You are on page 1of 4

Druk nr 1380

Warszawa, 21 listopada 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Marsza!ek Senatu

Szanowny Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza!ku

Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt


przekaza" Panu Marsza!kowi do rozpatrzenia przez Sejm podj#te przez Senat na
22. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. uchwa!y:

! w sprawie ustawy o zmianie ustawy


o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc pa!stwa w zakresie do"ywiania”,
! w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka$e% i chorób zaka&nych
u ludzi,
! w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad!o'ciowe i naprawcze oraz ustawy
o kosztach s(dowych w sprawach cywilnych,
! w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post#powania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw,
! w sprawie ustawy o Krajowej Szkole S(downictwa i Prokuratury,

! w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie


gruntów rolnych i le'nych,
! w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym,
! w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
Jednocze'nie pragn# powiadomi" Pana Marsza!ka, $e Senat na tym samym
posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. po rozpatrzeniu:
! ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych,

! ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach


emerytalnych oraz niektórych innych ustaw,
! ustawy z dnia 23 pa&dziernika 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe,
! ustawy z dnia 23 pa&dziernika 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,

! ustawy z dnia 23 pa&dziernika 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó!ek


handlowych,
! ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku%czy
oraz niektórych innych ustaw,
! ustawy z dnia 24 pa&dziernika 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks post#powania
karnego,
! ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s(dów
powszechnych,

przyj(! te ustawy bez poprawek.

Z powa$aniem

(-)Bogdan Borusewicz
UCHWA#A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego


"Pomoc pa!stwa w zakresie do"ywiania"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23


pa&dziernika 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
"Pomoc pa%stwa w zakresie do$ywiania", wprowadza do jej tekstu nast#puj(ce poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 6a:


a) w ust. 1 wyrazy "w szkole w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego"
zast#puje si# wyrazami "w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w
szkole lub przedszkolu" oraz wyrazy "dyrektor szko!y" zast#puje si# wyrazami
"odpowiednio dyrektor szko!y lub przedszkola",
b) w ust. 3 wyrazy "dyrektora szko!y" zast#puje si# wyrazami "odpowiednio
dyrektora szko!y lub przedszkola",
c) w ust. 4 wyrazy "w szko!ach" zast#puje si# wyrazami "ogó!em w szko!ach
i przedszkolach";

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 6a w ust. 1 skre'la si# wyrazy "jest g!odne i".

MARSZA#EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 pa&dziernika


2008 r. ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pa%stwa
w zakresie do$ywiania", Senat przyj(! 2 poprawki do jej tekstu.

W(tpliwo'ci Senatu, w 'wietle konstytucyjnej zasady równo'ci, wzbudzi! przyj#ty


zakres podmiotowy nowelizacji, a wi#c kr(g osób, do których adresowana jest pomoc
w do$ywianiu na zasadach okre'lonych w dodawanym art. 6a. Przepis przewiduje, i$ posi!ek,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mog( otrzyma" g!odni uczniowie i dzieci, które
korzystaj( z zaj#" w szkole w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego. Bior(c pod
uwag#, i$ zgodnie z ustaw( z dnia 7 wrze'nia 1991 r. o systemie o'wiaty, realizacja
obowi(zku rocznego przygotowania przedszkolnego mo$e nast#powa" w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, omawiane rozwi(zanie
prawne nie b#dzie dotyczy" dzieci wykonuj(cych ten obowi(zek w przedszkolach. Oznacza
to zró$nicowanie sytuacji prawnej tej grupy dzieci, ze wzgl#du na miejsce realizacji
obowi(zku przygotowania przedszkolnego. W przekonaniu Izby, w(tpliwym jest, czy przyj#te
kryterium uzasadnia zró$nicowanie sytuacji prawnej adresatów w sposób zgodny
z Konstytucj(. W zwi(zku z powy$szym, przyj#to poprawk# zmierzaj(c( do tego, aby
pomoc( w zakresie do$ywiania w formie posi!ku by!y obj#te wszystkie dzieci, które
odbywaj( obowi(zkowe roczne przygotowanie przedszkolne bez wzgl#du na miejsce,
w którym realizuj( ten obowi(zek.

Poprawka nr 2 powoduje modyfikacj# kryterium przydzielania pomocy w formie


posi!ku uzale$niaj(c udzielenie tej pomocy wy!(cznie od woli osoby uprawnionej, czyli
ucznia lub dziecka odbywaj(cego roczne przygotowanie przedszkolne. Zdaniem Senatu,
uzale$nienie przyznania posi!ku od ustalenia czy dziecko (ucze%) jest g!odne nie jest
w!a'ciwe, gdy$, po pierwsze – kryterium "g!odu" jest kryterium subiektywnym i trudnym do
ustalenia, po drugie – ma charakter stygmatyzuj(cy, gdy$ wymusza na dziecku deklaracj#,
która jest upokarzaj(ca i mo$e mie" negatywne skutki dla jego psychiki i rozwoju.