9tatw iliurtruole

,,KARl"

,v
\F

il

L I ET U V O A

(A R IU OME N E A

AAVAITINIS

LAIKR

6

Visuomend nusislaiiusi visomis isgali,nis gintisavoTiwnq
i!rvi. dls diporyrno rdlqo irn!, snuL! n dt'oi{ 44e!irkv! 'ct tsvdrddir !b Ftu& J6q!btss|o6rdL.! ,i qr. Lihjo! *nwriu5 tr ! ruqh{6 d;i!b i!,d*tu !4rLtu d udr{vynrur: Fnld;vt tunu.xbr rjD!

r4 rrp Lolijd r LEruvq rulhryo r rqhDi, r,@ nhlq ddrr FnliDoh' kiui. Lv4!u; o er rk(dn!d4 irri6 o haoqhtut Naui! tvn

yyn4ryb.lnqk knliq F i&! tsqdrd!

kikior trnrulq) erLloe r n{ !44 8 roniuqr Ln(!o! (LihF4 er&udmlF radlv;i

3i run,lnr

-.

urdtD'!@ dq, .'ro rydNrvRr

Jilv

lKirijv r r.k{

!d '4ue

nn r rcd"d soq.. yFrtr -r;.1,;" tu;m Fsi

:!lq

un d

etrn,'dtu!

wn d6eqkij61 r@ o| ]dtq' qdnt' .v& s!hFl 5h!ohd. brciir Fkiilr poqF,dnn4Fo er,o ftdqb 4 LtuB q bwr I otu; d'n;q io; '6b6

r!d.n hr sJlon Lihiq! vvuqy* or bd ji ionrrq F&' q nnru;q rurrk;

d4n3r tsajhe bdiwbq r knrirq vynrs,E du;r do { qbas eifui Ie |.

q'u

:i:"1- ".- ' ,!addbh6.6n+
udqle !!du&. rcb! rcft;;

n+' N t]i ddbl E rc& @ rj vo!hcdo6FxL ud{vq r.hpi tsd.q,ryi.qrye, E, tu
!b n{|l||4 |dt6

bq
f u 'i d l i b l h r c hot s bdloF lb b l j G { bii, leh n<Fpnr! !6Diui! ; kiidv dq5

w;.!ryu

&b

idro,

dr

FddFi

s

tlicd llri (fu PnqFq lEdab; udqq'fu!'!-FjdyE.j'|Qn!bonildi fd!* lEnm Eindqq o ivyhjlr rMd n bjjii, Ldriiq

ab n;

tsarr,!ldd{liLndvtftnu!{bneNTi[!

.n6 ritL;d n Low siorfL-lqjd LEh,q r; iwH;

PqJLqlfulT|qU.|i'E'Luv*n. PqrLi rdd @dyei inlr.NJod* u F b'oyu'i
$u E&4 tsfdF{ koEl{ bq! Li. ?dryH! ,@r ro!b! sqq &i3;hu rFlju bHF ry. quvh F[n fuqqs v jlr y udk rb E(q x l q

4rd iu Ldjq idd i rqblL Fi{,6a d'htolvd'|odiu!|.|!i!i6h[.idb|}n,l viith+ rnruvd Frwdrr db Fdi@ cqtudo rfud FEj{'.r.id&i d detn !h{ E',6| @bodd! j4 ryEd'E tui! HFi i hulih

n iodr &.q&; ddinn d!

je d66i i rdL*i t'se !ri&'ybr, dkdpdF! pd&i nqnt qe pdi6E uid tsloje n rntd.er 3io w'dsy*! bdeinqi ie kond ; prG*dn 6re va;uwjc Lrrld yn &Lin$ rdt rnu.itr.h ,ftqy[i vinyhr h;q 4;drr n@!6i rr.'i 4 Ldhi !id+ Lnhwri pi&ahq ruo prL rjLq n d..! dkiqi,

qn ddh p*.ilkr jn hu,o Lkhfli J.For pq'{a rot L{L!4 ,d Pdrj" e'jturnin h.!lipirnjLi[+''n!ty6Eihhinul'd'.

Bereikalo nepakelk,garb6s be nenuleiskl
iq ivyLur Pilqj{ n .r rryUulji bqnrLIiF.dqnLJvFlJnbl.|.lb( rle iGq i5id{ ltg h.' de,n l it4tu 4i! ii q qtu. n i*. !.!@ |ryi. iry_
tq6v|liy6e'd,*t4dedivilu;r!l@i{ i.6r{ .IrF, En d i& F rj{ D!4 Ldd4

pie r! jwytdu LEb6 e.a!d!, !n6ir ly6lPddr'nnfunddj. Pntui! Eikdr !&e bi\ rrq ri,! kdi r! !rybe rLn{ n dnoqdq Filarf, bb!&rydllqB!i*ii.dr{drudbnb&[ pdi*!ry 3n! Ddidd ddr d. Ftidll{E i nr. Jn tua !d!d ; F'*yd, r eoku|;u

d) Didlrr! prq !l}l r d4 L6 didn en.i{ j; dnu-j. Gml!qn{! !@rba.. dl nl dqqbn' @ i t@ j {rdl rl qb r&d Fh p!&diji6 h@ddc ; ti.*i4 liq 6i l r!i { i l nq4rynl i d,@ tLub| !d. 16 rntu, d4 d|j!6! dMn hq&l||qnrdilne+

E

lld

n l&

li,:jld. rb.d^

r"-

"*'"

n; tu d'

d.

!\

7i 6r &qi! Eddrn'i tuiu E nEd\ o alBd idr urlir 3 l(f f id ijL n g t @F . n u E i|E

n{l{ drin. d yn tu-

Nufuqgnu]E|{'qftiplarbog|i fu;dLffib;{i[dULvi4'd'd,d B6l&lpGldfu,Nd!UlDE.ddtuvoqre 4!6 4r iidE-h:r fo@ M, jn hqw ii3.u6 gaqt j.a n h4 blplbcijd', rcu n! brto bid pdD6 hbri ibabj. rhdnEn, h.t mn4 pqin xd.4urt ,t& ;hv ru4F ednh E n!,. sPd;.tsd4b'Didfu{!6d*s4n ii E4 i{ nj@ i,.4rtuFrjqr LiLo.&@ bii, dddd L Ldi! iqo;. ,!L 6!r-i!!{ e i4 lqF,ri 6d eli.vs dDu4 qinnq n u pd nd4 {jqB LN itu nicF i",uh r r!r! r hc Erc r iF! diy!& wy;lrbjo vro rrG drry r ilrlJq Jti bi\ h4t 4id4 r hto Fd hic je qk4 E d F da Di'oodL b';: * tsi& xdlqGi b, i{ dq ,*rd{le FF4 hddtr, n tu4 4jus lnF ftdubji b4q@6d6e'L[dFin4r.d,'i&h riyyq ottj. b*" E b4 d! nun|ru bt n Ju d rid.,@i!|.*yE, tub d! rnD b"i,

h|En[6ldqbbrbi'|q4@!E.rd! 9lP{e!;nqdldieJ'qjju4b 6lfuq & dd-d. jd F,-t -_ rtuF!, erbr q4o14t n Lbinuh! lqIpquqqq4h.tvvJn,l!|*dduiq. {u|''l{eed.f[!j+biLNrcLro3.b|4 |l&e|4.olrIgd{6Dd}Tolo!v\('dE uuh i m Nu r4{ @&lrt* n e tunE 6u d&j4ni Ddld r. i.4 i.G ts;! q.nl tud i d.

{ to. Fu

s'h,r.br.dddn'h9*Ffu3id\4 k''nn&!niifudt.d;d.!d|Edi@!''likd ,r e . p;- ts6r @r+ q b,p dr j,n, 6.p e.

bd tntliJld hr 1tu4 @ n eoddr c lDfuqs!'iibLf|.dGddlQtEd!n eE!. tu& rtu@j! ldidqno thqh lE llE|!d|Bu..!ryuJqrUqllqigh'. hyd4U4jdbi6ldenbBiE6b a ts,'n@ ii r!n-q, L d!d;qi! si&{e ,ofuw r .|!,|tsd6 Fitniu didq|i d! tu vrdye d" d, Br;ls L6 qrqqlF. d@e r tq Leq !Du. d 6 b rEdr Ltd n||!rd Dd.d.;dd* ^-" diy.i. .u_ ,i bt+ rd* d*q;. "-q D d b a i d 4 *h ! r y d E i l {m d t A i ! q

I sEL

br |ryildnru

n Fdn.

si E'6

lri b i i,ine Ehulr{ iryca rFwj{. .rq.hqR dor r F* lniqi{ i'!h'.ekyd i;rFruirqd. r N6!r6nii@tsEje, Lr Fj4d b e rybqdnhad,Lid'4u!dE'!.|i'ilqbbbH edd-h4,!e d4 FFodr -r"bi{F,tu n.q nlbr E d'er rk I d,yu1h.r 3' L*(u Eyu e{di rk4 &44 n ! i, tu nLddt, &6auqj' u

N, irr6r,t!r@ __ Pdi* q| 8q.bt' I!d.d{dl ]ruuJ' D l d' rui 6l l tftl IpE dnrqti | !E p,te!b[g Fl htr4ul E dl edN d!i !i ' Tdhl Qu.

Frod.

bi\

!d.

tu
&a iipr

in&
vnu b

; jx jwldvrde
ivyGqr irlhiq td Eavite.

Ptui. ;{;Bs.

^dh; Li e; _J E, rd n idi\i E,!{itu;q llry djjrd ,b &,i+ rbd, M{ P4iu@ s4 vyEqar 3w@rr'* F id vdq e ..G n etud!' Ldd Hbr 99!f F tdoq&F rG d|fuEd-|b]d!i!jIr&|l.rtjtoql!#' H @|. b da J.fu.j|.li,s r6fti Dr"i e tr n!!{ Fr tekt F;.h p.!o diB arrd

ualand4 Lietuvai iodis visuomen6s sunki4 Irhsq
Li€tulos!y a syb.i
Lntrtq bnul,ll|d L6q hih nv|6ir btt'ltd qjqr xnir{ itib $E' tllsrb

n dlih v@'h. L r4tad F@'c jlq jo. ii Frorfiei{

dlllF|E|<,ldeI.|;E\N.Ivib[h. !.i Flit .bnQ ir dr viu lild,4 6d

j!, jd. di {ro bd, ae ni4 x.dbq|4B rd n@ b's s d ri|fu
hh r{od. t.qDr'

d Ld"n dd*iq .i&_ldis drdc.6n6 L iotq "tu.rE lbd h|.uj;q dyn brdur b ruliu vdrthi$ @h kid hiir Eq!'{ I' Lfre buqlq. Dliird.vlnovHnod|i.vnolLh'qN!P.;

!i.l{pr6n6oEvyfu''b!,od'qbhd. Fdft rybj Pt@d i rid' -!' T&E|h64bdFdrgadgjipll* m rqd,'u prcleq4 r4dn ry\q rinq tdG !;.iu tibn! drdoi rsitul

ir*yu

rtr

.','k

t H6

-.1,!" r jq r{istu Ldiv srjlu dvii vrulth irrh, b. u&t6

'it q &

;irdE'ir raqlindqi Bi6r

T &r kldq ddqs! i td_ viE Ej! b'

.$

6ffi

L-!.n

!, €h d,r46{;

!dd,L F6 6ts Gbx4{

svo iqrii4 b t+ vrDyu n l'ltle tsrry* dud+ w.&d FtuLdlL rL dir bt d6bji v0 E;t,ttFlr6tuNQnb|@rkrrdrl r.j.&i!ql|JdleLleiJndn[6

lqqEl!rr|q6'+idqlP&L L Aqhui, ! *G hq4d 4 t@ s

Lturr

L r (j!e. ^r;, P.RoEb1st.c!4J

skndr

r' Li4tud', i.6d

x-rib

LrEmos xARluomlts xoR.rIJ sava NoRrvsAruNo.

I lietuli{tautn
ti'j TNd d!i*. Et dqth{ h&@iq

hitd

id4

x4;tutbq

n.t*q di4d i

4ib!q rrrF,
F€. M ' l{ ' ' 96

.ru

-

b jc !@

{isronenApasitaVisa organizuotoji lisomisiaPrezidcntui daio Valstybas su draugc 0yriau_ gonisir ncl gy\,ybe ir stolatitautos trlstybas sybcbudriai sargyboje
qsllldj{ doqbt A4rbk rdrt{ b|ad.hloi6[!vlny*PdrbLdbl.N rLd

NIdqFr ired! ,qb rpln aEiq ;oyEF ldqqd.d16r'n.{rb|{||!E/+erq 'rq bAIFJnknel.dsd+dq4tr'hitslu' Eiq riFdt - ld.*. -rc r6bF dn'reF k id rtu ;idt Fiuhid. rr i!@r tr b!<,!lq n Fdii.d@.r iiurl.t wljr Btu i.Fi Fnt4 d trb bwiq Fi&i, ,,!.j!! ,d bEb|qljrrdor idb*d,-'-fu ni'{ |'.fur cr lro EF i *,"

u;"u*.

Rqpruikq P€ido64 q.d*iiu Edowvt{ & LLruq wLq@din n"-, d, #tarbrJlmDd@Fddt d tr.d b. bi!;rturE ihb "h..*j" iqtiuNbiFd'h,b!ti.ArLlj'''n'uPrud.4 6ru4o ;6ri iq r&h' nr jo t'EEb n d .r' q;allls,{d! tu' nrd! 4ad bF ied [di4 ead ilrs d @!vL sh. ri| qrd&ii nu6d! LhYq rr*rbh d66 qjq@, $jlljs td4tde rtbtj;

!!s|d!.n&,dbllrtqo+!iu4|d'6'h. L F,i d {F . . ' . - ' ndlA h. . _ h 4 ' prwjut r djqEd 4dr'.ru

Pld
dd qr |!rF

L .&h

r.d dL

r'.,rd .tur'e *'"". tu.;. ;*"qt
SE REI$LO NEP^X'O(

-

'ni

L;ri di

trr

"i4

h!;^

u'

Ldn! tudbr h!vi{

ie!!".qF* '* -"* GAR*S NE BE

lnfrr

vrb'!

3rj@

I C .ova del
ssy:yn 3qauluqiryHrc;, zFhnai, $idanu da itldpe pdnheprdaiDi vidrha n r dtts RyjigahE sff bili,aoD! r4L*iiji ukLL Lqweri J;I '16'. vrd;A.

l (ri kos
'i l u n d l 4 n i l l i g h 4 6 u i {{y ( $ '- o {'$ c

hd.. hft vidh6, ti

hryo an!jr61 Dltodir ri; r4Bty626

p!i..

ivykusius

P(d,

ilFrhi

AnsLiji

pb piknior d*ybiu jiei.

siki^ri5

wtnyr4 L*

p3or.,

kad jql! Tii ja dr

pu!& jq! br

isudhuh. !d{ry&.

iq di'!oj. raF d ' dG$d ascdn n{ jo! lnbrijonc (!noj. podnoc) tu naodq EnojinN rTni

.i ru D{ , . " ton P n iwykiq ym p6ny'$&s jirn!! R&,.iqrs1u bk

drik$di

€+huih&.

kld brinsniqj{ tsdk*1iinu j.* pBklnti troPc rfchpi !.bs rqibn., r Lrd bkr neginiqi 8u. trr dFudikr !udf!{i hip pr jiga. o trqin rik d! rybqos n !dqd;. ldo6u Pdyndi kad € pr Fae ne pruiek..bdr dn.rd5 sovit{ s3juigqeurlcniq

, u i ' n r o e b !i ' FL n e btru h.da' t D'a.oi o ' tr porh'@ is ddhinuiiq h; hildonr F.!!
n ti[E]. t$Fic po:hs$6 Dd:bjo kno nqi

apb jv {skhF4

u; brdsni
$qdu

ErqF!
slirF.

n !!
!!Pi!did

.k

vokGrijai itujB

1 r!({

s{jei31 n Frna.us llsirunc tu

b rwc

voldF. &L$i {sijdisi@! &nerhq as'n ' kr ed.q ivykr. jrF

h!r!aFnkmi !i h qrpudioo pr.ojimF f p2 Ds 6iq brsi 'c&ni prvqjq Lrti iaujzfr Pa$di;n &rdt Fdid.iuia a knooa €L kroi. Ji srbb soj pndai {n*yt pftmq *rtinn t. ssqjc e ut jo6 ib! pEkt*L&

k!Fud@

&rikDL qrf

q.

Pavojus Lietuvai vieningai suiungcAme|ikoslietuvius
xt.',{'Eldifuk4!lLto"i!Rrdjlg 'uiildifupinid;b.I-.l4rdls@tnnAtrj. Lq [drri! bbxh tld.tuijot ridi*! bl{ re &iq.d i ql !rahi eE .nqj @ bbepdl d| r @ktu Feffiq i;p i L tsutu Dr' e td!'r4: swq

trcf votd

e, buvo n<ru&, n ji rilo d

bqvo i,auk* hrd Loi.nrcijoj i! 6r) .veki.k! Au'iji, v;rilo ." dJe. rs!

rbk!

,ra+'or

n9t!| l d!xl vJdA ohh' i ub[di dr' !A hql . Ldbr viEE AJldon qrdruoid tsdL

aski. dqih sr n. &k votitijqi tt! Asti 3.*h*d' bi d'; *-.. D-p.!-d. "-"ki r prhnk. !t stjlidn' i-"!B'.o -rt". o h ! tsr irh,yo! L,Mo ruve sb{ 6c \!rrus.

g4Fj4*LiGla

'.d;,..

".;*.

*"-

""ry*

.iL:"sd.n u. tu"i.a|4 *r^"L^ r-;

d.tyE *Fu--F !i"'d 6,iryr'. N Jd.,Md r"ih L &, &dF

N t r' ii. E ]|eid d@Lj6

Budai Zirgq ra8ei pagerinti
wtd4 r.4. Tdp Lryiiqond F FnoroF &wil prrd& Fnrrnrjr !d!r4 Lrnu B4 G*.

lrrl' re,ru

.dbs",

j..Rdt
r:ed r rinr

:'u.'n{
gldnrtrFj d!

L.rrbq tuh'
n*i rr& Artn-

d{Bdfugb[lgildi;nnLolyElnb|j|q E4 rcdtu koryer gD6t

,*-**" -'1- """
daq.&|hbl!,cu!rry'L'd9ts.fuF*d.r. !|dlyd@lhn6i!b!lry*blind|ilys| q lndr6i d;q8 w.d4q! rtd wiiuic o4 i ddb aike Ddtlgq, nq.rr6b! n sb. Lrip nu dtu.

pidfiiqe

r&dr6i

yn hbri DqoELrd t bd. Atxb

n, d,e

eyb,pq

.;""-"

FLr

nresD'h{'NlFrddonninHliE&ic!nd' hilrEs &rbs t r. r. Kbip nbnq grdrii piaugri ldhlhbdinlu@obi.qgidi hdiidv un , rioo {dqLF4 rynuojrqr dnio<n'6i+nLrdcb0iqPde bitr&n[p4 in4nv hry N Didnsie tDidr pd!q4n! !9e jrie@ Frd s! !@n. o{.doi ::ud vidfi. rqbq qjinn.. xino rua!6o knp@tunio Lb@o Bln

*!imd: ncpqd.u.nu.n, rd.t r{.ri d .6b! 3idn6, blndEkduju' Bn .qb&a A.gl! s*nujq d'" -*

Fn*f. F

jrg.

rD. rFlu! F n{ ,,Fnbr

p* ,.J.'". tutd-" ; r"*n. "iui! utvnu&o! b{dnkaqjlr tli3ri
yq t4'|!4 dd ntEi!F d@ l|v lhDl

nx

l!!tur

lqnbr

6dL3r

rlri prplrdyd ddd

vidr6 E*! tss{hbu iv<nn! ru4 edituq.! cniio. .iE!, o ddur 14 qdtutu.<'d4jr driLi;rurdrd ,igininlrn.j. s Ftubj6 n.udoj@. d* hod.o4 lqtt!,r E6

r'RrAtsFnflnqelb|F|oF6nFcrn drr, ni rlniroon n Fddoj! rre rqn bsdq u dlevagld6qh.aLrpbd{1b{3lyD. hqq q;igr{ Mrk&jv li.lonrbv.Frd!]q Lbi rdnq dDo* rrF rryrionr, !{b! EnrcE rL,yb.& nd Ftuo'i ruu&ne r

n l|J{d!

xiduktafuqdhrqltoblly,!er' n*e rry,iudoj6 Lid: jqi3ii6. r Lryriuqnnd6r bndu t ndrji hdiidur dabrioc re .6n!!i wbi! Dchqdqna. ,!Lu, bd dtui &dqi. vld3q sFirb

^-r* turh

srrh"j{ 3rydtuh
hh

4*, ti$
&r]1E

n n!4
.!us

Lrqje ndrru Aqh-&&

ltrckn*rsor a*

ssr
P@ rnrilc

etu!

&rbui, FBudojec brtini kq;;vnq. Bnu. An.b-inbv fih Mrftqc Fmldljq 50'l odi* vn elmir o! &er hbr pltd oNdqnE E@Fr lotsEq juosirr rprrik&i B!' ,5"1 dvq n 61,. 4dhq yn edhrd k*. hr. Toln eiui Puhujsn. k|ful hqlia vn jqnsid !i#'o! pq 1d0, ;iqdoj6 lljqq k!uj. pddb rilni rap sdqll@c tr s(h' dqjo! rua, - d(h b'6. Ntqoo Erj n@d Njlrgii *dnrlDob! r c{hbJ6nlv6k'ei .! !ryrrvino bid* FolrikuoFEi! rrhnditoj!, prn &q nb pn. mqhda uF iqislN Firirb 3a6nr4 ,,h!4&", kdil liF d aigrq srymkaujr rdo. kad &donhudu vtis Ds. aiir juigEni Ee Proncizijoj. a{tun krr:blie, eldqnh* seoi riE n bhkit iuo iu knnio, padda rv:L&i n'u lrni jonfruq ,4ur, kun gaunEi B vitbi{, Nor k8 n ot.jo vidry! bry deiei{ Pidniq, n f*: Dudijd, vrid&trr, ch&di$ i! ansrq3!FL6uj{. ;n!, id nruni F"qn 44 utiwntiadc. junsdrd xbdd!b'!fuYadnasah|rkry'nu prnoj !{bj, yn fdB n{, 6d. rdia, rry)iojaDi vt ruj6 6i Fld sidel ed {i 36iion. MdsL Fdi a'ircj rr6j. kry grrhlraqtu pqrknuj{ n litu! o*. iuqnDi yd N n& g!ndoj!, n ( t arip Nqmrndijd '!ikd:d i i! &usiu L drlgau in*uc rd6o d!4rio

SVIN INIAI AKUMULIA TORIA I
rdi
44md4 r!!+4h6 hr ru tli

r,r75 1.e0 _ (r!1 , i u ia n y * i

rk$dcbftu!

dlkrcind

hri

r, le -

r, ' s

'a

rrnai lrlb i

{iLtqL

u: Eq. Prgrbdd

i4aDs

1ltA

9id;5

s6 n ^ 0 g abu, S naldgr t i l s l y g h rd * E n q G

B rb tub!!

lad nnuonir

ory*i ftd!

n ri !ky!

J.t, !!v , m4 bdruh. ryFir6jah yqiri Q*i

Drqadn ftaq ry$adrji worj qlriio hiEnar Ba. @. (!qn, n slq, !iy. ju akqmdbbr;q rckto.

vdbF_

tsm. p4hldr

rridruonnrn

ri

gd8 iuri vidun i *Fti, o pbidr 3kaftntihr rnidr (ritu e plr ). Ta3tsb3EondntLid!rulkF

.6i'bctrzhui'+jritqi'adinLi {@nd!dbulknthgi,sut.@ unrnyoo,6i Kuq drusir u

rud!idut4bdrngictrheutoigv[d!d'cd.do

Flp.udr tsrd!,

i'nrlnl',{lv*o

tr.d ErE

i$-

;li: :; ilri " i f ;,prlr;'it ;rtL BFB]/ul 'f i lf ;"'t ArFtruE,ts ft",fi;!;if,"lt',!fl "d:lii;i KUR Itiwiluuus
wid4e. "",sid.-"p.,tr".^"d-.*"!i.h..*,.c;"adi." Ndli[in nu!@ -q. pbBtro -',..F Fihrt I pqtr_ ts-, kd' Pa"'-Ftr dk&nsnds iuoiowrd{a roji likrd! vG bdprl
*'bd b rb &ilb

NduB did2iLtle banga auaq Gin4/q rondu apeme visA lhluv4 Kdsd,e;d Dlauka luAstaai,at /,1q, nupe ama /ddtndt ^trl^osva'ozBl aij,ntvi sa,ttu,u auAoamos orangeoybcs uanus daikfai 'r n't zPme jvantos /,etLviAos'asotaantzacrbs tmanPs i d!s^'rt Gausit auAota oaroL 'mones aldnio*a', Aat,n,nAai, A"r';va'. lanauto|a' OA'nnAd' ttetuvtrt vtsas nnkdt nokslc;viat... Ddbat,a/Plo lat|dr Ate4/tcnam

AllDdlbfu'Fi€nE LoiFFqdE4sd!'PbL&di{islrnglhrI LfIi lrFdo dhirahr (i.ihl ! r') FDnn! qkpirr-t! nflrFs&16 .-hi.-&s.. r*h-'

rihB i4n sb !trgli.p dsia< boioN. P|dl'

r-. hd; - *. iB ' " (* L | iul' *lr r pn' n4r iu :i D &g i ddb d -b " ' . i" ;r,"* dhkN"! -kA,

b"i tt* 5. rn- kn- &-." ,--1 '-bF "ry**.i ' icsi d.Lrdn?. hd r.t bi uqdq '"o h*ruroFs jr **1i.. D"r-" 'itsn -*y6i dB6. n4 vandcit hkhi i$1., tvlrq er *i' 'ncB1 F-jhs-s ,ik!i.i i ia" D--. r.L' 6!rv--n n riban'. Fi pilh dl&i i vri dui. ariDi!. i:"k;d! ".. ! bdd;
B' qiduo uip i.iL krd

d.hrcio h'ri { ed iq&ryn. i- atEdnre,cs !!i luDr r c!!udaoh a4iiludo (rrbii!-&3r L.n" r. e.*".d*id.t.dir d-.. rir b '. alubdabis ,k' ie , ir.35 " i:rcunid D-b" ru-D K"d".si itMPr 6,,r '1"'F-. 'Gikr ^'.,, 'z6w *' h'

'rt r - . ; u r

s [ 'd ro

'tiii.i

n'n"!..

t"ih"v-*

bi n;.k*;h iii

k'id-" 'dn*, b4 &-" .L'-dhb'i.i

r'p*i

p"

rstrunn!@u lroq a6r o &r 34nu ni ltnsii ,;.H-1,;,drr; d:l riln aa Dab{;bru. kld 'runrd(u -$e L." Likd"Fy .!'.dnbn* --i-. ppi..Lla b* rv-ii p-r8i*n"nan" ak* b-'ili-'

r.,io *Bh.
kbdk*dp.dilg:

-r"-.-,, "b". -

Ld-r

dns.;e"F"h..1i"

' ncn.i'' t'-. ssn'n!; uoni

"k;dab,n*

Taiklia kulkosvaidlio ugnrnliSgelbdio grardine savqjq
niu kino, (.dihiq rprrr. i L{ry4 pr. rnilooor huktr .ojo Ere r 3qq& 1 d. n buwo p*hni (qopqjq cr anana c4air! j.ro Frcird oo rFr r.jo Ps r D.nd$ ts p{.jo i kuD bnibni, lil cqliB Nd3!w.n drus apqkqbq iFjF jah ,vdgq bicrb vnrilhru sb d-b tsllidnc $k&i. r,ivk! rvreb| visdi Fo.savo dqg n i til4:hiq'ard.!j€Lpkttiod.n'pad:ieu,FI{ pet4{ wyldFr buwotskdh! i saidib hip'tri. r. Gdg.6 btuidnuoia 4s i nok@rh kropr, Lud! biig. tq piiq bdq gc gd* dn6yji. Bft1io o.n pddrbjc a Luopr 'nr vrp6! d3aiLavo ape46 onrn. dI ul!{.

n ii s{ft 6! . kadv6! nwy*o chii lkryiu6 iki nDlqt. qdd pnr diao i.iE.do,ts*eujo LnrE Lbjims Lnunrri in4 ci cigrtb iakyFq b""o *rqq. lrrudb! sEmbr ruL!, pi.ju! rhk4 sid. i LbJrq. 3 L.6 6uvo !d.n1 n du &r1bi, 3 (i.edir.hiuwqrt&tlq3'9-piukotsshaudq dad ki@n. cr GnganL g4:dB@- Frislhno HL &*uvu! i du rrlriun rrn F!n.i 4gijq vdau (jru j. p4r.) pdto:Y3i!oe:p(r.e6full{tol{Pudiqlts DuHnnrln, rr& nrl:vulnji kir! F!6ribi n.pa jigi pn {id pro 6tuu uFi ; tsrilo &qs nuk!qi!. BrutrG€ d., 2dva nqn. pu!k. Grigaits buwo

NdNLB rii 3cdaond.

knki

j.sodr pud. GFodr 'ipnoon tsHiwo i idaier, o Lru .q nn n krlin4 Lrd

nlqnr

,,vnu! bdrndu! hip ,bani

i.mrrplinlotstFki}qucigb|o6u4ihv. rkudq4l Lu,nn rpwrhi, Ewlik pq$qoni bvod iuw{tti i virnu! Lr.ji4. dqar ts s.do* kry! od. rp{d. n hoE rpn !r rrri4 laip i.i:, &! buwq ldlq ndr.rt. ; 16 pe Ec.kitsEg1i.li*oanihqtDk!Prilq'kq6igdr vriar lr.iie pd! nc.rw ed. 5.krr.i t suprdr dnbdid, n jv !vNL! o ii Lri

keiDydnb drdo Mq, evo ierrh rdrir. rdLu e Ldlqvjdihrri r. pu*. Gi..6! i6:Lydo ftuxd! iqgid.jo. PtrhikaE! psnr.qkq6 jL p*nirq eu 4 krcilin, Lnki j.u kdri{. rriF*.E. jF,s&8 kdr4vridlrftukri !n.6snmuknn 'iF.rt !j{j! ,Fo3o ri*q *rpidd n lqhid: kdkcvaidb q!i.! hnq *riqn I ii, kqdr hw ikdk@al j didnlG Lrh stsudrh8 rtnq .n. c!b8l1 i!d. I oiu! r ldiu rpruro i Mai dqi, kuln 3q ei, jsq bqwd praidh, bd j pulk G4aidr jru ro dr. Ldlffidihlln sbtd{

R&dB hotr n padrk jur 6d n bd j. !. cdgiid! asdEjq nc rik kdko',idi, lqnhc syq {rdni, jun. pqi* GnFiti u! 6i Fkd. ps!. G6srr! FdF.jo art dr4aud riryhrq rrcrt., q, b bwo rpdvaDdvy.io tryrid. Pri ji rpdqvaEd *ryriqni, apddreiitu dnd Lpr :Dip lprn 6d, ,,, tsndjo lFi <i.dir Prn&tyjc. ilujr, j.sr . pndui d.ug Du6briq r jlgdbijq dn4 dd:d! s{dde Fidqi i FFrhr i

yiry. Nrriid4i.ji <!,i riksi ts!p!*r, p{Uilr'P4ih!nd'ci'rnl'Eed!'Ijdqj

d:iu, lPqkF i Nllrihua4 Li€rvr. udqvr F:LkF rtsri{ d!. PEd:bj!, rpb r! d (runo bibrbEa bd. n! buvo 6rllE'dodu '4 noftj!j&3jo|rP'l!l.&'

prdd

nu brdr

F{j!j.,

3rud4

Karo laivas audringojj droj
o. tilh;ko
b. srhrt i hi8bj. ds c yc brm4r{}iiiio, qr r hrgr srur h4 rlr ir ji. clrbri Bilin i;uin3i ira, rmon rya vodatr* didrdi k*rsunrhi hidan. p4 nds i *!ni bilai in: brla irq rrid orkyhL ripa rye i krii. hi wi e3ji6r wibj osb*n plG r.h. ticiDi pnlidqi@ pri bio hnih& dni&rio l.snth* Forseab 'd.jido rqkrn4 prilre roeL n (oobL;r .ci. IilL dvircj jier Biigos prdlda riFij pd br. Foil snuih np dloi i tiratv Ergon?ji. uzdi nn.jah wi$ duft. ,i!u:, e*ikrirD !r rnEi u; u.isiq Yiie rhFni _ hi4 nrb& .rgiodo po koj@b 6i Dri{nd rE!:ti, p4,L iirr h4 nbi !u Frcp, r Bvr. rdri.ldntujui Bais6 dil*a, p*qn. wrj* ju k*se ldbja Tyk4a nqq ?Binqrwiq i hir banR puic i oq n ridrbru +hdi ed.jo apG*ut aL lqrbdaL ruildiron. kok 3i h4k& dahr drcdo { bls n :6oi& ter, rdt w-dro&{! !ik{y. pL,uo*, p*onrii6 soji .N(irJ jir6 niqbn n*yn Lrkokio nu nrk} supid4i sd.je ia;bhi viiyqy*r* 3pd,4

znoi.s - jir6 n.B?ni b.i nyFbli svatr kai jircn J.q qf

prr kcnihe.

luni k*ru,, .idyd 4.3hr - Do v! vni dnb. rluba erloi .D

b rJL p!nu! -'

flrs.rckq hrc hsv"o.d;;. ri! [i q rrr rh

dqkft i q6b iF*{i. Ecrcli wri.vq: pskdbji L{o hiyoo v.rrwr rjdru& hoh. vqrbr r Lr;b.

16. d!h!t lrr ftun! qhru v.; @! drn.r-h. 'iedr *.d. .{ .j.a n;*ie,. "-d. d-r. pnb, hLieb j,"ni," -.-"i .i , bn* r. L*;,_'ne.:^i ,ob ndi -*rhr -ri;. \ri n4 !(br6 njqb.r.&

?it &*b6qr urdor

!kFQ. brrgq

fthigoh wrri bhdioh rrimrvdgL i krua sr. kud peFrhd. ji4 bnd sLb, ftkq DcErls, nLka ntsji pd. tq drb- pdphukti p.sdb3 ekFhE ri@E rd.iLd. siuro* Nps6 riirint i riiru dru ;q jirFius rikinui pdikq biq n ,iftnrG aql! jau jrddro rilih{, nqpakljiies rjkiEs TdiDi pa'!r6 kn*ri, ivrii! oi*e| ydiii uc i€ - i,pidriq !,pidrhi, an6j-ri: eywli;ql kra Pur dhoji Lov. e 6 nqadrn jir. Bd $r

3i! hbo iud4

hsE !ois'

iu ilBryn

r

E

d8 {nn n 3r.
vaid.iyiq Ets. qrdaq bj lidoj, *qr prL! rd.q6.iu,;a d.^u yddo@ Ncprln- prd6. rr, o pq hijq od" vd dq nuqs Py&5, idlulh! ii@i qu hi* i;s. ivy*"6b. r} jirhhlrDs Dptuie*, -d{ vik* prndu niylo, didift. dijos !h dk srii leiq kry:Li pnq n .a(6 hdu*, riqdjdnji kq vi< I iiknadur bitr ,.dh ,q gdn6r

jifthro

nlbri jqtr lnc $ve rrukbnit er - ji,binld. M6 i joi ph.iu. wsodlih {.k rili{. 6rhai j.

iL ,v

sr6td Rdo4 krd uiac skrqlio jqb Pr+d{iq.

i 6!dugD! n dau<b!

odg, l'g ddLiu' lddiq'

lyh alkftai i

Lit.tQ'ndr:dyi'ld+!!w&d6*I.dytu'.. ornqp&.iqi &hor rilq LiE, j!i4 bri rn'6e

ka c<ai ;hojq kdh. 843

nr.

kaip ruiy4 ir.

.r

(Prbais4

L,ip lio r r.,5pud! Fr 4na. Jredd4i bkor kdmu" rdhl o P i l i ne s.h 6qo

i!. sPyia. rid

hhd

irbdo rr!h

Puder ntra $!oe ndu

nr.

. ars! Brq! !rfD,

knon .win daido h4!

$Ld;Lijo hftait

e(wo ai.,.h4

!n-kq pr;kih4 r$* {!mbrjo xryrkr sqkq!!. {knyrcji -irnru En.

bqy*..savoj r6rj

b!&

p&isL;i

_

reiij.

*rjr

iJ! F6' ru6 da!A.8u ruq otlo bit; ru s4i i r e-bduj r F* u k5+'d^bso r ,d.i bd4<

_o -

Lr gi. *ft!

rn jrurwqburil

zDok, Lqd r jru 4!ru.

-

N!bijo!, .duin' I eL Errdra.!
siibwo Br_ 'k'& al6i ky-q ;L{d5 rcg4L

K . : h b ! r. E !
an*r k pe, dhqni, !p&L! jiro d ddr d !. k\rb. kucr elqjo une Ld. Daur cauiDe bni{ eic€, klro, D{ bns Fnd ro;,I bj q Ddln €#K bnr {odEn Kdr,;rc ilc &5 v;r rrj jirci rduDq slo Pad!& n*;r hor dr rrF. r!.ji 14 v.D3 ddrdr s;dor r!rcr F Ftqaoj rrc i!4,t niu rk I s fdu diD! iqqc, iuo lwbs hn qio,rhr $ur prn !!&'i;. rii 6uw@c ftni.: s\i q $!.

rt u ro ih F ' s rlt u

v ; Nr6 n

bgrddn

io tr d!6

i uyh. rr

;l E

?i .

osluoriD

n. prrnn tr i.!*k(rtrEiJ4!* nli vfhiqd.r jitu *4ni F ljiihE (oud raiA;n;;

I r!&qrituj dsrr

rur. B.!.

Fd' pneLl d!Fl rj ql !F4i .Ll qcJi l ru Fo*!.j tri8rF Lr rkna Hro. hhi h(Dojl rnidi oni6rlro Ei

Kari5ki Zaidimai
b. lkrlduod kne ki!i; idqbi{. brtai n Lba rik.no pobi' J?qiLne Eqknei€tu !ni& r pBriry3 bba! pov{r raiwrinrti ltb

Dieoe, duoh!

kojo drero kilsui

riu{ccijai

rh

pdcikiu rd3 Dnv., deak n n'D ju dvsil

gukdLi rft$ rF ,.p:wqjhgut' n bPri riuB4 .iurdr*ius sv{bu, krd aid.iai.i iik& $!ra*q n ! il thkann tisyvtni+ uLuele ar k.d:re 3u abrbod4 krl;aid.jq sruprq
! Ld ! i\{ndi b.id4n rnhsb! biq i'*thh! sap4 pmr-d!, iLk6 is!-

-

E{h

Po re} lLlniq hiDijinq cr!

;'

:^

:"

iwhryti

zrid.jri slLnnohi gqprd, pq r-tr 4nou klru.dqje n srdomi vqdihn iys.*dai 'y.bd pn. Pnd:b! riijo' b{(r6 ir kdq p@ ksi w4 d' dwiju rolu n lad hlp ju bft{ brF wd n.pGfttr hidi 3*q *ri6ti p*e:un6Lura t5 Jlt (hn6q! Lid&, 6i dka rdd it rtu-. sdl.&iq ,in aid.jq D' braq d liq,.*ri6.i+" pq ro

2.i*e.tiaiit@',yeoFl'pia? T[d&'tsno|f'i:y'ioFhph4jn.dpdo

r {d

hid.jv Fulo F6 eihmi

6iq

Davc *ikk,

Fupiq pidlji

eg! prr *riti{,

Fbaiu ntrkqn hilyii rysbnt gqP.d3 n L & hidihi N!!id@i pnc Fd6s thilo!, rrh ptB sErd! $n&ni vurrlnlr, pnnnji Fqpi{ 4idr,aiEsa pri kqddi{

{ !.d:iq tae{ hh4 nqbig. tiri brrgi@ 1djd, *.d, v{ pdrnd! ,krin{' i *qja yqqe u:pE .+i Ldin cn:dad{ lupbn ehi:b6 hid.jqi ! ddn!, pddr J.i3! ku€dftF!/ha i .kliiri.!qgd!u@. d rn abnbi, !q**rri bM rcG rrip bwo i pElilri laip cisrd Arqt]ai (n

tnr kd ji .o!au i !r! lkdr giib kbddr oe n ftjr i hrd,r &kn|nF |ij d! :4p::' !.!ir errn,tii bis Fn vorcc u:p'rii. cavr bhdd{,

L,a, sqlj! gli,h ridi F5k(hL Fu!* &idijtr n 5qFi&5 dproF pi pirujln, hi:i lrdii rinijo: tby,n. ikdrs kqddiu6, 3{:b n kradd. itqili elhn b.sa iki batinq luddiq n .!n Piruno. $! dEga Pt. obru Irulon,xon3{p.Fftes.lii!e&.'b5p{c. Bri grupi pnmqji ri&dr dlka u { !i!:aid44 ed.lunri prGl6ty: i pnd:6! hj. n juG d!{.L. bji gruli aidioc bh6 oiqn wne &Linri 3!!, bli P* ,idu, bie n pn@jer ,idin!

M ,- .'t
Nffdghd'hgnddg{'

lrta.A

s rop orJos

l(.tr.lo

.69lr.

.rt ncr Erqol.

diddi

r

vindr,

lad @6 pdi'q

p{.

nEbhub!

aie&i N!6jur lyrrrFd. D.bd. rPdr, d! vqd.on n pnd.jr piEyn irrr4 rulB rduqrn. Ernnji ddhi* rnkqc ldlidr Liro hduv. qqnd riu,. Drvur rokk, pid€ji &qd\ Fr &udv.nr brn eadrrc c p{. eaduod. rtLrndm, &tiPsltgdiidn.ihgrqiqsdo'hrk{M iuhuoja nduco luriidq, Fdr4 ri v.ikq, ed Lidr prc dn,r n. fbr. kaip urclq h* pilu b jd! n Pn 3r{ nqdlrbinr. &'rq,{tu pnd Ev! nqhdlDl sLF&@trtstt. pi, n I t bid b sopq LunG prrb,rid.t dru nlLh ri jud4i n &dqqi qr&n.da a* tstu. 5d ridio., idiuot!4 ldub uilrbhbr n !dl:bdq, i5i irhdre dni[ dL &r ro, P@ q rnl bd 6t{ dr4nu hiltiq, jud{6 r kd 'ip vd !! rid di qhr6i'i ypd du pnEEjL !vsi n

!r!

irrll

tufth

chn!

Pdd!

* !tu

tr

iq Fdr

ic dr p*i@! ,id.jror, Jn Fd! 'fuhr{. F&ldrB:in@eqbddlihtsrc.'dP.fu' ,d6vtrFdd<&o(4.

M . . k l. k y lc n ! n o m € u p . . lr u o a a puukoti uir., ko llk ,...ik.|.u. TavY.a!

' qi+ I G t dJ iG Pn^i! ot

eh8 Pq rni uiirb! 'ir L& vt r.r enni DF,M!

r4rEierhd*r

qFr

{tre

h@6r i.hdr

;,!"] ; i] ^. 1

d*'

'iF

d'q

F!!

re rr do

+d!

! r 4nr ur T

h@

h;

!Msk

, r;!rc

ilflrfi$i*ffi'#Ii;',,'*.,*

ffiffi #ll*tr$ift*

-q'**T*l;$lsxl**-"

,,,',.*a":.Frd;rii.riiliii!:i:a

i{#$f$'}'$ m$g,sru's*mu

$u* ffinrffiitr+ t{dit{i,'no.=#,.g,i;HH'E
-*-. " . -* "!":i-3".,1ir11,1iP3."

rffitf*ufr

r+fi-;v*;lu**g*+ru

, -! ;.". il,i:t',: it. it:i *- "* - - * .- ' i#iti:, ,:ii:iil:t 1,**- ,i",li.:1".E::::"* ^."

::ll$-#;,r*?h*il*"ii$

611fa{iHir:*r-"'riuif-: n*i1'i'*$$rt

Tr\)<

tr^-a/tii^<

tr

tD^^-

karnedia
m;n1ys opte kelurius o.tsorpjDjus

tcl. 4ri.

\.o--

D.ii

h@ Fhnoj

bwo lrHr drdtr

JpoftrsRt

dp mqst!mai
J"n bqnoh hD .Drta' D*iqt a44 Brioh P6dno ttdr4 ht;4.

N4 ja nuh.hr' tuiD Gikh. Rlrtq, koh' puikbj drh,

k;Eq besa -

Ei bip kdke

Lqk!'

c,kdF BD po kojr.

Dutc cdvdi hD rccth vnff_du.tt'! Likiq

ttk

Toiiiau Zingsni
xadiq D@ Fwni .ae

D4 to ti

rnq

i,!'o,

dDb,

04bdi.dntitu_

RwaiLh@d_ck'h.'|.,'' zirFoi Nt.h!] et.iu

d,ttu! _

to'As ttotr[ys

Mano 2irgas
D.e ne' bn,-h, @,in

Etr4w-rn,tu't't.
Pi.aa iin, FihD eEd,a.

cddh

fr i.sa. bp ,na.

tori4 tudtit

Frto' LLnth, _

:;;:,

fi:rI :

T vlt.'\{. 4

-

-ra./ [apltES
ItI

ilrY6YlrAI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful