You are on page 1of 6

Piano RH

4 O O O 4 G GG G

[ __ ] G G

= MINSAN G GG G G GG J G

LANG KITANG C G G NG

= IIBIGIN ARIEL G G J G G G J G

G
RIVERA A.P.delRosario C G G NG

RH

b b

O O O O O

G G N N GG G

[ G

G G NG

[ G

[ G

G G N N GG G

G GG J G

G G GG GG [ [ [ J J G G G G G G

G G J G NG

[ G

G G J J

[ Z

LH

G G

G [ G J

G G

G [ Z

RH

O O O O

G N N GG G J
Mahal,

[ H

G. G. GG .

G L G G GG G

Gmaj7

G GG G

G G NG
yo

LH

O O

F.

pa nga ko H [ G G

sa

[ H

G. G. G.

G L G G G G

C6

G G J

\ G J K go

I H

hin di mag ba ba

G J =

G J

G J

NG

G NG

G RH

Cmaj7

aO O

G NG G

G Y

G G G

G L N

G G GG [

NG G NG G G
i

NG N G N GG
bi

I kaw lang ang i

G G GG G NG

G G GG

LH

O O O

N F.
C

gin ko

G G G G

G 10 N G N GG J

Gmaj7 GL G G G G G G G G G G GG J GG GG [ \K J

Ka

hit

G J

F.
G Gmaj7

F.

i kaw ay

lu ma

G [ G

RH

O O O

G G NG
yo

G. G. G.

GL G G G G

C6

G G J

\ G J K

I H

Cmaj7

[ __ ]

LH

O O O

at ma sak tan a

G J

ko

G N N GG

G GG

A sa han na di mag

G L G G G G

NG G NG G G G [ G J

NG G
la

NG G G G LN G G NG la ho [ H

G G

NG

G NG

NF

G NG F

G G G GG G G

minsanlangkitangiibigin
O a O O
Bm

Page 2

RH

G NG L G G

NG

G G G

G G

G G G

G NG G G G
a lay

= G

Em

G
sa

15

N G N GG
'yo

NG

G G GG G

NG L GG G

G GG J

LH

Ang pag ~i

big ko'y

la mang

G \ J K Kung ka G

O O O

NE
Am Cmaj7 D

NG

G.

G.

Bm

Em

RH

O aO O

G NG G

G G G

NG G G G

G G J

G NG
ma la

ya't gi liw, da pat mong

LH

O O O

NF

G J

man...

H [ NG N G G L N GG GG N G G

G G G

[N G

G NG

G G.. G

Min san

Lang

G G G [

Ki tang

G G G

NG

G NG

G.

G.

NF

NG

I i bi

G G G G

G G

Am

D6

[ __ ]

Bm 20

RH

a O O

G G G G N G gin, G [ G.

NG NG G G G N G L G Min G

G
san

G G

Em

lang

G NG G G. H

ki tang

NG G G NG

I H ] G G G G G G ma ma [

G.
ha

G G

LH

O O

NF

G.

LG G J

NG L G NG

I H

G NG

G G

Am

D7

Bm

CO

Em

A7

RH

O aO O

NG G G N G

G G L G ..

NG

G \ J K

G G

G NG

G OG

OG

G G

OG

NG N G G

lin

Ang pag

ma ma hal sa 'yo'y

wa lang

J hang ga nan Da hil NG [ G NG H G G G H G G I H \

NG NG G G G.. G G [L N G G G G

LH

O O

NF

G NG

G G

G.

LG G J

NG L G NF

G.

OG J

NG

N G.

minsanlangkitangiibigin
O a O O NG \ N G J G N GG K G
ang min Am H

Page 3

RH

I H

G NG L G

\G

D7

G G G

G.

I 25 \ H G G
lan

[. G G G N N GG G [ GG G
man

I H

G GG G H H

G GG G

NG G G

NG

G. G.

G J

san ay mag pa kai

Min

LH

O O O

NF

G NG

G G

H E

Gmaj7

RH

O O O O O

G N N GG G J
san

[ H

G GG G

G L G G GG G H

G G. GG .

GG G

I H

G G NG
ko

G G G H

L G G G G

G G

C6

G G J

la mang sa bu

hay

ang

'sang ka tu

LH

F.

G J I H

G J

G J

\ G J K lad mo

I H

NG

G NG
C

RH

O a O O

G NG G Z

G G G [

G L G G N GG [

Bm7O 5 =

Cmaj7

G GG J

NG NG
i ni

30

NG N G N GG
i

A ko

LH

O O O

N F.

rin ba'y

NG

G GG

G
big

G G GG
mo?

G G G

G
Ding

G J

G J

F.

Gmaj7

RH

O O O O O

G N N GG G J
gin,

[ H

G GG G

G = J H

L G G GG G

G GG G J

\ G J K
sa

G G NG
mo,

G G G H

G L G G G G

NG

C6

G G J

\ G J K 'yo

I H

pu so'y su ma

LH

F.

su mu sum pa sa

[ [

G G

G J

NG

G NG

minsanlangkitangiibigin
G RH

Page 4

O a O O

G N N GG

G GG

L G.. G G G G [ G J

G G G G

NG

NG

G G NG J la

N G..

[ [ H

G G G

NG G NG L G

[ __ ]

G G

I kaw lang

LH

O O

N F.

ang ta nging da

ngin ko

G J

G J

G G

Bm 35 RH

D6

O a O O

G NG L G G

NG

G G

G G G

G G

G G G

G ..

G NG G G
a lay

= G

Em

N G N GG
'yo

NG

LH

Ang pag i

big ko'y

sa

NG G G L G G GG GG GG G G J
la mang

G \ J K Kung ka G

O O O

NE
Am Cmaj7 =

NG

G.

G.

RH

O aO O

J ya't b O O O Z NF

NG G G

G..G

G G [ G

NG G G G H

G G J

G NG

NG L G N G G G N GG GG N G G G
man...

Bm

[N G

G H

Em

G NG G
Lang

G G G

G G G

G G G G

G G

gi liw, da pat mong

ma la

Min san

Ki tang

LH

G J

NG

G NG
Bm H

G.

G.

NF

NG

I i bi

40 RH

O aO O

Am

D6 [ __ ]

Em

Am

D6 [ __ ]

G G G G NG G G gin, [ G.

NG G N G

L G

Min san

NG G G

LH

O O

NF

G.

LG G J

H I H NG G L G G .G NG G

NG G G NG G G lang ki tang \

G G G G G G ma ma ha NG [ G G

G G G G G NG G G lin

NG G N G

L G Ang

NG G G

G
pag

GNG

NF

G.

LG G J

minsanlangkitangiibigin
Bm RH

Page 5 CO Em

O a O O

G G NG L G NF

ma ma hal

G NG

G OG

sa 'yo'y

OG

G G

OG

wa lang

NG N G G

NG G G L G G N G G hang ga nan [ G NG H G

A7 H

NG G G

Da hil

LH

O O

G.

OG J

NG

NG

N G.

G G

I H

45 RH

aO O

Am

D7

J ang min san ay mag pa kai lan man... b O O O G NG G G G G [ G H [ G H

NG N G G G NG

G NG L G

G G

G G . G. G

G G NG G

G G G J

G G G J

[ __ ] G G G 2 [ [ 4 J

EO G G G

G G G

4 4

Cm

G Z OG G G G G
Min

E O7 H

G. G.

LH

NF
AO H

G G

H [G [G [ G G G G

san

2 4

F F

4 4

G. G.

F F

Fm

RH

O aO O

G G G G

G G G

G G G

G G G G

G G

B Om 50

OG G G

OG

E O7

OG
gin

G G G

G G G

G G G

Cm H

Fm

G G

G G

G G G

G G G G

Lang

Ki tang

LH

O O

[ G

I i bi

Min san

lang

F
Cm

G.

G OG J

G G G

G G G.

ki tang

ma ma ha

I H

G [

G G

OG

RH

O aO O

B Om

OG G G
lin

OG

E O6

[ __ ]

OG

G G G

G G G

G G G

G G

G G

Fm

Cm

NG G

G G

G G
wa

G G G

Ang

pag

ma ma hal

sa 'yo'y

J lang hang ga nan, G [ G J G G G

G [ G G

G G

G G

LH

O O O

G.

G OG J

G G F

OF

[ G G G

minsanlangkitangiibigin
O 2 a O O 4
[ __ ] Cm7O 5

Page 6

55 RH

G G

4 4

F7

G GG

G G NG J

F F F

B Om

Da hil

G ang min san ay mag pa kai lan man,

OG

OG

E O7

G G G

GG G

GG G

LH

2 G O O 4 G G O

4 4

[ [

G G J

Cm RH

F7

[ __ ]

O aO O

G G

G G

G G

G G

G GG

G GG

G G NG

B Om

[ __ ] EO7

[ G G

G G

60

OG

OG

G G G

Da hil

ang min san ay

\ G J K mag pa kai lan man... J H

G G G

G G

g I H

LH

O O

F.

H G

G [

G.

G J

RH

O O O O

AO G G G G GG GG GG GG

DO OG G G

G G G

G G G

G G G [ J H [

AO G G G G GG GG GG GG

DO OG G G G G G

G G G

AO E G 65 EE G G [ E J

LH

O O

F.

O F.

F.

O F.

E E