lr

'

,-

q

r l ln
tl tl t ! , |l l! !

-;;,,;;-"u*$;

193 a m . se g u ri s r2 d,

kary,ar Jaunas namilkiams iliu'

7

,,KARl"
Jfr:!
K A R U O M E N E S R V IS I]OME N ES S V E N T E IK MtH GE JE V ,

Visa Lieluva ginkvieningai luoja savaj4 k a ri u o me n S !

(947)

a

Y NI6

LAIXRAgTIS

v
:r-

LietuoiSkojioienybis ,r harinio pasiryiimo Soenti
!o oyliu rrioo@i! Frui &n iDr.q k

re
,r fr r

l4/e)

rtsiBhlhiDo ejs

LokyLe.

Kr.' 6.

hu5 ktr

jcgro hd i.rt

n oedidd.

*r drijdq Lir Prdqqodr n &r <i. qir B s ik nuoulei F d o w a i d l !d h 1 bvN n Ldejq Ldk6{id:i! n *orb

6 hn nilbdb-L, kub ialhi qknr r $! k{En !

4ru:nrd'

Lun p-dyr

qhodipji

ldu!tsroi

lhgirsi[P*'dyq!v!uq!io6d!i4blid{dl&

iuoold, &riyjr b &ihi k ff ya didrndu, red;d'.b[o6li& disq hdib BqkrljiFo !k*bu PrsL4 wlqohr ftr dlv n pdry,ioo lLjasdhri o!d*q koj! oi tn p.F e{Lr swq dnhn6 hrunE. kad i L&r4 m.& {vylr j! jruEnrji b@rii ryhkLi n Qrd:lt q dd:i| L &!i,. ltiuvo 116 Pi(igr FFq

Ldi si !bdt.htp{ tni nP h.Li Fl gi rdF6!tl b6drdi6 &ods Pregl. riuom4ei ir.ihwn! D{!gc D pinqdi.nn *.i{id! t!.ua 3! i:d! pd:rdciu ftNi!{j{ enlrq prrqu bi pd nei! i ridiunr viL ili paruihiejr gbtt baocr,

Lietu@s hariui

-bh4'bljnlt(nb.Pb{ n* vnii Lli6r prcknzivy|q Lqn6 bdddijjo. 'icilkLvinq hd s,tdr idij6 iLojo P. r dq, i rot.rr rv.irq b*LoblqbqqgdierNillli' -di jti i.b6ir lr;hroh n vdrybq *dru@. rikrcjq ddq! b 'ddo, outigiilhiqnn4b!k(q'. r:di&ri ts,i&d.jo dbq rr F.

ir Ginklavimasis maiqjq valstybiq pqi6gumas
3!n Ddijl uq. ind.o.ri*. driro{ .tq
elo. eEh6

rnl jn Dr.a. pi'd, ir

!b rtry*. Bd J6 Lrrwte (uonu Po bD F. @jq .dvdi rpr rdiFlEiu, r!Do!, apr eeo rj. EF!.od:"3a".rEfudPindidraidN. Lrrr, rFidd F i!.droo enato nnsiilrd. q i j| i.rr sudlro iuinirhqb bituijd, {rbiojo nrljond prd4o diiyr vrdrbrd irqhudq dlsv siikru d6 lnolind ,v. idu rdp n Fnd.jq 3 bi.

Fdldfudjhq;fuq'idqiu4b'i{''j6Wo,

nFr isrF.jq. N!iu6dq, bd p nloodjo hnwri.di.punq, &u.ru Qn bB d hM. virqer rrqi! srjuG dt , lEyb! .q lEoyn, ed4jo *dbd tsrdrd

ov -

q' FitD. jrso n inllh

duji4 abe &rutid br Fsr.jo, rd drk Hg bdut,l,]d rdro .r&ood-

dq ulddt tut n HqLld l.d. dd+

ltkri1a b. ioi .pndod €Lrys{ 6!ts, b' bijo rrris nqo elll|Dh brtupb, b|dhq i ind, tqiinginkln'rqkigrnirdvbqq'dn'uq

irFh

dd

ndiq.

endi

kri. rdtu hvi

tgtu ('d 3;r

s.

pu'dd'{u!q, nulnr t Bprdri bnogiri (bvdr 'q .ips

nal@ d& nojo rEriaw drln n bdqMe pndrcl priir.!6r rdr i didde vdny

R!duo6{a *nn@{ i .nkr{ gioklqdytjjro46F3&e.dlki6'i.lbb. hL J6 !t&. rdvqj tq&4 bdubdc

vtDor 'ilia Frir, r{ p: 1r in

Gilrhld[Llinr'qdn_}&66'Pnd' Drlri iud bid rd.bt dEtu, nn jn vnqt ;ras cbi!u {i4i, Er paD {!o 4o!bnrpFrR

voji4 n q"o scdd.ndr p.rdninkr iod F. wir9Er LrE rd36lhonn.io nd.li'9|ufu6liBg{brn.fuEujDtsrd* n i q b &u4. rcsdi ' kcLniki, &ryuj. tord rn" !.. da t $rdio n tuj|4 d! r&buu nDid.ultoprFndF4|tsodry.dqd|ini'

rnNDs !:d:vhiu!.

s!ie!.n

ra

HrnHd, lutru! ce{n Eie ,1 pa-ckc hib:jtn{ 3.{ Pqrbhku

ln_ddi lrib

{i

p*rihku

Juk

dr r dr4 hrq.jo !!o ,{nDikq d.Lr. ! hi'i@jah. rr. |e!.h:

drlgd|hqbki.+ai'rginkjq

mMqn|bdrcddd6fu'ohdor'|ruikurlkn rrmr 466 F nhrv frlirlnn ik., lpoi;r qFq&ojr dnnG.sd,

d,n{ rja&r

rure. drri

.h*jo

rqnr nrrr r, {

krh*ir:iu

LEqr

un+ii rehijq, &en;q tr"rr I ii!r{j! r !i3.uu

F ,!.tr luurr

kid biq hr! i.!

F Lhr r ! Fi; id; iilnM a hu r ( ! ! ! s &d I ler h- i, , | i .'.j;" ! 4! ,t-,-

qqqo &ld.lPio l.il. !4i i!i,o rrr,@ H.4 h rcE ". ! dr f r c h; a D rro ls ruh i !i!!L h6' i! r r

ri J'l] ia! ,

A _o_".ri,;,!,,.(

j,-

'p.!!.-,

" sr..-d'

's*

n-rij.

".s'

tslEdFoblltkipnak.ku'tirp4iEns
lF i,3jh sd nii!!d |ug !d! k olqbNipr uPFr

i-d;-,n
dds;61!'dr

-i,.

r*.
orraan Fsh.-' nnr'-. i,'i*i

h ,-idit'dr -ttbr 'r'3 knriorr.d {rr ".ft F, rr-i
.oi 6,i.njt *b hqdi'er L:d iiu rJu LiF. N r on,runr&u hrdnirirtyq I oilq ;,;q limlniE v"'

s'd'ji n 16 u br hda' -.
rid

Pd r0Ln DrsdTbidlN dn4'irP".rr

n

Fii

vn! dk {h\

riuhr

F krc hr -d-j. r bin-

bji teri

tb6i

;--r

q, !;ku h!b;"-,

s"

gdi-" Lb
-oo.n' d, urry !bi*-

---'Pars b

B*'

'

ion Ed brb*

d.u*th-. Fbb'1... ". -q' €Q jau yrbjrEi t jv srdnfr

h' ts!

ftnnraedphb.

P" P:,-{h nootr{hnd Fbiui 'di!"F {b n'kroiu bbD; od. rDediu! snFdido rs bid" ro ;!b;r LrLn! -FbkbEnvbr pIiN srrui pqr'n s. odd!a. r rdrkijqrqFi! 4d6rc! &orB D&3nunr boh! r;b dJ6 ru dn euB dFoji.di!nj! rb qin 'lnrc 4ihojL

.rcNi'ul'nuioiiqnd!n+ kr.p i'.r,. -h.,P".n Didtbio Lro {trqin

how bn 3di. r iudrs; rq hrudonb. i.Bu u(' rvtsr n!

rndideq i.";
i$

Drdt! k{r, re'

&*ik ri-. -!q Lhri itP@dqktDF, jd

Lrvd{ijo! ngi turi, o tilima i.d. rrq jr ium*o fiudf'

t

Alsargos karininkLt metinissuvaZiay!!!qq
i4 I jisFidiko ir { , ii it ja! !r! i: , i: f :i

I $vr:nuq

asyro
b qt!& brig."q RlD c{ii!6 f€[ho k{npno6 Jn FzL!ir.. bd $ $3ro ! L!. ( r{hhhi

Lrd knu!-. mgiine,jos Ko!**!!F rsnidi. qi (nc r-.ia ra ouo jq 3q! dq, 5Lifti $ gii! t piprdyri jrq igyEs r; r !i,ts bbdit'

s4uRa

ldhq

Rc rtr i^.i!s. rrhssn ss&jfs !4 dlur r!trrnir!

audrcei kad je6 3ri Fref r d rr' !i'r iiqc si h$! rdr4 Mdqj! but! u:uEn - rid!
t kBls bdybc rnilhku i.q FL@ $6ir0:. srjui(c a. .Pidii! $F0qiu kir.i* +r!i!". !r.jq RBpubiik6 f !r {

4a! n $ox,4di

3Firisii

raakin

:yhq

a' erh wir yahr ; ni&

Bftidrno.

k{r

hatrnjo! ,. J! d;E ktl $ wnb5 igd@E !:gr. i !r!li. iddd! YG u:blFb *drlr, irir:irr ,.. n5 tu

hddv&iios naLrij?. 6.n{ o@6 F!,u.i ! (ig! B. b klvdqija rhrtDu: L{r u,o*odr nipri! ugoi, cdbiiih.j!6. r v{bh rrlii! LiLL ryiii t.nr I gLud4ni koial'a d3ikyri ' Kr[on.n6 nr R4ibku nabu y4

(B d )

6.

r. nt. A rodr;

srjliso5

Didelis kariuomeitalq nis pa.adas praliir mai Hitleriuipagerbti
voudijskald{id'Iid€dui rnsii riijoj. a!gd$ 6 d. lndpnl Hidedo sn6ei Rodqj. bqyo '{!ns. 4riijr r jaunqrq hinlq &iyr. .L4, &nqn buvo Frcdy6! nju Fod. pej.rq'{ bnu@4e r udnr .PgiikLd@.'ohipFtpid.no!' hi. Prndr Pod.jo h$niq 4ijc.d ur bno ,Eirvo rv,qtdnki n jru o u: jq Ldjroore Ro 4i rdnii Mrhab p!r!Du, ps ibr! Lm ryLcijo' Flndyq o hip p* r tein{ driv Lrryoi{ 6!d. aqiadjo! irq *cidrFdrc.

aqod@@, k6 nikL,

YaLdr. s&nui n ridijE krnriui dvyk$ i r&6io
ienrrrji *ni

Lun rud'i

,5

pqrhhlq pwvidejln4 po*ijo6 ri64 :endii4 Pudin?yyld!d[Pildnhk! pad.jo bnniomi. !uno! LdF5 biqij@. Prrimri

lrP*dDirunkmhq!pudi Fr. lda ji 16€ e*nja.

eyaD!

Fderi

diddi FPddi.

*s prk rtr. "eaq on"d. Tdbu &ki qjungs ltnihko rhkiroi. !u!o

Rr";its

k;ntd

pik. Bldrvriu!, !rk. rn. r(ola 3&u: Gnn{i 16. ojr.6nkd'a. nikelii !.rhonojo.rdrb d4arodihri $E,n!ino vir&nii Luftj dnriwo

n kpi. J4u*. l kpt. vri, ^!gdi,

hpq r.! srq n i!pip.s:$ pr!.rtr sri:y.

:ior bulf p1!. rr

MqkF

I <oeq wrdy\ inhk!:

cua!. I Evnih, r@Lije,3b

kariuomend Sarvuodiaiir motorizuota
lbi n sidinn;kmLbn wnb!. pd.ido jq Fnd N-" d"brtid" ba rdr. ! p*i k "o" mee "";'.u. ruboobi!:i L6ai tebdtF. L( ue h'udkji ddopnl'gtisikoPdooun!lldiuduinlFl k4D'
I ! nu

ii,b-

pr.;.k".L

didd. uFiejisrn
sivo csruho

"*"-.6ii diddiq3rrm!
d.ka &dE&ii !*qdobrn

sdr"-"

3"^".
bln

J.u p(mtrr Fd!r4'

$Pldni

b{jo

hu

yqdLirubDobtui Liduoji jiD, @ftn! Lcq jic05 k.r! ju6 sqgor r/di iih Pc*fr amomqhEi v.irb $v{znklrai .aryqdnji

1i$ n iki !13 o. rur.jo slq crdyLc 6 kryuqtqF
d4idr6iq

;r" r

5w i

n *htu"u y'-br. Fd,;,: 'ft.hhko
pn*aly Gr rt

nddLudq

a rdr n ja n rir c eihDE

br FLt.

n *ed{iF!

d

. B{[d" r knoH{ rqilhqrdjq @:hs Jq eduo itrji addobhi Nd.h n Didr6ja rjo kcdqijo! ,00 n nq t7 nBlducr rrc prLisoj rcio.pn

k!q* lcri sFldajL atro rrai swaailtrri jn Leadcd{h-.n Tqdd &:ibNii -"'ij.i "!.at sikh n:!id* daihu'ai3u bvddn, \!rNra r dkrm4 jin: skthni h!rr

Ydni hderqju rrqnqbrt{ **yb probd. jo po Didzbjo k{q. $!ij jq 3ri vrid dk LddL. kni lik*hhi ldbi n bc kdie FLutbFc riqi 'unN +,uds! lrirojr kdn;f tzlkbia viDdlnr.. s{wudliq auionqbri! !f4 iFrugqja Edi tr

( doj'dl

sGldomnli*L' ilrDs'i 3iohli

,doDq6lt+ dk !n!s r*r-^-r; e'.,! -ikL"ioi Larr!-$ ".b(!o ^q Did:bjo Fdici'r L,b" b*" !^-,q,. k-;J,.i -'-it'" Aisr joj! aE hd.. R!,pr buvo3 laEs,!. *nudujq

Drugud! j+ sinu&d !iq,

rr dd

sailudojo autodoMb vidoe

cidi! hd!oi!li

adqnqh rni iniirh,rr
!!di

+,r.r
I ! kl

(i.bbrl bFr, iisu*L{jo In,mr de4f EdHb bg i'Fq n.P9 k d! j' $l' Diilno

b.

kei

dlug d.oab

kdpbN a, j!.

i p:&4n gcid

rl kdk@ i

Dehdnri

Bnon'

,00 16. o s{vqoib t v.rrtu 6phdrF 's-r. 1. d r.A t. 7) vrnkb srhsune - ,Lr 3) EaFqo.io nsir 3 16 n 1.!5i. 3&. n r) .{vqdb ruln! ',s '.-

* ri b. d- snoB;;daick;{hs pmu;ahPi kaosc. eL pr&4ojr dq Lrdtu n Fi Fa &{ kldr j{ LdLr rqsuia, bi br6. [rF qs kidrL !as,ono n:vrgiu snuqdlji rroEobibi lkn*omi r.idE u.Li!j{ ! a) LnFuo$o8 i b) ruilrci6 n bevh +duqqjq.*qnobi|i[ cb&!kr;n,ka *

v4 rFiugon tdi

iuo FFc*q

kdke w*ucr **u

M 23. siu6 nladiu rn n krk! Lrnuqm.ii (Br. 3r). io duoftllr r) sfodb : rho&. 13ri 4 qnledn{ - vin- 17 ia P.bidc {ba vioa

sodkhi

iia3n&

;d!4{j{

autohdrru

F

t

Lapiet

tulod F8d vntro

nh* Fa o. i.ilv s@n$ Ru'ijo! klrDdu h: Tru,Lq !rcnkq (Pk.. r) ludo isuL ,;froi& 4 Ghkhina bqHnyje $4k!56 ldro*ridi

kdkqw:idt. t srR{ *qb . hn t s{vrdb wrioialt PnhF { knvi r vrrilqnd etu6 n8r 6 knwr t 60 rr. tska^La ro k6 6) Nusdi Lriid! 'N3:iud, iu*.io p{ori cdoqu5 ria 0.3 E pbiuoo. FGh.

Kasdienirirt rytini{ rnankstq organizavimasmelodika ir
(Pdrn'r<ia" Nr. r3)
trdtE !.dr6 (wiiodEi bi,i noDioiuhs kikeiia FsG.[i6o. j!1iok!'ojas ni iorb syq,no. bN & c^qeijo5 nt gribr rri\Fri idqmqnq, iwainird Idosunui bci gqq(i b{drc ko F Fn{iji mdyq Dolybjr Mri*r irdkir 4 uk!'i. vadoE(jllri pftino doFn {h!qon, d:ije.b Glhb F.rkfi duodahu o!i!d,-du apn 'iaikrtq Lribs .Foky4 ivyrdyio n jq r*!:ir Fq nqs vdoeunni dlui pEriDo iykd,

*r.kaii.

Er N!. p6ii6q &4La riFa. haokkoje r vaik*bjirog rnsva! 1.3!6n. ijutr | ro j u F B €( i! ! ud& h € G d i e I

sda prjau,i. rid ya lrro mtr&ii enk6, pqdrbn.BDak@

& o Fbidrb I

rn h

I

jrolui. Mokybjzi t3 :hod.dhqh.iu!,,pnba lrdt i oib., krd Eolibi pc

rr! odEr. padolc. jei padb, dcda Fr dirq hcFr j!!i!

Pdtidq rlldrio J.g6 b4da pFriD{br bn dddn

hdod[a (*t!!ia

kid ho

rqbidrb

i'a*o! rq pnn.hui.

Nlujok{ pdqdc i!

e Pari d6 krujo aprblri dy4hii ! r: Tildr4 nidiss i!R! iiqFioui

ftq nn\ rlrbmr b. diddi! snrqhP !u 'te,, dtddiu gwqb! bde nu 6rr $ary 'rlcsn, ^inr Bc6r po kdrb, bfuq Lqna'dqond ,.brMq H krr-llwir. Po $d kotrndG Pnnnn .i{ grer *nsi. piny!, nrakinr an6.jr. prruh!

pQtinr p:w.; GL@&atr tr&ks r- n{ur. 5qdiin& kqj6 ts&b

@n,.P9Uo6Lonrndcr6i.n4,!!giaF:icsll wci Pndnjt n@dri ddbtu ,ig$i Lrdn, o Dilnji nun{hi i.!di -dgE
0 Pintji i. ii

ss Le;nqt
Naujlr pciious ivldrd €yvqqq pdtuipw. Prdrbje srLili i,!di pc$ n ik jo dools, duodahi! iir.!! hbai p! rEtis4,

inui ,@ni{ i seh, ndu;n i.o:ft d",

robrnduqan,

"a.

N rk ns:vd. FGdnq. Niujq' pEdDs pilrok{ e*dkt bip F n,:rk. fj ehEeiludabgu4, i y. knr d{bo j.g€ nokhF cm N htGywq4,

dqnni pNnqdiq bishqt rirk6. id'i fokodlji Gpebr*) R6iio&d ju6 lmsri, iodd *rikr

*suwa' 3d k+ E,k6s drug

Auko6 Oinkl{ Fondui
h 3r &drE6 tr $ $duvai s. ncbi'q nuobodi, 4iLnlanhr n i.i'4ukb* i n dsiyns

dliHdi,

mqlhhi d,:i:i du LidoF4q did+ie i. so bo rue didda dids u:nnib rwtpiwin? MqkybF prisi kv.piqhq rcr b+. Lo@od4ifro iispii bli lndiii lvt'awis4 bhii s*tu jig4

j.3or, bie lysbi 6un4y!, i.F!d6i dc46n4 c ji.4 -!rF6 BlHn rgli.qndc qd!&@ !u hiuwrn ! e h. L{6 iraukart €6 RrdsJiniE\6ul'g]niin ruri 61i b*di, kst tu:&q8 aFboja rcm-, L;q tuikitu !.i3t, kap vrbn46 ksdiv :poo*yht i4u!y$ knd*i\lnnd trn' BtuidEh d@q junRran, bisjmr !q .jidu, kurn $nor Fno prc3rc.

jui ku!

*i6h4

psgrsyrqnq pniopa I y i!

Likrb6**uesyaPnblgrh*xnlyb3dLbtr

wie pno;i6ui. hd ni dlru lnrknr

rudri !p4nb6 giup4.

nid! 'podiLr qi4, ji,rild nn*ri. b. ddd6 irlnlino. .jlq.Esiq N(4 r4r4i, vdojqr rydnije

.jino piadmr. wandi

p{tciduds*'r!rn'inknlri.u'kiyra3dhr'r

Esamosir galimosaukos GinklUFondui
chkl!Foidq.lgrhnlqYitucldc{dodiddh
knne bitu sard nda jo! !drd.

rods lnk nu p{ du drijoa hq. vnu64i aukqj: ehigu. b3{ye. v.'rr*r poprriu4 F-

!kan@!, kd jsq n p{ ms qgaiiuoj:fu k{in dldj4a ,1ivr. Mfuu sdoD. Jor 3d6re! k** dqn bkior arnw6 nnr4, o jq tdinr i ulndq pr!*dauja,enbiq $dq T@ rupu pN yG lenda nu iq.idhs kako 3tvobju' lEn utntt{, riu gdd.! dr6ci4. prv. ilaniv *rv.prq. dnbinai Fu yidrrii ft jq r(ha prmoa !.eupjani n ih.tul argl

vndhqe, b* Eorlld d6r .i Fhq Fdirnj widdyb- n hiDu *ii6d, ' h& Fbre 3yvc*ojr ar rb*io lrdo hi6!r Fxrin'i tlnils sddr! n je dEtLtu Nrinkd n j!6 Flroti ci*rq '.wanoj&u6snoji rondui ji, bc b, dclb nnlo n.H hqjl cn Eikdheas ri! m.Drr rrd4dr c io
B sY L* i furhki i ffi ' i da$i d!bdudoddr

i.uyjq .bjc

jn gdaq erlyj.

dudi i.Ez:o. iaudq. p@prFtrd? lid 3di6,

prd&i

Fu

rktq ttk r-c 3i. Bq rih ro, tud6 3yv6iojd5 Lhri rb. d.nr.u*{ irqdhguq ir jic DLhirqk6

o cin*rq F6&

edrrjd!

tsr n!rs{ J4q

h*!

ui sd.

Pi! rnlio fl!!iqj!' arr pr rd r paau n& .b. ksn ji6r nqlikrhga. ei, Fd;n&in4 sos gd.r4 FLbs dqdd. o db Edb D6 jn blq ,.bnu'ai rrrbm jlu o{dkrigi, ruph 4! daqdt d.ikbt. J!! alllhij i Fltid!@ .!Ln*.tyti Fi Et jL n kroLb ndno

jau ji. .urndpho dn6ilii 6iiu

rcwrtojDi

16 iljuir

ivaniu, sndid

dihbiN

n v-iisc-

dfthnG, je !!tcr6u n 8lEudojinu bdno pE. ho.ci nq tqniFino dtddi i sdrr4 ddc kl 'd eyLrd hriftji Ldbi. eilrd.iuoE, rd voridijor ryrr.lryhr ta*iori ujv dybu gddii4 lno s.liojhr sofl tsrcie bq 8d.;i prttri do irPq d- ft !eh.i nrrr prdoei. Ldru, ldbi ri!

2'iqnr, sddtu dnbiniu ruroji@ cin!1e roiduindqr.tu![tl&i&rq aub tdFn J6 Lrip prrul., dp dd n .!qh. n Dlin i!8rr 6d ru'd6 i di, ril ercE ! n4 3rib.:!kdin rq6 !fr!j.Enh8u, &! 6M! j3! i*likrinsr ya djku. akd4 rrd rhd@r r.Lut, jn Dq!*di4r rs 4i4!@, o dkarh g- rir rc*id;ridho r iwldy6o. n$ rl{idao krdb 3P66j.i n dbtu hdro r 3ey ldcrb !ir.i prmolirikoi prne n jq6 pdukq. rai g& tr6 bfti icbl4r h*di vu p{!ni nilq jauai

ghli padpiri db,q,

o pieon

lir.jc yr slini

ddi L* inko trarldh, j.tsu jr hqn! F.adeio.dki n *qsdi. Ndlnrr rbljori, hd iln jor :q

v.niojir ,nrr gddk drbblb *4siui r6ih3. iyrj. Jr nksa duob4 i! i.! luwna d !pF!no. n lihojiD4 bdn(rs llo kn*q rqno Jde jau

kirun jn ya ap@ud:ni

l6-ji GeguZds
2,die|yr''irbb94$yn3' fui'uilf'j4utj''|!d.|4'|ac P.''4ge'-'d'ipn*'d.'''

4I4ES AMZNT

L"b'
l\oti8i Pneh Mrte $d*

n ptu' - tedi, dtuoh,
vlk d'oE t butD.| Fqhtun dain'; thj4l bno9njir 'ttoi'

DaeF dzhrF@w n ttac)

bv., ni'4

n dtu4 ,..d1.'

pda..i thtj, sdni 'vo Etdi el.ybj D,bi n dtunr. tidtur i bnd4 kt4 st h kdn n diq. r.! tu .*ojtu

..

Nnb

Eiidk

n6t

v4

tuptkiat

tdnn I plbq aut4 i*.ni@!.. sao ,iF'. ruKli '*.4,

kbi.

a'.r6i

b@io, brdein!

Dr4siaisreiksmais \ prioert6 priesus paliktipal.anke
Nrujff :rsb ! i!o& apsk. irhhk{ !ryd. iP{if, dri! khqi PqBp , n uko{sn 'r!i!. nrq{

cird:, Firlr i Ld.,r n na;i Fndi6 rcG FE n suliq 3 d. lwyrq I (ruo? n F6jq i

joj6! i xn*[B eehuh Nhr@rid6 rylnioil J!! rqq FDcj.,Lid adrgiuoja baMra n'nqin

pLmr

PdF ped !(h6t prr lFho J !rltjqDr!pLrc n Kfhi! ht+dp vr . B bwo hbiFo, er kLn i up.r r io' i@ *!r r'onu, 6lioj khnpbj vn.j ddjo suikni w.ni vt u trs !3r.tu hid!*r, bDq idqn ,hoiiu 4ru, bdkokrt rduko r prnio i (dlriui idtdrdi

vr:bvoric kdiukq { 4Nrcido nuo hho i updi. srir rly'. Lddqn! jnd iudLnd iuo Lrio i updi Bq

dusi. f !,adn rqHrr, laii _ *! sq'ifr! i b*. ij?. Taikyift i pnhq BraiLoE pjfrqdiiu! nkrir. Bd&vilrifBii.vorjqkdiq!.nv{ghfu{k. Arkabboi! iqqj! vrbjt pnfir6 pim,srtu Jo Fft ddljv p{Enrq 1ib apr r rkri laiiErk r4q pnrto sb!.joE. udryj u: Dius{ i vadrq psi slkohc d*hin kiq hi4n Nunibq kd j.i 6u3 siiud. Rqdqir ri!.d! niko+ B*;i. jo! adls tr onrLa iulpod. ciner podrbj nir! -nn rijo!uBiibi kd bs $kdhiu, r-!ui orudoii .ydv!. n* {.k ,u !Ar*'i Pq vbq 6yc!. Buv6. iu N4di, p{ ,: rF .d.jo !ri@r }h. FncE jqqbr.v*s Alic!^smq ugni sludim dqbqinir uiryaq. vrr6 milu srdhB krir. ii@, bft ri,p!trojo u4rri Hyrnoii' rdurri. rn.o€ be nr@!Dr. vd F:brtojoqc riqi. - NcbrvoD! pa6. 'i$nPJGidfiarLbu|iil@'vniqo{uwnifF vi. is pirnLji {Lrid rusrirlo, o u:paLihai ai jq. $sipainbjo gddo i iki FEaio u:tskdyj ijusbr pr{d6 iiriiu!. n. iLili, pmr.k. &rh srrj$6 p,LiHo r,lddkno Jn uriL. !tr r uL prcik3 i pkitl u: psa krqndrc &eojo, Episdr , pcdcjq nudyii i ! qipakdyj! Nsklbrr4 s dnugq Fnc {kri!. asuo

kld jau bi ksk Frnkc *idi1{ isns kyr. Ld !Fd6i ainri,,Eikrji -krai lrrhLru6. N,i. vikei alqdr i rr pF! q 6iq benja Lhi grr n iiHli DGa tsr sd!4 i rq tuikcjo rliq. rsdru !a vrdr brinh*r Pdjurbd. dft. Tuojru saeau 6 .!r1ir! n Fqhird4 p*ruro! 3 rboi4. vd tkqEjnr Pn! Fka^ks. sr hudr E&.jo htu n !o!i.ii. vokkrhi dbro hnnn, q ldqirj ddiirn psq vohdli kBnkjr pq! cidni, Edo Eip ti! rvo pr.j FrD ir Jn Mj F'*. et3y61t kia !ob! dtrLh! prFnrtri, jL Filndrwo bu6' b wcedr hijoh! t ju juq pnr6. *ry3h:i hn ,irrcdr Enybent atjoj@c r! PrdiLG

Lhi I &rb. pr.jdob! rbiprGlrs vdbu syycrhni pidkqjq, kd kdibdk,kai daugl! i & hrdo En.ja u3nyn 34prcgo n d4rg N Fr*b5 Funni akri sqdaod. su p&rd,kb rrrb ndur.jo6. buvo6! pdlfir ,r.i s.d.j@r P;e pnfikq aki! ocsfuk&bi .'F djug. eilEserrir niado ! dosnu bilohr& .db rhij. Pddr. irniPrin *nd

l9 di bd E j{ bs riF lcd Fr F ro|d. I . r.dr, prid bh{ r6ur, ll! h D{4. Grc6 Dyhr F6. griau @ vdi Fndti rfi&Lr shei at t Fy.u de, h&r Fiiq hq Fa.d. v.d|iFdEn rDro* tsd., bd Do ddi.i Pi! !q gsuq bu

dk

fl 5' tmo'r edto d.iu hqdvd E vnir Lih .fu1!cLi!l,v.I6tL,JU[' Erid d vtllq cibu bure Dqhrur i ,&triob ud.{@,yoD w.n !45d tu@dqj. rPnrrrcFo

nnonb

e@ fttu

egn

pliq ry'

sruEE. o hr.}rr hF rdp r&nl

akrir k tsb.dr. suMrrh! ibkd n tr 3 @tq Farh, , rths ^rdh!r,tfi{ lr rutllr 'd|tlliv'Adld''&i$oEnLutFidbuvo ylrlLl e.ro!6{ n q Bildjr Fye uln Feu! pni prblHr i@ jrsdb ptu! ui riq ry.i -

!n! j{ rr erErpd|q'

drdd

Fdr6r

PdlIdoto

n ir
iuq ecih n.dia.b ridvtu *idtu iuPEru hu6u .@rcjo, lid j*6 [du@!rn vre! &&3r+ pi4 Jt Fk! .;.

ur tsrc*
nftdoii 'prd

i eq o d pditrr Fbrolr D
n p!6l|d bwq rt!L-!rLi!

' tubq h6F bqr ndjn Ed4 s.o. Forq g&:u!rq dLd drnh tu.jo@, od.r j6 dd{. bd nn M!@ bdruori' , 3snlh, 'i. vis eor* dnEjo nuo hbYulq dDib huioF. gur'frqhFeiep*hYolulil.splt'!'Mi4 n* Egi*, .k4drbon .rdr.di. rncb i sddn*db rd rdi4. su.dqYd. I 3ri@i. Ldftja ps4 o btriFl tu.lo bi'or. Jn tsd.h Err bq 3r@bji bdE@ffirI9|{.apvbl!Lrudbdi.fu krt4 ap!nd., o Fi h.l whi, r F p'nb p&rhhlri ru huin ra6dq gEn*! &modhhk{ tur d.jo 8ur3udi, lqfbi i rq. kdq n pddo ru4r r gffd Nrs, sib.pejo i! Ilru pirhbki boj iFud. i Li4 b.d Fd6. luolblrcsrrc$Ffu'ofd'.dd.!dou' tL pD. nb. i&-,, bir ** e'. Fn'dq. volidq b!D. l{d jq Gpudq !rd!b lihujrdr 14 ti K.@Eq d{ vrciq (and6) }ilrirkw Gaqn! ne rcn6: ir Ldd jn d&i bhur !n!hi *8, H jn p'irhuro ..rL,uvi{ mifr4 buhort' 'qite !.!611 Mi!{ b} .6rvj turc En4 .nqob! 'hd tik nuohidn qovr djr hyo bi! .Futu, 3{l@.n|!hirArklo r anhq4 v.ididl@!rFr suitui d.'lubu'rurcLfupqd.Fi.Ftv{holniEtlb ryd. sdF pi. M{hq u!... dpurj, u MEL ^t Pmd6c Ei. vdrcr rdrdF buvq wd pakriYun i

KARYSIR SPAUOA
Fq!r, ,,N. r.&, bi i{d, Mn ilr Ll1n. ryd.r

6qdi

r;tq;

nr rl@!

r i4-

i tr 6"r+

dL

Pn. tolc LoH ,ytri iLdFir db'hd.4[bsyoobh{j6T|&PiEh u bb rdq na i Lfr hllotaerq. tuteid tD eh E &:up kdeh. fulb@!u6kl.tff4DLE*bt

Pd. .tdo hno Jojru sseot

ir kariuomen6s visuomen6s Kaune diena Kaiobus Svenliarna
Llrwoi! bur rnin!|di gcsub lu jD kridiji z d.. "iejr Ladr F,ntu .ds ilPtu

! qL nkudr pft v. D. &@ xurjrur .1r erF.u hdu@4& driq vd, irhi.u vrdlohrdi pridrhqrh6 r/:ug$ dnkh6 dyi ekijoi dei krc.vncij6 6!dd&, r kro r.'1re rrnhi4l qsbi{djor &ult{ ba6rbc' n Ynunld rlr d. pft xuznF$!n.b bln tub, R4ubfiro !i{j{ urdd d F&. dorbr &brr v.r!-,
bro ludlduq sdn),

nin& n dq@.d. {enybt.usdxiadrne rrE.i Lntld bde

dnrc! reb - rtrttj aci& ieuq, Fhsti , F@tk

'{arbek '*tai hd tututu tnr!?h ki bj,tus Lntu6 PitL i1, ti' rdi*|, h; ebji'.a n biqotu n *@e di.k rtihh itykdtti td

sduro @rs. , ed Nditujo
doh! h!iu@o!i

(srrdr &ddq
n![i

ve v.a- L er 2! Frolor .nir & i! '116). Lr4i{ prr tue Mq?rnu,. qFi,rtijd d*u prc Fioxr rq, F&n i!ih! Md!!r udonn
|'o .rn!6

riudij!

nrgthl

&

o.

PiELqi.

b!

&dd.nqEdxg!gd&nd dadi !'ilulidi n ul6a krtilqnB 6+. ,bddeq {dit{ !tujr

i ii ndorr Bdijo

Tdfu.nvbu@oh4dbdind!!!hd!!

!e'inr:

vr. tu e-u ,ur36 bshlq

}h.dodesbo6dub4npid'tib4''a2@.

BttdiitiniEurdneundrigibin4ohlp p.r .!iL Ldichid,iq vrin.jiq n edrcoo

@-

j., hiD

&lru nlrdn
'{

bu! Enriuoj@

Fihitur

ko

pq radijr. hdkhi

ur.hr

ddr.

t6 nr. $ ii Lhuvq lbrdrr

u vd. ro dn. Lro .dmrjc rFruggr d r prdbhq;q& d .podo pEriE$ .Dt itu-

rr Er. ro ! 'id. foktkb nokbrt .ri!.

Lzo pdiijd

EoLyrL n I xiu@ *diu

rhkla&

.yiiu pd-r6 !.6 kda :"r&i jor .{odrcE! 6ur dg4!ud{kdfiliodsbqsiD4GFcqbl leE i{ikiud.n Eovbini, nudrb

sD.iuoE, a. Pm.o!n.L

n a Edon.

kuriqq.

da st4u truo s Fr. ili B ed. tu Li&l:d. l!rtbLilvln|lF44l!o'2P}lininl!F'bn

nol!

or*{hi

n via !n. c&{: gidaijo.

rtiq 'Din6"

Fno, I i: ctoc! n

kylr!, R!!no rv lid

n providjq .Fybh.iur ghkrq ddlFcijo. EriE dinq 'i-n rid@ijinq, ts! ui. nqdih, ai!d*i, H llp

itlihr L'tu@4.i .P'iPh3 n.,!F! clp t k-. rdu"ims

Lid""i. *dnp

1@ trrturdrv vis d4 di66 r.unq kwpq b.q

,.Ldq

ri d!u[6

Eh4

e4ir

bq .ern.1i!oj'D Pros@ ridijq ielhw rdd jr 3r.!

!i

io, iiLG,

'sdpeltu

hdb -.sr p!i!id.d r.uio ghrhr {ulqei

-

.'L-

rhr{ ddiotuj rhkui hrni riini :4 kuo ipb E3ybq, rrivier ircthli dsi

rqdr-r hedPii r hnubjri,

iEoniv n pinn

p6 @o d-btriilr. ru evo rdDinidniin

!-bhifhi F3ur&

r kn.ubni bdq s d. ir.ir. Ldu@.

plrmunqsqiungos skyriai provincijoie Kariuomenos

korpoGlaliaiisleislas,,Vi€iybas" R. ra(iiospirnininlas Tre(iolas

toaketiai,

o ehktr FoDdu ite Favtq lra

k.

;6rrhDri

drdqliu *sid.jihu. ryrru

r soqrd

bu *1i!'iDr $wo r'!ig4

lvaniq ghlrq drie pdr jrsda srri .r

ghti Lrre' *Dr, tioddi, Flt.d*inc !.d ! ,fthtimr ht, n bdr4ii nd]+f| rcnsLli n sinkhoj& vie salbhF ryn4r, Yoj!6. u&isddhui ridqvi{ EuE.

l(arlai

yiaur

plrr|ia

;i*''ii"s;d*,,i;Liiit

l,i,ri i::'.l; i! lsi.te?J"rjf 1*::.-.!.11f it:

t*ii1l[iit-;r*L
f
"f

irr*l,:l;i:i;+rt+$ft -.

*$rl;"'.mi* :':,i.."r,.:1" ir;";j","1..1 rll,
;;;;11';li :'
r,#l$*T*S#ril * i3#.-l i.:
;

*t***u+n*:,1;. !ii::";'i' i,r*ifil.g.{.lt*y",.1: ti I

i;g;i:,:rut#m j;iri'ffi

sl.E;.4

ni. : ;ff l*lffi;;ffi "-i*.l; ..,1i:1i:Tii1ff ji:$i*..\i,L:ir1:j:, r ',,y

,,t5 praeities tavo sDniis te stiprybe semiafl
j.* H&TS?"::;:':j:: j;j",;JfJJ.,.?gr-jJi'J[:**'1",'Itr,

{f .";::; i"ri r i*:"';liiii,;itf - ; iii:i,,H:ii.i."R1:l;i.":"1.. fi i.,i,".i..1::, ;'ff flri ."9i",;***"".-q-.''*"..]"'.,'**,
,".,";tri:

d.,ilJ''-'@jr$*;Jy;11,fl;]"i, ..'".". i,?"--"

ffi*ffiffi
":lJf;*

f,;'ii-.,"ii*' eii :, ;$iri{ 1,.' i:

*l,gi*ki*;":ftffi

I ":,.::t ;.i,f,s5.";:i,l

**'pm',:+*,, niirr" #*riiHi{.F;;
".. "
..

lxr$d#lr*l''..f ,-TC',g1il,:.,'.l,T,,,'i$'*til.4' ;ar:1 f *'jiiT-'fi x:i":;,.1Xxtl.'i#"-{"1'I$d'*}"i*i't""H
,;;ff:etfil;li:,,

ff*lttm'.;:r ffimwf
r*ff':iTii:.r',,lrf.:J.:r: ;il,,:jfl,::".Tt* ii? jtfr'.tt'trff .it ;it##:ijts*i

ffi$=fi#fiffi** ru'io++rr;*ri*
.;.r;..ir;:ifi*i ;iI,l#.i,il.I;ffi'

#*fe*ffi;p'.*' l,r.lg:.H.i.i]'*j,,#

;1i';,-iX,ffiw

vydunas Parcr3us
Oldtiull. 9.1.... .onaikino P.l.ngi

55{

,,LletuvoaKariuomen6"

l.p.n{ Dlll.linio karo p.nokor

a' wo

'Fsd

tuLhr

b{

'o@lr

h

re4

drytu!

rqi.x

*'risr

!n.

nllihro.

rdqrt

l. r.to ^ld$

..1.

drvt'.o

r.vlll

ti;irda

k.re

Kariai, mes su jumis!

M{ r*na4 n Ftond\ ki Fbas rebtndyte Ftl,
k{n1.h4 raiP Evotli vied 5u j'nit j'dh PadaBi

tktikds

4.a^

@rcdf.

Po daugybGi net{...
.hdd: rrrhi ,!d|fu r. !

d -

rfr4F

lr?,

llgutli

tl larlal

Patnrorlor ladnio teDgi. |tto e|(skurriloi l(aune

t,

","*.,;-{4ir,:it[.$f.i:,iffi1lr'"".{,"!: : l'.*ll, ^ :#ii
;;;;:;i

!'t"1""1:t'r' " ;"i;;."ir,r' '*
:;';.::, ",

..'

li:. i; ti" :ll"ti"t,.

- !,;'i;;,,;j;

.l;lii:;i":lil"i

i:.,II1,,,:.;

r*i::l;$ii:Jf:*ti*l

j.ffi ji,fi fit*i;i"ll-Ii!' .l-i.r1k:*le*# r
!!F-.rq; h u'!:'

fr,t,*,Y,#*:*'*Tft*it$
ii Li

i'Hi{[qf'll#;:i{ ffift$ffi

;i*:il'{iltixilifu r'tJ,,,iiii,

-.,, ;';i ;;.y:1', i.Tii:=,,=,'i#,il h, ?"fi i* ;tlg:j:il ;jt"-".i.,:.:ti::iti.r,*.'. " iffiil,i.:i'i*;:..ir,i-,;:".r -

*i,i:'.Li^t,: : :'tst-".,:.;: ;"f;i:1,1"
facrc,! rcur^ klo bdl!4i o(! qr6c

!.,iiiiJ.1"e.Ji:ii:"-iffi"tis L'.y ",ff i:ttr, ft' "
l,;: t:i;1" ""-

F'11

. !

l!!

tr dleqL

&.r.

Fr

F.6;.

s*ii,':'ru:#J4Hl*f r iS#.#

p:i:Tii#kH",fi H,#4.H"F

:H:i, J;1T r&'J'""i""Tfi'#'i ?.,fii:- ** ":

ii;!i;++l;,:*,nl"**_{L#:

*.#l'+lt+,',n:';-',?fl*i+

*ml*r***-*-*+.r
- *T"3ff'fff i:::!,1.i*^i;iiIr:-,? fl
i:t, 4#{

i1:9.ry :-nidc

,@-

G,d ! d

ElEtft

q!]!

r !E\

LFnli

L'+

16!

o!{

s td

d!

r.

e!!d

Er.s3@16 ftqr

hr,4

trb4

Nd

B fri^

s#ti,,'."*q*Etil$ffi4l, ffiii**t$H*:#m,*i
#f#f"l!.+,,it*ffitrtr.#
i:i!";,il'l:,ifr ";,i[I.,i.j:f jj,l Jffi "i5r,:i: ::ffl:,,..,'. .,,", .t flI:l,L,lH:i: ,-i 5g$,iTl"i:r!H H,1"

ffiffiw*ff
ft ;T:nff ilfl: fiiu:.1.r"ii:[i#".*5:i

ffiffiw

ffiffiffi

j,i*.'$ ,,.I.ii'"""rli i"Ji.cl,";$iim.:,tf

ri.1r:i;ffi'f":i-* st -,]lfi:i tt"r"fJ
ffifr h5*T

;iriJ:itr'tri.Hi.y*'ffi

flffii*"J'E7d*r"Ht.*."!ff :iffi ,J.*l

ffi *fftrTr.,#.Hffi .'r.trsF-

s.i";rf.,if '::#:r ftfi?t"--l"tiTLF#

**+r:f+*-,llffi g'i#{':l#:,1;i,i;.+
"*,+ti'l'i;
,;'4rNiry! lll

l'tri,1:T,*:aL-.:,*+.F; ll. ;*. L1t'*,i

d

cdedc

ej!

h

v0

KJ

";!t

6

a

@44P48Q!Av0li@ o

1e',r?-fl

Nt ; i

L h*l

ni

p } \;q i

*-?
f.

f-T{

=$

gs$t'
TR L[
!@.,D'kFindu trr hq t,q. ,*

Rt ff EIIIRot
ir d{r rud
lioo,iio d;,r,-. pqoDr!ro Fdb njn i.!.hq qnj rlddrr 6i

r-#**r*$ml:l ;::* Ifir:i{r:,:dY'n;.:i?I,:,rt,ir
"d.* q*v nuo Fqr@ -F! &roon

,'"'".. "'.'-"'*.'.,.'". ffii,"".,11.', " 3: :"1. 'i:'l.?Lji.',:i:; ;:.f"i rl 1t. #; !s. rub.B4r Fr Fro& ldrid;ry h; *".?,li1''.1i"11:,1, Ttj:li,.T. TIlt.."J.,,:" lqu rtui ndijo a, kho tr & lrr3id !!nd I oqlershLerioneyhuntiunl'!kD ;i#*fi1iiii,riit il-i:,i"*iiit,T:il:;i'. :. fl'j';#Tl,-s,*,1#,L1ti: i! -";"":iff f.iff..;.'i";l#i..'i*.'.".h.'..'.,,."!. H,',,.T,:jfi;:.Jtr",..1* ni:xi1,,:.:,, "fi""..:i:lJ ;:#'#%:: fi l# :i:"...,""i:
j^*i;^.'liYj.::TXll;:,fi l'*';',1 'f ::.'j'i.,:r B. F-,,.,
vc* --c*..,-!-{re" -d, D".;,;. i.;donb. s!-,.-r
bq r"qdd {d!! rg, b(mr , s,;d.iio -o !trPv4rrror hd xdoh ! ee# J$drEi src P@EFr dnryd o b< ro, tsnn* rrd !i;ds Lr^

*P;i"$ri:,#slrqE*

"; :,xri:,t::"'tjf...:t",1 i ::i,1"tl :::;i'..ilt,:::'

**ffim:*Hi**l
,mriyrlir"l *.rrt'.4ir*:i'rl"l;.fr
?:ii[.iT';; "*,f.i.rTi:,:."'t:;iii,tT,r.:

[ir*[+tr*lffi

*** r- ' ku@;.rdI ;:ll;llT;. ,""iii'. ii' -';" ""s"

ra -: ',

:; :.:: ., !G

t.a! oslyL is Pic kthnnq DubbL

d!, r!n. dEj6i, Lrd gi. ercgq rcdy6 lyo j.3r s,od'iN r'P }urlnii !i4 bq@! b@h.n!i prlhdo; 6uei; kdpd i.rrid; ne, n6 rtrl!;u bwd n &r nREi yr iG drc!4 Itr!'er bi! .,. h !i .' ' d G:q! b!Hr, lbh i khu,n n nor! _ r rb jo b4{F. H n johq snqov

e kunqo h!Lr;n4r;sr lrur

s v!4 Bnd;u s o d ' b { rh 6 e w ' n 4 q l kb ! F r |nF F r r dy erc h k n | PF q h l ' I . ci nrhb.6dtuo@brtu! te hDtr

D!3 rnqunipd, n. ind ' h s ' o h @ b + 6uqP 6v ul' t s o' n rn n i i | y g i o n g i . ir Nlelqt r binlY.&i @ U o ru .l b r.' ' ' _vy i.dqF etLb' frQiFd Dro dr tri. !nlM zq F!eE r uF nbjb

edipt Fhr

v E ph; L { rb,

nuoEorn jn 6qhq hiidi I q.ii H,drq Ern'Erlyn

tu ruom!E!

sn rku

-$9sobB'hquhehdd

rh4

E rhD 4' hd,i i o

i odn@ f

i dh

D r!;rn

t,'
con ruir rq

qd edG l qri !;,n ddedr vn@n6i. tui,r E$joiu

:rE-

!rprrdhd

ji ei tn dr *Fnh., niqdh'i. Je elnm 6q dudbr! &
Bdd LrEjo ruqlq q&.

| 4' i ghoP i 65s' hdl i o* yt.j .F6* qoo oi hi si mri i e. sho Li ;5tu! @ 2;ro ;nL, kdo: hrjo Bd kur Di F &q, huto;h. bd h;i hqu ,@nu d!6 6hi eF sr& F,Eh{ r ;(

n, Drry& Fifl

EqiDdb n r dFqbqn4

vnrh. kdn! h$A.F t*tq bni nuo duo4

.ir hru !rh, L.db rdirur_
r]@u hqjr! !&tr,

nrdioi Lid:i rFud. Fr diln LbF d&hbru

Fd4 &d!wr n bqlrd+
!&3j!

L jo'!r

nn Fr!6

urru {

rriiq

-r

r ry n P{, nlreF

6i

biqi s. iG

:yg6|pillq.eJtggrcbx, x&r6&! drb D4s.uq 4q Pdlb Nsik FHv{ !r* dr!*r q rd,h4r {ind.jo d5.!sos nqo! Fnry!@ pdhrkr ir.hrri ,n{ ilgru uhy Jh 6ueo lrr L bh Dr rqloet. Atrd., rad F rt( f i!oq,,u,uu. trd .r Eilrbsn u' crqq Fddr r rorE; h irudr rd i lqdv !16 (on rnd w4 - RFoj biqm.dr ro!. bd rcdj hP;o. ^.sD tutu Non! !d tuo Fqn,lu 16 &@6;!.or ndhbd. M4.re. ndr hnb. hd r.im audr r; bhqd66! rulpntuo s*hE ei, Adior iidsh. krn dd lqd b;dtu n Ed hroli $.dnrj.hr !d Jor4n Dd o!,dkd srdru*i

(uor { dd ra bu, !L duhn.n;!dq} &,.Fddiq reh tiDorrcsehsnj, !r;, v.nft Drus hr{ rqbror hr oiis !{e. f or drv .rtrq iljyri FbGn tr{.

r4e trdo;r

louoo Fhtu! !u4' i Fii d P'R|!!' bPlql

errnr _ jiqqdr r.rr h$r L prureu,tu!nia! rokt!hi;i iu*d! n qh' $ho ihe Fll;

-

sdyr.

ju* ehn:

4vri lwq

r*u3? qn|trn &;

eru pu4'! [h*q ho!n! r lyq ib tsr jq &ldw senhr Fui.q?

iwin [dr; rqr. 'u; tr Ep r{. rui. iood bri tsErgd L bji !@: iu rr rErlht id.Drr ni!! rriq. j.i bbrt nqn. kn bi6r ErFr. o ti 3!&ih( _ ryo!tu rr gi i a4 h$r. !qn! F!r& doi I L;!q bq hn bdni ren !n rdt6u n rGrr! kpibnn d6.jo d.FeFmi D!iiibreLwi, rdtr i F bd{ nudhF. K.6!ns Lnb, bi, krb Hvio rrj. i Pnlhh r rrn&io qDr rL vi@! ldr n w6 r@ri d(eF ruo lnnudDDo

-

t{!

ewjr

cdq'

Fri6a

2ioor

id Ln.

Ih!rcbl P nuol d!e" l ' .!cJahadh. qd i. h* rcrc; ;b.hq

rd/' ! knb'

kdr ' hf

r.,.i . F r. qr

sr,hhr ! h!!

l !, i d

6.n! i u &r

.iil.JoaPibhsunoDnlhnir

riq pq E6qi

c,ndl aduuE drLP i l m!,

h.krrq di norh! rui vn . er kni o jei nfd re, d i.hb nq khri iuikibu n b. -:p*Li! !rrb, edlE re! a! $rc61 h!Fh5;df.

dh$ .isir6, rlrd

r!sn.

Lrip o:Ie,

n6i, w:hi:i

Eiih'Pb|gn,Ynldd*!:!dqn{t.'nilion@' qo. h5. ii i[4jq, ddi poi4.

rrip.

Na. b.

)''

r.9

nn. i.id.oru i. h"@n{e nnbr sc! kisoDi si," g{r qqr r; bli F 4, Eq bd ii pFkrn rp,_

hd Brw.ii hryoj!

$wo r4rrf

ku! jibao_

*d,

Hb a

r-

b-

F . -r, , , -

tr *F";,

u-' *.,F !n rrylir

d NlL" hir--";&" J.'r. -!,. hh rF. rr hpi,@r;r&jo

s.

sqor F!:i {!r

p4ij!dnii. i Lr br r c

q4 skq$. dro io *y* iu5ido6;jimo uBi.l !1o hdl j t l di ; d| " 8' q [pD n' 6o!| !F;o *L a !6 { j k j rd r4 r $ .rrq po roiodr oji Dnj&nq eqh@ lrq d1ituru luir Yr

wd.nr pEL6, ni vi@ ro d!nok&!6d ,q4ii Rioi Lndd 6*q Pnd.L. 'i"dd ""; '.id"|, hi r.4{ rkF b'. r !dd,d!ri nq Nkqr;r B .td i u rd F i h P -q i

Nar {rik4 e*c lanqqcit rc! 6nrFiv turciv hdi

dq,i!

J,!

nrb!!

b6i

rd vrdq. - untdlgr hEjo hpirq{ liboui sjDdii. iur, dr did4du dwaid tshDo4 otsq hqlojq, k! jh M& buw- dr nrb{n. hn o! n.i* krcin ri i n rd k liopnk ! t d\ 116 d rro L rto a rru !u tr hn lii bwo riEhr. 4soidF j tm.pr edrq. Llo {k e,b, lEhr iwvlirr r p'" I i sFd. or, iordrd dr trbn.or ,i pldrry'i dr Fi.s, \ %dri{,

ahiF

je

&! &{pdrb.

urLq.{ dbqur& rbo' rD ! vir hi.iDdliiq ndon vyb tri i. i.3d!oj{'. ln rioe jn gan dpnb. o j!q!

Lunqq

d!h, n&d-&

d{!/no

rdyn.

pLriq ediu

au

Doasiniq jigq pagrindas )tra oisos taulos athaktumas ir pasirJ)Zimas laimAfi, fifthatnas harinis jaunimo a hrijimas ir mohlmas i geras harinis pasi-

,h3$r .F n .hn gihdlii& $rd{ sr;dq $. &rrr pshodinq jo vlidr. Jo !!y* {L.p,oto t*. dybi& nilo simdiinr aip!!io.jo &b.. kor

rrtuu,n

soq

hno .1

pnnon

rnqn

linrdio

d9oalyld:iugiiqLnlu<elJgsl su 6ki* eynL n4 crio. plnr e*i vdin .diB!rc3id.dcbld Hhn.iEoriDr.jo, hp n pt4o nG. Jn .Ei jrsii, kad tr in pdbub hi didrid.i rdlvi{ &i ei P*ijub lqt dlfl,n Ft qryt Edinn& Lihgr ria dp n te Eilrrlgr dr rji niN. r jL dl.jq, krd dqq.b! dedd dllrdr i.b6 rejh rdr wrdorlgri. - sdb, mdqji nilv Lrnqdlii! .vjb.pltiidjlydl, j.e pan& r.it prnd! dbn .iodiior buvo u. iaddki&L|,a.8*6rnbrludn.'.!gn$dl Prjuii ewvn enu rn €u di ryri I u dL{ b4rie hi; 'ilrtrb.

rcjo 681 lkiurr, rv[h ryFE xaprotra pftjo F! F dhb Eiooriio ; kai F rihi. pa d6i p! q4ljttwcidr'bd| .nh

llrudF ndr dliq

L&i.

Lido nD i&id lwrgqi prFkqjo !rh! r or $no*' sthd ur4 Prtlini

x. Y4* ltjqd 3hic, q hqn!. Pdljo Lqu jr rll'drDrn, hp !d*d6 Bdrjd h.G, $k. drE{ ri.khtid6 Lr.qb, n krnq dDoun ihuL kd4 Le[q *gd i rFdirojrnlir jn4 - nbh (Eu. vnft erb& r Ln{4 iy.ko:N t' rdo rdih.& dd6 dw! Ts hruj- bw & nlDnqh3!,
bi hwo d[E kduj!'. R4qjI pLd&

Fn Lniuwr Frdrng.n.
pudiui liju

n bui4

.rdrt

drijoi{

q.ii!34

ud6

r..

crP . Dn} y 8! E dk t r td i o i .;i n @ \z h o 26r d&b.jq iqo drruF.

p.jieo, Lu{ wnlr prEko & ,od:i{

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful