You are on page 1of 9

Druk nr 1388

Warszawa, 18 listopada 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2


kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Pa!stwowym


Ratownictwie Medycznym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pani# pose! El"biet$ %ukacijewsk#.

(-) Marek Biernacki; (-) Bo"enna Bukiewicz; (-) Renata Butryn;


(-) Andrzej Czerwi&ski; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Arkady Fiedler; (-) Artur
Gierada; (-) Jolanta Hibner; (-) Stanis!aw Huskowski; (-) Grzegorz
Karpi&ski; (-) Ma!gorzata Kidawa-B!o&ska; (-) Witold Kochan; (-) Tomasz
Kulesza; (-) Izabela Leszczyna; (-) El"bieta %ukacijewska; (-) S!awomir
Neumann; (-) Stefan Niesio!owski; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Miros!awa
Nykiel; (-) Pawe! Olszewski; (-) Ireneusz Ra'; (-) Tadeusz Ross; (-) Halina
Rozpondek; (-) S!awomir Rybicki; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Andrzej
Smirnow; (-) Grzegorz Sztolcman; (-) Iwona (ledzi&ska-Katarasi&ska;
(-) Piotr Toma&ski; (-) %ukasz Tusk; (-) Jaros!aw Urbaniak; (-) Anna
Zieli&ska-G!$bocka; (-) Jacek )alek.
Projekt
Ustawa

z dnia …………2008 r.

o zmianie ustawy o Pa!stwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrze!nia 2006 r. o Pa"stwowym Ratownictwie Medycznym


(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008

r. Nr 17, poz. 101) po art. 57 dodaje si# art. 57a w brzmieniu:


„Art. 57a. 1. Na podstawie za$o%e", o których mowa w art. 46 ust. 3, minister
w$a!ciwy do spraw zdrowia przedstawia ministrowi w$a!ciwemu do spraw
finansów publicznych do dnia 15 stycznia 2009 r., wysoko!& !rodków na
finansowanie zada", o których mowa w art. 46 ust. 1, w 2009 r., wraz z
podzia$em tych !rodków na województwa dokonanym zgodnie z
mechanizmem podzia$u !rodków, o którym mowa w ust. 2.
2. Mechanizm podzia$u !rodków na finansowanie zespo$ów ratownictwa
medycznego pomi#dzy poszczególne województwa ustala si# poprzez
obliczenie:
1) dla ka%dego województwa – sumy:
a) iloczynu liczby zespo$ów podstawowych w tym województwie i
wska'nika kosztów ca$odobowego utrzymania zespo$u podstawowego
stanowi(cego 0,75 kosztów ca$odobowego utrzymania zespo$u
specjalistycznego oraz
b) liczby zespo$ów specjalistycznych
- zwanej dalej „unormowan( liczb( zespo$ów w danym województwie”;
2) sumy unormowanej liczby zespo$ów $(cznie dla wszystkich województw;
3) dla ka%dego województwa – udzia$u procentowego unormowanej liczby
zespo$ów w sumie, o której mowa w pkt 2;
4) wysoko!ci !rodków na finansowanie zespo$ów ratownictwa medycznego
dla danego województwa, stanowi(cej iloczyn !rodków ustalonych w
ustawie bud%etowej z przeznaczeniem na finansowanie zada" zespo$ów
ratownictwa medycznego i udzia$u procentowego, o którym mowa w pkt 3.
3. Liczby zespo$ów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, s( ustalone na podstawie
planów, o których mowa w art. 21, na 2009 rok.

1
4. Przy ustaleniu liczby zespo$ów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uwzgl#dnia
si# wspó$czynniki stanowi(ce stosunek okresu funkcjonowania zespo$u
ratownictwa medycznego w danym roku do ca$ego roku.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w %ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2
Uzasadnienie

Celem zmian w ustawie o Pa"stwowym Ratownictwie Medycznym jest wyrównanie


dysproporcji finansowych mi#dzy województwami, wynikaj(cej z liczby karetek.
Podstawowym mankamentem obowi(zuj(cego rozwi(zania jest jego daleko id(ca
nieadekwatno!& w stosunku do zapewnienia finansowania docelowej liczby zespo$ów
zaplanowanych w poszczególnych wojewódzkich planach dzia$ania systemu, które s(
podstaw( do opracowywania za$o%e" finansowania systemu ratownictwa medycznego w
kraju. Wysoko!& !rodków finansowych wynikaj(ca z obowi(zuj(cego podzia$u algorytmu
znacz(co odbiega od faktycznych potrzeb zg$aszanych przez poszczególne województwa.
Mechanizm taki nie ma nic wspólnego z racjonalno!ci( wydatków publicznych i przyczynia
si# do systematycznych postulatów o przyznanie dodatkowych !rodków na ratownictwo
medyczne.
Aktualny sposób podzia$u !rodków pomi#dzy poszczególne województwa jest
zdeterminowany wytycznymi zawartymi w upowa%nieniu ustawowym do wydania przez
Ministra Zdrowia rozporz(dzenia.
Obowi(zuj(ce wytyczne do okre!lenia algorytmu odwo$uj( si# do nast#puj(cych danych:
a) liczby ludno!ci,
b) g#sto!ci zaludnienia,
c) potrzeby nieprzekroczenia maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia,
d) liczby zdarze" powoduj(cych stan nag$ego zagro%enia zdrowotnego na terenie
poszczególnych województw.
Ad. a i b. Dane demograficzne tj. liczba ludno!ci i g#sto!ci zaludnienia pochodz( z
opracowa" G$ównego Urz#du Statystycznego. S( to dane wzgl#dnie stabilne, je%eli chodzi o
ich 'ród$o, zmienno!& w kolejnych latach i zawarto!&. Dane te nie ulegaj( gwa$townym
zmianom, wi#c ich wp$yw na zró%nicowanie wielko!ci !rodków w poszczególnych latach jest
znikomy.
Ad. c. W art. 24 ustawy o Pa"stwowym Ratownictwie Medycznym wskazane s( po%(dane
czasy dotarcia na miejsce zdarzenia. Wojewoda przy planowaniu nowych zespo$ów
ratownictwa medycznego kieruje si# przede wszystkim potrzeb( zapewnienia ww.
parametrów czasów dotarcia zespo$ów na miejsce zdarzenia. Nale%y doda&, %e na mierzone
czasy dotarcia maj( wp$yw nieprzewidziane wcze!niej czynniki (blokady dróg, warunki
atmosferyczne itp.), co nie przyczynia si# do pomiarów rzeczywistych danych.

3
W proponowanym algorytmie z powodu niemo%no!ci okre!lenia maksymalnego
rzeczywistego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w poszczególnych województwach (z
powodu ww. czynników) – ustawowa wytyczna dotycz(ca „potrzeby nieprzekraczania
maksymalnego czasu dotarcia” przyjmuje posta& maksymalnego normatywnego
(domniemanego) czasu dotarcia na miejsce zdarzenia okre!lonego w ustawie. Ustalone w
ustawie normatywne maksymalne czasy dotarcia na miejsce zdarzenia to: 15 minut w
przypadku miast powy%ej 10 tysi#cy mieszka"ców i 20 minut w przypadku terenów poza tymi
miastami.
Ad. d. Ustawa wymaga, aby w algorytmie podzia$u !rodków uwzgl#dni& liczb# zdarze"
powoduj(cych stan zagro%enia na terenie poszczególnych województw. W pracach nad
algorytmem za$o%ono, %e jest to $(czna liczba zdarze" obliczonych w roku poprzednim. Z
powodu trudno!ci z oddzieleniem wyjazdów zespo$ów ratownictwa medycznego do zdarze"
powoduj(cych stan nag$ego zagro%enia zdrowotnego od tych wyjazdów, które winny by&
obs$ugiwane np. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – okre!lono wzgl#dny
(domniemany/teoretyczny) wska'nik liczby wyjazdów zespo$ów ratownictwa medycznego na
miejsce zdarzenia w danym województwie jako pierwiastek ósmego stopnia ze stosunku
wska'nika liczby wyjazdów zespo$ów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w
danym województwie do tego% wska'nika (u!rednionego) na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Propozycja zawarta w projekcie uwzgl#dnia dwa nowe kryteria:
1) liczb# zespo$ów ratownictwa medycznego ustalon( w wojewódzkim planie dzia$ania
systemu,
2) proporcj# !redniego kosztu zespo$u podstawowego do !redniego kosztu zespo$u
specjalistycznego równ( 0,75
Rozwi(zanie to stanowi dodatkowe uzale%nienie wysoko!ci !rodków przyznawanych
poszczególnym województwom od proporcji stosunku wysoko!ci stawki za dobokaretk#
podstawow( do stawki za dobokaretk# specjalistyczn( oraz uwzgl#dnia koszty
funkcjonowania zespo$ów ratownictwa medycznego. Takie rozwi(zanie jeszcze bardziej
przybli%a kwot# przyznawan( ka%demu wojewodzie do faktycznych kosztów funkcjonowania
systemu w danym województwie (poprzez uwzgl#dnienie zró%nicowanych kosztów obu
rodzajów zespo$ów oraz ich wzajemnych proporcji).
Ze wzgl#du na potrzeb# zastosowania nowego podzia$u !rodków na finansowanie zespo$ów
ratownictwa medycznego do !rodków przewidzianych na ten cel w ustawie bud%etowej na
2009 rok, zachodzi konieczno!& jak najszybszego wej!cia jej w %ycie. St(d te% termin
wej!cia okre!lono na 1 grudnia 2008 r.

4
Równocze!nie z uwagi na konieczno!& zapewnienia p$ynnego finansowania zespo$ów
ratownictwa medycznego na prze$omie roku, propozycja uwzgl#dnia odpowiedni czas na
wprowadzenie nowego rozwi(zania. W zwi(zku z powy%szym w pierwszym okresie roku
2009 !rodki b#d( zabezpieczone w wysoko!ci wynikaj(cej z obowi(zuj(cego algorytmu.
Natomiast po wej!ciu w %ycie projektowanej ustawy !rodki zostan( podzielone wed$ug nowej
propozycji.

Wej!cie w %ycie projektowanej ustawy nie b#dzie mia$o bezpo!redniego wp$ywu na sektor
finansów publicznych. W projekcie ustawy bud%etowej na 2009 rok, na finansowanie zada"
zespo$ów ratownictwa medycznego przewiduje si# kwot# 1 730 500 000 z$.

Regulacja nie jest obj#ta prawem Unii Europejskiej.

5
Warszawa, 24 listopada 2008 r.

BAS – WAEM – 3309/08


TRYB PILNY

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o Pa!stwowym Ratownictwie Medycznym
(przedstawiciel wnioskodawców: pose# El$bieta %ukacijewska)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r.,
Nr 23, poz. 398 ze zm.) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt ustawy przewiduje zmian$ ustawy z dnia 8 wrze'nia 2006 r. o
Pa&stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U Nr 191, poz. 1410, ze
zm.) poprzez dodanie art. 57a dotycz#cego zasad podzia!u na
województwa 'rodków finansowych przeznaczonych na finansowanie
zada&, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy. Zasady te maj#
obowi#zywa* w 2009 r. Projektowana ustawa ma wej'* w "ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj&tej projektem


Prawo Unii Europejskiej nie reguluje materii obj$tej projektem ustawy.

3. Analiza przepisów projektu pod k'tem ustalonego stanu prawa


wspólnotowego
Projekt ustawy nie jest obj$ty zakresem prawa Unii Europejskiej.
4. Konkluzje
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 wrze'nia 2006 r. o
Pa&stwowym Ratownictwie Medycznym nie jest obj$ty zakresem prawa
Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego

Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, ochrona zdrowia, finanse publiczne

2
Warszawa, 24 listopada 2008 r.

BAS – WAEM – 3310/08


TRYB PILNY

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Pa!stwowym
Ratownictwie Medycznym projekt ustawy o (przedstawiciel
wnioskodawców: pose# El$bieta %ukacijewska) jest projektem ustawy
wykonuj'cej prawo Unii Europejskiej

Projekt ustawy przewiduje zmian$ ustawy z dnia 8 wrze'nia 2006 r. o


Pa&stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U Nr 191, poz. 1410, ze zm.)
poprzez dodanie art. 57a dotycz#cego zasad podzia!u na województwa 'rodków
finansowych przeznaczonych na finansowanie zada&, o których mowa w art. 46
ust. 1 ustawy. Zasady te maj# obowi#zywa* w 2009 r. Projektowana ustawa ma
wej'* w "ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. Projekt ustawy nie ma na celu
wykonania prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 wrze'nia 2006 r. o Pa&stwowym


Ratownictwie Medycznym nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii
Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego

Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski
Reskryptory bazy REX: Unia Europejska, ochrona zdrowia, finanse publiczne