You are on page 1of 3

tutorlawgroup.blogspot.

com
ภูมิศาสตร์
1. การบอกระดับความสูงของภูมิประเทศในแผนที่ เช่น ความสุงของภูเขา ที่ราบ หรือที่ราบสูง นิยมใช้เกณฑ์
วัดจาก “ระดับนำำาทะเลปานกลาง” (Mean Sea Level) ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับนำำาทะเลโดยวัดจากระดับ
นำำาทะเลขึำนและลงติดต่อกัน สถานที่ตรวจวัดคือ เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. GPS เป็นคำาย่อของ Global Positioning System เป็นวิธีการนำาเอาสัญญาณดาวเทียมบอกตำาแหน่ง มาบอก

ค่าพิกัดหรือตำาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ทัำงนีำ ยังช่วยบอกทิศทางการดินทางของยานพาหนะทัำงทางบก ทางนำำา และ
ทางอากาศ
3. เครื่องมือวัดลักษณะอากาศที่มีความสำาคัญ
i. เทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิ

ii.บารอมิเตอร์ใช้วัดความกดอากาศ

iii.แอนนิโมมิเตอร์ใช้วด
ั ความเร็วลม
iv.ไฮโกรมิเตอร์ใช้วัดความชืำนของอากาศ

4. รี โ มทเซนซิ่ ง คื อ การบัน มึก ข้ อ มูล ของวัต ถุ ที่ อ ยู่ ห่า งไกลทำา ให้ เ กิ ด ภาพ อั น เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล สำา คั ญ นำา มาใช้
ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ
5. ภูมิประเทศ หรือ Landforms นัำนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นทวีป (ประมาณ 21%) และส่วนที่
เป็นทะเล มหาสมุทร (ประมาณ 79%)
6. เทือกเขา คือ ภูเขา (คือพืำนที่ที่มีระดับความสูงตัำงแต่ 600 เมตรขึำนไป) หลาย ๆ ลูกวางตัวต่อเนื่องกันเป็นแนว
ยาว
7. เนินเขาเป็นพืำนที่ที่มีระดับความสูงตัำงแต่ 150 ถึง 600 เมตร
8. Climate แตกต่างจาก Whether ตรงที่ Climate เป็นภูมิอากาศที่แสดงถึงสภาวะของท้องถิ่น หรือภูมิภาคใด
ภูมิภาคหนึ่ง เช่น ภาคใต้ของไทยมีภูมิอากาศร้อนชืำน ส่วน Whether เป็นลมฟ้าอากาศที่แสดงถึงอากาศใน
พืำนที่ใด พืนำ ที่ หนึ่ง ในระยะเวลาสัำน ๆ เช่น เมื่อวานนีำเวลา 07.00 น, พืำนที่จังหวัดสระบุรีมีฝนตกหนัก แต่บ่ายวัน
นีกำ ลับมีอากาศร้อน
9. การแบ่ ง เขตภู มิ อ ากาศโลกนัำ น มี ห ลายระบบ แต่ ร ะบบที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มได้ แ ก่ ระบบของ Koppen ซึ่ ง
ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่เขตร้อนชืำนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ส่วนในทางภาคใต้นัำนอยู่เขตร้อนชืำนแบบมรสุมเขต
ร้อน
10. การที่ประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมทำาให้ดินไม่อุดมสมบูรณ์เพราะมีลมมรสุมเกิดขึำนบ่อย เกิดการชะล้างหน้าดิน

ทีม่ ีส่วนประกอบสำาคัญของแร่ธาตุในดิน (Humus)
11. ลมมรสุมที่มีอิทธิพลต่อไทยมีดังนีำ

เชืำอชาติของคนในเอเชียเป็นคนเชืำอสายมองโกลอยด์ ส่วนพวกยุโรปนัำนมีเชืำอสายคอเคซอยด์ 21. การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหานำำาท่วมบริเวณลุ่มแม่นำาวัง (พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร) และทำาให้มีนำาใช้ในฤดูแล้ง 18.ทะเลแคริบเบียน พายุเฮอริเคน iv.อ่าวเม็กซิโก พายุเทอร์นาโด v.ป่าไม้ผลัดใบ Deciduous Forest เป็นป่าที่ผลัดใบทิำงในฤดูแล้ง เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าโคก ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ 20.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน ทำาให้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 12. นำำาเสียเกิดจากครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ ตลาดสด ศูนย์กลางค้า 23. การเคลื่อนไหวใต้ท้องมหาสมุทรอาจเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ (ในปี 2547 มีความรุนแรง 9. ลุ่มนำำาหลักของประเทศไทยมี 25 ลุ่มนำำา 17. แผ่นดินไหวเกิดจากการตัวของแผ่นเปลือกโลก แต่ประเทศไทยไม่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเนื่องจาก ประเทศไทยตัำงอยู่เปลือกโลกที่เป็นหินเก่า อย่างไรก็ตาม มีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกชาน-ไทย และ เปลือกโลกอินโดจีน มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พม่าซึ่งเป็นเทือกเขาหินใหม่ ทำาให้เกิดเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ทางพืำนที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก 14. ทะเลจีนใต้ พายุไต้ฝุ่น ii. ประเทศไทยเคยมีปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดมาแล้วในอดีต บริเวณภูอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เป็นภูเขาไฟที่ ดับสนิทแล้ว บริเวณนีำสามารถปลูกผลไม้ได้ดีเพราะเป็นดินภูเขาไฟ 13. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เกิดบริเวณอ่าวเบงกอล ทำาให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ii.ทะเลติมอร์ พายุวิลลี่ วิลลี่ 19. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนนำำาที่ดค ี ือ การปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศวิทยา . ชื่อของพายุหมุน เรียกตามแหล่งกำาเนิด i. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ Evergreen Forest เป็นป่าที่มีความเขียบชอุ่มตลอดทัำงปี เช่น ป่าดิบชืำน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าพรุ ii. i. ทุง่ กุลาร้องไห้เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสำาคัญในการปลูกข้าวหอมมะลิ 16.0 มาตราริกเตอร์ ประเทศไทยได้รับความเสียบริเวณจังหวัดพังงามากที่สุด) 15.อ่าวเบงกอล พายุไซโคลน iii. สามารถจำาแนกประเภทป่าไม้ได้ 2 ประเภทดังนีำ i. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาเรื่องดินเค็มมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บนำำา การตัด ไม้ทำาลายป่า 22.

ปรากฏการณ์เรือนกระจกนัน ำ มีสาเหตุมาจากที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึำนเพราะมีการเผาไหม้เชืำอเพลิงจากถ่านหิน นำำามันในปริมาณสูง ทำาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลอยตัวอยู่บนชัำนบรรยากาศ และก๊าซดังกล่าวมี คุณสมบัติดูดความร้อนได้ดี แสงอาทิตย์จึงถูกดูดไว้ ไม่สะท้อนกลับ อุณหภุมิจึงยิ่งเพิ่มสูงขึำน 27. กฎหมายระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่ i. ปัจจุบัน(ปี2550)ประชากรโลกมีประมาณ 6. โดยปกติโสตประสาทของมนุษย์สามารถรับความดังของเสียงได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล 25.พิธีสารเกียวโต (แก้ปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) iv. การจัดการปัญหาที่ดีที่สุดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเนื่องจากรถติดในกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการระบบ ขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ เช่นการจัดให้มีรถไฟฟ้าทัำงใต้ดินและลอยฟ้า 29. อนุสัญญาไซเตส (ห้ามค้าสัตว์ป่า) ii.อนุสัญญาเวียนนา (แก้ปัญหาชัำนโอโซน) iii. วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 30.602 ล้านคน 26.อนุสัญญาบาเซิล (แก้ปัญหาของเสียอันตราย) . ปรากฏการณ์เอลนิโญ เป็นสภาพการแปรปรวนของลมฟ้าอากาศที่เกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิคทางซีกโลกใต้ ส่ง ผลทำาให้ อุณหภูมิพืำนผิวนำำาเพิ่มสูงขึำน ดินแดนที่ฝนตกชุกกลับแห้งแล้ง พืำนที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ประเทศเปรู ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา ตะวันตกของออสเตรเลีย หมุ่เกาะอินโดนีเซีย หากเกิดบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเรียกชื่อ ว่า”ลานินญ่า” แต่หากเกิดบริเวณแปซิฟิค เรียกว่า “เอนโซ” 28.24.