24T 62 OBS(UGA TECHNICZNA SILNIKÓW SPALINOWYCH
NAP*DOWYCH PAROWYCH

24T 03 EKSPLOATACJA SPRZ*TU OBRONY BIERNEJ 24T 23 EKSPLOATACJA SILNIKÓW SPALINOWYCH 24T 63 OBS(UGA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I
OKR*TU POWIETRZNYCH

24T 04 EKSPLOATACJA SPRZ*TU I UZBROJENIA 24T 24 EKSPLOATACJA SPRZ*TU NAWIGACYJNEGO 24T 64 OBS(UGA TURBIN GAZOWYCH
MORSKIEGO

24T 05 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW 24T 25 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WODNO- 24T 65 OBS(UGA URZ)DZE- ELEKTRONICZNYCH
DEMAGNETYZACYJNYCH PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH

24T 06 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW 24T 26 EKSPLOATACJA TURBIN GAZOWYCH 24T 66 OBS(UGA URZ)DZE- ELEKTROTECHNICZNYCH
OGÓLNOOKR*TOWYCH

24T 07 EKSPLOATACJA URZ)DZE- OBRONY 24T 27 EKSPLOATACJA URZ)DZE- 24T 67 OBS(UGA URZ)DZE- DEMAGNETYZACYJNYCH
PRZECIWAWARYJNEJ DEMAGNETYZACYJNYCH

24T 28 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ELEKTRONICZNYCH 24T 68 OBS(UGA URZ)DZE- I SPRZ*TU OBRONY


PRZECIWAWARYJNEJ

11
24T 29 EKSPLOATACJA URZ)DZE- 24T 69 OBS(UGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
ELEKTROTECHNICZNYCH

24T 30 EKSPLOATACJA URZ)DZE- PORTOWYCH


24T 31 EKSPLOATACJA URZ)DZE- TECHNICZNO-
OKR*TOWYCH

24T 32 EKSPLOATACJA SPRZ*TU HYDROGRAFICZNEGO


24T 33 EKSPLOATACJA URZ)DZE- I SPRZ*TU OBRONY
PRZECIWAWARYJNEJ

24T 34 EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W

26 - KORPUS OSOBOWY WOJSK SPECJALNYCH


A - grupa osobowa sztabowa
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
26A 01 OGÓLNA
26A 02 ORGANIZACYJNO-UZUPE(NIENIOWA I
MOBILIZACYJNA

26A 03 OPERACYJNA
26A 04 SZKOLENIOWA

12
B - grupa osobowa l'dowych dzia#a* specjalnych
26B 01 OGÓLNA 26B 21 OGÓLNA 26B 61 OPERACJE SPECJALNE
26B 02 OPERACJE SPECJALNE 26B 22 OPERACJE SPECJALNE 26B 62 OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26B 03 OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26B 23 OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26B 63 P(ETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26B 04 NURKOWE DZIA(ANIA BOJOWE 26B 24 P(ETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH 26B 64 SNAJPER
26B 25 SNAJPER 26B 65 STERNIK (ODZI BOJOWEJ OPERACJI
SPECJALNYCH

26B 26 STERNIK (ODZI BOJOWEJ OPERACJI


SPECJALNYCH

26B 27 OBSERWATOR

C - grupa osobowa morskich dzia#a* specjalnych


26C 01 OGÓLNA 26C 21 OGÓLNA 26C 61 MORSKIE DZIA(ANIA SPECJALNE
26C 02 MORSKIE DZIA(ANIA SPECJALNE 26C 22 MORSKIE DZIA(ANIA SPECJALNE 26C 62 MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26C 03 P(ETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH 26C 23 STERNIK (ODZI BOJOWEJ OPERACJI 26C 63 STERNIK (ODZI BOJOWEJ OPERACJI
SPECJALNYCH SPECJALNYCH

26C 04 MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26C 24 P(ETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH 26C 64 P(ETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26C 25 MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE 26C 65 SNAJPER
26C 26 SNAJPER

D - grupa osobowa wsparcia i zabezpieczenia dzia#a* specjalnych


26D 01 OGÓLNA 26D 21 OGÓLNA 26D 61 ZABEZPIECZENIE OPERACJI
PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH

26D 02 ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W 26D 22 ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W 26D 62 ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
OPERACJI SPECJALNYCH OPERACJI SPECJALNYCH

26D 03 ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH 26D 23 ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH
26D 04 ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH 26D 24 ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH
26D 05 INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE 26D 25 INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE
OPERACJI SPECJALNYCH OPERACJI SPECJALNYCH

26D 06 TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH 26D 26 ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE


SPECJALNYCH

26D 07 ZABEZPIECZENIE OPERACJI 26D 27 TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH


PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH SPECJALNYCH

26D 08 ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH 26D 28 ZABEZPIECZENIE OPERACJI


PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH

13
26D 29 ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH

28 - KORPUS OSOBOWY )!CZNO(CI I INFORMATYKI


A - grupa osobowa sztabowa
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
28A 01 OGÓLNA
28A 02 OPERACYJNA
28A 03 SZKOLENIOWA

B - grupa osobowa eksploatacji systemów #'czno"ci


28B 01 OGÓLNA 28B 21 OGÓLNA 28B 61 BUDOWA I OBS(UGA POLOWYCH SIECI
KABLOWYCH

28B 02 BEZPIECZE-STWO TELEINFORMATYCZNE I 28B 22 BEZPIECZE-STWO TELEINFORMATYCZNE 28B 62 OBS(UGA URZ)DZE- ZAUTOMATYZOWANYCH
KRYPTOGRAFIA SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA
.RODKAMI WALKI

28B 03 MOBILNE SYSTEMY ()CZNO.CI 28B 23 BUDOWA I OBS(UGA POLOWYCH SIECI 28B 63 OBS(UGA URZ)DZE- I CENTRAL TELEFONICZNYCH
KABLOWYCH

28B 04 STACJONARNE SYSTEMY ()CZNO.CI 28B 24 KRYPTOGRAFIA 28B 64 OBS(UGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ
28B 05 ZARZ)DZANIE CZ*STOTLIWO.CIAMI 28B 25 OBS(UGA APARATOWNI I URZ)DZE- 28B 65 OBS(UGA RADIOSTACJI MA(EJ MOCY
ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA
I KIEROWANIA .RODKAMI WALKI

28B 06 ORGANIZACJA SYSTEMÓW ()CZNO.CI 28B 26 OBS(UGA URZ)DZE- RADIOWYCH 28B 66 OBS(UGA RADIOSTACJI .REDNIEJ MOCY
28B 07 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMÓW 28B 27 OBS(UGA URZ)DZE- I CENTRAL TELEFONICZNYCH 28B 67 OBS(UGA RADIOSTACJI DU,EJ MOCY
()CZNO.CI

28B 08 KIEROWANIE WDRA,ANIEM I EKSPLOATACJ) 28B 28 OBS(UGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ 28B 68 OBS(UGA URZ)DZE- ()CZNO.CI SATELITARNEJ
SYSTEMÓW ()CZNO.CI

28B 09 PROJEKTOWANIE I ZARZ)DZANIE SIECIAMI 28B 29 OBS(UGA RADIOSTACJI LOTNICZEJ 28B 69 OBS(UGA URZADZE- RADIOLINIOWYCH I
TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH TROPOSFERYCZNYCH

28B 30 OBS(UGA RADIOSTACJI OKR*TOWEJ 28B 70 OBS(UGA URZADZE- ZASILAJ)CYCH


28B 31 OBS(UGA RADIOSTACJI POLA WALKI 28B 71 OBS(UGA URZ)DZE- (ADOWANIA
AKUMULATORÓW

28B 32 OBS(UGA URZ)DZE- I APARATOWNI 28B 72 OBS(UGA URZ)DZE- WOZU DOWODZENIA


KOMUTACYJNYCH

14
28B 33 OBS(UGA URZ)DZE- I APARATOWNI 28B 73 OBS(UGA URZ)DZE- KOMUTACYJNYCH
TRANSMISYJNYCH

28B 34 OBS(UGA STACJI I URZ)DZE- ()CZNO.CI 28B 74 OBS(UGA URZ)DZE- APARATOWNI


SATELITARNEJ KOMUTACYJNYCH

28B 35 OBS(UGA STACJI I URZADZE- RADIOLINIOWYCH I 75 OBS(UGA URZADZE- TRANSMISYJNYCH


TROPOSFERYCZNYCH

28B 36 OBS(UGA STACJI I URZADZE- ZASILAJ)CYCH I 28B 76 OBS(UGA URZADZE- APARATOWNI


(ADOWANIA AKUMULATORÓW TRANSMISYJNYCH

28B 37 OBS(UGA URZ)DZE- KRYPTOGRAFICZNYCH 28B 77 OBS(UGA URZ)DZE- APARATOWNI


TELEINFORMATYCZNYCH

28B 38 OBS(UGA WOZÓW DOWODZENIA 28B 78 OBS(UGA URZ)DZE- APARATOWNI


RADIODOSTEPU

28B 39 ZARZ)DZANIE CZ*STOTLIWO.CIAMI 28B 79 OBS(UGA URZ)DZE- APARATOWNI ZARZ)DZANIA

28B 40 OBS(UGA APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH


28B 41 OBS(UGA URZ)DZE- KOMUTACYJNYCH I
TRANSMISYJNYCH

28B 42 OBS(UGA APARATOWNI RADIODOSTEPU


28B 43 OBS(UGA APARATOWNI ZARZ)DZANIA
28B 44 OBS(UGA URZADZE- WIDEOKONFERENCYJNYCH
28B 45 OBS(UGA TELEFONICZNYCH SIECI ABONENCKICH

28B 46 ZARZ)DZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW


TRANSMISJI DANYCH

15
C - grupa osobowa projektowo-programowa informatyki
28C 01 OGÓLNA 28C 21 APLIKACYJNE TESTOWANIE BAZ DANYCH
28C 02 ANALIZA PROCESOWA 28C 22 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY
SZTABOWO-BIUROWEJ

28C 03 BEZPIECZE-STWO SYSTEMÓW 28C 23 PROJEKTOWANIE I KONFIGUROWANIE LOKALNYCH


INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH

28C 04 GRAFIKA KOMPUTEROWA 28C 24 PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA I BAZ


DANYCH

28C 05 IN,YNIERIA SYSTEMÓW I OPROGRAMOWANIA 28C 25 TESTOWANIE FUNKCJONOWANIA URZ)DZE-


KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA

28C 06 KIEROWANIE I ZARZ)DZANIE PROJEKTAMI 28C 26 TESTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


INFORMATYCZNYMI

28C 07 NORMALIZACJA I STANDARYZACJA PROJEKTOWA 28C 27 BUDOWA I MODYFIKOWANIE STRON WWW I


DANYCH MULTIMEDIALNYCH

28C 08 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH


28C 09 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI
KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA
SIECIOWEGO

28C 10 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


I OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

28C 11 PROJEKTOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH


SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA
.RODKAMI WALKI

28C 12 SYMULACJA KOMPUTEROWA


28C 13 PROJEKTOWANIE URZ)DZE- I SYSTEMÓW
IDENTYFIKACJI BOJOWEJ

28C 14 PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZ)DZE-


KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA

16
D - grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych
28D 01 OGÓLNA 28D 21 OGÓLNA 28D 61 OBS(UGA TECHNICZNA LOKALNYCH SIECI
KOMPUTEROWYCH

28D 02 ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI 28D 22 ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYCH BAZ DANYCH 28D 62 OBS(UGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ

28D 03 ANALIZA SYSTEMOWA 28D 23 ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI 28D 63 ROZWIJANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

28D 04 BEZPIECZE-STWO U,YTKOWANIA SYSTEMÓW 28D 24 ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI SYSTEMAMI


INFORMATYCZNYCH INFORMATYCZNYMI

28D 05 IN,YNIERIA SYSTEMÓW 28D 25 ARCHIWIZOWANIE I ODTWARZANIE BAZ DANYCH


28D 06 KIEROWANIE I ZARZ)DZANIE PRZEDSI*WZI*CIAMI 28D 26 BEZPIECZE-STWO U,YTKOWANIA SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYMI INFORMATYCZNYCH

28D 07 KIEROWANIE WDRA,ANIEM I EKSPLOATACJ) 28D 27 DOKUMENTOWANIE U,YTKOWANIA SYSTEMÓW


SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

28D 08 NORMALIZACJA I STANDARYZACJA SYSTEMOWA 28D 28 EKSPLOATACJA URZ)DZE- I SYSTEMÓW


IDENTYFIKACJI BOJOWEJ

28D 09 SYSTEMY I URZ)DZENIA IDENTYFIKACJI BOJOWEJ 28D 29 EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY


KOMPUTEROWEJ

28D 10 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 28D 30 KSPLOATACJA INFRASTRUKTURY URZ)DZE-


TELEINFORMATYCZNEJ PERYFERYJNYCH

28D 11 ZARZ)DZANIE I ADMINISTROWANIE SIECIAMI 28D 31 ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY


TELEINFORMATYCZNYMI DOWÓDZTWA/SZTABU, /WICZE- I TRENINGÓW
SZTABOWYCH

28D 12 ZARZ)DZANIE I AMINISTROWANIE SYSTEMAMI 28D 32 ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE BEZPIECZE-STWA


INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH TELEINFORMATYCZNEGO

28D 13 ZAUTOMATYZAOWANE SYSTEMY DOWODZENIA I 28D 33 ZARZ)DZANIE I ADMINISTROWANIE LOKALNYMI


KIEROWANIA .RODKAMI WALKI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

28D 14 WDRA,ANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW 28D 34 ZABEZPIECZENIE INFORM,ATYCZNE PRACY


MONITOROWANIA I PO(O,ENIA WOJSK W(ASNYCH ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA
I KIEROWANIA .RODKAMI WALKI

28D 35 OBS(UGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ


28D 36 OBS(UGA URZ)DZE- MONITOROWANIA I
PO(OZENIA WOJSK W(ASNYCH

28D 37 ROZWIJANIE I EKSPLOATACJA MOBILNYCH SIECI


KOMPUTEROWYCH

17
T - grupa osobowa techniczna
28T 01 OGÓLNA 28T 21 OGÓLNA 28T 61 NAPRAWA I LEGALIZACJA PRZYRZ)DÓW
POMIAROWYCH

28T 02 METROLOGIA 28T 22 ABEZPIECZENIE SPRZ*TU INFORMATYCZNEGO 28T 62 NAPRAWA KABLI I OSPRZ*TU KABLOWEGO
28T 03 LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW 28T 23 ZABEZPIECZENIE SPRZ*TU RADIOWEGO I 28T 63 NAPRAWA NAMIERNIKÓW RADIOWYCH
()CZNO.CI I INFORMATYKI RADIOLINIOWEGO

28T 04 EKSPLOATACJA TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW 28T 24 ZABEZPIECZENIE SPRZ*TU ()CZNO.CI 28T 64 NAPRAWA SPRZ*TU RADIOLINIOWEGO
TRANSMISJI DANYCH

28T 05 LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH 28T 25 ZABEZPIECZNIE STACJI ZASILANIA I ZESPO(ÓW 28T 65 NAPRAWA SPRZ*TU RADIOWEGO I
SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH PR)DOTWÓRCZYCH RADIOTELEFONICZNEGO

28T 26 ABEZPIECZENIE URZ)DZE- ZASILANIA I 28T 66 NAPRAWA URZ)DZE- KOMUTACYJNYCH


(ADOWANIA AKUMULATORÓW

28T 27 ZABEZPIECZENIE URZ)DZE- 28T 67 NAPRAWA URZ)DZE- TELETRANSMISYJNYCH


ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA
I KIEROWANIA .RODKAMI WALKI

28T 28 ZABEZPIECZENIE I LEGALIZACJA PRZYRZ)DÓW 28T 68 OBS(UGA TECHNICZNA URZ)DZE-


POMIAROWYCH INFORMATYCZNYCH

28T 29 ZABEZPIECZENIE SIECI KABLOWYCH I OSPRZ*TU 28T 69 OBS(UGA TECHNICZNA STACJI ZASILANIA,
KABLOWEGO AKUMULATORÓW ORAZ ZESPO(ÓW
PR)DOTWÓRCZYCH

28T 30 ZABEZPIECZENIE URZ)DZE- 28T 70 OBS(UGA TECHNICZNA SIECI INFORMATYCZNYCH


KRYPTOGRAFICZNYCH

28T 31 ZABEZPIECZENIE APARATOWNI 28T 71 OBS(UGA TECHNICZNA URZADZE- APARATOWNI


TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH

28T 32 ZABEZPIECZENIE URZ)DZE- KOMUTACYJNYCH I 28T 72 OBS(UGA TECHNICZNA URZ)DZE-


TRANSMISYJNYCH KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH

28T 33 ZABEZPIECZENIE APARATOWNI RADIODOSTEPU 28T 73 OBS(UGA TECHNICZNA URZ)DZE- APARATOWNI


RADIODOSTEPU

28T 34 ZABEZPIECZENIE APARATOWNI ZARZ)DZANIA 28T 74 OBS(UGA TECHNICZNA URZADZE- APARATOWNI


ZARZ)DZANIA

28T 35 ZABEZPIECZENIE URZ)DZE- 28T 75 OBS(UGA TECHNICZNA URZADZE-


WIDEOKONFERENCYJNYCH WIDEOKONFERENCYJNYCH

28T 36 ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW


TRANSMISJI DANYCH

18
30 - KORPUS OSOBOWY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ
A - grupa osobowa rozpoznania ogólnego
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
30A 01 OGÓLNA 30A 21 OGÓLNA 30A 61 DZIA(ONOWY OPERATOR
30A 02 OPERACJE PSYCHOLOGICZNE 30A 22 OPERACJE PSYCHOLOGICZNE 30A 62 OPERATOR TAKTYCZNYCH RADARÓW POLA WALKI

30A 03 ROZPOZNANIE SPECJALNE 30A 23 ROZPOZNANIE OSOBOWE 30A 63 ZWIADOWCA


30A 04 ROZPOZNANIE OSOBOWE 30A 24 ROZPOZNANIE SPECJALNE 30A 64 ROZPOZNANIE SPECJALNE
30A 05 ROZPOZNANIE DALEKIE 30A 25 ROZPOZNANIE DALEKIE 30A 65 ROZPOZNANIE DALEKIE
30A 06 ROZPOZNANIE OBRAZOWE 30A 26 ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR BSR 30A 66 ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR
30A 07 ROZPOZNANIE POWIETRZNE 30A 27 ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR 30A 67 OBS(UGA SPRZ*TU I URZ)DZE- OPERACJI
OBRAZOWYCH .RODKÓW ROZPOZNANIA PSYCHOLOGICZNYCH

30A 08 ROZPOZNANIE MORSKIE 30A 28 INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW 30A 68 OBS(UGA LOTNICZYCH URZ)DZE- ROZPOZNANIA
POWIETRZNEGO ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO OBRAZOWEGO

30A 29 BS(UGA LOTNICZYCH URZ)DZE- ROZPOZNANIA 30A 69 OBS(UGA SAMOLOTOWYCH URZ)DZE-


OBRAZOWEGO FOTOGRAMETRYCZNYCH

30A 30 INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW


ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

B - grupa osobowa rozpoznania i zak#óce* elektronicznych


30B 01 OGÓLNA 30B 21 OGÓLNA 30B 61 OBS(UGA NAMIERNIKA RADIOWEGO KF
30B 02 SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAK(ÓCE- RADIOWYCH 30B 22 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ROZPOZNANIA 30B 62 OBS(UGA NAMIERNIKA RADIOWEGO UKF
RADIOWEGO

30B 03 SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAK(ÓCE- 30B 23 EKSPLOATACJA URZ)DZE- NAMIERZANIA 30B 63 OBS(UGA ROZPOZNAWCZEGO URZ)DZENIA
RADIOLOKACYJNYCH RADIOWEGO PRZECHWYTU SYGNA(ÓW
RADIOTELEFONICZNYCH

30B 04 SYSTEMY ROZPOZNANIA ()CZNO.CI 30B 24 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ZAK(ÓCANIA 30B 64 OBS(UGA ROZPOZNAWCZEGO URZ)DZENIA
SATELITARNEJ RADIOWEGO PRZECHWYTU SYGNA(ÓW
RADIOTELEGRAFICZNYCH

30B 25 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ROZPOZNANIA 30B 65 OBS(UGA ROZPOZNAWCZEGO URZ)DZENIA


SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH PRZECHWYTU SYGNA(ÓW
RADIOTELEFONICZNYCH ZAKRESU KF I
RADIODALEKOPISOWYCH

19
30B 26 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ZAK(ÓCANIA 30B 66 OBS(UGA STACJI ZAK(ÓCE- RADIOWYCH KF
RADIOLOKACYJNEGO

30B 27 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ROZPOZNANIA 30B 67 OBS(UGA STACJI ZAK(ÓCE- RADIOWYCH UKF
()CZNO.CI SATELITARNEJ

30B 28 ANALIZA TECHNICZNA SYGNA(ÓW 30B 68 OBS(UGA URZ)DZE- ROZPOZNANIA SYSTEMÓW


RADIOLOKACYJNYCH

30B 29 INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW 30B 69 OBS(UGA STACJI ZAK(ÓCE- RADIOLOKACYJNYCH


ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO

30B 70 OBS(UGA ROZPOZNAWCZEGO URZ)DZENIA


()CZNO.CI SATELITARNEJ

30B 71 OBS(UGA URZ)DZE- INFORMATYCZNYCH


SYSTEMÓW ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIA(ANIA

C - grupa osobowa geograficzna


30C 01 OGÓLNA 30C 21 OGÓLNA 30C 61 POMIAROWY
30C 02 GEODEZYJNA 30C 22 GEODEZYJNA
30C 03 KARTOGRAFICZNA 30C 23 KARTOGRAFICZNA
30C 04 GEOGRAFICZNA 30C 24 GEOINFORMATYCZNA
30C 05 TOPOGRAFICZNA 30C 25 POLIGRAFICZNA
30C 06 GEOINFORMATYCZNA
30C 07 POLIGRAFICZNA

20
T - grupa osobowa techniczna
30T 01 OGÓLNA 30T 21 OGÓLNA 30T 61 NAPRAWA SPRZ*TU ROZPOZNANIA I
PRZECIWDZIA(ANIA ELEKTRONICZNEGO

30T 02 TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE SPRZ*TU 30T 22 EKSPLOATACJA .RODKÓW TECHNICZNYCH 30T 62 NAPRAWA TECHNICZNA SPRZ*TU
ROZPOZNANIA I ZAK(ÓCE- ELEKTRONICZNYCH OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH GEOGRAFICZNEGO

30T 03 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH SYSTEMÓW 30T 23 EKSPLOATACJA .RODKÓW TECHNICZNYCH


ROZPOZNANIA ZAK(ÓCE- OPERACJI SPECJALNYCH

30T 04 EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZ)DZE- 30T 24 EKSPLOATACJA .RODKÓW TECHNICZNYCH


FOTOGRAFICZNYCH ROZPOZNANIA

30T 05 INFORMATYCZNE SYSTEMY OBRÓBKI INFORMACJI 30T 25 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU


ROZPOZNAWCZYCH GEOGRAFICZNEGO

30T 06 EKSPLOATACJA SPRZ*TU GEOGRAFICZNEGO 30T 26 EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZ*TU


ROZPOZNANIA I ZAK(ÓCE- ELEKTRONICZNYCH

30T 27 EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZ*TU


ROZPOZNANIA ()CZNO.CI SATALITARNEJ

30T 28 EKSPLOATACJA I NAPRAWA LOTNICZYCH


URZ)DZE- FOTOGRAFICZNYCH

32 - KORPUS OSOBOWY PRZECIWLOTNICZY


A - grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
32A 01 OGÓLNA 32A 21 OGÓLNA 32A 61 ROZPOZNANIE
32A 02 ROZPOZNANIE 32A 22 ROZPOZNANIE 32A 62 OBS(UGA DALMIERZA
32A 03 ZESTAWY ARTYLERYJSKIE 32A 23 ZESTAWY ARTYLERYJSKIE 32A 63 OBS(UGA ARMATY PLOT.
32A 04 ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE 32A 24 ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE 32A 64 OBS(UGA SAMOBIE,NEJ ARMATY PLOT.
32A 65 OBS(UGA ZESTAWU ARTYLERYJSKO-
RAKIETOWEGO

21
B - grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych
32B 01 OGÓLNA 32B 21 ZESTAWY RAKIETOWE DU,EGO ZASI*GU 32B 61 OBS(UGA PRZECIWLOTNICZEGO RAKIETOWEGO
WOZU BOJOWEGO /9A33/

32B 02 ZESTAWY RAKIETOWE DU,EGO ZASI*GU 32B 22 ZESTAWY RAKIETOWE .REDNIEGO ZASI*GU 32B 62 OBS(UGA PRZENO.NEGO ZESTAWU
RAKIETOWEGO

32B 03 ZESTAWY RAKIETOWE .REDNIEGO ZASI*GU 32B 23 ZESTAWY RAKIETOWE MA(EGO ZASI*GU 32B 63 OBS(UGA SNR /125 SC/
32B 04 ZESTAWY RAKIETOWE MA(EGO ZASI*GU 32B 24 ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASI*GU 32B 64 OBS(UGA SNR /1S32M/
32B 05 ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASI*GU 32B 25 OBS(UGA ZESPO(ÓW ZASILANIA RAKIET 32B 65 OBS(UGA SSWN (1S91M)
PRZECIWLOTNICZYCH

32B 26 PRZENO.NE ZESTAWY RAKIETOWE 32B 66 OBS(UGA WYRZUTNI RAKIET /2P24/


32B 67 OBS(UGA WYRZUTNI RAKIET /2P25/
32B 68 OBS(UGA WYRZUTNI RAKIET /W-125SC/
32B 69 OBS(UGA WYRZUTNI RAKIET BLISKIEGO ZASI*GU

32B 70 OBS(UGA WYRZUTNI RAKIET DU,EGO ZASI*GU


/5P72W/

32B 71 OBS(UGA ZESPO(ÓW ZASILANIA RAKIET


PRZECIWLOTNICZYCH

32B 72 OBS(UGA RPC

T - grupa osobowa techniczna


32T 01 OGÓLNA 32T 21 OGÓLNA 32T 61 MONTA, RAKIET Z-P
32T 02 EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW 32T 22 EKSPLOATACJA APARATURY KONTROLNO- 32T 62 OBS(UGA TECHNICZNA APARATURY KONTROLNO-
RAKIETOWYCH POMIAROWEJ RAKIET Z-P POMIAROWEJ RAKIET Z-P

32T 03 EKSPLOATACJA SPRZ*TU ARTYLERII 32T 23 EKSPLOATACJA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I 32T 63 OBS(UGA TECHNICZNA DYSTRYBUTORÓW PALIWA
PRZECIWLOTNICZEJ UTLENIACZA ORAZ URZ)DZE- NEUTRALIZUJ)CYCH I UTLENIACZA ORAZ URZ)DZE-
Z-P NEUTRALIZUJ)CYCH Z-P

32T 24 EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW 32T 64 OBS(UGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH


RAKIETOWYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH BLISKIEGO ZASI*GU

32T 25 EKSPLOATACJA SPRZ*TU ARTYLERII 32T 65 OBS(UGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH


PRZECIWLOTNICZEJ ZESTAWÓW RAKIETOWYCH DU,EGO ZASI*GU

32T 26 EKSPLOATACJA STACJI KONTROLI I STROJENIA 32T 66 OBS(UGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH


RAKIET Z-P ZESTAWÓW RAKIETOWYCH .REDNIEGO ZASI*GU

22
32T 27 MONTA, RAKIET Z-P 32T 67 OBS(UGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH
ZESTAWÓW RAKIETOWYCH MA(EGO ZASI*GU

32T 68 OBS(UGA TECHNICZNA PRZYRZ)DÓW ARTYLERII


PRZECIWLOTNICZEJ

32T 69 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU ARTYLERII


PRZECIWLOTNICZEJ

32T 70 OBS(UGA TECHNICZNA STACJI KONTROLI I


STROJENIA RAKIET Z-P

32T 71 OBS(UGA MAGAZYNÓW RAKIET Z-P

34 - KORPUS OSOBOWY IN+YNIERII WOJSKOWEJ


A - grupa osobowa saperska
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
34A 01 OGÓLNA 34A 21 OGÓLNA 34A 61 MORSKA
34A 02 MORSKA 34A 22 MORSKA 34A 62 SAPER
34A 03 ROZPOZNANIE 34A 23 MINOWANIE 34A 63 ZWIADOWCA
34A 04 SPRZ*T IN,YNIERYJNY 34A 24 EKSPLOATACJA SPRZ*TU DO MINOWANIA 34A 64 ROZMINOWANIE
34A 25 ROZMINOWANIE 34A 65 OBS(UGA URZ)DZE- I POJAZDÓW DO
ROZMINOWANIA

34A 26 EKSPLOATACJA SPRZ*TU DO ROZMINOWANIA 34A 66 MINOWANIE


34A 27 EKSPLOATACJA SPRZ*TU DO PRAC ZIEMNYCH 34A 67 OBS(UGA POJAZDÓW DO MINOWANIA
34A 28 ROZPOZNANIE 34A 68 OBS(UGA MAGAZYNU SPRZ*TU IN,YNIERYJNEGO I
MATERIA(ÓW WYBUCHOWYCH

34A 29 EKSPLOATACJA MOSTU TOWARZYSZ)CEGO 34A 69 OBS(UGA MOSTU TOWARZYSZ)CEGO NA


PODWOZIU G)SIENICOWYM

23
34A 30 EKSPLOATACJA URZ)DZE- DO WYDOBYWANIA I 34A 70 OBS(UGA MOSTU TOWARZYSZ)CEGO NA
OCZYSZCZANIA WODY PODWOZIU KO(OWYM

34A 71 OBS(UGA KOPARKI JEDNOCZERPAKOWEJ


34A 72 OBS(UGA RÓWNIARKI I ZGARNIARKI
34A 73 OBS(UGA SPRZ*TU IN,YNIERYJNEGO
34A 74 OBS(UGA SPYCHARKI G)SIENICOWEJ
34A 75 OBS(UGA SPYCHARKO-(ADOWARKI
34A 76 OBS(UGA URZ)DZE- DO WYDOBYWANIA I
OCZYSZCZANIA WODY

34A 77 OBS(UGA MASZYN DO PRAC ZIEMNYCH

B - grupa osobowa przeprawowa


34B 01 OGÓLNA 34B 21 OGÓLNA 34B 61 OBS(UGA KUTRA
34B 22 EKSPLOATACJA KUTRA 34B 62 OBS(UGA P(YWAJ)CEGO TRANSPORTERA
G)SIENICOWEGO

34B 23 EKSPLOATACJA P(YWAJ)CEGO TRANSPORTERA 34B 63 OBS(UGA SPRZ*TU PRZEPRAWOWEGO


G)SIENICOWEGO

34B 24 EKSPLOATACJA SPRZ*TU PRZEPRAWOWEGO 34B 64 PONTONOWA


34B 25 EKSPLOATACJA PARKU PONTONOWEGO

C - grupa osobowa drogowo-mostowa


34C 01 OGÓLNA 34C 21 OGÓLNA 34C 61 DROGOWO-MOSTOWA
34C 02 BUDOWA DRÓG I MOSTÓW 34C 22 DROGOWO-MOSTOWA 34C 62 OBS(UGA MASZYNY IN,YNIERYJNO-DROGOWEJ
34C 23 EKSPLOATACJA SPRZ*TU DO BUDOWY DRÓG 34C 63 OBS(UGA KAFARA I M(OTA BEZKAFAROWEGO
34C 24 EKSPLOATACJA SPRZ*TU DO BUDOWY MOSTÓW 34C 64 OBS(UGA TRAKA
34C 25 EKSPLOATACJA TRAKA 34C 65 OBS(UGA MASZYN DO BUDOWY DRÓG
34C 26 BUDOWA DRÓG I MOSTÓW 34C 66 OBS(UGA WALCA DROGOWEGO
34C 27 BUDOWNICTWO I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW
OBRONNYCH

24
T - grupa osobowa techniczna
34T 01 OGÓLNA 34T 21 OGÓLNA 34T 61 NAPRAWA SPRZ*TU IN,YNIERYJNEGO
34T 22 EKSPLOATACJA ELEKTROWNI POLOWYCH 34T 62 NAPRAWA UNIWERSALNYCH ELEKTRYCZNYCH
,RÓDE( ZASILANIA I ELEKTROWNI POLOWYCH

34T 23 EKSPLOATACJA SPRZ*TU IN,YNIERYJNEGO 34T 63 OBS(UGA SPR*,ARKI


34T 24 EKSPLOATACJA SPR*,ARKI 34T 64 OBS(UGA ELEKTROWNI

36 - KORPUS OSOBOWY OBRONY PRZED BRONI! MASOWEGO RA+ENIA


A - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji ska$e*
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
36A 01 OGÓLNA 36A 21 OGÓLNA 36A 61 OBS(UGA SILNIKA ODRZUTOWEGO NAZIEMNYCH
URZ)DZE- SPECJALNYCH

36A 02 LIKWIDACJA SKA,E- 36A 22 LIKWIDACJA SKA,E- 36A 62 OBS(UGA SPRZ*TU DO LIKWIDACJI SKA,E-
36A 03 ROZPOZNANIE I ANALIZA SKA,E- 36A 23 ROZPOZNANIE I ANALIZA SKA,E- 36A 63 OBS(UGA LABORATORIUM OPBMAR
36A 34 RATOWNICTWO CHEMICZNE 36A 64 OBS(UGA SPRZ*TU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36A 35 ZADYMIANIE 36A 65 OBS(UGA SPRZ*TU ROZPOZNANIA SKA,E-
36A 36 OCHRONA PRZED SKA,ENIAMI 36A 66 OBS(UGA SYSTEMÓW OCHRONY PRZED
SKA,ENIAMI

36A 67 OBS(UGA SPRZ*TU DO PROGNOZOWANIA SKA,E-

36A 68 OBS(UGA SPRZ*TU DO ZADYMIANIA

25
T - grupa osobowa techniczna
36T 01 OGÓLNA 36T 21 OGÓLNA 36T 61 NAPRAWA SPRZ*TU ROZPOZNANIA I ANALIZY
SKA,E-

36T 22 OBS(UGA TECHNICZNA SILNIKA ODRZUTOWEGO 36T 62 NAPRAWA SPRZ*TU OCHRONY PRZED SKA,ENIAMI
NAZIEMNYCH URZ)DZE- SPECJALNYCH

36T 23 EKSPLOATACJA SPRZ*TU I .RODKÓW OCHRONY 36T 63 NAPRAWA SPRZ*TU ZADYMIANIA


PRZED SKA,ENIAM

36T 34 EKSPLOATACJA SPRZ*TU ROZPOZNANIA I ANALIZY 36T 64 NAPRAWA SPRZ*TU RATOWNICTWA


SKA,E- CHEMICZNEGO

36T 35 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU LIKWIDACJI 36T 65 NAPRAWA SPRZ*TU LIKWIDACJI SKA,E-
SKA,E-

36T 36 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU RATOWNICTWA


CHEMICZNEGO

36T 37 OBS(UGA TECHNICZNA SPRZ*TU ZADYMIANIA

38 - KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI


A - grupa osobowa ogólnologistyczna
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
38A 01 OGÓLNA 38A 21 OGÓLNA
38A 22 PLANOWANIE LOGISTYCZNE
38A 23 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE

B - grupa osobowa materia#owa


38B 01 .RODKI BOJOWE 38B 21 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W S(U,BIE MPS 38B 61 KUCHARZ
38B 02 ,YWNO.CIOWA 38B 22 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W S(U,BIE 38B 62 KUCHARZ OKR*TOWY
MUNDUROWEJ

38B 03 MUNDUROWA 38B 23 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W S(U,BIE 38B 63 OBS(UGA URZ)DZE- TECHNICZNYCH S(U,BY
,YWNO.CIOWEJ MUNDUROWEJ

38B 04 MATERIA(ÓW P*DNYCH I SMARÓW 38B 24 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE W RAKIETOWE 38B 64 OBS(UGA CH(ODNI
MATERIA(Y NAP*DOWE

38B 05 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38B 25 GOSPODARKA MAGAZYNOWA .RODKÓW 38B 65 OBS(UGA KUCHNI I STO(ÓWKI
BOJOWYCH

38B 26 GOSPODARKA MAGAZYNOWA W S(U,BIE MPS 38B 66 OBS(UGA LABORATORIUM MPS I RMN

26
38B 27 GOSPODARKA .RODKAMI BOJOWYMI 38B 67 OBS(UGA PIEKARNI
38B 28 EKSPLOATACJA .RODKÓW BOJOWYCH 38B 68 OBS(UGA PRALNI, (A+NI I ZAK(ADU
FRYZJERSKIEGO

38B 29 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38B 69 OBS(UGA URZ)DZE- DO ZAOPATRYWANIA W


WOD*

38B 70 OBS(UGA URZ)DZE- MECHANICZNYCH I


RUROCI)GOWYCH MPS

38B 71 OBS(UGA URZ)DZE- MECHANICZNYCH RMN


38B 72 OBS(UGA WARSZTATU KRAWIECKIEGO
38B 73 OBS(UGA WARSZTATU SZEWSKIEGO
38B 74 OBS(UGA MAGAZYNU

C - grupa osobowa transportu i ruchu wojsk


38C 01 ORGANIZACJA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK 38C 21 EKSPLOATACJA URZ)DZE- I SPRZ*TU 38C 61 OBS(UGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ
PRZE(ADUNKOWEGO

38C 02 ORGANIZACJA PRAC PRZE(ADUNKOWYCH 38C 22 OBS(UGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ 38C 62 OBS(UGA URZ)DZE- I SPRZ*TU
PRZE(ADUNKOWEGO

38C 23 ORGANIZACJA PRZE(ADUNKÓW 38C 63 OBS(UGA ,URAWIA


38C 24 REGULACJA RUCHU 38C 64 REGULACJA RUCHU

27
D - grupa osobowa infrastruktury
38D 01 OGÓLNA 38D 21 OGÓLNA 38D 61 ELEKTRYK
38D 02 BUDOWNICTWO L)DOWE 38D 22 EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ SPRZ*TU 38D 62 HYDRAULIK
TECHNICZNEGO BUDOWNICTWA

38D 03 BUDOWNICTWO LOTNISKOWE 38D 23 EKSPLOATACJA URZ)DZE-, INSTALACJI I SIECI 38D 63 KONSERWACJA URZ)DZE- CIEP(OWNICZYCH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

38D 04 BUDOWNICTWO MORSKIE 38D 24 EKSPLOATACJA LOTNISK I OBIEKTÓW 38D 64 KONSERWACJA URZ)DZE- I SIECI
LOTNISKOWYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH

38D 05 OCHRONA .RODOWISKA 38D 25 EKSPLOATACJA SPRZ*TU TECHNICZNEGO 38D 65 KONSERWACJA URZ)DZE- SANITARNYCH
38D 06 ENERGETYKA 38D 26 EKSPLOATACJA URZ)DZE-, INSTALACJI I SIECI 38D 66 MURARZ
CIEP(OWNICZYCH

38D 07 TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMO.CI 38D 27 EKSPLOATACJA URZ)DZE- SANITARNYCH 38D 67 OBS(UGA MASZYN BUDOWLANYCH
38D 08 URBANISTYKA 38D 28 OBS(UGA ,URAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I 38D 68 OBS(UGA MASZYN I URZ)DZE- DO UTRZYMANIA
SPECJALISTYCZNYCH LOTNISK

38D 09 ZAKWATEROWANIE 38D 29 GOSPODARKA I ZAOPATRZENIE KWATERUNKOWE 38D 69 OBS(UGA ,URAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I
SPECJALISTYCZNYCH

38D 30 ZAKWATEROWANIE

T - grupa osobowa techniczna


38T 01 CZO(GOWO-SAMOCHODOWA 38T 21 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W S(U,BIE 38T 61 KIEROWCA KAT. A
CZO(GOWO-SAMOCHODOWEJ

38T 02 UZBROJENIA I ELEKTRONIKI 38T 22 DIAGNOSTYKA POJAZDÓW 38T 62 KIEROWCA KAT. B


38T 03 EKSPLOATACJA UZBROJENIA I SPRZ*TU 38T 23 KONTROLA TECHNICZNA 38T 63 KIEROWCA KAT. B1
WOJSKOWEGO

38T 04 DOZÓR TECHNICZNY 38T 24 INSTRUKTOR NAUKI JAZDY 38T 64 KIEROWCA KAT. C
38T 25 KIEROWCA KAT. A 38T 65 KIEROWCA KAT. C+E
38T 26 KIEROWCA KAT. C 38T 66 KIEROWCA KAT. C1
38T 27 KIEROWCA KAT. C+E 38T 67 KIEROWCA KAT. C1+E
38T 28 KIEROWCA KAT. D 38T 68 KIEROWCA KAT. D1
38T 29 NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY 38T 69 KIEROWCA KAT. D
38T 30 DYSPOZYTOR 38T 70 KIEROWCA KAT. T
38T 31 EKSPLOATACJA POJAZDÓW G)SIENICOWYCH 38T 71 BLACHARZ SAMOCHODOWY
38T 32 EKSPLOATACJAPOJAZDÓW KO(OWYCH 38T 72 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 33 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W S(U,BIE 38T 73 LAKIERNIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
UZBROJENIA I ELEKTRONIKI

38T 34 EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ 38T 74 MECHANIK POJAZDÓW G)SIENICOWYCH

28
38T 35 EKSPLOATACJA PRZYRZ)DÓW OPTYCZNYCH I 38T 75 MECHANIK POJAZDÓW KO(OWYCH
NOKTOWIZYJNYCH

38T 36 EKSPLOATACJA URZ)DZE- ZASILAJ)CYCH 38T 76 MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH


38T 37 EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZO(GÓW I 38T 77 MECHANIK URZ)DZE- D+WIGOWYCH
BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH

38T 38 NAPRAWA .RODKÓW BOJOWYCH 38T 78 MECHANIK URZ)DZE- HYDRAULICZNO-


PNEUMATYCZNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH

38T 39 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38T 79 MECHANIK URZ)DZE- POK(ADOWYCH W


POJAZDACH G)SIENICOWYCH

38T 40 OBS(UGA MAGAZYNU 38T 80 MECHANIK URZ)DZE- TRANSPORTOWYCH I


PRZE(ADUNKOWYCH

38T 81 OBRÓBKA MATERIA(ÓW


38T 82 OBS(UGA NARZ*DZIOWNI
38T 83 RUSZNIKARZ
38T 84 SPAWALNICTWO
38T 85 OBS(UGA MAGAZYNU

29
40 - KORPUS OSOBOWY MEDYCZNY
A - grupa osobowa lekarzy
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
40A 01 MEDYCYNA OGÓLNA
40A 02 ORGANIZACJA I ZARZ)DZANIE
40A 03 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
40A 04 CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ
40A 05 CHIRURGIA NACZYNIOWA
40A 06 CHIRURGIA OGÓLNA
40A 07 CHIRURGIA PLASTYCZNA
40A 08 CHIRURGIA SZCZ*KOWO-TWARZOWA
40A 09 CHOROBY WEWN*TRZNE
40A 10 CHOROBY ZAKA+NE
40A 11 DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA
40A 12 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40A 13 EPIDEMIOLOGIA
40A 14 KARDIOCHIRURGIA
40A 15 MEDYCYNA LOTNICZA
40A 16 MEDYCYNA MORSKA
40A 17 MEDYCYNA NUKLEARNA
40A 18 MEDYCYNA PRACY
40A 19 MEDYCYNA RATUNKOWA
40A 20 MEDYCYNA RODZINNA
40A 21 MEDYCYNA S)DOWA
40A 22 MEDYCYNA TRANSPORTU
40A 23 MIKROBIOLOGIA LEKARSKA
40A 24 NEUROCHIRURGIA
40A 25 NEUROLOGIA
40A 26 OKULISTYKA
40A 27 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZ)DU RUCHU
40A 28 OTORYNOLARYNGOLOGIA
40A 29 PATOMORFOLOGIA
40A 30 PEDIATRIA

30
40A 31 PO(O,NICTWO I GINEKOLOGIA
40A 32 PSYCHIATRIA
40A 33 RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
40A 34 REHABILITACJA MEDYCZNA
40A 35 TOKSYKOLOGIA KLINICZNA
40A 36 TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
40A 37 UROLOGIA
40A 38 ZDROWIE PUBLICZNE
40A 39 LEKARZ-KOORDYNATOR RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO

B - grupa osobowa lekarzy dentystów


40B 01 STOMATOLOGIA OGÓLNA
40B 02 CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
40B 03 CHIRURGIA SZCZ*KOWO-TWARZOWA
40B 04 ORGANIZACJA I ZARZ)DZANIE
40B 05 ORTODONCJA
40B 06 PERIODONTOLOGIA
40B 07 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
40B 08 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJ)
40B 09 ZDROWIE PUBLICZNE

C - grupa osobowa weterynarii


40C 01 WETERYNARIA OGÓLNA 40C 21 WETERYNARIA OGÓLNA 40C 61 PRZEWODNIK PSÓW S(U,BOWYCH
40C 02 RADIOLOGIA WETERYNARYJNA 40C 22 PRZEWODNIK PSÓW S(U,BOWYCH 40C 62 SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 03 WETERYNARIA KLINICZNA 40C 23 SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 04 NADZÓR WETERYNARYJNY

31
D - grupa osobowa farmaceutów
40D 01 FARMACJA OGÓLNA 40D 21 FARMACJA OGÓLNA
40D 02 FARMACJA APTECZNA
40D 03 FARMACJA KLINICZNA
40D 04 FARMACJA SZPITALNA
40D 05 FARMAKOLOGIA
40D 06 ORGANIZACJA I ZARZ)DZANIE
40D 07 TOKSYKOLOGIA
40D 08 ZDROWIE PUBLICZNE

E - grupa osobowa psychologów


40E 01 PSYCHOLOGIA KLINICZNA
40E 02 PSYCHOLOG
40E 03 PSYCHOROFILAKTYKA
40E 04 PSYCHOTERAPIA
40E 05 TERAPIA UZALE,NIE-
40E 06 PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

40E 07 PSYCHOLGIA TRANSPORTU

F - grupa osobowa fizykobiochemików


40F 01 ANALITYKA LABORATORYJNA 40F 21 FIZYKOTERAPIA
40F 02 BIOCHEMIA
40F 03 BIOLOGIA
40F 04 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40F 05 FIZYKA

32
G - grupa osobowa piel&gniarstwa
40G 01 PIEL*GNIARSTWO OGÓLNE 40G 21 PIEL*GNIARSTWO OGÓLNE
40G 02 PIEL*GNIARSTWO ANASTEZJOLOGICZNE I 40G 22 PIELEGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I
INTENSYWNEJ OPIEKI INTENSYWNEJ OPIEKI

40G 03 PIEL*GNIARSTWO CHIRURGICZNE 40G 23 PIEL*GNIARSTWO CHIRURGICZNE


40G 04 PIEL*GNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE I NADZÓR 40G 24 PIEL*GNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE I NADZÓR
SANITARNY SANITARNY

40G 05 PIEL*GNIARSTWO SYSTEMU 40G 25 PIEL*GNIARSTWO SYSTEMU


40G 06 PO(O,NICTWO 40G 26 PO(O,NICTWO
40G 07 ZDROWIE PUBLICZNE I ZARZ)DZANIE 40G 27 ORGANIZACJA I ZARZ)DZANIE
40G 28 PIEL*GNIARSTWO OPERACYJNE
40G 29 PIEL*GNIARSTWO RATUNKOWE
40G 30 PIEL*GNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA
PRACUJ)CYCH

40G 31 PIELEGNIARSTWO PEDIATRYCZNE


40G 32 PIELEGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
40G 33 PIEL*GNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
40G 34 PIELEGNIARSTWO RODZINNE
40G 35 PIEL*GNIARSTWO ZACHOWAWCZE

H - grupa osobowa ratownictwa medycznego


40H 01 RATOWNIK MEDYCZNY 40H 21 RATOWNIK MEDYCZNY 40H 61 RATOWNIK
40H 22 RATOWNIK 40H 62 SANITARIUSZ SZPITALNY

I - grupa osobowa organizacyjno-techniczna


40I 01 ORGANIZACJA I ZARZ)DZANIE 40I 21 EKSPLOATACJA APARATURY I SPRZ*TU
MEDYCZNEGO

40I 02 PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 40I 22 ELEKTRORADIOLOGIA


40I 03 LOGISTYKA MEDYCZNA 40I 23 NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
40I 24 OBS(UGA LABORATORIUM I PRACOWNI
40I 25 PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA

33
42 - KORPUS OSOBOWY WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
A - grupa osobowa wywiadu wojskowego
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
42A 01 OGÓLNA 42A 21 OGÓLNA

B - grupa osobowa kontrwywiadu wojskowego


42B 01 OGÓLNA 42B 21 OGÓLNA 42B 61 OGÓLNA

44 - KORPUS OSOBOWY +ANDARMERII WOJSKOWEJ


A - grupa osobowa dochodzeniowo-"ledcza
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
44A 01 OGÓLNA 44A 21 DOCHODZENIOWO-.LEDCZA 44A 61 DOCHODZENIOWO-.LEDCZA
44A 02 DOCHODZENIOWO-.LEDCZA 44A 22 TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA 44A 62 TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA
44A 03 TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA 44A 23 PRZEWODNIK PSA

B - grupa osobowa prewencji


44B 01 OGÓLNA 44B 21 OGÓLNA 44B 61 PREWENCJA
44B 02 OCHRONA OSÓB 44B 22 OCHRONA OSÓB 44B 62 OCHRONA OSÓB
44B 03 PREWENCJA 44B 23 PREWENCJA 44B 63 RUCH DROGOWY
44B 24 ROZPOZNANIE PIROTECHNICZNE
44B 25 RUCH DROGOWY

34
C - grupa osobowa operacyjno-rozpoznawcza
44C 01 OGÓLNA 44C 21 OGÓLNA 44C 61 OGÓLNA

D - grupa osobowa administracyjno-logistyczno-techniczna


44D 01 OGÓLNA 44D 21 OGÓLNA 44D 61 ADMINISTRACJA
44D 02 ADMINISTRACJA 44D 22 ADMINISTRACJA 44D 62 OBS(UGA MAGAZYNU

46 - KORPUS OSOBOWY SPRAWIEDLIWO(CI I OBS)UGI PRAWNEJ


A - grupa osobowa s'downictwa
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
46A 01 APLIKANT
46A 02 ASESOR
46A 03 S*DZIA

B - grupa osobowa prokuratorska


46B 01 APLIKANT
46B 02 ASESOR
46B 03 PROKURATOR

C - grupa osobowa obs#ugi prawnej


46C 01 LEGISLATOR
46C 02 RADCA PRAWNY
46C 03 REFERENT PRAWNY

35
48 - KORPUS OSOBOWY DUSZPASTERSTWA
A - grupa osobowa teologiczna
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
48A 01 OGÓLNA 48A 21 OGÓLNA

50 - KORPUS OSOBOWY FINANSOWY


A - grupa osobowa ekonomiczno-finansowa
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
50A 01 OGÓLNOEKONOMICZNA 50A 21 OGÓLNOEKONOMICZNA
50A 02 FINANSOWA 50A 22 FINANSOWA

52 - KORPUS OSOBOWY WYCHOWAWCZY


A - grupa osobowa ogólnowychowawcza
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
52A 01 OGÓLNA 52A 21 OGÓLNA
52A 02 PEDAGOG 52A 22 OBS(UGA WOJSKOWYCH ARESZTÓW
DYSCYPLINARNYCH I IZB ZATRZYMA-

52A 03 SOCJOLOG
52A 04 HISTORYK

36
B - grupa osobowa kulturalno-o"wiatowa
52B 01 OGÓLNA 52B 21 OGÓLNA 52B 61 OGÓLNA
52B 02 MENED,ER KULTURY 52B 22 MENED,ER KULTURY 52B 62 OPERATOR SPRZ*TU AUDIOWIZUALNEGO
52B 03 MUZYKOLOG 52B 23 PLASTYK
52B 24 OPERATOR SPRZ*TU AUDIOWIZUALNEGO
52B 25 EKSPLOATACJA ROZG(O.NI I SPRZ*TU
ELEKTROAKUSTYCZNEGO

C - grupa osobowa psychologii wychowania


52C 01 PSYCHOLOG SPO(ECZNY
52C 02 PSYCHOLOG PRACY

D - grupa osobowa orkiestr i zespo#ów estradowych


52D 01 OGÓLNA 52D 21 OGÓLNA 52D 61 MUZYK
52D 02 MUZYK 52D 22 MUZYK
52D 03 DYRYGENT 52D 23 TAMBURMAJOR
52D 04 KAPELMISTRZ

37
54 - KORPUS OSOBOWY OGÓLNY
A - grupa osobowa zarz'dzania
specjalno!ci
oficerów podoficerów szeregowych
symbol nazwa symbol nazwa symbol nazwa
54A 01 OGÓLNA
54A 02 BEZPIECZE-STWO NARODOWE
54A 03 ORGANIZACJA SI( ZBROJNYCH
54A 04 ORGANIZACJA WSPARCIA
54A 05 ORGANIZACJA SYSTEMU DOWODZENIA I
KIEROWANIA

54A 06 PLANOWANIE STRATEGICZNE


54A 07 PLANOWANIE RZECZOWE

B - grupa osobowa kadrowa


54B 01 OGÓLNA 54B 21 OGÓLNA 54B 61 EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B 02 ZARZ)DZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI 54B 22 ORGANIZACYJNO-EWIDENCYJNA

C - grupa osobowa administracji wojskowej


54C 01 OGÓLNA 54C 21 OGÓLNA
54C 02 MOBILIZACYJNO-UZUPE(NIENIOWA 54C 22 MOBILIZACYJNO-UZUPE(NIENIOWA
54C 03 ARCHIWISTYKA 54C 23 ARCHIWISTYKA
54C 04 LEKTOR J*ZYKA 54C 24 OBS(UGA SEKRETARIATU
54C 05 NAUKI HUMANISTYCZNE

38
D - grupa osobowa ochrony informacji niejawnych
54D 01 OGÓLNA 54D 21 OGÓLNA 54D 61 OBS(UGA KANCELARII
54D 02 BEZPIECZE-STWO TELEINFORMATYCZNE 54D 22 OBS(UGA KANCELARII
54D 23 BEZPIECZE-STWO TELEINFORMATYCZNE

E - grupa osobowa prasowa


54E 01 OGÓLNA 54E 21 OGÓLNA
54E 02 DZIENNIKARSTWO
54E 03 ASYSTENT PRASOWY
54E 04 KOMUNIKACJA SPO(ECZNA

F - grupa osobowa kultury fizycznej


54F 01 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 54F 21 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 54F 61 ZAWODNIK SPORTU KWALIFIKOWANEGO
54F 02 TRENER SPORTU KWALIFIKOWANEGO 54F 22 INSTRUKTOR SPORTU 54F 62 OBS(UGA OBIEKTÓW I URZ)DZE- SPORTOWYCH
KWALIFIKOWANEGO

54F 23 EKSPLOATACJA OBIEKTÓW


I URZ)DZE- SPORTOWYCH

G - grupa osobowa ochrony przeciwpo$arowej


54G 01 OGÓLNA 54G 21 OGÓLNA 54G 61 OBS(UGA SPRZ*TU PO,ARNICZEGO I
TECHNICZNEGO

54G 02 PREWENCJA 54G 22 TAKTYKA


54G 03 TAKTYKA 54G 23 EKSPLOATACJA SPRZ*TU PO,ARNICZEGO I
TECHNICZNEGO

54G 04 TECHNICZNA 54G 24 TECHNICZNA

39
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia ..............................

w sprawie powo!ywania do zawodowej s!u"by wojskowej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy


zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe warunki, tryb i sposób powo!ywania do


zawodowej s!u#by wojskowej oraz nadawania pierwszych stopni wojskowych osobom, o
których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych, zwanej dalej „ustaw"”, oraz stopni wojskowych w
przypadku powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej #o!nierza posiadaj"cego ni#szy
stopie( od stopnia etatowego stanowiska s!u#bowego na jakie ma by' wyznaczony po
powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej oraz szczegó!owy tryb zawierania kontraktu
i wzór kontraktu na pe!nienie s!u#by kontraktowej.

§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o:


1) szko!ach wojskowych – nale#y przez to rozumie' uczelnie wojskowe, szko!y podoficerskie
oraz o%rodki szkolenia;
2) wojskowym komendancie uzupe!nie( – nale#y przez to rozumie' wojskowego komendanta
uzupe!nie( w!a%ciwego ze wzgl$du na adres miejsca zameldowania na pobyt sta!y lub
czasowy trwaj"cy ponad dwa miesi"ce osoby powo!ywanej do zawodowej s!u#by
wojskowej, a w odniesieniu do jednostki wojskowej wojskowego komendanta uzupe!nie(
w!a%ciwego ze wzgl$du na miejsce stacjonowania tej jednostki;
3) promocji – nale#y przez to rozumie' uroczyste zako(czenie studiów lub nauki w uczelni
wojskowej lub szko!y podoficerskiej, w trakcie której absolwenci otrzymuj" akt
mianowania na pierwszy stopie( wojskowy w korpusie oficerów i podoficerów.

§ 3. 1. W razie wniesienia, w kancelarii jednostki wojskowej lub wojskowej komendzie


uzupe!nie(, pisemnego wniosku w sprawach personalnych, o których mowa w § 1,
otrzymuj"cy wniosek jest obowi"zany potwierdzi' jego przyj$cie, umieszczaj"c na oryginale
i na kopii dat$ przyj$cia wniosku oraz swój czytelny podpis.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, kierowane do Ministra Obrony Narodowej przesy!a
si$ poprzez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw
kadr.

§ 4. Podstaw" powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej jest w stosunku do:


1) absolwentów szkó! wojskowych kszta!c"cych kandydatów na #o!nierzy zawodowych -
zobowi"zanie do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej, zamieszczone w kontrakcie na
pe!nienie s!u#by kandydackiej;
2) #o!nierzy rezerwy - wniosek #o!nierza;
§ 5. 1. Komendant szko!y wojskowej, kszta!c"cej kandydatów na oficerów po
zako(czeniu w niej egzaminów ko(cowych, przesy!a do dyrektora departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, wykaz absolwentów tej szko!y.
2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr
po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust.1:
1) kieruje wniosek do Ministra Obrony Narodowej o wyst"pienie do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania na stopie( podporucznika
(podporucznika marynarki) absolwentów szko!y wojskowej kszta!c"cej kandydatów na
oficerów;
2) przesy!a wykazy imienne absolwentów szkó! wojskowych do podmiotu w!a%ciwego
do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, nie pó)niej ni# na 30 dni przed promocj".
3. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr,
po otrzymaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopie(
podporucznika (podporucznika marynarki):
1) wydaje rozkaz personalny o powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej;
2) przesy!a postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu do
komendanta szko!y wojskowej;
3) przesy!a do podmiotu w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe rozkaz
personalny o powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 6. 1. Komendant szko!y wojskowej, kszta!c"cej kandydatów na podoficerów


i szeregowych zawodowych po zako(czeniu w niej egzaminów ko(cowych, przesy!a do
podmiotu uprawnionego do powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej, wykaz absolwentów
tej szko!y.
2. Podmiot uprawniony do powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej po otrzymaniu
wykazu, o którym mowa w ust.1:
1) wydaje rozkaz personalny o mianowaniu na pierwszy stopie( w korpusie podoficerów
zawodowych oraz o powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej;
2) przesy!a do podmiotu w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe rozkaz
personalny o mianowaniu i powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej, je#eli sam nie
jest tym podmiotem.

§ 7. Najpó)niej w dniu promocji i zako(czenia szkolenia wojskowego w o%rodku:


1) podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe zawiera z #o!nierzem
kontrakt na pe!nienie s!u#by kontraktowej;
2) komendant szko!y wojskowej:
a) wr$cza dyplomy uko(czenia studiów lub nauki,
b) kieruje #o!nierza do jednostki wojskowej, w której zosta! wyznaczony na stanowisko
s!u#bowe, z dniem okre%lonym w kontrakcie lub w decyzji personalnej o powo!aniu
#o!nierza do s!u#by sta!ej.

§ 8. 1. Wzór kontraktu na pe!nienie s!u#by kontraktowej okre%la za!"cznik do


rozporz"dzenia.

2
2. Kontrakty podlegaj" ewidencji prowadzonej w kancelarii jednostki wojskowej
podmiotu, o którym mowa w § 7 pkt 1.

§ 9. 1. Absolwent szko!y wojskowej rozpoczyna pe!nienie zawodowej s!u#by wojskowej


z dniem stawienia si$ w jednostce wojskowej.
2. Dzie( stawienia si$ absolwenta w jednostce wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym
dowódca tej jednostki.

§ 10. 1. &o!nierz rezerwy zainteresowany pe!nieniem zawodowej s!u#by wojskowej


zg!asza si$ do wojskowego komendanta uzupe!nie(, który ustala, czy #o!nierz rezerwy, spe!nia
warunki do powo!ania do s!u#by w danym korpusie kadry zawodowej, a nast$pnie umo#liwia
mu zapoznanie si$ z przepisami normuj"cymi przebieg zawodowej s!u#by wojskowej.
2. Wojskowy komendant uzupe!nie( dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach
wojskowych stacjonuj"cych na obszarze pozostaj"cym w jego w!a%ciwo%ci miejscowej pod
wzgl$dem mo#liwo%ci powo!ania #o!nierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, do zawodowej
s!u#by wojskowej.
3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy #o!nierz rezerwy wyra#a wol$
pe!nienia s!u#by w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupe!nie(
podejmuje dzia!ania zmierzaj"ce do powo!ania #o!nierza rezerwy na stanowisko w okre%lonej
jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego #o!nierza kwalifikacjami.
4. Dowódcy jednostek wojskowych przesy!aj" do wojskowego komendanta uzupe!nie(
do ko(ca ka#dego kwarta!u informacj$ o stanowiskach s!u#bowych, na które mog" by'
powo!ani #o!nierze rezerwy.
5. Po wyra#eniu przez #o!nierza rezerwy ch$ci pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na
okre%lonym stanowisku s!u#bowym, wojskowy komendant uzupe!nie( ustala z nim oraz z
podmiotem w!a%ciwym do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, termin i miejsce
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe wydaje #o!nierzowi
rezerwy za%wiadczenie o mo#liwo%ci wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, zamieszczaj"c w
nim dane stanowiska s!u#bowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy.
7. Po uzyskaniu za%wiadczenia, o którym mowa w ust. 6, #o!nierz rezerwy sk!ada
w kancelarii wojskowej komendy uzupe!nie( pisemny wniosek o powo!anie do zawodowej
s!u#by wojskowej.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, #o!nierz rezerwy do!"cza:
1) #yciorys;
2) odpis skrócony aktu urodzenia;
3) odpis lub kopi$ uwierzytelnion" dokumentu stwierdzaj"cego uzyskanie wymaganego
wykszta!cenia;
4) informacj$ o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
5) kopi$ uwierzytelnion" dowodu osobistego;
6) za%wiadczenie podmiotu w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe,
posiadaj"cego kompetencje do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe;
7) inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzaj"ce posiadane kwalifikacje i umiej$tno%ci
niezb$dne na planowanym do obj$cia przez #o!nierza rezerwy stanowisku s!u#bowym.
9. Dokumenty wymienione w ust. 8 pkt. 3, 5 i 7 mo#e uwierzytelni' podmiot, który

3
przyjmuje dokumenty od #o!nierza rezerwy.
10. Wojskowy komendant uzupe!nie( po analizie dokumentów, o których mowa w ust. 8,
z!o#onych przez #o!nierza rezerwy, kieruje go do w!a%ciwej wojskowej komisji lekarskiej w
celu ustalenia zdolno%ci fizycznej i psychicznej do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej.
11. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8, uwierzytelnion" kopi"
wtórnika karty ewidencyjnej, kart" ewidencyjn" kandydata na #o!nierza zawodowego oraz
opini" dotycz"c" wcze%niejszych okresów pe!nienia s!u#by wojskowej, sporz"dzon" na
podstawie dokumentów znajduj"cych si$ w wojskowej komendzie uzupe!nie(, wojskowy
komendant uzupe!nie( przesy!a do w!a%ciwego podmiotu, o którym mowa w art. 10 ustawy.

§ 11. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku #o!nierza rezerwy o powo!anie


do zawodowej s!u#by wojskowej w!a%ciwy podmiot, o którym mowa w art. 10 ustawy,
wydaje rozkaz personalny o powo!aniu #o!nierza do zawodowej s!u#by wojskowej, który
przesy!a do podmiotu w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, je#eli sam nie
jest tym podmiotem.
2. W przypadku powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej #o!nierza posiadaj"cego
ni#szy stopie( od stopnia etatowego stanowiska s!u#bowego na jakie ma by' wyznaczony po
powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej, uprawniony podmiot wydaje decyzj$ o
mianowaniu tego #o!nierza na stopie( wojskowy odpowiadaj"cy stopniowi etatowemu
stanowiska s!u#bowego, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy.
3. Podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe powiadamia wojskowego
komendanta uzupe!nie( o:
1) powo!aniu #o!nierza rezerwy do zawodowej s!u#by wojskowej, wskazuj"c
równocze%nie termin i miejsce skierowania #o!nierza w celu zawarcia kontraktu na
pe!nienie s!u#by kontraktowej.
2) zawartym kontrakcie na pe!nienie s!u#by kontraktowej lub wydanej decyzji
personalnej o wyznaczeniu #o!nierza s!u#by sta!ej na stanowisko s!u#bowe,
wskazuj"c równocze%nie termin i miejsce skierowania #o!nierza do pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku #o!nierza rezerwy o powo!anie do
zawodowej s!u#by wojskowej w!a%ciwy podmiot, o którym mowa w art. 10 ustawy, wydaje
decyzj$ administracyjn" o odmowie powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej, który
przesy!a #o!nierzowi rezerwy, wojskowemu komendantowi uzupe!nie( oraz podmiotowi
w!a%ciwemu do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, je#eli sam nie jest tym podmiotem.

§ 12. 1. Wojskowy komendant uzupe!nie( dor$cza #o!nierzowi rezerwy kart$ powo!ania i


kieruje go do jednostki wojskowej.
2. Kart$ powo!ania dor$cza si$ #o!nierzowi rezerwy co najmniej na trzydzie%ci dni przed
dniem rozpocz$cia pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej okre%lonym w kontrakcie lub
rozkazie personalnym o wyznaczeniu #o!nierza powo!anego do s!u#by sta!ej na stanowisko
s!u#bowe.
3. Jednocze%nie z dor$czeniem karty powo!ania wojskowy komendant uzupe!nie(
zawiadamia pracodawc$ zatrudniaj"cego #o!nierza rezerwy o jego powo!aniu do zawodowej
s!u#by wojskowej.

§ 13. 1. &o!nierz rezerwy rozpoczyna pe!nienie zawodowej s!u#by wojskowej z dniem


stawienia si$ w jednostce wojskowej.

4
2. Dzie( stawienia si$ #o!nierza rezerwy w jednostce wojskowej stwierdza w rozkazie
dziennym dowódca tej jednostki.

§ 14 1. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 48 godzin od chwili stawienia si$ do


zawodowej s!u#by wojskowej #o!nierza rezerwy odsy!a do wojskowego komendanta
uzupe!nie( kart$ powo!ania.
2. Je#eli wojskowy komendant uzupe!nie( w terminie 7 dni od dnia stawienia si$ #o!nierza
rezerwy okre%lonego w kontrakcie na pe!nienie s!u#by kontraktowej lub w decyzji personalnej
w jednostce wojskowej nie otrzyma karty powo!ania, ustala przyczyny niestawiennictwa
i zawiadamia o tym bezpo%rednio podmiot, który wyda! rozkaz personalny o powo!aniu
do zawodowej s!u#by wojskowej oraz podmiot, który wyda! rozkaz personalny o
wyznaczeniu tego #o!nierza na stanowisko s!u#bowe.
3. W przypadku niestawienia si$ #o!nierza do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej
w terminie okre%lonym w kontrakcie lub w decyzji personalnej i nie wyja%nienia przyczyn tego
niestawienia lub niewyra#enia przez niego zgody na zawarcie kontraktu, w!a%ciwy podmiot, o
którym mowa w art. 10 ustawy, wydaje rozkaz personalny stwierdzaj"cy wyga%ni$cie rozkazu
o powo!aniu do tej s!u#by.
4. Je#eli #o!nierz rezerwy usprawiedliwi! przyczyny niestawienia si$ do pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej w terminie okre%lonym w kontrakcie lub w decyzji personalnej,
zawiera si$ nowy kontrakt na pe!nienie zawodowej s!u#by wojskowej lub wydaje si$ now"
decyzj$ personaln" o wyznaczeniu na stanowisko s!u#bowe.

§ 15. 1. W przypadku wniesienia przez #o!nierza s!u#by kontraktowej wniosku, o którym


mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, o zawarcie kolejnego kontraktu lub o powo!anie do s!u#by
sta!ej, dowódca jednostki wojskowej opiniuje wniosek #o!nierza i przesy!a do podmiotu do
zawarcia kontraktu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy lub podmiotu uprawnionego do
powo!ania do s!u#by sta!ej, o którym mowa w art. 10 ustawy, je#eli sam nie jest tym
podmiotem. &o!nierz zawodowy sk!ada wniosek do podmiotu uprawnionego do jego
rozpatrzenia.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku #o!nierza, o którym mowa w ust. 1,
w!a%ciwy podmiot wydaje decyzj$ personaln" o powo!aniu #o!nierza do s!u#by sta!ej lub
zawiera z #o!nierzem kolejny kontrakt. Odmowa powo!ania #o!nierza do s!u#by sta!ej lub
zawarcia z nim kolejnego kontraktu nast$puje w formie decyzji administracyjnej.

§ 16. Je#eli z inicjatyw" zawarcia kolejnego kontraktu na pe!nienie s!u#by kontraktowej


lub o powo!anie do s!u#by sta!ej wyst"pi dowódca jednostki wojskowej, w której #o!nierz
zawodowy pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow", do wniosku w tej sprawie do!"cza si$ pisemn"
zgod$ #o!nierza. Przepisy § 15 stosuje si$ odpowiednio.

§ 17. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo!ywania do zawodowej s!u#by wojskowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 4428).

§ 18. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

5
Za!"cznik do rozporz"dzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia ……….……….. (poz. …)

WZÓR

...........................................
(piecz$' nag!ówkowa)

KONTRAKT NA PE#NIENIE S#U%BY KONTRAKTOWEJ Nr .........

W dniu ................................................................ w ..........................................................................


(miejscowo%')
pomi$dzy:
1) .......................................................................................................................................................
(odpowiedni podmiot uprawniony do wyznaczenia na stanowisko)
a
2) Panem/Pani" .............................................................................. s./c. ……………………..........
(stopie(, imi$, nazwisko)
- urodzonym(") .................................................................................................................................,
(data i miejsce urodzenia)
- zamieszka!ym(") ............................................................................................................................,
(dok!adny adres zameldowania)
- legitymuj"cym(") si$ dowodem osobistym serii ........................ nr ............ wydanym dnia
............................................ przez ....................................................................................................,
- numer PESEL .................................................................................................................................,
- numer identyfikacji podatkowej NIP .............................................................................................
powo!anym(") do zawodowej s!u#by wojskowej decyzj" personaln"
…………………………………………………………………………………………………...
(podmiot uprawniony do powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej)
Nr ...................................z dnia ......................................... zawarty zosta! kontrakt na pe!nienie s!u#by
kontraktowej o nast$puj"cej tre%ci:
§ 1. &o!nierz pe!ni s!u#b$ zawodow" na podstawie kontraktu przez okres …...... lat,…….miesi$cy,
…….dni, to jest od dnia ........................... do dnia ............................................ .
§ 2. &o!nierz zobowi"zuje si$ pe!ni' s!u#b$ na stanowisku
...........................................................................................................................................................
(dok!adne okre%lenie stanowiska s!u#bowego uj$tego w etacie jednostki wojskowej)
zgodnie z kadencj" okre%lon" w decyzji personalnej ...................................................................
(nazwa podmiotu wydaj"cego rozkaz)
Nr .............. z dnia ................................. w Jednostce Wojskowej ...................................................
(nazwa jednostki wojskowej)
oraz na stanowiskach s!u#bowych przez czas kadencji okre%lony w decyzji personalnej podmiotu
uprawnionego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie
zawartymi w opisie stanowiska s!u#bowego, na jakie #o!nierz ma by' wyznaczony.
§ 3. &o!nierz o%wiadcza, #e przed podpisaniem niniejszego kontraktu zapozna! si$ z przepisami
normuj"cymi przebieg s!u#by wojskowej #o!nierzy, zamieszczonymi w ustawie z dnia 11 wrze%nia
2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z pó)n. zm.) i innych
ustawach okre%laj"cych prawa i obowi"zki #o!nierzy zawodowych w czasie pe!nienia s!u#by

6
wojskowej, a tak#e w aktach wykonawczych do tych ustaw.
§ 4. W przypadku niezg!oszenia si$ osoby, z któr" podpisano kontrakt, w terminie i miejscu
okre%lonym w kontrakcie niniejszy kontrakt uznaje si$ za niespe!niony z mocy prawa z powodu
przyczyn le#"cych po stronie strony (osoby powo!anej).
§ 5. Kontrakt sporz"dzono w ................... jednobrzmi"cych egzemplarzach, po jednym dla ka#dej ze
stron (i do .....................).

.............................................. mp. ...........................................................................


(podpis #o!nierza) (podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na
stanowisko)

7
Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy


zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) wymusza konieczno%' wydania nowego
rozporz"dzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powo!ywania do zawodowej s!u#by
wojskowej. Projektowane rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powo!ywania do zawodowej s!u#by
wojskowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 4428).
Zasadnicze zmiany w zakresie powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej, dotycz"
podmiotów w!a%ciwych do powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej oraz trybu
powo!ywania #o!nierzy do zawodowej s!u#by wojskowej.
Dotychczasowe kompetencje Ministra Obrony Narodowej w zakresie powo!ywania
oficerów na stanowiska s!u#bowe o stopniach etatowych pu!kownika (komandora) i genera!a
(admira!a) pozostawiono bez zmian. Natomiast kompetencje dyrektora departamentu
Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, w zakresie powo!ywania do
zawodowej s!u#by wojskowej podoficerów zawodowych zosta!y przekazane Szefowi Sztabu
Generalnego WP, dowódcom rodzajów Si! Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Si!
Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendantowi G!ównemu
&andarmerii Wojskowej i Dowódcy Garnizonu Warszawa. Pozostawiono tak#e
dotychczasowe kompetencje dowódców jednostek wojskowych zajmuj"cych stanowiska
o stopniach etatowych co najmniej pu!kownika do powo!ywania #o!nierzy do korpusu
szeregowych zawodowych. Dotychczasowa praktyka wykaza!a, #e powo!ywanie do korpusu
szeregowych zawodowych powinien realizowa' dowódca jednostki wojskowej, w której
etacie wyst$puj" takie stanowiska. Znacznie skraca to okres powo!ywania do s!u#by
szeregowych zawodowych. T" form" s!u#by s" zainteresowani #o!nierze rezerwy, którzy
mieszkaj" w pobli#u danej jednostki wojskowej. Nie ma zatem potrzeby anga#owania
wy#szych podmiotów, poza dowódc" i w!a%ciwym wojskowym komendantem uzupe!nie(, w
proces powo!ania #o!nierza do zawodowej s!u#by wojskowej w korpusie szeregowych
zawodowych. W zwi"zku z zawieszeniem poboru do odbywania zasadniczej s!u#by
wojskowej, poborowi wyra#aj"cy ch$' pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej w korpusie
szeregowych zawodowych w okre%lonej jednostce wojskowej, kierowani b$d" na szkolenie
do o%rodków szkolenia. Po uko(czeniu szkolenia uprawnieni dowódcy jednostek wojskowych
b$d" zawiera' z nimi kontrakty na pe!nienie s!u#by kontraktowej.
W projektowanym rozporz"dzeniu pozostawiono tryb powo!ywania do zawodowej
s!u#by wojskowej spo%ród #o!nierzy rezerwy.
Przyj$to, #e #o!nierz rezerwy zainteresowany pe!nieniem zawodowej s!u#by wojskowej
zg!asza si$ do wojskowego komendanta uzupe!nie(, który ustala, czy spe!nia on warunki
wymagane przez ustaw$ pragmatyczn" do powo!ania go do s!u#by w danym korpusie kadry
zawodowej oraz umo#liwia zainteresowanemu zapoznanie si$ z przepisami normuj"cymi
przebieg zawodowej s!u#by wojskowej.
Nast$pnie wojskowy komendant uzupe!nie( dokonuje analizy wolnych stanowisk
w jednostkach wojskowych stacjonuj"cych na administrowanym prze niego terenie, pod
wzgl$dem mo#liwo%ci powo!ania zainteresowanego do zawodowej s!u#by wojskowej.
W przypadku braku takich stanowisk i ustaleniu, #e zainteresowany wyra#a wol$ pe!nienia
s!u#by w jednostkach wojskowych na terenie administrowanym przez inne wojskowe
komendy uzupe!nie(, podejmuje dzia!ania zmierzaj"ce do usytuowania #o!nierza rezerwy na
stanowisku zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami, w okre%lonej jednostce wojskowej.
Dowódcy jednostek wojskowych, zobowi"zani s" przesy!a' do w!a%ciwej wojskowej
komendy uzupe!nie(, do ko(ca ka#dego kwarta!u, informacj$ o wolnych stanowiskach
s!u#bowych, na których mog" pe!ni' zawodow" s!u#b$ wojskow" #o!nierze rezerwy.
Je#eli zainteresowany #o!nierz rezerwy wyrazi ch$ci pe!nienia s!u#by na wskazanym

8
stanowisku, wojskowy komendant uzupe!nie( ustala z nim i podmiotem posiadaj"cym
kompetencje do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, termin i miejsce przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej, po której wydaje si$ #o!nierzowi rezerwy za%wiadczenie o
mo#liwo%ci wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, zamieszczaj"c w nim dane tego
stanowiska.
Po uzyskaniu takiego za%wiadczenia, #o!nierz rezerwy sk!ada w kancelarii wojskowej
komendy uzupe!nie( pisemny wniosek o powo!anie do zawodowej s!u#by wojskowej
do!"czaj"c do niego wymagane dokumenty. Po z!o#eniu wniosku, wojskowy komendant
uzupe!nie( kieruje #o!nierza rezerwy do w!a%ciwej wojskowej komisji lekarskiej w celu
ustalenia zdolno%ci fizycznej i psychicznej do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej.
Nast$pnie wniosek #o!nierza rezerwy wraz z wymaganymi dokumentami przesy!any jest
do podmiotu w!a%ciwego do powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej, który wydaje rozkaz
personalny o powo!aniu #o!nierza do zawodowej s!u#by wojskowej i przesy!a go do podmiotu
w!a%ciwego do wyznaczenia powo!anego #o!nierza na stanowisko s!u#bowe, je#eli sam nie
jest tym podmiotem. Podmiot uprawniony do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe zawiera z
#o!nierzem kontrakt na pe!nienie zawodowej s!u#by wojskowej. Zgodnie z delegacj"
ustawow" w projektowanym rozporz"dzeniu zamieszczono potrzeb$ wynikaj"c" z art. 31 ust.
2 ustawy o konieczno%ci mianowania #o!nierza posiadaj"cego ni#szy stopie( od stopnia
etatowego stanowiska s!u#bowego na stopie( wojskowy odpowiadaj"cy stopniowi
etatowemu stanowiska s!u#bowego, na jakie ma by' wyznaczony po powo!aniu do
zawodowej s!u#by wojskowej.
W projektowanym rozporz"dzeniu uszczegó!owiono tryb wyst$powania #o!nierzy s!u#by
kontraktowej o zawarcie kolejnego kontraktu lub powo!anie do s!u#by sta!ej. Okre%lono, #e
#o!nierz wyst$puje z wnioskiem do podmiotu w!a%ciwego do zawarcia kolejnego kontraktu Lu
do podmiotu uprawnionego do powo!ania do s!u#by sta!ej. Dowódca jednostki wojskowej
je#eli sam nie jest tym podmiotem, opiniuje wniosek #o!nierza i przesy!a do w!a%ciwego
podmiotu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku #o!nierza, w!a%ciwy podmiot
wydaje decyzj$ personaln" o powo!aniu #o!nierza do s!u#by sta!ej lub zawiera z #o!nierzem
kolejny kontrakt. Odmowa powo!ania #o!nierza do s!u#by sta!ej lub zawarcia z nim kolejnego
kontraktu nast$puje w formie decyzji personalnej.
Rozporz"dzenie okre%la równie# szczegó!owe warunki i tryb nadawania pierwszych
stopni wojskowych, osobom o których mowa w art. 10 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 oraz art.
11 ustawy.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na
jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.
2. Wp!yw na rynek pracy:
Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa,
poniewa# nie wprowadzaj" zmian w tej kwestii do obowi"zuj"cego obecnie stanu
prawnego.
4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:
Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.
5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:
Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.
6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:

9
MATERIA# INFORMACYJNY

PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia ………………..

w sprawie okre'lenia stopni Policji, Stra"y Granicznej, Biura Ochrony Rz*du, Pa&stwowej
Stra"y Po"arnej, S!u"y Wi)ziennej, Agencji Bezpiecze&stwa Wewn)trznego, Agencji Wywiadu,
S!u"by Wywiadu Wojskowego i S!u"by Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadaj*cych stopniom
wojskowym

Na podstawie art. 17a ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Stopnie Policji, Stra#y Granicznej, Biura Ochrony Rz"du, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej,
S!u#by Wi$ziennej, Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S!u#by Wywiadu
Wojskowego i S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadaj"ce stopniom wojskowym okre%la
za!"cznik do rozporz"dzenia.

§ 2. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

1
Za!"cznik

STOPNIE POLICJI, STRA%Y GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZ$DU, PA+STWOWEJ


STRA%Y PO%ARNEJ, S#U%BY WI,ZIENNEJ, AGENCJI BEZPIECZE+STWA
WEWN,TRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, S#U%BY WYWIADU WOJSKOWEGO I
S#U%BY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJ$CE STOPNIOM
POLICYJNYM

Stopnie Stopnie w Stopnie w Stra#y Stopnie w Stopnie w Stopnie S!u#by Stopnie w Stopnie w
wojskowe Policji Granicznej Biurze Pa(stwowej Wi$ziennej Agencji S!u#bie
Ochrony Stra#y Po#arnej Bezpiecze(stw Wywiadu
Rz"du a Wojskowego i
Wewn$trznego S!u#bie
i Agencji Kontrwywiadu
Wywiadu Wojskowego

1 3 4 5 6 7 8 9
szeregowy posterunkowy szeregowy szeregowy stra#ak szeregowy szeregowy szeregowy
(marynarz) Stra#y S!u#by
Granicznej Wi$ziennej
(marynarz
Stra#y
Granicznej)

starszy starszy starszy starszy starszy stra#ak starszy starszy starszy


szeregowy posterunkowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy
(starszy Stra#y S!u#by
marynarz) Granicznej Wi$ziennej
(starszy
marynarz Stra#y
Granicznej)

kapral (mat) brak kapral Stra#y kapral sekcyjny kapral S!u#by kapral kapral
odpowiednika Granicznej (mat Wi$ziennej
Stra#y
Granicznej)

starszy kapral brak brak starszy sekcyjny starszy kapral starszy kapral starszy kapral
(starszy mat) brak odpowiednika odpowiednika S!u#by
odpowiednika Wi$ziennej
plutonowy plutonowy plutonowy m!odszy plutonowy plutonowy plutonowy
(bosmanmat) brak Stra#y ogniomistrz S!u#by
odpowiednika Granicznej Wi$ziennej starszy starszy
(bosmanmat plutonowy plutonowy
Stra#y
Granicznej)

2
1 3 4 5 6 7 8 9
sier#ant sier#ant Policji sier#ant Stra#y sier#ant ogniomistrz sier#ant S!u#by sier#ant sier#ant
(bosman) Granicznej Wi$ziennej
(bosman Stra#y
Granicznej)

starszy starszy sier#ant starszy sier#ant starszy starszy starszy sier#ant starszy starszy sier#ant
sier#ant Policji Stra#y sier#ant ogniomistrz S!u#by sier#ant
(starszy Granicznej Wi$ziennej sier#ant
bosman) sier#ant (starszy bosman sier#ant sztabowy
sztabowy Stra#y sier#ant sztabowy
Policji Granicznej) sztabowy starszy sier#ant
S!u#by starszy sztabowy
sier#ant Wi$ziennej sier#ant
sztabowy sztabowy
Stra#y starszy sier#ant
Granicznej sztabowy
(bosman S!u#by
sztabowy Wi$ziennej
Stra#y
Granicznej)
m!odszy m!odszy m!odszy m!odszy m!odszy m!odszy m!odszy m!odszy
chor"#y aspirant Policji chor"#y Stra#y chor"#y aspirant chor"#y S!u#by chor"#y chor"#y
(m!odszy Granicznej Wi$ziennej
chor"#y
marynarki)
chor"#y aspirant Policji chor"#y Stra#y chor"#y aspirant chor"#y S!u#by chor"#y chor"#y
(chor"#y Granicznej Wi$ziennej
marynarki)

starszy starszy aspirant starszy chor"#y starszy starszy aspirant starszy chor"#y starszy starszy
chor"#y Policji Stra#y chor"#y S!u#by chor"#y chor"#y
(starszy Granicznej aspirant Wi$ziennej
chor"#y aspirant sztabowy m!odszy m!odszy
marynarki) sztabowy chor"#y chor"#y chor"#y
Policji sztabowy sztabowy sztabowy
Stra#y
Granicznej chor"#y chor"#y
sztabowy sztabowy
starszy brak starszy chor"#y brak brak brak starszy starszy
chor"#y odpowiednika sztabowy odpowiednika odpowiednika odpowiednika chor"#y chor"#y
sztabowy Stra#y sztabowy sztabowy
(starszy Granicznej
chor"#y
sztabowy
marynarki)
podporucznik podkomisarz podporucznik podporucznik m!odszy podporucznik podporucznik podporucznik
(podporuczni Policji Stra#y kapitan S!u#by
k marynarki) Granicznej Wi$ziennej

porucznik komisarz porucznik porucznik kapitan porucznik porucznik porucznik


(porucznik Policji Stra#y S!u#by
marynarki) Granicznej Wi$ziennej

3
1 3 4 5 6 7 8 9
kapitan nadkomisarz kapitan Stra#y kapitan starszy kapitan kapitan S!u#by kapitan kapitan
(kapitan Policji Granicznej Wi$ziennej
marynarki)
major podinspektor major Stra#y major m!odszy major S!u#by major major
(komandor Policji Granicznej brygadier Wi$ziennej
podporucznik) (komandor
podporucznik
Stra#y
Granicznej)

podpu!kownik m!odszy podpu!kownik podpu!kownik brygadier podpu!kownik podpu!kownik podpu!kownik


(komandor inspektor Stra#y S!u#by
porucznik) Policji Granicznej Wi$ziennej
(komandor
porucznik
Stra#y
Granicznej)

pu!kownik inspektor pu!kownik pu!kownik starszy pu!kownik pu!kownik pu!kownik


(komandor) Policji Stra#y brygadier S!u#by
Granicznej Wi$ziennej
(komandor
Stra#y
Granicznej)

genera! nadinspektor genera! brygady genera! nadbrygadier genera! S!u#by genera! genera!
brygady Policji Stra#y brygady Wi$ziennej brygady brygady
(kontradmira!) Granicznej
(kontradmira!
Stra#y
Granicznej)

genera! generalny genera! dywizji genera! genera! brak brak brak


dywizji inspektor Stra#y dywizji brygadier odpowiednika odpowiednika odpowiednika
(wiceadmira!) Policji Granicznej
(wiceadmira!
Stra#y
Granicznej)

4
Uzasadnienie

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie upowa#nienia ustawowego zawartego w art. 17a ust.
5 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr
141, poz. 892) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 8 ustawy z dnia ………. 2008 r. o zmianie ustawy o
s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz….).
G!ównym celem proponowanych rozwi"za( jest poszerzenie bazy naboru do zawodowej s!u#by
wojskowej. Rozwi"zania te pozwalaj", je#eli przemawiaj" za tym potrzeby Si! Zbrojnych, powo!a' do
zawodowej s!u#by wojskowej funkcjonariusza lub inn" osob$ posiadaj"c" stopie( policyjny, Stra#y
Granicznej, Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rz"du, S!u#by
Kontrwywiadu Wojskowego, S!u#by Wywiadu Wojskowego, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, S!u#by
Wi$ziennej lub Urz$du Ochrony Pa(stwa, na stanowisko s!u#bowe odpowiadaj"ce posiadanemu przez
niego stopniowi w odpowiedniej s!u#bie.
Projekt rozporz"dzenia okre%la stopnie Policji, Stra#y Granicznej, Biura Ochrony Rz"du,
Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, S!u#y Wi$ziennej, Agencji Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji
Wywiadu, S!u#by Wywiadu Wojskowego i S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadaj"ce
stopniom wojskowym z uwzgl$dnieniem równorz$dno%ci pierwszych stopni w poszczególnych
korpusach.
W dotychczasowym stanie prawnym nie by!o mo#liwo%ci uznania stopnia uzyskanego w innej
s!u#bie (Policji, Stra#y Granicznej, Biurze Ochrony Rz"du, Pa(stwowej Stra#y Po#arnej, Agencji
Bezpiecze(stwa Wewn$trznego, Agencji Wywiadu, S!u#bie Wywiadu Wojskowego, S!u#bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S!u#bie Wi$ziennej lub Urz$dzie Ochrony Pa(stwa) na gruncie
zawodowej s!u#by wojskowej. Efektem tego by!o niemo#liwo%' powo!ywania osoby posiadaj"cej
okre%lony stopie( w wy#ej wskazanej s!u#bie do zawodowej s!u#by wojskowej na stanowisko
oznaczone porównywalnym stopniem wojskowym.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej.
2. Wp!yw na rynek pracy:
Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa, poniewa#
nie wprowadzaj" zmian w tej kwestii do obowi"zuj"cego obecnie stanu prawnego.
4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:
Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.
5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:
Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.
6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:

5
MATERIA# INFORMACYJNY

PROJEKT
23.10.2008 r.
ROZPORZ$DZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia ........................

w sprawie s!u"by wojskowej "o!nierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska s!u"bowe


w instytucjach cywilnych

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) szczegó!owy tryb post$powania przy wyznaczaniu #o!nierzy zawodowych na stanowiska
s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z
pó)n. zm.), zwanej dalej „ustaw"” i odwo!ywania z tych stanowisk;
2) tryb post$powania przy kierowaniu #o!nierzy zawodowych w celu wyznaczenia na
stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
i odwo!ywania ich z tej s!u#by;
3) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru w zakresie pe!nienia
czynnej s!u#by wojskowej nad #o!nierzami zawodowymi pe!ni"cymi s!u#b$ w instytucjach
cywilnych;
4) szczegó!owe warunki i tryb opiniowania #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych zawodow"
s!u#b$ wojskow" w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
oraz prze!o#onych uprawnionych do sporz"dzania opinii.

§ 2. Zgod$ na wyznaczenie do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na stanowisku


s!u#bowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, #o!nierz
zawodowy wyra#a w formie pisemnego o%wiadczenia zawieraj"cego nazw$ instytucji cywilnej
i stanowiska s!u#bowego, na którym ma pe!ni' s!u#b$.

§ 3. 1. W celu utworzenia lub likwidacji w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy, stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych, kierownik
instytucji cywilnej wyst$puje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej.
2. Wniosek dotycz"cy utworzenia stanowisk s!u#bowych powinien zawiera' nazw$ instytucji
cywilnej (nazw$ tworzonej komórki organizacyjnej) oraz nazw$ i liczb$ stanowisk s!u#bowych
przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych, a tak#e opis tych stanowisk i wymagania
kwalifikacyjne do ich zajmowania oraz, zakres zada( wykonywanych na rzecz obronno%ci
i bezpiecze(stwa pa(stwa na danych stanowiskach s!u#bowych.

1
3. Wniosek dotycz"cy likwidacji stanowisk s!u#bowych powinien zawiera' nazw$ instytucji
cywilnej (nazw$ likwidowanej komórki organizacyjnej), nazw$ i liczb$ likwidowanych
stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych oraz uzasadnienie ze
wskazaniem sposobu realizacji zada( wykonywanych dot"d przez #o!nierzy zawodowych na
danych stanowiskach s!u#bowych.

4. Kierownicy instytucji cywilnych mog" wyst"pi' z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2,


je#eli posiadaj" limit zatrudnienia pozwalaj"cy na utworzenie stanowisk s!u#bowych
przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych oraz posiadaj" %rodki na przys!uguj"ce #o!nierzowi
uposa#enie i inne nale#no%ci pieni$#ne.

§ 4. Minister Obrony Narodowej mo#e odmówi' uwzgl$dnienia wniosku, o którym mowa


w § 3 ust. 2, je#eli na wskazanych stanowiskach s!u#bowych nie b$d" wykonywane szczególne
zadania na rzecz obronno%ci i bezpiecze(stwa pa(stwa.

§ 5. 1. Po uwzgl$dnieniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, Minister Obrony


Narodowej:
1) ustala - do celów zwi"zanych z pe!nieniem zawodowej s!u#by wojskowej oraz obliczania
uposa#enia i innych nale#no%ci pieni$#nych na stanowiskach s!u#bowych okre%lonych
we wniosku - stopnie etatowe, do których zaszeregowuje te stanowiska, stosownie
do równorz$dnych lub odpowiednich stanowisk s!u#bowych wyst$puj"cych w etatach
komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podporz"dkowanych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami
organizacyjnymi Si! Zbrojnych", oraz grupy uposa#enia;
2) przedstawia kierownikowi instytucji cywilnej imienne propozycje obsady stanowisk
s!u#bowych okre%lonych we wniosku, po uprzednim uzyskaniu od tych #o!nierzy
zawodowych o%wiadcze(, o których mowa w § 2.
2. Imienne propozycje obsady stanowisk s!u#bowych okre%lonych we wniosku, o którym
mowa w § 3 ust. 2, mo#e przedstawi' Ministrowi Obrony Narodowej równie# kierownik
instytucji cywilnej.
3. Po uzgodnieniu obsady stanowisk s!u#bowych mi$dzy Ministrem Obrony Narodowej
a kierownikiem instytucji cywilnej, Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanych
#o!nierzy zawodowych z zajmowanych stanowisk s!u#bowych i kieruje ich do instytucji cywilnej
w celu wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe.
4. Kierownik instytucji cywilnej wyznacza #o!nierza zawodowego na uzgodnione
stanowisko s!u#bowe w formie przewidzianej dla tego stanowiska oraz zawiadamia Ministra
Obrony Narodowej o dokonanym wyznaczeniu, okre%laj"c dat$ obj$cia stanowiska s!u#bowego
przez #o!nierza zawodowego.
5. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego w sprawach kadr,
na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, stwierdza dla celów ewidencyjnych
w rozkazie dziennym dat$ obj$cia przez #o!nierza zawodowego stanowiska s!u#bowego
w instytucji cywilnej oraz przydzia! na zaopatrzenie logistyczne i finansowe do jednostki
organizacyjnej Si! Zbrojnych.

2
§ 6. 1. Kierownik instytucji cywilnej mo#e wyznacza' #o!nierzy na inne stanowiska
s!u#bowe przeznaczone dla #o!nierzy zawodowych w kierowanej przez siebie instytucji cywilnej,
w formie przewidzianej dla tych stanowisk.
2. Kierownik instytucji cywilnej wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia
z Ministrem Obrony Narodowej. W ramach tego uzgodnienia kierownik instytucji cywilnej
przedk!ada Ministrowi Obrony Narodowej o%wiadczenie #o!nierza, o którym mowa w § 2.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik instytucji cywilnej zawiadamia
Ministra Obrony Narodowej o dokonanym wyznaczeniu, okre%laj"c dat$ obj$cia stanowiska
s!u#bowego przez #o!nierza zawodowego.
4. Przepis § 5 ust. 5 stosuje si$ odpowiednio.

§ 7. 1. Kierownik instytucji cywilnej w przypadkach:


1) reorganizacji instytucji cywilnej powoduj"cej zmniejszenie liczby stanowisk s!u#bowych
przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych;
2) likwidacji stanowiska s!u#bowego, które #o!nierz zawodowy zajmowa!;
3) orzeczenia przez wojskow" komisj$ lekarsk" niezdolno%ci #o!nierza zawodowego
do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na zajmowanym stanowisku s!u#bowym
- o ile nie mo#e dokona' wyznaczenia #o!nierza zawodowego na inne stanowisko s!u#bowe
w trybie § 6, kieruje #o!nierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.
2. W sytuacjach okre%lonych w ust. 1, w odniesieniu do #o!nierza zawodowego pe!ni"cego
s!u#b$ wojskow" na stanowisku s!u#bowym s$dziego s"du wojskowego, kierownik instytucji
cywilnej wyznacza tego #o!nierza, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na inne
stanowisko s!u#bowe s$dziego s"du wojskowego w Departamencie S"dów Wojskowych
Ministerstwa Sprawiedliwo%ci.
3. O zamiarze skierowania, o którym mowa w ust. 1, kierownik instytucji cywilnej
zawiadamia Ministra Obrony Narodowej i #o!nierza zawodowego co najmniej z trzymiesi$cznym
wyprzedzeniem, z wyj"tkiem ust. 1 pkt 3, kiedy skierowanie nast$puje niezw!ocznie.
Skierowanie nast$puje w ostatnim dniu miesi"ca po up!ywie trzech miesi$cy od dnia
zawiadomienia #o!nierza zawodowego.
4. Trzymiesi$czny termin, o którym mowa w ust. 3 oraz w § 9 ust. 2 i 3, mo#e by' skrócony
za pisemn" zgod" Ministra Obrony Narodowej, kierownika instytucji cywilnej
i zainteresowanego #o!nierza zawodowego.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego w sprawach kadr dokonuje wypowiedzenia stosunku s!u#bowego
zawodowej s!u#by wojskowej lub wyst$puje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej
o dokonanie wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej, gdy brak jest
mo#liwo%ci wyznaczenia #o!nierza zawodowego na inne stanowisko odpowiadaj"ce jego
kwalifikacjom zawodowym.

§ 8. 1. W przypadkach okre%lonych w art. 112 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, kierownik instytucji


cywilnej mo#e skierowa' #o!nierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.
2. Przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje si$ odpowiednio.

3
§ 9. 1. Minister Obrony Narodowej odwo!uje niezw!ocznie #o!nierza zawodowego
z pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na stanowisku s!u#bowym w instytucji cywilnej,
w przypadkach okre%lonych w art. 111 pkt 1-6c, 8 i 11-16 ustawy.
2. Minister Obrony Narodowej z uwagi na uzasadnione potrzeby Si! Zbrojnych mo#e
odwo!a' #o!nierza zawodowego z pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na stanowisku
s!u#bowym w instytucji cywilnej, zawiadamiaj"c o tym kierownika instytucji cywilnej i #o!nierza
w trybie okre%lonym w § 7 ust. 3 i 4.
3. Minister Obrony Narodowej odwo!uje #o!nierza zawodowego z pe!nienia zawodowej
s!u#by wojskowej na stanowisku s!u#bowym w instytucji cywilnej, na jego wniosek, nawet bez
zgody kierownika instytucji cywilnej. Odwo!anie nast$puje z up!ywem trzech miesi$cy
od ostatniego dnia miesi"ca kalendarzowego, w którym #o!nierz zawodowy z!o#y! wniosek.
4. W przypadku dokonania wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by
wojskowej przez #o!nierza pe!ni"cego zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowisku s!u#bowym
w instytucji cywilnej, odwo!anie nast$puje z dniem up!ywu okresu wypowiedzenia. Okres ten
up!ywa po sze%ciu miesi"cach od dnia z!o#enia wypowiedzenia przez #o!nierza zawodowego,
w ostatnim dniu miesi"ca.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si$ do #o!nierza zawodowego pe!ni"cego zawodow" s!u#b$
wojskow" na stanowisku s$dziego s"du wojskowego w Departamencie S"dów Wojskowych
Ministerstwa Sprawiedliwo%ci.

§ 10. Zgod$ na wyznaczenie do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na stanowisku


s!u#bowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, #o!nierz
zawodowy wyra#a w formie pisemnego o%wiadczenia zawieraj"cego nazw$ instytucji cywilnej
i oznaczenie stopnia etatowego stanowiska s!u#bowego, na którym ma pe!ni' s!u#b$.
§ 11.1. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy wyst$puje
z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie #o!nierza zawodowego do podleg!ej
instytucji cywilnej. Do wniosku za!"cza o%wiadczenie, o którym mowa w § 10.
2. Po uzgodnieniu wniosku, Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanych #o!nierzy
zawodowych z zajmowanych stanowisk s!u#bowych i kieruje ich do instytucji cywilnej w celu
wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe.
3. Przed skierowaniem #o!nierza zawodowego do instytucji cywilnej, o której mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1 ustawy, mo#e on zosta' przeniesiony do rezerwy kadrowej podmiotu okre%lonego
w art. 20 ust. 3 ustawy.
4. Przepisy § 5 ust. 4 stosuje si$ odpowiednio.

§ 12. 1. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy,
w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, o ile nie mo#e wyznaczy' #o!nierza zawodowego
na inne stanowisko s!u#bowe, kieruje #o!nierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.
2. Przepisy § 7 ust. 3-5 stosuje si$ odpowiednio.
§ 13. 1. W przypadkach okre%lonych w art. 112 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, kierownik
instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, mo#e skierowa' #o!nierza
zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.

4
2. W przypadku okre%lonym w art. 112 ust 1 pkt 3 ustawy, kierownik instytucji cywilnej, o
którym mowa w ust. 1, z dniem up!ywu kadencji na stanowisku s!u#bowym, kieruje #o!nierza
zawodowego do Ministra Obrony Narodowej
3. Przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje si$ odpowiednio.

§ 14. 1. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy kieruje
niezw!ocznie #o!nierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej w przypadkach okre%lonych
w art. 111 pkt 1-7 i 11-16 ustawy.
2. Przepisy § 9 ust. 2-4 stosuje si$ odpowiednio.

§ 15. 1. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór w zakresie pe!nienia czynnej s!u#by
wojskowej nad #o!nierzami zawodowymi pe!ni"cymi zawodow" s!u#b$ wojskow" w instytucji
cywilnej w odniesieniu do:
1) s$dziów s"dów wojskowych powo!anych na stanowiska s!u#bowe w Departamencie S"dów
Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwo%ci;
2) #o!nierzy wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych,
zaszeregowanych do etatowych stopni genera!a brygady (kontradmira!a) i wy#szych;
3) #o!nierzy wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór przez dyrektora departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego w sprawach kadr w odniesieniu do pozosta!ych #o!nierzy
zawodowych wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nast$puje w trybie przepisów
rozporz"dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu
wykonywania nadzoru w zakresie czynnej s!u#by wojskowej #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
w s"dach wojskowych (Dz. U. Nr 15, poz. 143).
4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszaj" uprawnie( prze!o#onych s!u#bowych, którym #o!nierz
zawodowy podlega w instytucji cywilnej z tytu!u zajmowania w niej stanowiska s!u#bowego.
5. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w
przypadku gdy w instytucji tej pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" co najmniej dwóch #o!nierzy
zawodowych, mo#e przekaza' swoje uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, wynikaj"ce z
art. 7 ust. 2 ustawy, #o!nierzowi, który zajmuje w instytucji cywilnej najwy#sze stanowisko.

§ 16. 1. Nadzór, o którym mowa w § 15 ust. 1-3, obejmuje zagadnienia zwi"zane


w szczególno%ci z:
1) wyszkoleniem wojskowym;
2) szkoleniem fizycznym i dzia!alno%ci" sportow";
3) przestrzeganiem przepisów ubiorczych;
4) przestrzeganiem dyscypliny etatowej;
5) dzia!alno%ci" wychowawcz";
6) dzia!alno%ci" kadrow";

5
7) bezpiecze(stwem i higien" s!u#by;
8) dzia!alno%ci" mobilizacyjno-uzupe!nieniow" oraz przygotowywaniem do wykonywania
zada( na stanowiskach s!u#bowych w czasie wojny.
2. Nadzór wykonuje si$ w szczególno%ci przez kontrole problemowe prowadzone dora)nie
i obejmuj"ce wybran" problematyk$.
3. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego w sprawach kadr
informuje instytucje cywilne, w których #o!nierzy zawodowych wyznacza si$ na stanowiska
s!u#bowe, o przydziale tych #o!nierzy na zaopatrzenie logistyczne i finansowe do jednostek
organizacyjnych Si! Zbrojnych.

§ 17. 1. &o!nierze zawodowi pe!ni"cy zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowiskach


s!u#bowych w instytucjach cywilnych podlegaj" opiniowaniu s!u#bowemu na zasadach
okre%lonych w przepisach o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych, z wy!"czeniem art. 26
ust. 6 ustawy.
2. &o!nierze zawodowi podlegaj" opiniowaniu s!u#bowemu co trzy lata, bez okre%lania
prognoz, a je#eli okres pe!nienia s!u#by jest krótszy ni# trzy lata, #o!nierze podlegaj" opiniowaniu
s!u#bowemu w zwi"zku z zako(czeniem s!u#by na danym stanowisku s!u#bowym.

§ 18. Zasady wyznaczania #o!nierzy zawodowych b$d"cych s$dziami s"dów wojskowych na


stanowiska s!u#bowe w Departamencie S"dów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwo%ci
i odwo!ywania ich z tych stanowisk reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju
s"dów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676).

§ 19. &o!nierze zawodowi, którzy w dniu wej%cia w #ycie rozporz"dzenia pe!ni" zawodow"
s!u#b$ wojskow" na stanowiskach s!u#bowych w instytucjach cywilnych na podstawie
rozporz"dzenia Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie s!u#by wojskowej #o!nierzy
zawodowych wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 53,
poz. 312), pozostaj" nadal na zajmowanych stanowiskach i pe!ni" dalsz" s!u#b$ na zasadach
okre%lonych w niniejszym rozporz"dzeniu.

§ 20. Traci moc rozporz"dzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie s!u#by
wojskowej #o!nierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe w instytucjach
cywilnych (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

§. 21. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

6
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 22 ust. 9


ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 11 ustawy z dnia ……… o zmianie ustawy o
s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr…, poz. …..).
Projekt rozporz"dzenia reguluje kwesti$ tworzenia i likwidacji stanowisk s!u#bowych
przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22
ust. 2 i 3 ustawy. Zak!ada si$, #e utworzenie lub likwidacja w instytucji cywilnej stanowisk
s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych wymaga wyst"pienia kierownika
instytucji cywilnej z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej. Wniosek dotycz"cy utworzenia
stanowisk s!u#bowych powinien zawiera' nazw$ instytucji cywilnej (nazw$ tworzonej komórki
organizacyjnej) oraz nazw$ i liczb$ stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy
zawodowych, a tak#e opis tych stanowisk i wymagania kwalifikacyjne do ich zajmowania oraz,
zakres zada( wykonywanych na rzecz obronno%ci i bezpiecze(stwa pa(stwa na danych
stanowiskach s!u#bowych. Mo#liwo%' wyst"pienia z takim wnioskiem uzale#niona jest od
posiadania przez kierownika instytucji cywilnej limitu zatrudnienia pozwalaj"cego na utworzenie
stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych oraz posiadania %rodków na
przys!uguj"ce #o!nierzowi uposa#enie i inne nale#no%ci pieni$#ne. Minister Obrony Narodowej
mo#e odmówi' uwzgl$dnienia wniosku, o utworzenie stanowiska, je#eli na tym stanowisku
s!u#bowym nie b$d" wykonywane szczególne zadania na rzecz obronno%ci i bezpiecze(stwa
pa(stwa. Natomiast wniosek dotycz"cy likwidacji stanowisk s!u#bowych powinien zawiera'
nazw$ instytucji cywilnej (nazw$ likwidowanej komórki organizacyjnej), nazw$ i liczb$
likwidowanych stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych oraz
uzasadnienie ze wskazaniem sposobu realizacji zada( wykonywanych dot"d przez #o!nierzy
zawodowych na danych stanowiskach s!u#bowych.
Proponowane rozwi"zania okre%laj" szczegó!owy tryb post$powania przy wyznaczaniu
#o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u#bowe w tych instytucjach oraz tryb post$powania
dotycz"cy odwo!ywania #o!nierzy z tych stanowisk. Proponuje si$, #e po utworzeniu stanowiska
w instytucji cywilnej nast$puje uzgodnienie obsady stanowisk s!u#bowych mi$dzy Ministrem
Obrony Narodowej a kierownikiem instytucji cywilnej. Po jej uzgodnieniu Minister Obrony
Narodowej zwalnia wytypowanych #o!nierzy zawodowych z zajmowanych stanowisk
s!u#bowych i kieruje ich do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe.
Kierownik instytucji cywilnej wyznacza #o!nierza zawodowego na uzgodnione stanowisko
s!u#bowe w formie przewidzianej dla tego stanowiska oraz zawiadamia Ministra Obrony
Narodowej o dokonanym wyznaczeniu, okre%laj"c dat$ obj$cia stanowiska s!u#bowego przez
#o!nierza zawodowego. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego w
sprawach kadr, na podstawie zawiadomienia, stwierdza dla celów ewidencyjnych w rozkazie
dziennym dat$ obj$cia przez #o!nierza zawodowego stanowiska s!u#bowego w instytucji
cywilnej oraz przydzia! na zaopatrzenie logistyczne i finansowe do jednostki organizacyjnej Si!
Zbrojnych.

Odwo!anie mo#e mie' charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Minister Obrony


Narodowej odwo!uje niezw!ocznie #o!nierza zawodowego z pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej na stanowisku s!u#bowym w instytucji cywilnej, w przypadkach okre%lonych w art.

7
111 pkt 1-6c, 8 i 11-16 ustawy. Natomiast, w przypadkach okre%lonych w art. 112 ust. 1 pkt 1, 2 i
4 ustawy, kierownik instytucji cywilnej mo#e skierowa' #o!nierza zawodowego do Ministra
Obrony Narodowej. Za% w przypadkach reorganizacji instytucji cywilnej powoduj"cej
zmniejszenie liczby stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy zawodowych;
likwidacji stanowiska s!u#bowego, które #o!nierz zawodowy zajmowa!; orzeczenia przez
wojskow" komisj$ lekarsk" niezdolno%ci #o!nierza zawodowego do pe!nienia zawodowej s!u#by
wojskowej na zajmowanym stanowisku s!u#bowym, o ile nie mo#na wyznaczy' #o!nierza
zawodowego na inne stanowisko s!u#bowe kierownik instytucji cywilnej kieruje #o!nierza
zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.
Projekt rozporz"dzenia okre%la równie# sposób wykonywania przez Ministra Obrony
Narodowej nadzoru w zakresie pe!nienia czynnej s!u#by wojskowej nad #o!nierzami
zawodowymi pe!ni"cymi s!u#b$ w instytucjach cywilnych. Obejmuje on sprawy zwi"zane z
wyszkoleniem wojskowym:
! szkoleniem fizycznym i dzia!alno%ci" sportow";
! przestrzeganiem przepisów ubiorczych;
! przestrzeganiem dyscypliny etatowej;
! dzia!alno%ci" wychowawcz";
! dzia!alno%ci" kadrow";
! bezpiecze(stwem i higien" s!u#by;
! dzia!alno%ci" mobilizacyjno-uzupe!nieniow" oraz przygotowywaniem do
wykonywania zada( na stanowiskach s!u#bowych w czasie wojny.
Projektowane rozporz"dzenie reguluje szczegó!owe warunki i tryb opiniowania #o!nierzy
zawodowych pe!ni"cych zawodow" s!u#b$ wojskow" w instytucjach cywilnych, o których mowa
w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy oraz prze!o#onych uprawnionych do sporz"dzania opinii s!u#bowych.
Przewiduje si$, #e #o!nierze zawodowi pe!ni"cy zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowiskach
s!u#bowych w instytucjach cywilnych podlegaj" opiniowaniu s!u#bowemu na zasadach
okre%lonych w przepisach o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych, z wy!"czeniem art. 26
ust. 6 ustawy. Podlegaj" oni opiniowaniu s!u#bowemu co trzy lata, bez okre%lania prognoz, a
je#eli okres pe!nienia s!u#by jest krótszy ni# trzy lata, #o!nierze podlegaj" opiniowaniu
s!u#bowemu w zwi"zku z zako(czeniem s!u#by na danym stanowisku s!u#bowym.
Projekt okre%la, dotychczas nieuregulowany, tryb post$powania przy kierowaniu #o!nierzy
zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe w S!u#bie Kontrwywiadu
Wojskowego (SKW) i S!u#bie Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz odwo!ywania ich z tej
s!u#by. W tym zakresie zak!ada si$, #e z wnioskiem o skierowanie #o!nierza do wyznaczenia w
jednej ze s!u#b wyst$powa! b$dzie jej Szef. Wniosek kierowany b$dzie do Ministra Obrony
Narodowej. Wyznaczenie #o!nierza na stanowisko s!u#bowe w SKW lub SWW wymaga zgody
#o!nierza. Po uzgodnieniu wniosku, Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanego
#o!nierza zawodowego z zajmowanego stanowiska s!u#bowego i kieruje go do SKW lub SWW w
celu wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe. W przypadkach reorganizacji instytucji cywilnej
powoduj"cej zmniejszenie liczby stanowisk s!u#bowych przeznaczonych dla #o!nierzy
zawodowych; likwidacji stanowiska s!u#bowego, które #o!nierz zawodowy zajmowa!; orzeczenia
przez wojskow" komisj$ lekarsk" niezdolno%ci #o!nierza zawodowego do pe!nienia zawodowej
s!u#by wojskowej na zajmowanym stanowisku s!u#bowym, o ile nie mo#na dokona'
wyznaczenia #o!nierza zawodowego na inne stanowisko s!u#bowe Szef s!u#by kieruje #o!nierza

8
zawodowego do Ministra Obrony Narodowej. W przypadkach okre%lonych w art. 111 pkt 1-7 i
11-16 ustawy, Szef s!u#by niezw!ocznie kieruje #o!nierza zawodowego do Ministra Obrony
Narodowej. Natomiast w przypadkach okre%lonych w art. 112 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, Szef
s!u#by, mo#e skierowa' #o!nierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:


Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej.
2. Wp!yw na rynek pracy:
Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa,
poniewa# nie wprowadzaj" zmian w tej kwestii do obowi"zuj"cego obecnie stanu
prawnego.
4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:
Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.
5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:
Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.
6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:

9
MATERIA# INFORMACYJNY

PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia ...................................

w sprawie opiniowania "o!nierzy zawodowych

Na podstawie art. 26 ust. 22 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej


#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) szczegó!owe warunki i tryb:
a) opiniowania #o!nierzy zawodowych, zwanych dalej „#o!nierzami”,
b) dor$czania i zapoznawania #o!nierzy z tre%ci" opinii s!u#bowych,
c) wnoszenia i rozpatrywania odwo!a( od opinii s!u#bowych;
2) tryb okre%lania #o!nierzom indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej s!u#by
wojskowej, zwanej dalej „prognoz"”.;
3) sposób zapoznawania #o!nierza z prognoz";
4) tryb udost$pniania opinii s!u#bowej;
5) wzór arkusza opinii s!u#bowej, zwanego dalej „arkuszem”.

§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o:


1) ustawie - nale#y przez to rozumie' ustaw$ z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych;
2) dowódcy jednostki wojskowej - nale#y przez to rozumie' dowódc$ jednostki wojskowej,
w której #o!nierz zajmuje stanowisko s!u#bowe;
3) opiniowanym - nale#y przez to rozumie' #o!nierza podlegaj"cego opiniowaniu
s!u#bowemu;
4) opiniuj"cym - nale#y przez to rozumie' bezpo%redniego prze!o#onego #o!nierza, o którym
mowa w art. 26 ust. 11 ustawy;
5) wy#szym prze!o#onym - nale#y przez to rozumie' bezpo%redniego prze!o#onego
opiniuj"cego.

§ 3. 1. Opiniowanie s!u#bowe obejmuje okres od dnia obj$cia przez opiniowanego


obowi"zków na stanowisku s!u#bowym do dnia sporz"dzenia przez opiniuj"cego opinii, na
arkuszu stanowi"cym za!"cznik do rozporz"dzenia, z zastrze#eniem § 16 ust. 2 pkt 2.
2. Opiniuj"cy sporz"dza opini$ s!u#bow" bez wzgl$du na okres, w jakim pe!ni on
obowi"zki prze!o#onego opiniowanego.
3. Opiniuj"cy wyszczególnia, w dziale II A arkusza, pozytywne lub negatywne czynniki
maj"ce wp!yw na wykonywanie obowi"zków s!u#bowych oraz dodatkowe obowi"zki
realizowane przez #o!nierza, nie wymienione w dziale III B.

1
4. W czasie sporz"dzania opinii s!u#bowej opiniuj"cy mo#e przeprowadzi' z
opiniowanym rozmow$, podczas której dokona oceny jego s!u#by oraz wys!ucha jego
stanowiska w tej sprawie.

§ 4. W ramach opiniowania s!u#bowego opiniuj"cy ocenia:


1) wywi"zywanie si$ opiniowanego z poszczególnych obowi"zków s!u#bowych na
zajmowanym stanowisku s!u#bowym, wyra#aj"c t$ ocen$ w skali okre%lonej w art. 26 ust.
5 ustawy;
2) cechy osobowe opiniowanego:
a) predyspozycje przywódcze,
b) samodzielno%',
c) zdolno%' dostosowania si$ do regu! i norm,
d) komunikatywno%',
e) tempo pracy,
f) dyspozycyjno%',
g) odporno%' psychiczn" i fizyczn",
h) odpowiedzialno%',
i) umiej$tno%' wspó!pracy w zespole,
j) kultur$ osobist",
k) dba!o%' o wygl"d zewn$trzny.

§ 5. 1. Ogóln" ocen$ opiniowanego, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy, ustala si$
nast$puj"co:
1) bardzo dobr" (5) - je#eli opiniowany uzyska! z wywi"zywania si$ ze wszystkich
obowi"zków s!u#bowych %redni" ocen$ 4,51 i wy#sz";
2) dobr" (4) - je#eli opiniowany uzyska! z wywi"zywania si$ ze wszystkich obowi"zków
s!u#bowych %redni" ocen$ w przedziale 3,51-4,50;
3) dostateczn" (3) - je#eli opiniowany uzyska! z wywi"zywania si$ ze wszystkich
obowi"zków s!u#bowych %redni" ocen$ w przedziale 2,51-3,50;
4) niedostateczn" (2) - je#eli opiniowany uzyska! z wywi"zywania si$ ze wszystkich
obowi"zków s!u#bowych %redni" ocen$ poni#ej 2,51.
2. Oceny cech osobowych opiniuj"cy uwzgl$dnia w ocenach wywi"zywania si$
opiniowanego z poszczególnych obowi"zków s!u#bowych na zajmowanym stanowisku
s!u#bowym. Oceny cech osobowych stanowi" podstaw$ okre%lenia mo#liwo%ci wykorzystania
opiniowanego na kolejnych stanowiskach s!u#bowych.

§ 6. 1. Przed przekazaniem arkusza opiniuj"cemu, organ kadrowy dowódcy jednostki


wojskowej wype!nia drukiem maszynowym dzia!y arkusza I, II B, II C i III B w cz$%ci
zawieraj"cej wyszczególnienie obowi"zków wpisuj"c zakres obowi"zków realizowanych
przez #o!nierza, wymienionych w karcie opisu stanowiska s!u#bowego.
2. Opiniuj"cy przed sporz"dzeniem opinii s!u#bowej umo#liwia opiniowanemu wpisanie
w dziale II D arkusza w!asnych propozycji dotycz"cych dalszego przebiegu s!u#by.
3. Opiniuj"cy wype!nia arkusz pismem odr$cznym w kolorze niebieskim.

2
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu opiniowania s!u#bowego opiniuj"cy podpisuje orygina! opinii
s!u#bowej oraz dor$cza opiniowanemu jej potwierdzon" kopi$. Fakt otrzymania kopii opinii
s!u#bowej opiniowany potwierdza w!asnor$cznym podpisem w dziale V orygina!u arkusza.
2. W przypadku odmowy przyj$cia przez opiniowanego kopii opinii s!u#bowej, fakt
przeprowadzenia czynno%ci, o których mowa w art. 26 ust. 13 ustawy, opiniuj"cy potwierdza
w!asnor$cznym podpisem w dziale V arkusza.
§ 8. 1. Odwo!anie od opinii s!u#bowej wraz z uzasadnieniem opiniowany mo#e wnie%' na
pi%mie do wy#szego prze!o#onego za po%rednictwem opiniuj"cego.
2. Opiniuj"cy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo!ania, przesy!a opini$ s!u#bow",
wraz z odwo!aniem i swoim stanowiskiem w sprawie, do wy#szego prze!o#onego.
3. Przed up!ywem terminu do wniesienia odwo!ania oraz w okresie rozpatrywania
odwo!ania opinia s!u#bowa nie mo#e stanowi' podstawy do wydania decyzji personalnej,
której wydanie jest uzale#nione od tre%ci opinii.
4. Odwo!anie od opinii s!u#bowej rozpatruje si$ w terminie 30 dni od dnia jego
wniesienia.
5. Wy#szy prze!o#ony w przypadku:
1) utrzymania w mocy opinii s!u#bowej - dokonuje na jej oryginale adnotacji o sposobie
rozpatrzenia odwo!ania, potwierdzaj"c ten fakt podpisem w dziale VI arkusza;
2) zmiany lub uzupe!nienia opinii s!u#bowej - dokonuje zmian lub uzupe!nie( w arkuszu
pismem odr$cznym w kolorze czerwonym, potwierdzaj"c to podpisem oraz adnotacj" w
dziale VI arkusza;
3) uchylenia opinii s!u#bowej i wydania nowej opinii lub uchylenia opinii s!u#bowej, je#eli
brak by!o podstaw prawnych do jej sporz"dzenia - po dokonaniu na niej adnotacji o jej
uchyleniu, na pierwszej stronie arkusza, do!"cza j" do teczki akt personalnych
opiniowanego.
6. Wy#szy prze!o#ony, o którym mowa w ust. 5, w trakcie raportu s!u#bowego albo
rozmowy s!u#bowej informuje opiniowanego oraz opiniuj"cego o sposobie rozpatrzenia
odwo!ania.
7. Opiniowany fakt zapoznania si$ ze sposobem rozpatrzenia odwo!ania potwierdza
w!asnor$cznym podpisem w dziale VI arkusza.
8. Odmow$ potwierdzenia przez opiniowanego faktu zapoznania si$ ze sposobem
rozpatrzenia odwo!ania, wy#szy prze!o#ony stwierdza w dziale VI arkusza.

§ 9. Dowódca jednostki wojskowej, po uprawomocnieniu si$ opinii s!u#bowej, przy


uwzgl$dnieniu wystawionej ogólnej oceny i innych informacji w niej zawartych, przedstawia,
w dziale VII arkusza, propozycj$ przebiegu dalszej s!u#by opiniowanego, okre%laj"c
stanowisko s!u#bowe, jednostk$ wojskow", rodzaj studiów lub zwolnienie z zawodowej
s!u#by wojskowej.

§ 10. 1. Opini$ s!u#bow" wraz z propozycj" przebiegu s!u#by opiniowanego dowódca


jednostki wojskowej przesy!a niezw!ocznie bezpo%rednio do podmiotu uprawnionego do
wyznaczenia opiniowanego na proponowane stanowisko s!u#bowe.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$ do #o!nierza, któremu dowódca jednostki wojskowej, w
trybie § 9, przedstawi! zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej jako propozycj$ przebiegu
dalszej s!u#by.

3
§ 11. 1. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1, podmiot uprawniony do
wyznaczania opiniowanego na proponowane stanowisko s!u#bowe, po zapoznaniu si$ z
opini" s!u#bow" opiniowanego oraz propozycj" dowódcy jednostki wojskowej w zakresie
dalszego przebiegu s!u#by, okre%la prognoz$ opiniowanego, wpisuj"c j" w dziale VIII
arkusza.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, okre%laj"c prognoz$, ustala:
1) prognoz$ bli#sz" po zako(czeniu kadencji, za któr" nast$puje opiniowanie, wskazuj"c
konkretne stanowisko s!u#bowe przewidziane do obj$cia przez opiniowanego, rezerw$
kadrow" albo zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej;
2) prognoz$ dalsz", wskazuj"c stopie( etatowy stanowiska s!u#bowego lub studia (studium)
wymagane do obj$cia przez opiniowanego wy#szego stanowiska s!u#bowego albo
zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2, dowódca jednostki wojskowej


przesy!a opini$ s!u#bow" do podmiotu uprawnionego do wyznaczenia na dotychczasowe
stanowisko s!u#bowe.
2. W przypadku, gdy podmiot uprawniony do wyznaczenia na dotychczasowe stanowisko
s!u#bowe okre%li! w prognozie bli#szej zwolnienie z zawodowej s!u#by wojskowej, przesy!a
opini$ s!u#bow" drog" s!u#bow" do podmiotu uprawnionego do zwolnienia z zawodowej
s!u#by wojskowej.
3. Kolejny prze!o#ony zamieszcza swoj" opini$ dotycz"c" okre%lonej prognozy w dziale
VIII arkusza.
4. Podmiot uprawniony do zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej decyduje o:
1) zatrzymaniu opiniowanego w s!u#bie i przesy!a opini$ do podmiotu uprawnionego do
wyznaczenia na proponowane stanowisko s!u#bowe, który zmienia okre%lon" dla
#o!nierza prognoz$, wpisuj"c j" w dziale IX B arkusza;
2) zwolnieniu opiniowanego z zawodowej s!u#by wojskowej.
5. Przepisu ust. 2 - 4 nie stosuje si$ do #o!nierza, który w opinii s!u#bowej otrzyma!
ogóln" ocen$ niedostateczn".
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony do wyznaczenia na
dotychczasowe stanowisko s!u#bowe, po okre%leniu prognozy przesy!a opini$ s!u#bow" do
podmiotu uprawnionego do zwolnienia z zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 13. W przypadku zwolnienia #o!nierza ze stanowiska s!u#bowego w okresie kadencji na


stanowisku s!u#bowym, je#eli pe!ni! s!u#b$ na tym stanowisku przez okres krótszy ni#
dwana%cie miesi$cy, podmiot uprawniony do wyznaczenia #o!nierza na stanowisko s!u#bowe
okre%la now" prognoz$, wpisuj"c j" w dziale IX B arkusza.

§ 14. 1. Podmiot, o którym mowa w § 10 ust. 1 lub w § 12 ust. 1, informuje opiniowanego


o prognozie bezpo%rednio lub poprzez dowódc$ jednostki wojskowej.
2. Fakt poinformowania #o!nierza o prognozie potwierdza podmiot, który dokona! tej
czynno%ci i opiniowany w dziale IX A arkusza.
3. W przypadku odmowy potwierdzenia faktu zapoznania si$ z prognoz" przez
opiniowanego podmiot, o którym mowa w ust. 1 lub dowódca jednostki wojskowej
zamieszcza odpowiedni" adnotacj$ w dziale IX A arkusza.
4. W przypadku braku mo#liwo%ci potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, przez
opiniowanego, dokument potwierdzaj"cy fakt poinformowania opiniowanego o prognozie
do!"cza si$ do jego teczki akt personalnych.

4
§ 15. Orygina! opinii s!u#bowej, po zako(czeniu procesu opiniowania s!u#bowego,
do!"cza si$ do teczki akt personalnych opiniowanego.

§ 16. 1. Opini$ s!u#bow" o #o!nierzu pe!ni"cym s!u#b$ poza granicami pa(stwa sporz"dza
bezpo%redni prze!o#ony #o!nierza za granic".
2. Opini$ s!u#bow", o której mowa w ust. 1, sporz"dza si$:
1) w j$zyku polskim, je#eli opiniuj"cym #o!nierza jest obywatel polski;
2) w j$zyku angielskim, je#eli opiniuj"cym #o!nierza nie jest obywatel polski, wed!ug wzoru
zatwierdzonego przez organizacj$ mi$dzynarodow" lub mi$dzynarodow" struktur$
wojskow", w której #o!nierz pe!ni s!u#b$.
3. Przed przekazaniem arkusza opiniuj"cemu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, organ
kadrowy krajowego prze!o#onego, któremu #o!nierz w tym czasie podlega wype!nia drukiem
maszynowym:
1) w opinii o #o!nierzu wyznaczonym do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa dzia!y
okre%lone w § 6 ust. 1;
2) w opinii o #o!nierzu skierowanym do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa dzia! I
tylko w zakresie danych personalnych i zajmowanego stanowiska s!u#bowego poza
granicami pa(stwa oraz dzia! II C. Dzia!u II B nie wype!nia si$.
4. Po uprawomocnieniu si$ opinii wydanej przez opiniuj"cego, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, krajowy prze!o#ony, któremu #o!nierz w tym czasie podlega do!"cza do opinii
sporz"dzonej w j$zyku angielskim arkusz, o którym mowa w § 6 ust. 1 wype!niaj"c:
1) w opinii o #o!nierzu wyznaczonym do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa dzia!y I, II
A i VII. W dziale II A wyszczególnia pozytywne lub negatywne czynniki maj"ce wp!yw
na wykonywanie obowi"zków s!u#bowych oraz dodatkowe obowi"zki realizowane przez
#o!nierza. Dzia!ów III, IV, V i VI arkusza nie wype!nia si$;
2) w opinii o #o!nierzu skierowanym do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa dzia!y
okre%lone w ust. 3 pkt 2. Dzia!ów II A, II B, III, IV, V i VI arkusza nie wype!nia si$.
5. W opinii o #o!nierzu skierowanym do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa nie
wype!nia si$ dzia!ów VII – IX arkusza. W przypadku je#eli opiniuj"cym #o!nierza jest
obywatel polski dzia! III B w cz$%ci zawieraj"cej wyszczególnienie obowi"zków wype!nia
organ kadrowy prze!o#onego poza granicami pa(stwa wpisuj"c zakres obowi"zków
wynikaj"cy z zajmowanego stanowiska s!u#bowego, natomiast w dziale II A opiniuj"cy
wyszczególnia pozytywne lub negatywne czynniki maj"ce wp!yw na wykonywanie
obowi"zków s!u#bowych oraz dodatkowe obowi"zki realizowane przez #o!nierza.
6. Orygina! opinii o #o!nierzu skierowanym do pe!nienia s!u#by poza granicami pa(stwa
przesy!a si$ prze!o#onemu #o!nierza, któremu #o!nierz podlega, po zako(czeniu s!u#by poza
granicami pa(stwa.
7. &o!nierz pe!ni"cy s!u#b$ poza granicami pa(stwa sk!ada odwo!anie od opinii do:
1) wy#szego prze!o#onego – w przypadku gdy #o!nierz pe!ni s!u#b$ w strukturach
narodowych;
2) starszego oficera narodowego – w przypadku gdy pe!ni s!u#b$ w strukturach
mi$dzynarodowych;
3) odpowiedniego prze!o#onego krajowego – w przypadku gdy sk!adaj"cym odwo!anie jest
starszy oficer narodowy lub starszy oficer narodowy w danej strukturze mi$dzynarodowej
nie wyst$puje.

5
§ 17. Opini$ s!u#bow" o #o!nierzu pe!ni"cym s!u#b$ w strukturach mi$dzynarodowych
lub wielonarodowych na terenie kraju sporz"dza bezpo%redni prze!o#ony #o!nierza. Przepisy §
16 stosuje si$ odpowiednio.

§ 18. W przypadku wyst"pienia o opini$ s!u#bow" o #o!nierzu przez podmioty


wymienione w art. 26 ust. 10 ustawy, przekazuje si$ tym podmiotom potwierdzon" kopi$
ostatniej opinii s!u#bowej #o!nierza. Do kopii opinii s!u#bowej do!"cza si$ aktualny zakres
informacji zawartych w dziale II C arkusza, podpisany przez dowódc$ jednostki wojskowej.
§ 19. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w
sprawie opiniowania #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 397).

§ 20. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

6
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie upowa#nienia ustawowego zawartego


w art. 26 ust. 21 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 13 ustawy
z dnia ................................ o zmianie ustawy o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...). Projektowane rozporz"dzenie ma
zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
opiniowania #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 94, poz. 601).
Rozwi"zania proponowane w projekcie rozporz"dzenia wynikaj" ze zmiany zasad
opiniowania zwi"zanych z profesjonalizacj" Si! Zbrojnych RP oraz maj" na celu usprawnienie
procesu opiniowania s!u#bowego #o!nierzy zawodowych i prognozowania przebiegu s!u#by
#o!nierzy zawodowych oraz wprowadzenie trybu udost$pniania opinii s!u#bowej.
Ponadto proponuje si$ rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych w arkuszu
opinii s!u#bowej, maj"cych wp!yw na dalszy przebieg zawodowej s!u#by wojskowej,
a dotycz"ce stanu zdrowia, karalno%ci oraz oceny ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej.
Przewiduje si$ równie# umo#liwienie #o!nierzowi zawodowemu, przed sporz"dzeniem opinii
przez opiniuj"cego, wpisanie do arkusza opinii w!asnych propozycji dotycz"cych dalszego
przebiegu s!u#by.
Nadto, projektowane rozporz"dzenie jednoznacznie okre%la zadania osób funkcyjnych
odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg procesu opiniowania oraz reguluje zasady
okre%lania indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej: bli#szej i
dalszej, na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia Si!ami Zbrojnymi RP przez
podmioty posiadaj"ce kompetencje kadrowe.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na
jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.
2. Wp!yw na rynek pracy:
Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa,
poniewa# nie wprowadzaj" zmian w tej kwestii do obowi"zuj"cego obecnie stanu
prawnego.
4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:
Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.
5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:
Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.
6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:
Projekt uzgodniono z dowódcami ró#nych szczebli dowodzenia Si!ami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentantem #o!nierzy tj. Konwentem Dziekanów
Korpusu Oficerów WP.

7
Za"$cznik do rozporz$dzenia Ministra Obrony
WZÓR Narodowej z dnia ……….……….. (poz. …)

OPINIA S!U"BOWA
dzie! miesi"c rok dzie! miesi"c rok
za okres od do
(wype#nia podmiot wojskowy) ( wype#nia opiniuj$cy)

I. DANE OSOBOWE !O"NIERZA ZAWODOWEGO


DANE PERSONALNE
Stopie# wojskowy Podstawa mianowania:
Wiek:
Imi$ i nazwisko

Imi$ ojca

PESEL

ZAJMOWANE STANOWISKO S"U!BOWE


Numer identyfikacyjny
Nazwa stanowiska wraz z stanowiska:
podleg%o&ci' s%u(bow'

Stopie# etatowy: Korpus osobowy:

Grupa uposa(enia: Grupa osobowa:


Rodzaj kontraktu: Kadencja od: do:

WYKSZTA"CENIE
Rok uko%czenia Nazwa szko#y wojskowej lub cywilnej – uzyskany tytu#

SZKOLENIA I KURSY W KRAJU I ZA GRANIC)


Rok uko%czenia Nazwa kursu i czas jego trwania

ZNAJOMO*+ J,ZYKÓW OBCYCH (poziom znajomo&ci)

Rok Nazwa j'zyka S%uch Mowa Czytanie Pisanie Nazwa dokumentu

PO*WIADCZENIE BEZPIECZE-STWA
Nazwa i nr dokumentu
Klauzula Data wa(no&ci

1
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
PRZEBIEG S"U!BY
Stopie#
Od do Nazwa jednostki wojskowej Stanowisko s%u(bowe
etatowy

2
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
II. INFORMACJE MAJ)CE WP"YW NA DALSZY PRZEBIEG ZAWODOWEJ S"U!BY WOJSKOWEJ
A. POZYTYWNE LUB NEGATYWNE CZYNNIKI MAJ)CE WP"YW NA WYKONYWANIE OBOWI)ZKÓW S"U!BOWYCH, DODATKOWE
OBOWI)ZKI REALIZOWANE PRZEZ !O"NIERZA

B. SPRAWNO*+ FIZYCZNA (za ostatnie 2 lata)

C. INFORMACJE DOTYCZ)CE STANU ZDROWIA, KARALNO*CI I INNE INFORMACJE NIEZB,DNE DO SPORZ)DZENIA OPINII
S"U!BOWEJ I OKRE*LENIA INDYWIDUALNEJ PROGNOZY PRZEBIEGU ZAWODOWEJ S"U!BY WOJSKOWEJ

D. PROPOZYCJE OPINIOWANEGO DOTYCZ)CE DALSZEGO PRZEBIEGU S"U!BY

(data, podpis)

3
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
III. OCENA OPINIOWANEGO
A. CECHY OSOBOWE *)
I. Predyspozycje przywódcze

Zdecydowany lider, Preferuje pozycj' podw#adnego, zdecydowanie woli


przywódca, lubi dominowa), kooperowa) lub wykonywa) powierzone zadania.
potrafi wywiera) wp#yw na innych.
II. Samodzielno&.

Potrafi pracowa) w sposób niezale(ny, Woli otrzymywa) wskazówki, potrzebuje kontroli w pracy
nie wymaga ci$g#ego kontrolowania.
III. Zdolno&. dostosowania si$ do regu% i norm

Potrafi wykonywa) prac', dostosowuj$c si' do Preferuje styl pracy, w której mo(e mie) du(o swobody,
okre&lonych zasad, instrukcji. wychodzi) poza narzucone ramy.
IV. Komunikatywno&.

Jest osob$ towarzysk$, otwart$ Preferuje prac' wykonywan$ indywidualnie, w której nie
dobrze czuje si' w grupie. jest konieczne utrzymywanie wielu kontaktów z lud*mi
i wp#ywanie na innych

V. Tempo pracy

Potrafi pracowa) szybko, Preferuje sta#e, niezmienne tempo pracy i przewidywalne


dostosowuje si' do zmian tempa pracy i sytuacji, sytuacje.
bez szkody dla jako&ci wykonywanych zada%.
VI. Dyspozycyjno&.

Jest gotów wykonywa) obowi$zki w czasie i miejscu Preferuje stabilizacj',


oczekiwanym przez prze#o(onych. nie mo(na dysponowa) jego czasem.

VII. Odporno&. psychiczna i fizyczna

Skutecznie dzia#a w sytuacjach du(ego obci$(enia Aby skutecznie funkcjonowa) potrzebuje spokoju
psychicznego i fizycznego. i stabilizacji, najlepiej dzia#a w typowych okoliczno&ciach.
VIII. Odpowiedzialno&.

Mo(na na nim polega), odwa(ny, Unika ponoszenia konsekwencji podj'tych decyzji.


przejawia gotowo&) do ponoszenia konsekwencji w#asnych
decyzji.
IX. Umiej$tno&. wspó%pracy w zespole

Potrafi efektywnie porozumie) si' z innymi, Konfliktowy, skoncentrowany na w#asnych


nastawiony na wspólny cel i kooperacj'. zadaniach, ma#o sk#onny do kooperacji z cz#onkami
zespo#u.
X. Kultura osobista

Taktowny, zachowuj$cy si' stosownie do okoliczno&ci, Wulgarny w kontaktach, lekcewa($cy,


traktuj$cy innych ludzi z szacunkiem. przejawia brak szacunku w stosunku do innych ludzi.

XI. Dba%o&. o wygl'd zewn$trzny

Dba o schludny wygl$d munduru i ubioru. Nie przejawia stara% o schludny mundur i ubiór.

4
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
B. WYWI)ZYWANIE SI, Z OBOWI)ZKÓW S"U!BOWYCH
Ocena
Lp. Wyszczególnienie obowi$zków bardzo
dobra dostateczna niedostateczna
dobra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ocena &rednia:
C. UZASADNIENIE OCEN „NIEDOSTATECZNYCH” WYSTAWIONYCH W DZIALE III lit. B.

IV. OCENA OGÓLNA

OCENA OGÓLNA ……………………. (s%ownie …………………………………….)

……………………………………………………........…….
OPINIUJ)CY !O"NIERZA
(stanowisko s#u$bowe)
…......………………
Data sporz$dzenia opinii (podpis)

………………………………... ………………………………………....................…… …..


(stopie! wojskowy, imi% i nazwisko)

5
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
V. POTWIERDZENIE DOR,CZENIA KOPII OPINII S"U!BOWEJ

W dniu ……………..…… otrzyma#em kopi' opinii i zosta#em poinformowany o przys#uguj$cym mi


prawie wniesienia odwo#ania od opinii s#u(bowej do
…………………………………………………………………..……………………………………
w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
.........................................
(podpis opiniowanego) ………………………………………............
(stanowisko s#u$bowe opiniuj"cego)
Opiniowany odmówi# przyj'cia opinii s#u(bowej. Odczyta#em opiniowanemu tre&) opinii i pouczy#em
(stopie! wojskowy, imi% i nazwisko)
go o prawie wniesienia odwo#ania od opinii.
……………..…………...... ……………..…………......
(podpis opiniuj"cego) (data i podpis opiniuj"cego)

VI. ODWO"ANIE OD OPINII S"U!BOWEJ


DECYZJA PRZE!O"ONEGO ROZPATRUJ+CEGO ODWO!ANIE
OD OPINII S!U"BOWEJ:
……………………………………………………........……. …………….......
(stanowisko s#u$bowe) (data)

………………………………………....................…....…..
.......………………
(stopie! wojskowy, imi% i nazwisko) (podpis)

Z DECYZJ) PRZE"O!ONEGO ROZPATRUJ)CEGO ODWO"ANIE


OD OPINII S"U!BOWEJ ZAPOZNA"EM SI,: …………….....
(data)

………………………………………....................………..
(stopie! wojskowy, imi% i nazwisko) .......………………
(podpis)

VII. PROPOZYCJA DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ DOTYCZ)CA PRZEBIEGU DALSZEJ S"U!BY:

……………………………………………………........……...........
mp. (stanowisko s#u$bowe)

………………………………………....................……...........…..
(stopie! wojskowy, imi% i nazwisko, data, podpis)

6
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
VIII. INDYWIDUALNA PROGNOZA PRZEBIEGU ZAWODOWEJ S"U!BY WOJSKOWEJ

Bli(sza: Dalsza:

NIS:

Nazwa podmiotu w%a&ciwego do Stopie# wojskowy,


Podpis i data
okre&lenia prognozy imi$ i nazwisko

mp.

Dnia……………………………..

OPINIE KOLEJNYCH PRZE"O!ONYCH


Tre&) opinii:

IX. ADNOTACJE
A. Informacje dotycz'ce sposobu powiadomienia (o%nierza o indywidualnej prognozie przebiegu zawodowej s%u(by wojskowej

Tryb poinformowania (o#nierza o indywidualnej prognozie przebiegu zawodowej s#u(by wojskowej:

………………………………………………………………………………………….
................................
(podpis opiniowanego)

................................
…………………………………………………………………………………………. (data)
(stopie! wojskowy, nazwisko, imi%, stanowisko osoby informuj"cej, data, podpis)

B. Zmieniona lub nowa indywidualna prognoza przebiegu zawodowej s%u(by wojskowej:

7
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
Uwagi i wyja&nienia
*) Skale umieszczone w cz'&ci II arkusza dotycz$ ró(nych cech osobowych opiniowanego. Skrajne punkty skali zosta#y opisane i oznaczaj$

najwi'ksze nat'(enie danej cechy.

Zaznacz jeden krzy(yk na ka(dej skali. Na ka(dej skali zaznacz miejsce (skre&laj$c krzy(yk w wybranym miejscu skali), które najlepiej
odzwierciedla Twoj$ ocen' w#a&ciwo&ci reprezentowanych przez opiniowanego. Wybór warto&ci skrajnych po lewej lub prawej stronie skali b'dzie
oznacza#, (e w Twojej ocenie - opiniowany zdecydowanie posiada dan$ w#a&ciwo&). Np. je(eli zaznaczysz lewy skrajny punkt na skali I
(Predyspozycje przywódcze), b'dzie to oznacza#o, (e oceniasz opiniowanego jednoznacznie jako typ przywódcy, zdecydowanie posiadaj$cego
preferencje w kierunku kierowania innymi lud*mi. Je(eli zaznaczysz prawy skrajny punkt na skali I, b'dzie to oznacza#o, (e opiniowany najlepiej
funkcjonuje jako podw#adny i wspó#pracownik, nie przejawia cech lidera. Dokonuj$c oceny w innym (ni( skrajne) miejscu skali I, wska(esz w jakim
stopniu zachowanie opiniowanego jest zbli(one do typu dowódcy /szefa/ (ocena bli(ej lewego skraju skali) b$d* osoby, która ma preferencje do
bycia podw#adnym (ocena bli(ej prawego ko%ca skali). Nie jest dopuszczalne postawienie wi'cej ni( jednego krzy(yka na ka(dej ze skal. Ludzie
stosunkowo rzadko prezentuj$ skrajne typy przywódcy czy podw#adnego. Celem oceny jest wskazanie, jakie preferencje posiada dana osoba, czy
np. lepiej funkcjonuje w roli kogo& kto kieruje innymi, czy te( woli by) kierowana. Takiej oceny mo(na dokona) na podstawie obserwacji zachowa%
opiniowanego, które zosta#y zaobserwowane najcz'&ciej, które dominuj$ w jego sposobie bycia.

Ocenie podlegaj$ cechy osobowe opiniowanego w zakresie:

# (skala I – Predyspozycje przywódcze) Opiniuj$cy ocenia, w jakim stopniu (o#nierz przejawia cechy przywódcy, lidera, czy potrafi
kierowa) innymi, czy lubi dominowa), posiada) w#adz', czy potrafi skutecznie wp#ywa) na innych ludzi, motywowa) ich do dzia#ania, (lewa
cz'&) skali), czy raczej preferuje sytuacje, w których jest podw#adnym, wykonawc$, unika wp#ywania na innych i podejmowania decyzji,
unika dominacji, nie przeszkadza mu konieczno&) podporz$dkowania si' woli innych i najefektywniej pracuje wyst'puj$c w takiej roli
(prawa cz'&) skali).

# (skala II – Samodzielno&.) Opiniuj$cy ocenia, czy (o#nierzowi mo(na powierzy) stanowisko samodzielne, na którym powinien pracowa),
nie oczekuj$c wielu wskazówek (lewa cz'&) skali), na ile natomiast preferuje sytuacje, gdy ma jasno okre&lony cel i sposób dzia#ania,
pracuje pod kierunkiem innych ludzi, oczekuj$c wskazówek oraz kontroli (prawa cz'&) skali).

# (skala III – Zdolno&. dostosowania si$ do regu% i norm) Opiniuj$cy ocenia, czy (o#nierz potrafi funkcjonowa) wed#ug &ci&le okre&lonych
zasad, instrukcji, norm, regu# (lewa cz'&) skali), czy preferuje swobod' dzia#ania, gdy( wtedy dopiero mo(e w pe#ni rozwin$) swoje
pomys#y, mo(liwo&ci i efektywno&) (prawa cz'&) skali).

# (skala IV – Komunikatywno&.) Opiniuj$cy ocenia sposób komunikowania si' (o#nierza z innymi lud*mi, otwarto&) w relacjach z innymi,
towarzysko&), umiej'tno&) prezentowania swojego stanowiska, przekonywania do swoich racji (lewa cz'&) skali), b$d* preferowanie
pracy indywidualnej, w której nie ma potrzeby kontaktowania si' z wieloma lud*mi, komunikowania informacji, czy wp#ywania na innych
ludzi (prawa cz'&) skali).

# (skala V – Tempo pracy) Opiniuj$cy ocenia zdolno&ci (o#nierza w zakresie szybko&ci jego pracy w ró(nych warunkach, w tym presji
czasu i sytuacji, umiej'tno&ci dostosowania si' do zmian tempa pracy i rodzaju dzia#ania(lewa cz'&) skali) , b$d* preferencje do pracy w
warunkach sta#ych, nie pod presj$, trzymanie si' w#asnego tempa pracy (prawa cz'&) skali).

# (skala VI – Dyspozycyjno&.) Opiniuj$cy ocenia, czy (o#nierz jest gotów po&wi'ci) swój czas oraz dostosowa) miejsce pobytu do
oczekiwa% prze#o(onych, zwi$zanych z wykonywaniem zada% s#u(bowych (lewa cz'&) skali), czy te( preferuje stabilizacj', jest
przywi$zany do miejsca, w którym s#u(y (prawa cz'&) skali).

# (skala VII – Odporno&. psychiczna i fizyczna) Opiniuj$cy ocenia, czy (o#nierz potrafi dzia#a) w sposób efektywny w warunkach
prze(ywanego stresu, w sytuacjach silnych obci$(e% psychicznych i fizycznych (lewa cz'&) skali), czy te( do skutecznego wykonywania
zada% potrzebuje standardowych warunków, w których zwykle funkcjonuje, w sytuacjach przewidywalnych, znanych (prawa cz'&) skali).

# (skala VIII – Odpowiedzialno&.) Opiniuj$cy ocenia, na ile (o#nierz przejawia odwag' i gotowo&) do ponoszenia konsekwencji
podejmowanych dzia#a% (lewa cz'&) skali), czy te( preferuje sytuacje, w których kto inny mia#by odpowiada) za skutki jego dzia#alno&ci,
obawia si' i unika odpowiedzialno&ci, gdy( stanowi to dla niego zbyt du(e obci$(enie psychiczne (prawa cz'&) skali) .

# (skala IX – Umiej$tno&. wspó%pracy w zespole) Opiniuj$cy ocenia, w jakim stopniu (o#nierz przejawia sk#onno&) do kompromisu,
wspó#pracuj$c z innymi, czy potrafi uzna) wspólny cel jako nadrz'dny ponad swoim interesem (opini$) (lewa cz'&) skali), czy te(
wywo#uje konflikty, nie potrafi si' dostosowa), dzia#a w sposób destrukcyjny, nie zwa(aj$c na wspólny cel (prawa cz'&) skali).

# (skala X – Kultura osobista) Opiniuj$cy ocenia, na ile opiniowany potrafi odnosi) si' do innych ludzi z szacunkiem, zachowywa) si'
stosownie do okoliczno&ci spo#ecznych (lewa cz'&) skali), czy te( lekcewa(y zasady wspó#(ycia spo#ecznego, w kontaktach
mi'dzyludzkich cechuje go wulgaryzm lub przedmiotowe traktowanie innych ludzi (prawa cz'&) skali).

# (skala XI – Dba%o&. o wygl'd zewn$trzny) Opiniuj$cy ocenia, na ile opiniowany dba o staranno&) i schludno&) munduru lub ubioru
(lewa cz'&) skali), czy te( nie dba o przestrzeganie zasad w tym zakresie (prawa cz'&) skali).

8
Opinia s!u#bowa za okres od ….-….-………. do ….-….-………. PESEL-…………………………..
MATERIA# INFORMACYJNY

PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia ………….. 2008 r.

w sprawie trybu wyznaczania "o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u"bowe i zwalniania


z tych stanowisk

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) szczegó!owe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska
s!u#bowe;
2) szczegó!owy tryb wyznaczania #o!nierzy zawodowych, zwanych dalej "#o!nierzami", na
stanowiska s!u#bowe i zwalniania z tych stanowisk, w tym tryb organizacji oraz kierowania
#o!nierzy na kursy specjalistyczne i szkolenie oraz sta# przed wyznaczeniem na stanowiska;
3) szczegó!owe warunki i tryb zaliczania i przenoszenia #o!nierzy do innego korpusu
osobowego lub grupy osobowej;
4) tryb przenoszenia #o!nierzy do rezerwy kadrowej, warunki i sposób pe!nienia przez nich
zawodowej s!u#by wojskowej w tym okresie, a tak#e sposób nak!adania na nich zada(
s!u#bowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit #o!nierzy pozostaj"cych w rezerwie
kadrowej dla poszczególnych podmiotów wymienionych w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11
wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych, zwanej dalej "ustaw"";
5) terminy i sposób przeprowadzania corocznego przegl"du kadrowego

§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o dowódcy jednostki wojskowej, nale#y przez to


rozumie' dowódc$ jednostki wojskowej, w której #o!nierz zajmuje stanowisko s!u#bowe lub do
której zosta! skierowany w ramach pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej w rezerwie kadrowej
lub w dyspozycji.

§ 3. Wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na poszczególne stanowiska s!u#bowe s"


nast$puj"ce:
1) dla szeregowych zawodowych zaszeregowane do stopni etatowych:
a) szeregowego (marynarza) - uko(czenie gimnazjum,
b) starszego szeregowego (starszego marynarza) - uko(czenie kursu (kursów) okre%lonych w
karcie opisu stanowiska s!u#bowego;

1
2) dla podoficerów zawodowych zaszeregowane do stopni etatowych:
a) kaprala (mata) – uko(czenie szko!y %redniej,
b) od starszego kaprala (starszego mata) do starszego chor"#ego sztabowego (starszego
chor"#ego sztabowego marynarki) - uko(czenie kursu (kursów) okre%lonego w karcie
opisu stanowiska s!u#bowego;
3) dla oficerów zawodowych zaszeregowane do stopni etatowych:
a) podporucznika (podporucznika marynarki) - posiadanie dyplomu uko(czenia studiów
wy#szych,
b) porucznika (porucznika marynarki) i kapitana (kapitana marynarki)- uko(czenie kursu
(kursów), sta#u lub specjalizacji okre%lonych w karcie opisu stanowiska s!u#bowego,
c) majora (komandora podporucznika) – posiadanie tytu!u zawodowego magistra
(równorz$dnego),
d) podpu!kownika (komandora porucznika) - uko(czenie kursu (kursów), sta#u lub
specjalizacji okre%lonych w karcie opisu stanowiska s!u#bowego,
e) pu!kownika (komandora) - uko(czenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia
naukowego doktora,
f) od genera!a brygady (kontradmira!a) do genera!a (admira!a) - uko(czenie studium polityki
obronnej lub innych równorz$dnych studiów lub kursów specjalistycznych oraz sta#u albo
specjalizacji okre%lonych w karcie opisu stanowiska s!u#bowego.

§ 4. &o!nierza wyznacza si$ tylko na jedno stanowisko s!u#bowe w ramach korpusu kadry, w
którym pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow".

§ 5. 1. Absolwenta uczelni wojskowej, kszta!c"cej kandydatów na oficerów, a tak#e


absolwenta, który uko(czy! szkolenie wojskowe, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego podporucznika
(podporucznika marynarki).
2. Oficera rezerwy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy,
powo!anego do zawodowej s!u#by wojskowej wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe:
1) zaszeregowane do stopnia etatowego odpowiadaj"cego stopniowi wojskowemu posiadanemu
przez tego #o!nierza przed powo!aniem do zawodowej s!u#by wojskowej albo
2) zaszeregowane do stopnia etatowego bezpo%rednio wy#szego od stopnia wojskowego
posiadanego przez tego #o!nierza przed powo!aniem do zawodowej s!u#by wojskowej, po
mianowaniu na stopie( wojskowy odpowiadaj"cy stopniowi etatowemu stanowiska
s!u#bowego na jakie ma by' wyznaczony.
3. Absolwenta szko!y podoficerskiej, kszta!c"cej kandydatów na #o!nierzy zawodowych,
wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego kaprala (mata).
4. Podoficera rezerwy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 lit. b i art. 12 ust. 2 pkt 2
ustawy, powo!anego do zawodowej s!u#by wojskowej wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe:
1) zaszeregowane do stopnia etatowego odpowiadaj"cego stopniowi wojskowemu posiadanemu
przez tego #o!nierza przed powo!aniem do zawodowej s!u#by wojskowej albo
2) zaszeregowane do stopnia etatowego bezpo%rednio wy#szego od stopnia wojskowego
posiadanego przez tego #o!nierza przed powo!aniem do zawodowej s!u#by wojskowej, po
mianowaniu na stopie( wojskowy odpowiadaj"cy stopniowi etatowemu stanowiska
s!u#bowego na jakie ma by' wyznaczony.

2
5. Absolwenta o%rodka szkolenia, kszta!c"cego kandydatów na #o!nierzy zawodowych,
wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego szeregowego
(marynarza)
6. &o!nierza rezerwy, o którym mowa w art. 12 pkt 3 ustawy, powo!anych do zawodowej
s!u#by wojskowej wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego
odpowiadaj"cego stopniowi wojskowemu posiadanemu przez tego #o!nierza przed powo!aniem
do zawodowej s!u#by wojskowej.
7. Funkcjonariusza lub inn" osob$, o której mowa w art. 17a ustawy, wyznacza si$ na
stanowisko s!u#bowe zaszeregowane do stopnia etatowego odpowiadaj"cego stopniowi
posiadanemu przez tego funkcjonariusza lub osob$ w s!u#bie przed powo!aniem do zawodowej
s!u#by wojskowej.

§ 6. &o!nierza zwolnionego ze stanowiska s!u#bowego oraz #o!nierza pozostaj"cego w


rezerwie kadrowej wyznacza si$ na stanowisko s!u#bowe okre%lone w indywidualnej prognozie
przebiegu s!u#by.

§ 7. Na kurs specjalistyczny lub sta#, je%li jest wymagany przed obj$ciem stanowiska
s!u#bowego, okre%lonego w indywidualnej prognozie bli#szej przebiegu s!u#by, kieruje #o!nierza
podmiot w!a%ciwy do wyznaczania na stanowisko s!u#bowe.

§ 8. 1. Kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem #o!nierzy na stanowiska s!u#bowe o


stopniu etatowym porucznika (porucznika marynarki), kapitana (kapitana marynarki),
podpu!kownika (komandora porucznika) organizowane s" w uczelniach wojskowych.
2. Kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem podoficerów na stanowiska s!u#bowe
organizowane s" w szko!ach podoficerskich.
3. Kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem szeregowych na stanowiska s!u#bowe
organizowane s" w o%rodkach szkolenia.
3. Kursy specjalistyczne na stanowiska s!u#bowe w korpusie osobowym medycznym i
S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S!u#by Wywiadu Wojskowego mog" by' prowadzone
odpowiednio w Centrum Szkolenia Wojskowych S!u#b Medycznych i w o%rodkach szkolenia
podleg!ych szefom S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S!u#by Wywiadu Wojskowego.

§ 9. 1. Oficera zawodowego skierowanego na studia drugiego stopnia lub studia


podyplomowe, w tym studium polityki obronnej, podmiot, o którym mowa w art. 20 ust. 3
ustawy, na wniosek podmiotu w!a%ciwego do wyznaczania na kolejne stanowisko s!u#bowe,
je#eli sam nie jest tym podmiotem, przenosi do rezerwy kadrowej.
2. &o!nierza skierowanego na kurs specjalistyczny lub sta#, wymagany przed obj$ciem
wy#szego lub innego równorz$dnego stanowiska s!u#bowego, trwaj"cy d!u#ej ni# trzy miesi"ce,
podmiot, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, na wniosek podmiotu w!a%ciwego do
wyznaczania na kolejne stanowisko s!u#bowe, je#eli sam nie jest tym podmiotem, przenosi do
rezerwy kadrowej.
3. Kursy specjalistyczne, szkolenia i sta#e wymagane przed obj$ciem stanowisk s!u#bowych,
trwaj"ce do trzech miesi$cy, #o!nierze odbywaj" w trakcie s!u#by na zajmowanym stanowisku
s!u#bowym przed zako(czeniem kadencji.
4. W przypadku odbywania kursu specjalistycznego, szkolenia, sta#u dla potrzeb aktualnie
zajmowanego przez #o!nierza stanowiska s!u#bowego, nie przenosi si$ go do rezerwy kadrowej,
bez wzgl$du na czas trwania kursu, szkolenia lub sta#u.

3
§ 10. 1. Wyznaczenie #o!nierza na wy#sze stanowisko s!u#bowe uwa#a si$ za dokonane po
spe!nieniu !"cznie nast$puj"cych warunków:
1) wydaniu decyzji o mianowaniu #o!nierza na stopie( wojskowy odpowiadaj"cy stopniowi
etatowemu stanowiska s!u#bowego, na jakie #o!nierz ten ma by' wyznaczony;
2) wydaniu decyzji o wyznaczeniu #o!nierza na wy#sze stanowisko s!u#bowe;
3) stwierdzeniu przez dowódc$ jednostki wojskowej w rozkazie dziennym daty obj$cia przez
#o!nierza obowi"zków na stanowisku s!u#bowym.
2. Warunek zawarty w ust. 1 pkt 1 nie jest wymagany w przypadku #o!nierza, o którym
mowa w art. 31 ust. 3 ustawy.

§ 11. 1. &o!nierzowi mo#na powierzy' czasowe pe!nienie obowi"zków s!u#bowych na


jednym stanowisku s!u#bowym.
2. Dowódca jednostki wojskowej, który dodatkowo powierzy! #o!nierzowi czasowe
pe!nienie obowi"zków, oraz dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego
do spraw kadr w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1a ustawy, stwierdzaj" w swoich
rozkazach dziennych dat$ obj$cia przez #o!nierza czasowego pe!nienienia obowi"zków na
powierzonym stanowisku s!u#bowym i dat$ ich zako(czenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 maj" zastosowanie do powierzania #o!nierzowi obowi"zków
pracownika wojska.

§ 12. &o!nierzy pozostaj"cych w zwi"zku ma!#e(skim wyznacza si$ na stanowiska s!u#bowe


- w miar$ mo#liwo%ci - w tym samym garnizonie lub w miejscowo%ciach pobliskich, w
rozumieniu przepisów o zakwaterowaniu Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13. 1. W decyzji personalnej o wyznaczeniu #o!nierza na stanowisko s!u#bowe okre%la si$


dat$ rozpocz$cia i zako(czenia kadencji na tym stanowisku. Okresy kadencji powinny si$
ko(czy' z ostatnim dniem kwarta!u kalendarzowego.
3. Przed!u#enia #o!nierzowi okresu kadencji na zajmowanym stanowisku s!u#bowym
dokonuje podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe, wydaj"c w tym celu
decyzj$ personaln", w której okre%la nowy termin zako(czenia kadencji.

§ 14. 1. W przypadku #o!nierza, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lub art. 29 ust. 2 ustawy,
decyzj$ o zakwalifikowaniu zainteresowanego #o!nierza na egzamin odpowiednio na oficera lub
podoficera podejmuje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do
spraw kadr, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, przes!any drog" s!u#bow".
2. Egzamin na oficera lub podoficera #o!nierz zdaje po uko(czeniu stosownego szkolenia
odpowiednio w uczelni wojskowej albo w szkole podoficerskiej.

§ 15. 1. &o!nierza, który orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej zosta! uznany za


niezdolnego do pe!nienia s!u#by w okre%lonych jednostkach wojskowych albo na zajmowanym
stanowisku s!u#bowym, zwalnia si$ z zajmowanego stanowiska s!u#bowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej wyst$puje do
w!a%ciwego podmiotu z wnioskiem o wyznaczenie #o!nierza na stanowisko s!u#bowe
odpowiadaj"ce jego stanowi zdrowia i kwalifikacjom.

4
§ 16. 1. W razie wyznaczenia #o!nierza na stanowisko s!u#bowe poza dotychczasow"
jednostk" wojskow", dowódca jednostki wojskowej rozlicza #o!nierza i og!asza w rozkazie
dziennym dat$ jego odej%cia z jednostki.
2. Dowódca jednostki wojskowej kieruje #o!nierza do jednostki wojskowej, w której zosta!
wyznaczony na nowe stanowisko s!u#bowe, okre%laj"c termin tak, aby móg! on stawi' si$ w niej
w dniu okre%lonym w decyzji personalnej o wyznaczeniu na stanowisko.
3. W razie gdy z wa#nych powodów dowódca jednostki, o którym mowa w ust. 1, nie mo#e
wykona' decyzji o wyznaczeniu na stanowisko s!u#bowe w terminie okre%lonym w decyzji
personalnej, o której mowa w ust. 2, informuje niezw!ocznie o tym podmiot, który wyda! t$
decyzj$, podaj"c faktyczne przyczyny zw!oki, oraz informuje o tym fakcie dowódc$ jednostki
wojskowej, do której #o!nierz zosta! wyznaczony na stanowisko.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, który wyda! decyzj$ o wyznaczeniu na
stanowisko s!u#bowe, okre%la ostateczny termin skierowania #o!nierza na nowe stanowisko.

§ 17. W przypadku wprowadzenia nowego etatu jednostki wojskowej lub zmian do etatu
jednostki wojskowej, powoduj"cych zmian$ nazwy stanowiska s!u#bowego, oznaczenia korpusu
osobowego, grupy osobowej albo grupy uposa#enia, podmiot w!a%ciwy do wyznaczenia na
stanowisko mo#e wyznaczy' #o!nierza na zmienione stanowisko. &o!nierz pe!ni s!u#b$ na
zmienionym stanowisku s!u#bowym, z uwzgl$dnieniem up!ywu cz$%ci kadencji na stanowisku
zajmowanym przed tym wyznaczeniem.

§ 18. 1. &o!nierza zawodowego zalicza si$ do okre%lonego korpusu osobowego i grupy


osobowej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
2. Zaliczenie do okre%lonego korpusu i grupy osobowej nast$puje w rozkazie personalnym o
powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 19. &o!nierza mo#na przenie%' do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej, w
szczególno%ci w razie:
1) zniesienia korpusu osobowego lub grupy osobowej w tym korpusie, do których #o!nierz by!
zaliczony, b"d) zmniejszenia stanu etatowego w obr$bie korpusu osobowego, w którym
pe!ni s!u#b$;
2) utworzenia nowego korpusu osobowego lub grupy osobowej w istniej"cym korpusie
osobowym b"d) z uwagi na konieczno%' dokonania uzupe!nienia stanu etatowego w
istniej"cych korpusach osobowych lub grupach osobowych.

§ 20. 1. &o!nierza przenoszonego w czasie pe!nienia s!u#by wojskowej do innego korpusu


osobowego lub grupy osobowej mo#na skierowa' uprzednio do odbycia kursu specjalistycznego,
szkolenia lub sta#u.
2. Wyznaczenie #o!nierza na stanowisko s!u#bowe w trybie, o którym mowa w ust. 1,
nast$puje z uwzgl$dnieniem wymogów w zakresie wykszta!cenia, kwalifikacji i stanu zdrowia
okre%lonych w karcie opisu stanowiska s!u#bowego, na które #o!nierz ten ma by' wyznaczony.

§ 21. 1. Liczba stanowisk przeznaczonych na potrzeby tworzenia rezerwy kadrowej wynosi 2


% ogólnej liczby stanowisk s!u#bowych.
2. Limit #o!nierzy, którzy mog" pozostawa' w rezerwie kadrowej, wynosi dla:
1) Ministra Obrony Narodowej - 30 % ogólnej liczby stanowisk s!u#bowych przewidzianych
dla rezerwy kadrowej;

5
2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego w sprawach kadr - 70
% ogólnej liczby stanowisk s!u#bowych przewidzianych dla rezerwy kadrowej.

§ 22. 1. Podmiot okre%lony w art. 20 ust. 3 ustawy, przenosi #o!nierza do rezerwy kadrowej
w celu odbycia studiów, kursu, sta#u lub specjalizacji na wniosek podmiotu w!a%ciwego do
wyznaczania na stanowisko s!u#bowe po odbyciu studiów, kursu, sta#u lub specjalizacji.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje si$ dat$ zwolnienia #o!nierza ze stanowiska
s!u#bowego, w celu okre%lenia terminu rozpocz$cia okresu przebywania w rezerwie kadrowej.
3. Podmiot w!a%ciwy do przeniesienia #o!nierza do rezerwy kadrowej, w przypadkach, o
których mowa w ust. 1, z chwil" up!ywu okresu przebywania w rezerwie kadrowej i uko(czenia z
wynikiem pozytywnym studiów, kursu, sta#u lub specjalizacji wyznacza tego #o!nierza na
kolejne stanowisko s!u#bowe lub kieruje do podmiotu w!a%ciwego do jego wyznaczenia na
stanowisko.

§ 23. 1. Przepisy § 22 ust. 1 i 2 stosuje si$ tak#e do #o!nierzy, których przewiduje si$
wyznaczy' na inne stanowisko s!u#bowe, a którzy nie mog" z innych przyczyn obj"' go
bezpo%rednio po zako(czeniu kadencji, oraz do #o!nierzy, o których mowa w art. 20 ust. 1a
ustawy.
2. W przypadku skierowania #o!nierza pozostaj"cego w rezerwie kadrowej do wykonywania
obowi"zków w okre%lonej jednostce wojskowej zakres wykonywania przez #o!nierza zada(
s!u#bowych oraz sposób rozliczania z ich wykonania okre%la dowódca tej jednostki.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do #o!nierzy, o których mowa w art. 20 ust. 1a ustawy.
4. Podmiot w!a%ciwy do przeniesienia #o!nierza do rezerwy kadrowej, w przypadku, o
którym mowa w ust. 1, z chwil" up!ywu okresu przebywania w rezerwie kadrowej wyznacza go
na stanowisko s!u#bowe lub kieruje do podmiotu w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko albo
zwalnia go z zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 24. 1. W decyzji personalnej o przeniesieniu #o!nierza do rezerwy kadrowej ustala si$:


1) dat$ rozpocz$cia i zako(czenia okresu przebywania w rezerwie kadrowej;
2) miejsce wykonywania przez tego #o!nierza obowi"zków s!u#bowych;
3) miejsce zaopatrzenia logistycznego i finansowego.
2. Ewidencj$ #o!nierzy przeniesionych do rezerwy kadrowej prowadzi dyrektor
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr.

§ 25. 1. Corocznego przegl"du kadrowego dokonuj" dowódcy jednostek wojskowych.


2. Przegl"dem kadrowym obejmuje si$ wszystkich #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych s!u#b$
w jednostce wojskowej.
3. Przegl"d kadrowy w szczególno%ci polega na:
1) porównaniu stanu ewidencyjnego #o!nierzy zawodowych w jednostce wojskowej, z jej
stanem etatowym;
2) porównaniu kwalifikacji posiadanych przez #o!nierzy zawodowych z wymaganiami
zawartymi w opisach zajmowanych przez nich stanowisk s!u#bowych;
3) innych, nie wymienionych w pkt 1-2, zagadnie( dotycz"cych spraw kadrowych.
§ 26. Przegl"d kadrowy sporz"dza si$ w danym roku kalendarzowym, za okres od dnia 1
stycznia do dnia okre%lonego w ust. 2 dla poszczególnych podmiotów, z uwzgl$dnieniem

6
przedsi$wzi$' kadrowych przewidzianych do realizacji do ko(ca ocenianego roku
kalendarzowego.
2. Podmioty, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, dokonuj" przegl"du kadrowego w
terminach:
1) do dnia 31 pa)dziernika - wymienieni w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy;
2) do dnia 20 listopada - wymienieni w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy;
3) do dnia 15 grudnia - wymienieni w art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyj"tkiem Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, który dokonuje przegl"du kadrowego do dnia 15 stycznia
roku nast$pnego.
3. Osoby zajmuj"ce kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej dokonuj"
przegl"du kadrowego w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 27. 1. Wyniki z przegl"du kadrowego dowódca jednostki wojskowej przesy!a


bezpo%redniemu prze!o#onemu.
2. Osoby, o których mowa w § 26 ust. 3, wyniki z przegl"du kadrowego przedstawiaj"
Ministrowi Obrony Narodowej za po%rednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr.
3. Materia!y niezb$dne do przeprowadzenia przegl"du kadrowego sporz"dzaj" i koordynuj"
ich przygotowanie, szefowie (kierownicy) komórek wewn$trznych w!a%ciwych w sprawach kadr,
osoby zajmuj"ce stanowiska s!u#bowe, w!a%ciwe w sprawach kadr lub osoby, którym powierzono
wykonywanie spraw kadrowych.
§ 28. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr:
1) koordynuje proces przeprowadzania przegl"du kadrowego oraz okre%la jego zakres tematyczny;
2) w terminie do dnia 28 lutego roku nast$pnego, opracowuje i przedstawia Ministrowi Obrony
Narodowej wyniki przegl"du kadrowego w resorcie obrony narodowej za rok poprzedni;
3) na podstawie wyników, o których mowa w pkt 1, opracowuje projekt wytycznych Ministra
Obrony Narodowej do dzia!alno%ci kadrowej.

§ 29. &o!nierza, który w dniu wej%cia w #ycie niniejszego rozporz"dzenia spe!nia! okre%lone
w dotychczasowych przepisach wymagania do zajmowania stanowiska s!u#bowego o
okre%lonym stopniu etatowym, uwa#a si$ za spe!niaj"cego warunki do wyznaczenia na to samo
lub równorz$dne stanowisko s!u#bowe.

§ 30. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie trybu wyznaczania #o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u#bowe i zwalniania z tych
stanowisk (Dz. U. Nr 243, poz. 1788).

§ 31. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

7
Uzasadnienie
Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 27 ustawy z dnia …….. r. o zmianie ustawy o
s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz….).
Projektowane rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony dnia 18 grudnia 2007
r. w sprawie trybu wyznaczania #o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u#bowe i zwalniania z
tych stanowisk (Dz. U. Nr 243, poz. 1788).
Projekt, jest konsekwencj" zmian ustawowych dotycz"cych minimalnych wymaga( w
zakresie wykszta!cenia do wyznaczenia na pierwsze stanowisko s!u#bowe w poszczególnych
korpusach kadry, zasad wyznaczania na pierwsze i kolejne stanowiska s!u#bowe, podmiotów
w!a%ciwych w sprawie wyznaczania i zwalniania z tych stanowisk, jak równie# obowi"zku
przeprowadzania corocznego przegl"du kadrowego.
W zwi"zku ze zmianami dokonanymi w wojskowej ustawie pragmatycznej
w zaprezentowanych powy#ej obszarach, w projekcie rozporz"dzenia okre%lono wymagania
kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska s!u#bowe, szczegó!owy tryb
wyznaczania #o!nierzy zawodowych na stanowiska s!u#bowe i zwalniania z tych stanowisk, w
tym zasady i tryb organizacji oraz kierowania #o!nierzy zawodowych na kursy specjalistyczne
przed wyznaczeniem na stanowiska s!u#bowe, szczegó!owe warunki i tryb zaliczania i
przenoszenia #o!nierzy zawodowych do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej, tryb
przenoszenia #o!nierzy zawodowych do rezerwy kadrowej, warunki i sposób pe!nienia przez nich
zawodowej s!u#by wojskowej w tym okresie, a tak#e sposób nak!adania na nich zada(
s!u#bowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit #o!nierzy zawodowych pozostaj"cych w
rezerwie kadrowej dla Ministra Obrony Narodowej i dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, w ramach ogólnej liczby stanowisk s!u#bowych.
W wojskowej ustawie pragmatycznej zosta!y okre%lone minimalne wymagania w zakresie
wykszta!cenia do wyznaczenia na pierwsze stanowisko s!u#bowe w korpusach kadry (art. 36
ustawy), rozporz"dzenie okre%la pozosta!e wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na
stanowiska s!u#bowe. System ten, oparty jest na generalnym za!o#eniu, #e ka#de wyznaczenie na
kolejne wy#sze stanowisko s!u#bowe zwi"zane z mianowaniem na odpowiedni stopie( wojskowy
zgodny ze stopniem etatowym stanowiska s!u#bowego, poprzedzone jest odbyciem
odpowiedniego kursu organizowanego w ramach szkolnictwa wojskowego.
Nadto rozporz"dzenie okre%la, #e #o!nierze zawodowi w okresie pozostawania w rezerwie
kadrowej podlegaj" regu!om pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej i wykonuj" zadania
s!u#bowe okre%lone przez podmiot, u którego #o!nierz w rezerwie kadrowej pozostaje.
W rozporz"dzeniu uregulowano równie# tryb kierowania na egzamin na oficera,
podoficera i szeregowego zawodowego, który posiada uko(czone studia wy#sze i bardzo dobr"
ogóln" ocen$ w opinii s!u#bowej oraz tryb kierowania na egzamin na podoficera szeregowego
zawodowego, który posiada uko(czon" szko!$ %redni" i bardzo dobr" ocen$ w opinii s!u#bowej,
po zaistnieniu potrzeb Si! Zbrojnych. W obu przypadkach, decyzj$ o zakwalifikowaniu
zainteresowanego #o!nierza zawodowego na egzamin odpowiednio na oficera lub podoficera
podejmowa! b$dzie dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do
spraw kadr, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, przes!any drog" s!u#bow". &o!nierze ci,
egzaminy na oficera lub podoficera zdawa' b$d" po uko(czeniu stosownego szkolenia
odpowiednio w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej.
Ponadto okre%lono terminy i sposób przeprowadzania corocznego przegl"du kadrowego.

8
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej.
2. Wp!yw na rynek pracy:
Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa,
poniewa# nie wprowadzaj" zmian w tej kwestii do obowi"zuj"cego obecnie stanu
prawnego.
4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:
Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.
5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:
Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.
6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:
Projekt uzgodniono z dowódcami ró#nych szczebli dowodzenia Si!ami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentantem #o!nierzy tj. Konwentem Dziekanów
Korpusu Oficerów WP.

9
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
z dnia 23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia …………………………..

w sprawie nadawania, potwierdzania, podwy"szania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez


podoficerów i szeregowych zawodowych

Na podstawie art. 46a ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz.892) zarz"dza si$, co nast$puje:

Rozdzia! 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) szczegó!owy sposób nadawania klas kwalifikacyjnych #o!nierzom zawodowym korpusu
podoficerów i szeregowych zawodowych, zwanym dalej "#o!nierzami";
2) w!a%ciwo%' dowódców jednostek wojskowych do powo!ywania komisji egzaminacyjnych i
nadawania klas kwalifikacyjnych;
3) tryb nadawania, potwierdzania, podwy#szania i utraty klas kwalifikacyjnych;
4) sposób przeprowadzenia i zdawania egzaminów oraz zakres wiedzy i umiej$tno%ci
sprawdzanych w czasie egzaminów;
5) sk!ad komisji egzaminacyjnej.

§ 2. Do posiadania klasy kwalifikacyjnej jest obowi"zany podoficer i szeregowy zawodowy


zajmuj"cy stanowiska lub funkcje zwi"zane z bezpo%redni" obs!ug" i eksploatacj" uzbrojenia i
sprz$tu technicznego oraz bezpo%rednim dowodzeniem i pe!nieniem funkcji bojowych.

§ 3. &o!nierzowi, który uzyska! klas$ kwalifikacyjn", przys!uguje pierwsze(stwo w


ubieganiu si$ o przyj$cie na kursy przeszkolenia specjalistycznego - w odniesieniu do #o!nierzy
posiadaj"cych co najmniej drug" klas$.

Rozdzia! 2

Tryb nadawania klasy kwalifikacyjnej

§ 4. Nadanie klasy kwalifikacyjnej podoficerom i szeregowym zawodowym uzale#nione jest


od spe!nienia przez nich nast$puj"cych warunków:

1
1) uko(czenia szko!y lub kursu wojskowego albo nabycia kwalifikacji w szko!ach cywilnych o
specjalno%ci w!a%ciwej dla zajmowanego stanowiska s!u#bowego (funkcji);
2) wykazania si$ w czasie egzaminu kwalifikacyjnego wiedz" teoretyczn" i umiej$tno%ci"
wykonania 'wicze( praktycznych oraz norm szkoleniowych i technicznych, przewidzianych
w kryteriach kwalifikacyjnych;
3) zajmowania etatowego stanowiska s!u#bowego (funkcji) obj$tego klas" kwalifikacyjn" oraz
odbycie praktyki na tym stanowisku przez okres:
a) dla klasy trzeciej - nie mniej ni# dwa miesi"ce od daty obj$cia stanowiska s!u#bowego lub
wcielenia do zasadniczej s!u#by wojskowej,
b) dla klasy drugiej - nie mniej ni# sze%' miesi$cy od daty obj$cia stanowiska s!u#bowego i
nie mniej ni# osiem miesi$cy od uzyskania klasy trzeciej,
c) dla klasy pierwszej - nie mniej ni# jeden rok od daty obj$cia stanowiska s!u#bowego i nie
mniej ni# rok od uzyskania klasy drugiej,
d) dla klasy mistrzowskiej - nie mniej ni# rok od daty obj$cia stanowiska s!u#bowego i nie
mniej ni# dwa lata od uzyskania klasy pierwszej.

§ 5. Wy#sza klasa kwalifikacyjna nie mo#e by' uzyskana z pomini$ciem klasy bezpo%rednio
ni#szej.

§ 6. Absolwenci centrów i o%rodków szkolenia mog" uzyska' trzeci" klas$ kwalifikacyjn"


bezpo%rednio po uko(czeniu nauki w tych o%rodkach, je%li w trakcie egzaminów ko(cowych
uzyskali oni oceny bardzo dobre z przedmiotów specjalistycznych i co najmniej dobre z
pozosta!ych przedmiotów.

§ 7. 1. &o!nierz, który zaj"! w swojej specjalno%ci pierwsze miejsce w finale konkursu o tytu!
najlepszego specjalisty na szczeblu rodzaju wojsk (s!u#by) lub w zawodach u#yteczno-
wojskowych, mo#e uzyska' kolejn" klas$ kwalifikacyjn" lub potwierdzi' klas$ posiadan" bez
egzaminu.
2. Klas$ kwalifikacyjn" nadaje lub potwierdza uprawniony prze!o#ony, na wniosek komisji
egzaminacyjnej, bezpo%rednio po uko(czeniu konkursu lub zawodów.

Rozdzia! 3

W!a'ciwo'( dowódców jednostek wojskowych do nadawania klasy kwalifikacyjnej

§ 8. 1. Uprawnionymi do nadawania, potwierdzania, podwy#szania i stwierdzania utraty klas


kwalifikacyjnych s":
1) trzeciej - dowódca samodzielnego batalionu - równorz$dny, komendant (kierownik)
przedstawicielstwa wojskowego i wojskowych zak!adów remontowo-produkcyjnych;
2) drugiej - dowódca pu!ku i brygady (samodzielnych), komendant wojskowej komendy
uzupe!nie(, dowódca (kierownik) bazy i sk!adnicy oraz rejonowych warsztatów
technicznych;
3) pierwszej - dowódca okr$gu wojskowego, szef szefostwa dowództw RSZ, dowódca dywizji
(równorz$dnej), komendant wy#szej szko!y oficerskiej, centrum szkolenia, o%rodka
szkolenia, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojskowego instytutu naukowo-
badawczego oraz kierownik okr$gowych warsztatów technicznych;

2
4) mistrzowskiej - szef (dyrektor) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej,
dowódca Rodzaju Si! Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu
Wsparcia Si! Zbrojnych, Szef S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S!u#by Wywiadu
Wojskowego, Komendant G!ówny &andarmerii Wojskowej, komendant akademii
wojskowej.
2. Prze!o#eni, o których mowa w ust. 1, nadaj", potwierdzaj", podwy#szaj" i stwierdzaj"
utrat$ klasy kwalifikacyjnej.

§ 9. Prze!o#ony posiadaj"cy uprawnienia do nadawania wy#szych klas kwalifikacyjnych ma


równie# prawo do nadawania klas ni#szych i ich pozbawiania w przypadkach, o których mowa w
§ 14 ust. 1.

Rozdzia! 4

Tryb potwierdzania, podwy"szania i utraty klasy kwalifikacyjnej

§ 10. 1. &o!nierz posiadaj"cy klas$ kwalifikacyjn" obowi"zany jest do potwierdzania swoich


kwalifikacji specjalistycznych na poziomie posiadanej klasy, je#eli nie ubiega si$ o uzyskanie
klasy wy#szej, po up!ywie czasu kiedy móg!by j" uzyska'. Obowi"zek ten nie dotyczy #o!nierza
posiadaj"cego klas$ trzeci" i klas$ kwalifikacyjn" przyznan" na sta!e.
2. W przypadku gdy #o!nierz nie zamierza podnosi' swoich kwalifikacji, na jego wniosek,
mo#na przyzna' mu klas$ kwalifikacyjn" drug" lub pierwsz" na sta!e, pod warunkiem co
najmniej dwukrotnego jej potwierdzenia.
3. Klas$ drug", pierwsz" i mistrzowsk" potwierdza si$ dwukrotnie w odst$pach trzyletnich.
Po drugim potwierdzeniu klas$ kwalifikacyjn" nadaje si$ #o!nierzowi na sta!e.

§ 11. W przypadku przeniesienia #o!nierza na stanowisko s!u#bowe oznaczone inn"


specjalno%ci" wojskow", zachowuje si$ uprzednio uzyskan" przez niego klas$ kwalifikacyjn" pod
warunkiem przyznania jej na sta!e.

§ 12. Prze!o#ony maj"cy uprawnienia do nadawania okre%lonej klasy kwalifikacyjnej, na


wniosek #o!nierza, mo#e odroczy', z przyczyn s!u#bowych lub losowych, termin potwierdzenia
klasy
z zachowaniem dotychczasowych jego uprawnie( do dwóch lat. W przypadku wyst"pienia
zbie#no%ci przesuni$tego terminu potwierdzenia klasy z terminem jej podwy#szenia przez
zainteresowanego #o!nierza, zezwala si$ na przyst"pienie do egzaminów na podwy#szenie klasy
kwalifikacyjnej.

§ 13. &o!nierz mo#e przyst"pi' do egzaminów na podwy#szenie klasy kwalifikacyjnej po


up!ywie terminów okre%lonych w § 4 pkt 3.

§ 14. 1. Utrata klasy kwalifikacyjnej nast$puje z powodu pope!nionych uchybie( i b!$dów


specjalistycznych, które doprowadzi!y do:
1) niesprawno%ci lub awarii (uszkodzenia) u#ytkowanego uzbrojenia i sprz$tu technicznego;
2) powstania szkody w mieniu wojskowym.
2. Decyzj$ o utracie klasy kwalifikacyjnej, w przypadkach okre%lonych w ust. 1, podejmuje,
na wniosek komisji powo!anej do przeprowadzenia post$powania wyja%niaj"cego lub komisji
egzaminacyjnej, prze!o#ony, który nada! klas$ kwalifikacyjn".

3
3. Utrata klasy kwalifikacyjnej nast$puje na podstawie rozkazu prze!o#onego uprawnionego
do nadania odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.
4. &o!nierz pozbawiony klasy kwalifikacyjnej mo#e ponownie ubiega' si$ o jej uzyskanie,
nie wcze%niej jednak ni# po up!ywie czterech miesi$cy od daty utraty klasy kwalifikacyjnej.
5. Przywrócenie uprawnie( z tytu!u klasy kwalifikacyjnej nast$puje na podstawie wniosku
komisji powo!anej do przeprowadzenia post$powania wyja%niaj"cego lub komisji
egzaminacyjnej oraz stwierdzenia tego faktu w rozkazie prze!o#onego uprawnionego do nadania
odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

Rozdzia! 5

Sposób przeprowadzania i zdawania egzaminu, sk!ady komisji egzaminacyjnej oraz zakres


wiedzy i umiej)tno'ci sprawdzanych w czasie egzaminu

§ 15. 1. &o!nierz ubiegaj"cy si$ o okre%lon" klas$ kwalifikacyjn" zdaje egzamin przed
powo!an" w tym celu komisj" egzaminacyjn".
2. Za w!a%ciwe i zgodne z ustalonymi kryteriami przeprowadzenie egzaminu
kwalifikacyjnego odpowiedzialny jest przewodnicz"cy komisji egzaminacyjnej oraz prze!o#ony,
który t$ komisj$ powo!a!.

§ 16. 1. Prze!o#eni uprawnieni do nadawania klas kwalifikacyjnych wyznaczaj" do komisji


egzaminacyjnej oficerów, podoficerów zawodowych, pracowników wojska o przygotowaniu
specjalistycznym zapewniaj"cym przeprowadzenie egzaminów zgodnie z wymogami
okre%lonymi w "Wykazach stanowisk (funkcji), dla których mog" by' nadawane klasy
kwalifikacyjne oraz szczegó!owe kryteria do ich uzyskania".
2. Prze!o#eni uprawnieni do nadawania klas kwalifikacyjnych wy#szych ni# trzecia klasa
kwalifikacyjna wyznaczaj" komisje egzaminacyjne, do sk!adu których powo!uje si$ osoby
zajmuj"ce stanowiska na szczeblu dowództwa lub jednostek podleg!ych, albo te# kieruj"
przewodnicz"cych komisji do podleg!ych jednostek.
3. Cz!onków komisji powo!uj" dowódcy podleg!ych jednostek, zgodnie z rozkazem
prze!o#onego wyznaczaj"cego przewodnicz"cego komisji.

§ 17. W przypadku gdy #o!nierz z!o#y! egzamin na specjalist$ wojskowego poza macierzyst"
jednostk", kopi$ lub wyci"g z rozkazu dowódcy jednostki (instytucji) organizuj"cej sesj$
egzaminacyjn", w ci"gu 21 dni, przesy!a si$ do jego jednostki w celu zamieszczenia
odpowiednich danych w rozkazie dziennym.

§ 18. Sesje egzaminacyjne w jednostkach, centrach i o%rodkach szkolenia organizuje si$


dwukrotnie w ci"gu roku, w terminach odpowiadaj"cych przebiegowi s!u#by i strukturze
szkolenia (kszta!cenia).

§ 19. W jednostkach, w których przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych dwukrotnie w ci"gu


roku jest niecelowe lub niemo#liwe, w!a%ciwi szefowie komórek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, dowódcy Rodzajów Si! Zbrojnych i okr$gów wojskowych, Dowódca
Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Szef S!u#by Kontrwywiadu
Wojskowego, Szef S!u#by Wywiadu Wojskowego, Komendant G!ówny &andarmerii Wojskowej
zezwalaj" na organizowanie sesji egzaminacyjnych raz w roku.

4
§ 20. W czasie sesji egzaminacyjnej wykorzystuje si$ wyniki innych, realizowanych w
jednostce i równolegle przebiegaj"cych przedsi$wzi$' szkoleniowych (inspekcji, kontroli
szkolenia, zawodów w kierowaniu ogniem, strzela( kontrolnych) lub odpowiednio
udokumentowane wyniki uzyskane przez #o!nierzy w podobnych dzia!aniach kontrolnych, które
odby!y si$ w okresie pomi$dzy sesjami egzaminacyjnymi.

§ 21. Egzamin uwa#a si$ za zdany przez #o!nierza ubiegaj"cego si$ o przyznanie mu
odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, je#eli za wiadomo%ci teoretyczne, umiej$tno%ci oraz
wykonywanie czynno%ci praktycznych - zgodnie z normami szkoleniowymi - uzyska ocen$
%redni", nie ni#sz" ni# ustalono w wykazach, o których mowa w § 30.

§ 22. 1. Po zako(czeniu sesji egzaminacyjnej na dan" klas$ kwalifikacyjn" sporz"dza si$


protokó! w dwóch egzemplarzach. Protokó! podpisuje przewodnicz"cy i wszyscy cz!onkowie
komisji egzaminacyjnej. Orygina! protoko!u, który stanowi podstaw$ do wydania rozkazu o
nadaniu #o!nierzowi odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, przewodnicz"cy komisji
egzaminacyjnej przedstawia prze!o#onemu deleguj"cemu go do prac w komisji. Kopi$ protoko!u
pozostawia si$ w aktach jednostki, w której by!a organizowana sesja egzaminacyjna.
2. Wzór protoko!u okre%la za!"cznik do rozporz"dzenia.

§ 23. W protokole z egzaminu #o!nierza ubiegaj"cego si$ o nadanie i potwierdzenie klasy


kwalifikacyjnej dokonuje si$ adnotacji: "zda! - nie zda!", "potwierdzi! - nie potwierdzi!", "uzyska!
oceny na poziomie klasy...".

§ 24. Wyci"g z protoko!u przewodnicz"cy komisji przesy!aj" dowódcom tych oddzia!ów


(samodzielnych pododdzia!ów), z których #o!nierz zosta! skierowany na egzamin do jednostki
wojskowej go organizuj"cej. Ponadto analogiczny wyci"g z protoko!u egzaminacyjnego przesy!a
si$ do wiadomo%ci prze!o#onych dowódców tych jednostek (samodzielnych pododdzia!ów), jako
podstaw$ do wydania rozkazów o nadaniu #o!nierzowi odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej
(je#eli prze!o#eni ci nie podlegaj" s!u#bowo dowódcy, którego przedstawiciel przewodniczy!
pracom danej komisji).

§ 25. Egzamin kwalifikacyjny dla #o!nierza ubiegaj"cego si$ o przyznanie, potwierdzenie


lub przywrócenie utraconej klasy kwalifikacyjnej obejmuje zakres wiedzy i umiej$tno%ci
okre%lony w "Wykazach stanowisk s!u#bowych (funkcji), dla których mog" by' nadawane klasy
kwalifikacyjne oraz szczegó!owych kryteriach do ich uzyskania", opracowanych i wydanych
przez instytucje wymienione w § 30 ust. 1.

§ 26. Nadawanie, potwierdzanie, podwy#szanie i utrata klasy kwalifikacyjnej w wyniku


przeprowadzonego egzaminu nast$puje na wniosek komisji egzaminacyjnej, na podstawie
rozkazu prze!o#onego uprawnionego do nadania odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

§ 27. 1. &o!nierzowi zdaj"cemu egzamin na klas$ kwalifikacyjn" przys!uguje prawo


wniesienia za#alenia w stosunku do decyzji komisji egzaminacyjnej do prze!o#onego, który
wyznaczy! przewodnicz"cego komisji, w ci"gu 14 dni od daty zako(czenia sesji egzaminacyjnej.
2. Do rozpatrzenia odwo!a( przyjmuje si$ zasady i terminy okre%lone w przepisach
dotycz"cych post$powania administracyjnego.

5
§ 28. &o!nierzowi, którego odwo!anie uznano za uzasadnione, przys!uguje prawo do
powtórnego z!o#enia egzaminu przed komisj" egzaminacyjn" (której rozstrzygni$cie zosta!o
zakwestionowane przez #o!nierza w jego odwo!aniu), powo!an" w tym celu przez prze!o#onego
uprawnionego do nadawania klasy kwalifikacyjnej, nie pó)niej jednak ni# przed up!ywem
miesi"ca od daty podj$cia decyzji przez w!a%ciwego prze!o#onego.

§ 29. W czasie egzaminu sprawdzeniu podlegaj":


1) teoretyczne opanowanie zagadnie( z zakresu danej klasy kwalifikacyjnej;
2) praktyczne wykonanie czynno%ci obj$tej tym zakresem (opracowanie dokumentów w
przypadku klas administracyjnych);
3) wykonanie norm sprawno%ciowych.

Rozdzia! 6

Przepisy ko&cowe

§ 30. 1. Dowódcy Rodzajów Si! Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef


Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Szef S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S!u#by
Wywiadu Wojskowego, Komendant G!ówny &andarmerii Wojskowej, w uzgodnieniu z szefami
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sporz"dzaj" "Wykazy stanowisk
s!u#bowych (funkcji), dla których mog" by' nadawane klasy kwalifikacyjne oraz szczegó!owe
kryteria do ich uzyskania".
2. Opracowane wykazy, o których mowa w ust. 1, oraz wprowadzane uzupe!nienia i zmiany
do nich obowi"zuj" po uzgodnieniu z w!a%ciwymi szefami komórek organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zatwierdzeniu przez Szefa Sztabu Generalnego WP.

§ 31. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem ……………………..

6
Za!*cznik
do rozporz*dzenia Ministra Obrony narodowej

PROTOKÓ)

Z egzaminów #o"nierzy ubiegaj$cych si% o nadanie* (potwierdzenie)* klasy kwalifikacyjnej JW........................


Komisja egzaminacyjna powo"ana rozkazem...............nr..................z dnia..................................
W sk"adzie: przewodnicz$cy....................................................................
cz"onkowie .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

przeprowadzi"a w dniu (ach)* ....................................................sesj% egzaminacyjn$ dla #o"nierzy ubiegaj$cych si%


o przyznanie* (potwierdzenie)*..............klasy kwalifikacyjnej

Praktyka Uzyskane oceny Uwagi o zdaniu


Jednostka
Stopie& Nazwisko w egzaminu
Lp. wojskowa Numer SW
wojskowy i imi% posiadanej Wiadomo!ci Umiej%tno!c Spe"nienie norm (potwierdzeniu
(pododdz.) teoretyczne i praktyczne sprawno!ciowych
klasie klasy)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zda"
nie zda"
potwierdzi"
nie potwierdzi"

Propozycje komisji egzaminacyjnej (nada' kl. I, obni#y' do kl. III, itp.)..........................................................................................


Uwagi:
1. ,o"nierzy ubiegaj$cych si% o klas% kwalifikacyjn$ nale#y wykazywa' w pierwszej kolejno!ci, w drugiej potwierdzaj$cych, grupuj$c ich w
wykazie #o"nierzy wg rodzajów wojsk i s"u#b.
2. Wykazy #o"nierzy ubiegaj$cych si% i potwierdzaj$cych klasy nale#y sporz$dza' oddzielnie dla ka#dej klasy kwalifikacyjnej.
3. Niniejszy wykaz – protokó" stanowi podstaw% do sporz$dzenia rozkazu o nadaniu lub potwierdzeniu #o"nierzom klasy kwalifikacyjnej.
4. Wykazy wykonuj$ jednostki wojskowe we w"asnym zakresie.
* - niepotrzebne skre!li'.

Podpisy komisji egzaminacyjnej: Przewodnicz$cy ................................................... SZEF SZTABU


Cz"onkowie .................................................... m.p.
.................................................... ..........................................

7
UZASADNIENIE

Wej%cie w #ycie ustawy z dnia ……………….. 2008 r. ustawy o zmianie s!u#by wojskowej
#o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz….), spowodowa!o na
podstawie art. 1 pkt 28 konieczno%' opracowania przepisów dotycz"cych nadawania klas
kwalifikacyjnych podoficerom i szeregowym zawodowym.
Dotychczasowe funkcjonowanie systemu klasowych specjalistów w dzia!alno%ci Si!
Zbrojnych RP stanowi!o efektywne narz$dzie w procesie podnoszenia wiedzy oraz doskonalenia
umiej$tno%ci fachowych przez #o!nierzy zasadniczej i nadterminowej zasadniczej s!u#by
wojskowej bez konieczno%ci organizacji szeregu dodatkowych kursów specjalistycznych. System
ten by! tak#e skutecznym narz$dziem dowódców, motywuj"cym podleg!ych #o!nierzy do
samodoskonalenia i zapewnia! dop!yw wysoko kwalifikowanych specjalistów.
Do%wiadczenia z praktyki s!u#bowej wskazuj", i# #o!nierze posiadaj"cy klasy kwalifikacyjne
specjalistów wojskowych prezentowali najwy#szy poziom przygotowania zawodowego.
Ponadto funkcjonuj"cy system posiada! pozytywny wp!yw na ca!okszta!t procesu
szkoleniowo-wychowawczego, jako%' wykonywanych prac, bezawaryjno%' obs!ug i sprawno%'
sprz$tu oraz zdolno%' bojow" pododdzia!ów.
Nale#y stwierdzi', #e za utrzymaniem systemu nadawania klas kwalifikacyjnych
specjalistom wojskowym przemawia równie# fakt, #e w wi$kszo%ci armii NATO system taki jest
g!ównym stymulatorem podnoszenia wiedzy zawodowej przez #o!nierzy. Podwy#szanie
kwalifikacji stanowi nadto swoist" „przepustk$” do wyznaczenia #o!nierza na wy#sze stanowisko
s!u#bowe lub awansowania na kolejny stopie( wojskowy.
Ustawodawca dostrzegaj"c korzy%ci z utrzymywania systemu nadawania klas
kwalifikacyjnych zawar! stosowne rozwi"zania legislacyjne w nowo dodanym art. 46a, ust.4
ustawy o s!u#bie #o!nierzy zawodowych.
W wykonaniu postanowie( wy#ej wskazanej ustawy zosta! opracowany przedmiotowy
projekt rozporz"dzenia.
Podstaw$ za!o#e( zawartych w tym projekcie stanowi" funkcjonuj"ce i sprawdzone
rozwi"zania organizacyjne dotycz"ce uzyskiwania klas kwalifikacyjnych przez #o!nierzy w trakcie
pe!nienia przez nich s!u#by wojskowej na odpowiednich stanowiskach.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Rozwi"zania zawarte w projekcie rozporz"dzenia nie b$d" wywo!ywa!y skutków


finansowych dla bud#etu pa(stwa, poniewa# przedmiotowy dokument nie przewiduje
przyznawania dodatków finansowych za posiadanie klasy kwalifikacyjnej przez #o!nierzy
pe!ni"cych czynn" s!u#b$ wojskow".
Przyj$te rozwi"zanie podyktowane jest potrzeb" faktycznej i rzetelnej weryfikacji
umiej$tno%ci specjalistycznych, które #o!nierz mo#e naby' w ramach przygotowania w centrach i
o%rodkach szkolenia i szkolenia programowego w jednostkach wojskowych.
Tre%ci i za!o#enia zawarte w projekcie dokumentu nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy,
konkurencyjno%' wewn$trzn" i zewn$trzn" gospodarki oraz sytuacj$ i rozwój regionalny.
Z uwagi na specyfik$, któr" s" klasy kwalifikacyjne podoficerów i szeregowych
zawodowych, a wi$c materia dotycz"ca wy!"cznie s!u#by wojskowej, projektu nie poddaje si$
procedurze konsultacji spo!ecznych.
Przedmiot projektowanego aktu prawnego nie jest obj$ty zakresem prawa Unii
Europejskiej.

8
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
z dnia 23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia …………….……….. r.

w sprawie wojskowych dokumentów osobistych "o!nierzy zawodowych

Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób


dokonywania wpisów w tych dokumentach i post$powania z nimi, a tak#e podmioty w!a%ciwe do
ich wydawania.

§ 2. U#yte w rozporz"dzeniu okre%lenia oznaczaj":


1) ustawa - ustaw$ z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych;
2) dowódca jednostki - dowódc$ jednostki wojskowej, dyrektora, szefa, komendanta,
kierownika jednostki organizacyjnej podporz"dkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowanej, przedsi$biorstwa pa(stwowego, dla którego jest on organem
za!o#ycielskim, albo komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, a w
przypadku #o!nierzy zawodowych przeniesionych do rezerwy kadrowej lub dyspozycji
podmiot, który przeniós! tego #o!nierza do rezerwy kadrowej lub dyspozycji.

§ 3. 1. Wojskowym dokumentem osobistym potwierdzaj"cym pe!nienie przez #o!nierza


zawodowej s!u#by wojskowej jest legitymacja s!u#bowa #o!nierza zawodowego, zwana dalej
"legitymacj"".
2. W zale#no%ci od korpusu kadry, w jakim #o!nierz zawodowy pe!ni zawodow" s!u#b$
wojskow", rozró#nia si$ legitymacje:
1) oficera:
a) w stopniu wojskowym genera!a brygady (kontradmira!a) i wy#szym,
b) pozosta!ych oficerów;
2) podoficera zawodowego;
3) szeregowego zawodowego.
3. Wzory legitymacji okre%la za!"cznik do rozporz"dzenia.

§ 4. W legitymacji umieszcza si$ fotografi$ #o!nierza w mundurze z aktualnym stopniem


wojskowym w chwili wydania legitymacji i odciska piecz$' urz$dow" w taki sposób, aby cz$%'
jej zosta!a wyra)nie odci%ni$ta na prawym dolnym rogu fotografii, oraz wpisuje si$:
1) nazwisko i imi$ (imiona) #o!nierza;
2) imi$ ojca;
3) dat$ i miejsce urodzenia #o!nierza;
4) rodzaj pe!nionej zawodowej s!u#by wojskowej;
5) posiadany stopie( wojskowy i przydzia! s!u#bowy;
6) adres najbli#szej rodziny;
7) adnotacje s!u#bowe, w tym o zwolnieniu z zawodowej s!u#by wojskowej, oraz grup$ krwi;
8) dat$ wydania i dat$ wa#no%ci legitymacji.

§ 5. 1. Legitymacj$ wydaje si$ #o!nierzom niezw!ocznie po rozpocz$ciu pe!nienia


zawodowej s!u#by wojskowej.
2. Legitymacja podlega wymianie w razie:
1) zmiany danych personalnych wpisanych do legitymacji;
2) jej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia;
3) braku miejsca na dalsze wpisy;
4) mianowania #o!nierza zawodowego na stopie( wojskowy genera!a brygady (kontradmira!a)
lub powoduj"cego przej%cie do innego korpusu kadry zawodowej.

§ 6. 1. Legitymacje wydaj":
1) Minister Obrony Narodowej - #o!nierzom zawodowym w stopniu wojskowym genera!a
brygady (kontradmira!a) i wy#szym;
2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej -
#o!nierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska s!u#bowe w tych komórkach;
3) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwy do spraw kadr:
a) dowódcom jednostek w stopniach wojskowych do pu!kownika (komandora) w!"cznie,
którzy podlegaj" bezpo%rednio Ministrowi Obrony Narodowej,
b) #o!nierzom zawodowym wyznaczonym do pe!nienia s!u#by w instytucjach cywilnych, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
c) #o!nierzom pozostaj"cym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji Ministra Obrony
Narodowej i dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do
spraw kadr,
d) s!uchaczom akademii, szkó! i kursów za granic";
4) dowódcy jednostek - #o!nierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska s!u#bowe w
jednostkach im podleg!ych;
5) komendanci wy#szych szkó! wojskowych i centrów szkolenia:
a) s!uchaczom tych szkó! (centrów szkolenia) b$d"cym #o!nierzami zawodowymi,
b) absolwentom wy#szych szkó! wojskowych i szkó! podoficerskich.
2. Dowódcom jednostek legitymacje s!u#bowe wydaj" ich bezpo%redni prze!o#eni, z
wyj"tkiem wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, lub osoby przez nie upowa#nione s" w!a%ciwe
równie# do podpisywania wydanych legitymacji s!u#bowych oraz ich wymiany.
4. Przy wydawaniu legitymacji #o!nierzowi powo!anemu do zawodowej s!u#by wojskowej
odbiera si$ posiadany przez niego wojskowy dokument osobisty (ksi"#eczk$ wojskow"), który
przesy!a si$ do w!a%ciwej wojskowej komendy uzupe!nie(.

§ 7. 1. Upowa#nione do dokonywania wpisów w legitymacjach s" podmioty, o których


mowa w § 6 ust. 1 i 2, lub osoby przez nie upowa#nione.
2. Podstaw$ do dokonywania wpisów w legitymacji stanowi" dokumenty ewidencyjne
#o!nierza zawodowego.
3. Wpisy w legitymacji powinny by' dokonywane pismem czytelnym i starannym za
pomoc" pióra lub d!ugopisu, tuszem lub atramentem w kolorze czarnym. Dokonanych wpisów w
legitymacji nie wolno wymazywa', wywabia' ani przerabia'.
4. W przypadku pope!nienia b!$du przy dokonywaniu wpisów na drugiej lub trzeciej stronie
legitymacji nale#y wype!ni' now" legitymacj$. W przypadku pomy!ki przy wype!nianiu
pozosta!ych stron, nale#y niew!a%ciwy wpis przekre%li' w taki sposób, aby pozosta! czytelny, a
nad nim lub obok niego umie%ci' w!a%ciwy wpis. Poprawki powinny by' dokonane równie#
czarnym kolorem. Ka#d" poprawk$ potwierdzaj" swoim podpisem i odci%ni$ciem piecz$ci
urz$dowej podmioty, o których mowa w ust. 1.
§ 8. 1. Wa#no%' legitymacji podlega corocznemu przed!u#aniu przez podmioty, o których
mowa w § 6 ust. 1 i 2, przed up!ywem roku kalendarzowego, z tym #e:
1) genera!om (admira!om) - przez ich prze!o#onych lub osoby przez nich upowa#nione;
2) #o!nierzom odbywaj"cym studia oraz kursy wojskowe w wy#szych szko!ach wojskowych i
centrach szkolenia - przez komendantów wy#szych szkó! wojskowych i centrów szkolenia,
chocia#by nawet #o!nierz pozostawa! na ewidencji w macierzystej jednostce wojskowej;
3) #o!nierzom przebywaj"cym na leczeniu w wojskowych zak!adach leczniczych - przez
komendantów tych zak!adów lub osoby przez nich upowa#nione.
2. Legitymacj$ przed!u#a si$ do dnia 31 grudnia roku nast$pnego, z wyj"tkiem legitymacji
#o!nierzy, z którymi zawarto kontrakt na pe!nienie s!u#by terminowej, którym w ostatnim roku
kontraktu przed!u#a si$ wa#no%' legitymacji do daty wyga%ni$cia kontraktu.

§ 9. 1. Uniewa#nieniu podlega:
1) legitymacja #o!nierza zawodowego:
a) w zwi"zku ze zwolnieniem #o!nierza z zawodowej s!u#by wojskowej,
b) w przypadku jego %mierci,
c) któremu wydano now" legitymacj$;
2) legitymacja utracona przez #o!nierza zawodowego, a nast$pnie odnaleziona;
3) blankiet legitymacji nienadaj"cy si$ do wykorzystania z powodu omy!ek pope!nionych przy
jego wype!nianiu lub innych uszkodze( oraz stwierdzonych wad produkcyjnych.
2. Uniewa#nienia dokonuje si$ poprzez przedziurkowanie dziurkaczem w dwóch miejscach
grzbietu legitymacji.
3. Fotografii z wycofanych i uniewa#nionych legitymacji nie odrywa si$.

§ 10. 1. Legitymacje podlegaj" zwrotowi w przypadkach okre%lonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, z


zastrze#eniem ust. 2.
2. Dowódca jednostki wojskowej mo#e pozostawi' legitymacj$:
1) #o!nierzowi zawodowemu - na jego pisemny wniosek - je#eli naby! on uprawnienie do
emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej z tytu!u inwalidztwa pozostaj"cego w zwi"zku
ze s!u#b" wojskow";
2) najbli#szemu cz!onkowi rodziny zmar!ego #o!nierza zawodowego - na jego pisemny
wniosek.
3. Legitymacj$ odbiera oraz wyra#a zgod$ na jej pozostawienie i dokonuje uniewa#nienia
dowódca jednostki wojskowej.
4. W sytuacji pozostawienia legitymacji w przypadkach, o których mowa w ust. 2, dokonuje
si$ w niej stosownej adnotacji o zwolnieniu z zawodowej s!u#by wojskowej oraz przekre%la
miejsca przeznaczone na przed!u#anie daty jej wa#no%ci.

§ 11. 1. Legitymacji nie wolno:


1) odst$powa' innej osobie i przesy!a' w obrocie krajowym i zagranicznym;
2) wywozi' za granic$.
2. Osoby nieuprawnione nie mog" dokonywa' jakichkolwiek wpisów lub poprawek w
legitymacji.

§ 12. 1. &o!nierz zawodowy jest obowi"zany dba' o nale#yty stan legitymacji oraz chroni' j"
przed utrat" lub zniszczeniem.
2. W razie utraty legitymacji #o!nierz zawodowy jest obowi"zany niezw!ocznie z!o#y' drog"
s!u#bow" meldunek dowódcy jednostki wojskowej, w której pe!ni s!u#b$ wojskow".
3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji #o!nierz zawodowy jest obowi"zany
zwróci' j" dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 2, podaj"c w meldunku
okoliczno%ci odzyskania legitymacji.
§ 13. Zachowuj" wa#no%' legitymacje wydane przed dniem wej%cia w #ycie rozporz"dzenia,
a tak#e dokumenty dotychczasowego wzoru do czasu wyczerpania ich zapasów.

§ 14. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.1)

________
1) Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych
#o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 66 poz. 610), które traci moc z dniem wej%cia w #ycie
niniejszego rozporz"dzenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia ………….. ……. r. o
zmianie ustawy o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr ….. , poz. ……..).
ZA#$CZNIK

WZÓR LEGITYMACJI S#U%BOWEJ %O#NIERZA ZAWODOWEGO

Legitymacja s!u#bowa #o!nierza zawodowego posiada format 102 x 70 mm. Sk!ada si$ ze
sztywnych ok!adek z tektury i 10 stron wykonanych z papieru specjalnego ze znakami wodnymi
w kolorze jasnozielonym (seledyn).

SI)Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LEGITYMACJA
OFICERA

Ok!adka legitymacji s!u#bowej oficera w stopniu wojskowym genera!a (admira!a):


- elastyczna tektura oprawiona w czarn" skór$,
- napisy t!oczone koloru z!otego,
- wizerunek or!a ustalony dla god!a pa(stwowego koloru z!otego,
- w$#yk generalski koloru z!otego

SI)Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LEGITYMACJA
OFICERA

Ok!adka legitymacji s!u#bowej oficera:


- elastyczna tektura oprawiona w superkaliko koloru zielonego,
- napisy t!oczone koloru z!otego,
- wizerunek or!a ustalony dla god!a pa(stwowego koloru z!otego
SI)Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LEGITYMACJA
PODOFICERA ZAWODOWEGO

Ok!adka legitymacji s!u#bowej podoficera zawodowego:


- elastyczna tektura oprawiona w superkaliko koloru zielonego,
- napisy t!oczone koloru z!otego,
- wizerunek or!a ustalony dla god!a pa(stwowego koloru z!otego

SI)Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LEGITYMACJA
SZEREGOWEGO ZAWODOWEGO

Ok!adka legitymacji s!u#bowej szeregowego zawodowego:


- elastyczna tektura oprawiona w superkaliko koloru zielonego,
- napisy t!oczone koloru z!otego,
- wizerunek or!a ustalony dla god!a pa(stwowego koloru z!otego

Seria

LEGITYMACJA OFICERA

Fotografia
o wymiarach
35 x 45 mm

mp.

.................................................................
podpis posiadacza legitymacji

Pierwsza strona legitymacji s!u#bowej oficera w stopniu wojskowym genera!a (admira!a) oraz
oficera:
- druk koloru czarnego
Seria

LEGITYMACJA PODOFICERA

Fotografia
o wymiarach
35 x 45 mm

mp.

.................................................................
podpis posiadacza legitymacji

Pierwsza strona legitymacji s!u#bowej podoficera:


- druk koloru czarnego

Seria

LEGITYMACJA SZEREGOWEGO

Fotografia
o wymiarach
35 x 45 mm

mp.

.................................................................
podpis posiadacza legitymacji

Pierwsza strona legitymacji s!u#bowej szeregowego:


- druk koloru czarnego

....................................................................................
nazwisko

....................................................................................
imi& (imiona)

....................................................................................
imi& ojca

....................................................................................
data urodzenia

....................................................................................
miejsce urodzenia województwo

pe#ni zawodow' s#u$b& wojskow'.

Legitymacj& wydano dnia .......................... r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

mp. ...............................................

Druga strona legitymacji s!u#bowej oficera w stopniu wojskowym genera!a (admira!a):


- druk koloru czarnego
....................................................................................
nazwisko

....................................................................................
imi& (imiona)

....................................................................................
imi& ojca

....................................................................................
data urodzenia

....................................................................................
miejsce urodzenia województwo

jest $o#nierzem zawodowym w s#u$bie ..........

....................................................................................

Legitymacj& wydano dnia .......................... r.

.........................................................
jednostka wojskowa wydaj'ca legitymacj&

mp. ......................................
podpis dowódcy
2

Druga strona legitymacji s!u#bowej oficera, podoficera zawodowego i szeregowego


zawodowego:
- druk koloru czarnego

Seria
2. PRZYDZIA) S)U+BOWY
........................................................................................
1. STOPIE, WOJSKOWY nazwa (numer) jednostki wojskowej
........................................................................................
........................................................................................ stanowisko
mp. ........................................................
mp. ........................................................ podpis dowódcy
podpis dowódcy
........................................................................................
nazwa (numer) jednostki wojskowej
........................................................................................ ........................................................................................
stanowisko
mp. ........................................................ mp. ........................................................
podpis dowódcy podpis dowódcy

........................................................................................ ........................................................................................
nazwa (numer) jednostki wojskowej
mp. ........................................................ ........................................................................................
podpis dowódcy stanowisko
mp. ........................................................
podpis dowódcy
........................................................................................
........................................................................................
mp. ........................................................ nazwa (numer) jednostki wojskowej
podpis dowódcy
........................................................................................
stanowisko
mp. ........................................................
3 podpis dowódcy 4

Seria
3. ADRES NAJBLI+SZEJ RODZINY
........................................................................................
nazwa (numer) jednostki wojskowej ........................................................................................
........................................................................................
stanowisko ........................................................................................
mp. ........................................................
........................................................................................
podpis dowódcy
........................................................................................
........................................................................................
nazwa (numer) jednostki wojskowej
........................................................................................
........................................................................................
stanowisko ........................................................................................
mp. ........................................................
podpis dowódcy ........................................................................................

........................................................................................ ........................................................................................
nazwa (numer) jednostki wojskowej
........................................................................................
........................................................................................
stanowisko
........................................................................................
mp. ........................................................
podpis dowódcy ........................................................................................

........................................................................................ ........................................................................................
nazwa (numer) jednostki wojskowej
........................................................................................ ........................................................................................
stanowisko
mp. ........................................................ ........................................................................................
5 podpis dowódcy 6

Trzecia, czwarta, pi"ta i szósta strona legitymacji s!u#bowej oficera w stopniu wojskowym
genera!a (admira!a), oficera, podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego:
- druk koloru czarnego
Seria
5. LEGITYMACJA WA+NA DO:

4. ADNOTACJE S)U+BOWE ......................... r. ......................... r. ......................... r.


mp. mp. mp.

podpis dowódcy podpis dowódcy podpis dowódcy

......................... r. ......................... r. ......................... r.


mp. mp. mp.

podpis dowódcy podpis dowódcy podpis dowódcy

......................... r. ......................... r. ......................... r.


mp. mp. mp.

podpis dowódcy podpis dowódcy podpis dowódcy

......................... r. ......................... r. ......................... r.


mp. mp. mp.

podpis dowódcy podpis dowódcy podpis dowódcy

7 8

WSKAZÓWKI DLA POSIADACZA LEGITYMACJI


Seria
1. Legitymacja jest wojskowym dokumentem osobi-
stym $o#nierza pe#ni'cego zawodow' s#u$b& woj-
6. GRUPA KRWI skow'.
2. +o#nierz zawodowy jest obowi'zany nosi% stale
Grupa krwi przy sobie legitymacj&.
i czynnik Rh
3. Odst&powanie legitymacji innej osobie jest niedo-
Nazwa oddzia#u zwolone.
s#u$by zdrowia 4. Niedozwolone jest przewo$enie lub przesy#anie
przeprowadzaj'cego legitymacji za granic& oraz przesy#anie legitymacji
badanie jako przesy#ki pocztowej.
5. W razie mianowania $o#nierza na wy$szy stopie*
Data badania wojskowy, wyznaczenia na stanowisko s#u$bowe
lub przeniesienia, a tak$e zmiany adresu najbli$-
Stopie*, imi&, szej rodziny – $o#nierz jest obowi'zany przed#o$y%
nazwisko i podpis lekarza legitymacj& w#a"ciwemu organowi.
oraz piecz&%
6. +o#nierz jest obowi'zany corocznie przed#o$y% le-
gitymacj& w#a"ciwemu organowi wojskowemu
w celu przed#u$enia jej wa$no"ci.
7. ADNOTACJE O ZWOLNIENIU 7. Dokonywanie w legitymacji jakichkolwiek wpisów
lub poprawek przez osoby nieuprawnione jest
niedozwolone.
Zwolniony z zawodowej s#u$by wojskowej dnia .............
po przes#u$eniu ............ lat ............ miesi&cy ............ dni 8. W razie utraty legitymacji, $o#nierz jest obowi'za-
ny z#o$y% niezw#ocznie meldunek pisemny do-
mp. wódcy jednostki wojskowej.
......................................................... 9. +o#nierz, który z w#asnej winy dopu"ci# do utraty,
podpis dowódcy zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji, ponosi
odpowiedzialno"% dyscyplinarn'.
Legitymacja zawiera 10 stron.
9

Siódma, ósma, dziewi"ta i dziesi"ta strona legitymacji s!u#bowej oficera w stopniu wojskowym
genera!a (admira!a), oficera, podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego:
- druk koloru czarnego
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 48 ust. 8 pkt 1


ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892), w brzmieniu nadanym ustaw" z dnia ……….. o zmianie ustawy o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz… ….)
Projektowane rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29
marca 2004 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr
66 poz. 610),

Zmiany podyktowane s" konieczno%ci" dostosowania terminologii wyra#e( zawartych


w rozporz"dzeniu do zmian wprowadzonych ustaw" z dnia ……….. o zmianie ustawy o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej.

2. Wp!yw na rynek pracy:


Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.

3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:


Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa.

4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:


Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.

5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:


Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.

6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:


Projekt uzgodniono z dowódcami ró#nych szczebli dowodzenia Si!ami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentantem #o!nierzy tj. Konwentem Dziekanów
Korpusu Oficerów WP.
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia ..................

w sprawie ewidencji wojskowej "o!nierzy zawodowych

Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej oraz sposób


jej odtwarzania w przypadku zniszczenia lub zagini$cia.
§ 2. U#yte w rozporz"dzeniu okre%lenia oznaczaj":
1) ustawa - ustaw$ z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych;
2) kandydat na #o!nierza zawodowego - osob$, która zawar!a kontrakt, o którym mowa w art.
124 ust. 4 oraz w art. 124a ust. 4 ustawy, i pe!ni czynn" s!u#b$ wojskow" jako s!u#b$
kandydack";
3) dokument - informacj$ utrwalon" w formie pisemnej, graficznej, elektronicznej lub innej, a
w szczególno%ci meldunek, pismo, notatk$, fotografi$, dyskietk$, p!yt$ CD lub inny
informatyczny no%nik danych;
4) dokument ewidencyjny - ksi"#k$, dziennik, zestawienie, wykaz, informatyczny no%nik
danych lub inne urz"dzenie ewidencyjne, posiadaj"ce okre%lony zakres merytoryczny
wprowadzanych do niego informacji, wpisywanych przez u#ytkownika w ustalonych
terminach lub stosownie do zaistnienia zdarzenia wymagaj"cego okre%lonego
udokumentowania;
5) dokument aktualizuj"cy - dokument, który jest w!"czany do dokumentów ewidencyjnych lub
stanowi"cy podstaw$ aktualizacji danych zamieszczanych w tych dokumentach;
6) ewidencja wojskowa #o!nierzy zawodowych - zbiór wszystkich dokumentów ewidencyjnych
i aktualizuj"cych;
7) kartoteka ewidencyjna - uporz"dkowany zbiór kart ewidencyjnych;
8) organ kadrowy - departament Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwy do spraw kadr,
komórk$ organizacyjn" wyodr$bnion" w etacie jednostki wojskowej, #o!nierza zawodowego
(pracownika) zajmuj"cego stanowisko s!u#bowe wyodr$bnione w etacie jednostki wojskowej
lub osob$ wyznaczon" przez dowódc$ jednostki wojskowej do wykonywania zada(

1
zwi"zanych z dzia!alno%ci" personaln";
9) wojskowa placówka edukacyjna - wojskow" uczelni$ akademick", uczelni$ wojskow",
szko!$ podoficersk" lub inn" jednostk$ wojskow" w kraju, prowadz"c" dzia!alno%'
edukacyjn" dla #o!nierzy zawodowych i kandydatów na #o!nierzy zawodowych.
§ 3. 1. Dokumenty aktualizuj"ce przesy!a si$ do podmiotów, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy, niezw!ocznie po wyst"pieniu zmian ewidencyjnych.
2. Organ kadrowy dowódcy posiadaj"cego kompetencje kadrowe do powo!ywania
szeregowych zawodowych do zawodowej s!u#by wojskowej, po zawarciu z szeregowym
zawodowym kontraktu, w terminie siedmiu dni od dnia stawienia si$ tego #o!nierza zawodowego
do pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej, przesy!a kart$ ewidencyjn" tego #o!nierza
zawodowego, w zale#no%ci od podleg!o%ci s!u#bowej, do organu kadrowego Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzaju Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Dowódcy Operacyjnego Si! Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Si! Zbrojnych, Komendanta
G!ównego &andarmerii Wojskowej lub Dowódcy Garnizonu Warszawa, który zasila danymi o
powo!anym #o!nierzu Centralny System Informatyczny prowadzony w departamencie
Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwym do spraw kadr.
3. Organ kadrowy dowódcy jednostki wojskowej, który wykona! decyzj$ (rozkaz
personalny) o zwolnieniu z zawodowej s!u#by wojskowej szeregowego zawodowego, w terminie
siedmiu dni od dnia zwolnienia, przesy!a kopi$ decyzji (rozkazu personalnego) o zwolnieniu tego
#o!nierza zawodowego do odpowiedniego organu kadrowego, o którym mowa w ust. 2, w celu
zasilenia danymi Centralnego Systemu Informatycznego.
4. Rozkaz personalny wydany dla celów ewidencyjnych dotycz"cy #o!nierza zwolnionego z
zawodowej s!u#by wojskowej z mocy prawa dowódca jednostki wojskowej przesy!a w terminie
siedmiu dni od dnia jego wydania do departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego
do spraw kadr.

§ 4. 1. Wpisów w dokumentach ewidencyjnych dokonuje si$ pismem maszynowym lub


r$cznym, piórem lub d!ugopisem, w kolorze niebieskim. Wpisów dokonuje si$ pismem
starannym i czytelnym.
2. Podczas dokonywania wpisów w dokumentach ewidencyjnych nie nale#y stosowa'
skrótów, w szczególno%ci: nazwisk, imion, nazw miejscowo%ci, stanowisk s!u#bowych, komórek
organizacyjnych i jednostek wojskowych.
3. Ewidencj$ wojskow" #o!nierzy zawodowych i dokumenty ewidencyjne mo#na prowadzi'
równie# w systemie teleinformatycznym. Organy kadrowe obowi"zane s" do zasilania
Centralnego Systemu Informatycznego prowadzonego w departamencie Ministerstwa Obrony
Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, zgodnie z przyj$tymi zasadami dla tego systemu.

§ 5. Skre%le( i poprawek dokonuje si$ piórem lub d!ugopisem w kolorze czerwonym, przez
przekre%lenie poziom" lini" poprzedniego tekstu. Skre%lenia i poprawki opisuje si$,
zamieszczaj"c uwag$ o podstawie lub przyczynie zmiany, oraz potwierdza si$ czytelnym
podpisem dokonuj"cego zmian i piecz$ci" urz$dow" oraz dat" dokonania zmiany.

§ 6. Dane osobowe znajduj"ce si$ w ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych s"


chronione zgodnie z ustaw" z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2
§.7. 1. W jednostce wojskowej prowadzi si$ wykaz osób upowa#nionych do przetwarzania
danych osobowych w ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych.
2. Do przetwarzania danych osobowych w ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych
upowa#nia si$ #o!nierzy zawodowych zajmuj"cych stanowiska s!u#bowe w organach kadrowych
lub pracowników tych organów wykonuj"cych zadania zwi"zane z dzia!alno%ci" personaln" na
stanowiskach, których zajmowanie mo#e !"czy' si$ z dost$pem do informacji niejawnych o
klauzuli co najmniej równej klauzuli najwy#ej sklasyfikowanych dokumentów ewidencyjnych i
aktualizacyjnych, posiadaj"cych stosowne po%wiadczenia bezpiecze(stwa i za%wiadczenia o
odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
3. Udost$pnianie danych osobowych osobom nieupowa#nionym jest zabronione.

Rozdzia! 2

Dokumenty ewidencyjne i dokumenty aktualizuj*ce

§ 8. W ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych i kandydatów na #o!nierzy zawodowych


w czasie pokoju prowadzi si$ nast$puj"ce dokumenty ewidencyjne:
1) teczk$ akt personalnych:
a) oficera zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia,
b) podoficera zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia,
c) szeregowego zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 3 do rozporz"dzenia;
2) kart$ ewidencyjn":
a) oficera zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 4 do rozporz"dzenia,
b) podoficera zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 5 do rozporz"dzenia,
c) szeregowego zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 6 do rozporz"dzenia,
d) kandydata na #o!nierza zawodowego, której wzór okre%la za!"cznik nr 7 do
rozporz"dzenia.

§ 9. 1. Karty ewidencyjne wykonuje si$ w dwóch egzemplarzach.


2. Pierwszy egzemplarz karty ewidencyjnej w!"cza si$ do teczki akt personalnych, a w
przypadku wysy!ania teczki akt personalnych poza organ kadrowy, o którym mowa w § 12,
egzemplarz ten od!"cza si$ i pozostawia w tym organie.
3. Drugi egzemplarz karty ewidencyjnej pozostaje w kartotece ewidencyjnej prowadzonej w
organie kadrowym dowódcy uprawnionego do wyznaczenia #o!nierza zawodowego na
stanowisko s!u#bowe, je#eli nie jest podmiotem, o którym mowa w § 10.
4. Dopuszcza si$ tworzenie kart ewidencyjnych na potrzeby organu kadrowego jednostki
wojskowej, na której ewidencji #o!nierz zawodowy pozostaje, oraz organów nadrz$dnych, je#eli
w jednostce tej nie jest prowadzona teczka akt personalnych #o!nierza zawodowego.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepis § 4 ust. 3 zdanie pierwsze stosuje si$
odpowiednio.

§ 10. Podstaw$ zmian w ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych w czasie pokoju


stanowi" nast$puj"ce dokumenty:
1) decyzje (rozkazy personalne) Ministra Obrony Narodowej, dyrektora departamentu

3
Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, dowódców jednostek
wojskowych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji kadrowych i finansowych;
2) wnioski o powo!anie do zawodowej s!u#by wojskowej lub s!u#by kandydackiej;
3) dokumenty wydane przez organy w!adzy pa(stwowej oraz meldunki o zmianie miejsca
zamieszkania, stanu cywilnego, stanu rodzinnego, nazwiska lub imienia;
4) dokumenty wydane przez pracodawc$ lub inne uprawnione organy potwierdzaj"ce przebieg
pracy zawodowej;
5) dokumenty wydane przez cywilne i wojskowe placówki edukacyjne lub dokumenty wydane
przez inne uprawnione organy, potwierdzaj"ce uzyskanie wykszta!cenia cywilnego,
wyszkolenia wojskowego, tytu!u lub stopnia naukowego, specjalizacji (uprawnienia)
zawodowej, klasy kwalifikacyjnej specjalisty, a tak#e posiadanie stopnia znajomo%ci j$zyka
obcego albo uko(czenie kursu, praktyki lub sta#u;
6) kontrakty na pe!nienie zawodowej s!u#by wojskowej;
7) wyci"gi z postanowie( (decyzji) o nadaniu orderów i odznacze( pa(stwowych oraz medali
resortowych, a tak#e meldunki o nadaniu orderów, odznacze(, medali i odznak;
8) opinie s!u#bowe oraz odwo!ania od nich;
9) meldunek o zwolnieniu z zawodowej s!u#by wojskowej;
10) orzeczenia i zawiadomienia organów %cigania oraz s"dów;
11) decyzja o utracie obywatelstwa polskiego;
12) orzeczenia wojskowych komisji lekarskich;
13) %wiadectwo s!u#by;
14) inne dokumenty powoduj"ce skutki kadrowe i finansowe.

§ 11. Prowadzenie ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych nast$puje z


wykorzystaniem:
1) rejestru alfabetycznego teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych, którego wzór okre%la
za!"cznik nr 8 do rozporz"dzenia;
2) bazy danych w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzona ewidencja #o!nierzy
zawodowych i kandydatów na #o!nierzy zawodowych;
3) ksi$gi etatowej jednostki wojskowej, której wzór okre%la za!"cznik nr 9 do rozporz"dzenia;
4) zeszytu ewidencyjnego:
a) oficera zawodowego, którego wzór okre%la za!"cznik nr 10 do rozporz"dzenia,
b) podoficera zawodowego, którego wzór okre%la za!"cznik nr 11 do rozporz"dzenia,
c) szeregowego zawodowego, którego wzór okre%la za!"cznik nr 12 do rozporz"dzenia.

Rozdzia! 3

Sposób prowadzenia teczek akt personalnych

§ 12. Teczki akt personalnych #o!nierzy zawodowych prowadzi si$ w:


1) departamencie Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwym do spraw kadr, je#eli #o!nierz
zawodowy:

4
a) pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowisku s!u#bowym o stopniu etatowym genera!a
brygady (kontradmira!a) lub wy#szym,
b) jest wyznaczony na stanowisko s!u#bowe dowódcy jednostki wojskowej o stopniu
etatowym pu!kownika (komandora),
c) pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" w urz$dzie Ministra Obrony Narodowej, z wyj"tkiem
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
d) pozostaje w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej lub dyrektora departamentu
Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr,
e) pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowisku s!u#bowym w instytucji cywilnej, o
której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
f) pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowisku s!u#bowym aplikanta, asesora lub
s$dziego w s"dzie wojskowym albo aplikanta, asesora lub prokuratora w wojskowej
jednostce organizacyjnej prokuratury,
g) pe!ni zawodow" s!u#b$ wojskow" na stanowisku poza granicami kraju;
2) organach kadrowych jednostek wojskowych, na których ewidencji pozostaj";
3) organie kadrowym bezpo%redniego prze!o#onego, je#eli #o!nierz zajmuje stanowisko
s!u#bowe dowódcy (dyrektora, szefa, komendanta, kierownika, prezesa) i jego zast$pcy.

§ 13. 1. Teczka akt personalnych #o!nierza zawodowego zawiera wklejon" na drugiej stronie
ok!adki fotografi$ #o!nierza zawodowego bez nakrycia g!owy, w mundurze wyj%ciowym, z
widocznym aktualnym stopniem wojskowym, o wymiarach 6 x 9 cm. Fotografi$ dostarcza
#o!nierz zawodowy do organu kadrowego jednostki wojskowej, w której pe!ni zawodow" s!u#b$
wojskow", w terminie trzydziestu dni od dnia mianowania na stopie( wojskowy. Organ kadrowy,
który nie prowadzi teczki akt personalnych, przekazuje fotografi$ niezw!ocznie do organu, w
którym prowadzona jest teczka akt personalnych #o!nierza.
2. Teczka akt personalnych sk!ada si$ z dwóch dzia!ów zawieraj"cych:
1) zeszyt ewidencyjny;
2) materia!y opiniodawcze i uzupe!niaj"ce.

§ 14. W dziale, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, gromadzi si$ dokumenty dotycz"ce
#o!nierza zawodowego, wymienione w § 10, a ponadto:
1) #yciorys;
2) odpis aktu urodzenia;
3) informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
4) potwierdzone kopie po%wiadcze( bezpiecze(stwa i certyfikatów bezpiecze(stwa oraz
za%wiadcze( odbytych szkole( w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) opinie szko!y, pracodawcy, dowódcy jednostki wojskowej i wojskowego komendanta
uzupe!nie( wystawione w zwi"zku z powo!aniem do zawodowej s!u#by wojskowej lub
s!u#by kandydackiej;
6) dokument potwierdzaj"cy z!o#enie przysi$gi wojskowej;
7) wnioski sk!adane w ramach kontraktu na pe!nienie s!u#by terminowej o zawarcie kolejnego
kontraktu na pe!nienie s!u#by terminowej lub kontraktu na pe!nienie s!u#by sta!ej;
8) kopie dor$czonych #o!nierzowi zawodowemu kart opisu stanowisk s!u#bowych,

5
zajmowanych w trakcie pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej;
9) wnioski o udzielenie urlopu okoliczno%ciowego, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy,
lub macierzy(skiego;
10) wnioski o zwolnienie od zaj$' s!u#bowych w celu sprawowania osobistej opieki nad
najbli#szym cz!onkiem rodziny;
11) wnioski o udzielenie zezwolenia na podj$cie pracy zarobkowej lub prowadzenie dzia!alno%ci
gospodarczej;
12) wnioski o zezwolenie na przynale#no%' do stowarzysze( lub innych organizacji
zagranicznych lub mi$dzynarodowych oraz decyzje w tych sprawach;
13) powiadomienia dowódcy jednostki wojskowej o:
a) zamiarze wyjazdu i pobytu za granic" w celach niezwi"zanych z zawodow" s!u#b"
wojskow" oraz decyzje w tych sprawach,
b) przynale#no%ci do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej,
c) pobieraniu nauki oraz wnioski o udzielenie pomocy w zwi"zku z jej pobieraniem;
14) o%wiadczenia o wyra#eniu zgody na wyznaczenie na stanowisko s!u#bowe w instytucjach
cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;
15) o%wiadczenia o odmowie pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej na równorz$dnym lub
wy#szym stanowisku s!u#bowym;
16) wnioski podmiotu o dokonanie wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by
wojskowej;
17) wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej dokonane przez
w!a%ciwy podmiot lub #o!nierza zawodowego;
18) wnioski o wycofanie wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by wojskowej
oraz stanowisko w tej sprawie w!a%ciwego organu kadrowego;
19) wnioski o skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku s!u#bowego zawodowej s!u#by
wojskowej;
20) decyzje i rozkazy personalne i finansowe oraz wyci"gi z nich, inne ni# wymienione w § 10
pkt 1;
21) wyci"g z rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej o przybyciu do jednostki
wojskowej, o obj$ciu obowi"zków s!u#bowych, o rozliczeniu i skierowaniu do wojskowego
komendanta uzupe!nie( w!a%ciwego dla miejsca zamieszkania oraz inne dokumenty
personalno-finansowe zwi"zane ze zwolnieniem z zawodowej s!u#by wojskowej;
22) podpisane umowy:
a) z #o!nierzem zawodowym, który zosta! skierowany przez w!a%ciwy podmiot na studia,
nauk$, kurs, sta# naukowy lub specjalizacj$ w kraju lub za granic",
b) z #o!nierzem zawodowym, który uzyska! pomoc na nauk$ od w!a%ciwych podmiotów,
c) z kandydatem na #o!nierza zawodowego pobieraj"cego nauk$ w wojskowej placówce
edukacyjnej;
23) dokumenty dotycz"ce sprawdzianu sprawno%ci fizycznej powoduj"ce skutki kadrowe;
24) inne dokumenty w formie pism, o%wiadcze(, wniosków lub notatek s!u#bowych - dotycz"ce
spraw personalnych i finansowych.

6
§ 15. Odpisy lub kserokopie dokumentów w!"czanych do teczki akt personalnych potwierdza
si$ odciskiem piecz$ci urz$dowej jednostki wojskowej oraz dat", imieniem, nazwiskiem i
podpisem osoby potwierdzaj"cej ich zgodno%' z orygina!em.

§ 16. 1. Dokumenty obcoj$zyczne podlegaj"ce w!"czeniu do teczki akt personalnych w!"cza


si$ po dostarczeniu ich przez #o!nierza zawodowego do organu kadrowego wraz z t!umaczeniem
na j$zyk polski dokonanym przez t!umacza przysi$g!ego.
2. Koszty t!umaczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, #o!nierzy zawodowych,
którzy zostali skierowani przez w!a%ciwy podmiot na studia, nauk$, kurs, sta# naukowy lub
specjalizacj$, pokrywa si$ z bud#etu Ministerstwa Obrony Narodowej, na podstawie odr$bnych
przepisów.

§ 17. W zeszycie ewidencyjnym wpisuje si$ dane personalne #o!nierza zawodowego na


podstawie dokumentów aktualizuj"cych zgodnie z opisem rubryk.

§ 18. 1. &o!nierz zawodowy mo#e wyst"pi' do w!a%ciwego podmiotu z wnioskiem


o uzupe!nienie, uaktualnienie, sprostowanie danych osobowych je#eli s" one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 #o!nierz zawodowy do!"cza potwierdzone kopie
dokumentów potwierdzaj"cych wnioskowane zmiany.

Rozdzia! 4

Sposób prowadzenia kartoteki ewidencyjnej

§ 19 Kartotek$ ewidencyjn" prowadzi si$ u podmiotu uprawnionego do wyznaczenia


#o!nierza na stanowisko s!u#bowe oraz w jednostce wojskowej, na ewidencji której pozostaje.
Przepis § 4 ust. 3 zdanie pierwsze stosuje si$ odpowiednio.

§ 20. W kartotece ewidencyjnej prowadzi si$ karty ewidencyjne:


1) #o!nierzy zawodowych zajmuj"cych stanowiska s!u#bowe w jednostce wojskowej;
2) #o!nierzy zawodowych b$d"cych w rezerwie kadrowej lub dyspozycji oraz wykonuj"cych
zadania s!u#bowe w jednostce wojskowej;
3) kandydatów na #o!nierzy zawodowych.

§ 21. 1. Karty ewidencyjne uk!ada si$ w kartotece ewidencyjnej oddzielnie dla #o!nierzy
zawodowych wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe, b$d"cych w rezerwie kadrowej lub
dyspozycji oraz wykonuj"cych zadania s!u#bowe. W ramach ka#dej z wymienionych grup karty
ewidencyjne uk!ada si$ korpusami kadry zawodowej, a w ramach ka#dego korpusu -
alfabetycznie.
2. Karty ewidencyjne kandydatów na #o!nierzy zawodowych uk!ada si$ alfabetycznie.

§ 22. Ksi$g$ etatow" jednostki wojskowej prowadzi si$ w jednostce wojskowej.

§ 23. W ksi$dze etatowej jednostki wojskowej prowadzi si$ obsad$ wszystkich stanowisk
s!u#bowych wyst$puj"cych w etacie jednostki wojskowej. Wpisuje si$ w niej stanowiska

7
s!u#bowe wed!ug kolejno%ci, w jakiej wyst$puj" w etacie jednostki wojskowej.

§ 24. W organach kadrowych jednostek wojskowych, których dowódcy posiadaj"


uprawnienia do wyznaczania na stanowiska s!u#bowe, prowadzi si$ ksi$g$ etatow" podleg!ych
jednostek wojskowych, zawieraj"c" nazwy stanowisk s!u#bowych, w stosunku do których
kompetencje kadrowe w zakresie wyznaczania na stanowiska s!u#bowe posiada ten dowódca
oraz jego prze!o#eni.

§ 25. Ksi$g$ etatow" jednostki wojskowej aktualizuje si$ na podstawie decyzji (rozkazów
personalnych) oraz zarz"dze( i rozkazów organizacyjnych.

Rozdzia! 5

Obieg informacji aktualizuj*cych ewidencj) wojskow* "o!nierzy zawodowych

§ 26. +ród!a informacji aktualizuj"cych dokumenty ewidencyjne w ewidencji wojskowej


#o!nierzy zawodowych w czasie pokoju znajduj" si$ w komórkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, jednostkach organizacyjnych podleg!ych Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowanych oraz u innych podmiotów.

§ 27. +ród!a informacji, o których mowa w § 26, znajduj"ce si$ u innych podmiotów mog"
dotyczy':
1) zmian miejsca zamieszkania lub adresu;
2) zmian stanu cywilnego;
3) zmian stanu rodzinnego;
4) zmian nazwiska lub imienia;
5) przebiegu pracy zawodowej;
6) uzyskiwania bez po%rednictwa jednostek wojskowych:
a) wykszta!cenia w cywilnych placówkach edukacyjnych,
b) stopni naukowych,
c) tytu!ów naukowych, specjalizacji (uprawnie() zawodowych,
d) orderów i odznacze( pa(stwowych oraz odznak;
7) odznacze( nadawanych przez organy organizacji mi$dzynarodowych lub innych pa(stw;
8) innych dokumentów lub adnotacji urz$dowych.

§ 28. W przypadkach, o których mowa w § 27, #o!nierz zawodowy, którego informacja


dotyczy, przekazuje t$ informacj$ organowi kadrowemu, przedstawiaj"c jednocze%nie stosowne
dokumenty stanowi"ce podstaw$ aktualizacji ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych.

§ 29. Jednostki organizacyjne kieruj"ce na studia, nauk$, kurs, sta# lub specjalizacj$ w kraju
i za granic", po ich zako(czeniu, przekazuj" dokumenty wydane przez placówki edukacyjne do
organów kadrowych prowadz"cych teczk$ akt personalnych oraz kopi$ tych dokumentów do
jednostek wojskowych, na których ewidencji #o!nierze zawodowi pozostaj".

§ 30. Jednostkami i komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 26, gromadz"cymi

8
informacje aktualizuj"ce dokumenty ewidencyjne s":
1) departament Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwy do spraw kadr w zakresie:
a) zmian stopni wojskowych oficerów,
b) nadawania orderów i odznacze( pa(stwowych, medali resortowych oraz odznak,
c) przenoszenia do rezerwy kadrowej,
d) kierowania na studia, nauk$, kurs, sta# naukowy lub specjalizacj$ w kraju i za granic",
e) wyznaczania na stanowiska s!u#bowe w kraju (w zakresie posiadanych kompetencji),
f) wyznaczania i skierowania na stanowiska s!u#bowe poza granicami pa(stwa,
g) zwalniania #o!nierzy zawodowych z zawodowej s!u#by wojskowej i przenoszenia do
dyspozycji lub skre%lania z ewidencji wojskowej (w zakresie posiadanych kompetencji),
h) powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej;
2) zarz"d Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w!a%ciwy w sprawach osobowych w zakresie:
a) wyznaczania na stanowiska w kraju (w zakresie posiadanych kompetencji),
b) kierowania do zawodowej s!u#by wojskowej poza granicami pa(stwa;
3) organy kadrowe jednostek wojskowych, w których prowadzone s" teczki akt personalnych w
odniesieniu do informacji aktualizuj"cej o #o!nierzu zawodowym zgromadzonej w czasie
pe!nienia przez niego zawodowej s!u#by wojskowej - w zakresie:
a) zawierania kontraktów,
b) wyznaczania na stanowiska s!u#bowe,
c) opinii s!u#bowych,
d) zmian stopni wojskowych,
e) informacji dotycz"cych spraw personalnych stwierdzonych w rozkazach dziennych tych
dowódców,
f) informacji zapisanych w dokumentach opracowanych przez prze!o#onych #o!nierza
zawodowego lub pracowników organu kadrowego, w szczególno%ci w formie decyzji,
rozkazów, o%wiadcze(, wniosków, notatek s!u#bowych i zawiadomie(,
g) informacji dotycz"cych rozpocz$cia i uko(czenia szkolenia, uzyskanego wykszta!cenia,
uzyskanych stopni naukowych, specjalizacji lekarskich, uko(czenia aplikacji
s$dziowskiej, prokuratorskiej lub innej,
h) informacji i dokumentów nades!anych z s"dów, prokuratur, &andarmerii Wojskowej i
innych organów,
i) orzecze( wojskowych komisji lekarskich,
j) zwolnie( z zawodowej s!u#by wojskowej,
k) powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych;
4) organy kadrowe wojskowych placówek edukacyjnych kszta!c"cych kandydatów na #o!nierzy
zawodowych, w odniesieniu do s!uchaczy tych szkó! - w zakresie:
a) przebiegu wojskowej s!u#by niezawodowej,
b) zmian stopni wojskowych,
c) opinii s!u#bowych sporz"dzonych przez uprawnionych prze!o#onych,
d) informacji zapisanych w dokumentach opracowanych przez prze!o#onych kandydata na
#o!nierza zawodowego lub pracowników organu kadrowego, w szczególno%ci w postaci
o%wiadcze(, wniosków, notatek s!u#bowych i zawiadomie(;
5) inne, niewymienione w pkt 1-4 organy, w zakresie posiadanych kompetencji, je#eli
wytwarzane przez nie dokumenty maj" wp!yw na aktualizacj$ dokumentów ewidencyjnych
#o!nierzy zawodowych lub przebieg ich s!u#by.

§ 31. Wojskowy komendant uzupe!nie( przekazuje dokumenty okre%lone w odr$bnych

9
przepisach:
1) komendantowi w!a%ciwej placówki edukacyjnej, je#eli #o!nierz lub osoba jest powo!ywana
do czynnej s!u#by wojskowej pe!nionej jako s!u#ba kandydacka;
2) dowódcy jednostki wojskowej, który zawiera kontrakt z #o!nierzem lub osob" powo!ywan"
do zawodowej s!u#by wojskowej, je#eli #o!nierz lub osoba jest powo!ywana do zawodowej
s!u#by wojskowej z rezerwy.

§ 32. Organy kadrowe jednostek wojskowych, których dowódcy posiadaj" kompetencje


kadrowe, bie#"co aktualizuj" prowadzone przez siebie dokumenty ewidencyjne. Organy te
przesy!aj" wytworzone u siebie )ród!owe, aktualne dokumenty ewidencyjne do organu
kadrowego jednostki wojskowej, gdzie jest prowadzona teczka akt personalnych #o!nierza
zawodowego. Organ, do którego przes!ano dokumenty, niezw!ocznie aktualizuje prowadzone
dokumenty ewidencyjne.

§ 33. Karty ewidencyjne #o!nierza zawodowego, prowadzone w organie kadrowym jednostki


wojskowej, której dowódca posiada kompetencje do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe,
przesy!a si$ do organu kadrowego prowadz"cego jego teczk$ akt personalnych po wyznaczeniu
go na nowe stanowisko s!u#bowe, je#eli po tym wyznaczeniu ustaje obowi"zek jej prowadzenia
w dotychczasowym organie kadrowym.

§ 34. 1. Karty ewidencyjne #o!nierza zawodowego przeniesionego do rezerwy kadrowej


przesy!a si$ do organu kadrowego prowadz"cego teczk$ akt personalnych #o!nierza
zawodowego.
2. Karty ewidencyjne #o!nierza zawodowego przeniesionego do dyspozycji przesy!a si$ wraz
z teczk" akt personalnych do organu kadrowego jednostki wojskowej, której dowódca wykonuje
decyzj$ o zwolnieniu #o!nierza zawodowego z zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 35. Karty ewidencyjne i teczk$ akt personalnych #o!nierza zawodowego, w stosunku do


którego zosta!a podj$ta decyzja o zwolnieniu z zawodowej s!u#by wojskowej lub zaistnia!y
przes!anki do skre%lenia go z ewidencji wojskowej, organy kadrowe, w których by!a prowadzona
jego teczka akt personalnych, przesy!aj" niezw!ocznie do organu kadrowego jednostki
wojskowej, której dowódca wykonuje decyzj$ (rozkaz) o zwolnieniu tego #o!nierza z zawodowej
s!u#by wojskowej lub skre%leniu z ewidencji wojskowej.

§ 36. Dowódca, który wykona! decyzj$ (rozkaz) o zwolnieniu #o!nierza zawodowego z


zawodowej s!u#by wojskowej lub skre%leniu go z ewidencji wojskowej, przesy!a:
1) teczk$ akt personalnych #o!nierza zawodowego posiadaj"cego stopie( wojskowy do
pu!kownika (komandora) w!"cznie - po aktualizacji tej teczki i kart ewidencyjnych oraz
w!"czeniu do niej dwóch egzemplarzy tych kart - do wojskowego komendanta uzupe!nie(,
w!a%ciwego dla miejsca zamieszkania by!ego #o!nierza zawodowego;
2) teczk$ akt personalnych #o!nierza zawodowego posiadaj"cego stopie( wojskowy genera!a
brygady (kontradmira!a) lub wy#szy - po aktualizacji tej teczki i kart ewidencyjnych oraz
w!"czeniu do niej dwóch egzemplarzy tych kart - do komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwej do spraw kadr. Po uko(czeniu sze%'dziesi"tego roku #ycia
teczk$ akt personalnych #o!nierza zawodowego posiadaj"cego stopie( wojskowy genera!a
brygady (kontradmira!a) lub wy#szy przekazuje si$ do archiwum.

10
§ 37. Ewidencj$ wojskow" #o!nierzy zawodowych udost$pnia si$:
1) dowódcy jednostki wojskowej oraz prze!o#onemu #o!nierza zawodowego;
2) szefowi organu kadrowego;
3) #o!nierzowi zawodowemu lub pracownikowi wykonuj"cemu zadania zwi"zane z
dzia!alno%ci" personaln";
4) osobom zatrudnionym przy prowadzeniu i aktualizowaniu dokumentów ewidencyjnych;
5) #o!nierzowi zawodowemu, którego dotyczy ta ewidencja.

§ 38. Udost$pnianie teczek akt personalnych odbywa si$ w nast$puj"cy sposób:


1) teczki akt personalnych udost$pniaj" pracownicy zbioru teczek akt personalnych lub osoby
wykonuj"ce zadania zwi"zane z dzia!alno%ci" personaln";
2) ka#de udost$pnienie teczki akt personalnych odnotowuje si$ w karcie wypo#ycze( tej teczki;
3) w przypadku konieczno%ci uzupe!nienia dokumentów w wypo#yczonych teczkach akt
personalnych dokumenty, które maj" by' w!"czone do teczek akt personalnych, za!"cza si$
do kart wypo#ycze(;
4) pracownicy organu kadrowego, którzy udost$pniaj" teczki akt personalnych, dopilnowuj"
zwrotu tych teczek w uzgodnionym terminie oraz sprawdzaj" ich kompletno%';
5) adnotacje o zwrocie teczki akt personalnych oraz jej kompletno%ci wpisuje si$ w karcie
wypo#ycze(;
6) #o!nierz zawodowy korzysta ze swojego uprawnienia w obecno%ci pracownika zbioru teczek
akt personalnych lub osoby wykonuj"cej zadania zwi"zane z dzia!alno%ci" personaln".

§ 39. Udost$pnianie kart ewidencyjnych odbywa si$ w nast$puj"cy sposób:


1) karty ewidencyjne #o!nierzy zawodowych s" udost$pniane na terenie jednostki wojskowej
przez pracowników organu kadrowego prowadz"cych kartotek$ ewidencyjn";
2) karty ewidencyjne udost$pnia si$ za pokwitowaniem;
3) w przypadku konieczno%ci dokonania wpisów w udost$pnionej karcie ewidencyjnej
dokonuje si$ ich niezw!ocznie po jej zwrocie;
4) pracownicy organu kadrowego, którzy prowadz" kartotek$ ewidencyjn", dopilnowuj" zwrotu
kart ewidencyjnych w ustalonym terminie.

§ 40. Udost$pnianie ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych innym podmiotom, ni#


wymienione w § 37, odbywa si$ na podstawie odr$bnych przepisów.

Rozdzia! 6

Sposób odtwarzania ewidencji wojskowej w przypadku jej zniszczenia lub zagini)cia

§ 41. 1. Decyzj$ w sprawie odtworzenia teczki akt personalnych podejmuje organ, o którym
mowa w § 12, u którego teczka ta jest prowadzona.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, o podj$tej decyzji w sprawie odtwarzania teczki akt
personalnych, informuje bezpo%redniego prze!o#onego oraz dyrektora departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr, podaj"c przyczyny uzasadniaj"ce konieczno%'

11
odtworzenia teczki akt personalnych.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w odniesieniu do organu, o którym mowa § 12 pkt 1.

§ 42. 1. Przyczynami uzasadniaj"cymi odtworzenie teczki akt personalnych s":


uprawdopodobnienie jej zgubienia lub zniszczenia;
uszkodzenie uniemo#liwiaj"ce dalsze jej wykorzystanie.
2. W celu ustalenia przyczyn, o których mowa w ust. 1, organ, wymieniony w § 41 ust. 1,
powo!uje komisj$.

§ 43. 1. Przy odtwarzaniu teczki akt personalnych wykorzystuje si$ wszelkie )ród!a
informacji znajduj"ce si$ w jednostce wojskowej oraz innych jednostkach i komórkach
organizacyjnych, a tak#e mo#na wezwa' #o!nierza zawodowego do z!o#enia stosownych
wyja%nie( lub przed!o#enia posiadanych dokumentów.
2. Po sporz"dzeniu uwierzytelnionych kopii dokumentów przed!o#onych przez #o!nierza,
orygina!y zwraca si$ #o!nierzowi.

§ 44. W przypadku odnalezienia teczki akt personalnych, odtworzona teczka akt


personalnych podlega komisyjnemu zniszczeniu.

§ 45. Przepisy niniejszego rozdzia!u stosuje si$ odpowiednio przy odtwarzaniu innych
dokumentów ewidencyjnych.

Rozdzia! 7

Przej'cie z pokojowego na wojenny system prowadzenia ewidencji wojskowej "o!nierzy


zawodowych

§ 46. Przej%cia z pokojowego na wojenny system prowadzenia ewidencji wojskowej


#o!nierzy zawodowych dokonuje si$ z dniem og!oszenia mobilizacji lub wprowadzenia stanu
wojennego.

§ 47. 1. Po przej%ciu na wojenny system prowadzenia ewidencji wojskowej, w jednostkach


wojskowych, w których #o!nierz zawodowy zajmuje stanowisko s!u#bowe, prowadzi si$
wy!"cznie karty ewidencyjne.
2. Z pozosta!ymi dokumentami ewidencyjnymi post$puje si$ nast$puj"co:
1) zaprzestaje si$ prowadzenia teczek akt personalnych #o!nierzy zawodowych;
2) teczki akt personalnych, karty ewidencyjne oraz rejestry alfabetyczne teczek akt
personalnych i kart ewidencyjnych, a tak#e ksi$gi etatowe jednostek wojskowych przekazuje
si$ do:
a) Centralnego Archiwum Wojskowego - z departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w!a%ciwego do spraw kadr, zarz"du Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w!a%ciwego do
spraw osobowych oraz Dowództwa Operacyjnego Si! Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia
Si! Zbrojnych, a tak#e Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej,
b) w!a%ciwego archiwum okre%lonego odr$bnymi przepisami - odpowiednio z pozosta!ych
organów.

12
3. Dokumenty niewymienione w ust. 2 pkt 2 pozostaj" w jednostce wojskowej.

§ 48. 1. Przekazany przez organ kadrowy rejestr alfabetyczny teczek akt personalnych i kart
ewidencyjnych jest jednocze%nie spisem imiennym przekazanych teczek akt personalnych i kart
ewidencyjnych oraz protoko!em ich przekazania.
2. W rejestrze alfabetycznym teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych przekazuj"cy te
teczki i karty zaznacza te, które s" przekazywane, a na ostatniej stronie wpisuje:
1) kto i komu przekazuje teczki akt personalnych i karty ewidencyjne, podaj"c stopie(
wojskowy, imi$ i nazwisko, nazw$ stanowiska s!u#bowego przekazuj"cego i przyjmuj"cego;
2) co podlega przekazaniu (teczki akt personalnych, karty ewidencyjne, rejestr alfabetyczny
teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych);
3) liczb$ przekazanych teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych oraz liczb$ przekazanych
paczek z tymi dokumentami, z wyszczególnieniem klauzul tajno%ci i opisem tych paczek;
4) dat$ przekazania.
3. Pod wpisem, o którym mowa w ust. 2, umieszcza si$ nazwiska i imiona oraz podpisy
przekazuj"cego i przyjmuj"cego z uwidocznionymi nazwami ich stanowisk s!u#bowych i
okre%leniem jednostek wojskowych, w których pe!ni" zawodow" s!u#b$ wojskow". Mi$dzy
podpisami odciska si$ piecz$' urz$dow" jednostki przyjmuj"cej.

§ 49. 1. Archiwa, o których mowa w § 47 ust. 2 pkt 2, wystawiaj" pokwitowanie odbioru


przekazanych im dokumentów ewidencyjnych.
2. Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, zawieraj"ce:
1) wyszczególnienie nazw i liczby otrzymanych dokumentów ewidencyjnych,
2) podpis przyjmuj"cego z wpisanym jego stopniem wojskowym, imieniem i nazwiskiem oraz
dat" i odci%ni$t" piecz$ci" urz$dow" jednostki przyjmuj"cej
- nale#y przes!a' niezw!ocznie przekazuj"cemu dokumenty.

Rozdzia! 8

Przepisy przej'ciowe i ko&cowe

§ 50. 1. Dotychczasowe dokumenty, b$d"ce podstaw" prowadzenia ewidencji wojskowej


#o!nierzy zawodowych, zachowuj" wa#no%'.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, aktualizuje si$ wed!ug zasad okre%lonych
w rozporz"dzeniu.

§ 51. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 38, poz. 217).

§ 52. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

13
UZASADNIENIE
Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 48 ust. 8 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia ……….. o zmianie ustawy
o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz…
….) Projektowane rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 38,
poz. 217).
Zasadnicze zmiany odno%nie ewidencji wojskowej #o!nierzy zawodowych zwi"zane
s" z ustawowymi zmianami w zakresie kompetencji kadrowych podmiotów, usytuowania miejsca
przechowywania i prowadzenia teczek akt personalnych #o!nierzy zawodowych, zmian we
wzorach dokumentów.
Dotychczasowe kompetencje podmiotów w zakresie powo!ywania; wyznaczania
na stanowiska s!u#bowe oraz zwalniania z tych stanowisk uleg!y zmianie. Powoduje
to konieczno%' dostosowania do tych zmian postanowie( rozporz"dzenia w sprawie ewidencji
wojskowej.
Projektowane rozporz"dzenie zak!ada unormowanie sposobu odtwarzanie ewidencji w
przypadku jej zniszczenia lub zagini$cia. To istotne z punktu widzenia #o!nierza oraz jednostki
wojskowej zagadnienie nie by!o dotychczas unormowane w powszechnie obowi"zuj"cym
prawie.
Ponadto projektowane rozporz"dzenie uwzgl$dnia fakt powstania nowych podmiotów
realizuj"cych zadania kadrowe.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej.
2. Wp!yw na rynek pracy:
Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa.
4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:
Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.
5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:
Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.
6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:
Projekt uzgodniono z dowódcami ró#nych szczebli dowodzenia Si!ami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentantem #o!nierzy tj. Konwentem Dziekanów
Korpusu Oficerów WP.

14
Za"$czniki do rozporz$dzenia Ministra Obrony Narodowej
Nr ..... z dnia ...... (poz.......)
Za#'cznik nr 1

SI#Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TECZKA AKT
PERSONALNYCH
OFICERA ZAWODOWEGO

Nazwisko

Imi) i imi) ojca

Rok urodzenia
Miejsce
na fotografi$
6 x 9 cm

Piecz$'

Stwierdzam to#samo%' osoby

….……………………………………………………
(nazwisko i imi$ #o!nierza zawodowego)

m. p. ……………………………………………………….
(Nazwa jednostki wojskowej)

………………………………………………………
(Podpis dowódcy)

Dnia …………………….r.
Za#'cznik nr 2

SI#Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TECZKA AKT
PERSONALNYCH
PODOFICERA ZAWODOWEGO

Nazwisko

Imi) i imi) ojca

Rok urodzenia
Miejsce
na fotografi$
6 x 9 cm

Piecz$'

Stwierdzam to#samo%' osoby

….……………………………………………………
(nazwisko i imi$ #o!nierza zawodowego)

m. p. ……………………………………………………….
(Nazwa jednostki wojskowej)

………………………………………………………
(Podpis dowódcy)

Dnia …………………….r.
Za#'cznik Nr 3

SI#Y ZBROJNE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TECZKA AKT
PERSONALNYCH
SZEREGOWEGO ZAWODOWEGO

Nazwisko

Imi) i imi) ojca

Rok urodzenia
Miejsce
na fotografi$
6 x 9 cm

Piecz$'

Stwierdzam to#samo%' osoby

….……………………………………………………
(nazwisko i imi$ #o!nierza zawodowego)

m. p. ……………………………………………………….
(Nazwa jednostki wojskowej)

………………………………………………………
(Podpis dowódcy)

Dnia …………………….r.
Za!*cznik nr 4

Karta ewidencyjna oficera zawodowego Nr pozycji rejestru alfabetycznego


(wpisa' o!ówkiem)

11. Stopie( wojskowy Nr i data rozkazu ........ - .... - ..........


15. Specjalno%' wojskowa
16. Przynale#no%' ewidencyjna do WKU.
1. Nazwisko, imiona, imi$ ojca i matki Nazwa WKU Data uj$cia

2. Data i miejsce urodzenia (miejscowo%', gmina, powiat, województwo)


5. Stan cywilny i rodzinny
(imi$ i nazwisko ma!#onka, imiona i nazwisko
oraz rok urodzenia dzieci)

3. Numer ewidencyjny PESEL


a) nr poz. ksi$gi ewid. osób
12. ,wiczenia wojskowe w rezerwie ( od- do) podl.ob.wojsk
b) nr grupy kartoteki ewid.
17. Powo!any do s!u#by wojskowej

cywilne
data...................................................przez

uko(czenia)
13. Kategoria zdrowia

4. Wykszta!cenie
WKU

( ilo%' klas, kursów, rok


WKU
6. Znajomo%' j$zyków a) #o!nierza 18. Numer tabliczki to#samo%ci
obcych S M C P

7. Miejsce
zamieszkania
b) rodziny #o!nierza
S M C P 9. Wypadki i urazy (rodzaj, gdzie i kiedy) Seria Numer Data wydania
14. Uwagi

10. Odznaczenia
( nazwa, nr i data uchwa!y - rozkazu)
osobisty
19.Wojskowy dokument

20. Zgodno%' danych z aktami personalnymi


stwierdzam
m.p. .........................................................
(podpis d-cy, K-ta WKU)

8. Wykszta!cenie
wojskowe
( nazwa szko!y kursu, rok
uko(czenia)
Data ................................................
21. Reklamacja 22. Przydzia! mobilizacyjny
Nr str. ksi$gi Jednostka Miejsce
Okres Podstawa reklamacji Data obs. mob.
stawiennictwa
ksi$gi etat mobilizuj"ca mobilizowana

23. Wydanie i wycofanie karty mobilizacyjnej 24. Wydanie umundurowania do domu


Data Numer Jednostka Data
Seria, numer Podpis
wydania wycofania zestawu wojskowa wydania wycofania

25. Przebieg s!u#by wojskowej i pracy cywilnej


od —do Jednostka (miejsce pracy, stanowisko) Czyj rozkaz, nr i data

Zwolniony(a) z zawodowej s!u"by wojskowej na podstawie:


art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych
(Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzj" (rozkazem) ........................... Nr .......... z ...................... r.
i skierowany do WKU .................................

.....................................
podpis
Za!*cznik nr 5

Karta ewidencyjna podoficera zawodowego Nr pozycji rejestru alfabetycznego


(wpisa' o!ówkiem)

11. Stopie( wojskowy Nr i data rozkazu ........ - .... - ..........


15. Specjalno%' wojskowa
16. Przynale#no%' ewidencyjna do WKU.
1. Nazwisko, imiona, imi$ ojca i matki Nazwa WKU Data uj$cia

2. Data i miejsce urodzenia (miejscowo%', gmina, powiat, województwo)


5. Stan cywilny i rodzinny
(imi$ i nazwisko ma!#onka, imiona i nazwisko
oraz rok urodzenia dzieci)

3. Numer ewidencyjny PESEL


a) nr poz. ksi$gi ewid. osób
12. ,wiczenia wojskowe w rezerwie ( od- do) podl.ob.wojsk
b) nr grupy kartoteki ewid.
17. Powo!any do s!u#by wojskowej

cywilne
data...................................................przez

uko(czenia)
13. Kategoria zdrowia

4. Wykszta!cenie
WKU

( ilo%' klas, kursów, rok


WKU
6. Znajomo%' j$zyków a) #o!nierza 18. Numer tabliczki to#samo%ci
obcych S M C P

7. Miejsce
zamieszkania
b) rodziny #o!nierza
S M C P 9. Wypadki i urazy (rodzaj, gdzie i kiedy) Seria Numer Data wydania
14. Uwagi

10. Odznaczenia
( nazwa, nr i data uchwa!y - rozkazu)
osobisty
19.Wojskowy dokument

20. Zgodno%' danych z aktami personalnymi


stwierdzam
m.p. .........................................................
(podpis d-cy, K-ta WKU)

8. Wykszta!cenie
wojskowe
( nazwa szko!y kursu, rok
uko(czenia)
Data ................................................
21. Reklamacja 22. Przydzia! mobilizacyjny
Nr str. ksi$gi Jednostka Miejsce
Okres Podstawa reklamacji Data obs. mob.
stawiennictwa
ksi$gi etat mobilizuj"ca mobilizowana

23. Wydanie i wycofanie karty mobilizacyjnej 24. Wydanie umundurowania do domu


Data Numer Jednostka Data
Seria, numer Podpis
wydania wycofania zestawu wojskowa wydania wycofania

25. Przebieg s!u#by wojskowej i pracy cywilnej


od —do Jednostka (miejsce pracy, stanowisko) Czyj rozkaz, nr i data

Zwolniony(a) z zawodowej s!u"by wojskowej na podstawie:


art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych
(Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzj" (rozkazem) ........................... Nr .......... z ...................... r.
i skierowany do WKU .................................

.....................................
podpis
Za!*cznik nr 6

Karta ewidencyjna szeregowego zawodowego Nr pozycji rejestru alfabetycznego


(wpisa' o!ówkiem)

11. Stopie( wojskowy Nr i data rozkazu ........ - .... - ..........


15. Specjalno%' wojskowa
16. Przynale#no%' ewidencyjna do WKU.
1. Nazwisko, imiona, imi$ ojca i matki Nazwa WKU Data uj$cia

2. Data i miejsce urodzenia (miejscowo%', gmina, powiat, województwo)


5. Stan cywilny i rodzinny
(imi$ i nazwisko ma!#onka, imiona i nazwisko
oraz rok urodzenia dzieci)

3. Numer ewidencyjny PESEL


a) nr poz. ksi$gi ewid. osób
12. ,wiczenia wojskowe w rezerwie ( od- do) podl.ob.wojsk
b) nr grupy kartoteki ewid.
17. Powo!any do s!u#by wojskowej

cywilne
data...................................................przez

uko(czenia)
13. Kategoria zdrowia

4. Wykszta!cenie
WKU

( ilo%' klas, kursów, rok


WKU
6. Znajomo%' j$zyków a) #o!nierza 18. Numer tabliczki to#samo%ci
obcych S M C P

7. Miejsce
zamieszkania
b) rodziny #o!nierza
S M C P 9. Wypadki i urazy (rodzaj, gdzie i kiedy) Seria Numer Data wydania
14. Uwagi

10. Odznaczenia
( nazwa, nr i data uchwa!y - rozkazu)
osobisty
19.Wojskowy dokument

20. Zgodno%' danych z aktami personalnymi


stwierdzam
m.p. .........................................................
(podpis d-cy, K-ta WKU)

8. Wykszta!cenie
wojskowe
( nazwa szko!y kursu, rok
uko(czenia)
Data ................................................
21. Reklamacja 22. Przydzia! mobilizacyjny
Nr str. ksi$gi Jednostka Miejsce
Okres Podstawa reklamacji Data obs. mob.
stawiennictwa
ksi$gi etat mobilizuj"ca mobilizowana

23. Wydanie i wycofanie karty mobilizacyjnej 24. Wydanie umundurowania do domu


Data Numer Jednostka Data
Seria, numer Podpis
wydania wycofania zestawu wojskowa wydania wycofania

25. Przebieg s!u#by wojskowej i pracy cywilnej


od —do Jednostka (miejsce pracy, stanowisko) Czyj rozkaz, nr i data

Zwolniony(a) z zawodowej s!u"by wojskowej na podstawie:


art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych
(Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzj" (rozkazem) ........................... Nr .......... z ...................... r.
i skierowany do WKU .................................

.....................................
podpis
Za!*cznik nr 7

KARTA EWIDENCYJNA KANDYDATA NA +O)NIERZA ZAWODOWEGO

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

nazwisko imi%, (imiona) imi% ojca numer ewidencyjny PESEL

- -

imi% matki data urodzenia (rok-miesi$c-dzie&) p"e' nazwisko panie&skie (dotyczy kobiet)

miejsce urodzenia (miejscowo!'-gmina-powiat-województwo-kraj)

B. PRZYNALE+NO(- DO WKU PRZY POWO)YWANIU DO S)U+BY WOJSKOWEJ


NIEZAWODOWEJ
nazwa WKU

C. AKTUALNY STOPIE, WOJSKOWY


- -

nazwa i kod aktualnego stopnia wojskowego data mianowania

rodzaj zmiany stopnia wojskowego-nazwa i kod korpus osobowy-nazwa i


kod

- -

nazwa i kod dokumentu numer dokumentu nazwa organu-kto wyda" data podpisania

D. WYKSZTA)CENIE CYWILNE

nazwa i kod wykszta"cenia

uzyskany tytu" zawodowy - nazwa i kod ocena rok uko&czenia

- -

nazwa i kod dokumentu numer dokumentu nazwa organu-kto wyda" data podpisania dokumentu

E. PRZEBIEG S)U+BY WOJSKOWEJ NIEZAWODOWEJ

charakter s"u#by wojskowej niezawodowej – nazwa i kod nazwa stanowiska i nazwa JW

- - - -

data obj%cia stanowiska data zwolnienia ze stanowiska

- -

nazwa i kod dokumentu numer dokumentu nazwa organu-kto wyda" data podpisania dokumentu

F. ORZECZENIE WKL
- -

nazwa grupy zdrowia data badania

- -

nazwa i kod dokumentu numer dokumentu nazwa organu-kto wyda" data podpisania dokumentu
Za!*cznik nr 8

REJESTR ALFABETYCZNY AKT PERSONALNYCH I KART EWIDENCYJNYCH


ilo%' miejsce wys!ania miejsce wys!ania
stopie( numer akt pers. kart ewid.
Lp. Nazwisko, Imi$, imi$ ojca akt kart uwagi
wojskowy PESEL (nazwa org. kadr., (nazwa org. kadr.,
pers. ewid.
nr i data pisma) nr i data pisma)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Za!*cznik nr 9

KSI,GA ETATOWA

....................................................................
nazwa jednostki wojskowej

Identyfikator jednostki
wojskowej

Numer etatu jednostki


wojskowej
................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
(nazwa stanowiska) (nazwa stanowiska) (nazwa stanowiska)
................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

1
............... ..................... SW-1 ......... SW-2 ........... ............... ..................... SW-1 ......... SW-2 ........... ............... ..................... SW-1 ......... SW-2 ...........

NIS
stop.etat. wym. wykszt. stop.etat. wym. wykszt. stop.etat. wym. wykszt.

Uposa#enie
SW-1 SW-2
U - ..................... NIS - ............................ U - ..................... NIS - ............................ U - ..................... NIS - ............................
Nazwa stopie( etat.
Stanowisko etatowe:

Wymagane wykszta!.

2 Stopie(
wojskowy
Numer
PESEL

3
i imi$ ojca
Nazwisko, imi$

Numer

Kadencja od……….do……….
tabl. to#sam.

4
Jakie stanowisko

czyj rozkaz, nr i data


zajmowa! poprzednio,

5
wyznaczony,
Na jakie kolejne
stanowisko zosta!

czyj rozkaz, nr i data

Uwagi
6

(karta ewid.)
Za!*cznik nr 10

Nr pozycji rejestru
alfabetycznego
(wpisa' o!ówkiem)

SI#Y ZBROJNE
Rzeczypospolitej Polskiej

Zeszyt ewidencyjny
oficera zawodowego

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Imi$ (imiona) i imi$ ojca

Nr ewidencyjny PESEL

Czyje postanowienie,
Mianowany na Korpus Grupa Specjalno%'
decyzja (rozkaz)
stopie( oficerski osobowy osobowa wojskowa
numer i data wydania
2

I. Dane personalne

Data i miejsce urodzenia


1
(gmina, powiat, województwo)
2 Obywatelstwo
Numer identyfikacji
3
podatkowej NIP
4 Dokumenty to"samo'ci
Data Data
Seria Numer Przez kogo wydany
Dowód osobisty wydania wa#no%ci

Data Data
Seria Numer Przez kogo wydany
Paszport wydania wa#no%ci

ilo%' lat
Rodzaj uczelni (szko!y) Nazwa uczelni (szko!y) miejscowo%' od - do
(klas)
Wykszta!cenie cywilne

gimnazjum

%rednie
5
wy#sze

podyplomowe
Tytu!y i stopnie naukowe
6 Zawód
(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
kursy
Znajomo'( j)zyków obcych

potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)
7
(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
certyfikaty

(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u


potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

Szko!a podoficerska
Wykszta!cenie wojskowe

(nazwa, gdzie i kiedy uko(czy!)

Uczelnia wojskowa
(nazwa, gdzie i kiedy uko(czy!)
8
Szkolenie wojskowe
(nazwa, gdzie i kiedy uko(czy!)

Inne szko!y,
akademie i kursy
(nazwy, gdzie i kiedy uko(czone)
3

Stan cywilny oficera


zawodowego
Stan cywilny i rodzinny oficera Imi$ i nazwisko rodowe
#ony
Data i miejsce urodzenia
zawodowego

9 Imiona i daty urodzenia


dzieci
Aktualny adres
zamieszkania oficera
zawodowego
Aktualny adres
zamieszkania rodziny
10 Dane dotycz*ce rodziców oficera zawodowego
Rodzice
_ oficera zawodowego
ojciec matka

Nazwisko i imi$
11.Przebieg s!u"by wojskowej, pracy cywilnej przed powo!aniem do zawodowej s!u"by wojskowej.
Nazwa jednostki wojskowej
od do stanowisko miejscowo%'
(zak!adu pracy)

Stwierdzam w!asnor)czno'( podpisu Wiarygodno'( danych w rubrykach 1 - 11


Stwierdzam w!asnor)cznym podpisem
......................................................
(Nazwisko i imi$ oficera zawodowego )
.................................................................
...................................................... (data i podpis oficera zawodowego )
(Nazwa jednostki wojskowej)

...................................................... m.p.
(data i podpis dowódcy)
4

II. S!u"ba w Wojsku Polskim

..................................... ..............................................
przez któr" WKU z urz$du, na wniosek
Powo!anie do .................................... ..............................................
12 data powo!ania stopie( w chwili powo!ania
czynnej s!u"by wojskowej
w Si!ach Zbrojnych ..................................... ..............................................
przez któr" WKU z urz$du, na wniosek
.................................... ..............................................
data powo!ania stopie( w chwili powo!ania
Data powo!ania Czyj rozkaz Nr i data rozkazu
Kontrakt na pe!nienie
do s!u"by wojskowej
Powo!anie oficera

s!u#by sta!ej
zawodowego

13 Data D!ugo%'
powo!ania kontraktu
Czyj rozkaz Nr i data rozkazu
Kontrakt na pe!nienie
s!u#by terminowej

14.Przebieg s!u"by wojskowej


Grupa Czyj rozkaz
Nazwa jednostki wojskowej Nazwa zajmowanego stanowiska STE
od do U nr i data rozkazu
5

Grupa Czyj rozkaz


Nazwa jednostki wojskowej Nazwa zajmowanego stanowiska STE
od do U nr i data rozkazu

Zwolniony(a) z zawodowej s!u"by wojskowej na podstawie:


art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzj" (rozkazem)
...........................
Nr .......... z ...................... r. i skierowany do WKU .................................

.....................................
podpis
6
15. Kategorie zdrowia
Nazwa wojskowej komisji lekarskiej Nr i data orzeczenia lekarskiego Kategoria zdrowia

16. Wojskowy dokument osobisty (legitymacja oficera zawodowego)


Seria Numer Data wydania Uwagi Seria Numer Data wydania Uwagi

17. Odznaczenia
Nazwa orderu, odznaczenia, medalu Nr legitymacji Nr i data postanowienia, decyzji(rozkazu)

18. Wypadki i urazy


Rodzaj wypadku (urazu) Miejsce powstania wypadku (urazu) Data
7

19. Przeszkolenie wojskowe w rezerwie


Nazwa jednostki wojskowej
od do Zakres szkolenia
(kursu)

20. Przynale"no'( ewidencyjna do wojskowej komendy uzupe!nie&


Nazwa WKU Data przyj$cia na ewidencj$
8

21. Uwagi
9
SPOSÓB WYPE#NIANIA RUBRYK
1. Zeszyt ewidencyjny wype!nia si$ komputerowo lub tuszem koloru czarnego, pismem
starannym i czytelnym.

2. Podstaw" wpisania nazwiska, imienia (imion) i imienia ojca na pierwszej stronie zeszytu
ewidencyjnego oraz daty i miejsca urodzenia w rubryce 1 jest wyci"g lub odpis aktu
urodzenia #o!nierza zawodowego, wystawiony przez urz"d stanu cywilnego.
Powy#sze dane wpisuje si$ literami drukowanymi komputerowo lub tuszem koloru
czarnego.
3. W przypadku zmiany przez #o!nierza zawodowego nazwiska (imienia), przekre%la si$
dotychczasowy wpis kolorem czerwonym i wpisuje si$ nad nim nowe nazwisko (imi$).
W rubryce 21 „Uwagi” odnotowuje si$ nazw$ decyzji, jej numer i dat$ og!aszaj"cej zmian$
nazwiska (imienia). Je#eli #o!nierz, dokona! zmiany nazwiska lub imienia przed
powo!aniem go do zawodowej s!u#by wojskowej w zeszycie ewidencyjnym wpisuje si$
nazwisko i imi$ u#ywane po dokonaniu zmiany, a w rubryce 21 „Uwagi” wpisuje si$
poprzednie nazwisko (imi$). Numer i dat$ dokumentu zmiany oraz nazw$ organu, który tej
zmiany dokona!.

4. W rubryce dotycz"cej mianowa( na stopnie wojskowe wpisuje si$ wszystkie stopnie


#o!nierzy zawodowych w kolejno%ci ich mianowania.

5. Przynale#no%' #o!nierza do danego korpusu osobowego kadry zawodowej, grupy osobowej


i specjalno%ci wojskowej wpisuje si$ na pierwszej stronie, zeszytu ewidencyjnego na
podstawie decyzji o powo!aniu go do zawodowej s!u#by wojskowej oraz rozkazu
personalnego dowódcy w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe.

6. W rubryce 1 – dzie( i rok urodzenia wpisuje si$ liczbami arabskimi, a nazw$ miesi"ca
s!ownie.

7. Rubryki 10 wype!nia si$ na podstawie ustnych o%wiadcze( #o!nierza zawodowego.

8. Rubryki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 wype!nia si$ na podstawie przedstawionych wiarygodnych


dokumentów i %wiadectw.
Wpisów w rubryce 6 dokonuje si$ o!ówkiem zwyk!ym.
W rubryce 11 wpisuje si$ przebieg pracy cywilnej nie tylko przed powo!aniem do WP, lecz
tak#e po zwolnieniu z WP.

9. Rubryki 8, 12, 15, 17 i 18 wype!nia si$ na podstawie dokumentów posiadanych przez


organy wojskowe oraz przedstawionych przez #o!nierza.
W rubryce 12 jako dat$ powo!ania wpisuje si$ dzie(, w którym nast"pi!o skierowanie przez
Komendanta WKU do jednostki wojskowej celem pe!nienia s!u#by wojskowej.
W rubryce 17 wpisuje si$ wszystkie ordery, odznaczenia i medale polskie oraz zagraniczne
otrzymane zarówno w s!u#bie wojskowej jak i w pracy cywilnej. W rubryce tej nie, wpisuje
si$ odznacze( pami"tkowych nadanych przez komendantów szkó! lub dowódców jednostek
wojskowych.
W rubryce 18, wpisuje si$ wypadki i urazy zaistnia!e podczas pe!nienia s!u#by wojskowej
w kraju oraz poza granicami pa(stwa, a tak#e po zwolnieniu #o!nierza z zawodowej s!u#by
wojskowej, z tytu!u których #o!nierz otrzyma! odszkodowanie.
10

10. Rubryk$ 9 wype!nia si$ na podstawie odpowiednich aktów wydanych przez urz$dy stanu
cywilnego lub s"dy.
Je#eli #o!nierz zawodowy jest kawalerem wpisuje si$: „kawaler” (panna), a je#eli #onatym
lub wdowcem wpisuje si$: „zawar! zwi*zek ma!"e&ski dnia.............roku” lub „"ona
zmar!a dnia.............roku” podaj"c jednocze%nie nr aktu ma!#e(stwa /zgonu #ony/ i nazw$
urz$du stanu cywilnego.
W przypadku uzyskania rozwodu wpisuje si$: „rozwiedziony”, podaj"c równie# dat$
prawomocnego wyroku oraz nazw$ s"du.
Wpisu „kawaler” (panna) dokonuje si$ o!ówkiem zwyk!ym.

11. Rubryk$ 13 wype!nia si$ na podstawie rozkazu personalnego o powo!aniu #o!nierza do


zawodowej s!u#by wojskowej oraz rozkazu personalnego dowódcy w!a%ciwego o
wyznaczeniu powo!anej osoby na stanowisko s!u#bowe.

12. W rubryce 14 wpisuje si$ ca!y przebieg s!u#by wojskowej pocz"wszy od dnia
powo!ania do WP.

13. W rubryce 16 wpisuje si$ ka#dorazowo wydanie legitymacji #o!nierza s!u#by czynnej.
Podczas wymiany legitymacji czyni si$ o tym adnotacj$ w rubryce 21 „Uwagi”
W tej samej rubryce odnotowuje si$ jej zdanie na skutek zwolnienia z zawodowej s!u#by
wojskowej.

14. W rubryce 19 wpisów dokonuje si$ w wojskowej komendzie uzupe!nie(.


Odbycie przeszkolenia przez #o!nierza rezerwy wpisuje si$ na podstawie opinii s!u#bowej,
nades!anej do WKU przez dowódc$ jednostki wojskowej /komendanta kursu/.
Za!*cznik nr 11

Nr pozycji rejestru
alfabetycznego
(wpisa' o!ówkiem)

SI#Y ZBROJNE
Rzeczypospolitej Polskiej

Zeszyt ewidencyjny
podoficera zawodowego

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Imi$ (imiona) i imi$ ojca

Nr ewidencyjny PESEL

Czyje postanowienie, decyzja


Mianowany na Korpus Grupa Specjalno%'
(rozkaz)
stopie( podoficerski osobowy osobowa wojskowa
numer i data wydania
I. Dane personalne

Data i miejsce urodzenia


1
(gmina, powiat, województwo)
2 Obywatelstwo
Numer identyfikacji
3
podatkowej NIP
4 Dokumenty to"samo'ci
Data Data
Seria Numer Przez kogo wydany
Dowód osobisty wydania wa#no%ci

Data Data
Seria Numer Przez kogo wydany
Paszport wydania wa#no%ci

ilo%' lat
Rodzaj uczelni (szko!y) Nazwa uczelni (szko!y) miejscowo%' od - do
(klas)
Wykszta!cenie cywilne

gimnazjum

%rednie
5
wy#sze

podyplomowe
Tytu!y i stopnie naukowe
6 Zawód
(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
kursy
Znajomo'( j)zyków obcych

potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)
7
(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
certyfikaty

(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u


potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)
Wykszta!cen

Szko!a podoficerska
ie wojskowe

(nazwa, gdzie i kiedy uko(czy!)


8
Inne szko!y,
akademie i kursy
(nazwy, gdzie i kiedy uko(czone)
Stan cywilny podoficera
zawodowego

Stan cywilny i rodzinny podoficera


Imi$ i nazwisko rodowe
#ony
zawodowego Data i miejsce urodzenia

9 Imiona i daty urodzenia


dzieci
Aktualny adres
zamieszkania podoficera
zawodowego
Aktualny adres
zamieszkania rodziny
10 Dane dotycz*ce rodziców podoficera zawodowego
Rodzice
_ podoficera zawodowego
ojciec matka

Nazwisko i imi$

11.Przebieg s!u"by wojskowej, pracy cywilnej przed powo!aniem do zawodowej s!u"by wojskowej.
Nazwa jednostki wojskowej
od do stanowisko miejscowo%'
(zak!adu pracy)

Stwierdzam w!asnor)czno'( podpisu Wiarygodno'( danych w rubrykach 1 - 11


Stwierdzam w!asnor)cznym podpisem
......................................................
(Nazwisko i imi$ podoficera zawodowego )
.................................................................
...................................................... (data i podpis podoficera zawodowego )
(Nazwa jednostki wojskowej)

...................................................... m.p.
(data i podpis dowódcy)
II. S!u"ba w Wojsku Polskim

..................................... ..............................................
przez któr" WKU z urz$du, na wniosek
Powo!anie do .................................... ..............................................
12 data powo!ania stopie( w chwili powo!ania
czynnej s!u"by wojskowej
w Si!ach Zbrojnych ..................................... ..............................................
przez któr" WKU z urz$du, na wniosek
.................................... ..............................................
data powo!ania stopie( w chwili powo!ania
Data powo!ania Czyj rozkaz Nr i data rozkazu
Kontrakt na pe!nienie
Powo!anie podoficera

do s!u"by wojskowej

s!u#by sta!ej
zawodowego

13 Data D!ugo%'
powo!ania kontraktu
Czyj rozkaz Nr i data rozkazu
Kontrakt na pe!nienie
s!u#by terminowej

14.Przebieg s!u"by wojskowej


Grupa Czyj rozkaz
Nazwa jednostki wojskowej Nazwa zajmowanego stanowiska STE
od do U nr i data rozkazu
Grupa Czyj rozkaz
Nazwa jednostki wojskowej Nazwa zajmowanego stanowiska STE
od do U nr i data rozkazu

Zwolniony(a) z zawodowej s!u"by wojskowej na podstawie:


art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzj" (rozkazem)
...........................
Nr .......... z ...................... r. i skierowany do WKU .................................

.....................................
podpis
15. Kategorie zdrowia
Nazwa wojskowej komisji lekarskiej Nr i data orzeczenia lekarskiego Kategoria zdrowia

16. Wojskowy dokument osobisty (legitymacja podoficera zawodowego)


Seria Numer Data wydania Uwagi Seria Numer Data wydania Uwagi

17. Odznaczenia
Nazwa orderu, odznaczenia, medalu Nr legitymacji Nr i data postanowienia, decyzji(rozkazu)

18. Wypadki i urazy


Rodzaj wypadku (urazu) Miejsce powstania wypadku (urazu) Data
19. Przeszkolenie wojskowe w rezerwie
Nazwa jednostki wojskowej
od do Zakres szkolenia
(kursu)

20. Przynale"no'( ewidencyjna do wojskowej komendy uzupe!nie&


Nazwa WKU Data przyj$cia na ewidencj$
21. Uwagi
SPOSÓB WYPE#NIANIA RUBRYK
1. Zeszyt ewidencyjny wype!nia si$ komputerowo lub tuszem koloru czarnego, pismem
starannym i czytelnym.

2. Podstaw" wpisania nazwiska, imienia (imion) i imienia ojca na pierwszej stronie zeszytu
ewidencyjnego oraz daty i miejsca urodzenia w rubryce 1 jest wyci"g lub odpis aktu
urodzenia #o!nierza zawodowego, wystawiony przez urz"d stanu cywilnego.
Powy#sze dane wpisuje si$ literami drukowanymi komputerowo lub tuszem koloru
czarnego.
3. W przypadku zmiany przez #o!nierza zawodowego nazwiska (imienia), przekre%la si$
dotychczasowy wpis kolorem czerwonym i wpisuje si$ nad nim nowe nazwisko (imi$).
W rubryce 21 „Uwagi” odnotowuje si$ nazw$ decyzji, jej numer i dat$ og!aszaj"cej zmian$
nazwiska (imienia). Je#eli #o!nierz, dokona! zmiany nazwiska lub imienia przed
powo!aniem go do zawodowej s!u#by wojskowej w zeszycie ewidencyjnym wpisuje si$
nazwisko i imi$ u#ywane po dokonaniu zmiany, a w rubryce 21 „Uwagi” wpisuje si$
poprzednie nazwisko (imi$). Numer i dat$ dokumentu zmiany oraz nazw$ organu, który tej
zmiany dokona!.

4. W rubryce dotycz"cej mianowa( na stopnie wojskowe wpisuje si$ wszystkie stopnie


#o!nierzy zawodowych w kolejno%ci ich mianowania.

5. Przynale#no%' #o!nierza do danego korpusu osobowego kadry zawodowej, grupy osobowej


i specjalno%ci wojskowej wpisuje si$ na pierwszej stronie, zeszytu ewidencyjnego na
podstawie decyzji o powo!aniu go do zawodowej s!u#by wojskowej oraz rozkazu
personalnego dowódcy w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe.

6. W rubryce 1 – dzie( i rok urodzenia wpisuje si$ liczbami arabskimi, a nazw$ miesi"ca
s!ownie.

7. Rubryki 10 wype!nia si$ na podstawie ustnych o%wiadcze( #o!nierza zawodowego.

8. Rubryki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 wype!nia si$ na podstawie przedstawionych wiarygodnych


dokumentów i %wiadectw.
Wpisów w rubryce 6 dokonuje si$ o!ówkiem zwyk!ym.
W rubryce 11 wpisuje si$ przebieg pracy cywilnej nie tylko przed powo!aniem do WP, lecz
tak#e po zwolnieniu z WP.

9. Rubryki 8, 12, 15, 17 i 18 wype!nia si$ na podstawie dokumentów posiadanych przez


organy wojskowe oraz przedstawionych przez #o!nierza.
W rubryce 12 jako dat$ powo!ania wpisuje si$ dzie(, w którym nast"pi!o skierowanie przez
Komendanta WKU do jednostki wojskowej celem pe!nienia s!u#by wojskowej.
W rubryce 17 wpisuje si$ wszystkie ordery, odznaczenia i medale polskie oraz zagraniczne
otrzymane zarówno w s!u#bie wojskowej jak i w pracy cywilnej. W rubryce tej nie, wpisuje
si$ odznacze( pami"tkowych nadanych przez komendantów szkó! lub dowódców jednostek
wojskowych.
W rubryce 18, wpisuje si$ wypadki i urazy zaistnia!e podczas pe!nienia s!u#by wojskowej
w kraju oraz poza granicami pa(stwa, a tak#e po zwolnieniu #o!nierza z zawodowej s!u#by
wojskowej, z tytu!u których #o!nierz otrzyma! odszkodowanie.
10. Rubryk$ 9 wype!nia si$ na podstawie odpowiednich aktów wydanych przez urz$dy stanu
cywilnego lub s"dy.
Je#eli #o!nierz zawodowy jest kawalerem wpisuje si$: „kawaler” (panna), a je#eli #onatym
lub wdowcem wpisuje si$: „zawar! zwi*zek ma!"e&ski dnia.............roku” lub „"ona
zmar!a dnia.............roku” podaj"c jednocze%nie nr aktu ma!#e(stwa /zgonu #ony/ i nazw$
urz$du stanu cywilnego.
W przypadku uzyskania rozwodu wpisuje si$: „rozwiedziony”, podaj"c równie# dat$
prawomocnego wyroku oraz nazw$ s"du.
Wpisu „kawaler” (panna) dokonuje si$ o!ówkiem zwyk!ym.

11. Rubryk$ 13 wype!nia si$ na podstawie rozkazu personalnego o powo!aniu #o!nierza do


zawodowej s!u#by wojskowej oraz rozkazu personalnego dowódcy w!a%ciwego o
wyznaczeniu powo!anej osoby na stanowisko s!u#bowe.

12. W rubryce 14 wpisuje si$ ca!y przebieg s!u#by wojskowej pocz"wszy od dnia
powo!ania do WP.

13. W rubryce 16 wpisuje si$ ka#dorazowo wydanie legitymacji #o!nierza s!u#by czynnej.
Podczas wymiany legitymacji czyni si$ o tym adnotacj$ w rubryce 21 „Uwagi”
W tej samej rubryce odnotowuje si$ jej zdanie na skutek zwolnienia z zawodowej s!u#by
wojskowej.

14. W rubryce 19 wpisów dokonuje si$ w wojskowej komendzie uzupe!nie(.


Odbycie przeszkolenia przez #o!nierza rezerwy wpisuje si$ na podstawie opinii s!u#bowej,
nades!anej do WKU przez dowódc$ jednostki wojskowej /komendanta kursu/.
Za!*cznik nr 12

Nr pozycji rejestru
alfabetycznego
(wpisa' o!ówkiem)

SI#Y ZBROJNE
Rzeczypospolitej Polskiej

Zeszyt ewidencyjny
szeregowego zawodowego

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Imi$ (imiona) i imi$ ojca

Nr ewidencyjny PESEL

Mianowany na Czyje postanowienie,


Korpus Grupa Specjalno%'
stopie( starszego decyzja (rozkaz)
osobowy osobowa wojskowa
szeregowego numer i data wydania
2

I. Dane personalne

Data i miejsce urodzenia


1
(gmina, powiat, województwo)
2 Obywatelstwo
Numer identyfikacji
3
podatkowej NIP
4 Dokumenty to"samo'ci
Data Data
Seria Numer Przez kogo wydany
Dowód osobisty wydania wa#no%ci

Data Data
Seria Numer Przez kogo wydany
Paszport wydania wa#no%ci

ilo%' lat
Rodzaj uczelni (szko!y) Nazwa uczelni (szko!y) miejscowo%' od - do
(klas)
Wykszta!cenie cywilne

gimnazjum

%rednie
5
wy#sze

podyplomowe
Tytu!y i stopnie naukowe
6 Zawód
(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
kursy
Znajomo'( j)zyków obcych

potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)
7
(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
certyfikaty

(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u


potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)

(poziom znajomo%ci)
.............................. .......................................... S M C P
(j$zyk obcy) (numer %wiadectwa/protokó!u
potwierdzaj"cego znajomo%' j$zyka obcego)
Zasadnicza s!u"ba
Wykszta!cenie

wojskowa
wojskowe

(w jakim wymiarze i nazwa JW)


8 Inne szko!y,
przygotowanie zawodowe
dla potrzeb wojska
(nazwy, gdzie i kiedy uko(czone)
3

Stan cywilny szeregowego


zawodowego
Imi$ i nazwisko rodowe
szeregowego zawodowego
Stan cywilny i rodzinny
#ony
Data i miejsce urodzenia
9 Imiona i daty urodzenia
dzieci
Aktualny adres
zamieszkania szeregowego
zawodowego
Aktualny adres
zamieszkania rodziny
10 Dane dotycz*ce rodziców szeregowego zawodowego
Rodzice
_ szeregowego zawodowego
ojciec matka

Nazwisko i imi$

11.Przebieg s!u"by wojskowej, pracy cywilnej przed powo!aniem do zawodowej s!u"by wojskowej.
Nazwa jednostki wojskowej
od do miejscowo%'
(zak!adu pracy)

Stwierdzam w!asnor)czno'( podpisu Wiarygodno'( danych w rubrykach 1 - 11


Stwierdzam w!asnor)cznym podpisem
......................................................
(Nazwisko i imi$
szeregowego zawodowego)
.................................................................
...................................................... (data i podpis szeregowego zawodowego )
(Nazwa jednostki wojskowej)
m.p.
......................................................
(data i podpis dowódcy)
4

II. S!u"ba w Wojsku Polskim

..................................... ..............................................
przez któr" WKU z urz$du, na wniosek
Powo!anie do .................................... ..............................................
12 data powo!ania stopie( w chwili powo!ania
czynnej s!u"by wojskowej
w Si!ach Zbrojnych ..................................... ..............................................
przez któr" WKU z urz$du, na wniosek
.................................... ..............................................
data powo!ania stopie( w chwili powo!ania
Data powo!ania Czyj rozkaz Nr i data rozkazu
Powo!anie szeregowego

Kontrakt na pe!nienie
do s!u"by wojskowej

s!u#by sta!ej
zawodowego

13 Data D!ugo%'
powo!ania kontraktu
Czyj rozkaz Nr i data rozkazu
Kontrakt na pe!nienie
s!u#by terminowej

14.Przebieg s!u"by wojskowej


Grupa Czyj rozkaz
Nazwa jednostki wojskowej Nazwa zajmowanego stanowiska STE
od do U nr i data rozkazu
5

Grupa Czyj rozkaz


Nazwa jednostki wojskowej Nazwa zajmowanego stanowiska STE
od do U nr i data rozkazu

Zwolniony(a) z zawodowej s!u"by wojskowej na podstawie:


art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzj" (rozkazem)
...........................
Nr .......... z ...................... r. i skierowany do WKU .................................

.....................................
podpis
6
15. Kategorie zdrowia
Nazwa wojskowej komisji lekarskiej Nr i data orzeczenia lekarskiego Kategoria zdrowia

16. Wojskowy dokument osobisty (legitymacja szeregowego zawodowego)


Seria Numer Data wydania Uwagi Seria Numer Data wydania Uwagi

17. Odznaczenia
Nazwa orderu, odznaczenia, medalu Nr legitymacji Nr i data postanowienia, decyzji(rozkazu)

18. Wypadki i urazy


Rodzaj wypadku (urazu) Miejsce powstania wypadku (urazu) Data
7

19. Przeszkolenie wojskowe w rezerwie


Nazwa jednostki wojskowej
od do Zakres szkolenia
(kursu)

20. Przynale"no'( ewidencyjna do wojskowej komendy uzupe!nie&


Nazwa WKU Data przyj$cia na ewidencj$
8

21. Uwagi
9
SPOSÓB WYPE#NIANIA RUBRYK
1. Zeszyt ewidencyjny wype!nia si$ komputerowo lub tuszem koloru czarnego, pismem
starannym i czytelnym.

2. Podstaw" wpisania nazwiska, imienia (imion) i imienia ojca na pierwszej stronie zeszytu
ewidencyjnego oraz daty i miejsca urodzenia w rubryce 1 jest wyci"g lub odpis aktu
urodzenia #o!nierza zawodowego, wystawiony przez urz"d stanu cywilnego.
Powy#sze dane wpisuje si$ literami drukowanymi komputerowo lub tuszem koloru
czarnego.
3. W przypadku zmiany przez #o!nierza zawodowego nazwiska (imienia), przekre%la si$
dotychczasowy wpis kolorem czerwonym i wpisuje si$ nad nim nowe nazwisko (imi$).
W rubryce 21 „Uwagi” odnotowuje si$ nazw$ decyzji, jej numer i dat$ og!aszaj"cej zmian$
nazwiska (imienia). Je#eli #o!nierz, dokona! zmiany nazwiska lub imienia przed
powo!aniem go do zawodowej s!u#by wojskowej w zeszycie ewidencyjnym wpisuje si$
nazwisko i imi$ u#ywane po dokonaniu zmiany, a w rubryce 21 „Uwagi” wpisuje si$
poprzednie nazwisko (imi$). Numer i dat$ dokumentu zmiany oraz nazw$ organu, który tej
zmiany dokona!.

4. W rubryce dotycz"cej mianowa( na stopnie wojskowe wpisuje si$ wszystkie stopnie


#o!nierzy zawodowych w kolejno%ci ich mianowania.

5. Przynale#no%' #o!nierza do danego korpusu osobowego kadry zawodowej, grupy osobowej


i specjalno%ci wojskowej wpisuje si$ na pierwszej stronie, zeszytu ewidencyjnego na
podstawie decyzji o powo!aniu go do zawodowej s!u#by wojskowej oraz rozkazu
personalnego dowódcy w!a%ciwego do wyznaczenia na stanowisko s!u#bowe.

6. W rubryce 1 – dzie( i rok urodzenia wpisuje si$ liczbami arabskimi, a nazw$ miesi"ca
s!ownie.

7. Rubryki 10 wype!nia si$ na podstawie ustnych o%wiadcze( #o!nierza zawodowego.

8. Rubryki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 wype!nia si$ na podstawie przedstawionych wiarygodnych


dokumentów i %wiadectw.
Wpisów w rubryce 6 dokonuje si$ o!ówkiem zwyk!ym.
W rubryce 11 wpisuje si$ przebieg pracy cywilnej nie tylko przed powo!aniem do WP, lecz
tak#e po zwolnieniu z WP.

9. Rubryki 8, 12, 15, 17 i 18 wype!nia si$ na podstawie dokumentów posiadanych przez


organy wojskowe oraz przedstawionych przez #o!nierza.
W rubryce 12 jako dat$ powo!ania wpisuje si$ dzie(, w którym nast"pi!o skierowanie przez
Komendanta WKU do jednostki wojskowej celem pe!nienia s!u#by wojskowej.
W rubryce 17 wpisuje si$ wszystkie ordery, odznaczenia i medale polskie oraz zagraniczne
otrzymane zarówno w s!u#bie wojskowej jak i w pracy cywilnej. W rubryce tej nie, wpisuje
si$ odznacze( pami"tkowych nadanych przez komendantów szkó! lub dowódców jednostek
wojskowych.
W rubryce 18, wpisuje si$ wypadki i urazy zaistnia!e podczas pe!nienia s!u#by wojskowej
w kraju oraz poza granicami pa(stwa, a tak#e po zwolnieniu #o!nierza z zawodowej s!u#by
wojskowej, z tytu!u których #o!nierz otrzyma! odszkodowanie.
10

10. Rubryk$ 9 wype!nia si$ na podstawie odpowiednich aktów wydanych przez urz$dy stanu
cywilnego lub s"dy.
Je#eli #o!nierz zawodowy jest kawalerem wpisuje si$: „kawaler” (panna), a je#eli #onatym
lub wdowcem wpisuje si$: „zawar! zwi*zek ma!"e&ski dnia.............roku” lub „"ona
zmar!a dnia.............roku” podaj"c jednocze%nie nr aktu ma!#e(stwa /zgonu #ony/ i nazw$
urz$du stanu cywilnego.
W przypadku uzyskania rozwodu wpisuje si$: „rozwiedziony”, podaj"c równie# dat$
prawomocnego wyroku oraz nazw$ s"du.
Wpisu „kawaler” (panna) dokonuje si$ o!ówkiem zwyk!ym.

11. Rubryk$ 13 wype!nia si$ na podstawie rozkazu personalnego o powo!aniu #o!nierza do


zawodowej s!u#by wojskowej oraz rozkazu personalnego dowódcy w!a%ciwego o
wyznaczeniu powo!anej osoby na stanowisko s!u#bowe.

12. W rubryce 14 wpisuje si$ ca!y przebieg s!u#by wojskowej pocz"wszy od dnia
powo!ania do WP.

13. W rubryce 16 wpisuje si$ ka#dorazowo wydanie legitymacji #o!nierza s!u#by czynnej.
Podczas wymiany legitymacji czyni si$ o tym adnotacj$ w rubryce 21 „Uwagi”
W tej samej rubryce odnotowuje si$ jej zdanie na skutek zwolnienia z zawodowej s!u#by
wojskowej.

14. W rubryce 19 wpisów dokonuje si$ w wojskowej komendzie uzupe!nie(.


Odbycie przeszkolenia przez #o!nierza rezerwy wpisuje si$ na podstawie opinii s!u#bowej,
nades!anej do WKU przez dowódc$ jednostki wojskowej /komendanta kursu/.
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
z dnia 23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia ………………. r.

w sprawie kart i tabliczek to"samo'ci "o!nierzy zawodowych i kandydatów na "o!nierzy


zawodowych

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892)) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek to#samo%ci wydawanych:
a) #o!nierzom zawodowym,
b) kandydatom na #o!nierzy zawodowych
- zwanych dalej "#o!nierzami";
2) podmioty w!a%ciwe do wydawania, ewidencjonowania, dor$czania kart i tabliczek
to#samo%ci oraz post$powania w razie zniszczenia lub utraty karty lub tabliczki to#samo%ci;
3) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego #o!nierzom wyje#d#aj"cym w celach s!u#bowych za
granic$.

§ 2. 1. Ustala si$ nast$puj"ce rodzaje poliw$glanowych i papierowych kart to#samo%ci:


1) przeznaczone dla #o!nierzy wyje#d#aj"cych w celach s!u#bowych za granic$, wed!ug wzoru
okre%lonego w za!"czniku nr 1 do rozporz"dzenia;
2) przeznaczone dla #o!nierzy wyje#d#aj"cych w celach s!u#bowych za granic$:
a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewo#enia, leczenia rannych
i chorych oraz do zapobiegania chorobom,
b) przewidzianych do zarz"dzania jednostkami lub zak!adami medyczno-sanitarnymi,
c) wykonuj"cych czynno%ci duszpasterskie w Si!ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanych dalej "Si!ami Zbrojnymi"
- wed!ug wzoru okre%lonego w za!"czniku nr 2 do rozporz"dzenia.
2. W razie og!oszenia mobilizacji i w czasie wojny #o!nierzom zawodowym
nieposiadaj"cym poliw$glanowych kart to#samo%ci dowódca jednostki wojskowej w stosunku do
#o!nierzy uj$tych w ewidencji tej jednostki wydaje papierowe karty to#samo%ci, do czasu
zast"pienia ich poliw$glanowymi kartami to#samo%ci.

§ 3. 1. Tabliczka to#samo%ci zawiera:


1) numer;
2) nazw$ "Si!y Zbrojne RP".
2. Wzór tabliczki to#samo%ci okre%la za!"cznik nr 3 do rozporz"dzenia.
§ 4. Tabliczki to#samo%ci wydaj" dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do #o!nierzy
uj$tych w ewidencji tych jednostek.

§ 5. Kart$ to#samo%ci wydaje si$ wraz z tabliczk" to#samo%ci.

§ 6. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwej w sprawach


organizacji i uzupe!nie( si! zbrojnych, zwany dalej "szefem komórki", wydaje poliw$glanowe
karty to#samo%ci oraz okre%la termin ich wa#no%ci.

§ 7. 1. Ewidencj$ wydanych poliw$glanowych kart to#samo%ci prowadzi szef komórki.


2. Ewidencj$ wydanych poliw$glanowych kart to#samo%ci prowadz" tak#e dowódcy
jednostek wojskowych w stosunku do #o!nierzy uj$tych w ewidencji tych jednostek.

§ 8. Ewidencj$ wydanych lub zdeponowanych tabliczek to#samo%ci prowadzi si$ wraz z


ewidencj" poliw$glanowych kart to#samo%ci, o której mowa w § 7.

§ 9. Podmiotami w!a%ciwymi do deponowania i dor$czania za potwierdzeniem odbioru


poliw$glanowych kart i tabliczek to#samo%ci s" podmioty prowadz"ce ewidencj$ kart
to#samo%ci, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 10. 1. Podmiotem w!a%ciwym w post$powaniu w razie zniszczenia lub utraty


poliw$glanowej karty lub tabliczki to#samo%ci jest szef komórki.
2. Zniszczenia poliw$glanowych kart to#samo%ci dokonuje szef komórki.

§ 11. Wzór rozkazu wyjazdu okre%la za!"cznik nr 4 do rozporz"dzenia.

§ 12. Zachowuj" wa#no%' karty i tabliczki to#samo%ci #o!nierzy zawodowych i kandydatów


na #o!nierzy zawodowych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 13. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 16 kwietnia 2008
r. w sprawie kart i tabliczek to#samo%ci #o!nierzy zawodowych i kandydatów na #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 473).

§ 14. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.


ZA#$CZNIKI

ZA#$CZNIK Nr 1

POLIW,GLANOWA KARTA TO%SAMO-CI

Skala wzoru: 1:1


Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm
Grubo%': 0,76 mm
PAPIEROWA KARTA TO%SAMO-CI
ZA#$CZNIK Nr 2

POLIW,GLANOWA KARTA TO%SAMO-CI

Skala wzoru: 1:1


Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm
Grubo%': 0,76 mm
PAPIEROWA KARTA TO%SAMO-CI
ZA#$CZNIK Nr 3

WZÓR TABLICZKI TO%SAMO-CI

Otwory
ROJN
ZB E

Y
SI(

RP
0000001
0000001
RP

SI(
Y
ZB R JN E
Napi%cie do O
prze"amywania

Obja%nienia:

Tabliczka to#samo%ci wykonana jest ze stali #aroodpornej


Grubo%' tabliczki to#samo%ci - 1 mm
*rednica tabliczki to#samo%ci - 35 mm
*rednica otworu - 2 mm
Napis i cyfry t!oczone tylko po jednej stronie
ZA#$CZNIK Nr 4

WZÓR

ROZKAZ WYJAZDU NATO / NATO TRAVEL ORDER / ORDRE DE MISSION NATO


UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 49 ust. 6 ustawy z


dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892), w brzmieniu nadanym ustaw" z dnia ……….. o zmianie ustawy o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz… ….) Projektowane
rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 16
kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek to#samo%ci #o!nierzy zawodowych i kandydatów na
#o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 473).

Zmiany podyktowane s" konieczno%ci" dostosowania terminologii wyra#e( zawartych


w rozporz"dzeniu do zmian wprowadzonych ustaw" z dnia ……….. o zmianie ustawy o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja:
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa' na jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej.

2. Wp!yw na rynek pracy:


Zaproponowane rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na rynek pracy.

3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa&stwa:


Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa.

4. Wp!yw na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki:


Regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki.

5. Wp!yw na sytuacje i rozwój regionów:


Regulacja nie ma wp!ywu na sytuacje i rozwój regionów.

6. Zakres i wyniki konsultacji spo!ecznych:


Projekt uzgodniono z dowódcami ró#nych szczebli dowodzenia Si!ami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentantem #o!nierzy tj. Konwentem Dziekanów
Korpusu Oficerów WP.
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
z dnia 23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia r.

w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawno'ci fizycznej "o!nierzy zawodowych

Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej
#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) szczegó!owe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawno%ci fizycznej
#o!nierzy zawodowych;
2) zakres 'wicze( zró#nicowany ze wzgl$du na p!e', grupy wiekowe oraz jednostki
wojskowe i zajmowane stanowiska s!u#bowe;
3) tryb zwalniania ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych
w danym roku kalendarzowym oraz dokumenty wymagane w tych sprawach;
4) sposób dokumentowania niemo#no%ci przyst"pienia do sprawdzianu sprawno%ci
fizycznej #o!nierzy zawodowych;
5) sposób dokumentowania otrzymywanych przez #o!nierzy ocen oraz nieprzyst"pienia do
tego sprawdzianu z przyczyn innych ni# okre%lonych w art. 50a ust.3 ustawy.

§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o:


1) ustawie – nale#y przez to rozumie' ustaw$ z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892);
2) dowódcy jednostki wojskowej - nale#y przez to rozumie' dowódc$ jednostki
wojskowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, w której #o!nierz zawodowy
zajmuje stanowisko s!u#bowe lub do której zosta! skierowany w ramach pe!nienia
zawodowej s!u#by wojskowej w rezerwie kadrowej lub dyspozycji.

§ 3.1. Sprawdzian sprawno%ci fizycznej przeprowadza si$ w miesi"cach maj – czerwiec.


2. &o!nierz zawodowy, który z przyczyn okre%lonych w art. 50a ust. 3 ustawy nie przyst"pi! do
sprawdzianu sprawno%ci fizycznej w terminie, o którym mowa w ust. 1, przyst$puje do tego
sprawdzianu w miesi"cu pa)dzierniku.
3. Do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej w miesi"cu pa)dzierniku mo#e przyst"pi' równie#
#o!nierz zawodowy, który otrzyma! ocen$ niedostateczn" ze sprawdzianu sprawno%ci
fizycznej w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. &o!nierz zawodowy podlega corocznej kwalifikacji do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej


przeprowadzanej przez lekarza jednostki (garnizonu) wykonuj"cego zadania z zakresu
wojskowej s!u#by medycyny pracy, a tak#e dodatkowo przez lekarza bezpo%rednio przed
przyst"pieniem do sprawdzianu. W przypadku stwierdzenia przeciwwskaza( zdrowotnych,
lekarz nie dopuszcza #o!nierza zawodowego do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej.

§ 5.1. W jednostce wojskowej, w której wyst$puje etatowe stanowisko oficera, podoficera lub
pracownika cywilnego o kwalifikacjach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z
pó)n. zm.), #o!nierz zawodowy odbywa sprawdzian sprawno%ci fizycznej
w terminie i miejscu okre%lonym rozkazem dowódcy jednostki wojskowej.

2. Je#eli w jednostce wojskowej, w której #o!nierz zawodowy pe!ni zawodow" s!u#b$


wojskow", nie wyst$puje etatowe stanowisko s!u#bowe, o którym mowa w ust. 1, odbywa
on sprawdzian sprawno%ci fizycznej w jednostce wojskowej, w której - takie etatowe
stanowisko wyst$puje, wskazanej przez dowódc$ jego jednostki wojskowej.

3. &o!nierz zawodowy przeniesiony do rezerwy kadrowej lub dyspozycji oraz na stanowisko


s!u#bowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy,
odbywa sprawdzian sprawno%ci fizycznej w terminie i miejscu okre%lonym decyzj" Ministra
Obrony Narodowej.

4. &o!nierz zawodowy, który w czasie sprawdzianu sprawno%ci fizycznej przebywa


z przyczyn s!u#bowych poza sta!ym miejscem pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej przez
okres nie krótszy ni# trzydzie%ci dni, jest obowi"zany odby' ten sprawdzian w miejscu
wykonywania obowi"zków s!u#bowych. W terminie trzydziestu dni od dnia powrotu do
macierzystej jednostki wojskowej #o!nierz ten jest zobowi"zany przedstawi' dowódcy
jednostki wojskowej wyniki sprawdzianu.

5. &o!nierz zawodowy wyznaczony na stanowisko s!u#bowe albo skierowany do wykonywania


zada( w S!u#bie Wywiadu Wojskowego lub S!u#bie Kontrwywiadu Wojskowego odbywa
sprawdzian sprawno%ci fizycznej w terminie i miejscu okre%lonym odpowiednio przez Szefa
S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa S!u#by Wywiadu Wojskowego.

§ 6.1. Zakres 'wicze( i normy ich wykonania zró#nicowane ze wzgl$du na p!e', grupy wiekowe,
jednostki wojskowe i zajmowane stanowisko s!u#bowe okre%la za!"cznik 1 do
rozporz"dzenia.

2. Dla celów sprawdzianu sprawno%ci fizycznej ustala si$ podzia! na nast$puj"ce grupy
wiekowe:
1) grupa I – do 25 lat;
2) grupa II – od 26 - 30 lat;
3) grupa III – od 31 – 35 lat;
4) grupa IV – od 36 – 40 lat;
5) grupa V – od 41 – 45 lat;
6) grupa VI – od 46 – 50 lat;
7) grupa VII – od 51 – 55 lat;
8) grupa VIII – powy#ej 55 lat.

3. Przynale#no%' #o!nierza zawodowego do danej grupy wiekowej ustala si$ poprzez odj$cie
od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian sprawno%ci fizycznej,
roku urodzenia #o!nierza zawodowego.

§ 7.1. &o!nierz zawodowy odbywa sprawdzian sprawno%ci fizycznej w ci"gu jednego dnia, w stroju
sportowym, zaliczaj"c cztery 'wiczenia:
1) #o!nierz - m$#czyzna:
a) - marszobieg na 3000m lub p!ywanie ci"g!e przez 12 min;
b) - podci"ganie si$ na dr"#ku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion
w podporze le#"c przodem na !aweczce;
c) - bieg wahad!owy 10x10m lub bieg zygzakiem „koperta”;
d) - sk!ony tu!owia w przód w czasie 2 min.
2) #o!nierz - kobieta:
a) - marszobieg na 1000m lub p!ywanie ci"g!e przez 12 min;
b) - uginanie i prostowanie ramion w podporze le#"c przodem na !aweczce;
c) - bieg zygzakiem „koperta”;
d) - sk!ony tu!owia w przód w czasie 2 min.

2. O wyborze 'wicze(, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – c i pkt 2 lit. a, decyduje #o!nierz
zawodowy bezpo%rednio przed przyst"pieniem do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej.

§ 8.1. Ocen$ sprawno%ci fizycznej #o!nierza zawodowego ustala si$ na podstawie uzyskanych ocen
z 'wicze(, o których mowa w § 7 ust. 1.

2. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej jest


uzyskanie przez #o!nierza zawodowego co najmniej 3 ocen pozytywnych ze zdawanych
przez niego 'wicze(.

3. Ocen$ ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej ustala si$ na podstawie %redniej arytmetycznej


ocen z poszczególnych 'wicze(, uzyskanych przez #o!nierza zawodowego podczas tego
sprawdzianu w nast$puj"cy sposób:
1) %rednia 4,51 i wy#sza - ocena bardzo dobra;
2) %rednia od 3,51 do 4,50 - ocena dobra;
3) %rednia od 2,51 do 3,50 - ocena dostateczna;
4) %rednia 2,50 i ni#sza - ocena niedostateczna.
4. W przypadku zwolnienia lekarskiego z jednego 'wiczenia #o!nierz zawodowy otrzymuje ze
sprawdzianu sprawno%ci fizycznej ocen$ nie wy#sz" ni# dobra.

5. &o!nierz zawodowy mo#e zosta' zwolniony tylko z jednego 'wiczenia wchodz"cego w


zakres 'wicze( przewidzianych w sprawdzianie sprawno%ci fizycznej. W przypadku
zwolnienia z wi$kszej liczby 'wicze( nie podlega on ocenie.

§ 9. &o!nierza zawodowego zwalnia si$ ze sprawdzianu sprawno%ci fizycznej:


1) z przyczyn s!u#bowych, na podstawie wyci"gu z rozkazu dziennego lub decyzji
dowódcy jednostki wojskowej, w której #o!nierz zawodowy pe!ni s!u#b$ wojskow";
2) ze wzgl$dów zdrowotnych, na podstawie za%wiadczenia lekarskiego, stwierdzaj"cego
niezdolno%' #o!nierza zawodowego do przyst"pienia do sprawdzianu;
3) w przypadku niedopuszczenia #o!nierza zawodowego podczas kwalifikacji, o której
mowa w § 4;
4) #o!nierza zawodowego - kobiet$ w okresie ci"#y lub karmienia dziecka piersi" na
podstawie za%wiadczenia lekarskiego.

§10. Dokumenty stanowi"ce podstaw$ zwolnienia #o!nierza zawodowego ze sprawdzianu


sprawno%ci fizycznej, o których mowa w § 9 pkt 2 - 4, #o!nierz zawodowy przedstawia, nie
pó)niej ni# w ci"gu 7 dni, dowódcy jednostki wojskowej, w której pe!ni s!u#b$ wojskow".

§11.1 Wyniki, oceny, przyczyn$ niemo#no%ci przyst"pienia do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej


oraz nieprzyst"pienia do tego sprawdzianu z przyczyn innych ni# okre%lonych w art. 50a
ust.3 ustawy ewidencjonuje si$ na listach wyników sprawdzianu sprawno%ci fizycznej
#o!nierzy zawodowych.
2. Wzór listy wyników sprawdzianu sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych, okre%la
za!"cznik 2 do rozporz"dzenia.
3. Uzyskan" przez #o!nierza na sprawdzianie sprawno%ci fizycznej ocen$ niedostateczn", a
tak#e jego niemo#no%' przyst"pienia do sprawdzianu sprawno%ci fizycznej oraz
nieprzyst"pienie do tego sprawdzianu z przyczyn innych ni# okre%lonych w art. 50a ust.3
ustawy, zamieszcza si$ w rozkazie dziennym lub decyzji dowódcy jednostki wojskowej, w
której #o!nierz zawodowy pe!ni s!u#b$ wojskow".
4. Zarejestrowane listy wyników sprawdzianu sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych o
których mowa w ust. 1 i 2 przechowuje dowódca jednostki wojskowej przez okres trzech lat.

§ 12. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.


Za"$cznik do rozporz$dzenia Ministra ON
z dnia....................(poz.......)
WYKAZ -WICZE, I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNO(CI FIZYCZNEJ +O)NIERZY ZAWODOWYCH Za"$cznik

M*,CZY+NI
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy stanowiska s"u#bowe w korpusach
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
stanowiska s"u#bowe w pododdzia"ach ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy osobowych: medycznym,
stanowiska s"u#bowe w korpusie ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
desantowo-szturmowych, desantowych, stanowiska s"u#bowe dowódców sprawiedliwo!ci, obs"ugi prawnej,
osobowym si" powietrznych - grupa pozosta"e stanowiska s"u#bowe oraz
rozpoznania, zespo"ach bojowych pododdzia"ów (kompania, pluton, duszpasterstwa, w korpusie osobowym
Jedn. Grupy osobowa pilotów i pok"adowa oraz w b%d$cy w rezerwie lub w dyspozycji
Motoryka /wiczenia jednostek specjalnych oraz dru#yna i równorz%dne) wychowawczym – grupa osobowa
korpusie osobowym ogólnym - grupa kadrowej
miary wiekowe w Oddziale Specjalnym ,W orkiestr i zespo"ów estradowych oraz
osobowa kultury fizycznej
w Warszawie zajmuj$cy stanowiska s"u#bowe
w instytucjach cywilnych
Oceny oceny oceny oceny oceny
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
gr. I 12,00 13,00 14,10 12,10 13,10 14,20 12,30 13,30 14,40 13,00 14,00 15,10 13,30 14,30 15,40
gr. II 12,15 13,15 14,25 12,25 13,25 14,35 12,45 13,45 14,55 13,15 14,15 15,25 13,45 14,45 15,55
gr. III 12,30 13,30 14,40 12,40 13,40 14,50 13,00 14,00 15,10 13,30 14,30 15,40 14,00 15,00 16,10
Marszobieg
min. gr. IV 13,10 14,10 15,20 13,20 14,10 15,30 13,40 14,40 15,50 14,10 15,10 16,20 14,40 15,40 16,50
na 3000 m
gr. V 14,10 15,10 16,20 14,20 15,20 16,30 14,30 15,30 16,40 15,10 16,10 17,20 15,40 16,40 17,50
gr. VI 15,10 16,10 17,20 15,20 16,20 17,30 15,30 16,30 17,40 16,10 17,10 18,20 16,40 17,40 18,50
gr. VII 16,10 17,10 18,20 16,20 17,20 18,30 16,30 17,30 18,40 17,10 18,10 19,20 17,40 18,40 19,50
lub
gr. VIII 17,10 18,10 19,20 17,20 18,20 19,30 17,30 18,30 19,40 18,10 19,10 20,20 18,40 19,40 20,50
gr. I 0650 649-600 599-550 0625 624-575 574-525 0600 599-550 549-450 0600 599-550 549-450 0600 599-550 549-450
gr. II 0625 624-575 574-525 0600 599-550 549-500 0575 574-525 524-425 0575 574-525 524-425 0575 574-525 524-425

Wytrzyma"o!'
p"ywanie gr. III 0600 599-550 549-500 0575 574-525 524-475 0550 549-500 499-400 0550 549-500 499-400 0550 549-500 499-400
ci$g"e gr. IV 0575 574-525 524-475 0550 549-500 499-450 0525 524-475 474-375 0525 524-475 474-375 0525 524-475 474-375
przez metry
12 min. gr. V 0550 549-500 499-450 0525 524-475 474-425 0500 499-450 449-350 0500 499-450 449-350 0500 499-450 449-350
gr. VI 0525 524-475 474-425 0500 499-450 449-400 0475 474-425 424-325 0475 474-425 424-325 0475 474-425 424-325
gr. VII 0500 499-450 449-400 0475 474-425 424-375 0450 449-400 399-300 0450 449-400 399-300 0450 449-400 399-300
gr. VIII 0475 474-425 424-375 0450 449-400 399-350 0425 424-375 374-275 0425 424-375 374-275 0425 424-375 374-275
gr. I 75 70 65 70 65 60 65 60 55 60 55 50 55 50 45
gr. II 70 65 60 65 60 55 60 55 50 55 50 45 50 45 40
Sk"ony
tu"owia gr. III 65 60 55 60 55 50 55 50 45 50 45 40 45 40 35
w przód gr. IV 60 55 50 55 50 45 50 45 40 45 40 35 40 35 30
w czasie gr. V 55 50 45 50 45 40 45 40 35 40 35 30 35 30 25

liczba
2 min.
gr. VI 50 45 40 45 40 35 40 35 30 35 30 25 30 25 20
gr. VII 45 40 35 40 35 30 35 30 25 30 25 20 25 20 15
gr. VIII 40 35 30 35 30 25 30 25 20 25 20 15 20 15 10
gr. I 18 14 10 16 12 9 14 11 9 12 10 8 10 9 8
Podci$ganie
gr. II 16 12 9 14 10 8 12 9 8 11 9 7 9 8 7
si% na
dr$#ku gr. III 14 10 8 12 9 7 11 8 7 10 8 6 8 7 6
wysokim gr. IV 12 9 7 10 8 6 9 7 6 8 6 5 7 6 5
Si"a
gr. V 10 8 6 8 6 5 7 6 5 6 5 4 6 5 4
gr. VI 8 6 5 7 5 4 6 5 4 5 4 3 5 4 3
lub gr. VII 7 5 4 6 4 3 5 4 3 4 3 2 4 3 2
gr. VIII 6 4 3 5 3 2 4 3 2 3 2 1 3 2 1
gr. I 74 68 62 68 62 56 62 56 50 58 52 46 54 48 42

liczba
gr. II 70 64 58 64 58 52 58 52 46 54 48 42 50 44 38
uginanie i
prostowanie gr. III 66 60 52 60 54 48 54 48 42 50 44 38 46 40 34
ramion w gr. IV 60 54 46 54 48 42 48 42 36 44 38 32 42 36 30
podporze gr. V 54 48 40 48 42 36 42 36 30 38 32 26 36 30 24
le#$c gr. VI 48 42 36 42 36 30 36 30 24 34 28 22 32 26 18
przodem na
"aweczce gr. VII 42 36 30 36 30 24 30 24 18 28 22 16 26 20 12
gr. VIII 36 30 24 30 24 18 24 18 12 22 14 10 20 12 8
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy stanowiska s"u#bowe w korpusach
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
stanowiska s"u#bowe w pododdzia"ach ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy osobowych: medycznym,
stanowiska s"u#bowe w korpusie ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
desantowo-szturmowych, desantowych, stanowiska s"u#bowe dowódców sprawiedliwo!ci, obs"ugi prawnej,
osobowym si" powietrznych - grupa pozosta"e stanowiska s"u#bowe oraz
rozpoznania, zespo"ach bojowych pododdzia"ów (kompania, pluton, duszpasterstwa, w korpusie osobowym
Jedn. Grupy osobowa pilotów i pok"adowa oraz w b%d$cy w rezerwie lub w dyspozycji
Motoryka /wiczenia jednostek specjalnych oraz dru#yna i równorz%dne) wychowawczym – grupa osobowa
korpusie osobowym ogólnym - grupa kadrowej
miary wiekowe w Oddziale Specjalnym ,W orkiestr i zespo"ów estradowych oraz
osobowa kultury fizycznej
w Warszawie zajmuj$cy stanowiska s"u#bowe
w instytucjach cywilnych
Oceny oceny oceny oceny oceny
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
gr. I 28,6 29,6 30,6 29,2 30,2 31,2 29,8 30,8 31,8 30,4 31,4 32,4 30,6 31,6 32,6
gr. II 28,9 29,9 30,9 29,5 30,5 31,5 30,1 31,1 32,1 30,7 31,7 32,7 30,9 31,9 33,2
gr. III 29,2 30,2 31,2 29,8 30,8 31,8 30,4 31,4 32,4 31,0 32,0 33,0 31,2 32,2 33,5
Bieg
gr. IV 29,5 30,5 31,5 30,1 31,1 32,1 30,7 31,7 32,7 31,3 32,3 33,3 31,5 32,5 33,5
wahad"owy
10x10 m gr. V 30,1 31,1 32,1 30,7 31,7 32,7 31,3 32,3 33,3 31,9 32,9 33,9 32,1 33,1 34,1
gr. VI 30,4 31,4 32,4 31,0 32,0 33,0 31,6 32,6 33,6 32,2 33,2 34,2 32,4 33,4 34,4
gr. VII 30,7 31,7 32,7 31,3 32,3 33,3 31,9 32,9 33,9 32,5 33,5 34,5 32,7 33,7 34,7
Szybko!' gr. VIII 31,0 32,0 33,0 31,6 32,6 33,6 32,2 33,2 34,2 32,8 33,8 34,8 33,0 34,0 35,0
lub sek.
i zwinno!' gr. I 22,6 23,6 24,6 22,8 23,8 24,8 23,0 24,0 25,0 23,2 24,2 25,2 23,4 24,4 25,4
gr. II 23,0 24,0 25,0 23,2 24,2 25,2 23,4 24,4 25,4 23,6 24,6 25,6 23,8 24,8 25,8
gr. III 23,4 24,4 25,4 23,6 24,6 25,6 23,8 24,8 25,8 24,0 25,0 26,0 24,2 25,2 26,2
bieg gr. IV 23,8 24,8 25,8 24,0 25,0 26,0 24,2 25,2 26,2 24,4 25,4 26,4 24,6 25,6 26,6
zygzakiem
„koperta” gr. V 24,2 25,2 26,2 24,4 25,4 26,4 24,6 25,6 26,6 24,8 25,8 26,8 25,0 26,0 27,0
gr. VI 24,6 26,4 27,4 24,8 26,6 27,6 25,0 26,8 28,6 25,2 27,0 28,8 25,4 27,2 29,0
gr. VII 26,4 28,2 30,0 26,6 28,4 30,2 26,8 28,6 30,4 27,0 28,8 30,6 27,2 29,0 30,8
gr. VIII 28,2 30,0 31,8 28,4 30,2 32,0 28,6 30,4 32,2 28,8 30,6 32,4 29,0 30,8 32,6

6
KOBIETY
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy stanowiska s"u#bowe w korpusach
stanowiska s"u#bowe w pododdzia"ach ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
stanowiska s"u#bowe w korpusie ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy osobowych: medycznym,
desantowo-szturmowych, desantowych, stanowiska s"u#bowe dowódców
osobowym si" powietrznych - grupa pozosta"e stanowiska s"u#bowe oraz sprawiedliwo!ci, obs"ugi prawnej, w
rozpoznania, zespo"ach bojowych pododdzia"ów (kompania, pluton,
osobowa pilotów i pok"adowa oraz w b%d$cy w rezerwie lub w dyspozycji korpusie osobowym wychowawczym –
Jedn. Grupy jednostek specjalnych oraz dru#yna i równorz%dne)
Motoryka /wiczenia korpusie osobowym ogólnym - grupa kadrowej grupa osobowa orkiestr i zespo"ów
w Oddziale Specjalnym ,W
miary wiekowe osobowa kultury fizycznej estradowych oraz zajmuj$cy stanowiska
w Warszawie
s"u#bowe w instytucjach cywilnych
oceny oceny oceny oceny oceny
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
gr. I 3,55 4,25 5,10 4,00 4,30 5,15 4,10 4,40 5,25 4,15 4,45 5,30 4,20 4,50 5,35
gr. II 4,10 4,40 5,25 4,15 4,45 5.30 4,25 4,55 5.40 4,30 5,00 5.45 4,35 5,05 5.50
gr. III 4,25 4,55 5,40 4,30 5,00 5,45 4,40 5,10 5,55 4,45 5,15 6,00 4,50 5,20 6,05
Marszobieg gr. IV 4,40 5,25 6,10 4,45 5.30 6,15 5,00 5.40 6,25 5,15 5.45 6,30 5,30 5,50 6,35
na 1000 m min.
gr. V 5,10 5,40 6,25 5,15 5,45 6,30 5,30 6,00 6,45 5,45 6,15 7,00 6,00 6,30 7,15
gr. VI 5,40 6,25 6,40 5.45 6,30 6,45 6,00 6,40 7,10 6,15 6,45 7,30 6,30 6,50 7,50
gr. VII 6,10 6,40 7,25 6,15 6,45 7,30 6,25 6,55 7,40 6,30 7,00 7,45 6,35 7,05 7,55
lub gr. VIII 6,25 6,55 7,40 6,30 7,00 7,45 6,40 7,10 7,55 6,45 7,15 8,00 6,50 7,20 8,05
gr. I 0600 599-550 549-500 0575 574-525 524-475 0550 549-500 499-450 0550 549-500 499-450 0550 549-500 499-450

Wytrzyma"o!'
gr. II 0575 574-525 524-475 0550 549-500 499-450 0525 524-475 474-425 0525 524-475 474-425 0525 524-475 474-425
p"ywanie gr. III 0550 549-500 499-450 0525 524-475 474-425 0500 499-450 449-400 0500 499-450 449-400 0500 499-450 449-400
ci$g"e
gr. IV 0525 524-475 474-425 0500 499-450 449-400 0475 474-425 424-375 0475 474-425 424-375 0475 474-425 424-375
przez metry
12 min. gr. V 0500 499-450 449-400 0475 474-425 424-375 0450 449-400 399-350 0450 449-400 399-350 0450 449-400 399-350
gr. VI 0475 474-425 424-375 0450 449-400 399-350 0425 424-375 374-325 0425 424-375 374-325 0425 424-375 374-325
gr. VII 0450 449-400 399-350 0425 424-375 374-325 0400 399-350 349-300 0400 399-350 349-300 0400 399-350 349-300
gr. VIII 0425 424-375 374-325 0400 399-350 349-300 0350 349-300 299-225 0350 349-300 299-225 0350 349-300 299-225
gr. I 42 39 36 39 36 33 36 33 30 33 28 23 30 25 20
gr. II 39 36 33 36 33 30 33 30 27 30 25 20 27 22 17
uginanie i
prostowanie gr. III 36 33 30 33 30 27 30 27 24 27 22 17 24 19 14
ramion w gr. IV 33 30 27 30 27 24 27 24 21 24 19 14 21 18 12
podporze
le#$c gr. V 30 27 24 27 24 21 24 21 18 21 18 12 18 15 10
przodem na gr. VI 27 24 21 24 21 18 21 18 15 18 15 10 15 12 8
"aweczce
gr. VII 24 21 18 21 18 15 18 15 12 15 12 8 12 10 6
gr. VIII 21 18 15 18 15 12 15 12 10 12 10 6 10 8 5
Si"a

liczba
gr. I 50 45 40 48 43 38 46 41 36 42 37 32 40 35 30
gr. II 48 43 38 46 41 36 44 39 34 40 35 30 38 33 28
Sk"ony gr. III 46 41 36 44 39 34 42 37 32 38 33 28 36 31 26
tu"owia gr. IV 44 39 34 42 37 32 40 35 30 36 31 26 34 29 24
w przód
w czasie gr. V 42 37 32 40 35 30 38 33 28 34 29 24 32 27 22
2 min. gr. VI 40 35 30 38 33 28 36 31 26 32 27 22 30 25 20
gr. VII 38 33 28 36 31 26 34 29 24 30 25 20 28 23 18
gr. VIII 36 31 26 34 29 24 32 27 22 28 23 18 26 21 16

7
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
,o"nierze zawodowi zajmuj$cy stanowiska s"u#bowe w korpusach
stanowiska s"u#bowe w pododdzia"ach ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy
stanowiska s"u#bowe w korpusie ,o"nierze zawodowi zajmuj$cy osobowych: medycznym,
desantowo-szturmowych, desantowych, stanowiska s"u#bowe dowódców
osobowym si" powietrznych - grupa pozosta"e stanowiska s"u#bowe oraz sprawiedliwo!ci, obs"ugi prawnej, w
rozpoznania, zespo"ach bojowych pododdzia"ów (kompania, pluton,
osobowa pilotów i pok"adowa oraz w b%d$cy w rezerwie lub w dyspozycji korpusie osobowym wychowawczym –
Jedn. Grupy jednostek specjalnych oraz dru#yna i równorz%dne)
Motoryka /wiczenia korpusie osobowym ogólnym - grupa kadrowej grupa osobowa orkiestr i zespo"ów
w Oddziale Specjalnym ,W
miary wiekowe osobowa kultury fizycznej estradowych oraz zajmuj$cy stanowiska
w Warszawie
s"u#bowe w instytucjach cywilnych
oceny oceny oceny oceny oceny
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
gr. I 25,3 26,3 27,3 25,5 26,5 27,5 25,7 26,7 28,2 26,0 27,0 28,5 26,2 27,2 29,2
gr. II 25,8 26,8 27,8 26,0 27,0 28,0 26,2 27,2 28,7 26,5 27,5 30,0 26,7 27,7 29,7
gr. III 26,3 27,3 28,3 26,5 27,5 28,5 26,7 27,7 29,2 27,0 28,0 29,5 27,2 28,2 30,2
Bieg gr. IV 27,3 28,3 29,3 27,5 28,5 29,5 27,7 28,7 30,2 28,0 29,0 30,5 28,2 29,2 31,2
Szybko!'
zygzakiem sek.
i zwinno!' gr. V 28,3 29,3 30,3 28,5 29,5 30,5 28,7 29,7 31,2 29,0 30,0 31,5 29,2 30,2 32,2
„koperta”
gr. VI 29,3 30,3 31,3 29,5 30,5 31,5 29,7 30,7 32,2 30,0 31,0 32,5 30,2 31,2 33,2
gr. VII 30,5 31,5 32,5 30,7 31,7 32,7 30,9 31,9 33,4 31,1 32,2 33,7 31,4 32,4 34,4
gr. VIII 32,0 33,0 34,0 32,2 33,2 34,2 32,4 33,4 34,9 32,7 33,7 35,2 32,9 33,9 35,9

8
Opis (wicze&:
# Marszobieg na 3000 m (1000m) - odbywa si$ w stroju sportowym na bie#ni
lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie
spadków i wzniesie( terenowych).
Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczy' do 30 #o!nierzy
(na 1000m – do 15 #o!nierzy). Na komend$ „Start” lub sygna! grupa #o!nierzy
rozpoczyna bieg. Czas mierzy si$ z dok!adno%ci" do 1 sekundy od sygna!u startu do
momentu przekroczenia linii mety.
# P!ywanie ci*g!e przez 12 minut – odbywa si$ na p!ywalniach krytych i otwartych (25 lub
50 metrowych), w stroju k"pielowym. Skok startowy wykonuje si$ na g!ow$ z wysoko%ci
minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza si$ start z wody). P!ywanie prowadzi si$
pojedynczo lub seriami. Na komend$ „Na miejsca” kontrolowany staje na s!upku
startowym, na komend$ „Start” lub sygna! wykonuje skok startowy i pokonuje
sposobem dowolnym jak najd!u#szy dystans w ci"gu 12 minut. Na komend$ „Stop” lub
sygna! zatrzymuje si$ w miejscu podtrzymuj"c liny wytyczaj"cej tor, do czasu dokonania
pomiaru odleg!o%ci przez prowadz"cego sprawdzian.
# Podci*ganie si) na dr*"ku wysokim - odbywa si$ w stroju sportowym. Minimalna
wysoko%' dr"#ka wysokiego do wykonania 'wiczenia – 220 cm. Na komend$ „Gotów”
kontrolowany #o!nierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w
stawach !okciowych - pozycja wyj%ciowa. Na komend$ „!wicz!” podci"ga si$ tak, aby
broda znalaz!a si$ powy#ej pr$#nika dr"#ka wysokiego i wraca do pozycji wyj%ciowej,
nast$pnie ponawia 'wiczenie. Oceniaj"cy (kontroluj"cy) g!o%no podaje ilo%' zaliczonych
podci"gni$'. Je#eli kontrolowany nie wykona 'wiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie
podci"gnie si$ do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach
wyprostowanych w stawach !okciowych” oceniaj"cy (kontroluj"cy) powtarza ostatni"
liczb$ zaliczonych podci"gni$'.

# Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa si$ w stroju sportowym w miejscu, gdzie na


pod!o#u oznacza si$ kred" lub farb" punkty prostok"ta ABCD o bokach 3 x 5 m i %rodek
przek"tnych E, jak równie# strza!ki wskazuj"ce tras$ biegu. Na punktach ustawia si$
„chor"giewki” o parametrach: wysoko%' co najmniej 160 cm, %rednica podstawy nie
przekraczaj"ca 30 cm i wadze do 3,5kg.
Sposób prowadzenia: na komend$ „Start” (sygna! d)wi$kowy) kontrolowany
rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijaj"c „chor"giewki” od strony
zewn$trznej. Tras$ przebiega trzykrotnie. Po ka#dym okr"#eniu oceniaj"cy (kontroluj"cy)
informuje o liczbie powtórze(, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie
„chor"giewki” powoduje powtórzenie próby, która jest prób" ostateczn".
# Bieg wahad!owy 10 x 10 m - odbywa si$ w stroju sportowym. Na komend$ „Start”
(sygna! d)wi$kowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwleg!ej
chor"giewki, obiega j", wraca do chor"giewki na linii startu, obiega j" i pokonuje t$ tras$
pi$ciokrotnie. Przewrócenie chor"giewki powoduje powtórzenie próby, która jest prób"
ostateczn". Czas mierzy si$ z dok!adno%ci" do 0,1 sekundy, od sygna!u startu do
momentu przekroczenia linii mety. Do 'wiczenia wykorzystujemy „chor"giewki” o
parametrach: wysoko%' co najmniej 160 cm, %rednica podstawy nie przekraczaj"ca 30
cm i wadze do 3,5 kg.
# Sk!ony tu!owia w przód w czasie 2 minut - odbywa si$ w stroju sportowym. Na
komend$ „Gotów” kontrolowany przyjmuje pozycj$: le#"c ty!em z palcami r"k
splecionymi i u!o#onymi z ty!u na g!owie, ramiona dotykaj" materaca, nogi ugi$te w
stawach kolanowych (maksymalnie do k"ta prostego), stopy rozstawione na szeroko%'
bioder, które mog" by' przytrzymywane przez wspó!'wicz"cego lub zaczepione o dolny

9
szczebel drabinki. Na komend$ „!wicz!” wykonuje sk!on wprzód z jednoczesnym
dotkni$ciem !okciami kolan i natychmiast powraca do le#enia, tak aby umo#liwi'
splecionym palcom na g!owie kontakt z pod!o#em (pierwsze powtórzenie). Oceniaj"cy
(kontroluj"cy) g!o%no wymienia kolejno ilo%' prawid!owo wykonanych powtórze(. Je#eli
kontrolowany nie wykona 'wiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie !okciami kolan
lub w pozycji wyj%ciowej do ponowienia 'wiczenia nie dotknie obiema !opatkami i
splecionymi palcami r"k powierzchni materaca”, oceniaj"cy (kontroluj"cy) powtarza
ostatni" liczb$ zaliczonych sk!onów.
# Uginanie i prostowanie ramion w podporze le"*c przodem na !aweczce
gimnastycznej - prowadzi si$ w stroju sportowym. Na komend$ „Gotów” kontrolowany
wykonuje podpór le#"c przodem na !aweczce, nogi z!"czone lub w lekkim rozkroku –
maksymalnie na szeroko%' bioder. Na komend$ „!wicz!” ugina ramiona tak, aby stawy
barkowe znalaz!y si$ poni#ej stawów !okciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki,
biodra i kostki stóp stanowi" lini$ prost"), nast$pnie wraca do podporu i ponawia
'wiczenia. ,wiczenie wykonuje si$ w jednym ci"gu (bez przerw mi$dzy kolejnymi
powtórzeniami). Oceniaj"cy (kontroluj"cy) g!o%no odlicza ilo%' zaliczonych powtórze(.
Je#eli kontrolowany wykona 'wiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich
ca!kowicie nie wyprostuje, zatrzyma si$, nie utrzyma ca!ego cia!a w linii prostej
oceniaj"cy (kontroluj"cy) podaje ostatni" liczb$ powtórze(.

10
Za"$cznik 2

Jednostka Wojskowa
.......................................
(nazwa i numer)

LISTA WYNIKÓW SPRAWDZIANU


sprawno!ci fizycznej #o"nierzy zawodowych za rok …………
Grupa wiekowa .........

/WICZENIA OCENA
marszobieg na
podci$ganie si% bieg wahad"owy
3000 m
Stopie& Rok na dr$#ku Sk"ony tu"owia 10 X 10m
Lp. Nazwisko i imi% /1000 m/ UWAGI
uginanie w przód !rednia sprawno!ci
wojskowy urodzenia p"ywanie
ramion na 2 min. bieg arytmetyczna fizycznej
ci$g"e przez
"aweczce zygzakiem
12 min.
W O W O W O W O

Stan ewidencyjny Bardzo dobrze .rednia arytmetyczna


Zwolnienia lekarskie Dobrze
Podró#e, urlopy i inne Dostatecznie .................
Przyczyny inne ni# okre!lone w art. 50a ust. 3 Niedostatecznie Ocena s"owna
Podlega kontroli % wykonania ..... ............

Stwierdzam brak przeciwwskaza& Stwierdzam zgodno!' ze stanem


do zaliczania sprawdzianu ewidencyjnym

............................... …………………………………………………...
(lekarz) (piecz%', stopie& wojskowy, imi% i nazwisko)

11
UZASADNIENIE

Projektowane rozporz"dzenie stanowi wykonanie upowa#nienia ustawowego zawartego w


art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz.
U. Nr z 2008 r. Nr 141, poz. 892), zgodnie z którym Minister Obrony Narodowej ma obowi"zek
okre%li', w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu
sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt rozporz"dzenia zawiera zakres 'wicze(, za pomoc" których okre%la si$ poziom
ogólnej sprawno%ci fizycznej #o!nierza zawodowego. &o!nierz zawodowy ma bowiem zgodnie z
przepisami ustawy, obowi"zek utrzymania sprawno%ci fizycznej zapewniaj"cej wykonywanie zada(
s!u#bowych.
Sprawdzian sprawno%ci fizycznej, o którym mowa w ustawie o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych uwzgl$dnia trzy podstawowe zdolno%ci motoryczne tzn.: wytrzyma!o%', szybko%' i
si!$, a tak#e normy oceny sprawno%ci fizycznej zró#nicowane zosta!y ze wzgl$du na wiek, p!e',
specjalno%' wojskow" #o!nierza zawodowego oraz zajmowane stanowisko s!u#bowe. Zakres
'wicze( ustalony zosta! w taki sposób, aby mo#na je by!o wykona' w ka#dej jednostce (instytucji)
wojskowej bez wzgl$du na posiadan" baz$ szkoleniow".
Weryfikacja sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych realizowana b$dzie w cyklu
rocznym. Na poziomie jednostki i instytucji wojskowej oceniana b$dzie indywidualna sprawno%'
fizyczna #o!nierza, natomiast na szczeblu Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokonywana
b$dzie analiza wyników rocznych sprawdzianów sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych.
Otrzymane w ten sposób wyniki wykorzystane zostan" w procesie opracowywania rocznych
programów szkolenia z wychowania fizycznego.
W projektowanym rozporz"dzeniu, w stosunku do lat poprzednich, zmiany dotycz"
mo#liwo%ci wyboru przez #o!nierza zawodowego 'wicze( okre%laj"cych jego zdolno%ci motoryczne
oraz ujednolicenia 'wicze( we wszystkich grupach wiekowych.
Wej%cie w #ycie przedmiotowego rozporz"dzenia unormuje na wiele lat wymogi z zakresu
sprawno%ci fizycznej #o!nierzy zawodowych (m$#czyzn i kobiet) oraz umo#liwi im w!a%ciwe jej
utrzymanie.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty na które oddzia!uje projekt aktu prawnego.


Projektowane rozporz"dzenie dotyczy #o!nierzy zawodowych i w!a%ciwych podmiotów,
odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawdzianu sprawno%ci fizycznej #o!nierzy
zawodowych .
2. Konsultacje spo!eczne.
Uwzgl$dniaj"c zakres przedmiotowy regulacji projekt rozporz"dzenia zosta! poddany
konsultacjom spo!ecznym z Rad" do Spraw Kobiet w Si!ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Projekt rozporz"dzenia zosta! zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej, stosownie do postanowie( art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.
1414). Zainteresowane podmioty uwag nie wnios!y.
3. Wp!yw rozporz*dzenia na sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa&stwa i bud"ety
jednostek samorz*du terytorialnego.
Wej%cie w #ycie rozporz"dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla bud#etu
pa(stwa lub jednostek samorz"du terytorialnego, a wydatki na realizacj$ zada( z zakresu kultury
fizycznej b$d" finansowane ze %rodków zaplanowanych w bud#ecie Ministerstwa Obrony
Narodowej.
4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.
5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno'( gospodarki i przedsi)biorczo'(, w tym na
funkcjonowanie przedsi)biorstw.
Projektowane przepisy nie b$d" oddzia!ywa' na segmenty rynku i mechanizmy konkurencji w
gospodarce.
6. Wp!yw regulacji na sytuacj) i rozwój regionalny.
Nie przewiduje si$ oddzia!ywania projektowanych przepisów na sytuacj$ i rozwój regionów.
7. Zgodno'( z prawem Unii Europejskiej.
Zakres rozporz"dzenia nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

13
MATERIA# INFORMACYJNY

PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia……………

w sprawie udzielania pomocy "o!nierzom zawodowym w zwi*zku z pobieraniem przez


nich nauki oraz kierowania "o!nierzy zawodowych na studia albo nauk)
w kraju lub za granic*

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej


#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:
Rozdzia! 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) tryb udzielania #o!nierzom zawodowym pomocy w zwi"zku z pobieraniem przez nich
nauki, rodzaj, zakres i wysoko%' tej pomocy oraz szczegó!owy tryb jej zwrotu, a tak#e
sposób dokumentowania poniesionych przez #o!nierza zawodowego wydatków obj$tych
pomoc";
2) tryb kierowania na studia lub nauk$ do szko!y wojskowej albo niewojskowej oraz na sta#,
kurs lub specjalizacj$ w kraju lub za granic" i podmioty w!a%ciwe w tych sprawach;
3) wzory umów, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia
2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych, zwanej dalej „ustaw"”.
§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu mówi si$ o:
1) dowódcy jednostki wojskowej - nale#y przez to rozumie' dowódc$ jednostki wojskowej,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, w której #o!nierz zawodowy zajmuje
stanowisko s!u#bowe lub do której zosta! skierowany w ramach pe!nienia zawodowej
s!u#by wojskowej w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji;
2) specjalizacji - nale#y przez to rozumie' rodzaj nauki w ramach kszta!cenia
podyplomowego, maj"cy na celu uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w okre%lonej
dziedzinie lub nabycie umiej$tno%ci zawodowych w ochronie zdrowia i uzyskanie tytu!u
specjalisty lub umiej$tno%ci w dziedzinach medycznych;
3) sta#u – nale#y przez to rozumie' rodzaj nauki w ramach kszta!cenia podyplomowego,
maj"cy na celu ugruntowanie specjalistycznych kwalifikacji w okre%lonej dziedzinie;
4) nauce - nale#y przez to rozumie' studia, sta#, kursy i specjalizacj$;
5) #o!nierzu - nale#y przez to rozumie' #o!nierza zawodowego.

Rozdzia! 2

1
Pobieranie nauki przez "o!nierzy oraz rodzaj, zakres i wysoko'( pomocy, jaka mo"e im
by( udzielana
§ 3. 1. &o!nierzowi pobieraj"cemu nauk$ mog" by' udzielone nast$puj"ce rodzaje pomocy
finansowej:
1) zwrot kosztów nauki pobieranych przez instytucj$ prowadz"c" nauk$;
2) zwrot kosztów noclegu oraz przejazdu do i z miejsca pobierania nauki na obszarze kraju
w wysoko%ci i w zakresie okre%lonym w przepisach o nale#no%ciach przys!uguj"cych
#o!nierzom z tytu!u podró#y s!u#bowych na obszarze kraju.
2. &o!nierzowi pobieraj"cemu nauk$ mog" by' udzielone nast$puj"ce rodzaje pomocy
niefinansowej:
1) zmniejszenie liczby s!u#b dy#urnych;
2) zmniejszenie liczby wyjazdów s!u#bowych;
3) ograniczenie zlecania dodatkowych zada(.
§ 4. 1. &o!nierz zainteresowany uzyskaniem pomocy w zwi"zku z pobieraniem nauki
mo#e wyst"pi' do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o udzielenie tej pomocy.
2. We wniosku #o!nierz okre%la, z jakiego rodzaju pomocy, o której mowa w §3, chcia!by
skorzysta', do!"czaj"c informacj$ o rodzaju i trybie podj$tej nauki oraz za%wiadczenie ze
szko!y (uczelni, instytucji prowadz"cych nauk$) o pobieraniu nauki.
3. W informacji do!"czanej do wniosku #o!nierz zamieszcza, w szczególno%ci:
1) nazw$ i rodzaj szko!y (uczelni, instytucji prowadz"cych nauk$);
2) poziom, kierunek i tryb pobierania nauki;
3) terminy i miejsce odbywania zaj$';
4) planowany termin uko(czenia nauki;
5) kwalifikacje (tytu!y), które #o!nierz uzyska po uko(czeniu nauki;
6) ca!kowity koszt nauki pobierany przez instytucj$ prowadz"c" nauk$.
§ 5. 1. Dowódca jednostki wojskowej ustala czy #o!nierz spe!nia warunki, o których
mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, do udzielenia pomocy w zwi"zku z pobieraniem przez niego
nauki.
2. Dowódca jednostki wojskowej ustalaj"c czy #o!nierz spe!nia warunki do udzielenia
pomocy w zwi"zku z pobieraniem nauki bierze w szczególno%ci pod uwag$ zbie#no%'
poziomu i kierunku nauki z wymaganiami kwalifikacyjnymi okre%lonymi w karcie opisu
zajmowanego przez #o!nierza stanowiska s!u#bowego lub stanowiska s!u#bowego
wskazanego w prognozie przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej, zawartej w opinii
s!u#bowej.
§ 6. W przypadku, gdy #o!nierz spe!nia warunki do udzielenia pomocy w zwi"zku z
pobieraniem nauki, dowódca jednostki wojskowej wyst$puje do podmiotu uprawnionego do
wyznaczania #o!nierza na wy#sze od zajmowanego stanowisko s!u#bowe z wnioskiem o
wyra#enie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy. Do wniosku
do!"cza si$, w szczególno%ci:
1) kart$ opisu stanowiska s!u#bowego jakie #o!nierz zajmuje;
2) ostatni" opini$ s!u#bow" #o!nierza;
3) opini$ dowódcy jednostki wojskowej oraz inne dokumenty w sprawie.

2
§ 7. 1. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 6, dowódca jednostki wojskowej zawiera
z #o!nierzem umow$, w której okre%la rodzaje pomocy wymienione w § 3 oraz warunki
zwrotu kosztów pomocy finansowej w przypadku przerwania nauki lub zwolnienia z
zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, 9 lit. a i
pkt 11 - 16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w terminie okre%lonym w umowie, nie d!u#szym ni# trzy
lata od dnia zako(czenia nauki.
2. Wzór umowy okre%la za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia.
§ 8. 1. Dowódca jednostki wojskowej w drodze decyzji:
1) odmawia #o!nierzowi udzielenia pomocy finansowej w zwi"zku z pobieraniem nauki w
przypadku braku %rodków finansowych;
2) odmawia #o!nierzowi udzielenia pomocy w zwi"zku z pobieraniu nauki w przypadku
niespe!nienia przez #o!nierza warunków, o których mowa w art. 52 ust. 4 ustawy;
3) mo#e odmówi' #o!nierzowi udzielenia pomocy finansowej w przypadku istnienia
mo#liwo%ci pobierania nauki w ramach szkolnictwa wojskowego.
2. Dowódca jednostki wojskowej mo#e wstrzyma' pomoc finansow", o której mowa w §
3 ust. 1, w przypadku obni#enia poziomu wykonywania obowi"zków s!u#bowych,
powtarzania przez #o!nierza zawodowego semestru (roku) nauki z powodu niedostatecznych
wyników w nauce, na okres powtarzania semestru (roku) nauki. O wstrzymaniu pomocy,
dowódca jednostki wojskowej zawiadamia #o!nierza zawodowego.
3. Wydanie decyzji odmawiaj"cej udzielenia pomocy w zwi"zku z pobieraniem nauki na
podstawie ust. 1 pkt 1, nie pozbawia #o!nierza mo#liwo%ci wyst"pienia z wnioskiem do
dowódcy jednostki wojskowej o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2.
4. Umowa, o której mowa w § 7 ust. 1, mo#e by' rozwi"zana wskutek jej wypowiedzenia
w ka#dym czasie przez dowódc$ jednostki wojskowej, je#eli pobierana przez #o!nierza nauka
koliduje z wykonywaniem przez niego zada( s!u#bowych lub #o!nierz nie przedstawi, mimo
wezwania, za%wiadczenia potwierdzaj"cego zaliczenie semestru lub roku nauki.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dowódca jednostki wojskowej podaje
przyczyny wypowiedzenia umowy.
§ 9. 1. Je#eli nauka trwa d!u#ej ni# sze%' miesi$cy, to zwrot kosztów, o których mowa w
§ 3 ust. 1 pkt 1, nast$puje okresowo po zaliczeniu przez #o!nierza semestru lub roku nauki
potwierdzonego za%wiadczeniem. &o!nierz jest zobowi"zany przedstawi' dowódcy jednostki
wojskowej za%wiadczenie potwierdzaj"ce zaliczenie kolejnych okresów nauki.
2. Dowódca jednostki wojskowej dokonuje zwrotu kosztów nauki na podstawie
za%wiadczenia instytucji prowadz"cej nauk$.
3. Zwrot kosztów, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2, nast$puje w trybie okre%lonym w
przepisach rozporz"dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie
nale#no%ci #o!nierzy zawodowych za przeniesienia i podró#e s!u#bowe (Dz. U. Nr 140, poz.
1487 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1389).
4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje si$ przelewem na wskazany
przez #o!nierza rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia z!o#enia przez niego
wymaganych dokumentów.
§ 10. Przeniesienie #o!nierza korzystaj"cego z pomocy na nauk$ do innej jednostki
wojskowej lub zmiana dowódcy jednostki wojskowej, w której #o!nierz pe!ni s!u#b$, nie ma
wp!ywu na uprawnienia #o!nierza wynikaj"ce z umowy, o której mowa w art. 52 ust. 5
ustawy.
§ 11. Przepisy § 3 - 10 stosuje si$ odpowiednio do #o!nierzy wyznaczonych na
stanowiska s!u#bowe w instytucjach cywilnych.
3
Rozdzia! 3
Kierowanie "o!nierzy na studia lub nauk)
§ 12. Minister Obrony Narodowej kieruje na podyplomowe studia polityki obronnej
i inne rodzaje kszta!cenia podyplomowego w kraju i za granic".
§ 13. Podmiot w!a%ciwy do wyznaczania na stanowisko s!u#bowe, kieruje na kursy w
kraju:
1) oficerów zawodowych - do uczelni wojskowej albo niewojskowej;
2) podoficerów zawodowych - do szko!y podoficerskiej;
3) oficerów zawodowych korpusu osobowego medycznego i specjalistów medycznych –
do Centrum Szkolenia Wojskowych S!u#b Medycznych i innych instytucji prowadz"cych
kszta!cenie lub szkolenie medyczne;
4) #o!nierzy wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe i skierowanych do wykonywania zada(
w S!u#bie Kontrwywiadu Wojskowego i S!u#bie Wywiadu Wojskowego – odpowiednio
do o%rodków szkolenia S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego i S!u#by Wywiadu
Wojskowego.
§ 14. Na studia i kursy za granic":
1) przeznaczone dla oficerów zawodowych zajmuj"cych lub przewidzianych
do wyznaczenia na stanowiska s!u#bowe zaszeregowane od stopnia etatowego majora
(komandora podporucznika) wzwy# - kieruje Minister Obrony Narodowej;
2) przeznaczone dla #o!nierzy zajmuj"cych stanowiska s!u#bowe zaszeregowane do
pozosta!ych stopni etatowych, na wniosek podmiotu uprawnionego do wyznaczenia na
stanowisko s!u#bowe - kieruje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w!a%ciwego do spraw kadr;
3) #o!nierzy wyznaczonych na stanowiska s!u#bowe i skierowanych do wykonywania zada(
w S!u#bie Wywiadu Wojskowego - kieruje Szef S!u#by Wywiadu Wojskowego.
§ 15. 1. Prze!o#ony niezw!ocznie po weryfikacji prognozy bli#szej przesy!a zg!oszenie
#o!nierzy kierowanych na nauk$ w kraju i za granic", sporz"dzone w formie wykazu
imiennego do:
1) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw kadr -
na studia i kursy wymienione w § 12, § 13 pkt 1 i 14 pkt 1 i 2;
2) w!a%ciwego dowódcy rodzaju Si! Zbrojnych - w przypadku kursów organizowanych
w podleg!ych im centrach szkolenia i szko!ach podoficerskich;
3) Szefa Inspektoratu Wojskowej S!u#by Zdrowia - na kursy, o których mowa w § 13 pkt 3;
4) Odpowiednio Szefa S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa S!u#by Wywiadu
Wojskowego - na kursy, o których mowa w § 13 pkt 4.
2. W wykazie imiennym zamieszcza si$ nast$puj"ce dane:
1) rodzaj i kierunek nauki;
2) nazw$ uczelni, szko!y wojskowej lub instytucji prowadz"cej nauk$;
3) stopie( wojskowy, nazwisko i imi$, imi$ ojca, dat$ urodzenia, numer PESEL, posiadane
wykszta!cenie - rok uko(czenia, poziom znajomo%' j$zyka obcego i rok otrzymania
dokumentu potwierdzaj"cego t" znajomo%', numer paszportu, certyfikat Organizacji
Traktatu Pó!nocnoatlantyckiego (po%wiadczenie bezpiecze(stwa);
4) zajmowane stanowisko s!u#bowe;

4
5) posiadanie specjalizacji medycznej - w przypadku #o!nierzy korpusu osobowego
medycznego;
6) przewidywane stanowisko s!u#bowe po uko(czeniu nauki;
7) przewidywany termin obj$cia nowego stanowiska s!u#bowego.
3. Wzór wykazu imiennego okre%la za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia.
§ 16. 1. Podmiot, o którym mowa w § 15 ust. 1 ustala czy:
1) indywidualna prognoza przebiegu s!u#by wojskowej przewiduje wyznaczenie na
stanowisko, na którym uko(czenie nauki, o której mowa w zg!oszeniu jest wymagane;
2) z karty opisu stanowiska s!u#bowego #o!nierza wynika konieczno%' podwy#szenie lub
uzupe!nienie kwalifikacji.
2. Skierowanie #o!nierza na nauk$ nast$puje w drodze decyzji.
§ 17. Trybu okre%lonego w § 15 i § 16 nie stosuje si$ do #o!nierzy wyznaczonych na
stanowiska s!u#bowe i skierowanych do wykonywania zada( w S!u#bie Wywiadu
Wojskowego.
§ 18. 1. Przed skierowaniem #o!nierza na nauk$ w kraju lub za granic", której koszt
przekracza sze%ciokrotno%' najni#szego uposa#enia #o!nierza, podmiot uprawniony do
skierowania na nauk$, zawiera umow$, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.
2. Podmiotem kieruj"cym kandydata na #o!nierza zawodowego w rozumieniu art. 54 ust.
2 ustawy, jest komendant uczelni lub szko!y wojskowej.
3. Umow$ z kandydatem na #o!nierza zawodowego, o której mowa w ust. 1, podpisuje
komendant uczelni lub szko!y wojskowej równocze%nie z kontraktem na pe!nienie s!u#by
kandydackiej.
4. Wzór umowy okre%la za!"cznik nr 3 do rozporz"dzenia.
Rozdzia! 4
Ustalanie kosztów poniesionych na utrzymanie i nauk) "o!nierza zawodowego
podlegaj*cych zwrotowi oraz sposób ich zwrotu
§ 19. 1. Koszty poniesione w zwi"zku z nauk" #o!nierza, o którym mowa w art. 54 ust. 1
ustawy, obejmuj" koszty przypadaj"ce na jednego #o!nierza w zakresie zakwaterowania,
umundurowania, wy#ywienia oraz nauki.
2. Przy wyliczaniu kosztów, o których mowa w ust. 1, bierze si$ pod uwag$ %redni"
warto%' %wiadcze( nale#nych #o!nierzowi, które zostan" wydane mu w naturze lub wyp!acone
w postaci ekwiwalentu, i obejmuj":
1) zakwaterowanie:
a) warto%' zu#ytych mediów i us!ug komunalnych,
b) warto%' sprz$tu kwaterunkowego i przeciwpo#arowego oraz wyposa#enia
nieuznawanego za %rodki trwa!e,
c) warto%' po%cieli,
d) warto%' us!ug w zakresie remontów i konserwacji pomieszcze( i budynków;
2) umundurowanie:
a) warto%' wydanego umundurowania i wyekwipowania,
b) warto%' wydanych %rodków czysto%ci i %rodków higieny osobistej,
c) warto%' us!ug pralniczych i krawieckich,

5
d) warto%' otrzymanych równowa#ników;
3) wy#ywienie, w przypadku korzystania z bezp!atnego wy#ywienia w czasie pobierania
nauki:
a) warto%' odpowiedniej normy #ywno%ciowej,
b) koszty przygotowania i wydania posi!ków;
4) %wiadczenia zwi"zane z nauk":
a) stypendia,
b) czesne,
c) warto%' wydanych #o!nierzowi ksi"#ek i pomocy dydaktycznych,
d) warto%' wydanych #o!nierzowi do zu#ycia pomocy naukowych i dydaktycznych,
e) warto%' dojazdu i przejazdu do miejsca pobierania nauki - zwrot nale#no%ci z tytu!u
kosztów podró#y s!u#bowej na obszarze kraju w wysoko%ci okre%lonej w przepisach
o nale#no%ciach przys!uguj"cych z tytu!u podró#y s!u#bowych na obszarze kraju.
3. W przypadku #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$ kandydack", o których mowa w art. 124a ust.
1 pkt 2 ustawy, do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza si$ równie# ich uposa#enie.
§ 20 . 1. Wysoko%' kosztów, o których mowa w § 19, w odniesieniu do #o!nierza
pe!ni"cego s!u#b$ kandydack" albo #o!nierza ustala komendant odpowiedniej uczelni lub
szko!y wojskowej albo instytucji prowadz"cej nauk$, w porozumieniu z dyrektorem
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw szkolnictwa
wojskowego.
2. Okres nauki obejmuje okres od dnia rozpocz$cia nauki do dnia jej uko(czenia albo
przerwania, w tym urlopy i inne okresy nieobecno%ci.
§ 21. Koszty poniesione w zwi"zku z nauk" #o!nierza, o którym mowa w art. 52 ust. 5
ustawy, który uzyska! od w!a%ciwych podmiotów zwrot kosztów w zwi"zku z pobieraniem
nauki, obejmuj" zwrot poniesionych przez w!a%ciwy podmiot kosztów pomocy finansowej, o
której mowa w § 3 ust. 1.
§ 22. Podpisane umowy, o których mowa w § 7 i 18, zamieszcza si$ w aktach
personalnych #o!nierza lub #o!nierza pe!ni"cego s!u#b$ kandydack".
§ 23. 1. Zwrot kosztów, o których mowa w § 20 i § 21, nast$puje w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez #o!nierza lub #o!nierza pe!ni"cego s!u#b$ kandydack" wezwania do
zap!aty odpowiednio od dowódcy jednostki wojskowej lub komendanta.
2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno okre%la' kwot$ podlegaj"c" zwrotowi.
§ 25. Dochodzenia zwrotu kosztów od #o!nierzy i #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
kandydack", wynikaj"cych z podpisanych przez nich umów dokonuje:
1) w przypadku przerwania nauki przez:
a) #o!nierza pe!ni"cego s!u#b$ kandydack" - komendant uczelni lub szko!y wojskowej,
b) #o!nierza, o którym mowa:
- w art. 52 ust. 5 ustawy - dowódca jednostki wojskowej,
- w art. 54 ust. 1 ustawy - podmiot, który skierowa! #o!nierza na nauk$;
2) po zako(czeniu nauki w przypadku zwolnienia #o!nierza z zawodowej s!u#by wojskowej
z przyczyn okre%lonych w art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, pkt 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1
pkt 1ustawy - dowódca jednostki wojskowej.

6
§ 26. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w
sprawie udzielania pomocy #o!nierzom zawodowym w zwi"zku z pobieraniem przez nich
nauki oraz kierowania #o!nierzy zawodowych na studia albo nauk$ w kraju lub za granic"
(Dz. U. Nr 59, poz. 362).
§ 27. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

7
Za!"czniki do rozporz"dzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia ……….……….. (poz. …)

Za!*cznik Nr 1
WZÓR UMOWY

o udzielenie pomocy w zwi*zku z pobieraniem przez "o!nierza zawodowego nauki

Zawarta w dniu ………… .r. w … ………………………… pomi$dzy:

dowódc" jednostki wojskowej………………. …………………………………………….…..


(oznaczenie jednostki wojskowej)

zwanym dalej „dowódc" jednostki wojskowej”, reprezentowanym

przez…………………………………………………………………………………………….
(stopie" wojskowy, imi# i nazwisko dowódcy jednostki wojskowej)

………………………………………………………… ………………………………………,
(stopie" wojskowy, imi# i nazwisko $o%nierza zawodowego)

s/c……………………….ur. …………… w ……………numer PESEL……………..............


(imi# ojca) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

zamieszka!ym w………………………………….......................................................................,
(adres zamieszkania)

zwanym dalej „#o!nierzem zawodowym”,

o nast$puj"cej tre%ci:

§1

Dowódca jednostki wojskowej zobowi"zuje si$ do udzielenia #o!nierzowi zawodowemu


nast$puj"cej pomocy:
1………………………………………………………………………………………….…..….
2…………………………………………………………………………………………………
w zwi"zku z podj$ciem nauki:
……………………………………………………………………………………………….….
(nazwa i rodzaj szko%y, uczelni, instytucji prowadz&cych nauk#, a w przypadku studiów wy$szych równie$
kierunek studiów)

…………………………………………………………………………………………………..
(tryb i rodzaj pobieranej nauki)

…………………………………………………………………………………………………..
(terminy i miejsce odbywania zaj#')

…………………………………………………………………………………………….…….
(planowany termin uko"czenia nauki)

8
……………………………………………………………………………………………….….
(kwalifikacje (tytu%y) uzyskane po uko"czeniu nauki)

………………………………………………………………………………………….……….
(wysoko(' czesnego)

§2

Wyp!aty %rodków tytu!em pomocy dokonuje si$ okresowo/jednorazowo* po zaliczeniu przez


#o!nierza zawodowego semestru lub roku nauki i przedstawieniu dowódcy jednostki
wojskowej za%wiadczenia potwierdzaj"cego zaliczenie kolejnych semestrów lub lat nauki,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez #o!nierza
……………………………………………………………………………………………….…,
(nazwa i numer rachunku bankowego wskazanego przez $o%nierza)

§3

Zwrotu nale#no%ci z tytu!u kosztów noclegu i przejazdu do i miejsca pobierania nauki


nast$puje w trybie okre%lonym w rozporz"dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja
2004 r. w sprawie nale#no%ci #o!nierzy zawodowych za przeniesienia i podró#e s!u#bowe
(Dz. U. Nr 140, poz. 1487 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1389) na rachunek bankowy, o którym
mowa w § 2.

§4

&o!nierz zawodowy zobowi"zuje si$ do przedstawiania dowódcy jednostki wojskowej


za%wiadczenia potwierdzaj"cego zaliczenie kolejnych semestrów nauki.

§5

1. &o!nierz zawodowy zobowi"zuje si$ do zwrotu pobranej pomocy, je#eli:

1) po zako(czeniu nauki, w terminie (…………..) zostanie zwolniony z zawodowej s!u#by


wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, 9 lit. a i pkt 11 - 16 oraz
art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z pó)n. zm.), zwanej dalej „ustaw"” -
proporcjonalnie do czasu s!u#by po zako(czeniu nauki;
2) w trakcie nauki zostanie zwolniony z zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn, o
których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, 9 lit. a i pkt 11 - 16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy
- w ca!o%ci;
3) przerwa! nauk$ - w ca!o%ci.

2. W przypadku wypowiedzenia przez dowódc$ jednostki wojskowej umowy z powodu


wyst"pienia kolizji pobieranej nauki z wykonywaniem przez #o!nierza jego obowi"zków
s!u#bowych, #o!nierz nie jest obowi"zany do zwrotu pobranej pomocy finansowej.

§6

Zwrot pobranej pomocy w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1, nast$puje w terminie 14


dni od dnia otrzymania przez #o!nierza zawodowego wezwania od dowódcy jednostki
wojskowej, które okre%la kwot$ podlegaj"c" zwrotowi i wskazuje numer rachunku
bankowego, na który #o!nierz zawodowy ma dokona' wp!aty.

9
§7

Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem


niewa#no%ci.

§8

W zakresie nieuregulowanym niniejsz" umow" maj" zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23


kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó)n. zm.).

§9

Spory mog"ce wynikn"' z realizacji umowy strony poddaj" rozstrzygni$ciu s"du w!a%ciwego
dla siedziby dowódcy jednostki wojskowej.

§ 10

Umowa zosta!a sporz"dzona w dwóch jednobrzmi"cych egzemplarzach po jednym dla ka#dej


ze stron.

………………………… …………………………………
($o%nierz zawodowy) (dowódca jednostki wojskowej)

* - niepotrzebne skre(li'

10
Za!*cznik Nr 2

WZÓR ZG#OSZENIA

............................................................. …….
(nazwa jednostki organizacyjnej)
……………………………………
(miejscowo%' i data)

WYKAZ IMIENNY

"o!nierzy zawodowych na:

........................................................................................................................................
(tryb i rodzaj nauki)

w ........................................................................................................................................
(nazwa szko!y wojskowej)

Stopie( wojskowy, Prognoza przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej


nazwisko i imi$, imi$ ojca,
numer PESEL, nr paszportu, Wykszta!cenie, Zajmowane
numer, rodzaj oraz data znajomo%' j$zyka stanowisko Stanowisko s!u#bowe po
Lp. wa#no%ci po%wiadczenia obcego s!u#bowe, nazwa Kierunek studiów uko(czeniu nauki, planowany
(certyfikatu) wg STANAG 6001, i numer termin obj$cia stanowiska
bezpiecze(stwa, telefony w tym nr stanowiska (NIS) bli#sza dalsza perspektywiczna
kontaktowe, adres e-mail, %wiadectwa
data ostatniego mianowania

.............................................
szef, dyrektor, dowódca
Wykonawca pisma: .....................
numer telefonu: ...........................

11
Za!*cznik Nr 3

WZÓR UMOWY
dla "o!nierzy zawodowych, którzy zostali skierowani przez w!a'ciwy podmiot na nauk),
w kraju lub za granic*/ dla "o!nierza pe!ni*cego s!u"b) kandydack* pobieraj*cego nauk)
*

U M O W A nr ……..…………………

o 'wiadczenia finansowe dotycz*ce szkolenia poza granicami pa&stwa

Zawarta w dniu ……………………………………………..…….. w ................................

pomi$dzy:

1) Ministrem Obrony Narodowej, zwanym dalej „Kieruj*cym”, reprezentowanym przez


...........................................................................................................................................
.......................................w porozumieniu z .......................................................................
- ........................................................................................................................................,

2) .................................................. s. ............................ PESEL .............................,


zamieszka!ym w ...................., kod pocztowy ........................, przy ulicy
........................................., zwanym dalej „%o!nierzem Zawodowym”, legitymuj"cym
si$ dowodem osobistym nr ............................... wydanym przez
......................................................... roku, numer identyfikacji podatkowej NIP
................................................

zwanych dalej „Stronami”

na podstawie art. 54 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 roku o s!u#bie wojskowej


#o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z pó)n. zm.) zwanej dalej „Ustaw*”,
zosta!a zawarta umowa o %wiadczenia finansowe na czas szkolenia poza granicami
pa(stwa o nast$puj"cej tre%ci:

§1

Kieruj*cy zobowi"zuje si$ do skierowania %o!nierza Zawodowego na


............................ organizowany w .................................., w terminie od
............................... roku do ........................................ roku, zgodnie ze zg!oszeniem
%o!nierza Zawodowego przez ........................................

§2

1. Kieruj*cy zobowi"zuje si$ do wyp!acenia %o!nierzowi Zawodowemu nast$puj"cych


nale#no%ci przewidzianych w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750 z pó)n. zm.)
i rozporz"dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie
nale#no%ci pieni$#nych przys!uguj"cych #o!nierzom zawodowym skierowanym na
nauk$ za granic" (Dz.U. nr 60, poz. 372), obowi"zuj"cych w dniu zawarcia niniejszej
umowy:

12
1) stypendium miesi$czne wynosz"ce ......................... % stawki dodatku zagranicznego
bazowego ustalonego dla ......................................, na podstawie przepisów w
sprawie dodatku zagranicznego i %wiadcze( przys!uguj"cych cz!onkom s!u#by
zagranicznej wykonuj"cym obowi"zki s!u#bowe w placówce zagranicznej,
wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o s!u#bie zagranicznej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1403); stypendium miesi$czne za jeden dzie( stanowi 1/30
jego kwoty miesi$cznej;
2) zwi$kszenie stypendium miesi$cznego z tytu!u nie otrzymywania przez %o!nierza
Zawodowego bezp!atnego wy#ywienia, za ka#dy nie otrzymany posi!ek,
odpowiednio:
a) %niadanie - o 15 %,
b) obiad - o 30 %,
c) kolacj$ - o 30 %
- diety w ................................., ustalonej wed!ug zasad okre%lonych w przepisach
w sprawie wysoko%ci oraz warunków ustalania nale#no%ci przys!uguj"cych
pracownikowi zatrudnionemu w pa(stwowej lub samorz"dowej jednostce sfery
bud#etowej z tytu!u podró#y s!u#bowej poza granicami kraju, wydanych
na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy;
3) zwrotu kosztów zakwaterowania do wysoko%ci ustalonego na ten cel limitu
miesi$cznego, nie przekraczaj"cego 30-krotno%ci limitu hotelowego w
................................, ustalonego na podstawie przepisów w sprawie wysoko%ci oraz
warunków ustalania nale#no%ci przys!uguj"cych pracownikowi zatrudnionemu
w pa(stwowej lub samorz"dowej jednostce sfery bud#etowej z tytu!u podró#y
s!u#bowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu
pracy, na podstawie przed!o#onych rachunków potwierdzaj"cych poniesione
wydatki;
4) jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych, zwi"zanych
z przygotowaniem pracy dyplomowej, na podstawie przedstawionych przez
%o!nierza Zawodowego dokumentów (rachunków), potwierdzaj"cych poniesione
poszczególne wydatki w wysoko%ci nie przekraczaj"cej przyznanej kwoty
stypendium miesi$cznego oraz po okazaniu pracy dyplomowej;
5) zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów, poniesionych przez %o!nierza
Zawodowego w zwi"zku z przejazdem z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca
szkolenia za granic" i z powrotem oraz z miejsca szkolenia za granic" do miejsca
pobytu okre%lonego w programie szkolenia i z powrotem; strony uzgadniaj",
#e %rodkiem transportu w!a%ciwym do odbycia przejazdu b$dzie samochód
prywatny; zwrot tych kosztów dokonany b$dzie na zasadach okre%lonych dla
zagranicznych podró#y s!u#bowych w przepisach w sprawie nale#no%ci #o!nierzy za
przeniesienia i podró#e s!u#bowe, wydanych na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy;
6) zwrotu op!at wizowych, na podstawie przedstawionych przez %o!nierza
Zawodowego dokumentów potwierdzaj"cych wysoko%' tych op!at
i potwierdzaj"cych okoliczno%' poniesienia tych op!at przez %o!nierza
Zawodowego.
2. Kieruj*cy zobowi"zuje si$ do wyp!acenia organizatorowi nauki przelewem
bankowym, po przedstawieniu przez niego faktury (rachunku) nale#no%ci za
..............................................................................

§3

1. Wyp!aty stypendium miesi$cznego (wraz z jego zwi$kszeniem) oraz %rodków na koszty


zakwaterowania, dokonuje si$ z góry, w pierwszym dniu roboczym ka#dego miesi"ca,
w którym odbywa si$ szkolenie.

13
2. Kwota wyp!acona z tytu!u limitu na zakwaterowanie stanowi zaliczk$, która zostanie
rozliczona po zako(czeniu nauki przez %o!nierza Zawodowego.

3. Wyp!aty jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych zwi"zanych


z przygotowaniem pracy dyplomowej, zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów oraz
zwrotu op!at wizowych, dokonuje si$ w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia
przez #o!nierza dokumentów (rachunków) potwierdzaj"cych poniesione wydatki.

4. Wyp!aty nale#no%ci, o których mowa w § 2 niniejszej umowy dokonuje Departament


Administracyjny MON.

5. Szczegó!owe okre%lenie nale#no%ci, limitów i rycza!tów wymienionych w § 2 zawiera


Za!"cznik do niniejszej umowy, stanowi"cy jej integraln" cz$%', sporz"dzony przez
Departament Administracyjny.

§4

1. %o!nierz Zawodowy zobowi"zuje si$ do przedstawiania Kieruj*cemu, na jego


wezwanie, dokumentów potwierdzaj"cych zaliczenie kolejnych okresów nauki oraz –
niezw!ocznie po zako(czeniu szkolenia, bez wezwania podmiotu - dokumentu
potwierdzaj"cego uko(czenie nauki (np. %wiadectwo, dyplom) oraz wystawionego
przez uczelni$ za%wiadczenia o zako(czeniu nauki.
2. %o!nierz Zawodowy zobowi"zuje si$ do przedstawiania Kieruj*cemu, niezw!ocznie
po zako(czeniu szkolenia, bez wezwania podmiotu – dokumentów (faktur, rachunków)
dotycz"cych kosztów zakwaterowania oraz innych uzasadnionych kosztów zwi"zanych
z odbywan" nauk" celem ich rozliczenia.

§5

%o!nierz Zawodowy zobowi"zuje si$ do zwrotu kosztów utrzymania i nauki, o których


mowa w § 2, je#eli przerwa! kszta!cenie albo w jego trakcie lub po jego zako(czeniu
zosta! zwolniony z zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn, o których mowa w art.
w art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, pkt 9 lit. a i pkt 11 - 16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
w wysoko%ci proporcjonalnej do czasu s!u#by po zako(czeniu nauki, o którym mowa
w § 6.
§6

Zobowi"zanie %o!nierza Zawodowego okre%lone w § 5 wygasa z up!ywem odbycia


przez %o!nierza Zawodowego zawodowej s!u#by wojskowej w okresie dwa razy
d!u#szym, od okresu odbywania szkolenia, liczonym od dnia jego zako(czenia
wynikaj"cego z za%wiadczenia wystawionego przez uczelni$.

§7

W przypadku przerwania przez %o!nierza Zawodowego kszta!cenia lub zwolnienia go


z zawodowej s!u#by wojskowej, przed okre%lonym w niniejszej umowie okresem
s!u#by wojskowej, z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, pkt 9 lit. a i pkt
11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, wysoko%' kosztów poniesionych na jego utrzymanie i
nauk$, o których mowa w art. 54 Ustawy, zostanie ustalona przez Dyrektora
Departamentu Administracyjnego na podstawie nale#no%ci wymienionych w § 2
niniejszej umowy i faktycznie wyp!aconych %o!nierzowi Zawodowemu oraz
organizatorowi nauki. Zwrot tych kosztów, nast$puje w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez %o!nierza Zawodowego wezwania od w!a%ciwego podmiotu, które

14
okre%la kwot$ do zwrotu i wskazuje numer rachunku bankowego, na jaki %o!nierz
Zawodowy ma dokona' zwrotu kosztów.

§8

1. Dla potrzeb ustalania wysoko%ci zobowi"za( wynikaj"cych z niniejszej umowy


przyjmuje si$ kurs %redni euro do polskiego z!otego okre%lony przez Narodowy Bank
Polski na dat$ powstania obowi"zku zwrotu kosztów, o których mowa w § 2 niniejszej
umowy.
2. Za dat$ powstania obowi"zku zwrotu kosztów uznaje si$:
1) dzie( przerwania przez %o!nierza Zawodowego kszta!cenia stwierdzony przez
uczelni$,
2) dzie( zwolnienia %o!nierza Zawodowego z zawodowej s!u#by wojskowej,
w przypadkach o których mowa w § 5 umowy.

§9
Zmiana Kieruj*cego na nauk$ nie ma wp!ywu na tre%' umowy.

§ 10

Zmiany i uzupe!nienia niniejszej umowy wymagaj" zachowania formy pisemnej pod


rygorem niewa#no%ci, z zastrze#eniem § 9 niniejszej umowy.

§ 11

W zakresie nieuregulowanym niniejsz" umow" maj" zastosowanie przepisy kodeksu


cywilnego.
§ 12

Spory mog"ce wynikn"' z realizacji umowy Strony poddaj" rozstrzygni$ciu s"du


w!a%ciwego dla siedziby Kieruj*cego.

§ 13

Umowa zosta!a sporz"dzona w trzech jednobrzmi"cych egzemplarzach, jeden dla


%o!nierza Zawodowego, dwa egzemplarze dla Kieruj*cego.

Za!*cznik: okre%lenie nale#no%ci, limitów, rycza!tów, o których mowa w § 2 umowy.

…………………………...................................... .........…………………………………
()o%nierz Zawodowy) (Kieruj&cy)

w porozumieniu:

.........…………………………………
(Podmiot kieruj&cy)

w uzgodnieniu:
.........…………………………………
(Organ finansowy)

* - niepotrzebne skre(li'

15
UZASADNIENIE

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 55 ust. 1 ustawy z


dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 31 ustawy z dnia ……….. o zmianie ustawy o
s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ….., poz…
….) Projektowane rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy #o!nierzom zawodowym w zwi"zku z
pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania #o!nierzy zawodowych na studia albo nauk$ w
kraju lub za granic" (Dz. U. Nr 59, poz. 362).
Przedmiotem regulacji projektowanego aktu prawnego jest tryb udzielania #o!nierzom
zawodowym pomocy w zwi"zku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj i zakres tej pomocy
oraz warunki i tryb jej otrzymywania, wstrzymywania i zwrotu, tryb kierowania na studia lub
nauk$ do szko!y wojskowej albo niewojskowej oraz na sta#, kurs lub specjalizacj$ w kraju lub
za granic". Projekt okre%la tak#e podmioty w!a%ciwe w wymienionych sprawach oraz warunki
zawarcia stosownej umowy i jej wzór.
Zarówno pomoc jak i zabezpieczenie interesów Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej zwi"zanych z ponoszeniem kosztów w przypadku kierowania #o!nierzy zawodowych
na ró#ne formy kszta!cenia, b$dzie si$ odbywa!o w oparciu o umowy zawierane przez
odpowiednie podmioty z #o!nierzami zawodowymi. Umowy te, b$d" okre%la' prawa i
obowi"zki stron, z uwzgl$dnieniem zabezpieczenia interesów Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej na skutek ich niewykonania, z przyczyn %ci%le okre%lonych w projektowanych
przepisach.
&o!nierz zawodowy, który wyrazi ch$' skorzystania z pomocy w zwi"zku
z pobieraniem nauki, a poziom i kierunek nauki b$dzie zbie#ny z wymaganiami
kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia stanowisku
s!u#bowym, b$dzie móg! wyst"pi' do dowódcy jednostki wojskowej o zawarcie z nim umowy
o t$ pomoc. Dowódca jednostki wojskowej, po uzyskaniu akceptacji podmiotu uprawnionego
do wyznaczenia tego #o!nierza zawodowego na wy#sze stanowisko s!u#bowe, b$dzie
uprawniony do zawarcia z tym #o!nierzem umowy, na podstawie której pomoc ta b$dzie
udzielana. W!a%ciw" realizacj$ odpowiedniej polityki kadrowej w Si!ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpiecza! b$dzie oprócz dowódcy jednostki wojskowej, podmiot
uprawniony do wyznaczania #o!nierza zawodowego (chc"cego uzyska' pomoc) na wy#sze
stanowisko s!u#bowe. Rozwi"zania te, zabezpiecz" zbie#no%' interesów zarówno potrzeb Si!
Zbrojnych, jak i potrzeb ka#dego #o!nierza zawodowego do podnoszenia kwalifikacji. Je#eli
#o!nierz zawodowy postanowi podnosi' swoje kwalifikacje na kierunku, który nie jest
realizowany w ramach szkolnictwa wojskowego, a zdobyte kwalifikacje b$d" przydatne temu
#o!nierzowi w s!u#bie, to Si!y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej b$d" uczestniczy' w tym
procesie przez udzielanie stosownej pomocy. Natomiast, je#eli #o!nierz zawodowy przerwie
nauk$ albo zostanie zwolniony z zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn %ci%le
wyszczególnionych w ustawie o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych, b$dzie musia!
zwróci' otrzyman" pomoc.
Kolejn" grup" spraw poddanych regulacji w projektowanym rozporz"dzeniu jest
kierowanie #o!nierza zawodowego na studia lub nauk$ do szko!y wojskowej albo
niewojskowej oraz na sta#, kurs lub specjalizacj$ w kraju lub za granic". W tej sytuacji,
w!a%ciwe podmioty, wskazane w projekcie, gdy ustalona dla #o!nierza zawodowego
indywidualna prognoza przebiegu zawodowej s!u#by wojskowej przewiduje wyznaczenie go
na stanowisko s!u#bowe, na którym uko(czenie tych studiów, nauki, sta#u, kursu lub
specjalizacji jest wymagane, przed skierowaniem na te formy kszta!cenia, zawiera' b$d" z
#o!nierzem zawodowym umow$, w której ten #o!nierz zobowi"#e si$ do zwrotu kosztów za
16
utrzymanie i nauk$, w przypadku przerwania tego kszta!cenia albo zwolnienia go z
zawodowej s!u#by wojskowej z przyczyn precyzyjnie wskazanych w wojskowej ustawie
pragmatycznej.
Proponowane rozwi"zanie ma na celu zabezpieczenie interesów Si! Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej zwi"zanych z finansowaniem kosztownych form kszta!cenia, przez
zapewnienie wykorzystania zdobytych przez #o!nierza zawodowego umiej$tno%ci na potrzeby
Si! Zbrojnych. Je#eli #o!nierz zawodowy zdob$dzie wy#sze kwalifikacje zawodowe za %rodki
z bud#etu pa(stwa, a nast$pnie wypowie stosunek s!u#bowy zawodowej s!u#by wojskowej
b$dzie zobowi"zany do zwrotu tych kosztów.
Analogiczne rozwi"zania b$d" mia!y zastosowanie do #o!nierzy pe!ni"cych s!u#b$
kandydack".

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja.
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa'
na jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz #o!nierzy zawodowych.
2. Konsultacje spo!eczne.

3. Wp!yw projektowanego rozporz*dzenia na sektor finansów publicznych, w tym na


bud"et pa&stwa i bud"ety jednostek samorz*du terytorialnego.
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa.
4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.
5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki oraz
na przedsi)biorczo'(.
Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki oraz na
przedsi$biorczo%'.
6. Wp!yw regulacji na sytuacj) i rozwój regionów.
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.
7. Zgodno'( regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

17
MATERIA# INFORMACYJNY

PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia ………..

w sprawie urlopów "o!nierzy zawodowych

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej


#o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la:
1) stanowiska s!u#bowe, na których pe!nienie zawodowej s!u#by wojskowej jest uci"#liwe
lub szkodliwe dla zdrowia albo posiadaj"ce szczególne w!a%ciwo%ci, ze wzgl$du na
zajmowanie których udziela si$ dodatkowego urlopu wypoczynkowego;
2) tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego i podmioty w!a%ciwe w tych
sprawach;
3) szczegó!owe warunki i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu
wypoczynkowego, urlopu aklimatyzacyjnego i urlopu okoliczno%ciowego, a tak#e wymiar
urlopu, o którym mowa w art. 62 ust. 3 i ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 11 wrze%nia
2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych, zwanej dalej „ustaw"”;
4) szczegó!owe warunki i tryb odwo!ywania z urlopu wypoczynkowego i dodatkowego
urlopu wypoczynkowego, a tak#e wstrzymania udzielenia takiego urlopu oraz zwracania
kosztów spowodowanych odwo!aniem lub wstrzymaniem urlopu i sposób ich obliczania;
5) szczegó!owe warunki i tryb udzielania #o!nierzom zawodowym, zwanym dalej
„#o!nierzami”, zwolnienia od zaj$' s!u#bowych w razie konieczno%ci sprawowania
osobistej opieki nad najbli#szym cz!onkiem rodziny.

§ 2. Ilekro' w rozporz"dzeniu jest mowa o dowódcy jednostki, nale#y przez to rozumie'


dowódc$ jednostki wojskowej, w której #o!nierz zawodowy zajmuje stanowisko s!u#bowe lub
do której zosta! skierowany w ramach pe!nienia zawodowej s!u#by wojskowej w rezerwie
kadrowej albo w dyspozycji.

§ 3. &o!nierz, oprócz urlopu wypoczynkowego okre%lonego w art. 61 ustawy, otrzymuje:


1) dodatkowy urlop wypoczynkowy;
2) urlop okoliczno%ciowy;
3) urlop szkoleniowy;
4) urlop zdrowotny;
5) urlop aklimatyzacyjny.

Rozdzia! 2
Urlop wypoczynkowy i dodatkowe urlopy wypoczynkowe

§ 4. &o!nierzom udzielaj" urlopów dowódcy jednostek.

§ 5. &o!nierzowi, w roku kalendarzowym, w którym zosta! powo!any do zawodowej


s!u#by wojskowej, udziela si$ urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do
okresu pozostaj"cego do ko(ca danego roku kalendarzowego.

§ 6. &o!nierzowi, który ma by' skierowany do akademii wojskowej, wy#szej szko!y


wojskowej lub na szkolenie trwaj"ce co najmniej sze%' miesi$cy, przypadaj"cych na drug"
po!ow$ roku kalendarzowego, udziela si$ urlopu wypoczynkowego nale#nego w danym roku
kalendarzowym przed skierowaniem go do szko!y lub na szkolenie.

§ 7. 1. &o!nierzowi nie udziela si$ urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu


wypoczynkowego w okresie zwolnienia go od zaj$' s!u#bowych wskutek choroby,
konieczno%ci sprawowania opieki nad najbli#szym cz!onkiem rodziny albo w okresie
przebywania na innym urlopie.
2. Urlopów, o których mowa w ust. 1, nie udziela si$ #o!nierzowi uznanemu przez
wojskow" komisj$ lekarsk" za niezdolnego do zawodowej s!u#by wojskowej.
3. Je#eli #o!nierz nie mo#e wykorzysta' urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
urlopu wypoczynkowego w ca!o%ci lub w cz$%ci w ustalonym terminie z powodu
usprawiedliwionej nieobecno%ci w s!u#bie, a w szczególno%ci z powodu choroby powoduj"cej
czasow" niezdolno%' do zaj$' s!u#bowych, dowódca jednostki przesuwa urlop na termin
pó)niejszy, nieprzekraczaj"cy jednak trzech miesi$cy od ustania przyczyny uzasadniaj"cej
przesuni$cie.

§ 8. 1. Je#eli #o!nierz zachorowa! w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym lub


dodatkowym urlopie wypoczynkowym, dowódca jednostki przesuwa na wniosek tego
#o!nierza urlop o czas trwania choroby, na okres nast$puj"cy bezpo%rednio po wyzdrowieniu
lub na okres pó)niejszy, nieprzekraczaj"cy jednak trzech miesi$cy od wyzdrowienia.
2. Przesuni$cie urlopu o czas trwania choroby nast$puje na podstawie przed!o#onego przez
#o!nierza za%wiadczenia lekarskiego stwierdzaj"cego chorob$ i czas jej trwania.

§ 9. 1. Do dnia 10 grudnia ka#dego roku kalendarzowego w jednostce wojskowej


sporz"dza si$ plan urlopów wypoczynkowych i dodatkowych urlopów wypoczynkowych na
nast$pny rok kalendarzowy.
2. Podstaw" opracowania planu s" wnioski sk!adane przez #o!nierzy do dnia 30 listopada
ka#dego roku na rok nast$pny.
3. Dowódca jednostki zatwierdza w ko(cu roku kalendarzowego plan urlopów
wypoczynkowych i dodatkowych urlopów wypoczynkowych podleg!ych mu #o!nierzy na
nast$pny rok kalendarzowy.
4. Udzielenie #o!nierzowi urlopu oraz dokonywanie zmian dotycz"cych udzielenia tego
urlopu og!asza si$ w rozkazie dowódcy jednostki, z podaniem rodzaju urlopu i czasu jego
trwania.
§ 10. 1. Stanowiskami s!u#bowymi, na których pe!nienie s!u#by jest szkodliwe dla
zdrowia, s" stanowiska, z opisu których wynika konieczno%' wykonywania obowi"zków
s!u#bowych w nast$puj"cych warunkach szkodliwych dla zdrowia zaliczonych do:
1) pierwszego stopnia szkodliwo%ci:
a) nara#enie na dzia!anie py!ów niewywo!uj"cych zw!óknienia tkanki p!ucnej,
b) nara#enie na dzia!anie substancji toksycznych niekumuluj"cych si$ w organizmie,
c) praca w pomieszczeniach zamkni$tych, w których ze wzgl$dów technologicznych
utrzymuje si$ sta!a temperatura efektywna powy#ej 25 °C lub poni#ej 10 °C,
d) nara#enie na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, w szczególno%ci
hartowanie, spawanie,
e) praca w mokrym %rodowisku o wzgl$dnej wilgotno%ci powietrza przekraczaj"cej 80
%, w wodzie lub b!ocie,
f) praca w zaciemnionych pomieszczeniach o stale obni#onej w stosunku do normy
jasno%ci o%wietlenia w warunkach ci"g!ego migotania punktów %wietlnych aparatury
wska)nikowej lub dzia!ania urz"dze( projekcyjnych,
g) nara#enie na wibracj$ ogóln",
h) praca w pomieszczeniach, w których konieczne jest stosowanie wy!"cznie
o%wietlenia elektrycznego,
i) praca w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach
radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,
j) obs!uga aparatury w gabinetach fizykoterapii,
k) nara#enie na dzia!anie promieniowania laserowego;
2) drugiego stopnia szkodliwo%ci:
a) nara#enie na dzia!anie py!ów wywo!uj"cych zw!óknienie tkanki p!ucnej,
b) nara#enie na dzia!anie substancji toksycznych kumuluj"cych si$ w organizmie,
c) nara#enie na obni#one lub podwy#szone ci%nienie wynikaj"ce z procesu
technologicznego, w szczególno%ci w komorach ci%nieniowych i kesonowych,
d) nara#enie na szkodliwe dzia!anie miejscowych wibracji, w szczególno%ci u#ywanie
r$cznych narz$dzi pneumatycznych,
e) praca w pomieszczeniach specjalnych zag!$bionych i pó!zag!$bionych,
obwa!owanych w warunkach niew!a%ciwej wentylacji i o%wietlenia elektrycznego,
f) nara#enie na ha!as,
g) praca przy monta#u, demonta#u, konserwacji i naprawie akumulatorów,
h) praca przy magazynowaniu i dystrybucji bojowych %rodków truj"cych,
i) za!adunek, roz!adunek, transport i magazynowanie paliw oraz uzupe!nianie nimi
sprz$tu,
j) praca w pracowniach i laboratoriach analitycznych bakteriologicznych, klinicznych i
serologicznych oraz w stacjach lub punktach krwiodawstwa i organach Pa(stwowej
Inspekcji Sanitarnej poza stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
k) praca w pracowniach i laboratoriach lub prosektoriach anatomii patologicznej i
medycyny s"dowej;
3) trzeciego stopnia szkodliwo%ci:
a) wytwarzanie, remontowanie, niszczenie oraz magazynowanie i transportowanie
materia!ów wybuchowych, !atwo palnych i samozapalnych,
b) wytwarzanie, magazynowanie, transportowanie oraz nape!nianie i instalowanie
zbiorników gazów spr$#onych i rozpuszczonych pod ci%nieniem,
c) nara#enie na dzia!anie fazy ciek!ej lub gazowej paliw, w szczególno%ci benzyny,
RMN i bojowych %rodków truj"cych w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-
badawczych z tymi materia!ami,
d) wykonywanie prób z broni" i materia!ami wybuchowymi,
e) naprawa urz"dze( elektroenergetycznych znajduj"cych si$ pod napi$ciem powy#ej
230 V, wykonywana zgodnie z przepisami o bezpiecze(stwie i higienie pracy w
energetyce,
f) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i
konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,
g) praca wewn"trz zbiorników, aparatów, kana!ów, studni,
h) praca pod ziemi" lub pod wod",
i) praca przy neutralizacji bojowych %rodków truj"cych lub dezaktywacji bojowych
substancji promieniotwórczych,
j) nara#enie na py!y lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ci$#kich,
k) pe!nienie sta!ych dy#urów przy obs!udze )róde! promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie cz$stotliwo%ci od 0,1 MHz do 300.000 MHz w
warunkach zmieniaj"cego si$ nat$#enia na granicy strefy zagro#enia i strefy
po%redniej,
l) praca w bezpo%rednim kontakcie lub styczno%ci z materia!em zaka)nym lub chorymi
zaka)nie lud)mi i zwierz$tami,
m) praca w bezpo%rednim kontakcie z lud)mi chorymi na choroby psychiczne lub
upo%ledzonymi w znacznym stopniu,
n) praca na wysoko%ci powy#ej 2 m i w wykopach poni#ej 2 m od poziomu terenu;
4) czwartego stopnia szkodliwo%ci:
a) nara#enie na dzia!anie substancji czynników rakotwórczych i prawdopodobnie
rakotwórczych, których wykaz okre%laj" odr$bne przepisy,
b) nara#enie na promieniowanie jonizuj"ce,
c) nara#enie na dzia!anie pól elektromagnetycznych wysokiej cz$stotliwo%ci od 0,1
MHz do 300.000 MHz w strefie zagro#enia,
d) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii kablowych w os!onie o!owianej.
2. Zaliczenia s!u#by #o!nierza do odpowiedniego stopnia uci"#liwo%ci lub szkodliwo%ci
dla zdrowia uprawniaj"cych do uzyskania urlopu, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze
okre%lonym w art. 62 ust. 2 ustawy dokonuje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w!a%ciwego do spraw bezpiecze(stwa i higieny pracy, na wniosek odpowiednio
dowódcy rodzaju Si! Zbrojnych, dowódcy okr$gu wojskowego, dowódcy korpusu, Szefa
Wojskowych S!u#b Informacyjnych, Komendanta G!ównego &andarmerii Wojskowej,
Dowódcy Garnizonu Warszawa albo w!a%ciwego dyrektora lub szefa komórki organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej, zg!oszony w porozumieniu z szefem komórki
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwej do spraw zdrowia.
3. Prace okre%lone w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a, b i f oraz pkt 3 lit. j uwa#a si$ za
wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, je#eli w %rodowisku pracy przekroczone
s" najwy#sze dopuszczalne st$#enia i nat$#enia czynników szkodliwych dla zdrowia -
okre%lone w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy lub przez normy higieniczno-
sanitarne.
§ 11. Dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 62 ust. 3 ustawy,
udziela si$ corocznie #o!nierzom, w wymiarze:
1) dziesi$ciu dni roboczych:
a) pe!ni"cym s!u#b$ w jednostkach desantowo-szturmowych lub innych jednostkach,
je#eli wykonali co najmniej dziesi$' skoków spadochronowych,
b) zajmuj"cym stanowiska nurków lub p!etwonurków oraz stanowiska lekarzy lub
instruktorów sanitarnych zabezpieczaj"cych nurkowanie, którzy systematycznie
nurkuj" lub przebywaj" w komorze dekompresyjnej,
c) wchodz"cym w sk!ad etatowych za!óg tra!owców, %cigaczy okr$tów podwodnych,
kutrów rakietowych i zwalczania okr$tów podwodnych, je#eli okr$ty wychodzi!y w
morze co najmniej 60 dni w ci"gu roku;
2) pi$tnastu dni roboczych:
a) zajmuj"cym stanowiska instruktorów szkolenia spadochronowego,
b) wchodz"cym w sk!ad etatowych za!óg okr$tów podwodnych, je#eli okr$ty wychodzi!y
w morze co najmniej 60 dni w ci"gu roku,
c) pe!ni"cym s!u#b$ w jednostce przeznaczonej do zwalczania terroryzmu na
stanowiskach, których zajmowanie uprawnia do podwy#szenia podstawy wymiaru
emerytury wojskowej.

§ 12. 1. &o!nierzowi przys!uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy z dniem nabycia


uprawnie( uzasadniaj"cych udzielenie tego urlopu.
2. &o!nierzowi, który w danym roku kalendarzowym wykorzysta! dodatkowy urlop
wypoczynkowy, przys!uguj"cy za dany rok kalendarzowy, a nast$pnie w tym samym roku
naby! prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wy#szym wymiarze, przys!uguje
urlop uzupe!niaj"cy.
3. &o!nierzowi, który naby! prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w danym
roku kalendarzowym i nie wykorzysta! go przed przeniesieniem na inne stanowisko
s!u#bowe, na którym urlop ten nie przys!uguje, udziela si$ tego urlopu w ci"gu trzech
miesi$cy od dnia przeniesienia.

Rozdzia! 3

Urlop okoliczno'ciowy

§ 13. 1. &o!nierzowi udziela si$ urlopu okoliczno%ciowego w razie: zawarcia zwi"zku


ma!#e(skiego, urodzenia si$ dziecka, %lubu dziecka (w!asnego, przysposobionego, pasierba,
dziecka obcego przyj$tego na wychowanie i utrzymanie, w tym tak#e w ramach rodziny
zast$pczej), a tak#e w razie pogrzebu ma!#onka, dziecka, rodziców, rodze(stwa, te%ciów,
dziadków i opiekunów.
2. Urlopu okoliczno%ciowego mo#na tak#e udzieli' #o!nierzowi dla za!atwienia wa#nych
spraw osobistych albo w innych przypadkach zas!uguj"cych na szczególne uwzgl$dnienie.
3. &o!nierzowi wyznaczonemu na stanowisko s!u#bowe, je#eli jest zwi"zane z tym
przeniesienie si$ do innej miejscowo%ci, udziela si$ urlopu okoliczno%ciowego w wymiarze
od trzech do pi$ciu dni roboczych w zale#no%ci od odleg!o%ci miejscowo%ci, w której #o!nierz
ten zosta! wyznaczony na stanowisko s!u#bowe, oraz warunków s!u#bowych i osobistych.
4. Urlopu, o którym mowa w ust. 3, udziela dowódca jednostki, w której #o!nierz zosta!
wyznaczony na stanowisko s!u#bowe, po stawieniu si$ #o!nierza w tej jednostce, chyba #e
wzgl$dy s!u#bowe lub osobiste #o!nierza wymagaj" udzielenia tego urlopu w terminie
pó)niejszym.

Rozdzia! 4

Urlop szkoleniowy

§ 14. 1. Urlopu szkoleniowego udziela si$ #o!nierzowi, który uzyska! pomoc na nauk$ od
podmiotów, o której mowa w art. 52 ust. 4 ustawy.
2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udzia! w zaj$ciach obowi"zkowych,
przygotowanie si$ i z!o#enie egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i
z!o#enie egzaminu dyplomowego oraz na nauk$ w!asn".

§ 15. 1. Wymiar urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 62 ust. 9 ustawy, wynosi:
1) na przygotowanie si$ do egzaminu wst$pnego lub rozmowy kwalifikacyjnej i jego
z!o#enie oraz za!atwienie spraw zwi"zanych z przyj$ciem na nauk$ lub studia w szkole
ponadgimnazjalnej lub wy#szej - 14 dni;
2) w szko!ach ponadgimnazjalnych - 14 dni w ka#dym roku szkolnym;
3) w szko!ach wy#szych, w ka#dym roku studiów, odbywanych w systemie zaocznym - 28
dni, a w systemie wieczorowym - 21 dni;
4) w ostatnim roku studiów odbywanych w systemie zaocznym i wieczorowym, niezale#nie
od urlopu okre%lonego w pkt 3, oraz eksternistycznym - 28 dni;
5) dla #o!nierzy pobieraj"cych nauk$ w szko!ach pomaturalnych i na studiach
podyplomowych oraz na innych studiach lub kursach specjalnych prowadzonych przez
szko!y wy#sze lub jednostki badawczo-rozwojowe - 21 dni w celu przygotowania si$ i
z!o#enia egzaminu ko(cowego;
6) w celu przygotowania si$ do z!o#enia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy
doktorskiej lub dla przygotowania si$ do kolokwium oraz wyk!adu habilitacyjnego - 28
dni;
7) w celu przygotowania si$ i z!o#enia egzaminu na radc$ prawnego lub egzaminu po
zako(czeniu aplikacji s"dowej, prokuratorskiej, adwokackiej albo notarialnej - 30 dni;
8) w celu przygotowania si$ i z!o#enia egzaminu po zako(czeniu aplikacji legislacyjnej - 14
dni.
2. Urlop szkoleniowy okre%lony w ust. 1 pkt 3-6 mo#e by' przed!u#ony na wniosek
#o!nierza przez dowódc$ jednostki, je#eli zachodzi uzasadniona potrzeba, a zw!aszcza je#eli
wymaga tego realizacja programu studiów.
3. W przypadku powtarzania przez #o!nierza klasy, roku lub semestru z powodu choroby
albo z przyczyn uznanych przez dowódc$ jednostki za usprawiedliwione, #o!nierzowi
przys!uguje ponownie prawo do urlopów szkoleniowych okre%lonych w ust. 1 pkt 1-5.
4. W przypadku powtarzania przez #o!nierza klasy, roku lub semestru z przyczyn
nieuznanych przez dowódc$ jednostki za usprawiedliwione, #o!nierz mo#e by' zwolniony z
zaj$' s!u#bowych tylko na czas niezb$dny do z!o#enia egzaminu lub kolokwium.

§ 16. 1. Urlop szkoleniowy mo#e by' udzielony #o!nierzowi jednorazowo albo w


cz$%ciach w okresie danego roku szkolnego, w wymiarze proponowanym przez #o!nierza lub
szko!$.
2. Do wymiaru urlopu szkoleniowego nie wlicza si$ dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdzia! 5

Urlop zdrowotny, aklimatyzacyjny oraz zwolnienie od zaj)( s!u"bowych

§ 17. 1. Urlopu zdrowotnego mo#na udzieli' #o!nierzowi po leczeniu w zak!adzie opieki


zdrowotnej.
2. W uzasadnionych wypadkach urlopu zdrowotnego mo#na tak#e udzieli' po leczeniu
ambulatoryjnym.
3. Urlopu zdrowotnego udziela si$ w szczególno%ci, gdy #o!nierz nie wymaga ju#
dalszego leczenia w zak!adzie opieki zdrowotnej, ale nie odzyska! jeszcze pe!nej zdolno%ci do
wykonywania obowi"zków s!u#bowych.

§ 18. O potrzebie udzielenia #o!nierzowi urlopu zdrowotnego oraz o jego wymiarze


orzekaj" wojskowe komisje lekarskie w!a%ciwe do orzekania o zdolno%ci #o!nierza do
zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 19. Urlopu zdrowotnego udziela si$ #o!nierzom, jednorazowo na okres jednego lub
dwóch miesi$cy, po uprzednim wykorzystaniu trzech miesi$cy zwolnie( od wykonywania
obowi"zków s!u#bowych.

§ 20. Urlopu zdrowotnego nie udziela si$ #o!nierzowi zwalnianemu z zawodowej s!u#by
wojskowej wskutek wypowiedzenia stosunku s!u#bowego lub w odniesieniu do którego
zosta!a wydana decyzja o zwolnieniu z zawodowej s!u#by wojskowej.

§ 21. Urlopu aklimatyzacyjnego udziela dowódca jednostki wojskowej, w której #o!nierz


zajmuje stanowisko s!u#bowe albo do której zosta! skierowany w ramach pe!nienia s!u#by w
rezerwie kadrowej.
2. Stawienie si$ #o!nierza w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 1, potwierdza si$
w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej.
3. Urlopu aklimatyzacyjnego, dowódca jednostki, o którym mowa w ust. 1, udziela
bezpo%rednio po stawieniu si$ w jednostce wojskowej.

§ 22. 1. Dowódca jednostki mo#e udzieli' #o!nierzowi, pe!ni"cemu s!u#b$ w podleg!ej mu


jednostce wojskowej, zwolnienia od zaj$' s!u#bowych w razie konieczno%ci sprawowania
przez #o!nierza osobistej opieki nad najbli#szym cz!onkiem rodziny, o którym mowa w art. 62
ust. 13 ustawy.
2. Zwolnienie od zaj$' s!u#bowych, o którym mowa w ust. 1, mo#e nast"pi' tylko
wówczas, gdy z #o!nierzem nie zamieszkuj" cz!onkowie rodziny, którzy mog" tak" opiek$
zapewni', a w razie konieczno%ci zapewnienia opieki dziecku - gdy #o!nierz jest samotny lub
pozostaje w zwi"zku ma!#e(skim z innym #o!nierzem, który nie mo#e sprawowa' opieki nad
dzieckiem, albo gdy ma!#onek z powodu choroby nie mo#e zaopiekowa' si$ dzieckiem i gdy
nie ma innych cz!onków rodziny wspólnie zamieszka!ych, którzy mogliby zapewni' opiek$
dziecku.

§ 23. Przy udzielaniu urlopu okoliczno%ciowego, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy,
stosuje si$ zasady okre%lone w § 22.
§ 24. &o!nierzowi mo#e by' udzielony urlop w drodze wyró#nienia na podstawie
przepisów o dyscyplinie wojskowej.

Rozdzia! 6

Odwo!anie z urlopu wypoczynkowego i zwrot kosztów

§ 25. 1. Odwo!anie #o!nierza z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu


wypoczynkowego z wa#nych wzgl$dów s!u#bowych nast$puje, w szczególno%ci, na
podstawie przekazanego telegraficznie lub telefonicznie polecenia dowódcy jednostki.
2. Dowódca jednostki, który odwo!a! #o!nierza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzyma!
mu udzielenie urlopu w ca!o%ci lub w cz$%ci, odnotowuje ten fakt w rozkazie, podaj"c w nim
przyczyn$ odwo!ania lub wstrzymania urlopu oraz dat$ odwo!ania lub wstrzymania urlopu.
3. &o!nierzowi, który poniós! koszty spowodowane odwo!aniem go z urlopu
wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo wstrzymaniem urlopu,
przys!uguje zwrot poniesionych kosztów.
4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, odbywa si$ na pisemny wniosek #o!nierza
z!o#ony do dowódcy jednostki. Do wniosku do!"cza si$ dowody stwierdzaj"ce faktycznie
poniesione koszty przez #o!nierza.
§ 26. Traci moc rozporz"dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie urlopów #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 138, poz. 1465 oraz z 2008 r. Nr 52,
poz. 308).

§ 27. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.


Uzasadnienie

Projekt rozporz"dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 55 ust. 1 ustawy z


dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 39 ustawy z dnia ……….. o zmianie
ustawy o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
….., poz… ….) Projektowane rozporz"dzenie ma zast"pi' rozporz"dzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów #o!nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 138,
poz. 1465 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 308).
Projekt rozporz"dzenia okre%la wymiar i tryb udzielania urlopów: wypoczynkowego,
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego, okoliczno%ciowego, szkoleniowego i
aklimatyzacyjnego, jak równie# zwolnienia od zaj$' s!u#bowych oraz urlopu
okoliczno%ciowego z tytu!u konieczno%ci sprawowania opieki nad cz!onkiem rodziny.
Proponuje si$, #e urlopów #o!nierzom udziela' b$d" dowódcy jednostek wojskowych.
&o!nierzowi, w roku kalendarzowym, w którym zosta! powo!any do zawodowej s!u#by
wojskowej otrzymywa! b$dzie urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu
pozostaj"cego do ko(ca danego roku kalendarzowego. Zak!ada si$, #e w okresie zwolnienia
#o!nierza od zaj$' s!u#bowych wskutek choroby, konieczno%ci sprawowania opieki nad
najbli#szym cz!onkiem rodziny albo w okresie przebywania na innym urlopie nie b$dzie si$
udziela' urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Je#eli #o!nierz
nie b$dzie móg! wykorzysta' urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu
wypoczynkowego w ca!o%ci lub w cz$%ci w ustalonym terminie z powodu usprawiedliwionej
nieobecno%ci w s!u#bie, a w szczególno%ci z powodu choroby powoduj"cej czasow"
niezdolno%' do zaj$' s!u#bowych, dowódca jednostki przesuwa urlop na termin pó)niejszy,
nieprzekraczaj"cy jednak trzech miesi$cy od ustania przyczyny uzasadniaj"cej przesuni$cie.
W przypadku, gdy #o!nierz zachoruje w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym lub
dodatkowym urlopie wypoczynkowym, dowódca jednostki na wniosek tego #o!nierza
przesunie mu urlop o czas trwania choroby, na okres nast$puj"cy bezpo%rednio po
wyzdrowieniu lub na okres pó)niejszy, nieprzekraczaj"cy jednak trzech miesi$cy od
wyzdrowienia. Przyjmuje si$, #e do dnia 10 grudnia ka#dego roku kalendarzowego w
jednostce wojskowej sporz"dzane b$d" plany urlopów wypoczynkowych i dodatkowych
urlopów wypoczynkowych na nast$pny rok kalendarzowy.
Zak!ada si$, #e urlopu okoliczno%ciowego b$dzie si$ udziela' #o!nierzowi w razie:
zawarcia zwi"zku ma!#e(skiego, urodzenia si$ dziecka, %lubu dziecka (w!asnego,
przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyj$tego na wychowanie i utrzymanie, w tym
tak#e w ramach rodziny zast$pczej), a tak#e w razie pogrzebu ma!#onka, dziecka, rodziców,
rodze(stwa, te%ciów, dziadków i opiekunów. Urlopu okoliczno%ciowego b$dzie mo#na
udzieli' #o!nierzowi tak#e dla za!atwienia wa#nych spraw osobistych albo w innych
przypadkach zas!uguj"cych na szczególne uwzgl$dnienie.
W projekcie przyj$to, i# urlopu szkoleniowego udziela' si$ b$dzie #o!nierzowi, który
uzyska! pomoc na nauk$ od podmiotów, o której mowa w art. 52 ust. 4 ustawy. Urlop ten
b$dzie przeznaczony na udzia! w zaj$ciach obowi"zkowych, przygotowanie si$ i z!o#enie
egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i z!o#enie egzaminu
dyplomowego oraz na nauk$ w!asn".
Zak!ada si$, #e urlopu zdrowotnego b$dzie mo#na udzieli' #o!nierzowi po leczeniu w
zak!adzie opieki zdrowotnej. W uzasadnionych wypadkach urlopu zdrowotnego mo#na
b$dzie tak#e udzieli' po leczeniu ambulatoryjnym. Urlopu tego b$dzie si$ udziela', gdy
#o!nierz nie b$dzie wymaga! ju# dalszego leczenia w zak!adzie opieki zdrowotnej, ale nie
odzyska jeszcze pe!nej zdolno%ci do wykonywania obowi"zków s!u#bowych. O potrzebie
udzielenia #o!nierzowi urlopu zdrowotnego oraz o jego wymiarze orzeka' b$d" wojskowe
komisje lekarskie w!a%ciwe do orzekania o zdolno%ci #o!nierza do zawodowej s!u#by
wojskowej.
Przyjmuje si$, i# urlopu aklimatyzacyjnego, przys!uguj"cego #o!nierzowi zawodowemu
skierowanemu do s!u#by poza granicami pa(stwa, po zako(czeniu s!u#by w ramach
skierowania, udziela! b$dzie dowódca jednostki wojskowej, w której #o!nierz zajmuje
stanowisko s!u#bowe albo do której zosta! skierowany w ramach pe!nienia s!u#by w rezerwie
kadrowej bezpo%rednio po stawieniu si$ #o!nierza w jednostce wojskowej.
W projekcie zak!ada si$, #e dowódca jednostki b$dzie móg! udzieli' #o!nierzowi,
pe!ni"cemu s!u#b$ w podleg!ej mu jednostce wojskowej, zwolnienia od zaj$' s!u#bowych w
razie konieczno%ci sprawowania przez #o!nierza osobistej opieki nad najbli#szym cz!onkiem
rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 13 ustawy. Zwolnienie od zaj$' s!u#bowych b$dzie
mog!o nast"pi' tylko wówczas, gdy z #o!nierzem nie zamieszkuj" cz!onkowie rodziny, którzy
mog" tak" opiek$ zapewni', a w razie konieczno%ci zapewnienia opieki dziecku - gdy
#o!nierz jest samotny lub pozostaje w zwi"zku ma!#e(skim z innym #o!nierzem, który nie
mo#e sprawowa' opieki nad dzieckiem, albo gdy ma!#onek z powodu choroby nie mo#e
zaopiekowa' si$ dzieckiem i gdy nie ma innych cz!onków rodziny wspólnie zamieszka!ych,
którzy mogliby zapewni' opiek$ dziecku. Zak!ada si$ równie# doprecyzowanie warunków,
jakie powinien spe!nia' #o!nierz, który ubiega si$ o zwolnienie od zaj$' s!u#bowych i urlop
okoliczno%ciowy z tytu!u konieczno%ci opieki nad cz!onkiem rodziny.
Projekt rozporz"dzenia okre%la stanowiska s!u#bowe, na których pe!nienie zawodowej
s!u#by wojskowej jest uci"#liwe lub szkodliwe dla zdrowia, ze wzgl$du na zajmowanie
których udziela si$ #o!nierzowi dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zak!ada si$ podzia!
tych stanowisk na cztery grupy w zale#no%ci od stopnia uci"#liwo%ci lub szkodliwo%ci dla
zdrowia. Zaliczenia s!u#by #o!nierza do odpowiedniego stopnia uci"#liwo%ci lub szkodliwo%ci
dla zdrowia uprawniaj"cych do uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego w
wymiarze okre%lonym w art. 62 ust. 2 ustawy dokonuje dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w!a%ciwego do spraw bezpiecze(stwa i higieny pracy, na wniosek
odpowiednio dowódcy rodzaju Si! Zbrojnych, dowódcy okr$gu wojskowego, dowódcy
korpusu, Szefa Wojskowych S!u#b Informacyjnych, Komendanta G!ównego &andarmerii
Wojskowej, Dowódcy Garnizonu Warszawa albo w!a%ciwego dyrektora lub szefa komórki
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, zg!oszony w porozumieniu z szefem
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w!a%ciwej do spraw zdrowia.
Ponadto, projekt rozporz"dzenia okre%la warunki odwo!ywania #o!nierza z urlopu
wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia ww.
urlopów, a tak#e zasady zwrotu kosztów poniesionych przez #o!nierza w zwi"zku z
odwo!aniem go z urlopu. Zak!ada si$, #e odwo!anie #o!nierza z urlopu wypoczynkowego lub
dodatkowego urlopu wypoczynkowego mo#e nast"pi' tylko z wa#nych wzgl$dów
s!u#bowych. &o!nierzowi, który poniós! koszty spowodowane odwo!aniem go z urlopu
wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo wstrzymaniem urlopu,
b$dzie przys!ugiwa! zwrot poniesionych kosztów.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddzia!ywuje projektowana regulacja.
Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i b$dzie wp!ywa'
na jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz #o!nierzy zawodowych.
2. Konsultacje spo!eczne.
3. Wp!yw projektowanego rozporz*dzenia na sektor finansów publicznych, w tym
na bud"et pa&stwa i bud"ety jednostek samorz*du terytorialnego.
Przyj$te rozwi"zania nie b$d" mia!y wp!ywu na dochody i wydatki bud#etu pa(stwa.
4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na rynek pracy.
5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno'( wewn)trzn* i zewn)trzn* gospodarki oraz
na przedsi)biorczo'(.
Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki oraz na
przedsi$biorczo%'.
6. Wp!yw regulacji na sytuacj) i rozwój regionów.
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionów.
7. Zgodno'( regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.
MATERIA# INFORMACYJNY
PROJEKT
23.10.2008 r.

ROZPORZ$DZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia ……………. r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych "o!nierzy


zawodowych i kandydatów na "o!nierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie
wojskowej #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarz"dza si$, co nast$puje:

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe warunki i normy umundurowania oraz


wyekwipowania, w tym ubiory cywilne, #o!nierzy zawodowych oraz kandydatów na #o!nierzy
zawodowych, zwanych dalej "#o!nierzami".

§ 2. Umundurowanie okre%lone w rozporz"dzeniu jest prawnie zastrze#one wy!"cznie dla


#o!nierzy Si! Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Si!ami Zbrojnymi".

Rozdzia! 2

Warunki otrzymywania i utraty umundurowania i wyekwipowania

§ 3. 1. Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych powstaje


z dniem mianowania lub powo!ania do zawodowej s!u#by wojskowej.
2. &o!nierz otrzymuje przys!uguj"ce mu umundurowanie i wyekwipowanie w naturze lub w
równowa#niku pieni$#nym skalkulowanym wed!ug cen jednostkowych, przeznaczonym na jego
zakup. &o!nierz zawodowy o nietypowej budowie cia!a otrzymuje tkanin$ i rycza!t pieni$#ny na
szycie.
3. W uzasadnionych przypadkach centralny organ logistyczny, mo#e ustala' inne nale#no%ci
ni# okre%lone w zestawach norm umundurowania i wyekwipowania.
4. W przypadku braku mo#liwo%ci dopasowania #o!nierzowi zawodowemu przedmiotów
gotowych, wydawanych na w!asno%', przys!uguje mu rycza!t pieni$#ny na wykonanie poprawek
krawieckich.
5. Rycza!t, o którym mowa w ust. 4, przys!uguje na wykonanie poprawek krawieckich:
1) poprawki ma!ej p!aszcza i kurtki od munduru, która obejmuje dopasowanie w pasie i
skrócenie lub wyd!u#enie r$kawów;
2) poprawki du#ej p!aszcza i kurtki od munduru, która obejmuje dopasowanie w pasie,
wyprucie i wszycie r$kawów z równoczesnym dopasowaniem w ramionach;
3) poprawki spodni, która obejmuje skrócenie lub wyd!u#enie nogawek i zw$#enie lub
poszerzenie w pasie.

§ 4. 1. Ustala si$ nast$puj"ce zasady otrzymywania oraz u#ytkowania umundurowania i


wyekwipowania:
1) zasadniczego przys!uguj"cego #o!nierzowi pe!ni"cemu czynn" s!u#b$ wojskow",
okre%lonego w za!"czniku nr 1 w zestawach nr 1-9 oraz w za!"czniku nr 2 w zestawach nr 1-
9; wyposa#enie zasadnicze wydane #o!nierzowi zawodowemu, wchodz"ce w sk!ad ubioru
polowego i 'wiczebnego, podlega spisaniu z ewidencji wojskowej jednostki bud#etowej, na
której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz pozostaje; pocz"tek okresu u#ywalno%ci
przedmiotów wchodz"cych w sk!ad ubioru polowego i 'wiczebnego liczy si$ od daty ich
faktycznego pobrania, nale#no%ci tych przedmiotów nie realizuje si$ wstecz; nie
przydzielenie #o!nierzowi przedmiotów wchodz"cych w sk!ad ubioru polowego i
'wiczebnego nie powoduje powstania zobowi"zania finansowo-rzeczowego jednostki lub
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej.
2) specjalistycznego przys!uguj"cego #o!nierzowi z dniem przyst"pienia do wykonywania
okre%lonych czynno%ci s!u#bowych, okre%lonego w za!"czniku nr 1 w zestawach nr 10-22
oraz w za!"czniku nr 2 w zestawach nr 10-29; wyposa#enie specjalistyczne wydane
#o!nierzowi zawodowemu podlega spisaniu z ewidencji wojskowej jednostki bud#etowej, na
której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz pozostaje; wyposa#enie to podlega zwrotowi po
zako(czeniu u#ytkowania i podlega ewidencji, chyba #e ustalenia szczegó!owe pod
zestawami nale#no%ci stanowi" inaczej;
3) w razie %mierci #o!nierza zawodowego u#ytkowane przez niego przedmioty spisuje si$ z
ewidencji; podstaw$ spisania stanowi rozkaz dzienny dowódcy lub szefa wojskowej
jednostki bud#etowej, na której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz pozostawa!, o skre%leniu
#o!nierza z ewidencji jednostki;
4) umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na w!asno%':
a) #o!nierza zawodowego - okre%lone w zestawach nr 1, 4 i 7 oraz wyekwipowania nr 1, 3
i 5, a tak#e inne przedmioty wymienione w uwagach do poszczególnych zestawów
nale#no%ci,
b) kandydata na #o!nierza zawodowego - wymienione w ustaleniach dodatkowych,
okre%lonych w cz$%ci tytu!owej zestawu i uwagach do poszczególnych zestawów
nale#no%ci;
5) przedmioty przydzielone na w!asno%' #o!nierz jest obowi"zany posiada' w czasie pe!nienia
s!u#by wojskowej i wykorzystywa' je zgodnie z przeznaczeniem przez okres, na który
zosta!y przydzielone:
a) w razie utraty, zniszczenia lub obni#enia warto%ci u#ytkowej uprzednio wydanego
przedmiotu z przyczyn niezale#nych od u#ytkownika i w zwi"zku z pe!nieniem
obowi"zków s!u#bowych, nale#y post$powa' zgodnie z przepisami w sprawie
odpowiedzialno%ci maj"tkowej #o!nierzy za wyrz"dzone przez nich szkody.
6) umundurowanie i wyekwipowanie #o!nierz otrzymuje na czas wykonywania czynno%ci
s!u#bowych z obowi"zkiem jego zwrotu w razie:
a) przeniesienia na inne stanowisko s!u#bowe, na którym przedmiot taki nie przys!uguje,
b) zmiany nale#no%ci,
c) zwolnienia z pe!nienia obowi"zków s!u#bowych;
7) #o!nierzowi zawodowemu nie przys!uguje umundurowanie i wyekwipowanie w czasie
odbywania kary pozbawienia wolno%ci orzeczonej prawomocnym wyrokiem s"du lub kary
aresztu wojskowego;
8) wydawanie umundurowania i wyekwipowania lub wyp!acanie równowa#ników zawiesza si$:
a) na czas trwania aresztu tymczasowego,
b) od dnia uchylenia aresztu tymczasowego do dnia prawomocnego wyroku s"dowego lub
umorzenia post$powania karnego,
c) do czasu podj$cia przez w!a%ciwy podmiot decyzji w sprawie dalszej s!u#by wojskowej
#o!nierza skazanego prawomocnym wyrokiem s"du na kar$ pozbawienia wolno%ci - po
odbyciu tej kary;
9) rozliczenia zawieszonych %wiadcze( mundurowych, o których mowa w pkt 8, dokonuje si$
w wojskowej jednostce bud#etowej, na której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz pozostaje -
po ustaniu okresu zawieszenia i otrzymaniu decyzji okre%laj"cej dalszy stosunek #o!nierza do
s!u#by wojskowej, w nast$puj"cy sposób:
a) #o!nierz zawodowy, który by! tymczasowo aresztowany, a w stosunku do którego
nast"pi!o umorzenie post$powania karnego lub wydany zosta! prawomocny wyrok
uniewinniaj"cy - otrzymuje wszystkie %wiadczenia mundurowe, nale#ne od dnia
aresztowania, z zachowaniem ci"g!o%ci zaopatrywania,
b) #o!nierz zawodowy, który zosta! przeniesiony do rezerwy w czasie trwania tymczasowego
aresztu lub odbywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem s"du oraz bezpo%rednio
po odbyciu kary pozbawienia wolno%ci, jest uprawniony do otrzymania równowa#nika
pieni$#nego za nale#ne %wiadczenia mundurowe, do których naby! uprawnienia przed
aresztowaniem lub po zwolnieniu z zak!adu karnego lub aresztu,
c) równowa#nik pieni$#ny, o którym mowa w lit. b, przys!uguje:
– za okres czynnej s!u#by wojskowej od miesi"ca powstania uprawnienia do nale#no%ci
do ko(ca miesi"ca, w którym nast"pi!o aresztowanie (pozbawienie wolno%ci),
– za okres s!u#by wojskowej, liczony od miesi"ca zwolnienia z zak!adu karnego do ko(ca
miesi"ca, w którym #o!nierz zosta! przeniesiony do rezerwy;
10) #o!nierz mianowany na pierwszy stopie( wojskowy w korpusie oficerów, podoficerów i
szeregowych zawodowych oraz #o!nierz powo!any do zawodowej sta!ej i kontraktowej
s!u#by wojskowej wyposa#any jest przez wojskow" jednostk$ bud#etow", na której
zaopatrzeniu logistycznym pozostaje, lub w punktach zaopatrywania kadry we wszystkie
nale#ne mu przedmioty w naturze; ponadto otrzymuje rycza!t na czyszczenie chemiczne
umundurowania wyj%ciowego, galowego, polowego i 'wiczebnego oraz na renowacj$
wyekwipowania, w wysoko%ci ustalonej dla #o!nierzy zawodowych na dany rok
zaopatrzeniowy;
11) #o!nierze kobiety przy powo!aniu do zawodowej s!u#by wojskowej mog", zamiast niektórych
przedmiotów wydawanych w naturze, otrzymywa' równowa#nik pieni$#ny na ich zakup -
okre%lony w przepisach w sprawie wysoko%ci równowa#nika pieni$#nego w zamian za
umundurowanie.
2. &o!nierz zawodowy zwalniany z czynnej s!u#by wojskowej zwraca przedmioty
przydzielone mu do u#ytkowania, z wyj"tkiem tych, które przechodz" na jego w!asno%' z chwil"
wydania lub po up!ywie okresu u#ywalno%ci. &o!nierz nie zwraca przedmiotów przechodz"cych
na w!asno%' po okresie u#ywalno%ci, dla których okres ten jeszcze nie up!yn"!, tylko w
przypadku zap!acenia proporcjonalnej warto%ci przedmiotu wed!ug cen z ewidencji ilo%ciowo -
warto%ciowej, za czas, jaki pozosta! do zako(czenia tego okresu. Rozpocz$ty kolejny rok
u#ytkowania, zalicza si$ jako pe!ny rok (w przypadku przedmiotów o rocznym okresie
u#ytkowania po up!ywie 6 miesi$cy).
3. Za przedmioty, o których mowa w zestawach umundurowania nr 1, 4 i 7 oraz
wyekwipowania nr 1, 3 i 5, wydawane w naturze - do których #o!nierz naby! uprawnienia, lecz
ich nie pobra! - wyp!aca si$ równowa#nik pieni$#ny, obliczony wed!ug cen jednostkowych.
4. Od #o!nierza zawodowego zwalnianego z czynnej s!u#by wojskowej mo#na przyj"' do
magazynu wojskowej jednostki bud#etowej, na której zaopatrzenie logistyczne #o!nierz by!
przydzielony, po jednym komplecie przedmiotów lub kuponie tkaniny wydawanych w naturze,
uj$tych w zestawach umundurowania nr 1, 4 i 7 - przechodz"cych na w!asno%' z chwil" wydania.
Nie dotyczy to przedmiotów wzorów wycofanych lub wycofywanych z wyposa#enia oraz o
przekroczonym maksymalnym okresie przechowywania. Za przyj$te przedmioty wyp!aca si$
równowa#nik pieni$#ny obliczony wed!ug cen jednostkowych.
5. W przypadku %mierci #o!nierza zawodowego stosuje si$ odpowiednio przepisy ust. 2, 3 i 4
bez ogranicze(.
6. Zmar!emu #o!nierzowi zawodowemu nie przys!uguj" oddzielne nale#no%ci
umundurowania. W wyj"tkowych przypadkach losowych dowódca wojskowej jednostki
bud#etowej, na której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz pozostawa!, mo#e zezwoli' na
nieodp!atne wydanie odpowiedniego, jednego kompletu umundurowania wyj%ciowego lub
polowego (mundur, nakrycie g!owy, bielizna i obuwie).
7. &o!nierz zawodowy pe!ni"cy s!u#b$ wojskow" na stanowiskach s!u#bowych w
instytucjach cywilnych, zaopatrywany jest w nale#ne mu umundurowanie i wyekwipowanie
przez wojskowe jednostki bud#etowe, na których zaopatrzeniu logistycznym pozostaje. Zasady
jego zaopatrywania s" takie same jak dla #o!nierza zawodowego pe!ni"cego s!u#b$ w jednostkach
wojskowych.
8. Dla #o!nierzy zawodowych pe!ni"cych s!u#b$ wojskow" na stanowiskach s!u#bowych w
S!u#bie Kontrwywiadu Wojskowego i S!u#bie Wywiadu Wojskowego podmiotem w!a%ciwym w
sprawach zaopatrywania w nale#ne im umundurowanie i wyekwipowanie jest odpowiednio Szef
S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego i S!u#by Wywiadu Wojskowego.
9. Zasady, o których mowa w ust. 7 i 8 nie dotycz" przedmiotów wyposa#enia
specjalistycznego, jakie #o!nierz zawodowy mo#e otrzyma' na zasadach obowi"zuj"cych w
instytucjach cywilnych, do których zosta! wyznaczony.
10. &o!nierzowi zawodowemu korzystaj"cemu z urlopu wychowawczego, %wiadczenia
mundurowe realizowane w naturze i równowa#niku pieni$#nym za okres tego urlopu nie
przys!uguj".
11. W razie wyznaczenia #o!nierza zawodowego na stanowisko s!u#bowe w innej jednostce
wojskowej, je#eli nast$puje zmiana wojskowej jednostki bud#etowej, na której zaopatrzeniu
logistycznym #o!nierz ten pozostaje, stosuje si$ nast$puj"ce zasady:
1) #o!nierz zawodowy zatrzymuje przedmioty przydzielone na w!asno%'; pozosta!e przedmioty
zdaje do magazynu mundurowego wojskowej jednostki bud#etowej, na której zaopatrzeniu
logistycznym dotychczas pozostawa!;
2) #o!nierz zawodowy etatowego personelu lataj"cego i obs!ugi technicznej lotnictwa
wyznaczany na identyczne stanowisko s!u#bowe zatrzymuje przedmioty wymienione w pkt 1
oraz przedmioty wyposa#enia specjalistycznego (lotno-technicznego), stanowi"ce jego
indywidualne wyposa#enie;
3) #o!nierz zawodowy etatowego personelu lataj"cego i obs!ugi technicznej lotnictwa
wyznaczany na inne ni# dotychczas zajmowane stanowisko s!u#bowe, na którym nie
przys!uguj" przedmioty wyposa#enia specjalistycznego (lotno-technicznego), lub zwalniany
z zawodowej s!u#by wojskowej zatrzymuje nieodp!atnie przedmioty, które przechodz" na
jego w!asno%' po up!ywie okresu u#ywalno%ci, niezale#nie od czasu ich u#ytkowania;
4) #o!nierz zawodowy wyznaczany na stanowisko s!u#bowe w jednostce wojskowej rodzaju Si!
Zbrojnych, w którym obowi"zuje odmienny kolor umundurowania:
a) nie otrzymuje dodatkowego umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego
#o!nierza nast$puje z up!ywem okresów u#ywalno%ci przedmiotów wydawanych w
naturze na w!asno%';
b) mo#e by' zwolniony z obowi"zku przemundurowania, na jego wniosek, przez dowódc$
(szefa, komendanta) jednostki wojskowej, je#eli przewidziany jest do zwolnienia z
zawodowej s!u#by wojskowej w ci"gu najbli#szych 6 lat.
12. &o!nierz, który naby! uprawnienia do umundurowania i wyekwipowania wed!ug nowego
zestawu:
1) przedmiotów otrzymanych na w!asno%' nie zwraca; uzupe!nieniu podlegaj" przedmioty
nieobj$te poprzednim zestawem;
2) przedmioty umundurowania i wyekwipowania otrzymane na okres pe!nienia czynnej s!u#by
wojskowej lub wykonywania obowi"zków s!u#bowych na wyznaczonym stanowisku:
a) powtarzaj"ce si$ w obu zestawach - pozostawia si$ mu, zaliczaj"c poprzedni okres
u#ywalno%ci,
b) wyst$puj"ce tylko w poprzednim zestawie - zwraca do magazynu,
c) wyst$puj"ce tylko w nowym zestawie - uzupe!nia si$ mu na przewidziany okres.
13. Wojskowa jednostka bud#etowa, na której zaopatrzeniu logistycznym #o!nierz pozostaje,
zobowi"zana jest, co najmniej raz w roku, do poinformowania go o nale#nych mu w danym roku
kalendarzowym przedmiotach umundurowania i wyekwipowania, które przys!uguj" mu zgodnie
z zestawami zasadniczymi, nie pó)niej jednak ni# do dnia 31 marca roku zaopatrzeniowego.

§ 5. Okres u#ywalno%ci przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych


#o!nierzowi mianowanemu lub powo!anemu do zawodowej s!u#by wojskowej skraca si$
odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do
wydania nast$pnego przedmiotu. Rok zaopatrzeniowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego
roku. &o!nierz uprawniony do wyposa#enia wed!ug zestawów zasadniczych mo#e otrzymywa'
przedmioty tylko przewidziane dla jego specjalno%ci, a realizuj"cy ró#ne zadania - przedmioty
wymienione w ró#nych zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki wykonywanych
czynno%ci s!u#bowych. W miar$ potrzeb i wymogów wynikaj"cych z przepisów bhp specjalistom
wojskowym mo#na wydawa' odzie# ochronn" i %rodki ochrony indywidualnej okre%lone w
"Tabelach nale#no%ci dla pracowników wojska" obowi"zuj"cych w poszczególnych jednostkach
wojskowych oraz inn" odzie# ochronn" i %rodki ochrony indywidualnej niezb$dne ze wzgl$du na
wymogi technologiczne, sanitarne lub bhp nie obj$te tymi tabelami.

§ 6. Zmiana okresu u#ywalno%ci nast$puje przez wprowadzenie zmian w zestawach w


przypadku:
1) gdy zmienia si$ okres u#ywalno%ci przedmiotów, których okres u#ywalno%ci jeszcze nie
min"!; nowy okres u#ywalno%ci stosuje si$ w odniesieniu do przedmiotów wydanych po
wej%ciu w #ycie stosownych zmian zarówno w odniesieniu do przedmiotów aktualnych
wzorów jak i przedmiotów b$d"cych ich zamiennikami; nowy okres u#ywalno%ci stosuje si$
równie# w przypadku wyp!acania równowa#nika pieni$#nego za okres przed!u#enia
u#ywalno%ci przedmiotu;
2) je%li okres u#ywalno%ci oznak: stopni wojskowych, korpusów osobowych, szkolnych,
rozpoznawczych, specjalno%ci wojskowych jest równy okresowi u#ywalno%ci przedmiotów,
do których zosta!y one wydane, o ile nie ustalono inaczej odr$bnymi przepisami; oznaki te
wydane #o!nierzom zawodowym przechodz" na ich w!asno%', po up!ywie okresu
u#ywalno%ci lub utracie uprawnie( do ich noszenia.

§ 7. Umundurowanie i wyekwipowanie przys!uguj"ce kandydatowi na #o!nierza


zawodowego oraz #o!nierzowi ochotniczej s!u#by kandydackiej w okresie pe!nienia s!u#by
wojskowej pozostaje w jego u#ytkowaniu do czasu:
1) przeniesienia do innej jednostki wojskowej;
2) zwolnienia z czynnej s!u#by wojskowej;
3) obni#enia warto%ci u#ytkowej przedmiotu w takim stopniu, #e nie nadaje si$ do
wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem;
4) nabycia uprawnienia do innego zestawu.

§ 8. Kandydat, o którym mowa w § 7, otrzymuje bielizn$ osobist" w ilo%ci 2 kompletów, z


tego 1 komplet do bezpo%redniego u#ytkowania oraz 1 komplet bielizny zapasowej. Pozosta!e
ilo%ci tej bielizny, wynikaj"ce z norm, s!u#" do zabezpieczenia okresowej wymiany na czyst".

§ 9. W razie %mierci kandydata na #o!nierza zawodowego oraz #o!nierza ochotniczej s!u#by


kandydackie; - na pisemny wniosek jego rodziny - wydaje si$ nale#ne przedmioty, okre%lone w
za!"czniku nr 1 do rozporz"dzenia, w zestawie nr 22.

Rozdzia! 3

Normy umundurowania i wyekwipowania

§ 10. 1. &o!nierz jest obowi"zany do posiadania kompletów umundurowania i


wyekwipowania, w tym ubiorów cywilnych, zapewniaj"cych mu wykonywanie obowi"zków
s!u#bowych w ka#dym czasie i w ka#dych warunkach.
2. &o!nierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie oraz ubiory cywilne zgodnie z
normami okre%lonymi w zestawach z zastrze#eniem § 3. ust. 3.
3. Normy umundurowania okre%la za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia.
4. Normy wyekwipowania i ubiorów cywilnych okre%la za!"cznik nr 2 do rozporz"dzenia.

Rozdzia! 4

Przepisy przej'ciowe i ko&cowe

§ 11. &o!nierz zawodowy otrzymuje równowa#nik pieni$#ny za nieotrzymane przedmioty i


za przed!u#enie okresu u#ywalno%ci przedmiotów wydawanych w naturze wyst$puj"cych w
zestawach umundurowania nr 1, 4 i 7 oraz wyekwipowania nr 1, 3, 5,11 i 29 a tak#e rycza!t na
czyszczenie chemiczne umundurowania wyj%ciowego galowego, polowego i 'wiczebnego oraz
na renowacj$ wyekwipowania.

§ 12. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem ……………………… r.

________
Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 3 czerwca
2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych #o!nierzy zawodowych i kandydatów
na #o!nierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 147, poz. 1548, z 2005 r. Nr 150, poz. 1262, z 2006 r. Nr 163, poz.
1151 i Nr 223, poz. 1633, z 2007 r. Nr 175, poz. 1229 oraz z 2008r. Nr 48, poz. 285 i Nr 59, poz. 364), które traci
moc z dniem wej%cia w #ycie niniejszego rozporz"dzenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
………………2008 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
UZASADNIENIE

Projektowane rozporz"dzenie jest wykonaniem upowa#nienia zawartego w art. 66 ust. 2


pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 11 wrze%nia 2003 r. o s!u#bie wojskowej #o!nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz.1750 z pó)n. zm.).
Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe warunki i normy umundurowania oraz
wyekwipowania, w tym ubiorów cywilnych #o!nierzy zawodowych i kandydatów na #o!nierzy
zawodowych, a tak#e rodzaje tych norm, dostosowane do specyfiki umundurowania
poszczególnych rodzajów wojsk i s!u#b oraz charakteru i miejsca wykonywania zada(
s!u#bowych.
Dotychczas problematyka norm umundurowania i wyekwipowania uregulowana by!a w
rozporz&dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania
i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych $o%nierzy zawodowych i kandydatów na $o%nierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 1548 z pó)n. zm.).
W stosunku do zmienianego rozporz"dzenia dokonano weryfikacji zestawów i
podzestawów !"cz"c nale#no%ci umundurowania i wyekwipowania z zestawów zasadniczych i
specjalistycznych , co pozwoli zapewni' pe!ne potrzeby do prowadzenia dzia!a( s!u#bowych w
ka#dych warunkach i przez ka#dego #o!nierza. Natomiast w zestawach specjalistycznych
pozostawiono wyposa#enie niezb$dne w przypadku dzia!ania w ró#nych strefach klimatycznych
oraz przy wykonywaniu prac specjalistycznych (np.: piloci, personel lotno-techniczny,
mechanicy itp.)
Ponadto uwzgl$dniono nale#no%ci dla #o!nierzy s!u#by kandydackiej zgodnie z
delegacjami ustawowymi.
W zakresie nale#no%ci ubiorów cywilnych rozszerzono katalog osób uprawnionych do
wykonywania czynno%ci w ubiorze cywilnym o #o!nierzy Dowództwa Wojsk Specjalnych,
#o!nierzy na stanowiskach s!u#bowych w instytucjach cywilnych oraz s$dziego i prokuratora.
Uwzgl$dniono tak#e nale#no%ci ubiorów dla kapelanów wojskowych obrz"dku katolickiego,
prawos!awnego i ewangelickiego (ok. 400 tys. z!. w skali roku).
Przyj$ta w za!"cznikach do rozporz"dzenia numeracja zestawów i podzestawów,
odpowiada numeracji stosowanej w funkcjonuj"cych systemach informatycznych s!u#by
mundurowej.
Opracowane normy umundurowania i wyekwipowania uwzgl$dniaj" wnioski zg!oszone
przez Rodzaje Si! Zbrojnych oraz jednostki i komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony
Narodowej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddzia!uje projekt aktu prawnego.


Projektowana zmiana dotyczy #o!nierzy zawodowych i kandydatów na #o!nierzy
zawodowych.
2. Konsultacje spo!eczne.
Projektowane rozporz"dzenie jest nowelizacj" obowi"zuj"cego ju# aktu wykonawczego do
ustawy. Z uwagi na problematyk$ projekt nie wymaga przeprowadzenia konsultacji
spo!ecznych.
3. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud#etu oraz sektora finansów publicznych.
Szacuje si$, #e w wyniku proponowanych zmian, nie nast"pi ogólny wzrost wydatków
z bud#etu pa(stwa poniewa# opracowany projekt zawiera normy i nale#no%ci wcze%nie
obowi"zuj"ce.
4. Wp!yw regulacji na rynek pracy.
Proponowany akt nie b$dzie oddzia!ywa! na rynek pracy, bowiem przedmiot regulacji nie
odnosi si$ do problematyki zatrudnienia, rynków pracy, bezrobocia, prawa pracy,
pracodawców, pracowników oraz zwi"zków zawodowych.
5. Wp!yw regulacji na konkurencyjno%' wewn$trzna i zewn$trzn" gospodarki.
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mia!o wp!ywu na konkurencyjno%' wewn$trzna
i zewn$trzn" gospodarki.
6. Wp!yw regulacji na sytuacj$ i rozwój regionów.
Nie przewiduje si$ oddzia!ywania rozporz"dzenia na segmenty funkcjonowania pa(stwa, w
tym rozwój regionalny.
7. Zgodno%' regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Zakres projektu nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.
1

Za"$czniki
do rozporz$dzenia Ministra Obrony Narodowe
z dnia ................................... r. (poz. ........ )

Za#'cznik nr 1
NORMY UMUNDUROWANIA
I. Wojska L$dowe i Wojska Specjalne
Zestaw nr 1
normy umundurowania #o"nierzy zawodowych Wojsk L$dowych i Wojsk Specjalnych

Kolumna

1. ,o"nierz zawodowy w jednostkach organizacyjnych MON:

1/ w stopniu genera"a brygady lub wy#szym; 6 - 7


2/ oficer starszy; 8 - 9
3/ oficer m"odszy; 10 - 11
4/ podoficer; 12 - 13
5/ szeregowy zawodowy:
– w pierwszym roku s"u#by; 14 - 15
– w drugim roku s"u#by; 16 - 17
– w trzecim roku i kolejnych latach s"u#by. 18 - 19

2. ,o"nierz zawodowy mianowany (awansowany) na kolejne stopnie wojskowe:

1/ pu"kownik na stopie& genera"a brygady; 20 - 21


2/ oficer m"odszy na stopie& oficera starszego; 22 - 23
3/ podoficer zawodowy na stopie& oficerski; 24 - 25
4/ #o"nierz zawodowy na kolejny stopie& wojskowy - z wyj$tkiem wymienionych w pkt 2 ppkt 1-3 . 26 - 27

3. ,o"nierz powo"ywany do zawodowej i kontraktowej s"u#by wojskowej w jednostkach:


1/ oficer; 10 - 11
2/ podoficer. 12 - 13
3/ szeregowy zawodowy:
– w pierwszym roku s"u#by; 14 - 15
– w drugim roku s"u#by; 16 - 17
– w trzecim roku s"u#by. 18 - 19

SYMBOL
LP NAZWA PRZEDMIOTU LK JM
IM WP
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Bluza ubrania treningowego 640 009 83 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 Beret szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Czapka futrzana oficerska wojsk l$dowych 640 068 04 szt. 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 Bluza olimpijka oficerska wojsk l$dowych 640 084 54 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5 Czapka rogatywka podoficerska 640 094 01 szt. 1 4 1 4
6 Czapka rogatywka oficera m"odszego 640 096 23 szt. 1 4 1 4
7 Czapka rogatywka oficera starszego 940 097 84 szt. 1 4 1 4 1 4
8 Krawat koloru khaki 640 202 94 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Kurtka wiatrówka wojsk l$dowych 640 207 99 szt. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
10 Kurtka wyj!ciowa wojsk l$dowych bez podpinki 640 212 41 szt. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
11 Mundur letni generalski wojsk l$dowych wzór 92 640 247 87 kpl. 1 4
12 Mundur galowy oficerski wojsk l$dowych wzór 92 640 255 12 kpl. 1 4 1 4 1 4 1 4
13 Mundur wyj!ciowy oficerski wojsk l$dowych wzór 92 640 258 95 kpl. 1 4 1 4 1 4 1 4
14 Mundur letni oficerski wojsk l$dowych wzór 92 640 264 98 kpl. 1 4 1 4 1 4 1 4
15 Mundur galowy generalski wojsk l$dowych 640 271 62 kpl. 1 5 1 5
Mundur s"u#bowy generalski wojsk l$dowych (ze spodniami do
16 640 277 28 kpl. 1 4 1 4
butów)
17 Mundur wyj!ciowy generalski wojsk l$dowych 640 280 48 kpl. 1 4 1 4
Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyj!ciowych i
18 640 374 64 szt. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
galowych
19 P"aszcz letni oficerski wojsk l$dowych 640 553 47 szt. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
20 P"aszcz sukienny oficerski wojsk l$dowych 640 561 72 szt. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
21 Podpinka pod kurtk% wyj!ciow$ wojsk l$dowych 640 570 58 szt. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
22 R%kawiczki letnie oficerskie koloru czarnego 640 695 76 para 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
23 R%kawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego 640 700 67 para 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
24 Spodnie do butów (generalskie) wojsk l$dowych 640 704 11 szt. 1 3 1 3
25 Spodnie ubrania treningowego 640 736 74 szt. 1 2 1 1 2 1 2 1 2
26 Szalik letni oficerski koloru khaki 640 762 71 szt. 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
27 Szalik zimowy oficerski koloru khaki 640 765 54 szt. 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
28 Spodnie letnie generalskie wojsk l$dowych wzór 92 640 786 09 szt. 1 4
29 Spódnica letnia oficerska wojsk l$dowych szt. 1 4 1 4 1 4 1 4
30 Spodnie letnie oficerskie wojsk l$dowych wzór 92 640 789 92 szt. 1 4 1 4 1 4 1 4
31 Sweter oficerski wojsk l$dowych 640 796 56 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
32 Spodnie wyj!ciowe generalskie wojsk l$dowych wzór 92 640 808 74 szt. 1 2
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
33 Spódnica wyj!ciowa oficerska wojsk l$dowych szt. 1 2 1 2 1 2 1 2
34 Spodnie wyj!ciowe oficerskie wojsk l$dowych wzór 92 640 811 94 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2
35 Wiatrówka oficerska wojsk l$dowych wzór 92 640 929 48 szt. 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
36 Ta!ma otokowa do rogatywki szt. 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
37 Koszula oficerska koloru bia"ego 641 291 85 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
38 Koszula oficerska koloru khaki 641 293 07 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
39 Koszulo - bluza oficerska z krótkimi r%kawami koloru bia"ego 641 327 41 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
40 Koszulo - bluza oficerska z krótkimi r%kawami koloru khaki 641 328 02 szt. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
41 Koszulo - bluza oficerska z d"ugimi r%kawami koloru khaki 641 335 66 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
42 Skarpetki letnie koloru czarnego 641 702 18 para 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
43 Skarpety zimowe 641 717 70 para 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 Spinki do mankietów wojsk l$dowych 641 750 31 para 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
45 Spinka do krawata wojsk l$dowych 641 752 53 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
46 Buty generalskie 642 031 94 para 1 8 1 8
47 Pó"buty koloru czarnego 642 585 68 para 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48 Pó"buty galowe koloru czarnego 642 592 32 para 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Trzewiki zimowe oficerskie-botki 642 795 53 para 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
50 Oznaki - do ka#dego przedmiotu wed"ug przepisów ubiorczych kpl. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Uwagi:
1. Czapki rogatywki, berety, ta!my otokowe i sznury galowe wydaje si% stosownie do korpusu osobowego i rodzaju wojsk, przy czym berety:
1/ koloru bordowego - #o"nierzom w Dowództwie Wojsk Specjalnych, desantowo - szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej;
2/ koloru niebieskiego - #o"nierzom w jednostkach obrony wybrze#a, Centrum Szkolenia na Potrzeby Si" Pokojowych i Dowództwie Pomorskiego Okr%gu Wojskowego;
3/ koloru czarnego - #o"nierzom w jednostkach pancernych, pododdzia"ów czo"gów, jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
4/ koloru br$zowego - #o"nierzom w jednostkach wojsk Obrony Terytorialnej;
5/ koloru szkar"atnego - #o"nierzom w jednostkach ,andarmerii Wojskowej;
6/ koloru szarego - #o"nierzom Jednostki Wojskowej 2305;
7/ koloru zielonego - pozosta"ym #o"nierzom.
2. ,o"nierzom w Dowództwie Wojsk Specjalnych, desantowo - szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej, obrony wybrze#a, jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
Jednostki Wojskowej 2305 oraz ,andarmerii Wojskowej, w tym pu"kownikom mianowanym na stopie& genera"a brygady oraz genera"om mianowanym na kolejne stopnie
wojskowe, nie wydaje si% czapek rogatywek i ta!my otokowej, lp. 5, 6, 7 i 36, zwi%kszaj$c jednocze!nie nale#no!' beretu, okre!lonego w lp. 2 do 3 szt. na 2 lata. Ró#nic% w
nale#no!ciach uwzgl%dnia si% przy pomniejszaniu równowa#nika pieni%#nego, dla tej grupy #o"nierzy, wyp"acanego za przedmioty nie wydane w naturze lub w zwi$zku z
mianowaniem na kolejny stopie& wojskowy.
3. ,o"nierzowi zawodowemu mianowanemu na wy#szy stopie& wojskowy okres u#ywalno!ci wydanych przedmiotów zalicza si% od dnia mianowania.
4. ,o"nierz zawodowy - kobieta otrzymuje przedmioty okre!lone w niniejszym zestawie. W zamian za przedmioty wydawane #o"nierzom zawodowym - m%#czyznom, kobietom
b%d$cym #o"nierzami zawodowymi wydaje si%: spódnic% (lub spodnie damskie) do munduru oraz pó"buty, botki i bielizn% typu damskiego. Za czapk% rogatywk% #o"nierz zawodowy -
kobieta otrzymuje fura#erk% lub kapelusz.
4

5. ,o"nierzowi zawodowemu przys"uguje rycza"t na czyszczenie chemiczne, który obejmuje jedno czyszczenie na rok: p"aszcza letniego, munduru galowego, wyj!ciowego, letniego i
s"u#bowego, bluzy - olimpijki, wiatrówki, spodni wyj!ciowych (spódnicy wyj!ciowej), letnich (spódnicy letniej) i do butów, swetra, kurtki wiatrówki oraz kurtki wyj!ciowej z podpink$,
a ponadto raz na dwa lata czyszczenie p"aszcza sukiennego.
6. ,o"nierz zawodowy 11 DKPanc. otrzymuje 1 szt. pochewki w kolorze czarnym oraz 1 szt. krawata w kolorze czarnym w ramach nale#no!ci 1 szt. krawata
w kolorze khaki. Okres u#ywalno!ci pochewki jest równy okresowi u#ywalno!ci munduru wyj!ciowego.
7. Szeregowy zawodowy mianowany na stopie& oficerski otrzymuje, w zale#no!ci od roku pe"nionej s"u#by, wyrównanie nale#no!ci przedmiotów umundurowania i wyekwipowania do
pe"nych norm okre!lonych w pkt 2 ppkt 3 kol. 24-25 oraz pkt 3 ppkt 1 kol. 10-11.
8. Okres u#ywalno!ci oznaki jest równy okresowi u#ywalno!ci przedmiotu, na którym jest noszona.
9.
Przedmioty okre!lone w lp. 43 wydaje si% #o"nierzom sukcesywnie, w miar% zu#ywania si% dotychczas wydawanych skarpetek zimowych koloru czarnego lub koloru khaki.

10. Przedmioty wyszczególnione w zestawie przechodz$ na w"asno!' z chwil$ wydania.


11. Kolumny 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21 , 22-23, 24-25,26-27 tworz$ podzestawy.
1

Zestaw nr 2
normy umundurowania wyj!ciowego kandydatów na #o"nierzy zawodowych Wojsk L$dowych

Kolumna

1. Kandydat na #o"nierza zawodowego w szkole i uczelni wojskowej:


1/ o rocznym okresie nauczania; 6 - 7
2/ o czteroletnim okresie nauczania; 8 - 9
3/ o pi%cioletnim okresie nauczania; 10 - 11
4/ o sze!cioletnim okresie nauczania. 12 - 13
2. ,o"nierz pe"ni$cy ochotnicz$ s"u#b% kandydack$ w centrach, o!rodkach szkolenia oraz w pododdzia"ach szkolnych jednostek
14 - 15
wojskowych.

SYMBOL
LP NAZWA PRZEDMIOTU LK JM
IM WP
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Bluza ubrania treningowego 640 009 83 szt. 1 2 1 2 1 2.5 1 3 1 2
2 Beret szt. 1 1 1 2 1 2,5 1 3
3 Czapka futrzana oficerska wojsk l$dowych 640 068 04 szt. 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 Bluza olimpijka oficerska wojsk l$dowych 640 084 54 szt. 1 2
5 Krawat koloru khaki 640 202 94 szt. 1 1 1 4 1 2,5 1 3
6 Kurtka wyj!ciowa wojsk l$dowych bez podpinki 640 212 41 szt. 1 4 1 4 1 5 1 3
7 Mundur wyj!ciowy oficerski wojsk l$dowych wzór 92 640 258 95 kpl. 1 4 1 2.5 1 3
8 Podpinka pod kurtk% wyj!ciow$ wojsk l$dowych 640 570 58 szt. 1 4 1 4 1 5 1 3
9 R%kawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego 640 700 67 para 1 2 1 4 1 2,5 1 3
10 Spodnie ubrania treningowego 640 736 74 szt. 1 2 1 2 1 2,5 1 3 1 2
11 Szalik zimowy oficerski koloru khaki 640 765 54 szt. 1 1 1 4 1 2,5 1 3
12 Spodnie letnie oficerskie wojsk l$dowych wzór 92 640 789 92 szt. 1 4 1 4 1 2,5 1 3
13 Spodnie wyj!ciowe oficerskie wojsk l$dowych wzór 92 640 811 94 szt. 1 2
14 Koszula oficerska koloru khaki 641 293 07 szt. 2 1 2 2 2 2,5 2 3
15 Koszulo-bluza oficerska z krótkimi r%kawami koloru khaki 641 328 02 szt. 1 1 1 2 1 2,5 1 3
2

16 Pó"buty koloru czarnego 642 585 68 para 1 1 1 2 1 2,5 1 1


17 Oznaki - do ka#dego przedmiotu wed"ug przepisów ubiorczych kpl. x x x x x x x x x x

Uwagi:
1. Potrzeby wymiany, wynikaj$ce ze zmian wymiarów antropometrycznych: bluzy olimpijki, kurtki wyj!ciowej z podpink$, munduru
wyj!ciowego oficerskiego, spodni, koszuli oficerskiej i koszulo-bluzy oficerskiej, zabezpiecza' przedmiotami u#ywanymi, a w przypadku
braku takich mo#liwo!ci przedmiotami w kategorii I.
2. Przedmiotów z kolumn 6-7, za wyj$tkiem wyszczególnionych w lp. 1, 3 i 10 nie wydaje si% kandydatowi na #o"nierza zawodowego,
kszta"conemu w Szkole Podoficerskiej. Po promocji przedmioty te zalicza si% na poczet bie#$cej nale#no!ci. Za dotychczasowy okres
u#ytkowania wyp"aca si% równowa#nik pieni%#ny.

3. Ustalony okres u#ywalno!ci przedmiotu, krótszy od okresu nauki, traktowa' jako orientacyjny, a rzeczywist$ nale#no!' realizowa' po
stwierdzeniu takiej potrzeby.
4. S"uchaczka szko"y wojskowej w ramach nale#no!ci przedmiotów wymienionych w lp. nr 4, 7, 13, 14 i 15 w zamian za przedmioty
wydawane s"uchaczom szko"y wojskowej - m%#czyznom, otrzymuje przedmioty szyte na miar%, natomiast za "spodnie letnie oficerskie
wojsk l$dowych wzór 92" otrzymuje "spódnic% letni$ oficersk$ wojsk l$dowych". Ponadto otrzymuje dodatkowo "spódnic% wyj!ciow$
oficersk$ wojsk l$dowych" wed"ug nale#no!ci okre!lonych dla spodni letnich oficerskich wojsk l$dowych wzór 92. Za "pó"buty koloru
czarnego" otrzymuje "pó"buty damskie koloru czarnego".
5. Przedmioty wyszczególnione w lp. 1-2 i 4-15 przechodz$ na w"asno!' u#ytkownika po okresie u#ywalno!ci.
6. Przedmioty wyszczególnione w lp. 3, 16 i 17 przechodz$ na w"asno!' u#ytkownika z chwil$ wydania.
7. Berety wydaje si%:
1) koloru czarnego - s"uchaczom pododdzia"u czo"gów;
2) koloru szkar"atnego - s"uchaczom ,andarmerii Wojskowej;
3) koloru zielonego - pozosta"ym s"uchaczom.
8. Okres u#ywalno!ci oznaki jest równy okresowi u#ywalno!ci przedmiotu, na którym jest noszona.
9. Kolumny 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 tworz$ podzestawy.
1

Zestaw nr 3
normy umundurowania polowego #o"nierzy zawodowych i kandydatów na #o"nierzy zawodowych Wojsk L$dowych

Kolumna

1. ,o"nierz zawodowy:
1/ w szko"ach, uczelniach i o!rodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych do szczebla zwi$zku taktycznego w"$cznie,
oddzia"ach specjalnych ,W, oddzia"ach ,W, wydzia"ach ,W, placówkach ,W, a tak#e w stopniu genera"a brygady lub wy#szym 6 - 7
oraz jego adiutant;
2/ w innych komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej (sztaby od szczebla okr%gu wojskowego,
Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, Wojskowe Komendy Uzupe"nie&, Generalne Zarz$dy i Zarz$dy SG WP, Departamenty MON, 8 - 9
instytuty naukowe itp.);
3/ w jednostkach, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej; 10 - 11
4/ szeregowy zawodowy i podoficer jednostek piechoty górskiej oraz 21Brygady Strzelców Podhala&skich - do wyst$pie&
12 - 13
o charakterze reprezentacyjnym;
5/ oficer jednostek piechoty górskiej oraz 21Brygady Strzelców Podhala&skich - do wyst$pie& o charakterze reprezentacyjnym. 14 - 15
2. Kandydat na #o"nierza zawodowego:
1/ w Centrum Szkolenia Wojskowych S"u#b Medycznych w (odzi; 16 - 17
2/ w pozosta"ych szko"ach, uczelniach i o!rodkach szkolenia. 18 - 19
3. ,o"nierz pe"ni$cy ochotnicz$ s"u#b% kandydack$ w centrach, o!rodkach szkolenia oraz w pododdzia"ach szkolnych jednostek
20 - 21
wojskowych.

SYMBOL
LP NAZWA PRZEDMIOTU LK JM
IM WP

Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci
Ilo!'
Okres
u#ywalno!ci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kurtka ubrania ochronnego 640 006 00 szt. 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3
2 Czapka zimowa 640 099 06 szt. 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3
3 Beret szt. 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3
4 Kapelusz podhala&ski 640 195 81 szt. 1 6
5 Kapelusz podhala&ski oficerski 640 196 42 szt. 1 6
6 Kominiarka koloru khaki 640 223 49 szt. 1 3
7 Bluza polowa wzór 93 640 237 40 szt. 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
8 Spodnie polowe wzór 93 640 239 62 szt. 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 Bluza polowa letnia 644 040 38 szt. 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
10 Spodnie polowe letnie 644 744 15 szt. 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru 640 375 25
szt. 3 2 3 3 3 2 3 2
11 polowego wzór 93
12 Ocieplacz pod kurtk% ubrania ochronnego 640 520 23 szt. 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3
13 Peleryna podhala&ska 640 549 66 szt. 1 6 1 6
14 R%kawice zimowe pi%ciopalcowe 640 698 59 para 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2
15 Spodnie ubrania ochronnego 640 711 75 szt. 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3
16 Szalokominiarka koloru khaki 640 768 37 szt. 1 6 1 6 1 6 1 6 1 4 1 4
17 Ocieplacz 'wiczebny 640 920 99 kpl. 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
18 Kalesony zimowe specjalne 641 309 69 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 Koszulo-bluza polowa wzór 93 641 332 83 szt. 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
20 Koszulka zimowa specjalna 641 443 10 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 Koszulka letnia koloru khaki 641 453 57 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Spodenki letnie koloru khaki 641 701 57 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 Skarpetki letnie koloru czarnego 641 702 18 para 2 1 2 1 2 1
24 Skarpety zimowe 641 717 70 para 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
25 Skarpety letnie 641 718 31 para 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
26 Buty specjalne 642 781 62 para 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2
27 Trzewiki letnie 642 782 23 para 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2
28 R%kawice taktyczne 644 700 83 para 1 3 1 2
Oznaki - do ka#dego przedmiotu wg przepisów
29 kpl. x x x x x x x x x x x x x x x x
ubiorczych

Uwagi:
1 Przedmioty wyszczególnione w lp. 2, 6, 11, 14, 16, 20-27, 28 i 29 przechodz$ na w"asno!' #o"nierza z chwil$ wydania, a przedmioty wymienione w lp. 1, 3-
5, 7-10, 12-13, 15, 17 i 19 przechodz$ na w"asno!' po okresie u#ywalno!ci.
2. Berety wydaje si% stosownie do rodzaju wojsk, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zestawie nr 1.
3. Przedmioty wyszczególnione w kolumnach 12-15 nie przys"uguj$ #o"nierzowi kompani honorowych oraz pocztów wyposa#anyc