Nr.

KflRYS 14

l93A m. bal.ndzlo 7 d,

A

-;.

A'l ;.t;

"

c n i, h

"'r; "

c

Ft Floj'j

rat@

F*abs -

-n{

,Lanhh"k; Di.rrhr

"^ti"

^,j,":

indu *z'i!

T

6

a a

T

a

A I K RA S T I A

...Sukauptivisas jdgas...
PdqkLdq{jIdilijdl.dhFfulli4 tsrcjd bnndhr r dkrq rooFu |E.iybr, rr, Fod. ardq@lritr ldrb.iE;tr r dir-r*. deoqjbi Lruvi n hrbir&ij. xrd! .!rq bh drq Edni dr ddd! rD[d uqddtr r otu nan;6 idtrqi! clE.id6a@/'j*dt.fuIj.P$4tE ldFbts|lhqEHItl.l'Idrruv'.iq' Nl|i|E.Nobdindnblbdod.Fiddl4t dlryor &iiju! r ri6rc i! ho ..6*!. _ hq dur n B ,oB{ drdre sued!.fuldrlin{nuolkhldohbrynd tir nd&n, rrq !rrM, rY. hr4jreqa,F Eud.lllh'hi''LR{L!''._d|b'$b & .6n dhdr didsi&''4 rdrr,.!ioj! drl

dtnvjnEd'gJhP{iiqrcJ]u(ihdu,.ngndF

pn! evlon! &ir4 aeun.n rErnn n iy i{ didriq re!

x peF4

'bji@

d

fc..oi.

F@d.4b

pfl,

irqrrdrd.

qnisndidri @ rioi* 'iusnldhhgnhjrF dd6r

dEhr

j.&

Fd

.u*aqdrji

&d$| rF

*

i

hqri4

rnbi .daru

Tts

bd jr rurli.e 6d{ n Di4 rds r.roriiq ivyl! ir .d lbdd l.r{@ni rd d! Fvoj.i rr.tua @q i d6 h! ido j, d ndr .cr' f.

n h Fiq. d} ' ' 8' nf ilqlc

F rq

ts@la .udk@

- surapd nE gpl-

rrwix !;out Bn! nnstri hdvnnqns:iltqkthio.rifu!6!r rnro prq n ftdi

e$<rtr

ru'.v tdr (u' in ftFa h' rdn drd|uUhP'{'bnnhlroc&cu b. sv4Nqrq Dr!.u F5o.h i, r.Yvno Fvojv rs,ft n&; Dr!& tr ddiire F.ni

du &"-.;;;.
Fnukn4. vlihru rnlo 3{o ndrdxou F h{t;b:L
416

*D;k'rhd-' .! bq e6dv

-ru

i,;ciq
mh.v

'iprcg@n Fd

o,nr r"d*-"
aBr nt
Fr

d4rF

hd brn6 ryruou r uediun1 xEkrni; tdk. pLrLi iiiibv$ - n4 bk@6! !uq!'k6r

,.d"sdre n. Fpidhs*

n bdriq

sFddjr@doElnur

^d* " " b' F* -.t-k

"-.r.r. Ra'i *,--." -"n-d" ";-.,
;,4"; P tr-

a,.d'u."!.-hs'* krh ;--. sdEi!

4 bddD '. tnN'fttri n@b-"4. ' !q.-;o bu' 4$ sr{snu rr unld hn HL !&'sb fi !l $k d! r i& F iahji. n u F k l 9 i El F u .' '

"Ltd-""' oa q' a

tr't!-"" r' rr-ksu*'

T::,,:::H*E:.'*j:'#L'ri,:'ilci:xtr: ttk'r','"r-' uhujv iu
" i-'d
rnho n ndnn. !F' N.ii!d! -s" ivohan $b. ' b'hr FFsr bd rnd! s!ni';wr vr 'nq pnlnoirr /B . .rhs{j{ r'' ,D;d. DdiF P.hrhc. 'Ln." d,dd' ' '-." rr F' " ddlr inn *irh!' ;i.nq.Dis r ndijo eig@tr €r Buddr Iuk rik 4:ddst5

i.s dor5 ! srrfojino !!q'F q.d! j! Eu m'utr rdo tr;oi,,Nr lhNdr&r Rrd,iLiliu n hd $r''G d${ tnr Dd!w!, '4 .unM hr h!{nn ur 6ds iLi Dtrblii{j!, r krp hal Dnr idlqridrq "tr ,! ItFe hdi{'ui -.h;d! Eiqrytrq. P.rh.!s ;M. dr kqw! drufl urnni, trlj! nau h 'soDih' 4';r bbr rDn dudl erdr' k!n! {drvtsn@ M"3" hro rlFetki 6"' bd.i{r rr*li e Ytq hr FruPc

kg_* v"d.6 " r.^ tr{k" 'i-*M-e' *'*" " '"Yxr o rqPn

-FErk .rn..b.

pi*j.

.tr

-

n-Y-

d,d@ii;n D'FD,

tor n+! Fdibjri Ftug ha \niYb! r o'qD'd' -i,* udd -he.i d-'ur;! -d.. Pra.n$

Vitniaus reikalai uimezgus santykius 8u Lenkiia
r!d{*iidi6i:ibr 5!rc r;rdvi! brdj* Lqd wnrn hrk k qrd! n L3i i{ dio+ v.i'

rlF
ri!

bh unb.M! onb inr Pr rr F{liitu kdq ruejd4 i vrd$ er.6tuq d{
d$ nrHbr4 o d duqjld d6.3$L

r@u! drdd,o dlNditu iElon n d.r rc.d Lq' Litu.. ai ru '; u& iuqd.- id 60.itu 6nbr o;q16{ r 4 diebd6i{ tsLid.iq vI' Bd der, DEnitu j6! tuhh b_ oiru 4ild0 tr,r id |er hddr tua i lunaitq td$ uqda uun DdGr& b.L ddN ir F*r'vd on s hkit ; e;F drpr@dliur 6tylb

v.ndo' u*us !dj6 drtduEnn EqEqr .uddilu6t{lyLiqrlahllirddngqdrdn. Bsd.jo n d.v EiLiNd tsrit dtle d.ndr j.e e j.3r he 'dq.r prid!] i;iryE. Jic. aib hi.H sdgr Fr! rLt uerY'i ,.

Ll. Gr

d"n hi' u.d'o. t hHlB pdd ! *t! ...qtr q ' * |!"..@n lh & ' biv|inuhdqp4dl ' oo ! rora ,G n b ioii r@a d udlEl Btseb, d8i, j6 p.rrnddj dq ,;.6 ;rg;tirs nmdb hdohr &trn, hd tsbdrn.l n.rod" iu{ Eud i v,binr r$rr+ Pqih! '.fu n T.uiq srj"a I. hdoi ;*' ei *r@;d*ij-, D- d.3'.", rd vilnr drdd auE; dtu6b, g4 @sdidr nbr.6 or brt F p|E{F,6 jsnqror ois EE,u vrqi!. riti. ni!! Fht

ua" a. a, r r - . o . , " I - u - * a * . *

nldi nqFni Lduqu €d6 kniv i ovo q,hr atrriu! u trF d'dqdeiu s; dd b,;dur El,E @ir udrtuoE i. pl2re ju d hrb bqbuddjr viduj!, prturj. i. FLv d!tu4

ftgjnsqg',d!i&kvloirdd!Js'trn! oq b.j@E t tsriql t Fl|tno. ddjq,iq€j{ j&i{ sirli{ ru hhn odudd&i r3 lui

pd€ruqu' Ju* r !4sivliqn!pj|i*@.qrlnhIDsn!pla iia;s 3niio L &iha ri! nlq
h " u u l d l f j 'b ! h u f u t i & B i F *E ! p L 3 | j e & i ii5;4hu nlFhiraru5

lniq

*irs

(du' d{ dFi Eu;F! brc, yL jo ho .r3nri

g,ru! t rr{lluL J! L ddb GlrdhF q PdrY_ idq!

*43dafuiik'dbduEoP'dtiuddtodini f ddr H hhn4lrrni t ho pnju rpra4, & q | ! L r ! p r i e i ! r I r. t . s rr-n q 8 ! riF Edorr|rr bnli ridueid uip p{rrivi&q3utd,
ndqriv hd6 Fo .idl, pdi No iioq 'iE! p*. Fj.g@ dldd. r:4i, dd.3ri. Nr 'ibr uFrb n n r3y(D vi{ Fnru rfisi@ Fh drid{tu b.l owilno j.F, Fbe eiiid! Ld'ird bov pdd'q d &.lHltu rdbh liiib$ N!'id

n enld ldbu ?n d E€ tu *!r llqdiq|bqF6tyl w!'dldhiEePD'@! Jdp id.jbr

kdunh'Ldsiohd'dor-h.amFlnc b 06{ Jdc , 6u o i! &e Dridu tub r dernr rrP tudi;d Fr.s4 q nirv {tut14 iiiti{lo,DIejdlF i'[qs{fi|in&PJ|o nsq rligi, rlo rsvnldoi., - Di{ Le qrbtL !b4d ms

ddr'6. Fdui.

Mq ji luird

!e! da n adin. idu r o u iuoju tffidru .n.'Prrd.!ebrnryd 4jp.ikuodlgirdfrkdr!nriryui.@| Rqdd cr o.3 t! 6hu i berr pnbrit ftpn( :.ntl}udl.rllAtsioo4dtvd{Du,b . btsrir4 !Fi4 F!i "d.i h"sidngidn+.jdillrssdrrdd'E. '16*rh, luddi!fli[l]svnloFn'}fu8,[lbdlild kar6hiruq?''Ngi|a!]Ltul!fuT&'cru' h.tt, !b.n guDui LLbrorE h.e n.dl|.hi

s ru! dd i,r v ( nr! t bi iL *@Fi 5k bd, Fi bi! Fu tu ndiDdih! ' io dtrd, prcF blPd j.ca eu bd obr otu Fdu. y!r9t- tuni bulq rLibe Rrtidq li4 ddq! Edq i- n tu Fbi PrcF abt6 ddrtu bqlid ;d tui.q jafl r"id. pd-i* dyB

b'id'|jd.Jt.pv!*i!t.e.|ftipdtr|d. duriu Lib. Bb d& 4ini

tuqrid

kun. VladasMironas Pirmininkas MiniEtras
ruiporiq.
b0iq EuEinriFhF,dtsr ln ni{ euhi *r &bri ouq p* r,04 4 i! n@ b tre FnF radrjo lsi iv di4e rtr krgb rFi{ie d4 hurq @k.,v vhd[ut@|gb.1330D.6bl*'b2d. Kuod,su !hnB(nyl., P:i6do tsnp jqn, Eot*. eboj!. hN bo reldiyn, Fihtu v it dh .F?4DqdoFld:b|D,*yNi']e,EFh]oI pnqjr khq. Minhujor ed' Minrljq siRrdjs c]. d:r lui diylu, bd Mhkqj6.tuuijoj., Li*! cbe eqs
uqEq6

rr re
shrlq

vhi librodrl
riwu'

frrij@r
mobr

n d!
F

tlrijq

Lik*"* " udoin! ru;6. brlr ruln.r doFh tniq F! !49 iiru L;uvq! tr drbtr rvo uqh r.rin! 1.to;r;' L'yF"
dr*" relb! ddlbi" gi@q!q!ltP{6frnFb.iudnhi"s'PGi5! Tl**";-k, *-ri vl&r ei*h6dF bd !rh*" '&irl.i{dq'. F&u fdu tulbc hriidwli6 Mndr b@i r I Fq*rri M-Eq6 s'.*'ij.i" t8r6 rc& E! rrE! hJ jn -".' kdLNn ft i. erus 8u h !Ef'R i$irkriEFr' Fdd

Lq Fd.i

qdvoic luq gin6 En &qr ldPirq lrs h6! 6oLhtn! inNla$ rFr. Mnbq4 nEnujojl j,!ro dxi nc! ru.dqior rarbqr tqs ie d&( Er rlbbr.lh !u; iuond Mhbuio! sinn4toF d&dblyivngnik{LJM!, khsiu tolhbi ldlloa - M4 hn6!i{jq Luo.vbd4 Mnon4- jaui.n! kra J J3bbckr skr diii noo lnq 3isn,ijoi molrioju JEi kirrL vy. rd{jq Lhliq bolhiu' pa sv.. rt {gi* Proi d4 hk E&!i. vnra n-o Lri6yr! D.3itiE['1d14!Jb!6P'bi'he.{Hi Prottu, c.l@.r vlninr nu&nu ibsdi4 nla6ri drry! t. tdr@rho nnl1 -Hu Br., Ed n. fg'u brTd! ps t.labbi'ki o4r E,p Ft eriBn vth ei. nLibhcr pndijq bd jo h. 6. vyB! Firp,i

ri!r' t. , . e ktrH nod i Lq.ir DE t t noqr I di ovo nndrojdFv bu6q+ r-bl.i",i .or..i i!'kvo' eniu ro1 kovoq, rd, Fcrhu, Yrdavb* v !u! tub*,jdu !\o Pfl'nt {.d i sinElll N i.ru- L MFcuj6 cihdr r fues+o

vrri4 rlq 3f Lrcllqn drrlql j.' b.i P'-_ ed'F"." '_" "-, ""; vhd. {".^*oe&r i"Pid:i' @' hhdu L6; -i.b-. " " tr pi!ryrq !d r dirbo jo Fdodoiu! jrrn6 Leot &k*.P"h" d;bd d";hdr!n& r@h'in '"tti bip Ftu -{ @frE c. vinirr I Pt bLru dudijudi blw puv4r r iuqdrr h'h rs * Pd3. te td-r. .Fib hiR 'hr! vhdd i Ludp. M;;@! utrilo r s\o Puvr.qii viq! k

j'ldDej Ld hod Fhpnnp yF oirv rtuEd bqub! 6d,iL ilos Driletji s3 lruolh] !dn! i tr rlpe hirri idri ! snyh'i 4iq u*oi bidr pd r3 Fdq prhi i p&drui, jo3 fu6 yn Fd!','ddd.r!tnd!'D&Fecid<bLlos Rlih o{ nqo+io4 lnriBd ryLiu 4d!F! tc hd4 DsLu nft d . r6rdo F!&d, ddjodL'dr!!pEd@nvi&aptLtbgeiap! jq rcihtul v6t dr tibt @t, rd L+ Lth 6ir1ikr4 k roh jL eq n L.ffj6 Fa Fdn.{ $p*', ne v4 rda i. drug LD cd.jo r6idFi ndq6d ,rdldrun. qnr Ei6! kt{ i Fdb idrjr ouc

-";d. !.J*'^" {s&r.h.

tr iosl hi;o Frb. no i.idbdjod! nk t.t."' !:."ri.., trlrd{E -^tki4 Me tori{ h! !dPrckio ' Friu..6hriu,..a eslr ktp n"-'dn'

-*^-;i.. DuG !;s|s

d-*i

;rytud,

.' L'h"

r-

n rerb!

,ir.rr."d*-'

.as,sl'

@ n n.Ddd&u 4!! Fni! i vrrns d"--;.M,b.Li iq dddr , r!s! isd .i.u;.

kGrt! Lliv u

tru n uLdiru

bq'o t oii@,

jos vr

sd dd ro rL Pdeidi hk! E*6 p4ryr $kL d Jdi {5itdri N*tr"i t"isr' n d'

jog ri8' f tl)w! edu*.r n rtidis{ Nmri. Atdi, .iorbb Eilv !rckiq E6 j!! biiu Frid i!t$ Lyi sbDBE! ru 3dojq;ni4 srnsJh. kr' bu@ rdrjuli s!!o mri.li pq p nu:4{n

e;-.b-,',-

*rtru

.u Lohir

n6 il.M.j@!

ri.riorhb --

--.-Ln6'o"k.kii." ib-'.* *t *.'Bzh, ndiMu uda iu!*d@' Eien -i vi'n* ...".'-" Mft.i " -i.q &ugnurqn.hcnglo'

&r hbnu ru diirr'i"

ir Sarvuodiai motorizuota kariuomen€
(rift 'kft" N!. tsJ EiL'i Didtrd rdenn !;d"r ;"*r na*r i-," iludoiF (6 Pi!i)" p$hd $s unlu ,R.flrr fnlv ro Ddr oo L-o kicu! 'rnrdo h$ ivar

rhi

.nHq n'qs ur 6i Pn*o rbrunn{ ' ienarssF ! ph'nhhn kl nDid;idrqs. *{n' P-' r't odd" !&'hib" inn*," s;

-."

i"r#l j:111,':liliT.li"'l r.*ii'Ji;l urtn srtfuojdi nb hr'6si! u ;:,ui:ifl li.",r L.!P;r
",i"-;
-hd; k;r,b- obid, F 5^" -b.i+" "*
-;-b--,

L-F*r

J"1,".J1;.i1, J'i:'l':::':1 :iJ,.I'.:LliJ:,:*:
".,a l i Llsi: d. U! |ic *k.. ! E 0.6. i{ ri-

1406F!ul * D dem!bddl l gi 0Tngl umo' | .' " b.dl * Lc *!i'-u

lii; ir::';*l l;':t llfli,;:i"'I":ff B/Eir;:: r&{jv tdn r'r D
hhror

s.'i"

risi r 3

-

d"-'

i-biiLL;LrE": i6) .'bh' ?,!

tr

- pri-i'" ro -b-. tnkons!rr

r **' b<-!@n ""

r h/d

-

?r

h^rr

,Msn

- risi

b) 3ci!+jqr rdnrnr

r!&

."ko d"3'. *"""

-:

i d" s-p"h-,-i ntin; o brc irbr
dd!;i! --r^r" e squsEE uiu kibi

t trt-i* c(rniL k(hoibn d.'qhqcb

t br 3"'tuo"irqq
utD'r'ouq 'r tirh tonnil|ff

suY"*

:"lfi Li;l;-j: li'.i'l,,il f ;:ll,:i'1":1,'.Y;H',1;;9:ll*i ;i:ll'ii *tr;li :l:jfi.'i:fl,1::

lf-*it""iiflfu 1 'r" * T$1,'"':"::J':'s'"Tifi* r "r -.;l+1tl'*:tl;il*
' ' ir4!iri';iq &. Bs@,; "-i.rnc,
drn,is. bli n & !fld Frb druF urr DrPt Lrlosoiq 17 dd i Nn .{ (tuit. Bde a. td@rdsLij!, tosidcon' PEr

fi:ixt.'":i,Tl#T'Tj':'";x 1,":i,.'Ji"1'J" !iF!+ o'i s'EL. @hu!
n ,R.dri r( 6kr tqq ts'rdrti rro !r (3 pi*). s'mr kir f-qr r

ehir s';ir"

"

*i*i'.--'.u*--'",,,'*"
r

s-"q

sa"B

I A v Brril!!

.,-^*,
sueq{ -

kdhrrdn --l-tr dtui a' !N ron6

Etbnni

i ffi .'#il..';":';:::ff,i ;iH:Ii:.T;[-';: ,* jilli,fli;Tll\:i'!1;:jJ'i'''j fi :IlTl

Duon!.yE: D bnro sda -

?

L6qid;:

u) wrijafi

*udmoF r p.; vnk*A*!-c d"qor

sv&diri{ tsbilhi;4) larq {dn pi&kynrurFkiye@biue

er.nL

sh/E.i

o d.Fn@

rcdingo!

anrs!

l i gjo' H' 60. uk s 6 ' F .i a g l 6 ' i 5 l i l i ,]6

@^
-@16
1) $4q *dn bBdiq r i3do. ! ld

qikrb pirrPq ronmvnin

n3pdbjc H
rigi {

!:brpc

iW
nru

r knro 3dtL -

$ h/Yr

; 6) d.@6

h.d!:c6

.i1 kridL (o r f pn!): drits -

mr j I m) Erikrb - ..Rctr .. { qrhdm{ !6i nejjEled.trir n) srrtriudd, 63(thi rdto ;,ngd.,)Ptawi@! ebnr E) vtk$d t6nI0lnlgionF|ibittu'dib6L!3c$o pb!6; r) 6Lo ir3n - 1,1rD, r) pbtb - 1,t1o: Hrn iuo 16) ad.L - ?,r14; r) hlo dq4o

afrdrcissrdd! Fr dhut. s i t. m) 61krl rv. 4.i$&rt! w4idns qur rD gGr,v d.ri wiiq $riu pn4yi r r gldliq ngd ; u) p{dio

am*aig,' LoGrutcijr.

6 br!

hiku'

(e pii ).

JL yc

Ldiq !&yz Du!j{ vtDo 16) aukiG fa^kri oi rD utrlo dugiq ru!*t ^Lo ',r jt * diJq kun bri du 6oleu!, lad 6l{dd lnki drusrsr P*d.i'" r$ na I

; ru rhkhrifls :.!tard6 . ,

i.vrnods "n"u

paLikh n ldlosaid,u

dt b"k41 dG"se B!b.inbntal ";"-. -. dqii, rub! *ilii6 -i!;sfuiiiDo-pd.nioq , ii rrio5 €Ltyb& iurcjo p6so! tsbardrli : :, $ GFiiF4 sownt+ sqju{6, rdii ', .. saro n ahF. hnoono&.. ,r ,) hiko i.di (Pt!. ro) 3 r6oia

,,Jrm;4aa.';sbrn .iFE . r Fnhd ni'p- u.*o.h-"!dndkr. q."oggikli[tqpiiuki!u' '.

r'en-.

(B d)

Radiiortavagaciia
rr lpibrdim! kdiiormFdjw tswdchu Budojiqsi irqg-ijo. ddi. Luti apimi,:wi!&hl tsprib cirioqc rrrrui

aviaciiole
Bdijq siqRrvq F:gru *D.n. rihu. h) Pddsavins (r Toii rtt4! PiF bji srt ,c ru. { lietuvo, Edr; krrq' tE Lkv Pnqe! !!ioi @*;6! i6 5li;Eq6u !n_ tr vE !ik!irMri rd{rfti'u iLkti. o r@ !rtd !1r 'id, +r

d;{

*qc;do

r;ip{i.

Dd b Dd'jd! Fcijo @ aviciiqr p{&nru taF idhi d;tuiq. d.dsr eitsi'r G' dDF lP<trr! r'nF !u xnh.ii 'rlrq t! tr hrih i.ihLln r@rir lsNq Dd!tr€*o;u 'r i* ,iL."i irh'k"ihor F,find i-,1-"dL n Lh"vo E" r*h6 r- **".-* sddi.*. * rryFriq "..iq "
Pd.nF; {u;drhai ! ^[a-, tus !h!.. Lrd:int.3

u;dnltrs orc Emg*ijoj. r. R:dildviga.lis yrvabjui s&i. rtn: d! p{5kndidd!*rihi si p.crddiEo bids - Bedqjarta :od.piu. a!

Irdr Fhni i vr!!
:yfrhnjl

,:,o kii

r!

.-

aoF Ed ti!

ir ksiu wiE

r4iico

iEa;ii:iw4.iqkrypti! d - '. i ! '

(otiiiyaB)

i ,tri h-.f+ . -ri .-, rhhs saFa Ldd!r;!.i

rnh,n. rnr6j iiri;

!!kry,yE rilonispemG i-'5 i"6i o DdiiiNirciji

navg{!
-d,.j isd;' i oo ..n!. ,6uw bd{rFi F{i kl i !d'

trtru{ hrdl crki!qn €r F !$!s Yiq rciLlnsq

-iki;.

dinr .-*

!F o![,i. -i, dd( iirlt ihni rd3:d;n 3rri,ic cira bi drjli

!!: rrr

rrN!!

ft-.i. .,-.*"iF.iFi. tt v-*!-hs.i ;,,;t-i,'niF,-" k-, -b.ii'"

5aE r!.

r!-:ri

.

. . . r:4!5

",n ',r.-,
n srn{/nie t .t'?furi,[i ddtoi"s&n

r-,-,i h. tit-" r"pti" b'g*

,-a lloarE

i tde

pdris,o

...^j;'
d;;ft. ri' ,;rrcs k.'.ri! haDcq rriiniuse ".

r..-. ."k"i-**
,ih,, edr!8i t4 Loopsq

s{ijai rrikn$s4

t

d'|tr.!l|s'trELlkr

h@.do,urinoii

rL!!o

h 6i

'4 PddgY jG ' d. J . ' k d g u i u (* l .d s d n .

ase w.iLb'rio pddg.brk$ hob wGio roin jue c ir d ribtiqd htlllii dvtje pd€q*q1r c FL4i ft dn ehrh'' jis hi FHldr

:.tlgnoiBu! r" ida

d'b.ij.,

hri

pqi:bl'!o

k!i4

i Ie Pd-c$ rrrdh! *idimo kFri - ritujr' ekt ,yhi r.kqvo Dvijq bkiq rhijq lctlrrrino khd4i. vnru

c) dhr6 Fkhido! Isiui nFr00 E, bdd dtnasbi ve6nno5 jG ebinidr pd!4roriui d) drai *anr iur. j rdo dral ro dlgdq Eittjr dh.na FrdlEi ' pd4gfiau ra r& 16! idip'i !!1i. nudojetL ria iuq itn.t lsntiq prnEoniq, rinkb sitd* n' .k' uv!!!{ rl q.ri dqdpo' hftqk{ w ql | s :sq Is6 n nrd.dn6 kon4oidocij6 FIi6a

vLi ahrni

d

nilralja

saNur

tud{' irudojldL Fod ii 'Ft ochs *re rsq o.<!Fre;i4 qdrr rr pdosaod!, drili tlriii 'urn.hh *ir 4';r dijorobsu. Bqthiu rr lk.nti lidu las i ri!*!!r FL Lln Fhq r& tu.ididdr nra Jli irn Fr;tb rcd'ld Lryptbi paklhri. k 5kidtFo 'ipcu.v.jo, 'krido! w.ju1, Pisr Eed *iprcsr& dnis&ilo! Ditd$5

aLb {rikti dijo 'neiq 2cnin yd iilll@

iwbriu ts8de. dtnruuP{ b4v

!i+*}

tiPjooklyPtb_lipinokyplinimehikrduda @s lriod4 si8ids, ki.j. i d.iin.jr gld.( hueo i'eF Mncrojr pbt*u dckronigrc'hp 6q€ r(id c c n c.I yd n Fri Liti piiadms rlkua 'niodair@pbonbs ! 6piho rhija (tr

Bd{tu! r5 h i!d! n p(hh5

so , 8;i;r. ,Irdi

Tab aRljan icbiica c j i d !]k 5 h d i h o tu d h l tr n6eE/i i'ibrcvsn :i!nt P klio dL ridni

viq

br

prrhLdr'

jud i;dda!i.

htke n ld*ds sid$

ld{arcj?ii;Fi

'u*urE

(dr nFs i'napb
rildb$ii

dEaq,ude

4 qdijo p&ani

rdeewi-4. yn isi[n*yns

lrida

lln*yi

i FLLid*.

dmi

B! b, ns <&diono du edijo 3'yn'Li

iuddrjc $@ m I r. darN r ! nfoddildo

hDgq ddw{jc kiD F

jo r! ni lri $aliir n$, riknE ^uddi

skrcndad F! {DdrcFo trdpdse sdiba *rhl3d:

d.LhodFdG. bira {!dh$q D Ar;a*i air.ojt, Ld n knce Ddl 4 !. rrk ldog*q;F htutcbn, Toji saw. lkurn

iaudoju bk akh r.re {'n!ijoj. lq,ho rd} ^n(ikr! ,i'ino lirjr yra **oDi du rhotfi apernG. ar nrni*i !i i{iirdona rsdijoiy,u-v jliga bnri nGd$ rrd! ilo aaodrcDo pldd ![ii ki,p'b Edylriu, u4c! ani jo astcnq (br:)

qdwtje h{ rrkG. -s ri! r ylrhsai j6 ry.k.n rhiad

!1*r! t 'ahl

,.

didoni !kf6d4 -n,bi L ,rc$b ... i. jo! {eianda dtdd& adli n;r,sbi lGnlidr sai kkanr i trk,uvui

r rkrla

dlGbja i0pi6o ru@n. Tqo at ndu p.

k&q pri.jq! puntq a, ruk&t pdnq Ln'j lFeE

Keli Zvalgo raitininkomokymo metmenys

h' F. d.h-' i.--& -id" F.r., D;db EL6io M.dinbi D4hdi, -." i"a dyd;- sd;Li-. ria.+. *h-

+rFi

*ndt: tu*tr'

Illp

3"-.q

'"'-

+tr" "d-dip"-rk-hn-' h'-''-r

r'i {iv3*n -ic* "d*r"-'i.-" "n.h*.." si " . -' ;a "; ' , -r*,p r .*o r i r s'o e r ' rd " B," w -, ,,;;'n -'-. -" r,i8r' s * rtrd;o !i(h''6, ' '2'it_ 'i! . ; ,,n rE tri rrdi "-a !s Frks, trpj q vf vd fq kr uon"( vFr .*L'd.6" dz."t i.i ""-b" -j^** ; r,* *, r P ' F tr "

*.rtrhi

d.@ !ryelyn.rhiu! xBEo dtu, ntrh|rE Frd i rndr lno.ur Ld pqdrjitr' hq .3 ir i.bj!. Ji !ru@ thi@i d&!di, ,errP ryn i! dbru FlnaiF ji rtlq ct*ho nlprs. ts6 rdde4 n6i('B1 jn iF srbHr]d c€i loriu r.n[ e h4qldnt nryLrd vrbj! ir iu*o ji.d *cbdr Firbrbj. nqBldn.L$b vnrdq lurL ! qlno dtn Drn&n pndld i;Lti roryLr€ thk. tvrri $Ertu errr nadlujb,&dilsPioci .L plt *hqlhr rvisti i'!*d aMoj! wnbj.. ptrh @riniq nuooq., i !4uni dro rihriodr Fi'n*. Ln.;khi.i F*6{ Fbtuli dr j"'

Pre, jli ehnllhb 6dan .sitild niy*q. 'p!i 6j3m *hi pn? fob{6 a! i.dro P} - dlrbri brnu dryj. (ki y{ Bdt. Jli nqid lfyh p&ri@ ripri i Gdi a! ut dq4 n r r

8'nknu p(;rh6

widdr

n pcd*i

ju6 g.nt u

.Irr4 rbreti rdss, rde triai kr! jori jojiho kdir. d4ii !!kiq s.it n dlrli riruli; plnr, r.rc. ro!pdiqldFi ji* hdriho i ddrier!; .nrd idi.sri {Lrb jok ft.nr.zow:d:qiii Le lratu!.,,(ur 8dtu {inq budrh4. 8u prN rrriu in drti:..rL,bs tur ncdrE! {!'F ULF!Md:9iq iikrye srE n6q. Pdh Friaqliu *'cju gr;g* rFr3 6, h *u dnn4 in bs nu i.b. debtnh. pr6oj..n.j.. B. akF, rr!! linhh rcird n I , karc Pndriq

slFdhbli

s

n4lnh4

a! !a;
l) Pakrri ,dsli d$sn

!':a i4:'

b) lonrt ryan vnr - irnrqer vns tsLdyn
r4! Eikhiq pddq rd.jnr di*'i DiLu t.!i. frhrMdi4 d.L drni,

Pnjojnt Bdi i hDdi lnL hn d i litl hriluo !ur, f &0i n ddninb

rcjoti r*d4 +ion sdrd ruo bPq bi ri@6i.

,d

d i.,r

kii rr1s88 bs spdhdhb !q inidd! d&L ncd! inhi. whkm $frr vieq, er i F*i'ui jihl fth n lrr(fu F*diui de.jebs:edgu iqhnu rcdkh dhk! i Nedtia vtq. rn*ruthnql

!u norhhn rykn pr*n!6 kr3E!

dreF ricioc i n udr r ri, FrddL pGrq. 'im je Eib.

3;!"

yn n,iirclMt !o|uu nlsd, ll|!'u c(! Fi dit!. kie t! dhdd&i !nbe., bd rqtrdrdi -@

1957n' ir io kelias19,8 metais LieluvoiR ero Klubas
b$, Dr + d. h( nbnq ,!i g .l td l s qrp Kqb.,s' -lluqo.j L u, kurn c F oualy! ^{o Ntvidr4rc

^rh ;h-,rb-!i;dq b h' "i;dr drju {hdlnd Prd

thuv. *kvktr' irtuu

er.4[drir4 s.".d"ni'j'

trq b" P!rui. t rrr rrtkqdt

...
h;o'

t u E. **". - .p -."
tud'{ pnr6l!

Fu b* bri

D tu i t tr" b E
bwdi

q;o hliri[s La (rr.! Hdd ,r6,dF;;.Llu

rFbr]nrr bhoio ze

oD-uddi B! qi;.rko, d.--;t. Dtu'Fi^. -. .-n: d.;i h p d &b L'r6. hhsiu<h+p!r'gPdliruFrcrqx!+ "L

Mi4 ilsdrbjr 'H-d@. ,; r -Ld*." p*.-.' t 8.. o*-nr k *Ltvbhn

*-i.l;i,;i

!t,*-

'.*ir.b-6 "*L^dn" A.. -'"n

no'{ Eo rtu! F n a*; K;es e'o rGDrhrbr hd. e-&,F" bd* r" Mhiddij. *s * R-*" h'in;l! "krv-.';i.LL ^p-"s*

N J4neuno,kl i dF nkol ' !' o@ l h!& l b --'" dhdirdu xeE do;o!ikbG, Fnlkr BtnD (m n!14) vld lik Ptdr '!*eu @t (k;!dr *bht er6d !. lkbdmqr iistjo r!!ic 5'2 *'l* Prd{ id*.. d-'k ' i' p"rl' &' bb*,-dF-b6 'LL-dttu $ii;-dj'

ii. ro .*,

hto. rr{t i

,;d.a.r*
-dvrh
3ii--i'Y.

*h.F.

d.rd"."rrr-.

'.1"

ki-*l ia

d.sL."

b..6
oGFvE!

-d)..
"

bndddrqj!@

su c+erN.da

hd-si-

:"*ij'.

.uFy*

n"

(r*a.^. dvs' dlpon .i, mmo n tr ;,kdr-! r*' x-* +h"dF" !*-;,sr--d, -avlhi +"!,." +,id 'd.. -. " D"b-'* F' n i* ;.""1, -r '.i-'^iv drk &r;'@ru' ti.loqt L DNs dboio lddi bwo rFP |4 '_kr *'s,''

{|huqhdpqn{LLtlr'Eipp'lp('tr6

;k.

$and*. auF r..Li'ka vo. r {h.Jy'u'v "p' *Li!Yr!\r b!rcr! FrdqF *."r* r;kytb" nno jru ir trd!i *i Fq kbb Fd!!D rnvh. re Ft n ldb P:'d;io! A.rc xrubo L-" r,d tun n d"b'tur d-da.i'b"dFd' -d..' ur.^, ,dhi id;i' -q"L. vjoqqlpdru.bdvBr*ty'lsE.irddntrdr Kqb[1.@dnF'tilo|@nhrldadru' rihni' ril nobbr i-r r rrr Lno db';6u 'mrd 'igjd lnrhrko ribjr' J{ cn hrc:w'io5 Ereont pqsiD!

d"b s" bi hd --'6 B'; *-d-.."ddi -;.;' -':Yb' k--i i*'r'k'd' -d; -'ddht{ Rauo hokyhir jauDqodeM

. hn'i N hri^!

**rH"

bwo

jrloqm<d 4<EiE F-k'

e! p>

&'.h'['-k"'u.d.d.'-F}i"diMdLlosr sd Drcrd ibndF ti4r uiqrkhdF{lq,Nytstqh,'Fsprcgqp} n D"F.ni p". 6kkri.a 'o";tud' h *d.m.--; n -d;iir. *i'b drF*F ! '

hri-i Lidr ,.'bd" *no3@'*Lrdtbr' F_

nr.t

'.d";tr "m,a".'r@ sd! d4 ftdtuh!' '- q!' 4 tidh'nr, h" P's" ;ntu, dn b"*".-vb" " frc irriF lqrbijinur -dd r flonE rudnc kddE'F td , rrcF aEumor €L'Ybr rntu'-' h-d.&.b'n hir F$rc Loirrlk &i 6L'.. -;.nuL Filrudd. ' 'rc
@bi aer jru e75m !f oqe *bdnk

eotu*"

Po'-

{lllmd RFro Apqlcd uhr,{ta drid@v6+ k-!6.ijkr*" her D*n k!1, dqt n si 'd.qE trb - drb vq'ibF ed i;d{r bnt'o di!! drddbfi(ijd Rshr ruh* tr'b' di.'l *r-q e* !." ,;r a c*dtb " d;.-! ea6 n{it rL itkhr bricr e'o '{_ b I iro dqr.alrredFF$ur Prnh4rexqdu!' piar+ e."rb-^ t'k i"'trq

Fs Pq ryh* J.iH'b

dbd{, jv prouloo ddid\n Ldhlddd thv{ mbr .tEidvn iqnb tr, ldisr trpE4Gnt'biddFo@l@'.b[E.uE

r!";';i:; r\:fJi'fi1,1'rP":irT"{:.Forr:; r@ ;d! ddr oq @ rtr$u 6rbbr rqb
-*v *Ltvkr Nr

'(it rFr

!.b.'hME.Li.-'.'4.-xLh'n,-u'.* b i( bLir rLtiq ,cFnlu ln eljri

Kanuonenes )laDo Pranesrmas kari{ karo pralimrg atsargos
ret{atu

9. rsxrrr,

h,@ ndi|4

bdr

tu ruirdh

ki

iwncin LLhwj.

i

jor oi.iyh&

grrbuhi id.jr.

lurdwqqj{i iobre L +qk,

phlia$ie *e;sd.-

!i diddn dah jaq F r ddn! !6d.j!, Mum Lrnq! hip pI $!dr vi$ $! cirins svbcijG n€r ji yd @'i hrc p,ns dlhinl. i !rce43

Burio vadui zuvus,stoio iio viet4
Edd Fkrr! l.neldiu 6 rnqiv rrsrLa r '* " " t d *op i Lauv6 kr I kru.a n b o* nii4io ranlvq 1 pei c{ddo lgqdu) ;1@r;. eEoqi d. v i.i.. c i ha. kd* b.-'i{' vdiuojhrb! du rdnlih

z{i3u eyesi@ju gssuds. ta!

jb 4,; N"p.trh.-ye'

6-.arp

Fe*o",

ssc|L{

klino 6lb;bi L'hhkqi

buvo *El

Bnlnnil

h

vado,4rn{

Jurgili F!;kri

Fdrjo Jn pyrka

no p€rydo kdi ju NnLtu rdrsvaid:ii

P&b rdlr p*ai!. jo i Fsr. Po kLL drqiie sunkaupiDon6.nttr. vldoqrt, ihu a: ti innr Ad;jec prr krrno sniga rlad6 oisu lrto 5d drehb. keih. Prii! b!F. kh? uihid. Irldr j kaiq. €ido p4rijon p.ilir vLia 3r* Likq

*.-;"-rasr(;Fs E.iknavo t
L d dl. ' dwlr a. L*t ht i a d ts b PIrc 5 9 u

t on! kruvir

a'r-. Litlnr

lu6 p.r a j!n! hd r 6 rGd! u!q! PlktE iFui r + rliFii

u'" ..b'ii i ;'h"i
ii.bk !.!..

'.'r k kudvkb! oio *L ruoi! hd..* n-r

p.

&' { N.i "n-"' .r! Ptrilr
ari:@' i!6 *diijo ]pddin! s'u'u Na_

!iu! &n;6 o bi L-r.qo[. rw F& rio ir Po r bqni4 h! , lun rrcdr rybi Frk4 nri

., N-t;rtv
Kri ilt hiic

n *d,s B"rr4

r,.

d-"'b-

tr a"-ti-*

!.ii-,r,d.q

**'b" *biti D"d. r.i!uFh"!ddlp
b d d; . $ F d-,

p,"

'.r hru nuq tu@ n'4b 1'3' &

Po b avybb! ictr€ tniq ilLo

N' cn nqdrim! i-iq pi.hr air rct

.k!dr;: h " d u ;'

(;d ur Foq kiur - vEibk-. d" x-'. ddli. k-b * ;. "
!nrR6! rcLo'qtbudr' obdiult! Pdirli 4r ! bdkqFn

'-oi. -..ve' ti ke.--F b'.

tuqj!! br,@! d Edu6F 6F !

t...;kh,.

Pr!.kh.

(+d q hna tr.n

b+-

B{!n. ^k .-idy*i.

Nuo Ds @ sdLir

x
Fiq buvaur-i+.a i,-* bd; d*... F

)s €,s€l rBo nr,In
i rrlac : r-"*rii.

". !'1
tdntYtbii'.aP.i.til".n:...':;iP.d! p.n;.ii ndu (.ryr. hd tibi k.Li did*". t n!,i

p4; q ti|;i !E e, ivoo r'sr i ui$r! i, * !n' futL--!kd.'hd'ik"it"k"ib*inir"*s i. s";v *" .d. sod' no * rurq i dda5 '; r€,p num5 Lrsr!ojad ;* ;d, hbk' 4 M".," de'o-! -. d'L I.i3' 'i'' bf L'Lr F .';u", k d ';, -"Lv brdd hiso i *Fr nm{ iq '. ilptdqn! orc Er bb4 pr & !qD;oeo. Nd-rr '!b!4 ';L*F ElLqdlr uq;di. r-.* i" Ldr dr - *'o-s. ;i " " nurrrF d 6i3u wrdht. Fr lprcco, ri* dr btbu -idhF i;snd"-.

..

.1 ,.t\.
: , di.P

ri

ll

I

'"dhd. r. r,, +.rr-0. *ikhd. Di'e.'nib"k... cbinL f .PlF i*!5 r{v&. {!nDn' e:itn. . +,' A'-i. k"k" . *: r-; i;*"1: " '-r.id". " Rd dir pd&F ii{i A;aD irsnF Put! E! h5 | pe "' u!ni\; hlo $kFF {bdnji {r vrk{v ..hnk!&[r" o d b! n pnk6i rar(4! luudkib n d' *dro&eidL. r-ie-do tdi' B i.ti.. vt-, *t.nB

h'i;

*rd'i"iqr

("ip i"i"'

|-.,

!;

""6srb. d!! ;dtun l;Lu

ne ot {or ELbd!

! a .v! n<pini

mia

DrEnLu rovii s*"F" i.r*it, "D$ ,;;( !n r! E f*io

nBu brcrin -d.

suF4.

-i:.,;drn. &*;,:i*6

'

irPrx*don d-. !o@!(r, LnD t! trn lbarE ,Lhra; hi{ bk.iD in,*q! tuo po i,uoin d.-ii." .; q aBi i+s Ei4 bkri'ri r@' "id':" n*trnh' ,ikL ib" 'i-dd n ri* -'-' r-k! .yt-F d.'ri" c'6* "r-d'. !-

rwi EnGileu: r;i.q p-p-!: sne d'nrdb

pdtrt. hn! wnq ttrrkunq 'Lir rdl" kd""r N.j.. @. " ^ia *k-k'i!-i" e'-', ds d*"

;*Lid

n"in.,' ."'

"i*

.r{

di-b

P*h6 b-

s'-

pudn oum N&d svjr!, M ddor ry4bjd ldlq J.3o!; d ftjq, hip s.6@& r6enruoj.Nr nu+.i(ry rsr{ ftodo r pukqjbv cd rlr{krii i.q Jo r* robni ircdr !di!E, Lrip pny! hri.).

Drbr in 6q:i!roo i Evo adN. { ntcrltoc ,6u. ey$. Mitq €dai LukG hhlbio vado is kuopi. kuli - burl ru&q%id:i! 'i4LIi 'ov.jo M4 Ln6" drle n! uhrrq b@ lstrGurs bi klu ri . DlidrHr !45 !! tr vihdei{ t.isi n pid.n ;. b*" !ni;d. r"-" F -, tr rrn{o rPn .etrrc !ijr. Pnnod6! 'urG r<d' r@! dqllT. iErc (qrdeebrr j:! -sh.i!r rd vn6 nurioo, Fedgine Pdadusq pd{ n ludre dyrq *rudci rni tuonn Ldk. aPiks. Rai t5 s6din@ *D.apn6. vadri or. ldu.iu i-u i"Ddrht i b'p -ai p-.r. *h" $ "D^i

, dor rurnbir rce rnu

ry.i rr": epk&;. o * sr!.' r$!yD! q!6a'i P* dr ikryq n". r.id* D""-d'.. "-r tr.rqrc be'i tFUB{t rri ttr;i'.,!eri rrtu. krp 'b! noteu auo nrodyh nedtb i nlkin n.diddi i& id! czr* !i i'aklrr bbhdi n, nk! k.yp'i

Yd. lrao r6ld sd.jo Eiq di4 {n d&n du4d6, Dud,E rq r6b! dq bq@ rhl\ ir !!hq hrbMrdiiv, tr6 ji hu Pqdr @{n *eii r.qo Ldue{ b, i, bd nd Fu orftjo@ nuo plitu; n!9diauii@r hrl@dd:i{ la!t@ dldhi{ $tjq Fud+ p.hrd{ i rF4drd! 3aF i Eu i..reoj@, o ri! hdin! d rrtr YFiii 4qF6

";;u" p-' j.F

D!i; duc, edr pdk!. t orG,. !oj!u pdrjrr iid4 6rua aq snr rsr (' rwrE rlp.dnDr bbdi hr nr. Prenh!. rn! prtlrF ryidDn kryoti, ir orujo bEqjq@i F dtritn. dnsrljo erthu lsi obrir irlheio h hd trhr !n:b. r.i Dm/: nudFr* d dr pud. D&r dr n.L

Lr iortdth

viei nldod,

uFn6p!q&njFFlyhluo'46d{bk
qqbi6Eqqldqhtildolisdjl!4iB!g

p!frrqh( Po do! d4 rrriu dyri. sabdFu dbF?tr@jolau, 3d p4d4F 6d iglr

pBd.jo &F @nj.uD+ tsli.n

n 16 uri6d poltrjL sirc rkiFnl6niu dui tdra rod. rrFiutiu .or.rdli. Dd4 !ui@ jn nq bi4ri r*i Bdtrr hpiurq. L,d dpr bprfttiu e(nnii Luk?, rqddui i pr*dh siqq. DF N. po YrF, e nu itudr hd.n. d4!nc e dnrDqijq .{b.sroar 3rcni dd i nu! *ipri !.idohsa. Akinlkoiui p-nod., H jlu nq F 8r.u r,rD fr.ndi
Lqyaidrii

driu i,'dtri

iylu. eudri arrrh, aprinkui jok6 ,aqFu, knrto prFq bid-. n j.!ru. Pdiu dlliyrq pedi& kp. hldi t D.' i ddh! n ut {bi4 ,!odvj! rcndrq jolro hi3! *&inGro. Mr iijut i

ir4r.je !rt ,6&.
pDLdtGB

dr !:i kuft rqd. o
Fad-

lpalri *ar bd id bdphki!!. Lri Je rci!! p85*di snidv Lib! n r F vrduiyn lro g, f& o illrb 'i4 3i!r sodh nd!n$6. A. jq roi h&! edvli n bd Fni pwrrndi Pri*r !l4 ro. &hr !e $r ji. b* n jq €ihr.lrindr 'iryjc rrtNbr d*iri nuo rdLv, o jq wo trqdhe. Ddbti o..nrn!, n4 $pnhu, hd .btdiruq n+-

6,

Lrd enou hu

Dulbpino

pdnr ldbi

ju psris4

Fu *F

n vytun Phrrt@ i tsrdrci elidr. Bd 6r 4i d&e dd - d ks! !k nco ladr iEtr qnrot. L hrF e!6.Lroj6. p;crr, d' errnn. Ld rik &duqi g*jo Filhi.

:-dtn dnGu

Pn'* Fi &r rd !{ gruti i dri, hoj Pdd.nv wriidi ia kr itl4 I 'k!nyni. rsttrFiu. !r6di !*au*hq

ldlqvridnuli,

nd uu! p4Lnln

rah

i p&&. - 6e!

Frcrr. tnidr n4 n{.ih!

pawoFur nsno

Irq r; ja irhdrq; dad$i; vnE, rcdd. b p*i, kurb Fd.jau ttni ktfe&. bd kelh. kad o4a ^ :! i(qdki, pasiwoFu. rdbu pan*F 3dq, p& iii bdwq lhanti, kddi, iqo dksllo Dd ci&qi j! h*iktFni iertidau i l;da slai pldhu ! pn.

riu FiEsonpironi!! h6rrj! Gaqn- duob* Nlo rh Fad.jo Ds rv.irhti n pftb hrnj6 Padrjo rFrGLui rprcsnei Di'q dF!b. Akilsh| Mi!{ dcugp kduja6 hip nus [id[o. kad rri kulL E jok,v i*kFq p4dt d shrds linhbLn Fn rdrL pnhy!.xdrutr ti*idc hi5{ h&rij6 !a palio rqrrji Bd &ri *iEubc i drp

zDrire nibi {ano genrF;F -ai! &rd, lad kr6is

d6ueui, firq

lyrhh !!dL Jau harri& kno i6noD, Dqndifr, iljau, kejr rrriria Fd! r,o3hrja prnb &Epidai &r fiaui.ja prr &Da pri kdkor orik insk(rnr ,tFbjr. ii!r*16 irin riirim i prrkr (Fimi F, vntui huu n spzud:hn .aiduk? Bd riku qnL i. ltk lrna:ja rcdG du ssripdjo. Bd rrc lilviaida.rce4nllrgrelji3untlhfpz3i. nqnlbhgr hr ilidni. kurr orFjicrl trurikti

b$ tr{.rkdt!g&. .G vr

ftoni.n jr lrn dksFo gdije. Lqkdzfl! rnkBnq rrcp8 usrili F3 svuoriB Jn nqd;iq.q [i s Abqdu ituodi pr3d.j6c i.rr oilu lpdtrq n p$icr.Fr. Mqs

pn!! htr q, kl'b

Ar Ei{,

Liuburlu !frrd b*ri a *c *qiqi &udir. ab Eu! rp.rqdq B b!h{. rii. P3jqt@., k.d 'uLihi *!!Lyrh., su liueuer bo*lit iL dhp bd odin khiiu blF ^e i,nt*htt, n p4ir6bu rulbu !F 3!. Ds i*uku rgr kdlr L! rinlurk. iknulk prrcilq e*qa bd4 n i ri&niu, rdohFi grEsq i Luopr Liu pn druk$ bs!' 3!uo. Tuqj. kr lqgribr ts qalgiq"n.udid&P&grc&do_krk'liry 'ip pon rede, r@Fu! ocu vor prdilto knF prdljo !p$udy'i lddr nru ssrunu dudr E!!dni6 ialFus bdvni idhda {n Ruo +ka

nuaidijo pa yiq rhij!. L pndih

judei ni5{

jq ilrlri bilih swo vLhi, da r4n!r griit pt dtu r6{u 63 bli vrrr6!. i iekF6 syi! . Pdolo n evo vLtq nilu bFld ariji woia!idF. rLuptrr*Erjo Io*F4 4d!" tuwq did:idsis Dqs ieFr prlre ii pdLiju n

Tuoj FdiEi!6. n pabyrd. awejaro:ib, o rir da viE hf. pdari n6! DepiDqjn:i FudrLnlbniq b*qijor vr wL6 ,u!hd& i Endq kdoarhi pEFr anDr b4lhmc 3rudi@ jlu r3idi6., n & Libi &udq b.qint nrt n.'hia I h4 !u4 _ n wd .!Nh!q o orpt jq qnrw kitq. nqq nd4 rprqFhndv *r. Jjiuv!nl]bl4LvndiD{{dFL rnwn, ki4!n, didhi4 i!r6d! kan.j! d ddh.jc ut loeb !rnd6 R*, Dtuv

-hd k{liah

tdq

! 3iii4u dih;!

F L i rD n Frry

P o d q . s d fr.r!! *! p! krdddL iu t* i

r du! n tu! j ! * r!

NuogirdiSuomijoskaninds apaudosdovana
d& Fi,ud4 luddii r{n,@qa..suono ..suo6en sdrtr"
i i hr N @:i a

ho;ns.

r ,\n ra o ;' t k . nr; ;aF *E 8. , . . . F k , ,-. dc,ro ti5 ,-,f.

iu6iu iudiiduna lFni rdakliF sdrs" Jau h@ tnhw6 ie.rikks@v

' d Gu rrafF -d " (Ld6 rn d ' i p .r

'idiji

ri .L' 4F

Gdalciji
rc

k-i

lnddar d'

i*." xrr- *it" L + ,.n .*i " '
'p'i{hjl$rdJn€niiD!'Lolj(Lko*oig' *h'ry,n. b4 d! 3r lncn hGkLniaFiluj! !l

-do diddi rrFnir!u6i

Frcd.

lkfiuo{ !" LilNr!

N,Dqio; i!

lpisidrrhG r,. 5krbdtr

Lttwc h.t n

N.Pn

uk suonF" ,uita vc

PDrqj. 'r

L;r Lnddi { s;

o rit ju

.kt.

Fdr

nL*qr lsiidkti

viioh* pr!* iki PI s&u

ne

s;tirr' -6

n su@ij6

-,

hfttr Bn

tr -;;dur

vitui

n aniEi DF.i Fdcd.

"iL"*

b.t'k' p-cd4". s. a h'h-' --e" don. |Jirb:do6 lerv' Bd {n udueL\r Rri vie! bhri;trsrygi n:i rcf, c -rltjo iLdil.

rsk-q

irk;(ft

disu taac,

[-i

Ns-ir

tv

...,;a.t r'a A{ELd

,

ndo

4q.

d!!l E

rr

rAro

PA!orus EUIoPA

r,dqi

!iu,

!q!

Frlo

Kas man parnKa rr neparnKa

nlhrc

! r. urr

Drli!

.l

*orta sanst't tddttkat.

l#:!xiti:-::::tiixiit:t'{
stnkt06 b.i prian9"sn 3. N' :' r"."
h"*

t:;*.-6

ir#' L*$r'r***.;$:r*flx #i'*t'q#*?i, ffi **$*sr#.*--.f#'$$ *r**ei*i** xli:d:,*Epi*i:,"*i:li'il'""S'"+
"i # iiif r,,li*lii*i* lii,,,",ir''lp; *':t. ;:; i.._r*+"_r.,
..,1!.*";1"r"-*lF
satanoriai Bus iamliiti mokiniai

reikalu ekskursii! renglmo Karinio

*rt';**F,"li:*-*l**tl:*,**i*l:,r'"'*',:l i'iili.l,::':11fi.,,,,.--.i.*h,.,;: iTfl"l'-

'":$ts'.u

o;+*, n;tt*'l+.t:'.,..-,=.'o*+
iltri'rir'-T".i;i:r,:,iii.''r.";1;:x";
;#,l.::i:"j::*'rii-ii!["ii$i'#i]:ril'illl

#:[*"',*i#illll,,:"**t;ili*" ;r.'T,'i1y:#$i'."':,,.. :;
Il;'*:l'll*'::,i: l'-lh*,",::

ii'Liliit*ylglrr'.

i',ii' l:. " :*: ;,i"il:l+iii:*;iii'

$ms nt.tffi*ffi
.,r::l*".H'i.'*.i".:i:.P;51,%Ti: ^"];t'*f

-.,i

$$5**5ti+

iiiii-iiiiii

ayrail Griz( i nomus |uisi stokit? atsargos Ihi Dasimah,mo,

2iniasn?skite iaufl4i4 eites' i ii'*oo h'arinci

' fr.I:{l: l::r.":*'i::::., i::i.i:ii;; ;.1"i;:'.;: -x ii i.iF
ii.i,';;;.j
r14 tr; iq 'a r o ii rnrd! {r f o

i:;iii',!Y.'.; urjr-ii"l:i1,jl'illi"."!1:r,lri. *;;l,il:": :,1':,lilr.';.iii:Fl'"',tl:;i'" ;,'liiTl.l.'l'l.l':" rTi.ii:,lr:x:":i.'r:l

i"[ .;': :i.rii'"_".ii;':,i"l:t;:"f.,ri,"ll'i

t

,rl;::i.:iIl"..'l ij, i,"ri,l;r"HEi'. :ri.

-: i;i i. lf Jil" ,:T"lilL:'-ll"l:F,i:':,;'i.T : l;i;":ri,-r,"t; l,iiLl'[:.li'il 5,i"1*.i,I, l,:::;i:'lr;r lT"jlt,l,j ijl:1li.r'H-",j.iiy;fii i:ili"'i;T:l l;::t ' ;:" l r"'.,lr:*fi"j*,"i:, i;i:il.""'i:#';::i1:-l.1":HT' "'i;,"f';r;iii

.; :"il'."ri#lril';[{i;1r'l.l" '

*btpn{ffi;tffi y;li #irl,l':C*#:1'r**'tr;
ii; li; : ii;

., lL,X,'vffiflXir

Lm :'"""".1 f?l,:H"j";r" ;"-i:li'ar:*::. l-l'* ti,l:53',t#! Ji,.r::ff$i'".";;

',:.l;;;1,#i',1.t' "' i'* : ." '.' -;';:' "t. -"

r,ff;,i*Tlrv*+f.il*";**m
ili*i$ii:ill'i$;h,iqlr**rl+sr.+ *.. ,*." " "
-''-'t' i.'.l"rfi i:":.i,;r:'ii.-:i,:'"i,Xli,l":l; kd;iil-'j lffj'ft--a;i '",1,h'ii;"'.' -'. j'l;il'-,:.ii+i";r'r,'i,i""*'*eli ig'I.;"ti;i l:-:ll :,iT:. "

"e!"' 'di;d-t"*", L .*. l::iii##'*:.'r:"'*;''"n** j:$*#W*lil ffii:if ;,,1H

+E'e*ql*#p Nrie,lry* .:H{#rffi-'*ffi gm"wHH:trFffi *it*$s*-1{i;$*$-: fi ffi-ri,rs ffi r-gtit*Y, itr ,+ ffiF#H.g*r+*ffinr

uffiffi*rf

f r'q'"?i.t;i_:-'1 ii#',r"r"1,:-:-"tr.a.:i.,lt
:H5'i.:l'iffl';,Tifll. rrl;"i:i,ltii s .'*rH :i:,H'"Esi'fi":i. .r,l'.g:.1"L"11.5'*'i'-,1':g?".;*ii*i3 i:,ffi :'t r'#l}[Hf,]triIi
R, -n . r d c ; o , , - r-F " " h --d r.l d !

{

d

R K t@

sr.j! h'o

p'P!,{

lrrlid

bit

Ls6trrcrP Lsr^d@ .P sFFoLgl .ql LFi j

lr:"[';'.r? H]tr'iH: ;lx.:"l\J.i';.i*1'l"i
-'' ".,""*," , . .-. .*.t"*. t**

' :l'v+&'i.ET,'i i.Tsr,Ti;d",i[:]^.:',ii'3'i'ij'f
bi! dinler rrls ;d{

bip

i.qFa{

Drn

I ells4fi

tdna

n aF

qr6ri

E hidr4$ t''L.rd F'rchi!4huhid; ll

FstsiF r,4u'i r4Hnl i'oiltn &r&. 'n{irrt

d

r*od

0!L turjq

brqq

! 6q!iio'

6Fn

T

iiYi:mit'ri'''

I

iilibjL

jo 'brJrc!,

4r

F

:;ii:dq

pni ts,Fu,

trnrE

il

nift

!!d

J i E &D u !!]x | d d '

!'u &'

r t , nF ,

s .n @ '

b ,e h 4 a

rrP

d

4l

D@{rkb

.!'dM

@

t r@

. trr nirrtu

r!.do

n hdr

t,,!q

t|b

ldoF

,rFtsLr 'd!@r

r"

xo&*o :i:ri h Gi!. E. ji5 btreoFLn6 "0? kLbiu n M!i. .,!qr o F keic d{c vilihlo r: dlkon, le! 4. buwo !6rda! rLbonu i Drr n.L:& ,s d.6ueo Pasnr eilr{ vyrbNiqqjq bliu@c i kdiu' v*

vr'h6bn5

yF. dp.jo Ldwq

Prkc*i!.

o

Mrkh* dt!ai!, bi(i 3ini irakhgu tr:oy.b5 ad6u;n*qnudi,jr w*okLn Li&i, pabik d'o h'u .odd n !{to drbd irrai ! luinai, isbr{nd.Dr. jo diddL h{iL d&b& vniae !E&! kikq &ai lnrh FdFi !u m. pFddon pddho ij vribu! n riLD, w*qoEd sssijo: vyrku

,do !n@6ohr d(ilhe

gdioa sslnnyd

vctkb! Lrlobrpi' apila jo plistrini

Ld kdbi Lrai uduv6 ddhi, g.i. dddi5 nuhdiji proj!'. p!eriu'. $tikrido

kupi@ sn! viiiu5

d&r didd$ nrlc ilo i Lrki3ks rba <ud*k4 pripin! Pft. rdu.

n j! 6ftq sdiDa prvrdfti

voln.iq oruFcij4 {du hn. vbde Mfoir ritu@jr n pb.hi daph dlbq Ltd Fdrikq pdii d{6+ c6ai lulEia vi{ vku@qhi bci hrtuii ei ji!, [nr apri!y66 rido, doirci EqLyLrq.d prinoniDn kno[bnr *dt rlu sjqu n iv:jidn ndu jn 6uyq dne 6ntinr. vo*Lriq o!!ts.iFr dau!;ulh jo a€anson konndo hjdc !u!o a.

Ls iG

rn.

vkuond bidaworthliu

ps.n

vr

lidni

d

vdkri t dtb'i rft*ai

rnulnr4jid{Lr volikrL ohq!.ijc ndu ric{rtuc. kro n.p.. id:n. n kur rli,ii6 .n1!1! stlrbAdnryNo 5nki -.'-..rqb*o k3jlL:4!!GT{'b3.{r3lssE,v.anobditi! 'r idij? isyvcodid

r Ecija! i kfi-.q:jq i'Eukli ir ru vi Mnoil Lik! rllksi i vrni!. aaihq jG, g-a pa:iddll Le * pr pr3 n.Lda, eid . jq $rd:bFF*, xul .;ru ih! ddriis:i dn6't itrrviu erftiideLl ! adui Mnqiui pndaulh rip.io i v .ns kana pu'autri kuod'qgaFn Eir4 n o{8ro4u 'rruwiu i ndd tto"iu lun4 bulo Juq*! t!h'v Fi rkb is .a*w& sezd'hilf*b irkisij.! n paik'i*i i rli r!@a r!a.v"gd& idlFbt Y[^i t & nm qdrryd p*osb! vlikimo &rrg{ treFdL rr Juqr Tunaivai4aiis it!L' n4 i viri! ,hiv" aiBr! &dn*yi. snd'fi D06 h vhbc kui Ptr

drLo rsi Fl skiqbnoh s!i@o luhokibo. vi rrloi4 { FkritonL !pi! rnbw+ hnr.i Jus r ! Ah rLG liebu ktlliu kdoiiFn o usi L. ! I \. bE! daq tdi!i{ Ldrlrhl n \n n vi s4iirq idov& bueonrhkh! inrr4ii$he. iikytq c. inf hri Liki bueo .yilrho Mhttoijon (o, vhdo Mi@no vlilb wosdi4 qkqprijo! intu n l;daLai! ncpdrhrqnyb& Ddan rud{o jo ku'b rytruen' mri* rrb! .nhEjl likdrpi, Yabty*rpeFnds

ao runov&lr!do . nrbus ivrrh.

, vriiur ft+d.d"

$ vt+rb4

P&..v[ hikdt| r rilij Ftd8.,.viiki j'risino bbi &uq vG prlidrn6 n , i*sdb .rLi{no@iLuLp'aik'dqyoklogbud'nu D: .nlidatliah[h.idaloFn'rldbuvq au panhid, rd Eqtr!

Efu4 vFiiurrb*

3ir+ L i btud shlb Fji3r, bduwq.. Bida6& dwyNnr DdB vtriaqnqoju hduo 6eia Lapd6nu, jt hr.jo prcsors{:rpEihdhr6e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful