a#

I ;%

f

I

?r "f-.1

slhtrji i ritnaiiji n6ri hdo! NiFLdo *nFq

ry*D

fn

!

I

r**rGil{lfl.Avl[/|Asls
Pnli n';r! f6iinri! L;rr,4 rr Fi

jhro,ioi

o pnrlijrhncq@

yd prBndr!

hr

ji 3d& Fhrhri rib bn rihG

iiMiFi nQnq krnuq;.n4 6o& prcFrq. MdLsh, Fd;.r rl trce n & pd P,hryi r ru

Fmerr rniu h,ir

d{ dE4 Lir. ie jv n!d!! Eiirr n IlFb Fdri, oiDt, o dLhi h, {idjh! n nqnhq. Ld jidt !i. ! Lrbw! iqli .ekqn d. h ji hd h4q rijq, Li r.eytr& rdd4 t Ed.ni. ric rn wrditdli rd
nuq !!dieoi! nllFd! tr hbLdi.@ shkLqqi $nrdi! ivrii! *oionhry

Nd&r&n d. hF Ntrrum!, !8, L*r i

diFsulu! tssi:iir&!

urihi r@nr.jino rad n i bEnDioi!'

Rn4

iEduo4 D. kur
r sLi

r.d bansiru Pbtnqi d*u

'

iu

him kdhr
id'

wykdrdri nrrbr|1 bdu ka- .nulr
rjdojiDj. nr.jdr o E LiaE6 vnE

hlibB l r 4 a F q 4 o ! 'l 4 n d h . ! ! ! r I E 'h ; (rpirr 'n | ! d n nrero iriqnhi

!{!i.in

u, n bur nuo 6du g{iqii

d.hr nlrtdlui iw,ii! Fj.nd.i.i i6iln6 firi,hn L6n@[ri'6! q&! nqari& n q€;dhe !rj..d

T*iviu@.i.

1. dl

iiPrilqlitilaivdovludafu5ilioprhciPq|NrF. Htulhr* *qr rielqqwrnibdqql# * !r4 k ji r6d rudi, 'tLjq

I

*

Krlnd{

!rys

do.r4artj,

nh f'

! rihi

iohG

*t

Fr FsF&

oJ, rdL r4qr\

$h^ni

rn&hyLr

!(!

j3s,ir.!.G

fiku,i

ki

r.!

rho

s'hlrlido

Ldn

Hi

dd;ilriyi4 1!$oh!^rj. wa { p4Gnn

!i6 ri.a: slihyii! F: si sE! tr !. bbcyb! ri.

hrt Fk*rhu igi ilih sydy! n$!

hri qFd^enh;

LL
,air 8;LL pijqij iipfir "ndbn

l^

|

r

I

h

ij.

lpfldoj.

i:kdhi

h;,n

llit

h^ihd

trLblir

hdviLv

h!k.,

bd

,i

q.

xqb

u

&bdr

idqn ! sy!-i@ ri h! ridiiuiri

tri0d. F .

KARIO PANEIGO5SAU
, 8i!hr! !$ -dbr L tr 6dr,4 n wr 'x.

'lqttu rE

e|*Fn|u

ftoas t r ibil|gjiDpE + d | [< q l l c .\o uEr ku6 tddr6 inqq, hlb dsircriEo6 Frhsc $b '6'

tsukdr b( M

n?d4niqb|l

rj! n!io. ud
dr-ie;q 6; rr" r,@!

&vEnd

*;HIlju.i:s?tr.;:j.ti f"itr-e:;fi
| &t4 d6 i&d;! |s n@jhr rq !i! dyhi I s{d

sriJllxr!&.v.9.9.1qD[&rbrnb q& iFiilqr4trFlug@. & '.u FjrcF'iudi bib n uiqorir

@ pryd',q !! Lr nd-nu! dlq s{"i; dL nu rd, @re6 sinrb"bft, <nao;,e. @r r" rbr n.tr n ""!i.b.hia; F*F "se@ edrrdutu o Fo bbqu tu.hitu j.. Ynur. qnDlqhF4]3fud'Nn6nnQubnrni.'!!.

p.l,t*;: ,*,If.f -a:lxi Hri"1ffi

Lr leuut s bir 4I En @ n @ 6 q d o E [d u ' qr@.. ud kqkd.g;si yE vr tre bb^-,r t q Fa. Mq dr"Du&r rFuk!; Fd rd!u. qr4 ll4u Fhnui i b buir{r h" d;_k E d{ F,eniEq kd .kdo,:! lidile, n "r! Dr|-no@, !!@bnra ,q@.,tu -, FlublD + pddhn@ rhlq,iard. p6 hrh. sn.ailEli & sid ",i ap!. bd lkrribk biriE"kr. s,; r"ir;. r;!i nad, i.

"ja_,,

E4-r

q l q h dnit y nm dhf ( , @ o!( Fb.rer r-k,itu ^"qu F|dk v ahiidoeb | rF sbb! a i s L |.g ldF eF!. r). d{ dtub! ;tue "!

!rG;.-;, M; *-

dq rsrr4Fed

ei.lll|Buhdlbal!iM

de, bi FEn;

i! +rc]r t;irtdru,n, -"nnur h.lrdwi4 ncFDddonro k( rlRtru di.rq rlr]i"kl "e,q

h bd u &,i,". Ls dHr ud !l bd 16*l;,

q,s!e p_r qdr! mq3nr,,6n{ij Drrirl! & quuorB rnurk& iqd&.r rde Bjr; hcidrcr . vrcD! ti6! bbu vydr!4 q,di;{i{!l{. ' wa ddiu r ruo pdu dd bdu@.&'. tu.bi el[ntslciEdFjduFnbndnudbai.. rur_qlbDh bhot6 tsddo udueio ar judb r4 h d&, o!&den|r!di Fdnbjd. d

'.,q

&;;;;d; ;;;'

;il';TiHi'v,"H;

pnfu' P dj vbn{eo{ kbdudN * IE I

refurlrd drod Fets, Erbqr. bd &tu6

-q

Fbn.q

iod

ARTILER{JOS KAp zvAr,Golw IR SLTRANDAM
TAIKINIAI
-r;-!

(rift ,,kio" Nr' r)

dvq lehd.@t

r lubbon

i tuo n

nL! hrn "r-

bd.oji r bdb tn' vr! vd. k! rr Ei re ddlb tsoBdi ;lLitr fd '$ Fldo d'"!F n ir.ht d,h, !.rhh" Pd;. tspEes

i$ @rru n xhq&iu ruulu ndd. 'itu

padtr Jd obr ts'auFdr trmdYb @rqlhrbu, 4vhh! brn i$ tudboG

&isdq strii6 N$! !@db rh d &: t 6qqk adb. qp' { L rb [v d o v n < s n .

d'!Fx'lkluisJbi'iiutijdd@e5nq nudp, q ijp tsL so er! ".do;rhlrPrfuddhtL run. uohhbr sis;

Ir Pin eeols

";**';".""-

*q '

*dts't" "r--r"" npjnhrdolrrys

qfuqDlWsbhFpi!D@d9on'Ps|lG'q! r rso rnDcdi (Fhnn ;i"h -bi!!'ia r! -bbd n e'v liooj< krvPrvrru d|d i!4r *"' Pd'b b''""'""i"ddi dbd''" " &;EE Lr !drd3 dkdqr lm i;rt Atd^/i r' \

en bii. o G, kre bs jrq nioo! sri ti6 Pn L.iD u', .'ki'-d* ;"--. "n''"'*'' 'i.@. Rt-'u * bL-. ...' n..*t"ul.-* 'nF* *tY!" b"_ b* APn 'L'*-;i;.tr;'.sson!.n.nE Fri bii ^,,1. L'ivr rtsD' rd, );E! ar.Gftia.trcr *hlba tirbrq !iF, uiqr tLbio -dor br.in,trr nbr dsd.i didnki, :Eqnq ru@Ide 5;qo&'noe36 F4hnonr6r ('giwbre'.Fn' I j!&iiq

ru*Lbe sri tui tr.r br!* PDrsu ru ;--d@ aFro. 'e'in rili ;hhd-F" ".' 'ntr'' " "' "nr.;j'" . gd"- P"d-. q 'tra i,"tq h"-ki od . . " Pr;d ti"iu er6* cdini q4iriiiral !- xbi r.nu rvbdqnd huns i ldi | 'x hkr!{ en hdL runr ('h b.ttro.u!.Lunqo.niid!3 '-lot6d{|!D.'brh.'bdl/ksfr{'l F g-t. s'i;rbb;-i...d' *h'd'

,.,i,. .

e"n'd' vd tsdrru L rlreufl' b-..u ddd. "i.--;r." "

-.*,

r"

bradr *l

rr

i-. rooooo bnaa, ' , r *L"dr .G-n!.., $.*" F. --r -"'i
nln D. rn;dsh j'q p.rnrq i,ri{ dik6 diD' ud!6nLiku nb

r^'-'

l.ko'Diedmundutd.L]!c'trFhbukl!'' r+( !;ieLryidr PFhrr

P-'"

o ' dn! $l erd,n4

n-.rb'NrlJ'T*-

;;{s,

bdd, L.d nl$

I on tnej.4erh4 Lr k.:$ rcfrb ^s. -'hc"i ft -'v'i

w '3s ra

q{r!.

vnlftb

u{ki

Fr Ft

si*!

N!.ic q"''v

idb.a$"F"n

F"br-

brr' .ftih*im! qsdrdr -*! e -,nr; *.La 3hkh' a ""ii -0.! n hi'*.' {" id l ud|d -.bi r& de lq&oi' -i{ !b.|@nad6F''dqbtEa

'nn

dh"

u

*hd o." **h' /,,i4* '";.". i".r*. ,; ldiNr n4's|hhF|Fgdqy<|rNdenorc',@c' .!o;1mr@! aJ

n. dq 'd F!!.91t.'!J+

i-"d, rinoi,! B+di .i iditnor tddob n& n6tri vnrcn ryi"-e& ,6 {!.iBrtb! "n@r k"&ii vi* h' rv*' ;.i ub',"n.tb'. -h. .'dlb*b.Fd.&.[bty,irnd''d."dr {' rf Etb'u'n!l!iid lrb N! dkd. EsuDe b jn &r (Et enkhE Fi*o 6L6

tEkm! br !&kdi

pnd1. qryjlq piFrp!r3r

rFbh, tdn lqa

F tsnddry. svo 6pjir

6!U!*uvqriF|r'liguk[ry''|*pllk'. nu4.Pkvpyrifuduo&tsrhd!trnylihJt€

wo !pd!a ariknldi

!& aprinkuitturb!

ynbv&.

iurd+u llrjo rif ra! ru!,uoh.LF!Iudli*do'biphd'ijnlnP|l. Dnbdro krifuis (ddc roEr, dFai4 i r. i.) rehr nFgLDq dldq irhMyri puoLitiu! p.ddiks. $dri g?or lunlB. H jo! papnEbi ir.4rabBd.Disq'P4h'uihntilduel.h4!gio rie n*di mi*@n, d.nrq., u; rEb;q, rF!u. iri pridui q Frd.j8 .tknin I hryniu knrb. i{ka FriDa pah6&i F:ysq vde. ,tsiuqai&3 !brBc.. luriq b&u ?nrlnn nwo ugiint p{Lk6 rtib *hE rL{ rda lnlerqr!pb{ h 3r

pdri siihr rp*ni Fger j! dqb! Fa;llgins qitRndu!.li:ihr'dk!vLad.*oginDulblyti riip Ft y{bkn {dojq pibi*bi. vdiD6iji {lr{ijo! puobtrrir p.:6ib!u!. aori!

rilhiln rF nlkni rydid€ji. luft iydi pahilhq noB jn pa-

epi&4idq9ll@&inhudrilullriFidrivit rybdrjiqs. ddLq n di{us rudq ti nynq u3i!!t.i4, 6i jn L4vai d*b61 (rd Fnli 6i Drbuvo rq.td) p:.i riviq :yhd.jbq6 Nw?hirjGp&dfikrn!gr!lu&ryd'hilaJ. drhi Milc€idrb uFiyrq selri LaijL n&!do Lim gd,i p.do.h!. s@ {nku, nc jn dMrEi

di.D bidr. xri @rdr r! :ygiuojriiiq kuhq E.D& vd4 drn iqlhryti jor ncj tsF Fd dbEu! Gy.Liqt vnb6 diko!, prc luliuG !o. iuri pEeni. aGrstr h+ !i{ vbbv* &iri+ k*.jui 6,i surnoiu. loc rgi, nu grid ipy.ktui lsht/d n F! H.Li :irnr, hd eir@q6 dny! b.i 8rrp., bi;n). ddinni5ugurgqdt:'gi.yqoi!kin9illl,nhiP: rrFtijos qd*s ,600 d, -nrir6 gtuoi -

gJr liiL s:!ru, *bri ri+air brp. P4.6.j4

di6 b{.Lbij+ aaui nFi6.po3h? rt1.n5 ou Fo b skijd, sirdrn. prc

hip Lniirirs

wnbw.n Llns 3q diikEe r ru h[

Lki{ih

,dnko dwi*kq:iircoo '\q nr dliik riirc4 idlinr r i[ai..:iilhr &!uq rai.rbdjo! podrrb (dhd mcerid k!y:i wnr;j Lf rns !n;i , o p*r

mDr nk;jr

Pard:li ts&iq prcii&irir I: {rrldja prbi! 4 wqon :nFniu pEriE ri! p&nikq eift o jciF.na F r?_ 's j.' aAlqr !uflrln. k!Ek!ii4 sbdrde pio

lnbvq!

a! h Lri ;ysioF &dn!ijr, joj'La brq 3Fb$ {ba

sqri

e\!b.yfr!yo *giNi r vn@ vnk! | hir

B. pn& P.lurrih 'iFb'

(Eihniq)

slie

adftnjd

*Lini

E,

kqr F! je rddlji pinbhbi, r nac.udyq ju' F! Lhdr, o dp tsr 6, Lrd ryintu Dudru! jr gi.o t rhu ju6 rcEri. u pdrhhbL, auenu o{ davb! rrniq dfud{ &vd tan bdf ldiiidkitu nrdtuq i ed* isdar4 lLuL Fr Pj& Peddobi un@s :d rdy4 yr pi&:PLEi. B+ jn ndLi n 6h!jq ha p.L dlq orfii. t4 6er Fr b6d ; ucidtuGji .F Kck qiFbryn .ph{, tsv., yB bilu Nr.!r.

n hh!, dnr6r d ddtio.bp.d, i nuk. FrE b|Farbed|k'oto'eldEiiroDt'cdi6ti id rnftnn. P*t lru e'{qi, $kri; bd i ju* vn dno F! hi6 prd.lri Frh6 rus

h!e,P.r;hh'ndbfuu.Fikh.ipFtnc Fr lllfuuth pndo ut!..ry1., 3! Md F t+

jd, ud j!D! yr n pdtui, r js qer4 pn!rc, n& (kesnd:d, :o d! ts5tui, tuvri&d). PoEE@l{dr'b{'ntdbdidnc yn iukus r bc io hpud-. n orc &16;, rj drb! I|$o':c@'Ngiied:lylid€du'baEdrrEh'

g|fu E4ju i4 hd {xt{ redFr u+n ri.&, *dr 6d n &fi 3{ P;&o!ii. rdr dbr dni .q dr pdil F.|ql. rp. i.q, bd n {di. sri kiie &rsmi u eb.ddj6 Kt!uqFb1eftlDicd'!.ietodd|ddd FrHj

PRAKTINIAI APsAUGOS PRIESIATVINES U'DAVINIAI
AUTONATINIq PABUKLUSKYRIU!IT BURIUI
(ur&inii r k
(v.doe!; @ton,uqh r. L. rr'd*)

(vdoqr

r r. L. Fldk

riqvdhyn) rd<& iur

luir !r!d!q!

@rii tsbdi.
n riqo Ldiq, !+Lui j. !b 6q 4dcikh bir6 vldo l' k dd61!L! iq P:bikIu pu!b!In, eip piroL p$ndt znvo i ei!8i, ,00 F rbhn! 0*!o kryuq vyLdydri r k bdcille vyko rr!. kad iwrb-

(bitu sdlr Pdri@ (. L v& v.D,vd, ran'. prt 6iio Bd? ; civii b*i orv' drt si Freuk*

hgdwido*Dtl3p!rcd.pddo&rqdal iuojau i q:dq"si (trlo L L. nd<'Lhr lnlh E ioe5F i I "';iuol, duodr i!p.li@ r.) Fiqii. d(Mvho sGndh v'dqi. ' Lqd. dp p* pakanon q

nnb|n r.pbd iurdroR. vl&e p*ikdr d! Ferh Liku aki ue|

ir drLL

lpn b!di{ &h{ pdi4 vbi Fyoj{ rikLuj! ,u3u@ orFd, E,iuojaid.t edd pi&6oi FML|q'!rjbd:i$ei4o&F@td,eti'oFii !Fan.ptb i uidD.r. o prBinn Flbntu ldvro hrtui ry.i ela bbq hip FEutr tsbibi pu&'rrd:ygioLlbye6v4n4rcbihFe jud6r db Fr e;v6d prn b, ud Fhu F ktur I p&6 &rydi{ dei uFi Juddyr ri$

b;o B

4
\"E
nj6r n rd:nduojr L

PlEfu:nldlofuFlLi'30fu'''v't' h@h, ro r. L. i qed.! rn.qrfu a!.qr biri nqo Fuo puorm". ,hkL , EhFr, r& t u6q?dDi

;T"li:,Y &l,:,jff j.',?jtj:':ryr: "t"i'. hrhu;qrvd ,{ft F'ed Puorq, Fnhtr n
qeda F*r Frdd lFi r r sdr ktu?";6E4iodj!

zbd@ niiybr

ru tsv6tu urd.vur.

sqrcd

u: ,,jir-

vyrdE: Fq

rj;Ldasr_

tu! tudndn

id,",,.

Mor,rDriAd!lL4|dl]fuElbh4

"'"-' ",?ixl""lill5il-''"' -'" *" - "
ird.lE 116'{' F'*trkEqd rFqp ei. dr* P!&'n' _rrryo!hrniu4 .'',dr i"6tid Fhu ts'LF 4no_{dr! 'r L t qdui dr.

fi"i,u;} ;n, '"{';i,;"'i:';,::;? d&nso. mili:T:: w-q.s! FrnBr4 jiudlj vrdsi!

I I

a,!id,,Efr;;;.d

;itr:';':n,T."*, #*fl tr $i:sr: :;fi
aar_rud Frudd !si;q4 rEFr& Ebn. Nr) rqio hrjd{d.

E,kEc auo. :dnba

onvrio

L'{unrq puskdh'nkr,t reik Iai
.Dlurbi!!tsqdobrcdF|!ftUhN'b lnnuu k'ny!4 n{be rcirrrq. vili odr;u4D sd ,kt pEb.hirL yc orq, bdp;ot;-.

"s'{d.| mh istr.

"" M;

r:rtd,!4 r fFnuor vrrd@, i!.rrd4

pd4hhq6. aeuor. ryrl!@o o,r,;iu,i..al

Dqr.r hno Jn heba ! Ddq! aeo h.r Li!r! h'&q. adD& 1!kGdr@yEjlr @dq cryd Tre! i.i8rr. D dft!quk!6.Lddd!d' hkdbi bl E pr. tu F.6 elEF Lip,F. dqpe F.a-

B- hd rh s Lv h, r,nrdno;. ".*h'6" 3:!' _8tu rtsiybiv eilran{ rtcr fth;r (n rud

.

EFi]fuq
F!6 Ft6j ir knh

b!6oj uf,rbr !tu dr; Fus
dcqub i. ru;rvr " .d." b* F-!a tu

[k.
,;rb_ b

bb. dldje h.p" Fr

i$riinaqi

gr.

Fkr.rns

bkaqijG

Tqo bidu tsoln nr
raD Dr

Ldld Eetu ;!j ;F" i r-i

B!b@!&-dbn"oma.il'Iibkq!lhb. lrFdo6dgq (pud.

*Prx!a.|oF.Jyh,bd'.R.lbrddrink!Dc hrnbrid l s i6rnFbd,qrcqr&inie" rr r'6 r!b,c4 nnl'| Fe, Ld rih erld dL E ale BLDdr, o brk tsr F Edd4.

tudd hn3 jd.iorynrr bi n{trrnpb rli{n
(v:dqu r r. L. rdn s*qwdi6yj.) ?Ed@ tubr! I r. tsvrnqndr kqdnj

irdbar n rsto ';h,;q-

rpa I h F.urkuiq

_
rd!

dhir

Dr dE5dPddc dnbdi(ku

uh F! i!.diFjdy;

qeno.

Ebiur n pn. kdiv t.y:kr6 ,.D,Lrr. hq@r.;-,c* r..kdu erdiintr.tu hidpn. {qpj|;tiq

pniF

l[d.

qlobdyj!.

vilB

idrclirurdEddl,odElB<balid"!'
ri

ts.

rd bdnn ddoj q'dd+ o Duru !;;M blrir tod rjryi.md ! rqn; rd;ds*

dE-

ZMONES ATNESDAVO I APKASUS VALGYTT
,e01 q ugpiilb 5 di€4 ftkiq 6n*ryi., eiApr ,vo binid3:rgi6 rF rbip prs nnd& rq, F. rorc 5 d lNybu I u'4hur ellddy br n i5nai ar sqn{i cavau rsly@ vr*'i i ku Psky!. i am!?ii ebdrcn4. E3 hdrcq,wepFdldi$sqPn"u4iN&:ili{k[q

Nslti ! cd. 66

kok6 rpDo v{rbros

pa6u-

,rs&hi !aqj!. (u rclddt u norddn+d sF. Kdkqe,wimbc. F4ijldeb. kd slnc tsHllo ra lkr i hihr s!&n N

F n irn rrr

A * h irv { e i

frr '{b*

f tr 4unni Duoqrlc

zwidlrr.io,rc

*Lj

Prc !iiPEep n!io dh!! .priiql.iwigirhq|FoEtccudleN

dr. rr-6 bq F*ojo

kdeE. u: jo B5niko €kad.sq

Lcso r Lr! I'ienfir ipir dvi nwre! lqwobi ip !4s*. .jsu ergyb! ,unu r* lr i*htydabn *o8v.nrd:nps i *nu. I pBbi.pr4u5. irvrih3 ip'. sr{i{i dp.jo irvrqyti srdhai Bri! hinr

qFb-r

Bdevibi nu hwoprnnlkrn!$

vi-

vnq irh F&!

dnq ,o nilq EDie prrli lidon. 2non6 $rj6r I rrtihqs hhb{nf

Pr. P&h

Lu.ijojo di,q ead4,6uwoaikai @ori sayo akid' +kase kilkn4 jo :iqsr Fdqi. Mnyti krip Fq jiapiluda kdi hiejr plihdiri sE:gi ii L:ikr prr$i. v!tr4, F.idp$ dirq ysdo{kri, hikq f; sr ws, rfti.M t iubii iuq rycirr ! rcsrihq. -krio rGiydjhq ko,! h(q, sk.drcili ;yFrdia{ rro

ersbi

Asi

db r urdso. P&ririnh F.iginli

pdrd.jo prv+

rq&ht

pukrbinriq

b6ybr

8aly4.

r* 6id n6@.
y- krb& rhi6 5 LiLt. psL,rikts. ts.barl jrr I plnsiF. bilhn iudtq bi'i Fkd€s i *ka*i ruErsi Lipsr Lri. pulk&hhki Lqtq kdld! i wn i q Lits{, o wi.iL i Fui r.q h'i kd;hi i F!!

6diq n prjdai plG rqc rh itkn $n. k

pu3k-h;rii

(s ,0). r RumaqD rikr. r0 6d! (ngi Em pdai hip!tryj.), hi nd bi kunc n ja' b* Tdd ju 6!ndq' n!iucsdnri. 6r ;u rLh$& vbiE! isi d*oLe, Lrip aiLibu. Trip !* nc nu
vi@q situi Hq milbrnn, [kr. p$ksrinclL s{ri iwlnhaDs i F+ pakdhnr i auk&s4 lpdjr. rri p{dq, bd LL. puldnhkLi rc bohdi eihvhr IL wrbj nson *a&i, et yn h e, nqi

tt& ;h('E. slrtait 1 ptG *l/giddq pdd.jtu 4.Tdbu,nqtuvs rikt lqlknhhHui -btP6li

15

KANO VEIKSMAI

FOL]TIKO5 APZVATGA

I|IRTIES OEBESYSE ZAISI|AS

D'.",":ho rii tu Do F,ud,

"rii rr

ZAIDIMUOSE Eljq pLn!. pa su !*dnai.i Fleriudctu :tnc cigu { quddktr doriiiq d{bu6. t $dr qr i knuq hqks. pL ${aF,s r{ s!vti1n{ n DVASh Ii hno n a,&!* sjvudu. Fd!@ui n phoiinuli

(ARINT

sE g, t q' bit 4' P c Ld n d b i h 6 u g i D a g b $ ji, bor 6tu; vidutublb& tr*ykr6! Gncibq i1dr .rq vtrbj i&a iikdo io it *alidiq der ddiai F61db, kr ilibhEr nui4n! ikyndnl ir rri! aia 6 qlwo !!.dn aN{! o.hbj" auktjiio. [ r*riLF prt ni5{

Fea$kojiiq:Ptr

nigiiiD!PiduoliuGt ! .b oi:rejo ! F@rar - ddyvatrjr ; ii,.g prhkllo t pi:iiEhjo rinri rcr. A'np'uct n vhc5 d,kir !z.db jtmo ardinu5. k{ius! du nakhys nljqibmn. rsif. 3d!cj rbrldojrbq $ d.pino, !*o @shviDoel i

ndonumtr psiryia. rlr^4tro naukE.

4. B.h. jn i hi 1pfde, is 4n t i E! *!du. idqhii.

ddo, F!.s vsi ,Ldi6ir n * r knu b! ?!

kunlyq,viohguq. bcd@nd{ro lrd*iq vLo ipnrior h.ndFi dib6 hB kno dqlnrud;li r4prludio.jair. Eiu@. aidinu€c naropiiet ysdqw,d! -i6ri, g4tun rcilir Jr! r qwnor nu lahniabi Ei nktu ki grh usnsd

Ji due nri{ ah?;sjEqnudlor

urdaeidru b.i pf idriq

ranau:

Jqq hb[u, n krq Fik! qFneeijc

kld jo! n nqFrn46

&i qjuns@ k

g i . t iliLuk li. lr d|iPa ' &Ii d u 4 p rc $ n 4 ! ndh 6tuu ia;ujq bni& erardk6.

bdidq. kdp, kyhr, Pro ndlHt4

bciiq .ro d€a rhin &nilh,sa! r brkn yn jas akr* rrda jo .ndts h&!o 6@ruu
Pid ji lbno n!83

d eor

a. i io, jc D*

rudrr - jn.u k6r i k(iiu !i4. rd .d tst js LrfiLi F!iLrysd4, 6d jn Fnjudw eLli nra! rnd jqc o, d hiq hiti kein

-

ldjuok.

kirD!

N
pd.rlpud!;n!Ibb!@Fiildukq| Let! khsr -nek.

arBilb5 Fdijo k{&ii r€*hri, kd ji ani,! b4ivn qq payadhs. n kd jG drd jruinli w/nd.'t$duv.tilEigj&F:kId'!4ndu 6!rvu bd jn noi vLr? 3r!@, bd i& d!L:5 bbt idqdq.

ji i!Kd.

i r{Gk!

ynrai

rnpr dud

ADMIROLOTOGO1 MINTYS
sdira. vGir brcrt r! Pn&jo bad
janhieiL!

E
n!i,

3

rcib, ji en krin Yyiq Pqqdiq vabr jn pe .rr& edoj. p:hrE i aFir n n!.jo ih k.iedrq, i rutu! ib.gri bqyo &B di ddL ndas bd jn ni F6 n.Fjub, kai! *5idiri PrijF LdL :bFd6 .b tsr Hdn, Prc pd i{! du jr pqrr dzrsybr brdviq hddrdq d ptb' 14 *,q n 3ud,n! hjFn.jq oe iid.jo kdbs n rir!@! juola. argbb! Nra{b! LLU3.r n i|irn&wq qq, Lrd n jn, !6i, ddi bEtiq ,rp., erso r lqolbr dnug! 3u j!n. skiga e:!1

I

t

:l laur.rq GYvrNrf^l

Ain!

;n@Eo4

l.b"

rr

!.u..

1xa! {aur

umrvor

ru , t r ' . Dv

Er xn !d.

laD/rxct o3^ttatYA/u

ACI{flATAI

!@Fr

Lddibido

cdbh

o4.

[ llllx Nlb ! ! ! q h u ! . i d i ! n i

-.D.xd

.u^br

!q

;

r

nr!r. rr&ndio n dbdi6

dt*;r

:IEII'i-EI]TT

1) Er. xitrrtur a f,,

r r L

ii''r::i;l;:?::i.t;;;;

-2

K d o Do s s a p . n in k a s
(

A
{ (

"1

q
L

.)

I
\t,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful