:l

t.

"Jv.f.7:t,

t; I
-t-

J
I
i

r. I

\\qul t v' ti r' IIlr II ffit

1 9 3 4 .t ll L Nr . 4 a ( 10 1 6

I

Catsue Oinklu igyla. gi,aklu 1r t3saugotana
16 (o I t{ [ulnhcl

Lr{!di!.

rr,

irj:jr4

rr

.,!r$ diicr \d n.rin

turrlLisoirrr

r,\r

1iL!_

.d(| nij!iki'a Fd * i'e4 iits 4' NqL! \ . : Lio'
f! !4ihii I \ j,

!r4iG

jasou!

Tli

disq rdno hrrs. N!:hdmoto (r.,ir

r.,r*. h r.

li] i| ld' r"i h ' h . ! ^ d L ' D i J ' i i l r : !h <

Librr

ij!!

jl

Fdi

diriie

i ru,i, n* *tru

dihihc

risr!

\ (r[ oaeiii4 Jid !d{r si pirojh$ !! t.lul hrihd nunui{:ho Fi*d u. tqr rir, !|i ii i !nn, i(ii u 6d*

irii J,F bulo sidohi psrrdhi i.p.rkbuomi rq euidr !. Pirrtrlci,

!.trrl!r, rii ir Ji r$ri ..riri rnr srini, b.

Gir n t6ji hi r.!f r,, itiiq rhs5 dtrqir Jhir, d\ip!

hi, !ri!:

,lJ
ul

n

,1

d!0q j enlnj, idt dihusbsii r:iintr$, i rni. i6 ie,8 ri.ih\ r.r. d:nue!h{ inar kid jad &L! hLb!

ler

n

iii!]..

Ti!n!

pi:;h

,$Fr.i!i

jrr I nir \friidt ini sn ( mr n (i$ f0(rtj! inni*on63, siDr

ri fi! nri. x&ni tr ',!Q.

Joi riidNuo huli dibs [! s6 dids rarbqnn, olriiti aroij. n!8doji, h. n \n(oi{6

r!&bu, rld hn. Ka.

ilLlr&ih

srlrr,

sjii

ri
n

ft thora f( ii d(sni, $,ikhc!i$ n rii kehb n,LriFo d*nii pnsn

rpL @ri

4b,

u46 j L#'
r.dihq

rqHijLq. crt Dlb

Frdio

FDudr

p6$ididq?t

rudirduuI r m!'pdaohhrtr bi{ I slrr

rypr!rd'hlr r.num6i

rid bli \d Jli Erp, or LuiuoEh. ai bii rur.i!no hn Bau danrr,

auglilFhliltsgnlnoP'!9,Du6kqfuE|'l.i' hr. xi le l|iuF, Ji End" llttdo 'c @ridb id.ru, dr6 ;dt!D | lud !td! b Li. '.D tr Evo lqtu GilLdnru - d.r1r4,qd@ L dwrhru d!@!nu, o G rob D.o6owi nii.r,; uDqr rrdldorirnqrlr n vLo&u ouri^!enF, Ntu,rn6 r;L!d. ..FdF.'!d'dUion!ej'Jqlntiluo d rcikb hd !nr!qo.uid, rchukri Lib irarc. Ndbd. .ulrijioo tslidtu d{!'liidli|hundqbdFddtrgiiDe FyEdlo Lri ruiq uLrri{. s dddr Id ri, nd, riLv{ n.be rib.8rL6.

ntr. Fd'd!

M6{ Ldri, LdrDn Lr;rnr.n, i,.urd jo
h Eike

o.l&red. T{ frbxlb,

r.h,

ry q |g Dr! . k |q m(u rn . b 4 irjq F lf u

n(

qo!.hqhtl4noi.

ei ho

rddn

rrro.,
zion!

b!qi, j4a,h!

hin

&8.

ld.
ui

n|bibdTo|h9$oFsrq|fu!{.nlr?

.njGr.|h$rulfudEbo,trlldLoudE .dFrruJe Eobiu. toho$ rrvo dd&n;!'r; ulujno NUb. rq eL4 bdd {ei L.wr d;d nl.rub4$tocy!'b.T!$d'togd&irvn!-b do, i+ hnt! 6rr!d Diddb@jj krduofud; r*l'nhtinnlh/4dnlqlEn6rmr'hrui,

D.

Yc Prijei, t4 rrilltreic Erh Lo b.Dd6 ktu. nld ! FrdL& Tot tsnin [. hm dh rrdnb ktup xuiuomr4{, rjF r tJ,q rrlabFiq ;dciu tnriF. Fdudd edqb dlbd {ro lddj ddi, dc& hsrq' rd.d n dF B Fr4.i GFd ldo Flldkq, ryd' b6d jd r!"iho. ;. jn Enju;. eu nn ci&mid, B rs ltd ttk dowud druo etjiei, hd rfrL r dr ouu @kFi. s@ .dwrdu lddo,rdr F dd d

Darykime vlenq bendr4 aktingos apaaugoatf ry:tlngo paZangumo frcnt4
ivydqrq:iNLa9lidulrvid.346h0ud!! ndur, dr!r!! aiFrud mn{ biuqen& dvdc. ifdq n4 lukikiie h vrdo xr}; q !.q1rie ildin. Md ypdnsi slitinre ,o .kdendjr Ponr R!4ubrrq Prcnd.rq, ir dL Lrir pinai ( qnq tn,rb qiruosr dlb*hj r! n! r4p \y, jrN vrd', bd r.iD wr. nrddt nn4 sidrNqjq drui{, vydo (4!,w ordirc bwrrcnq, rptuwrndr rucruiuoju re od/rc riirnu na d F G !rF{h @rid, k jubiu.jid Etu{ kend. Ardju6, LLiulq Ldroftei hi Fr d!i. dernDji mdini n,*akd!. hd !ld.u relr n vn s vabra, P4dih juk hwo n rers tu*, d.ugmLibu|l9lsfqrn6uwod!Pncinnfudll &r vrtui Ju6 ns ;LDdi4 jru ore prebr Dft vyib (4nau hedr.d.u. .iu.iikilDi$rm.alt'b.v'doK4i$L' Kryiiru h !irr!) or d6, Kryn.u d*I hu n&. jL hM dk nrc rdu, r juo h& lfurc albvinohor Liai .! ur n.d4, 6d qi FmdR d:*ituma). td$vy&(4la6nvyi6R4;iuhq' itcd! !k ddyvljr rpi" 7o0. Mronu F mast lord dld.ri iiv A3Fieie n4 hni'M31olqFrn4dirE'!!ieruiusd'ni' odi.q. KuLh, r! r jo bvdnan,ld id ir tu; oq&jdh4 iuodi! hiru rlsin.uoovb.i, wii jL vn trb.dd*i pavolu6!, r( rr pad. nvo h4 qrh, naEuq, ndu, r. y. bl i rnuii n fnk sr wEri porribjc !n p{d!, Ld !.&idNnoq. Fvon$ $.ru jd dLn crhi !.id!cd. n ine Jci n.L hihn Eqryi! Fnuryn r! hr4 etr diE p.voj{, j.i nDo eh! Fwoj+ .!, huqdr r nn{ T6qdi rd bEai er bod i.nrd ]|itri edyd ..n.nF F. Frcju Gbijr n ju* n cil.riri. rpr63.i !r,!sc ,b tui Fli FErvd. Dvide.ilnnei[i !rw!lr, eodju,, vy6o eriuE fti ;LnJ!!n e[ p4a!qt, !.d jq kuni Lduv6 hjr hwo Fr iod..i drbr F jlu nr bui, dh hrlddLtroWn.eilh!id'nl!,l.dobiuc no. rrr q'ipdjd n {odddjd. &r icq lri Dd t d,k4 j.u jio,e siryn pidr4h, r n! i d! to, r$ j3u *ril(tr eriEa nqnn.i r Fli.nki nrn Fr diidiue FliLtni! tr rnnrh! cbru, k d{ diusrru iv F! t on Du@n r qlqh.F ,ur n adrn4 n &bii nu vd os rrb.i s6i 'up6n-

'i,.irnitrF

vrib rtrlti44 ecnd' 4r.4 D{ij!j{
nliloi4i N.,r6oio

.rriinioi!, bd N i,cisinn. t!! dqr G pit6 dr6& iqikralenoj. Lduyon GidF. Fi.brs nd qltrq 6Lo dsb& o*nlsijq, hr nolt M" 3uuanni. n wbr sFqiNo bi drbd biq bre ftjd !u ercd! !,u!q $ nrP 'adtdihb, d{iq r ddilj{ Ldwot bulpi{diluftvoeBiualDoyb.!d;didq riDft.ti L Fd !fr.iwiu rffiiod L !u hd qkqb6id! 6L Frunco{n n bd6n hLi bie hi! lrnohcn.n. 'rdttid e :ukiki, Bi6u ;6Min dns wiiiiu, rs krion.t' nr ,c &r froni! n.Jrodq ili i$ndh$,

'uraq ld.'Lidrii$[ar.Ld{lrbburuld!'bLdqdva. dr n j{ een*nq dnbd r rurdii i'6 hud n vabr'h&3{ost',cnwlitn4dklrutqys. erc F+rithur n ddD.@ i, i;soB rBdEi koaddeiulo!@rua6ooyt-0idnrddldi aelddnstbhlpm!ndo|j!6poddgndid' ;i Lnr. I nvo i(ru dr bm erbdir radqtu. tuyq @ikbu|ihys& PijirF*jdu bvobjq. _

od, L.d jq jqbillnF jausnq n bkiq pn ri

T&dld.lnvyda(4:bu'kavjigiuldbni' di! qlnon daoie;6ndki fr dqq6u pimi rfr Li'lvoji, rd{ i! r riqo re{giu vn cr6i4,. Nc wii vrrb (4:6s raeJldai r .h ;i! e'i$abdi!, Gna rbl rfc iN! anysniq Fd4 iiu! hri F dlidlriod o.q, rri &r lnq s.rbiq u: eniithijimu LNiF& d.t Lrtuwa Lrdr iv66!p3ldowrndvyiio(4la$odln'!2s n vydo krili rr?2 {ftnr. x j! k.mFiq lfulr trvo r7 Lrnninra, ,re Dskdnlij, Laddai (j{ (rciit ka. r Nrrn@i n i.utiri.

e!iguh*,wigwdnvBFllikaFed[ilnglu. srji n btutri !r,y* ruFho r.Lhfti. TiiF vrdo di5! ydnvsn q ,dNed sudno vlr ni{

rdp n F. ni jbn dryn d{ Fi !r 6 Fflr'rnr, j., hi vbi ldrulko. iiojr Lrdrwn ruli. Fiib! **t4 d frtu{ uL4un n r(oj! nlrikq nei 6q pfttoi p6l!d n nur sdcri, @p lnid '.Lrldni.B!i{td6wrgchn4lLqtinbnaq' p rpdvsor n rndnso ld.nstu fr@q, r btu

Ko.iume,es b ,tcjo ,{.yr?us .ii' ndro s,eirrintDus,nuoridzius Inketirnus, tdd 4urrr.idusJoto po ]'dctlc'e|UD.s ro.je tyolrs, riekjo,r iq x,rrdus ideolo lmour reDtbej, ie nyteti

rd34 Ehy.brdt4 KoiMed' ittnno dau.flhth' wt4 jlhud' @e4 prdu tu4tu tttd 4 a Dry a n d + : u Mh 4 n g 4 h B l4 A'hitrsr!@ Pt6.aEB Rotdutt ta,iidt4 K4t4ttt8

=:

l(oduoDenes Uados ir e- Kroata Apsoueos Minist.o p. b. 0e.- €1.aoslikis nuostrdztot dekoio ubtems, sL€ikinueerns io oseny mEsq loltuomene tos 20 m. sukokties

IL
iFiluddr

& FEqc fr6 L{bi rhaDe i Nti4ji Jdtnridi

eL jqhnrj3us prcsa reiul)fu. ]i! d.(he .r ft@ d.D" 106. F dvtddh'i nlq Dd.jo jri Di. n.h 6, 14 ,i rr lnrkd. la &'ornt. @a ri iq Lduoo.n t vrd! nuotil{li.i d.*oju !tuho r dabdGno Rqah'irq tui&ndi !r eqbdu@enevdoniF.nF[*'E.d.koiu 'ulrr.lr sinlbq LrNw j.s vdrs, d.roju

iki ihi drnii hrmud rikojoic r.6 rnyb.J. 'rLo uor iirrd. Kt{ {ocn! rrdu@@a'. rihi*q ia! .en o bi ro\o hi Jn iour*n{;qwi$q dd L4u,o n.pdlhsonrba kib krdo L k@t ncv xrd \iu:nnu drlFojo rd!'do enq '6 rcb, N4di6d. A.ii jrn q, Fn{ htuij{ liini, Dr r b ko kio ri 3bn&. tsr4dnq n.ujd tu tu{j{ kd! !LFi! vrt ub Did:bjo k@ Mdr cuofti& .qd iildldft! brer{r ri. ju. dniDi.i, t* Leru L @.fre turi. Drus !{F rrLddoh.d tsnkd, iqul.L ndmd4Fi'lmndLbd,badidL|ub'M64 !!nnqFi4lqnuor.drhbiu4MdN qlr rowdojq ui rcFuru, Tsr m6 edtu., hYhr db 84i., b* dr kFr oldn luF n dP nn rrdr uffihs, dred, vcl nuD, ry6e, rddrdr rdF I F du rtu$r ( nuirlrlllnr

jr, d.koju kadifi Ftdnn&i rul)l)@d, ip,nrh$i rtuiicN ayrGiis d oeq !duom.n:! ridmr, dikoju t!,.6. bqwdfl bittl),l@e !r5h5 n lir ndinkrru u: yLrr, h n. &@ Fc mn!{ kium.nri rrD dir rLtuvq idlhurerba Fdn!, r.bju Lruqni!dFii4kdfr.'|NlkDtFnnaGnt L Fdnst hs kruq& krhn!. lrdyri.jdjlns i r J!ry, vyt6 Klin{ kElLdi, !i do4, n!. 'uE.'nelmcIgilkludrnn4n.'*lauomyu n La!qn:* tuj! hnr& ro{ bvilidrd Fin., rnLdq. }!drE u: Pr q bqtr L liruroq ,cirra, tujD in(n5 huqi!ru n de6iirh, qr drq, hdrs n€ &brdnr i.4 bduq.d jqr F r4 Dtuq b.idrc d{bo vdliq tsBrru r. fr{ hiulrcd n daer. a'ciqn B.lF*in$inn4p.ebtFalb.Eikhso mtu{ fue,tu &oFtu, rd j{ aur6 r nq*rni r n!fudojdi vn dldrirlrrji lit]rw e i!.kFr nderc ftrq6 dorrn{r, tdlJtred, n hd. q.riq nq

J.u dr ilnD

1 33,( ARIS.$*

Sv i es oev ai d Z i a i( P r o l e k t o riai)
*ynu rri ur irur 4
E!@ rFnr n.oqijd eorhr KLu,,;.D
rio @ b/vr rdbLujm, rikhc{ tuddr e Dr.!. rqd hr kd r.rrvar id H b idu nuo ib

sq6d'idn id,Lin ldr rbqFuvo,isnqqn nyFud. o {qsiF. cq'br. r6F lLr rlorhr ru lhhr hrp srF uj,44i b6d$ _,;,:

b ilo sr4bojo obnrb ddab. rlr h 'Lr6 wn hri bdr ruhue. rn!i_ Juo did{in uruiuvo no bnl ho rrl b*r trku{r Fri e! :48+ F'5_r6 D Ic bri.nh drb,r !F4d4o '!bq!o Lliuh 'pyritrr kryPi nhtu! rr.r rEh. rcki bbdi ho ra,$, hk^t G

3 " d q.d h - r i.pr soru. irru iqE6

n0.

ri""

diddD" ni,;_

*

nrhe h. dle r.Lr ($o c r. *r,. D- b;.

ynd. tr rDr qkver: p.o;nt rdebrrh,p Ldanyir hd

nud Fdlyda i urFhh urhtrb. r07 o te bd:6

Fnd.kilthr{ .iEo nr$h

!!s4q

lridooiu

k{hnh.

i;io. Drt& pd@aj

F pid.i-d<j, @m,

:) & ,r_nn. rbryhrk,,

drrrbiq

6du, ris

Dr
.{nd!

-

r. k . d

N. . e ; B -t b r; a * ! d

i. ,

Bd? ! ,d!d@!

h+ ene b;sq,ijodr

Ls i,.h|ry,aaR (rii bat i). 2Do.a;rui Fu.h h uko !L dqq n r-snj ps,;h, bn pu!n'rhfu|F*huiu3idq44sub'b|,b|

ry,e rnrdpi
nd rd@ru

ri'oq G@'&re rysio.
hildqj. i&

irin6n,. * vnuo

iehEd!

d.F.^l rMq,

F. 'na h&h dhr. Drh F rj !i

;-h rd , (zm.J L u 9dd, e.i ' Ed k t

(4 .i .b r

.-hi

ili'di'nq *..F" k.bdk* ,-i. rcdiddio:!L i. tr srcr,or ugdrdrtn 'Es@" tsFEfn: i! r enr n& . di|. k i q tu In u d d !,

. i i " d ,r h.

rnd -ibb,
hd

riBu. r;hrtsn. -.,6dbbd€nd
€;Liu &r!6rid,r

. . r Fdrdrur hypei,

Eryb' Fn'!doj.,lr Ftuq. (i,w r.a;b. Frflj drq hlrwi rdsd! Mb .-iM wr

F*kFdi,i Lhuvri hih n ndd4d, n

adri jtnqhrd

rdn.

prerdi pnr rh;ir,

'no

dd!.j

ts d,Ljq roddidju.

bip krip dli

nbd?

4

P l dtry, ki uatul r

bi P c

r

;ti u,n Fi

4 3lsngaud;ie rnd* sdeyrs

'nb

a, inb

FhdyF

dLd4ndr i .B, !" i !

uniilo ;-.

E D ,u:

n,1!q, 3rutu D.ir R; I 4"qc

, u{!h5 tre!,ji

d i. ,,i

! rnau*

ft. :,n q( -. 4 aprf. raDdo djb oKj iljFLh, Drnvn* b rne F.kabs Jon ra dBDe! 5n6iir!j
_._rytu; $ EEd.

4i!!r.

0 h)

r: R.

'**-^ irf''rilrq
D

r'brnwinG

s&!hs!ud:t{ romc,

V i iisiraitsime "Ka4" 1939 metams!

Tegyvuoja amiina mDsqLaisve ir Nepriklausomybd
situo ddrni prndqu r &ilhiDsu rnliu ynoj! arrrcn pa.jo Lduohldr rihtuo dvidlhbji !,kekft. aoji &rrkb buvo ho lLrildri n ddn,F hqh.nrE oftq La*o kmpdtje Frulhi niinr hdcdid'odGduoEnenvyriqkry'lq3 qdho &.Di& skr* ruvo kunq Dqkrne k4 b! bdy6oft buvo tdciod Edb Lqcdr sr* ,ir i smohsk q dnor i kqnr ruwrnyq &!3du Lrip?oovytbLry':ubeudq'hn!.hbuYob. enndijq Fndddr hddq! dryFo &iFu,k6 I!!br b:nrtun b4yn&! r d! hlrir vy.b rry:Ls FniF.t@|i :dkLi pn. ji4 ki6de hbri hroqqja nunuq4, nd, n ji drni lriddodr &i nrhi, dL Eiku ool.d

dBtri, brjuonln6

ddtu !.di

i bn4ie

I,bi4

dr

F,T'M4q!on!'qEddi{Ehii!!u!iqFEoLg dr.dqb6 ridrj! rd.Lun! uhhr kidlnqni'dru|'be edbvo vyrb Lrydiru he' pdrr.tlo prc iqPlbrib lld

imotidbs redriu.rvo iaka pdd ynL6s d!d! au*rd ddqd pririk.jbr eu6| d4q, F6irri., .e.fti sq vrie, Ld Fvojau5 wnrid. Erhndr . D6!v 6! joliq lvyovbq n hLN p* *buudu n dq& 3ditr {r*ri priert. L:ip jor e@ &ud hh q{! *rikr. 'vo j|ud.ji hiai b 5nhr, n.6 Mtuu Dtj, h4 jr noxni, n;ie. &rh wiadG F d & ildr ji{ hutPft EuLu@ rdlu e i:to.jba, s@.ddgi!jdi{,|j!9. j.uiq@@6 vq tsrydrie, rcr. d4 n !{ion6& .!4jiw d.d! rn Lh aru n dl6ns!. P*i jq nohidr\ ji EdEi*h rnbrd kbd! ; bn&, vruo brn.q LTrrln,i yr pdFijin{ juq n jv bdd ddsuqnnb i.n, Fdu! FryiF, itu;qidkni T!ryuoj! ncq vr.b kryrLr ky' &nr. nilq i{sno n dqer ihiFji r thrhb j'! jiQ i kit! j.goon $Lsb Ei.! b ac#uon rtron.dr T!ry$qj! niq sdh: hnv. k n.pd-

L.wdLdsi nurycifo I r gErq tsqq&i ptri! I pids'dtro!.

pdk+ cn 4 bur. prdoh. ddiru

t.oy.Pttuddnfl!fuocbnhdlc prrl. idn dr vtjo ryrLs bEld@! jq didrc nroFhlr !n hbr, LG6. ikr r &qlqnq r[L ,ui!ai, NrpdkLu&oye5 bq j vy.i rry:L4 Lrvri€i!:, hir Keipdlelr

vrtrcdu vrdu tsd.loto d. s6. *ud hd & Prllrd.ji d&ro trdob 30. pl |F !&

ft prd.F, r LrnuodG

nji d:a4asi. hd ntu. dni*ri,b nyirt .bi. jq d{6ri } :y3ni !.hDt paryzd:iq FurcioN 'nir

o&yGwni@gsauiqliqnrciHdngi.d{6&
@q L( !drd!a, pd!@j, b.hk@ bnq !d! i@ b& it rt nds.jone, kqr, Lrda iqLi! pro@{ tro apt juq 3rwod. 4qd dpiro. u .dunj@. dnbd!, bvhe t. tsgdDq. bid. Tsdi g'bhgej{ kas drq( Drq iooq. 'niijon!, ereou. '!q dL iu ieoiq LqL!, gi4hq I i2d8 be jv, tsnhci! niduodrnc n4, w*i 6i. !!di kun. j!.d tsFrb!, 6u h*k!b| viqdq!. Ji'. n hri jid! !a *iduehr

kdi !ri* n aud;ng8 wrih* iddijo rrc rdditrn n irpidri', o:prhlui vid. n Dqdndi luobih. &66 Fnno G Fr'o iNh p&rtu.Fc6 r vrlb kryrhqr kivrrrfin! rdjq Dia:bjo nu:rnvr kib vrEft tgiudi i nhh4 krrn. nu.inN &ddb iiinklvo h, Fb ri!n46 ddF, !.i!h. $ddrn $yo vL6 urhi vylio kry:bu livdi i, avrrcdri kiijqi, &dn! n h6 {s;rij6. Pnc Nllhqnojo &rdwi lEpq o4a *rrq wanq drL*. I iu,tFu! 'srqid. aqko wriusyb+ onn, ra.qods& waddt $dc\ rrFrkai n ,tni! wnuo4i4 vdr.Fi Ndrodqo

Bd jL

,ip

hhkh!. rygni kdF n dh! dunF6
F! Fn!u.

p4bb3 b.i tid n pdd:0

&n@ryaid;iiL (P@6hftG) digi arrirr@htkr, L$o.*kpind.jo

d.d:bsinbb t aih tik dr, rrd jt bu asiLrdr dv.lhii bci h@ihhl sinlhh Jli h.d;L3bi!@ kr/)a!. hqldpdnd vrtb kduqloa lirter dnti'bimratdaD!tdBnohdbiu@.l&4DF t4*! bs drdin ink! br jo6! asjojiou F n bd ji!{ A6d!6e,

rsiE6 piddrjo x&o nu?tje$ ,qvsiej{ lkt zowuduju lkyriu pdrorho vPn! &q. rdd:@u. p6h&d! dyjl eo.r Fekthtu knr. &:iyiind i*ddrd! iyudqj! jo ri*4 ! gi-F- .vrc

6nmo6*!

Fcdojor3d6 bdoy.G rhqs lrujoift4 btr\i'

A D!6.

;w bybn rPi r'

kub, bwo E;d&; ch ' UdtE; *

,,,.,..,,Nanmoq .""".",",",,...x1,,::.;; F4{h" eE,p
hpi u,a.;;o zuburui n $di! srjlic6 *ndruL vtrdq pu{d6
ei nl Fi E P i dol cl doi !vl | !bD dl l oi oha(ni ' lodrrr! dn.ilr bf6 ddlyrv Fnrhihs FhH qb]brrrFkD i i r{6qotounu' b. l.i drcrj ilo 2N4vr dd uduq d;G D&u kb hri s.. !hbhb' d4t. !oL F!' 6 hntuno r6o$y5 jo66ire hi! rdukru rurc "K.ddrloi ryr 846 rq!q! &,hup ! { rD nii..rer 60r!

' zF@.' bd roiuoa!

cdn eE$ ;;idr hr..i vlnh! {k u&qprn:! ts3 tu v4p*4n tr vn4rlr!G bbnis r 2!{!i!r!;G&r -nyR
E! d.i qhfd!d qr{4ivoL!; Nquoho AieiEi!!4 4I* yn!'bs q' r d{ o' ! N4!

iloosn

r0 b4

rubrn

rc;h&;i{

bqrq;w.
nn! tsLrcrr jo3 :! !yh5 bro rr (n4 k&r!. r;o

@!T ?I6 avihu FF4!h !r ! i* ! ! ! ' l! ! a" q{!

nuo6.ii. J4 idrn n!

nq tu

* hn r

n dilu

pd

@ bd

!o pifroio hpea
Dai; r".

viD

u!a!i

nqiD;u n rdrB! 4 sr d Ldi i s b! qdqo krrirr!"

Dd4! nrnoo;. _d-, 'e'7 Dp[rnxdd(D!n6.
ko.! h*@!. +|;

i kno! pj .& r8 o f.r. Fri !\ n! r.rd4 ddnd& h5 Lilrtr Bsnih" , ruuu;r wi dr !!p r t-h

,4 vrro ur! qi i xilai l ti f'rvjlb[ J n. - dJ r c I { (PE ' n rl F l L,hq,hns ru Erion

P rF ni uj o o prh rr o.l . , . i ,ri i ydi pri .ad, l .| l i rsohrh!vbd$rd

ANy|l.! Lin! 4 Mi l b

I n,i_u k4q,i{rc!. r Ehiku hsu

ir. h E !!" :" j ier re rsr cdi;tr * F,

riq srnus? jlu anuo hdq, k{L v!,L! Fslh*b uei FnariE krib.jo :pE iqeicinlkviq f :6;Fi qdr, NdhohojqR4!ibhpt ipd,n3. hduqh<*5 L! h.hnsl tuu! bi l u h;

!b htn!!

n jo odhe hljnlbi

r*ei

wz:idL i
vadan;d{rpi .,hq45b!!' n.Fd{ di * ' J Etjon! 8yr R:*tu! *onn rFyunk4

s 6' r4G Dn. vicis 1+ @duju ey4, vy.b rir ,iB rnrii$ *. j Fr. Mik! Irodrsdar si prcsa &miu d€drnr apn.yD? api ri vy4 tr jo kor€ ,ycru,, 8rd! dr , b. riPc Dd, jan eio r.

Tat&n,bi

unbi FFni .oi dqbhki ' d(tl ' 9Lai f& Fuy h4 kr:Lur dhgF. d jo vnioj Ldri.rwda*{*rh-

ssbjo6!

;

iyrukrh, Fli

liu so4 dhkod. i ndL !d!ni. dh*L{to kdkGwadn. rsdoD!

iikavidd,

siudr dhlohc i sidl - !s bs. h! icb$ &r 1ie ilvc ftpkr8, n! r.iu i - BNojau rdnkdro* ' .hr *dk !!no shi jau, lad n pn.!Doj, bd tt )iy, -,e,e h 4grri.bolr ja! p({i(.! dab i bijodaDi ndhon6 rg4,

Fb ti] s k f t iiqipodF p i rl n rD u d q b | q h q k e t!6 i nhF rii drgikdb, Juodrgdvh Miku pcdae.i yh pre. fs ablFjidtb. Ldqve! *.n1ot .!odd LF: bnD: - G! w-3v yFarda. ril.ro, krd krrJL eln* trdlo! rqde nwyn wrir; dqe, gdi h. LabittrlP'gikh'sttkdveiian,tn!m.d,Lgi. didqgu5. p h.klnioN wrhiku prd.jq r&iuon.

gmdd,

pud.ne i *di

bE tnn!6 Latvd K4 vdtv. draugr riDhdaor

hydidq s.uisai ih1ll j@ did:ti n in -ik{d!

tra vrdc. v!.i vijo. hrpfti vrrdo

k!!:h$ kdrna|

ardtu srjun.6
vltifuodEDa Isujnji zhooc! Po v:idinido ry.

qdho bryb6 urdtr padijousle k2 Did:bjo narns sddyn ihh&

Neru[s <{o ourjaN lrje iwylovyr6 k!y,n8 ddire :v.ni* i*ibbsn6 aki5. I rktr ahy

r ndu uLrLti q pal x&iuoDq6 nlibido w:k4 nnhlrDqan r+kar od3 ! Lone&h Dhlio Rloja$ dn4 vyib kry

ch jtr luipa;ho !u n.triaBnt sinkrii, FGtGe *rtiq d0$ k&ioFeE 60kvnr n k6dnn! 3yvn

b. s! t{Diqs

n ktti.
' Iq,hq bd h4 sro snLruo4iu prjlR 'lrojihi

sr

k,. u!n.n

ed,n ! diiik!

rrbdwu i{ri

iiuG h.
e;i.;" nqr4icob. niio d! ddlrn q!@d!;; 3i Fi !,4re,oo4oF,h,;ehrj 4, .o,iF.p!$,otr dti tr!hrq. &! ry* !!.iu []h 04 lihrrn4 ruocFtrE Mr_, n rrubE &addu;;!! ou? o4hl ru6r*r idh. d{ Fl4. bili qudf.' sn! rs6 ;u h $ reur! k!oF!!{4 ki kLnrqrrr

na 3nh prn nvo rur giuoritp drLuo rtun ladqn trnhE r!v6 ^Ero trFbq ndrlk&ni, !hntrl5! &ib; F! F prb.3dE, rrprcr*ion rr4 trnfo

kddr e{o*u &hrLidpt: f ai.

saosda;B

. Mtrn,I,uno

sin6

&f. Fr 6r on!*o. Nnb iluqld!tu rud.mr !dy4 r 8uk4

!;d n
!!o !!<E F!

bs rirr

i l trsi h5l i l uP d!'

f

d.(;

a*,1

lolotr priio
nqk!.dycino }u rcko |qod d I hi,u hr!ono." dridi4 Kooodl o"oah:

rrrt

brhrb

r M*d pirkd iu rc. hn!or;'

l,"jl;j:,1""
<B
ffivlnqE k.io l|dq rrz

'**'
.i44 uhi

r ircF I r!'!

blmolllMb['

e d i r,r

k @4

bw

rn d .d b ,:& t;i

b l mo ihk ^L@4r uhu! i h b e 6 h .c b Ero ptsoi | .r rgi.u rc! pd<b n!6 n q o hir br ! oha . p o h !4 fl u ;b kfto8rrnhtr ji! id !+ u hiuB au€;.rv; K*. bqi nb! Fr !n ddb r.r rs, ih F *! uno P { tu ,i n d n o

tqiq ?P&;iqimo

u liinu 4.

!

N!trikh; nbd

bs; $D. & q rBni r h!trD*

n4p

n! urbrlris Ml4 JuoerrlL b4 Pr! Pd dr L!tu,j5 n liiniJoE! r4dq4 Aidnq Rrcr i. rr'krt Mo.L.elLudnsnk, .d' F<'bss; di-rs-,,. r F<n! F@F dori;E hrr, 3r rire! pidorhn tskbr sn{kk,v !.q, boe Br iF )drd pd<& $d4 (ntr prndqn srnofu!. j

tr buriu Dsidrs ; P ;d ;

b b n i j ir p& 4.

h p rE &i s i

$h

!rh k n k u D o i t]n.i^ rkpr *, i

N{o[.& hvq n 'nPb1 v6 uL pqliFru

A r Mibrjuodi3i\.

I n hlrr,p

na{i;.j

n.q n jo iuqpdid qa'Pqt'hEE!$[Wq..l'!te!F|ynLtrlh,'q

bstlyq
dlFr ad*hiq& niq@ 4tu6.

*+

srru*iu $nki k6pD dd.i6 rkjox D r4eq roft'kesp4ift4 nir6. t.k.L. h. r" "h"*' pi.ic'. -

'ud rv$ou' *dq-

.;

;r-&"tr A. b' -

n'rln

&rr.

rloF hs, [.d ibl k(uDtIE,{ligfuqlbi

"a -"Frn brid!, Brtdr. 'rtkd. .E@-l(rld'"c

L'Gdb .-' ..-.d bte!

-

rD-n

ropun dr.b

slaNdaihnlblidllw|gbiloFts4ib lilho

ln.tiqe

dF

-

A' -

krrtd&

sru{.j

n,

ircidr thr6

L.i."

e&ar' Nu'a& loopa i LaaihG n i-L nuciu r&pri L-.!h4 ' ir iiedu r!$iu, dro gdi{ '"kh! 'L

" ru u s

s.--* -" b k'e iiit v . q ! P inP ! ' d .LaP nrdq'ir iu4 duoe a!,

Pql{bbhxirlnF.

raulhi, Dui.tdad4 $eki. j4 i*diu6 vasnc a6L 'A.i ." kr t,i ibaldlhr arojr n r' vyn6j$i B h'sdb drdr j& vrrL ph*{

Lur

Eidi. Mndq \rr Putuftb snrur!

vtbj ildqb

hwu€b5 q.ne. tlio &ddhl

i4I

ildtrhr

&di4 4 pknr

-

r; . -' rd '

! " p N. "

- Trn'6 Fnnh' vyln roru.-,nuona rFbndqilyp&D'

&i xrit6 adbs Fi*hn. htbm

Gau t !! d! ptl
l rrori bki !trq| qr* 4' bfi l nqobd}i ' di qk tirro rkL rtu ddq' du{u ir.Fn jrdon. t@_

dd6 d.

LubL. a!! *idd id &d ad eid vdos rPtuF, {h li irroDrdr.L.

| & L,nqdpuj ' ,di dboH E fuD d!d6j 5

nddo

:d,iir,

Lunq ii Dar{ P i3i ( d&iuor E sis.

.Br. d;.

rndr

brulr Ftu

- Nr, - {Lo jL n rhu rji,ln
h<r rubd -

nq.qf.

.

@

rahra

rr.

o Bd i F3uhr ono e.&!i - D*.ihaL rtlbbD.! id![u,yde 0!r; ldbtuu.

r| tui eeru EiEq. - rhoktd vhqr:iid pdd|e in, |die irdrr !L. N.. jir.@r:rord,ru rh,rd itrerlu itub. br ir Fnsh hd j! d.b FirF, ui r Di&;. tusdn Mrxrireno. tsddrl4 tudlrt h pB!&da rqMrr j, i6rDF 4n'kjo ED j.i

kL@F _. ,! n.tunrD.Illd ^!rq dq ryt! ihidn Died

qi;j&a hip ed! pn{ Ftrq tr*u.jo 'iq,6d6..m{i!s g'Lb! !'& *r' q;: Fnoa N4br@tr tq6 auoc,4!D1 r o nL b. FArir I G; E r-r jr!.tu. bD

Frci.n

Mrh io idyrh. hrer:!.Lo d.,, tu o. EdrLu 3i4i oqdr!.hnu P#rddjo d.to ri vu(u, ba r {d prrrbnn Eli:rc

^qrdqij kLni'id|l|u!ovh<&AugfuD!dih binq iqtu6i j6r. rr!k. airqjq

6r!

roo;,

rq@d hbe 4r*u

d&q r|4 rpldns ddd;o rrd 'r bip d4, 3i0dr.idqno F@qB1 J.i bh ! krdro Dq3roh,ji i&uk6qq sr! !@ddq,

Jn hotvo hq ,r lqEud rwunra G. e\ DqFd! tn tudk du ldor;d;tu r d"r. rd uvh rdtq! b6 dEfulu s.d bq frr. d n u;&d ehq. ,tu

ru tuo ej,o!, kd nrd l| ihtu do, bd ji or 3n' hurr rr |Itds

f,r€ &h

F;o: d.;

(hbrt

xi le)

hld.&.

!suomenes tr koriuomen6s sveikintmol
'ldittt; Ft *dija laliiio 23 d.

b! ! dqs ili. p l d 4 l u ( d . ' n

,j.lir

!r r4c

4 i

l :!t9!ddi 4l dl t

l oq

di yi r

!!!.

b! ,

liry,

rh

d@r.

ldqq

rEhk

B ' ! ! '.lfjqp du dd qjkn+if uh! nF'

!!4

d6rdq

dhdi 44

F4e

4r

hc!

F6

d

Fl.tr *art.onaa. u.kr, t.hlialir.t

.ut.tur tarabron

n4r$e!s,4n&

relid,rcr

tr lirhi

urF.

!!s

!+d, ',Fdhr,

CMlana .trar. t..!t.t x..rronicra. sk

p.nhal. k{

^nrrd{nq.f,r-.

d!tuq

p. h.da ,,&r htu.

;itnr

f.t.'fir,""J'ifi,'glJTT;*'-;l"*$,ji ti"!!iu{ rr,id,,Ja iD:@ o6J I tdn -ir!

P..S|.alo

tFl.

t.rti

Api. ltal'jo5 ka.o lsivtnq

Gautos naujos1939 m, ,,Kario" prenumeratos
rio rn d i{ b d g e ! . rrMrNs K o

krc

!!n.ii,!

p!1. P^LTARoxo

_

3t dE

3 p.n. pi[o i. pr. MEaroKrsTENro 3r -

ro rd{

hdu eins.,

i r! lro

Mokytojai ir mokiniai sveikino kariuomene

Naujoji Lietui,a

.,hi

R.!io

,^dd

dd;.!

@

t

Jaunesniosios shautis sTteihiimas

{ 3" ,.

.

s A iY : .

r.,?

,..,"'i,:T' ;i.",;-.,ft&li::ti,ililn,':.x? .

lT,1f s:'i,i:iyBli,,.".F. *&yl:.*Fis
- -r!r! ur^Lrorc rorExd@ ruor cid

;;;liflf -".U".til":inii'H.ti.;1!*t;t*

l,:r"li";i,,,"f :1Y:ii:,i.:.i.",i'fi | ":f itri."lt*I
3!.!',don!{ kd; lij

Ddra

iu6

!!M

hL'e@

q.

,,K A R Y S T'-

karinio gyyeriho

yerdrodr.s

!1j.qr6!

4@,

z^i

e^r. L!r!@,

d zn{

xdi!

4mfli

hto

i:'.i.tt.""'itit.l.t,tr.t:i:. ;1f.1,"b-.1.':il r;*

:x:t?it"Tr#tti",'9,'i,'.'.,x.tdi,ixt,iiilt",fl .T,.t

i3 r.

;l.,ii9.",1rl,,,lix:t, -';t-Jf',li,l,'ii.i"'iiiii,i6f o ,J{

dFd@ r &!i.

r!o

rdhr

idii.r

q r inh

gr*i:, l it,iSTI';',i'1,,:ti^.,.-L%'ii.,t
? iriii;r'Ti,i'*;,"tfl l,i"i,f ::'*:11":ii::ij:.

!F !@r!n6 fu'DFL{]!|h4 { b&Fd! lc , |ll:

t;|iiil",ii}i."ir":ri ,.. ;1..t,itikl i i.ti,ii",T"lt!:i$l: !'i',:Tt,i

i{i:{r:i#fi li'iljfiii.'"",'i.iii.iT

uoFI rDloJOr L\(.tuv1s JlTptuaneDel
Il(10v0 SrQl,DLlL eDq,ono l_,rldr-tpi0t S0v000..0 lol5vg 0,q0v0 ,1110

.

)

,

1

1l

posolg.ur-r,LXgos 'o.rlq. 5cqa. suvcrg,siq [|gc alic

\igesusas. da.)-leug&s ru ggvgks las.es Grad;orrrtl S,rvinrq-rnt,l
Dtn l0 ne310 100!r0se l,rd{rJL ifslonp0ios^1c:cifcooims gpo "0lglos t)uo.x.1cJe n?'xJ. dv0('0 )ejqsloDtio puss)o lrlsDc )Lt,Ae -/0.t0

Lo,udvgnc ':gc t{Enl,lorsora3&s d -rrisu mvgzdg<;ul-ggvcs Lo.

jrpdjJ(, 5ui/orpusj(gos d'csc. lieluvo, iienps Ji larunww. "los vlemngn pcrc,ous',oro:do'rk 'r ncioimese ir Jrprr .,4cdrusc Jr pirr:qji' Ie,r.seszru ol,gs vlo sLneile ribrohu Jq Jaldl lodenljjo l,rJn'ocsiq pioo ,ovo.;ac.mcivlro Lc r" , Itelcuas 0tr0J0 Yc. 3io Svencnnl I orp .100..11(l0y0s "tllota1nqDeSve:ig rryisc fqclo.,ra4beJe suTovrmr.Tovomi.c' ir.natltse grnlios
napslas -ltelavot umi l(u

,","ftii tr i

-"11'*.2
..'..ri&*' "

fi138d1.23. -ftonos,€-'

la fi

f

{

{

f

-w

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful