Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 10. 3. 2012. Sarajevo Godina XVII Broj 5941

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ZLO^INAC BABO NA SLOBODI!
Najavio dizanje „Agrokomerca“ iz pepela i otvaranje 13.000 radnih mjesta Iz Banje Luke Babi ~estitali slobodu Ratni komandanti: Abdi} mora odgovarati za ru{enje ustavnog poretka Novi proces u Rijeci za privredni kriminal Ekskluzivno: Murat [abanovi} za ’Avaz’
[abanovi}: Postoji institucionalna mafija

PULA

Hiljade pristalica do~ekale Fikreta Abdi}a

Stra{na je mo} tajne bo{nja~ke policije
Saznajemo: Nakon dvomjese~nog skrivanja

(Foto: B. Nizi})

MIRSO [VICARAC UHAP[EN U ZAGREBU
Posjete: Bevanda u Briselu

16. strana

Prilog ’Sedmica’

Abdi} nakon izlaska iz pulskog zatvora: Svjetini poru~io da }e do}i u Veliku Kladu{u

(Foto: B. Nizi})

EU SE JO[ NIJE ODREKLA BiH
Konobar prostituirao djevoj~ice
BUGOJNO
8. str.

Donijeli i bistu za kraji{kog la`nog idola

F
16. str.

(Foto: AFP)

Ispred zatvora igrano i kolo

ikret Abdi}, ratni zlo~inac i izdajnik, iza{ao je ju~er oko devet sati iz zatvora u Puli, ispred ~ijih se zidina okupilo vi{e od 3.500 njegovih pr-

istalica koje su freneti~no skandirale nekada{njem kraji{kom Babi i osniva~u, sada propalog „Agrokomerca“. - Babo, Babo... - odjekivale su

ovacije njegovih sljedbenika dok se Abdi} kroz masu probijao do mikrofona. On je pred okupljenom masom najavio otvaranje na hiljade novih radnih mjesta. 2.-5. strana

Film ’Fetih’ u aprilu u Sarajevu
24. str.

PREMIJERE

@eljo i [iroki u derbiju

START PREMIJER LIGE

65. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

aktuelno

Kom{i}: U ponedjeljak stav o radu

Predsjedni{tvo BiH

Funkciju predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH, po na~elu rotacije, danas }e od @eljka Kom{i}a preuzeti Bakir Izetbegovi}, koji }e ovu du`nost obavljati u narednih osam mjeseci. Stav @eljka Kom{i}a o radu Predsjedni{tva BiH u prethodnih osam mjeseci novinari }e mo}i dobiti u ponedjeljak nakon primopredaje du`nosti.

Izetbegovi} predsjedavaju}i

Babo se vra}a na
Obe}avao kule i gradove te dizanje „Agrokomerca“ iz pepela
Fikret Abdi}, ratni zlo~inac i izdajnik, iza{ao je ju~er oko devet sati iz zatvora u Puli, ispred ~ijih se zidina okupilo vi{e od 3.500 njegovih pristalica koje su freneti~no skandirale nekada{njem kraji{kom Babi i osniva~u sada propalog „Agrokomerca“. Abdi} je pu{ten nakon odslu`enih deset godina zatvora, odnosno dvije tre}ine kazne koju mu je odredio sud u Hrvatskoj. - Babo, Babo... - odjekivale su ovacije njegovih sljedbenika dok se Abdi} kroz masu probijao do mikrofona. Potrajalo je to nekoliko minuta, jer je na stotine ljudi hrlilo da ga dodirne, zagrli i ka`e koju rije~. Potom je Babo zaprijetio da }e se vratiti na mjesto zlo~ina. - ^im izvadim dokumente, dolazim u Veliku Kladu{u - povikao je Abdi}, a masa ga je skandiranjem prekidala u govoru.

NA LICU MJESTA Zlo~inac i izdajnik Fikret Abdi} iza{ao iz zatvora u

Slavlje ispred pulskog zatvora po~elo ju~er u ranim

Konferencija

Dvodnevna konferencija „Masovno silovanje kao dio ratne strategije“ po~ela je ju~er u Sarajevu projekcijom filma „Seksualno zlostavljanje `ena, sredstvo za rat“ autorice Sabine Suba{i}. Cilj konferencije je podsjetiti da 20 godina nakon po~etka rata nekoliko desetina hiljada `rtava ~eka na pravdu, a silovane `ene ~esto ne uspijevaju ponovo upostaviti norG. M. malan `ivot.

Silovanje dio ratne strategije

Skandiranje i ovacije

Ri~ard Vilijams

Pula: Nekoliko hiljada pristalica ratnog zlo~inca freneti~no skandiralo ispred zatvora

(Foto: Berjamin Nizi})

Misija OSCE-a u BiH predstavila je ju~er u Sarajevu „Procjenu provo|enja Zakona o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji BiH“, koja je fokusirana na pitanja raseljenih osoba, dodjelu socijalnih stanova, denacionalizaciju imovine i transparentnost cjelokupnog procesa. Kako je kazao direktor Odjela za ljudsku dimenziju u OSCE-u Ri~ard Vilijams (Richard Williams), usvajanje Zakona o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova u FBiH u maju 2005. godine predstavlja va`an korak u postupku rje{avanja pitanja napu{tenih stanova.

Stanovi za raseljene

Abdi}eva najgovorljivija k}erka Elvira Abdi}Jelenovi} kazala je da je njen otac pu{ten na bezuvjetnu slobodu, s tim da se mora javiti u policijsku stanicu u Opatiji, gdje ima prijavljeno boravi{te. - Ne pi{e kada se mora U nastavku svog obra}anja pristalicama uglavnom je obe}avao i najavljivao svoj povratak u politiku. - Dobit }emo bitku protiv bijede i siroma{tva, zaposlit }emo one koji mogu raditi te se odu`iti onima koji imaju sramotno male mirovine, a dali su doprinos „Agrokomercu“. Cilj nam je podi}i „Agrokomerc“ iz pepela, koji }e biti bolji nego

Neva`e}a li~na

javiti, ali otac }e to u~initi vrlo brzo zbog ~injenice da mu se mora izdati osobna iskaznica - rekla je ona. Abdi}ev li~ni dokument, naime, van je snage od 2008. godine, a prije dva mjeseca porodica je zatra`ila njegovo produ`enje.

Slavlje trajalo od ranih jutarnjih sati

{to je bio. S Udrugom nezaposlenih dioni~ara pokrenut }emo veliki posao, za {to svakako imam snage, pameti i sposobnosti obe}avao je Abdi}. Govorio je Abdi} nekoliko minuta, ali se nijednom nije sjetio spomenuti i izviniti za zlo~ine i bratoubila~ki sukob koji je izazvao svojom izdajom. No, nastavio je manipulirati te{kom ekono-

Doboj

Direktorici za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Zavoda „Jake{„ u Modri~i Vojki Zec odre|en je jednomjese~ni pritvor zbog sumnje da je zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{tenja o{tetila Zavod za 53.000 KM, javlja Srna.

Pritvor Vojki Zec

Historijske ~injenice o privredniku i zlo~incu

Od heroja do izdajnika
Fikret Abdi} ro|en je 29. septembra 1939. godine u Donjoj Vidovskoj, kao tre}e od trinaestero djece Ha{ima i Zlate Abdi}. Nakon zavr{enog Poljoprivrednog fakulteta sedamdesetih godina pro{log stolje}a, postaje direktor „Agrokomerca“, od kojeg u narednom desetlje}u stvara privrednog giganta. 1987. godine Abdi} biva uhap{en zbog mjeni~ne afere u „Agrokomercu“. Glavna optu`ba bila je da je izdao mjenice bez pokri}a

u vrijednosti od oko 400 miliona dolara. 1990. godine iz zatvora izlazi kao junak kojeg su od njega stvorile velikosrpske ideologije i sve klimaviji temelji komunizma. 15. septembra 1990. godine na velikom narodnom zboru u Velikoj Kladu{i objavio je svoje pristupanje Stranci demokratske akcije (SDA) i kandidaturu na prvim demokratskim izborima. 1990. godine na izborima za Predsjedni{tvo BiH, kao predstavnik muslimanskog naroda, dobio je najve}i broj glasova, vi{e od milion, ali to mjesto prepu{ta Aliji Izetbegovi}u.

Po~etkom 1993. godine iz Sarajeva dolazi u Krajinu, uvodi u opticaj njema~ku marku i po~inje sa {vercom hrane i druge robe iz Hrvatske. 29. septembra 1993. godine na vlastiti ro|endan, u dogovoru sa Slobodanom Milo{evi}em i Franjom Tu|manom, Abdi} u Velikoj Kladu{i uspostavlja tzv. autonomnu pokrajinu zapadna Bosna. 21. oktobra 1993. godine u Zagrebu je Fikret Abdi} potpisao s Matom Bobanom zajedni~ku izjavu. Tim dokumentom oni su dijelili BiH po vlastitom naho|enju.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

mjestozlo~ina!
jutarnjim satima Pu{ten nakon odslu`enih 10 godina zatvora, odnosno dvije tre}ine kazne

Puli, do~ekalo ga nekoliko hiljada fanati~nih pristalica

Abdi} i sloboda
Ratni zlo~inac Fikret Abdi}, nakon deset godina provedenih u zatvoru, odnosno izdr`ane dvije tre}ine kazne, ju~er je napustio zidine pulskog zatvora. Ni{ta tu`nije, a i smje{nije od scena sa susreta Abdi}a s njegovim prista{ama na ulicama Pule. Nane u suzama, zaboravile na svoje poginule sinove koje im je Fikret poveo u rat da bi ubijali vlastitu bra}u, amid`e, ro|ake, bacaju se po cesti, iskazuju}i tako sre}u {to im je njihov Babo do~ekao trenutak slobode... A onda ih Babo, mentalno zarobljen u vremenu otprije 20 godina, smiruje bajkama o sre}i koju njegova sloboda njima donosi... Na slobodi se na{ao isti onaj ~ovjek koji je u vrijeme najte`ih zlo~ina nad Bo{njacima i Hrvatima {irom otvorio vrata svoga velikokladu{kog vojvodstva zlo-

[ansu da se za svoje defekte iskupi Abdi}, na njegovu `alost, ju~er nije iskoristio
glasnim Legijinim i Medi}evim kolja~ima iz Srbije i ~ovjek ~ije pristalice nose pe~at srebreni~kog zlo~ina. Da se zbog toga ni u podsvijesti ne kaje, vidio je ju~er cijeli svijet. Abdi} je pu{ten na uvjetnu slobodu, {to zna~i da }e mo}i hodati, gledati, smi{ljati, obe}avati, lagati, grliti se i ljubiti sa svojim prista{ama, planirati, sniti i projektirati, ali samo do granice koju uvjet trpi. Sve drugo vratit }e ga tamo odakle je i do{ao - u zatvor. Stoga, plakati dobrodo{lice Abdi}u kojima je ju~er oblijepljena Banja Luka su tek tu`no podsje}anje na vrijeme u kome su defektne li~nosti i ideologije nakratko dobile svoju {ansu. [ansu da se za svoje defekte iskupi Abdi}, na njegovu `alost, ju~er nije iskoristio.

Uvjetni otpust do 2016.
U dokumentu Uprave za zatvorski sustav pulskog zatvora, broj 573-03-12-04, s ju~era{njim datumom, izme|u ostalog pi{e: - Potvr|uje se da je zatvorenik Fikret Abdi}, sin Ha{ima i Zlate ro|ene Bekanovi}, ro|en 29. 9. 1939. godine u Donjoj Vidovskoj, Velika Kladu{a, BiH, s prk}erku Elviru Abdi}-Jelenovi}, pa je povikala: „Zgnje~it }e mi Nadana!“ Slavlje ispred pulskog zatvora po~elo je ju~er u ranim jutarnjim satima. Prvi autobusi stigli su u 6.30 sati u naselje Verudela na velikom platou nekada{nje kasarne „Karl Rojc“. U Pulu su stigla 34 autobusa s transparentima „Idemo dalje...“, „Ne tra`ite o~uha pored `ivog Babe“... Okupljeni su satima pjevali i skandirali. ebivali{tem u Opatiji, ulica Rikarda Katalini}a-Jeretova 10, otpu{ten s izdr`avanja kazne zatvora u Puli dana 9. 3. 2012. godine... Uvjetni otpust traje do 7. juna 2016. godine. Ovu potvrdu, koja je Abdi}u uru~ena prije izlaska, potpisao je upravnik zatvora Tihomir Marovi}. tura, na njihovo odu{evljenje, „maltretirao sluh“ okupljenih. „Oj, Kladu{o, ne treba ti [vabo, tebi ide Fikret Abdi} Babo! Pojavi se, Babo, samo da te vidim, pa da umrem, Babo, nikog se ne stidim! Nad Kladu{om sunce sija, to je na{a dika, vra}a nam se Fikret Abdi}, srce Kraji{nika“, stihovi su pjesme koja se najvi{e pjevala. A Babini sljedbenici, kao u transu, u i{~ekivanju njegovog dolaska punili su plato pjesmom i igrom. Kadifa Sadikovi}, 72-

Maltretiranje sluha

www.dnevniavaz.ba

Abdi} opet obe}avao kule i gradove, a donosio krvoproli}e

Banja Luka slavila Abdi}evo pu{tanje
Op}inski odbor Demokratske narodne zajednice (DNZ) BiH u Banjoj Luci ju~er je na Trgu Krajine u centru ovog grada organizirao skup podr{ke osniva~u i prvom predsjedniku partije Fikretu Abdi}u Babi, koji je pu{ten iz zatvora u Puli. Predsjednik banjalu~kog strana~kog odbora Milan [erbula kazao je da Abdi} u ovom gradu ima brojne pristalice, kao i da je jedan autobus Banjalu~ana ju~er iz ovog grada otputovao u Pulu da bi ga do~ekali. - Babo, dobro do{ao u Banju Luku i dobro do{ao u Republiku Srpsku - istakao je [erbula. Gra|anima su dijeljeni i leci putem kojih su anketirani o tome `ele li Abdi}a sresti u RS, a mogli su ista}i i {ta bi mu tom prilikom rekli!? Oko 150 anketiranih Bamskom situacijom u kojoj se nalazi Krajina. - Nitko vam ne mo`e zamjeriti {to ho}ete raditi i `ivjeti dostojanstveno, samo vas treba pravilno povesti - rekao je Abdi}. Napomenuo je da je svjestan da se protiv njega i dalje vode procesi. - Najavili su da }e se protiv mene i mog sina voditi sudski proces, a to se moglo zavr{iti prije pet godina. To je tempirano upravo sada -

- Adnan je najbolji tehni~ar u svijetu boksa. On je veoma plemenit ~ovjek koji poma`e svom narodu u nevolji i koji ne krije da mnogo voli svoju BiH! Slava ga nije promijenila, i dalje je skroman i po{ten jer poti~e iz (Vizionar) radni~ke porodice.

PORTAL - komentar dana Adnan ]ati} o pripremama za odbranu titule: Smr{avio sam osam kila, trebam jo{ ~etiri i po

402.101
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je zabilje`io „Google Analytics“.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Pitanje: Ho}e li eventualni povratak Fikreta Abdi}a u Veliku Kladu{u izazvati turbulencije u Krajini?
A) DA 88,10% B) NE 9,60% C) Ne znam 2,30%

Abdi}ev povratak u Veliku Kladu{u izazvat }e turbulencije u Krajini

Nekada{nji saveznici i danas gaje simpatije jedni prema drugima

(Foto: M. Lugi})

njalu~ana dan ranije je izjavilo da imaju pozitivno mi{ljenje o njemu, a veliki broj njih istakao je da bi mu ponudili da vodi Vladu RS rekao je zlo~inac i poru~io masi „da se ne sekira“. Nakon 11-minutnog obra}anja Abdi}a su bukvalno „ugurali“ u automobil sa ~lanovima porodice. Osim nekoliko hiljada autonoma{a, pred kapijom zatvora do~ekali su ga ~lanovi u`e porodice, supruga Fazila, k}erke Ervina, Elvira i Dunja, unuci Nadan i Arijan. Kome{anje i naguravanje oko Babe upla{ilo je u jednom momentu njegovu

ili neku drugu od rukovode}ih pozicija u ovom entitetu. - Banjalu~ani su, u svakom slu~aju, s rado{}u „Ako Babu ne izbavim, bona, `alit }u se sve do Va{ingtona“, pjevala je grupa mladi}a. U obli`njem lokalu „Mops“ Kraji{nici sabahom „udarili“ po pivu, a na {anku im je „dru{tvo pravila“ Babina gipsana bista. Istovremeno, svira~ s ofucanom harmonikom „Weltmeister“ okupljao je oko sebe gomilu `eljnu pjesme. Potom se postavio i razglas s kojeg je pjeva~ amater Edis Smlati}, uz pratnju s klavija-

do-~ekali Fikreta Abdi}a i odu{evljeno izjavili: „Kamo sre}e da imamo jo{ takvih politi~ara i ljudi“ - dodao je B. S. [erbula. godi{njakinja iz Vrnogra~a, igrala je kao „mlada mladica“ i pomo}u ~etiri prsta zvi`ducima davala je ritam. No, nakon Babinog govora i jo{ br`eg odlaska u vilu u Opatiji, sve se umirilo. Sat kasnije, plato nekada{nje kasarne ispod zatvora u Puli bio je sablasno prazan. Zati{je pred novu buru, reklo bi se, koja }e uslijediti kada se zlo~inac vrati u BiH, na mjesto svog zlo~ina.
Midhat DEDI]

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

A

B

C

pogledi

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

5

VA[INGTON Filip Riker, zamjenik pomo}nika tajnice SAD-a

Genocid je promijenio demografiju Srebrenice Hvala, majstore!
Ljubi~i}: Zaradio vi{e od deset miliona dolara

Li~nost dana Ivan Ljubi~i}

Mora se voditi ra~una o tome ko }e biti politi~ki predstavnici Srebrenice, poru~io visoki ameri~ki zvani~nik

(Od stalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz SAD) Demografska slika Srebrenice promijenjena je genocidom i zato se sada mora voditi ra~una o tome ko }e biti politi~ki predstavnici u ovom gradu! Ovo je ju~er u Va{ingtonu izjavio Filip Riker (Philip Reeker), zamjenik pomo}nika dr`avne tajnice SAD-a. - To je i dalje vrlo osjetljivo pitanje i od izuzetne je va`nosti za sve gra|ane u BiH, jer se tamo dogodio genocid - naglasio je Riker,

Osjetljivo pitanje

dodaju}i da se upravo zbog toga mora voditi posebno ra~una o tom gradu. Negirao je bilo kakve pritiske iz SAD-a, dodaju}i da su stavovi Va{ingtona jasni. Obra}aju}i se stranim dopisnicima iz Va{ingtona i Njujorka, Riker je govorio isklju~ivo o prioritetima na Balkanu. U uvodu je rekao da je Balkan jedan od prioriteta ove ameri~ke administracije i da to tako ostaje. Govore}i posebno o BiH, istakao je nekoliko prioriteta, uklju~uju}i usvajanje legislative i potrebnih zakona, konkretno

zakona o dr`avnoj imovini, kako bi se ubrzalo ispunjenje uvjeta za prijem zemlje u NATO. - Nadamo se da }e se izna}i solucija i posti}i dogovor o vojnoj imovini i da }e gospodin Dodik dozvoliti da se to dogodi, ~ime bi se dozvolilo BiH da se realizira njeno ~lanstvo u MAP-u - rekao je Riker. On je sugerirao da su o~ekivanja u Va{ingtonu sasvim jasna. - Va`nije od toga su o~ekivanja gra|ana. Ne radi se, dakle, o ispunjenju na{ih potreba, ve} o po-

O~ekivanje gra|ana

dr{ci gra|anima. Ne smije se, prije svega, zaboraviti usvajanje bud`eta, jer bud`et je ono {to omogu}ava vladi da obavlja svoje poslove u ime svojih gra|ana - naveo je Riker. Jo{ je dodao da gra|ani u BiH i dalje „o~ekuju od svojih izabranih politi~kih lidera da se pona{aju odgovorno, da na|u rje{enja i, ako je to potrebno, postignu kompromise“. On je naglasio kako u Va{ingtonu o~ekuju da se u BiH vodi upravo takva odgovorna politika „i kada je bud`et, ali i mnoge druge stvari u pitanju“.
Erol AVDOVI]

Nekada tre}i teniser svijeta odlu~io zavr{iti bogatu karijeru

Ro|eni Banjalu~anin Ivan Ljubi~i} saop}io je da }e nakon turnira u Monte Karlu, koji se igra od 23. do 29. aprila, zavr{iti tenisku karijeru i oti}i u penziju. Hrvatski igra~ koji je ro|en u BiH trenutno je 39. na ATP listi, a najbolji ranking bilo mu je tre}e mjesto koje je ostvario 2006. godine. Nakon {to je 1998. postao profesionalac Ljubi~i} je osvojio deset ATP naslova, a najve}i uspjeh postigao je u Indijan Velsu 2010., kada je za naslov savladao Srbijanca Novaka \ok-

ovi}a, [panca Rafaela Nadala i Amerikanca Endija Rodika (Andy Roddick). Ljubi~i} je ro|en 19. marta 1979. u Banjoj Luci, koju je uz dosta muke napustio ispred ~etni~kih hordi u maju 1992. U martu 2007. u do posljednjeg mjesta ispunjenoj Zetri odigrao je revijalni humanitarni me~ s Goranom Ivani{evi}em, s kojim je donirao 55.000 KM Pedijatrijskoj klinici KCUS-a. O`enjen je Aidom, s kojom ima sina Leonarda (4) i k}erkicu Zaru (1). A. Dr.

Krijum~ari u BiH koriste balkanske rute za prebacivanje droge iz zemalja jugozapadne Azije
Slabost dr`avnih institucija, nedovoljno ljudstva u slu`bama za suzbijanje droga i nedovoljna saradnja me|u odgovornim tijelima, doprinose osjetljivosti BiH na krijum~arenje droge, napisano je u novom izvje{taju ameri~kog Stejt departmenta o kontroli droga „Me|unarodna strategija kontrole narkotika 2012“, u kojem se procjenjuje da u BiH ima oko 105.000 korisnika droge. Kako se navodi u izvje-

U BiH 105.000 korisnika droge!

Izvje{taj Stejt departmenta upozorava

Stejt department: Postoje i dokazi o vezama izme|u kriminalnih elemenata u BiH i drugim zemljama

Narkotici u BiH dolaze iz jugozapadne Azije

{taju, na{a zemlja nije veliki proizvo|a~ narkotika, ali je i dalje tranzitna zemlja za krijum~arenje droge, zbog svog dobrog geostrate{kog polo`aja. - Krijum~ari u BiH koriste balkanske rute za prebacivanje droge iz zema-

lja jugozapadne Azije na tr`i{ta zapadne Evrope. Postoje i dokazi o vezama izme|u kriminalnih elemenata u BiH i organiziranih kriminalnih grupa u Rusiji, Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji, Njema~koj, Italiji i sve

vi{e u Ju`noj Americi navodi se u izvje{taju, gdje je dodano da je vlastima u BiH, na svim nivoima, neophodan dodatni kapacitet da bi se borile protiv tranzita ilegalnih emigranata, robe za crno tr`i{te i narkotika. M. G.

U Zagrebu }e krajem maja biti otvoren Spomenpark i spomen-obilje`je poginulim Bo{njacima u~esnicima Domovinskog rata Hrvatske. Gradnju spomenika direktno su pomogli Grad Zagreb, s gradona~elnikom Milanom Bandi}em na ~elu, zatim Vlada Hrvatske i predsjednici te zemlje. - Ovo je jedan od najve}ih spomenika i spomenobilje`ja Bo{njacima u povijesti. Ovakvim postupkom Hrvatska i njen narod pokazali su visok stupanj razumijevanja za nas Bo{njake, a ujedno je ovo i priznanje Bo{njacima za sve ono {to smo dali ovoj zemlji kada je Hrvatima bilo najte`e. U Domovinskom ratu u Hrva-

U Zagrebu uskoro spomenik za 1.000 ubijenih Bo{njaka

Sve~ano otvorenje krajem maja

Mali}: Podr{ka dr`ave

tskoj, naime, poginulo je 1.100 Bo{njaka - kazao nam je ugledni zagreba~ki advokat Muhamed Mali}, predsjednik Udruge Bo{njaka branitelja sudionika domovinskog rata Hrvatske. P~asni ~lanovi Udruge su, izme|u ostalih, general Atif Dudakovi}, rahmetli general Rasim Deli} i I. ]OSI] mnogi drugi.

Spec
Imaju}i u vidu da je zahtjev Sindikata MUP-a dobio samo verbalnu podr{ku, policijski slu`benici Livanjskog kantona nastavljaju generalni {trajk u koji su stupili 24. februara.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012. 

=E

PROJEKTI Pomoć operiranima od karcinoma dojke

Žene se mogu povezati sa svijetom

1JAHAJIE =BEć I= = žAA
Afganistan je otvorio prvi internetski kafić za žene u nadi da će žene tako dobiti priliku povezati se sa svijetom bez verbalnog i seksualnog nasilja, a i bez znatiželjnih pogleda sunarodnjaka.

Novi sadržaj u Kabulu 

K L A FHEAH = ,AIAJAH č=L= žAA JHA>=K H=@EJE =A@
S jučerašnjeg događaja u Sarajevu: Novac sakupljen drugu godinu zaredom

Kafić je obojen sprejem u jarkim bojama, ukrašen smajlićima, pticama i znakom Facebooka i Yahooa, a ime je dobio po Sahar Gul, 15-godišnjakinji koju je lani okrutno mučila porodica njenog muža jer se odbila prostituirati.

Porodica za Ginisa

E= =>EE=

Ove godine bit će podijeljeno 1.400 paketića Distribucija u 17 gradova BiH
Ona je obećala nastavak podrške tom projektu. - Ove godine bit će podijeljeno 1.400 paketića prve pomoći, a meni je velika čast i zadovoljstvo što mogu pomoći ženama u BiH. Ova akcija je primjer kako žene trebaju raditi zajedno - rekla je Mun. Počasna predsjednica upoznala se sa svim prestavnicama iz nevladinih organizacija te im rekla da će i ove godine raditi zajedno kako bi se pomoglo ženama oboljelim od karcinoma dojke. Regionalna direktorica WHEP-a Nela Hasić kazala je da želi naglasiti potrebu za obaveznim skrining programom, jer se jedino tako dugoročno može očekivati da bolest bude otkrivena na vrijeme.

U okviru programa WHEP (program osnaživanja zdravlja žena), drugu godinu zaredom sakupljen je novac od kojeg su kupljeni paketići prve pomoći za žene tek operirane od karcinoma dojke te je počela i distribucija korisnicama u 17 gradova diljem BiH.

Sadr`aj paketa
Paketići sadrže pamučnu protezu koju žene koriste u prvim mjesecima nakon operacije, a troškove nabavke ne pokriva socijalno osiguranje, kao i loptice za vježbanje, puder i kreme za njegu kože nakon iradijacije te prateću brošuru. A. CANOVIĆ

Prva pomoć
Ovom događaju u Sarajevu prisustvovala je i supruga američkog ambasadora u BiH, koja je počasna predsjednica “Trke za ozdravljenje” Danuta Mun (Moon). Pulanovi žive u jednosobnom stanu u Nju Delhiju i kažu da se čitavi život bore s predrasudama. Iz Ginisove knjige rekorda uskoro će potvrditi da je porodica Pulan najveća albino porodica na svijetu. Do tada rekord drže dvije šesteročlane porodice iz SAD-a i Kanade.

Pulanovi žive u Nju Delhiju

Mun: Nastavak podrške

Porodica Pulan (Pullan) ima desetero članova i svi imaju albinizam. U svijetu to ima jedna od 17.000 osoba. Rosetauri Pulan (50) i njegovu suprugu Mani (45) te njihovu djecu čeka mjesto u Ginisovoj knjizi rekorda.

TV BINGO
65 68 31 62 43
1

10. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

90 75 37 57 34

2

19 13 6 38 10

3

66 30 59 52 46

4

48 64 51 78

5

12 53 58 25

6

7 44 54 84

7

70 33 81 39

8

2 28 60 72

9 

žAE IA FHIJEJKJ
Muškarac iz okoline Pariza, koji je identificiran samo kao Klod (Claude, 57), nije sumnjao da njegova 49-godišnja supruga Mirjam (Myriam) vodi dvostruki život. Par se upoznao na inter-

Šokirani Francuz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

netu. Ona mu je kazala da radi od kuće kao sekretarica, ali postao je sumnjičav kada se nije željela preselitiunjegovu kuću. Nakon što je u njenom domupronašao skrivena vrata shvatio je da njegova supruga radi kao prostitutka. Nakon dugotrajne sudske borbe brak je poništen.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak - 30.778,40 KM Kartica kupljena u: Zenici Deseterac: 18 dobitaka: 1.025,90 KM Peterac: 7.282 dobitka: 4,50 KM

Spec 
Cesar Kurijama (Kuriyama), animator iz Njujorka, na svoj je 30. rođendan donio odluku da će svaki dan snimiti neki događaj koji mu je na neki način obilježio taj dan. Nakon godinu snimanja smontirao je 6-minutni video u kojem se vide sprovod, vjenčanje, bolest, trenuci s porodicom i prijateljima, praznici...

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/ 1. 037 1007128 03 2. 036 2709726 55 3. 037 2629259 91 4. 037 1841854 37 5. 037 0149929 81 D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 1.580.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 55.000 KM 

=E

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

%

[ta ka`u poznati
Vladimir Gligorov

)đAEEA =KšE?A FLAć=A >H FIAJ= EL=I KAK
Muzej Gorica: Sadrži vrijedne eksponate

PROMOCIJE Izreklamiran nakit iz sela Grborezi

Ova godina će biti stagnantna
Gligorov: Bolja kretanja

- Smanjenje javne potrošnje u trenu kada je privreda u krizi prociklična je mjera, što će reći da kratkoročno produbljuje recesiju. Ova godina će biti stagnantna, osim ukoliko ne dođe do boljih kretanja u eurozoni nego što se sada predviđaju. (Ekonomski analitičar za “Novi list”)

Zoran Predin

Što stariji, to luđi
- Muzika ima mnogo lica. Glasnoću je zamijenio sadržaj, a ljutnju šarm. Jedna moja pjesma nosi naslov “Što stariji, to luđi”. Ne plašim se izazova. Moja publika su srodne duše svih uzrasta. To su ljudi s kičmom koji razmišljaju svojom Predin: Ne glavom i ne plaše se svojih osjećaja. plašim se (Kantautor za “Vreme”)

Hajdi Klum

Život je općenito tornado
ljšan. Mnogi idu na Kupres na skijanje, pa svraćaju i razgledaju naše eksponate, u prvom redu Anđelinine naušnice. Mi im pokažemo i ostale vrijedne, a obavezno i najvrednije eksponate; skelet našeg Kuprešaka starog 3.700 godina, starijeg od Mojsija, te najstariji sačuvani komad platna u Evropi iz tog perioda - kaže Gelo. Dodaje da su uz sarkofag Kuprešaka pronađene i saonice kao dokaz da su još tada korištene, a možda upućuju i na vjerovatnost postojanja skija iz tog doba te da su Kuprešani bili i prvi skijaši. A. KAMBER
Klum: Jednostavno pogodi

Bolje je promovirala Franjevački muzej na Gorici od mnoštva reklama, kaže direktor
Nedavna sarajevska promocija filma “U zemlji krvi i meda” Anđeline Đoli (Angelina Jolie) tokom koje je holivudska diva nosila naušnice iz sela Grborezi bolje je promovirala Franjevački muzej na Gorici od mnoštva reklama. Kaže to Josip Gelo, direktor muzeja. Naušnice koje je kao replike nosila na promociji radio je poznati sarajevski majstor Sead Sefić po uzoru na originale pronađene prije pedesetak godina u Grborezima kod Livna, a koje datiraju iz 14. stoljeća. Sefić je izradio sedam različitih re-

- U braku sam se osjećala kao da sam u centru tornada. Unutrašnje emocije su jedan tornado, a vanjski svijet je drugi. Život općenito je tornado. Jednostavno pogodi umjesto da dočekaš i uhvatiš nešto što si očekivao, kao lopta te zvekne u glavu sa straneskojenisiočekivao. (Model za “Elle”)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Zašto plaćamo pretplatu?
- Korisnik sam Moje TV preko “BH Telecoma”. Premda su korisnicima obećali razne programske sadržaje vrhunske kvalitete, pojedini kanali se uopće ne mogu pratiti, naprimjer, kanali Arena 1, 2, 3, 4 slabe su rezolucije i slika je mala. Pitam se zaštoondauopćeplaćamopretplatu. (Čitalac A. F.)

Famozni nakit je najzanimljiviji eksponat

Đoli:Replika naušnica iz 14. stoljeća

plika za livanjski muzej, a radi na još10.

- Od promocije je intenzitet posjeta znatno pobo-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a

10. 3. 2012.

Savjetnik za kulturu i turizam Turske u BiH Čengiz Ajdin (Cengiz Aydin) rekao je jučer na konferenciji za novinare u Sarajevu da je u 2011. godini oko 56.000 bh. građana posjetilo Tursku, što je za 20 posto više nego 2010. godine. BiH je posjetilo oko 25.000 turista iz Turske, što je zaista mali broj s obzirom na kulturološke i historijske veze i broj stanovništva. Nismo zadovoljni tim podacima, ali potrebno je raditi više na promociji kako bi se

8EšA @ #$ >D CH=đ== FIAJE 6KHIK
turistička posjeta u obje zemlje povećala - rekao je Ajdin. On je naglasio da se u 2012. godini očekuje povećanje posjeta Turskoj za 15 posto te dodao da Ured za turizam i kulturu Turske u BiH svake godine izdvaja velika novčana sredstva za reklamiranje poželjnih turističkih destinacija. - Ove godine imamo namjeru svoju strategiju proširiti i na Mostar, Banju Luku, ostale bh. gradove, ali i na oglašavanje putem inAjdin: Potrebno raditi na promociji
(Foto: S. Jordamović)

Prošle godine porastao broja turista

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS 

>=č

BIHA] 8

BANJA LUKA 9 BR^KO 8

TUZLA 8
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

terneta. Uostalom, naziv ovogodišnjeg reklamnog slogana je “Očekuj više”, a

dodatnog “Umijeće putovanja” - rekao je Ajdin. M. Aš.

Sutra se na juLIVNO ZENICA gu i zapadu 8 očekuje sunčano 9 SARAJEVO uz malu oblačnost, a 6 u ostalim područjima umjereno, ponegdje preGORAŽDE 6 težno oblačno vrijeme. VjeMOSTAR tar na jugu i zapadu umjeren 12 do jak, a u ostatku zemlje slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 2, na NEUM jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na 15 jugu do 15 stepeni.

Visoki predstavnik odlučio se za “Daciju”

SUBOTA
10. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE

NEDJELJA
11. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PONEDJELJAK
12. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

Incko se uvjerio da je automobil robustan

Kompanija “Bunjo”, ovlašteni uvoznik “renault” i “dacia” vozila, isporučila je Valentinu Incku (Inzko), visokom predstavniku EU za BiH, “Dacijin” SUV model “duster”. Primopredaji vozila, osim direktora kompanije “Bunjo” Enesa Bunje, prisustvovao je i Branko Gr-

’,KIJAH’ = 1?=
ković, direktor prodaje kompanije “Renault - Nissan” Hrvatska. Incko je prilikom primopredaje izjavio da se za “daciju duster” odlučio na nagovor prijatelja iz Austrije koji ga, također, posjeduje, ali i zbog činjenice da se i sam uvjerio da je automobil uistinu robustan.

od -5 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 0 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 4 C do 15 C

0

0

od 4 C do 14 C

0

0

od 5 C do 10 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Povoljnije biometeorološke prilike pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. Mada će tokom dana, uz blagi porast temperatura biti ugodnije, ipak je i dalje neophodno voditi računa o primjerenom odijevanju. Grad Sarajevo Izlazak 6.07 Zalazak 17.47 10. 3. 2012. Izlazak 20.45 Zalazak 6.44

Ukratko
(Foto: S. Saletović)

&

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

JAA

POSJETE Predsjedavajući Vijeća ministara iz Brisela za “Dnevni avaz”
Ombudsmani BiH: Intervenirali nadležnim institucijama

Ombudsmani BiH

w

5LA LEšA IKč=AL= @EIHEE=?EA

Diskriminaciju je teško prepoznati, a još teže dokazati, jer je građani ne prijavljuju u mjeri u kojoj je stvarno prisutna, rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH ombudsman Ljubomir Sandić. Prema njegovim riječima, ova institucija lani je registrirala 191 predmet diskriminacije, što je za 41,5 posto više nego 2010.godine. M. G.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je za “Dnevni avaz” da su jučerašnji sastanci u Briselu s predsjednikom Vijeća Evropske unije Hermanom van Rompejom (Van Rompuy) i komesarom EU za proširenje Štefanom Fileom (Fule) potvrdili da se EU još nije odrekla BiH i da će učiniti sve da pomogne našoj zemlji.

*AL=@= -7 IA š EA @HA= *E0
Bh. premijer s Fileom i Van Rompejom Odgovarao sam zašto su IPA fondovi ugroženi, kaže Bevanda
Bevanda je s Fileom razgovarao duže od dva sata. Najviše vremena potrošeno je na pitanje implementacije presude u slučaju “Sejdić - Finci”, čije je provođenje jedan od uvjeta da na snagu stupi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i na pitanje donošenja budžeta za 2012. godinu i Globalnog fiskalnog okvira 2012.-2014. godine. - Morao sam i odgovarati na pitanje zašto smo došli u situaciju da IPA fondovi budu ugroženi te zašto je razvrgnut aranžman sa MMF-om i Svjetskom ban-

Sporazumi

Pripadnici OSBiH u Bundesveru Ministarstva odbrane

Pozitivan smjer
S druge strane, Bevanda kaže i da je dobio upozorenje šta je sve potrebno uraditi kako bi bio vraćen poljuljani kredibilitet BiH.

w

BiH i Njemačke potpisala su memorandum o međusobnom razumijevanju, na osnovu kojeg će biti realizirana obuka pripadnika OSBiH u objektima Bundesvera, saopćeno je iz MOBiH.

4FA =šJ >E I= *E0 =IJ===
Herman van Rompej kazao je da formiranje Vijeća ministara BiH pokazuje da su bh. politički lideri iskazali spremost da prevaziđu razlike kako bi postigli zajedničku viziju stabilne, prosperitetne i demokratske budućnosti BiH. - Usvajanje i implementiranje političkih i ekonomskih reformi, kao i provođenje zakona, ostaju centralni zadatak koji moraju ispuniti kako bi se pristupilo EU. Pozdravljamo posljednje pozitivne pomake, uključujući usva-

Bevanda i File jučer u Briselu: Održali konstruktivan dvosatni sastanak

BiH - Pakistan

Mnogo oblasti zaGeneralna direktorica saradnju

Onase Elvira Begović primila je jučer u sjedištu agencije u Sarajevu ambasadora Pakistan u BiH Halida Amira Džaferija. Upitan da prokomentira saradnju u oblasti ekonomije između BiH i Pakistana, Džaferi je kazao: - Postoji veoma mnogo oblasti gdje možemo unaprijediti saradnju, uključujući trgovinsku saradnju i razmjenu u oblasti tekstilne, mašinske i drvne industrije, proizvodnje hrane, sportske i hirurške opreme.

Bevanda i Van Rompej: Pozdravljeni pozitivni koraci

janje zakona o državnoj pomoći i popisu. Dok druge zemlje zapadnog Balkana poduzimaju odlučne korake prema EU, ne vidim razlog zašto bi BiH zaostajala za njima - rekao je Van Rompej.

kom, koji je nama donosio 100 miliona eura grantovskih sredstava Evropske komisije, te imamo li namjeru redefinirati te pregovore. Ja sam već uputio poziv za sjednicu Fiskalnog vijeće BiH u narednu srijedu. Nadam se dogovoru. Na toj sjednici postavit ću pitanje naše opredijeljenosti za pregovore s ovim institucijama - rekao je Bevanda. Da su razgovori bili konstruktivni, potvrdio je i File, koji je pozdravio imenvanje Vijeća ministara BiH, kao i i pozitivne pomake koji su se, kako je re-

kao, nedavno dogodili u BiH. Kao primjer naveo je usvajanje zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva. File je kazao da su to krucijalni koraci za napredak BiH u evropske integracije.

Strukturalni dijalog
Ocjena komesara EU za proširenje je da postoji optimizam da se BiH kreće u pozitivnom smjeru te da je EU spremna pomoći našoj zemlji u rješavanju izazova koji stoje na putu ka evropskim integracijama. - Iskoristio sam diskusi-

ju da ohrabrim BiH da poveća napore u rješavanju reformskih prioriteta. Zaokruženje procesa Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je nadohvat ruke. Potrebno je uložiti dodatni napor i ostvariti kredibilan napor u implementaciji presude “Sejdić - Finci”. Također, ističem važnost usvajanja budžeta za 2012. i Globalnog fiskalnog okvira 2012.-2014. godine - rekao je File. On je potcrtao i neophodnost nastavka strukturalnog dijaloga o pravosuđu. F. KARALIĆ

w

Tuzla

Apel efendije Kavazovića za U povodu priprema

obilježavanje 17. godišnjice stradanja Bošnjaka u srebreničkom genocidu, porodicama žrtava apel je uputio muftija tuzlanski Husein ef. Kavazović. - Već 17 godina traje naše zajedničko traganje za posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Institut za nestale osobe BiH izvijestio nas je da ima preživjelih članova porodica koji nisu dali uzorke svoje krvi, neophodne za DNK analizu, pa se mole oni koji to nisu učinili, da što prije to urade - navodi se, između ostalog, u apelu.

U Banjoj Luci kasno sinoćodržan je sastanak šestorke, na kojem su se, između ostalog, našli državni budžet i fiskalni okvir. Do zaključenja ovog broja našeg lista, čelnici šest stranaka nisu izdali saopćenje za javnost, ali su prije sastanka bili optimisti da će se postići određeni dogovori. Sastanak je zakazao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a prisustvali su mu predsjednici SDS-a Mladen Bosić, HDZ-a BiH Dragan Čović, HDZ-a 1990 Božo Ljubić, SDA Sulejman Tihić i SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uoči početka sastanka bio je uvjeren da će se postići dogovor o presudi Evropskog suda u Strazburu u slučaju “Sejdić - Finci”, s

4=CLHE>K@žAJKBEI=LEHKLELEE

U Banjoj Luci održan sastanak šestorke

Pred šestorkom se našlo mnogo složenih pitanja

tim da je stav njegove stranke bio da ne dolazi u obzir “parcijalno” rješenje za tu presudu.

Čović je kao složenije pitanje vidio vojnu imovinu, s tim da je za njega prihvatljivo bilo da se to pitanje raz-

matra zajedno s državnom imovinom. Uoči početka sastanka optimističan je bio i predsje-

dnik HDZ-a 1990 Božo Ljubić, koji je odmah kazao da će biti teško očekivati dogovor o svim pitanjima. - Realno je da se dogovorimo o budžetu, fiskalnom okviru i vojnoj imovini - kazao je Ljubić u izjavi novinarima i dodao da je “nešto delikatnija” situacija u vezi s presudom “Sejdić - Finci”. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić prije sastanka nije htio posebno komentirati mogući ishod razgovora šestorke, navodeći da je dogovor moguć, ako je prethodno nešto pojedinačno dogovoreno. Neizvjesno je bilo hoće li jedna od tema biti razgovori o statusu Srebrenice u kontekstu lokalnih izbora, jer je domaćin sastanka Milorad Dodik odbio da se ta tema nađe nadnevnomredu. A. [.

w

JAA

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

'

Ukratko

DOSJE KUDUZ Šta otkrivaju sudski spisi o najpoznatijem zločinu iz ljubomore (II)

Život Junuza Keče, prijeratnog ubice, ratnog heroja te nosioca “Zlatnog ljiljana”, jedna je od najkontroverznijih priča s ovih prostora, ekranizirana i kroz remek-djelo bh. kinematografije od reditelja Ademira Kenovića i scenariste Abdulaha Sidrana - “Kuduz”. Osam godina nakon zločina, 19. avgusta 1993., Kečo je u uniformi Armije RBiH poginuo zajedno sa svojom pastorkom Sanelom pogođen iz neprijateljskog snajpera. “Dnevni avaz” nastavlja otkrivati neke nepoznate detalje o ovom ubistvu koje je potreslo cijelu bivšu državu, kada je u selu Gornja Bioča kod Hadžića Junuz Kečo, u divljem nastupu ljubomore, nožem nasmrt izbo svoju ženu Rasemu Fazlibašići Halila Džambasa.

Pisane izjave
Prema riječima rijetkih ljudi koji su prisustvovali Kečinom suđenju, on je to-

nelom, koja mu je svakim ulaskom u sudnicu trčala u zagrljaj.Kečo jeu svojimizjavama ispričao sve o sebi. - Od najranijeg djetinjstva živio sam u neimaštini i bijedi. Imao sam dva brata i jednu sestru, a živjeli smo s majkom, oca nisam zapamtio - kazao je Kečo, dodajući da je od malih nogu bio prinuđen da radi. On je još 1971. osuđen na kaznu zatvora od osam godina, a sedam je izdržao u zatvoru u Foči, jer je tokom obračuna ranio “izvjesnog milicionera Kovačevića”. Majka mu je umrla tri-četiri mjeseca nakon što je izašao iz zatvora, sestra se udala u drugo selo. - Uglavnom sam bio sretan, a bio sam ubijeđen da se nikad neću oženiti. Tako sam mislio, jer sam godine proveo u zatvoru i mislio sam da nikome nisam interesantan - pojasnio je Junuz. Rasemu Fazlibašić upoznao je u selu tokom 1982. godine, kada je došla u posjetu

Ke~o: Uvijek nosio no`

Ekskluzivne slike iz sudske fotodokumentacije: Beživotno tijelo Raseme Fazlibašić

Bio sam presretan kada mi je to predložila, a iz razloga što sam znao da ja ne mogu imati djecu. Sad sam imao za koga živjeti, raditi i stvarati. Brzo sam zavolio Sanelu i činilo mi se da je volim više nego sebe. Najveću grižnju savjesti osjećam zbog nje, jer da sam nju, ako ne sada, možda u daljoj budućnosti, najviše uvrijedio - kazao je Kečo.

Bračni problemi
U izjavi pisanoj rukom Junuz je opisao moment kada se nešto prelomilo u njemu, nakon čega je počeo krvavi pir. - Tada sam Rasemi rekao, šta ćemo za “ono”. Pod “onim” podrazumijevam našu internu tajnu, o kojoj ni pred ovim sudom neću govoriti. Moja majka imala je skromnu penziju, a ja sam imao neke ušteđevine, a bilo je i dukata koji su mi ostali od majke. Sve je to ona potrošila s Atifom. Rasema mi je samo rekla: “Tuži me Bogu, ništa ne možeš dokazati.” Halilu

Prema Kečinim riječima, Rasema uopće nije vodila računa o djetetu. - Ona je hodala kao i do tada, kao i u Njemačkoj, gdje je radila kao konobarica, a prije mene imala je četiri braka - kazao je Kečo. Dodao je da je jedne noći u sitne sate, kada se Rasema već preselila zbog njihove svađe u kuću Halila Džambasa, otišao do

4=IA= ’D@==’ = E FHEA >H==

kuće kako bi se s njom pomirio i kako bi se ona i Sanela vratile kući. - Nisam došao s namjerom da se s nekim razračunam. Pogotovo ne s Rasemom i Halilom. Nije mi jasno kako je Rasema mogla podnijeti tužbu za razvod braka - kaže Kečo, koji je optužio suprugu da ga je varala s Atifom Bužom, “funkcionerom SUP-a”. sam izlazio iz kuće. Kasnije sam saznao da me Halil udario nekim parmakom u glavu - pojasnio je Kečo, koji je iz kuće krvavih ruku pobjegao prema Tarčinu. A. ALJIMI (Sutra otkrivamo šta je Rasemin ljubavnik Atif Bužo rekao na sudu, kako ga je Kečo pokušao ubiti)

Kuća u kojoj se dogodio zločin

kom procesa držao pognutu glavu. Skoro sve njegove izjave pročitane su tokom suđenja, a neke od njih i svojeručnoje napisao.Najemotivniji su bilisusreti spastorkom Sa-

sestri. - Iako smo se znali kratko, Rasemi sam ponudio brak. Pristala je uz uslov da sa sobom dovede i kćerku Sanelu, koja je tada imala tri godine.

sam kazao: “Dođe li kad Atif Bužo da noći ovdje”, ljutito je odgovorio: “Niko ne noćiva u mojoj kući, a da ja ne znam.” Odgurnuo me od sebe i dobio sam udarac po glavi. Sjećam se samo da sam izvukao nož iza pojasa, poslije toga se ne sjećam šta sam radio. Jedino se se sjećam još jednog udarca u glavu kada

Bivši i aktuelni član PredsjedništvaBosne iHercegovine Haris Silajdžić iBakirIzetbegović susreli su se prije tri dana, daleko od očiju javnosti, u sarajevskom restoranu “Maroko”, saznaje “Dnevni avaz”iz pouzdanih izvora. Nije poznato o čemu su Izetbegović i Silajdžić raz-

1AJ>ACLEć E 5E=@žEć H=CL=H=E K ’=HK’
govarali, ali je znakovito da je do susreta tobožnjih dugogodišnjih političkih rivala došlo ubrzo nakon što se Silajdžić, po ko zna koji put, kobajagi povukao sa čela Stranke za BiH. No, prema informacijama našeg lista, iako su u javnosti često glumili nespora-

’Avaz’ saznaje Šta povezuje aktuelnog i bivšeg člana Predsjedništva BiH

zume i skoro nikada nisu javno pokazivali da komuniciraju ili politički sarađuju, Izetbegovića i Silajdžića povezuje mnogo toga, između ostalog učešće u kontroli priliva međunarodnog novca za pomoć BiH i njegovoj raspodjeli. Stoga, nije ni iznenađe-

Izetbegović i Silajdžić: Susret odmah nakon povlačenja čelnika SBiH

nje što se sastaju, posebno imajući u vidu da je Izetbegović jučer pozdravio imeno-

vanje Silajdžićevog omiljenog diplomate Svena Alkalaja nafunkcijuuUN-u. T. L.

w

w

w

w 

Ač 5Ać= IA @= I= EL=@E ž E EčAC= LEšA
U pisanoj izjavi ubica otkriva motive stravičnog zločina, ali i svoju životnu priču Kečo je od malih nogu bio prinuđen da radi samo najteže fizičke poslove Dobio osam godina robije zbog ranjavanja policajca

Boce s benzinom bile spremne

4=@E?E IA DJAE =F=EJE
Nakon što su skoro dvije sedmice pozivali nadležne inspekcije, sudove, nevladine organizacije, ali i Vladu FBiH, obespravljeni radnici brezanskog “Bretexa” pokušali su jučer zauzeti još jednu tvorničku halu. U toj očajničkoj akciji zaustavili su ih zaposlenici Policijske stanice Breza. Nemajući šta izgubiti,nekoliko radnika htjelo se zapaliti zbog očaja i gladi, ali u posljednji čas spriječene su teže posljedice. Jedna radnica završila je u bolnici. E. A.

Bretex

SIPA

Jedinici za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su uručene motorne sanke sa svom pripadajućom opremom, koje je donirala Ambasada Norveške, saopćila je SIPA. Iz Ministarstva sigurnosti BiH, prilikom primopredaje opreme u Lukavici, zahvalili su ambasadorici Norveške u BiH Vibek Lile (Vibeke Lilloe) na ovoj vrijednoj donaciji.

8HEA@= @=?E= E HLAšA

Hag

Lider SRS-a Vojislav Šešelj, koji je prebačen u bolnicu jer mu se naglo pogoršalo zdravstveno stanje, danas će, najvjerovatnije, biti operiran zbog neispravnosti defibrilatora koji mu je u januaru ugrađen, saopćio je SRS. Zvaničnici Tribunala nisu se oglašavali ovim povodom, ali su naglasili da će Šešelj završne riječi iznositi u srijedu, 14. marta.

ŠAšA = FAH=?EE

CCI

U Osnovnoj školi “Ustikolina” u Ustikolini danas od devet do 15 sati bit će održani izbori za direktora škole, neposrednim, tajnim, glasanjem uz pomoć uređaja za elektronsko glasanje namijenjenog za provođenje izbora svih nivoa, saopćeno je iz Centara civilnih inicijativa (CCI).

-AJHI C=I=A

Klub poznatih 

AIJL=HA= žA= ALHFI= A@==
Profil najbolje džudistkinje KS za 2011.

Sabina Haračić 

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

JAA

OTKRIVAMO Slijede veliki potresi u Džombićevom kabinetu

Ime i prezime: Sabina Haračić. Datum i mjesto rođenja: 6. januar 1992., Travnik. Koji je Vaš najveći porok: Nemam ga Biste li donirali organe: Ne. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Nisam sujevjerna. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Oboje novac. Imali istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Naravno. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Bila bih s porodicom. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Svakako pametan. Politika je za Vas: Ne volim politiku, ali je dio naše svakodnevice. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Neki drugi put... Čega se najviše sramite: Ničega. Najljepša žena/muškarac je: Kako-kome i kako-kada. Kada je brak dobar brak: To još ne znam. Je li jutro pametnije od večeri: Svakako. Neostvarena želja: Evropska medalja. Omiljeni film: “Da Vinčijev kod”. Vaš hobi: Facebook. Sportista koji Vas inspirira: Amel Mekić. Sjećate li se prvog poljupca: Da.

Premijer RS Aleksandar Džombić do proljeća namjerava izvršiti rekonstrukciju svog kabineta, ali i isposlovati svoj ostanak na čelu Vlade, za šta će pokušati dobiti podršku šefa stranke Milorada Dodika, saznaje “Avaz”.

5Ač= EEIJ=H= K L=@E AJEJAJ= 45
Gorana Zlatković umjesto Džerarda Selmana, za njeno mjesto kandidat Bakir Ajanović

7FEJ= E Č=đ

Džombićevi grijesi
Prema informacijama nekoliko sagovornika bliskih SNSD-u, Džombićeva ionako loša pozicija postala je upitna nakon što je nedavno “zahvatio” oko 20.000 KM iz budžeta Ministarstva zdravlja, koje vodi Dodikov kum i intimus Ranko Šrbić. Istovremeno, sam Džombić izrazito jenezadovljan radom nekoliko ministara, od kojih bi najviše prašine mogla podići moguća smjena ministra energetike Željka Kovačevića, koji je izazito blizak nekolicini ključnih ljudi Dodikove stranke. Fotelja se izmiče i Lejli Rešić, jednom od pet bošnj-

Veliku buru mogla bi izazvati moguća smjena ministra policije Stanislava Čađe. Prema pouzdanim saznanjima “Avaza”, Čađi se zamjera što je totalno “zapustio” opću policiju, a ništa manje nezadovoljstva nema zbog njegovih dogogodišnjih manipulacija koeficijentima plaća pripadnika MUP-a Republike Srpske.
D`ombi}: Nakon ekonomske i politi~ka kriza

Haračić: Nije sujevjerna

Šta je Vaš najveći strah: Ispit. Najdraža pjesma: “Merak mi je” (Zdravko Čolić). Kada ste poslednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Prošle godine. Citat koji pamtite: Um caruje, snaga klade valja. Omiljena modna marka: “Adidas” i “Nike”. Osoba koja Vas živcira: Takva ne postoji.

ačkih ministara u Vladi RS ni sa kakvim rezultatima. Džombić će, međutim, imati problem da skloni i ovu ministricu, s obzirom na to da je šef njene partije Marko Pavić (DNS) blizak poslovni prijatelj njenog brata iz Prijedora. Skoro sigurno odlazi, i to u Ustavni sud RS, i dugogo-

dišnji ministar pravde Džerard Selman, SNSD-ov Bošnjak iz Kotor-Varoši. Na čelo Selmanovog ministarstva, kako saznajemo, trebala bi doći Gorana Zlatković, još jedan bošnjački ministar (resor trgovine i turizma), što bivladajućoj garnituri u RS otvorilo dodatne probleme kako “namaknuti” no-

vog Bošnjaka u ministarstvo koje je ona vodila, zbog proporcionalne zastupljenosti.

Ajanović u igri
Stoga je u prvi plan iznenada izbio Bakir Ajanović, ministar nauke i tenhologije u bivšem sazivu Vlade, koji je najozibljniji kandidat za novog ministra trgovine. A. ŠIŠIĆ

SMS
PDV NA JAD I BIJEDU - Pitam na šta da se uvede PDV od 22 do 25 posto? Na jad i bijedu? Sram neka je ove profitere koji hoće da nas unište. A zašto penzije i invalidnine ne povećaju za 22 do 25 posto? SMIJENITI ODGOVORNE - Hoće li Kantonalna vlada učiniti išta da se barem smijene oni koji su odgovorni što dućani na Baščaršiji nemaju vatrodojavne uređaje, što su hidranti na tom i svim ostalim područjima neispravni? Hoće li sada jedna nargila ili radnik

Dnevni avaz 061-142-015
računicom, to je od radnika ukradeno 2-2,5 miliona KM. BiH U BRAZILU - Izgubili smo, ali protiv Brazila nismo ostali poniženi kao mnogi. Polažem velike nade u selektora Safeta Sušića i njegov izbor igrača za kvalifikacije za Mundijal koje dolaze. S ovakvim pristupom igri, kao protiv “Karioka”, imamo se pravo nadati da će naša reprezentacija konačno igrati na velikoj sceni. Sa BiH u Brazil na Svjetsko prvenstvo. Zaista imamo sjajnu reprezentaciju za velike domete. Haris iz Nemile

Petrić i Barton: Posjeta ambasadora CIK-u

koji je radio brusilicom pokriti nečiji nerad? Sarajka RAZDVAJANJE BORACA - Kakav je to Dom naroda FBiH kada razdvaja borce ARBiH? Što ne penzionišu sve učesnike rata, a posebno otpuštene vojnike iz 2000. i 2001. godine? Ovi su barem iz 2002. dobili po 10.000 KM, a mi nismo dobili ništa. LEGALIZIRANA KRAĐA - Ne mogu da razumijem kako niko ne hapsi i ne plijeni imovinu poslodavcima koji radnicima ukradu po 10-12 plaća i doprinosa. Prostom

Razgovori

Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH jučer je posjetio ambasador Flečer Barton (Fletcher Burton), šef Misije OSCE-a u BiH. S ambasadorom je razgovarao predsjednik CIK-a Branko Petrić. Tema razgovora bila je održavanje lokalnih izbora u BiH 2012. godine. Ambasadora Flečera interesiralo je i pitanje osiguranja novca za održavanje izbora.

2AJHEć E *=HJ E>HE= 

Civitas

U Sarajevu će danas biti održana završna konferencija projekta “Mlade snage”, čiji će domaćini biti Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava “Civitas” i Ured Ambasade SAD za odnose s javnošću, saopćio je “Civitas”.

2HAJ ’=@A I=CA’

JAA

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012. 

Ukratko

’AVAZ’ U POSJETI Majka Bosanca uhapšenog zbog seksa s maloljetnicom na kruzeru 

AHIE= ĐA@LEć *E IA @= A 5A=@K ILA =AšJA
Ne mogu ništa suditi, ali imam pravo da sumnjam da mu je neko sve podmetnuo zbog njegovog uspjeha u poslu, govori Mersija U očekivanju informacije iz MVPBiH
je sam im odmah poslao. Tražili smo informaciju gdje je smješten i kako se osjeća. Dobili smo odgovor da na prve informacije o njemu možemo čekati i do dvadesetak dana, dok se ne provede istraga - priča Almir. Agenti američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) uhapsili su Đedovića nakon što su saopćili da je imao seksualni kontakt sa 16-godišnjom putnicom, a na njegovom privatnom računaru pronađene su fotografije eksplicitnog sadržaja. Senadova majka Mersija sumnja u podmetanje slučaja, zbog njegovog konstantnog napredovanja u poslu. Prije sedam godina on je na kruzer otišao raditi kao pomoćni kuhar, da bi zbog svoje sposobnosti te poznavanja nekoliko stranih jezika došao do funkcije pomoćnika direktora broda na kojem je i uhapšen. - Stalno smo bili na vezi putem Facebooka i e-maila. Čudno mi je bilo što se poslije toga nije javljao, a prili-

Na komemoraciji odata počast odborniku SNSD-a

Trebinje

Porodica Senada Đedovića (29) iz Tuzle, koji je nedavno uhapšen na brodu “Norwegian Star” zbog seksualnog odnosa sa 16-godišnjom turistkinjom, već nekoliko dana je u šoku. Senadova majka Mersija u suzama je govorila o pro-

Kuća Đedovića u Tuzli: Sumnje porodice

Senad s majkom Mersijom prilikom nedavnog krstarenja

blemu u kojem se našao njen sin. Njegov stariji brat Almir kazao je za “Dnevni avaz” da su o svemu saznali nakon vijesti objavljene na našem portalu te da su vrlo zabrinuti, jer više nemaju nikakvih informacija o Senadu.

kom posljednjeg kontakta rekao mi je da treba ići na intervju za posao direktora, koji je raspisan u kompaniji. Ne mogu ništa suditi, ali imam pravo da sumnjam da mu je neko sve podmetnuo zbog njegovog uspjeha u poslu - govori Mersija. Brat Almir iznenađen je i činjenicom da niko iz kompanije “Norwegian Star Cruise”

U naselju Šići, gdje živi Đedovićeva porodica, komšije i prijatelji ostali su zatečeni i šokirani njegovim hapšenjem. Senada opisuju kao momka koji se nikada nije neprimjereno ponašao.Inače, odličnim uspjehom završio je Gimnije obavijestio porodicu o njegovom hapšenju. Mersija je nedavno bila na krstarenju brodom na kojem radi Senad, a o njenom sinu, kako nam je kazala, uprava kompanije imala je samo riječi hvale. - Osoblje broda na kojem je radio toliko ga je poštovalo da sam se iznenadila. Kapetan broda, dok sam bila na ljetovanju, jednom prilikom rekao mi je da trebam biti ponosna na svog sina i na njegov rad i ponašanje govori Mersija.

7čAIE ’* 6=AJ'I’ šK=

naziju “Meša Selimović” u Tuzli, a nakon teške bolesti i smrti oca, napustio je Elektrotehnički fakultet i zaposlio se na kruzeru. Senad također je dobar muzičar, a svirajući gitaru, učestvovao je i u prvom šouu “OBN Talent's”. 

=>=L=č = >H@K

Briga porodice
- Daidža nam je javio o Senadovom hapšenju, nakon čega smo u potpunoj brizi i šoku. Najveći je problem što s njim nemamo nikakav kontakt. Da bar čujemo kako je i gdje se trenutno nalazi - kazao je Almir Đedović. Odmah nakon saznanja o hapšenju, koje se dogodilo na teritoriji pod američkom pomorskom kontrolom, porodica Đedović obavijestila je Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Njihova briga mogla bi potrajati duže. - Iz Ministarstva su nam tražili neke informacije, ko-

Uhapšeni Tuzlak često radio kao animator

Priznala odnos
Istraga protiv Senada počela je 27. februara, kada je član posade, koji je Norvežanin, obavijestio brodsko osiguranje da je Đedović njemu i ostalim zaposlenima

Osim što je poznavao pet stranih jezika, zbog čega je bio cijenjen u kompaniji za koju je radio, Senad je bio aktivan i na

poslovima animatora na brodu “Norwegian Star”. Često je goste zabavljao svirajući na gitari, a mnogi su ga smatrali zanimljivim.

pokazao eksplicitne fotografije tinejdžerke s kojom je imao seksualni odnos. Kompanija je odmah obavijestila FBI. Đedović je 16-godišnjakinju iz Minesote upoznao na putovanju koje je počelo iz Tampe na Floridi 29. januara i trajalo do povratka u tu luku 5. februara. Nakon dobrovoljnog pristanka da mu pregledaju računar, pronađeno je dvadesetak fotografija, a istražiteljima FBI-ja Senad je priznao seksualni odnos s tinejdžerkom iz Minesote. Mediji u SAD-u su nakon hapšenja Đedovićem pisali da je putnica iz Minesote ostala u kontaktu sa Senadom putem e-maila, a i sama je priznala seksualni odnos. A. MUSLIMOVIĆ

Bošnjaci Mostara ne smiju dopustiti da budu majorizirani, kaže Šefkija Džiho, posljednji guverner HNK, dodajući da je svako rješenje koje osigurava zaštitne mehanizme dobro i da treba tragati za njim. On je uvjeren da je rješenje moguće naći ako, kako kaže, ima dovoljno dobre volje. - Najprije treba pokušati tražiti rješenje unutar presude Ustavnog suda, jer gradska izborna područja nisu samo izborne jedinice

*š=?E A IEK >EJE =HEEH=E
već i poluopćine na neki način. Tek onda razmatrati rješenje koje po Ustavu FBiH definira šta je grad, odnosno mogućnost postojanja više općina. No, to je posljednja i još tvrđa faza borbe - naglašava Džiho. Sudija Kantonalnog suda u Mostaru i profesor ustavnog prava Nurko Pobrić podsjeća da je odluka Ustavnog suda neustavna u onom dijelu gdje se za svako gradsko područje, bez obzira na broj birača, birao isti broj vi-

Nakon odluke Ustavnog suda za Mostar

Džiho: Dobra volja

Pobrić: Izbrisati odredbe

jećnika, odnosno po tri. Govoreći o prijedlogu da Mostar bude sastavljen od dvije ili više općina, Pobrić kaže da je on legitiman i moguć, međutim, kako naglašava, prethodno bi se morao mijenjati Ustav F BiH. - Mostar je grad tipičan, ustavnopravno određen posebno i te odredbe postoje u Ustavu FBiH. Zato se, da tako kažem, te odredbe moraju izbrisati da bi se prešlo na realizaciju takve ideje - kaže Pobrić. M. Sm.

w

w

w

w

U prisustvu članova porodice, odbornika lokalnog parlamenta, zaposlenih u organima lokalne samouprave te predstavnika javnog života općine Trebinje jučer je na groblju pored manastira Tvrdoš sahranjen Čedo Ružić. Nešto ranije u prostorijama Općine održana je komemoracija u povodu smrti odbornika SNSD-a u Skupštini općine Trebinje. P. M.

5=DH=A ČA@ 4KžEć

Srbija

Uhapšen Travničanin
Na osnovu potjernice Interpola, u Srbiji je uhapšen Brane Pačavra (32), rođen u Travniku, za kojim se tragalo radi izdržavanja zatvorske kazne od 12 mjeseci na koju ga je osudio Osnovni sud u Kotoru zbog prevare. Pačavra je početkom 2008. lažnim prikazivanjem pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti vozila od 22.316 eura, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Akcije

Prodaja slika za pomoć Džanki
Članovi slikarskog ateljea “L'art Corner” u Sarajevu pridružili su se akciji prikupljanja pomoći za Nisveta Džanku. Inicijatori akcije dogovorili su se da izložene radove ponude po simboličnim i jedinstvenim cijenama - slike rađene u tehnici ulja na platnu po cijeni od 100 te pastele i grafike po cijenama u rasponu od 50 do 80 KM, javlja Fena.

Sud BiH

Nepoznata sudbina Nurke Bajića
Na suđenju za zločine u Rogatici, svjedok Tužilaštva BiH ispričao je da je od nevjeste saznao da je njegov brat Nurko Bajić od supruge i djece odvojen u mjestu Borike u junu 1992. godine, od kada mu se gubi svaki trag. Zoran Marjanović optužen je da je u mjestu Marina Homora (općina Rogatica), zajedno s nekoliko pripadnika Vojske RS, uhapsio bračni par Bajić i njihovo četvero maloljetne djece. 

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

F=H==

APELI Bijeljinac Jasmin Smajkić nada se izlječenju

Donacija za škole sa područja Goražda

Predstavnici Fondacija „Obrazovanje gradi BiH” i „Mara” iz Amsterdama jučer su dopremili komplete školskog pribora i projektor za potrebe učenika područnih škola Sadba, Berič i Bogušići kod Goražda. Ruksaci sa priborom za više od 150 učenika kupljeni su zahvaljujući novčanim donacijama studenata iz Holandije. Prema riječima Mersihe Tufekčić iz „Obrazovanje gradi BiH”, ova fondacija već drugi put učestvuje u ovakvim projektima, sada u partnerstvu sa prijateljima

4KI=?E E FHE>H = # KčAE=
iz Holandije s kojima sarađuju već tri godine. - Vjerujemo da je obrazovanje jako važno, da ono treba da donese razliku u odnosu na prošlo vrijeme i zato smo jako sretni što na ovaj način pomažemo obrazovanju na Balkanu - kazala je Anuk Fišer (Anouk Fisher) iz fondacije „Mara”. „Mara” je osnovana 1993. godine u Lidenu i u Holandiji ima sedam ogranaka. Tri puta godišnje borave na Balkanu s ciljem upoznavanja i pomoći mladima u ovom dijelu Evrope. Al. B.

Donacija studenata iz Holandije

Bijeljinac Jasmin Smajkić (24) već šest godina je na hemodijalizi jer od punoljetstva njegovi bubrezi su van funkcije. 

LE >K>HAC >E E =čE LE žELJ
Za operaciju u francuskom gradu Tuluzu potrebno 40.000 eura Stalna dijaliza

Tri puta sedmično po četiri sata boravi u Internacionalnom dijaliza centru u Bijeljini, gdje mu se prećišćava krv. Jedina nada za bolji život je transplatacija bubrega, koja u francuskom gradu Tuluzu košta 40.000 eura. Jasminovi roditelji Kadrija i Izet su nezaposleni, preživljavaju od povremenih i sezonskih poslova i ne mogu obezbijediti potreban novac. - U porodici nikad niko nije bolovao od bubrega, a kad je Jasmin imao 17 godina otkriveno je da njegovi bubrezi sve slabije rade. Ubrzo je morao i na hemodijalizu i posebno smo zahvalni doktorici Ljilji Lukić, upravnici Centra u Bijeljini, za svu pažnju i razumijeva-

Jasmin sa majkom: Već šest godina na dijalizi

(Foto: G.Bobić)

nje. Jedina nada, ipak, je novi bubreg koji bi za njega

Šta mi se (ne)sviđa u Teočaku
- Teočak je lijepo mjesto, ali fali puno toga. Da li si sretan što ovdje živiš i što mladi odlaze odavde nikoga to ne zanima. Mnogi nerado odlaze kako bi našli radno mjesto, a nije rijedak slučaj da neki od njih traže i azil u zemljama zapadne Evrope. Mladi se rijetko opredjeljuju na brak, a često se žene i udaju iz interesa samo da bi se izvukli iz ove situacije. Treba nam više mjesta za druženje, zajedničkih skupova. Prije rata imali smo kino, Dom kulture. Za 

E E= E FHEšJ= 

J=JE E KF=JA
Jasmin sa porodicom živi u ulici 27. marta broj 206 u Bijeljini. Za sve one koji su u mogućnosti i žele da mu pomognu, njegov kontakt telefon je 00387 065/478-018, a broj KM žiroračuna kod Bobar banke je 565 00100019470 94. Moguće su i uplate iz inostranstva, a sve informacije mogu se dobiti od porodice Smajkić.

značio i novi život - kaže majka Kadrija. Majka je ponudila svoj bubreg, ali nakon analiza u Tuzli i na VMA u Beogradu, iz zdravstvenih razloga ona ne može biti donor.

Dalje pretrage
Zahvaljujući angažmanu šire porodice, posebno Jasminove amidžince Bedrije Smajkić, uključen je u specijalizovani program

NVO “Otvorena mreža” Almira Ćehajića Batka. No, kako BiH nije članica “Eurotransplanta”, potrebno je da prikupi 22.000 eura kako bi uopšte mogao otići u Tuluz na dalje pretrage, a potom još 18.000 eura da bi ušao u donorski program. Nakon medicinske obrade i pripreme u Tuluzu, čekao bi još tri do šest mjeseci na operaciju. E. MUSLI

Elvis Salkanović

pozorište ovdje ljudi znaju samo sa TV-a – kaže Elvis Salkanović, nezaposleni elektroinstalater. E. Dž.

1CHA#AJ=H=CHALC@HLAJ=
Nastala šteta veća od 2.000 maraka
Koliko je opasno paljenje suhe trave,korova i drugog niskog raslinja pri pripremi poljoprivrednog zemljišta uoči dolaska proljetnih sjetvenih i drugih radova pokazuje i prek požar koji je izbio u selu Vrbovac kod Odžaka. U tom požaru je prema službenim informacijama Kantonalnog MUP-a izgorjelo čak pedeset prostornih metara ogrjevnog drveta, a da nisu intervenirali vatrogasci lokalizirajući požar isti bi se proširio i na porodične kuće. - Izrezana i posložena u dvorištudrva bagremaihrasta u cjepanicama brzo je zahvatila vatrena buktinja i ona su izgorjela. Pozvani su vatrogasci koji su uspjeli ugasiti požar i spriječiti njegovo širenje na kuće. Postoje osnovi sumnje da je nekontroliranom paljevinom i požarŠteta u samo ovom požaru je veća od 2.000 maraka, međutim na području Posavskog kantona svakodnevno se nekontrolirano pali nisko raslinje pri čemu požari, kao nedavno u Tolisi, u rejonu Gradišta, uništavaju šumska bogatstva,usjeve, a prijete i posavskim voćarskim kulturama. Kako bi se povećala svijest samih poljoprivrednika koji nepromišljenošću i s velikom dozom neopreznosti pale korov jučer je reagirala i Služba za civilnu zaštitu i nadzor općine Orašje. Oni upozoravaju građane da pri izvođenju proljetnih radova na poljoprivrednom zemljištu, a riječ je o paljenju korova, primjenjuju mjere opreza jer u suprotnome mogu izazvati požare većih razmjera. N. TROGRLIĆ

Civilna zaštita u Posavini poziva na oprez pri paljenju korova 

=>H=EEšJH=FHILAJ=H=
Općinski sud nepravosnažnom presudom zabranio je štrajk sindikata osnovnih škola Livanjskog kantona koji je započeo 8. februara pa prijenekoliko dana“zaleđen do ispunjenja uslova štrajkača” koji su vezani za isplate plaća, usvajanje budžeta, formiranje Vlade LK i poštivanje kolektivnog ugovora. Plaće su već isplaćene, a prema ocjeni Ministarstva obrazovanja LK ispoštovan je i kolektivni ugovor, ali još nije formirana Vlada niti usvojen budžet za 2012.godinu. Tužbu je pokrenulo resorno kantonalno ministarstvo 16. februara ove godine, a nakon glavne rasprave održane u ponedjeljak, donesena je nepravosnažna presuda na koju nezadovoljna strana ima pravo žalbe Kantonalnom sudu. - Očekuje se da Ministarstvo obrazovanja po ovom pitanju sazove i konferenciju za novinare - izjavio nam je pravni savjetnik u Vladi LK Ivica Ćosić koji je na sudu i zastupao spomenuto ministarstvo. A. K.

Općinski sud Livno

Nedavno je gorjelo i u Tolisi

om izvršeno krivično djelo izazivanja opće opasnosti. Naši su inspektori uradili

uviđaj i tragaju za licima koja su izazvala požar - kažu za naš list policijski izvori.

IHA@>I=IE =J
VLADA SBK Zastupnici usvojili nacrt zakona

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012. 

!

Vlada Srednjobosanskog kantona na prijedlog resornog ministra Nijaza Heleza usvojila je Nacrt zakona o komunalnim djelatnostima koji je upućen u dalju proceduru. 

K=A @A=JIJE E@K = =J=E EL ŽA== @EAEE ?LEAćA
Obradovane Bugojanke

OO SBB BiH Bugojno

Izvršena raspodjela sredstva za muzičke škole

Javne rasprave
- Ovo je vrlo značajan zakon jer njegovim konačnim usvajanjem stekli bi se uslovi za konačno uređenje ove oblasti na nivou kantona kazao je ministra Helez. Početak procedure oko donošenja zakona podržao je i ministar pravosuđa i uprave , Zoran Luković koji jenaglasio kakoje SBKjedan od rijetkih kantona koji nema uređenu ovu oblast, te da su u primjeni zakonska rješenja iz SR BiH. Na donošenju ovog zakona još ranije insistirao je Klub potrošača srednja Bosna. Nacrt zakona upućen je u skupštinsku proceduru, a nakon toga bit će održane i javne rasparave po općinama. Na prvom djelu sjednice na prijedlog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Joze Jurine donesena je i odluka o akontativnoj ras-

Općinski odbor Saveza za bolju budućnost Bugojno na štandu ispred svojih stranačkih prostorija u ulici Zlatnih ljiljana dijelili su cvijeće pripadnicama ljepšeg spola, svojim sugrađankama na taj način čestitajući im 8.mart. - Na ovaj način pored čestitanja želimo skrenuti pažnju na značaj žena u društvenom životu i politici

KFEIEL=E LA č=LA

uopšte. Mislim da je uloga žena u današnjem životu značajna – kaže Edin Tihak, predsjednik bugojanskog SBB-a. Ovom prilikom podijeljeno je oko 500 karanfila i ruža, a u ovoj stranci su zadovoljni i brojem novih članova, koji su na istom mjestu potpisali pristupnicu za članstvo u SBB Bugojno. Az. M.

Ministri podržali nacrt zakona

podjeli sredstava za sufinansiranje muzičkih škola. Prema ovojodluci muzičkeškole će dobijate sredstva svaki mjesec u sljedećim iznosima: Osnovna muzička škola Travnik 16.667 KM, Osnovna muzička škola Bugojno 15.833 KM, Osnovna muzička škola Novi Travnik

12.000 KM, Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac, Novi Travnik 38.833 KM Ukljkučujući i područne odjele ove školeu Jajcu,Novoj Biloj, Vitezu i Busovači.

Hitne intervencije
Na prijedlog Kantonalne uprave za Civilnu zaštitu Vla-

da SBK je izdvojila po 10.000 maraka za hitne intervencije općinama Gornji Vakuf, Fojnica i Kreševo. Riječ o tri općine u kojima je tokom nedavni obilnih snježnih padavina bilo proglašeno stanje elementarne nepogode. Nastavak sjednice zakazan je za ponedeljak. K. K.

Dolaskom toplog i sunčanog vremena u Jajcu je započela i turistička sezona. Sve češće u gradu se može sresti gosti iz slovenije, Francuske ili SAD-a.

2LAć= >H FIAJ= =?K

Počela turistička sezona

Inače u zadnje tri godine Jajce je izraslo u pravu turističku atrakciju zbog atraktivnih kulturnih i prirodnih potencijala. Prema statisti- 

š IA JH=C= = '$ AIJ=ED I F@HKč= CHALH>=IA HACEA
Upoznavanje porodica sa pravima, koja su predviđena Zakonom o nestalim licima

Tribina ICMP-a održana u Bugojnu

Lindsi i Damian u Jajcu

Lindsi (Lindsay) i Damian došli su u Jajce iz daleke nam Amerike. Odlučili su posjetiti grad iz razloga što su puno o njemu čitali na internetu. Mjesec mart izabrali su prvenstveno da bi izbjegli velike gužve i vrućine koje vladaju tjekom ljeta. U kraljevskom gradu boravili su tri dana.

kama koje vode turistički radnici kraljevski grad u 2011. godini posjetilo je 20.000 turista što je i najveća broj u odnosu na poslije ratno vrijeme. Najviše turista dolazi sa prostora bivše Jugoslavije, zatim Francuzi, Talijani. Zabilježeni su turisti iz SAD-a, Japana, Kine, Koreje, Kanade. V. Bo.

Šahovski klub Donji Vakuf proteklih dana bio je organizator seniorskog prvenstva. Na turniru je učestvovalo 11
Đukarić, Holidej i Suljić prezentirali podatke Malobrojni učesnici tribine 

= JKHEHK KčAIE=

Šahovski klub „Donji Vakuf“

šahista. Prvo i drugo mjesto podijelilisu NaserŠarić iAbaz Omeragić a treće Danijel Radić i Abdulah Čepalo. N. R.

Međunarodna komisija za nestala lica u Bugojnu je upriličila tribinu za predstavnike porodica nestalih lica s područja ove i susjednih općina. Istaknutoje kako se na području tri općine gornjovrbaske regije još traga za 96 nestalih lica, i to na području Bugojna za 57, Donjeg Vakufa 34, a Gornjeg Vakufa pet nestalih osoba. O procesu traženja i identifikaciji, te brojnim proble-

mima sa kojima se susreću tokomrada govorio je Rajko Đukarić, istražitelj pri Institutu za nestala lica BiH. - Svrha tribine je upoznavanje porodica sa pravima, koja su predviđena Zakonom o nestalim licima usvojenom od bh. vlasti još krajem 2004. godine. Informisali smo članove porodica nestalih o tome šta je na planu ekshumacija predviđeno u ovoj godini te o našem pre-

traživaču - centru za upit o nestalima –rekao je Đukarić. Inače, još oko jedne trećine nestalih nisu pronađeni, a to je između 8.000 i 10.000 ljudi. - Mi smo veoma zadovoljni sa doprinosom koji su dali Institut i ICMP u dosadašnjem radu na ekshumaciji i identifikaciji nestalih osoba. Radi se o dvije trećine pronađenih i identifikovanih osoba – kaže Metju Holi-

dej (Matthew Holliday), koordinator Odjela pravda i inicijative civilnog društva pri ICMP-u. Amela Suljić, predstavnica ICMP-a, naglasila je da prema pomenutom Zakonu članovi porodica nestalih imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, besplatno školovanje djece, kao i pravo na priporitet pri obrazovanju i zapošljavanju. Az. M.

Sa održanog takmičenja 

"

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

I=H=ALIE =J

VATROGASCI Betonske prepreke onemogućuju prilaz srcu Baščaršije

Kuća porodice Kolar i ulaz u tunel

Sporazum o naknadi radi reguliranja imovinskopravnih odnosa za preuzeto zemljište za potrebe izgradnje spomen-obilježja “Tunel D-B” potpisali su jučer

8=@= 5 KFE= H=JE JKA @ FH@E?A =H

Sporazum o naknadi za zemljište

mir, otkup i rješavanje imovinskopravnih odnosa, a u toku je izrada i idejnog rješenja. Tunel će biti u ingerenciji Vlade KS, tačnije Ministarstva za boračka pitanja. Iduće
Mapa hidranata i zatvorenih ulica u staroj gradskoj jezgri

Alija Kolar potpisuje sporazum

,= IA =F=E *AEIJ= ILA >E @ JAA= ECHA
Požar na trgovkama treba nam biti opomena, kaže Tucak Pokvareni hidranti na području cijelog grada, a oni ispravni su pod ključem
probiti do “Kolobare”. Ne daj Bože da je vatra buknula u blizini “Mrkve” ili kod Bezistana, sve bi bilo spaljeno do temelja, jer se tim objektima zbog čunjeva ne može prići ni s jedne strane. Morali bismo postavljati šine, što bi oduzelo previše vremena ističe Tucak. Prema njegovim riječima, PVB će od premijera Kantona Fikreta Musića i načelnika starogradske općine Ibrahima Hadžibajrića tražiti da se ove prepreke što prije uklone.

(Foto: B. Bećirović)

vlasnik zemljišta Alija Kolar, ministar za boračka pitanja KS Nedžad Ajnadžić, načelnik općine Ilidža Senaid Memić i Ljiljana Pelidija, v. d. direktora Zavoda za izgradnju KS. Cilj potpisivanja je okončanje eksproprijacije zemljišta na ulazu u tunel s Butmirske strane, koja je koštala oko 200.000 maraka. Kako je rečeno nakon potpisivanja, sljedeći korak je proširenje pojasa oko tunela But-

sedmice počinje primopredaja koju će raditi porodica Kolar s Fondom memorijala. - Nama je već 15 godina bila želja da se od “Tunela D-B” napravi spomen-obilježje i da to bude javni objekt - rekao je Bajro Kolar, sin Alije Kolara. On je s Ajnadžićem potpisao i sporazum o otkupu i preuzimanju eksponata koji se nalaze u njegovoj kući, a sastavni su dio spomeničkog kompleksatunela. Z. K.

Sve sporedne ulice i prilazi Baščaršiji blokirani su postavljanjem betonskih prepreka, čime nadležni iz općina Stari Grad i Centar žele zaustaviti daljnje uništavanje dotrajalih ploča u Ferhadiji i spriječiti ulazak vozila u staru gradsku jezgru.

Gubljenje vremena
Međutim, u slučaju požara, betonski čunjevi vatrogascima predstavljaju veliki problem, u šta smo se svi mogli uvjeriti i prilikom nedavnog gašenja vatrene stihije na trgovkama, kazao je Ismet Tucak, komandir Profesionalne vatrogasne brigade. - Ovaj požar na čaršiji treba nam biti dobra opomena. Samo pukom srećom izbjegnuta je veća tragedija. Ovaj put uspjeli smo se brzo

Iz Turističke zajednice KS preporučuju

0@=A = HF== IA= 7=E
Iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuju šetnju na krpljama oko sela Umoljani i Gradine na Bjelašnici. Organizator ture je turistička agencija “Green Visions”, čiji se prostorije nalaze u Radničkoj ulici. - Nakon dolaska u selo krećemo na krpljama od stare bosanske džamije građene u tradicionalnom stilu. Prolazimo pored starih vodenica i prekrasnog izvora koji se koristi stoljećima za mljevenje žita. Obilazimo greben Orlovca, do kanjona Rakitnice, koji se otvara pred nama. Laganim hodom uz brdo dolazimo do kaskada Studenog potoka. Odatle ulazimo u Studeno polje, gdje vrluda Studeni potok i pred nama se otvara pogled na Obalj. Ljetni katuni na Gradini nalaze se u blizini - kažu iz Turističke zajednice KS. Polazak je planiran u devet sati, a cijena izleta je 45 KM po osobi i uključuje prijevoz i stručnog vodiča. A. Na.

Prosjek starosti
- Na terenu nam problem predstavljaju i neispravni hidranti koji su na svakom koraku. Godinama pričamo da oni u svakom momentu trebaju biti ispravni i nama

Betonski čunjevi prema Zlatarskoj ulici 

AEIFH=LE DE@H=JE
Prema mapi koju posjeduje PVB, neispravni hidranti nalaze se u ulicama Safvet-bega Bašagidostupni. One koji nisu pokvareni radnici preduzeća “Vodovod i kanalizacija” drže pod ključem. Tražit ćemo da i nama ustupe ključeve naglašava Tucak. Među problemima u Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Tucak ističe i ća, Kovači čikma, Telali, Čurčiluk veliki i mali, Gazi Husrev-begova, Halači, Trgovke... starosnu dob vatrogasaca. - Prosjek starosti naših vatrogasaca je oko 43 godine. Od 2006. godine tražim da mi dozvole da primim mlađe ljude, jer mnogiodlaze u penziju. Međutim, ruke su mi svezane bez saglasnosti nadležnih - rekaojeTucak. A. NALO 

š AF=J KH Fž=H=
Kako saznajemo iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, zvanično još nije poznato šta je uzrokovalo požar na Baščaršiji koji je u srijedu buknuo u orijentalnom kafiću “Damask”. - Očekujemo izvještaje sudskih vještaka građevinske i elektro struke u kojem će biti detaljno opisan način na koji je došlo do požara - rečeno nam je u Tužilaštvu. L. K. Č.

Načelnik Novog Sarajeva Nedžad Koldžo zajedno s predstavnicima MZ “Hrasno” obišao je porodicu Kurtović u ulici Mahmuta Mahmutovića na broju 43, u naselju Kanara.

7HKčEE Fć FH@E?E A=FIAC >H?=
Ovojporodici, kojaje bezikakvih primanja, uručena je jednokratna pomoć. - Demobilisani sam borac bez posla, kao i moja supruga i sin. Stolarska radio-

Predstavnici općine Novo Sarajevo

nica u kojoj sam radio i tako izdržavao porodicu zbog neispravnih instalacija izgorjela je do temelja u oktobru prošle godine - rekao je Hido Kurtović. Z. K.

Kurtović: Bez primanja

>EEI

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012. 

#

PROIZVODNJA Nema prepreka da “Umarex” preuzme “Pobjeda Sport”

5FH HEAšA K /H=ž@A IJEžA ELAIJE?E= @ EE E F AKH=
Njemačka kompanija će prihvatiti kompromis koji je predložen

’4=EBBAEIA’ AF=O šEHE HAžK JHCL=?=
Web-trgovina u BiH je u svojoj uzlaznoj fazi. Veliki doprinos tome je e-pay usluga “Raiffeisen banke”, koja je zaživjela krajemprošle godine. Od njenog puštanja u rad broj trgovaca - njenih korisnika konstantno raste, a sve je veći i interes građana za ovaj način trgovine, saopćeno je iz “Raiffeisena”. Korištenjem usluge e-pay građani BiH mogu sigurnije kupovati preko interneta i plaćati u domaćoj valuti. Osim toga, plaćanjem putem e-pay usluge građani ostvaruju uštede novca i vremena. - Još smo jednom pokazali inovativnost i usmjerenost ka praćenju novih trendova u poslovanju - izjavio je Mihael Miler (Michael Müller), direktor “Raiffeisen banke”. Karlhajnc Dobnig (Karlheinz Dobnigg), član Uprave “Raiffeisen banke” za poslovanje sa stanovništvom, istakao je da su za sigurnost samog sistema implementirani najstrožiji sigurnosni standardi.

Web-trgovina u uzlaznoj fazi

Nakon dogovora s resornim ministarstvom, otklonjene su sve prepreke da njemački “Umarex” preuzme goraždansku firmu “Pobjeda Sport”, kazao nam je ministar privrede Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Demir Imamović. Vlada Federacije BiH odobrila je upis većinskog paketa dionica na stranog investitora, ali pod uvjetom da tehničko-tehnološka dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme ostane u njenom vlasništvu. Nakon što je strateški partner najavio odustajanje, a kantonalna vlast zatražila izmjene odluke, Vlada FBiH pristala je da spornu dokumentaciju ustupi “Umarexu” trajno i bez naknade. - “Umarex” će prihvatiti

Predviđena obnova proizvodnih linija

kompromis koji je predložen, a zajedno ćemo, BPK Goražde, “Pobjeda Sport” i “Pobjeda Rudet”, kao dvije firme koje su pogođene ovom odlukom, nastojati riješiti ovaj spor, koji

se pojavio toliko godina nakon privatizacije - kaže Imamović. Na ovaj način trebale bi biti konkretizirane aktivnosti u vezi sa preuzimanjem 76 posto vlasništva nad

“Pobjeda Sportom”, što će donijeti investiciju od milion i po eura u naredne tri godine, obnovu proizvodnih linija za “start” municiju, potom bojevu, a na kraju i zračnu municiju. Al. B.

’L=’ F@EAE F=AJ= FHEL@=
U Osnovnoj školi “Džemaludin Čaušević” u sarajevskom naselju Švrakino Selo više od 40 posto mališana živi u iznimno teškim socio-ekonomskim uvjetima. Na poziv jednog od profesora ove škole, Mesna industrija “Ovako” donirala je pomoć u hrani, 100 paketa proizvoda, koja je podijeljena onima kojima je najpotrebnija. - Hvala Mesnoj industriji “Ovako” na ovom velikom poklonu, koji treba da bude ogledni primjer drugim fir- Potvrđen status društveno odgovorne kompanije mama - rekla je Haša Albinović, direktorica škole. Učešćem u ovom projektu Mesna industrija “Ovako” potvrđuje status društveno odgovorne kompanije, koja dio dobiti, sada već tradicionalno, dijeli sa svojim vjernim potrošačima, saopćeno je iz ove kompanije. - Zaista nam je uvijek čast učestvovati u ovakvim projektima te ćemo se truditi da ovu praksu nastavimo i ubuduće - rekao je Tarik Mutevelić, predstavnik Mesne industrije “Ovako”.

Pomoć sarajevskim školarcima

Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 113.257,38 KM. Najveći porast vrijednosti zabilježile su FBIH obveznice ratnih potraživanja serije J od 10 posto, dok je najveći pad registrirao emitent HT, od 2,93 posto, dostigavši cijenu od 7,96 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka” po kursu

06 HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@

Promet od 113.257 KM

od 8,97 KM. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “MI Group” (8.850,33 KM), po kursu od 4,20 KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (21.199,82 KM), po kursu od 19,59 KM. Na sekundarnom, promet je ostvaren dionicama emitenta “Europa” po kursu od 22,51 KM.

VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0,98% w 1.511,74 SASX-10 0,31% w 760,64 SASX-30 0,05% 909,82

U svečanoj sali hotela “Radon Plaza” organizirana je proslava u povodu pete godine izlaženja horeca magazina “BeHa caffe”, specijaliziranog časopisa za ugostiteljstvo, na kojoj su se okupili vlasnici i menadžeri ugostiteljskih objekata iz mnogih krajeva BiH. - Cilj nam je bio da okupimo sve poslovne partnere u “Radon Plazi”, s kojom, mo-

2HI=LA K>EA

Pet godina “BeHa caffea”

Otvoren moderni objekt

ram istaći, imamo izuzetnu saradnju, te da, ujedno, prestavimo novi broj našeg specijalnog izdanja top 50 bh. restorana - rekao je Tino Arapović, vlasnik magazina. Kako je kazala Minja Pejanović, urednica magazina, “BeHa caffe” je jedini ovakav magazin u BiH, a promovira sve novosti u svijetu ugostiteljstva. A. Ca.

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi kroz 71 transakciju ostvaren je promet od 128.688,58 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske”, od
S otvorenja objekta: Zaposleno 20 radnika 

=LAćE FHAJ IJL=HA =?E== ’AFJAH B@=’

Trgovina od 128.688 KM

14.977,49 KM po prosječnoj cijeni od 1,47 KM. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet ostvaren je akcijama ZIF-a “Zepter fond”, od 4.165,80 KM po prosječnoj cijeni od 5,30 KM.

w

w

Arapović: Izuzetna saradnja s “Radon Plazom”

Pejanović: Jedini magazin ove vrste u BiH

Domaći trgovački lanac “Škafa” otvorio je u Krajini još jedan tržni centar. U općini Bužim otvoren je moderni prodajni centar, u kome je zaposleno 20 novih radnika. Iz ove kompanije naglašavaju da su jedan od rijetkih trgovačkih lanaca koji u posljednje vrijeme zapošljava nove radnike i svojim

’Š=B=’ E K *KžEK

kupcima nudi najniže cijene. U ponudi su najraznovrsniji artikli - odjeća, obuća, tehničke roba, prehrambeni proizvodi... Pored Bužima, “Škafa” već 24. marta otvara novi tržni centar u Velikoj Kladuši, na 2.400 kvadratnih metara, što će biti najveći trgovački centar u ovom gradu. N. V.

BIRS FIRS

VRIJEDNOST INDEKSA 0,03% w 813,29 0,40% w 1.810,83

BERZANSKI BAROMETAR ZA 9. 3. 2012.

Euro/dolar 1,3130 w 1,09%

Nafta 125,86 $ po barelu 0,33%

w

Zlato 1.700,70 $ po unci 0,12% 

$

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

?H= DHE=

Objekt u kojem su zapošljavane maloljetnice

Suadu Haliloviću, osumnjičenom i za spolni odnos s djetetom, određen pritvor
Službenici Federalne uprave policije (FUP) podnijeli su Kantonalnom tužilaštvu u Travniku prijavu protiv Suada Halilovića zvanog Suvo zbog sumnje da je počinio krivična djela spolni odnos s djetetom i navođenje na prostituciju. cama, kako saznajemo, odvijala se u ugostiteljskom objektu “Amsterdam”, vlasništvo Halida Islamovića zvanog Halda, koji se nalazi u bugojanskom naselju Voznik. U “Amsterdamu” su radile maloljetnice uglavnom s područja Srednjobosanskog kantona i Zenice. Islamović je nedavno umro i objekt je trenutno zatvoren.

,ALčE?A @ E " C@E= =L@E = FHIJEJK?EK

Prijavljen konobar iz Bugojna 

AHIA@ 0=@žEć KD=FšA K =CHA>K
Nije se odazvao pozivu za izdržavanje dvoipogodišnje kazne zatvora zbog pokušaja ubistva Fatmira Mujaja u Sarajevu
Mersed Hadžić zvani Mirso Švicarac, koji je bio u bijegu od početka godine, kada se nije javio na izdržavanje dvoipogodišnje kazne zatvora u Tuzli, uhapšen je jučer u Zagrebu, saznaje “Dnevni avaz”.

'Avaz' saznaje Nakon dvomjesečnog skrivanja u Hrvatskoj

Tražio odlaganje
- Informacija o njegovom hapšenju još nije zvanična, ali imamo saznanja od istražnih organa Hrvatske da je Hadžić uhapšen saznajemo od izvora bliskih našem listu u MUP-u TK. On se trebao javiti u Kaznenopopravni zavod Tuzla 12. januara ove godine na izdržavanje kazne zbog pokušaja ubistva Fatmira Mujaja u sarajevskom klubu “Incognito” 2008. godine. Mersed Hadžić dva puta je tražio odlaganje izvršenja kazne, što mu je i odobreno, da bi se nakon toga ponovo počeo skrivati. U bijegu od policijskih i pravosudnih organa BiH poslije ranjavanja Mujaja

Mersed Hadžić zvani Mirso Švicarac na Interpolovoj potjernici

Objekt zatvoren
Halilović je, kako je saopćeno iz FUP-a, u periodu od 2009. do 2011. godine, radeći kao konobar u dva ugostiteljska objekta u Bugojnu, upoznao dvije maloljetne osobe s područja Srednjobosanskog kantona, koje je zaposlio u ovim ugostiteljskim objektima, a potom s njima imao seksualne odnose. Djevojčice je, također, navodio na prostituciju, iskorištavajući njihovo teško materijalno stanje kao i nerazvijeno stanje svijesti, s obzirom na to da je riječ o osobama od 12 i 14 godina. Omogućavao je većem broju osoba da maloljetnice seksualno iskorištavaju, od čega je ostvarivao imovinsku korist. Prostitucija s maloljetni-

Ugovarao poslove
Na spratu kuće imale su obezbijeđen smještaj i, prema riječima našeg dobro obaviještenog izvora koji je želio ostati anoniman, tu je Halilović često viđan. Osim u ovaj objekt, Halilović je s maloljetnicama dolazio i u druge objekte u Bugojnu, gdje je ugovarao poslove. Nakon što je uhapšen Halilović je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Travniku. Haliloviću je po zahtjevu Tužilaštva Kantonalni sud Novi Travnik odredio jednomjesečni pritvor. Kako saznajemo, Halilović je bio oženjen i ima dvije maloljetnekćerke. Am. K.

već je bio dvije i po godine. Tada se krio u Švicarskoj, odakle je isporučen u BiH u aprilu prošle godine.

Izvršen pretres
Nakon ponovnog bijega, odnosno nejavljanja na izdržavanje kazne, za Hadži-

ćem je bila raspisana i Interpolova potjernica. Dva dana prije nego što se trebao javiti u KPZ Tuzla, Hadžić je privođen na saslušanje u Tužilaštvo TK zbog prijave Adnana Balijagića, sina tuzlanskog advokata Faruka Balijagića, da

mu je prijetio vatrenim oružjem. Nakon toga pretreseni su stanovi i kuće koje Hadžić koristi u Tuzli i Seljublju. Policija tom prilikom nije pronašla ništa, a Hadžić je pušten na slobodu. A. Mu.

,KšAL= >AIE?= =F=E= JH=LK = IL EL=@E
Vlasniku bazena Esadu Bešiću pričinjena šteta veća od 10.000 KM, jer je, osim objekta, izgorio i ostali inventar
objekt, čime je vlasniku, prema njegovoj procjeni, pričinjena materijalna šteta veća od 10.000 maraka. Dojavu o požaru vatrogasci su dobili od Policijske stanice u Kozarcu. Mustafa Fazlić, komandir DVD Kozarac, kaže da je u trenutku dolaska na bazen požar već bio u poodmakloj fazi. - Ugasili smo vatru na pomoćnom objektu, a potom i požar na susjednoj parceli koji je prijetio da zahvati i susjedne kuće. Riječ je o površini od 21 dunuma. Požar je izazvala vlasnica parcele koja je livadu jednostavno zapalila. U jednom trenutku vatra se, zbog jakog vjetra, otela kontroli, tako da je prava sreća što smo na vrijeme odreagirali - kazao nam je Fazlić. Bešiću su u požaru izgorjele baštenske stolice, stolovi, mašina, razni alat, kafe-aparat. - Kad sam došao na bazen, umalo se nisam onesvijestio. Izgorjelo je sve ono U požaru koji je prekjučer oko podneva izbio na pomoćnim objektima bazena “Kozarac” u Kozarcu kod Prijedora, vlasništvo Esada Bešića, izgorio je pomoćni

Izgorio pomoćni objekt bazena u Kozarcu

Policija iz Laktaša uhapsila je P. S. iz ovog mjesta, koji je osumnjičen da je počinio četiri krađe. Policijskoj stanici u Laktašima prekjučer oko 10 sati prijavljeno je da je iz prostorija fudbalskog kluba Laktaši nestala metalna kasa, a nakon obavljenog uviđaja, zbog sumnje da je počinio ovo krivično djelo, uhapšen je P. S., kod kojeg

7H= =IK E FHIJHE= BK@>=IC K>=

Hapšenje u Laktašima

je pronađena i oduzeta kasa. Utvrđeno je da je dva puta provalio u Narodnu biblioteku “Veselin Masleša” u Laktašima, odakle je odnio dva digitalna fotoaparata, LCD monitor, kao i da je iskoristio odsustvo vlasnika i ušao u otključan stan u Laktašima, iz kojeg je ukrao zlatni nakit i novčanik s ličnim dokumentima. B. S.

Spec 
Nepoznate osobe su u provalnoj krađi iz tuzlanskih prostorija Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH odnijele dva monitora i centralnu računarsku jedinicu, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.Provalna krađa izvršena je u noći između 7. i 8. marta.Policija je obavila uviđaj i radi na rasvjetljavanju ovog događaja.

Vatrogasci na zgarištu bazena u Kozarcu

(Foto: D. Stojnić)

Bešić: Sve bilo spremno za otvaranje sezone

što mi treba za otvaranje sezone. Imam namjeru da tu ženu tužim, jer neko mora odgovarati za štetu koju sam pretrpio - kazao je jučer ogorčeno Bešić. Izvještaj o ovom požaru koji je, prema nezvaničnim

saznanjima, izazvala starija žena, koja se kao registriran psihički bolesnik u nekoliko navrata liječila u psihijatrijskimustanovama uBiH iinozemstvu, policija je proslijedila prema Okružnom tužilaštvuuBanjojLuci. M. Z.

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012. 

%
Velika materijalna šteta

SLUČAJ TURKOVIĆ Šta se dešavalo u kući strave u Hadžićima

*EšEJH=CLEH=ILAJ=L=K IJHKAELE@=?EA
U kući u kojoj su ubijeni Mithat Mekić i njegova trudna djevojka Lucija Salas-Kortez pronađen DNK materijal od čistača Hajrudina Memovića, dok DNK tragove dvije muške nepoznate osobe tek treba razjasniti

U Zavidovićima je u četvrtak poslije podne u ulici Huseina-kapetana Gradašćevića izbio požar na stambenom objektu. Prema dojavi građana, vatra je buknula u potkrovlju zgrade, a potom se brzo proširila na krovnu konstrukciju.Požar su gasila šestorica vatrogasaca,a stanari su evakuirani. Kako saznajemo, iako se u prvom trenutku činilo da je požar izazvala vatra iz dimnjaka, kasnije je ustanovljeno da su uzrok, ipak, električne instalacije. Gašenje je trajalo nekoliko sati zbog oteženog pristupa žarištu. Materijalnašteta je velika. Ar. M.

1CHE HL

Zavidovići

Memovićeva kuća strave u Binježevu u kojoj se desio monstruozni zločin

(Foto: F. Fočo)

Grobnica u kojoj su nađena tijela

Vještačenje bioloških tragova pronađenih u kući strave u ulici Binježevo na broju 2 u Hadžićima u kojoj su iz “heklera” kalibra devet milimetara brutalno izrešetani Mithat Mekić i njegova djevojka Lucija Salas-Kortez (Cortez), koja je bila u poodmakloj trudnoći, pomoglo je da se razjasne brojne nedoumice u vezi s njihovom likvidacijom. Prema potvrđenoj optužnici Tužilaštva BiH, ubistvo se dogodilo u noći između 1. i 2. marta 2010. godine.

nica bila plitka pa je postojala opasnost da leševe iskopaju divlje životinje.

Čistači omanuli
O ubistvu Mekića i djevojke na suđenju je svjedočio Sead Dumanjić, koji je kazao da je Zijad Turković isplanirao Mekićevu likvidaciju. - Zika je rekao da mu je došao drug iz Srbije i da hoće da ga 'proba', što znači da ga povede da zajedno izvrše ubistvo, a da se mi nakon ubistva pobrinemo za tijela. Kasnije mi je pričao da je, kad su ušli u kuću, digao kapu da ga Miki prepozna. Zijad mi je kazao: “Ispalio sam nekoliko metaka, ali životinja je opet krenula na mene. Ispalio sam još nekoliko i onda je bio gotov. Djevojku sam upucao tri puta u leđa i onda se 'osigurao' još jednim metkom u potiljak” - naveo je Dumanjić u svojoj izjavi. Memović i Aljović su po povratku iz Crne Gore dobili zadatak da uklone tragove likvidacije u Binježevu. Zapalili su namještaj iz kuće i sjedišta iz Mekićevog “passata”. Temeljito su očistili krvave tragove u kući i popravili oštećenja. Pronađene čahure zadržali su da bi ih mogli koristiti kao sredstvo ucjene, kojom prilikom su i uhapšeni, te se zločinačko klupko počelo razmotavati. Podsjećamo da su tijela ubijenih Mekićai Kortezpronađena tek nakon što se Tužilaštvu BiH obratio Isljam Kalenderipokazao gdjesubilaukopana. A. ALJIMI

Policija u Bosanskom Brodu, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije CJB Doboj, uhapsila je M. Ž. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznude i pokušaj iznude. Policijskoj stanici BosanskiBrod prekjučeru13 sati A. S. prijavio je da mu jenepoznata osobauputila dva prijeteća SMS-a, u kojima se od njega traži da na gradsko groblje donese i u koverti ostavi 2.500 eura. Istog dana S. M. primio je poruku, također s istog broja, u kojoj se traži 5.000 eura. Kod M. Ž. pronađen je ovaj novac i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Nakonispitivanja osumnjičeni je pušten na slobodu.

1KđEL= L=?

Bosanski Brod

Krv po zidu
Kao nalogodavc ubistava naveden je Zijad Turković, dok se kao neposredni izvršilac, osim Turkovića, navodi i optuženi Milenko Lakić zvani Laki. Osim DNK materijala čistača mjesta zločina Hajrudina Memovića, pronađeni su tragovi krvi po zidu, vratima, kauču te ostalim dijeloObdukcija tijela ubijene Bolivijke: Leš nagrizao kreč

vima dnevnog boravka, za koje je vještačenjem utvrđeno da pripadaju ubijenom Mithatu Mekiću. Na tepihu su pronađeni krvavi tragovi, za koje je utvrđeno DNK analizom da pripadaju nepoznatoj ženskoj osobi,

Mekić i Salas brutalno likvidirani iz “heklera”

najvjerovatnije Mekićevoj trudnoj djevojci. Prema navodima iz prve tačke optužnice, Mekić i kasnije ubijeni Mario Tolić su od Turkovića kupovali heroin. Pripreme za ubistvo Mekića otpočele su još u decembru 2009. godine, otkad je praćen kako bi se utvrdilo gdje živi i kuda se kreće. Zajedno s Turkovićem i Lakićem u pripreme su se zbog imovinske koristi uključili Sead Dumanjić i Isljam Kalender, koji su kasnije vrbovali optuženog Memovića i kasnije ubijenog Rajka Milovanovića Grgu. Vrbovan je i Fadil Aljović, koji je s Memovićem, kako se navodi u optužnici, naročito insistirao na ubistvu Bolivijke, koja je bila u visokom stepenu trudnoće. U noći ubistva, a nakon

što im je Memović pribavio ključeve kuće u kojoj su živjeli Mekić i njegova djevojka, u kuću su ušli Turković i Lakić. Jedan od njih dvojice je sa 19 hitaca z “heklera” kalibra devet milimetara pucao Mekiću i Kortez u glavu i grudni koš, koji su izdahnuli na licu mjesta. Podsjećamo da je u kući pronađen DNK materijal od za sada nepoznatih osoba, čiji profili još nisu razjašnjeni. Dumanjić i Isljam Kalender kasnije su Mithatovim “passatom” prevezli tijela u vikend naselje Šavnici u blizini Dumanjićeve vikendice. Zajedno s Milovanovićem iskopali su raku u koju su ubacili tijela i posuli ih živim krečom. Tijela su, na zahtjev Turkovića, prebacili na drugu lokaciju na Šavnicima, jer je prva grob-

Na gradskoj pijaci u Orašju pokradenesu 77-godišnja R.M. izDomaljevca i 45-godišnja M. B. iz Donje Mahale. - Starica R. M. pokradena je dok je šetala pijacom i razgledala izložene artikle. Džeparoš je iskoristio trenutak njene nepažnje i iz ručne torbice izvukao novčanik.Ona namjekazala da joj je kradljivac ukrao oko 1.200 maraka gotovine, bankovne kartice, ličnu kartu i putovnicu izdatu u susjednoj Hrvatskoj - rečeno nam je u policiji.Samo desetak minuta kasnije na gradskoj pijaci je izvršena provalna krađa u “golf 2”, kojim je upravljala M. B. iz Donje Mahale. Lopov je iz vozila ukrao radio s CD uređajem. Ta. T.

5J=HE?E KH=  

Orašje 

&

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

?H= DHE=

SARAJEVO Nakon seks-afere u gimnaziji na Ilidži

”Opel” u potpunosti izgorio

(Foto: S. Jordamović)

U požaru koji je jučer oko 7.15 sati izbio u sarajevskom naselju Hrasno u potpunosti je izgorio automobil “opel corsa” registarskih oznaka M74-E-064. Sudski vještak za protivpožarnu zaštitu utvrdio je da je požar namjerno izazvan upotrebom otvorenog pla- 

=AH =F=A= ’FA ?HI=’
Kafić “Que Pasa” u Sarajevu

Požar u sarajevskom naselju Hrasno

6KžE=šJLFHAKEIJH=CK FHJELFHBAIH=CACH=BEA
Škola Šefika Ćorića ukorila zbog diranja učenice po grudima Nakon saslušanja svjedoka tužilac će odlučiti ima li osnova za podizanje optužnice, kažu u Tužilaštvu Ispričala direktoru

mena. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a KS, a očevici kažu da je vatra iznenada buknula i brzo se proširila na cijelo vozilo. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, a policija traga za nepoznatimpočiniocima. L. K. Č.

Profesor geografije Četvrte gimnazije na Ilidži Šefik Ćorić, koji je od petog decembra prošle do 14. januara ove godine bio suspendiran s radnog mjesta zbog optužbi maloljetne učenice da ju je seksualno napastvovao, ponovo je na svom radnom mjestu među tinejdžerima. U međuvremenu je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu protiv Ćorića. - Tokom ovog mjeseca nadležni tužilac saslušat će određeni broj svjedoka te nakon toga odlučiti ima li osnova za podizanje optužnice protiv Ćorića - kazao nam je Meris Ćato iz Odjela za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Direktor ove gimnazije Šefik Dželović je zbog manjka dokaza o navodnom “pipkanju” učenice po grudima i neumjesnim komentarima Ćorićuizrekao pismenuopo-

Gimnazija na Ilidži: Djevojčica nema problema u školi

menu i vratio ga na posao. U školske klupe sjela je i gimnazijalka koja je optužila Ćorića da ju je prvog decembra prošle godine u kabinetu geografije, bez njenog pristanka, poprskao parfemom po grudima i za-

Kafić “Que Pasa”: Nije bilo povrijeđenih

(Foto: S. Jordamović)

U sarajevskom kafiću “Que Pasa” u ulici Džidžikovac jučer ujutro oko četiri sata izbila je pucnjava. Policija je ubrzo nakon toga uhapsila Kemala (35) i Ismeta (40) Balićevca, obojica iz Prijepolja, zbog krivičnog djela izazivanje opće opasnosti. U ovom incidentu, na

7D=FšAE =JAHE FK?=LA
svu sreću, niko nije povrijeđen, dok je na objektu nastupila materijalna šteta. O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na dokumentiranju ovog krivičnog djela. L. K. Č.

Ćorić: Neprimjereno ponašanje

tim ga rukom razmazao po tijelu. Roditelji, čiji je identitet poznat našoj redakciji, za “Avaz” govore o nezahvalnoj situaciji u kojoj su se našli zbog krajnje neprimjerenog ponašanja ovog profesora te savjetovali djevojčici da se drži podalje od njega. - Šta ćemo? On radi u školi kao da se ništa nije desilo. Mi smo našoj kćerki kazali da ga izbjegava koliko može. Znate, nije nam lako. Dijete tu ide u školu, a predaje i njenom bratu. Kako je naša porodica već do sada pretrpjela teške trenutke, odlučili smo da ga mi ne prijavljujemo policiji, jer bi nam to još više produžilo agoniju i naštetilo. Pustit ćemo da nadležno tužilaštvo odradi svoj posao - kažu roditelji. Djevojčica se, s obzirom na okolnosti, dobro osjeća i

za sada nema problema u školi. Gimnazijalka je osjetila veliku potrebu da nekom ispriča šta se desilo u kabinetu geografije između nje i profesora, pa je istoga dana zatražila pomoć od pedagoginje škole Ešefe Čengić i direktora Dželovića.

Vjeruju kćerki
- Ona je tada ispričala i da je Ćorić na jednom od izleta, koje on organizira, spavao čak u istoj sobi s učenicima. U toku noći tražio je i fizički kontakt s njom. Mi vjerujemo našoj kćerki - ističe majka djevojčice. Kako će se završiti ovaj skandal, koji je uveliko potresao ilidžansku gimnaziju i širu javnost, ovisit će o procjeni tužioca, kao i vjerodostojnosti djevojčicinog iskaza. L. KAVAZOVIĆ -ČAMDŽIĆ

Na improviziranoj pijaci u Dubrovačkoj ulici u Mostaru prekjučer je izbio požar u kojem su izgorjela tri objekta te djelimično oštećena još četiri. Uništeni su i brojni štandovi s voćem i povrćem. Na lice mjesta odmah po dojavi izašli su pripadnici Vatrogasne jedinice Mostar s dva vozila, koji su lokalizirali vatru, kao i službenici Policijske uprave Mostar, koji su nam kazali da uzrok požara još nije poznat. M. H.

7EšJAE šJ=@LE I LćA

Požar na improviziranoj pijaci

U požaru izgorjelo više objekata

oglasi

Dnevni avaz

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

19

evroritam
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 122999 10 Mals Sarajevo, 19. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

Vr{i upis po grupama za : -djecu i omladinu -bra~ne parove i starije bra~ne parove

-samce i samice srednje generacije

PLESNA
NAU^ITE PLESATI TANGO, VALCER ROCK & ROLL, RUMBA, CHA CHA DISKO

[KOLA
TERMINI PROBA PONEDJELJAK, ^ETVRTAK , SRIJEDA I PETAK U DVIJE GRUPE 18:00h i 21h UPIS I PRVA PROBA SRIJEDA

14. MART
Srijeda 21h

AEROBIC & SHOW DANCE

HIT PONUDA
Srijeda 20h

TERMINI PROBA SRIJEDA I PETAK OD 20h UPIS I PRVA PROBA SRIJEDA

14. MART

DAJEMO PRIVATNE SATE PLESA

Info tel: 061 751 117 @URIM I HITAM U evroritam
Dobrodo{licu Vam `eli familija HAD@IHASANOVI] Kulovi} bb (parking izme|u hotela BOSNIA I OMLADINSKOG POZORI[TA)

SPONZOR: BOSNIA WOOD GROUP

Otkupljujemo zemlji{te sa {umom kao i trupce (oraha, tre{nje, kru{ke, hrasta jele i smr~e)

MJE[OVITA SREDNJA [KOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 54/12 od 08. 03. 2012. godine Mje{ovita srednja {kola „Travnik“ raspisuje za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2011/12. godini za nastavni predmet 1. Engleski i latinski jezik 2. Matematika i fizika ili matematika i informatika 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2012.

KONKURS

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudijki Tatjani Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, ul. Obala Kulina Bana br. 19, protiv tu`enog MICRA DOO SARAJEVO ul. Bravad`iluk br. 22, radi duga, v.sp. 527,62 KM, dana 19. 09. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom MICRA DOO SARAJEVO da na ime dospjelog, a ne izmirenog duga po osnovu zaklju~enog Ugovora o osiguranju, odnosno izdate polise osiguranja broj P 32-27049 isplati tu`iocu UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO iznos od 527,62 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama shodno odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate, po~ev od dospjelosti duga 30. 09. 2009. godine pa do kona~ne isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 39,57 KM, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudijka Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj plo~i suda.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane NPP za gimnaziju, tehni~ke i srodne {kole. Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat prila`e dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova tra`enih konkursom, kako slijedi: - diploma, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i - uvjerenje o neka`njavanju. Budu}i da se izbor kandidata vr{i primjenom odre|enih kriterija i njihovim vrednovanjem, kandidat uz prijavu dostavlja i dokaze o postojanju kriterija koji se vrednuju, odnosno akt kojim je progla{en tehnolo{kim vi{kom u {koli na podru~ju SBK/KSB i potvrdu o nepunoj nastavnoj normi u statusu lica sa stalnim radnim odnosom u {koli na podru~ju SBK/KSB (ako se nalazi u takvom statusu), uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, podatak o du`ini vremena ~ekanja na posao po stjecanju stru~ne spreme, uvjerenje o prosje~noj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tokom studija, te podatak o du`ini ste~enog radnog sta`a u obrazovanju po stjecanju stru~ne spreme Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu (DNEVNI AVAZ). Prijave se predaju u sekretarijat {kole ili na adresu: Mje{ovita srednja {kola „Travnik“ u Travniku, [kolska 3., 72270 Travnik. Upravni odbor Mje{ovite srednje {kole „Travnik“

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 P 087001 09 P Sarajevo, 06. 03. 2012. godine Tu`itelj: LUTVO BABAJI] Tu`eni: „G.B“ trading International i dr Radi: odustajanje od ugovora o zakupu i Isplati zakupnine i penala v.s. 89.050,23 KM

SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO OSNOVNA [KOLA „BRISTOVI“ BRISTOVI - BUGOJNO Broj: 68-I/2012 Datum: 09. 03. 2012. godine Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom obrazovanju SBK/KSB i odredbi Statuta Osnovne {kole „Bristovi“, Upravni odbor Osnovna {kola „Bristovi“ je na 5. sjednici od 02. 03. 2012. godine, donio odluku kojom raspisuje

POZIV
Za „G.B“ trading International

Pozivate se kao stranka na ro~i{te povodom prijedloga za povrat u prija{nje stanje za dan 03. 04. 2012. godine u 12,45 sati, pred ovaj sud u sobu broj 327/III. SUDIJA Nada Seferovi}, s.r. MP NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

za prijem nastavnika u radni odnos Nastavnik - ca matematike.......8 ~asova nastavne norme, na odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2012. godine USLOVI: Stru~na sprema propisana Zakonom o osnovnoj {koli, NPP i Pedago{kim standardima. Uz prijavu prilo`iti slijede}e dokumente: - molba sa kra}om biografijom, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih,

KONKURS

- uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o tehnolo{kom vi{ku ili potvrda o dopuni norme, - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu ukoliko je polo`en, - potvrdu biroa za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, - prosjek ocjena sa fakulteta, - dokaz o du`ini radnog sta`a nakon diplomiranja, - ku}nu listu i dokaz o nezaposlenosti ~lanova doma}instva, - dokaz o u~e{}u u odbrani BiH i - dokaz o eventualnoj invalidnosti u procentima. Dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci. Na prijavama obavezno napisati broj telefona, kako bi smo kandidate mogli obavijestiti o terminu obaveznog razgovora. Prijave slati po{tom na adresu: Osnovna {kola „Bristovi“, Rostovska bb, 70230 Bugojno. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Direktor O.[. „Bristovi“ (Bostan Hakija)

Ukratko

w 

FE?E= AćA I -)I=@
Vođa sirijskog Nacionalnog vijeća Burham Galiun odbio je poziv na pregovore vlade u Damasku i opozicije koji je uputio izaslanik za Siriju UN-a i Arapske lige Kofi Anan (Annan). Galiun je rekao da pozivi za razgovore s predsjednikom Bašarom el-Asadom, koji, kako je istakao, i dalje ubija vlastiti narod, predstavljaju “razočaranje”, kao i da nije realno praviti političku pogodbu s njim bez vojnog pritiska. On je Anana osudio što “izbjegava” bilo kakvu referencu na suštinu problema, upotrebu vojne sile protiv demonstranata. 

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

C>KI

Plan Grčke

w

Grčka, namjeravajući zaustaviti talas imigranata, planira podići zid na granici s Turskom, ali EU ne želi finansirati taj projekt. Njemačka i Austrija zatražile su od Grčke na sjednici Vijeća ministara u Briselu da pooštri imigracionu kontrolu na svojim granicama, preko kojih iz Turske u šengensku zonu ulazi i do 2.000 imigranata sedmično. 

E@ FHA= 6KHI

Istok Libije

Predstavnici istočnog regiona Kirenaika na istoku Libije, koji su proglasili autonomiju te oblasti, spremni su za dijalog, izjavio je predsjednik vijeća novooformljenog regiona Ahmed Zubair el-Senusi, prenosi AFP. Na hiljade vođa najvećih plemena, komandira milicija i političara izdali su u utorak deklaraciju o istočnom dijelu Libije, na ceremoniji u Bengaziju.

w

)KJE= = @E=C

Pakistanske vlasti optužile su tri udovice Osame bin Ladena koje su u pritvoru još od maja prošle godine, kada je vođa El-Kaide ubijen u gradu Abotabadu, da su neovlašteno ušle na pakistanski državni teritorij, zbog čega im prijeti kazna do čak 10 godina zatvora. Vijest o optužbi objavio je pakistanski ministar unutrašnjih poslova Rehman Malik. Pakistan drži u pritvoru Bin Ladenove udovice, dvije saudijske državljanke i jednu jemensku, te desetak njegove djece otkad su američki komandosi ubili teroristu u napadu na njegovo sklonište. Malik je pojasnio da su optužnice podignute samo protiv udovica, dok djeca imaju mogućnost vratiti se u rodne zemlje, gdje imaju obitelji, ako se njihove majke slože s tim. - Te žene mogu angažirati advokata i imaju punu slobodu da idu na sud i brane se - rekao je ministar te dodao da su žene i njihova djeca sa- 

FJKžAA *E =@ALA IKFHKCA
Legija: Vođa zločinaca već u zatvoru

Žene i djeca još u pritvoru

Bin Laden: Ostale tri udovice

da smještene u peterosobnom stanu, gdje imaju potpuni komfor. Pakistan ranije nije dao nagovještaj da će podići optužnice protiv Bin Ladenovihudovicai, kadaihjestavio u pritvor, pakistanski dužnosnici tvrdili su da će Saudijke i Jemenka postupno biti vraćene u svoje zemlje. 

C=IA ’+HLA FJKžAA = HKž
Protiv osmorice bivših pripadnika kriminalne JSO podignuta napravili uvertiru za atentat na Đinđića Koš
postojala ideja ili plan o kasnijem atentatu na premijera Zorana Đinđića. Ova dva događaja povezuju sami akteri, jer su Ulemek, Spasojević i Jovanović u pobuni Jedinice i u atentatu na premijera imali glavne uloge - rekao je tužilac. niji atentat na premijera. - Prilikom pobune sistem je pokazao sve svoje slabosti. Bilo je lako godinu i po kasnije, umjesto na ministre i načelnike, da se krene na samog premijera. Nažalost, sistem je bio nesposoban da ga zaštiti, a on sam nemoćan da se od napada odbrani, tako da je tragedija bila neizbježna - objasnio je Radisavljević. On je istakao da se zaključci zasnivaju isključivo na dokazima. Srbijansko Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika kriminalne Jedinice za specijalne operacije (JSO), zloglasnih “Crvenih beretki”, zbog oružane pobune u novembru 2001. godine.

SRBIJA Tužilaštvo reagiralo uoči devete godišnjice

Požar u Rusiji

w

Ruska policija otvorila je istragu o ubistvu zbog sumnje da je požar u kome je jučer u gradu Perm stradalo devet osoba, uključujući sedmero djece, bio podmetnut. Muškarac od 34 godine, njegova supruga i sedmero djece, uzrasta od četiri do 13 godina, umrli su usljed trovanja ugljenmonoksidom. Istovremeno je petero djece izgubilo život u dva odvojena požara u Rusiji.

7CKšA IA@AH @A?A

Prve masovne demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića održane su na jučerašnji dan 1991. godine. Dvadeset i jednu godinu kasnije mnogi u Srbiji i dalje se pitaju je li sve moglo biti drugačije, prenosi B92. Prve demonstracije organizirao je Srpski pokret obnove (SPO). Lider SPO-a Vuk Drašković pozvao je na proteste u Beogradu zbog propagandnog i huškačkog izvještavanja Televizije Beograd. ”Juriš” - komanda koju je tog 9. marta s terase Naro-

5H>E= EA EIHEIJE= ' =HJ= ''

Sjećanje na proteste protiv Miloševića

Ko je glavni
Optužnica je podignuta tri dana prije 12. marta, kada će biti obilježena deveta godišnjica od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tužilac Miljko Radisavljević kazao je Tanjugu da su optuženi Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić, Veselin Lečić, Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić i Vladimir Pocić. Prema riječima Radisavljevića, krivična prijava protiv tadašnjeg predsjednika SRJ Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-bezbjednosne agencije Ace Tomića je odbačena s obzirom na to da u toku istrage nije utvrđeno da je bilo ko, osim optuženih, učestvovao u toj pobuni, izuzevši ubijenog vođe “zemunskog klana'' Dušana Spasojevića. - Iz dokaza koji su prikupljeni u toku istrage ne može se zaključiti da je u vrijeme pobune JSO 2001. godine

Nesposoban sistem
U tom smislu, kako je naveo, o pobuni se može govoriti kao o događaju koji je hronološki prethodio i, prema tome, bio uvertira u kas-

SAD

U pucnjavi na psihijatrijskoj klinici Pitsburškog univerzitetskog medicinskog centra (UPMC) u prijestonici američke države Pensilvanije ubijeno je dvoje, a sedam osoba je ranjeno, saopćila je policija. Jedan od ubijenih je osoba koja je potegla oružje na prisutne na psihijatriji, prenosi Reuters.

w

7>EIJL= = FIEDE=JHEE

Vojska na ulicama

dnog pozorišta u Beogradu svojim pristalicama zadao Vuk Drašković ostat će zapamćena. Više desetina hiljada ljudi izašlo je na ulice, tražili su da se smijene čelni ljudi Televizije Beograd. Na to je Slobodan Milošević odgovorio represijom - gotovo 15.000 policajaca bilo je tog dana na ulicama Beograda. Na kraju je na gradske ulice izašla i vojska, u tenkovima. Tokom demonstracija na kojima je učestvovalo više desetina hiljada građana poginuli su maturant Branivoj Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Više stotina ljudi je povrijeđeno. Lider SPO-a Vuk Drašković i Jovan Marjanović uhapšeni su. Narednog dana, 10. marta, na Terazijskom platou okupilo se hiljade studenata koji su tražili i ostavku ministra policije Radmila Bogdanovića i oslobađanje uhapšenih opozicionih lidera. Skupština Srbije je ubrzo usvojila ostavke rukovodećih ličnosti RTV-a Beograd, a usvojena je i ostavka ministra Radmila Bogdanovića. Drašković je pušten iz zatvora.

7 =JLHK >C K>EIJ=L=
Komandant JSO i pukovnik Državne bezbjednosti Milorad Ulemek, njegov nasljednik na toj funkciji Duško Maričić i potpukovnik DB-a i ubica Zorana Đinđića Zvezdan Jovanović izdržavaju maksimalne kazne zatvora zbog drugih krivičnih djela. Legija je na odsluženju maksimalne zatvorske kazne od 40 godina zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, političkih ubistava i atentata na protivnike Slobodna Miloševića, kao i za Legijini vojnici 2001. zločine “zemunskog klana”. blokirali autoput

C>KI

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

w 

5L== @AIAJ= @EF= AL=žAć=

Ukratko

Svaka deseta diploma u Srbiji je nevažeća, pokazala je jedna od posljednjih provjera Republičke prosvjetne inspekcije. Načelnik Republičke prosvjetne inspekcije Velimir Tmušić rekao je da se falsificiraju ne samo diplome visokih škola iz manjih sredina ili privatnih fakulteta već i najuglednijih univerziteta - Beogradskog i Novosadskog. Prema njegovim riječima, najveći problem predstavljaju izdvojena odjeljenja fakulteta, čija će kontrola u ovoj godini biti prioritet, pišu “Večernje novosti”.

Premijer odbacio “drske” glasine o bolesti
Rod Blagojević

Đinđić: Ubili ga Miloševićevi kriminalci

A >AHAJA’ -H@= 5= )=D @ž š ćA =KF>KK @KčEJE E @KC ćK žELAJE
Erdoan: Wikileaks objavio navode

ubistva Zorana Đinđića

optužnica jer su pobunom 2001. godine tunica i Tomić “oslobođeni”

Hirurg, navodno, rekao da lider Turske ima rak debelog crijeva i da su mu ostale još dvije godine života
sedmica podvrgnut je dvjema operacijama na crijevima, 26. novembra 2011. i 10. februara ove godine, što je ponukalo glasine o njegovom zdravlju. On je više puta izjavio da ne boluje od raka. Sporni e-mail koji je Erdoan odbacio je prepiska između dvojice saradnika američke obavještajne kompanije “Stratfor”, a koji, kao i sve ostale, objavljuje Wikileaks. Elektronska poruka razmijenjena 10. decembra 2011. zasnovana je na infor-

Pobuna JSO počela je 8. novembra 2001. godine, poslije hapšenja braće Nenada i Predraga Banovića, optuženih pred Haškim tribunalom za ratne zločine počinjene u logoru Keraterm. ”Crvene beretke” blokirale su dio autoputa Beograd - Niš kod Sava centra u punoj ratnoj opremi, demonstrirajući moć zahtje-

,AIJH=?E= IEA

vom za smjenjivanje ministra unutrašnjih poslova Dušana Mihajlovića. Ulemek i njegova jedinica uspjeli su smijeniti načelnika DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića i u vrh službe postaviti za zamjenika šefa DB-a svog čovjeka Milorada Bracanovića, a za načelnika je postavljen Andreja Savić.

Turski premijer Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) odbacio je kao “drske” glasine o njegovom zdravlju koje su procurile u e-mailu koji je objavio Wikileaks, a u kojem je navedeno da su mu ostale samo dvije godine života. - Allah, dž. š., vlasnik je naše duše. Allah, dž. š., i samo Allah, dž. š., će odlučiti koliko dugo ću živjeti - kazao je on na sastanku svoje vladajuće Stranke pravde i razvoja. Premijer koji je napunio 58 godina prije nekoliko

maciji koju je otkrio “blizak prijatelj” vodećeg hirurga koji je operirao Erdoana, a koji je sugerirao da premijer Turske ima rak debelog crijeva. U e-mailu se navodi da je, navodno, ljekar tokom prve operacije Erdoanu morao odstraniti 20 centimetara debelog crijeva i da je zahvat bio ozbiljan. - Prognoze ne izgledaju dobro. Hirurg kaže da mu daju još dvije godine - navedeno je u “Stratforovom” e-mailu. 

AHA =LEšA = 5=HE ==A ?EAA

Istraživanje u evropskim zemljama

Njemačka kancelarka Angela Merkel najcjenjenija je među liderima pet najvećih evropskih država, dok građani Evrope najmanje poštovanja gaje prema francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju. Istraživanje u Njemač-

koj, Španiji, Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji pokazalo je da 93 posto građana tih zemalja zna ko je Sarkozi, a 92 posto zna za Angelu Merkel. Ipak, francuski predsjednik dobio je samo 33 posto pozitivnih, a 58 posto negativnih mišlj-

enja, dok njemačka kancelarka ima 50 posto dobrih i 41 posto loših ocjena. Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) poznato je ime za 88 posto ispitanika i ima podjednak procent dobrih i loših mišljenja, 44 posto.

w

w

w

w

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević, koji je u decembru osuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije, počet će služiti zatvorsku kaznu 15. marta, javljaju američki mediji. Njegov portparol rekao je da će se bivši guverner prije odlaska u zatvor obratiti medijima. Blagojević je osuđen zbog pokušaja prodaje upražnjenog senatorskog mjesta Baraka Obame (Barack) u Ilinoisu, nakon što je izabran za predsjednika SAD-a.

7 =JLH # =HJ=

Poziv Srbima

Predsjednici općina sa sjevera Kosova i načelnik Kosovskomitrovačkog okruga pozvali su građane da ne uzimaju kosovske tablice i kosovske lične dokumente. Oni su pozvali i Srbe u centralnoj Srbiji da “ne prodaju srpske nacionalne interese za 45 eura”, koliko po raznim osnovama primaju iz kosovskog budžeta. 

@>=?EJA @KAJA IL=

Šef El-Kaide

El-Kaida jejučer potvrdila da je jedan od komandanata ove terorističke organizacije ubijen u Pakistanu. Badr Mansur ubijen je u američkom napadu bespilotnom letjelicom. Vjeruje se da je Badr Mansur bio organizator velikog broja samoubilačkih napada u kojima je proteklih godina poginuo veliki broj pakistanskih civila.

2JLHđA= IHJ

Gaf BBC-ja

BBC je ispravio svoj gaf na profilnoj stranici Hrvatske, gdje je na fotografiji predsjednika Ive Josipovića, iza njegovih leđa, stajala srbijanska zastava. Fotografija je promijenjena kada su se mediji raspisali o tom propustu britanske medijske kuće. Sada na fotografiji iza Josipovićevih leđa ne stoji hrvatska zastava, nego nešto što bi se moglo nazvati “plavom krpom”.

1= IEFLEć= IJ=LEE HFK

22

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu ~l. 54 Zakona o Poreznoj upravi („Sl. novine F BiH“, 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10) i ~l. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza („Sl. novine F BiH“, broj 50/02, 54/03 i 31/11.Porezna uprava F BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja du`nih poreza poreznih obveznika - du`nika putem A. PRVE JAVNE AUKCIJE 1. „BENID“ DOO lokalitet ul. Olimpiska br. 30 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo financija - finansija Porezna uprava Federacije BiH Kantonalni porezni ured Gora`de Broj: 13-5-01-15-5-399/12 Datum: 05.03.2012. godine Na osnovu ~lana 54. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH („Sl.novine F BIH“, br. 33/02, 28/04,57/09 i 40/10) i ~l. 63 do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Sl.novine F BiH“,br. 50/02 i 54/03 ), Porezna uprava Federacije BiH Kantonalni porezni ured Gora`de ogla{ava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja du`nih poreznih obaveza putem

GRUPA Prva

VRSTA ROBE Poslovni prostor u Olimpiskoj br.30 na mojmilu 72,90m2

KOM PO^ETNA CIJENA 1 229.635,00

B. DIREKTNE PRODAJE 1. „DATA PROJEKT“ DOO lokalitet ul. Hasana Brki}a br. 14 Sarajevo

PRVA JAVNA AUKCIJA
I ZZ „ZADRUGAR“ ILOVA^A-GORA@DE Nekretnina u vlasni{tvu poreznog obveznika-du`nika ZZ „ZADRUGAR“ sa udjelom vlasni{tva 1/1 se nalazi u Ilova~i - Gora`de R/B OPIS IMOVINE POVR[INA PO^ETNA CIJENA 1 Nekretnina sastavljena od : Parcele broj 2547/1 u naravi 16 a 97 m2 x 7 KM 11.879,00 KM ostalo nepl. zemlj{te Parcele broj 2548 u naravi 17 a 22 m2 x 7 KM 12.054,00 KM ostalo neplodno zemlji{te Parcele broj 2582 u naravi 02 20 m2 x 6 KM 1320,00 KM Ku}a i zgrada i Ekonomsko dvori{te 08 71 m2 x 6 KM 5226,00 KM ____________________________________________________________________________ UKUPNO: sve upisano u posjedovnom listu broj 82/04 K.O. Ilova~a 1. Prva aukcija }e se odr`ati u utorak dana 27.03.2012. godine u Gora`du u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda sa po~etkom u 11 ~asova. 2. Sve informacije za prodaju nekretnine mogu se dobiti u Slu`bi za prinudnu naplatu Kantonalnog poreznog ureda Gora`de Ul.Zdravstvenih radnika br.22, svakim radnim danom od od 12- 16 ~asova. Prodaja na aukciji }e se izvr{iti na slijede}i na~in : 1.1. Ponu|a~i na Prvoj aukciji su du`ni na po~etku aukcije Odboru za aukciju polo`iti depozit u iznosu od 10% od najni`e cijene za koju su zainteresirani. 2.2. Upozoravaju se kupci na aukciji da su du`ni izvr{iti uplatu izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od 5 (pet) dana odr`avanja aukcije, te da }e u suprotnom polo`eni depozit biti upla}en Federalnom ministarstvu finansija bez prava na povrat, kao kompezacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponu|a~ima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu polo`eni depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije. 3.3. Na II aukciji najni`a cijena je 75 % od najni`e po~etne cijene na prvoj aukciji . Ponu|a~i pola`u depozite koji pokrivaju 10 % od nove najni`e cijene. Druga aukcija se vr{i na isti na~in i prema istim formalnim zahtjevima koji se primjenjuju na prvu aukciju. Op{te odredbe : 01. Svi ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em i dokumentirati pravo na zastupanje. 02. Aukcija }e biti odgo|ena za poreznog obveznika ako dug, tro{kove prinudne naplate,tro{kove zapljene i zateznu kamatu plati do prodaje nekretnine. 03. Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj i bo~noj liniji ne mogu biti kupci na aukciji. 04. U cijenu nije ura~unat porez na promet nekretnina , pa ukoliko nekretnina podlije`e obavezi pla}anja tog poreza isti pada na teret kupca.U slu~aju bezporezne kupovine kupac je du`an sa sobom ponijeti dokumente kojima dokazuje da ispunjava uslove za bezporeznu kupovinu i predate ih Odboru. 05. Prodaja imovine se vr{i po principu VI\ENO-KUPLJENO , te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 06. Kupac nekretnine du`an je prodajnu cijenu uplatiti na ra~un javnih prihoda u roku pet dana. 07. Svi tro{kovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine padaju na teret kupca. Kontakt telefon : 038/228-541 lokal 15. 4510,00 m2 30.479,00 KM

GRUPA Prva GRUPA Prva Druga

VRSTA ROBE Poslovni prostor u [opingu ul Hasana Brki}a 14 197 m2 VRSTA ROBE

J/M M2 J/M

KOLI^INA 1 KOLI^INA 1

2. „SKENDER“ DOO lokalitet ul. Halilovi}i br. 6 Sarajevo (skladi{te“MAGROS METAL“)

Teretno dostavno vozilo kom HUNDAYI GETZ GL 1.1 SOHC 2007 G. Teretno dostavno vozilo PEUGEOT RUNCHER 1999 G. kom

1

3.“AMIGRAF“ DOO lokalitet ul. Brestovsko bb. KISELJAK

GRUPA Tre}a ^etvrta Peta [esta Sedma Deseta

VRSTA ROBE

J/M

KOLI^INA 1 1 1 1 1 1 1

kom Ma{ina [LICERICA za {licanje kartonske ambala`e Ma{ina KRAISER za proizvodnju kartonske ambala`e kom Ma{ina PRESA za prizvodnju papirnih tanjiri}a - 5 alata kom Ma{ina POLUAUTOMATSKO sito ’’GOK’’ kom Marjan Kolari} SLOVENIJA Ma{ina za KONFEKCIONIRANJE kom polietilenskih vre}ica Ko`arska presa ’’KAEU’’ Ma|arska kom kom

Jedanaesta Ma{ina za destilaciju te~nosti kapacitet -25L Model - ist 22ns/n Dvanaesta Rolo - {tanca za kartonske kutije

kom

1

Prva aukcija }e se odr`ati dana, 20.03.2012. godine u 11 sati, druga aukcija }e se obaviti ako Odbor, nakon procjene rezultata prve aukcije, to smatra ispravnim pola sata nakon zavr{etka prve aukcije, a direktna prodaja istog dana u 12 sati u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo, Odsjeku za prinudnu naplatu ul. Hasana Kiki}a br. 5 . Sva zainteresirana lica mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasni{tvu na navedenim lokalitetima dana: 12.03.2012.godine (Ponedeljak) i dana 13.03.2012.godine (Utorak) u vremenu od 10 do 15 sati. Prodaja }e se izvr{iti po navedenim grupama roba. A. PRODAJA NA AUKCIJI IZVR[IT ]E SE NA SLIJEDE]I NA^IN: 1. Ponu|a~i na I aukciji su du`ni na po~etku aukcije Odboru za aukciju i direktnu prodaju polo`iti depozit u iznosu od 10% od najni`e cijene imovine za koju su zainteresirani. 2. Upozoravaju se kupci na aukciji da su du`ni izvr{iti uplatu izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana odr`avanja aukcije, te da }e u suprotnom polo`eni depozit biti upla}en Federalnom Ministarstvu finansija bez prava na povrat, kao kompenzacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponu|a~ima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu polo`eni depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije. 3. Na II aukciji najni`a cijena je 75% od najni`e po~etne cijene na prvoj aukciji. Ponu|a~i pola`u depozite koji pokrivaju 10% od nove najni`e cijene.Druga aukcija se vr{i na isti na~in i prema istim formalnim zahtjevima koji se primjenjuju i na prvu aukciju. B. DIREKTNA PRODAJA IZVR[IT ]E SE NA SLJEDE]I NA^IN: 1. Ponu|a~i na direktnoj prodaji su du`ni dostaviti pismenu ponudu u zape~a}enoj Koverti, sa naznakom „NE OTVARATI - PONUDA“, najkasnije 24 sata prije po~etka direktne prodaje na adresu : Porezna uprava - Kantonalni porezni ured Sarajevo,Odsjek za prinudnu naplatu ul. Hasana Kiki}a br. 5 ili li~no na protokol. Ponude se predaju referentu za protokol i arhivu. 2. Ponudja~ je du`an u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene po grupama ili pojedina~ne cijene po artiklima, kao i biti prisutan ili njegov pismeno opunomo}eni zastupnik na otvaranju koverte sa ponudom dana 20.03.2012. godine u 12 sati. 3. Najni`a cijena na direktnoj prodaji nije ograni~ena i ne podlije`e obavezi polaganja depozita, pa se roba mo`e prodati bez obzira na postignutu cijenu , ali Odbor mo`e odlu~iti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim. Op}e odredbe: 01. Svi ponudja~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em i dokumentovati pravo za zastupanje. 02. Direktna prodaja }e biti odgodjena za onog poreznog obveznika za koga dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene i zatezna kamata budu pla}eni do prodaje robe . 03. Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bo~noj liniji ne mogu biti kupci na aukciji ni direktnim prodajama. 04. U cijenu iz ovog oglasa nije ura~unat porez na dodatnu vrijednost, pa ukoliko roba podlije`e obavezi pla}anja tog poreza isti pada na teret kupca. 05. Prodaja imovine se vr{i po principu vidjeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. Imovina se predaje kupcu kada isti podnese dokaz o pla}anju svih obaveza proisteklih iz kupovine, a nakon ~ega je, ODMAH, preuzima. 06.Svi tro{kovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca. KONTAKT TELEFONI: 033 209 - 904 i 555-320 i web stranica www.pufbih.ba

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU Broj: 77 0 P 014917 09 P Dana, 24. 02. 2012. godine Osnovni sud u Prijedoru, sudija Vesna Sarajli} u pravnoj stvari tu`itelja „Karan“ DOO Prijedor, koga zastupa punomo}nik Stani} Radovan, advokat iz Prijedora, protiv tu`enog Kaurin Milana iz Prijedora, ul. Bra}e Turudije 16, radi isplate potra`ivanja, v.s. 48.000,00 KM, na osnovu ~l. 348. stav 3. Zakna o parni~nom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03 i 63/07) objavljuje sljede}i

OGLAS
o dostavljanju tu`be na odgovor Tu`itelj je dana 30. 09. 2009. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate potra`ivanja kojom je predlo`io da sud donese prresudu kojom }e se obavezati tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 18.648,86 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 02. 2009. godine pa do isplate, iznos od 15.996,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 23. 06. 2009. godine pa do isplate i iznos od 12.228,41 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19. 06. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana.

Sud je tu`enom poku{ao dostaviti tu`bu na odgovor, ali dostava nije izvr{ena jer tu`eni prema podacima po{te ne stanuje na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta ili prebivali{ta, a sada{nje boravi{te se ne mo`e utvrditi. Dostava tu`be smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. stav 4. ZPP-a). Tu`ena je du`na u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu (~l. 40. stav 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev te navesti i druge podatke koje shodno odredbama ~l. 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`ena osporava tu`beni zahtjev du`na je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP-a). Ako tu`ena u roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~l. 182. ZPP-a. Sudija, Vesna Sarajli}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 136324 11 P 2 Sarajevo, 23. 2. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348 stav 3, 4, i 5 Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`itelja HAMZI] ASIM, ul. Trg Zavnobiha broj 26, Sajajevo, zastupan po advokatima Hamzi} Ismetu i Skopak Samini iz Sarajeva, protiv tu`ene AGI] FATIMA ro|ena Imamovi}, ul. Zvorni~ka broj 49, Sarajevo, radi utvr|enja postojanja prava, vsp. 1.000,00 KM, objavljuje da je dana 23. 02. 2012. godine donio slijede}u

PRESUDU
UTVR\UJE SE da je tu`itelj Hamzi} Asim, sin Avde, po osnovu dosjelosti stekao vlasni{tvo na cijelom suvlasni~kom dijelu tu`ene Agi} ro|. Imamovi} Fatime, na nekretninama ozna~enim kao k.~. 175 - ku}a sagra|ena na k.~. broj 175, zk. tijelo II, povr{ine 70 m2 upisana u zk. ulo`ak broj 19 k.o. Sarajevo CVI Mahala, {to se po novom premjeru odnosi na k.~. 515 k.o. Sarajevo IX, {to je tu`ena du`na priznati i trpjeti, da se tu`itelj na temelju ove presude uknji`i na njenom suvlasni~kom dijelu od 1/12, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema iste. @alba se podnosi u dva istovjetna primjerka putem ovoga suda. Dostavljanje ove presude smatra se izvr{enom 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. SUDIJA, Altijana [eta, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 036014 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „AVAZ-ROTO PRESS“ d.o.o. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 185, protiv tu`enog STR „MONACO“ vl. Piljevi} Mersida Vogo{}a na adresi Remzije Veje broj 2. radi duga od 21,03 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 30. 01. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 21,03 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 21,03 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 12. 2007. godine do dana isplate, a sve u roku od 15 dana.

Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lan 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} 

EI
w

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

!
Lujza Frensis (Luisa Francis, 30) ima nesvakidašnju vrstu fobije. Ona se prestravi svaki put kada vidi dugme, a ovaj prizor je nerijetko nagoni na bijeg iz prostorije. Ova vrsta poremećaja stručno se naziva kumpunofobija. Lujzina fobija razvila se kada je imala sedam godina, nakon što je pretrpjela ogroman strah igrajući se dugmićima. Otad se boji čak i pomisli na ovaj bezazleni predmet. Zanimljivo je da se Lujza plaši samo “staromodnih” plastičnih dugmića s rupicama, ali ne i onih metalnih, kakvi se mogu naći na trapericama.

Jedan engleski par potrošio je više od 13.000 dolara u protekle dvije godine na zatezanje stomaka, fejslifting i druge plastične operacije, što možda i ne bi bilo toliko čudno da u pitanju nije uljepšavanje njihovog psa. Pas star pet godina boluje od rijetke bolesti koja izaziva višak kože na njegovom tijelu, zbog čega je nepokretan i ne vidi, jer mu je narasla koža prekrila očne kapke. Ipak, vlasnici priznaju da su neke od operacije bile čisto zbog estetike, a ne medicinskih razloga.

STRAVIČNO Javnost šokirana zbog smrti Geme Meklaski

2H=đA >AC=LA JEA =@A CKE?A
Za ubistvo se za sada sumnjiči njen 35-godišnji brat Toni, koji je uhapšen Tijelo je nađeno u kanalu Regent bez glave i udova

Uistočnom dijeluLondona, u kanalu Regent, policija je prije dva dana pronašla obezglavljeno tijelo. Iako isprvanijebilo jasnokoježrtva, policija je potvrdila da se radi o mladoj glumici Gemi Meklaski (Gemma McCluskie). Iako policija to nije potvrdila, u javnost su procurile informacije da su glumici oštrim predmetom odstranjeni svi udovi te glava. Posljednji je put viđena prije sedam dana. Za ubistvo se za sada sumnjiči njen 35-godišnji brat Toni (Tony), koji je uhapšen. Policija je potvrdila tu informaciju te dodala da ga se dovodi u vezu s krivičnim djelom. Porodica i prijatelji organizirali su potragu za glumicom odmah nakon što je nestala. Posljednji put viđena je u jednom restoranu brze hra-

Gema je glumila u seriji “EastEnders”

ne, a tamošnji zaposlenik tvrdi da se doimala vrlo nervoznom i stalno razgovarala

w

2=I = F=IJEčE FAH=?E== 1= B>EK @ F=IJEčED @KC=@E

na mobitel.Njeno osakaćeno tijelo pronašao je slučajni prolaznik.

Glumica je najpoznatija po ulozi u BBC-jevoj seriji “EastEnders”. 

ILE= EE @=H= E =IJ=LE= FHE=JE I?E=K Fć
U neku ruku, imam pravo na pomoć, nemam prihoda, a imam račune koje moram platiti, kazala je Amanda
Maura Korigen (Corrigan). Klejton je kazala da je mislila da joj više neće isplaćivati novac. Međutim, kako su to i dalje nastavili činiti, smatrala je da je uredu primati pomoć jer nije zaposlena. - Moramo zaštititi novac koji uplaćuju porezni obveznici, a taj bi novac trebao biti korišten na stvari koje su potrebne društvu i onima koji pomoć uistinu trebaju rekao je zastupnik Mičigena Dejl Zorn (Dale). Klejton je nakon dobitka kupila kuću i automobil. Nakon što su je novinari upitali ima li ona pravo na socijalnu pomoć, ona je odgovorila: “U neku ruku, imam pravo, nemam prihoda, a imam račune koje moram platiti. Sad imam dvije kuće.” Amanda Klejton (Clayton) u Mičigenu na lutriji je osvojila milion dolara, ali je nastavila svaki mjesec primati socijalnu pomoć od 200 dolara. Nakon što je ta priča objavljena ured za socijalnu brigu saopćio je da joj je ukinuo primanja. Kako su kazali, svi primatelji pomoći čije se imovinsko stanje promijeni moraju to prijaviti uredu unutar deset dana. - Ukoliko primatelji pomoći nisu iskreni i nastave primati pomoć i onda kada raspolažu većim sredstvima, protiv njih se može pokrenuti istraga i od njih se može tražiti da vrate novac rekla je direktorica ureda

Amerikanka pod istragom države

Klejton: Kupila kuću i automobil

"
TELEX TELEX TELEX
v v
Austrijska ambasada u Sarajevu, u saradnji s Jevrejskim kulturno-prosvjetnim i humanitarnim društvom “La Benevolencija” Sarajevo i Festivalom “Sarajevska zima”, u ponedjeljak će u galeriji “Novi hram” upriličiti otvaranje izložbe austrijskog fotografa Petera Rigauda i Jevrejskog muzeja Beč “Jude sein. Being Jewish”. Bečki fotograf načinio je seriju portreta bečkih Jevreja i Jevrejki, koji se suočavaju s pitanjem o svom jevrejskom identitetu. S. A. A.

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012. 

KJKH=

.JCH=BEA 2AJAH= 4EC=K@= L=?EA = ’=D=KšK’

Do sada film u Turskoj gledalo pet miliona ljudi

U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici preksinoć je osmi put izvedena predstava “Mahaluša”, koju je prema istoimenoj knjizi Indire Kučuk-Sorguč režirala Mirela Trepanić. I ovoga puta tražila se karta više. - Dvadesetak Zeničana predstavu je gledalo stojeći. Zadovoljna sam prijemom, ali prije svega onim kako percipiraju predstavu - kazala je autorica. A. DŽ.

”Fetih 1453” u Turskoj ruši sve rekorde

7 =FHEK FHAEAH= BE= K 5=H=ALK
Došli bi reditelj, producenti, glumci, kaže Mirsad Herović, snimatelj ovog spektakla

KAMERNI TEATAR Osmomartovsko druženje s Abdulahom Sidranom

Film o podvigu osmanlijske vojske i sultana Fatiha u osvajanju Carigrada u 15. stoljeću “Fetih 1453” (“Osvajanje 1453”) od istanbulske premijere, koja je održana 16. februara, do jučer pogledalo je pet miliona ljudi u Turskoj, kaže Mirsad Herović, bh. snimatelj koji je radio ovaj filmski spektakl. - U drugoj polovini aprila mogla bi biti upriličena i premijera ovog filma u Sarajevu, a tom prilikom bi u Sarajevo došli i reditelj filma Faruk Aksoj (Aksoy), producenti, glumci... Film, inače, ruši sve rekorde u historiji turske kinematografije. Kina su non-stop puna, organizirane su dodatne projekcije u ponoć. Jako je kontroverzan, zavisi ko gleda, s koje tačke gledišta. Ovi sa Zapada baš i ne vole sultana Fatiha jer je došao do Beča, a ostali ga vole više nego ijednog drugog. Tako da su mišljenja o filmu podijeljena. A film k'o film. Vrlo je zabavan, atraktivan, bitke, osvajanja... Sve skupa je urađeno stvarno do-

2EJ= I= FK>EK AI E =LHšEE EE EI
Nisu htjeli ustati, bio sam izgubljen potpuno, priznaje Sidran Prepoznao prijatelje iz osnovne škole, koje nije vidio 50 godina Akademski nivo

Najljepši poklon pripadnicama ljepšeg spolaza 8. mart, Dan žena, darovao je akademik Abdulah Sidran preksinoć nasceni Kamernogteatra 55,u koji jeupakovao dvosatni kolaž poetskih, muzičkih ilikovnih sadržaja, protkanih humorom, komentarima i refleksijama. Iako je svaki prvi četvrtak u mjesecu u Kamernom teatru 55 rezerviran za književnu večer, osmomartovsko druženje sa Sidranom imalo je posebnu notu. Pisac i publika djelovali su kao jedno, iskrena riječ Sidranove poezije izmamila je osmijehe, aplauze, neopisivo od-

Herović: Kontroverzno ostvarenje

bro, holivudski. Ono što je sigurno jeste to da niko neće ostati ravnodušan, niti će moći reći da je dosadan. To nikako - kaže Herović. Snimanje filma “Fetih 1453” koštalo je 17 miliona dolara i njegova uloga je promocija imidžaTurske. S. A. A.

Sidran: Najseriozniji od dosadašnjih programa

(Foto: M. Kadrić)

’==L H@E E= C=I’ FHAEAH % =HJ=
Arbanas je nastavila rad na Sidranovom portretu

Predstava za najmlađe

uševljenje brojne publike. - Bio je to najseriozniji od dosadašnjih programa. Kao da je bio pripreman za najobrazovaniju kulturnu publiku. Tako je ispalo, ja tako nisam htio. Dogodio se neki lijepi kontakt između publike i autora, da je imalo nešto
Kreso i Alimanović: Igraju u predstavi

poput akademskog nivoa. I taj akademski hor s izuzetnim numerama i preozbiljna tema o majci, o ženi i književnost koja ide uz to, sve je dalo mnogo ozbiljniji ton nego što je do sada bivalo. Mada Sidran ne bi bio Sidran kad ne bi štogod izvalj-

ivao - kazao nam je kroz smijeh ovaj pisac. Sidran je govorio i veličanstvenupoemu, jednu od najvećih i najljepših ljubavnih pjesama “Santa Maria della salute” srbijanskog pjesnika romantizma Laze Kostića koja, prema mišljenju književnika s južnoslavenskih područja, slovi čak za najveću iz reda svjetskih književnosti. - To je poema ženi, ljubavi, mudrosti života - filozofiji. Nešto što nema u novim književnostima. Ona pripada srbijanskoj književnosti, a ja te južnoslavenske književnosti tretiram bliskim, srodnim, na izvjestan način je to i jedna književnost, strogo lingvistički govoreći - ističe Sidran. Iako ispred sebe uvijek ima precizan scenarij isplani-

ran do posljednje minute, Sidran ga mijenja i prilagođava u skladu sa situacijom i reakcijama publike. Tako je bilo i ovoga puta kada je u publici prepoznao svoje prijatelje iz osnovne škole. - S njima se nisam vidio 50 godina. Pročitao sam dva poglavlja iz moga djetinjstva u kojem je sudjelovala i osoba koja se našla u publici, što je izazvalo veliki smijeh i aplauz - pojasnio je Sidran.

Oda pjesniku
Za kraj, publika u Kamernom teatru bila je svjedok premijernog izvođenja šansone Žilberta Bekoa (Gilbert Becaud) “Kad umre pjesnik”, koja zapravo govori kako pjesnik nikada ne umire. - Pjesma je omaž, ona je oda pjesniku, za koju je prepjev specijalno za ovu priliku načinio Arsen Dedić. Kada je to Edo Pandur izveo uz pratnju “Seljinog” hora, pod dirigentskom palicom Tijane Vignjević, aplauz je bio neshvatljiv. Ja nisam znao završiti program. Morao sam pet puta pitati publiku jesmo li završili ili nismo. Neće da ustanu. Bio sam izgubljen potpuno - iskren je Sidran. Američka slikarka, bosanska snaha Suzana Arbanas nastavila je raditi na Sidranovom portretu. M. ČUSTOVIĆ

Sarajevski ratni teatar SARTR počeo je s organiziranjem i produkcijom predstava za najmlađu publiku i tinejdžere s ciljem angažiranog djelovanja među mlađom populacijom i profiliranjem buduće publike. U skladu s tim, 17. marta u 12 sati planirana je premijera predstave “Kakav krokodil ima glas?”, koja je autorski projekt Udruženja “Mala scena”, u kojem igraju Irma Alimanović, Mirna Kreso i Ad-

nan Kreso. Dramatizaciju potpisuje Asja Krsmanović. Priča za predstavu “Kakav krokodil ima glas?” inspirirana je italijanskom pjesmom “Crocodille”, koja govori o načinu glasanja raznih životinja te njihovim različitostima. U predstavi se dvije djevojčice, kroz igru, pokušavaju sjetiti što više životinja, kako one izgledaju, glasaju, hodaju... Zaplet nastaje kada se jedna od njih sjetikrokodila. S. A. A.

7 FK>E?E ,HE= 0=@žEAHLEć E *HACLEć
U Sidranovoj riječi uživali su i Goran Bregović Brega, Bakir Hadžiomerović te menadžer Faruk Drina. - Sada čekam hoće li me Drina zovnuti da me negdje proda, pa da se i ja na kraju obogatim, majku mu. Šalim se! - kazao je kroz smijeh Sidran, ističući da mu je bila čast što su baš oni odvojili dva sata da prisustvuju njegovoj književnoj večeri te da je Bregoviću zahvalan što u svojim intervjuima i javnim istupima uvijek spomene da je gitaru naučio svirati od njegovog mlađeg brata, rahmetli Ede Sidrana.

Uživali u Sidranovoj riječi

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 020231 10 Ps Tuzla, 16.02.2012. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Novo{ped“ d.o.o. Tuzla, zastupan po punomo}niku Mirsadi Dizdarevi}, advokatu iz Tuzle, protiv tu`ene „Alu cont“ d.o.o. Tuzla, ul. U{}e C 9, radi duga u iznosu od 12.562,19 KM, na osnovu ~lana. 348. stav. 3 . do 7 Zakona o parni~nom postupku, u vezi ~lana 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 16.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 144,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 16.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 139,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 17.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 19.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 21.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 239,81 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 06.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 161,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 13.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 15.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 15.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 236,81 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 18.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 25.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 217,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 27.09.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 04.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 217,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 06.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 542,68 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 06.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 10.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 11.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 94,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 17.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 216,81 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 17.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 19.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 3.248,52 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 25.10.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 10.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 137,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 21.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 116,17 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 222,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 25.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 164,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 165,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 106,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 30.11.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 86,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 26,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 04.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 06.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 12.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 189,79 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 13.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 129,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 104,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 19.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 120,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 19.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 79,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 26.12.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 73,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 03.01.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 115,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 10.01.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 350,95 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 15.01.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 15.01.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 99,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 03.02.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 163,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.02.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 24.02.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 97,22 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 06.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 133,02 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 11.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 84,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 11.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 30.03.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 194,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 3,830,86 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 79,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 86,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 16.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 89,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 587,49 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 1.229,32 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od

Dnevni avaz

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

25

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca „Novo{ped“ d.o.o. Tuzla, zastupan po punomo}niku Mirsadi Dizdarevi}, advokatu iz Tuzle, protiv tu`ene „Alu cont“ d.o.o. Tuzla, ul. U{}e C 9, radi duga u iznosu od 12.562,19 KM. Dana 14.05.2010. godine tu`ilac je ovom Sudu podnio tu`bu protiv tu`ene, radi duga u iznosu od 12.562,19 KM. U istoj je navedeno da je tu`itelj vr{io usluge carinskog postupka i {pediterske usluge carinskog posredovanja i to u periodu od 01.01.2008. godine do 2010. godine, a prema ra~unima i to: Ra~un broj: 6562/2007 od dana 01.08.2007. godine; Ra~un broj: 6563/2007 od dana 01.08.2007. godine; Ra~un broj: 6566/2007 od dana 01.08.2007. godine; Ra~un broj: 6598/2007 od dana 02.08.2007. godine; Ra~un broj: 6562/2007 od dana 01.08.2007. godine; Ra~un broj: 6575/2007 od dana 04.08.2007. godine; Ra~un broj: 6715/2007 od dana 06.08.2007. godine; Ra~un broj: 6751/2007 od dana 07.08.2007. godine; Ra~un broj: 7084/2007 od dana 21.08.2007. godine; Ra~un broj: 7139/2007 od dana 22.08.2007. godine; Ra~un broj: 7243/2007 od dana 27.08.2007. godine; Ra~un broj: 7453/2007 od dana 31.08.2007. godine; Ra~un broj: 7474/2007 od dana 31.08.2007. godine Ra~un broj: 7519/2007 od dana 03.09.2007. godine; Ra~un broj: 7577/2007 od dana 05.09.2007. godine; Ra~un broj: 7686/2007 od dana 10.09.2007. godine; Ra~un broj: 7787/2007 od dana 12.09.2007. godine; Ra~un broj: 8023/2007 od dana 19.09.2007. godine; Ra~un broj: 8119/2007 od dana 21.09.2007. godine; Ra~un broj: 8128/2007 od dana 21.09.2007. godine; Ra~un broj: 8237/2007 od dana 25.09.2007. godine, Ra~un broj: 8274/2007 od dana 26.09.2007. godine; Ra~un broj: 8396/2007 od dana 29.09.2007. godine; Ra~un broj: 8430/2007 od dana 02.10.2007. godine; Ra~un broj: 8442/2007 od dana 02.10.2007. godine; Ra~un broj: 8538/2007 od dana 04.10.2007. godine; Ra~un broj: 8638/2007 od dana 08.10.2007. godine; Ra~un broj: 8688/2007 od dana 08.10.2007. godine; Ra~un broj: 8752/2007 od dana 10.10.2007. godine, Ra~un broj: 9070/2007 od dana 22.10.2007. godine; Ra~un broj: 9213/2007 od dana 25.10.2007. godine, Ra~un broj: 9268/2007 od dana 29.10.2007. godine; Ra~un broj: 9516/2007 od dana 06.11.2007. godine; Ra~un broj: 9547/2007 od dana 07.11.2007. godine; Ra~un broj: 9599/2007 od dana 08.11.2007. godine; Ra~un broj: 9691/2007 od dana 10.11.2007. godine; Ra~un broj: 9691/2007 od dana 10.11.2007. godine; Ra~un broj: 9742/2007 od dana 13.11.2007. godine; Ra~un broj: 9783/2007 od dana 13.11.2007. godine; Ra~un broj: 9832/2007 od dana 15.11.2007. godine; Ra~un broj: 9923/2007 od dana 17.11.2007. godine; Ra~un broj: 9969/2007 od dana 19.11.2007. godine; Ra~un broj: 10020/2007 od dana 21.11.2007. godine; Ra~un broj: 10059/2007 od dana 22.11.2007. godine; Ra~un broj: 10200/2007 od dana 27.11.2007. godine; Ra~un broj: 10234/2007 od dana 28.11.2007. godine; Ra~un broj: 10264/2007 od dana 29.11.2007. godine; Ra~un broj: 10441/2007 od dana 04.12.2007. godine; Ra~un broj: 10442/2007 od dana 04.12.2007. godine; Ra~un broj: 10498/2007 od dana 05.12.2007. godine, Ra~un broj: 10661/2007 od dana 11.12.2007. godine; Ra~un broj: 10957/2007 od dana 18.12.2007. godine; Ra~un broj: 11137/2007 od dana 26.12.2007. godine; Ra~un broj: 11232/2007 od dana 31.12.2007. godine; Ra~un broj: 11234/2007 od dana 31.12.2007. godine; Ra~un broj: 322/2008 od dana 17.01.2008. godine; Ra~un broj: 975/2008 od dana 07.02.2008. godine; Ra~un broj: 1035/2008 od dana 09.02.2008. godine; Ra~un broj: 1315/2008 od dana 18.02.2008. godine; Ra~un broj: 1419/2008 od dana 21.02.2008. godine; Ra~un broj: 1472/2008 od dana 22.02.2008. godine; Ra~un broj: 1566/2008 od dana 26.02.2008. godine; Ra~un broj: 1517/2008 od dana 26.02.2008. godine; Ra~un broj: 1713/2008 od dana 29.02.2008. godine; Ra~un broj: 1991/2008 od dana 08.03.2008. godine; Ra~un broj: 2174/2008 od dana 15.03.2008. godine; Ra~un broj: 2205/2008 od dana 17.03.2008. godine; Ra~un broj: 2392/2008 od dana 22.03.2008. godine; Ra~un broj: 2405/2008 od dana 22.03.2008. godine; Ra~un broj: 2426/2008 od dana 24.03.2008. godine; Ra~un broj: 2427/2008 od dana 24.03.2008. godine; Ra~un broj: 2432/2008 od dana 24.03.2008. godine; Ra~un broj: 2437/2008 od dana 24.03.2008. godine; Ra~un broj: 2590/2008 od dana 29.03.2008. godine; Ra~un broj: 2676/2008 od dana 01.04.2008. godine; Ra~un broj: 2791/2008 od dana 05.04.2008. godine; Ra~un broj: 2795/2008 od dana 07.04.2008. godine; Ra~un broj: 2797/2008 od dana 07.04.2008. godine; Ra~un broj: 2866/2008 od dana 08.04.2008. godine; Ra~un broj: 2948/2008 od dana 11.04.2008. godine; Ra~un broj: 2951/2008 od dana 11.04.2008. godine; Ra~un broj: 2987/2008 od dana 12.04.2008. godine; Ra~un broj: 3120/2008 od dana 16.04.2008. godine; Ra~un broj: 3322/2008 od dana 22.04.2008. godine; Ra~un broj: 3365/2008 od dana 24.04.2008. godine; Ra~un broj: 3454/2008 od dana 26.04.2008. godine; Ra~un broj: 3860/2008 od dana 12.05.2008. godine; Ra~un broj: 5992/2008 od dana 14.05.2008. godine; Ra~un broj: 3995/2008 od dana 14.05.2008. godine; Ra~un broj: 4332/2008 od dana 23.05.2008. godine; Ra~un broj: 4355/2008 od dana 24.05.2008. godine; Ra~un broj: 4358/2008 od dana 24.05.2008. godine; Ra~un broj: 4626/2008 od dana 02.06.2008. godine; Ra~un broj: 4885/2008 od dana 10.06.2008. godine; Ra~un broj: 5011/2008 od dana 13.06.2008. godine; Ra~un broj: 5012/2008 od dana 13.06.2008. godine; Ra~un broj: 5013/2008 od dana 13.06.2008. godine; Ra~un broj: 5061/2008 od dana 16.06.2008. godine; Ra~un broj: 5304/2008 od dana 24.06.2008. godine; Ra~un broj: 5308/2008 od dana 24.06.2008. godine; Ra~un broj: 5647/2008 od dana 04.07.2008. godine; Ra~un broj: 5654/2008 od dana 05.07.2008. godine; Ra~un broj: 5655/2008 od dana 05.07.2008. godine; Ra~un broj: 5669/2008 od dana 05.07.2008. godine; Ra~un broj: 5998/2008 od dana 16.07.2008. godine; Ra~un broj: 6003/2008 od dana 16.07.2008. godine; Ra~un broj: 6008/2008 od dana 17.07.2008. godine; Ra~un broj: 6375/2008 od dana 29.07.2008. godine; Ra~un broj: 6654/2008 od dana 05.08.2008. godine; Ra~un broj: 6720/2008 od dana 07.08.2008. godine; Ra~un broj: 6722/2008 od dana 07.08.2008. godine; Ra~un broj: 6727/2008 od dana 07.08.2008. godine; Ra~un broj: 6886/2008 od dana 13.08.2008. godine; Ra~un broj: 6983/2008 od dana 16.08.2008. godine; Ra~un broj: 7393/2008 od dana 29.08.2008. godine; Ra~un broj: 7393/2008 od dana 29.08.2008. godine; Ra~un broj: 7530/2008 od dana 03.09.2008. godine; Ra~un broj: 7640/2008 od dana 05.09.2008. godine; Ra~un broj: 7833/2008 od dana 12.09.2008. godine; Ra~un broj: 7977/2008 od dana 17.09.2008. godine; Ra~un broj: 8706/2008 od dana 14.10.2008. godine; Ra~un broj: 9225/2008 od dana 31.10.2008. godine; Ra~un broj: 9642/2008 od dana 13.11.2008. godine; Ra~un broj: 86/2009 od dana 09.01.2009. godine; Ra~un broj: 527/2009 od dana 27.01.2009. godine; Ra~un broj: 724/2009 od dana 03.02.2009. godine; Ra~un broj: 725/2009 od dana 03.02.2009. godine; Ra~un broj: 2672/2009 od dana 24.04.2009. godine; Ra~un broj: 3718/2009 od dana 05.06.2009. godine; Ra~un broj: 3818/2009 od dana 10.06.2009. godine; Ra~un broj: 3950/2009 od dana 16.06.2009. godine; Ra~un broj: 3960/2009 od dana 16.06.2009. godine; Ra~un broj: 3970/2009 od dana 17.06.2009. godine; Ra~un broj: 4036/2009 od dana 19.06.2009. godine; Ra~un broj: 4044/2009 od dana 19.06.2009. godine; Ra~un broj: 4072/2009 od dana 22.06.2009. godine; Ra~un broj: 4093/2009 od dana 22.06.2009. godine; Ra~un broj: 4201/2009 od dana 27.06.2009. godine; Ra~un broj: 4266/2009 od dana 30.06.2009. godine; Ra~un broj: 4788/2009 od dana 22.07.2009. godine; Ra~un broj: 4789/2009 od dana 22.07.2009. godine; Ra~un broj: 4790/2009 od dana 22.07.2009. godine; Ra~un broj: 5192/2009 od dana 07.08.2009. godine; Ra~un broj: 6287/2009 od dana 29.09.2009. godine;Ra~un broj: 40/2010 od dana 08.01.2010. godine. Tu`itelj predla`e kao dokaz pomenute ra~une, te analiti~ke kartice tu`itelja za period 2007., 2008., 2009., pa sve do 21.12.2010. godine. Tu`itelj dakle predla`e da sud donese presudu kako kojom }e se obavezati tu`eni da tu`itelju isplati dug, kako slijedi: iznos od 281,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 16.08.2007. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 196,50

dana 26.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 574,52 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 26.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 27.04.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 01.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 144,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 84,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 84,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 11.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 11.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 89,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 27.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 29.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 29.05.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 08.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 6,236,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 3,844,25 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 17.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 109,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 25.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.06.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 3463,74 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 441,33 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate iznos od 971,91 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 19.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.07.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 01.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 01.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 1.020,29 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.08.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 2.846,77 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.08.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 01.09.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 144,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.09.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 18.09.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.09.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 27.09.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.10.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 84,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 29.10.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 117,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 15.11.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 35,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 28.11.2008. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 24.01.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 117,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 12.02.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 18.02.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 18.02.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 65,37 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.05.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 65,37 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 09.05.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 20.06.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 25.06.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 01.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 26,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 02.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 123,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 04.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 156,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 04.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 70,37 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 12.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 61,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 15.07.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 40,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.08.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 70,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.08.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate, iznos od 70,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 07.08.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 66,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 22.08.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate; iznos od 86,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14.10.2009. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate,iznos od 36,06 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 23.01.2010. godine kao dana dospje}a, pa do kona~e isplate,{to ukupno iznosi 12.562,19 KM, zajedno sa tro{kovima postupka koliko budu iznosili. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lan 71 Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be - dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Upozorava se tu`ena da }e u slu~aju ne dostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Datum objave Sudija Amira Ferizbegovi}

$

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

IDM >E

"%

NA LICU MJESTA Ekipa “Dnevnog avaza” na koncertu Zdravka Čolića u najvećoj hrvatskoj dvorani 

=CHA> A@L= FKIJE ČK
Više od 15.000 posjetilaca uživalo u sjajnoj izvedbi i atmosferi Sa posebnim emocijama otpjevao “Kao moja mati” Slijede koncerti u Zenici, Tuzli, Bihaću...
vi pratioci nisu se žalili pa je tako u hitovima vječne zvijezde uživalo više od 15.000 posjetilaca. Da bi Čola mogao pjevati tri dana s obzirom na to koliko hitova ima, to već svi znaju, a za ovu priliku odabrao je i nekoliko pjesama koje nisu dio njegovog stalnog koncertnog repertoara. “Ljubav je samo riječ”, “Zbog tebe”, “Oktobar je, počinje sezona kiša” možda u dvorani nisu svi znali pjevati od riječi do riječi, ali su uživali u Čolinoj sjajnoj izvedbi. Iako spada u kategoriju

Hiljade posjetilaca horski pjevale s Ilićem

(Foto: M. Lugić)

7žEJ= = ILA CAAH=?EA
Ilić nije krio zadovoljstvo kad god bi ga publika nadglasala u izvođenju njegovih hitova
Miroslav Ilić preksinoć je koncertom u SD Borik u Banjoj Luci još jednom potvrdio epitet jednog od najznačajnijih i najkvalitetnijih pjevača narodne muzike u regionu. Njegov izlazak na scenu euforično su dočekale hiljade ljudi, koje su doslovno svaku pjesmu horski pjevale s njim. Turneja pod nazivom “Tebi” počela je upravo ovim koncertom, a datum je odabran u skladu sa Međunarodnim danom žena. Stoga su prvi taktovi “Božanstvene žene” podigli više hiljada dama na noge. U publici su, međutim, jednako bili prisutni i jači i nježniji spol, a kao i uvijek na Ilićevim koncertima, prisutU 20.30 sati činilo se da se sva publika ukrcala u dvoranu s obzirom na prizor, kada je i počeo koncert. Dva i po sata kasnije je

Miroslav Ilić napunio Borik

Iako potpisnice ovih redova nisu baš pobornice organizirane proslave Dana žena, preksinoć je bilo zaista lijepo biti dio publike na koncertu Zdravka Čolića u zagrebačkoj dvorani Arena. Legendarni Čola obećao je na početku nastupa da će se potruditi da damama pokloni nezaboravnu večer te nešto duži koncert - i obećanje je ispunio. Više od tri i po sata trajao je spektakl u najvećoj dvorani Hrvatske.

*H=J ,H=C= K >AIJA@žK
Iz bekstejdža, Čolin koncert sa pažnjom je promatrao njegov brat Dragan sa sinom Harisom i snahom Petrom. Na ovaj spektakl došli su i njegovi prijatelji iz Beograda i Sarajeva. rijetkih koji na svakom nastupu daju sve od sebe, legendarni pjevač preksinoć je plijenio pažnju nevjerovatnom energijom i kondicijom. Produkcija koncerta je, također, bila na nivou, kao i prateći orkestar.

Kako bi iskazale svoje oduševljenje, neke od dama bacale su mu cvijeće i plišane igračke. Dok je Čola pjevao evergrin “Jedna noć s Kristinom” na binu je doletio crveni grudnjak.

+HLAE CHK@=

Madona: Koncert bio najavljen za 11. juni

Energičan nastup
Pripadnice ljepšeg spola istinski su uživale, ali i njiho-

*A >EI=

Nije bio mali broj onih koji su, samo zbog koncerta Zdravka Čolića, stigli u Zagreb. Tako smo u

2K>E= IJEC= E *ACH=@= 5=H=AL=

Areni susreli publiku iz Beograda, Slavonskog Broda, Splita, Karlovca, Varaždina, Sarajeva... 

J== =@E ?AHJ = =IEEHK
Logistički nije moguće organizirati koncert na zadovoljavajući način, kažu organizatori
dobrobit korporacije. U ovom slučaju, nismo mogli ići ispod nekih dogovora koje smo imali s domaćim partnerima i preuzetilogističke obaveze koje su pred nas naknadno stavljene, a odnose se na način korištenja stadiona. S obzirom na to, zajednička je odluka da bez toga logistički nije moguće organizirati koncert na zadovoljavajući način, koji ne bi donio gubitak
Čolić: Noć za pamćenje

Pop diva neće doći u Hrvatsku

Merlinova pjesma
Zagreb je doslovno jedva pustio Čolu s bine, i to tek na-

završen dugotrajnim aplauzom i povicima iz publike: “Najbolji si”, “Bravo, kralju” “Legendo”, ali Ilić nije izašao na bis.

na je bila, generacijski, raznovrsna publika. No, to ne znači da su neki bolji ili lošiji poznavaoci Ilićevog djela, jer su u numerama poput “Voleo sam devojku iz grada”, “Pozdravi je, pozdravi”, “Tebi”, “Balada o nama”, “Lažu da vreme leči sve”, “Polomiću čaše od kristala”, “Šumadija”, “Nije život jedna žena”, “Još te nešto čini izuzetnom” svi podjednako

uživali. Uživao je i sam pjevač, jer je odlična energija publici uzvraćana i s bine. Nije krio zadovoljstvo kad god bi ga publika nadglasala u izvođenju legendarnih hitova. U više od dva sata napravljena je samo jedna kratka pauza. Gosti koncerta bili su mladi Prijedorčani Dijana i Dejan Ćulum. V. STEVANOVIĆ

Željko Joksimović danas će prvi put u specijalnoj emisiji na RTS-u predstaviti pjesmu kojom će braniti boje Srbije na Eurosongu 24. maja u Bakuu. Šou program pod nazivom “Evropska pesma” bit će prilika da publika čuje i najveće hitove iz bogatog muzičkog opusa Željka Joksimovića, ali ovog puta u potpuno novom ruhu. Joksimović će svoje pjesme premijerno izvesti zajedno sa svojim bendom, ali u pratnji četrdesetak muzičara Simfonijskog orkestra RTS-a. Kako je najavljeno, specijalni gosti emisije su Jelena Tomašević, Bora Dugić, Ivan Bosiljčić, Hari Varešanović i Halid Bešlić. Voditelj programa je Tamara Aleksić. Ad. K.

0=E@ E 0=HE IFA?E=E IELEćALE CIJE

Predstavljanje evrovizijske pjesme

U više od tri i po sata koncerta Čola je napravio samo jednu kratku pauzu od nekoliko minuta. Za to vrijeme publiku su zabavljali bubnjari, predvođeni Dragoljubom Đuričićem. Na koncertu u Areni nije bilo gostiju. Samo je Čola na pjesmi “Ljubavnici” najavio svog dugogodišnjeg saradnika Nikšu Bratoša, koji ga je pratio na gitari. kon dva poduža bisa. Na posljednjem je sa posebnim emocijama otpjevao “Kao moja mati” te je naglasio da je autor ove, njemu veoma drage pjesme Dino Merlin.
Spektakl je trajao više od tri i po sata

*K>=HE K F=KE

Koncert svjetske pop dive Madone (Madonna), koji je bio najavljen za 11. juni na stadionu Maksimir u Zagrebu, otkazan je, potvrdili su hrvatskim medijima organizatori. Svi kupci ulaznica za prethodno zakazani koncert povrat novca mogu ostvariti od 19. marta. - Nažalost, u svijetu korporativnog biznisa donose se odluke koje su primarne na

svim stranama u projektu. Zato smo koncert morali otkazati. Znamo da ovakva odluka o otkazivanju može imati utjecaj na tržište, ali će naša dugogodišnja korektnost prema publici i međusobno povjerenje, sigurni smo, nadvladati i ovaj izazov te to povjerenje nećebiti narušeno- izjavio je predsjednik Uprave “Adria zabave” Vladimir Ivanković.

7H>= 5= 5=H=AL A= =K=?E=
Koliko smo mi drugačiji u odnosu na druge bendove, toliko je i Sarajevo drugačije u odnosu na druge gradove
Ljubitelji rok muzike u glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras imaju priliku da se počaste vrhunskom poslasticom s obzirom na to da Damir Urban i njegov bend 4 nastupaju u klubu “Coloseum”. Riječki umjetnik često ističe kako mu upravo Sarajevo budi inspiraciju i posebne emocije, stoga nema sumnje da će i njegov večerašnji koncert u bh. prijestonici biti svojevrsna muzička avantura. - Koliko smo mi drugačiji u odnosu na druge bendove, toliko je i Sarajevo drugačije u odnosu na druge gradove. Možda smo se upravo kroz tu činjenicu pronašli na istoj talasnoj dužini. U Sarajevo dolazimo bez ikakvih kalkulacija, nikada ne postavljamo neke specijalne uvjete, jer zaista uvijek imamo veliku želju da sviramo pred tom publikom - ističe Urban.

Riječki roker večeras u “Coloseumu”

U publici je vladala sjajna atmosfera

I publika u Bosni i Hercegovini već se može zagrijavati za Čoline koncerte. Zenička Arena već je zakazana za 21. april, a kako smo prek-

sinoć doznali, za ljeto i proljeće pripremaju se spektakli u Tuzli i Bihaću. L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ - Dž. BUREK

Spec
Zagrebačka grupa “Parni valjak”, koja je rasprodala čak pet koncerata u beogradskom “Sava centru”, preksinoć je vrlo uspješno održala prvi, i to na Dan žena. Publika je velikim ovacijama nagrađivala muzičare nakon svake numere, a dešavalo se da neke pjesme od početka do kraja i sama otpjeva. Fanovi su uživali u najvećim hitovima nastalim u skoro četiri decenije karijere jednog od koncertno najdugovječnijih bendova na ovim prostorima.

Joksimović: Danas premijera

Šarmantna glumica Eva Longorija (Longoria) ponovo je sama. Nakon jedne godine prekinula je vezu s Eduardom Kruzom (Eduardo Cruz), a kako prenose strani mediji, Eva i Eduardo ostat će prijatelji. Mjesec nakon što je zvanično okončan razvod glumice od Tonija Parkera (Tony), Eduardo i ona počeli su da provode sve

-L= CHE= FL I==

Glumica prekinula vezu

više vremena zajedno. Često su odlazili na romantične večere i putovanja. Zvijezda serije “Očajne kućanice” izjavila je prije nekoliko mjeseci za špansko izdanje magazina “Vanity Fair” da je veoma sretna što je pronašla Kruza. Sada je, međutim, njihovoj ljubavi došao kraj, a ljepotica je ponovo slobodna.

Urban: Priprema novi album

Longorija: Ostat će prijateljica s Eduardom

Kako je nedavno otkrio u razgovoru za “Dnevni avaz”, u njegovoj muzičkoj radionici uveliko se priprema novi

album, koji bi grupa “Urban & 4” trebala objaviti za nekoliko mjeseci. H. P.

HISTORIJA

ZA[TO REZOLUCIJA BANJALU^KIH MUSLIMANA NIKADA NIJE ZAVR[ILA U [KOLSKIM UD@BENICIMA

SUDBINA HTJELA DA I DJECA SAFETA HAD@I]A, KAO I ON, RASTU BEZ OCA

PORODICE NA[IH HEROJA

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

10. MART/O@UJAK 2012.

Intervju Murata [abanovi}a, ratnog komandanta Drugog bataljona Prve podrinjske brigade ARBiH

EKSKLUZIVNO

STRA[NA JE MO] TAJNE BO[NJA^KE POLICIJE

Podnio sam krivi~ne prijave protiv Keme Ademovi}a i Dine Konakovi}a Podsjetio sam Ademovi}a da je htio likvidirati mog brata Avdiju [abanovi}a i rekao mu: „Ja sam Murat [abanovi} i stanujem u Prijedorskoj 10, a ti dobro zna{ {ta si napravio u Prijedorskoj 9 (ubijen Ned`ad Ugljen) U BiH postoji institucionalna bo{nja~ka mafija! Postoje i privatne vojske Kako to da Sulejman Tihi} biva zarobljen, pa zavr{i u Srbiji, odakle ide u logisti~ki centar, gdje mu je Fikret Abdi} {ef, a odatle u Njema~ku Apsolutno i danas vjerujem da je KOS u Sarajevu imao ve}i obim djelovanja nego u Beogradu. Sve rade na tome da nemamo dr`avu

(Foto: B. Nizi})

2

10. MART/O@UJAK 2012.

Stra{na je mo} tajne bo{nja~ke policije
Podnio sam krivi~ne prijave protiv Keme Ademovi}a i Dine Konakovi}a zbog prijetnji na sastanku „Aktiva“, frakcije SDA Podsjetio sam Ademovi}a da je htio likvidirati mog brata Avdiju [abanovi}a i rekao mu: „Ja sam Murat [abanovi} i stanujem u Prijedorskoj 10, a ti dobro zna{ {ta si napravio u Prijedorskoj 9 (ubijen Ned`ad Ugljen) Situacija na brani bila je velika izdaja, napravljena je sabota`a Rekao sam Seferu Halilovi}u da ne}u dati da me iko uhapsi, nakon ~ega mi je on kazao: „Murate, ima jedna dobra vijest. Uhapsili smo ubicu, poslao ga je Bakir Alispahi}“
(Foto: B. Nizi})

EKSKLUZIVNO

Intervju Murata [abanovi}a, ratnog komandanta Drugog bataljona Prve podrinjske brigade ARBiH

Razgovarao: Amil DU^I]
i{egra|anin Murat [abanovi}, ratni komandant Drugog bataljona Prve podrinjske brigade Armije RBiH, po mnogo ~emu je kontroverzna, ali nadasve interesantna li~nost. [abanovi}a bh. javnost pamti po dramati~noj situaciji u Vi{egradu kada je u aprilu 1992.

V

godine putem TV ekrana srpskom generalu Milutinu Kukanjcu prijetio da }e di}i uzrak branu na Drini.

Rezultati AID-a
Danas [abanovi} `ivi u Sarajevu, penzionisani je kapetan ARBiH, `ivi od penzije. Nedavno je me|u 350 osoba, progla{enih organizatorima otpora, i on primio priznanje Patriotske lige BiH.

Povod za intervju sa [abanovi}em, „ru{iteljem“ biste Ive Andri}a te nekada{njim komandirom pratnje prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a, jeste i njegova krivi~na prijava protiv dvojice kantonalnih skup{tinskih zastupnika iz SDA, Kemala Ademovi}a i Elmedina Dine Konakovi}a. - Oti{ao sam nedavno

na sastanak neformalne strana~ke grupe „Aktiv“, frakcije SDA, koji je odr`an u prostorijama sarajevske op}ine Stari Grad. Tema je bila „Kako oja~ati SDA“. Kada sam se pojavio tamo, vidio sam, nije im bilo pravo. Nakon nekoliko izlaganja dopustili su da prisutni postavljaju pitanja. Ja sam se javio za rije~ i dali su mi minutu

vremena. Rekao sam Dini Konakovi}u da se ba{ „fino“ zauzima za borce, od kojih danas mnogi nemaju prava koja zaslu`uju. Onda sam se obratio Kemi Ademovi}u i upitao ga: „Kako te nije stid govoriti da }e{ oja~ati stranku, a upravo zbog tebe i tvog AID-a mnogi su iz nje oti{li“?

Podsjetio sam ga da je 1991. godine hapsio mog brata Avdiju [abanovi}a, potpredsjednika SDA u Vi{egradu, a nakon {to sam ga ja oslobodio htio ga je likvidirati. Rekao sam i njemu i Dini da smatram da takvi kao {to su oni i danas `ele ovladati Sarajevom.

10. MART/O@UJAK 2012.

3

Sulejman Tihi}, Fikret Abdi}, piva u SDA i KOS u Sarajevu
Imali ste prije i za vrijeme rata stalne kontakte s ljudima u vrhu SDA. Kako gledate na ulogu struktura SDA tada i kakav je Va{ stav prema ovoj stranci danas?

- Bio sam ~lan SDA. Bio sam ~esto u pratnji rahmetli predsjednika Alije Izebegovi}a. Godine 1993. izba~en sam iz prvog safa SDA, kada je trebalo da do|e oru`je u BiH. Moj san je uvijek bila nezavisna i slobodna BiH. Zavr{eno je kako je zavr{eno. San je pokvaren... Po~eo sam da sumnjam u samog sebe i sve ono {to se de{ava u Bosni... Rat s Fikretom Abdi}em... Kemo se javio za rije~ i uperio prst u mene, kazav{i da la`em. Nastala je pometnja, tjelohranitelji su krenuli prema meni, a ja sam mu onda kazao: „Ako la`em ja, ne la`e zapisnik biv{e javne tu`iteljice Senke No`ice u kojem stoji da ste ti, Kemo, i tvojih deset kolega u~estvovali u hap{enjima i likvidiranju prvih ljudi SDA po~etkom devedesetih. Rekao sam mu: „Ja sam

Rat s Hrvatima... Sulejman Tihi} biva zarobljen, pa zavr{i u Srbiji, odakle ide u logisti~ki centar, gdje mu je Fikret Abdi} {ef, a odatle u Njema~ku, gdje je bio mati~ar, da bi do{ao onda u Sarajevo i o~itao nam lekciju da se mo`e i s pivom u SDA! Pa i blesav bi ~ovjek jo{ vi{e pomahnitao kada bi sve ovo ~uo! Svi se danas la`emo i gledamo se u o~i i ka`emo svetinja je Dan nezavisnosti, svetinja je {ehidska krv. Ako je svetinja {ehidska krv, mene je stid da kao kapetan Armije RBiH da se ja tebe ne bojim“. Potom me Konakovi} uhvatio pod ruku i kazao mi: „Ti da si mogao minirati branu, to bi uradio. Znam ko si ti, ali ne zna{ ti ko sam ja“! Oti{ao sam nakon toga u PU Stari Grad u Logavinoj i podnio krivi~nu prijavu protiv obojice zbog prijetnji. To nisu obi~ni ljudi. Imali su u ratu stra{nu mo}, privatne vojske i raspolagali su ogromnim donacijama. Eto {ta ja mislim o tajnoj bo{nja~koj policiji... - otkriva [abanovi}.

ka`em kolika mi je penzija, a kolika je majke jednog {ehida. Halalio sam predsjedniku Izetbegovi}u. Prou~io sam mu Fatihu na mezaru, iako sam znao da mu je o glavi radio njegov naju`i krug ljudi.
Ko je to bio? Kazali ste da ste po~eli da sumnjate u sve.

- Pa ba{ sam u te stvari po~eo sumnjati. Apsolutno i danas vjerujem da je KOS u Sarajevu imao ve}i obim djelovanja nego u Beogradu. Sve rade na tome da nemamo dr`avu. Bio sam stra{no ljut i na Bakira Izetbegovi}a, ali i na
jama, bili ste tada spremni da uzrak dignete sve mostove na Drini. Za{to se to nije desilo?

samog reisa. Kada sam jednom u Predsjedni{tvu BiH tra`io da mi izdaju rje{enje da sam kapetan Armije RBiH, vidio sam spisak jo{ ~etrdesetak ljudi koji su stekli visoke ~inove, ali o tome pojma nisu imali. Kazali su mi tada u Predsjedni{tvu BiH: „Ma, nema{ ti ovim drugima {ta govoriti“. Zamislite! Ljudi su tek poslije saznali da su neko i ne{to. Rahmetli Izetbegovi}u o glavi su radili ljudi od njegovog kabineta pa do personalne slu`be.
bistu Ive Andri}a?

[abanovi}: U zapisniku biv{e javne tu`iteljice Senke No`ice stoji da su Kemo i njegovih deset kolega u~estvovali u hap{enjima i likvidiranju prvih ljudi SDA

Macolom po bisti
Na Dan nezavisnosti BiH 1. marta uru~ena su priznanja Patriotske lige BiH. Neka bora~ka udru`enja su, me|utim, ogor~ena zbog ovog spiska organizatora otpora. Kako to komentirate?

- Mostovi su bili minirani. Svi. Od gornjeg pa do donjeg Podrinja, ali tada su nam na{i govorili: „Mi }emo sve ispregovarati“. Dosta zamjeram tom vo|enju pregovora, jer se de{avalo tamo gdje su upravo ~etni~ke horde bile slabije, pa su one tako dobile na poja~anju, na vremenu. Situacija na brani bila je velika izdaja koju su po~inili ljudi poput D`evada Kosa, Nijaza Ja{arevi}a i Asima Omerovi}a. To su bili dispe~eri koji su bili na brani. Oni su mi napravili sabota`u.
Morali su raditi po ne~ijem nalogu...

- Najlak{e je cijeniti tu|i posao. Ja u toj komisiji nisam radio. Ako me pitate da li sam zadovoljan. Jesam, jer sam ja na spisku! Da li je trebalo vi{e ljudi biti na tom spisku? Mislim da jeste. Koliko znam, ta komisija nije ni zavr{ila svoj posao. Neki ljudi koji su bili nea`urni nisu dostavili kompletnu dokumentaciju, pa se mnogi nisu na{li na tom spisku. Zna~i, to se mo`e ispraviti. Ostavljena je mogu}nost da se to dopuni.
Kada govorimo o organizatorima otpora, Vi ste bili jedan od onih koji su poku{ali da odbrane Vi{egrad. Mo`ete li na{e ~itaoce podsjetiti malo na ta de{avanja i kako je do{lo do ~uvene situacije na brani?

- Najvjerovatnije su radili za JNA. Oni su zaustaviIi da se jezero ne isprazni. Da ne bude Beograd pod vodom. Tada smo zarobili 13 srpskih vojvoda, a me|u njima bio je i Sredoje Luki}, kojeg sam izveo da za TV Beograd da izjavu, a da ga nisam ni prstom dotakao. Kasnije su ga razmijenili za neke na{e i nakon toga je u~estvovao u genocidu. Trebalo je tada da voda odnese i Most Mehmedpa{e Sokolovi}a. Da ga, bogdo, nije bilo! Jer onaj most je tokom agr-

- I to bih opet tako napravio, ali ne bih bistu bacio u Drinu. Andri}u kao nobelovcu i knji`evniku treba se napraviti spomenik, ali na mjestu gdje je ukopan. Po{to znamo da je kremiran u Beogradu, to treba uraditi tamo. Ako je zadu`io Vi{egrad svojom knjigom, onda mu spomenik treba postaviti negdje u biblioteci. Iz revolta {to su postavili spomenik na grobnicu muslimanskog naroda i Mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a to sam u~inio. Dakle, zbog za{tite ne~ega {to je starije od Ive vi{e od pet puta. Uzeo sam macolu, odvalio mu glavu, bacio je u Drinu i rekao sam: „Gospodo, to je moj gest protiv toga {to radite {to ne treba“. Ako se ikada vratim u Vi{egrad, ponovo }u sru{iti bistu Ive Andri}a, jer mu nije mjesto na zadu`bini Mehmedpa{e Sokolovi}a. Razgovarao sam s akademikom Abdulahom Sidranom, koji me je upitao za{to sam to uradio s bistom Andri}a, i rekao sam mu: „Ne, zbog njego-

nstvo i kada se vrati, onda }e se i ameri~ka zastava zavihoriti na toj ku}i.
[ta mislite o Kusturici i njegovom „Kamengradu“?

- Danas ja `ivim u Emirovom gradu, a Emir u mome. Svako gleda od ~ega }e `ivjeti. Emir je sebe na{ao u srpskom ekstremizmu, u srpskoj mitologiji. Smatra da je ve}i pravoslavac od pravog pravoslavca, ve}i German od pravog Germana. On je uspio da napla}uje Srbima {to prolaze kroz Mokru goru... Zna valjda da }e „Drvengrad“ izgorjeti, pa je mislio da napravi „Kamengrad“ koji ne}e (smijeh).
U ljeto 1992. godine neke strukture sumnji~ile su Vas za ubistvo porodice Ristovi} u Sarajevu. Otkud te optu`be?

Danas postoje institucionalna bo{nja~ka mafija i privatne vojske
Mislite li Vi da danas u BiH djeluje dr`avna bo{nja~ka mafija?

Murat [abanovi} i stanujem u Prijedorskoj 10, a ti dobro zna{ {ta si napravio u Prijedorskoj 9 (28. septembra 1996. ubijen Ned`ad Ugljen, pomo}nik direktora AID-a, op. a.). Onda sam mu poru~io: „Samo da zna{

- To je bio jedini na~in da zaustavim tre}u po snazi vojsku Evrope, koja je krenula na BiH. Gospodo moja, u Vi{egradu danas ima ulica koji nosi naziv U`i~kog korpusa. Nas tada nisu napali doma}i Srbi, nas je napala JNA, pod komandom Milorada Ojdan~i}a, ratnog zlo~inca koji je osu|en u Hagu. Mom bratu i meni je su|eno u Sarajevu 1991. kada smo zaustavljali kolonu tenkova koja je i{la prema Dubrovniku. Onda su tada pregovarali vode}i ljudi iz SDA da se ta kolona pusti.
Prema nekim informaci-

- Da! Postoji institucionalna bo{nja~ka mafija! Postoje i privatne vojske. Svaka agencija za za{titu je jedna mala vojska. Ona odgovara nekoj partiji... esije bio gubili{te, a Drina je postala grobnica muslimanskog naroda. Ja sam tada htio da dignem branu uzrak da bi spasio muslimanski narod. Rekao sam im da }u pustiti branu i da }u uni{titi Beograd i bio sam spreman za to odgovarati.
Vratimo se u pro{lost. Mjesto je, tako|er, Vi{egrad. Recite nam za{to ste sru{ili

Zna~i li to onda, prema Vama, da su ljudi koji su u vrhu dr`ave danas dijelovi tih struktura?

- Pa da! Ne mo`e fukara biti dio toga. Oni su do{li do ogromnih para. Oni su dr`ali dijelove grada i danas ih dr`e. Oni imaju privatne vih knji`evni~kih zasluga, nego zbog inata {to je postavljen spomenik na spomeniku“.

vojske. Haj’ mi sad ti objasni kako bi djelovala ova vojska koju sada imamo? Nikako! Opet bi se dogodila ista stvar. Evo sada govore o me|uentitetskim granicama. O~ekivati je, kada se udari me|a{, da }e pasti i mrtva glava. - Oni su mislili da me malo provociraju. Ja to ne bih prodao nipo{to, pa sam rekao da je moja ku}a gra|ena od crnog mermera. Franjo Josip je znao pla}ati gram zlata za gram kamena, pa tako sam im i ja rekao. To su uspomene. Imam sina Bajazita, koji `ivi u SAD-u. Njega bi prvo pitao je li on za to. On ima ameri~ko dr`avlja-

Ubistvo Ristovi}a
Danas se od Vas tra`i da prodate kamen od kojeg je sagra|ena Va{a ku}a kako bi, prema zamisli Emira Kusturice, bio napravljen „Kamengrad“. Ho}ete li to u~initi?

- Izjava tada{njeg ministra odbrane Jerke Doke sve govori. On je tada plasirao u javnost informaciju: „Murat [abanovi} s grupom Sand`aklija pobio je porodicu Ristovi}“. Kod mene je nakon toga sa specijalcima upao komandant D`evad Topi} Topa da me hapse. Sumnjao sam da me ho}e likvidirati. Tra`io sam od Tope da mi dozvoli da telefoniram i nazvao sam generala Sefera Halilovi}a. Rekao sam mu: „Generale, ovdje Topa sa specijalcima. Ti zna{ da ja to nisam uradio“. Rekao sam mu da }u se braniti, da ne}u dati da me iko uhapsi, nakon ~ega mi je Halilovi} kazao: „Murate, ima jedna dobra vijest. Uhapsili smo ubicu, poslao ga je Bakir Alispahi}!“ Iz ovoga sve mo`ete zaklju~iti!

4

10. MART/O@UJAK 2012.

DVADESET GORKIH GODINA Tri stvari koje ne smiju pr o

S jedne od sjednica Ustavnog suda RS: Ni sudije ne mare za zakone

PRESSIJA Biologija ih slu`i pa kr{e Zakon

Ho}e suditi du`e nego {to je Turska vladala Balkanom
Na oficijelnoj internetstranici Ustavnoga suda Republike Srpske, izme|u ostaloga, mogu se na}i i biografski podaci kako predsjednika tako i sudija toga suda. Vjerovati je da su podaci ta~ni. Ako je tako, onda nije te{ko izra~unati da ~ak {est od devet sudija radi protuzakonito. Jer, u ~lanu 15., stavu 3 Zakona o Ustavnom sudu RS stoji da „predsjedniku i sudijama prestaje funkcija kada navr{e 70 godina `ivota“. A vi{e od 70 godina `ivota imaju predsjednik ovog suda Mirko Zovko, te sudije Mihailo Adamovi}, Milorad Ivo{evi}, Adem Medi}, Branko Sunari} i Avdo [piljak. Njih {estorica skupa imaju 448 godina. Ma{allah! Njih {estorica su se, navodno, kladila da }e skupa imati - na sudijskoj funkciji - vi{e godina nego {to je Turska imperija vladala Balkanom. A to zna~i da ho}e dogurati do 500 godina `ivota. Skupa, dakako.
H. O.

Ko su po{t Bo{njaci
da ih bihuzuri i ru{i. Haramsuzi }e se sru{iti sami. Istina }e iza}i navidjelo, pa makar i kroz „ku}ne sva|e“, da bi im „haram prisjeo“! To je Bo`iji, nepisani, ali iskustvom obznanjeni zakon! Druga, bitna stvar koja ne smije pro}i nezapa`eno jeste problem Bo{njaka s Kosova, na koji je ukazao samo (!) reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}. On je poZelena `gadija slao pismo nekim liderima i parlamentarcima u EU, Ovo je vrlo va`na pojaukazuju}i na va, a o tome to da Bo{njasam u mnogim ci s Kosova tekstovima pine mogu posao na na~in da sjetiti svoju sam ukazivao mati~nu da „Bo{njaci dr`avu BiH, svoje kriminapa makar lce kriju kao imali i famiSrbi svoje liju u njoj i zlo~ince“ te morali do}i sam ih nazivao na d`enazu. „zelenom Dodu{e, bur`oazijom“, prije je „zelenim „Avaz“ pisao fa{istima“, o ovom pro„zelenom bablemu, navoPi{e: ndom“, da bi de}i primjer ih isprovocirao Ned`ad LATI] ]erima Bajrda sami amija, zamje(pro)govore o nika ministra za dijasporu tome. Oni me nikad javno nisu demantirali, ve} su pi- u Vladi Kosova, koji je s tro~lanom delegacijom sali anonimna pisma, po`elio posjetiti BiH. Kako je Edina Rami}a. tpisuju}i se kao „po{teni za ulazak u BiH. Stoga je pisalo u toj informaciji, BaBo{njaci“, koja su, dodu{e, Ni nakon osam mjeseci Jelko Kacin preporu~io jrami se za pomo} obratio naj~e{}e u plavim kovertaova delegacija Bo{njaka s Bo{njacima Kosova, a puBakiru Izetbegovi}u, a puma stizala na adresu moga Kosova nije dobila „vize“, tem reisa Ceri}a, da tu`e tem njegovog savjetnika brata. potrebnu dokumentaciju Republiku Kosovo pred Mene je SDA-ova „zelena `gadija“, doniranim karticama iz „Telecoma“, blatila putem foruma. Koliko se sje}am, a poVehabije i svi oni koji spadaju pod njiMud`ahid“ bio u sastavu Armije RBiH, a stoje mnogi svjedoci, samo hove ina~ice, „mud`ahedini“, „islamski da se, mo`da, kao komandant, Deli} nikad je rahmetli had`i hafiz Hateroristi“, „bijela El-Kaida“, iza kojih, nije ni pozdravio ni s jednim od njih, a da, lid ef. Had`imuli} javno, sa ipak, stoje neka zlodjela u BiH i koji su po istoj vertikali i logici niko iz vrha SDA hutbe, osudio one koji zlosvojim (ne)djelima, ne samo pukom ideone bude odgovoran za njihovo djelovanje upotrebljavaju novac namilogijom zastra{ivali, pucali, ubijali, boovdje. jenjen „fukari i jetimima“, mbardirali crkve, ru{ili mezarja, odsijecali Tim prije i tim gore po Bo{njake {to su poslan od njihove bra}e diglave, pucali na ambasade, u ovom mnogi svoja nedjela pripisivali ljem svijeta. „spornom segmentu“ su primarno pro„mud`ahedinima“, kao {to ih i danas pri- A golemi novac se djeblem SDA! pisuju svojim oponentima ili „sand`a~konuo ovdje - tvrdio je raIako ih je SDA gurala pod „d`ubeta“ albanskoj mafiji“! Islamske zajednice, pa i nekih intelektuaPouka je jednostavna. Koliko god hmetli hafiz Had`imuli} lno-politi~kih bo{nja~kih krugova, da bi SDA imala zasluga za odbranu ovog narona jednoj hutbi u Carevoj sebe o~istili, sva ta nedjela su u~injena da, isto toliko ili, danas, mo`da i vi{e d`amiji odmah nakon rata. „pod ki{obranom SDA“, a nekad i u ime odgovorna je za njegovo jadno stanje. Tim Bilo je osuda „lopovluSDA! prije i tim gore po narod i dr`avu {to nikaka“ i „korupcije“ i od druPa, kako je mogu}e da rahmetli Rasim ko da shvati da se SDA vi{e borila da gih vjerskih prvaka, ali niDeli} bude osu|en zbog zlo~ina koje su, za{titi sebe i osigura svoj opstanak na vlakad tako jasno i tako `esnavodno, po~inili „mud`ahedini“ samo sti, a na ra~un i naroda i dr`ave! toko. Stoga, SDA-u, prije stoga {to je osumnji~eni odred „Elsvih, a i dijelu Islamske zajednice, ne treba opozicija arem tri stvari ili politi~ka doga|aja s po~etka marta me|u Bo{njacima ne smiju pro}i nezapa`eno. Prva je sva|a, odnosno priznanje nekih funkcionera SDA, pa i Islamske zajednice, da je, ipak!, novac ili dio novca za pomo} Bo{njacima u toku gladi i agresije na BiH zavr{io u „privatnim d`epovima“.

B

PRESSIJA [ta se de{ava u br~anskoj SDA

Dervi{evi} zaboravio ko ga je smijenio
Dervi{evi}: Zovu ga ste~ajnim upravikom SDA

Raspojasao se ovih dana smijenjeni predsjednik br~anske SDA Ahmet Dervi{evi} (niko mu, haman, nije rekao da ga je ~lanstvo smijenilo) pa krenuo uzdu` i poprijeko Distrikta tra`e}i „neprijatelje“, „pla}enike“ i druge „paranarodne“ elemente, koji su se posljednjih dana usudili progovoriti o razlozima njegove smjene. Prema Dervi{evi}u, za nedavni ishod glasanja o povjerenju mu, krivi su svi - mediji, ~lanovi drugih politi~kih partija, neistomi{ljenici iz njegove stranke, odnosno aktivisti SDA koji su ga „odha{ovili“ s funkcije predsjednika Op}in-

skog odbora, razna udru`enja... Samo on, ka`e, nije kriv! Takozvani ste~ajni upravnik SDA Br~ko, kako ga od milja zovu, Ahmet Dervi{evi}, ne da je vlastitu stranku za vrijeme svog rukovode}eg mandata strovalio u bunar, odnosno s nekih 14.000 glasova, koliko je svojevremeno osvajala SDA na izborima u Br~kom, sveo na deset puta manju cifru, ve} ju je, pri~a se, i finansijski doveo do bankrota. Dio para je, navodno, zavr{io i „negdje u ^eli}u“. Dervi{evi} dobro zna {ta njegovi nekada{nji bira~i i partijski drugovi pod tim podrazumijevaju! A. H.

Zlodjela mud`ahedina po~injena pod ki{obranom SDA

Iz N m p B K

10. MART/O@UJAK 2012.

5

r o}i nezapa`eno

PETA STRANA Nastavak bh. diplomatske farse

{teni
{iti sami. suzi }e se sru , pa makar Haram navidjelo tina }e iza}i e sva|e“, da bi im Is i kroz „ku}n jeo“! To je Bo`iji, „haram pris ali iskustvom nepisani, i zakon obznanjen
Rahmetli had`i hafiz Halid ef. Had`imuli}: Jedini javno osudio one koji zloupotrebljavaju novac

Karijeristi se okoristili Bosnom

de rije{en ovaj slu~aj, bit }e dobro. Ali, on ukazuje na bijedno stanje Bo{njaka i jo{ bjedniji odnos bo{nja~kih lidera prema njima, te koliko je BiH postala talac Milorada Dodika!

Pak i vehabije
I na kraju, osim autogola u sudijskoj nadoknadi u utakmici protiv Brazila, BiH je primila jo{ jedan gol. Ovaj gol nam je „zabila“ Doris Pak (Pack), kandidiraju}i temu o vehabijama u BiH na skup{tinskom zasjedanju Vije}a Evrope. Ko je kriv za ovaj gol?! Kriva je isklju~ivo SDA! Doris Pak je predstavnica jedne demokr{}anske stranke s kojom je SDA u „evropskom savezu narodnih stranka“. A, koliko se sje}am, u prvoj delegaciji, koncem devedesetih, koja je posjetila SDA ispred te demokr{}anske evropske stranke bila je i gospo|a Pak. Ova isfrustrirana „babuskara“, kako ju je nazvao Jelko Kacin, treba li re}i da je liberal, koja se ba{ nalupetala u svojim izletima po BiH, nije tako ni mo}na ni bitna da nam sama mo`e nauditi. Bitno je da joj je dat razlog da tako nastupi protiv Bo{njaka, a da se niko iz SDA uop}e nije nasekirao zbog toga.

Alkalaj je uknji`io jo{ jednu funkciju na ra~un BiH, u UN-u je objavljeno da je dobio ovu poziciju kao kvotu namijenjenu dr`avljanima BiH, a odranije se zna da je on i dr`avljanin Hrvatske
Pi{e: Erol AVDOVI]
Ono o ~emu je „Avaz“ redovno pisao, navode}i da bi dvogodi{nje u~e{}e BiH u radu Vije}a sigurnosti UN-a moglo poslu`iti kao odsko~na daska grupici donajudaljenijim kutovima svijeta, na konferencijama od kojih dr`ava, zbog njegovog prisustva, nije imala puno koristi, ali je, zato, ovaj „lete}i“ bh. ministar proputovao svijet o tro{ku siroma{nih bh. poreznih obveznika. Biranje nacionalnih predstavnika na ovako presti`ne funkcije u na~elu je rigorozan proces, kako to insistiraju u UN-u. Kada je BiH u pitanju, zbog svega dobro znanog, to bi trebao biti i transparentan postupak, kako to, recimo, nala`e Pro{le je sedmice, naime, za stalnu predstavnicu BiH u UN-u u Njujorku, u rangu ambasadora proizvedena Mirsada ^olakovi}. Ona je proteklih sedam godina provela na ~elnim pozicijama u Misiji BiH u Njujorku. Na diplomatskim polo`aji-

Lagumd`ijina diplomatija morala bi biti druga~ija
Odgovaraju}i direktno na pitanje „Avaza“ za{to insistira na principu petogodi{nje rotacije za uposlenike u Sekretarijatu UN-a u Njujorku, generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun (Kimoon) ka`e da je ponajvi{e prihvatljiv „fer princip“. - Ako ste zaglavljeni na jednom mjestu u nekoj od zemalja u razvoju, gdje uvjeti `ivota nisu dobri, dok neki drugi jednostavno `ive u primamljivim dru{tvima (kao {to je Njujork, op. a.), onda to nije fer za osobnu dobrobit onih drugih (kojima se takva mogu}nost ne pru`a, op. a.) - rekao je, izme|u ostalog, generalni sekretar UNa. Ki-mun se, naravno, ogradio ma}ih oportunista, koji }e karijerno li~no profitirati, ostvarilo se pred kraj sedmice imenovanjem Svena Alkalaja na ~elo Ekonomske komisije za Evropu (UNECE) UN-a sa sjedi{tem u @enevi. da to nisu sugestije za dr`ave ~lanice UN-a, ve} samo za uposlenike UN-a, ali njegove rije~i su, ipak, upu}ene kao jedna vrsta prigovora ~ak i onima koji vi{e ne mare. Ili sasvim konkretno: ako je i novi {ef bh. diplomatije Zlatko Lagumd`ija sve pre{utno aminovao, preferiraju}i „profesionalni kontinuitet“, i uva`avaju}i, naravno, sve {to se kod spomenutih bh. predstavnika uva`iti mora, ipak, ~ak i u granicama takvog bontona i ~asti izuzecima, ovo je onda nastavak bh. diplomatske farse. Osim {to je sigurno bolja, Lagumd`ijina diplomatija bi morala biti druga~ija od Alkalajeve!
Ki-mun: [ta je fer

Me|unarodnim sudom u Strazburu, poput Sejdi}a i Fincija, da bi sudskim putem rije{ili ovaj problem. Naravno, ako i tako bu-

a d a, A

u

Izetbegovi}: Ni prstom nije mrdnuo da pomogne Bo{njacima Kosova

Podr{ka iz Sarajeva
Daleko od o~iju javnosti, izbjegavaju}i javno obznaniti svoju kandidaturu, {to bi za ovakve funkcije, zapravo, moralo biti preduvjet, Alkalaj je uknji`io jo{ jednu funkciju na ra~un BiH. Na{u zemlju proteklih pet godina predstavljao je po

-

m a-

-

U UN-u je objavljeno da je Alkalaj dobio ovu poziciju kao kvotu namijenjenu dr`avljanima BiH. Odranije se zna da je on i dr`avljanin Hrvatske. Name}e se pitanje je li Alkalaj i od koga na dr`avnom nivou u Sarajevu dobio podr{ku za ovo mjesto, jer predstavljanje u UNu, ponajmanje mjesto ~elnika UNECE-a, koji je do sada vodio biv{i ministar vanjskih poslova Slova~ke Jan Kubi{, nije individualna stvar. Radi se o nacionalnoj, dakle dr`avnoj poziciji, iza koje bi trebao stajati valjda i neki dr`avni konsenzus.

„Transparency International“, jer uz bh. politi~are se pre~esto ve`u mnoge korupcijske afere u raznolikom pakovanju.

Brojne afere
Ne treba mo`da tro{iti tinte na podsje}anje, na sve ono {to je u medijima napisano o Alkalaju u posljednje dvije godine. Ali, vi{e od lamenta, treba nekome fakturisati prigovor - za{to niko ne mari {ta novine pi{u o portfoliju raznih kandidata? I drugi slu~aj kada je predstavljanje BiH u UN-u u pitanju nije ni{ta utje{niji.

ma u Americi ^olakovi} je u kontinuitetu provela skoro deset godina. Sve da je bila i najbolja, da uz nju nisu, kako su to mediji ve} pisali, vezali incidente ili afere, i to da je, navodno, bila upravo Alkalajeva veoma bliska {ti}enica, da je {ikanirala kolege na poslu itd., ^olakovi} je, kao nijedan drugi predstavnik iz zemalja bh. okru`enja, od Slovenije do Makedonije ({to se s lako}om mo`e utvrditi u UN-ovoj Plavoj knjizi protokola) u Njujorku, pa i u Americi, u tom kontekstu ostala predugo.

6

10. MART/O@UJAK 2012.

PRESSIJA

Modernizacija Biha}kog univerziteta

Nakon potpisivanja ugovora: Povoljan kredit, nepovoljne implikacije

Austrijski ’kola~’ podijelio Mirsad Velad`i} N
Nejasno je za{to su od pet miliona eura austrijskog kredita, ~ak ~etiri miliona pripala Tehni~kom i Biotehni~kom fakultetu
Premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Hamdija Lipova~a, u ime Kantonalne vlade, i Horst Bernard, u ime austrijske firme „BIS VAM Anlagentechnik“, potpisali su u Biha}u ugovor o modernizaciji Biha}kog univerziteta vrijedan pet miliona eura. Beskamatni kredit namijenjen za nabavku opreme Univerziteta, uz jednu godinu grejs perioda i 11 godina otplate, ponu|en je kantonalnoj vlasti prije pet godina, ali su tada{nje vlasti, s biv{im SDA kadrom [emsudinom Dedi}em na ~elu, iz njima znanih razloga, ignorirali ovaj projekt. Ipak, ugovor je sada dobio pravnu snagu. Raduje se tome rektor Univerziteta u Biha}u Refik [ahinovi}, a posebno dekani i zaposlenici Tehni~kog i Biotehni~kog fakulteta. Kako i

O~evi preuzim za novoro|en~
Jedni smatraju da }e se usvajanjem zakona na{a zemlja pribli`iti evropskim standardima, dok drugi misle da otac u tom periodu ne mo`e nadomjestiti majku
acrt novog federalnog zakona o radu, koji je nedavno upu}en u dvomjese~nu javnu raspravu, predvi|a da i o~evi mogu koristiti dio porodiljskog dopusta, koji je do sada bio rezerviran isklju~ivo za majke.

INICIJATIVE Ho}e li FBiH dobiti zakon o poro

@ive du`e?
Prema istra`ivanju koje je provela [vedska agencija za razvoj, o~evi koji koriste porodiljski dopust `ive du`e, jer dva mjeseca dopusta kad se dijete rodi, za ~ak 25 posto umanjuje im rizik za preranu smrt. Ovo istra`ivanje bazirano je na zdravlju i navikama mu{karaca u [vedskoj, prvoj zemlji koja je uvela pla}eni porodiljski dopust za mu{karce. I stru~njaci ka`u da ohrabljivanje gdje o~evi, koji nerijetko imaju manje pla}e od svojih supruga ostaju s djecom rade}i ku}ne poslove, dok se `ene vra}aju na posao. Istra`ivanja su pokazala da je u Hrvatskoj, gdje je takav zakon ve} na snazi, to pravo mu{karaca na porodiljskii dopust mo`e smanjiti spolni jaz u dugovje~nosti. Prosje~ni `ivotni vijek mu{karaca, naime, pet do sedam godina je manji nego kod `ena. Prema jednoj teoriji, mu{karci koji su vi{e bliski s djecom bolje se brinu i o svom vlastitom zdravlju, zdravije jedu, manje piju i pu{e, ~e{}e odlaze na ljekarske preglede i manje riskiraju u `ivotu. iskoristilo vi{e od 300 o~eva. Iako je kod nas ovaj zakon tek u „povoju“, ve} je izazvao brojne kontroverze u bh. dru{tvu. Jedni ga odobravaju, smatraju}i da }e se njegovim usvajanjem i na{a zemlja pribli`iti evropskim standardima, dok drugi misle da otac u tom periodu ne mo`e nadomjestiti majku. Psiholog Jasminka Dizdarevi} smatra da postoji mogu}nost da otac mo`e preuzeti brigu o djetetu u ranoj fazi razvoja, ali da je, ipak, ako nije „nu`da“, bolje da majka provede taj period s djetetom.

Pritisak okoline
Ukoliko Parlament FBiH usvoji ovaj zakon, majke koje se `ele ranije vratiti na posao mo}i }e, nakon 42 dana koje moraju obavezno provesti na porodiljskom bolovanju, brigu za novoro|eno dijete povjeriti o~evima. Vrijeme provedeno van radnog mjesta o~evima }e se, u tom slu~aju, ura~unavati kao porodiljski dopust. Ovo je, ina~e, ve} ustaljena praksa u zemljama zapadne Evrope, ali i susjednim,

Velad`i}: Skrojio plan

Pehli}: Nije potpisao

ne bi, njima je pripao najve}i dio austrijskog „kola~a“. No, kada je svoj posao zavr{avala tenderska komisija, jedan od ~lanova, Ekrem Pehli}, prorektor Univerziteta za nau~noistra`iva~ki rad, upozorio je na probleme. - Ja sam prorektor i `elim da cijeli Univerzitet sa svim ~lanicama napreduje. Moj

Veze Velad`i}a s Pakistancem
Pri~a se da se nekada{nji kraji{ki gospodar Velad`i} intenzivno dru`io s Pakistancem koji je, navodno, bio zadu`en ispred austrijskog partnera za ovaj kredit. Mudriji ka`u da treba sa~ekati i vidjeti {ta }e sve do}i od opreme. Tada }e se provjeriti ho}e li zaposlenici Tehni~kog i Biotehni~kog fakulteta mo}i koristiti najsavremeniju laboratorijsku opremu. Ili }e ona sakupljati pra{inu kao i, recimo, atomski spektrofotometar, koji na Biotehni~kom fakultetu niko ne zna ni pokrenuti!?

potpis je izostao, jer nisam bio zadovoljan iznosima koje su dobile ostale ~lanice. Ekonomski i Pravni fakultet, Visoka zdravstvena {kola nisu dobili ni{ta, a Pedago{ki fakultet dobio je tek nekih 400-500 hiljada KM. To je nepravedno - kazao nam je prorektor Pehli}. Istina, ovo jeste ~udno, a jo{ je ~udnije to {to je sve pregovore o austrijskom kreditu vodio Mirsad Velad`i} s Biotehni~kog fakulteta, ina~e nekada{nja, a mnogi tvrde i dana{nja siva eminencija Krajine, koji je svoju politi~ku karijeru zavr{io „fermanom“ biv{eg visokog predstavnika Karlosa Vestendorpa (Carlos Westendorp). Sada, prema svemu sude}i, uspje{no djeluje iz drugog, univerziteM. DEDI] Dizdarevi}: Ve}ina to ne `eli tskog „safa“.

Posebna veza
- Prije svega, treba istaknuti da svi o~evi apsolutno ne mogu preuzeti tu odgovornost i to iz nekoliko razloga. Prvo, jer ve}ina to ne `eli, drugo, {to se ve}ina onih koji bi i htjeli ne osje}a sposobnom. Tre}i faktor je

KULOARSKE PRI^E

Kaplan se pretplatio na Kuchku!? Alkalaj se u{unjao po svoj paso{!
SDA ministar (ne)kulture i sporta FBiH Salmir Kaplan upada iz skandala u skandal. Krenulo je s benignim incidentima, nastavilo s lupanjem auta, lumpovanjem po kafanama... Poznat je i po ispadima na svom Facebook profilu koji, prema vlastitoj izjavi, redovno a`urira. Tamo smo prona{li da je Kaplan „pretplatnik“ jedne jedine osobe, odnosno da ima `elju da redovno dobiva informacije o njenim svim promjenama statusa. Iako ova osoba, a ni Kaplan nisu za{titili svoj profil jednostavnim uklju~ivanjem opcija „dozvola“, pa su time i sve informacije javno dostupne, ne}emo objaviti puni identitet osobe, osim da je sama sebi navela vrlo zanimljiv nadimak - Kuchka. A. D@. Cijeli mandat i po, koliko je bio na ~elu Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH, donedavnog {efa bh. diplomatije Svena Alkalaja pratile su afere i skandali. I kako je neslavno zapo~eo i predstavljao dr`avu, jo{ je neslavnije zavr{io. Javnost jo{ nije prestala brujati o Alkalajevom uklanjanju tragova (uni{tavanju slu`bene dokumentacije MVP-a), a biv{i ministar je bio u novoj akciji! Kako saznaje „Avaz“ iz pouzdanih izvora, Alkalaj se prije nekoliko dana bukvalno u{unjao u MVP da bi uzeo zaboravljeni diplomatski paso{!? Nakon ovoga u sjedi{tu MVP-a se pri~a da su nadle`ne slu`be portirima na ulazu dale stroge upute da se u svakoj sli~noj narednoj situaciji prema Alkalaju moraju postaviti kao prema svakom gostu: uz predavanje li~ne karte na ulazu, mora biti ispra}en iz zgrade A. [. kao i svi gra|ani.

Kad incidenti prerastu u naviku

Biv{i ministar u novoj akciji u MVP-u

„Neobi~an“ detalj s ministrovog profila

Alkalaj: Majstor za afere

10. MART/O@UJAK 2012.

7

aju brigu General la`i! ad?!
Mogu li o~evi zamijeniti majke

diljskom dopustu za mu{karce

LI^NOST SEDMICE Manojlo Milovanovi}

On je taj koji je bio prvi do Mladi}a, a ovaj do Karad`i}a, i koji je, kad god je trebalo, bio izme|u njihovih zlo~ina~kih naredbi koje je s toliko predanosti izvr{avao
Ove sedmice u Ha{kom tribunalu svoje svjedo~enje zavr{io je penzionisani general Vojske RS (VRS) Manojlo Milovanovi}. Prvi saradnik srebreni~kog krvoloka Ratka Mladi}a u vremenu najkrvavijih zlo~ina nad nesrbima u BiH, od prvog do posljednjeg dana rata, Milovanovi} je u Tribunal „ujahao“ po {esti put i to na krilima mr`nje i la`i koje je donio u svojim ratnozlo~ina~kim bisagama. koji je, kad god je trebalo, bio izme|u njih dvojice, odnosno izme|u njihovih zlo~ina~kih naredbi koje je s toliko predanosti izvr{avao. Ali, sud ga jo{ nije uhvatio za gu{u.

Najodaniji Mladi}ev saradnik
VRS. Jedan je od prvih i najodanijih saradnika zlo~inca Ratka Mladi}a. Svjedo~io je u nekoliko procesa pred Ha{kim tribunalom. oronulog generala @ivanovi}a, komandanta Drinskog korupusa u vrijeme zlo~ina u Srebrenici. Tvrdio je da je klauzula naredbe prema kojoj se „`ivot u enklavi treba u~initi nepodno{ljivim“ gre{ka @ivanovi}a koji ju je prekucavao, a ne Karad`i}a, koji ju je takvu izdao. Lagao je i da se ne sje}a doga|aja koji su prethodili masovnim pogubljenjima Bo{njaka u Podrinju, a najgnusije {to je izrekao bila je tvrdnja da su Bo{njaci sami sebe ubijali na Markalama, da su oni prvi snajperima ubijali po Sarajevu, da su Srebreni~ani ginuli u vojnim operacijama, a ne da su ih strijeljali njegovi odredi smrti... Lagao je uporno i sa stra{}u da je bilo o~igledno kako i sam `eli da vjeruje u ono {to govori. Vjerovatno u strahu od doma}ih istra`itelja, koji samo {to nisu uhvatili za kvaku vrata njegovog stana.
A. HAD@I]

Strah od istra`itelja

Manojlo Milovanovi}, ratni na~elnik [taba VRS, ro|en je 1943. u Bosanskoj Gradi{ci. Bio je oficir JNA i ratni na~elnik General{taba

Branio sebe
Oni koji su su|enja u Tribunalu posmatrali sa strane, na klupi za svjedoke, nerijetko su gledali i slu{ali one ne~asne, me|u kojima je bilo zlo~inaca s naredbodavnom, savjetodavnom i izvr{nom odgovorno{}u, politi~kih varalica, samoprogla{enih eksperata, potkupljenih `rtava... No, ~inovanijeg i la`ljivijeg svjedoka od Manojla Milovanovi}a nisu, a vjerovatno i ne}e, do zatvaranja Tribunala, ~uti ni vidjeti. Pod uvjetom da Milovanovi} ne vaskrsne i na su|enju svom prvom pretpostavljanom Ratku Mladi}u. Milovanovi} je sve vrijeme svjedo~enja na su|enju Karad`i}u izmi{ljotinama branio kasapina Mladi}a. Dodu{e, branio je i Karad`i}a, ali u mjeri u kojoj to ne}e na{tetiti Mladi}u, a prije i jednog i drugog, branio je sebe. Jer, on je taj koji je bio prvi do Mladi}a, a ovaj do Karad`i}a, i

Pucanj u prazno, odmah bi ga nazvali ’papkom’
Predsjednik Udru`enja „Otac“ Amir Purivatra smatra da }e, ~ak i ako ovaj zakon bude usvojen, to biti jo{ samo jedan „pucanj u prazno“. - Prije svega, mislim da, osim dojenja, ne postoji ni{ta {to `ena mo`e uraditi, a da mu{karac ne mo`e. Uzev{i u obzir da su relevantna istra`ivanja pokazala da svega 16 popritisak okoline, koja ne gleda blagonaklono na mu{karce koji sjede u ku}ama s djecom, dok im `ene rade - ka`e Dizdarevi}. Prema njenim rije~ima, bliskost izme|u oca i djeteta te majke i djeteta nije apsolutno ista u tom ranom uzrastu. - Moj li~ni stav je da je do, otprilike, devetog mjeseca starosti djetetu neophodna majka, zbog posesto `ena doji djecu nakon dva mjeseca starosti, mislim da o~evi mogu bez ikakvih pote{ko}a poslije tog perioda, ako je potrebno, preuzeti brigu o njima. Problem je, me|utim, {to bi takav kod nas bio odmah okarakteriziran kao „papak“. Zbog toga mislim da to u BiH jo{ dugo ne}e za`ivjeti - ka`e Purivatra. bne veze koja se u tom periodu stvara. Pri tome ne `elim re}i da o~evi nemaju bliskost s djecom, ali to, jednostavno, nije isto u tom ranom periodu. U svakom slu~aju, pozitivno je ako o~evi `ele preuzeti brigu o djetetu, ali vjerujem da bi barem prva tri mjeseca dijete trebalo konstantno biti uz majku - isti~e Dizdarevi}. M. GU[I]

Lagao je Milovanovi} na sudu da je imao profesionalnu vojsku koja se dr`ala odredbi `enevskih konvencija! Lagao je s toliko strasti, da je sudijama, zaboravljaju}i {ta je koju minutu ranije kazao, divanio i o „podgrijavanju mr`nje prema neprijatelju kojom se podi`e moral vojske“. Rije~ je o vojsci koja je odgajana po njegovim moralnim kodeksima i koja je zarobljenicima iz Srebrenice vezala o~i i ruke i takve ih strijeljala i bacala u jame....

Pritije{njen dokumentima, kakva je Direktiva 7, kojom je Karad`i} naredio napad na Srebrenicu, Milovanovi} je, opet, peru}i sebe i Mladi}a, za sve {to se kasnije doga|alo optu`io odavno mentalno i fizi~ki

Milovanovi}: Sud ga jo{ nije uhvatio za gu{u

D`aba resorni ministar prihvatio i @ep~e

(Foto: M. Kadri})

Desnica na mukama zbog Trhulj ne zna izgovoriti rije~ ’neistinitost’ prostornog plana
Federalni ministar prostornog ure|enja Desnica Radivojevi} ni sam ne zna {ta da radi, nakon {to su delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH odlu~ili da se za 30 dana odgodi razmatranje Prijedloga prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru 5C“ za period od 2008. do 2028. godine. Klub Hrvata, naime, zatra`io je posebnu tematsku sjednicu o prostornom planu kojoj }e pisustvovati i predstavnici ni`ih nivoa vlasti kao i svi zainteresirani. Radivojevi} je negodovao i po`alio se parlamentarcima, kojima je poku{ao objasniti da je on sve uradio, pa ne vidi razloga za ~ekanje. Nedavno je svoje jade podijelio i s predsjednikom Kluba poslanika SDPa u Predstavni~kom domu FBiH Jasenkom Selimovi}em. - Prihvato sam i amandman za @ep~e. Nema {ta nisam radio. Mi smo 250 dana

Za{to se crvenio ministar energije

Radivojevi} i Selimovi}: Ministar nema {ta nije radio radili ovaj plan i morat }emo ga opet razmatrati - naveo je Radivojevi}. I. Tr.

Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Erdal Trhulj na ovosedmi~nom pressu Vlade FBiH muku je mu~io da izgovori jednu rije~, ali ni iz tre}eg poku{aja nije uspio. Poku{avaju}i izgovoriti rije~ „neistinitost“, ministru se jednostavno jezik vezao i nikako nije mogao da je izusti. Na kraju je odmahnuo rukom, {to je bio znak da odustaje od svoga napora. Njegovu nelagodu, non{alantno je poku{ao premostiti federalni premijer Nermin Nik{i}, koji je ponudio alternativu, kazav{i mu da upotrijebi rije~ „neta~nost“.

Trhulj se postidio pred novinarima, u pomo} mu pritekao Nik{i}

Trhulj je ovu pomo} s rado{}u prihvatio, ali crvenila na licu dugo se nije mogao A. Du. rije{iti.

8

10. MART/O@UJAK 2012.

Sudbina htjela da dje c Had`i}a, kao i on, ras t
Da vidi moj Safet kako su nam djeca hairli, srce bi mu bilo puno. Sve troje je zavr{ilo fakultete i radi, osim najmla|e Amile, a valjda }e i ona na}i posao, ka`e D`emila, supruga rahmetli Safeta Had`i}a
nam otvorila svoje srce i ispri~ala mo`da ono {to je ve} davno zakopala i sakrila od svih. - Nemojte {ta zamjeriti mojoj D`eneti, ona je nanina razgala. Znate, uskoro com Nezirom, Almirom i Amilom - drhtavim glasom pri~a nam D`emila. D`emila danas `ivi u porodi~noj ku}i sa sinom Nezirom, snahom D`enitom i unu~icom D`enetom. K}erka Almira je udata i ima troje djece, a i najmla|a Amila se nedavno udala. Nezir je u trenutku pogibije oca Safeta imao 13, Almira 16 i Amila samo tri godine. - Da vidi moj Safet kako su nam djeca hairli, srce bi mu bilo puno. Sve troje je zavr{ilo fakultete i radi, osim najmla|e Amile, a valjda }e i ona na}i posao. Sudbina je to da i moja djeca rastu bez oca kao i Safet. On je, tako|er, rano ostao bez babe. Jednom mi je rekao: „Da mi je samo babo `iv, da me posavjetuje“. Nije bilo lako podi}i djecu i izvesti ih na pravi put. Njega nema, a ja se nekako

PORODICE NA[IH HEROJA „Avaz“ u ku}i legendarnog organizatora odbrane

J

este li vi do{li zbog mog dede Safeta? Znate, on je ratni heroj. Ovim rije~ima do~ekala nas je petogodi{nja D`eneta, unuka Safeta Had`i}a, brigadnog generala Armije RBiH i do-

Istjerani iz stana
D`emila Had`i} najvi{e je bila povrije|ena kada je s porodicom istjerana iz stana u sarajevskom naselju Otoka. - Ova ku}a gdje sada `ivimo nije bila opremljena, pa smo bili smje{teni u taj stan na Otoci. Kada sam dobila obavijest o delo`aciji, iz stana sam iza{la sama, nisam htjela da me poni`avaju kao da sam kriminalac - pri~a D`emila, ~iji se suprug, legendarni Safet Had`i} nije na{ao na nedavnom spisku Patriotske lige BiH, a kojim je za 350 osoba priznat status organizatora otpora.

D`emila Had`i} s unukom D`enetom: Svjesni da vlast godi{njicu smrti heroja obilje`ava zbog sebe

bitnika „Zlatnog ljiljana“, dok je nana D`emila dr`i za ru~icu i sa suzama u o~ima ~eka da u|emo u njihovu ku}u u sarajevskom naselju [vrakino Selo.

^etni~ki rafal
Ova skromna `ena svjesna je da dolazimo kako bi

}emo obilje`iti 20 godina od smrti mog Safeta. Mnogi su na nas zaboravili, ali ja im halalim. Safet je bio moja svjetlost, bez koje ja danas moram da `ivim. Kao da je pro{lo dvije, a ne 20 godina od njegove smrti. Nije lahko, ali dragi Allah me je po~astio hairli dje-

Iz porodi~nog albuma: D`emila se za Safeta udala sa 17 godina, sin Nezir imao je 13 godina kada je otac poginuo, a k}erke Almira 16 i Amila tri

Posljednja sjednica Interresorne radne grupe koja radi na izmjenama i dopunama Izbornog te zakona o finasiranju politi~kih stranaka i o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, iako se ve}ina ~lanova okupila na vrijeme, umjesto u 13, po~ela je u 14 sati. ^ekalo se na Milorada @ivkovi}a (SNSD). Kada je @ivkovi} napokon do{ao, predsjedavaju}i ove radne grupe Halid Ge-

Dogovora o zakonima ni na Be{i}: [keri} je vidiku, ali o Jahorini odmah! [keri}: Neka on
Kri{to (HDZ BiH). No, i u toku zasjedanja @ivkovi} je u vi{e navrata teleGenjac: Samo fonirao, pa @ivkovi}: Kasnio Kri{to: Bolje sat vremena ikad nego nikad sat vremena se mogao ste}i dojam njac (SDA) rekao je „kasnida je nekome podnosio izvmo malo, samo sat vremeje{taj o de{avanjima na ovoj na“. - Bolje ikad nego nikad - sjednici. Dodatno, ~lanovi su pododala je ~lanica Borjana tro{ili jo{ sat, a nisu se dogovorili ni o ~emu va`nom u vezi s izmjenama zakona, ali zato je bez ikakvih problema pao dogovor o ne~emu drugom. Odmah su se usaglasili da po~etkom aprila odu na Jahorinu. Tamo }e, naime, u punom ugo|aju hotela „Bord“ i svje`em zraku provesti tri dana te u takvom ambijentu poku{ati ne{to „uraditi“ na izmjenama zakona. I. Tr. Ned`ad Be{i} i doktor Zlatko [keri}, doju~era{nji partneri i saradnici koji su dugo vremena bili kao prst i nokat u kozara~kom SDA, vi{e ne govore. Be{i} je sekretar Regionalnog odbora SDA Bosanska krajina Prijedor i predsjednik Mjesnog odbora SDA u Kozarcu, a dr. [keri} potpredsjednik (RO) SDA i ~lan Izvr{nog obora (IO) ove stranke. Da je izme|u njih „ljubav pukla“, potvrdio je Be{i}, koji ka`e „da mu je dosta onih koji ni{ta ne rade“. - Usred izbora on je, kao da se ni{ta ne de{ava, oti{ao na ljetovanje. Sad, {to se mene ti~e, mo`e i}i i u rodnu Sanicu, pa nek’ tamo kroji politiku. U Kozarcu i Prijedoru to vi{e ne}e, jer sam mu obe}ao da }u tra`iti da mu se kao odborniku SDA u Skup{tini op}ine (SO) Prijedor izglasa nepovjerenje. Nije uredu da u`iva, a ni{ta ne

PRESSIJA Tako to rade na{i politi~ari

PRESSIJA Sva|e potresaju i prijedorski

10. MART/O@UJAK 2012.

9

e ca Safeta s tu bez oca
Na tajnom sastanku 1991. s Alijom Izetbegovi}em
Had`i} na fotografiji sa sastanka u Hrasnici, gdje je dogovoren plan odbrane Sarajeva

Sarajeva, poginulog aprila 1992.

Asim Kamber pod imenom Romel Ro sije la`i
Koriste}i la`ni „nick“, Kamber „objasnio“ za{to je pao Hamdija Lipova~a, pohvalio sam sebe, a dotakao se i vlasnika „Biha}ke pivare“ Adema Ibrahimpa{i}a
Asim Kamber, mo}nik Stranke demokratske akcije, jedan je od rijetkih Sanjana koji ne voli prolje}e. U posljednjih devet godina to ga godi{nje doba, a posebno 7. mart, podsje}a na smrt slavnog generala Armije RBiH Mehmeda Alagi}a, ~ijem je brzom kraju on umnogome doprinio organiziranjem kampanje iz sjene za njegovo ru{enje sa pozicije na~elnika Sanskog Mosta. Tih dana Kamber naprosto izgubi kontrolu, a svoj bijes ovog marta iskalio je na Facebooku, ali pod la`nim „nickom“ (imenom). Na ovu Kamberovu „strast“, koja sve vi{e, ~ini se, dobiva obrise nepoznate bolesti, upozoravaju iz Upravnog odbora Udru`enja za bolji Sanski Most. Kamber je, naime, prije nekoliko dana „vaskrsnuo“ pod „nickom“ Romel Ro, gdje je pisao sam sebi, ta~nije pod ovim pseudonimom iskomentirao je kompletnu politi~ku scenu u Unsko-sanskom kantonu (USK) i, usput, na svoje neistomi{ljenike sasuo la`i.

PRESSIJA Mrzi prolje}e, utjehu tra`i na Facebooku

Kamber: La`ni „nick“ Romel Ro slu`i mu za pljuvanje po protivnicima

D`emila se prisje}a i po~etka organiziranja odbrane BiH. Dok nam pokazuje fotografiju svog supruga s predsjednikom Alijom Izetbegovi}em od dr`im, unu~ad me ~ine sretnom - kazuje D`emila. Mnogi su, na`alost, ve} zaboravili da je njen suprug Safet Had`i} jedan od prvih organizatora odbrane Sarajeva i BiH. Bio je predsjednik Kriznog {taba sarajevske regije kada je 18. aprila 1992. poginuo na kapiji vogo{}anskog „Pretisa“. Sa svojim saborcima upao je u zasjedu i ~etni~ki rafal ga je pokosio.

2. decembra 1991. godine u Hrasnici, u ku}i Hasije i Kasima Ibrahimovi}a, gdje je odr`an tajni sastanak, pri~a nam: - Evo, tu je moj Safet, divan `ivot, pro`et pa`njom i ljubavlju. Na`alost, izgubila sam ga. Nisam nikome muhta~, jer imam {ehidsku penziju pri~a D`emila. Nagla{ava da aktuelne vlasti vi{e ne obilje`avaju zna~ajne datume onako kako je to bilo ranijih godina, ali da se heroja Safeta Had`i}a sjete kada je godi{njica njegove smrti. - Obilje`avanje godi{njice smrti mog Safeta nije zbog mene, to i njima iz vlasti treba. Vjerujte, ne zamjeram ja nikome, ima porodica gdje nisu nikada oti{li. Neka su svi zdravi i `ivi. Me|utim, uvijek kad se obilje`ava godi{njica njegove smrti, sve mi se

kao da ga sada vidim. Tada je predsjednik Izetbegovi} prihvatio plan odbrane Sarajeva i na{e zemlje koji mu je izlo`io Sefer Halilovi}. vrati. Ti ljudi koji su do{li da mi ka`u da je poginuo, svi ti glasovi. U trenutku kada su nam javili za Safeta, njegova rahmetli majka, da joj dragi Allah d`enet podari, od nas sviju bila je najhrabrija. Ona je tje{ila mene i njegove sestre. Sve te slike mi se vrate kada pri~am o tome navela je D`emila.
A. DEDAJI] (U idu}em broju ~itajte kako `ivi majka Senada Mehdina Hod`i}a - Crnog labuda, komandatna specijalnih jedinica Patriotske lige za sjeveroisto~nu Bosnu, poginulog 10. maja u selu Zaseok kod Zvornika)

Upravo zbog koli~ine informacija i tema koje je prosuo, tzv. Romela Roa odmah su prepoznale i kolege iz kraji{ke izvr{ne i zakonodavne vlasti. Kao poznavalac kraji{ke politi~ke scene, Romel Ro, alijas Ka-

Ministrica Kurbegovi} pokazala mu vrata
Kamberu je pro{la sedmica, ina~e, bila izuzetno „slo`ena“. Poku{ao je uvjeriti ministricu prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a USK Sinhu Kurbegovi} da „progleda kroz prste“ majci aktuelnog federalnog ministra razvoja Sanjina Halimovi}a. Ministarstvo na ~ijem je ~elu Kurbegovi}, poni{tilo je, naime, Halimovi}evoj majci gra|evinsku dozvolu za objekt u Sanskom Mostu,

Skroman `ivot
- Za Safeta sam se udala sa 17 godina, a on je bio samo tri godine stariji od mene. U Sarajevo smo se iz Strga~ine kod Rudog doselili 1974. godine. @ivjeli smo skromno. Imali smo

Kurbegovi}: Odbila „saradnju“

o ~emu smo ve} pisali. Prema na{im pouzdanim informacijama, ministrica Kurbegovi} pokazala je Kamberu vrata!

mber, objasnio je za{to je pao Hamdija Lipova~a te je pohvalio sam sebe kao najja~eg politi~ara u Kantonu, bez koga se ni{ta bitno ne mo`e dogoditi. Dotakao se i Adema Ibrahimpa{i}a, vlasnika „Biha}ke pivare“, za koga je napisao da pla}a svega 1,4 KM koncesije godi{nje umjesto 800.000 KM, koliko bi, prema njegovom mi{ljenju, trebao. Romel Ro na ovaj na~in uzvra}a udarac Ibrahimpa{i}u. Naime, u „Unskosanskim novinama“ Beg (Ibrahimpa{i}ev nadimak, op. a.) ovako je jednom prilikom napisao Kamberu: - ... Bljujete la`i kao pijana fukara... Okanite se mene! Ja nemam {ta javno polemisati sa „politi~arima“ i „intelektualcima“ Va{eg nivoa... Ako budete vrije|ali i udarali na moj obraz, a za obraz Ibrahimpa{i}a se ovdje stolje}ima zna, odgovarat }ete tamo gdje odgovaraju i ostali kriM. DEDI] minalci.

i

biv{i udara

ogranak SDA

Zabrana Lovrinovi}u ukinuta, ali ne i dvije {kole pod jednim krovom
Visoki me|unarodni predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) ukinuo je odluku svoga prethodnika Pedija E{dauna (Paddy Ashdown), odnosno zabranu sudjelovanja u vlasti, kao i kandidiranje na izborima aktuelnom zamjeniku predsjednika HDZ-a BiH Nikoli Lovrinovi}u, objavili su iz OHR-a. [keri}: Be{i} je de~ko koji Incko je razlog za ovafino radi kvu odluku obrazlo`io ~inpojedina~nih glasova na jenicom da „vi{e ne postoje podru~ju op}ine Prijedor - razlozi za njegovo smjenjika`e dr. [keri}, tvrde}i da vanje te da on vi{e ne preje za prvi haber da ne godstavlja prijetnju za provevori s Ne}kom ~uo od nodbu mira, institucionalnu vinara. M. ZGONJANIN cjelovitost, odnosno demontona, a to je protivljenje integraciji tzv. dvije {kole pod jednim krovom, pretjeranih razloga za ukidanje zabrane, ruku na srce, nije bilo. Dvije {kole pod jednim krovom, u kojima se nastava odvija po zasebnom hrvatskom i bo{nja~kom planu i programu, jo{ postoje, a te{ko je za povjerovati da je Lovrinovi} promijenio mi{ljenje zbog „odgojnih“ mjera jednog od biv{ih visokih predstavnika, niti }e to naprasno u~initi nakon ~ina dobre volje aktuelnog {efa „bijele ku}e“ u SarajeR. AD@OVI] vu.

PRESSIJA Efekti Inckovog ~ina dobre volje

radi. Uostalom, ima mnogo slobodnih ljudi koji }e se rado prihvatiti obaveza koje je Zlatko, pod nekim svojim izlikama, vje{to izbjegavao. Prema meni, Zlatko [keri} je biv{i o{tar je Be{i}. S druge strane, dr. [keri} je mnogo odmjereniji i ka`e da „o Be{i}u ne}e ni jednu ru`nu prozboriti“. - Neka on udara drvlje i kamenje. Ja ne}u tako. Mislim da je to de~ko koji fi-

Be{i}: [keri} u`iva, a ni{ta ne radi (Foto: D. Stojni})

Lovrinovi}: Vi{e nije prijetnja

no radi, mada ponekad ima ishitrenih poteza. Svako ima pravo na svoje mi{ljenje, no narod je rekao svoje, jer sam za odborni~ki mandat dobio najve}i broj

kratiju u BiH“. Me|utim, ako se zna zbog ~ega je 2005. E{daun smijenio Lovrinovi}a s mjesta ministra obrazovanja Srednjobosanskog ka-

10 10. MART/O@UAJK 2012.

10. MART/O@UJAK 2012.

11

Stra{no je da Rezolucija banjalu~kih muslimana nikada nije zavr{ila u {kolskim ud`benicima
Godine 1941. ~ak 75 uglednika Banje Luke poku{alo je sprije~iti usta{ke zlo~ine, u prvom redu nad Srbima i Jevrejima ka`u svoje „ne!“ jednom Paveli}u, ka`e Beba Kapid`i}, k}erka Alije Kapid`i}a
bijanje sve{tenika i drugih prvaka bez suda i presude, strijeljanje i mrcvarenje u gomilama ~esto posve nevinih ljudi, `ena i djece, gonjenje u masama od ku}a i postelja ~itavih porodica s rokom od jednog do dva sata za spremanje, za njihovo deportiranje u nepoznate krajeve, prisvajanje i plja~kanje njihove imovine, siljenje na prelazak na katoli~ku vjeru, ru{enje bogomolja, sve su to ~injenice koje su zaprepastile svakog po{tenog ~ovjeka i koje su i na nas, muslimane ovih krajeva, djelovale najneugodnije.

HISTORIJA Iako su se sna`no oduprli nacisti~koj okupaciji i usta{koj strahovladi biv{e NDH

Ono {to su oni u~inili, danas izgleda nestvarno. Otac je do smrti bio ponosan na taj svoj potpis. Zasjedali su u gradu na Vrbasu i odlu~ili da
1. HAKIJA BE[LAGI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gradona~elnik 2. SULJAGA SALIHAGI] . . .gra|evinski in`injer, preduzima~ i predsjednik Udru`enja veleposjednika 3. HASAN BEG \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 4. HUSEIN RA\I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .privredni ~inovnik 5. HAMDIJA AFGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 6. Dr. ASIM \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .advokat 7. HALIDBEG \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik, predsjednik narodne uzdanice 8. AVDIJA HASI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .penzioner 9. Dr. SEID BULJINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pravni referent op{tine 10. KERIM ]EJVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik i predsjednik malih zanatskih udruga 11. ILIJAS OMERBEGOVI] . . . . . . . . .geometar i predsjednik banjalu~kog {portskog kluba 12. IBRAHIM MAGLAJLI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 13. MUHAREM IBRAHIMBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rgovac 14. NE\IB BIBERI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac i sahad`ija 15. Dr. ALI KAMILBEG \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik 16. Had`d`i hafiz MUSTAFA ef. NURKI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .muftija u miru 17. Hafiz IDRIZ SKOPLJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .muderris 18. LATIF DEMIROVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 19. AGO ABAZAGI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .umirovljenik 20. DERVI[ \ANI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 21. SEJDAGA ]EJVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 22. ]AZIM MUFTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 23. [A]IR DEDI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u~itelj u penziji 24. ZAIM IBRAHIMBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 25. RAMIZBEG BEGANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik 26. ALIBEG GRADA[^EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik 27. BEKIR GALIJA[EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .instruktor ra~unovodstva 28. ALIJA GERMOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .knji`ar 29. Prim. dr. ASIM KULENOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lije~nik Dr`avne bolnice 30. Ing. IBRAHIM SULJI] . . . . . . . . . . . . . . . . .{ef tehni~kog odjeljenja Higijenskog zavoda 31. NAIM ]EJVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..profesor i predsjednik Vakufa 32. Dr. IHSAN ZUKANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lije~nik Dr`avne bolnice 33. Dr. IBRAHIM IBRAHIMPA[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dr`avni tu`ilac 34. ALIJA TABAKOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik sudbenog stola 35. KEMAL HAD@IOMERSPAHI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .profesor 36. SAFET DORO^I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u~itelj 37. SULEJMAN HAD@IDEDI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik prve hrvatske {tedionice 38. Hafiz IZET MUFTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .glavni imam Ferhadije d`amije 39. AHMET AHMI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{erijatski sudija 40. HUSEIN KAPETANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u~itelj 41. HAMZAGA HUSED@INOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik i industrijalac 42. DERVI[BEG KAPETANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 43. HAMDIJA ef. SOFTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d`ematski imam 44. IBRAHIM KARASELIMOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 45. MUSTAFA ZUHRI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{erijatski sudija 46. ALIJA ef. KAPID@I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vojni imam 47. MEHMED IBRAHIMBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 48. Ing. D@EVAD GLUHBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik vjerskog zavoda 49. SALIH \OGI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .povjerenik Pljoprivredne komore 50. [A]IR H. KOVA^EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 51. Ing. OMER KAJTAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{umarski ~inovnik 52. HAMID H. MUSTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .imam i vjerou~itelj 53. Ing. MUHAREM KATANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{umarski ~inovnik 54. OSMAN KULENOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ravnatelj OUZOR-a 55. MEHMED JAHI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 56. RIZO H. OMERSPAHI] . . . . . . . . . . . . . . . .in`injer agronomije i poljoprivredni ~inovnik 57. HALID BULJINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .profesor 58. Ing. BEDRUDIN GU[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik 59. MUJO GUNI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .obu}ar 60. ABDULAH SMAJI[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik OUZOR-a 61. ASIM KRAJI[NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik 62. HUSEIN D@ANI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .privredni ~inovnik 63. OSMAN AHMI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{erijatski sudija 64. Hafiz MEHMED ef. ZAHIROVI] . . . . . . . . . . . . . . .vjerou~itelj (nakon Drugog svjetskog rata bio dugogodi{nji muftija banjalu~ki) 65. FEHIMAGA LITRI]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 66. MUHAREM HAMULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~lan vakufskog povjerenstva 67. Had`d`i DERVI[ NUMANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mesar 68. Hafiz [A]IR KOVA^EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 69. MUJO MEDI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tajnik „Bratstva“ 70. EDHEM BARU^IJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tajnik „Islahijjeta“ 71. SALIH VEHABOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 72. Had`d`i ]AMIL GU[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vlasnik kupatila 73. Hafiz BEKIR ef. DEMIROVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .imam 74. MUSTAFA GU[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .predsjednik „Islahijjeta“ 75. MUHAMED TABAKOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .biv{i gradona~elnik

U

Usta{e klale s fesovima na glavama
Rezolucija je 1941. upu}ena na ruke potpredsjedniku tada{nje vlade NDH, dr. D`afer-begu Kulenovi}u i ministru prometa, in`injeru Hilmiji Be{lagi}u, ali je nakon toga primjerak dokumenta u vidu letka razaslan doslovno po cijeloj Jugoslaviji. U Rezoluciji se zapa`a da su potpisnici temeljito oslu{kivali situaciju u Banjoj Luci i, uop}e, politi~ki ambijent tog vremena. Naveli su slu~ajeve u nekoliko gradova i mjesta gdje su usta{ke snage s fesovima na glavama klale hri{}ane. Istakli su i da imaju pouzdane informacije da su ~ak kolone usta{a iz Hrvatske dolazile s fesovima na glavama. - To je bilo u Bosanskom Novom, gdje su ~etiri kamiona usta{a do{la iz preka pod fesovima i klali su hri{}ane u masama. Isto se desilo i u Bosanskoj Kostajnici, gdje je za jedan dan poklano 862 hri{}ana. I u Kulen-Vakufu su to radili i tu se naro~ito istakao Miroslav Matijevi}, usta{a iz Vrto~e. Tu je poklano skoro 950 hri{}ana, {to je dalo povod za osvetu ~etnika od 6. septembra 1941. godine, kada je Kulen-Vakuf zapaljen i glavom je platilo 1.365 muslimana (ljudi, `ena i djece). Mi znamo gdje su neke usta{e katolici udarali na hri{}ane sa povicima: „Udri, Mujo, dr`i, Huso, ne daj tamo, Meho...!“ i sli~no - navodi se, izme|u ostaloga, u Rezoluciji iz 1941. Njen sadr`aj govori i o stra{nim i brojnim zlo~inima nad muslimanima. - Slu~aj s groznim ubistvom hod`e Edhema ef. Hod`i}a ovdje u Banjoj Luci, usred bolni~ke avlije i usred dana, stra{an je primjer razuzdanosti usta{e Josipa Babi}a. I {to je naj`alosnije, ne zna se ni danas je li zlo~inac uop}e uhap{en, a kamoli ka`njen - pi{e u ovom dokumentu.

To je ~ovjek
Mi nismo nikada o~ekivali, a kamoli `eljeli ovakve metode rada i upravljanja u na{im krajevima. U na{oj burnoj pro{losti mi se nismo ni pod najte`im prilikama slu`ili ovakvim sredstvima, i to ne samo zato {to nam to brani islam nego i zato {to smo vazda vjerovali i {to vjerujemo da ovakve metode rada dovode do ru{enja javnog mira i reda u svakoj dr`avi i ugro`avaju njen opstanak. Mi smatramo da se ovakva nasilja ne bi smjela vr{iti ni nad najgorima neprijateljima, jer ovo {to se kod nas radilo, sumnjamo da bi se mogli na}i primjeri u povijesti bilo kojeg naroda. Ovim rije~ima se 75 najuglednijih banjalu~kih muslimana 12. novembra

Alija Kapid`i}: Bio vojni imam, jedan od inicijatora i potpisnika Rezolucije

Faksimil prve stranice Rezolucije banjalu~kih muslimana: Primjerak se danas ~uva u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu

Faksimil potpisnika Banjalu~ke rezolucije: Ve}ina je glavom platila hrabrost i ~ovje~nost

1941. godine direktno obratilo politi~kom rukovodstvu, odnosno ~lanovima vlade tada{nje Nezavisne dr`ave Hrvatske (NDH), potpisuju}i sada ve} historijski dokument - Rezoluciju muslimana iz Banje Luke. U vremenu nacisti~ke okupacije i usta{ke strahovlade, na ~elu s biv{im gra-

dona~elnikom Banje Luke, imami, muftije, {erijatske sudije, in`injeri, profesori, trgovci, ~inovnici, studenti, muderisi, ljekari i penzioneri zasjedali su u Banjoj Luci kako bi sprije~ili usta{ke zlo~ine, u prvom redu nad Srbima i Jevrejima. Primjerak Banjalu~ke rezolucije i danas se ~uva u Vojnoistorijskom institutu

u Beogradu. Nama je originalni dokument ekskluzivno ustupila penzionisana nastavnica likovne kulture i umjetnosti, slikarka Sabiha Beba Kapid`i}, sestra na{e ~uvene pjesnikinje Nasihe

Kapid`i}-Had`i} i k}erka Alije Kapid`i}a, vojnog imama, uglednog majora stare Jugoslavije, jednog od inicijatora i potpisnika Rezolucije. - Potpisnici Rezolucije bili su u~eni ljudi s visokim

moralnim kvalitetima. Ono {to su oni u~inili, danas izgleda nestvarno. A, zapravo, to je ~ovjek! Njima su bili va`ni sugra|ani kao dio njihovog grada, njihove zemlje i kulture i nisu mogli civilizacijski da prihvate da

Banja Luka - 5. mart 1993.
Muftiju u penziji, had`i hafiza Mehmeda ef. Zahirovi}a (1910 - 1997), fa{isti~ki sljedbenici ~etni~ke ideologije poku{ali su zaklati 5. marta 1993. godine prekoputa d`amije Ferhadije. - Jedan od pijanih i uniformisanih mladi}a bacio je fla{u pred njega, a zatim mu komad stakla stavio pod vrat. Ni sama ne znam otkud mu hrabrost i snaga, ali on je uhvatio mladi}a i doslovno ga odigao od zemlje. Zatim je pritr~ao svijet iz du}ana, spasili su ga i na tome se zavr{ilo - govori nam Beba Kapid`i}, kojoj je ef. Zahirovi} bio zet, odnosno suprug njene najstarije sestre Azize. Ef. Zahirovi}u devedesetih godina oduzimana je i imovina, ali on ni po koju cijenu nije `elio napustiti ku}u. Ostat }e upam}en kao glavni imam d`amije Ferhadije, koji je skoro punih pet decenija rukovodio Banjalu~kim muftijstvom. Umro je 1997. prirodnom smr}u i sahranjen je u Banjoj Luci. - Zahvaljuju}i tada{njim politi~kim okolnostima, nije ukopan tamo gdje mu je uistinu mjesto, pored Ferhadije napominje Beba Kapid`i}. Istaknuti banjalu~ki publicista Aleksandar Ravli} zapisao je: - Jer, napadnuti efendija Zahirovi} je ~ovjek kojeg su ba{ Srbi morali po{tovati s obzirom na to da je u Banjoj Luci bio jedini `ivi potpisnik dobro poznate Rezolucije banjalu~kih muslimana iz jeseni 1941. godine, kojim su

se stra{ne stvari oko njih doga|aju. Otac je do smrti bio ponosan na taj svoj potpis. Iznad svega, velika je hrabrost krasila te ljude. Sakupili su podatke s terena, animirali ljude, doslovno od ku}e do ku}e, da ostanu na strani ~ovjeka, a ne zvijeri, zasjedali su u gradu na Vrbasu i odlu~ili da u~eno, ali direktno, ka`u svoje „ne!“, i to tada jednom Paveli}u - ekskluzivno govori za „Dnevni avaz“ Beba Kapid`i}. O Rezoluciji se sve znalo, ali se vrlo malo pri~alo pa tako kroz historiju sve do danas. Tragedija je i nepopravljiva gre{ka, smatra Beba Kapid`i}, da se ovako zna~ajan dokument nije na{ao u {kolskoj literaturi kao obavezna lekcija. Da je tako bilo, navodi ona, sigurno bi 50 godina kasnije slika Banje Luke i bliska historija izgledale druga~ije.

Devedesete godine
Ef. Zahirovi}: Bio je ~ovjek kojeg su ba{ Srbi morali po{tovati

banjalu~ki muslimani ustali protiv progona srpskog naroda, a napadnuti Zahirovi} bio je njen zagovornik i jedan od prvih potpisnika!

Beba Kapid`i}: ^uva originalni dokument

(Foto: V. Stevanovi})

- Ve}ina ljudi koji su se stavili na stranu kom{ija, a ne okupatora, glavom je platila tu hrabrost i ~ovje~nost. ^ak i u Jasenovcu ili na drugim lokacijama. Sje}am se kako je otac govorio: „Doga|alo se da ~ak stigne zvani~an poziv na{im ljudima na sastanak ili neku vrstu tobo`e odli-

kovanja tada{nje NDH, a da se ti ljudi vi{e nikada ne vrate ku}ama niti stigne informacija gdje su oni. A oni su, zapravo, likvidirani kao opasnost pred tada{njom ideologijom“ - prenosi nam Beba Kapid`i}. Devedesetih godina pro{log stolje}a ~esto se, ka`e, pitala gdje je danas ~ovjek?! Kroz misli su joj prolazile godine rada s djecom i generacije koje je odgajala. Sjetila se kakav je propust u~injen izostavljanjem ovog va`nog segmenta historije iz {kolskog i obaveznog odgoja djece. - Na`alost, Rezolucija nije popularizirana me|u ljudima. Dosta ljudi i danas malo zna o tome ba{ zbog tog nepostojanja ovakvih ~injenica u zvani~nim dokumentima i priznatoj literaturi, historiji, ud`benicima... Meni su kolege, nakon godina i godina rada, kada slu~ajno ~uju ne{to o tome, znale re}i: „O, draga Bebo, pa nisam znao ili nisam znala da je tvoj otac bio tako ugledan i zna~ajan ~ovjek.“ Do{le su devedesete. Svi mi znamo {ta je bilo. Sretala sam svoje {kolske kolege, |ake, prosvjetare, kolege sa studija, tada ve} i novinare, ugledne kulturne radnike... Pitala sam: [ta je ovo?! Jedan mi je kolega rekao:

„Neka, i treba nas razdvojiti kada nam ne ide skupa.“ Sje}am se da sam jednom prijatelju koji je tada ve} radio kao novinar, izrevoltirana situacijom, bacila na sto ovaj dokument i rekla: „Evo ti ova rezolucija, ovo

je tvoj zadatak ~ovjeka i novinara, da digne{ glas protiv ovog ludila!“ Nije mu bilo prijatno, ali se samo okrenuo od mene i oti{ao prisje}a se Beba Kapid`i}.
Vanja STEVANOVI]

Direktor Istituta za historiju Husnija Kamberovi} za „Dnevni avaz“

Rezolucije ru{ile ve} konstruiranu sliku doga|anja
Direktor Instituta za historiju u Sarajevu, dr. Husnija Kamberovi} potvr|uje za „Dnevni avaz“ da se o Banjalu~koj rezoluciji, kao ni o rezolucijama u nizu drugih gradova BiH u kojima su osu|ivani usta{ki zlo~ini, dugo nije pisalo ni u historiografiji, a pogotovo o tome nije bilo rije~i u {kolskim ud`benicima. Tek je Muhamed Had`ijahi} 1971. o tome ozbiljno progovorio na jednom nau~nom skupu. Razlog je, vjerovatno, prema Kamberovi}u, taj {to su te rezolucije ru{ile ve} konstruiranu sliku doga|anja u Drugom svjetskom ratu, prema kojoj su samo komunisti bili antifa{isti. - Ove su rezolucije pokazale kako je postojala pocijepanost i unutar muslimana te kako je postojala jedna jaka struja koja nije bila sastavni dio partizanskog pokreta, koja se iz razli~itih razloga suprotstavljala NDH. Ove su rezolucije pokazale kako je muslimanska vjerska i gra|anska inteligencija vrlo rano iskazala sumnju u legitimitet NDH. Zbog toga se o tim rezolucijama nije mnogo pisalo i za njih nije bilo mjesta u {kolskim programima - napominje dr. Kamberovi}. Prema njegovim rije~ima, te{ko je naga|ati {ta bi bilo da se o tim rezolucijama vi{e znalo, stoga smatra da ne treba preuveli~avati ni njihov zna~aj niti njihov utjecaj na kasnija zbivanja. - Ali, siguran sam da bi istina o tome bila bolja nego {to smo imali kao posljedicu pre{utkivanja tih rezolucija - nagla{ava Kamberovi}.

Kamberovi}: Te{ko naga|ati

10 10. MART/O@UAJK 2012.

10. MART/O@UJAK 2012.

11

Stra{no je da Rezolucija banjalu~kih muslimana nikada nije zavr{ila u {kolskim ud`benicima
Godine 1941. ~ak 75 uglednika Banje Luke poku{alo je sprije~iti usta{ke zlo~ine, u prvom redu nad Srbima i Jevrejima ka`u svoje „ne!“ jednom Paveli}u, ka`e Beba Kapid`i}, k}erka Alije Kapid`i}a
bijanje sve{tenika i drugih prvaka bez suda i presude, strijeljanje i mrcvarenje u gomilama ~esto posve nevinih ljudi, `ena i djece, gonjenje u masama od ku}a i postelja ~itavih porodica s rokom od jednog do dva sata za spremanje, za njihovo deportiranje u nepoznate krajeve, prisvajanje i plja~kanje njihove imovine, siljenje na prelazak na katoli~ku vjeru, ru{enje bogomolja, sve su to ~injenice koje su zaprepastile svakog po{tenog ~ovjeka i koje su i na nas, muslimane ovih krajeva, djelovale najneugodnije.

HISTORIJA Iako su se sna`no oduprli nacisti~koj okupaciji i usta{koj strahovladi biv{e NDH

Ono {to su oni u~inili, danas izgleda nestvarno. Otac je do smrti bio ponosan na taj svoj potpis. Zasjedali su u gradu na Vrbasu i odlu~ili da
1. HAKIJA BE[LAGI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gradona~elnik 2. SULJAGA SALIHAGI] . . .gra|evinski in`injer, preduzima~ i predsjednik Udru`enja veleposjednika 3. HASAN BEG \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 4. HUSEIN RA\I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .privredni ~inovnik 5. HAMDIJA AFGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 6. Dr. ASIM \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .advokat 7. HALIDBEG \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik, predsjednik narodne uzdanice 8. AVDIJA HASI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .penzioner 9. Dr. SEID BULJINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pravni referent op{tine 10. KERIM ]EJVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik i predsjednik malih zanatskih udruga 11. ILIJAS OMERBEGOVI] . . . . . . . . .geometar i predsjednik banjalu~kog {portskog kluba 12. IBRAHIM MAGLAJLI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 13. MUHAREM IBRAHIMBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rgovac 14. NE\IB BIBERI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac i sahad`ija 15. Dr. ALI KAMILBEG \INI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik 16. Had`d`i hafiz MUSTAFA ef. NURKI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .muftija u miru 17. Hafiz IDRIZ SKOPLJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .muderris 18. LATIF DEMIROVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 19. AGO ABAZAGI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .umirovljenik 20. DERVI[ \ANI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 21. SEJDAGA ]EJVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 22. ]AZIM MUFTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 23. [A]IR DEDI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u~itelj u penziji 24. ZAIM IBRAHIMBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 25. RAMIZBEG BEGANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik 26. ALIBEG GRADA[^EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veleposjednik 27. BEKIR GALIJA[EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .instruktor ra~unovodstva 28. ALIJA GERMOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .knji`ar 29. Prim. dr. ASIM KULENOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lije~nik Dr`avne bolnice 30. Ing. IBRAHIM SULJI] . . . . . . . . . . . . . . . . .{ef tehni~kog odjeljenja Higijenskog zavoda 31. NAIM ]EJVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..profesor i predsjednik Vakufa 32. Dr. IHSAN ZUKANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lije~nik Dr`avne bolnice 33. Dr. IBRAHIM IBRAHIMPA[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dr`avni tu`ilac 34. ALIJA TABAKOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik sudbenog stola 35. KEMAL HAD@IOMERSPAHI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .profesor 36. SAFET DORO^I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u~itelj 37. SULEJMAN HAD@IDEDI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik prve hrvatske {tedionice 38. Hafiz IZET MUFTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .glavni imam Ferhadije d`amije 39. AHMET AHMI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{erijatski sudija 40. HUSEIN KAPETANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u~itelj 41. HAMZAGA HUSED@INOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik i industrijalac 42. DERVI[BEG KAPETANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 43. HAMDIJA ef. SOFTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d`ematski imam 44. IBRAHIM KARASELIMOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 45. MUSTAFA ZUHRI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{erijatski sudija 46. ALIJA ef. KAPID@I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vojni imam 47. MEHMED IBRAHIMBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 48. Ing. D@EVAD GLUHBEGOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik vjerskog zavoda 49. SALIH \OGI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .povjerenik Pljoprivredne komore 50. [A]IR H. KOVA^EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 51. Ing. OMER KAJTAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{umarski ~inovnik 52. HAMID H. MUSTI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .imam i vjerou~itelj 53. Ing. MUHAREM KATANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{umarski ~inovnik 54. OSMAN KULENOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ravnatelj OUZOR-a 55. MEHMED JAHI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 56. RIZO H. OMERSPAHI] . . . . . . . . . . . . . . . .in`injer agronomije i poljoprivredni ~inovnik 57. HALID BULJINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .profesor 58. Ing. BEDRUDIN GU[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik 59. MUJO GUNI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .obu}ar 60. ABDULAH SMAJI[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik OUZOR-a 61. ASIM KRAJI[NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~inovnik 62. HUSEIN D@ANI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .privredni ~inovnik 63. OSMAN AHMI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{erijatski sudija 64. Hafiz MEHMED ef. ZAHIROVI] . . . . . . . . . . . . . . .vjerou~itelj (nakon Drugog svjetskog rata bio dugogodi{nji muftija banjalu~ki) 65. FEHIMAGA LITRI]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 66. MUHAREM HAMULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~lan vakufskog povjerenstva 67. Had`d`i DERVI[ NUMANOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mesar 68. Hafiz [A]IR KOVA^EVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .posjednik 69. MUJO MEDI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tajnik „Bratstva“ 70. EDHEM BARU^IJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tajnik „Islahijjeta“ 71. SALIH VEHABOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trgovac 72. Had`d`i ]AMIL GU[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vlasnik kupatila 73. Hafiz BEKIR ef. DEMIROVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .imam 74. MUSTAFA GU[I] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .predsjednik „Islahijjeta“ 75. MUHAMED TABAKOVI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .biv{i gradona~elnik

U

Usta{e klale s fesovima na glavama
Rezolucija je 1941. upu}ena na ruke potpredsjedniku tada{nje vlade NDH, dr. D`afer-begu Kulenovi}u i ministru prometa, in`injeru Hilmiji Be{lagi}u, ali je nakon toga primjerak dokumenta u vidu letka razaslan doslovno po cijeloj Jugoslaviji. U Rezoluciji se zapa`a da su potpisnici temeljito oslu{kivali situaciju u Banjoj Luci i, uop}e, politi~ki ambijent tog vremena. Naveli su slu~ajeve u nekoliko gradova i mjesta gdje su usta{ke snage s fesovima na glavama klale hri{}ane. Istakli su i da imaju pouzdane informacije da su ~ak kolone usta{a iz Hrvatske dolazile s fesovima na glavama. - To je bilo u Bosanskom Novom, gdje su ~etiri kamiona usta{a do{la iz preka pod fesovima i klali su hri{}ane u masama. Isto se desilo i u Bosanskoj Kostajnici, gdje je za jedan dan poklano 862 hri{}ana. I u Kulen-Vakufu su to radili i tu se naro~ito istakao Miroslav Matijevi}, usta{a iz Vrto~e. Tu je poklano skoro 950 hri{}ana, {to je dalo povod za osvetu ~etnika od 6. septembra 1941. godine, kada je Kulen-Vakuf zapaljen i glavom je platilo 1.365 muslimana (ljudi, `ena i djece). Mi znamo gdje su neke usta{e katolici udarali na hri{}ane sa povicima: „Udri, Mujo, dr`i, Huso, ne daj tamo, Meho...!“ i sli~no - navodi se, izme|u ostaloga, u Rezoluciji iz 1941. Njen sadr`aj govori i o stra{nim i brojnim zlo~inima nad muslimanima. - Slu~aj s groznim ubistvom hod`e Edhema ef. Hod`i}a ovdje u Banjoj Luci, usred bolni~ke avlije i usred dana, stra{an je primjer razuzdanosti usta{e Josipa Babi}a. I {to je naj`alosnije, ne zna se ni danas je li zlo~inac uop}e uhap{en, a kamoli ka`njen - pi{e u ovom dokumentu.

To je ~ovjek
Mi nismo nikada o~ekivali, a kamoli `eljeli ovakve metode rada i upravljanja u na{im krajevima. U na{oj burnoj pro{losti mi se nismo ni pod najte`im prilikama slu`ili ovakvim sredstvima, i to ne samo zato {to nam to brani islam nego i zato {to smo vazda vjerovali i {to vjerujemo da ovakve metode rada dovode do ru{enja javnog mira i reda u svakoj dr`avi i ugro`avaju njen opstanak. Mi smatramo da se ovakva nasilja ne bi smjela vr{iti ni nad najgorima neprijateljima, jer ovo {to se kod nas radilo, sumnjamo da bi se mogli na}i primjeri u povijesti bilo kojeg naroda. Ovim rije~ima se 75 najuglednijih banjalu~kih muslimana 12. novembra

Alija Kapid`i}: Bio vojni imam, jedan od inicijatora i potpisnika Rezolucije

Faksimil prve stranice Rezolucije banjalu~kih muslimana: Primjerak se danas ~uva u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu

Faksimil potpisnika Banjalu~ke rezolucije: Ve}ina je glavom platila hrabrost i ~ovje~nost

1941. godine direktno obratilo politi~kom rukovodstvu, odnosno ~lanovima vlade tada{nje Nezavisne dr`ave Hrvatske (NDH), potpisuju}i sada ve} historijski dokument - Rezoluciju muslimana iz Banje Luke. U vremenu nacisti~ke okupacije i usta{ke strahovlade, na ~elu s biv{im gra-

dona~elnikom Banje Luke, imami, muftije, {erijatske sudije, in`injeri, profesori, trgovci, ~inovnici, studenti, muderisi, ljekari i penzioneri zasjedali su u Banjoj Luci kako bi sprije~ili usta{ke zlo~ine, u prvom redu nad Srbima i Jevrejima. Primjerak Banjalu~ke rezolucije i danas se ~uva u Vojnoistorijskom institutu

u Beogradu. Nama je originalni dokument ekskluzivno ustupila penzionisana nastavnica likovne kulture i umjetnosti, slikarka Sabiha Beba Kapid`i}, sestra na{e ~uvene pjesnikinje Nasihe

Kapid`i}-Had`i} i k}erka Alije Kapid`i}a, vojnog imama, uglednog majora stare Jugoslavije, jednog od inicijatora i potpisnika Rezolucije. - Potpisnici Rezolucije bili su u~eni ljudi s visokim

moralnim kvalitetima. Ono {to su oni u~inili, danas izgleda nestvarno. A, zapravo, to je ~ovjek! Njima su bili va`ni sugra|ani kao dio njihovog grada, njihove zemlje i kulture i nisu mogli civilizacijski da prihvate da

Banja Luka - 5. mart 1993.
Muftiju u penziji, had`i hafiza Mehmeda ef. Zahirovi}a (1910 - 1997), fa{isti~ki sljedbenici ~etni~ke ideologije poku{ali su zaklati 5. marta 1993. godine prekoputa d`amije Ferhadije. - Jedan od pijanih i uniformisanih mladi}a bacio je fla{u pred njega, a zatim mu komad stakla stavio pod vrat. Ni sama ne znam otkud mu hrabrost i snaga, ali on je uhvatio mladi}a i doslovno ga odigao od zemlje. Zatim je pritr~ao svijet iz du}ana, spasili su ga i na tome se zavr{ilo - govori nam Beba Kapid`i}, kojoj je ef. Zahirovi} bio zet, odnosno suprug njene najstarije sestre Azize. Ef. Zahirovi}u devedesetih godina oduzimana je i imovina, ali on ni po koju cijenu nije `elio napustiti ku}u. Ostat }e upam}en kao glavni imam d`amije Ferhadije, koji je skoro punih pet decenija rukovodio Banjalu~kim muftijstvom. Umro je 1997. prirodnom smr}u i sahranjen je u Banjoj Luci. - Zahvaljuju}i tada{njim politi~kim okolnostima, nije ukopan tamo gdje mu je uistinu mjesto, pored Ferhadije napominje Beba Kapid`i}. Istaknuti banjalu~ki publicista Aleksandar Ravli} zapisao je: - Jer, napadnuti efendija Zahirovi} je ~ovjek kojeg su ba{ Srbi morali po{tovati s obzirom na to da je u Banjoj Luci bio jedini `ivi potpisnik dobro poznate Rezolucije banjalu~kih muslimana iz jeseni 1941. godine, kojim su

se stra{ne stvari oko njih doga|aju. Otac je do smrti bio ponosan na taj svoj potpis. Iznad svega, velika je hrabrost krasila te ljude. Sakupili su podatke s terena, animirali ljude, doslovno od ku}e do ku}e, da ostanu na strani ~ovjeka, a ne zvijeri, zasjedali su u gradu na Vrbasu i odlu~ili da u~eno, ali direktno, ka`u svoje „ne!“, i to tada jednom Paveli}u - ekskluzivno govori za „Dnevni avaz“ Beba Kapid`i}. O Rezoluciji se sve znalo, ali se vrlo malo pri~alo pa tako kroz historiju sve do danas. Tragedija je i nepopravljiva gre{ka, smatra Beba Kapid`i}, da se ovako zna~ajan dokument nije na{ao u {kolskoj literaturi kao obavezna lekcija. Da je tako bilo, navodi ona, sigurno bi 50 godina kasnije slika Banje Luke i bliska historija izgledale druga~ije.

Devedesete godine
Ef. Zahirovi}: Bio je ~ovjek kojeg su ba{ Srbi morali po{tovati

banjalu~ki muslimani ustali protiv progona srpskog naroda, a napadnuti Zahirovi} bio je njen zagovornik i jedan od prvih potpisnika!

Beba Kapid`i}: ^uva originalni dokument

(Foto: V. Stevanovi})

- Ve}ina ljudi koji su se stavili na stranu kom{ija, a ne okupatora, glavom je platila tu hrabrost i ~ovje~nost. ^ak i u Jasenovcu ili na drugim lokacijama. Sje}am se kako je otac govorio: „Doga|alo se da ~ak stigne zvani~an poziv na{im ljudima na sastanak ili neku vrstu tobo`e odli-

kovanja tada{nje NDH, a da se ti ljudi vi{e nikada ne vrate ku}ama niti stigne informacija gdje su oni. A oni su, zapravo, likvidirani kao opasnost pred tada{njom ideologijom“ - prenosi nam Beba Kapid`i}. Devedesetih godina pro{log stolje}a ~esto se, ka`e, pitala gdje je danas ~ovjek?! Kroz misli su joj prolazile godine rada s djecom i generacije koje je odgajala. Sjetila se kakav je propust u~injen izostavljanjem ovog va`nog segmenta historije iz {kolskog i obaveznog odgoja djece. - Na`alost, Rezolucija nije popularizirana me|u ljudima. Dosta ljudi i danas malo zna o tome ba{ zbog tog nepostojanja ovakvih ~injenica u zvani~nim dokumentima i priznatoj literaturi, historiji, ud`benicima... Meni su kolege, nakon godina i godina rada, kada slu~ajno ~uju ne{to o tome, znale re}i: „O, draga Bebo, pa nisam znao ili nisam znala da je tvoj otac bio tako ugledan i zna~ajan ~ovjek.“ Do{le su devedesete. Svi mi znamo {ta je bilo. Sretala sam svoje {kolske kolege, |ake, prosvjetare, kolege sa studija, tada ve} i novinare, ugledne kulturne radnike... Pitala sam: [ta je ovo?! Jedan mi je kolega rekao:

„Neka, i treba nas razdvojiti kada nam ne ide skupa.“ Sje}am se da sam jednom prijatelju koji je tada ve} radio kao novinar, izrevoltirana situacijom, bacila na sto ovaj dokument i rekla: „Evo ti ova rezolucija, ovo

je tvoj zadatak ~ovjeka i novinara, da digne{ glas protiv ovog ludila!“ Nije mu bilo prijatno, ali se samo okrenuo od mene i oti{ao prisje}a se Beba Kapid`i}.
Vanja STEVANOVI]

Direktor Istituta za historiju Husnija Kamberovi} za „Dnevni avaz“

Rezolucije ru{ile ve} konstruiranu sliku doga|anja
Direktor Instituta za historiju u Sarajevu, dr. Husnija Kamberovi} potvr|uje za „Dnevni avaz“ da se o Banjalu~koj rezoluciji, kao ni o rezolucijama u nizu drugih gradova BiH u kojima su osu|ivani usta{ki zlo~ini, dugo nije pisalo ni u historiografiji, a pogotovo o tome nije bilo rije~i u {kolskim ud`benicima. Tek je Muhamed Had`ijahi} 1971. o tome ozbiljno progovorio na jednom nau~nom skupu. Razlog je, vjerovatno, prema Kamberovi}u, taj {to su te rezolucije ru{ile ve} konstruiranu sliku doga|anja u Drugom svjetskom ratu, prema kojoj su samo komunisti bili antifa{isti. - Ove su rezolucije pokazale kako je postojala pocijepanost i unutar muslimana te kako je postojala jedna jaka struja koja nije bila sastavni dio partizanskog pokreta, koja se iz razli~itih razloga suprotstavljala NDH. Ove su rezolucije pokazale kako je muslimanska vjerska i gra|anska inteligencija vrlo rano iskazala sumnju u legitimitet NDH. Zbog toga se o tim rezolucijama nije mnogo pisalo i za njih nije bilo mjesta u {kolskim programima - napominje dr. Kamberovi}. Prema njegovim rije~ima, te{ko je naga|ati {ta bi bilo da se o tim rezolucijama vi{e znalo, stoga smatra da ne treba preuveli~avati ni njihov zna~aj niti njihov utjecaj na kasnija zbivanja. - Ali, siguran sam da bi istina o tome bila bolja nego {to smo imali kao posljedicu pre{utkivanja tih rezolucija - nagla{ava Kamberovi}.

Kamberovi}: Te{ko naga|ati

12

10. MART/O@UJAK 2012.

SKANDALOZNO

^ak 46 hektara dr`avnog zemlji{ta preuzeo samo jedan ~ovjek

Kako se Had`ipa{i} dokopao skoro cijelog naselja Basra?!
Hasan Had`ipa{i}, koji `ivi u Njema~koj i u Basru kod Bosanske Krupe dolazi privatnim helikopterom, 2001. dobio ogromno zemlji{te na kori{tenje za 1 KM po hektaru, a 2009. i posjed na katastarskim op}inama Banjani i Jezerski
ako Op}i zakon o zadrugama BiH u ^lanu 88 ka`e da „sredstva u dr`avnoj svojini zadruga ne mo`e otu|iti ni staviti pod hipoteku“, u Ba{tri kod Bosanske Krupe jedan ~ovjek je, najbla`e re~eno, ~udnim pravnim zavrzlamama, vjerovatno nezakonitim, dobio 46 hektara dr`avne zemlje Op}e zadruge „Otoka“ iz Bosanske Otoke.

I

Haris Salki}: Novi „vlasnik“ ho}e da sru{i ku}u demobilisanog borca kao bespravni objekt

Zadruga ’Otoka’
On se zove Hasan Had`ipa{i} i vlasnik je firme „Had`ipa{i}“. @ivi u Njema~koj, a prema pri~anju Ba{trana i Oto~ana, u BiH dolazi „s neba“ - privatnim helikopterom. Ako jednoga Posjedovni list broj 309: Had`ipa{i} upisan kao posjednik 1/1 dana Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona (USK), koje je ve} nekoliko godina zatrpano krivi~nim prijavama i nu da mu sru{i ku}u kao bemlji{te po cijeni od jedne informacijama o ovom spravni objekt. KM po hektaru!? slu~aju, otkrije kako tu, ipak, Nakon {to je na sumnjiv Platili hara~ ima kriminalnih radnji, do}i na~in dobio dr`avno ze}e i do sudskog raspleta. Do Mujki} je oti{ao, a za nomlji{te, Had`ipa{i} tra`i od tada ostaju samo pri~e. vog v. d. direktora 6. januara Op}ine Bosanska Krupa da A one ka`u da je oko 200 2003. Upravni odbor imenoukloni Salki}evu ku}u sa mje{tana Ba{tre izgradilo vao je Nuriju Dekanovi}a. „njegove“ zemlje. A da li je, ku}e na dr`avnom zaNo, ni njega niko nije upisao zaista, dr`avno zemlji{te dru`nom zemlji{tu Zadruge u sudski registar sve do 7. juOp}e zadruge „Otoka“ mo„Otoka“. Me|u njima je i la 2004., do kada je i „Otoka“ glo pripasti Hasanu mnogo bora~kih porodica egzistirala, a da nije upisana Had`ipa{i}u? koje su bile uvjerene da je u sudski registar. Od ostavke Zuhdije Mu„Otoka“ korisnik zemlji{ta, Dekanovi} je potpisao jagi}a, direktora „Otoke“, 1. a dr`ava vlasnik. ugovore o zakupu zemlji{ta jula 1998., ova zadruga forNo, mnogo toga je sporsa Salki}em i drugim mje{tamalno-pravno ne postoji. no s registracijom ove zadru- Sve do 5. januara 2001., kada nima Ba{tre i naplatio ih toge i radom njenih direktora, za v. d. direktora Vlada USK kom 2003. i 2004. Iako Op}a a graditelji ku}a vjerovali su zadruga „Otoka“ u to vrijeimenuje Hasana Mujki}a na da }e im op}inska administr- mandat od {est mjeseci. Mu- me nije postojala kao pravno acija jednoga dana legalizira- jki}, radnik Veterinarske lice, niti je imala blagajnu, a ti objekte. `irora~un joj je bio blokiran, stanice Bosanska Krupa, iaJedan od njih je i Sejad ljudi su platili hara~. ko nikada nije ni bio upisan Salki}, demobilisani borac, Do danas niko nije utvru sudski registar kao v. d. di~iji peh je, o~igledno, u tome rektora, u svom „mandatu“ dio gdje su pare. Dekanovi} {to je 2000. godine napravio je kao v. d. direktora potpisuje 9. maja 2001. suku}u najbli`e sjedi{tu Zadrmnjivi ugovor izme|u Zadruge „Otoka“ u Ba{tri, kojom uge „Otoka“ i Hasana sada raspola`e Had`ipa{i} Had`ipa{i}a. „jedan kroz jedan“. Novi Had`ipa{i} je dobio na „vlasnik“ ho}e po svaku cije- kori{tenje ogromno ze-

„Otoke“ 6. avgusta 2003. potpisao aneks ugovora s Hasanom Had`ipa{i}em, a 22. decembra iste godine Skup{tina zadrugara „Otoke“ tek tada je donijela odluku o „usagla{avanju poslovanja u skladu sa zakonom“. Potom je 7. jula 2004. izvr{en upis zadrugara u sudski registar i to 14 ~lanova sa po 300 KM. Tih 4.200 KM osnovni je kapital Op}e zadruge „Otoka“, bez vrijednosti objekata i zemlji{ta. Me|utim, ~ini se da je upis u sudski registar bio izvr{en samo da bi se „zakonitije“ preotelo dr`avno zemlji{te. Sumnjive radnje su nastavljene ugovorom o me|usobnom poravnanju odnosa predmeta i nekretnina broj 1804/05 od 12. maja 2005., u kome pi{e da se Hasanu Had`ipa{i}u treba dati u trajno vlasni{tvo zemlji{te

Krivi~na prijava ~eka, Dekanovi} i ranije osu|ivan
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK 19. januara 2009. uputilo je Tu`ila{tvu USK krivi~nu prijavu protiv biv{ih v. d. direktora Op}e zadruge „Otoka“ Nurije Dekanovi}a i Hasana Mujki}a, te Hasana Had`ipa{i}a upravo zbog Ugovora o me|usobnom poravnanju odnosa i prometu nekretnina od 12. maja 2005. uz pomo}, kako se navodi, „sumnjivih poteza advokata Velad`i}a“. Tu`ila{tvu USK dostavljen je i dokazni materijal. Predmet je kod tu`iteljice Damirke Mulabdi}, koju nismo uspjeli kontaktirati niti se advokat Velad`i} odazivano na na{e ostavljene poruke u njegovom uredu. Nurija Dekanovi} (57) je ina~e osu|en na Kantonalnom sudu u Biha}u 30. marta 2010. na uvjetnu kaznu zatvora od {est mjeseci s rokom provjere na dvije

Krivi~na prijava iz 2009. „kiseli“ se u Tu`ila{tvu USK

godine zbog prekora~enja ovla{tenja, jer je sklopio sudsku nagodbu sa firmom „Hir“ iz Bu`ima. On je, naime, zbog duga od 18.940

KM prema „Hiru“ dao dio zemlji{ta i nekretnina Zadruge „Otoka“, {to je ovaj sud ocijenio kao krivi~no djelo.

Zadruge „Otoka“ povr{ine 77 hektara!? Toliko je, naime, Had`ipa{i} tra`io hektara. No, do zapleta je do{lo kada Op}ina Bosanska Krupa 23. januara 2007. nije dozvolila uknji`bu dr`avnog zemlji{ta u katastarskim op}inama Banjani, Ivanjska i Jezerski zbog zakonskih smetnji, dok uknji`ba k. o. Ba{tra nije dozvoljena zbog nenadle`nosti. Ba{tra je, naime, zemlji{te od kantonalnog zna~aja. Ni kantonalni pravobranilac Himzo Ezi} nije dao pozitivno mi{ljenje o ovoj raboti, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva tako|er je odbilo dati saglasnost. Putem svog advokata Hamdije Velad`i}a Had`ipa{i} je 2008. zatra`io od Op}ine Bosanska Krupa da se provedu promjene titulara u katastarskom operatu na nekretninama koje je dobio sumnjivim ugovorom, ali je odbijen. Had`ipa{i} se potom `alio Federalnoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove i onda se dogodilo. Na osnovu Naredbe (!?) od 23. januara 2009. koju, umjesto op}inskog na~elnika Bosanske Krupe Armina Halitovi}a, potpisuje slu`benik Sanil Hasi} (danas advokat, op. a.), Meho Klehi}, stru~ni saradnik za upis prava na nekretninama daje svoj potpis na rje{enje broj 04/2-30-146/08 od 20. januara 2009., a „radi promjene korisnika u katastarskom operatu na zemlji{tu Op}e zadruge „Otoka“„. Prema ovom rje{enju, Had`ipa{i} je umjesto Zadruge „Otoka“ upisan u posjedovne listove katastarskih

op}ina Banjani i Jezerski i to na osnovu ovjere kod suda spornog Ugovora o me|usobnom poravnanju odnosa i prometu nekretnina od 12. maja 2005. izme|u njega i „Otoke“.

Zahtjev Op}ini
Dodu{e, u rje{enju stoji da Had`ipa{i} dobiva samo pravo kori{tenja zemlji{ta u poljoprivredne svrhe, a ne pravo raspolaganja i otu|ivanja. Me|utim, kako ne pi{e na koji period }e Had`ipa{i} raspolagati dr`avnim zemlji{tem, zaklju~uje se da je dr`ava navodni vlasnik zemlji{ta, a Had`ipa{i} }e ga koristiti koliko mu volja. Tako je on na 46 hektara dr`avnog zemlji{ta, {to predstavlja gotovo cijelo naselje Basra, u posjedovne listove upisao svoje ime. Demobilisani borac Sejad Salki}, izgleda, gubi bitku. Nakon {to ga je za gradnju ku}e 2001. tu`ila Zadruga „Otoka“, i Op}inski sud u Bosanskoj Krupi je presudio protiv njega. Salki} se `alio vi{oj instanci i sada ~eka odgovor. U me|uvremenu, tu`io ga je i Hasan Had`ipa{i}, tako|er zbog gradnje ku}e. - Uputili smo Op}ini Bosanska Krupa zahtjev za legalizaciju kao i mnogi drugi. Zemlji{te na kome je na{a ku}a je dr`avno i Op}a zadruga „Otoka“ ga je samo koristila. Prema zakonu, nije bilo mogu}e da ovo zemlji{te pre|e u ruke Hasana Had`ipa{i}a - ka`e nam Haris, sin Sejada Salki}a, koji tra`i od Tu`ila{tva USK da se o~ituje o svemu.
M. DEDI]

10. MART/O@UJAK 2012.

13

DNEVNIK

Prof. dr. Mirsada Huki}, direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a

Svaki pacijent je poseban
Moramo iza}i iz za~aranog kruga neefikasnosti, utabane staze prosje~nosti kupio kartu za Ankaru preko Minhena Nevjerovatno, organizator mi je

Subota, 3. mart

Nemogu}a misija ili novi po~etak!?
Gledam ih i osje}am njihovo nestrpljenje, radost i `elju za novim izazovima, uspjesima i aktivnostima. Njihov entuzijazam je zarazan! Osje}am se dobro. U prvom, privatnom Zavodu za biomedicinsku dijagnostiku i istra`ivanje „Nalaz“, okupila sam grupu mladih, energi~nih, pametnih, ambicioznih, radoznalih stru~njaka, a vrata sam ostavila otvorena i za druge, koji `ele da nam se pridru`e u izgradnji novog pristupa dijagnostici razli~itih bolesti u oblasti humane medicine kao i nau~noistra`iva~kom radu na polju biomedicine u Bosni i Hercegovini. Ohrabrujem ih da slobodno misle, da druga~ije misle, da budu kreativni. Moramo iza}i iz za~aranog kruga neefikasnosti, utabane staze prosje~nosti i zadovoljavanja s „malim“. Danas analiziramo rezultate dijagnosti~kih analiza koje smo radili za na{e pacijente i pitanje {ta jo{ mo`emo u~initi za njih. Svaki pacijent je za nas poseban i zaslu`uje vi{e od rutinskog nalaza. Pravimo plan za formiranje velikog konzorcija nau~nika i stru~njaka na podru~ju Balkana. Cilj je povezati razli~ite oblasti nauke i tehnologije oko jedne ideje i nastupiti na evropskom konkursu za nau~noistra`iva~ke projekte. Imamo dobru ideju i kapacitet da postignemo uspjeh!

Nedjelja, 4. mart

Djeca - prijatelji i partneri!
Suncu ne mogu odoljet! Privla~i me, raduje, daje mi dodatnu snagu. Na{la sam se s prijateljicama Amrom, Mirhom i Bebom u jednoj kafe-slasti~arnici. Pijemo kafu, razgovaramo, smijemo se i u`ivamo u prekrasnom jutru. Danas kuham specijalni ru~ak! Dolazi mi sin iz Tuzle i ho}u da ga obradujem ne~im posebnim. Ru~amo i pri~amo o svakodnevici. Neosjetno prelazimo na posao i ru~ak se pretvara u „radni“. Upoznajem ga s pripremama koje smo izvr{ili za sutra{nji sastanak vezan uz projekte. Kao softver in`injer, Enes je ~lan Nau~nog odbora Zavoda „Nalaz“. Njegovo mi{ljenje mi je vrlo va`no, jer je stru~an, studiozan, oprezan i kriti~an. Ne dozvoljava mi da me ponesu osje}anja i da izgubim fokus. Poslije ru~ka zovemo moju k}erku Senku i zeta Nermina da ~ujemo i njihovo mi{ljenje. Oni su umjetni~ka strana na{eg tima, koja daje poseban, prepoznatljiv ton na{em izgledu i radu. U potpunosti im vjerujem. Sretna sam, postigla sam najve}i mogu}i uspjeh, izgradila sam partnerske odnose sa svojom djecom i u njima imam oslonac i ljubav.
Dr. Huki}: Postigla sam najve}i mogu}i uspjeh

Utorak, 6. mart

^etvrtak, 8. mart

Dru`enje s prijateljicama
Poku{avam da se koncentriram na pisanje prezentacije za Ankaru o dijagnosti~kim mogu}nostima laboratorija u BiH. Ne ide mi ba{ najbolje. Veliki je pritisak bolesnika, kolega i studenata. Trudim se da ne napravim neku gre{ku. Dan suvi{e brzo prolazi za sve ono {to `elim da uradim. S velikim zaka{njenjem sti`em na dru`enje s mojim prijateljicama. Ne zamjeraju mi. One su moja velika podr{ka. Ima nas devet. Svakoj od nas na{e prijateljstvo je izuzetno dragocjeno. Jo{ se znamo smijati do suza!

Crvene ru`e i ~estitke
Jutro su mi ukrasile crvene ru`e koje su mi poslali ljubazni doma}ini. Poruke sti`u! Djeca i prijatelji mi ~estitaju 8. mart. Sre}em prijatelje i kolege iz razli~itih zemalja Mediterana. Na okupu je 27 stru~njaka i nau~nika zbog pripreme plana u slu~aju izbijanja bolesti uzrokovanih veoma patogenim mikroorganizmima, kao {to su denga i WN. Skupu sam predstavila Bosnu i Hercegovinu te mogu}nosti na{ih laboratorija da dijagnosticiraju nove mikroorganizme. Svi diskutiramo i raspravljamo o mogu}im rje{enjima za na{e probleme. Ostajemo do kasno popodne. Na kraju dana imamo priliku da se zabavimo uz dobru tursku hranu i muziku.

Ponedjeljak, 5. mart

Nove perspektive
Okupila sam Stru~ni kolegij OJ Klini~ka mikrobiologija. Raspravljamo o problemu bolesti koje prenose krpelji. Iznosim im prijedlog projekta istra`ivanja ove bolesti na Balkanu. Svi su motivirani i spremni da u~estvuju u projektu. Poma`u mi da se spremim za dana{nji sastanak s budu}im partnerima. @urim na sastanak zakazan u Federalnom zavodu za javno zdravstvo. Uzbu|ena sam pred novim izazovom. Svi pozvani odazvali su se pozivu. Skup je neuobi~ajen. Na jednom mjestu na{li su se iskusni nau~nici, srednja generacija i sasvim mladi ljudi, koji kre}u u svoja prva istra`ivanja. Tu su doktori humane i veterinarske medicine, specijalisti epidemiolozi, mikrobiolozi, potom in`injeri {umarstva, informati~ari, geolozi, biolozi i molekularni biolozi.

Srijeda, 7. mart

Put u Ankaru
Nevjerovatno, organizator mi je kupio kartu za Ankaru preko Minhena! Provest }u deset dugih sati na putu. Tje{im se: „Ko voli gledati dugu, mora nau~iti da voli ki{u!“ Razgovarala sam sa mamom. Ona se uvijek brine kada putujem. Sretna sam {to je imam. Zahvaljuju}i njoj, osje}am se bezuvjetno voljenom! Sin me ispratio na aerodrom. Let do Minhena je proletio brzo. U Minhenu dugo ~ekam. Nasre}u, imam svoje knjige i mogu da radim. Nevjerovatno je koliko ~ovjek mo`e biti sam i koncentriran u velikoj gu`vi! U Ankaru sti`em oko pono}i. Kolege me ~ekaju i prate u hotel. Sutra nas ~eka naporan dan.

Petak, 9. mart

Impresivan grad
Ponovo se okupljamo na Institutu „Refik Saydam National Public Health Agency“. Imamo uvid u stanje u svakoj zemlji. Pravimo kona~ni plan za naredni period. Danas sastanak zavr{avamo ranije. Doma}in nam je organizirao razgledanje grada. Svi smo ushi}eni. Dan je prekrasan, grad i njegova historija su impresivni, a mi smo dobar tim!

14

10. MART/O@UJAK 2012.

Katil od Kalinovika bio opsjednut vojvodom Stepom Stepanovi}em
U jesen 1979. godine izvodili smo jednu veliku vojnu vje`bu i Ratko nam je tada tvrdio da je on bolji od Napoleona, sje}a se Halilovi} Mladi} mi je govorio: „Muslimani moraju biti Srbi i bit }e, a Hrvate }emo sve u more, jer iza nas stoji Amerika“, ka`e Bijedi}

DOSJE Nepoznato iz biografije ratnog zlo~inca Mladi}a iz vremena slu`be u JNA

M

no{tvo je novinskih ~lanaka ispisano o biografiji ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a koja se odnosi na period tokom i poslije genocida u BiH. Me|utim, o Mladi}evom 32-godi{njem slu`bovanju u JNA ne zna se puno. Pone{to se moglo prona}i u knjigama koje su pisali njegovi privatni biografi, poput de`urne fa{istkinje Ljiljane Bulatovi}, ali ve} nakon prvih pro~itanih re~enica apsolutno je jasno da pred sobom imate mitski na{minkano {tivo.

Gr~ke i Albanije. U jesen 1979. izvodili smo jednu veliku vojnu vje`bu i Ratko nam je tada tvrdio da je on bolji od Napoleona, jer je Napoleon mogao u isto vrijeme obavljati dva posla, a da on, major Mladi}, mo`e u isto vrijeme obavljati tri posla i to igrati {ah, komandovati jedinicom i diktir-

pri~a Rizvan Halilovi}. Mladi}a iz tog perioda opisuje i kao rigoroznog prema podre|enima te dodaje da je njegov cilj bio po svaku cijenu postati general. Halilovi} je uvjeren da su Mladi}a, iako ga u ve}ini srpskih medija slave, i pot~injeni u Vojsci RS proklinjali, jer je uvijek bio na-

pro~ulo za neustra{ivog Azema Dervi{evi}a Zengu, zamjenika rahmetli Mustafe Hajrulahovi}a Talijana u Komandi Regionalnog {taba Teritorijalne odbrane (TO) RBiH. Zenga danas `ivi u Bostonu i ~esto se sjeti marta 1987., kada je do{ao na odslu`enje vojnog roka u makedonski grad [tip.

jima je obavezno spominjao rodni Kalinovik sje}a se Zenga.

Nagovarao Dudakovi}a
S mjesta pomo}nika komandanta za pozadinu u Komandi 52. korpusa u pri{tinskom garnizonu JNA, 29. juna 1991., Ratko Mladi}, tada s ~inom puko-

Pi{e:

Bolesno ambiciozan
U razgovoru s trojicom Bo{njaka koji su u JNA bili u Mladi}evoj blizini saznao sam ovih dana neke nepoznate biografske detalje i karakterne crte katila od Kalinovika. Nakon zavr{ene Vojne akademije u Beogradu mladi potporu~nik Rizvan Halilovi} je 20. avgusta 1979. do{ao u Kumanovo, gdje }e

Avdo HUSEINOVI]
mu naredne tri godine komandant deta{iranog bataljona Ju`nomoravske brigade biti major Ratko Mladi}, s kojim se Rizvan ve} prvog dana sukobio. - Na istoku Makedonije, u rejonu Krivola, stalno su se izvodile velike vojne vje`be, posebno iz razloga {to se taj dio nalazi u trouglu izme|u Bugarske,

Rizvan Halilovi}: Kao potporu~nik 1979. do{ao u Kumanovo

Izet Bijedi}: Bio na~elnik geotopografske slu`be u Kninskom korpusu

Azem Dervi{evi} Zenga: Vojni rok slu`io 1987. u [tipu

Zoranu Vojvodi}u nije dao da ode majci na sahranu
- Zoranu Vojvodi}u, poru~niku iz Dubrovnika, te godine zabranio je da ode majci na sahranu. Zoran mu se kao pretpostavljenom javio kako bi ga obavijestio da treba da ode na sahranu majci, a on je kazao: „Dru`e poru~ni~e, mi imamo pre~e poslove, moramo zavr{iti vojnu vje`bu. Poslije vje`be idite gdje ho}ete“. U martu 1980. izazvao je veliki skandal izjavom da „ne `eli jesti pasulj koji je kuhao kuhar Albanac“. To je nai{lo na `estoku osudu, me|utim, vrlo brzo je i u{utkano prisje}a se Rizvan Halilovi}.

ati zapovijest. Mnogo je bio opsjednut vojvodom Stepom Stepanovi}em, volio je govoriti o Cerskoj bici... govori Rizvan. On se sje}a i da „Mladi} nije umio sa `enama“. - Makedonija je uvijek bila prostor lijepih `ena, koje su, onako, malo slobodnije u pona{anju. Me|utim, uvijek su oficiri zbijali {ale na Mladi}ev ra~un. Kad bi se na{ao u `enskom dru{tvu, olako bi se izgubio, buknulo bi mu crvenilo u lice od stida, djelovao je smotano -

rcisoidan i bolesno ambiciozan. U ~inu kapetana prve klase Rizvan Halilovi} je JNA napustio 19. jula 1991. godine. - Kad sam u Skoplju, u maju 1992., ~uo na vijestima da }e iz Knina Mladi} do}i za komandanta Vojske RS, koja je bila sastavni dio Vojske Jugoslavije, znao sam da }e Bosna stradati pod njim - ka`e Rizvan Halilovi}. Po~etkom agresije na RBiH u Sarajevu se brzo

- Poslije pje{adijske obuke dobio sam od Mladi}a zna~ku primjernog vojnika i postao komandir voda bestrzajnih topova. Na jednom sastanku oficira i primjernih vojnika iznenada se pojavio i naredio nam da krenemo u koloni, jedan po jedan, za njim. Nismo znali gdje idemo. Ali, i{li smo za Mladi}em i do{li u Dom kulture u [tipu. U{li smo unutra direktno na koncert Doris Dragovi}. U`ivao je svako jutro na smotri da dr`i govore u ko-

vnika, helikopterom je doletio u ratni Knin, na mjesto na~elnika Operativnonastavnog odjeljenja 9., Kninskog korpusa JNA. Tada{nji major JNA Izet Bijedi} bio je na~elnik geotopografske slu`be u Kninskom korpusu. - Mladi}ev psihoprofil tada{nja Slu`ba bezbjednosti dobro je obradila i on je doveden u Knin kao Srbin iz Kalinovika, s izra`enim nacionalnim nabojem koji mo`e odraditi posao. Izbacila ga je situacija. Iako sam

Ljubojevi} s la`nom diplomom skoro tri godine na ~elu Turisti
Radoji~i} kao predsjednik Kadrovske komisije SNSD-a preporu~io postavljanje ~elnih ljudi Turisti~ke organizacije bez validnih
Tihomir Ljubojevi}, direktor Turisti~ke organizacije (TO) RS, koja obr}e nemala bud`etska sredstva, skoro tri godine rukovodi ovom javnom institucijom s la`nom fakultetskom diplomom! or Radoji~i}. Na{ list je u posjedu dokumenata iz kojih je vidljivo da je Radoji~i} kao predsjednik Kadrovske komisije SNSD-a u julu 2009. Ministarstvu trgovine i turizma RS dao preporuku za postavljenje Ljubojevi}a za direktora, a Jelene Savi}, koja tako|er nije ispunjavala uvjete konkursa, za ~lana Upravnog odbora (UO) TORS-a.

SKANDAL Kako je nedodirljivi „moralac“ Radoji~i} prekr{io zakone koje brani

Sumnjiva i Savi}
Prema pouzdanim saznanjima „Avaza“, ovakvu pogodnost ~ovjeku kojem su Nezavisni univerzitet Banja Luka (NUBL), odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture RS, poni{tili nostrifikaciju diplo-

Faksimili dokumenata koji dokazuju da Ljubojevi} ima la`nu fakultetsku diplomu, a da je preporuku za njegovo imenovanje potpisao Radoji~i}

Ni{tavno rje{enje
Radoji~i}u i SNSD-u ni{ta nije zna~io ni nalaz

Ljubojevi}: [ta je zavr{io

me s izvjesnog Slavjanskog humanisti~kog univerzite-

ta Moskva iz Novog Sada (tzv. SGU MAGNET),

omogu}io je predsjednik Narodne skup{tine RS Ig-

Dragutina Dragojevi}a, provjetnog inspektora

10. MART/O@UJAK 2012.

15

Za one koji javnost zamajavaju pri~ama o ne~emu za {to unaprijed znaju da je pri~a koju je nemogu}e realizirati, jasno je da su skloni „veleslalomu kroz istinu“
Javnost u BiH ne mo`e, maltene, ni dana mirna ostati od pri~e o rekonstrukciji Vlade FBiH. Tom pri~om javnost optere}uju i ~elnici SDA i SDP-a, Sulejman Tihi} i Zlatko Lagumd`ija. glasova u svakom od domova Parlamenta FBiH. Je li tako ne{to

Ra~un bez Budimira
Ministarske fotelje
gova oba doma, mogu smijeniti Vladu uprkos ~injenici da sada ve}inu u oba doma spomenutoga parlamenta imaju stranke koje u svojim rukama imaju izvr{nu vlast u FBiH. Ali, {ta s tim? Ni{ta. Jer, refre{irajmo slovo Ustava: „Predsjednik Federacije, uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije“. Helem, opet je olovka u rukama @ivka Budimira. Rezultat. Smijenismo ovu Vladu, ali kako imenovati novu bez parafa @ivka Budimira. Zaklju~ak: nikako!

Ratko Mladi} u okolici Knina u jesen 1991.: Cilj mu bio po svaku cijenu postati general

imao ~in majora, nisam mogao u}i u tu njihovu radnu sobu, gdje su planirala borbena djelovanja, tu su uz Mladi}a bili najodaniji srpski oficiri. Zdravko Tolimir mu je bio desna ruka, mozak svega, pa onda Slavko Lisica, Dragomir Pe}anac, Milenko @ivanovi}. Sve njih }e kasnije dovesti u Vojsku RS pri~a nam Bijedi}. On se sje}a i kada se jednom vozio s Mladi}em u kampanjoli od Knina prema Drni{u.

govoriti da ostane u JNA, obe}avao mu je sva{ta da ostane uz njega. Mene su zvali D`emo zbog porodi~nih veza s D`emalom Bijedi}em. Generalmajor Petar ^ur~i} mi je otvoreno kazao: „D`emo, bre, nije ovo tvoj rat, mi Srbi ratujemo za veliku Srbiju, ne za Jugoslaviju, i zato nemamo {ansi da ga dobijemo. Ja sam, D`emo, do{ao s jedinicom iz U`i~ke Po`ege, puna je ~etnika koji nisu pripadnici JNA“. U septembru 1991.

Ru{enje Masleni~kog mosta
Bijedi} je bio svjedok i kada je u novembru 1991. sru{en Masleni~ki most. - To je po Mladi}evoj naredbi odradila firma „Mostogradnja“ iz Beograda, tako {to su stavili eksploziv na osjetljiva mjesta koja se ostavljaju prilikom gradnje mosto- On je sjedio naprijed, vozili smo se spr`enom zemljom, oni su sve to sru{ili, a meni Mladi} ka`e: „Muslimani moraju biti Srbi i bit }e, a Hrvate }emo sve u more, jer iza nas stoji Amerika“ - dodaje Bijedi}. Bijedi} je, kako ka`e, u to vrijeme bio dosta blizak s Atifom Dudakovi}em, koji je tada bio major i komandant Artiljerijskog puka u Kninskom korpusu. - Jo{ tada Mladi} je shvatio da je Dudak veliki vojskovo|a. Znam da je Dudakovi}a poku{avao nava. Sa mnom su jo{ od Bo{njaka bili Mesud Hasoti}, Ibro Blagaj~evi}, Hod`i}, pilot „miga 29“. Iako sam im poku{avao otvoriti o~i, svi su, nakon mog napu{tanja JNA pred kraj 1991., ostali s Mladi}em - evocira svoja sje}anja Bijedi}. Mladi} je dobio ~in generala, oni tada legalno koriste termin usta{e, a u oktobru skidaju sa zidova Titove slike, s kapa bacaju petokrake. Slu{ao sam preko veze kako general Mom~ilo Peri{i} pla~e kao dijete i moli Mladi}a da ga spasi iz okru`enja Hrvatske vojske u Artiljerijskom {kolskom centru u Zadru. I Mladi} zove General{tab u Beogradu, di`u se avioni. Na taj na~in, u oktobru 1991., uspijevaju spasiti Peri{i}a s vojskom pri~a Bijedi}.

Kad o rekonstrukciji Vlade FBiH pri~a Tihi}, onda je u toj pri~i unaprijed ukalkulirano da iz sada{njeg saziva federalne izvr{ne vlasti trebaju „izletjeti“ Hrvatska stranka prava (HSP) i Narodna stranka Radom za boljitak, a da njihove ministarske fotelje zauzmu HDZ-ovci. Kada, pak, o rekonstrukciji Vlade FBiH zbori Zlatko Lagumd`ija, onda se uop}e ne zna ni ko bi iz te Vlade trebao i}i vani, a ko bi trebao u}i unutra. Kazalo bi se: okruglo pa na }o{e. Ali, ~injenica je - kao da jedan drugoga poku{avaju prestra{iti vlastitom pri~om o rekonstrukciji Vlade. Me|utim... - Predsjednik Federacije, uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije... - stoji, izme|u ostaloga, u dijelu Ustava FBiH kojim se reguliraju modaliteti imenovanja, popunjavanja ili rekonstrukcije federalne izvr{ne vlasti. Vlada FBiH, dakle, bez volje predsjednika ve}eg bh. entiteta @ivka Budimira (HSP), i saglasnosti njegova dva dopredsjednika Mirsada Kebe (SDA) i Svetozara Pudari}a (SDP), ne mo`e biti rekonstruirana. Mo`e li biti smijenjena? Smijenjena mo`e biti - tako stoji u Ustavu FBiH - ve}inom

POLITI^KI POLIGON

Ustavni sud
Pi{e:

Husein ORAHOVAC

Maltene, nema dana da Tihi} ili Lagumd`ija ne pri~aju pri~e o rekonstrukciji Vlade FBiH, a obojica znaju da od te pri~e nema ama ba{ ni{ta
mogu}e uraditi, a da se pri tome ni{ta ne pita i na tako ne{to nikakvoga utjecaja nema @ivko Budimir? Odgovor je pozitivan. Mogu}e je tako ne{to. Dakle, Parlament FBiH, odnosno ve}ina ljudi u nje-

Gdje je, onda, izlaz za jednoga od dvojice koji javnost poprili~no dugo zamajavaju pri~om o rekonstrukciji Vlade FBiH? O~ito (i logi~no) u smjeni predsjednika FBiH. A, kako njega smijeniti? E, predsjednika FBiH mo`e smijeniti, jedino i isklju~ivo, Ustavni sud FBiH i to na zahtjev dvotre}inske ve}ine - ne zna se jednog ili oba doma - Parlamenta FBiH. Razlog za smjenu mo`e biti prosudba da je predsjednik „nedostojan“ obna{ati tu funkciju. A kome bi to - i radi ~ega Budimir mogao biti nedostojan obna{anju funkcije predsjednika FBiH? Nikome. Jer, o tome niko ni{ta ne kazuje. Ni Tihi}, ni Lagumd`ija. Za one koji javnost zamajavaju pri~ama o ne~emu za {to unaprijed znaju da je pri~a koju je nemogu}e realizirati, jasno je da su skloni „veleslalomu kroz istinu“.

Nijedan od 43 fakulteta nije akreditiran
Rok istekao jo{ 15. avgusta pro{le godine, Agencija tvrdi da je uradila svoj dio posla, ali nisu resorna ministarstva obrazovanja i fakulteti
Iako je 15. avgusta pro{le godine istekao rok za akreditaciju, odnosno za uskla|ivanje rada visoko{kolskih ustanova ili studijskih programa s utvr|enim kriterijima i standardima, nijedan od 10 javnih i 33 privatna fakulteta u BiH jo{ nije akreditiran. Akreditacija u prijevodu zna~i potvrda da odre|eni fakultet ispunjava evropske standarde. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH, na osnovu kojeg je osnovana Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, stupio je na snagu polovinom 2007. Slavica [koro, savjetnica za odnose s javno{}u u ovoj agenciji, ka`e da su stupanjem na snagu ovog zakona postoje}e visoko{kolske ustanove dobile privremenu akreditaciju nadle`nog ministarstva. - Akreditacija je trebala biti obavljenja za dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, a kasnijim izmjenama ovaj rok je produ`en na ~etiri godine i on je istekao 15. avgusta pro{le godine - navodi [koro.

OBRAZOVANJE

Kako uvodimo evropske standarde

i ~ke organizacije RS!
dokumenata
RS. Dragojevi} je, naime, u svom izvje{taju nekoliko mjeseci ranije potvrdio da je direktor NUBL-a „oglasio ni{tavnim rje{enje o nostrifikaciji dokumenata o okon~anju studija prvog ciklusa za Tihomira Ljubojevi}a“. Koliko je cijela pri~a skandalozna, potvr|uje i to {to Dragojevi} navodi frapantan podatak da je Ministarstvo prosvjete RS potvrdilo da Falkultet SGU MAGNET nema dozvolu za rad koju izdaje

h

[koro: Zapo~eo proces

Ko pla}a tro{kove?
Radoji~i}: Skandalozan potez

ENIS kancelarija Ruske Federacije! A. [I[I]

Slavica [koro isti~e i da jo{ nije utvr|en finansijski okvir kao i da nema nijedan zakonski propis koji govori o tome ko }e snositi tro{kove akreditiranja, ali

to pitanje mora biti {to prije rije{eno kako bi ovaj proces po~eo. Evropska praksa je da visoko{kolske ustanove pla}aju tro{kove ovog procesa.

Ona je naglasila da je Agencija uradila svoj dio posla, ali nisu resorna ministarstva obrazovanja i fakulteti. Utvrdila je kriterije i listu od 334 stru~njaka za reviziju kvaliteta rada fakulteta. - Postupak se vodi tako da ministarstva predla`u komisiju stru~njaka, mi je imenujemo i ta komisija obavi pregled visoko{kolske ustanove. Agencija na bazi tog

mi{ljenja utvr|uje preporuku na osnovu koje nadle`no ministarstvo izdaje akreditaciju - poja{njava [koro. Ona je dodala da univerziteti i visoke {kole trebaju predati zahtjev i izvje{taj kojim se dokumentira ispunjenost kriterija nadle`nom ministarstvu, a Agencija se uklju~uje tek kada im se dostavi prijedlog o imenovanju I. Tr. komisije.

16 10. MART/O@UJAK 2012.
PRESSIJA Kamera gra|ane prati 24 sata

Ku}a ’Velikog brata’ u Prijedoru
Prijedor~ane posljednjeg mjeseca 24 sata prati budno oko kamere i to na 12 lokacija u glavnoj gradskoj ulici, na kru`nim tokovima i izlazima iz grada. Sve radi sigurnije zajednice, mada neki u {ali ka`u da ih cijela pri~a s videonadzodrazumijevaju pozitivni zakonski propisi to }e biti upotrijebljeno. I to je jedina svrha svega ovoga - poru~io je u Prijedoru ministar policije RS Stanislav ^a|o nakon obilaska Policijske stanice Prijedor 1, u kojoj je postavljen kompletan si-

AKCIJE Mnogi su izlije~eni zahvaljuju}i humanosti B

Kloki} sa suprugom, sestrom, majkom i sinom: Uspje{no presa|ena ko{tana sr`

Efendija Babaji}: Ponovo stao na svoje noge, nakon uspje{ne operacije u Moskvi

Dobri ljudi spa {
^a|o pregledao sistem za pra}enje
(Foto: D. Stojni})

Erminu Kloki}u presa|ena ko{tana sr` i danas je zdrav, djeca Husein i Belmin Dedi} ne}e os Dugonji}, Hajrudin Kova~ i Jasmin Mulamuji} `ive s organima poginulog Emira Halilovi}a
Sve je vi{e Bosanaca i Hercegovaca oboljelih od te{kih bolesti koje prijete smr}u, a sirotinja, koja nema mogu}nost prikupiti stotine hiljada eura za razne transplantacije bubrega, jetre, srca te za skupe i komplicirane operacije, pribjegava akcijama prikupljanja nov~ane pomo}i. (OS) BiH iz Doboj-Istoka, iznenada je 2003. godine obolio od leukemije, kada po~inje njegova borba za `ivot. Nakon tipizacije, bez razmi{ljanja, njegova sestra Erna, tada pred diplomom kriminaliste, postala je donor, a transplantacija, prva takve vrste u BiH, obavljena je na Univerzitetsko-klini~kom centru (UKC) Tuzla 2004. godine. Tih te{kih dana najbolje se sje}a njihova majka Hana. - Prolazili smo kroz pakao. Nakon uspje{ne transplatacije ko{tane sr`i, 18. avgusta moj Ermin izlazi iz bolnice, a istog dana mi umire suprug Mustafa. Nije do~ekao da vidi sina, a toliko je `elio. Danas je Ermin potpuno zdrav, radi u OSBiH, poslije operacije sagradio je ku}u i dobio jo{ jednog sina Kenana. I k}i Erna je zaposlena u Policijskoj upravi (PU) Gra~anica ka`e radosna majka Hana iz Male Brijesnice kod Doboj-Istoka i zahvaljuje dobrim ljudima koji su za transplantaciju sakupili znatna sredstva. Oko 35.000 KM prikupljeno je u Stani} Rijeci kod Doboja i za operaciju o~iju dvojice bra}e, sedmogodi{njeg Huseina i trogodi{njeg Belmina Dedi}a, na klinici „Sveti Vid“ u Beogradu. Zahvaljuju}i tome, ova djeca ne}e ostati slijepa. Zato su njihovi roditelji Zikret i Mujesira neizmjerno zahvalni dobrim ljudima, prije svega kom{ijama i rodbini.

rom podsje}a na ku}u „Velikog brata“. - Po{teni Prijedor~ani nemaju razloga za brigu. Oni koji to nisu, imaju problem. Protiv onih koji ne `ive po normama koje po-

stem za pra}enje. U ovom gradu su se, tvrde u policiji, kamere ve} dokazale, jer je od njihovog postavljanja za samo mjesec rije{eno nekoliko krivi~nih djela. M. Z.

Pomozimo D`anki
Damira ef. Babaji}a je 2008. nesavjesni voza~ udario automobilom, slomio mu ki~meni stub i prikovao za invalidska kolica. No, Damir nije gubio nadu da }e jednog dana ozdraviti. Med`lis Islamske zajednice (IZ) Srebrenik i veliki broj humanista za operacije svoga efendije, koje su uspje{no izvedene u Moskvi, prikupio je 170.000 KM i ef. Babaji} je krajem pro{le godine stao na svoje noge. Planira upisati Fakultet islamskih nauka i vratiti se poslu imama. Niko da-

PRESSIJA Rezultati SDA i HDZ-a

Od Prozora do Hera pisma putuju preko Mostara i Konjica

Puno primjera
Radi se o stotinama hiljada maraka, eura, dolara, koje nakon te{kih muka dobri i humani ljudi uspiju sakupiti. Puno je ovakvih primjera samo na podru~ju Tuzlanskog kantona, a ove koje iznosimo, na svu sre}u, imaju sretan kraj. Ermin Kloki} (40), pripadnik Oru`anih snaga

STRU^NJACI UPOZORAVAJU O~ekuje nas tmurna biolo{ka b

Bijela kuga neiz lje~iva u
Faksimil popisa naselja prema po{tanskim ispostavama

Razgovori SDA i HDZa BiH o podjeli Mostara ne bi trebali nikoga iznenaditi, jer dijeljenje svega {to je mogu}e je u osnovi njihovog nacionalisti~kog djelovanja. Ni{ta predstavnici SDA i HDZ-a nisu uspjeli ujediniti, pa ni po{tanski saobra}aj. Tako prozorska sela [}ipe, Here i Ivanci sada pripadaju po{ti Buturovi} Polje iz op}ine Konjic, a jablani~ka Slatina uklju~ena je u po{tu Gra~ac iz op}ine Pro-

zor/Rama. I jablani~ka sela Doljani, Sovi}i, Kosne Luke i Risovac nose po{tanski predbroj po{te iz Prozora. Tako sada pismo iz Prozora u Here, udaljene manje od 15 kilometara od ovog grada, mora putovati preko Mostara i Konjica najmanje 15 puta du`om relacijom. Nadalje, sela Kute nema ni na popisu, dok su neka sela, u kojima zbog rata vi{e niko ne `ivi niti }e zasigurno `ivjeti, ostala na po{tanskom spisku. H. M.

Bijela kuga sve vi{e se {iri u BiH koja, na`alost, postaje zemlja staraca. O tome svjedo~i statistika, izvje{taji doma}ih i stranih organizacija. Me|u ostalima, Odjel Ujedinjenih naroda (UN) za populaciju procijenio je u posljednjoj analizi da }e BiH do 2050. godine biti zemlja s najstarijim stanovni{tvom na svijetu!

ni{ta ne poduzimaju kako bi zaustavile ovaj negativni trend i popravili demografsku sliku. Profesor Jusuf @iga, sociolog koji se godinama bavi

Negativan prira{taj
U prilog ovim predvi|anjima idu i podaci Agencije za statistiku BiH, koji govore da je od januara do septembra pro{le godine @iga: Treba stvoriti ambijent u zemlji zabilje`en negatiovim problemom, u razgovan prirodni prira{taj. voru za „Dnevni avaz“ ka`e Naime, u tom razdoblju 2.829 Bosanaca i Hercegova- da je bijela kuga odavno zahvatila sve krajeve zemlje i ca je vi{e umrlo nego {to ih je ro|eno. No, ovi podaci ni- da je potreban du`i period i mno{tvo dr`avnih programa su zabrinuli bh. vlasti, jer

i projekata da bi se stanje promijenilo. - Vidim da ima nekih zagovaranja da se na tom planu po~ne ne{to raditi, ali nema nikakvih inicijativa da se unaprijedi zakonska regulativa koja bi obavezala odre|ene dru{tvene segmente koji bi se dugoro~nije i intenzivnije bavili tom problematikom. Posao unapre|enja prirasta stanovni{tva ne mo`e biti kampanjski i ad hoc, taj problem zahtijeva dugoro~an i kontinuiran pristup - nagla{ava prof. @iga. Kao rje{enje ovog problema s kojim se BiH suo~ava @iga nagla{ava potrebu stvaranja ambijenta u kojem }e mladi ljudi po`eljeti ranije stupiti u brak, a samim tim i dobiti djecu.

- Mora se mladim ljudima obezbijediti posao, pomo}i kod rje{avanja stambe-

10. MART/O@UJAK 2012.

17

ti Bosanaca i Hercegovaca

PRESSIJA Privilegirana administracija

Nekima i horoz jaja nosi
Dugonji} sa suprugom (u sredini) i humanim Halilovi}ima, roditeljima poginulog Emira

Bra}a Dedi}i: Operacija uspjela na klinici „Sveti Vid“ u Beogradu

Jedan Sarajlija koji se poslom na{ao u zgradi institucija BiH sa svojim prijateljem svratio je u restoran Parlamenta BiH i ~udom se nije mogao na~uditi cijenama koje je zatekao, a o kojima obi~ni gra|ani koji jedva sastavljaju kraj s krajem mogu samo sanjati.

storana, iako primaju visoku naknadu za topli obrok. No, kako na{ narod ka`e, nekima i horoz jaja nosi. Privilegirani ~lanovi ovog dru{tva su, dakle, odavno sebi ukinuli PDV. Me|utim, u realnom svijetu, gdje, prema zvani~nim podacima, polovina gra|ana na{e zemlje `ivi u stanju sir-

a {avaju `ivote
nas nije sretniji od njega. Na svu sre}u, i Mehmedu Dugonji}u iz Lukavca i Hajrudinu Kova~u iz Tuzle prije {est godina besplatno su transplantirani bubrezi, a Jasminu Mulamuji}u iz Br~kog jetra, u prvoj kadaveri~noj transpantaciji u BiH, obavljenoj na UKC-u Tuzla. Oni danas `ive s organima Emira Halilovi}a iz Lukavca, mladi}a koji je nastradao u saobra}ajnoj nesre}i. Zahvaljuju}i Emirovim roditeljima Ismetu i Enisi, koji su dali organe poginulog sina, Dugonji}, Kova~ i Mulamuji} nisu morali sakupljati basnoslovne sume novca. Primjera je mnogo, a Bosanci i Hercegovci su bezbroj puta pokazali svoju humanost koja, sigurno,

e oslijepiti, ef. Babaji}, nakon operacija u Moskvi, stao na svoje noge, Mehmed

Borba Adnana D`ini}a
Mladi ko{arka{ Adnan D`ini} iz Gra~anice (28), otac dvoje djece, igra najva`niju utakmicu u `ivotu. Obolio je od benignog tumora na ki~mi, a za operaciju u Turskoj ili Ma|arskoj potrebno je osigurati 35.000 eura. U toku je velika akcija, koja je ve} ujednila ljude, privrednike, sportiste, u~enike, policiju, bajkere, konobare, pjeva~e i neophodan iznos novca uskoro }e biti prikupljen. I nikada ni u budu}nosti ne}e izostati, pa tako ni u

Restoran Parlamenta BiH: Bagatelne cijene

]uri}, D`ini} i [oljanin: Skupljaju novac za operaciju mladog Gra~anlije

Sarajlija i njegov prijatelj na bogatoj trpezi imali su i pe~enje i desert i ko zna {ta jo{ ne, a sve to ko{talo je nepunih deset KM. Osim {to su cijene hrane i pi}a svih vrsta bagatelne, na sve to se ne napla}uje PDV, tako da na{i funkcioneri i brojna administracija, pored svih blagodati koje im pru`aju dr`avne jasle, imaju i gotovo besplatne usluge re-

oma{tva, itekako se {u{ka o pove}anju stope PDV-a. Njih ne brine {to bi to dovelo do novih poskupljenja i srozavanja `ivotnog standarda ionako marginaliziranih kategorija stanovni{tva. Imaju oni svoj restoran, dobar topli obrok, prijevoz i fantasti~ne pla}e. Jedino za {ta su „uskra}eni“ jeste pla}anje PDV-a.
R. AD@OVI]

D`ini} }e, ako Bog da, nakon operacije ki~me zdrav do}i svojoj porodici. Izme|u ostalih, sre}u su mu po`eljeli i kom{ija slu~aju Nisveta D`anke i mnogih drugih kojima je

Amel ]uri} te Mirza [oljanin, koji su odr`ali humanitarni koncert za Adnana D`ini}a i tako mu donirali 6.500 KM. potrebna pomo} za liHasan ^ALI] je~enje.

PRESSIJA Ko se `alio na diskriminaciju

Ri`a gratis samo za one koji ~itaju latinicu
Pojedini zaposlenici dr`avnih institucija koji preferiraju }irili~no pismo po`alili su se u utorak da su „diskrimirani“ u restoranu Parlameta BiH u Sarajevu. Na jelovniku za ru~ak, naime, sva jela su ispisana identi~no latinicom slijeve strane i }irilicom zdesne. Ispod glavnih jela navedesamo „ri`a“. Na ovaj na~in izgledalo je kao da je ri`a besplatna onima koji ~itaju latinicu! Iako je, naravno, rije~ bila o nenamjernoj gre{ci, ovo je podsjetilo na doga|aj koji je svojevremeno ispri~ao poslanik Slavko Jovi~i} Slavuj nakon {to se jednom u Busova~i obreo u

a budu}nost
Od januara do septembra pro{le godine 2.829 Bosanaca i Hercegovaca je vi{e umrlo nego {to ih je ro|eno

Diskriminacija porodilja i djece
U pet kantona u Federaciji djeca iz socijalno ugro`enih porodica uop}e ne ostvaruju pravo na dje~iji doplatak, a u ostalih pet jedno dijete od dr`ave za mjesec `ivota mo`e dobiti od 11 KM u Zeni~ko-dobojskom do 33 u Sarajevskom kontonu. RS daje doplatak samo onome ko dobije i drugo dijete - 35 KM po djetetu. Uz ovakav ma}ehinski odnos dr`ave prema porodiljama i djeci, u BiH su trudnice i majke izlo`ene diskriminaciji, pa su vrlo ~esto na radnom mjestu suo~ene s otkazima ukoliko ostanu u drugom stanju.

u BiH

Evropska praksa
Suo~avaju}i se s problemom pada nataliteta, zapadnoevropske zemlje poduzimaju niz preventivnih mjera kako bi ga rije{ile. Neke od njih su imigraciona politika, odnosno useljenje stanovni{tva iz tre}ih zemalja, porezne olak{ice, osloba|anje obaveza izdavanja poreza na zaradu bra~nih parova s djecom ili pak povoljniji pristup rje{avanja stambenih i ostalih `ivotnih uvjeta bra~nim parovima s djecom.

kontinuiran i koji }e, ukoliko ga bude, tek za dvadesetak godina polu~iti vidljivije efekte. Ukoliko bi se usvojila jedna pronatalitetna politika, onda bismo mi imali {ansu najprije da zaustavimo nagli pad i negativne trendove u bh. stanovni{tvu i da rehabilitiramo povoljniji demografski prirast - istakao je sociolog.

U BiH nema nikakve stimulacije za pro{irenje porodice i to nikoga u vlasti ne zabrinjava

Etni~ka osnova
Prof. @iga isti~e i da na etni~koj osnovi imamo homogenizaciju prostora, {to je direktni atak na multilateralni karakter dru{tva, i ako imamo u vidu da je u poratnom periodu iz zemlje oti{lo oko 250.000 mladih

nog pitanja, a i obezbijediti odgovaraju}i suport za drugo, tre}e i ~etvrto dijete. To

je jedan veoma kompleksan dru{tveni anga`man koji je dugoro~an, dobro osmi{ljen,

ljudi, a da je tokom rata stradao ogroman broj, onda nam je demografska budu}nost veoma upitna. - To je ono {to je nas ve} „klepilo po glavi“. Benevolentno smo sebi to dozvolili, da nam odu ~itave fertilne generacije ljudi od 15 do 25 godina. Mi imamo jedno ubrzano starenje ukupne populacije, uz enormno pove}anje starijih kategorija na ukupan broj ljudi, {to nam se desilo za 15 umjesto za 50 godina, tako da je to jedna vrlo te{ka situacija i u pravu su oni analiti~ari koji nam predvi|aju ba{ jednu tmurnu biolo{ku budu}nost na ovim prostorima - upozorava prof. @iga.
S. DEGIRMEND@I]

Cjenovnik iz restorana u Parlamentu: Muke dr`avnih slu`benika

ni su prilozi, od kojih obi~no jedan bude besplatan. No, u utorak se desilo da je na lijevoj strani cjenovnika, latinicom, ponu|ena „ri`a gratis“, dok je na }irili~noj strani pisalo

kafi}u u kojem je na zidu pisalo „kava 1 KM, kafa 1,5 KM, kahva 2 KM. - Hajde, Slavko, popij kafu, platit }e{ k’o kavu kazao je tada vlasnik kafi}a Jovi~i}u, a on prepri~ao u Parlamentu. G. M.

18

10. MART/O@UJAK 2012.

KATEDRA Politi~ka i sudska farsa

^udna jada od Mostara grada...
O posljedicama jedne veoma lo{e presude Ustavnog suda FBiH kojom se legalizira daljnje rastakanje Mostara i diskriminacija njegovih bo{nja~kih stanovnika
oznato je da lo{i, a ~esto ~ak i kriminalni postupci i metode rje{avanja `ivotnih i politi~kih problema ljudi i naroda mogu biti osnova za lo{e vo|enje sudskih postupaka. Tako|er, i da lo{e vo|eni sudski postupci i ishitrene i neutemeljene presude sudskih organa, pogotovo one koje su dono{ene pod pritiscima bilo koje vrste, mogu biti osnova za isto tako lo{e politi~ke konsekvencije i stradanja ljudi. Time se ~ini znatna ili ~ak i potpuna eskamocija njihovih prava. Ali da se kriminalna djela i ukupno nezakonito djelovanje mo`e poku{ati legalizirati, pa i uspje{no ostvariti preko sudskih postupaka i odluka, mada je obratno postupanje i doga|anje jedino ispravno i opravdano, to je zaista presedan i u na{oj praksi.

P

postojanja upravo ~uvanje svih ljudskih prava i legitimnih statusa, nedozvoljeno je i na to se mora reagirati. Svi mi znamo koji su razlozi neodr`ivosti ovakvog presu|ivanja u tom veoma delikatnom i sudbonosnom pitanju za jedan veliki bosanskohercegova~ki grad i cijelu jednu pokrajinu. Neoboriva je ~injenica da je bo{nja~ko, ali i srpsko stanovni{tvo Mostara, bilo podvrgnuto u`asima progona svih vrsta, da je bilo te{ko maltretirano, bombardirano, odvo|eno u logore, ubijano i, na kraju, nasilno raseljavano. Upravo ti faktori doveli su do redukcije u~e{}a bo{nja~kog stanovni{tva u `ivotu grada.

Mostar: @rtva politi~ke sprege SDA - HDZ

Izmjena stava
Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
do{lo do njegove bitne promjene nisu uop}e uzeti u obzir, da nisu ocijenjeni na~ini, metode i uzroci bitnih promjena u tom stanju do kojih je do{lo otvorenim i kriminalnim nasiljem. Takav na~in mi{ljenja i presu|ivanja je, u najmanju ruku, suvi{e formalan, a sadr`ajno o~ito diskriminiraju}i prema pravima ljudi koji ne mogu umrijeti zbog toga {to su imali nesre}u da budu `rtve divljanja odre|enog nacionalizma, makar to prosu|ivanje dolazilo od tako uglednog i autoritativnog sudskog tijela kao {to je Ustavni sud. [tavi{e, da je takvu odluku donio bilo kakav drugi organ, ali ne i Ustavni sud, to bi se moglo protuma~iti politi~kim voluntarizmom i dominacijom odre|enih grupnih interesa. Ali, da ih donese jedna institucija ~iji je glavni razlog Ispravno je bilo kad je odlu~eno da se, sve dok ne budu obezbije|eni sigurni i demokratski uvjeti `ivota svih gra|ana, ne odstupa od jednakih prava na upravljanje gradom i od nekada ve}inskog stanovni{tva grada Mostara. Izmjena tog stava u~injena je, a da nisu analizirane sve posljedice nasilno stvorenog stanja u gradu, koje su za svakog prolaznika o~ite i vidljive ve} u fizi~kom izgledu i stanju grada. One se sastoje u potpunom zapu{tanju svake brige o onom dijelu grada u kojem `ive predstavnici nasilno stvorene manjine, u

evidentnoj istini koja govori o minimaliziranju i redukciji svih zajedni~kih interesa i institucija koje bi bile gradske i slu`ile svim gra|anima i insistiranju na vo|enju sasvim odvojenih `ivota nacionalnih zajednica unutar grada koji je oduvijek bio jedinstvena cjelina. Sada taj grad nema nijedne zajedni~ke obrazovne, kulturne, nau~ne, socijalne i zdravstvene institucije koja je oznaka identiteta grada kao zajedni~ke svojine i mjesta boravka svih njegovih stanovnika. Grad

isklju~uje iz mogu}nosti da efektivno utje~e na svoj `ivot, a to je suprotno na~elima demokratije i jednakih prava svih gra|ana i naroda. Time se svojevrsna okupacija Mostara nastavlja, samo {to je ona sada legalizirana i legitimizirana kao normalno stanje, a grad se osu|uje na izumiranje kao jedinstven organizam u svakom pogledu i zna~enju. Onaj ~ija je politi~ka volja, a poznato je da ona u svim odnosima i sadr`ajima `ivota insistira na sepa-

Posljedica progona
Upravo to se dogodilo odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je stanje izbornog tijela i na~ina izbora Gradskog vije}a i drugih organa lokalne uprave u Mostaru vra}eno na stanje quo ante, kao da je u tom gradu ve} sve sasvim normalno. A ve} na prvi pogled svakome je jasno da nije, da fakti~ko stanje tog izbornog tijela i razlozi zbog kojih je

Bo{nja~ko, ali i srpsko stanovni{tvo Mostara, bilo je podvrgnuto u`asima progona svih vrsta, te{ko je maltretirano, bombardirano, odvo|eno u logore, ubijano i, na kraju, nasilno raseljavano. Upravo ti faktori doveli su do redukcije u~e{}a bo{nja~kog stanovni{tva u `ivotu grada
je, kao jedinstvena cjelina, ustvari, iznutra uni{ten. Jedna ljudska skupina u Mostaru se, odlukom spomenutoga suda, definitivno raciji, ovim rje{enjem postaje vladaju}a, mo`e da cijelom gradu i svim njegovim gra|anima nametne svaku odluku i oduzme im

Dejton na ustima, genocid u s
Pa gdje su ti silni povratnici, don padrone Milorade, o kojima govorite kako sretni i bezbri`ni `ive u najljep{em od svih svjetova kao
Ima li ikoga u Bosni i Hercegovini ko se toliko zaklinje u Dejtonski mirovni sporazum kao {to to ~ini nacional-socijalisti~ki SNSD i njegov gazda Milorad Dodik? Naravno da nema! A kad samo malo pro~eprkamo po tom urlatorskom pozivanju na Dejton i mahanju njime kao pobjedni~kim bajrakom, dolazimo do nekoliko zanimljivih ~injenica koje sve zajedno govore ono {to sam stavio u naslov svoje kolumne: „Dejton na ustima, genocid u srcu!“ Dokaz 1. Po tom mirovnom sporazumu Bosna i Hercegovina nastavlja svoj dr`avotvorni kontinuitet kroz dva multietni~ka entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku. E, da vidimo kako se ta multietni~nost realizirala u genocidnom ~edu durmitorskog psihijatra i kalinovi~kog generalisimusa. ne}ete zate}i nijednog sagovornika, a da ne spominjem kakvog du`nosnika Bo{njaka ili Hrvata, nego samo i isklju~ivo pripadnike „nebeskog naroda“. Naravno, tu ne ra~unam na one jadne i tragikomi~ne politi~ke transvestite tipa dr. Vlajkija i D`erarda Selmana. Pa gdje su ti silni povratnici, don padrone Milorade, o kojima govorite kako sretni i bezbri`ni `ive u najljep{em od svih svjetova kao da su na Floridi ili u [vicarskoj, a ne u va{em nesretnom provizoriju? Dokaz 2. Nekada{nje Narodno pozori{te Bosanske krajine, a sada „dr`avotvorno“ Narodno pozori{te Republike Srpske je bilo godinama ~uveno po legendarnom glumcu i boemu Ademu ]ejvanu, a sada na platnoj listi {umskog mezim~eta nema nijedno ime ni bo{nja~ko, ni hrvatsko, ni „iz Sejdi}-Finci ostatka gra|anstva“. Tako je i s repertoarom pozori{ta; jednonacionalno, jednoumno, jednojaj~ano. Istine radi, isto se de{ava i u ratu novokomponiranom Hrvatskom narodnom kazali{tu Mostar (dakle, federalni multientitet). Tamo samo Hrvati glume bez obzira jesu li dobri ili lo{i glumci, a re`irat mogu i Crnci iz Etiopije, ali ne mogu Srbi, a pogotovo Bo{njaci.

OSVRT

Dokazi multietni~nosti „~eda“ durmitorskog psihijatra i kalinovi~kog genera l

d

^etni~ke pjesme
Ista situacija je sa svim ostalim institucijama kulture i obrazovanja u RS, muzejima, bibliotekama, fakultetima... Sve cvjeta od

RTRS i BN
Mo`ete danima sjediti ispred ekrana jednoumnih televizija RTRS-a ili BN-a i

Pi{e:
Sulejman KUPUSOVI]

10. MART/O@UJAK 2012.

19

KOLUMNA

[ta se desilo ruskoj revoluciji?
Umjesto mirne tranzicije, Rusija se mo`e suo~iti s prolongiranom borbom za vlast Re`im {iri strah me|u gra|anima, tvrde}i da se sukobi mogu pretvoriti u nasilje
^ini se da isparavaju nade Zapada za demokratskom revolucijom u Rusiji. Nakon Putinovog ponovnog izbora za predsjednika samo je nekoliko hiljada demonstranata u Moskvi i Sankt Peterburgu organiziralo proteste protiv izborne prevare i osudilo Putinov povratak u Kremlj. Umjesto mirne tranzicije, Rusija se mo`e suo~iti s prolongiranom borbom za vlast. svako pravo. To je stalna praksa te politi~ke volje, kako je to cijela dvadesetogodi{nja historija ovog kraja dokazala. U tom smislu je odluku Suda nemogu}e prihvatiti kao smislenu, na zakonu osnovanu i u duhu ustavnog poretka u kojem se garantiraju jednaka prava svim gra|anima dr`ave, ali i izjave kao {to je ona da je neko legalista i da prihvata svaku odluku nekog legalnog organa. Time {to je neki organ legalan nije dato da svaka njegova odluka na nu`an na~in mora i biti legalna, jer je to puka demagogija. stolni grad Mostar“, kao {to su mnogi anahronizmi u{li u na{ `ivot logikom sile, ne dopu{ta onome ko smatra da zastupa interese Bo{njaka Hercegovine i Mostara da se sagla{ava s ovakvom odlukom u ime apstrakcije koja se zove formalni legalizam. Iza takvog stava stoji ne{to dublje i tragi~nije, a to su brojni nama poznati sporazumi izme|u SDA i HDZ-a koji su doveli do ovakvih, za Bo{njake tragi~nih, politi~kih i socijalnih, a da ne govorimo o drugim posljedicama. Mostarcima ostaje rje{enja da se suprotstave protestima gra|ana i njihovih organizacija, prvo odre|enim bojkotom, zatim da idu u osporavanje te presude Ustavnog suda zakonitim putem i na na~in koji je ipak mogu}. A to je tu`ba kod Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, sli~no tu`bi Fincija i Sejdi}a, ~ime bi se sprije~ilo istrebljenje Bo{njaka iz domovine u kojoj stolje}ima `ivi. A to je Hercegovina, zajedno sa svim njenim ve} gotovo potpuno nacionalno o~i{}enim gradovima i pogotovo s njenim centrom Mostarom. pokret koji bi sna`nije tra`io politi~ke i ekonomske reforme. [tavi{e, Putinova izborna obe}anja su neodr`iva, posebno zbog toga {to je dr`avna potro{nja zasnovana na prihodima od energije, a cijena nafte ostaje ispod 110 dolara za barel. Do sada se protesti nisu vrtjeli oko ekonomskih uvjeta, ali to bi se brzo moglo promijeniti ako se pove}a nezaposlenost, a radnici i penzioneri shvate da njihov `ivotni standard opada. Nad Rusijom lebde dva mogu}a scenarija: stagniraju}i zastoj ili eskaliraju}i socijalni sukob. Opozicija }e biti suvi{e slaba za pobjedu, dok re`im ne}e biti dovoljno jak ili voljan da slomi sve protivnike. Umjesto toga, Rusija bi se mogla suo~iti s dugotrajnim i neuvjerljivim zastojem u kojem }e reforme stati, a korumpirana administracija }e se nastaviti odr`avati na svojim privilegijama. U slu~aju vi{e destabiliziraju}e alternative ekonomske nejednakosti bi potakle socijalne nemire me|u razli~itim dru{tvenim grupama - bilo me|u srednjom i radni~kom klasom, urbanima ili `iteljima malih gra|a, ili me|u onima koji su Rusi i koji to nisu. Re`im }e se zapetljati u ometanje ili ~ak usmjeravanje konflikata kako bi sprije~io promjenu vlasti ili bilo kakve pukotine dr`ave. Gaj Verhofstat (Guy Verhofstadt), biv{i belgijski premijer i ~lan Evropskog parlamenta, Putinovu izbornu pobjedu nazvao je „ekserom u lijes ruske demokratije“. Tako|er, mogla bi to biti prva lopata koja sahranjuje Rusku Federaciju.

Prisutna opasnost
Da bi potkopao svoje politi~ke protivnike, Putin se oslonio na ~etiri klju~na faktora. Prvo, ruska opozicija je raznolika i podijeljena i na izborima nije imala harizmati~nu osobu da je ujedini. Alekseja Navalnija, kojeg su neki vidjeli kao lidera protesta, liberali zapadnja~kog stila i komunisti~ka opozicija sumnji~ili su da je nacionalista. Drugo, urbani Rusi srednje klase vjerovatno nemaju izdr`ljivost ili stepen bijesa potreban za kontinuirane i uspje{ne protestne akcije. Prema poznatoj izreci: „Ako protestira hiljadu ljudi, rastjerat }emo ih, ako ih je 10.000, pustit }emo ih da demonstriraju, a ako ih je 100.000 - pridru`it }emo im se“. Putin je odbacio bilo kakav dijalog ili kompromise sa svojim razli~itim protivnicima i odlu~an je da nastavi svoju vladavinu. Bez kontinuiranih uli~nih protesta, on nema razloga taj pokret uzimati za ozbiljno. Nakon izbora primijetio se sitan znak da }e veliki broj ljudi ostati na ulicama dok se ne ispune zahtjevi za politi~kim reformama. Tre}e, re`im {iri strah me|u gra|anima, tvrde}i da se sukobi mogu pretvoriti u nasilje. Moskovske

Pi{e: Janusz BUGAJSKI

Logika sile
Na{a je du`nost da se odnosimo prema duhu, a ne prema pukom slovu zakona i da od svakog onog ko odlu~uje o tome {ta je zakonito, a {ta nije, zahtijevamo da uva`ava taj duh, ma kako i ma na koji na~in odre|ena slova zakona davala nekome za pravo da misli i odlu~uje suprotno tom duhu. Naravno, ni{ta od ovog {to se zbiva, kao i izvjesnost da ovakva odluka otvara {irom vrata nastanku historijskog anahronizma kao {to je „hrvatski

Nad Rusijom lebde dva mogu}a scenarija: stagniraju}i zastoj ili eskaliraju}i socijalni sukob. Opozicija }e biti suvi{e slaba za pobjedu, dok re`im ne}e biti dovoljno jak ili voljan da slomi sve protivnike
ulice su pretrpane policijom, a zvani~nici Ministarstva unutra{njih poslova upozorili su da budu}i protesti ne}e pro}i mirno. Tu je uvijek prisutna opasnost da bi nasilna provokacija mogla biti projektirana, a kako bi se opravdao slom demonstranata. Putin je ra~unao na to da srednja klasa nije spremna prolijevati svoju krv. ^etvrto, velika ve}ina ruskih gra|ana ili istinski podr`ava Putina ili ne vidi alternativu Putinu ili je ravnodu{na prema politici uop}e. Oni prihvataju stalnu dr`avnu propagandu da ih Putin spa{ava od nereda i haosa.

Ekser u lijes
Kremlj o~ekuje da }e protesti ispuhati i da }e se politi~ka stabilnost vratiti na osnovu stabilnog ekonomskog rasta. Ova pretpostavka }e biti ozbiljno testirana ako ekonomija bude stagnirala. Dok mali dio srednje klase smatra Putina nelegitimnim, mogle bi se po~eti pojavljivati podjele me|u vladaju}om elitom o potrebi modernizacije ekonomije. Podijeljena elita otvara mogu}nost za novi protestni

u srcu
da su na Floridi
multietni~nosti i multikulturalnosti. Ljepota Bo`ija! Dokaz 3. Na smotrama folklora i sli~nog narodnog stvarala{tva u RS postoje samo „svetosavska“ udru`enja pa zato se ne treba ~uditi da usred genocidno opusto{ene Sreberenice bo{nja~ka djeca moraju pjevati „Svetom Savi i srpstvu svakolikom“ kao {to su njihovi o~evi morali pod uperenim cijevima pjevati ~etni~ke pjesme prije nego {to su bili poslani u smrt.

a lisimusa

o

I {ta }emo sad, veliki ameri~ki prijatelju i svi tvoji zapadni sumi{ljenici koji ste vrhunaravni garant „dejtonskog ustava“?
I {ta }emo sad, veliki ameri~ki prijatelju i svi tvoji zapadni sumi{ljenici koji ste vrhunaravni garant „dejtonskog ustava“? Zar se pred va{im o~ima ne de{ava mirnodopski genocid, a vi se pravite ludim i tobo`e ne primje}ujete ga? [ta jo{ treba da se desi da bi vi kona~no opravdali potpis Klintona (Clinto), Mejd`ora (Major), Kola (Kohl) i [iraka (Chirac), a mi tako naivno i budalasto vjerovali u njih kao garante na{e budu}nosti i opstanka?!

Kamerman ’uvrijedio’ srpske boje
Ognjen Tadi}, potpredsjednik SDS-a i predsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta BiH, koji u slobodno vrijeme skokne do Banje Luke na dru`enje sa SDS-ovcima, nedavno je u gradu na Vrbasu odr`ao konferenciju za novinare, koja je po~ela potpuno neo~ekivano. Naime, nezadovaljan kontrastom svjetla, Tadi}u se prije uvodnog obra}anja obratio jedan od prisutnih kamermana. - Samo da balansiramo, a da promijenite svjetlo? upitao je kamerman. - Kakvo svjetlo? - uzvratio je potpitanjem Tadi}. - Imate dvije temperature, dnevnu i vje{ta~ku, to je najgora opcija za kamere. Vi ste plavi, a iza vas je crveno rekao je kamerman, ne ra~unaju}i pri tome da ovom izjavom „vrije|a“ boje koje simboliziraju srpsku zastavu. Potpuno zbunjeni Tadi}, koji ina~e uvijek nastoji pokazati dominaciju nad sagovornicima, nakon nekoliko trenutaka uspio je do}i sebi i {eretski dodati: - Mislite u politi~kom smislu, ha, ha, ha... Kako ka`u, `uti `utuju, rumeni putuju, ha, ha. Dobro, nadam se da ne}e biti zloupotreba ovih uvodnih doga|aja. A. [.

PRESSIJA

Ognjen Tadi} ostao {okiran

Tadi} na konferenciji za novinare: Ostao zbunjen

(Foto: M. Lugi})

20

10. MART/O@UJAK 2012.

Totalni autsajderi
Potkraj maja 1996. godine Muzurovi} je organizirao mini pripreme. Za ’’strance’’, budu}i da se kod nas igralo prvenstvo. Savez nije imao ’’prebijene’’ pare u kasi
(Izdava~: Sinan Sinanovi}, Sarajevo 2006., Recenzenti: [eki Radon~i}, Predrag Pa{i}, Mirsad Sinanovi}, Meho Kodro)
prvom ciklusu za SP u Francuskoj bilo je va`no sudjelovati. U grupi s Danskom, Hrvatskom, Slovenijom i Gr~kom bili smo totalni autsajderi. Pogotovo ako se zna da smo prije kvalifikacija kao doma}i teren prijavili Bolonju, zaslugom italijanske Federacije i menad`erice Mire Poljo. Turci, Slovenci, pa i Portugalci, nudili su nam doma}instvo u svojim gradovima. dine igrali smo s ’’Azurima’’, a u decembru u Manausu sa ’’Kariokama’’. Dvije godine kasnije pozvat }e nas Argentinci, ugostili smo Selekciju svijeta na Ko{evu. No} uo~i zvani~nog sastanka svih delegacija, na kojem je trebalo dogovoriti raspored kvalifikacijskih utakmica, sastali su se bh. i hrvatski predstavnici. Iz usta Miroslava Bla`evi}a tekli su med i mlijeko. Pristajao je na sve {to su Jusuf Pu{ina, Ivica Mio~ i Fuad Muzurovi} predlagali. - Mi smo imali namjeru da prve dvije, pa i tri utakmice, ’’paket’’ jesenjih utakmica, igramo u gostima. Ra~unaju}i da }emo u prolje}e dobiti dozvolu FIFA-e da svoje doma}e utakmice igramo u BiH. Da bismo sudjelovali u kvalifikacijama, morali smo prijaviti strani teren. Doma}instvo su nam nudili Portugalci, Nijemci, Turci, Slovenci... Prihvatili smo i prijavili Bolonju kao doma}i teren - podsje}a Pu{ina, koji je bio zapanjen stavom hrvatskih predstavnika na zvani~nom sastanku zajedno s delegacijama Danske, Gr~ke, Slovenije, Hrvatske... po~ne i mlada reprezentacija. Napravljen je presedan, mladi su zapo~eli kvalifikacije iako zvani~no nismo bili ~lan UEFA-e. Pu{ina je zadovoljno trljao ruke. Potkraj maja 1996. godine Muzurovi} je organizirao mini pripreme. Za ’’strance’’, budu}i da se kod nas igralo prvenstvo. Savez nije imao ’’prebijene’’ pare u kasi. E{ref Had`i}, velikokladu{ki nogometni radnik, biv{i sudija i novinar, ponudio se da bude doma}in reprezentaciji. Bile su to prve ozbiljne pripreme. Selektor je ve} prvog dana igra~e zamolio za razumijevanje.

PRENOSIMO Odlomci knjige „Od Tirane do Marakane“

U

Za nas nema prijateljskih utakmica. Kad rezultat nije va`an, za{to nam dadoste tri gola, ~ulo se s klupe Krajine. Nekako se zavr{ilo. Uz zagrljaj, stisak ruke, dresovi su bacani navija~ima... Nakon utakmice jo{ jedno zajedni~ko slikanje, jurnjava za dresovima, zajedni~ka ve~era, potom su se reprezentativci razi{li. Neki su prvi put od po~etka rata u Mostaru, Sarajevu, Zenici...

Selektor lobirao
Po~etkom jesenje sezone ostale su jo{ jedne pripreme do kvalifikacija. Novinari su izazvali selektora. Na Bilinom polju uprili~ena je ’’generalka’’ uo~i utakmice s Gr~kom u Kalamati. Naravno, oba sastava napravit }e Muzurovi} sa svojim prvim saradnikom Mustafom Huki}em. Novinarsku selekciju vodili su Mi{o Smajlovi}, Husnija Arapovi} i Besim [abi}. Bilo je prijedloga da na klupi bude Mirsad Fazlagi}, biv{i direktor. Me|utim, Muzurovi} i Fazlagi} tada nisu bili u idili~nim odnosima pa je izbjegnut ’’sudar’’ dvojice kadrovika Saveza. Mirso Fazlagi}, legendarni bek i kapiten biv{e reprezentacije, sudionik najve}ih svjetskih smotri, dokazani trener, neosporni autoritet, tiho je odstupio. Zamijenio ga je D`emaludin Mu{ovi}, koji je od SP-a u Italiji do 1996. godine radio s dosta uspjeha u Kataru. - Do{ao sam pomo}i BiH, na{em nogometu. Funkcije me ne zanimaju. Imam znanja, iskustva, volje i `elje da pomognem. Do{ao sam na nagovor Jusufa Pu{ine - govorio je Mu{ovi}. Kasnije }e Mu{ovi} pokazati golemu `elju za nekom od funkcija u Savezu. Zasjest }e na Muzurovi}evu poziciju, makar je sam selektor lobirao da medijski pomognem povratak Mu{ovi}a. - Molim te, daj vi{e afirmativnih tekstova o Mu{ovi}u. Ti kroz novine ga veli~aj, a ja }u lobirati kod ~lanova Izvr{nog odbora da se Mu{e postavi za direktora reprezentacije - govorio mi je Muzurovi}. Tako je i bilo. Mu{ovi} }e postati direktor, potom selektor, a svoju fotelju prepustit }e Ahmedu Pa{ali}u, dugogodi{njem ’’intimusu’’. Muzurovi} i Mu{ovi} }e se posva|ati i razi}i. Ni do danas ne razgovaraju. Oti{ao je Pu{ina, potom Muzurovi}, Mu{ovi}, Mio~, Vugdali}, Had`ibegi}, Mari}...
(Oprema teksta je redakcijska)

Bh. himna
Fuad Muzurovi}, tada{nji bh. selektor, nije imao mogu}nost pratiti kandidate. Oslonio se na provjerene ’’strance’’, koji su do zvani~nog prijema u UEFA-u i FIFA-u uglavnom igrali humanitarne utakmice za afirmaciju dr`ave. Doma}e je provjeravao na liga{kim utakmicama, a neke je zvao na nevi|eno. U najboljoj namjeri. Selektor je tek putem satelita mogao pratiti formu na{ih internacionalaca. Nije imao mogu}nost da posje}uje na{e u Bundesligi, u Turskoj, Belgiji, [paniji... Iz Njema~ke su mu o formi kandidata javljali Enver Mari}, Fahrudin Prlja~a, Aleksandar Risti}, Miralem Brkan, Hasan \ogo, Alaga Dervi{evi}. Najva`niji cilj i prije prve utakmice je ostvaren. BiH je dio FIFA-e, ~lanica UEFA-e. Bh. hi-

Atraktivna novinarka
- Vi dolazite iz velikih klubova, navikli ste na komfor, komforne svla~ionice, toplu vodu, urednu opremu, idealne terene. Svega toga ovdje ne}e biti. Vidite i sami posljedice rata. Ovi }e vas ljudi moliti za autogram, za sliku, imajte to na umu. Budite strpljivi. Krajini i ovim ljudima puno zna~i dolazak reprezentacije... Tako je i bilo. Premda su neki tereni vi{e li~ili na oranice, a Senad Brki} i danas osje}a posljedice nezgodnog pada na stadionu Sloge u Bosanskoj Otoci, niko od igra~a nije imao ni najmanju primjedbu. lako je hotel ’’Konak’’ ponekad bio bez telefonskih veza, signalom se hvatala jedino hrvatska televizija, a od hotelskih ’’sadr`aja’’ najzanimljivije su bile recepcionerke, igra~i su se osje}ali kao u hotelima ’’Hilton’’, ’’Sheraton’’, ’’Ibis’’, s pet zvjezdica... Bio sam jedini izvje{ta~ na pripremama. Veze su bile slabe. Redakciji, a tada i ’’BH Pressu’’, javljao sam se iz Radija ’’Velika Kladu{a’’, i{ao na grani~ni prijelaz Iza~i}, iz hotela... Admir Smaji}, Elvir Boli}, Fahrudin Omerovi}, Mehmed Ba`darevi}... nudili su mobilne aparate kako bih poslao izvje{taj. Selektor je na pripreme pozvao Omerovi}a, Ibrahimovi}a, Petranovi}a, Pintula, Katanu (rahmetli), I. Jozi}a, Tabakovi}a, Halilovi}a, Brki}a, Konji}a, Balji}a, Smaji}a, [koru, Ba`darevi}a, [abi}a... Kasnije }e do}i Turkovi}, Avdi} i Repuh. Iz Meksika, pravo na pripreme u Kladu{u, doveo ih je Ahmed Pa{ali}, tada menad`er, koji je sa Naletili}em radio na transferima na{ih igra~a (uglavnom onih iz Sarajeva) u inozemstvo. Kasnije }e postati glavni ~ovjek na{eg nogometa. Mehmed Ba`darevi}, tada trideset{estogodi{njak,

Naslovnica knjige

Prve pripreme
Pu{ina, Muzurovi}, Mio~ bili su u {oku zbog nekorektnosti i podvale susjeda. - ]iro i njegovi nisu htjeli ~uti da budemo gosti u prve tri utakmice. Tra`ili su da prvu utakmicu s nama igraju u gostima. Znali su da ih ne mo`emo ugostiti u BiH. S ostalim delegacijama nije bilo problema. Grci, Danci i Slovenci su bez problema prihvatili predlo`eni raspor-

IZ BIOGRAFIJE AUTORA
Sinan Sinanovi} je dugogodi{nji sportski novinar. Novinarstvom se po~eo baviti 1990. godine u Rijeci. Po~eo je u dnevnom listu „Ri Telefax“, potom je radio kao dopisnik „Vjesnika“, „Glasa Slavonije“, „Sportskih novosti“. Pisao je za „@urnal“ i beogradski „Tempo“. Jedno vrijeme izvje{tavao je za RTVBiH i „Oslobo|enje“ iz Rijeke. Od 1996. do 2004. radio je u „Dnevnom avazu“, godinama bio zamjenik glavnog i odgovornog urednika u „Avamna svirana je u Gr~koj, Danskoj, Sloveniji, Hrvatskoj... Na pola ciklusa bh. reprezentacija je postala atraktivan protivnik. Ugostili smo na Ko{evu Italiju, a u goste su nas pozvali Brazilci. U novembru 1996. go-

Sinan Sinanovi}

zovom Sportu“. Trenutno je glavni i odgovorni urednik „Avazovog Sporta“. ed. Tako smo prvi me~ igrali u Kalamati, potom kao ’’doma}ini’’ do~ekali Hrvatsku nerado se Muzurovi} sje}a zagreba~kog sastanka. Tada je BiH bila ~lanica FIFA-e, ali ne i UEFA-e. Pu{ina je izlobirao da s A reprezentacijom kvalifikacije

po`alio nam se na dugogodi{njeg prijatelja i saigra~a iz So{oa. - Zamislite, Had`ibegi} me jedva pustio na pripreme. Maltene, postavio mi je ultimatum: Ili pripreme u Velikoj Kladu{i ili transfer-lista u So{ou. Naravno, odabrao sam reprezentaciju. Svjestan sam da }u nakon devet sezona zatvoriti sebi vrata u So{ou - pri~ao nam je Me{a. Kasnije }e ga Had`ibegi} demantirati. - Ma ja sam mu produ`io karijeru. Nagovorio sam ga da ide na pripreme, znao sam da klub vi{e na njega kao igra~a ne ra~una, tako da kao reprezentativac mo`e prona}i jo{ neki anga`man naglasio je Had`ibegi}. Istina, te sezone, Me{a }e oti}i igrati u [vicarsku, gdje }e i zavr{iti igra~ku karijeru. U Kladu{i se igralo s doma}im Kraji{nikom, u Bosanskoj Otoci i na kraju s Krajinom. U Kladu{i sam s lokalnog stadiona vr{io prvi radioprijenos s balkona obli`nje ku}e pored terena. Rijetke doma}e akcije pra}ene su pljeskom. Doma}i golman Pajazetovi} bio je nemo}an pred razigranim Boli}em, Ba`darevi}em, Balji}em... Selektor je zadovoljan igrom, atmosferom, ambijentom, doma}inima, koji su uga|ali na svakom koraku. E{ref Had`i}, na{ doma}in, brinuo se da ne nedostaje ni pti~ijeg mlijeka. Miralem Brkan, sedamdesetih godina golmanska nada Vele`a, bio

je zadu`en za formu Omerovi}a, Ibrahimovi}a i Petranovi}a. I za atmosferu. Iz Turske je do{la izvjesna, vrlo atraktivna novinarka jedne turske televizije. Danju, tokom treninga, pravila je reporta`u, intervjue, a no}u se ’’dru`ila’’ s na{im internacionalcima. Svima je bilo lijepo. Posljednju utakmicu na{i internacionalci su igrali u Cazinu. Pitam predstavnika doma}ih Mehu Alagi}a da mi ne{to ka`e o klupskoj povijesti. Zanimalo me od koga je Krajina posljednji put izgubila u Cazinu. - Od Argentine! Bilo je to 1987. godine, kada su ’Gau~osi’ bili na Univerzijadi u Zagrebu. Pripremali su se ovdje u Krajini - kao iz topa }e Alagi}, dugogodi{nji priznati i poznati sportski radnik, jedan od ’’pionira’’ stvaranja NSBiH. Fakat, Krajina je te{ko gubila ku}i. Kao {to je rijetko donosila bod(ove) sa strane. Protiv reprezentacije, ve} u petoj minuti, trojica su iznesena s terena. Bez pardona, no{eni freneti~nim bodrenjem pet-{est hiljada navija~a, ’’ginuli’’ su za svaku loptu. Elvir Boli} pri{ao je doma}oj klupi i prijateljski zamolio. - Lak{e malo, prijatelji. Ovo je praznik, igramo za ove ljude. Nije rezultat u prvom planu... Doma}ini se nisu dali zbuniti. - Mi druga~ije ne znamo.

$

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

IDM >E

"%

NA LICU MJESTA Ekipa “Dnevnog avaza” na koncertu Zdravka Čolića u najvećoj hrvatskoj dvorani 

=CHA> A@L= FKIJE ČK
Više od 15.000 posjetilaca uživalo u sjajnoj izvedbi i atmosferi Sa posebnim emocijama otpjevao “Kao moja mati” Slijede koncerti u Zenici, Tuzli, Bihaću...
vi pratioci nisu se žalili pa je tako u hitovima vječne zvijezde uživalo više od 15.000 posjetilaca. Da bi Čola mogao pjevati tri dana s obzirom na to koliko hitova ima, to već svi znaju, a za ovu priliku odabrao je i nekoliko pjesama koje nisu dio njegovog stalnog koncertnog repertoara. “Ljubav je samo riječ”, “Zbog tebe”, “Oktobar je, počinje sezona kiša” možda u dvorani nisu svi znali pjevati od riječi do riječi, ali su uživali u Čolinoj sjajnoj izvedbi. Iako spada u kategoriju

Hiljade posjetilaca horski pjevale s Ilićem

(Foto: M. Lugić)

7žEJ= = ILA CAAH=?EA
Ilić nije krio zadovoljstvo kad god bi ga publika nadglasala u izvođenju njegovih hitova
Miroslav Ilić preksinoć je koncertom u SD Borik u Banjoj Luci još jednom potvrdio epitet jednog od najznačajnijih i najkvalitetnijih pjevača narodne muzike u regionu. Njegov izlazak na scenu euforično su dočekale hiljade ljudi, koje su doslovno svaku pjesmu horski pjevale s njim. Turneja pod nazivom “Tebi” počela je upravo ovim koncertom, a datum je odabran u skladu sa Međunarodnim danom žena. Stoga su prvi taktovi “Božanstvene žene” podigli više hiljada dama na noge. U publici su, međutim, jednako bili prisutni i jači i nježniji spol, a kao i uvijek na Ilićevim koncertima, prisutU 20.30 sati činilo se da se sva publika ukrcala u dvoranu s obzirom na prizor, kada je i počeo koncert. Dva i po sata kasnije je

Miroslav Ilić napunio Borik

Iako potpisnice ovih redova nisu baš pobornice organizirane proslave Dana žena, preksinoć je bilo zaista lijepo biti dio publike na koncertu Zdravka Čolića u zagrebačkoj dvorani Arena. Legendarni Čola obećao je na početku nastupa da će se potruditi da damama pokloni nezaboravnu večer te nešto duži koncert - i obećanje je ispunio. Više od tri i po sata trajao je spektakl u najvećoj dvorani Hrvatske.

*H=J ,H=C= K >AIJA@žK
Iz bekstejdža, Čolin koncert sa pažnjom je promatrao njegov brat Dragan sa sinom Harisom i snahom Petrom. Na ovaj spektakl došli su i njegovi prijatelji iz Beograda i Sarajeva. rijetkih koji na svakom nastupu daju sve od sebe, legendarni pjevač preksinoć je plijenio pažnju nevjerovatnom energijom i kondicijom. Produkcija koncerta je, također, bila na nivou, kao i prateći orkestar.

Kako bi iskazale svoje oduševljenje, neke od dama bacale su mu cvijeće i plišane igračke. Dok je Čola pjevao evergrin “Jedna noć s Kristinom” na binu je doletio crveni grudnjak.

+HLAE CHK@=

Madona: Koncert bio najavljen za 11. juni

Energičan nastup
Pripadnice ljepšeg spola istinski su uživale, ali i njiho-

*A >EI=

Nije bio mali broj onih koji su, samo zbog koncerta Zdravka Čolića, stigli u Zagreb. Tako smo u

2K>E= IJEC= E *ACH=@= 5=H=AL=

Areni susreli publiku iz Beograda, Slavonskog Broda, Splita, Karlovca, Varaždina, Sarajeva... 

J== =@E ?AHJ = =IEEHK
Logistički nije moguće organizirati koncert na zadovoljavajući način, kažu organizatori
dobrobit korporacije. U ovom slučaju, nismo mogli ići ispod nekih dogovora koje smo imali s domaćim partnerima i preuzetilogističke obaveze koje su pred nas naknadno stavljene, a odnose se na način korištenja stadiona. S obzirom na to, zajednička je odluka da bez toga logistički nije moguće organizirati koncert na zadovoljavajući način, koji ne bi donio gubitak
Čolić: Noć za pamćenje

Pop diva neće doći u Hrvatsku

Merlinova pjesma
Zagreb je doslovno jedva pustio Čolu s bine, i to tek na-

završen dugotrajnim aplauzom i povicima iz publike: “Najbolji si”, “Bravo, kralju” “Legendo”, ali Ilić nije izašao na bis.

na je bila, generacijski, raznovrsna publika. No, to ne znači da su neki bolji ili lošiji poznavaoci Ilićevog djela, jer su u numerama poput “Voleo sam devojku iz grada”, “Pozdravi je, pozdravi”, “Tebi”, “Balada o nama”, “Lažu da vreme leči sve”, “Polomiću čaše od kristala”, “Šumadija”, “Nije život jedna žena”, “Još te nešto čini izuzetnom” svi podjednako

uživali. Uživao je i sam pjevač, jer je odlična energija publici uzvraćana i s bine. Nije krio zadovoljstvo kad god bi ga publika nadglasala u izvođenju legendarnih hitova. U više od dva sata napravljena je samo jedna kratka pauza. Gosti koncerta bili su mladi Prijedorčani Dijana i Dejan Ćulum. V. STEVANOVIĆ

Željko Joksimović danas će prvi put u specijalnoj emisiji na RTS-u predstaviti pjesmu kojom će braniti boje Srbije na Eurosongu 24. maja u Bakuu. Šou program pod nazivom “Evropska pesma” bit će prilika da publika čuje i najveće hitove iz bogatog muzičkog opusa Željka Joksimovića, ali ovog puta u potpuno novom ruhu. Joksimović će svoje pjesme premijerno izvesti zajedno sa svojim bendom, ali u pratnji četrdesetak muzičara Simfonijskog orkestra RTS-a. Kako je najavljeno, specijalni gosti emisije su Jelena Tomašević, Bora Dugić, Ivan Bosiljčić, Hari Varešanović i Halid Bešlić. Voditelj programa je Tamara Aleksić. Ad. K.

0=E@ E 0=HE IFA?E=E IELEćALE CIJE

Predstavljanje evrovizijske pjesme

U više od tri i po sata koncerta Čola je napravio samo jednu kratku pauzu od nekoliko minuta. Za to vrijeme publiku su zabavljali bubnjari, predvođeni Dragoljubom Đuričićem. Na koncertu u Areni nije bilo gostiju. Samo je Čola na pjesmi “Ljubavnici” najavio svog dugogodišnjeg saradnika Nikšu Bratoša, koji ga je pratio na gitari. kon dva poduža bisa. Na posljednjem je sa posebnim emocijama otpjevao “Kao moja mati” te je naglasio da je autor ove, njemu veoma drage pjesme Dino Merlin.
Spektakl je trajao više od tri i po sata

*K>=HE K F=KE

Koncert svjetske pop dive Madone (Madonna), koji je bio najavljen za 11. juni na stadionu Maksimir u Zagrebu, otkazan je, potvrdili su hrvatskim medijima organizatori. Svi kupci ulaznica za prethodno zakazani koncert povrat novca mogu ostvariti od 19. marta. - Nažalost, u svijetu korporativnog biznisa donose se odluke koje su primarne na

svim stranama u projektu. Zato smo koncert morali otkazati. Znamo da ovakva odluka o otkazivanju može imati utjecaj na tržište, ali će naša dugogodišnja korektnost prema publici i međusobno povjerenje, sigurni smo, nadvladati i ovaj izazov te to povjerenje nećebiti narušeno- izjavio je predsjednik Uprave “Adria zabave” Vladimir Ivanković.

7H>= 5= 5=H=AL A= =K=?E=
Koliko smo mi drugačiji u odnosu na druge bendove, toliko je i Sarajevo drugačije u odnosu na druge gradove
Ljubitelji rok muzike u glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras imaju priliku da se počaste vrhunskom poslasticom s obzirom na to da Damir Urban i njegov bend 4 nastupaju u klubu “Coloseum”. Riječki umjetnik često ističe kako mu upravo Sarajevo budi inspiraciju i posebne emocije, stoga nema sumnje da će i njegov večerašnji koncert u bh. prijestonici biti svojevrsna muzička avantura. - Koliko smo mi drugačiji u odnosu na druge bendove, toliko je i Sarajevo drugačije u odnosu na druge gradove. Možda smo se upravo kroz tu činjenicu pronašli na istoj talasnoj dužini. U Sarajevo dolazimo bez ikakvih kalkulacija, nikada ne postavljamo neke specijalne uvjete, jer zaista uvijek imamo veliku želju da sviramo pred tom publikom - ističe Urban.

Riječki roker večeras u “Coloseumu”

U publici je vladala sjajna atmosfera

I publika u Bosni i Hercegovini već se može zagrijavati za Čoline koncerte. Zenička Arena već je zakazana za 21. april, a kako smo prek-

sinoć doznali, za ljeto i proljeće pripremaju se spektakli u Tuzli i Bihaću. L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ - Dž. BUREK

Spec
Zagrebačka grupa “Parni valjak”, koja je rasprodala čak pet koncerata u beogradskom “Sava centru”, preksinoć je vrlo uspješno održala prvi, i to na Dan žena. Publika je velikim ovacijama nagrađivala muzičare nakon svake numere, a dešavalo se da neke pjesme od početka do kraja i sama otpjeva. Fanovi su uživali u najvećim hitovima nastalim u skoro četiri decenije karijere jednog od koncertno najdugovječnijih bendova na ovim prostorima.

Joksimović: Danas premijera

Šarmantna glumica Eva Longorija (Longoria) ponovo je sama. Nakon jedne godine prekinula je vezu s Eduardom Kruzom (Eduardo Cruz), a kako prenose strani mediji, Eva i Eduardo ostat će prijatelji. Mjesec nakon što je zvanično okončan razvod glumice od Tonija Parkera (Tony), Eduardo i ona počeli su da provode sve

-L= CHE= FL I==

Glumica prekinula vezu

više vremena zajedno. Često su odlazili na romantične večere i putovanja. Zvijezda serije “Očajne kućanice” izjavila je prije nekoliko mjeseci za špansko izdanje magazina “Vanity Fair” da je veoma sretna što je pronašla Kruza. Sada je, međutim, njihovoj ljubavi došao kraj, a ljepotica je ponovo slobodna.

Urban: Priprema novi album

Longorija: Ostat će prijateljica s Eduardom

Kako je nedavno otkrio u razgovoru za “Dnevni avaz”, u njegovoj muzičkoj radionici uveliko se priprema novi

album, koji bi grupa “Urban & 4” trebala objaviti za nekoliko mjeseci. H. P.

Tačno Netačno
Šef Masarik umro je prirodnom 1Garigčehoslovačke diplomatije Jan smrću? Nije poznat Mausa? 2verzije Miki datum nastanka filmske Moriski 3sjeverne su Mauri, Arapi, Berberi iz Afrike? 1. NETAČNO

"&

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

ILA=@=H

MEDICINA Španski naučnici došli do senzacionalnog otkrića

Kako je Jan Garig Masarik završio život
Šef čehoslovačke diplomatije Jan Garig Masarik (Garrigue Masaryk) nije umro prirodnom smrću. Kako je zvanično saopćeno - izvršio je samoubistvo. Bilo je to na današnji dan, 10. marta 1948. godine. Motivi tog čina predratnog ambasadora Čehoslovačke u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji i ministra inozemnih poslove od 1940. nisu rasvijetljeni, ali se znalo da nije bio naklonjen totalitarnom komunističkom režimu koji je preuzimao vlast. Postoje i verzije prema kojima su sovjetski agenti Masarika bacili kroz prozor i na taj način označili kraj sistema u Čehoslovačkoj, koji do tada nije djelovao prema Staljinovom obrascu. Ovaj brutalni prevrat, prema nekim izvorima, požurio je Zapad da osnuju NATO, vojni savez za zaštitu. Masarik je rođen 14. septembra 1886. godine.

/A E šJEJE @ H== =IKž= E = JH=K LEJIJ
Tokom istraživanja miševi s dodatnim genima PTEN imali su za posljedicu metaboličku neravnotežu kakvu bi poželjeli imati svi pretili ljudi na svijetu
preporučene doze gena PTEN, nisu imali rak. To upućuje na to da se više genomskih kopija supresora tumora možebraniti od štetnih mutacija ili pokušaja isključivanja. To je potencijalno dobra vijest za proširivanje PTEN-ove uloge u borbi protiv raka, ali potencijalno izvanredna vijest su nuspojave tog ekstragena. Naime, miševi s dodatnim genima PTEN imali su za posljedicu metaboličku neravnotežu kakvu bi poželjeli imati svi pretili ljudi na svijetu. Eksperimentalni miševi su, naime, jeli više, a bili su mnogo vitkiji od kontrolne grupe. Naučnici su otkrili i da je kod eksperimentalnih miševa mnogo manja šansa otpornosti na inzulin te da je u njihovoj jetri mnogo manje masnoće nego u jetri miševa iz kontrolne grupe.
Gen PTEN odgovoran je za kontrolu rasta ćelija

Već početna istraživanja na genu PTEN sugerirala su da taj gen nije samo supresor tumora nego da ima i cijeli niz korisnih učinaka “koji samo čekaju da se otkriju”. Naučnici iz Španskog nacionalnogcentra zaistraživanje raka napravili su nedavno eksperiment - miševima su ubrizgali ekstradozu gena PTEN. Naime, i kod ljudi i kod miševa gen PTEN jedan je od ključnih gena odgovornih za kontrolu rasta ćelija i signalizaciju ćelijama kada je vrijeme da se prestanu dijeliti i - umru. Kada se rak počne širiti, gen PTEN jedan je od prvih koje treba uništiti kako bi kancerogene ćelije mogle početi sa svojim brzim rastom i na taj način dolazi do nastanka tumora. Miševi koji su dobili više od

2. NETAČNO

Prvi nastup Mikija Mausa nije bio tako uspješan
Ne može se reći da nije poznat datum nastanka filmske verzije Mikija Mausa (Mickey Maus). To je današnji dan, 10. mart 1928. godine, kada se 26-godišnji Volt Dizni (Walt Disney) sjetio da bi, nakon neuspješnih izleta u svijet crtanog filma, mogao pokušati sreću sa malim smiješnim mišem. Filmsku premijeru Miki je doživio 15. marta iste godine u nijemom filmu “Lud za avionom”. No, ni taj, a ni sljedeći crtani film sa Mikijem “Galopirajući Gaučo” nisu postigli zapaženiji uspjeh. Dizni je, međutim, išao dalje. Odlučio je ozvučiti treći Mikijev film “Parobrod Vili”, koji je prikazan 18. novembra 1928. godine. Miki je oduševio publiku i mnogi taj dan, a ne 10. mart, slave kao njegov rođendan.

Britanski naučnici pronašli su način da prevare imunološki sistem da prihvati transplantirani organ od nepodudarnog donora, što je otkriće koje bi moglo pomoći pacijentima da se ne izlažu čitav život terapiji kako bi se spriječilo odbacivanje organa. U okviru istraživanja primatelji organa su prije transplantacije podvrgnuti hemoterapiji i zračenju kako bi se oslabio njihov imuni odgovor, a nakon toga je uslijedila transplantacija bu- Otkriće isključuje uzimanje terapije brega. Dan nakon transplantacije u primatelja cijeli život organa unesene su matične ćelije darivatelja organa kako bi se stvorila dva sistema koštane srži koji koegzistiraju. Pacijenti tretirani novom tehnikom tokom jedne godine uzimali su lijekove za sprečavanje odbacivanja transplantata, čija je doza postepeno smanjivana. Pet od osam pacijenata prestalo je nakon jedne godine uzimati te lijekove, a u dva slučaja uzimanje se nastavilo, ali u smanjenim dozama u odnosu na uobičajene. 

L= AJ@= FHEDL=J== JH=IF=JEH=ED HC==

Prevarili imunološki sistem

Spec
Čak i samo nekoliko sedmica jedenja voća i povrća popravit će vam boju kože, objavili su naučnici. Istraživači sa škotskog Univerziteta “St. Andrews” posmatrali su prehranu 35 osoba i otkrili snažniju koloraciju kod onih koji jedu zeleno. Naučnici sa “St. Andrewsa” angažirali su 35 studenata i šest sedmica pratili koliko voća i povrća konzumiraju. Posebnim instrumentom analizirana je boja njihove kože prije, za vrijeme te nakon testiranja. Rezultati su pokazali da promjena u količini konzumiranog voća i povrća može dovesti do razlike u tonu kože - više voća i povrća pridonosi tamnjenju prirodne crvene i žute koloracije kože.

3. TAČNO

Ko su Moriski sa sjevera Afrike
Moriski (moriscos) su Mauri, Arapi, Berberi iz sjeverne Afrike. To je naziv za potomke Arapa koji su u osmom stoljeću osvojili Španiju. Od kraja srednjeg i tokom ranog novog vijeka (do početka 17. stoljeća) uglavnom su protjerani u sjevernu Afriku, a dio njih je nasilnim putem i pokršten. U Meksiku naziv morisko označava dijete kojem je otac Španac, a majka mulatkinja.

48

Dnevni avaz subota 10. mart/o`ujak 2012. 49

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Golf IV 1.9 TDI, 110ks, metalik crvena, kraj 2001., reg. do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 745 982 Golf trica stranac karavan tdi sa klimom, god 95. Tel. 062 903 604 Kadet suza dizel 89. god. Reg. do 14. 3. 2012., u dobrom stanju, 600 KM. Tel. 061 549 127 Lada 112, 1.5 GLI, 16V, god. 2004, km 35.000 kao nova, vlasnik penz, prva ruka, cij 7.500 KM. Tel. 061 927 080 Mazda 2 proizvedena 8. 2003. dizel 1.4 dci, mini ven potrošnja po papirima na100 km grad 5.4 l otvoreni put 3.5 l, registrovan, 8 guma, 11.600 KM bez ulaganja. Tel. 033 541 897 Mercedes 124, 250 D, 87. godina, multi lok, daljinsko ključanje. Cijena 5.700 KM. Tel. 063 348 298 Mercedes 190, 89. g, 2.0, cijena 3.500 KM. Hadžići. Tel. 065 074 299 Mercedes 300D, 1985. god 124 tipa, siv, bez marke ulaganja, 190.000 km. Tri fabrička ključa, reg. do. 23. 10. 2012., Sarajevo, cijena 5.800 KM. Tel. 061 512 738 Mercedes C 180, 1,8 benzin, 93. godina, bordometalik, uodličnom stanju, stranac, 3.000 KM. Tel. 063 892 084 Mercedes e220 cdi, god 2006., ful oprema, cijena 23.000 KM. Tel. 062 662 790 Opel corsa 1.4 b, 97. god. reg. do 11. 2012. god., 3 vrata, centralna, el. podizači, alu felge, crvene boje. Cijena 4.600 KM. Tel. 061 398 245 Pasat 6, 1.9 TDi, 2005. godina, ful oprema, registrovan, sivi metalik. Može zamjena za VW golf 5 ili 6. Tel. 061 181 953 Pežo 206 HDI, 51 kw, 2003. god, 3 vrata, boja m. siva, klima, el. paket, registrovan, očuvan, 6.800 KM. Tel. 061 171 473 Polo 1.4 dizel, 94. god, crna boja, registrovan do 4. mjeseca. Cijena 2.200. Tel. 063 360 114 Seat ibica 92. godina, registrovan, kvar na motoru. Tel. 063 331 130 Škoda fabia 1.9 tdi, 2000. god, 7.500 KM; Fabia 1.9 sdi 7.300 KM, 2001. god; Oktavia 1.9 tdi, 2001., 9.700, uvoz. Tel. 061 205 098 Škoda octavia 1.9 TDI, godina 2004., kupljen i servisiran u Asi, prva ruka, garažirana, metalik crna, servisna knjiga, bez ulaganja. Tel. 061 745 982 Toyota rav 4, benzinac, Amerikanac, plava metalik, 2008. godina, 29.900 KM. Tel. 061 795 449 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Dvoiposoban polunamješten stan na Vojničkom polju. Tel. 061 337 500 Dvoiposoban stan 71 m2, skroz adaptiran, novo namješten, Dobrinja. Tel. 061 154 864 Dvosoban namješten stan, sa centralnim grijanjem, Hrasno. Tel. 061 712 737 Dvosoban stan studenticama ili bračnom paru na Jezeru, kod Pionirske doline, 150 KM po osobi, sve režije odvojene. Tel. 033 222 282, 061 429 442 Dvosoban stan, kod Vječne vatre, u zgradi, drugi kat, 450 KM plus režije. Tel. 062 835 762 Ferhadija, dvoetažni četverosoban stan, luksuzno namješten i opremljen. Tel. 062 824 400 Garsonjeru dvjema djevojkama. Tel. 062 908 359 Garsonjeru izdajem namještenu, plinsko grijanje, Hotonj - Vogošća. Tel. 033 481 399 Garsonjeru lijepo adaptiranu, namještenu (21 m2). Ulica Čobanija broj 9, kod Fakulteta političkih nauka. Cijena 450 KM. Tel. 061 204 049 Grbavica, dvosoban lijep stan 500 KM i dvosoban Ilidža Lužani 350 KM. Tel. 062 621 622 Jednoiposoban namješten stan u Sarajevu, ul. Trebevička 19. Stanarina 300 KM + režije. Tel. 061 751 705 Jednoiposoban stan na Alipašinom Polju, kod RTV doma. Tel. 061 156 340 Jednosoban namješten stan na Pofalićima kod plavog granapa (kablovska, internet). Tel. 063 997 519 Jednosoban namješten stan, veoma povoljno, Gornja Breka 61. Tel. 062 213 696 Jednosoban stan u zgradi, Otes Ilidža. Tel. 062 280 679 Kuća 100 m2, četiri sobe u Nedžarićima, 300 KM plus struja i voda. Tel. 061 369 386 Kuću na Skenderiji, kompletno adaptirana i luksuzno namještena, 2.200 KM mjesečno plus režije. Tel. 061 510 964 M. Dvor, Tešanjska, 4-soban, namješten, garaža u zgradi, 1.100 KM. Tel. 061 510 964 Namješten dvosoban stan sa centralnim grijanjem, ul. Bjelave. Tel. 061 356 535 Namješten dvosoban stan, cent grijanje, pri kuća, parking, TV kab, ul. B. Nušića, 300 KM, Nedžarići. Tel. 062 766 025 Namješten sprat u kući - momcima. Kuhinja, trpez. i kablovska. Jednokr. sobe 105 KM, iznad FDS-a, R. Fehima Spahe. Tel. 066 003 937 Namješten stan 44 m2 zaposlenom bračnom paru, priv. kuća sve odvojeno, KB TV, parking, 200 KM + režije, Ul. Kenana Demirovića 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616 136 Namješten stan u Nedžarićima. Tel. 061 221 706 Namještenu sobu u ul. Asima Ferhatovića 18. Tel. 061 106 584 Nenamješten stan na Dolac Malti, 88 m2. Tel. 062 182 819 Potpuno namješten stan u B. Potoku kod Elektrotehničke škole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301 Prazan dvosoban stan 58 m2, Fojnička br. 9, visoko prizemlje, cijena 300 KM. Tel. 061 182 015 Prazan renoviran stan, I sprat, Grbavica, Splitska 67. Tel. 061 147 108 Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, lift, c. grijanje, na duži period. Tel. 061 462 317 Skenderija, kod pic. Galija, dvosoban, lux. opremljen, 600 KM. Tel. 061 360 084 Skenderija, nova Tehelova zgrada, nenamješten sa garažom, 1.200 KM. Tel. 061 510 964 Sobu izdajem, parno grijanje, kablovska, kuhinja, banja. Grbavica. Tel. 616 103 Sobu studentici kod Šumarskog fakulteta. Tel. 062 724 761 Stan na Grbavici, privatna kuća, studenticama. Tel. 063 459 893 Stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687 Stan polunamješten. Pijačna. Tel. 061 866 705 Stan u centru grada, cijena povoljna. Tel. 061 504 476, 033 205 825 Stan u Hrasnici 61 m2, D. Paše Bajazidagića br. 6, cijena po dogovoru. Tel. 061 746 462

Kamioni 
Mercedes vito 108 cdi, teretni, god. 2000. Cijena 8.000 KM. Tel. 061 043 957 Prodajem kombi Ford tranzit putnički, dizel, 1991. god. Reg. do jula 2012. Tel. 033 537 622 Prodajem kombi tourneo putnički 96. god. Može zamjena golf 3 dizel. Tel. 061 498 177 Prodajem teretni kombi Hyndai H-1, 2006. godište. Prešao 11.000 km, 2.5 TDI sa dosta opreme. Nosivost 1.100 kg. Povoljno. Tel. 061 171 998 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 1999. god. 1+8 registrovan povoljno. Tel. 061 141 292 T2 kombi, 1.6 td, 51 kw, 88. g, registrovan, cijena 4.500 KM. Tel. 061 502 598 VW transporter 2.5 tdi putnički 8+1, god. 2003., 65 kw, cijena 16.500 KM. Tel. 061 043 957 

Trosoban stan u stamb. zgradi u Pofalićima kod OBN-a, potpuno namješten i renoviran, posjeduje internet i kablovsku. Cijena 400 KM. Tel. 061 391 011 U pr. kući, drugi sprat, izdajem dvosoban namješten stan, iznad OHR-a. Tel. 061 311 961

Prodaja 
Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Bjelave, kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat, kompletno i kvalitetno adaptiran, etažno grijanje, 110.000 KM. Tel. 061 510 964 Breka, stan 87 m2 i garaža, kompletno adaptiran sa ugradbenom kuhinjom. Tel. 061 558 932 Centar, prodajem stan, 27 m2. Tel. 061 359 728 Centar, Sepetarevac, prodajem dvosoban stan novogradnja 47 kvadrata. Tel. 062 824 400 Čengić Vila, dvoiposoban, adaptiran 63 m2, drugi sprat, centralno, 1.800 KM/m2. Tel. 061 522 190 Dobrinja 2, stan 28 m2, terasa, cent. grijanje, plin, lift, alu prozori. Cijena po dogovoru. Može zamjena za stan slične kvadrature. Bez posrednika. Tel. 062 824 202 Dobrinja 3, prodajem jednosoban stan, 40 m2, suteren. Tel. 061 138 633 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dolac Malta 44 m2, Čengić V. II 41 m2, Hrasno 53 m2. Tel. 061 375 787 Dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu, centar Zenice. Tel. 061 690 848 Ferhadija 80 m2 na 1. spratu, cijena 240.000 KM. Tel. 061 510 964 Ferhadija, stan 155 m2/I sprat, 3 mokra čvora, balkon, zatvorena lođa, kompletno gleda na Ferhadiju, odlično stanje, 3.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Garsonjera u centru 29 m2, sprat 4, cijena 80.000 KM. Tel. 061 359 728 Grbavica 56 m2, super lokacija, sređen, lift, plin, ostava, balkon, pp vrata i dr., 140.000. Tel. 061 500 900 Grbavica, 61 m2, dvoiposoban stan. Tel. 061 558 932 Grbavica, ul. Grbavička (kod Kapućina), trosoban 74 m2/XIV (nije zadnji), povoljno 1.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Grbavica, ul. Zagrebačka, 45 m2 na I spratu. Sve je kompletno i kvalitetno adaptirano i namješteno, vlasništvo 1/1, 60.000 eura. Tel. 061 510 964 Hitno prodajem stan na Vracama 42m2 renoviran, moderno namješten, može se pogledati subota 03. 03. 2012. Tel. 062 654 746 Hrasnica, novija gradnja, trosoban stan (81 m2) + 2 balkona, etažno grijanje, u odličnom je stanju, IV sprat, 1.100 KM/m2. Tel. 061 510 964 Hrasno, stan 43 m2, novija gradnja, 2001. god, renovirano, exlu papiri, 1/1, kupatilo, hodnik 9m2, spavaća 11m2, dnevna trpezarija, kuhinja 23,m2, 85.000 KM. Tel. 061 701 387 Hrasno, Trg Heroja, prodajem jednosoban stan, renoviran i namješten. Tel. 062 824 400 Ilidža novogradnja u Pejtonu, 52 m2, 2,5 soban, etažno grijanje, 1.600 KM sa PDV. Useljenje u martu. Tel. 061 559 235 Ilidža, Lužani, trosoban, 69 m2, 3. sprat, 1.450 KM, nije fiksno. Tel. 061 493 323

Automobili Prodaja 
Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck lock, garažiran. Tel. 061 221 891 Audi 80 kvatro 87. g. p. 1.8 benzin, anšpric, reg. do 18. marta 2012., boja metalik siva, u dobrom stanu, prodajem, hitno. Tel. 065 433 629 Audi A8 long, 4.2 motor, V8, 2001., 208.000 km, blindirano vozilo sa B6/B7 stepenom zaštite. Originalno i fabrički napravljeno bez ikakvih prepravki. Crna boja. Cijena po dogovoru. Tel. 061 782 126 Audi A8 long, 6.0 motor, W12, 2002., 218.000 km, full oprema bez ikakvih dorada. Crna boja.Cijena po dogovoru. Tel. 061 782 126 Aveo sedan 1.2, 16 v, 2011. Sva oprema, registrovan, novi automobil, cijena 13.600 KM. Tel. 061 358 229 Citroen c 5-2.0 hdi-09.g. VW pasat 1.9 tdi-08.g. VW golf 1.9 tdi-07.g. Megan-08.g. Pežo 207, 307, 308 sw-09.g. 407-sw-08.g. Neocarinjeno - može povlastica. Tel. 061 133 050 Citroen C3, 1.4 dizel, 2007. god, 5 vrata, bijeli, klima, registrovan, servisiran, 10.800 KM. Tel. 061 171 473 Citroen GS 1.3 iz 1980. Tel. 061 142 418 Clio 1.5dci 2002. 3 vrata 5.990 KM. Corsa 1.7 tdi 01. god 3 vrata 5.850 KM. 206 1.6xs 03 3 vrata 6.100 KM. Bravo 1.9 td 97. god tek registrovan 3.700 KM. Tel. 062 356 923 Džip Nissan xterra 4.0, god. 2006., 4x4, plin. Full oprema, extra očuvan, met. crna. Cijena po dogovoru, može zamjena. Hitno. Tel. 061 131 035 Džip Santa fe 4x4, dizel, 2001. god, ful oprema, kupljen nov u BiH u salonu Hyundai, prešao 160.000, cijena 13.500 KM. Tel. 061 144 537 Felicia Škoda, 1.3 B, 1999. godina, registrovana 05/2012. Cijena 2.800 KM. Tel. 061 519 369 Fiat punto 1.2b god. 2000., boja crna, dvoja vrata, reg. 07. 2012. god. Cijena 4.300 KM. Tel. 061 440 423 Fiat stilo 1.9 jtd, 2005. g. karavan, može zamjena. Tel. 061 159 249 Ford escort karavan dizel 1991. god. Tek registrovan, 2.000 KM, Sarajevo. Tel. 062 832 602 Ford fiesta 1.4 tdci, met. plava, 2007. god. proiz., klima, prešla 99.000 km, reg.do 06/2012. Cijena 11.500 KM. Tel. 061 133 269 Ford fiesta 1.8 dizel, 1999. god. Tel. 066 138 608 Ford fiesta 1990. god. Benzin, u odličnom stanju. Tel. 061 108 221 Ford fiesta td 2002. god., 131.000 km prva ruka, servisna knjiga, u odličnom stanju. Plaćeno sve do registracije. Tel. 061 158 784 Golf 1,6 b automatik, reg bijele boje, god 87. Tel. 063 387 992 Golf 1.9 tdi 1999., plava boja, 2 vrata, alarm, klima, Kiseljak, 8.300 KM. Tel. 061 256 538 Golf 2 u dobrom voz stanju, god. 1987., cijena 2.200 KM. Žena vlasnik 15 god. Tel. 061 623 715 Golf 2, 1.6 dizel, 1988. god. Tek registrovan, 4 vrata, tamno plave boje, fixno 2.500 KM. Tel. 061 538 382 Golf 3, 1.4 benzin, 98. god. dobro očuvan, crni, 5.000. Tel. 061 060 888 Golf 3, 1.4B, 1995. god. Servo, zeder, alarm, el. podizači, centralna, MP3. Tonirana stakla. Očuvan, cijena po dogovoru. Tel. 062 333 590 Golf 4, 1.9 tdi, 66 kw, 2001. god. karavan. Klima, el. podizači, zeder, dalj. ključanje, nove 4 gume, urađen v. servis, registrovan, očuvan. Cijena 8.400 KM. Tel. 061 702 909 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god, klima, tek reg, cijena po dog. Moguća zamjena za golf 2 uz doplatu, Tuzla. Tel. 061 294 078 Golf IV 1.9 TDI, 110 ks, metalik crvena, kraj 2001., reg do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 156 126

Dijelovi i oprema 
Auto dijelovi za vozila Opel - astra, korsa, tigra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Dvije gume M+S Bridgestone 235/60R16, 2 gume M+S Dunlop 235/ 70R16, 2 gume Marshal 205/70R15C, 4 gume Bridgestone 195/55R15, 4 gume Dunlop 195/65R15. Tel. 061 552 365 Fiat seicento dijelovi. Tel. 062 534 343 Kupujem lijevi prednji blatobran i poklopac od goriva za Reno Scenic 2000 god. Tel. 061 719 786 Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora i ostalih el. uređaja na autu. Tel. 063 459 893 Prodajem djelove za Fiat punto 98. g., 1.1 benzin. Tel. 061 319 517 Prodajem karburator za Golf 2 benzinac 1.6 komplet. Tel. 061 351 513 Prodajem ljetne auto gume Dunlop, 2 sezone korištene, u vrlo dobrom stanju, 80 KM. Tel. 063 294 412 

Ilidža, prodajem stan 49 m2. Tel. 061 902 270 Koševo, prodajem dvoiposoban stan. Tel. 061 202 497 Makarska, prodajem jednosoban stan 37 kvadrata kao nov super namješten dobra lokacija, 75.000 eura. Tel. 063 315 055 Marijin Dvor, kod Kluba Slovenaca, 86 m2, vis, etažno, odlično stanje, 210.000 KM. Tel. 061 510 964 Marijin Dvor, prodajem trosoban stan, dvostrano orijentisan, sa lijepim rasporedom. Tel. 062 824 400 Mojmilo - ul. Olimpijska, dvosoban stan (55 m2) na vis. prizemlju u odličnom stanju, 1.560 KM/m2. Tel. 061 510 964 Mostar, prodajem stan na Blidinju 47 kvadrata, 1. kat, 50.000 eura ili zamjena za stan u Zapadni Mostar ili veći noviji osobni automobil. Tel. 063 315 055 Najpovoljnije cijene novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Tel. 063 893 739 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 - 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Povoljno. Tel. 063 895 863 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 061 925 409 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 063 894 278 Paromlinska 19, prodajem dvosoban stan, renoviran, nema lifta. Tel. 062 824 400 Paromlinska 30, prodajem dvoetažni trosoban stan, novija gradnja. Tel. 062 824 400 Prodaje se stan na Alipašinom polju, B faza, 72 m2, 5. sprat, renoviran. Tel. 061 209 075 Prodaje se stan na Grbavici, 75 m2, Zagrebačka, 4. sprat, adaptiran, nema lift. Nije zadnji, 165.000 KM. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan na Grbavici, Kovačići, 83 m2, troiposoban, 1. sprat, centralno, balkon, 2 mokra čvora, 215.000 KM. Tel. 062 334 371 Prodajem - mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica - Hrasno). Tel. 063 340 989 Prodajem dvoiposoban stan - potpuno renoviran M. Dvor, 3. sprat, sa komplet novim namještajem, 190.000 KM. Tel. 061 982 661 Prodajem dvoiposoban stan 64 m2 na Čengić Vili, CG, prvi sprat, kod Merkur centra. Tel. 066 359 832 Prodajem garsonjeru u centru grada, ul. Muhameda Čemerlića, 4. sprat, 27 m2, 62.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. grijanjem i garažom, za stan u Sarajevu. Cijena 52.000 KM. Tel. 063 566 508 Prodajem renoviran stan 63,48 m2, XI sprat, Zenica, Londža 92. Tel. 063 972 432 Prodajem stan na A. Polju 71 m2, 1.550 KM/m2, novogradnja Stup 27, 33, 43, 50 m2, 1.500 KM/m2. Tel. 061 415 787 Prodajem stan na Baščaršiji, ulica Aščiluk, 2. sprat, 90 m2, u dobrom stanju, cijena 208.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem stan na Grbavici u ulici Grbavička, 43 m2, 4. sprat, cijena 90.000 KM. Grbavica, ul. Grbavička, 58 m2, prvi sprat, cijena 1.000 e. Tel. 062 383 064

Potražnja 
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 128-1ze 

Kupujem auta na stranim tablama, može i neregistrovana vozila, zvati svaki dan od 11 do 23. Tel. 061 554 351 Kupujem auta svih vrsta, može i mlađe godište, kao i kombi. Tel. 061 903 336 Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem golf trojku karavan sa papirima, prednost dizel. Tel. 062 903 604 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441 Kupujem havarisana vozila, dolazim na adresu. Tel. 061 848 254 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. Tel. 063 459 893 Kupujem sve vrste automobila za dijelova do oko 300 KM. Prednost imaju Mostar i okolina. Tel. 061 308 370 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna, Sarajevo. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu slati putem poruke (motor, godište, registracija, cijena). Dolazim na adresu, SBK. Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite, brza keš isplata. Tel. 061 427 717

Stanovi Izdavanje 
Izdajem dvosoban opremljen stan na Čengić Vili, centralno grijanje, blinda, kablovska. Tel. 061/190-713. 8447-1tt 

Izdajem namješten jednosoban stan u privatnoj kući sa centralnim grijanjem. Tel. 033/648-535, mob. 061 157 071. 8507-1tt 

Izdajem stan na Marin Dvoru. Potpuno opremljen. 500 m od Titove ulice i Unitic nebodera, 40 m2, 350 KM. Tel. 061 700 272. 3668-1Ndž 

Aerodromsko naselje, jednosoban namješten stan, klima, pp vrata (zvati iza 12 sati). Tel. 062 333 529 Alipašino, jednoiposoban fino opremljen, 300 KM, Hrasno jednosoban opremljen 350 KM, D. Malta dvoiposoban 450 KM, Centar moderan 45 kv., 500 KM. Tel. 061 145 853 Centar, Ciglane, četverosoban stan luksuzno namješten i opremljen. Tel. 062 824 400 Centar, kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 Centar, Skenderija, dvosoban namješten stan, drugi kat, 450 KM. Tel. 061 142 704 Centar, Skenderija, trosoban stan, lijepo namješten, sa svim potrebnim sadržajima. Tel. 062 824 400 Dvoiposoban namješten stan na Dobrinji 5. Tel. 061 749 886 Dvoiposoban namješten stan sa centralnim grijanjem na Dobrinji 5. Tel. 061 749 886

50

Subota 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz 
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska 17. Prodajem kuću od 131 m2, sa tri etaže, centralno grijanje, namještena, na placu od 450 m2, cijena 75.000 eura, grunt. uknjiženo. Tel. 061 569 570 Ilidža, Kasindolska, kuća na sprat sa dozvolom i pola duluma zemlje. Tel. 065 547 161 Kuća 1/1 sa svim priključcima, okućnica 1 dulum, povoljno, dogovor. Tel. 033 624 765 Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222 141 Kuća u Hadžićima 8,5 x 9 sa okućnicom, dvije vanjske garaže, cijena po dogovoru. Tel. 033 420 319, 521 187 Kupujem useljivu manju kuću na području Rakovice ili Buća potoka do 30.000 KM. Tel. 061 983 017 Na lijepoj lokaciji u Žepču prodajem kuću, garažu, ljetnu kuhinju i manji voćnjak. Cijena po dogovoru. Tel. 032 596 516 Otes, kuća dvoetažni stan 110 m2 novogradnja 1 m2 - 800 KM. Tel. 061 837 218, 063 344 236 Pofalići, blizu Fabrike duhana i OBN-a kuća p+s, dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije garaže, okućnica 441 m2, sve 1/1. Tel. 066 430 574, 062 439 329, 061 437 719 Prodaje se kuća 200 kv, useljiva, u Busovači, sa zemljom, 30.000 eura. Tel. 061 176 730 Prodajem kuće: A. Jabučice, Kasindolska, Sepetarevac. Tel. 061 460 150 Prodajem kuću prizemlje, dva sprata, podrum, garaža i bašta, Himze Polovine 8, naselje Nova Breka. Tel. 061 141 606 Prodajem kuću sa tri stana, bašta, garaža novija, Alifakovac - Megara 250 m2. Tel. 033 810 047 Prodajem kuću u Donjem Hotonju. Tel. 061 243 923 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393 Prodajem kuću u Hrasnici, 2 stana, odvojeni ulazi, 2 garaže, 2 šupe, sve novo odmah useljivo. Tel. 033 812 844, 061 172 285 Prodajem kuću u izgradnji u Osjeku, sa svim urednim papirima. Tel. 062 225 012 Prodajem kuću u Kozarcu, opština Prijedor sa okućnicom od 1.142 kvadrata, nova gradnja, papiri uredni. Tel. 037 681 518 Prodajem kuću u Patriotske lige. Tel. 061 243 923 Prodajem kuću u Starom Gradu 250 m2. Tel. 061 243 923 Prodajem kuću u Švrakinom, Sarajevo. Tel. 061 491 463 Prodajem kuću u ulici Trčivode, 1/1. Tel. 061 171 208 Prodajem kuću, Buća potok 240 m2, 3 stana, 400 m2 zemlje, garaža, parking, 70 m2 ostava, odličan prilaz, 1/1. Tel. 062 814 399 Prodajem ruševnu kuću, okućnicu i dvorište, u ulici Bentbaša 29. Može i zamjena za jednosoban stan, uz dogovor, papiri uredni. Tel. 061 642 684, 061 525 386 Prodajem staru bosansku kuću sa okućnicom u starom dijelu Maglaja. Tel. 062 741 850 Prodajem useljivu kuću na Jablaničkom jezeru, Čelebići, Konjic, ekstra lok, 10 m od jezera, 700 m okućnice, papiri 1/1, može vozilo ili traktor u račun. Tel. 066 845 174 Prodajem više kuća u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 415 787 Stambeno poslovna zgrada na Skenderiji, 400 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 250 957 Stari Grad, ul. Kečina (kod Islamskog fakult.) kuća sa dva odvojena stana (1 i 4 soban), parcela 400 m2, garaža, etažno grijanje, vl 1/1, 550.000 KM. Tel. 061 510 964 Vikend kuća 50 km od Sarajeva, moguća zamjena za automobil. Tel. 061 200 203 Vikendica na Nišićima, nezavršena na placu od 2.000 m2, sa preko 100 borovih stabala. Tel. 061 147 258 Vraca, D. Numića, prodajem kuću sa dva stana, sve renovirano. Tel. 061 431 954, 033 654 266 Orahov brijeg, prodajem povoljno dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost, vlasništvo 1/1. Komunalije do parcele. Tel. 061 488 675 Povoljno prodajem 10 duluma zemlje + vikendica, Bokšići Ilijaš. Tel. 061 366 545 Povoljno prodajem plac na Jablaničkom jezeru uz vodu, 400 m2, Paprasko druga strana. Tel. 061 330 870 Prodajem 1.100 m2 zemljišta, struja i voda, Kruščica Vitez. Tel. 062 741 850 Prodajem 5 duluma zemlje sa dva manja objekta Biočki put, Ahatovići. Tel. 033 453 497 Prodajem parcelu 1.350 m2 u Višićima kod Čapljine, uz asfaltni put. Tel. 065 463 156, 033 460 207 Prodajem plac 300 m2 u Bihaću, ulica Hrastik 16. Tel. 061 604 327 Prodajem zemljište 1.100 m2, Gazin Han, sa dvije devastirane kuće. Tel. 061 243 923 Prodajem zemljište, Djevojačka voda - povoljno. Tel. 065 355 075 Prodajem zemlju, Rakovica, zaseok, 2 duluma - Božići. Tel. 061 145 361 Rakovica Šimin gaj 21, prodajem 1.500 m2 zemljišta. Tel. 062 294 556, 033 512 204 Apartman dvosoban izdajem na Bjelašnici, moderno opremljen, po povoljnoj cijeni. Tel. 062 367 915 Apartman sobe za noćenje, 200 m od Baščaršije. Tel. 061 131 646 Apartmani sobe za noćenje, Koševsko brdo. Tel. 063 881 306 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, garaža, internet, kablovska, cent. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 062 530 601 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman strogi centar (zgrada Papagajka). Cijena za jednu osobu 30 KM, za dvije osobe 50 KM. Tel. 062 124 037 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem prenočište na Baščaršiji, sobe s TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo, internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Nudim noćenje u apartmanu, Grbavička. Tel. 061 350 190 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Tel. 061 795 489 Prodajem poslovni prostor. Tel. 063 025 671 Prodajem radnju na pijaci Ciglane. Tel. 061 802 720 Ustupam opremljenu ugostiteljsku radnju 18 m2 Baščaršija, uz nadoknadu. Tel. 062 408 525 Antivirusna zaštita, instalacija sistema, internet konekcija, ruther, profesionalna dijagnostika i popravak računara, nadogradnja. Dolazim po pozivu, Majo. Tel. 061 243 611 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), prodaja polovnih računara, servisi računara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Dolazak na adresu. Tel. 061 700 863 Servis računara. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, nadogradnja, konekcija. Radno vrijeme 00-24h. Dolazak na adresu. Zanatski centar Grbavica. Tel. 061 545 375 Prodajem povoljno koke nosilje stare godinu dana u dobroj nosivosti, Trnovo. Tel. 065 969 866 

Prodajem stan potpuno renoviran u Hrasnom 38 m2 plus balkon, peti sprat, dva lifta, kupatilo sa pripadajućom opremom, cijena po dogovoru. Tel. 062 185 572, 061 979 106 Saraj Polje, dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. grijanjem na V sp. (lift), 89.500 KM. Tel. 061 510 964 Stan 45 m2 sa balkonom, Vogošća, novogradnja. Tel. 061 147 258 Stan 80 kvad. u Bihaću u porodičnoj kući sa okućnicom i poslovnim prostorom u centru. Tel. 061 806 407 Stan na Grbavici kod ambulante 57,88 m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona, 1.000 eura 1m2. Tel. 061 206 985 Stan na Grbavici, Zagrebačka 74 m2. Tel. 061 145 551 Stan u Bihaću 33 m2 u centru. Tel. 061 806 407 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 288 954 Stan u ulici Trg sarajevske olimpijade 56 m2, prizemlje, 79.000,00 KM. Tel. 061 795 449 Šip, stan 53m2, novogradnja sa kuhinjom, 106.000 KM. Tel. 061 856 041 Švrakino, ul. Prvomajska, garsonjera 29 m2 na II spratu, centralno grijanje, na zgradi urađena termo fasada. Cijena 42.500 KM. Tel. 061 510 964 Travnik, Kalibunar, dvosoban stan 52 m2, 4. sprat, potrebna adaptacija, 39.000 KM. Tel. 061 181 983 Trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Vogošća, prodajem trosoban stan 62 m2, poseban ulaz. Tel. 061 593 102 Vogošća, stan 150 m2, autobuska okretnica centar, 3. sprat nedovršen, potrebni untrašnji radovi, 70.000 KM. Tel. 062 215 545

Telefoni 
Kupujemo polovne i neispravne mobitele, servis, zamjena i akcijski popust. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem Nokia X6 16GB SonyEricsson C902 LG GS290 fresh, može zamjena za slabiji uz doplatu. Tel. 066 068 287 Prodajem Nokiu C6 sa svom opremom, cijena 180 KM. Sarajevski kanton. Tel. 061 484 747 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa, socijalizacija i dresura pasa. Tel. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba, Klagenfurta. Tel. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. Tel. 037 351 057 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. književnika. Tel. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga, kožni povez, cijena 250 KM, Maglaj. Tel. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. Tel. 037 351 057

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa 2 objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, bez blica, fix 250 KM. Tel. 061 477 854 Prodajem kućno kino staro 6 mjeseci, 5 malih zvučnika, plus veliki vufer marke Samsung, siva boja 180 KM. Tel. 062 417 684

Poslovni prostori 
Baščaršija, poslovni objekat 416 m2 + 50 m2 dvorišta 2.800 m2. Tel. 062 183 314 Briješće - Sarajevo, poslovno stambeni prostor višenamjenski na gl. putu izdajem. Mogućnost zakupa dijela prostora. Veliki parking i prilaz za kamione. Tel. 061 158 784 Hitno prodajem poslovni prostor suteren 60 m2, pogodanza sve namjene, povoljno. Tel. 061 795 489, 061 753 131 Izdaje se poslovni prostor od 200 m2 pogodan za svaku djelatnost i 1.000 m2 parking prostora u centru Cazina na Ćupriji. Tel. 037 511 258, 061 799 292, 061 822 496 Izdajem atraktivan poslovni prostor na Grbavici, tri prostorije, parking. Tel. 061 101 989 Izdajem box u centru grada - pijaca Sirano, akcija - 150 KM mjesečno. Tel. 062 667 766 Izdajem dva poslovna prostora u centu kod Katedrale, ul. Petrakijina 14 i 36m2 pogodni za sve namjene exkluzivno sređeni, cijena 800 i 350, prometna ulica. Tel. 061 701 387 Izdajem fast fud, dobro uhodana lokacija, Koševsko Brdo. Tel. 062 967 832 Izdajem poslovni prostor 19 m2, Trg Nezavisnosti br. 18, C faza - A. Polje. Tel. 061 436 556 Izdajem poslovni prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 033 810 047, 061 865 158 Izdajem poslovni prostor Ferhadija 12, pasaž, 50 m2. Pogodan za kancelariju ili ordinaciju. Tel. 063 189 457 Izdajem poslovni prostor Ferhadija 12,5 m2. Tel. 063 189 457 Izdajem poslovni prostor u Ferhadiji i Čengić Vili. Tel. 033 442 634 Izdajem poslovni prostor u Mostaru 34 m2 u zgradi OHR. Tel. 062 665 963 Izdajem poslovni prostor za sve namjene, povoljno. Tel. 065 188 648 Izdajem radnju 16 m2, Baščaršija, sa mogućnosti ustupnine. Tel. 061 812 130 Iznajmljujem poslovni prostor u Banjoj Luci kod SUP-a ili prodajem. Tel. 065 001 673 Mostar, prodaje se poslovni prostor 150 kvadrata renovirancentar II Testera, 1.250 kvadrat može zamjena za stan u zapadnom Mostaru, osobni noviji veći automobil. Tel. 063 315 055 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat, idealno za urede, kompletno adaptiran. Tel. 061 558 932 Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 m2, okućnica 4.000 m2, parking 1.000 m2, 600 KM/m2. Ima bazen i vrelo vode, 17 km od Sarajeva. Tel. 061 249 249 Prodaje se nov poslovni prostor veličine 68 kvadrata u Velešićima, preko puta tehničkog pregleda. Prostor je 1/1. Pogodan je za sve namjene. Tel. 061 171 998 Prodajem boks na pijaci Ciglane ispod mosta povoljno. Tel. 062 725 829 Prodajem farmu koka sa 2 objekta, 2 duluma kivi, kuću na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Struge - Čapljina. Tel. 036 809 009, 062 114 903 Prodajem kompletnu stomatološku ordinaciju. Tel. 062 553 143 Prodajem poslovni prostor u Šentadi na spratu, 167 m2, sa svim priključcima, alarmom... Idealan za poliklinike, urede, cijena 3.000 po m2. Tel. 061 320 439

Potražnja 
Agencija potražuje stan sa garažom u centru za uposlenicu ambasade na dvije godine. Tel. 061 142 704 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji u Sarajevu, Robot, Hrasno, potrebno više nekretnina za prodaju i izdavanje. Nazovite. Expresna realizacija. Tel. 061 493 323 Bračni par nudi doživotno izdržavanje, medicinsku i finansijsku skrb starijoj osobi u zamjenu za stan. Tel. 065 925 557 Kupujem jednoiposoban ili dvosoban stan na Novoj Breci. Tel. 061 802 613 Kupujem odgovarajući manji stan ili garsonjeru u zgradi od Otoke prema Centru po tržišnoj cijeni, isplata odmah. Tel. 062 677 488 Potreban fino opremljen stan do 60 kv. u zgradi za ozbiljan zaposlen bračni par na duži period (agencija). Tel. 061 145 853 Potreban manji stan u zgradi, lijepo opremljen za uposlenika u državnoj instituciji na duži period - Agencija. Tel. 061 145 853 Potreban nenamješten manji stan ili garsonjera mladom bračnom paru bez djece na duži period. Tel. 063 210 473 Potrebna cimerka, Dolac Malta, stan u blizini tramvajske stanice, cijena 100 + režije. Tel. 061 683 321 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje, za poznate klijente. Tel. 061 510 964 Tražim cimerku. Kirija 130 + režije. Centar grada. Zvati iza 10h. Tel. 061 776 890, 064 4255 036

Namještaj 
Namještaj Dalas, fotelja, dvosjed, trosjed star 1 godinu, cijena po dogovoru. Tel. 062 134 216 Prodajem bračni krevet (bukva) 180x200 sa dušekom, 350,00 KM. Tel. 061 235 337 Prodajem kauč moderan i funkcionalan na izvlačenje, dva sanduka velika u dužini kauča. Tel. 061 192 209 Prodajem stolove, puno drvo i stolice u eko koži sinhrove. Korišteno vrlo malo, kao novo. Može pojedinačno. Tel. 063 893 583 

Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate i zlatne satove, najviše plaćam. Tel. 061 553 640 Kupujem lomljeno zlato, dukate, šorvane. Tel. 061 965 126 Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem zlato po najboljim cijenama u BiH, po stvarnim cijenama od 20,50 do 37 eura, bez zakidanja na vagi. Tel. 062 373 479 Kupujem zlato, lomljeno, ispravno, dukate, šorvane, najbolje plaćanje, dolazak na adresu. Isplata odmah. Tel. 062 375 771 Prodajem nakit bižuteriju, unikati ručne izrade, kupovinom na veliko dajem popust. Tel. 061 387 200 Prodajem originalni švicarski muški Zepterov sat sa originalnim pakovanjem, nov! Cijena 89 KM. Tel. 061 553 520 Prodajem povoljno kvalitetne satove. SA. Tel. 062 468 895 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Mašine 
Prodajem Hiltovku, 804 za beton. Tel. 061 146 916 Prodajem kompresor motor 4 klipa i pikamere za štemanje betona. Tel. 061 146 916 Prodajem mašinu za brušenje parketa, Njemačka - Frank - traka. Tel. 063 338 237 Prodajem samostojeću građevinsku elektro dizalicu sa sajlom i polugom, nosivost do 500 kg, 1.500 KM. Tel. 063 315 055 Prodajem vibro motor 3f 2.2 kw sa kablom i utičnicom. Cijena 150 eura. Tel. 066 806 202 Prodajem Vrbac dizalicu, diže 800kg i vibrator na benzin za beton. Tel. 061 146 916

Bijela tehnika 
Frižider Indesit korišten mjesec dana 200 KM, šporet struja Gorenje 110 KM, kauč bez stranica 150 KM (novo). Tel. 061 552 366 Kupujem neispravne veš mašine, šporete. Tel. 061 740 465 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja, plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem mašinu za sušenje veša Gorenje, pod garancijom, vrlo povoljno. Tel. 061 397 225

Ostalo 
Prodajem 2 vrata, eloksirani aluminij, u dobrom stanju, 100x200. Tel. 063 294 412 Prodajem željezne pulceve Blažujke za šalovanje i oplatu za okrugle betonske stubove. Tel. 061 146 916 Prodajem gumeni čamac Yamaha zodiak 380 s za 6 osoba, registrovan, star pet godina. Tel. 061 146 270 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 763 742 Prodajem veću količinu sportske opreme: skije, štapovi, pancerice, jakne, skafandere, ski hlače, kacige, brile, Sarajevo. Pogodno za dalju prodaju. Tel. 066 115 498

Zamjena 
Mijenjam kuću u Istočnom Sarajevu - Lukavica, za stan u Trebinju. Sira (vila od sto km). Tel. 065 961 054 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Prodajem ili mijenjam kuću u Brčkom za stan u Sarajevu ili Zenici. Tel. 061 477 110 Prodajem ili mijenjam novu kuću i dulum zemlje u Rogatici za stan u Goraždu. Tel. 061 066 720

Kućni ljubimci 
Papagaje - mlade tigrice. Tel. 062 435 260 Prodajem mlade ukrasne kanarince papagaje mlade raznih boja i zlatne ribice. Tel. 063 021 632 Prodajem njemačkog ovčara, star 7 mjeseci, čistokrvan, vakcinisan, kupljen odgajivačnice. Tel. 062 404 203 Prodajem original njemačkog ovčara star 7 mjeseci, čistokrvan, vakcinisan, šampionskog porijekla, može zamjena stene od 2 mj njemačkog ovčara. Tel. 065 191 617 Prodajem psa tornjaka star 17 mjeseci, ekstra dobar. Tel. 061 502 380

Garaže 
Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Povoljno. Tel. 061 740 870 Izdajem garažu na Koševskom Brdu, M. Hadžijahića. Tel. 061 182 298 Prodajem garažu na Vracama, ul. Avde Smajlovića uknjižena 13 m2 = 12.0 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici, prekoputa Domapisaca, 12,5m2, vl. 1/1 - grunt. Tel. 061 869 396

Kompjuteri 
“Akcija servisiranja” - Ako imate problema s vašim kompjuterom, nazovite! Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rje šavanje kompjuterskih problema. Um režavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 Akcija kompjuter servisa! Podizanje sistema, uklanjanje virusa, instalacija softvera, bežičnih rutera, ubrzavanje rada računara, itd. Dolazak na adresu. Tel. 061 432 704 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus, pozovite, dolazak besplatan. Tel. 062 256 035

Zemljišta 
Bojnik 2.000 m2 pogled na grad, hitno, u račun auto. Tel. 061 159 249 Bos. Krupa, Donje Krčane, prodajem 9parcela: od 630m2 do 1.030m2, vl. 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886 Cazin, Bašće, kod MUP-a, 1.700 m2, vl. 1/1, predviđena gradnja, povoljno, uz asfalt. Zvati navečer. Tel. 062 956 666 Doglodi, prodajem parcelu zemlje četiristotri kvadrata. Tel. 061 375 634 Ilidža - Osjek, prodajem 3 dunuma zemlje, infrastruktura na placu. Tel. 033 639 462, 230 177

Ostalo 
Prodajem muzilicu za krave muzare, u extra stanju cijena po dogovoru. Tel. +387 62 589 450 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 

Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033 456 505, 061 214 405 Kupujem umjetničke slike, starinske satove, sablje, ordenje, bosanske ćilime, belenzuke, plakete od sarajevske olimpijade i ostalo. Tel. 061 553 640 Prodajem klavinovu 8 oktava pijano. Kao nova. Vrlo malo korištena, sa stolicom original, račun i uputstvo, 750 KM. Tel. 063 893 583

Kuće 
Blagovac III, kuća sa okućnicom i garažom. Tel. 066 727 979

Dnevni avaz subota 10. mart/o`ujak 2012. 51 
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131-447. 3498-1Ndž 

Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Stolar, izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663 Tapetar - kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar sa iskustvom vrši presvlačenje i tapaciranje kućnog i kancelarijskog namještaja. Tel. 061 620 057 Tapetar, radim kauče i stolice, ispravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544 932, 062 522 986 Tapetarska radnja vrši popravku i presvlačenje svih tipova namještaja, dolazak besplatan. Tel. 033 459 539 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 062 199 199, 033 653 311 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater za ugradnju bojlera, česmi, tuš baterija, šolja, vodokotlića, instalacije kupatila i kanalizacije. Tel. 061 222 228 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vršim ugradnju svih vrsta parketa sa brušenjem i lakiranjem, laminata, šipoda, rigipsa i keramike. Tel. 033 659 573

Ostalo 
ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. 

Profesionalno čišćenje dubinskim usisivanjem, itisona, tepiha, namještaja i autotapacirunga. Već od 1,50 KM. Tel. 061 158 146, “Clan”. 8421-1Ndž 

Agencija - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Agencija - Najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija - prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija vrši usluge njege pacijenata, davanje infuzija, injekcija, previjanje i plasiranje katetera. Tel. 061 530 658 35 Agencija, profesionalno čišćenje vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namještaja. Tel. 061 144 899 Auto -kombiprevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, obezbijeđena radna snaga, bez oštećenja, povoljno - najpovoljnije. Tel. 061 552 366 Besplatno odvozimo vaše stare i neispravne veš mašine, šporete, frižidere, regale, itd. Tel. 061 740 465 Čistila bih poslovne prostore, Baščaršija, samo ozbiljne ponude. Tel. 066 038 803 Čišćenje kirby usisivačem vaših ćilima i prostirki (dubinski) čistimo trosjede i uglove po želji. Tel. 061 214 579 Čuvala bi djecu u svom stanu sa dugogodišnjim iskustvom. Tel. 066 195 281, 061 740 465 Čuvala bih dijete u svom stanu na Dobrinji, imam iskustvo i preporuku. Tel. 061 565 974 Čuvala bih dijete u svom stanu, Dolac Malta. Tel. 033 524 637 Čuvala bih dijete u vašem stanu u blizini Katedrale. Tel. 061 864 538 Čuvala bih djecu u vašem stanu na području Dobrinje, imam iskustvo i preporuke. Tel. 062 682 399 Detektivska agencija vrši sve detektivske usluge. Tel. 062 841 188 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5 x 2 x 2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Jedan dodir vrijedi više od milion riječi - masaža... Tel. 062 074 096 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa pažljivom radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067, 066 111 109 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz kabastog otpada i šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Ozbiljna s iskustvom čuvala bih stariju bolesnu gospođu. Tel. 061 355 928 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu 8 sati dnevno. Tel. 066 162 298 Pazila bih i njegovala stariju gospođu uz ispomoć u kući. Ozbiljna žena. Tel. 061 837 633 Pod stresom ste, nervozni ste... Priuštite sebi nešto lijepo. Probajte nešto novo i drugačije. Masaža. Tel. 063 848 921 Pravimo sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM. Tel. 062 725 107 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Vršim prevoz putnika kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz putnika na svim destinacijama sa mercedesovim kombijem cijena po dogovoru. Tel. 061 505 578 Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen t5 na sve destinacije. Tel. 061 200 546 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijom WV4 po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Vršim prevoz robe i putnika po pri stupačnim cijenama, T5 8+1. Tel. 061 800 191 Vršim prevoz, selidbe sa radnom snagom ili bez. Veliki kombi, Koševsko Brdo. Tel. 063 881 306 Vršim prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665 Zubne proteze, izrada u toku dana, povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544. 

MIKADO d.o.o. Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600, 061 551 515, www.mikadobh.com . 3595-1Ndž 

Prodajem lovačku pušku Bokericu. Tel. 061 138 337 Prodajem pištolj Scorpion, Zastava 999 niklovan (nov) cijena 850 KM. Tel. 061 966 209 Prodajem pištolj, sa dozvolom, češka Zbrojevka, kal. 6,35 mm, 68. god, 170 KM, Prijedor. Tel. 065 377 932 Prodajem umjetničku sliku. Ulje na platnu. Tel. 061 357 934 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i dugmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
“RASPRODAJA OGREVA” Zbog premiještanja lokacije vršimo rasprodaju ogreva: Bukova drva (ćutci i cijepana) 60 KM, ugalj Banovići 150 KM, drveni ugalj 100 KM. Prevoz obezbijeđen. Oglas traje do isteka robe. Tel. 061 670 068. 3509-1Ndž 

Prodajem brodsko sidro i kormilo zatim stan za tkanje ponjava i dr. Cijena povoljna. Tel 061 413 191 Prodajem dječija kolica crveno teget, gumeni točkovi, tri položaja, 50 KM. Tel. 061 213 008 Prodajem dobro očuvana dječija kolica Chicco, hranilicu za bebe Brevi i hodalicu. Ukupno 100 KM. Tel. 061 745 754 Prodajem domaća svježa ljekovita prepeličija jaja 30 kom - 9 KM A i 10 KM S klasa, besplatna dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448 Prodajem domaće maslinovo ulje. Tel. 061 363 174 Prodajem dvije šivače mašine u kabinetu. Tel. 061 690 848 Prodajem invalidska kolica, pogon na akumulator. Tel. 035 875 387 Prodajem komplet inventar za kafanu. Tel. 061 237 344 Prodajem kompletan inventar za buregdžinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem mašinu za pakovanje ugostiteljskog šećera. Tel. 062 135 067 Prodajem mašinu za pletenje. Tel. 061 812 524 Prodajem nove PVC plastenike svih dimenzija sa novim najlonima garancijom i prevozom, posedujemo i sadni materijal. Tel. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem polovan inventar za frizerski salon. Tel. 062 971 748 Prodajem polovnu sezonsku odjeću i obuću, uvoz iz Njemačke. Tel. 061 643 180 Prodajem pržionicu za kafu, kompletno postrojenje, spremno za rad. Povoljno. Tel. 063 151 858 Prodajem rabljena kolica elektro 4 točka. Tel. 063 580 763 Prodajem valjak za peglanje Ei Niš. Tel. 033 640 219 Prodajemo ugalj i drva 75 KM u svim oblicima, vreća uglja 9 KM refuza, Breza - 170, Banovići - 165, vaganje gratis, sve sa prevozom od 10 vr. do 25 tona. Tel. 061 769 074 Ugostiteljski šećer, med, sokovi, kašikice, štampa, dostava. Tel. 061 237 646 Započnite sopstveni posao idejama knjige „Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige „Eterična ulja”. Tel. 032 244 417 

Adaptacije stanova i kupatila, moleraj, edelpuc, rigips, laminat, keramika, vodoinstalaterski radovi. Tel. 065 188 858 Adekvatno postavljanje, brušenje, lakiranje svih vrsta parketa i podova sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Bojleri - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći osigurača, indikatori za kupatila, instalacije, TA peći, utičnica i sl. Električar. Tel. 061 222 228 Bravar, radim ograde, kapije, gelendere, ulazna i garažna vrata, zat. balkone. Tel. 061 526 205 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Ekipa, majstor, izgradnja, saniranje, oštećene krovne konstrukcije, drvo, lim, crijep, hidroizolacije. Brz, kvalitetan rad, s garancijom izvođenja radova. Tel. 061 819 966 Električar usluge - el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Električar VKV - vrši opravke elektroinstalacije, kućne aparate, osigurače i dr. Tel. 061 269 909 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Izrađujem i montiram sve od željeza. Usluga savijanja cijevi. Tel. 061 709 382 Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 061 313 115 Keramičarski radovi profesionalno i povoljno. Tel. 061 083 369 Kuhinje, američki plakari, sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. 061 131 213 KV vodoinstalater, dežurni 24 sata. Tel. 061 861 635 Kvalitetno, čisto i brzo izvodimo sve molersko farbarske radove. Tel. 062 367 560 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Moler radi molovanje stanova: 1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM, 3-sobni 250 KM. Tel. 062 073 760, 033 630 332 Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mrežice i edelpuc. Tel. 061 518 014 Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525 Molerske usluge: Krečenja i gletovanja. Radimouredno, povoljno,profesionalno i kvalitetno. Tel. 061 709 956 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket, postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim mašinama, kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. 061 321 289 Parket, šipod, laminat postavljamo, brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391 Radim centralno grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476 Radimo centralno, etažno grijanje, plinske instalacije sa atestom, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 872 910 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - lzrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. Tel. 061 827 806 

Fast Food na Otoci, potrebna ozbiljna radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806 Fast fudu na Al. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu potrebna dva frizera, frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu potrebna radnica za nadogradnju noktiju. Tel. 061 521 391 Frizerskom salonu u Gladnom polju potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 241 702 Lanac frizerskih salona traži radnike, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog, španskog, traži posao na recepciji, prevodi i sl. Tel. 061 381 802 Njegovala bih stariju osobu i vodila domaćinstvo u vremenu od 8 sati dnevno, a može i 24 h. U obzir dolazi i Dalmacija. Tel. 062 316 973 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. Tel. 061 429 108 Potreban radnik Cafeu na Baščaršiji, za prvu smjenu. Zvati od 9 do 17 h. Tel. 033 789 370 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce sa iskustvom, kao i djevojka za nadogradnju noktiju sa ekstra znanjem. Tel. 061 199 994 Potrebna frizerka za žene i muškarce. Tel. 061 900 620 Potrebna hitno frizerka. Tel. 061 133 968 Potrebna radnica u frizerskom salonu na Ilidži uz mogućnost znanja i za manikir. Tel. 061 321 012 Potrebni saradnici prodaje za područje Sarajeva. Zarada odlična. Tel. 061 927 344 Radim sve fizičke i pomoćne poslove u Sarajevu. Tel. 061 183 876 

“AKCIJA OGREVA DO 15.03.2012. g.” - U prodaji su bukova drva u svim oblicima po cijeni od 60 KM kao i ugalj Kreka 100 KM i ugalj Banovići (orah, kocka) po cijeni od 150 KM. Tel. 062 922 712. 8559-1tt 

Agencija kupuje staru deviznu štednju, ratne štete i dionice iz cijele BiH, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 066 003 691, 061 140 521 Agencija najbolje plaćamo staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah. Tel. 061 375 634 Agencija za kupovinu stare devizne štednje, ratne odštete, obveznica, dionica, isplata odmah. Tel. 061 337 593 Akcija. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom - 8 KM. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. 062 086 255 Drva bukova iscijepana na metar i u vrećama prodajem sa dostavom. Tel. 061 158 784 Grafičari, prodajem ofset mašinu Roland 102, dvobojni, format 48x66, cijena povoljna. Tel. 00385 99 6849 727 Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kupujem dionice, staru deviznu štednju i ratna potraživanja iz FBiH i RS. Isplata odmah. Tel. 062 358 344 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira okolina. Tel. 062 875 178 Odijela muška, marke Attolini, extra kvaliteta. Broj 48 i 52. Samo 160 KM. Tel. 061 432 704 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Peleti visokokalorični 5 KM vreća, preko tone dostava besplatna. Tel. 062 547 660 Police napravljene u kombinaciji stakla i kromiranih cijevi, pogodne za butike, knjižare, itd. Tel. 061 147 258 Prodajem 1.000 komada jakni, 1 KM komad, 10.000 komada garderobe 0,20 KM komad, 1.000 pari obuće, 1 KM par. Sva je roba iz Njemačke. Pogodno za dalju prodaju. Sarajevo. Tel. 066 115 498 Prodajem 10 kompleta za baštu sa podmetačima, povoljno. Tel. 061 518 491 Prodajem 10 kompleta za baštu, povoljno. Tel. 066 362 441 Prodajem aparat zaesspreso kavu, Gr imac. Cijena 400 KM. Tel. 063 799 562 Prodajem Braunmrežicei el.aparate za brijanje. Kupujem njemačke marke i austrijske šilinge. Tel. 066 878 542

Intelektualne 
Certificirani računovođa povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduzeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150 368 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Dolazim kući. Tel. 061 914 014 Dajem instrukcije matematike i fizike. Dolazim kući. Tel. 061 914 014 Engleski za učenike i odrasle. Instruktor provjereno uspješan. Dolazim kući. Tel. 615 732 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije i prevodi iz njemačkog jezika kod vas ili kod mene (Aneks). Tel. 659 750, 066 897 870 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike, nacrtne geometrije, mehanike i mašinske grupe predmeta za studente i srednjoškolce. Tel. 061 862 816 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Instrukcije matematike, te pratnja učenika tokom godine, upisi, popravni, dolazim kući. Tel. 033 469 965 Instrukcije učenicima, srednjoškolcima iz matematike, fizike, mehanike, mašinskih elemenata. Tel. 033 625 196 Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge, cijena oko 130 KM. Tel. 615 732 Međunarodni jezik esperanto: časovi, priručnici, udžbenik za samouke, CD kurs, muzej. Tel. 066 897 870, 659 750 Profesor daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica društvenog fakulteta daje instrukcije engle. jezika isključivo za osnovce. Tel. 062 827 496 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Tražim djevojku za rad s djetetom peti razred, engleski i matematika. Tel. 061 927 704

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 3413-1Ndž 
Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 8093-1tt 

VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA CIJEPANA DRVA OD 40 DO 70 KM. UGALJ (BANOVIĆI) 140 KM, (KREKA) DRVENI 90 KM, BUKOVI BRIKETI 200 KM, JELOVI OKORAK 40 KM. ISPORUKA ISTI DAN. TEL. 061 247 186, 061 785 535. 3531-1Ndž 

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1 m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 3375-1Ndž

52

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 185328 11 P Sarajevo, 05.03.2012.godine Na osnovu odredbe ~lana 348.stav 3,4 i 5 ZPP-a ( Slu`bene novine F BiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD SARAJEVO, protiv tu`enih 1.KURTOVI] JASMINKA iz Sarajeva, ul. Milana Preloga 26, 2. AZIR D@EVAD iz Sarajeva, ul. Zahira Panjete 274, 3. MURATOVI] SABIHA iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana 22, radi naplata duga , vsp 4.463,91 KM. OBJAVLJUJE POZIV ZA RO^I[TE ZA PRIPREMNO RO^I[TE GLAVNU RASPRAVU za TU@ENE Za dan 29.03.2012.godine U 10.00 SATI u sobu br. 325/III. Sudija Vesna Merdanovi}

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz ( ~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge ( ~l.79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu ( ~l. 74.stav 1.ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavje{ten, smatrati }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni nezahtijeva da se ro~i{te odr`i ( ~l.84.stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva ( ~l.84. stav 2. ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ( ~lan 348. stav 4 ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 086727 09 I Sarajevo, 16. 02. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Aida Spahi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna Fondacija „Sunrise“ Sarajevo, ul. Fra Filipa Lastri}a broj 4, protiv izvr{enika Mirhet Divjan iz Sarajeva, ul. Teo~a~ka broj 40. radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BANJALUCI Broj: 71 0 P 048205 05 P Banjaluka, 15.2.2012. godine

za postupanje u ovoj pravnoj stvari na odredbi ~l. 26 ta~ke 2-a Zakona o sudovima Republike Srpske, a mjesnu nadle`nost po ~l. 29 st. 1 ZPP podnosi ovu tu`bu i predla`e da sud na osnovu ~l. 126 i ~l. 132 st. 2 ZOO zbog propu{tanja tu`enog ili nakon sprovedene rasprave donese slijede}u:

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 24. 04. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave protestirane mjenice broj AF 2104414 od 07. 12. 2007. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 935,54 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 04. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 46,75 KM. Ovim putem se izvr{eniku Mirhet Divjan, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika u ulici Teo~a~ka broj 40, i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 161000000630074, otvorenog kod poslovne banke Raiffeisen bank dd BiH. SUDIJA Aida Spahi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`iteljice Had`ikadi} Aide, protiv tu`enog Ibrahimbegovi} Kemala, radi raskida ugovora, pa kako sud tu`enom Ibrahimbegovi} Kemalu na adresu iz tu`be nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~lana 348. stav 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“. Sud putem naslovljenih novina dostavlja tu`bu tu`enom Ibrahimbegovi} Kemalu iz Sarajeva sljede}e sadr`ine: „Dana 29.12.2004. godine u Banjaluci izme|u tu`iteljice kao prodavca i Ibrahimbegovi} Dese, pravnog prednika tu`enog, kao kupca zaklju~en je kupoprodajni ugovor kojim je tu`iteljica prodala Ibrahimbegovi} Desi jednosoban stan u Banjaluci, Simeuna \aka 50/II- stan br. 2 povr{ine 37 m2 koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi na k.~. br. 308/I u p.l. br. 1488 k.o. Banjaluka 8 za ugovorenu cijenu u iznosu od 21.000,00 EUR. Premda je ugovorom konstatovano da je kupac isplatio ugovorenu kupoprodajnu cijenu, a prodavac predao stan u posjed ugovornu obavezu je izvr{ila samo tu`iteljica, ali Ibrahimbegovi} Desa, pravni prednik tu`enog i pored vi{e opomena nije isplatila ugovorenu kupoprodajnu cijenu odnosno preko banke dozna~ila iznos od 21.000,00 EUR tu`iteljici. Tu`iteljica je prije podno{enja tu`be zbog rodbinskih odnosa poku{ala da se ugovor izvr{i od strane tu`enog, ali sve se svelo na la`na obe}anja tu`enog i njegove pok. majke Ibrahimbegovi} Dese. Radi toga tu`iteljica zasnivaju}i stvarnu nadle`nost toga suda

PRESUDU
Raskida se kupoprodajni ugovor zaklju~en 29.12.2004. godine u Banjaluci i ovjeren kod Osnovnog suda u Banjaluci pod br. OV-20107/04 od 29.12.2004. godine i tu`eni se obavezuje da tu`iteljici Had`ikadi} Aidi vrati u posjed i raspolaganje slobodan od svih lica i svojih stvari jednosoban stan povr{ine 37 m2 u Banjaluci, Simeuna \aka 50/II stan br. 2 koji se nalazi u stambeno- poslovnoj zgradi na k.~. br. 308/1 upisanoj u p.l. br. 1488 k.o. Banjaluka 8, kao i da naknadi prouzrokovane parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dono{enja presude do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.“ Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja. Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e, donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~. 182. st. 1. ZPP RS), osim u slu~aju da je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. NAPOMENA : Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja Sudija mr Svetozar Baji}

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

53

Dana, 10. marta 2012. navr{ava se pet tu`nih godina od prerane smrti na{e drage

ocu na{e drage kolegice Elvire Begovi}

MENSURE BEGI], ro|. MOSTARLI]
iz Zenice 18. 6. 1949 - 10. 3. 2007.
Zahvalni za svu dobrotu {to si nam pru`ila, ponosni {to smo te imali, sje}at }emo se uvijek s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: suprug Muhamed, sinovi Tarik i Muhamed, snaha Lejla i unuk Nedim
137-ze

[ABANU HOD@I]U
Od kolega Prekr{ajnog odjeljenja Op}inskog suda u Sarajevu.
8566-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenoj supruzi, majci, nani i punici

na{oj dragoj

NURI (OSMANA) TURULJA

NURI TURULJA
od njenih kom{ija iz ulice Nurije Pozderca br. 5 Im{irpa{i}, Bo{njak, Rup~i}, Hemrekovi}, [u}ur, Tankovi}, Mira{}ija, Dedovi}, Vu~enovi}, Sarvan, Imamovi}, Ljaji}, Miwlad Raid
8556-tt 3662-1nd`

Suprug Ahmed, k}erka Jasminka, unuk Semir, unuka Adina i zet Mehmedalija Zili}

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 11. 3. 2012. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

dragom prijatelju

dr. JASMIN (NEZIR) GANIBEGOVI] [ABANU HOD@I]U
Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Jaki}: Ahmed, Fikreta, Amila i Alma
8551-tt

Po dobroti i ljepoti }emo te pamtiti, s ponosom spominjati, i sve dok `ivimo `ivjet }e{ u nama. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama Fatima, otac Nezir, supruga [evketa, k}i Aida i sin Nedim
136-ze

U nedjelju, 11. 3. 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg oca

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

JELE[KOVI] ALIJE

SAFET (SEAD) [ABANOVI]
iz Jablanice

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u Donjem Kotorcu, ulica Tuneli br. 28. Porodica
p-71210

Tvoj plemeniti lik }e nam ostati u trajnom sje}anju. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Daid`a Ibrahim, dainica Hatid`a, daid`i} Nedim, te porodica Sal~in Mahir, Nejra, Alem i Mirza

ZINETA TURKOVI]
10. 3. 2004 - 10. 3. 2012.

MULAZ TURKOVI]
11. 10. 1996 - 10. 3. 2012.

POSLJEDNJI SELAM

ptt

Dragi na{i, rije~ zaborav nema mjesta u na{im srcima, samo sje}anje i lijepe uspomene na va{e plemenite du{e `ivjet }e u nama dok `ivimo mi. Neka vam je vje~ni rahmet. Sinovi Alnevaz i Mufid, snaha Anela, te unu~ad Sumeja, Ilderina, Irma i mali Ajtan 8546-tt

na{em dragom prijatelju

Dana, 8. 3. 2012. navr{ila se godina otako je na ahiret preselio na{ dragi

SJE]ANJE

SALIH D@INOVI]
Uposlenici i market mesnice „ZORLI“ d.o.o. - Nazif, Red`o i Kemo
8568-tt

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se osam godina kako nije sa nama na{ otac, punac, dedo i pradedo

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se osam godina kako nije sa nama

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom i jedinom amid`i

SALIH (MEHMEDA) D@INOVI]
Ne postoje rije~i koje bi ubla`ile bol. U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljen. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja brati~na Mirsada sa porodicom
p-71101

JUSUF (SULEJMAN) MUSLIM

NUSRETA MASLI]
(10. 3. 2004 - 10. 3. 2012)

MUJO BERI]
Zauvijek }emo se sje}ati tvog plemenitog lika. Tvoji najmiliji, Familija Pilav
8564-tt

MUJO BERI]
Oti{ao si iz na{eg `ivota, ali nikad iz na{ih srca. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji, Porodica Beri}
8564-tt

Tvoji Safet i Fata
No035129

Volimo te! Jesenka, Vedrana, Adi i Emir
8563-tt

54

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se godina i {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi brat i prijatelj
Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkad nas je napustila na{a draga majka, punica i nena

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se godina i {est mjeseci otkako nije s nama

Dana, 11. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselila na{a draga supruga i majka

ADNAN (D@EVAD) HAD@IMURATOVI]
Neka ti Allah, d`elle {anuhu, podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Amira - Amra i Enver Neradin
3661-1nd`

ADNAN (D@EVAD) HAD@IMURATOVI]
Plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Iznenada smo te izgubili, a bio si nam sve. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hari, Leka i D`aka
3661-1nd`

SEVDA GOLO[
@ivot nestaje za tren, a sje}anje ostaje zauvijek. Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Ostaje ljubav i po{tovanje koju ni smrt ne mo`e prekinuti, tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj du{i. Tvoji: k}erka Munta - Gara, zet Zulfo, unuci Samir i Sanel, snahe Selma i Mirsada, praunu~ad Hana, Aldin i Nidal
530-mo

ZEMINA SUBA[I], ro|. TAJI]
Puno te volimo. Tvoji najmiliji
3665-1nd`

SJE]ANJE

VASVIJA - MINKA SALAHOVI], ro|. SARAJLI]
10. 3. 2002 - 10. 3. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{a k}erka Alma, unuci Adnan i Haris i zet Tarik Drina

ESAD SALAHOVI]
16. 8. 2002 - 10. 3. 2012.
3660-1nd`

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

ISMET - I]O D@EMID@I]
10. 9. 2011 - 10. 3. 2012.
Te{ko je rije~ima iskazati bol koju vrijeme ni najmanje nije ubla`ilo, a jo{ te`e je navi}i se na `ivot bez tebe. Bio si i ostat }e{ veliki ~ovjek, otac, mu` i djed bez kojeg `ivot gubi svoj sjaj. Ali, Ti nisi oti{ao zauvijek, Ti i dalje `ivi{ u na{im srcima. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na Tvoj lik, ljubav, dobrotu, jer sve {to je bilo dobro i plemenito bilo je u Tvom srcu i du{i. S velikom ljubavlju, ponosom i nemjerljivom tugom. Tvoji: supruga Jasmina, sin Elmedin, unuk Armin, snaha Azra, te tvoji Amer i Nermina 3659-1nd`

majci na{e kolegice Zili} Jasminke

strini

TURULJA NURE
Suosje}amo se sa tvojim bolom. [efik, D`evad, Minka, Mubera, [efka, Sena, Marina, Bisera, Sanja, D`anela, Mirza, Brane, Azemina, Cica, Eldina
3658-1nd`

NURI TURULJA, ro|. ^ENGI]

Turulja Faruk sa porodicom
3663-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage supruge, majke i sestre

na{oj Dana, 6. 3. 2012. u 10.07 srce

NURI TURULJA EMINE (SMAJI[) SINANOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Lu~evica - O~aktanum u 13.00 sati. PORODICA
8554-tt

ZLATKA [O[I]A - [O[E
iz Doboja je zauvijek prestalo da kuca.

Neka joj Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Djever Mehmed, jetrva Emina i Vildana
3666-1nd`

Dragi na{ tata, osta}e{ zauvijek u na{im srcima. Rije~i je premalo koje bi mogle opisati na{u bol i na{ gubitak. Vole te tvoja Sabina, majka Hasnija, djeca Dubravko i Bisera sa porodicama, brati}i Igor i Berta
8555-tt

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 16 godina od smrti na{e drage supruge i majke

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, supruga i sina

SJE]ANJE

SJE]ANJE

JANJA ^ULUM, ro|. KOVA^EVI]
Ponosni {to smo te imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji najmiliji
408-1tz

na voljenog tatu

na voljenog tatu

MIRSAD (IBRO) VRANE[I]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2012.
Vrijeme prolazi, dani se ni`u, a bol i tuga za tobom jednako traju. U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljen i nikad zaboravljen. S ljubavlju, Tvoja sestra Suada, zet Velija, Anela i Anel 8357-tt Ra{idovi}

Dana, 11. 3. 2012. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret moj dragi brat

MIRSAD (IBRO) VRANE[I]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2012.
Du{mani prekido{e tvoju mladost, a za tobom i tvojom dobrotom jo{ uvijek ostaje jak bol. Za{to si oti{ao tako rano, a ostavio nas da patimo za tobom. Nek’ ti je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji najmiliji: majka Zahida, supruga Fadila, sin Ermin, }erka Indira, sestra Mirsada sa porodicom 8357-tt

OMERA ALIKAVAZOVI]A
Sve ove godine nemo}ne su da ubla`e ljubav i lijepa sje}anja na tebe. Tvoja k}erka Zekija sa porodicom
3499-1nd`

OMERA ALIKAVAZOVI]A
Sa puno ljubavi, zahvalnosti i ponosa, `ivi{ i dalje u na{im srcima.

[EVKIJA (FEHIM) GARAPLIJA

Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Jasminka sa porodicom
3499-1nd`

Brat Mu{an sa porodicom
3667-1nd`

Dnevni avaz
Navr{ilo se ~etrdeset dana od smrti uvijek voljenog i nikad zaboravljenog

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

55

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi mu`, otac i dedo

RAHMIJE (ZEIRA) ]IRI]A
Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti Tebe, ali ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no traju. Ponosni smo {to smo bili Tvoji, a Ti zauvijek na{. Neka Ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Sado i Elvir, k}eri Aida, Indira, Elvira, zetovi, snaha, 3543-nd` unuke i unuci Tvoji

RAMIZ ORU^EVI]
10. 3. 2011 - 10. 3. 2012.
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju. Hvala ti za sve trenutke provedene u `ivotu. O`alo{}ena supruga Sabira, k}erka Alma, zet Alagi} Amir, unuke Aj{a, Selma i Emina
3624-1nd`

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, taje, punca i dede

VLADIMIR (ILIJA) KOLOBARI]
Pro{lo je ve} sedam najtu`nijih dana otkako nisi sa nama. Smrt je tren, a bol je vje~nost. Dobrota i plemenitost koju si nesebi~no darivao, na{a je obaveza da i mi budemo takvi. Tvoji: Jelena, Dijana, @eljko i Miroslav Zahvaljujemo se svima koji su bili uz nas u ovim najte`im trenucima.
3623-1nd`

RAMIZ (AHMED) ORU^EVI]
18. 3. 1930 - 10. 3. 2011.
Sarajevo Molimo dragog Allaha, d`.{., da primi tvoja dobra djela i podari ti lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Sabira, Alma, Amir, Ai{a, Emina i Selma
sm-0002277

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 10 godina otkako nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku, dragom bratu, stricu i djeveru, vrsnom lije~niku i humanisti

ADALETA (SAKIB) BA[I]
Vrijeme ne donosi zaborav, niti umanjuje tugu zbog tvog preranog odlaska. Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet i neka te Allah, d`.{., nagradi D`ennetom. Tvoji: otac Sakib, majka Amira, nana Munira, brat Aner, snaha Fatima, brati~na Anela, brati} Amir

prim. dr. SUADU HAD@I]U
Od Elme, Selme, Emsade i Behzada
p-75320 p-79280

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 15 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikad pre`aljenog

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

KENAN LALOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2012.
Sa ljubavlju, ponosom i tugom, sve ove godine koje su pro{le bio si i bit }e{ u mojim mislima i srcu. Molim dragog Allaha, d`.{., da tvoju dobrotu i plemenitost nagradi d`enetskim ljepotama. TVOJA MAJKA HALIMA RA^I] p-71108

KENAN LALOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2012.
Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na TEBE, mole}i Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tetke RAHIMA i FADILA, ro|aci ZEHRA FRLJ sa porodicom i EMIR HASKOVI] sa porodicom
p-71108

RAMIZI (]AMIL) MUSI]
Tvoje veliko srce je prestalo da kuca, ali tvoja plemenitost i dobrota i dalje ostaje u nama i na{im srcima. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: prijatelj Amir sa porodicom, Marijanom, Ned`adom, Damirom i Farisom
8550-tt

MEHMED JAHA
Danas je 40 dana kako nisi sa nama. Dragi na{ Home, jako smo tu`ni i puno, puno nam nedostaje{! Tvoji: Dada, D`ani, Alan, Sla|a, Sarah i Selin
8498-tt

ELVIR (MUNIB) LOGO
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: otac Munib, majka Vahida, brat Semir, snaha Sanela, brati~ne Elvira i Elmedina 521-mo

SAFETU - SAFI [ABANOVI]U
Zahvalni za svu dobrotu {to si nam pru`io, ponosni {to si postojao i {to ostaje{ u na{im srcima. Nina i Mirel sa porodicama
ptt

56

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 9. 3. 2012. navr{ile su se dvije godine kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

MUSTAFA (IBRAHIMA) KAMBER
Hatma-dova }e se prou~iti 10. 3. 2012. u 12.20 sati iza podne-namaza u Gazi Husrev-begovoj d`amiji. Molimo Allaha, d`.{., da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [efika, sinovi Jasmin i Almir, snahe Alma i Jasmina, unuke Emana i Adna
3653-nd`

Dana, 11. marta 2012. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage tetke

Devetog marta 2012. navr{ilo se sedam dana od smrti na{eg dragog prijatelja

SJE]ANJE

EKREME - EKE MA[OVI], ro|. DERVOVI]
Njenu plemenitost, dobrotu i ljubav koju nam je nesebi~no darivala nikad ne}emo zaboraviti. Nek’ joj je rahmet veliki, beskrajni i da joj dragi Allah podari lijepi D`ennet. Sestri~ne Senada, Suada i Edina sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 3. 2012. u Mahalskoj 3652-nd` d`amiji u Dobrinji.

SABRIJE - SABRE BEJTOVI]A
iz Novog Pazara
S po{tovanjem, Porodica Ze~eni Neka je rahmet tom velikom, plemenitom ~ovjeku i da mu dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
3651-nd`

VASVIJA (MINKA) SALAHOVI]
10. 3. 2002 - 10. 3. 2012.

ESAD SALAHOVI]
16. 8. 2002 - 10. 3. 2012.

Va{a Amela
p-71120

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se godina otkako je draga na{a mama

ATIJA (MULABDI]) PO@EGA
1917 - 2011. iz Ustikoline
preselila na ahiret. Uistinu je dragi Allah sa strpljivima, INELLAHE-MEASSHABIRIN. Uvijek su tragovi tu, tvog `ivota. Slike sje}anja, osje}aji koji nas na tebe podsje}aju. A ti i dalje ostaje{ u `ivotu, u na{im srcima. Jedna godina je pro{la, ali na{a tuga za tobom nije. Ti si od nas oti{la, ali iz na{ih srca nisi. [to smo izgubili ne razumiju neki, koji stvarno vole, znaju o ~emu govorimo. Neka te dragi Allah, d`elle {anuhu, obaspe Svojom milo{}u - podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa zetovima, unu~adima i praunu~adima
p-75320

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 10 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

IDRIZ (ALIJA) TURSUNOVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: Advija, Senad, Jasmina i Ida
3530-1nd`

SJE]ANJE

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret moja druga majka (strina)

HASNIJA KESEROVI], ro|. DIDOVI]
10. 3. 2010 - 10. 3. 2012.
Na{oj dragoj mami i majci navr{avaju se dvije godine od smrti. Tvoji najmiliji
p-72270

MULIJA (HUSEINA) KULOGLIJA, ro|. NURKOVI]
Rije~i su male i nedovoljno jasne, da bi objasnile {ta si mi bila. Hvala ti za sve {to si u~inila za mene, a puno je toga. Hvala ti {to si doprinijela svojom dobrotom da i ja odrastem i postanem ~ovjek. Hvala ti {to si u svom krilu na{la mjesta za jednog napu{tenog dje~aka. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj Damir Kuloglija sa suprugom Mevlidom
8471-tt

SJE]ANJE

Danas se navr{ava sedam dana otkako nisi sa nama

Dana, 10. marta 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada nije sa nama

U nedjelju, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

[IDA (AVDO) KOLO[, ro|. ZAGORICA
S ljubavlju i tugom, ~uva}emo te od zaborava. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mirsad, snaha Mirza, unuke Jasmina, Ajla i P-71140 zet Almir

HAZBA JUSUFOVI], ro|. MUSAEFENDI]

MIRSADA (OMER) AHMESPAHI], ro|. BR\ANIN
Vrijeme prolazi, ali tuga za tobom }e vje~no ostati u na{im srcima. Hvala ti za svu ljubav koju si nam dala. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti na Alipa{inom Polju, Trg solidarnosti 13/IV, 11. 3. 2012. godine u 13.00 sati. Tvoji: suprug Samir, sin Hari}, k}er Mirela, snaha Elvira i unuk 3657-nd` Arman

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: k}erka \ina, sinovi Miralem, Mirsad, Medin, snahe Fahira, Sonja, Lejla i unuk Sa{a
p-88104

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg velikog prijatelja

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva, punica i nana

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

MARINKO - MARINA MATI]
10. 3. 2008 - 10. 3. 2012.

[IDA KOLO[, ro|. ZAGORICA
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti, gore navedenog dana u 11.30 ~asova u ku}i `alosti ul. Ticina 23. Tvoja djeca Mensur, Sado, Mirsad i }erka Mensura sa porodicama
8549-tt

RAMIZE (]AMIL) MUSI], ro|. AJNAD@I]
Bolna je istina da smo te izgubili a vrijeme nam ne}e donijeti utjehu ve} beskrajnu prazninu. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom te spominjati. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti 11. 3. 2012. godine - nedjelja ul. Sabita U`i~anina 6, u 10.30 sati. Tvoj sin Irfan, snaha Emina, unu~ad Admir i Emir
8550-tt

Dragi na{ prijatelju, vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji prijatelji iz Holandije
3574-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

57

velikom ~ovjeku i pedagogu

ADEM (AHME) KRGO
1946 - 2012.
Profesor

U~enici i profesori Mostarske Gimnazije
531-mo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em jaranu

IGNJAT GOLIJANIN (LJAGA)
Raja iz „DERBYA“ Enver, Fadila, Gara, Vela, Meho, ^ad`o, Nifi, Sadik, Zijo, Kale, D`emo, Haso D`., Hanka, Muj~in, Pike, Avdo, Pind`e, Anes, Horo, Azem, Fudo, Branko, Avdi} S., Haso ^ana, Bego, Babovi}, Brzi.
8581-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ena je godina puna tu`nih bolnih dana otkako je na{a draga i mila majka, nana i punica

na{em dragom prijatelju

TID@A (VOLODER) GRANILO
1938 - 2011.
preselila na ahiret
Draga mama i nano puno nam nedostaje{. Osje}a se ogromna praznina kako tebe nema. Ne postoji gotovo niti jedan dan da ne mislimo na tebe i tugujemo za tobom. Bol i tuga je neizdr`iva iako vi{e nisi me|u nama `ivima, ostaje{ i osta}e{ `ivom dok god mi i na{i potomci budu `ivjeli i postojali. Te{ko nam je da te vi{e ne mo`emo vidjeti i ~uti, s tobom popri~ati, nasmijati, tugu i te{ko}e podijeliti, milovati, ljubiti tvoje nje`ne male ru~ice koje su nas othranile, izvele svakog od nas na ovaj put. Neka ti je vje~an rahmet i D`enet na{a mila mamice i nano. O`alo{}ena porodica: k}erke Indira, Manuela, sinovi Kenan, Fuad, Edin, zet Husein Lisica, snaha Marina, unuk Emir i unuke Lejla, Dolores, Gabrijela i Rebeka. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Adema Bu~e 1 u 15.00 sati, 10. marta 2012. godine.
8571-tt

IGNJATU GOLIJANINU - LJAGI

Pilo, Feka, Zoka
8583-tt

SJE]ANJE

na dragu majku

TID@A (VOLODER) GRANILO
1938 - 2011.
DRAGA MAMA, pro{lo je godinu dana od kada vi{e nismo zajedno. Bol i tuga za tobom su stalno prisutni. Bila si cvijet iz ba{te koji nikad ne uvene, koji ostaje trajan kao i ova praznina za tobom. Bile smo velike druge i vi{e od toga. Takvih je ljudi malo kao {to si ti bila. MAMA - to je ne{to neopisivo, veliko, osta}e{ uvijek u svakoj mojoj misli. Bila si dobar ~ovjek, bez mrvice hinle, urezana duboko u mojoj du{i. Koliko osje}aja i lijepih rije~i za tebe imam ne bi mogli stati na ovaj papir, toliko mi zna~i{ i kad nisi sa mnom. Neka ti Allah podari lijepi rahmet i D`ennet, maj~ice moja. Zauvijek tvoja curica MANUELA.
8571-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kom{iji

dragom prijatelju

na{em dragom prijatelju

svekrvi na{e koleginice Aide

IGNJAT GOLIJANIN

IGNJAT - LJAGO GOLIJANIN

IGNJAT GOLIJANIN

MEJRA DELALI], ro|. TUCOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Fatima Muratovi} sa porodicom
8583-tt

Obitelj Marjanovi}
8583-tt

Beba sa porodicom
8583-tt

Zaposleni „KONZUM“ d.o.o. Sarajevo
8582-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom prijatelju

po{tovanom kolegi

SALIH - FADIL \INOVI]
od prijatelja iz kahvane „kod Asima“ Sulejman, [kamo, Hamza, Ramiz, [a}ira, Koka, Jasna, Ahmed, Asim, Velija i Avdo
8565-tt

[ABANU (OSMANA) HOD@I]U
Od kolega iz Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije: Mare, Munevere K., Medihe, Majde, Sadije, Aide, Azre, Dine, Jelke, Asime, Ankice, Nejre, Feride, Merhunise, [uhrete, Sabine, Mirsada H. i Munevere D`.
8570-tt

58

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti mog oca Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ilo se 12 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

NUMO (HUSO) HATUNI]
Molimo Allaha, d`.{., da mu se smiluje, oprosti grijehe i uvede u D`ennet. Tevhid }e se prou~iti 10. 3. 2012. godine u d`amiji Hajrija u Vlasenici, iza podne-namaza. O`alo{}ena porodica
3677-nd`

NEZIRA (AVDIJE) BAJROVI]A
Ne pro|e niti jedan dan da ne pomislim na tebe. Svaki svoj uspjeh ne do`ivljavam kao ranije, jer nema tebe koji bi to sa beskrajnim odu{evljenjem prihvatio. Uvijek ponosan {to sam te imao. Uvijek }emo te voljeti. Sin Dino, snaha Amela, unuk Adin, unuke Nina i Melina
3674-nd`

VASVIJA (MUSTAFA) STO^ANIN, ro|. FEJZI]
Draga mama, samo da zna{ koliko nam nedostaje{ i koliku prazninu i bol si ostavila svojim odlaskom. Beskrajno ti hvala {to si bila najbolja mama na svijetu. Volimo te puno. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji k}erka Ilva i sin Zlatan.
3672-nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom daid`i

na na{eg dragog supruga, tatu i dedu

na{oj dragoj tetki

AHMED (MUSTAFA) DIZDAR
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: Hajrudin, Meliha i Mirza Ustamuji}
8574-tt

MUHAMED - SEID (EDHEM) [ABANOVI]
15. 5. 1922 - 10. 3. 1993.

RAMIZA (OSMAN) RAMI], ro|. SPAHOVI]
@ivot nestaje u trenu, ali sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Po dobroti }emo te pamtiti i sa ponosom spominjati i zauvijek Voljeti. Tvoji: brati} Suvad, snaha Mubera i tvoji unuci Haris i Faris
8579-tt 8572-tt

Tvoji: Fahra, Aida, Snije`ana, Edo, Jasmina, Amra i Emir, porodice [abanovi} i Hasanbegovi}

Danas, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a najdra`a majka, baka i punica

Dana, 10. 3. 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog mu`a, babe, dede i svekra

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

RADOJKA (BO[KO) JAK[I]
Neizmjerno te volimo i uspomena na tebe `ivjet }e dok i mi postojimo. Pomen }e se odr`ati na groblju Bare 10. 3. 2012. godine u 13.00 sati. S ljubavlju, Tvoje k}eri Brankica i Gordana, unu~ad Velibor i Anja i zet Branislav.
8573-tt

PA[AN (BEGO) DURMO
Vrijeme prolazi, praznina i tuga ostaju zauvijek. Sa ponosom, po{tovanjem i zahvalno{}u uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti koju si nam nesebi~no pru`ao. Ispunjeni osje}anjem ljubavi i ponosa na svaki tren proveden s tobom, molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ziba, sinovi Nedim i Nermin, unuka Melina i snaha Nihada 3671-nd`

mom kumu

na na{eg najdra`eg i najvoljenijeg supruga i tatu

Dana, desetog marta 2012. godine navr{ava se 40 dana kako nas je napustila na{a draga

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage strine i jetrve

MARICA GLAVA[, ro|. JANKOVI]
Draga na{a majko i bako, tvojim odlaskom ni{ta nije vi{e isto. Bila si i ostala na{ ponos. Mnogo nam nedostaje{. Nema rije~i kojom bih iskazali svoju bol. Iza tebe ostala je ogromna praznina i prevelika tuga. Tog dana u 13.00 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji 3676-nd`

IGNJAT GOLIJANIN

ALMEDINE IBRAHIMOVI]
Dok `ivimo nosit }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zehra, Sedin i Sadina Ibrahimovi}
3675-nd`

@ELJKO (ZLATANA) KRI@ANOVI]
Vole te uvijek samo tvoje: Dina, Minela i Tijana, punac Ibrahim i svastika
8583-tt

S ljubavlju, NINA

Lejla.

8575-tt

Danas, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 18 godina otkako nisi sa nama na{ voljeni...

Neka Allah, d`.{., podari D`ennet na{em dragom ro|aku

ALIJA (MEHMED) GURDA
Vrijeme koje prolazi ne mo`e te izbrisati iz srca onih koji te vole.

JUSUF BUBLIN - JUKA
(1994 - 2012)
Imao si veliko srce i puno ljubavi za sve nas. Bio si nam oslonac i podr{ka u `ivotu. Voljeni na{... Nedostaje nam tvoja vedrina i `ivotna snaga kojom si zra~io. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe i na{e sretne dane. Tvoji: supruga Amena, sin Aldin sa porodicom, k}erka 3670-nd` Aldina sa porodicom. Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e

ADEMU KRGI

Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Jasmina, sin Kemal sa porodicom i k}erka Meliha sa porodicom
8567-tt

O`alo{}eni: Fadil, Ajla, Erol i Lajla
8569-tt

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 13 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

OMERA ALIKAVAZOVI]A
iz Zenice
Dragi Tata, dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i Ti. Neka Ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma-dova je predata 9. 3. 2012. godine (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Hrasno. Tvoja k}erka Jadranka, zet Esad, unuka Irsa i unuci Anes i Adis sa suprugama.
8562-tt 3678-nd`

dragom i jedinom amid`i

SALIH (MEHO) D@INOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Med`id, Remza i Behka
p-71101

EDINA HAJDAREVI], ro|. MUJI]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od amid`i}a Hajdarevi} Ibrahima - Ibre i njegove porodice

Dnevni avaz
Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

59

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALID (ALIJA) LALI]
preselio na ahiret u petak, 9. marta 2012. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.

D@EMILA KAROVI], ro|. D@INO

Zahvalni smo dragom Allahu, d`.{., {to smo te imali i molimo Ga da ti podari lijepi D`ennet. Suprug Taib, sin Amer, unuka Nejra i snaha Amela
158-1go

O@ALO[]ENI: supruga Envera, k}erke Zemira i Rusmira, zetovi Rasim i Marko, unu~ad D`enan, Senad, unuka Nejra, praunu~ad, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice: Lali}, Guji}, Lupi, Komi}, Bukva, Ljubas, Kazi}, Krehi}, Bili}, Serdarevi}, Be}irovi}, Maksumi}, ^iko, Beganovi}, Bekta{evi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Had`i Umnu Arifa Zabadane Grbavica 2.
111

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 18 mjeseci

ADNAN (D@EVAD) HAD@IMURATOVI]

Brate, u na{im srcima }e{ uvijek biti voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: Alen, Sale, Hari, Edis, Peka, Ervin, Eve, ]amil
3681-nd`

SJE]ANJE

ADNAN (D@EVAD) HAD@IMURATOVI]
18 mjeseci

prof. dr. NIJAZ DURAKOVI]

Nedostaje nam veliki prijatelj, kum S po{tovanjem, Porodica ^ekri}
8588-tt

Vrijeme traje i prolazi, iako svi moji satovi stali su kada oti{ao si od mene. Nikada nisam mogao izabrati rije~i kako se osje}am od kada si me napustio. Ali, i danas se tako osje}am. Te{ko je izabrati rije~i, objasniti i re}i, brate bol i praznina, tuga i ~e`nja za tobom `ive u meni. Brate moj, novi dan me podsjeti na tebe. Svaka no}na ki{a me sje}a na tebe, i na trenutak kada si me napustio. Stalno se pitam je li moralo tako da bude? Nikada na to pitanje ne}u dobiti odgovor, al’ znam da }u te zauvijek voljeti, sje}ati se tebe po lijepim trenucima koje smo provodili skupa... TVOJ ALEN
3682-nd`

Dana, 11. marta 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na{e drage

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana kako nije sa nama

SJE]ANJE

Desetog marta 2012. godine navr{ava se devet godina otkako nije sa nama na{ najmiliji suprug, otac, dedo i punac

ZEJNEBE JESENKOVI] BABI]
Tevhid i hatma-dova }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji. Porodice Eminagi} i Jesenkovi}
8585-tt

NIJAZ DURAKOVI]

FEHIM (SELIM-bega) DEOVI]
2003 - 2012.
U na{im srcima ostaje{ voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Supruga Samka, k}erke Azra i Amra, zetovi Dino i Sejo, unuci Mirza, Nedim i Neira
8586-tt

Nedostaje{! Raja iz „BAZE“
8587-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 8 godina otkako nas je zauvijek napustila na{a

mom voljenom sinu

Dana, 10. 3. 2012. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od iznenadne smrti na{e drage sestre i tetke

Dana, 10. 3. 2012. navr{avaju se ~etiri godine otkako nije s nama na{a draga maj~ica i supruga

SALIH - FADIL \INOVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Samir, Sanela, Alem i Anesa
8589-tt

ADNANU (D@EVAD) HAD@IMURATOVI]U

1988 - 2010.
Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se osam dana od smrti na{e sestre

ZINETA TURKOVI]
Draga mama, jo{ ni u jednoj rije~i, ni u jednoj re~enici nisam na{la utjehu da umanji bol u srcu koji nosim 8 godina otkako si oti{la zauvijek. Neka ti je vje~ni rahmet. K}erka Azra, zet Smako, unuci Sanin i Denis
8547-tt

SEHIJA - SENA SULJEVI]
Neka ti Allah, d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Bra}a Murat, Mustafa i Munib sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 13.00 sati u d`amiji A{ikovac - Mandrina.
p-71104

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 18 mjeseci od kada nisi sa mnom. Oti{ao si prerano, ali su ostale uspomene. Tvoja prerana smrt odnijela je tvoj osmijeh. Fali{ svaki minut, dan, u to budi siguran. Sa tugom }u se sje}ati tvog voljenog lika i smijeha. Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoja neutje{na majka 3683-nd` Suada

ADMIRA DUVNJAK, ro|. GRANILO
Nedostajala si nam, nedostaje{ i uvijek }e{ nedostajati dokle god postoje oni koji su te iskreno voljeli. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Voljena na{a, neka je Allahova, d`.{., milost i d`enetska rasko{ na tvoju du{u. Tvoji: sestra Dina, sestri~na Dalila, zet Amir, Nejla i Harun. 3680-nd`

ADMIRA DUVNJAK, ro|. GRANILO
Draga na{a maj~ice i suprugo, Ove ~etiri godine obavijene tugom i prazninom bez tebe, pro|o{e kao da je bilo ju~e. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i beskrajna ljubav koju vrijeme ne lije~i. Zato, molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, voljena na{a. Tvoji najmiliji: sinovi Haris, Amer i suprug Osman
3680-nd`

60

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo da je na{a k}i i sestra dana, 9. 3. 2012. godine preselila na ahiret nakon kratke i te{ke bolesti

Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da je na{ dragi

IGWAT (VOJIN) GOLIJANIN
preminuo dana, 9. 3. 2012. godine u 62. godini.

NEFIRA (MUNIB) KR[LAKOVI]
dipl. pravnik

(1951 - 2012)
D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u haremu Repova~ke d`amije u Konjicu, u 15.45 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Musala. Istovremeno se zahvaljujemo medicinskom osoblju u Konjicu koji su pru`ili svestranu pomo} i razumijevanje u najte`im trenucima. Veliko hvala i na{im kom{ijama i prijateljima koji su pokazali brigu i pomo} kad je god trebalo. O@ALO[]ENI: majka Ai{a, brat Fikret, sestre Nusreta, Suada, snaha Sena, brati}i Erdnaj i Mirnes, sestri}i Jasmin, \enita i Melika, familije: Kr{lakovi}, Filipovi}, Kami{evi}, Rizvanbegovi}, Krnd`ija, Leto, Kozar~anin, Gagi}, Ahmi} i ostala mnogobrojna rodbina.

Sahrana milog nam pokojnika }e se obaviti 10. 3. 2012. godine na porodi~nom grobqu Pavlovac u 14.00 ~asova. Povorka polazi ispred mrtva~nice bolnice Ko{evo u 12.00 ~asova. O@ALO[]ENI: supruga Mejrema, brat Radomir, sestre Sena i Gospava, brati~na Dejana, sestri}i Dejan, Davor i Dalibor, zetovi Arso i @ivota, ujaci Tu{evqaci, te porodice: Golijanin, Ramusovi}, Ili}, Mali}, Pandurevi}, Tu{evqak, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijateqi i kom{ije.
8578-tt

ptt

Dana, 8. 3. 2012. u sedamdesetoj godini `ivota preminuo je

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i ZEJNA (HUSO) [EHOVI] primarius dr. SUAD (MEHMED) HAD@I]
D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. 3. 2012. godine u 14 sati i 30 minuta u haremu na Zgonu. O@ALO[]ENI: supruga Lejla, sinovi Senad i Ermin, k}erka Senka, bra}a, sestre i ostala rodbina
p-79280

preselila na ahiret u petak, 9. marta 2012. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Nusret, sestre Zineta i Behija, snaha Hasreta, brati~ne Sanita i Sanela, sestri}i Hamdija, Mirsad, Teufik, Admir i Samir, sestri~ne Nevzeta, Sadeta, Rabija i Jasmina, te porodice [ehovi}, Bilalovi}, Kravi}, Vatri}, Turanovi}, ]erimagi}, Rizvanovi}, Kapetanovi}, Macanovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu merhume, u ulici Aleja lipa br. No035128 61/III.

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi mu`, otac i dedo

RAMIZA (OSMAN) RAMI], ro|. SPAHOVI]
preselila na ahiret u petak, 9. marta 2012. godine u 62. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 11. marta 2012. godine poslije podne-namaza u haremu Semiz Ali-pa{ine d`amije u Pra~i, a ukop }e se obaviti u 13.00 sati na mezarju u Pra~i. Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred Op}ine Novi Grad u 10.30 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Vije}nica,do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: brat Asim, sestre Fatima, Pemba i Mulija, snaha Advija, zetovi [a}ir i Sado, brati}i Suad, Fuad i Adnan sa porodicama, sestri} Fahro sa porodicom, sestri~ne Ferida, Habiba, Faida, Maida, Amela, Alma, Jasmina i Nermina sa porodicama, te porodice Rami}, Spahovi}, Mr{o, Kaljanac, Palo, [ehovi}, Hrvo, D`ano, D`ihani}, Jusi}, Imamovi}, Kova~evi}, Zeba, Fazli}, Polutak, Kurspahi}, Muhovi}, Bjelak, Bajraktarevi}, Bandi}, Veli~anin i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Voznica br. 29 - (ku}a Spahovi}a). 111

RAMIZ (ADEM) IMAMOVI]
preselio na ahiret u petak, 9. 3. 2012. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. 3. 2012. godine u 15.00 sati na mezarju Delija{ - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Zlatka, k}erke Jasmina i Fahira, brat Ahmed, sestra Sevda, unuk Aldin, zetovi [eval, Vanja i Mujo, snaha Raza, brati~na Amela, sestri}i Muhidin i Samira, {ura Enver, svastike Hata i Nurija, bad`o Sabrija, amid`i}i, daid`i}i, teti}i, te porodice: Imamovi}, Katana, Hod`i}, Zuko, Titori}, Hasanovi}, Deli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, ul. Safeta Zajke 71, Boljakov Potok. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SALIH - FADIL (MEHMED) \INOVI]
poslije kratke bolesti preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. marta 2012. godine u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. marta 2012. godine poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: supruga had`i Hajrija-Kiza, sinovi Mehmed Me{a i Nedim - Garo, k}i Aida, zet Kenan, snaha \ula, unu~ad Naida, Lamija, Elma, Tarik-Haris, Selma i Hamza, brati}i i brati~ne, sestri}, svastika Bedrija, bad`o Sakib, te porodice \inovi}, Drki}, Hod`i}, Pekmez, Bjelanovi}, Tukulija, Hukara, Ba{ovi}, Tutnjevi}, Kurtovi}, Rikovi}, Holu~li}, Ajanovi}, Nalbanti}, Imamovi}, Pazarac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i radni kolektiv Behka, Hidajeta i Hanka. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Carevoj d`amiji.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

NURA (OSMAN) TURULJA, ro|. ^ENGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. 3. 2012. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: suprug Ahmed, k}erka Jasminka, unuk Semir, unuka Adina, zet Mehmedalija Zili}, brat Ekrem, brati}i Jasmin i Rusmir, sestri~ne Biba i Zerina, amid`i} Muradif, djeveri Mehmed i Ismet, jetrva Emina, te porodice: Turulja, ^engi}, Zili}, Silajd`i}, Avdagi}, Merdi}, Sejmenovi}, Dupovac, Ad`em, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14.00 sati, ul. Nurije Pozderca 5/IV, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

AHMED (MUSTAFA) DIZDAR
iz Visokog
preselio na ahiret u petak, 9. 3. 2012. godine u 96. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. 3. 2012. godine poslije ikinidija-namaza (15.12) ispred Perta~ke d`amije, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prijevoz autobusom obezbije|en sa Sebilja. Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindija-namaza u Rosulja~koj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Mustafa, k}erke Nermina i Jasmina, zetovi Avdo, Sulejman, Alija, Edin i Mujo, nevjeste [uhreta, Edisa i Belma, unuci Vedad, Emir, Adnan, Edin i Jasmin, unuke D`enita, Minela i Emina, praunuci Tarik, Faris, Vildana, Lamija i Nedim, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~ne, {ura Hamza, svastike Nusreta i Senija, te porodice: Dizdar, Kazija, [piljak, Memi}, Vra`o, Zubi}, Softi}, Begi}, Zimi}, ^ori}, Ustamuji}, Pa{i}, Pra{o, Karabeg, Dinar, Ahi}, ^eho, Dedi}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije PTT

mom velikom prijatelju i velikom ~ovjeku

FADILU \INOVI]U
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoj drug Ahmo Krupalija sa osobljem buregd`inice „AHMO“
3684-nd`

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

61

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) S tugom u srcu, javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

]EMAJIL (HUSEIN) DEMIROVSKI
preminuo 8. 3. 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 12. 3. 2012. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Gordan i Jasmin, k}erke Asima i Sanela, snaha Sabina, unu~ad Sabina, Edina, Selim, Denis i Selma, sestra Ru`dija, {ura Ratko, te porodice Demirovski, Idrizovski, Tairovski, Gurzakovi}, Taborin i Osmanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

ADEM (AHMET) KRGO
preselio dana, 9. 3. 2012. godine. D`enaza }e se klanjati 10. 3. 2012. godine u 15.30 sati, u haremu ^ar{ijske d`amije u Stocu. Ukop rahmetlije }e se obaviti u haremu Djetelina (Podgrad) u Stocu. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u Stocu, ulica Kneza Domagoja bb (Uzunovi}i), 10. 3. 2012. godine u 15.30 sati. O@ALO[]ENI: brat Had`ija, nevjesta Jasmina, brati} Ahmo, brati~ne Orhanija i Arzemina, nevjesta Elma, zetovi Zlatan i Enver, porodice Krgo, Pelja, Mula}, Hod`i}, Padalo, Zvizdi}, Ma{i}, ^olakhod`i}, Taslaman, Ljubovi}, Miljanovi}, Gradi{ka i ^avar, te ostala rodbina 8569-tt i prijatelji

DJULIJA (HUSO) DELI], ro|. PAND@A
preselila na ahiret u utorak, 6. marta 2012. godine u Njema~koj, u 97. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine u 15.30 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: k}erke Emina i Vasvija, brat Hamdija sa suprugom Rabijom i djecom, snahe Hanka i Hasija, unu~ad Kimeta, Hikmeta, Mehmedalija - Kemura, Izeta, Vasvija, Hasan, Emina, Hasnija, Edin, Jasmina, Samir, Mirsada i Sabina sa porodicama, sestri}i i sestri~ne, te porodice Deli}, Pand`a, Avdiba{i}, D`indo, Ivazovi}, Be}irevi}, Koraj~evi}, Dugalija, ]utahija, Kadri}, Ku~anin, Durgut, Korman, Me{i}, ]ardakovi}, Hrustemovi}, Delihasanovi} i mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Adil-begovoj d`amiji na Kobiljoj Glavi. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEJRA DELALI], ro|. TUCOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. marta 2012. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Arifa, unuci Haris i Salih, snaha Aida, zet Idriz, prija Halima, daid`i} Ahmet, brati}i Ahmet, Seid i hafiz Emin, brati~na Zlatka, sestri}i Ibrahim, Smajo i Kemal, te porodice Delali}, Tucovi}, Eminovi}, Tinjak, Osmanovi}, Salman i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bra}e Begi}a br. 31. 111

Dnevni avaz
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga majka i supruga

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

RABIJA JA[AREVI], ro|. ARNAUTOVI]
preselila na ahiret dana, 9. 3. 2012. godine u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 12.00 sati ispred Sinan-begove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Sabit, sin Safet, k}erka Safeta sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
159-1go

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

424 - 440;

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 034110 10 Mal Zenica, 31. 08. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca D.O.O. „Zenica-stan“ Zenica, Fra Ivana Juki}a broj 1, zastupani po generalnom punomo}niku Veseljak Mladenu, advokatu iz Zenice, protiv tu`ene ^ori} Nevenke iz Zenice, Odmut broj 1. B, radi isplate duga v.s. 392,70 KM, dana 31. 08. 2011. godine, van ro~i{ta donio je slijede}e

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 009159 04 Mals Zenica, 12. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i po tu`bi tu`ioca „Pobjeda“ dd Te{anj, Fabrika pumpi i pre~ista~a, Bukva bb, Te{anj, protiv tu`enog „Alpis“ d.o.o. Te{anj, Kre{evo bb, Te{anj, radi duga V.S. 2.511,02 KM, shodno ~lanu 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje slijede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 050516 11 Ps Zenica, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca HTP „NEUM“ D.O.O. NEUM iz Neuma, Zagreba~ka broj 2. Neum, protiv tu`enog AMI-BUS D.O.O. TE[ANJ, Titova bb Jelah Te{anj, radi isplate duga v.s. 5.874,63 KM, dana 03. 10. 2011. godine, donio je, a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE

OBJAVLJUJE
Tu`enoj, ^ori} Nevenki iz Zenice, Odmut broj 1. B dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 25. 03. 2010. godine kojom tu`ilac potra`uje od tu`ene dug za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova u iznosu od 392,70 KM za period od 01. 04. 2007. godine do 28. 02. 2010. godine sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. od 25. 03. 2010. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`ena je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`na u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Sanela Popovi}

Tu`enom „Alpis“ d.o.o. Te{anj, Kre{evo bb, Te{anj, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 03. 01. 2004. godine, kojom tu`itelj potra`uje iznos od 2.511,02 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 531,02 KM po~ev od 09. 06. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 250,00 KM po~ev od 16. 06. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 650,00 KM po~ev od 16. 06. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 800,00 KM po~ev od 14. 07. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 280,00 KM po~ev od 09. 09. 2000. godine do dana uplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku i tu`ena je obavezna sudu dostaviti odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be na odgovor smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis u pisarni Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Aida Pezer, s.r.

OGLAS

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju plati iznos od 5.874,63 KM (pethiljadaosamstotinasedamdeset~etiri i 63/100 KM) na ime osnovnog duga sa pripadaju}im kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kako slijedi: - na iznos od 2.400,00 KM po~ev od 31. 05. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 3.240,00 KM po~ev od 01. 06. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 234,63 KM po~ev od 05. 07. 2010. god. pa do isplate, te da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 309,00 KM (tristotinedevet KM), sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Kubat Jasminka, s.r.

62

Subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi
POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton / Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 010924 06 Mal Travnik, 01. 09. 2011. godine TU@ITELJ: HT MObilne komunikacije d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar TU@ENI: Darko [anti}, Bare 2, 72260 Busova~a RADI: isplate duga, v.s. 201,12 KM

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Darko [anti}, Bare 2, 72260 Busova~a Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu, tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj HT MObilne komunikacije d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a b.b., 88000 Motar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 201,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 122,72 KM, po~ev od 17. 09. 2005. pa do isplate - na iznos od 19,64 KM, po~ev od 17. 10. 2005. pa do isplate - na iznos od 58,76 KM, po~ev od 17. 11. 2005. pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 025892 10 Mal @ivinice, 09. 08. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u daljem tekstu ZPP-a) tu`enom se dostavlja tu`ba.

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, Rudarska 38, protiv tu`enog Drobi} Jelenka iz naselja Oskova 9 A, op}ina Banovi}i, radi duga, v.sp. 65,04 KM, shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor tu`enom dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`eni Drobi} Jelenko iz Banovi}a, Oskova br. 9 A da tu`itelju na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju isplati iznos od 65,04 KM, sa zakonskim zateznim kamatama obra~unatim na taj iznos po~ev od datuma podno{enja tu`be pa do dana isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi odmjerene tro{kove parni~nog postupka, a koji se odnose na sudsku taksu na tu`bu, taksu na presudu, tro{kove objavljivanja tu`be i presudu u visini koju sud odredi, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Predlo`ene dokaze tu`ioca tu`eni mo`e preuzeti u zgradi suda: Dokazi: Izvod iz poslovnih knjiga (analiti~ka kartica kupca) sa stanjem na dan 09. 12. 2010. godine; ra~uni za period od 02. 06. 2010. godine do 15. 11. 2010. godine; kamatni listovi za neblagovremene uplate 606-D-171115/0810, 0610. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu

tu`enom na obavezan odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). STRU^NI SARADNIK Asmir Kari}

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 023681 06 Mal Mostar, 07. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja BH Telecom Direkcija Mostar, protiv tu`enog @eljka Tadi}a, Rudarska 199, Mostar, radi duga u iznosu od 490,30 KM, pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a.) Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiihovih punomo}nika te predmet spora, 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton / Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 005200 05 Mal Travnik, 30. 08. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET, pokretne komunikacije d.o.o. Tvrtka Milo{a b.b., 88000 Mostar, protiv tu`enog Denis BajoWalther, Nova Bila 13/A, 72276 Nova Bila, radi isplate duga, v.s. 1.135,43 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30. 08. 2011. godine, slijede}u:

PRESUDU
Zbog propu{tanja „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga u visini 1.135,43 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 524,92 KM, po~ev od 17. 11. 2004. pa do isplate; - na iznos od 610,51 KM, po~ev od 17. 12. 2004. pa do isplate; te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka“

Kako tu`eni u roku propisanom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM i takse na odluku u iznosu od 30,00 KM (50%) tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni, isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328. i 329. ZPP-a FBiH. Stru~ni saradnik: Stojanka Kova~i}

odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH),5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH), 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st.1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 008349 08 Mal @ivinice, 22. 11. 2011. godine

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Tarik \ug, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo „Elektrodistribucija“ Tuzla, protiv tu`enih Jusi} Juse i Musi} Hazima obojica iz Samard`ija bb, op}ina @ivinice, radi duga v.s. 1468,65 KM, vanraspravno dana 22. 11. 2011. godine, donio je slijede}u

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 04. 07. 2005. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.135,43 KM. Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enom na odgovor dana 08. 12. 2007. godine.

PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni Jusi} Juso i Musi} (Ragiba) Hazim obojica iz Samard`ija bb,

op}ina @ivinice da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Tuzla, na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju, solidarno isplate iznos od 1468,65 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana 12. 12. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove postupka u iznosu od 225,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

63

$"

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

Vršajević: Dobro se uigrali

Čelik planira dobiti sve domaće utakmice u proljetnom dijelu sezone, a napadač Avdija Vršajević tvrdi da ne bi trebali imati problema da tu seriju trijumfa započnu danas protiv Veleža. - Možemo dobiti “Rođene”. Želimo nastaviti s dobrim igrama iz finiša jesenjeg dijela sezone. Kvali- 

H= AFE@A 5AHE= FčEA K 1H=AK I 8AAž
Čelik želi sve domaće trijumfe
Klub objavio da je nova suspenzija našeg fudbalera posljednji čin prije njegovog odlaska
reći da je završio sezonu istaknuto je u saopćenju Makabija. Izraelski mediji tvrde da se Haris nije mogao pomiriti s činjenicom da nakon događaja iz januara, kada je suspendiran, više nije prvotimac. Od kazne zbog sukoba sa prošlim trenerom Makabija Motijem Ivanirom Medunjanin je, naime, odigrao samo jednu utakmicu, 11. februara protiv Bnei Jehude, kada je ušao u 61. minuti. Prije toga, posljednji nastup od početka imao je 27. novembra prošle godine. Također, mediji dodaju da će Makabi problem sa Medunjaninom vjerovatno pokušati riješiti naljeto nekom vrstom kompromitet imamo, jedino nam je otišao Emir Hadžić. Naravno, zbog povrede nema ni golmana Adisa Nurkovića, ali je kostur ekipe ostao kaže Vršajević. Prema njegovim riječima, dobro je što je kompletna ekipa ove zime odradila pripreme i bolje se uigrala. V. B.

REPREZENTATIVCI Makabi definitivno otpisao Harisa Medunjanina

Medunjanin: Kompromisno rješenje tek naljeto

Dobru atmosferu u Veležu uoči današnjeg gostovanja u Zenici kvare povrede igrača pa je Mirzi Varešanoviću jučer bilo lakše izdiktirati postavu Čelika nego svoje ekipe. Odranije su van stroja Samir Merzić i Zlatko Kazazić, dok su povrede u posljednjoj fazi priprema zaradili Eldar Hasanović i Armel Škaljić. Situacija je prije nekoliko dana bila i gora s obzirom na to da su se na povrede žalili golman Dejan Ban- Kajtaz: Čelik je uvijek neugodan rival 

=J= 8Ać I HKšEE AA JH=@E?EA

Atmosferu u Veležu kvare povrede

Tikva između Harisa Medunjanina i njegovog Makabija definitivno je pukla, a naš reprezentativac mora tražiti novu sredinu. Dan nakon što je klub iz Tel Aviva objavio da je svog veznjaka kaznio sa 25.000 dolara i mjesec suspenzije, saopćeno je da Medunjanin ove sezone vjerovatno više neće igrati. S obzirom na to da naš reprezentativac ima ugovor do 2014. godine, sada se traži rješenje za njegovo otpuštanje iz tima, jer je Haris najskuplji igrač ekipe.

utakmice u karijeri za Alkmar, Spartu, Valjadolid i Makabi i 33 gola ligaške utakmice za Makabi u posljednje dvije sezone (30 u startnoj postavi) i 9 golova nastupa u dresu reprezentacije BiH i 4 gola utakmica u Evropskoj ligi i 5 golova

*HA 164 44 19 15

sa, jer je više nego očito da je njegova epizoda u Izraelu završena.

Sušićev ultimatum
Sada se postavlja pitanje i šta će biti s Harisovim angažmanom u reprezentaciji BiH. Selektor Safet Sušić pozvao ga je za meč s Brazilom uprkos tome što ne igra, ali je istakao da ga, ako se nešto ne promijeni, vjerovatno neće pozivati na majske susrete s Irskom i Meksikom, što bi bio veliki hendikep za naš tim. Naš fudbaler u Tel Aviv je došao u junu 2010. godine za 1,8 miliona eura nakon što je njegov dotadašnji klub Valjadolid ispao iz prve španske lige. M. T.

Sukob s trenerom
- Ovo je, vjerovatno, posljednji čin prije Medunjaninovog odlaska iz kluba. Za njega se može 

=HEć A žA >A 8AAž=
Enver Marić je u minulom periodu sve ono što se dešavalo s “Rođenima” pratio iz Berlina. Dok je ovih dana u Mostaru pratio je nekoliko treninga ekipe u Vrapčićima, a sastao se i s dović i iskusni Tarik Cerić, ali će oni biti spremni. - Čelik je ekipa koja teško gubi bodove u Zenici i za nas je tradicionalno neugodan protivnik, pogotovo na Bilinom polju. No, osvajali smo igračima, poželivši im sreću. - I ja čekam početak prvenstva, a posebno polufinale Kupa. Za klub je najvažnije da se stabilizira, što nije lako u ovim vremenima - kaže Marić. ove sezone bodove na teškim gostovanjima, uspjeli smo srušiti neke tradicije koje su po nas bile negativne pa ćemo to probati napraviti i u Zenici - izjavio je kapiten AdmirKajtaz. F. I.

Danas će u Banjoj Luci gostovati Vlado Jagodić, trener kojije lani vodioBorac do šampionskog naslova. Njegov nasljednik Velimir Stojnić, iako cijeni svog kolegu, uvjeren je da iznenađenja neće biti te da će Borac savladali Kozaru na otvorenju proljetnog dijela Premijer lige. - Odlično se poznajemo i ne vjerujem daje moguće neko neprijatno iznenađenje. Kozara se bori za opstanak i svaki bod joj je zlata vrijedan, ali mi imamo sasvim dovoljnoi individualnog i kolektivnog kvalitetada izovog susretaizađemo

8=@ =C@Eć CIJ ILC *H?=

U komšijskom derbiju Kozara igra u Banjoj Luci

Stojnić i Branislav Krunić: Sigurni u pobjedu

kao pobjednici - tvrdi Stojnić. Jagodić dobro poznaje prilike u Borcu. O narednom rivalu kaže: - Respektiramo ih, ali ih ne precjenjujemo. Za moje igrače ovo će biti izazov, pogotovo zato što igramo u noćnom terminu - Jagodićeve su riječi. Trener Kozare ne može računati na petoricu igrača, dok će posljednja pojačanja Borca Marjan Antolović i Srđa Knežević biti u kombinaciji, ali su male šanse da se nađu u startnoj postavi. S. K. - Z. V.

U prijateljskoj utakmici u Ajdovščini kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sa 0:2 od Slovenije. 

=@AJE FH=žAE @ 5LAEA
Selektor kadetske reprezentacije Sakib Malkočević isprobao je u Sloveniji 20 fudbalera. M. T.

Prijateljska utakmica u Ajdovščini

Najtrofejniji bosanskohercegovački ženski nogometni klub i devetostruki prvak BiH SFK 2000 i ove godine u povodu 8. marta organizira tradicionalni međunarodni malonogometni turnir “Sarajevo 2012”. Deveto izdanje turnira bit će održano danas sa početkom

ŽAA = ,= žA=

Osmomartovski malonogometni turnir u Sarajevu
u 9sati udvorani “Ramiz Salčin” na Mojmilu, a pored ekipe domaćina učestvovati će Agram Zagreb, Leotar Trebinje, Mladost Nević-Polje, Salt City Tuzla, Gradina Srebrenik, Čelik Zenica, Libertas Dubrovnik i juniorska ekipa SFK. Svečano otvorenje je u 11 sati,afinaleu18.15sati. M. T.

SFK 2000: Organizator takmičenja

IFHJ
16. kolo Premijer lige BiH

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

$#
Stadion u Zenici. Početak u 14.30. Sudija: Goran Paradžik (Ljubuški). ČELIK: Hinović, Brković,Čović,Jusić,Sadiković, Damjanović,Martinović, Kapetan, Purić, Smriko, Vršajević. Trener: Elvedin Beganović. Nedostaju: Nurković, Hećo, Brković (povrede). VELEŽ: Bandović, Knežević, Cerić, Kajtaz, Mahinić, Kodro, Jugo, Hiroš, Pehlić, Okić, Brković. Trener: Mirza Varešanović. Nedostaju: Škaljić, Merzić, Kazazić, Hasanović (povrede), Jazvin, Lakičević (žuti kartoni).

Stadion Grbavica u Sarajevu. Početak u 14 sati (TV). Sudija: Radoslav Vukasović (Trebinje). ŽELJEZNIČAR: Gušo, B. Čolić, Kvesić, Bogičević, Vasilić, Gerhard, Bekrić, Smajić (Svraka), Adilović (Selimović), Zeba, M. Bešlija. Trener: Amar Osim. Nedostaju: Kerla (nije registriran). ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk, Jurčević, Brekalo, Ješe, Šilić, Serdarušić, Marsijano, Ivanković, Ćorić, Vagner, Zakarić. Trener: Branko Karačić. Nedostaju: Džidić (povrede).

ŽAAEč=H ŠEHE *

ČAE 8AAž Bilino polje

Gradski Luci. Početak u 17.30. Sudija: Edin Jakupović (Bihać). BORAC: Lučić, Stupar,Stakić, Marković, Žarić, Maksimović, Krunić, Ivetić, Kajkut, Bilbija, Stajić. Trener: Velimir Stojnić. Nedostaju: Grahovac,Raspudić (kartoni), Žižović, Dujaković (bolest). KOZARA: Kozić, Bajić, Stjepanović, Maletić, Gigović, Ujić, Pehilj, Škorić, Stančić, Letić, Studen. Trener: Vlado Jagodić. Nedostaju: Gnjatić, Petrović, Kovačević (žutikartoni), Mujić,Spasojević (povrede).

*H=? =H= stadion u Banjoj 

LEA@= AJ=H Stadion Banja Ilidža u Gradačcu.
Početak u 14.30. Sudija: Ognjen Valjić (Banja Luka). ZVIJEZDA: Kovačević, Nezić, Jusić, Moranjkić, Husić, Đelmić, Mašić, Ristanić, E. Halilović, Hamzić, Pandža. Trener: Zoran Kuntić. Nedostaju: -. LEOTAR: Milenković, Nastić, Milošević, Šaraba, Todorović, Lekić, Andrić, Sušić, Vuković, Stojanovski, Ristić. Trener: Borče Sredojević. Nedostaju: Akufo (crveni karton), Aničić (povreda). 

EFE? 4K@=H Stadion Bare u Čitluku. Početak u
14.30. Sudija: Husein Terzić (Travnik). OLIMPIC: Fejzić, Muharemović, Suljević, Vidović, Dučić, Đurić, Zolj, Bučan, Harba, Smajić, Kapić. Trener: Nedim Jusufbegović. Nedostaju: Regoje (c. karton), Škaljić (ž. kartoni), Pliska (povreda). RUDAR PRIJEDOR: Tripić, Šodić, Janković, Veinović, Jevtić, Ramić (Stambolija), Rovčanin (Žerić), Mirović, Tosunović, Mikić, Kantar. Trener: Dragan Radović. Nedostaju: Kotaran, Kujundžija (povrede).

ŽELJEZNIČAR Jesenji prvak dočekuje Široki Brijeg na Grbavici

,AH>E E @IE EE @IE JEJKK
U pet posljednjih utakmica “Plavi” nisu savladali ekipu sa Pecare

Bajano dok je igrao za Široki: Šansu će čekati na klupi

Iako smatra da je euforija prije derbija pozitivna, Amar Osim pokušava umiriti strasti uoči današnjeg okršaja Željezničara i ŠirokogBrijega, prvoplasirane i drugoplasirane ekipe na tabeli. - Istina je da imamo seriju od 17 utakmica bez poraza, ali Široki Brijeg je 16 mečeva neporažen. Tri posljednje utakmice smo izgubili od njih, već pet ih nismo dobili. Znači, bit će izuzetno teško. Utakmica ne mora biti presudna za osvajanje titule, ali će svakako biti veoma važna, jer će eventualni pobjednik steći veliku prednost i samopouzdanje - smatra trener Željezničara. Blatnjavi teren na Grbavici bit će veoma težak za igru, ali prema mišljenju Osima, to neće donijeti pre-

ŽAAEč=H A F@ LAćE FHEJEI
Silno sam želio s bratom Vagnerom odigrati barem polusezonu, kaže Bajano
- Željezničar je pod većim pritiskom, oni moraju razmišljati o tome što ako im se dogodi poraz. Ovo, naravno, nije prijetnja, ali je svakako dobro da ćemo biti manje opterećeni. A to znači da u ovoj utakmici možemo dobiti veoma mnogo. Ovim je riječima trener Širokog Brijega Branko Karačić na jučerašnjoj konferenciji za medije najavio današnji derbi na Grbavici dva prvoplasirana sastava. Pred novinare je izašao i Brazilac Rikardo Bajano (Ricardo Baiano), povratnik u redove Širokog Brijega, kojeg igrači i navijači Želje vrlo dobro pamte. Naime, zbog njegovog gola na Pecari (1:0), Željezničar je izgubio šampionsku utrku s Leotarom 2003. - Silno sam želio s bratom Vagnerom odigrati barem polusezonu zajedno. Evo, to se i dogodilo. Što se tiče derbija, mislim da su naši izgle1. Željezničar 15 11 2. Široki B. 3. Sarajevo 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Čelik 8. Velež 9. Zvijezda 10. Rudar 15 10 15 9 15 9 15 7 15 7 15 6 15 5 15 5 15 5

Trener Širokog Branko Karačić

6=>A=
2 4 2 2 6 3 4 4 4 3 1 6 4 4 4 1

2 33:10 35 26:7 34

4 28:14 29 4 25:13 29 2 26:17 27 5 20:13 24 5 17:18 22 6 17:18 19 6 16:18 19 7 15:20 18 9 6 8 8 9:25 16 9:14 15 9:16 13 9:16 13

2JHA>= Fć =LE=č=
Najvatreniji navijači Željezničara bit će smješteni na sjevernu tribinu, jer MUP nije izdao dozvolu da budu na južnoj. Na sjever će moći ući i oni koji imaju godišnje i polugodišnje ulaznice za jug, a pojedinačna ulaznica koštat će 8 KM. - Pomoć navijača izuzetno nam je potrebna, nadam se da navijači neće biti tanki kao jesenas, moram to reći, jer smo samo protiv Sarajeva došli do pobjede uz njihovu veliku podršku. Sada će nam svaka utakmica biti od presudne važnosti i zato očekujem podršku s tribina, koja bi nam mnogo značila. Neka ovo bude apel, poziv - rekao je Osim.

Grbavica: Neuvjetan teren neće biti prednost nijednoj ekipi

dnost nijednoj ekipi. - Teren neće odgovarati ni nama ni njima. Prva utakmica polusezone uvijek je specifična, teško je pretpostaviti kako će ekipe izgledati na terenu. Široki Brijeg sam gledao, ali na mnogo boljim terenima nego što će biti Grbavica. Vidjet ćemo kako će se ko prilagoditi - smatra Osim te dodaje da bi mu rezultat od 1:0 značio kao da je

Sutra su na programu tri utakmice 16. kola Premijer lige BiH u nogometu. Parovi: GOŠK - Slavija (14.30 sati), Sloboda Sarajevo (14.30), Zrinjski - Travnik (14.30).

5KJH= JHE KJ=E?A

(Foto: S. Jordamović)

5:0, jer bi, u tom slučaju, Željezničar imao bolji međusobni skor od rivala (na Pecari izgubili sa 1:2). Kapiten Mirsad Bešlija optimista je uoči današnjeg duela. -Odlično smosepripremili i želimo nastaviti niz. Široki Brijeg je dobra ekipa, doći će da se nadigravaju, ali siguran sam da možemo ostvariti zacrtani cilj i odigrati dovoljno kvalitetno za pobjedu. Z. Š.

11. Sloboda 15 5 12. GOŠK 13. Leotar 14. Kozara 15. Travnik 15 3 15 3 15 3 15 3

8 20:31 13

Hadžiabdić i Osim tokom druženja na Grbavici

Od danas će navijači Željezničara moći kupovati klupske artikle u specijaliziranoj prodavnici “Fan shopu” - koji će se nalaziti na sjevernoj tribini stadiona Grbavica. “Fan shop” je zvanično otvoren jučer, a tim povodom održano je druženje legendi kluba,sadašnjeg rukovodstva, predstavnika sponzora i medija.

’.= IDF’

di veliki. Željo je odlična ekipa, ali i Široki ima kvalitetnih igrača, nekoliko jakih individualaca koji mogu riješiti utakmicu - rekao je Bajano, koji će, najvjerovatnije, priliku da zaigra čekati na klupi. D. K. 

žA E A =KIJ=LEJE 4K@=H
Nikada više kandidata za naslov, ali klubovi nisu sigurni žele li u Premijer ligu
Današnjim utakmicama 16. kola nastavlja se takmičenje u Prvoj ligi Federacije BiH. Jesenji naslov osvojila je Krajina, ali male bodovne razlike sugeriraju da Cazinjani nisu jedini kandidatiza plasmanunajviši rang. Stoga se može zaključiti da će proljetni dio prvenstva ponovo, kao svoj najveći (jedini?) kvalitet, ponuditi veliku neizvjesnost u borbama za titulu i za opstanak. Na osnovu pogleda na tabelu moglo bi se zaključiti da nikada do sada nije bilo više kandidata za titulu, ali je činjenica da neki od vodećih klubova uopće nisu sigurni isplati li im se i hoće li ići na plasman u Premijer ligu. Ako ćemo cijeniti prema ozbiljnosti rada u pauzi, onda se ističe kakanjski Rudar, koji je imao odlične

Počinje proljetni dio Prve lige FBiH

$$

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

SLOBODA Darko Vojvodić nakon prolongiranja roka da izmire dugove

Duro: Pojačanje za Premijer ligu

2=HLE $ =

Nogometni savez BiH progledao je još jednom kroz prste Slobodi i prolongirao rok za izmirenje dugovanja kako bi Tuzlaci sutra mogli odigrati utakmicu 16. kola sa Sarajevom. Na preporuku Komiteta za normalizaciju, Disciplinska komisija odlučila je da Sloboda najkasnije do 30. aprila mora isplatiti svoje bivše igrače Stefana Gavarića (37.450 KM) i Damira Smajlovića (33.540 KM) te

0L== EJAJK DL== 1LE?E IEK
Gavarića i Smajlovića, prema novome, Tuzlaci moraju isplatiti do 30. aprila
mrtvih, jer se, s obzirom na praznu klupsku kasu, automatska suspenzija činila jedinom opcijom. - Hvala ljudima iz Komiteta, a ponajviše predsjedniku Ivici Osimu. Njihovim zaslugama smo preživjeli i samo zahvaljujući njima moći ćemo igrati protiv Sarajeva. Ispostavilo se da je državnom Savezu više stalo do Slobode nego ljudima iz Saveza Tuzlanskog kantona - reakcija je trenera Darka Vojvodića.

1. Krajina 15 2. Gradina 15 3. Čapljina 15 4. Orašje 15 5. Budućnost 15 6. Rudar 15 7. Vitez 15 8. Iskra 15 9. Bratstvo 15 10. Branitelj 15 11. Goražde 15 12. Jedinstvo 15 13. Famos SN 15 14. Omladinac 15 15. Krajišnik (-3) 15 16. UNIS 15

6=>A=

8 4 3 20:14 28 9 0 6 29:20 27 8 3 4 25:16 27 8 1 6 26:21 25 8 1 6 22:18 25 7 3 5 20:20 24 6 5 4 22:14 23 6 4 5 19:18 22 6 3 6 24:18 21 6 2 7 18:20 20 6 2 7 18:25 20 5 3 7 24:25 18 4 5 6 15:19 17 5 2 8 18:34 17 5 3 7 16:18 15 2 1 12 14:31 7

Danas, 14.30 sati: Jedinstvo - Rudar, Iskra Omladinac, Čapljina - Branitelj, Budućnost - Famos SAŠK Napredak, Gradina Krajišnik, Vitez - Orašje, Goražde - Krajina; srijeda, 21. mart: UNIS - Bratstvo. pripreme i zavidnu trgovinu igračima. Doveli su Adisa Ćulova, Kenana Nemeljakovića i Amela Pjanića iz Čelika, Bajru Spahića i Dženana Durakovića iz Veleža, Samira Duru iz Zrinjskog te se sa pravom mogu nadati naslovu. U borbi za opstanak vlada još veća gužva, a samo je UNIS-u ostalo da se nada čudu. Er. B. 

A IEA IA ' =FHE= =FEJ=JE “ŠJ= I=@=”
- Ljudi koji danas vode Slobodu, ne smiju sebi dozvoliti da iznevjerimo ukazano povjerenje. Sada ima poprilično vremena. Ne smije se desiti da 29. aprila ponovo dođemo u ovakvu izmiriti obaveze na ime plaćanja službenih lica i snimanja domaćih utakmica (skoro 15.000 KM). Tim s Tušnja jedini je premijerligaš koji nije u predviđenom roku izmirio dugove prema igračima po osnovu pravosnažnih presuda Apelacione komisije. Kako to naš narod kaže, Sloboda je zaradila dobre nafake. Ovom odlukom tuzlanski klub dignut je iz situaciju i zapitamo se: “Šta sada?” Tek se sada može vidjeti koliki su kapacitet ljudi u klubu. Ako nisu u stanju da se nose sa problemima, onda trebaju ići izričit je Vojvodić. On će se sada, kako ističe, napokon moći posvetiti pripremama za utakmicu i razmišljanjima o protivniku. - Do sada sam se bavio svimi svačim,a najmanjetaktikom i uigravanjem ekipe. Da me neko pogrešno ne shvati, svi kojima Sloboda duguje, imaju pravo da potražuju zarađeno i ja im, u tom smislu, nemam šta zamjeriti, koliko god nam to bilo bolno - kažeVojvodić. E. M.
Vojvodić: Sloboda može igrati sa Sarajevom

U Gradačcu igraju Zvijezda i Leotar

Današnja utakmica na stadionu Banja Ilidža u Gradačcu bit će zanimljiva i po tome što će na klupama debitirati treneri Zoran Kuntić u Zvijezdi i Borče Sredojević u Leotaru. Sredojević je, doduše, već u jednom mandatu vodio Trebinjce, dok je Kuntić nasljednik Dragana Jovića, novog učitelja Sarajeva. Uoči prvog izazova u Premijer ligi BiH Kuntić kaže: - Nastavak prvenstva dočekujemo u dobrom raspoloženju, svjesni činjenice da je pred nama veoma teška utakmica. Leotar nije ista ekipa kao jesenas, dosta su se pojačali. Vodi ih trener kojeg veoma cijenim. Naravno, igrat ćemo na pobjedu. I Sredojević hvali rivala te naglašava: - Zvijezda gaji stil igre koji do sada nije odgovarao našem timu. Nastoje da što 

ćA >EJE KIFAšEE K @A>EK KJEć EE 5HA@ALEć

Uz silne loše, iz Slobode stiže i jedna, za navijače lijepa vijest. Naime, blizu je realizacije transfer napadača Adina Džafića, nekadašnjeg mladog reprezentativca BiH. On je jesenas bio član Sarajeva, a nakon raskida ugovora, ove je zime neuspješno tražio inozemni angažman.

,ž=BEć = 6KšK

- Ovdje bih bio kod kuće. Bez obzira na sve okolnosti, Sloboda je veliki klub. Radujem se prilici da se do kraja sezone skrasim na Tušnju - kaže Džafić, koji bi, u slučaju da sve prođe bez problema, mogao zaigrati u drugom proljetnom kolu protiv Kozare u Bosanskoj Gradišci.

Osim što će biti hendikepirani činjenicom da prijedorskog Rudara neće dočekati na vlastitom stadionu na Otoci, fudbaleri Olimpica bit će oslabljeni neigranjem pola odbrane u prvoj utakmici nastavka Premijer lige. “Vukovi” će prvu domaću utakmicu u 2012. odi- 

KIKB>ACLEć >A F= @>H=A
grati u Čitluku, njihovoj standardnoj bazi, u kojoj godinama obavljaju pripreme. - U ovoj polusezoni želim računati na sve igrače, njih 21, koliko ih imam u kadru. No, tokom priprema i kroz ovaj dosadašnji period trenutno je 14 ili 15 onih koji mogu konkurirati. Zbog Čelni ljudi Rudara susreli su se s teškoćama u organizaciji puta u Čitluk, a zašto, pojašnjava sportski direktor Milenko Janković. - Isprva smo prihvatili zahtjev Olimpica da se utakmica igra u nedjelju u Čitluku i isplanirali smo put. Kada smo od NSBiH

Olimpic će ugostiti Prijedorčane u Čitluku

4K@=HLA JAšćA K HC=E=?EE FKJL==

Jusufbegović: Teren ne smije biti alibi

više drže loptu u svom posjedu. Svi, međutim, znaju da mi nemamo drugog izbora nego da u svakoj utakmici idemo na pozitivan rezultat. Dakle, interesira nas pobjeda - Sredojevićeve su riječi. Dž. D. - M. P.

w

Kuntić: Pohvale protivniku

obaviješteni da se susret mora odigrati u Sarajevu, promijenili smo plan. No, u četvrtak poslije podne NSBiH nas je obavijestio da ipak idemo u Čitluk, ali u subotu pa opet sve ponovo moramo utanačiti, od prijevoza do smještaja žali se Janković.

problema koje je većina klubova imala, nismo bili u mogućnost odigrati veliki broj utakmica pa se svi novi igrači nisu dovoljno uklopili, ali očekujem da kroz prvenstvo situacija bude povoljnija. Protiv Rudara ne igramona domaćemterenu, ali to ne smije biti alibi, očekujem da svi daju maksimum - kaže trener Nedim Jusufbegović. A. Č.

w 

=@EI= 2HAEAH EC= *E0

Utakmicama 16. kola nastavlja se takmičenje i u omladinskoj Premijer lige BiH. Subota: Slavija - GOŠK (kadeti u 12 sati, juniori u 14), Velež - Čelik (13 i 15); Nedjelja: Široki Brijeg Željezničar (12 i 14), Sarajevo - Sloboda (12 i 14), Kozara - Borac (11 i 13), Rudar Olimpic (12 i 14), Leotar Zvijezda (12 i 14); Srijeda: Travnik - Zrinjski (12.30 i 14.30). S. A.

Parovi 14. kola: Danas: Drina HE - Proleter, Sloga Modriča Maxima, Sloboda (MG) - Drina (Z), Laktaši Mladost, Rudar - Radnik (14.30 sati), Sutjeska - Podrinje (17); Sutra: Crvena zemlja - Sloboda (BN) (14.30). G. I.

2HL= EC= 45

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

$%

Međunarodni fudbal

EUROVIKEND Mančester siti će protiv Svonsija biti jači za argentinskog napadača

2LH=J= @AJE=
Bajern željno iščekuje povratak Bastijana Švajnštajgera, dok bi Karlos Tevez mogao zaigrati za Mančester siti
da u 12 susreta izvan Kamp noua. Do kraja je 13 kola, a Realov impresivni niz Kataloncima ne nudi mnogo nade u promjenu stanja na vrhu, jer su u posljednjih 25 nastupa samo triput propustili uzeti sva tri boda. - Osjećamo se jakim, ali ne i nepobjedivim. Mnogo nas je ekipa ove sezone pobijedilo, u zaostatku smo od 10 bodova iza Reala, što je dokaz da definitivno nismo nedodirljivi - rekao je Barcelonin veznjak Čavi (Xavi). Real, koji ima 20 pobjeda u 21 posljednjoj utakmici u Primeri, putuje Betisu, čiji su fudbaleri do sada postigli manje golova nego sam Kristijano Ronaldo (Cristiano) (29 naspram 30). Juventus je za svoj bilans bez poraza u Seriji A ove sezone zaslužio sve komplimente, ali pet remija u posljednjih šest susreta prijeti da “staru damu” u ključnom dijelu sezone izbaci iz tračnica. Torinski tim nepredvidivoj Đenovi putuje s dosta problema sa povredama. Miralem Pjanić (Roma) i Senad Lulić (Lacio) mirovat će zbog povreda.
Ranijeri: Linč medija

Ne tako davno ideja o povratku Karlosa Teveza (Carlos) u dres Mančester sitija djelovala je nezamislivo, ali upravo bi se to moglo desiti u nedjelju, kada će lider engleske Premijer lige gostovati Svonsiju. Nakon nekoliko burnih i medijski eksponiranih svađa s Robertom Mančinijem (Mancini), odmetnuti Tevez je smirio tenzije, a kako tvrdi trener rezervnog tima Endi Velš (Andy Welsh), na treninzima je više nego profesionalan.Toznači daćeEdinDžeko dobiti još jednog konkurenta za mjesto u prvoj ekipi. Nakon domaćeg poraza od Atletika, Mančester junajted dočekuje Vest Bromvič, koji je u posljednje vrijeme u dobroj formi.

Masimo Morati

4=EAHE E= F@HšK

Barca u Santanderu
Nakon što je uzdrmala Evropu pobjedom nad Bajerom od 7:1, u kojoj je Lionel Mesi (Messi) zabio pet golova, Barcelona se okreće potjeri za Realom u španskoj liTevez: Smirio tenzije i vrijedno radi

gi, u kojoj ne pruža ni približno iste predstave kao u

Evropi. Na gostovanje Rasingu, koji se očajnički bori

za svaki bod, putuju sa statistikom od samo pet pobje-

2=HLE E I=JE?=
Engleska
SUBOTA: Bolton Kvins park rendžers (13.45 sati), Aston vila Fulem, Čelzi - Stouk, Sanderlend - Liverpul, Volverhempton - Blekburn (16), Everton - Totenhem (18.30). NEDJELJA: Mančester junajted - Vest Bromvič, Svonsi - Mančester siti (15), Norvič - Vigan (17). PONEDJELJAK: Arsenal - Njukasl (21).

Francuska
Sinoć: Ažaksio - Marsej. SUBOTA: Evijan - Sošo, Nica - Nansi, Brest - Bordo, Tuluz Lorijen, Valensijen - Sent Etjen (19), Lion - Lil (21). NEDJELJA: Dižon - Pari Sen Žermen, Ren - Okser (17), Monpelje - Kaen (21).

Leče, Atalanta - Parma, Katanija - Fiorentina, Čezena Sijena, Đenova - Juventus (16), Lacio - Bolonja, Novara - Udineze (20.45).

Hanover (15.30), Šalke Hamburg (17.30).

Predsjednik Intera Masimo Morati (Massimo Moratti) negirao je da je počeo razgovore sa potencijalnim kandidatima koji bi mogli zamijeniti sadašnjeg trenera Klaudija Ranijerija (Claudio Ranieri). - Treneru nije lako da radi kada mediji stalno pišu o njegovoj smjeni. Nismo kontaktirali nijednogdrugog stručnjaka,jer Ranijeri ima moju punu podršku - rekao je Morati. Kao mogući kandidati za novog trenera Intera, u lokalnoj štampi spominjali su se Portugalac Andre Viljaš-Boaš (Villas-Boas) i Francuz Loran Blan (Laurent Blanc).

Španija
SUBOTA: Malaga Levante, Real Sosijedad Saragosa (18), Sporting Sevilja (20), Betis - Real Madrid (22). NEDJELJA: Atletiko - Granada, Espanjol - Rajo (12), Valensija - Majorka (16), Rasing - Barcelona (18), Osasuna - Atletik (21.30). PONEDJELJAK: Viljareal - Hetafe (21).

Bez Salihovića
U Njemačkoj, Jup Hejnkes (Jupp Heynckess) s nestrpljenjem čeka povratak Bastijana Švajnštajgera (Bastian Schweinsteiger), čija je povreda pokrenula crni niz Bajerna. Ako njemački gigant ne pobijedi Hofenhajm, koji će ponovo biti bez suspendiranog Sejada Salihovića, suočava se s opasnošću da im Borusija pobjedom u Augsburgu pobjegne na više odsedambodova. (M. T.)

Loša situacija

Njemačka
Sinoć: Štutgart - Kajzerslautern. SUBOTA: Keln - Herta, Bajern - Hofenhajm, Borusija Menhengladbah - Frajburg, Majnc Nirnberg, Volfsburg - Bajer (15.30), Augsburg - Borusija Dortmund (18.30). NEDJELJA: Verder -

Rasing otpustio trenera
Španski prvoligaš Rasing saopćio je da je zbog loših rezultataotpustio trenera Huana Hozea Gonzaleza (JuanJose) te daće ekipu voditi pomoćnici Fede Kastano (Castano) i Pablo Pinilos (Pinillos). Ovaj stručnjak na klupu Rasinga došao je u novembru prošle godine umjesto Hektora Kupera (Hector Cuper). Rasing od prošlog ljeta ima velike finansijske probleme, jer je tada ušao u stečaj i ima dug od 33 miliona eura.

Italija
Sinoć: Kjevo - Inter, Napoli - Kaljari. SUBOTA: Palermo - Roma (20.45). NEDJELJA: Milan - 

KLAJKI FHA@L@E CK>EJEA CK >H=EJE š I= '#" EE= AKH= EKI= @AIAJ C@E=
Dugovi italijanskih klubova prošle sezone su porasli za 50 odsto, pokazala je godišnja studija lista u sezoni 2010./11. izgubili „Gazzetta dello Sport“. dodatnih 285 miliona eura, Prvoligaški kolektivi su dok su u prethodnoj zabilježili minus od 193 miliona. Najveće zasluge za to pripadaju vodećoj trojci Juventusu, Interu i Milanu, koji su pretrpjeli najveće gubitke. Tako je klub iz Torina izgubio 95,4, najviše zbog novog stadiona, ali i plaća fudbalera, koji troše čak 89 odsto Juventusovog budžeta. Inter je bilježio minus od 86,8, a Milan od 69,8 miliona eura. Ovo je vrlo zabrinjavajući podatak za italijanske klubove, pošto sljedeće sezone na snagu stupa UEFA-in finansijskifer-plej. (M. T.) Novi stadion Juventusa povećao dugove kluba

Poslovanje italijanskih klubova u prošloj sezoni

Golman Čelzija Petr Čeh

Malerozni Englez

Kraj sezone za Dosona
Odbrambeni igrač Totenhema i reprezentacije Engleske Majkl Doson (Michael Dawson) propustit će ostatak sezone zbog teže povrede. Doson je na utakmici engleskog FA kupa protiv Stivenidža (3:1) pokidao ligamente skočnog zgloba i odsustvovat će između 10 i 12 sedmica. Malerozni defanzivac tek je nedavno zaigrao nakon četveromjesečnog oporavka od povrede Ahilovetetive. (M. T.)

Čeh: Zadovoljan sobom

Golman londonskog Čelzija i češke reprezentacije Petr Čeh (Cech) rekao je da može igrati na vrhunskom nivou još10 godina. - Već 11 godina zaredom igram na vrhunskom nivou, od čega osam u jednom od najboljih svjetskih klubova.

Kod golmana je važno da ima dobar refleks, snagu, brzinu i koordinaciju pokreta. To su parametri na osnovu kojih vidite jeste li još dobri. Golmani mogu održati isti nivo do 39. godine - rekao je 29-godišnji Čeh za sajt londonskog kluba. (M. T.)

Upravni odbor se podijelio Je li generalni sekretar stekao uvjete za penziju
Upravni odbor Karate-saveza Bosne i Hercegovine održao je sjednicu čija je tema bila odgovornost generalnog sekretara Dragoslava Dojčinovića zbog izjava nakon turnira “Rama Open” u oktobru prošle godine. Naime,na pitanjedaprokomentira incident s turnira, gdje nije dozvoljen nastup mladoj karatistkinji iz Bugojna zbog toga što je nosila maramu, Dojčinović je u odgovoru našem listu naveo i uvredljivu izjavu. - Samo što su naši muslimani veći od svih ostalih u svojim nastojanjima da naprave budale od sebe - ustvrdio je Dojčinović. Nakon žučne raspravena sjednicina kojojje diočlanova UO-a tražio suspenziju Dojčinovića, a dio pokušao minimizirati incident, zaključeno je da generalni sekretar, pod prijetnjom suspenzije, uputi demanti “Dnevnom avazu”. Za suspenziju su glasali Adnan Hadžić, Elvir Ferizović, Rašid Tihak, Senad Vuković i Faruk Ćupina, protiv su bili Merita Tirić, Selver Keleštura, Samir Ćatović, Dragan Vikić, Zdenko Klepić, Milorad Marković i Marko Vujović. Drugi je zaključak da predsjednik Saveza Dragan

,čELEć >A IKIFAEA E FHA@ KLHA@ELA E=LA

Burna sjednica Karate-saveza BiH

$&

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

TENIS Kvalifikacijskim mečevima počinje ATP čelendžer u Sarajevu

ČAJLHE?= >D ECH=č= K C=L JKHEHK
Mirza Bašić i Damir Džumhur osigurali direktan plasman
Osim Andreasa i Karola Beka, igrača iz top 100, nastupit će i Mihael Berer (Michael Berrer) - 115. na svijetu, Danijel Brands - 125., te Dastin Braun (Dustin Brown) - 175. igrač ATP liste. - U Sarajevu su nastupali i neki od najboljih igrača današnjice, Novak Đoković, Tomaš Berdih (Tomas Berdych), Žo-Vilfred Tsonga (Jo-Wilfried Tsonga), Rišar Gaske (Richard Gasquet), Robin Soderling... Prošlogodišnji pobjednik Amer Delić omogućio je da se zastava naše zemlje pojavi i na Mastersu u Indijan Velsu. To je najbolja promocija i turnira, i grada, i države - istakao je Haris Kafedžić, član Organizacionog odbora turnira.

Dojčinović: Sporan radni staž

Vikić uputi zahtjev Zavodu zapenzijsko iinvalidskoosiguranje kako bi se utvrdio Dojčinovićev tačni radni staž, odnosno je li generalni sekretar stekao uvjete za odlazak u penziju. - Na sjednici su prezentirani dokumenti iz kojih se vidi da Dojčinović ima 40 godina i tri mjeseca radnog staža, odnosno da ispunjava uvjete za penziju. Dojčinović je prethodno tvrdio da to nije tačno, odnosno da je riječ o dvije godine manje. Zato smo odlučili zatražiti da nam nadležna služba dostavi dokument iz kojeg ćemo vidjeti stvarno stanje - rekao je član Upravnog odbora Elvir Ferizović.

Deseti jubilarni teniski ATP čelendžer “BH Telecom Indoors” počet će danas u Sarajevu mečevima kvalifikacija. Prvi put u glavnom žrijebu nastupit će čak četvorica bh. tenisera. Mirza Bašić i Damir Džumhur osigurali su svoje mjesto plasmanom na ATP listi, dok će organizatori uručiti specijalne pozivnice (“wild card”) Tomislavu Brkiću i Aldinu Šetkiću. - Nadamo se da će naši igrači, uz podršku publike, ostvariti dobre rezultate. Prema rejtingu, favoriti za osvajanje su Nijemac Andreas Bek (Beck) i Slovak Karol Bek (Beck) - rekao je Senad Hadžimešić, direktor turnira, koji organizira Teniski klub Sporting.

Delić neće braniti prošlogodišnju titulu

Kakanj će u subotu i nedjeljubiti domaćinfinalnogturnira Kupa Bosne i Hercegovine za odbojkaše. Za naslov će se boriti dva brčanska tima Mladost i Brčko Jedinstvo, zatim Modriča Optima te domaćin Kakanj, koji brani trofej. U subotnjim polufinalnim susretima sastaju se Brčko Jedinstvo - Modriča Optima (15.30 sati) i Kakanj - Mladost (18). Finale je u nedjelju od 16 

== žAE FAJE JHBA

Finalni turnir Kupa BiH za odbojkaše

sati. - Mi smo favoriti i to ćemo pokazati na parketu. U polufinalu igramo protiv Mladosti, ekipe koja nasje jedina porazila uprvenstvu,i tojedodatnimotiv da moji igrači pruže maksimum i izbore finale. Respektiramo sve protivnike, ali vjerujem da ćemo odbraniti trofej i po peti put zaredom osvojiti pehar - kažetrener Kaknja NenadKovačević. M. Ko.

Amin Sijerčić u kadetskoj selekciji

Trener rukometaša Čelika Miroljub Miki Filipović, koji je prošle sezone izborio s ekipom ekspresan povratak u Premijer ligu, ponovo je pod pritiskom. Uprkos činjenici da su Zeničani drugi na tabeli, u slučaju večerašnjeg poraza u Maglaju, bit će mu uručen otkaz. - Očekivanja su velika, prema mome mišljenju i prevelika. Stvorila se nervoza. Nastavljam raditi svoj posao, a uprava ima pravo donositi odluke kakve želi. I zimus sam, kada su iz kluba odlazili Emir Šahinović i Edin Bajra-

.EEFLEćK J= K )AH ,AEć IKč=K FH== ECK>E @ 5AA
Nakon štoje prošao kvalifikacije i ušao u glavni turnir Mastersa tenisera u Indijan Velsu (5,5 miliona dolara), Amer Delić poražen je u prvom kolu od Izraelca Dudija Sele. Naš najbolji teniser dobio je prvi set sa 6:2, a onda je izgubio preostala dva sa 0:6, 2:6. Delić je nekoliko puta tražio ljekarski tajm-aut, ali nije želio predati meč nego je ostao na terenu do kraja. - Prošle sedmice primio sam šest injekcija u vilicu, jer sam imao male operacije zuba, a poslije toga sam morao piti lijekove. Nisam imao probleme sa snagom, ali je-

Trener Čelika pod pritiskom

Masters tenisera u Indijan Velsu

Filipović: Prevelika očekivanja

Prvi put u historiji Košarkaškog kluba Radnički iz Goraždajedanigrač dobiojepoziv u državni tim. Amin Sijerčić priključit će se ovog vikenda kadetskoj reperezentaciji Bosne i Hercegovine u dvodnevnom trening-kampu na Ilidži. - Mnogo mi znači poziv i zahvalan sam svima koji su me podržavali - kaže Sijerčić.

6HAKJ= = DEIJHEK 4=@EčC E /H=ž@=

Bit će to provjera druge grupe kandidata za dres selekcije koja će u julu nastupiti na Evropskom prvenstvu divizije B u Rumuniji.Nakon kadeta, u ponedjeljak i utorak nove kontrolne treninge na Ilidži imat će i kandidati za juniorsku selekciju koja će u avgustu biti domaćina EP-a divizijeB u Sarajevu. E. A.

U večerašnjim utakmicama 20. kola sastaju se: Goražde - Gračanica (19 sati), Derventa - Krivaja (19), Zrinjski - Sloga (19), Vogošća - Leotar (19), Bosna Prevent - Konjuh (19), Maglaj - Čelik (19.30) i Prijedor - Gradačac (20).

2=HLE

mović, nudio da idem u paketu s njima - kaže Filipović te dodaje dase nemačega stidjeti i da je pošteno radio i radi svoj posao. Svjestan je da je konkurencija za prva tri mjesta, koja vode u Ligu za prvaka BiH, sada povećana. Uz neprikosnovenu Slogu (48 bodova), u igri su i Čelik (41), Zrinjski (39), Goražde (38) pa možda i Gradačac(37). V. B.

sam sa stomakom, posebno zato što sam tri dana zaredom igrao mečeve. Žao mi je, jer sam propustio veliku šansu, ali šta je, tu je, idem dalje. Bitće jošturnira - rekao nam je Delić, koji će naredni turnir igrati na ATP čelendžeru u Dalasu (125 hiljada dolara), a zatim se nadakako ćedobiti mjesto u kvalifikacijama za Masters u Majamiju. Delić će ući u historiju kao prvi igrač koji je pod zastavom Bosne i Hercegovine nastupao u glavnom žrijebu jednog od turnira iz Masters serije. Z. Š.

Košarkaški vikend
w
Prvenstvo BiH za košarkaše (24. kolo):Subota: Čelik - BosnaASA BHT(19sati), Igokea-Brotnjo (19),VardaHE -Vogošća (19.30), Borac - SL Takovo Leotar (20). Nedjelja: Zrinjski - Mladost (18), Servitium - Hercegovac (19). Jadranska liga za košarkaše (24. kolo): Subota: Crvena zvezda - Cibona (17), Zlatorog - Radnički (18), Helios - Krka (18), Makabi - Zagreb (18), Široki WWin - Cedevita (18), Budućnost Hemofarm (19). Nedjelja: Olimpija - Partizan (20).

Prvog dana Svjetskog dvoranskog prvenstva u atletici, koje je jučer počelo u Istanbulu, oboje naših predstavnika brzo je okončalo nastupe. Olimpijac Hamza Alić u bacanju kugle nije se uspio

)Eć JA I= IHED &&
plasirati u finale. U kvalifikacijama je ostvario skromne rezultate 18,49 i 18,80 metara, uz jedan prijestup, što mu je bilo dovoljno tek za 20. mjesto u konkurenciji 23 takmičara. Osmorica su prošla u borbu za naslov. Ispao je i Asmir Kolašinac iz Srbije, svojevremeno član AK Sarajevo, koji je sa 19,70 metara zauzeo 12. poziciju. Prema očekivanju, ni naša sprinterka Gorana Cvijetić u utrci na 60 metara s

Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici

w

,žK@ AEJ= K 5=H=ALK

Skoro 150 džudista i džudistkinja nastupit će na Prvenstvu BiH, koje će se u nedjelju sa početkom u 11 sati održati u sarajevskoj dvorani “Ramiz Salčin”. Kako je istaknuto najučerašnjoj konferenciji za novinare, konkurencija će biti veoma jaka s obzirom na to da će se takmičiti svi najbolji (Amel Mekić, Ibro Miladin, Larisa Cerić, Eldin Omerović, Dejana Komljenović, braća Lukač, Sabina Haračić, Dea Miletić, sestre Sejdinović...).

preponama nije uspjela proći u polufinale. Ona je sinoć trčala u trećoj kvalifikacijskoj utrci i s vremenom 8,89 sekundi bila pretposljednja, završivši ukupno kao 26. od 28 atletičarki. V. B.

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 10. mart/o`ujak 2012.

$'
Izjava dana
- Svakog jutra kad se probudim i krenem na trening, ne mislim na Đokovića.
(Španski teniser Rafael Nadal o najvećem rivalu, koji ga je pobijedio sedam puta zaredom)

Ofsajd

Premijer liga je obavijestila menadžera Mančester junajteda Aleksa Fergusona (Alex) da ne smije govoriti o potencijalnim kandidatima za mjesto selektora Engleske. Pravila lige zabranjuju menadžerima pod ugovorom da komentiraju takve stvari, a Ferguson je nedavno izjavio da bi trener Totenhema Hari Rednap (Harry Redknapp) bio idealno rješenje za selektora. No, drugi treneri koji su podržali Rednapa, za sada nisu dobili slično upozorenje. 

=>H== = .AHCKI=

Foto dana

Vijest u brojci
Amerikanka Šonti Hauard tokom takmičenja u skoku uvis na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu

Engleske vlasti objavile su da će 2.481 registrirani huligan na Otoku uoči Evropskog fudbalskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini ove godine morati predati svoje pasoše kako bi im bilo onemogućeno da putuju na Euro. U periodu od 29. maja do 1. jula oni neće moći napustiti Otok. 

"&

BOKS Muamer Hukić ipak ne ostaje u teškoj kategoriji

2HAIK@E FHEJEI= FHJH= E JHAAH=
Da se nije vratio u kruzer, borac iz Sjenice ostao bi bez titule u WBO verziji

Svjetski kup za skijašice

Muamer Hukić, alijas Marko Huk (Huck), donio je odluku - vraća se u kruzer-kategoriju! Iako je prije nekoliko dana za naš list izjavio da će, vjerovatno, ostati među teškašima, 27-godišnji bokser iz Sjenice, koji nastupa pod njemačkom zastavom, ipak je odlučio da će njegov impresivni nastup od 25. februara, ali i kontroverzni poraz od WBA prvaka Aleksandra Povetkina, ostati za sada jedini izlet u najtežu kategoriju. Nakon ove borbe, Hukić je imao rok od deset dana da informira WBO federaciju o tome hoće li braniti titulu u kruzeru ili će definitivno prijeći u tešku, što bi automatski značilo gubitak pojasa. Odluku je donio nakon sastanka sa promotorom Vil-

Von: Najbrža u utrci veleslaloma

Hukić pogađa Povetkina: Samo jedna borba među teškašima

2LAJE IJ=A F?E=
Hukićev promotor Sauerland izjavio je da povratak među teškaše, posebno revanš sa Povetkinom, ostaje opcija. No, kako je Rus dužan braniti titulu protiv bivšeg prvaka, Amerikanca Hasima Rahmana, Hukićev meč sa Povetkinom ne bi došao na red prije jeseni. Sauerland kaže da bi se Hukić zbog toga prvo mogao boriti u kruzeru protiv Afolabija, a zatim vratiti u tešku kategoriju. - Vjerujemo da je odbrana WBO pojasa najbolji izbor. Sa 27 godina, Marko je još mlad za boksera. Uvijek se može prebaciti u višu kategoriju - rekao je Sauerland.

fridom Sauerlandom (Wilfried), trenerom Ulijem Vegnerom (Ulli Wegner) i ostalim saradnicima. - Namjeravao sam se boriti u teškoj kategoriji, ali me je moj tim uvjerio da ostanem u kruzeru. Takvom odlukom sam zadovoljan. Radujem se što ću nastaviti dominaciju i imati šansu uništavati protivnike. Počet ću s Afolabijem. On je opasan borac, ali protiv mene nema šansi - rekao je Hukić (34 pobjede, 2 poraza,

25 nokauta u profesionalnoj karijeri). Naime, Hukićev naredni rival bit će Britanac Ola Afolabi, koji je u meču za privremenog WBO prvaka u kruzeru nokautirao Rusa Valerija Brudova, a kojeg je Muamer jednom već porazio. Da je Hukić ostao među teškašima, 32-godišnji Afolabi i zvanično bi preuzeo njegov naslov. Hukić je od osvajanja titule 2009. imao čak osam uspješnihodbrana. (E. J.)

Amerikanka Lindzi Von (Lindsey Vonn) jučerašnjom pobjedom u utrci veleslaloma u švedskom Areu po četvrti put u karijeri postala je prvakinja Svjetskog kupa za skijašice. Von (27 godina) ima 554 boda više od drugoplasirane Slovenke Tine Maze, koja u preostalih pet takmičenja do kraja sezone može osvojiti maksimalno 500. Von, koja je u Svjetskom kupu prethodno trijumfovala 2008., 2009. i 2010., osvojila je ove godine titule još u spustu i superkombinaciji, a ima šansu da se domo-

ČAJLHJ= JEJK= = E@E 8

gne i naslova u superveleslalomu i veleslalomu. Rezultati: 1. Lindzi Von (SAD) 2:28,00, 2. Federika Brinjone (Italija) 2:28,48, 3. Viktorija Rebensburg (Njemačka) 2:29,05, 4. Tesa Vorli (Francuska) 2:29,38, 4. Ana Feninger (Austrija) 2:29,38... Poredak: Svjetski kup: Lindzi Von (SAD) 1.808, Tina Maze (Slovenija) 1.254, Marija Hefl-Riš (Njemačka) 1.075... Veleslalom: Viktorija Rebensburg (Njemačka) 550, Lindzi Von (SAD) 455, Tesa Vorli (Francuska) 396... (E. J.)

Japanac Daiki Ito pobjednik je takmičenja Svjetskog kupa u skijaškim skokovima u norveškom Trondhajmu. Do četvrte pobjede u sezoni Ito je došao skokovima dužine od 137,5 i 141 metra (295,1 bod), postigavši novi rekord skakaonice. Drugo mjesto

,=EE 1J EIFHA@ .H=J=C=

Skijaški skokovi u Norveškoj

osvojio je Nijemac Rihard Frajtag (Richard Freitag, 140,5/133,0, 287,9), a treće Švicarac Simon Aman (Ammann, 132,5/140,0, 285,3). U Svjetskom kupu sa 1.269 bodova vodi Norvežanin Anders Bardal, koji je jučer bio četvrti.

Ito: Četvrti trijumf u sezoni

Prvi put u historiji Formule 1 testni vozač u jednoj ekipi bit će žena nakon što je Marija de Viljota (Maria Vilota) iz Španije 8. marta, na Dan žena, potpisala ugovor s ekipom Marussia. De Viljota se prethodno takmičila u nekoliko serija, uključujući špansku Formulu 3, 24 sata Dajtona, a prošle godine testirala je Renault R29 na stazi

,A 8EJ= FHL= žA= JAIJE L=č K .HKE 

Potpisala ugovor 8. marta

Pol Rušar. Marija je kćerka bivšeg vozača F-1 Emilija de Viljote (Emilio), koji se takmičio sredinom sedamdesetih, ali bez uspjeha. Nijemac Timo Glok (Glock) i debitant iz Francuske Šarl Pik (Charles Pic) vozači su Marussie za novu sezonu koja počinje 18. marta utrkom za Veliku nagradu Australije. (A. Č.)

SUBOTA 10. 3. 2012.

21.50
FILM, TV ALFA-Mreža
10.20 FESTIVAL CIRKUSA 21.10 FILMOVI JACKIEA CHANA 21.00 OTOK SMRTI 12.40 MAGNA AURA 19.50 [OPINGHOLI^ARKE 20.00 S DRUGE STRANE

BHT1
07.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 09.15 Prijatelji sa farme, animirana serija, 11/26, r. 09.25 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, prijenos 10.20 Festival cirkusa, revijalni program 11.20 Zdravo Robbie!, igrana serija, 9/37 12.10 BHT vijesti 12.25 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 2. utrka, prijenos 13.25 Engleska Premier liga, pregled 13.55 Nogomet: BH Telecom derby kola: @eljezni~ar - [iroki Brijeg, prijenos 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Chelsea Stoke City, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 EURO panorama 20.05 Moram spavat' an|ele, hrvatski igrani film 21.50 BHT vijesti 22.05 Kada te niko ne primje}uje, igrani film 23.30 Zdravo Robbie!, igrana serija, 9/37, r. 00.15 Moram spavat' an|ele, hrvatski igrani film, r. 01.55 Kada te niko ne primje}uje, igrani film, r. 03.20 Pregled programa za nedjelju

FTV
08.00 08.05 08.25 08.45 08.55 09.10 09.25 09.45 10.00 10.20 10.55 11.25 12.00 12.15 13.15 14.00 15.25 15.35 Vijesti Lutkokaz Piplinzi Mali spasioci An|elina balerina Moj veliki prijatelj Kralj dinosaura Poko Harveytoons Hayd u park Sarajevska hronika Mozaik religija, vjerski program Dnevnik 1 Crna krava, bijelo mlijeko, r. Melrose Place, igrana serija, 9. epizoda Atlantis, kanadski dokumentarni film Vijesti Michael Palin. Put oko svijeta za 80 dana, dokumentarna serija, 1. epizoda Usoljena govedina, francuski igrani film Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 6. epizoda /15/ An|elina balerina, crtana serija Loto, prijenos izvla~enja EUPM. Upravljanje ilegalnim migracijama slu`ba za poslove sa strancima, reporta`a Dnevnik 2 Nepobedivo srce, igrana serija, 6. epizoda Filmovi Jackiea Chana. ^uda, hongko{ki igrani film /12/ Vijesti Volim film, Let iznad kukavi~jeg gnijezda, ameri~ki igrani film /15/ Dnevnik 2, r. Pregled programa za nedjelju

TV ALFA
07.05 Jukebox 08.00 Top shop 08.10 Muzi~ki program 09.05 Top shop 09.15 TITO CRVENO I CRNO, dokumentarni program 16/24 10.10 Top shop 10.20 Hitovi 11.30 Vijesti 11.35 Auto vizija 12.15 Muzi~ki program 13.15 Na granici, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 17.05 Otok, igrana serija 18.05 Otok smrti, igrana serija 19.00 Vijesti 19.20 Jukebox 20.05 Hitovi 21.00 Otok smrti, igrana serija 21.50 Kriminalci na godi{njem, igrani film 23.40 CSI. New York, igrana serija 00.30 Astrologija

TV1
09.05 Junska no}, igrana serija 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, igrana serija 11.00 Vijesti 11.05 Junska no}, igrana serija 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u Saharu, dokumentarni serijal, ep. 6/13 12.40 Magna Aura, igrana serija, ep 6/13 13.00 Vijesti 13.10 Na granici, igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 23. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, igrana serija, 22. ep. 18.05 Otok smrti, igrana serija, ep. 4/13 (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 CSI. Las Vegas, igrana serija, 10. ep. 21.00 Otok smrti, igrana serija, ep. 5/13 21.50 Kriminalci na godi{njem, igrani film 23.40 CSI. New York, igrana serija, ep. 4/22 00.30 Pono}ne vijesti 00.45 Apokalipsa, igrani film 02.10 No}ni program

PINK BH
06.00 Svi psi idu u raj 2, ameri~ki animirani film 08.00 Fifi, crtani film 09.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija r. 10.00 Razvod na odre|eno vrijeme, doma}i film 12.00 Info top, informativni program 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Multimilioner, kviz r. 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, indijska serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 19.50 [opingholi~arke, reality emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Spa{eni, ameri~ki film

HAYAT TV
07.00 Fifi, crtani film, 11., 12. i 13. epizoda 07.30 Bumba, crtani film, 17. i 18. epizoda 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 46. epizoda 08.00 @ablja patrola, crtani film, 17. i 18. epizoda 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 8. epizoda 09.00 Garfield, crtani film, 47. - 51. epizode 10.00 Winx, crtani film, 50. epizoda 10.30 Bumba, crtani film, 11. epizoda 10.35 Gormiti, crtani film, 7. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 51. i 52. epizoda 12.00 Sjeverna svjetla, igrani film 14.00 Autoklub, automagazin 14.30 Svi na selo 14.58 Slijepa ljubav, igrana serija, 16 - 20. epizode 17.30 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ki show 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Cimer fraj, 3. epizoda 21.00 Prva ljubav, turski igrani film 23.00 Bledi mesec, igrani film 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo

Kriminalci na godi{njem
Heri Volters, londonski gangster, po{alje dvojicu irskih pla}enih ubica Kena i Reja da se prikriju u Bri`, u Belgiji, nakon {to im se izjalovio plan u londonskoj crkvi. Ken je vrlo iskusan u svom poslu, ina~e o~aran srednjovjekovljem, a gaji o~inski stav prema mladom Reju. Reju je dosadno i jedva ~eka povratak ku}i. Uloge: Brendan Glison, Kolin Farel, Ralf Fin

21.00
FILM, HAYAT TV

16.30 18.20 18.55 19.10 19.20

Prva ljubav
Turski primorski gradi}, 1990. Neo~ekivana posjeta njegovog davno izgubljenog brata Asafa remeti Azmi Arifoglu. Asaf je bio ratni zarobljenik ~etrdeset godina i Azmi je uspio da ga proglasi mrtvim kako bi se o`enio njegovom zaru~nicom Nevin. Nakon odluke Nevin da se vrati Asafu Azmi je povrije|en. Sukob trese cijelu porodicu.

19.30 20.10 21.10 23.20 23.35

01.45 02.15

23.35
FILM, FTV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
15.10 Bioskop. Bata @ivojinovi} 16.00 Vijesti 16.03 Vojna akademija, tv serija 17.00 Petkazanje 18.00 Hor “Kolibri”, muz. program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija, tv serija 21.00 Bez vize, prog. za dijasporu 21.30 TV lica...kao sav normalan svijet 22.30 Rezervisano vrijeme 23.00 Svijet sporta, sportski program 23.30 Jelen super liga, sport. program

Eurosport
12.30 Alpsko skijanje, S.KUP Kranjska Gora 13.15 Kros-kantri skijanje, S.KUP Oslo 14.30 Alpsko skijanje 15.15 Bijatlon, Svjetsko prvenstvo Ruhpolding 16.45 Atletika, S[ u Dvorani Istanbul 18.00 Ski skokovi, S.KUP Oslo 19.00 Biciklizam, Pariz-Nica 20.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico 21.00 Atletika, S[ u Dvorani Istanbul 22.00 Borila~ki sport

Eurosport 2
11.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico 11.30 Trka automobila 12.30 Kros-kantri skijanje 13.15 Snoubord, FIS Svjetski Kup 14.30 Fia wtcc, Monca 15.15 Svi sportovi, WATTS 15.30 Fudbal, Bajern Minhen Hoffenheim 17.30 Fudbal 18.30 Fudbal, FC Augsnburg Dortmund 20.30 Vijesti 21.00 Ski skokovi, S.KUP Oslo 21.45 Biciklizam 22.00 Dvoranski fudbal, Arena Futball League SAD

Sportklub
12.30 Najava Premier League 13.00 Real NBA 13.45 U`ivo. Premier League. Bolton QPR 16.00 U`ivo. Premier League. Sunderland Liverpool 18.00 Vijesti 18.20 U`ivo. Championship. Bristol City Cardiff 20.15 U`ivo. ATP Masters Indian Wells

Arena Sport 1
13.00 Fudbal Jelen Super Liga: Javor - Crvena Zvezda 15.00 Rukomet Bundes Liga: FlensnburgHamburg 17.00 Ko{arka Aba: Crvena Zvezda Cibona, prijenos 19.00 Fudbal Francuska: prijenos 21.00 Fudbal Francuska: Lyon Lille, prijenos 23.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 00.00 Ko{arka Ncaa: Big 12 Finale, prijenos

00.05
FILM, HRT 1
D`esika Martin prati svoga sina Rikija do {kolskog autobusa i vra}a se ku}i. Iznenada u njen dom provali nekoliko mu{karaca koje predvodi ~ovjek po imenu Itan. Ubiju ku}nu pomo}nicu i otmu D`esiku. Odvedu je u ku}u izvan grada i zatvore na tavan. Itan razbije tavanski telefon, a ona o~ajni~ki spaja `ice o kojima nema pojma i uspije nekoga nazvati.

Let iznad kukavi~jeg gnijezda
Osu|en zbog silovanja, Mekmarfi je preba~en u psihijatrijsku bolnicu, gdje grupna terapija bolni~arke Ra~ed i velike doze lijekova, prvenstveno umiruju}ih sredstava, oduzimaju pacijentima individualnost i svaku `elju da i{ta promijene.

Mobitel

22.05
FILM, BHT 1
23.30 JELEN SUPER... 18.00 SKI SKOKOVI 11.00 BICIKLIZAM 20.15 ATP MASTERS 15.00 RUKOMET

21.25
FILM, HRT2

National G.

MTV Adria

FOXlife
[tiklama do vrha O~ajne ku}anice Privatna praksa Privatna praksa Privatna praksa Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Jednom davno Jednom davno Uvod u anatomiju Uvod u anatomiju Seks i grad Sofi Parker Uprava

FOXCRIME
14.10 Imitator 15.00 Red i zakon. zlo~ina~ke namjere 17.30 Idili~ni grad 18.20 Idili~ni grad 19.10 D`ordan 20.00 Bouns 20.55 [ah-mat 21.45 Nepoznati 22.35 Prevaranti 23.25 Zlo~in 00.15 Opasni cimeri 01.07 Red i zakon. zlo~ina~ke namjere 01.50 Dekster

HBO
06.00 Svijet po Ionu B. 07.00 Jesse Stone. Bez kajanja 08.25 Dru`ba pravih gentlemana 10.10 Princeza 11.45 Sre}a, ep. 6 12.40 Wall Street. Novac nikad ne spava 14.50 Srcolomac 16.35 MaksimUm 18.10 Moja la`na `ena 20.05 Invictus 22.20 Machete 00.05 Green Hornet 02.05 Posrednici 03.55 Trilogija. Pjesme o neuzvra}enoj ljubavi

Kada te niko ne primje}uje
Kada shvati da njen brak propada, `ena }e utjehu potra`iti u zabranjenim stvarima. Usamljena ku}anica ~iji suprug `ivot utapa u alkoholu, odlu~it }e da uradi nezamislivo.Uloge: [eron Stoun, Timoti Haton, Dilan Bejker Reditelj: Rajan Eslinger

14.00 Dabrova brana 15.00 Pomorska patrola 16.00 Pomorska patrola 17.00 Megagra|evine 18.00 Megagra|evine 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Amazonski tsantsas 21.00 Tabu. Neobi~na ljubav 22.00 Tabu. Prostitucija 23.00 Tabu. Neprilago|eni 00.00 Amazonski tsantsas

12.10 MTV Express. Vatra 14.40 12.30 If You Really Knew Me Weekend 15.30 15.00 Flash Prank 17.10 Biggest!Hottest!Loudest!16.25 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 17.20 19.40 Jersey Shore Best 18.15 Of 19.10 20.30 Jersey Shore Best Of 20.05 21.20 Jersey Shore Best 21.00 Of 22.00 22.10 Karaoke Box 23.00 23.10 Behind The Music 23.50 00.00 MTV World Stage (R) 00.35 Red Hot Chili 01.15 Peppers 02.05

Otkucaji `ivota
Svako zna da je `ivot pri~a, no {ta ako ste samo lik neke pri~e? [to ako shvatite kako je `ivot ne{to dragocjeno i lijepo neposredno prije nego {to }ete ga (mo`da) izgubiti? Herold Krik nije slutio da }e sebi ikada postaviti ova pitanja.

SUBOTA 10. 3. 2012.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Nemate sluha za probleme svog partera. Mislite da vas umara svojim prohtjevima, pa i nje`nostima. Posao: I najmanja provokacija od strane kolega, dovoljna je za nepromi{ljene odluke i reakcije. Zdravlje: Odrecite se nekog poroka. Ljubav: Ako osoba do koje vam je stalo ima problema, budite uz nju. Treba joj va{a blizina, privr`enost. Posao: Trebate se upustiti u izvjesni rizik. Prihvatite i neizvjesne prilike, ako `elite ostvariti svoje ciljeve. Zdravlje: Stabilni ste i promi{ljeni. Ljubav: Osjetljivi ste na tra~eve, ogovaranja i mi{ljenje drugih ljudi o va{oj vezi. Ne obazirite se! Posao: Pripaziti {ta i pred kim govorite i izjavljujete u vezi posla. Pogotovo kad se radi o novcu. Zdravlje: Osjetljivi di{ni putevi. Ljubav: Previ{e dramatizirate svoju ljubavnu situaciju. Nesigurni ste u svoje ili partnerove emocije. Posao: Uz vi{e volje i koncentracije, shvatit }ete da posti`ete ne samo efikasne, ve} zadivljuju}e rezultate. Zdravlje: Nema razloga za brigu. Ljubav: Ako ste u vezi, budite manje sebi~ni. Posvetite se partneru, jer vas mo`da treba vi{e nego ikada. Posao: Iskoristite maksimalno svoju snala`ljivost i domi{ljatost. Na najboljem ste putu da unaprijedite status. Zdravlje: Rekreacija je odli~na preventiva. Ljubav: Nemojte dopustiti da vas lo{a iskustva iz pro{losti zaustave u prosperitetu ljubavi. Posao: Ne{to nervoznija situacija vlada u radnom okru`enju. Najvi{e nemira unosi jedna osoba. Zdravlje: Porast samopouzdanja. Ljubav: Jedna osoba petlja se u va{ `ivot. Objasnite da niko nije pozvan da ure|uje va{e emocije. Posao: Poku{avate srediti ili zatvoriti finansijsku konstrukciju. Niste osobito zadovoljni, ali ni nesretni. Zdravlje: Ne iscrpljujte energiju. Ljubav: Uklonite lo{e ostatke pro{losti. Nudi vam se ne{to novo i uzbudljivo, prava proslava ljubavi. Posao: Na rad vas, uglavnom, motiviraju finansije ili misao da }ete zbog povoljnosti sebi mo}i priu{titi vi{e. Zdravlje: Vi{e boravite na zraku. Ljubav: Osje}ate da su stvoreni uvjeti za rje{avanje problema. Ne volite da veza pati zbog pre{utkivanja. Posao: I planete podr`avaju svaku va{u aktivnost. Mo`ete se upustiti u sve {to je novo, izazovno. Zdravlje: Rekreacija }e odagnati nervozu. Ljubav: Oslobodite se sputanosti. Dopustite partneru da izrazi osje}anja i povede vas putem ljubavi. Posao: Skrivate prave namjere. Napokon poduzimate odlu~ne poteze. Ne pla{ite se rizika i neizvjesnosti. Zdravlje: Osje}ate se zadovoljno. Ljubav: Ne dopustite da vas isprovociraju la`i o va{oj vezi. Bitno je da postignete unutarnji mir. Posao: Pripazite kome posu|ujete novac ili poma`ete u poslu. Neko mo`e sve to zloupotrijebiti. Zdravlje: Prolazi lo{e raspolo`enje. Ljubav: Realniji ste, ne gubite se u labirintu snova. Otvoreno partneru govorite o svojim emocijama. Posao: Budite smireni. Ne nasjedajte na provokacije, pazite da ne izgubite ne{to va`no. ^uvajte se brzopletosti. Zdravlje: Uzimajte vi{e vitamina.

15.00

DANAS KINO...

19.30

DRUGA STRANA...

19.30

DNEVNIK

17.55

KO[ARKA

07.40

SMALLVILLE

11.15

ROBIN HUD

OBN
07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.20 Nebeski plesa~i , crtani film 07.40 Mixmaster, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Kornja~a Hero, crtani film 08.50 Dje~iji program 09.45 Ljepotica i zvijer, crtani film 10.40 Top shop 11.20 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.05 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 14.15 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 15.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 15.30 Na ~ekanju (16), igrani film 17.50 Dejana Talk Show, Tema.”Sr~ani udar”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Tajlandski ratnik (16), igrani film 22.30 Policijska pri~a (16), igrani film 00.10 Tajlandski ratnik (16), igrani film

AL JAZEERA BALKANS
07.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko 2 I dio, dokumentarni program,r. 08.00 Svijet umjetnika Libanon, dok. program, r. 08.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 ^as historije II dio, dokumentarni program, r. 17.00 Zaboravljani borci za slobodu II dio, dokumentarni program, r. 17.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje II dio, dokumentarni program 19.30 Druga strana Srbije, ep.16, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Svijet umjetnika Libanon, dokumentarni program, r. 22.00 Vijesti 23.05 Dogodilo se u Bopalu, dokumentarni program,r. 23.30 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje II dio, dok. program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 Druga strana Srbije, ep. 16, dokumentarni program, r. 01.30 Veterani - Ruanda, dokumentarni program, r.

HRT 1
09.21 Zaustavljene uspomene, dokumentarni film 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Ku}ni ljubimci 10.43 Skice za Maleziju, dokumentarni film 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 13.46 Prizma, multinacionalni magazin 14.31 manjinski Mozaik. Dalek je put do {kole 14.47 Jelovnici izgubljenog vremena 15.08 Eko zona 15.34 Attenborough i divovsko jaje, dokumentarni film 16.30 Euromagazin 17.00 Vijesti u pet 17.10 HAK - Promet info 17.19 Reporteri. Kako naftni koncerni uni{tavaju klimu! 18.22 Potro{a~ki kod 18.52 Globalno sijelo 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.10 Dan nezavisnosti, ameri~ki film 22.39 Najmo}nije `ene svijeta. Ruth Westheimer, dokumentarna serija 23.35 Dnevnik 3 23.55 Vijesti iz kulture 00.05 Mobitel, ameri~ki film 01.35 Filmski maraton. Osamnaest oru`ja kung-fua, film

HRT 2
08.26 Maharal - tajna talismana, serija za mlade 08.52 Mala TV 09.25 Kranjska Gora. Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 1. vo`nje 10.22 Trolovi, crtana serija 10.49 Shiloh 2. Shilohove zgode, film za djecu 12.25 Kranjska Gora. Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 2. vo`nje 13.28 KS Automagazin 13.58 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 14.30 Sje}anja jedne gej{e, ameri~ki film 16.54 4 zida 17.25 Direkt. Nesre}a 17.55 Ko{arka, ABA liga. [iroki - Cedevita, prijenos 19.45 Glazba, glazba...pop 20.00 Ciklus dokumentarnih filmova dobitnika Oscara. Carsko putovanje 21.25 Otkucaji `ivota, ameri~ki film 23.27 Mankellov inspektor Wallander 2, serija 00.55 Mladi glazbenik za Euroviziju, snimka 01.55 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi

Nova TV
07.40 Smallville, serija 09.35 Peppa, crtana serija 09.45 Peppa, crtana serija 09.55 Winx, crtana serija 10.20 Gormiti, crtana serija 10.45 Ptica trka~ica, crtana serija 11.10 Zauvijek susjedi, serija 12.55 Sinbad i Tigrovo oko, igrani film 15.10 Huk, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin 18.05 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.10 Smrtonosna po{iljka, igrani film 21.55 Cro cop - Uvodna emisija 22.30 Cro Cop vs. Ray Sefo, prijenos 23.00 Cro cop - Odjavna emisija 23.40 Vojnik, igrani film 01.35 Smrtonosno oru`je 2, igrani film 03.20 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeno show 04.20 Ezo TV, tarot show

RTRS
08.08 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.28 Graditelj Bob, crtana serija 08.48 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.44 An|elina balerina, crtana serija 10.00 Mali dnevnik Sova, program za djecu 10.30 U~ite engleski sa Ozmom, program za djecu 10.55 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.15 Robin Hud 3, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pravoslavlje - manastir Gomionica, religijski program 12.40 Kozarski etno, etno film 13.15 Berijevo naslje|e, ruski dokumentarni film 13.40 Iz iksa u iks, serija 14.05 Kocka je ba~ena, film 15.45 Dejvid Koperfild, serija 16.35 Akademija 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Poprokaut 18.10 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.55 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.05 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 22.00 Na rubu tame, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Na rubu tame, nastavak filma 00.10 Kocka je ba~ena, serija

MRE@A
08.05 Junska no}, igrana serija 09.05 Junska no}, igrana serija 10.05 Junska no}, igrana serija 11.05 Junska no}, igrana serija 13.10 Na granici, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 17.05 Otok, igrana serija 18.05 Otok smrti, igrana serija 21.00 Otok smrti, igrana serija 21.50 Kriminalci na godi{njem, igrani film 23.40 CSI: New York, igrana serija

20.00 Mu}ke, 1996. serijski program, 1/3 21.00 Globus, vanjsko-politi~ki magazin 21.30 Zlo~in i kazna, igrani film 00.30 Kovak box, igrani film 01.10 Odjava programa

HTV OSKAR C
08.05 Junska no}, serija 13.05 Na granici, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 16.10 Bonaventura 17.05 Otok, serija 18.05 Otok smrti, serija 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.00 Glazbeni program 21.00 Otok smrti, serija 21.50 Kriminalci na godi{njem, igrani film 23.40 CSI: New York, serija

Lifestyle TV 15.40 Reporta`a, arhiv TV KISS 16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Reporta`a TV KISS 17.05 OTOK,serija 18.05 Zagrljaj ljepote 19.05 FIS SHOP 19.10 Marketing 19.30 HRT DNEVNIK 20.05 Reporta`a, TV KISS 21.05 CSI, serija 22.00 [paljolska primera liga 00.00 No}ni program

BN
16.15 Subotom u 3, nastavak 17.55 Kao kod svoje ku}e 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2 19.55 Marketing 20.05 Vitafon 20.40 BiH I NATO, izazovi I perspektive 21.05 Tu|e sla|e 22.10 BN music stars 23.15 Dnevnik 3 23.30 Film

TV USK
10.15 Dance, dance, serija (r) 11.10 Alternativna medicina, dok. program 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.15 Igrani film 13.50 @ene, ljudi i ostali, serija, 2/17 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal, 68. em. 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija (r) 16.50 Top shop 17.05 Otok, igrana serija 18.05 Otok smrti, serija (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova, inf. program 21.05 Otok smrti, serija 21.50 Igrani film 23.50 Vijesti

KAKANJ
12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Yusuf, serija, r. 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Pozitivni formati 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Nade BH sporta 20.45 Marketing 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa Zemlje mira 22.00 Zanimljive pri~e 22.40 Mali oglasi 22.45 Marketing 23.00 Ovo malo sje}anja 00.00 Vijesti IC r. 00.00 Brzi i `estoki, film

TV OSM
11.35 Amor Latino, r. 12.20 Zdrav `ivot 13.20 TV Shop 13.45 Zodeks 14.00 Marketing 2 14.05 Bez cenzure 15.20 Marketing 3 15.25 Horoskop 15.30 Game zone 15.35 Portal 15.40 TV Vita Shop 16.00 Marketing 4 16.05 Vremenska prognoza 16.15 DW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Amor Latino, serija 18.20 Marketing 6 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.12 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.00 Irene Hass, serija 21.00 Scena 22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Film 00.30 Astro Show

TVSA
07.00 Mu}ke, serijski program 08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 29/46 09.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 30/46 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.05 En iz zelenih zabata, program za mlade, 1/2 12.35 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 13.05 Vijesti TVSA 13.15 Labirint, informativni program 14.20 U~ite Engleski sa Ozmom, program za djecu, 9/13 14.45 U~ite Engleski sa Ozmom, program za djecu, 10/13 15.10 Egipat, dok. program, 2/5 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Bisage Vehida Guni}a 16.30 Sarajevska hronika, informativni program 17.10 Egipat, dok. program, 3/5 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Igrani film, dje~iji program 18.20 Putopisi, dok. Program, r 18.50 U dru{tvu sa...., r 19.25 Maketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Marketing blok 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, informativni program 20.45 Sportski program: 18. kolo Premijer lige za rukometa{e: Bosna Prevent - Grada~ac, snimak 22.15 Marketing blok 22.20 Biografije, dok. program 23.00 Tv strane 00.00 Visoko live

ZENICA
12.00 Sponzoru{e, repriza 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Sredinom ,repriza TV izlog 16.00 Kontakt program ,repriza 17.00 Oni dolaze , repriza 17.30 Putopisi, rep. 17.55 TV izlog 18.00 Sfera ,repriza 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 Biografije, dok. program 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja, mali oglasi, TV Izlog 23.00 Vijesti ,repriza 23.15 Igrani film

HEMA
09.00 Serijski program, r. 10.00 Hema magazin, centralna inf. emisija. r. 11.00 Tv Liberty, magazin Radija slobodna Evropa. r. 12.00 Auto shop magazin, emisija. r. 13.00 Igrani film 15.00 Na{i razgovori, intervju. r. 16.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program. r. 17.00 Info IC, hronika Op}ine Kakanj 18.00 Iskre kulture, emisija. r. 19.00 Pregled sedmice, inf. program 20.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV Hema

TV GORA@DE
08.00 Najava programa 08.30 Bonaventura/r 17.00 Najava programa Balkandics Marketing 19.00 Dnevnik Marketing 19.30 Muzi~ki program 20.00 Istina, dok. program 20.30 Pop Top, muzi~ka emisija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r 23.30 Muzi~ki program 00.00 Odjava programa

HIT TV
16.25 Tri minuta 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventur 22.30 Folk show 23.30 Trend setter 00.00 Tri minuta. vijesti 00.05 Film

KISS
08.00 Hrana i vino, emisija 08.20 SMS BOX 13.30 Kuhinje 14.05 Reporta`a, arhiv TV KISS 15.00

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI

Vojvotkinja elegantno odjevena

2KJ I H=E?

LONDON - Kejt Midlton (Kate Middleton) pridružila se kraljici Elizabeti II (Elizabeth) na početku putovanja povodom proslave dijamantnog jubileja kojim obilježava 60 godina vladavine. Elegantna vojvotkinja u Lečesteru se pojavila u kostimu “LK Bennett”, koji je ukrasila crnim remenom i naglasila tanki struk, nosila je šešir “James Lock”i cipele brenda “Episode”.

Đoli: Dopao joj se način na koji je Vulverton adaptirala lik

Đ1 7 *)+1 811
Holivudska glumica uskoro u “Disneyjevom” filmu “Maleficent”
Kaže da žarko želi snimiti film zbog svoje djece koja su uživala u njenom animiranom filmu “Kung Fu panda”
LOS ANĐELES - Zla vila Grdana iz “Disneyjeve” “Uspavane ljepotice” bit će zvijezda dugometražnog igranog filma, a njen lik tumačit će holivudska glumica Anđelina Đoli (Angelina Jolie). Snimanje filma “Maleficent” trebalo bi početi u junu u Londonu, prenosi “Hollywood Reporter”. Film će režirati Robert Stromber, prema scenariju Linde Vulverton (Woolverton), koja je radila “Ljepoticu i zvijer” i “Kralj lavova”. Princezu Auroru trebala bi glumiti Eli Fening (Ellie Fanning). Đoli je nedavno rekla da žarko želi snimiti film zbog svoje djece koja su uživala u njenom animiranom filmu “Kung Fu panda”. Glumica je rekla i da joj se dopao

način na koji je Vulverton adaptirala bajku i kompleksan odnos između Grdane i Uspavane ljepotice. Film o Grdani trebao bi pružiti novi uvid u “lik i djelo” zle vile, baš kao što je Tim Barton (Burton) učinio s “Alisom u zemlji čuda”.

,Ač== K>E FH=D

Dijete na liječenju zbog alergija

’+?=+=’ =?AHCA=
PARIZ - Proizvođač čuvenog gaziranog napitka “Coca-Cola” morat će promijeniti recept njene proizvodnje, prenose jučer francuski elektronski mediji. Uzrok je sredstvo za bojenje koje bi moglo biti opasno po zdravlje zbog potencijalnog kancerogenog svojstva. Radi se o sredstvu

za bojenje 4-MEI (metilimidazol), koje daje napitku karamel boju. To sredstvo se, međutim, koristi i u određenim soja sosevima i nekim vrstama piva, a sada se, kako je objavio francuski list “Le Mond”, sumnja u njegovo kancerogeno svojstvo.

BOMBAJ - Jedan 13-godišnji dječak je preminuo, a još 235 osoba, od kojih je većina djece, hospitalizirano je usljed alergijske reakcije na obojeni prah koji se koristi na hinduskom festivalu. Simptomi su uslijedili odmah nakon festivala čija tradicija nalaže da sudionici jedni po drugima posipaju prah. No, ovaj je prah bio otrovan.

7 8=JE=K ž@= FAHK L=?
VAŠINGTON - U Vatikanu se možda pere novac, zaključak je izvještaja o međunarodnoj strategiji kontrole narkotika za 2012. koju je izradio američki Stejt department. Naime, Vatikan se prvi put pojavio na listi zemalja druge kategorije - “zemlje koje izazivaju zabrinutost”. - Činjenica da je Vatikan u drugoj kategoriji zemalja zapravo znači da je njihov finansijski sistem osjetljiv na mogućnost pranja novca. Treba naglasiti da je

Vatikan na listi druge kategorije

2=ć= @ @L= EE= AKH=

Iskosa

sam Vatikan nedavnousvojio programe kojima to želi spriječiti objasnili su iz Stejt departmenta. Vatikanska banka je svojevremeno bila pod istragom rimskog tužilaštva jer se, navodno, bavila pranjem novca. Istražitelji su imali indicije da su mnoge osobe koje žive u Italiji koristili banku kao paravan za pranje novca i izbjegavanje poreznih obaveza. Nakon te afere papa Benedikt XVI potpisao je dekret protiv pranja novca u Vatikanu.

SOFIJA - Najveća godišnja plaća primljena u Bugarskoj u prošloj godini iznosi blizu dva miliona eura, a njen vlasnik je menadžer koji je na 11. mjestu na listi “Top 40 najbogatijih Bugara u 2011. godini”. Prema bugarskoj upravi prihoda, na toj listi su još dvojica menadžera s platom od 1,24 miliona eura i 1,05 miliona eura.

U napitku, navodno, sporno sredstvo za bojenje

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful