!

r

!)
'|l 1l

l,

)r ,i,

,'

t9 la . xl, 2 4 .

,

-.

r . r - ' . : TI n

-

I-

/vr6..{rr.J

,oto_totn
/Ydo.ir.?,

: lr.-:!",i:-i:i...i ;iJ rii

!EaE;*183

,7_

G AR BINAI

#;ril: ff:,;:;:1;r;: i,i:; #.,ryiiiff"+ri"# 1:s.,':i1r I ::;
I'q r!<r,r s(cduri, {fl fct{L. 5'i" |!'p,ir. '"(rcn5 itnp'an. | 'd,,i

j :' ":j:: r l" lrillllg;fi ;;.r;Tii.Tr.:,r ;11,, 1.,"'ir;.;:,r:"
d<iinr'di s sir;! tiLiji,,t, k a n1,^\ ji,|l

jr,i ",fr lT:,,: i:.ji,".,,.-,l'riiif *tjli;,;#:::t:n;f:;?;,1;,r. ff

A L A IRDE NA I

2O mel4 algird.dn4

pulhut
i,ro ,FL, evo ki'o h. etad { mdh I' rMjrmq rrd nn{ dd{, d o4.Juioe, n rqpjrN j.i tl,c lsoE ndpinq dP d'u! nnq nrt][n4.i|i{t|,fufuqFrlu$.s'9Nc bq uvdoi ToLh Fbu,{Eyu n D*hr ado bjb F&rdq 4ry4, nqo otuq b4 q 4. T.s.dkiInfuiuihafufudt,n. tu frru 4 driu iiirinioq Ek tua do.tBid!oq'nLd&.ntny*tftnu& dijo n'

tdr ii *d,bt mr' FrLo 3@rN Fdpiu, aNr|&od'hdon6udd66risnhli Lbrqq tu! kauiq la drtd, eapdd nrdia n 6siii Nir6 ridvl d to Lduon. vr4n nuo etuio rdqoo{a E Tn r*r rMa sFdrmE I !.n. D. L. K Akido purk{ nlo D h.4 drlii, n.FE{hi Fr l,idhFihdnut r.brhg{ d4on!'6 neir., nd:6.' hi n etrjo ircnL j.pdi d. mtu{ b&o Lndno - blun,nd t pn. D. L. K atdo hb bn& a&do b prku fiub dni hnir Lrc d.! r*6

rhe rhi.

dw'h, rudd n4jui.

lori. t.r tsr

rere-tu ,qr hunr 6qvo nn{ 6iljdtnr nd, e! ji ,oulrupo, whtnma bktu aqEd qt drtmu.. Ncdrdlo ht n4 B b6 rdo, rkr r+ d:jrFo, o muN dilo $ri4R rrdyBijrr 4v4ono T.{d Erdlhi je rdbr, hG Enhc ddrri m!u6 tufti, E 60r, o. turiuqc duw. u j4 otuq e!frL{ 4re^ry Lt||@@Eil, E

Duiin'!

dr eqjr. drr k id"d L

Llnd|+ d-b.

Frilo I ddd(

-.ri.

qi u.u"q

N4rikhu,mr6?,

sriMr

rere ;

h.

rd{ngrlF_',T.!yc'fudl'!14 i Edha nnr!, mnini i I nl rle 'nnq uuo r;. d, nq r"Lr. ju Dlbia 'iF Kdu dr&, druj! -btu€ duo. rrenivsiqoir nmob d-hih i.iF ii-"k- r Lu.LfroduNut'vqF''dFqE''rnui' -'j',.."*.pr.* bF,

Trumpi 2p. D.L.K. Algirdo pulko gyvenimo bruoZai
lar tjlrrl hn ' Ddru hGs rrqq *!jo. bd Di-oohre (cL! kr!. s.s6iu;$

kro rikudi{

Fj .e4i&!{e4

Fdr.&or

rE!
rerc,a' D"r pdJ.i bN " _pi p_.bi rr!,,;5 hr iqn &{r*!bi-{-

Ji r bkc! a ysoi., brhh hlqn,v (qu. 4D bR d4lir *dh, qro asrt I rr. ei r $\r bd ji h$r trFsd ryrlq n.Drrlqq rr By*rri rt:iidni !d08tr dbru s nEw Fr htr Frirh'i!i6 e!,. ry $!". Frioj kruo.

1l.nr !d hip r hs N iri!
s.@v4 Enko"lflnl{dIb ? nu!. hi! tlilni &iei. rrhx !re!, Ea n

r4toqii,

q\e *"d. ;.r -b" -. i, rrrn h ! " rdtrE. *{ceens ,r P..n*,".1 Fd.ei ibi';.

4*i!snte.b&boF!a4.{|yp&,ndiusr' rngq! rurq. q"!ia rDd., rirn, "ni,,is o b. a{6i,{! _ rc*D nytru u{n h,s. 'rdq

bsa. s6*aB sko:.h[-"F5 !;dke,i!cgh! tn_ q,P'r,,ii!,o-. ,!d rnieh !u 6r !L, r tlryr rtsdljoh";,a.,,,

t!.ieNlo[1"@r,.^.

Algirddnams
.*.i h.i*.*.i4-L*" _ k*" "r,-* i"
l !& rni i i rn fd ri i

4 4 i i 4' : rturn onr!

i hiF r

r, \ \!b r r,!

L ry j ru rsMdi

{ i $ ;!, ui; i;Br

s.-.'.

;d.' hi'" -.

*.1.

F.i'

Mi'i lll ri! r4 , ' ! rc t L i. D6 mr'

d td ,, ,.r)IlbLhr y o i &'ru 'E lA ndr ql! d' p! r o ' N :D ' D ' sft & tr en; ryiiqsi d{n, ,qn ;d,i Ridq:

,uDujm dn dusn!

ne r.m.i

!u
i6uiEilju_pn6F'siudhkruoi5o'hiir4 krnidk? Bd r hi n.!ad.jq Pdr4 {rykF xfuE4 bildniq .dunjo r pndiq ap*rd id ,,8!rc!6" (a!rc d{ gananipnri jad.d vokn.iq tuo '!kq kaduoo.n6d,h;iLqn!buwonff3ugHl.idvi$qq: yi4i buyorhkr h*y& rooiG &nko5, adtnlji 3i, rvrtori kqDqnbrhiu rcjq, ddd ,lPrtalidilq" Fqpi aoji rprakuE! r,yHo rddo &ryi nad4. kd qssL&ijl rcr ! lLrbi EiL., b* jor aings vdlhn bwo *ipdli vnoa Ei, Lad ji riEndlbi burc rtbbgz' Fdh*. aPdphb, o adn - ni dnFdavo; *d @kr.i+ &rbui-lprhb krr ,adidnl Jn 6do n& kddr Lkr&tq,huriq!!ii'*bqvoPlirbcibnrcirci j6. vadqdlq yy&urh. ju4rl,idro rr.Lr olslilarc lubriDur widqn, elnu hiku buvo 1ibi. ddu. r 6p.Doq, ,a v!5b., 12 puL fuilnPdF.d'Ldpd br ra davn esdik &ugdii L@!i&nti4, afir, jq! inode f rn. &iE n hvo rud.d4 rjlLnr ? sdnqjq, Dus €liho drb ijq N hrc&i! D*yoq rP. liFninu MorybFi &qgu@n rqq b Fulpiibr fobre pi4o!t{. ici ginlb, ili *atuq cftrhi dnbdhlb6bqlo.Jifubrctly.o*Drbb.dd J{ diddn 'dbd! padid.ju! *Ldo d..ij{ Pdlui dri-. RdLr h!€ i vqhdr iiidudi A. FrftEo& L'.ih. (drhnu. &r Molykh). N6 bwo !d.jr, b* .ip n Irdrvop&d,!,Tzdrnbh'ig'L'€Iivpn!@oiq ju4 ilkauttyr. turyb n .dL- sub !_rl d. pdnhr i dd6 rrcih$ syvsr 'dwiudli'Gq'Iliblbtlwisllatlnfucd Er& E.r Ydiq d rq piifl. rrbj n4 $r. u:e[y&!o w4' rlr iri ev{on:i !i&!q skbj. i.i *t4.

ngidi",_9bRdFqblibPEzidok!A's@.. rauuo iderr kqi jn5kk nrFiydan-

Ji duh! i*iugoo ri iuu*4i:od: n icd*o wdina n dis k,uoo!@r I i rtiunr. 6i rju! fwr.drq, kutu rik lhr rrhdo jei 3lF1 qEq, ri ril hrvu pttidu ari wo riyr n d n 8Fr bf ruron olbpvd

pBd:bn, ts*inr0r L. eq4. hrir Eojus 4u&!o

h( sojo ';nqu bnro6!!&.i*i:, n &. niihip 6bdudo!id.i@ biF, ri * ddb j! rldyu rid r 6uvo rr
Pdh! nojlsi! s!4d!

(rc xrtu

rcn3i p{E.q. !u bB.vikq rudbu

Padrn p4idrc p.d-!nq. krh

ir.Ep.. n!ivy*q.

I*ar, atur€r!on d&bo ! yr* I ! !56smru. hnrhr hu!. Erhqm drnod prkai *ojq orir i 15:o sh, hldr lrPidn ldprs n sdni nui.*ir $3 y!:dn nr& nnp. AN,r; si

u.q

Fhqruojirii

s€!o1

N€

n bkb&

{ry.

T3!nu ndr3:i pdksi eko dnbd ded,.hi

&rba. .ti

nnso j Pdhciir n!rukbn! (drlsr Eor Dokrdwi!), Ld+ u:davhF bqvo

rcjo

.3

kdniord!.

d lr

jd

t
t{qiHrgqr;|6!qNlpdlLueoyE.L4 hikoh4i pdid! dr b.iddr b!&5ir |Fnr..diDo''R:ry"'rudrgld!fuDdLd "Lrei !@u r{.Fylu.i (xr 2,) $pirrya djr bi Fivqr Fety6 hrk eihuhrrjqr ih xhi!.e! [G!q dh, go{do N1&rb Ei

d.jo ,y3i iwritudr !ryp6. x&no !d. pu&.r 3!vo iu{rd dnhr r'opr n ,00 r@oi! i pi!i! !!rr 4Fn., hd E4otl ku{ drdbi rn tryPrid. j.3la q qn4 ldlo &qnq L4rdi dd Eod! r&@ irqoq rrPi ,. D. Lqdo rwr. d&!rh

6odo ii6tu lqxhqjo rs $ d!6 fi aro D.

M4!ho.'Po!urru iymgpdb.bq'qP.vdiE!2P'DL('A|gi.&pdlq'

,orrw nk tuho. r!@) tub n nuondr{ Nbd u {r&uL, bd j!:@ !rdD' n bdrd& d{ bi{ 14. &Etr Fn nF oabp. Jqrc !iu9r6 pBdi, Lrd u, ra.H.E n @h !Nrr. P. rq hul,iiq hoF FEq eDr;L Tcir. tsrydd d@q Fyki bi aE @ orno 16 d. ddjbr a rr.Erdr
Id' @ ol|d Fo 4d 'qo pJt . q|Khl' q

ndktr

i.ndt

iJodr

opnku

u*Ddodv d

{ hnhtr ts id.jo !:qhr kbdltkijrdoi4dF!'PdkUtbi!3ik PdLo drnni &hu cjoi! @r rPi! wrdo !ddboj.. dk i5kraL 6{ano.

cduu b tsd drl,d Frtu droio .an&n yn (rrc Mdiln h J!:rc h!l'n{ eirnkF &vjl!thgindiottr!

i.rtrv.,

kqd

Dd'Pi}|q[oUloqh' qFsijoj!. ctd'aiiu n iergF. lo rqdir

r@3y* Fr*{ bq,o hvo 20 E;i1ilu n'!ruarr'5oo rei.

z-tr{ 4joir.

v.uu pdh n (rno nwro &dnc
bdFh'Jd.khjqPidr'Yo[J|FdeD3 pft&, rb d!t6€c i*qldi GiddsudiFDi id .jo d EnL! i dh!. r iir ad.i kanr jqd ts, .hq! (* ivylo rlrbi.ie 2r d,J kikr Luvo null@d 4I dtrn jL Fyq ldgi n ju pudanoji vda tuvq Fhura, o riic - r4jq els nD*di! Dqhftn, jv 64! rcr d4r FErcLi nL iq, bd u.hvd Po !{ @ndj{ pdh! P4i!d. ! uErc! Fjoq, i JoG! n Dr Dlqikd. ku.

uutyns tq bdtgiEn F'a ,, d' Ehd Dfuld.'o uh6i Tqq hlu ni! ssda Lr;u@o& di!|r !v nu tbv.jo 3d. s. ,qhu!a, ?. F rdk; djinii v.i!. Prn!'iro se. rudarn. v.i!d !u 6oneihr .jo kye6d (iddqLi , tunyFk+lHiFobrb! Rleifdo @b{l PE jd.jo rrud* opqEjjd ,dd bhldru. Ru!,rL nq r d Pu b. kqnriN bk{ rdn, rird;x RugFii|630.''dLad6r rq bdbiki! pldc nd hdjo nusb. yrbr nsrrqzi, rq, Er hi,4 jaurc! hd!66a o br ldtsirc, D4 i.D pdr nu hvo I Dr6s Larb

Edr

prorr

x. r0{

bYo r4brnr

i Purdri

bm3t L nrdrjodaro! $d.jo dd b Drd4 d:ug rur!_ r,2 kidi6 !o'o* dd hf& ourbjo pbl, J6n,x3nLi3uhl:Jgj$Lri'b6buvoFpld@s

Nboudhn|k[!Pffi Fd.|9 eiro !F i! d. j.r uri* &r, rq&ru, lqdddD. buD Fibrb. ru! i t.dFq Bjq, bpb.io 2r d. s.'la!jo lqonE! Jr bub jru ft@ 26 d. ur6a jj5 vrau si.dr6 L tudduh. tuu buvo .Lur@&, hr nr buvo rqidlLvr

rp&ip

pcn

bu trF.d',

Algidopdlohd'nu jd Eq, jrqnoji udu

LPdb ein. pdh buvo tstrdrE 3eyh'bb ii aru. 3s nljok{. ruo hilq pdlr nu 6uwo lurenrF, @.jo trurri! 3:i..qri tstyn4 n udr. de p:j{A alE6dfibi 6uvo lliikoi&n h4 njoQt, 6ndd Lrn FD e{i4r "rdvrirLio

r r! ddio d.vi brir gori6 bbrjidur edlq kc. iui 3qi.rylndq piduju ft tqpEj6 n rylid..id jq dvsh. ii kowdqj{ pidoda Md htu Fnibd Bok 3qr ddrd 4en{ ginlb n bft bhri 6 LnL jn bao i6 R:ddnhv n cldriilcl

Toutos galirtn4 doasia
pldsush kiuyi{ huti la:ydo qvo iiikioqju 8no! krrya.kqqu f psirlo idu ( vri jaqdii budrps srgybqn. b* rip p* $ki!i f lnrii dGni. ({iq tirlri+ khw6 nF iyo Lo IgLs 1 n Fn;iiri. b daushq:aaoo r hlsno

i,ukojib6. vitrrre ! dcsni yE brr Fr f qk rrb+ pasriden alnb ka;uohq. k& Ft(,k!

gEsr svq ilnr _ i.sn; Lihtj! k.tki i hi!oo€;!

gyyybr aukoja$vo T. cip q*ri klipi, ik r! gyr,-s3 i

2-am pulkul
K.ri [oq6 r |tL i}sr dtr,i,r T!, Gndrord!, snqh.c& 4!rot!!

eFin nn&dqji

syEdi ia*6 arwyl.: jG d,ni 3rdc. kmi nln id;nn q!i!h

dsd$d o t.,yie 5ioq k!fth*r Jr paw-*ahr bdG hic Laiidawo aeurii kaujr, t rdho Erq vril!.tyliqndh6b*q;&j'rdingoiidvsuvi. &j! evo proqhqn iid(rki bduoden.t., urdes drna n .er! usiini ,!!duojr 4vo Es6 rh3!4 F L ghri i lluiqju

It'ri.r

tu ,4ir ii.d(

rd:G,

su r dssi lnF r{vfts

lnik.jiEu, p$aukoidu r.arw3 r N.p.hr!6yr& kqloejar eD. syq r&ti!. b.ginun, d*inr,bpi dr6ni u: sa pn.n q4i

sc)ro rihi

nqo[itr

hriqi... r{44id.

Dqdkd,ltidad

lduvosvyls!r6dsiilli.gjntigyoT.v'i!tLiti F3 h.sboje ncpqrclsiea fnbvc, k{be jokh nsouerrrv lurilhd. irv.pn jnc Lai:ygi{,nrrhr dyBde. slnprdibtr i nuiqju vyt4 p@ru! bqhiis! dpadng n.!ir? nfr! : n*t pdk83u[.jr oa! j{ Lik{ ksiyginr. lsr juoea nir h*@ sdiiN dy{4 ru tr FLisqn; siujq hru kro idnjk6 :ido4!. lid sdeu *rc r.yyir spsinii nuo iauju KUD'r4'dq'lo'

KariuomenCa sukaklies
platuspamin6jima8iSkilmiq ki ta me num er y je

ISAKYM AS K A R I U O M E N E I N r . a1

ro4

w\r,h,\t.

Dnrd,4 turl\,

{

h,rk

b! tu

'l rIbtul .ltJl pi o' & l 4i ,r4um4.| _!i q!t4, ql .l n!i i ' dl dJ!d.n9dD trronl

. :,

&,\tt4

doh.

ei.u,

di{

i, ,i,i."F{

en!

nd.nli-denrr'in'd4rboi

' l !,-u]i .i i ],dj dtrL4i ol i ' l !l .fu.non

.ai !{ qnj ni l LD !_l l i ' i rl i l l ' j | l i i tci rFreG4

l nP /rhIr!5q| 4!' i l '

i..' "
.''" .',

' ,,

\" h' - " -*

a' &..a.- i
-'! " *;l-,

l.

1i,.4.,,-,'ll','

Svi ESOSV a id ii a i
*rsi q! bftrtr {dr m!ri!!n{u. Jau *D,e 6!. ,o :hofl jio! *y. nir. hw rcaldiwo hiihs Ldn Jr !!!o!tu,r D iqkiri. Jo{hddt5_

fP r o t ektoriai)
n,c6wrta;ni v{bjaoi

-dy{.

4diu i 3ir dntr{ Luko,trqijos

pnmaFhB

Juos

6000n srriho blo rd6r n( .i! r-$slairu ( bd.nb6 Jn vy*di ro:daus !Fiirdq: a) svi46 *rhi (nlrh. Lhrz i*oti6d L) sviswat:i! vddyho eLdiihs: r vrdyh+ dic, Gikhb vndyDo itaiu

r rulr.iiq

LLusyhju i*rlina rdrbii

(L+(ioono ilookyne

ddid*uos

orlsija, *tu:do *yd!hi.

LunL r($s

idad! parhd r,ldht

iiwo svnp ir!n*s. vriq r&kurjrtu r.$nn*

rie

buro pablin

i. uii

prchrplc. y{ kru

poojo6. gq;i

F gyrybo d(iprhti rri;! rsiribio dhciji n jj ,ksLr sl*kLi

duonei* j4ods n n!ai!6u

; !!,ii ^db;r

ir'u.i

voln.iu L&bomo$jr ri!$uid:hi bNo mq ioani nu pft: D. h4. rauriu hukr irii+r. Jr! Lu,o pn*ina'i pio si+ r,di.ad! Jv wodod:h1

D&nod

{:ti!d

Bd pdetds &bt L *wb

E!kr;,

@h

F

h.i.

,;girjo d b;o !@.

s

pcd{r, ^' dt do hbuu, kld nilq !*rrd6 sjpFq buvo i.d!rvy:dn3r6iv \fo. ruopf J.i ic P.ddrDi3jind4rhiaLJhhdlylhiliFdl nnru mi4 *ynun bi|! prrj! e Frq F'r4L i49Li|idltilhivinrF&lyrirjprisl Trici'hrlo)hb!r.n6Drrhqrcbbribbgo' ne bik &qgiru a& ji n n6Lrs3au .uradl vio nr@: hiq bq sdvi8rni ih*i H* i e. Bd &bri r8i wio* .pto liq Eud! rL rkk :hojonl, Fck Eli&*ia!gnd.diqunltylhhLo'iegqPdt*L a'nRec'Bi&sh!ht{r yl!qioEi6yq31q. -tudPdddr Lrdi n!ftdpr. ar,6 dlqt{ lpbcr.j€ r.b nihdE ie o$tuqr h. p*rhG Mr.c wyrliojq urdalh1 r bldd n4od! prdiiudi uko iurci@c dr!g. q jb h.co hbai pr€nrya. Mi:q Fnq[uqj1 dd! €j@r nEbi 6lcid.iq rligrdaq &kd4 tsie gbEtyn r E.n *rd., !d $uo Likq d4 tsdF ddbjoo. Lqjr ur *qjqr nEkqbi&mi r ynioda EakI6rb'a6kld'oft,cJEd€L!jl&i'LiLp} likLwyri inigqiG *Ea ftd{ pbri@, sen6d b. rruki i pburi4 d dDsau! ukd4
L

r. ;vkn h-

0h.i

truphu pnmr

3*yrinrlo I rq diq! p{pykuft no|jhyisd4qiab.ir4!q'Ty!F'biFtd

&qken$

'/bic nisu

Fudrin,
d6 h!-

tyr.jido rkytuhb 8ib. cr dd blb jo ,nd! p.ryr&vq n t, 'LarbE gqqejq irdEr Pd imd.vo {ii pdrisyd. Bd n 3rlleu Eobflr ,!fuo kdoyia. vr ijo &u ya4. Kr! !{t{ ji sno bc or* uz !!naciu! lddhu! rFftidinr n LLk *lqwtjo wrrndv 3r bduvu !r !i&!or rd54 ditnivda o Dk p.hqd6 o&a rbpk &rrb, Luqpon. apk lnr dbb Pddro iu.ibnihu. ,inojq i! dk u'r viq Pdeiii $ukdiwq wdv r pBvardc. vhi ji ujo, juol&i, ryrbjod ! Fanbi Pdv-drrvo.

juo d.'dnq

k.E. i Evo tu rub4

wrihkr&

funpe.

pada!.rq. picthhih$ N.jvrid5 * r4 n 6! eu, r.d pddio! s !'$3 kuop6 n6.sadu tuF reh. Tokk niln Pa$dh u:butu:nq* D*6i k!id!.j. Lipr. Rod6, rip 6r!b, kad 3a 'r:r n 5linpd b! 6rF:rh.j! vinq Didybin. vntr{ hisq r6t lrdldt brh roli iu6hb! ar 3nikior, Felq i brq. kiusi'pnd:iu!;J3ywttriiur'ksLehikd'd6ad Fsrkojad. ars, r dlqhu daaa6, lrgu krb.t! o Luu5yd6qrn buvoko. Dq Pdmid! !r. $kojo hi, !o jL n.h n irb& nlFnlojo JL bin Frtsslojo eirisbi sGijaudhF, q rLiky& bh o e ho!, sht jo pnis :odrri, Lqdu4 jL q Ek'j qr po hdsrdarL drqo! rlhudr p*i!.jo,

.Arnirj5bkqoby ilc! - srdwo ddybjeul P6Bnk i pGvnd;nvh4 inb Fia$$ 'L$ n4hrydaeo Tyrjo &nd! skudF n d du B& k nLkip ne 4r, Liip jL r!ni. iu6 pdelhrdN. gdEau NpBdi, kdd ldEid nitslibi$. lu*;cb

tud4 - rhid Es4 J.i n! ruo ttr Eiq B. rr. FgjL!. { hn @iq no;;

ru rc&I tud

4i&qnri hli! rcro Ed! id$id rq9v4h4yndr!.qdqd| dFri .@ nui ] tuhjtr Fd'bii ha vE h dn

q dqtq i"bo r'&

rBo. bd nlo j|b;

ollpDai['tsfuuLi9F{iqnrn'do rce|{r hEr' kr4 q rk*yE

tu

tui.

BrP'@

bu'o ||ku

(uoF ji q&i qwE; o rt hbn ldjdid! r. bs d, rLrhr4nLer b. hd d€ ftino i.; FEjo {!L,r rlqdudr b jr t.o!N Erc 3,k41 bh, ddq%r hG, Fi rl Fi rri n,bsi l i !,5D tru N qh

h 6no

P.qdB;@

4q!nrM,v

i!\k

o Di i! n@ $d

ss

ndu *D

P{rii4&!u !r!rl :[ne* bdrIdE !..l ' tsD B & & E ql i P4Dbq n r!i!r lrair Fqlrq Erde. F,re! Fddrbj. bldi i".r

rmd.

D;di6.

hl 'ibNdo!,i.rh iF'Mb &r d. q qF*d '; r id@

rD B qi|l! lno' . t ' ! lbr c b i l u v h k & $ q t. n! dP {nru o{n rlr6drei !n $q1h; tu. Kl of u r o A ls i E d P , v i e k q u rc 6 ' ;c F d,!r. tkFininlr irhboq rrr n{! d.d; kni ol6h |l fu nh 9L3 b ki"d: tu&n Fh; EkE fr.dr rrrri pnddr n re dE jolro tunuoo ra,D su*r*u hdr.rd rrc! E.m( r!rbiiu !h{; hr" i.Hnq. h jor r jr&(! n&!q ore! ![kF Trde&pfuh'Lrd bi'q wna!E4l:

D l hi hr

\i 5!

rn n-

n.5 rh! & i qd; u-rr r! k,p qlk.

da' idw.

drnor krlh {& oreoG pr_ _.n*

. , h ryorkhnr Lu; ihh. r,- bhon[bdo P dd;h" d h(ivul '"P.tJhk u; pi!' ki@, b uhidlrj; rd k* r s @ e. rhrE N d!;, vnnukhnybD bo!E l h'

Fu, no

Pdonn Fskqjo ryrij, uhdndi@3 srF rtinrd{inh rt !Fn! 4dnu NqEirtr relh o E sk" d.n ? i v * l n p Gb q uiqo &] b v.u-9 .r. 4u4F ,' . rd. Ld I I j !! mr.qo u:hn&i i tPvr4E nD r6 nsle r,i .; Rrdd

F 4$! p,4Eri nh.' r <ft *uo sdrrqhr Erp{b4 qr vr Inri

5 s i.i rr rh ss e;ie4 p*rror r ro!b&;h 'm crcri. ipn hinh34 shidr DaE.al &'ie.4rjok tr DJ.*{soq i.qre

e4

-

r_-ru!4 ,q h!, hE i vn; !ndn, d!n_ i Lri r rr *iiu4inn d{ba F4!q Mi rqon dd lEicls Pda.o d,roddo

idro. o+qx!r!, rQc;er ,!kr: T y | td r@ s D (d h o s u w u r s.o d.aqs 6r!!1d4se! !u,;d rqd. oq, F!r4'i i p4B .o ry{rn. n Nq diuclq ldio Eu, too,rli! .d4 uprud,. bd Flu;d6 Lr!tr y| tv6 dliqlF ' T r lig' d k g d y d b b 6 j 6

4ru Pdain d oq i4rjo

pa& bd I' rn s!yj! j.R rn !n$ sr ! 0!b! hl !pJrti ti i l nn3a!i P !& l 3E P n!bb.]14 rohq nftyr lurrL nern, !r n pidbFq $w

rn ru rjik io y n r

d rn iP d E ir

Geriau kovos lauke rIti, negu patekti i nelaisvg
s{h[* dqyd!, bip n jL p*e, jruqB 'y4!, !1th. $!rb r0 d. nvy!ft 3u FG i 2 .& pdla. Po rijq dno! ji FUE Liiis r.pr4. o rie lia drvi qwa 3u kohn6 dEbutun hryo dwyk.. Jau bqyr rdasLo pahrDl po nvrd! e@!ri tsd&&i Iee

sinrroin $ rdkcvrid:ir u:in. eo"rij! pli !d E.trq. R rh pdcidrb kdlqvaidi h.6 ahkhi hip p{ Enud:a pdr lt&sd:6 crins ({& j p!k.J.Tdrulko) d siookoft rudcjuqjr. rdasla prftdeL idc!3r s!. F cjla elriturikauj!6.. &,knE b4daii e!i4 bq pftiko rsui i bkq. r.wFn knva J. p:L J ivdd6 Lnk dk jo jigq iidrh d.jqoj! kdojr !o Erddi !uo8@! rrpi.ja. nudhr gProiu]

s6i3.E sft.

utqr ProLr j. !*. J adrrks, ji tseki i !ri. Po dli!tu 5q qrih edaidq 5n{riu kimr.iv di5it
J1!6! Giki L.d* pldo

j. p,k. J rdisld Eihi nrpdlko e yr's. Juodq.ju d.kr i .r.i Kuopr perEuLuli ii Rrdiiq klinq, 3penqja @ujol! p4hp&d6 luilQ n prk{, Lap !yh4, d44q n,ysion irrr vnii,rcnu!, kloFq vad{ ii!iu!, da i rr4 4;!r3$: vldknd* rriidbi n ktu3 'sr {ii F*o apk4 v{r vhd ldikaaipr.nh i

rF

PEd'da r*yki

vykr, i Rldahiu. * tu i pai.w.ri pid bdniru3 1oe n. pava{i, p4'. Pd*o 6 ruopr F!.Ln Pi!q.,. Lu ; Fln&krcia h,nkr ntskdi 5snrrko u;
xuqF

rq,q ertli,d{

L p!r. J rdas Fdcda pdnq gtuwi! bd$vikao, i d*hrji

rq Prh!!j!

Mi!{

k{iuqmai

Fnnyr L pftii niwnjiryli ryhtdrlosaq*noryhsjlgnwyl€.st]F bd&wik{ Ldk6yaidh spDuir kltr *njq su:.idn3 Lar*ivi.iii. Jb & hn& $rtriufe ani e(u!o ddlu J. p!! J rdrsl6 Frgdbi , !n piqjr .rdun& e qdnc i u;parii purq sinlLi MisakieLieFkrta kkeLe*ojrlihp$bjd J. p!k. j. TULBI:! n dr. Fkr! b*a pL.

,ygiuoj. Daqlr@

trik pft&

na rpd$qF, kun hilr rnra &!d iwrg/b. n itt 3u

L.{4

n haijor r@d.

{uoF,,rhjuli

L3

h

.dlo

w:deysqnd, via Qki hdso.

s.rtugri

N-

:u ni.

ni!n!!i

pqoL dwe! lsbripfiq wn@i

!+!

r,i

kuk ''i,

i.cr lrlkii

pri$h!

rEiako

i ndinvr. r!n. cidi

h4r uri4

rye6 r. rdd,k4!:i hip iupsakoja ad!.ik!. bcgr LLk tik kqjor !da. n,sr pr k*{e* d€o r

i &!o dr Drhr * e ha dlyt buro ev&;{ G

l

'trdhli Di' FndiJc @k! N fl!{ijar hbii tslojhqa r i6dtdr4i ar,u biq rqd&i i rinl:

,q krurr ju

b.L bhu

bulo f ju,ntriji

E

prc iis

Fr6

wrbF gdftj &rii ydri r i, pirdld!!. pndciku Dft kdb n

J. sErai Fiki@ nn dqdah. Ftu k,! $!o d&beuoo. earriquoo kir.ju 5ru!3o! Lrdikq &Lkn1N

I

tr.6i iii[!,i J; -

! _ 6h

uF& i pri!$ nu ft

F.nir s;ka ipn !n Juq rdisk!

rcsP@u

ar d P&ikd\';rsldinrj

sko: r*LF {ill

Jqk iu kui$.

j!1 3ii, rEu:L i r:din*. povriodda

kErju. Fillq!,nn Maic Nvdr inllsidovnq &i 3@ri66!.

drDe i F!$ spaudi&. pr! u.i6 r4r,kq pnc !q :ddojo n p:isul. Di*6ri uih* br,r hrc Finas ra+ Fr rditn.iq did.ru insdq reD n bn*Lo r5d Gr. v$ n:tsE cni i pisd6. Mdgrd:ic. aFupftEs !u3, skdi je dwair n. idrqldrhq koeid6, pd dro rn*its€p&!o i b$bnioa{ipa*? rtu& bso

sr oiiid

tik r*inEtu eF ri

krynuni?pdoviDojinohpe lbip a6& J. Tdrlrbr sdod 4oib4c rPn Psldrc D. nqb hsydlF ahrln! i dri. p, klbnjojq ch Fbuvq rdcb dinu. !!c[dn i r@pr u:iq .o:nrj? vd:iq i Kxnrn! h. qjon. xaairi*i vos pEdiju' nir:ka4 d{yri e{b.ci

zptr jir,,rns

prido bueo pri(r4 pqiijoe rtstbii ntrinbds. n 6 rijq p!ei{ apsph, nisk!. rso. Pdh5ku ftr kdkosriab r od. i ja ni$i! &Q nuqbri{. skd. jo !r4. .oin+ n.n{[? Pft.ui F. n rF bidu

ir{kyh

pi*l!

r:!i

r-rr E k"n a-;r kidn! bq. I Ps! j rdsu,bs pok. ; *;ra r. rdrskd

rylrui! kdbr ladro&c ar ie€ tskib i Liru ida**

i!ri.oe, _ ako d

I ad{trr4

Lrd id drb-

o Eiryri !6ai F;ki re. dudavo. tivaLduorftcsq. kaiDns krii.bt ba& Jror! s,@jxqn Lndri tuiro E hdo po r.ts

u: hi, hd v{ohd

ts d{bq i ,ovyur

huwoidd.ne i

'lg#$lffi$*i|'

koloniiose Pietq Amerikos .lietuviu

;i,=t;":'r'i ,.,,i'iii'r,i,"'l. ;i;1"i;;;,;,''.,*."l."l

;{ h:*lgt",'g ;.;; f1,,#11Jtiilf fi*Wff'*["fi':t+
iiil;li.:j,;tuo- tr +-a"r r.,.
n4Bfi{uKIsB* 6d @ePlq

,;-*i;iitili;l' *1,":1;o
I I

r-n-!r

'6

&4

*6nF!

L'qa

,* r*.t." ,",u" -.';
hicQciFe bri

"'a

1

a1 15

1r l

bboidoF!

,r P P bda! e A*&s1i!. :u d"'*" **.-* i,""1" nr .idi-.'.&" r !d** "d* -qu
Fig en qF!i9.h F!|n [ iuoiq

;;'...." fl"i:ll"i",lii"ii.,",;; 6*'r
h ; "."- qt ,*:'4,

..rt"

'rr:4

R

"*"-t*t Plq vojP, rGk liblc -

'"" 't'" adq*q'

; d'!" 1".''-''q'' Ii::i; i:""::'!;;li::,;;;;.. * r,:i.';:;ff,,.:."'i'.'"1 r,,-li.;_;;:t.,:,::;;r * ;: 1;"' ; ;::i :' 1'*x" *' i'i"!L " I'::iii;-.;';;i;",",.,; "'*

vJJs.vj]!::t'fu!rtF
a.ini iku g{!u dr i dd b, kad ri jlu, drb&

rrrj, (riP rcibaluni ikiBdz[ijor

rtqyi! P*lryd n juq e& guq., br3jid.ri u j \c rhklnai pfkiLid. paq kn!, LE g{i ya Lduwq! i hd jk hftiri jr iuri pa@. iy!. Bd, pnlirlrisru

Ldqdradjq pa66 2w r uduwe, kdodaojoE Luundr

Hawr EbN 6 tur. pr

ririe

y4 r*dqkri

j! u6ntu;

*€*:i

$nd

drh rdurq ddv{ Pfq Ar{ikojr .il saaNi

Jtigu rn! dtr6ri LErlwoq. aau adq ojc,.h ragte4idc

BloqAneenpkoGJ6crt'ss&Ple.:| ,d.jo ad?ryti kodsijrr kdqdn{rjos tLstrn rr h4q Prcj.Lilc P-!d. vnr n! +4u r rr r l Frri, lqdkq, p D. n dydijo nisu dno!,-!- ro koisuLie iam nykc ftiudu dFnl4tt in,qr ArgFnn4lqlft noc bwoFu rna n! r *r4

Mrlunriai. r(-ru.. *ir-!hn d triuriu gni I Lx! :rnh: rrtr I rliiu drrku. L,p hdunjs hd. .fa,*. r&r .a ii tini{ B€'nijd uetu nwcims tkr 13000p{ nduq Ldbii jin !u ji4 di{o !rsi. iiip n pft Gr@* rpniyn4, laLdhsi iwaid!,lq

rck(brids p BLrt&iin6, toDu133p. xun*L{ ; re.ik yhq Fkcipu rFiudq i qcanLeij{ {{oui rylawq n hdijq Gdbh6 hinks p K. ori..

ichi

v!i!.j!fl.

o4:d;rtj!

bci rFLdG

'iovrm

njq r.ninr ADdke

Ptr( ah-,io r *rir dkaLi r(didi

Ldasjjof. rrrLri

r! n,.!troiu!su.oih

ddyeavorrtuviu oigaii

*br^i5 P?ryn&hs rdsclsr i:airwqji4 La Frob sildg.,iaaq! r jo 5io!s iauro. z|it 16 hi.

hronuonii rr ihn\! dNri ei isbig4. ldrtliv mis! i&iijai r u Fq drusLu,3!.G qigni.iit bds !n& lrrhi rueq.iudsti f-h!iq5. yF rbi b.n&ijos kLFinu. Arqius bisir lar iuo ..Prneis udir.ii ptt! aa{ilqn! Brisdi, ros e.di !iFa! nrm Dudndhr *.ikiidue;

s *i.a T{yr - ndce n $ birihi! Lrryon, tr$ ttidv hQc rihdanaL 4 nn apn riiuq, idonur 6*r n nm! glq svo fdyd5 tsEirgrbr. &si!(j Ni b. rejojiio. tsd* Fo Fsdi inbhlti did-.i !d. j6 prEukthi n

F._

i

a

2 p, D. L, K. Algirdo pulko i5kilmCs, minint pulko dvideSimtmeti
J.! r viarc (xr. ,0) pdrn rFiur? ?0 @q rutu sjolu iirbj. vtftd b3iebd ! *Gdds lkd j.qlr.. Frq, vi!]l& n v,Mr.. 6 wr 2 p. pdd ar. j. hn. alaiu. hp. qywtji ksbi ts3dd rEnrn prccubqq.i. ,,2 R" kdkoyidi, ryr6 ik&. v pd. n isrFi.

h hP;* bnl.@K ru B- d;"s-e,d*d. ir* di.d ,i. .-u Drdo;r D. "h(. Frk hFL*"'q"' ;k rts.., R;y;" " -".bi

erq q n

1t + r ' ' ' " d 1 v t $
.r{rqr j l. o' !r

q

,,,r ;;i;;;

;; ,:,:".:::l l:llf:S*:f. l":iifi,il.fj:i :.liTt i *r.*:_i:1.::-l*t_: :i:l: di4 ir'iuur ido p r0 B1r ;;tn;;;; -.tu"eh--;, i;;;;i"-;;";;1.;,
'ql.e

;i..',.i;;: ;;'"fi:;;;;;; ij, i.,-r.i.l,i i-.llli-.i il,
r;;;

14"b r!.krid."d

E.n rx {o.

r

1.tsredh'

Jld

d{iDi!

*}li i's":*;ii::"ii-{::,.:!... :':; r;lt- Lruffi.'il":' "..'.:,r,,1 "':'"'"':t"; r.p _b,,.i".:,_.-" ..p,
ts, ",,..
6' bin-, Frdydlni_d4f,Fo4r

t#.-,ru"nffi,.-i.T.I.;"T:: t:].J,:'*T edrrFd6rqor' 4' t
!;oFbdiqiu

urisHtu.lb

n Firri@.

-s&tur

Frbr(dh r&jd

Fq3. .n@.

vrL,!?s Du a.rdopdb efibh tu. D@.F buvo r;!s, h.h t pdh $,i."k{ n

h.. tuLBibn

bqyo:dn.i

puro :ycrri n bs

6!E redq n inud4 z p pdko b{rk.

dii{

Loe.nn,

tui

rdlq

Llk t l n r | {
hoFnrcngi@' dP;o srb!, hlb

P u B k a r r| t
yE Lrhhh pidijiFi. kadqi, o juo bb.!

a . r k lq

k B h d ld a t a l

r ht{ sqD

dzgoF id 6id nu ktur o,D d!@d Flbi &d! i! lukr.jinu 3r bid nugd@q ih Eieho hl.eb'Iits'Fihqfiioft.bdid,dol4tuli4. diyii, Lrd n'd tu& rd rcibeq igint! iyy

sn'Fd6jprFjiibdqd.i.dpiiddul, pqetusri hndi&bi. kuft G@Jn !r;uo@n.jc 13d, !tu iwrnir *skh#str4 !T!iF!, isj. Ei. !6 r; eq6 j@! d Piydeo. o ru !*ininb riau prhri, r;i8tru r ivdcd n ersiiudu iybi p{ibigs!, gq4dlli lrbhd trlr pulanih

kiuanybripjnk4pjysidi'Ediddi|iki'Pu.l.+ bnsid! aidrryd n b. bddq 3d rr;udo.j. lqebuft!rolyb&'itLpq|kinbEq.ulgxi6 gi ri!r. pshdibd hd@d. ksi. i! &r j{ brd Iitt Esii Prd'ik hi6dj.

Ei6hgi N&r j&ia rbcjoM bd kr;uofu&r F;ri4bitsd!bdq'.b!l'tpu&lffiubd ladsl!3jiordN.!ubirq n LanuoElni !6*!on. F4 pqtuidrbq bnybrLnqNsJ@vnF!rip|Bgd'n4kol jn Fun edhdiEo Lirsi, prFn*L lddh &i ied tdn@ Ft/rbo. do Dr&

dingikdu@4dtbdnih|bIu4ad t4 jli jL s.n r {iinbsi *u!b je 3ar .di jrqd iieyl. dd.rl rdeorioh+ hsio&grb;uodilitrEtiFlid'b+4. nd. up Frdrd&r

D6l nusiskundimq veZantkarius ne klasiniais vagonais
bi3&rq4 n! jrn' jeu L{kftnd r !{druoja n*, Fpigi46 !!o dh66ilbriu gdrbkd€r ra dr: p(!i. nurcdh.n prwyd:r oi FLr di+ tikii kiE vd:r&' Bd si u!oi*E. prlits ir nqpykrm. irnlai kd ru4. Pntr6! qgq@{ wrlioje& rd! pdnl

luv!:asdu

h! rotu

ribbqnoB

dd.siv p.o.qhv

Ti.au u:

Toda, *!irEr&,!

!h,a

kL5b\ yagoq #r, dnims b.i irui

nvdu dda v*4 Fnrngs ui bikki sdb! vEL * eBon ffid ur6j wrgai.i bkiu rd,an! aprd6i. Bd j{ 13 E a i uirb5 'rjd w.iDras rr Rltkh ;idi, Ladoilu wrdybli !o Dirojo k{o

ebrnrtq i @krEo og. dtryrq ncnrr snkudd h.ipnf$ bnngqernr

n bd wrnlb.t ji gr &r diugLu Eu

pL.uer r*o@rrii. q56nkjns isq^ dr$jl! hcli 6n4ni abdEn.iq LLlir c.enu kri biiu pieqdojad dalaar! krnnbn' F*rab' bitu ir iq didslbi LrkL6.nin (ureluo! un.LthaiLL4

Du, owdnu d4inrkuojani sp{brtu 3krdhu D. to bb.n kr.n bh.iF5 !:n*u!er tQ b.ariuo. t4 jt r(kL bi!. saobi pr*idknir n dd b r &rq @en6:h Nd.rc bbg{ ilpidl ai r. nu rc

,i.Bqn,

kqdlL jb prj..h rpi'dy'i

'iL,

10 4o.

b3, LL6hii ftrb'iji swq indynq 5Lr 'igonai, 4or (rokiudr!g;G!). i*! b. Fodb, iuoj adda -

Eqdq Likdarpi gri sw vbpsilii dsridid n ,ue bidu $iryri bbv $wtbiq c'ipri6 vri6, d{rt iuDo. eausdususo u r. t). kuft6 Lu! irudhs@ rok i' r,*arrrk iriki pcke;;Lte sh h.ddn6, roc r;lpddF vn wno; hh* iQn6{ p&

16! n i5iigoD: trri,b Lad Ftiqii i hilq ddi i$ nde o! ?.ia.(!j!s. pit@ry6i 6trt+ duodo. 13. s 4 r. i. Fdry! ry3di bd Hbs hilrnjo5. lurs rtra*ojui pn@iy6r dud{ rik' e.iD&tr!! ' ssGrkino Mibrlij.

qdo,ybi ru'rdiq hi gdvoj!. krtjuodoa pslrnnhls|4dd*gbdybqvqthartigirroin d{ozy3!q}j'lyginiDuiprkdti rmL i. dd iq r c ftel nr!i4 o turi ii d ir{rsr

'ikl

!!ilbldqo

drdy5, F

hluL

esiqjq n i.noo

b'

l*p
ro 3i ! FsraudeidiD,y,. PEd;bj Lr;F n: wdFr 5FridkF &dq.

h, kr jis inaid ar edeDu, osi iLke at.jq rlha kaiiyni Dur

skiu,

hd

jd

wnq jaD eplidcdf.

uN't

randikady. F 6, bj Flbj pNrj dkb itrnv;. rr bi.rbn sprrys rq.daha ji 43rdtri rni nGidooro LsF. Prid.jai? ! nc. -Na, n kiip r Dlrijo r{ curk$tu !r*bs hlc ,!.!s da^tl - tud.j.qr vGr kd6a iphkdiu n Dikur Lr seisa pajud.jo* ftr6, s5ryarc ap**q *,b i pifryl&r Fdai n pdd.i llai.i k([nhryo po krdh{i n i,!e pdbn aiin snurF Dsbt ssti L€ in,:rnL. -m,e

i:.r! ddtn5 bju cu,rdq

w{k 6fuq d.jF i 6dq, r?d rik.se$

5bq

d:b ninu - r;va juokL!. prkdDn wiii i4, F krcitr kitr; !*lbui hoopr ,p4.jo, eko ie skaqdi" BdkrtrF La.oF i cnnd!, o 3u ja *{o *3drt$ aiiin A:. rnlrFo rir r-nonr bur.

r kip pa.t oi d{.a v(rsi:nosusid sctrdiu FikqhL n kojooi hir&F kqplibnr ryanFdlm{ r!nr. *on r L{lihiu kici1. id u:krdyi bEikiro L4 i datr,i. fr*rt, p*5 Br4bub sLiudrjo n irhdo

zqrp6 Psikoj6!!,nu' Bd j* n br!n&,

idbi e*!iki: ii

n Yid! raio@3, &{q,

ssiojo dn4, rtt $,isrudhq skaqda? khshijq daugii rwbkrija _ dlFvo spurye kip tslitF, q &di JL]Ldgisribiii krF $ ro;iiai *ildai

i bin n etui, kl.n dar'i. tub3 roda rn epakriuwo i csrs. rrn

pa6 spury!. lrioj ddkoj iko.oiu, rrot dai.q n! sa! 2iin kuopan eyo lki6c ldikiss(nyeiue

rd sp!iils trrqihk b6h! L,joF nrsu !n.[@. vnr oano drlgai adrDalo Lanuq4.D.j i n. .l-k Fi,G. . &h' da -F'*'i d(Ebkb] d pzgrwotu,aisunu znupq ra! $ hdqF !is'-' da,ri ts ln€Fnc, hi *, rrlaL $u. eu lld -Lri oq dlq gsnu ir rdkir rlkiu rkd jturbh{ Rijcl sPs'i, o znupq

v*. klqts aFiiiro {rdk rpudi n bcni iigs ieB *.n8&i .-okni fuoDso' !4 .do lrqojrd6 dds r.Dsrt lhqdrns ar vr dii rbdwhkibn r Tvhktbn v!ri. ! syddt !d

pEdrjo un. k6 n. 'j[!eLirrFtrd|bl iu*jo abbsryri ruq ;i-.rie d;od

t'ATTKUS
piLkr.i. a! :dojeq bnriai FLnu FRkyr| ptuldii ir pr4dg{ dr hrd bidins, .i s*:.

pasakoja
s@n !qd!*ojo tu., sj uLalo ; .dsilro& ,hii koriq P&kond{ pyrk!. apc Pna

o ynlin.n d p-ijqdivi! rvn.iirr Ml s:i$; iyr kdr id.dqyo knpod:nds6hq hie n i; d?i

-T.

s' kokirsnikine: *

Eodd dnqaunprnhbir Lad luq lrbltRb vnsic !&

r!.!!

!rk3d jo r b

- !$ rdri L{i hydk vni apyrink&:ioi& b€s6jo i Rurijo, snuda

!.-!r!i rli!!

v.jo rdin

prgdwonu _ (d h trcrhq... -s@P:'iLr, hnr ruk4 3.d:q L*hr e&* | dmE. ^$i r$!.. rtnu l3ftb* ddnirL dtrs. r , o*ir rio kdri

Pn^ni shuudi

Bidrryr v!*u Bafttau! r ujofu. M*, !rr!, j! ner !&akodawe, sdie pid{rd bri lepri, i Lu4 !;dary6r yaik nn!o@4 i.3dir i!id. Tqdd ru !o su5nlltivligiru' n ik pd.plhg,n :wl33iaG ji Mdsi 3! rcjrn idlnpddq, n a3 pad.jlu b!. krri 31@a.ijr Tada&d pinlrac hk!i$cLdri Jlu buwdr&prinbj. LbdF T rkq r6h. crkb! rr & rr-+i!r! _ prb.iolu
al i pj dt!;Idl dft.& i E c' Ndd! Mdnu aiii diir rFjo

-

x.

ncrijuhu liLdrjq *

b$rcidric

iuo Frakrdb

ftehi

L rin6! urror!

rrc lrlhh ; *i

pwrbkooc ! *j4. crchi. &hswiqr Frti d.jo dausn! hbwre

11 rhrei!

B{*u: GFnoi* Eno E,h{

gdq { u!6Pai n*!i; Fo hlk Llro i lir.prrhlr

,+ucft6au daujv iqd:ie. kqir sb*Fu f ,arijaq, !ri! h4kr.i pbq5:rftr; vyibjd' et

.inrc
-.kn?! hn[ sr.iiq

!dro.
I rj:drtrs

Jn higi Pnri hF:i.
dho iruDu4i!

A3 *51

juigdaq!

Pesnr 3u drb:dni

-

! dtri.

d eii6n;.

i

P arade

Mok.l6ivi.i
Idid,@' {t

[..iuon6na.t.ltlnlnk.l
e ltr Add6'irLhq !!ri ooe

Sv.ikirtir.

pr.dti.

!q h dk lll' t r . duF A F d + n .P;n d .i l !d u t

i ,.r. at uor

ni,i!4

! o4 ' r

!h ,n

lnen '

nr

F * i h i \i

' \o r ,r

MosU K^i'd

M'N.jo

L^rvuol

NEPRL(' !';;

IEITI

,*''I+t}tHl1."1:;li,8l^,i iiiiti?:."ii,11."t

d 4 Di!

ilit F ins F o

i i u q c rx j K

jr

c n

lrErLr

!d'

dqlhn

Fii.h!

rtu

.r

rfr4q

hd

l3 ' L

t< aeYe

,lal

K.riuom€d.
c{. pnllqonre

.!k.kti.
rd6o!

i. vbuon..a
F.;q' n !k@jo

ourdijq Fqingr

Bi I o dko h! buYotr isu3or

rroc lduar? N4b!h6m, Ed n n{rikhseny66 bfuD. leura. Tr Pii kn.io rrprirhsofryb$ nhikr. J.isu d!, Ei i6
l .d6i o@ (FIi !{n,brdtqd' ' v' [16l d. roEt, kii n 4nr d! bu! rd. h!6, lat j6io! rdr.

iubdEjqd n jdo

bm, Lo;f.

ete, os radq hrD v*i F6s rersir r iiFrct sdr, rq kono &usDr trr uo nk jo!, ba r d. nrc dlrb o bji tsrica
rD.b prj.si
@, lr4 rk!4r!

rqkqjrN Gdv

Foid!

sr! pir3.

sqq tyldyd lrhihrh€ vj4ij! n n{n. o. rQ vokli sijqogc rldri *Fni rN bdr ena lhuu biiu N:il; d. \{3 i;ddB3 k!,( rd qja.6 lFLr.q kd(q r. ( dre \ddyb@ kodhuond *Lb r,. h! r!o 4kr r{s iu+d.m' Fro rn, bd ur hd@n{$ oB eu eprlhu&dy6. akojo6! ! bd E

3qnud6

$ro krano Prj*a. sliqq6 Gi*rdhr

Knro

Prn'qx

"''-:"tir,t1?,'"ii?ir',1P1"i L^$i,'Zri "'.,'i..it

nh^4.For

d.

4dvnr,!,l{

k !r,

i d! pr;,

i.

Idi

&r

r

i riihri

!

,., i'"Ytrf ;lL,i,'.'i;.I:Ll';L::i'#,flliilt;

i€::F, .Ti,il;"?li".ei' ,;1,; l: .l.J.ff.di:i: ii,!,'il'i';'i*i il.si,,X"3: ,'t"",,"'.,i:r l:|"It

t{ FFty.r DF|]tuorR

t- | (E'TLJ L) Ct'

, l:.

r[l't
r,4"

VI SU OM ET
k! 2rd( dr, rie. rd Blin tr]16< '*|ry rF de! fl.i.rd! irdhr fun{ n i h .h&du, b@ adru .d dt, n;b;r FEi;du

S U ,K A RIT]"'
no&, dqiir bbFoir apEeq br F &ridln nr n pld{do tqodiv bqin, b, Jd rtsudr Frb tu nbdjcr rudL itii{.dq p!F{rbs. serudr

drlud p&id

j,llult br@dn FEB'sL d4lodr bpr rqft;r,q; hdr,e4" !ruqr trro dlc n.bi.b q!&, oqarhdr &qz uri@a idljv o o{. Lrnn. &d!D dDnea i. MqEt rn *P.r tr iq !rDF. j.3{ c,id!. uDdqb{ 6qFdr tEivd rld rn'didi'dnlqhlrdllsLtidd rrebdqd ddh F&iq,rFddr ilrdrit!. ro tr !d6 nb @tu prhn i*o@r i.rh s@rt i.pri{ &ij.F' n DpddiNo Drdu. i<pnbo@yb!dPiflridrrLhooqbliLdlb. ..Kni . rL.d!$ bnqr @rq;nn, @Ldq rdj6 ry!i. n !:,n; !rni; pdullirE rdd4 iryloq drbql ur!!

hry,

'ik

endrF trE ndr

uutr!

hrc uEyb $jiyr jl

i.t r

r p6.

sLFnhL!, bik e dwo ddhie dddob, bd n jv kdd;nbF! 'ik .iriru bvdonlkrnr! ,(3n,, No !!yiq, bur pfy'dhgiuLin[grcd&biqE6' nrp'nre nnejt dq k4 rdsrui ^rurrD. T.vq4iui!!owrik!j.bddHtru86 u.desk Dloo rdiq xrryL!Fdr, &{ Iv.ruo&E, u 3tln reddtur didbd. ,.a> qM hri6odry!.ndD nvr dro*rru( l,qEuNPEnu4E6d!{d}nFd'd!n!bL M4vt[o4i|u'idu"' Prh^!'dr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful