You are on page 1of 16

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializare: Administratie Publică

STATUTUL PRIMARULUI ÎN ROMÂNIA

Conducător ştiinţific: Lector, Doctor Ana Maria Bercu Anul I, Grupa 23

1 |Page

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul de reprezentant al statului în relaţiile cu perosane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Primarii sunt aleşi prin vot universal . 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.Este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. calitatea de functionar public. precum şi în justiţie. se 2 |Page . ci numit direct de la Guvern. în cel mult două săptămâni. pentru funcţia de primar.se fac pe circumscripţii electorale şi se depun la comisiile electorale cu 30 de zile înainte de data alegerilor. direct. oraşele şi sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar. este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate . în unitatea administrativ teritorială în care a fost ales. secret şi liber exprimat de către cetăţeni.egal. iar municipiul Bucureşti are un primar general. Reglementări cu privire la funcţia de primar a cuprins şi Legea pentru unificare administrativă din 1925 .se alege de alegătorii comunei împreuna cu membrii consiliului şi se aprobă de prefect. Dacă nici unul dintre candidaţi nu întruneşte această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin. Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti sunt în relaţii de subordonare fată de primarul general al Municipiului Bucureşti.394/1864 potrivit căreia primarul comunei.83 din Legea Comunelor nr. Potrivit Legii nr.primarul are pentru perioada mandatului său.CONSIDERAŢII GENERALE În ţara noastră .Legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929 precum şi art. Propunerile de candidaţi pentru funcţia de primar .funcţia de primar a fost reglementată pentru prima dată . Prin legea din 1874 primarul comunelor rurale nu este ales.prin art. Comunele. Indiferent de modul cum este numit sau ales . Centralizarea rezultatelor votării se face de biroul electoral de circumscripţie . între candidaţii situaţi pe primele două locuri şi va fi ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. În situaţia parităţii de voturi a cel puţin doi candidaţi.10-18 din Legea administrativă din 14 august 1938.

oraşul sau subdiviziunea administrativ . tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. în camera de consiliu. de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna. Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureşti se face de către un judecător desemnat de preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti. noi alegeri în termen de două săptămâni.care va fi semnată de preşedintele de şedinţă . jurământul se poate depune şi în faţa preşedintelui instanţei judecătoreşti care a validat alegerea primarului. În caz de invalidare a mandatului primarului. se organizează alegeri în termen de cel mult 45 de zile de la data invalidării. de drept.al cărei model se stabileşte prin hotărârea Guvernului. Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. Semnul distinctiv al primarului este o eşarfa .un alt semn distinctiv al calităţii de primar. în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. 3 |Page .potrivit legii pe întreaga durată a mandatului. într-o şedinţă extraordinară.ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. În situaţii deosebite. Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute mai sus. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice .recepţii . Purtarea eşarfei este obligatorie la solemnităţi . de către un judecător sau un delegat al prefectului. cu bună-credinţă.primarului i se înmânează legitimaţia .declară balotaj şi se vor organiza. judeţului). după caz. La aceste alegeri vor participa numai candidaţii care s-au aflat în situaţie de balotaj.pe care are dreptul să îl poarte .teritorială. Primarul depune în faţa Consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. Rezultatul validării se prezintă în şedinţa de constituire a Consiliului local sau.

aparatul propriu de specialitate al primarului. "agent al statului" la nivelul comunei. impune stabilirea unui raport între consiliile locale şi primari. împreună. viceprimar. sau în acelaşi limbaj. consacră un dublu statut al primarului: autoritatea care reprezintă colectivitatea teritorială care l-a ales. printr-o situaţie litigioasă interminabilă care s-a dus nu numai în plan politic. Curtea Constituţională a şi adoptat o decizie prin care statuează că este de neacceptat ca aceste autorităţi publice să-şi atace una alteia actele în faţa instanţei de contencios administrativ (decizia nr 35612002). 215/2001 a administraţiei publice locale se consacră termenul de primărie. ca şi legea anterioară. Este cunoscut faptul că în istoria post-decembristă sau înregistrat situaţii conf1ictuale de notorietate. care este o structură funcţională cu activitate permanentă. astfel încât aceste autorităţi să fie pe deplin compatibilie şi să contribuie. la soluţionarea problemelor de interes local. Legea română a administraţiei publice locale. cele două autorităţi atacându-şi reciproc actele administrative pe care le emiteau în faţa instanţei de contencios administrativ. care au paralizat efectiv activitatea la nivelul Capitalei. cum ar fi cea dintre fostul Consiliu General al municipiului Bucureşti şi fostul Primar General al Capitalei. formată din primar. sau. oraşului (municipiului). în acord cu principiul autonomiei locale. Într-un asemenea context.COMPONENTE ALE SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIMARUL Coroborând articolul 21 cu articolele cuprinse în capitolul III din Legea nr. 4 |Page . ci şi în plan juridic. autoritate ce reprezinta puterea statala la nivelul auturitatilor administrativ-teritoriale. Considerăm că înţelegerea completă a statutului juridic al primarului. Prin articolul 91 din Legea nr. secretar. 215/2001. într-o formulă consacrată în limbajul juridic francez "agent al colectivităţii teritoriale". desprindem concluzia că primarul reprezintă autoritatea administraţiei publice cu caracter executiv.

pentru că prin Constitutie nu se epuizează sfera tuturor subiectelor de drept public sau de drept privat din Romania. în caz de război sau de catastrofă. Mai mult chiar. dat fiind faptul că inexistenţa unor prevederi exprese în Constitutie. ca şi a consiliului local. de vreme ce Constituţia rezervă unei legi organice reglementarea organizării şi funcţionării administraţiei publice locale şi a regimului autonomiei locale. să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială în care urmează să fie aleşi. secret şi liber explimat. Când nu s-a realizat această majoritate. să nu le fie interzisă asocierea în partide politice.În literatura de specilitate s-a exprimat opinia conform căreia ar trebui eliminată această structura a primăriei. prin lege organică. Mandatul poate fi prelungit. Dacă am urma un asemenea raţionament. ceea ce este de neacceptat. pe motiv că nu are suport constitutional. am putea spune că. care să facă referire specială la primărie nu trebuie să atragă consecinţa eliminării. 1. MANDATUL PRIMARULUI Mandatul primarului. în cel mult două săptămâni. egal. În primul tur de scrutin este declarat ales primarul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Nu putem împărtăşi o asemenea opinie. se organizează al doilea tur de scrutin. Condiţii pentru alegerea primarului. Această posibilitate de 5 |Page . se face prin vot universal. Este declarat ales cel care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. înseamnă că ea recunoaşte legiutorului posibilitatea de a crea acele structuri care să permită organizarea si functionarea corespunzătoare a administraţiei publice la nivelul colectivitaţilor teritoriale locale. Legea electorală impune aceleaşi condiţii. direct. Este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului în faţa consiliului local până la data depunerii jurământului de către primarul nou ales. să fi împlinit 23 de ani până în ziua alegerilor.ALEGEREA PRIMARULUI Alegerea primarului. ar trebuie desfiinţate toate autorităţile publice care nu au o recunoaştere constituţională expresă. 2. şi anume: să aibă drept de vot. Ca şi pentru consilieri. între candidaţii aflaţi pe primele două locuri.

supraveghează îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. În aceste două calităţi. 3. 6 |Page . dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. primarul are dubla calitate de reprezentant al statului şi de funcţionar al localităţilor în care a fost ales. catastrofelor. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. în caz de război sau de catastrofă. c) viceprimarului. b) asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. d) e) şi epidemiilor. exercitarea. suspendarea şi încetarea mandatului de primar. Această atribuţie poate fi delegată organizează şi supraveghează buna desfăşurare a alegerilor locale şi a recensămantului. de către persoane demne şi care dispun de capacitate juridică. potrivit articolului 83 (3) din Constituţie. el îndeplineste o serie de atribuţii: • a) În calitate de reprezentant al statului. incendiilor realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social.ATRIBUŢIILE PRIMARULUI Ca si prefectul. mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit. în condiţiile în care validarea în funcţie s-a făcut cu respectarea legalităţii. având domiciliul în unitatea administrativ teritorială în care au fost alese. primarul: asigură respectarea drepturilor si libertaţile fundamentale ale cetaţenilor a prevederilor Constituţiei. a decretelor preşedintelui României. precum şi punerea în aplicare a legilor. împreună cu organele specializate ale statului. prin lege organică. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. Coroborând toate prevederile legale privind dobândirea. secretarului sau altor funcţionari cu competenţe în acest domeniu. observăm că legiuitorul consideră că mandatul primarului trebuie exercitat cu caracter de permanenţă.prelungire prin lege organică reprezintă o constantă în cazul mandatelor exercitate în urma alegerii sau numirii într-o funcţie de demnitate publică. precum şi a hotărarilor consiliului judeţean. Astfel.

gardienilor publici. proprietate a comunei sau a puse în vânzare pentru populaţie. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. f) g) h) i) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. primarul este şeful ierarhic al funcţionarilor din acea administratie şi. jandarmeriei. drept urmare. altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii. asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. pieţe. la ordinea şi liniştea publică. cu sprijinul serviciilor de specialitate. • În calitate de şef al administraţiei publice locale. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. reprezentaţiilor sau a b) c) d) e) contractuale. îndeplineşte urmatoarele atribuţii: a) conduce serviciile publice locale. dacă sarcinile care îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. j) exercită controlul asupra activităţilor din târguri. îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. Atunci când primarul acţionează în calitate de reprezentant al statului. cu excepţia secretarului. inclusiv prin intermediul prefectului. conform angajamentelor ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul propriu de specialitate al de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionre a acestora. 7 |Page . prin intermediul poliţiei. concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitaţile administrativteritorile. locuri şi parcuri emite avizele. k) l) autorităţilor administraţiei publice locale. asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. instalarea semnelor de circulaţie. exercită funcţia de ordonator principal de credite.f) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. oboare. oraşului. în condiţiile legii. el poate solicita.

cu privire la problemele locale de interes deosebit. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor prezinta consiliului local. privind regiilor autonome. informări. în termen de trei zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. din oficiu sau la cerere. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. industriale sau de public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. rolul primarului constă în iniţiativa şi pregătirea deliberărilor consiliului. Pe baza hotărârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultări. starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. autoritaţilor administraţiei publice centralerezultatele acestor evidenţe. c) d) e) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. Fata de consiliul local. primarul are următoarele atribuţii principale: a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local şi le supune spre aprobare consiliului local. b) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. precum şi informării asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. f) g) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar verfifică. • Atribuţii exercitate de primar în legatură cu consiliul local. În acest domeniu.m) n) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului organizează evidenţa lucrarilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. o) orice fel. 8 |Page . precum şi în executarea hotărârilor adoptate de către acesta. anual sau ori de câte ori este necesar. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală.

a saricinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ. Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunera jurământului de primarul nou ales. primarul poate solicita. cât şi caracter individual. Legea actuală prevede expres că dispoziţiile primarului pot avea atât caracter normativ. dezastru sau sinistru deosebit de grav. 4. prin lege organică. potrivit articolului 71 din lege.ACTELE PRIMARULUI În exercitarea atrubuţiilor sale. însă precizăm că majoritatea dispoziţiilor emise de primar au caracter individual. ele vizând situaţia unor subiecte de drept determinate. primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau oraşul în care a fost ales. 9 |Page . În exercitatea atribuţiilor sale. aplicarea unor sancţiuni. dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. numarul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. dupa caz. În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă. după caz. primarul. la organizarea şi desfăşurarea alegerilor. concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unitaţile administrativ-teritoriale. în condiţiile legii. calamitate naturală. statul de funcţii. primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor şi devin executorii numai după ce au fost aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. Mandatul poate fi prelungit. la luarea măsurilor de protecţie civilă precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. În această calitate. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. inclusiv prin intermediul prefectului. care se comunică în mod obligatoriu prefectului.h) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. în caz de razboi. adoptă dispoziţii. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. precum numiri în funcţie. i) propune consiliului local spre aprobare organigama.

constată suspendarea mandatului. În baza articolului 123 alin. iar dacă primarul este găsit nevinovat. subprefecţi. (5) din Constituţie şi a prevederilor Legii nr. 5. iar prefectul. pentru primar. sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanţele judecătoreşti în baza articolelor 52 şi 126 alin. 215/2001 a administraţiei publice locale. Articolul 66 (1) din Legea nr. (6) din Constituţie şi prevederilor Legii nr.Actele primarului. şi Legii nr. 215/2001 prevede că primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. primarul e ocrotit de lege. Prin articolul 154 se instituie o răspundere administrativă. până la data validării primarului nou ales. civilă. viceprimar. acesta are dreptul. ca orice acte administrative. după caz. Sunt consacrate două sancţiuni specifice răspunderii administrativ disciplinare a primarului. în condiţiile legii la plata salariilor corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat. ceea ce nu exclude intervenţia unor forme de răspundere. ele se supun controlului de legalitate exercitat de prefect. 554/2004 a contenciosului administrativ. atribuţiile sale sunt îndeplinite de viceprimar. 6. şi anume suspendarea din funcţie şi demiterea. Instanţei de judecată îi revine misiunea de a comunica prefectului despre intervenţia măsurii arestării preventive. potrivit legii. ÎNCETAREA MANDATULUI PRIMARULUI 10 | P a g e . prin ordin. 340/2004. cu modificările şi completările ulterioare. prefecţi. Suspendarea durează până la încetarea situaţiei care a atras-o. SUSPENDAREA DIN FUNCŢIE A PRIMARULUI este reglementată de lege numai sub forma suspendării de drept. secretari generali. consilieri. precum şi pentru personalul din aparatul propriu pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor care le revin. contravenţională sau penală.RĂSPUNDEREA PRIMARULUI Regimul juridic al răspunderii primarului este guvernat de principiul conform căruia în exercitarea atribuţiilor sale. În caz de suspendare sau de vacanţă a postului. care intervine în cazul în care primarul a fost arestat preventiv. Existenţa acestui principiu nu înseamnă faptul că primarul este exonerat de orice formă de răspundere.

Încetarea de drept intervine în condiţiile Legii privind Statutul aleşilor locali nr. de regula la data depunerii jurământului de către primarul nou ales. fiind vorba despre o încetare de drept şi ca urmare a rezultatelor unui referendum local. de interes national sau local. funcţia de primar. la regiile autonome. Legea recunoaşte posibilitatea ca mandatul primarului să înceteze şi ca urmare a rezultatului unui referendum local. după aceeaşi procedură ca în cazul mandatului consiliului local sau judeţean. director. administrator. d) funcţia de presedinte. b) funcţia de prefect sau subprefect.161/2003. Prin excepţie mandatul încetează înainte de termen. inclusive bancile sau alte instituţii de credit.INCOMPATIBILITATE Potrivit art. inclusiv a celor în care acţionează ca reprezentant al statului. organizat în condiţiile legii. f) funcţia de reprezentant al unitaţii administrativ-teritoriale în adunarile generale ale societaţii comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societaţi comerciale de interes national. mandatul. membru al consiliului de administtratie ori censor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societaţile comerciale. în mod nejustificat. certificate medical.Are loc. 87 din Legea nr. precum şi în următoarele situaţii: imposibilitatea de a fi exercitat mandatul datorită unei boli grave. este incompatibilă cu: a) funcţia de consilier local. 7. vicepresedinte. director general. dacă nu îşi exercită. 11 | P a g e . manager. indiferent de durata acestuia. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează în situaţia în care primarul nesocoteşte interesele generale ale colectivităţii locale sau nu-şi exercită atribuţiile conferite de lege. timp de 6 luni pe parcursul unui an. timp de 45 de zile consecutive. c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu control individual de muncă. 393/2004. la companiile si societaţile nationale precum si la alte instituţii publice. societati de asigurare si cele financiare. e) funcţia de presedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială. respectiv de vice-primar.

ca ales local este în serviciul colectivităţii. subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilară acestora. pe care îl conduce şi îl controlează. în exercitarea mandatului său. fiind ocrotit de lege.g) calitatea de comerciant persoană fizică. i) calitatea de deputat sau senator. arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali. 393/2004 primarul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte. pe durata exercitării mandatului. De asemenea.PROTECŢIA LEGALĂ A PRIMARULUI ÎN CALITATEA SA DE ALES LOCAL Primarul. reţinerea. în termen de cel mult 24 de ore. j) funcţia de ministru. Primarul reprezintă comuna sau orasul in relaţie cu alte autoritaţi publice. 8. 12 | P a g e . Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului de primar este garantată. precum şi în justiţie. fundaţii sau alte organizaţii nonguvernamentale. primarul general şi vice-primarii municipiului Bucureşti nu pot deţine. Potrivit Legii nr. secretar de stat. funcţia de consilier judeţean. Primarul îndeplineste o funcţie de autoritate publică. cât şi prefectului. Primarii şi vice-primarii. cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiei în cadrul unei asociaţii. k) orice alte funcţii publice sau activitaţi remunerate. cu persoane fizice sau juridice române sau străine. h) calitatea de membru a unui grup de interes economic. de către organele care au dispus măsurile respective. el este seful Administraţiei Publice locale şi al aparatului propriu de specializare al autoriţii Administraţiei Publice locale. în ţara sau în străinătate.

pe teritoriul unitaţii administrativ- care împlinesc această varstă în ziua alegerilor). prin vot pe baza scrutinului universal. soţie şi copii .Pe întreaga durată a mandatului. se aleg pe circumscripţii electorale. dacă nu le este interzisă asocierea în partidele politice. 9. potrivit art. sistem ce reprezintă. Consiliile locale şi judeţene se aleg pe circumscripţii electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului de lista. în mod expres. secret şi liber exprimat. De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei . consiliile locale si judeţene. pentru a fi ales consilier sau primar.3 din Constituţie ). teritoriale pentru care candidează. Totodata .70/1991. direct. egal. 23 de ani. sistemul alegerii indirect a fost înlocuit cu sistemul alegerii directe de către cetaţenii cu dreptul de vot din cadrul judeţului respectiv.soţ.în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra primarului în legătură cu exercitarea mandatului său. precum şi primarii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti se aleg prin vot universal.16.cetaţenii români care au împlinit varsta de 18 ani (inclusiv cei dreptul de-a fi ales – cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de cel puţin domiciliul in ţara ( art. presedintele si vicepresedinţii consiliului judeţean se aleg prin vot indirect. În prezent. ci numai in prevederile Legii nr. candidatul trebuie să respecte anumite condiţii de elgibilitate: • • • calitatea de alegător . iar primarii comunelor şi oraselor. Viceprimarul.36 din Constituţie. în dispozitiile constituţionale. alin.PRINCIPIUL ELIGIBILITĂŢII AUTORITĂŢII ADMINISTRŢIEI PUBLICE LOCALE Principiul eligibilităţii autorităţilor Administraţiei Publice Locale nu este formulat ca atare. in mod indiscutabil modalitatea cea mai democratică de constituire a autoritaţii publice locale deliberative organizate la nivelul jud 13 | P a g e .215/2001 si al Legii nr. primarul se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.

Antonie Iorgovan      14 | P a g e . Instituţii administrative. Ed.drd.drd.Ed. Alina Profiroiu şi Irina Popescu.2004. Buc. ediţia a IIa. Ed. lector univ.Economică.Sorin Bucur.doctor Verginia Vedinas.Buc.2007.ediţia a 3-a revizuită şi actualizată. Emil Bălan.prof univ dr.10. Mihaela Căruşan. Managementul administraţiei publice. Ioan Alexandru.2007.lector univ.H.Economică. Petre Filip.Beck. Bazele administraţiei publice.prof univ.ediţia a 4-a.Buc.Ed. Tratat de drept administrativ.Universul Juridic.BIBLIOGRAFIE  Drept administrativ.2008.Buc. volumul I.C. Drept administrativ.

.....9 Încetarea mandatului primarului…………………………………………....13 Bibliografie ……………………………………………………………….12 Principiul eligibilitaţii administraţiei publice locale………………………... b) mandatul primarului... 2/3 Componente ale administraţiei publice locale...  atribuţiile exercitate de primar în legatură cu consiliul local. V.4/8 1. VII... VIII....... c) atribuţiile primarului:  în calitate de reprezentant al statului...10 Incompabilitate ……………………………………………………………11 Protecţia legală a primarului în calitatea sa de ales local…………………...14 15 | P a g e ....... III.. IV. VI. IX..... Actele primarului……………………………………………………………8 Raspunderea primarului……………………………………………………..CUPRINS I... II... Consideraţii generale……………………………………………………..  în calitate de sef al administraţiei publice locale..... Primarul: a) alegerea primarului.

16 | P a g e .