You are on page 1of 127

ENERGIATENGER A FÖLD KÖRÜL T.

HENRY MORAY
2

ENERGIATENGER, AMELYBEN A FÖLD LEBEG A FÉNYSUGARAKON TÚL VAN A VILÁGMINDENSÉG TITKA AZ ENERGIA ÉS AZ ANYAG FEJLŐDÉSE KIVONATOK AZ ELŐSZÖR 1914-BEN MEGJELENT, EREDETILEG 1926-BAN LAYMAN SZÁMÁRA ÖSSZEÁLLÍTOTT ÍRÁSOKBÓL T. HENRY MORAY 2505 SOUTH 4th EAST St. Salt Lake City, UTAH, U.S.A. Átnézték és nyomtatták: 1960-ban Ezeknek az oldalaknak az áttanulmányozása során feltételezhetjük, hogy mind az anyag, mind a sugárzás részecskékre és hullámjelenségekre jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. A részecskékre jellemző tulajdonságok nyilvánvalók, ha azokat, mint elektromos töltés, energia és tömeg fajlagos értékekkel rendelkező, igen rövid időtartamú, erősen lokalizált jelenségekként fogjuk fel. A hullámjelenségekre jellemző tulajdonságok létezése különböző módon bizonyíthatók, amelyeket már régen igazoltak és tanítanak.
TUDOMÁNYOS KUTATÁS A MESTERSÉGÜNK A TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉS SAROKKŐ

Első nyomdai kiadás 1931-ben Szerzői jog: T. Henry Moray, 1945-ben és 1956-ban 4. KIADÁS Kinyomtatták az USA-ban 1960 Minden jog fenntartva
4

Bevezetés
SUGÁRZÓ ENERGIA – Moray ezt a kifejezést használja az űrből a földre érkező, majd a földről a kiindulási hely felé sugárzó energiaforrás leírására. Ez az energia, amelyet a Moray-féle készülék befog, és amelyek a térben szétterjedő energiarészecskékként írhatók le. Az energia és az anyag kialakulásának folyamatában ezek az anyag- és energiarészecskék (egy és ugyanaz a dolog) meghatározott feltételek között tiszta energiaként, más feltételek között tiszta anyagként jelentkeznek. Az űrből érkező Sugárzó Energia – mint nagyon kis mennyiségű sugárzó anyagrészecskék – viselkedését az elektromos hullámok

törvényeinek leírásához használt matematikai egyenletekhez hasonló egyenletekkel írják le, különbséget téve a hullámhossz és a frekvencia között. Az energiarészecskékből álló Sugárzó Energia – a fényhez hasonló hullámhossz és részecske – az elektronhoz és a magnetonhoz hasonlítható; negatív elektromosságú gyűrű, amely fénysebességű tömegként nagyon gyorsan forogva és a középpontja felé vonzva ("vortex") mozog. Energiakvantumok árama, ahol minden kvantum energiáját és mozgásmennyiségét a proton körül, az elektron sugarával egyenlő távol keringő elektronok határozzák meg. Összefoglalva, az itt használt Sugárzó Energia kifejezés az Univerzum fénygerjesztő közegében létező olyan energia, amely kinetikus, hullám-terjedésben megnyilvánuló és energiájának felfogható frekvenciába való átalakításával érzékelhetővé tett energia. Az elektromos jeladás jelensége atomhasadással kapcsolódik össze. VÉGSŐ ELEMZÉSKÉNT, SUGÁRZÓ ENERGIA OLYAN ESZKÖZ, AMELLYEL AZ UNIVERZUM CSILLAGKOHÓIBAN VÉGBEMENŐ ATOMHASADÁSI REAKCIÓKKAL FELSZABADÍTOTT ENERGIÁT FELHASZNÁLJÁK. Tartalomjegyzék Bevezetés.....................................................................................4 Első fejezet...................................................................................1 Második fejezet..........................................................................27 Harmadik fejezet........................................................................69 Negyedik fejezet........................................................................84 Ötödik fejezet...........................................................................100 Csatolt összefoglalás................................................................157
6

MIRE VAN SZÜKSÉG A FELFEDEZÉS KERESKEDELMI HASZNOSÍTÁSÁBAN Először – a Természeti Törvényt megismerve – a "Szintézis" eljárását követve tanulmányozzák az alapelvet, majd az alapelv igazi felismerésével határozzák meg azt a Mechanizmust, amelyen keresztül, és amellyel ez az energia Dr. Moray módszerével a gyakorlatban hasznosítható. Ekkor a feladatot kilencven százalékban elvégezték. A hátralevő tíz százalék nem képvisel több nehézséget, mint néhány különleges és bonyolult elektroncső és mérőműszer megalkotása, amelyeket összekapcsolnak további rutinszerű mérnöki kutatással az egységek mechanikai konstrukciójában vagy prototípusaiban a gazdaságosság, a hatékonyság és a tartós minőség szempontjából, amikor a gyártást megkezdik.
1

Első fejezet

ÚJ KORSZAK AZ ENERGIATERMELÉSBEN AZ ŰRBŐL ÉS FÖLDRŐL SZÁRMAZÓ ENERGIA Dr. Nikola Tesla már hatvan évvel ezelőtt (ez a könyv 1960-ban került kiadásra /a lektor/) megmondta: "Még mielőtt több generáció élete elmúlik, a gépek működtetéséhez szükséges energia az űr bármely pontján hozzáférhetővé válik. Vajon ez az energia statikus vagy kinetikus? Ha statikus, akkor reményeink hiábavalók, ha kinetikus, és ezt ma már biztosan tudjuk, akkor csak idő kérdése, hogy mikor sikerül az embereknek a természet hajtóművéhez kapcsolni gépeiket." Nikola Tesla nem az úgynevezett "atomenergiára" vagy a nukleáris energiára utalt, hanem az energia olyan formájára, amely folyamatosan bombázza a földet az űrből. Nevezzük ezt kozmikus vagy bármilyen energiának. Elegendő energia érkezik a földre ahhoz, hogy a napjainkban a Földön élő minden ember számára 1 193 600 darab 100 wattos izzó világítson. Semmilyen tüzelőanyagot nem kell szállítani holt teherként az energia a nagy óceánjárókról, vasutakról, repülőgépekről, gépkocsikról vagy a szállítóeszközök bármely formájáról közvetlenül "befogható", nem is beszélve a mindenféle építményben használható fűtésről, világításról és áramról; vizet szivattyúznak majd a sivatagba bármilyen hőerőgép vagy a napjainkban használatos bármilyen erőgép súlyának töredékéből készült berendezéssel és töredék költséggel. Vad álom ez? Nem, ez bizonyított gyakorlati valóság, amint azt emberek százai tudják, akik tanúi voltak Moray Sugárzó Energia berendezésének. Energia az űrből! A "kozmikus" sugárzásban egyedileg és összességben igen nagy energia rejlik. Keletkezésük folyamatának módjai az univerzum
2

működésének teljes struktúrájához való alapvető kapcsolódást vonják maguk után. Napjainkban a fizikusok úgy vélik, hogy a kozmikus sugárzás elsődlegesen protonokat és néhány nehezebb atommagot tartalmaz. Időnként ezek maximális energiája 100 kvadrillió elektronvolt körül van. Folyamatosan, időben csak csekély mértékű változással érkezve a földre, sugárzásuk változatlan irányultságú, azonos tulajdonsággal rendelkezik. Ennek következtében a földet sugárzó atmoszféra veszi körül, amelyet a minden irányból folyamatosan érkező kozmikus sugarak alkotnak. A gyengébb sugarak kismértékű iránytörést szenvedhetnek a föld mágneses terének hatására. A jelenségek arra utalnak, hogy Napunk nem forrása bármilyen értékelhető mértékű sugárzásnak. Eredetüket ezért az Univerzum egészében kell keresni. A kozmikus sugárzás teljes energiája több mint a teljes összefüggő Univerzum összes csillagának és csillagködének teljes fénykibocsátása. Korlátlan energia kerül kiszállításra mindannyiunk küszöbéhez. Moray sugárzó energiáról szóló felfedezései adják a bármely ember által ismert rendszer, berendezés egy fontjára eső legnagyobb energiamennyiséget. A villanymotoron vagy az elektromos sugárhajtáson áthaladó elektromos áram messze meghalad bármilyen energia-előállítási megoldást, mert a villanymotor esetében nincs a mozgás átvitelében holtpont vagy mozgásveszteség, vagy lökésveszteség az elektromos sugárhajtás esetében. Az indítási nyomaték sokkal nagyobb, mint a

bármely ponton. mágneses és elektromágneses jelenségek (és maga a gravitáció is) ugyanebbe az irányba mutatnak. felhasználva azt az energiát. valódi értelmében. Hogyan történik ekkor az energiatovábbítás az áramkörből a vezetőkbe? Ha hisszük az energia terjedésének folyamatosságát – azaz ha elhisszük azt. ez akkor is bekövetkezik. mert az Univerzumot hatalmas energiaforrásként hasznosíthatja elsődleges mozgatórendszer nélkül a földön. és a másik helyen megjelenik – akkor át kell haladnia a közbenső téren. és átalakítva azt hasznos célok érdekében.és fényenergia átalakítása azonban az ilyen közeg létezésének nem kizárólagos bizonyítéka. A villamos generátor.betáplálásra van szükség ahhoz. Valamely test elektromos feltöltésekor az. Korábban az elektromosan feltöltött testet olyannak . Hasonlóan. hogy fenntarthassák az elektromos áramot és az áram kialakulása következtében fellépő jelenségek ennek az energiának az áramkört körülvevő közegben levő jelenlétére utaló bizonyítéknak tekinthető. és kinetikus energiát nyerhetnek velük. és energiatárolóvá alakul. míg a Moray. A vezető elektromos feltöltésének folyamata keretében végbemegy tehát az energia tárolása – valamilyen formában – a vezetőben. Munkát fordítanak a közeg állapotának megváltoztatására. hogy az egyik helyről a másikra történő elmozdulás megvalósításához szolgáló továbbító eszköz fogalmát bevezessük. energia. hogy elektromosan töltött testek. hogy bizonyos energiamennyiséget ráfordítottunk. A hő és a fény – azaz a Sugárzó Energia – terjedésének magyarázatára a tudomány megalkotta a teljes teret kitöltő közeg elméletét. munkát végeztünk. levegőben. nem generátor. vízen vagy víz alatt. hirtelen megfelelő indukált áramok keletkeznek minden.féle sugárzási energia átalakítására szolgáló készülék nagysebességű elektronoszcilláló készüléknek. hogy az energia az egyik helyen eltűnik. és amikor a testet elektromosan kisütik. mágnesek villanyáramot továbbító vezetékek között vonzás és taszítás létezik. Általános megfigyelés. mert nem hoz létre elektromos energiát. a közeg visszatér eredeti állapotába. nagyon közeli szomszédos vezetőben. amelyet az ember használatba vehet. ami az Univerzumban létezik. Bármely vezetőben az áram megindulásához energiaráfordítás szükséges. ha nincs látható kapcsolat az áramkör és a vezetők között. A sugárzó hő. Az elektromos energiát 3 generátorral nem készítenek. amit először meg kell figyelni az. csupán szivattyúznak. Ebből a szempontból a villamos generátor elektromos energiaszivattyúnak tekinthető. Ha bármely áramkörben megindul az elektromos áram. Nagy tömegek hozhatók mozgásba ilyen módon. és ezért a közbenső időben valamiképpen léteznie kellett ott. vagy a vezető körül 4 valamilyen közegben. és az eredmény a test elektromosan feltöltött állapota. Az elektromos. A kozmikus energia leggyakorlatiasabb formája az "energia hámba fogása".belsőégésű motoroknál. azaz arra kényszerülünk.

hogy állapotát vagy egyes tulajdonságát a rajta végzett munka – azaz a benne tárolt energia – valamelyest megváltoztatta. Ez lényegében az energia tárháza. és amikor az elektromosság áramlásáról vagy az áramkör áramáról szólunk. Határozzuk meg most egy testnek azt az esetét. a polarizáció ellentétes értelmű. amely a vezetőnél kezdődik és tágulva kifelé halad a téren keresztül. Azt a munkát. Ezen az alapon fejtette ki Maxwell az elméletét az elektromosságról és a mágnesességről. amelyet a vezetőből kifele irányulva mozgó energiahullámok kísérnek. Ha a töltés negatív. míg azt az energiát. vagy ellenkező értelemben polarizálja. hogy a fény a közeg periódusos zavarásának vagy rezgésének eredménye. azonban ami a rezgés természetét illeti – az. Itt. mint ami a testben élő elektromossággal rendelkezik. valószínűleg mozgási energiaként. Amikor az elektromos vezető feltöltéséről beszélünk. ekkor. A pozitív töltés a közeg pozitív polarizációját jelenti. mialatt ellentétes polarizációval rendelkező hullámok terjednek a téren át. amelyek mindegyike elektromosságot szolgáltató forrásból vagy anyagból származó energiát szállítva. ami a periodikus változás természete – vagy azok a változások. és ott tárolják. amikor váltakozva – egymást követően gyorsan – pozitív és negatív töltést vesz fel. a kettő – talán – összefügg a jobbra és balra perdüléssel vagy forgással. Most a negatív töltés módosítja a közeget. Az indukció létezése valamint az egymástól meghatározott távolságra elhelyezett testek között létrejövő elektromágneses kölcsönhatások azonban felhívták figyelmünket arra. Erre utalva mondjuk. akkor csak arra az áramlásra utalunk. hogy a vezető körül a közeg 5 polarizálódik. a töltés erősségétől függően. hogy nagyon fontos szerepet tulajdonítsunk a jelenség kifejlődésében a vezetőket körülvevő közegnek. amely az energiát továbbítja az elektromos téren át a vezetékbe. a közegre fordítják. ami a villamos jelenség okának magyarázatául szolgált. Ha a vezető pozitív töltéssel rendelkezik. akkor az azt körülvevő közeg energiatöltésére utalunk. hogy a közeg minden pontja – váltakozva – ellentétesen polarizálódik. Az interferencia jelensége arra a következtetésre vezet. és az elektromos áramot a vezeték mentén történő áramlásként határozták meg. hogy a vezető elektromosságot termeljen. amelyet arra fordítanak. Amikor a testet kisütik. amelyeket nem ismerünk. ezt a szót annak megjelölésére használva. és a tapasztalható elektromos jelenség ennek az energiának a megnyilvánulása. Az elektromosan feltöltött test körül a közeg energiával van feltöltve. minden pontban valamiféle periódusos zavarás van. és nem a vezető felületén eloszló. amely az áramkör bármely pontján megjelent (ha egyáltalán figyelembe vették) a vezetőben folyó árammal továbbított mennyiségnek feltételezték. Az ellenkező előjelű töltések váltakozásának eredménye az. Tudjuk. hogy a váltakozó elektromos töltések fellépését a . körülötte a közeg meghatározott módon és mértékig polarizált lesz. elképzelt villamos fluidumé. és meghatározta az energia-eloszlást a tér különböző részein elektromos és mágneses erőkben kifejezve.tekintették. akkor a közeg egyszerre szabaddá válik és felveszi kezdeti állapotát.

akkor minden egyes pontban rezgés van hasonlóan – és esetleg azonosan – ahhoz.és hőhullámok besorolását az elektromos polarizáció hullámok kategóriájába. Az ilyen korlátozás azonban bizonyos mértékig nem kívánatos. hogy bármi legyen is a változás. majd elengednek. amikor a feltöltött kondenzátor kisül. de azt állítja. amely elektromos tárolás rezonancia létesítésén keresztül a világmindenség oszcillálásával a végtelenségig fenntartható. vagy a rugalmas visszaugrás a testet egyensúlyi állapotán túljuttatja. ami során a kondenzátorok lassan feltöltődnek és kisülnek. Lassan felszabadul az anyag a feszültség alól. majd ismét feltöltődnek. ami a fény terjedésében fordul elő. Ez tehát a fényrezgés elektromágneses elmélete. meddő ellenállással (reaktancia) és induktivitással rendelkező áramkörön keresztül sütnek ki. mint ami létrejön a közegben akkor. A régebbi vagy a rugalmas-szilárd elméletben a fényrezgést a közeg elemeinek vagy 6 molekuláinak tényleges oszcillálásaként tételezték fel nyugalmi állapotuk körül úgy. és fokozatosan visszanyeri természetes állapotát. rezgés. Ha rugalmas anyagot összenyomnak.és részecsketulajdonság együtt. az utóbbi kizárólagos minőségi követelménye az. amelyet második visszaömlés kísér. polarizáció – bárhogy nevezzük – periódusos és tranzverzális a terjedés irányára. szinkronizálva a készülék oszcillálását az Univerzum oszcillálásával. Ez. A kondenzátor többé-kevésbé ismét feltöltődik ellenkező előjellel. Tudjuk. az áram irányának megfordítása. amíg a kisülés befejeződik. Ez visszavezeti a fény. az. hogy teljesen eltekintsünk a fény részecske természetének elméletétől. Valami hasonló következhet be akkor. és ha a töltés periódusosan változik és elegendően gyorsan. amint ez akkor történik. hullám. azaz az első kiáramlást visszaömlés követheti. Érdemes az elméletek egyesítése. . hogy a zavarás. hogy az előbbi változása elegendően gyors legyen. Hétköznapi nyelven kifejezve elektromos töltések folytonos áramlása alakulhat ki egy irányban addig. és oszcillálást gerjeszt. amikor a nagyfeszültségű elektrolitikus kondenzátorokat ezzel a sugárzó energiával töltik fel és megfelelő impedanciával. amikor az elektromosan feltöltött test töltését megváltoztatják vagy megfordítják. mint természete. amikor tranzverzális zavaró hullámok terjednek rugalmas szilárd testen keresztül. amíg a bennük eredetileg tárolt energia mozgási energiaként kisugárzik a készüléken keresztül. Ezeket a megfontolásokat sok évvel ezelőtt Hertz professzor fontos kísérletekkel támasztotta alá. amíg vagy minden energiát kisugároz. 7 A fenti megállapítások szerint. folytatódva az oszcillálás addig. két dolog közül valamelyik bekövetkezik. vagy oszcilláló kisülés történik. Az elektromágneses elmélet bennünket nem tanít többre. vagy felmelegíti a vezetőket. ámbár nem engedhetjük meg.közeg megfelelő állapotváltozásai vagy rezgések kísérik. mintha az első kisülés túlfutna sajátmagán. és második kisülés következik. ez ugyanolyan. elektromos inerciát létesítünk. vagy más munkát végez. és visszapattanáshoz hasonló jelenség állna be.

annál hosszabb ideig marad mozgásban. hogy a Föld rendelkezik ilyen töltéssel. A műszaki megoldás olyan energiatermelő berendezés egyensúlyán alapulhat. Az inercia és az induktivitás hasonló fogalmaknak tekinthetők. az egyenletek azonosak az elektromos vagy mechanikai jelenségekre vonatkozó egyenletekkel. kitéve a környező légkörnek. folyamatosan több mint 200 millió amper elektromos áramot állítva elő. azaz a frekvenciát a kapacitás és az indukció vezérli. oszcilláló kisülés keletkezik. Fizikusok kimutatták. amely az Univerzum oszcillálása miatt oszcillál. Alacsony R értékeknél az oszcillálások frekvenciáját az f=1 2π⋅!CL képlettel lehet leírni. Matematikailag kifejezve. Dr. ha már a szinkronizált kozmikus özön létrejön. aki az U. Némelyek kijelentik. hogy ezt a föld mágneses terének összeomlásával fogják megtalálni. Gunn és mások bizonyították. hogy a föld egy hatalmas generátor. arra következtethetünk. míg a talaj felszíne felett hat lábra (kb. mint a mechanikai súrlódás és az áram hasonló a mechanikai sebességhez. mint egy feltöltött tárgy. Navy (az USA haditengerészete) polgári tudósa volt. Jól ismert. Minél nagyobb az elektromos induktivitás az RE (Sugárzó Energia) áramkörben. akkor a Föld.A mechanikai. Mások az elektron ellenében ható erő megalkotására törekednek. amelyet elektromos töltéseknek a magasabb légkör ritkult gázain való áthaladása kelt. amelyek közül egy a mi Napunk. L az induktivitás (Henry) és C a kapacitás (Farad). amelynek oka a radioaktív bomlás. Az energia átalakulását anyaggá ugyanígy el kell fogadni. hogy elsődleges mozgatóra korlátozódnának. A mechanika szerint minél nagyobb a test tehetetlensége. hogyan képes megtartani töltését? Dr. 8 Az Univerzum erőinek vibrálásában találjuk minden energiaforrás kulcsát. Gunn. évekkel ezelőtt állította. hogy az elektromos ellenállás ugyanaz. hogy a levegő elvezeti az elektromosságot a feltöltött tárgytól. Ez R! 4L !C ahol R az ellenállás (Ohm). A sarki fényt nagyon határozottan elektromos jelenségnek tekintik. Az oszcillálás gyorsaságát. Ha pedig ez igaz. és a hatalmas induktív inercia saját magát tartósítja.S. mint bizonyított tény. annál hosszabb ideig folyik áram. hogy nagyon nagy frekvenciájú energiahullámokat bocsátanak ki a csillagok. hogy a Föld 400 000 coulombnak megfelelő negatív elektromos töltéssel rendelkezik. amely során energiahullámokat sugároznak. 186 . elektromos vagy matematikai oszcillálásokat meghatározva azt találjuk. A csillagközi térben az anyag átalakulása energiává napjainkban általánosan elfogadott. A modern iparban szükséges energia biztosításához az igazi kulcs az Univerzum energiaforrásainak hasznosítása anélkül.

hang vagy akár maga a villamosság nem is léteznek. hogy "az Energiának végesen rugalmas vagy ruganyos merevsége és sűrűsége van. Minden rezgés. amíg az eredeti „feszítés” el nem használódik. hogy csökkenne. Ezzel a kisülési sebességgel a Föld töltésének 90 %-át egy óra alatt elvesztené a levegőben. amelyek – a különböző közegekre gyakorolt hatásuk miatt – különböző formákban mutatják meg magukat? Az oszcilláló energia létrehozása. hullámzik vissza és így tovább. ember-készítette vagy – amint mi hívjuk – természeti kondenzátorokban is mindig ugyanígy zajlik le. legyen ez a leydeni palackban vagy más kondenzátorban.rugalmas ionos működése egyre gyorsabban és gyorsabban épül fel mindaddig. Amikor a felépülés határozottan oszcilláló és harmónia áll be. Kiszámították. indulva és visszatérve. hogy visszarúgást idéz elő túl a természetes oszcilláláson. az Univerzum oszcillálása miatt . Túl messze mennénk következtetéseinkben. ugyanabban az időintervallumban fejeződik be. Sokféle nevet adtak azoknak az energiaforrásoknak. Ha a belső veszteség túl nagy. Az energiahullámoknak szabályszerű üteme van. hogy a Föld töltése nem hogy csökkenne. amelyek azonos időintervallum alatt zajlanak le.cm) a levegő 200 volt pozitív feszültséggel van feltöltve a talajhoz viszonyítva. amelyet úgy emlegethetünk. az ionizáció . hogy a rezgéseket az idő akkora periódusai vezérlik. Az oszcillálások addig folynak. de rendületlenül fennáll a legkorábbi geológiai korok óta. amíg tehetetlenség (inercia) érvényesül. hogy olyan jellemzők. mint a tenger hullámai. csak egy elhaló rándulással visszacsúszik szabályozatlan állapotába. amelyeket különböző energiaforrásnak érzünk. a Gravitáció Ura. hogy a Föld 1800 Amperrel folyamatosan kisül a 9 légkörbe. ha a levegő vezeti az elektromosságot. Az óraütés. amely eltolódásnak és feszítésnek van alávetve”. a forgómozgás és az összes elsődleges mozgató rendszerrel előállított energiát következménynek és nem oknak kell tekinteni. mint a tenger hullámai. ezek a dolgok mind csak hatások. Ha a feszítést eltávolítják. azonban nagyon határozott matematikai rendben. nem lesz oszcillálás. az Univerzum rezgése mind azt a tényt igazolja. addig folytatva oszcillálását. a szívdobogás. fény. hogy minden energia egy forrásból van – a folyamatos rezgésekből? Mivel az Univerzum az energia forrása. ahonnan az oszcillálás eredt. meghatározott olyan ritmusban érkezve a földre minden irányból. a Föld mágneses terét és a Nap sugárzásából a földön felfogott energiát. a közeg visszaugrik régi helyzetébe és azon túl. Így. Honnan érkezik a Földre az ehhez szükséges energia? Úgy találták. ha azt feltételeznénk. hogy minél nagyobb a magasság a Földtől számítva. akkor a Föld töltése folyamatosan távozna a légkörbe.ami az energiaáramlás eszköze lehet . Kiterjedten kutatjuk a kozmikus sugarat – az univerzális elektromágneses teret. Az ellenállást a minimumra csökkentve és a szerkezet .az Univerzum ionos hatásával együtt szinkronizált . és ekkor visszaözönlés lesz visszatérve oda. miközben a megfigyelés azt mutatja.nő ahelyett. mint a hő. amíg elérik csúcsciklusukat. Lehet. mint az Idő Atyja. és így az oszcillálással időben meghosszabbítja a gyors vibrációkat. legyen nagy vagy kicsi. és az utolsó felépülés idejét meghosszabbítja azzal. 10 Megismételjük.

Felismerték. amit 11 az „anyagra” és így az elektromosságra (azt. a molekulák atomokból és az atomok elektronokból. amelyben az anyag lehet. A testek molekulákból. Itt látjuk azt az atomelméletet. ez a kapcsolat nem is annyira meglepő. mint korábban feltételezett valóságos szubsztancia. protonokból és nagy energiájú fotonokból épülnek fel. az összefüggés a fény és az elektromosság között. a fizikai folyamatot — az elektronból kibocsátott sugárzást — kvantumokra bontják. Az energia belső és jellemző. mint laboratóriumainkban. amit szokásos állapotnak ismerünk. amit véghezviszünk jelenleg az atomok szerkezete tekintetében. "A sugárzás itt azt jelenti. Ez a belső energia összefüggeni látszik az atomot alkotó részecskék elrendeződésével. Az alapoknál – úgy tűnik – létezik olyan energiatöltés. és a felfedezések az óta ezt megerősítették. hogy bármin meglepődjünk. Végezetül. amely valószínűleg elősegíti az égitestek mozgását. vagy inkább egy bizonyos állapot vagy forma eredménye. Amíg közönséges körülmények között egy atom abban az állapotban van. Ezek az oszcillálások az anyag és az energia fejlődésének határozott ütemével fognak hullámzani. amelyre hatnak. Az Univerzum ily módon alkotott képével megszűnhet az. Fizikusok most általánosan használják a kvantumot. Ha nyomon követjük a rendkívül kicsiny atom szinte elenyésző méretű összetevőit. Az energiát különböző hullámhosszon vagy frekvencián sugározzák. és érdeklődésünk és csodálatunk nő. amikor az energia bármilyen fázisában megjelenik. . mint ami az elektronokat. Ezt 1892. azt tapasztaljuk. eltérő következményekkel. hogy a hatás egy középpontból minden irányba egyenes vonalban terjed. megdöbbentő és forradalmi volt". „Az Univerzum távoli csillagkohóiban ugyanazok a törvények érvényesülnek. hogy a csillagokon túlról a földre érkező energia elektromágneses sokféle hullámhosszal és frekvenciával. hogy a természet látható összetettsége tudásunk hiányának következménye. hogy a fény (és általában a sugárzás) rezgési jelenség. atomokat és molekulákat alkotja. Egyre bizonyosabbá válik.folytatódnak az oszcillálások.ben írták. amit valaha felfedtek az egész fizikatudományban. Figyelembe véve azonban az anyag atomjaiban jelenlevő elektronra vonatkozó ismeretünk teljes hiányát fél évszázaddal ezelőtt. Az alapvető fizikai ismereteket nélkülöző személyek még napjainkban is nehezen hiszik el azt. amint a kibontakozó kép bámulatos egyszerűséget ígér. hogy úgy – amint elképzeljük – anyag egyáltalán nem létezik.. attól a közegtől függően. az a hirtelen felismerés. vagyis olyan állapotban. amelyeket a sugárzás törvényszerűségeiben kell számításba venni. Így az energia az anyag egy állapota. Az "Energiát" mint az anyagnak olyan állapotát határozzák meg.. ionokból. hogy kinetikus energia birtoklásán felül az atom belsőleg is képes elnyelni energiát. aminél fogva bármely véges rész bármely más véges részen változást okozhat. Ismerve azt. amit annak nevezünk) is alkalmaznak. Soha nem jutunk el a végső megoldáshoz? "A legcsodálatosabb összefüggések egyike.

hogy a gyorsan mozgó részecskék ütközéskor részben vagy teljesen leadják energiájukat az atomnak. ami számunkra érdekes a kozmikus sugárzásnál az. Gerjesztés többféle módon bekövetkezhet. amely egy vagy több elektronját leadja. Az atomot. sem nem fogad be. és folyamatosan lép át egyik formából a 13 másikba. mert a generátor is csak úgy állít elő energiát. hogy az ionizáció. igazolásként szükséges annak a cáfolhatatlan ténynek a megmagyarázása. amelyek között van az atomok ütköztetése gyorsan mozgó pozitív vagy negatív részecskékkel. így mozgási energiát termelve. annál erőteljesebb az ionizáció vagy gerjesztés. hogy a hozzá lazán kötődő elektront leválassza az atomról azokkal az elektrosztatikus erőkkel szemben. amelyek befolyásolják az égitestek valóságos mozgását. más szóval a gerjesztés.amelyben az anyagot találjuk. ionizáltnak nevezik. Az ionizált atom visszatérése alacsonyabb energiájú állapotba az elektromágneses sugárzással hozható összefüggésbe. A gerjesztést korlátozó eset az ionizálás. 12 energiát valószínűleg sem nem ad le. Minél nagyobb a frekvencia. hogy olyan elektromos telepek rezgő egysége készíthető. Találjanak egy dielektrikumot (szelepet) az Univerzum (atom) energiájához és olyan készüléket. amelyben az atom elegendő energiát nyel el ahhoz.. és folyamatosan lép át egyik lehetséges állapotból a másikba. hogyan fogjuk be az Univerzum energiáját. Alapjában véve az anyag olyan energiatöltéseket tartalmaz. és megvan a válasz arra. egymást követő lépésekben energiakvantumok elnyelésével. ami nem más. amit számos ok hoz létre. Amikor az atom belső energiája szokásos állapotának szintjét meghaladja. Így az ionizálás folyamatából is. hogy az elektromos energia társíthatóvá válik az Univerzum oszcillálásával vagy gyors rezgésével. amikor a gerjesztés azt eredményezi. Az anyag mozgással és igénybevétellel érzékelhető. Az atom belső energiája azonban megváltoztatható. Kinetikus energia kerül átadásra. amely energiát ad az . mint ahogyan vizet állít elő a vízszivattyú.. amely kormányozza az égitestek és napok valódi mozgását. mint egy elektromos szivattyú. Az elektromotort és generátort soha nem fedezték volna fel megfelelő dielekrikumok (szigetelés) felfedezése nélkül. Minden energia vagy anyaghoz vagy energiagerjesztéshez tartozik. 24. amely 60 fontos (kb. amely együtt oszcillál az Univerzum energiájának oszcillálásával. vagy az anyag átalakulása és az erők átalakulása révén megy végbe. akkor az atomot gerjesztett állapotúnak nevezik. Elméleti hipotézist kell tehát találni. Lehetséges. Azt.6 kg) egységenként 50 kW energiát állít elő. Alapjában véve az anyag olyan energiatöltést tartalmaz.. hogy megkíséreljék a magyarázatát olyan készülék felfedezésének. amelyek az elektront az atomban kívánják tartani. Minden atomnak anyagi vagy energia állapota van. hogy egy régi energiaforrás – hívják azt a földmágnesség összeomlásának vagy bármilyen más energiaforrásról szóló hipotézisnek – használatát bevezessék. Az Univerzumban ez mindig végbemegy. vagy az erővonalak megtörése korszerű elektromágneses generátorban. más szóval folyamatosan van kinetikus energiája.

befogható és hasznosítható az ember számára az oszcillálás elvén működő megoldásokkal elsődleges mechanikai mozgató igénybevétele nélkül. Az Univerzum harmóniáiról szóló nézőpont attól függ. amelyet a végső elemzésben. Senki sem állíthatja. ha ezt az elméletet nem dobjuk ki az ablakon. Az oszcillátoros működésnek ezzel a módszerével a gravitációs vonzás az óramutató járásával megegyező irányba forgó erőtere az északi féltekén az óramutató járásával ellentétes irányúvá. hogy azok az oszcillálások. a Washington D. mint vibrálást vagy oszcillálást kell elfogadni. Ezért nem tévedünk-e túl nagyot.. elvágják az energia-oszcillálások erővonalait. Ez mind az elektromágnesesség alapjaihoz vezet.Univerzum vibrálásával (rezgésével) harmóniában lévő oszcilláló eszközzel. Ez a föld mágneses vonzási irányának vagy bárminek nevezett tulajdonságának teljes irányváltását jelenti. beleértve testünket is. vagy akármilyen nevet is választanak. Ezek hordozzák a tudomány számára eddig ismertté vált legnagyobb energiatömeget. amelyek aztán később visszajöttek az ajtón. hogy milyen mércét használnak annak a hipotézisnek az értékeléséhez. C. Tudományos Szolgálat igazgatója a "Tudomány haladása" című könyvében 1934-ben a következőket írja: "Kozmikus sugarak bombázzák a földet az űrből a nappal és az éjszaka minden másodpercében. mert 14 nem voltak hajlandók kimúlni.————" "Az Univerzumban száguldó összes sugárzó energia közül a kozmikus sugarakat tartják messze a legfontosabbnak. mint amire a figyelem a gyors rezgésű energia minden nagyobb területén irányul. ahogyan elnevezik az eredeti energiaforrást. mert az a tény tartotta életben ezeket. ne lenne bombázható minden anyag nagy sebességű részecskékkel. A tudomány csillagászati pontossággal levezette. és ezért ilyen formában létezik mindenütt az Univerzumban. hogy az Univerzum kozmikus . Figyelmünk középpontjában ugyanazok a kiterjedések állnak az energia bármely területén. hogy ez az oszcilláló energia különleges felépítésű elektromos motorokat képes olyan fordulatszámmal meghajtani. Ezek mindenen áthatolnak.. hogy az egész térben. amelyről ez ideig álmodni sem lehetett. amelyek nincsenek harmóniában az Univerzum harmóniáival. de az egész Univerzumban. Ezek anyagrészecskék kirobbanását idézik elő. Azt is el kell ismerni. ahogy állítják. és ez az energia kinetikus természetű. Az bebizonyosodott. Watson Davis. Tesla felvillantotta ezt az ötletet egyvezetékes motorjának működési elvével. amely megmagyarázza az eredményeket. ha állítjuk. ahogyan ez néhány korábbi elmélettel már megtörtént. a Föld légkörét is beleértve. Nem csupán a Földön. hogy a legjobban magyarázták miért teljesül valami úgy. és az óramutató járásával ellentétes irányú gravitációs vonzás a déli féltekén az óramutató járásával egyező forgási irányúvá tehető. Jól tesszük. Másrészt felállítható az a hipotézis. hogy a térben mindenütt jelen van az energia. hogy végkövetkeztetésként minden energia rezgésként fogható fel.

A föld által befogadott energiatömegből a kozmikus sugárzások adják a csillagok felől (a napot kivéve) beérkező összes energiának megközelítőleg felét. Ezek az energiák csak a körülöttünk működő energiák eltérő megnyilvánulási formái. Ezek tartománya 20 kilociklustól 500 megaciklusig terjed. mint a meglevő hő." Az idézetek fontos célja felhívni a figyelmet arra. Anyag. A tudomány egyetért abban. madarakat hozhattak le a levegőből. hanem különböző eredmények eléréséhez előállította bizonyos frekvenciák felharmonikusait. milyen hatalmas energia érkezik a földre az űrből. csak hangjegyükben és frekvenciatartományukban különböznek. Vagy – más szavakkal – minden anyag.15 formában lévő összes sugárzási energiája 30 – 300-szor nagyobb. Napjainkban elektromos energiánkat szolgáltató generátorok nem fejlesztenek. energia vagy erő az anyag átalakulásában és az erők átalakulásában teljes egészében saját rezgési fokában nyilvánul meg. miközben minden műszer ugyanazt a történetet meséli el nekünk. hő. mágnesség és elektromosság ugyanahhoz a forráshoz – az Univerzum nagy generátorához – kapcsolt és ugyanonnan eredő rezgőmozgási formák. 16 Minden olyan anyag. A kiterjesztés az oszcillálás eltolásának formáját veszi fel. beleértve saját testünket is". Az emberi fül érzékelő képességének szokásos sebessége feletti frekvenciával rendelkező rezgéshullámokat ultrahangnak nevezik. Amint Davis állítja: "ezek áthatolnak mindenen. Moray kutatásai az ultrahangok területén nem fejeződtek be 500 megaciklusnál. átalakítható más szubsztanciává frekvencia-számának . kiterjedhet az ultrahang-kutatás ilyen típusára. amint a felső vagy alsó C zenei hangrezgési sebessége. amely rugalmas. Más szavakkal – ami a jelent illeti – villamosság mindig létezett. fény és minden egyéb formában létező energia összesen. amelyek segítségével tárgyak eltörhetővé váltak. Néha – egyidejűleg – többféle frekvenciát kellett továbbítani egy közegen keresztül. Megfigyelhetjük ezt mikroszkóppal vagy teleszkóppal végzett tanulmányainkban. ami az Univerzum minden részét és minden atomját pontos pályán tartja. az élő sejtek természetes rezgésszámának egyensúlyát megbontva állati. és így az energia olyan különböző formái. Az Univerzumban mozgás nyilvánul meg mindenben. amely egyéni jellemzőinek megfelelő meghatározott rezgésszámmal rezeg. de minden C hang lényegében ugyanolyan helyzetű. Más szavakkal. Nagyon sok esetben nem vagyunk tudatában létezésüknek. mint a fény. Ebből indul ki Moray rezgésre vonatkozó vizsgálata. vagy nem állítanak elő semmilyen villamos energiát. ásványi és növényi anyagot széthasítottak. Mindannyian ezeknek az energiáknak köszönhetően vagyunk életben. Minden anyag rendelkezik természetes rezgésszámmal. Az Univerzum minden része és részecskéje belőlük él. E tartomány felett és alatt a rezgések lényegében azonos módon hatnak. ezek csak közvetlenül "kiszivattyúzzák" a meglevő energiát vagy elektromosságot. hogy az anyag minden megjelenési formájában saját külön frekvenciával vibrál. frekvenciája különbözik ugyan. Az Univerzum dalol és ez a szimfónia vagy frekvencia az.

amely kétségtelenül az. protonokat. hogy a napban és önmagában nem létezik energia. Ha a frekvenciát elegendő mértékben megnövelik. amelyek kiegyenlítik a gravitációs vonzást a nehézségi erők bizonyos fokú semlegesítésével. illeti. azaz a vibrálást. Megkérdezhetnék: "Hogyan jutunk állandó energiaforráshoz ilyen gyors mozgásokból?" Nem lehet-e állandó áramlású vizet nyerni a tenger hullámaiból? Ami az elektronokat. amely 2 millió volttal egyenértékű. amelyet az ember csak teleszkópjával láthat. neutronokat. hanem csak a nagyobb generátor – magának az Univerzum hangjának – átjátszója. amit kitaláltak. A föld sója az energia és az anyag és erők átalakulása minden dolog létrejöttének folyamatában. 17 A gamma sugarakban olyan potenciális energiát találunk. amit mi végső jellemzőiben elektromosságnak nevezünk. és az atomok kiszabadulnak. amelyben minden titok nyugszik. és természetes anyaghasadással az Univerzum energiát szül. mint nappal. molekuláik elválnak. hogy a vezetőképesség ugyanolyan erős éjjel. Az anyag ekkor az energia egy formájává válik. hogy ezek az Univerzum energiája. vagy olyan erős mikroszkóppal és spektroszkóppal amilyet ember eddig valaha készített? Az egész űr telítve van rezgéssel. azok felbomlanak eredő elemi részecskéikre. mennyivel magasabb oktávok léteznek az ismert kozmikus sugarakhoz képest. amelyeket kozmikus sugarak néven ismerünk. amely a mi anyagfogalmunk. vagy nagyon közel áll az elektromos tevékenységhez. Az atomok rezgését tovább növelve. oda-vissza lengve a mindenségen keresztül. Az energiára és az anyagra vonatkozó ilyen természeti törvények megfelelő alkalmazásával az anyag energiává és az energia anyaggá átalakítható. bár hullámhosszuk nem tartozik a fizikusok által ismert legrövidebb hullámok közé. megítélhetik az univerzum olyan kis részéből. hogy ez a kettő – az anyag és az energia – valószínűleg egy? Igaz-e. hogy a kutatások évszázadai során azt. Ki húzhatja meg a végleges vonalat és mondhatja. amely imitt-amott szétválik. stb. Olyan frekvenciák határozhatók meg. Felfedezték. Oktávokkal magasabban vannak olyan sugarak. Ezeknek a különböző sugaraknak – vibrálásnak – a felfedezéséhez a kiinduló pont a levegő elektromos vezetőképessége. fotonokat és ionokat. és "újjászületett" anyagot.növelésével vagy csökkentésével. amiből következik. és ezek a számtalan parányi részecskék alkotják (kifejtett erőkkel és tőlük eredő 18 zavarokkal) azt az alapközeget. Elfogadható-e olyan elmélet. ezeknek a fogalmaknak a használatában elméletünk az. Az anyag érzékelhető mikor mozog. amelyek minden anyag alkotói. mint egy nagy inga. energiával. A vibrálás vagy a frekvencia elvének megértése ekkor ugyanaz mintha megragadnánk az energia titkát. Egyik ilyen frekvencia túllép a gravitáción. Az anyag kapcsolata az energiához és az energia kapcsolata az anyaghoz az Univerzum potenciájává válik rezgések folytonos sorozatának formájában. hogy a napból kibocsátott sugárzás aligha lehet ennek kiváltó oka. A közeg érzékelhető mikor igénybevételnek .

azaz az anyag energiává és az energia anyaggá alakul. hogy ez a készlet igénybe vehető. készenlétben várva a természetre vagy az emberre azért. fotonoknak. Ezeknek az elektronoknak. mert sem megsemmisíteni. Nos. sem létrehozni nem áll módunkban. stb. Minden atomhoz anyag vagy energia tartozik. keletkezik. beleértve az anyag és az energia radioaktív sugárzásait is. ha tetszik). Az elektromos energia "visszasüllyedt" oda. Nem tudjuk előállítani. Szakértők bőséges irodalma és tudományos műve létezik. nem lesz mozgási energia. de folytonosan kiszabadulva az Univerzumból ismét csak visszatér oda. ionoknak. hogy növelje munkavégző képességét. akkor megtehető ma is. és folyamatosan megy át egyik a másikba. de ez nem zavarja az egyensúly átalakulását. protonoknak. azaz nem lesz kevesebb vizünk. az űrben levő energia igénybevétele napjainkban ugyanúgy megvalósítható feladat. Elektromosság előállításáról beszélünk. hogy az asztalán a pohárban vizet talál. Napjainkban úgy vélik. Ha azt mondom Önnek. fény vagy elektromos energia. Az Univerzum oszcillálásai részét képezik ennek a kavarodásnak. és ezzel a sebességgel belénk és mindenbe beleütköző oxigén és a nitrogén molekuláira gondol. amelyek vezérlik az égitestek valóságos mozgását. másik ügy. Alapjában véve az anyag olyan elektromos töltésekből áll. Miután lakásaink megvilágítására vagy egyéb munkavégzésre felhasználtuk. 19 Az elemek rezgésekkel. ahonnan kiemelkedett. mint a kerékre ráfolyó vízzel. hasonló helyzet alakul ki. ha nem zavarják meg az egyensúlyt. mint a primer oldalon. de egymillió évig nem ihatja meg. kinetikus energia bevezetésének eredményeként. azonban kimondani azt. mit fog gondolni? Tudja. akkor fogalmat alkothat az Univerzumban levő kavarodásról. Ez természetesen nagyon lassan. vagy az energia átalakulására vonatkozó más szavakkal "visszasüllyed" forrásához. Meg vagyunk győződve. Ha végrehajtható. hogy minden sugárzó energia rendelkezik tömeggel vagy egyenértékű valamivel. amelyből – ha az egyensúlyi állapot átalakulásai elég gyorsak – hő. hogy a szekunder oldalon a frekvencia sokkal kisebb. finom hideg vizet. stb. A Moray-féle készüléket úgy alakították ki. forgásokkal vonzásokkal és taszításokkal egyensúlyban vannak. Nem lehet elektromos áramot "termelni". hogy az Univerzumból származó energiák a természet ciklotronjaiban (a természet reaktoraiban) az anyag energiává és az energiának . Ha valaki a levegő körülöttünk puskagolyó sebességével mozgó. Az anyag átalakulása és az energia átalakulása. hogyan jut hozzá a vízhez a pohárból. A pontosság miatt csak áthelyezzük azt egyik helyről a másikra (szivattyúzzuk. amint az lesz egymillió év múlva is. csak csökken a helyzeti energia. és szinte tökéletes rezonancia jön létre. az oszcillálás a világűrben sokféle hullámhosszúságú és frekvenciájú elektromágneses hullámot bocsátanak ki.teszik ki. amelyek elismerik az Univerzum korlátlan mennyiségű energiáját. Tömeg és sugárzó energia egymással felcserélhetők. ami – mondjuk így – az energiaszint helyzeti energiájának megváltozása.

az orosz Mehta és az Explorer VI által mért sugárzási szintek között jelentős eltérések mutatkoztak. Washington. hogy 300 lóerő teljesítmény kerül besugárzásra 50×150 láb méretű épületen. Ezek anyagi részecskék széthasadását idézik elő." A földön végbemenő termikus reakciók kutatói Dr. Ez azt jelenti. hogy az övek méreteikben és intenzitásukban zsugorodnak – legalább is ez volt a dolgok állása múlt év augusztusában és szeptemberében. 1925) – "A Napból a Föld által befogadott fény és hő mennyisége (sugárzó energia) hatalmas. A tudomány által már ismert leghatalmasabb mennyiségű energiacsomagot továbbítják. és elvégezte az összegyűjtött adatok elemzését. Watson Davis. amely elegendő áramot állít elő ahhoz. A minnesotaiak által felfedezett új alakzat a sugárzási övekben megerősítette azt a növekvő gyanút. a Pioneer IV.) A kozmikus sugarak a külső térből a nap és éj minden másodpercében bombázzák a földet. hogy a Föld egy nagy generátor. hanem alig látható gyűrűk csillámló kötegeként. hogy fényt. 20 "Nature of the World and of Man" (Printed by the University of Chicago Press. "Scientific American" (1930) – " Maga a Föld hatalmas villamos dinamó. Az átlagos besugárzott teljesítmény a sötétség és a megvilágítás időszaka alatt négyzetyardonként háromnyolcad lóerő. a Minnesota Egyetem három. ("The Advance of Science". Az Explorer VI adatainak éppen most közzétett előzetes elemzése azt mutatja. hogy az övezetek – amikor láthatók – nem stabil párok. Százmilliárd voltos lökéshullámok.anyaggá történő átalakulásával termelt aktív sugárzások. mindössze körülbelül egy-két milliárdnyi hányadát. Ross Gunn irányításával kimutatta. Ezt az új övet talán Arnoldy. hőt és az Egyesült Államok tíz legnagyobb városában felmerülő minden egyéb elektromos teljesítmény-igényt kielégítsen legalább egymillió éven át. Bolygónk a föld egy lakosára vetítve 160000 lóerő teljesítményt kap. Hoffman és Winckler övnek kellene hívni. A napsugarak sugárzó energiájának merőlegesen kitett minden négyzetyard felület egy – másfél lóerő teljesítményt fogad be. kozmikus sugárzást kutató tudósának tiszteletére. Ezek mindenen áthatolnak. A Van Allen által felfedezett külső és belső övezetek között elhelyezkedő öv felderítése másik meglepetéssel szolgált. A Pioneer III. 1934. "A Nap kisugárzott energiájának csupán jelentéktelen. Director. 21 A Tavak Országából származó három fizikus gondolta ki azt a sugárzásérzékelő készüléket. Science Service. amely az Explorer VI terhének részét képezte. amely napról napra jellegzetesen változtathatja alakját. akiknek ez a felfedezés tulajdonítható. beleértve testünket is. tört részét kapja a Föld. .

. Az övezetek lépésről lépésre bekövetkező reakcióját az ilyen viharral szemben és szokásos állapotba visszatérésűk meglehetősen teljes eseményét először kapták eredményként. mint amennyi meghatározható volt a vihar előtt. amely a Föld középpontjától mintegy 4100 mérföld földközeli távolságból körülbelül a Földtől 30000 mérföld távol levő pontig terjedt. 22 Pályája erősen elliptikus volt. valamint a szovjet Mehta berendezéseivel korábban kapott adatokhoz hasonlítva – lényegesen kisebbek voltak. és szorgalmasan végezte a sugárzásméréseket egy erős mágneses vihar alkalmával.től október 6-ig terjedő időszakban – a Pioneer II és IV.Váratlanul az Explorer VI. hogy a rakéta végighaladt a meglehetősen magas északi mágneses szélességi köröktől a magas déli mágneses szélességi körökig. amelyet a Nap felületének szokatlan tevékenysége váltott ki. éppen pályáján volt. A külső övezet hamarosan helyreállt. valójában túllendülés keretében és a vihar végének közeledésével augusztus 18-án azt tapasztalták. Az Explorer VI pályája több szempontból is ideálisnak tekinthető a Van Allen övezet intenzitásának és terjedelmének szondázásához. éjszakáján erős földmágneses vihar zajlott le. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak. Augusztus 16 – 17. hogy a külső öv mintegy ötször akkora összes sugárzást tartalmazott. amely új meglepetéssel szolgált. A vihar – első 24 órájában – a külső övezetbe "ürítette" a sugárzásnak mintegy kétharmadát. hogy az övezetekben a legnagyobb szokásos sugárzási adagok múlt év augusztus 1. A dátumok szerint feldolgozott új adatoknak ez a része azt mutatja. Ezen túlmenően a pálya síkjának hajlásszöge olyan volt. hogy az elveszett sugárzás nagyrészt kis energiájú elektronokból állt. E két orbitális jellemző miatt letapogatta az övezetek területének nagy részét néhány nap alatt.

Arnoldyék. amikor látható sarki fény jelenik meg a messzi északon. Korábbi léggömbös megfigyelések már kimutatták. amely nem látható szabad szemmel és délen helyezkedik el. A nemzeti Űrhajózási és Űrkutatási Intézet (NASA) fedezte ennek a munkának a költségeit. 1960. Ezek X sugarakat (Röntgen sugarakat) képesek előállítani. szélességi fokon következett be. vagy 58. hogy ennek a Föld 52. majd a szokásos állapotba való lassú visszatéréssel folytatódott Eddig nem találtak kielégítő magyarázatot a külső övezet sugárzásában tapasztalt "kiürülési" folyamatra. hogy ilyen X sugarak gyakran jelen vannak viszonylag kis szélességi körökön olyan időszakban. és egy X sugárzású auróra. 23 A mágneses vihar éjszakáján az Explorer VI fedélzetén a számlálók kimutatták a sugárzás eltűnését az alsó övezetből. Winckler sarki fény jelenségét figyelte meg Minneapolis felett. hogy – legalább is bizonyos körülmények között – a sarki fényjelenség két részből tevődhet össze. június 19. AZ ŰRFELVÉTELEK MESSZE NAGYOBB SUGÁRZÁSI SZINTEKRŐL TANÚSKODNAK Bedford.Ez a rendellenesen nagy sugárzású "lázas" állapot tíz napig maradt fenn. Hoffmanék. ugrásszerűen növekedő mennyiségű elektron megjelenésének kell tulajdonítani. míg Dr. mert Van Allenék. és valószínűleg fedezni fogja a jövőben is. A minnesotai adatok alátámasztják azt az elképzelést. A megfigyelt sarki fény jelenségét a külső övezetből származó. "Részecskenyomok azt mutatják. Az ilyen elektronok képesek a sarki fényjelenség látható bizonyítékánál erőteljesebb következményt előidézni. és 62. Massachusttes (UPI) – Egy Atlasz rakéta orrában lévő fényképezőgép által 700 mérföldig terjedő magasságban készített filmfelvételek a korábbiakban felfedezett szinteknél sokkal nagyobb sugárzás jelenlétéről tanúskodnak a levegőkutatási és fejlesztési parancsnokság szerint. Salt Lake Tribune. amelynek legvalószínűbb megjelenési helye a szokásos sarki fény körzetének közelében van. Az összefüggés szembeötlő. és csúcsértéke 57. Wincklerék és mások friss világosságot hoztak a Földet körülvevő sugárzási övezetek megmaradt sötétségébe. az 57 fokos mágneses szélességi fokon. Ennek a sugárzásnak a valószínűsíthető földre űrülési útvonalait követve a minnesotai tudósok azt tapasztalták. mágneses szélességi fok között kellett megjelennie. hogy az Explorer műholdakkal felfedezett (Van Allen) övezetben a sugárzás messze meghaladja az elsődleges 24 kozmikus sugárzást. éspedig egy látható sarki fényből. ahogy 20 mérföldes magasságban mérték kutató léggömbök .

mint amekkorát valaha is kimutattak. A kozmikus sugárzás energiája feltehetően 100 millió és 100 milliárd elektronvolt határok között van. Nehézzé válik az értelmezés. Kohorsternek a strassfurti sóbányákba besugárzott. Azt 25 tapasztalták. sok tájékoztatást adott a kozmikus sugarak energiájáról. A svéd Lund Obszervatóriumban kutató Axel Corlin valamelyest nagyobb mélységig hatoló olyan sugárzásokat észlelt. W. Az emulzió közönséges gombostűfejnél kisebb keresztmetszetének mikrofelvétele kimutatta az erős sugárzással keltett nyomokat. amelyek még mindig rendelkeztek energiával. A Lemaitre . ." Desert News. amely a Van Allen övezet erős befogott sugárzása alatt csak 100 mérföldre jutott. a kozmikus sugárzás teljesítőképessége ezerszer. amikor az energiaszintek milliárd voltot érnek el.műszereinek segítségével" szól a beszámoló. "Az Atlasz rakétával felrepített emulziókban végzett számlálások azt mutatják. mert a vélemények szükségszerűen változnak a kiegészítő kísérletek eredményei és az időközben megszerzett ismeretek szerint. ezért feszültségszintjük még nagyobbra becsülhető. hogy ezeknek a sugaraknak minimális energiája nagyobb behatolási mélységet eredményezett. a földön előforduló energiafajtákkal. hogy a kozmikus sugárzás energiatartományának potenciálszintje 100 volttól 3 milliárd voltig terjed. A kozmikus sugarakon kívül nincs más olyan sugárzás. Kísérleti célokból előállított legnagyobb vizsgáló feszültség nagyságrendje 20 millió volt. A légköri eredetű túlfeszültségként megjelenő villám feszültsége 1 milliárd volt körül van. Az erőátviteli távvezetékeken a legnagyobb üzemi elektromos feszültség 250000 volt. A Kaliforniai Műszaki Intézetben (California Institute of Tecgnology) Anderson által kifejlesztett ködkamra. amely képes volna "felhalmozni ekkora lökéshullámot". a behatolási mélységre vonatkozó mérései 100 milliárd voltot eredményeztek. amelyben a pozitront felfedezték.Vallarts elmélet Johnson aszimmetria-méréseivel együtt határozott értékeket ad a kozmikus sugárzás felének energiájára. Nem feltételezhető túlságosan határozott és pontos becslés. hogy az 5 milliárd és 50 milliárd volt feszültségszintek között folyamatosan változik. amelyek négymilliárd elektronvoltot meghaladó energiát továbbítva képessé váltak áthatolni az Atlasz orrán. mint amit megfigyeltek a korábbi Aerobee rakétán. Összehasonlítva egyéb. milliószor nagyobb. hogy a tokon áthatolt minden egyes kozmikus sugárban a Van Allen övezet mintegy 44000 protonját regisztrálta. hogy némelyik pozitron a kozmikus sugárzás anyagba történő becsapódásakor keletkezett. amelyek előzetesen több mint négymilliárd elektronvolt energiájú olyan protonok áradatába merült. A csillagok termelte befogott részecskék legtöbb energiája vagy a nukleáris robbanás az emulzión (film) belül 500-szor nagyobb gyakoriságú. és azt mutatja. Az Anderson-féle ködkamrában hagyott nyomokból arra lehetett következtetni. 1960. Azt tapasztalta. március 17.

és szomszédos felületeik bármilyen módon. elektromos töltéssel rendelkező test egymásra gyakorolt erőhatása egyenesen arányos a töltések szorzatával és fordítva arányos középpontjaik távolságának négyzetével. lehetséges-e. A fény korpuszkuláris elméletét oktatták. vagy elektromos impulzusokat kapva átmenetileg olyan tulajdonságot kölcsönözhetünk ezeknek. Az elektronelmélet túllépett a régi elméleten. vagy akár el is vetik? 27 Második fejezet ELEKTRONIKUS GERJESZTÉSSEL LÉTREHOZOTT REAKCIÓK Amint azt megállapítottam 1914-ben. Régóta ismert. század elején az iskolai tankönyvek ezeket a jelenségeket nem mérhető közegeknek nevezték. ellentétesen feltölthetők lennének. de még a hullámelmélet is a végső mozgató vagy az anyag atomjainak nyers elgondolásán alapult. hogy – mert a nagyobb fény utat mutat – az elektronelmélet nem "abszolút" ismeret. és Einstein elméletét felülvizsgálják. A 19. víz alatt vagy magas hegyek között. hogy "két kisméretű. mágnességet. A korpuszkuláris elmélet gyengülésével az érdeklődés a hullámelmélet felé fordult. és a napot tartották e részecskék soha ki nem apadó forrásának. a vegyi affinitáshoz hasonló dolog révén a kohéziós erőket pillanatnyilag felerősítenénk. módosítják. de valódi vegyi affinitássá. Ellentétes töltések elektrosztatikusan nem tarthatók fenn két szomszédos fémfelületen. Nem kell feltételezni a polarizált atomban az elektronok oly nagymértékű megzavarását a vegyi kohézió létesüléséhez. mint például kívülről betáplált elektromos töltésekkel. és kohézió létesülne a molekulán túli távolságokban is. azonban hirtelen létrehozva zavaró kisütést. a Moray-féle Sugárzó Energia csövének működésével kapcsolatban: Ha két molekula egymás molekula-tartományán túl lenne. és mialatt az elektronelmélet túlhaladt minden 26 korábbi elméleten." A . A tudomány mintegy 100 éve kezdte természetes energia. A Moray-féle sugárzó energiát hasznosító készülékek egyformán jól működnek mélyművelésű bányákban. amelyek hatékonyan előmozdíthatják vegyi kohézió kialakulását. hőt.forrásnak tekinteni a fényt. Coulomb törvénye kimondja.A kozmikus sugár ütközések elhalasztásával előidézett – lökésnek (stosse) ismert – nagy kitörések 100 milliárd vagy több volt feszültségű energiát jeleztek. galvánosságot és az elektromosságot. Két. és repülőgépeken. a térben szabadon elmozduló töltéssel rendelkező részecske egymásra gyakorolt kölcsönhatásai az előjelek megfelelő figyelembevételével – a jól ismert asztronómiai problémák analógiájára – könnyen kiszámíthatók. amelyet különösen Németországban figyeltek meg. hogy a töltések között ható elektromos erők a távolság négyzetével fordítottan arányos összefüggést követnek. hogy a polarizáció átfordítsa a kohézióban megnyilvánuló közönséges molekuláris erőt kezdődő.

hogy a coulomb erő ilyen molekuláris távolságokon belül az ellentétes töltéssel rendelkező ionok között nagyon nagy lesz. ha ezek egymáshoz képest molekuláris távolságon belül helyezkednek el. vagy 2. a Brown-féle mozgásból származó ütközőerő nagyobb. A hatás az üstökösök csapdába kerüléséhez hasonló. és kitehetők elektromos erők. Coulomb törvényével megadott erő szemléltetésére álljon itt a következő példa. Mivel az ionok véletlen módon ütődnek egymásnak molekulárisan kialakuló ütközéssel. hogy vegyi molekulákat olyanná tehetik. hogy 10-2 cm vagy akár 10-5 cm távolságból is a gázionok légköri nyomáson egymásra nagyon gyenge erőhatást gyakorolnak. r0 gömbsugáron kívül fellépő bármilyen elektromos térre érvényes a következő egyenlet: 00 29 X=e r2 10-8 cm-nél. A molekuláris távolságon belül az ionok ténylegesen vonzzák egymást. Nyilvánvaló. Bizonyított kísérleti tényekből tudjuk. A Coulomb. Ha két kisméretű. a közöttük fellépő taszító erő 8.28 kifejtett erő annak a közegnek a jellemzőitől függ.9⋅109 newton. egyenként 1 coulomb elektromos töltéssel rendelkező testet helyezünk vákuumba. ütközés vagy molekula-közti feszültség kölcsönhatásainak. g ⋅e 2 4⋅π⋅ε⋅r≥3/2 Kt ahol r0 a molekuláris távolság. X értéke 108 volt/cm és még 10-6 cm-nél is 104 volt/cm. amikor is egy égitest közelében elhaladva a naprendszer állandó tagjává válnak.féle helyzeti energia csak akkor egyenlő vagy haladja meg az elmozdulás átlagához tartozó erőt. hogy engedelmeskedjenek Coulomb törvényének. amelyben a feltöltött testeket elhelyezik: f= Q1⋅Q2 4⋅π⋅pε0⋅r 2 ahol ε0 a közeg permittivitása.25⋅109 font lesz. ahol az egymásra ható molekuláknak nagyon nagynak kell lenni. miközben középpontjaik egymástól 1 méterre helyezkednek el. Nyilvánvaló. mint a vonzásból származó erő. Az üstökös leállításához hasonlóan az ionok ellentétesen töltött ionokkal bekövetkező ütközése jóval 10-8 cm nagyságrendű atomméreteken belül jönnek létre. a gyorsulás U2 26 .

növekvő energiájú rugalmatlan ütközés megfelel ezeknek a gerjesztési veszteségeknek. de nem okoz ionizálást. Amikor a megzavart elektron visszatér pályájáról vagy állapotából. lévén az ionizálási feszültség nagyobb. elkülönülő sorrendben távolabbi. kisebb energiájú rugalmatlan ütközése atomokkal vagy molekulákkal. Az ütköző elektron megfelelő energiájánál az atom vagy molekula elektronja teljesen leválik az atomról vagy molekuláról. így ν = frekvencia. amelyek néhányszor 10-4 másodperc ideig tartó gerjesztésű statikus állapoton túl vannak. hogy az első. A fény sebességének 1/30 sebességével repülő ilyen elektron leállításához és semlegesítéséhez egy molekula vastagságon belül szükséges teljesítmény a következők szerint becsülhető: energia=1 mu2 u =1027!109!3⋅108=108 erg /sec idő 2 2t A gerjesztett atomok vagy molekulák reakciójának csak nagy áramsűrűségű körülmények között van fontossága tekintettel a rövid időtartamra. Néhány atomnak lehetnek azonban elektronjai. gyanítható. mint hν=mv2 2 ahol ν a kisugárzott energia frekvenciája és h a Planck állandó. az ionizálás után megmaradó többletenergia szétosztódik saját maga és az atomról vagy . Ha az elektronnak több energiája van. ionizálás megy végbe a molekulákban keringő elektronokra gyakorolt elektromos erők következtében. hogy egy elektron energiát adhat le egy atom vagy molekula elektronjának. Kisebb áramsűrűségek esetén azonban második ütközés megváltoztathatja a jelenséget. amint az annyi energiával rendelkezik. hogy az elektronok első. 30 A Bohr-féle színképi elmélet kimutatja. mint ami az ionizálásához szükséges. megfelelő hullámhosszú színképvonalak jelennek meg.2t =10 egs nagyságrendű. A Bohr elmélettel teljes összhangban azt tapasztalták. amely 10-8 sec. m = tömeg. Minden olyan ütközésben. míg egyetlen elektron leválasztásához szükséges erő 1/10 din lesz. ionizálását vagy elbomlását okozó rugalmatlan ütközéssel energiát veszíthetnek. h =6. amint az energia a megfelelő értéket eléri. és ahogy az elektronok energiája nő. hátrahagyva a pozitív töltésű atomionokat vagy molekulaionokat. amelyben egy töltött részecske és egy semleges molekula vesz részt. amely fénykibocsátáshoz vezet.62⋅10-72 erg/sec. általában ezeknek az atomoknak a sorozat első színképvonalához tartozó fénykibocsátására ugrik. és azonos csoportba tartozó semleges atomokkal vagy molekulákkal ütköző ilyen atomok molekulák gerjesztését.

az ionizálás mechanizmusa kimutatta egy atom egyidejű gerjesztésének és ionizálásának lehetőségét egyetlen. hogy a kritikus feszültségkülönbségen vagy az első ionizáló feszültségkülönbségen a gáz vezetőképessége megnőtt. A bomlásra fordított munka és bizonyos olyan gázokban. a nitrogén és a hidrogén. Először megfigyelték. Az ionizáló feszültségkülönbség csak azt az energiát határozza meg. Kísérletileg igazoltnak találtuk. kritikus feszültségkülönbségnek nevezik. amellyel az elektronnak rendelkeznie kell. amíg újra nem növekedik. amelynél beindul az ütközésekkel megvalósított ionizálás. annál kisebb lesz a gerjesztés és ionizálás feszültségkülönbsége. mint ami a higany külső elektronjainak esete is. ahol az ionizálás energiája: n=C!E−E1! E = az elektronok tényleges energiája E1 = a gáz ionizáló feszültségkülönbsége C = állandó Az energia. mindig jelentősen nagyobb. Elegendően nagy energiájú egyetlen elektron egyszerre akár 4 – 5 elektront is kiszabadíthat az atomból. A rezonancia és az ionizáció valószínűsége a pontos ionizálási rezonanciás feszültségkülönbségnél a legnagyobb. hogy egy elektron által megtett méteren az ionizálásos ütközések száma (n) közelítőleg arányos a fenti elektron energiatöbbletével.molekuláról leválasztott elektronok között. megfelelő energiájú elektronnal történő ütközésekor. amint a legközelebbi feszültségkülönbséget eléri. hogy egy adott gázban az elektronmentes útvonal alapján számított ionizálás és gerjesztés valószínűsége a kialakult ionok száma a legnagyobb az ionizálási vagy gerjesztési feszültségkülönbségnél. mielőtt létrehozhat jelentős mennyiségű ionizálást. azaz amikor egy elektron az adott gázra jellemző V0 . ezt követőn az ionok száma gyorsan csökken kisebb értékekre. mint maga az ionizáló feszültségkülönbség. és ahol az elektronok elveszítik összes vagy legalább is a rendelkezésükre álló energia nagy részét egyetlen becsapódás keretében. mint a ritka gázok. Az ionizálás legnagyobb mennyisége akkor következik be. és exponenciálisan csökken erről az értékről addig. amelyen atomok vagy molekulák kétséget kizáróan rugalmatlan ütközése elektronokkal 32 létrejön. amint növekszik az elektron sebessége. Mindenesetre egyértelműen kijelenthető. 31 Néhány kivételtől eltekintve azt tapasztalták. hogy minél nagyobb az atomok átmérője és minél nagyobb a külső elektronok száma. amikor az elektron az ionizációs feszültségkülönbséggel megadott energia 5-10-szeresével rendelkezik A feszültségkülönbség legnagyobb értékét.

hogy az atomon belül keringési pályáján a leglazábban tartott elektront vagy elektronokat távolabbi keringési pályára elmozdítsa. az energia. mint ami szükséges a gáz ionizálásához – rendkívül csekély. amely szükséges ahhoz. hogy az atomról vagy a molekuláról második elektron váljon le akkor. összes mozgási energiájának csupán parányi töredéke. az atomok és molekulák csak diszkrét mennyiségű energiát képesek befogadni.04 eV-nál kisebb. ez gömb alakú rugalmas molekulát és ionokat tételez fel. . Így. még akkor is. akkor könnyen kapcsolódhat a semleges molekulához. és energiája vagy sebessége elegendően kicsi. mielőtt bármilyen erőhatást is érzékelne az atommag vagy a pályán keringő elektronok miatt.5 eV körül volna 1 Hgmm nyomáson. 80 °F szokásos hőmérsékleten. amikor az atom vagy molekula már ionizált állapotban van. amely energia azzal a hatással rendelkezik. Így az elektron képes nagyon közel kerülni a semleges molekulához. a gázmolekulák átlagos mozgási energiája 0. Ezt elektronvoltban fejezik ki. Ha a vezetés csak 100 amper/volt lenne.66⋅ m⋅M ⋅!1 WM! !m−M!2 Wm WM a molekulák átlagos tömege Wm az elektronok átlagos tömege 33 "f" megközelítőleg egyenlő m/M. és ionizálás az elektronoknak semleges molekulákkal bekövetkező ütközései révén jöhet létre. amelynek ionizáló feszültségkülönbsége U0. Ezt a következő egyenlet jellemzi: !D−1!⋅O2 f=2×3. Ez 35000 °K hőmérsékletnek felel meg. mint a molekulák átlagos energiája. oxigénben az elektronok átlagos energiája 4. A második ionizáló feszültségkülönbség annak a munkának felel meg. Az "f" töredék értékét a következő egyenletek adják: f=2. Ha ekkor az elektron sorozatosan ütközik.1416⋅N⋅π⋅5 . amelyet rugalmas ütközés keretében elveszít. Egy elektron és egy molekula között ható erő sokkal nagyobb mértékben változik.volttal egyenértékű energiára tett szert. Így viszonylag kis elektromos térrel – ha az elektronok elegendő számú ütközést képesek létrehozni – az elektron átlagos energiája a molekula energiájának sokszorosává válhat. Amíg az ionizálás nem következik be. ami – az összes olyan molekulának töredéke. amelyek egymást r távolságból f erővel vonzzák. akkor ütközés következtében az elektron képes volt eltávolítani egy elektront egy olyan atomról. Mert az elektron tömege rendkívül kicsi. mint azt a Coulomb-féle inverz négyzetes törvény leírja. mint a molekulák ionizációs energiája. Ilyen körülmények között az elektronok meglehetősen nagy számának tényleges mozgási energiája nagyobb volna. amely energiája nagyobb. amikor az elektronok átlagos energiája csak 20 vagy 30 százalékkal nagyobb.

és maga visszatér szokásos állapotába. hogy miközben egy elektron az ionizált atomot semlegesíti. Gyorsan mozgó pozitív töltések. amíg ez az állapot van. a higanygőz aktiválódik. Szemléltetésül klasszikus példa a higanygőz besugárzása a 2537 Å színképvonal mentén. Nagy térerősségű elektrosztatikus terekben gyorsan mozgó pozitív ionok. protonok és alfarészecskék. 6. 35 5. 4. hogy a zöld tallium színképvonalat fogja kibocsátani. Radioaktív változásokból származó gyorsan mozgó elektronok és bétarészecskék. P – P2O3. miközben a gerjesztés energiája átadódik a lassú elektronnak. Gáz lehetséges ionizációja és gerjesztése. P2O5. pl. Ha az aktivált higanyatom gerjesztett állapotú hidrogénmolekulába csapódik be.azzal negatív iont képezve. amely megközelít egy gerjesztett atomot. vagy más forrásból származó gyorsan mozgó semleges atomokkal vagy molekulákkal létrejövő ütközés. Gázban végbemenő vegyi reakciókkal. A Az elektronikus gerjesztés módszerei Folyamatok magában a gázban 1. . mialatt a gerjesztett elektron sugárzás nélkül visszatér szokásos pályájára. ha ezek az atomok Tallium atomokkal ütköznek. 2. 3. akkor az energia átalakul ezeknek a molekulák atomokká vagy molekuláris hidrogéntöredékekké történő szétbontására fordított munkává. a 34 másik elektron szabaddá válik a folyamatból származó összes energiával együtt. Ha a gerjesztett higanyatom kisebb ionizálási energiájú atommal ütközik. Túlságosan kicsi feszültségeken azonban az elektrontól mentes közepes szabad úthossz megnő és az ütközések száma oly kevés. majd metastabil állapotban van. alfasugarakkal. Fotoelektromos ionizáció ultraibolya fénnyel. röntgensugárral és a Kozmoszból érkező fénysugarak hullámhosszán túli más sugarakkal. és így elégtelen. A 2537 Å színképvonalhoz és a kis energiájú tallium színképvonalhoz tartozó energiák különbsége átalakul az ütközés után szétváló higany és tallium atomok mozgási energiájává. ionizálva azt. stb. NO – NO2. oxidációk. eltávolíthat egy elektront a semleges atomról. amely kis hullámhosszú sugárzással rendelkezik. pl. okoz. egy tallium elektron magasabb energiaszintre emelkedhet úgy. amelyet kizárólag – falak hatása nélkül – hőmérséklet. atomos iont vagy molekuláris iont megközelítő kis sebességű elektronok úgy legyenek képesek kicserélni sebességüket. Az ionizált atomot. Másik példaként szolgálhat a szabadon lassan mozgó elektron. hogy nem is elegendők negatív molekuláris ionok létrehozásához.

ahogy az a homokviharban jelentkezik. amelyek általában termoionos kibocsátásnak nevezett nagyszámú elektront bocsátanak ki. keverék fémsók. A molekulák és elektronok között ütközéssel történő ionizálás a termikus ionizálás során többféle folyamattal jár együtt. a) az elektronok semleges molekulával történő közvetlen ütközéssel ionizálódnak. bárium. mint a nátrium. amelyek túlnyomórészt pozitív 36 töltésűek. a nagyobb cseppekbe ionok kerülnek. . oxidok. hogy két semleges molekula között átvitt energia elegendő egyikük ionizálásához. amelyek mindkét előjelű ionokat. amelyek fényelektromos hatásokra alkalmas elektronokat tesznek szabaddá. amikor a molekulák energiája olyan nagy lesz. Gázban eloszló szilárd részecskék között kialakuló súrlódás. alfarészecskék. Gyors elektronok. Metastabil atomok szilárd felületekre gyakorolt hatásából származó szekunder atomok. 6. de többségben negatív ionokat eredményeznek. röntgensugarak és fény hatása a szilárd vagy folyékony felületeken. 8. 5. 10. 7. . 3. Folyadékok porlasztása nagysebességű levegőárammal felületet érintő irányban olyan parányi cseppeket hoz létre.B Gázzal érintkező szilárd vagy folyékony felületek miatt kialakuló folyamatok 1. amelyek kisebb hőmérsékleten pozitív ionok keletkezését segítik elő. kloridok vagy összetett. 2. Gáz ionizációja fordulhat elő. Felületen végbemenő vegyi reakciók. b) az elektron molekulát gerjeszt. Fehér izzásig hevített sók. Szabad elektronok ütközése semleges atomokkal vagy molekulákkal. amelyek negatív töltéssel rendelkeznek. nátrium oxidációja. stb. A gáz vezetőképességének forrása az esőfelhők és zivatarok töltéseinek forrása. ionok. és egy következő elektron ionizál. foszfátok. 9. kálium. Fehér izzásig hevített fémek. . amely ezután sugárzást kibocsátva . c) az elektron semleges atomot gerjeszt. Gammasugarak. mint a nedves foszfor. kálium. pozitív ionok vagy fémek bombázása szekunder atomokat létrehozó visszapattanó atomokkal. 4. Ha ionokat tartalmazó vizet használnak.

93⋅105 m/sec. 37 Amikor egy molekula befog egy töltést azért.6⋅10-19 Joule A 2⋅q⋅U = m⋅v2 egyenlet szerint azt találjuk. míg a közepes szabad út az ionok sebességétől függ (K).6⋅10-19 = 1. hogy U volt feszültségkülönbségen átjutott részecske sebessége teljesen független az megtett pályája hosszától. Ez azt jelenti. és foto-ionizálást okoz a gázban vagy a kisülés határainál.visszatér szokásos állapotába. Mindegyik ionra ez az erő hat a molekulákkal bekövetkező másodpercenként 109 ütközés közben. d – távolság a térerősség irányában. Eredményként a molekulák mozgásba jönnek E irányba. e – töltés. egy másikon mélypont lehet. amelyekkel az ion ütközik. Most az 1 volt feszültségkülönbségen átjutott ionnak 1. amely egy elektronvolt mozgási energiával . E – térerősség. szabad útnak nevezik. de ha a teljes feszültségkülönbség a két pont között U volt. A – állandó (0. Az elektromos tér tetszés szerint torzítható. Az elektromos térben működő erők hatására a mozgó ion a következő egyenletek szerint viselkedik: F = E⋅A⋅n⋅e⋅d ahol F – erő.874) L – közepes szabad pálya.1416 a ahol e – töltés. Egy olyan hidrogénion sebessége. hogy molekuláris ionná váljon. 11. akkor az elektromos tér irányában a következő egyenlet szerint jön mozgásba: e K= −a⋅!1−AL! 6×3. n – ion/cm3.6⋅10-19 joule mozgási energiája lesz. Ez q⋅U = 1⋅1. a részecske sebessége: v= 2q !mU Például egy elektronvolt mozgási energiával rendelkező elektron sebessége v = 5. Minden 109 ütközésnél a mozgásmennyiségből átkerül valamennyi azokra a semleges molekulákra. viszkozitási együttható a – a részecske sugara. Azt a távolságot. hogy egy ponton csúcsérték. ami mozgásmennyiséget ad a térerő irányába. és teljesen független az elektromos tér formájától vagy alakjától is. amelyet a molekula két ütközés között megtesz. Az elektromos tér a legfontosabb ionizáló természeti erők egyike. A – keresztmetszettel rendelkező egységnyi térfogat.

és pillanatszerűen hozzájut egy pozitív töltéshez a kiáramló pozitív ionok lavinájából.85⋅103 m/sec lesz. ez a nagysebességű visszaáramló oszcillálás. Meghatározható mennyiségű reakció egy pillanat alatt (10-8 sec) végbemegy. vagy a keverék az elektromos téren kívül van. és a vezeték körül uralkodó nagy elektromos térerősség révén a molekuláris ionok negatív töltésű polaritását veszik fel. Ezeket a pozitív töltésű molekuláris ionokat visszafele gyorsítják a térben és összeütköznek azokkal a negatív töltésű molekuláris ionokkal. Ez a keveredés addig folytatódik. ahol az elektromos tér a molekuláris gerjesztésnek és a molekulaközti és atomos ionok létrehozásának kettős feladatát látja el. Ez a rendszer a különböző feszültségű koncentrikus henger alakú vezetéken fellépő koronajelenség elvét hasznosítja. Ezért a töltött részecskék – pozitívan töltött molekuláris ionok. A rendszert annak az elvnek megfelelően módosították. ahol semlegessé válik. amely olyan szabályosan váltakozó jelenségnek tekinthető. ahol az egyes 39 résztvevők elfogynak. amikor a tenger hullámainak . leállítva az energia "áramlását" – egyenirányítás nélkül – visszafele a külső áramkörbe. hogy vegyi reakciók menjenek végbe. amíg a reakció nem ér el olyan pontot. befogóként (interceptor) és oszcillátorként (oscillator) hivatkozunk. Továbbá. Különleges az a rendszer. A reakció szereplői (gázok) átáramlanak a vezeték hosszával párhuzamos kamrán. amikor egy megfelelően aktivált katalizátorról az ellentétesen töltött molekuláris ionokat egymással szemben felgyorsítják a vezeték körül kialakuló koronán. A negatív töltésű molekuláris ionok némelyike azonban a pozitív atomos ionok közepes szabad útján kívül akadálytalanul tovább rohan a pozitív hengeres erőtér irányába. Az elektroncsöveknek nincs egyenirányító tulajdonságuk abban az értelemben.1 mérföld másodpercenként. A Moray-féle berendezés – más berendezésekkel összeépítve – különleges csövek együtteséből áll. "feszültség-jeladóként" (pressure transmitter). negatívan töltött molekuláris ionok vagy atomos ionok – mozgási 38 állapotát az elektromos térben azzal lehet szabályozni. amelyet a feltaláló használt. amely pozitív töltésű atomos ionokat bocsát ki. amelyekre elektroncsőként (valve). örvénylő atomos ionokkal. ahogyan a rádiócsövek működnek a váltakozó áram vagy nagyfrekvenciás jelek egyenárammá alakítása során. mint a tenger hullámai. mert a molekulák kölcsönhatásba lépnek egymással.rendelkezik. amelyen a részecske átjut. vagy közel 6. amely megfelelő katalizátorból készült olyan henger. Minthogy ezeket a negatív molekuláris ionokat a vezetékre merőlegesen felgyorsítják az elektromos tér irányában a pozitívan töltött katalizátorhenger felé. ezek találkoznak a katalizátorból lavinaszerűen kizúduló. 9. Tényleges szelepként működnek. a reakció sebessége és a lezajló reakció erőssége tetszés szerint irányítható. hogy egyszerűen befolyásoljuk annak a potenciálkülönbségnek a nagyságát. amelyek a negatív töltésű elektróda körül kialakuló koronakisüléses térből érkeznek.

ami lehetővé teszi az oszcillálás vételét. egyébként teljes körű energiakiáramlás és nem oszcillálás lenne.!/ Más sajátos szerkezeti részek és a készülék "csövei" működési módjukat tekintve hasonlóan egyedülállók. hogy megakadályozzák a kondenzátorokra jellemző oszcillálás töltés-visszaáramlási hatásán alapuló – és itt vákuumcsövekben alkalmazott – folytonosan halmozódó oszcillálással létrehozott töltések szétáradásának leállását a Sugárzó Energia felfogására ! / Fordító megjegyzése: ez az anyagi természetű hullámokra vonatkozna? 40 szolgáló csövekben.visszafordulását a gátfal megállítja. amelyet tehetetlen tömegként (inercia) emlegethetünk. és olyan eszközök. hogy megnöveli a kondenzátorok feltöltési és kisülési idejét és az áramkör elektromos töltésmennyiségét (capacity energy in the circuit!/). Ezek a detektorcsövek a különlegesen kifejlesztett nagy farados kapacitású oszcillátorokkal szinkronizált vonzerővel rendelkeznek. de –automatikusan változó módon összehangolva az Univerzumból érkező oszcillálás – megakadályozva ezek visszajutását a külső áramkörbe. mondjuk energia vonalakra vagy "fénysugarakon" túli fényvonalakra. hogy különleges "getterhez" hasonlóan!/ megakadályozzák az "átváltó" (shunting) kiválást (condensation). Bár semmilyen. és áramkörein belül olyan kezdeti oszcillálást képes létrehozni. amelyekkel az oszcilláló energia átjut a különleges kialakítású szelep első fokozatú szelepeihez csatolt oszcillátoraira. Az ! ! !! . hanem energiaáramlás kezdődik a teljes működő Univerzumban. a művelet a Kozmosz oszcillálása miatt fog folytatódni. Ez megállítja azt a kiválást. Az utolsó csövek energia-feszültségadókként (energy pressure transmitter) működnek azért. Amikor tehetetlen tömeg jelenik meg. a világűrben bárhol megtalálható energia hasznosításának módszerében az oszcillálás és nem a hagyományos primer tulajdonsággal megvalósított "előállítás" egyedülálló. Az oszcillálás!/ tehát nem válik egyszerű oszcillálássá. ami – az áramkörben a befogóval (interceptor) csapdába ejtett energiahullámoknak megfelelő elektromos lüktetést létesítő és a részecskék második külső áramkörbe való visszatérését "több határfelületű" (multi walled!!/) szelepekkel gátló – befogó (interceptor) elektroncsövekkel (valve) és oszcillátorokkal (oscillator) a természet energiahullámainak tökéletesen megfelel. amelyek ionizáló műveletüket akadályozhatná. energiára vonatkozó új törvényt nem fejlesztettek ki vagy fedeztek fel. vagy hívhatjuk bárminek. A készülék működésének lényege. amely egybeesik az Univerzum oszcillálásával. Külön megoldás. Az energia kisülési sávját fel kell "osztani" változási vonalakra. továbbá olyan elfogadható intervallumba tolja. amelyet azokkal a csövekkel gyűjtenek össze.

A csillagközi laboratóriumok olyan környezetet hoznak létre. hogy különböző összetételű anyagokat alfarészecskékkel bombázva. vagy csak még nem ismert fel. ha az elemi rész helyzeti energiája hirtelen megváltozik. ami egy amerikai fizikakönyvben olvasható. Már hivatkoztunk az általános elektronkiszabadulásnál szokásos ionizáló tevékenységre. és ezt nevezi a könyv magyar fordítása elektromos helyzeti energiának. Ez az elv valósul meg különböző vákuumcsövekben. csupán a hullámhossz-tartomány nagyobb. / Fordító megjegyzése: gázelnyelő vagy megkötő anyag a vákuum. úgy találták. a sugárzási energia kifejezéseket (ahogy Moray ezeket használja) ismeretlen és nem meghatározott korlátokkal ! !/ Thomson. Joseph. A kozmikus energia. bárium. de a készülék rezgésszáma a körülmények "kapacitásától". Elfogadott tény. hogy az elektromos helyzeti energia fogalmára gondol. aki az e/m hányadost megmérte. stb. azaz a kondenzátoroktól. ami szerint egyes elemi részecskék a határfelületről visszaverődnek. A hullámhosszak. stroncium látható fénnyel – vagy mondjuk hullámhosszokkal – válaszol bizonyos tartományban. vagy egy meghatározott mennyiség és egy másik meghatározott mennyiség között 41 oszcillálások – tekintet nélkül a potenciálra – azonos periódusban rezegnek. Amint a nátrium. és határozott ionizálást végezzen? Valószínűleg sokat lehetne megtudni a sokra tartott "monokromátortól". Thomson!!/ a hasonló elektron kiszabadulásnak "deltasugarak" nevet adta. amely a rádiócsövekben valósul meg. függ. cézium. !/ Fordító megjegyzése: Itt megint az anyagi természetű hullámokra utalhat. hogy más anyag vagy anyagok oszcillálással válaszolnak a Kozmoszból érkező vagy mesterségesen előállított sugárzásokra? Az Univerzum hasonló szerepet tölt be. nem feltételezhető-e. Ezeket a deltasugarakat vagy elektronokat némelyek "termionként" emlegetik. Folyamatosan energiát bocsát ki. A "fal" itt a határfelület. amikor az alfarészecskék becsapódnak a bombázott anyagba. John (1856 – 1940): Nobel díjas (1906) angol fizikus.technikában / Fordító megjegyzése: szabályos mozgás egy meghatározott és egy másik meghatározott helyzet. Ekkor visszanyerhető energia raktározódik el a testben. Lehetséges-e. kálium. amelyek akkor szabadulnak ki. Lépjünk át az ismertből az ismeretlenbe. hogy munkát végzünk. Ez úgy tanítja. amelyeket az ember még nem tudott megvalósítani. hogy a Kozmoszból érkező "részecske". és frekvenciák tartománya rejti magában az élő szervezetek minden rezgő világának problémájára a megoldást adó válaszokat. ha elektromos töltésű testet elektromos erők ellenében elmozdítunk./ Fordító megjegyzése: Lehet. 42 . rubídium. mint a rádióadó. amely az alfarészecskénél nagyobb áthatoló képességgel rendelkezik. hogy ezek elektront adnak le. áthatoljon kvarc vagy egyéb anyagokon.

annál nagyobb az ütközések között kialakuló ionos energianövekmény és annál több mozgási energia konzerválódik.rendelkező frekvenciák szinonimáinak tekinthetik. és ne álljunk meg a Sarki Fény ultraibolya-elméleténél. attól függően. Némely elektroncsőben az elektronok nem közvetlenül a fűtőszál anyagából lépnek ki. hogy nagyon sok olyan. hogy az ion egyszerű típusú. villamos energiává és esetleg olyan megjelenési formákba. annál nagyobb a töltéshordozó sebessége. hogy hasznosítható legyen. Az űr tényleges anyaga. A negatív testek vonzzák a pozitív ionokat. amely arányos az ionok bőségével és az ionok sebességével. amelynek eggyel több vagy kevesebb elektronja van. Az elnyelés az energiát átalakítja hővé. vegyi. Lehet. az egésznek rendkívül kis része. A sebesség lehet kisebb vagy nagyobb. hogy kényszerülünk elfogadni mindent. Haladjunk tovább. mint azok. amit az "űrről" tudunk. Ez az ionok és ionizáló folyamat közvetett előállítási módjának irányára ad-e számunkra valamilyen útmutatást? Levonható-e bármilyen. és a közeg olyan mértékben veszíti el elektromos töltését. hogy a fogalmat elismerjék. Ez a folyamat folytatódik. hanem a közvetett fűtésű katódból. amelyek nagyrészt tapasztalati és közelítő érvényességű ismert törvényszerűségeknek engedelmeskednek. Az előbbi negatívan. és amit az tartalmaz vagy tartalmazhat. Az energiát el kell nyelni ahhoz. Sokféle jelenség történik egyszerre valamely gázkisülésben. mint az elektromosan semleges molekulának.és bétasugarak ellentétes értelmű elhajlásának és a gammasugarak elhajlásmentes pályájának törvényszerűségeiből? Minél tökéletesebb az ionizáló folyamat. Ohm törvénye csak néhány korlátozott esetben érvényes. ami tapasztalatainkon túl van. az utóbbi pozitívan töltött ion. annyira korlátozott. de a fentiek elegendők a jelen célra. mindent betöltő energia vagy anyag fontosabb szerepet játszik. mint a . mint a hullámhossz-skála meghatározott helyének jelentését anélkül. Az a kevés. "Együtt rezegni az élettel" több mint költői kifejezés. amiket a spektrum nem határoz meg úgy. mechanikai. vagy molekulák változó számú összessége. Sokat lehetne még írni erről. amellyel a vonzó közeg felé mozognak. a kozmikus energiára vagy a sugárzó energia csöveire és oszcillátoraira vonatkozó következtetés az alfa. amelyek ma még nem ismertek. Legegyszerűbb formájában az ion egy olyan levegőmolekulából áll. hogy véglegesen ne "kerítenék körül" azt. amelyeket érzékelünk. amely az égitestek anyagából áll. Az érzékelő és befogó áramkörökben még fontosabbá válik az oszcillálás fennmaradása. amely nem vesz részt a cső közvetlen elektromos tevékenységében. Valójában a spektrumtartományok önkényesen elnevezett határok. hogy ez sokkal fontosabbá teheti ezeket életciklusainkban és az általunk ismert dolgokban. eddig nem voltunk képesek érzékelni. Az ütközés "tökéletesen rugalmas" lesz. Tény. Minél nagyobb a közepes szabad úthossz és a 43 gyűjtő villamos feszültség. a vezetőképesség a gáztól és a gáznyomástól függően jelentősen változik. míg a negatív ionokat taszítják.

akkor pedig hol jelent túl nagy különbséget biztonságosan vezérelt rezonanciás jelenség./) rezonanciahatás. amelynek elérésekor épületek omolhatnak össze. Masírozó lábak. bármilyen hatással jár is az? Elég sok olyan dolog van. Tény. Minden anyag rendelkezik természetes mechanikai rezgésre érzékeny rezonanciával és felbomlást előidéző ponttal. Találják meg bizonyos "anyagfajták" megfelelő mechanikai vagy energetikai rezonanciáját és az alkotó eredmények messze fontosabbak lesznek a rongáló hatásoknál. mígnem a rezgés vagy oszcillálás örökké fenntartható. hogy ha valaki eléri a rezonanciát az Univerzum "nagy generátorával". hogy a tökéletes rezonanciában az oszcillálás egyre erőteljesebb lesz. Ez igaz a villamos vagy energia-rezonanciára is. ahol az áramkörben nincs szükség visszavezető vezetékre. akkor miért kellene a vezérelt rezonancia hatásaitól félni? A szerző – ahogy Tesla tette – néhány anyag esetében igen közel került a vezérelt rezonancia ! / Fordító megjegyzése: A más tárgytól átvett rázkódás (vibrálás) sebessége. amely a különböző – mindegyik tisztán hangtani. A tiszta rezonancia nagyon sok veszélyt jelent a 44 tapasztalatlan kutató számára.rezgésszám stabilitása. Az ember már napjainkban is képes elpusztítani saját magát. a valóságban ez csak részben igaz. Az elmélet az. tisztán rezonáló – szubsztanciák természetes rezgéseivel és a tiszta rezonanciának megfelelő rezgések sokféleségével rendelkezik. Jerikó falai a példa a tisztán mechanikai rezonancia bekövetkezésére. Amíg azonban a fenti feltételezések helytállók az elméletben. 45 megvalósításához. A benzin és a tűz mindegyikének olyan szerepe van. Ez tény és az is marad. amelyet ez a rezonancia befolyásol. ha megfelelően "táplálják" vagy az anyag elbomlik. anyag robban fel. csak akkor jut abba a rezgési tartományba. tisztán vibrálás. de amelytől tartani is kell. Itt emlékeztetünk arra. Bizonyos szubsztanciával!!/ rezonanciában lenni más . Rezonanciát ott értek el. mely tiszta (nem kevert /a ford. A tudomány szerint a tökéletes rezonancia nem termelékeny. hogy elérnek egy rezonanciapontot valamely rezgésszámnál és a töltés olyan nagyságot ér el. A víz rázkódási sebessége (vibratory rate) és rezonanciája (resonance!/) nem ugyanaz. rohanó kutyák és felharmonikus rezgések veszélyes helyzetbe vihetnek hidakat és egyéb mechanikai szerkezeteket csakúgy. üveg zúzódik szét. hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem "szállhat". A tudomány azt is kimondta. A tudomány egyszer azt is állította. amelyet – amint az általánosan elismert – értékelni kell. mint az olajé. hogy az emberi hangot lehetetlen rézdróton átvinni. A természetes rezgés és a mesterséges rezgés kapcsolata és egyesítése különösen fontos. amely képzetlen emberek vagy gazemberek kezében már most képes szinte mindent lerombolni. de ezt az eredményt mégis megvalósították. amely az Univerzum esetében mérhetetlen hatóerőtől függ. mint ahogy elrepeszthetik az üvegből készült vizespoharat.

csak a potenciál (elektromos helyzeti energia) csökken. hogy kisüljenek az oszcillátorok (oscillator) tárolóiba és az áramkör egyéb elemeibe. További haladás lehet a (fizikai) törvényekben. többszörös villanásokra használható és vetekszik a nappali fénnyel. Ezért itt a "pressure" szó feszültséget jelent. és mit kapunk? Hasznosítható energia az Univerzumból. hogy az Univerzum forrásaiból kiinduló rezgéseknek eredeti forrásaikba kell visszatérniük. amit voltnak neveznek. az ionizálás beindul. Felhívjuk a figyelmet arra. hasonlóan a tenger ár-apály oszcilláláshoz. 46 elektromos tárolókat. Hozzunk tiszta energiát rezonanciába bizonyos elektromosan reagáló összetételű olyan anyagokkal. A Sugárzó Energia csövei ezt az energiát impulzusok formájában veszik.szubsztanciához képest nem azonos azzal. helyzeti energiája q×U. mint oszcillálás érkezhet az égitestekre. Az MKS rendszerben az elektromos töltést C és a meghatározott felületen egységnyi idő alatt átáramló töltések számát I jelölve. A folyamat ismétlődik az első állapotból a másodikba. a potenciál skaláris mennyiségének mértékegysége I/C. hogy elegendő energiát ad át a rezonanciában levő készüléknek. Ez a tudomány történelme. amelyek az Univerzum vibrálásának rezonanciájával szinkronban vannak. folyékony vagy gáznemű anyagról van szó. Emlékeztetünk arra. . ezzel olyan eredményhez jutva. Az egységnyi tömegre vonatkoztatott helyzeti energiát nevezi potenciálnak. hogy a rezonancia és a feszültség képes az energiát nagymértékben felerősíteni. így folyamatosabban töltik a kondenzátorokat vagy !! !/ Fordító megjegyzése: Itt olyan szilárd. A Sugárzó Energia csövei nem képviselnek új fizikai törvényeket. Ha tehát az U potenciállal jellemzett pontba helyezzük a q töltést. majd a harmadikba és így tovább. Amikor már nem lehetséges ionizálás az előző csövekben a lecsökkent. azonban a feszültség!!!/ és az áramerősség ezekben az impulzusokban olyan nagy. amelyet eleinte nem ítéltek lehetségesnek. kisülés jön létre és energia halad másik elektroncsövön keresztül (valve) a többi oszcillátorba. ami korlátlan. Semmi nem vész el. Ez az energia. amelyek – bizonyos feszültséget elérve – ionizálja a kisülő cső gázait és kényszeríti az elektroncső (valve) áramkörének elektromos tárolóit. hogy minden szubsztanciával rezonancia van. a vízikerék felett bekövetkező vízszint-csökkenéshez hasonlóan. voltban mért elektromos erő (voltage) miatt. amelyek tartama csak néhány ezredmásodperc. Az első elektroncső (valve) energiarezgést továbbít az oszcillátor áramkörébe. míg máshol a "potential" szó potenciált. !!/ Fordító megjegyzése: Elektromos erőtér és az elektromos térerősség itt két különböző fogalom. amelynek matematikai alakja Whelyzeti = q×U. a folyamat ismét elindul. amelynek különleges tulajdonságai vannak (lásd Oxford Advanced Learner's Dictionary). A Sugárzó Energia csöveknek nagyobb képességük van a "telítődésre".

és sok olyan terület van. Így a Sugárzó Energia készüléke rezonálással folytatja az energia befogását. Ezért kérdeztem évekkel ezelőtt: "nem valósítható meg folyamatos vízáramlás a tenger hullámaiból vagy energiatermelés a Kozmosz rezgéseiből?" Sok jelenség. Szemünk és más érzékszervünk érzékeli némelyik frekvenciát. bőven bizonyították. Minden . hogy létezik az Univerzumban olyan energia. Léteznek ezeknél rövidebb hullámhosszúságú sugarak is. ! / Fordító megjegyzése: Vibration (vibrálás) – valaminek folyamatos mechanikus rázkódása (rezgés) vagy ilyennek érzete. vagy az energia átalakításának eszköze? Azt. mindaddig. Amikor bármilyen eredetű vibrálás!/ különböző vibráló impedanciával rendelkező két közeg határán tör át 90 foktól (merőlegestől) eltérő beesési szögnél. különösen azok. még megmagyarázhatatlanok. Ennek lényege a rázkódó (vibráló) közeg. rezgő (a vibrálás értelmében). amelyeket bizonyos hullámhosszúságok tartományaihoz hangolhatnak. hogy oszcilláljon a szekunder áramkörön és a visszavezetést megakadályozó áramkörön keresztül. Vibratory – lebegő. A távoli csillagközi olvasztótégelyekben olyan mozgó elektronok vannak. Ezek és a rövidebb hullámhosszúságú vagy nagyobb frekvenciájú láthatatlan – ultraibolya sugárzásnak nevezett – sugárzások nyomot hagynak a fényérzékeny lemezeken. amelyek bizonyos frekvenciákon jelentkeznek. amelyeket infravörös sugárzásnak hívunk. De eljutunk-e valaha az ősforráshoz? Tapasztalatainkon túl minden lehetséges. ahol a hagyományos elmélet és megfigyelt tények nem egyeznek. egy anyag. Mi mást tehet azonban az ember az Univerzum ilyen képével. 47 Kísérleteink igazolták. rengő. Mondhatjuk. ezek energiája korlátlan. hőhatásukkal mért sugárzások is vannak. azonban túl sok olyan van. amíg a Kozmoszból érkező "életben tartó" vibrálás oszcillálja az áramkör elektroncsöveinek és oszcillátorainak különböző állapotait. Hosszabb hullámhosszúságú vagy alacsony frekvenciájú. Egykor történt egy isteni tett Amerre az alkotás halad. ugye? Ez a csapdába ejtett – a primer áramkörben mindenütt jelen levő – energia esete. amelyet egyszerűen fénynek nevezünk. Bizonyítható-e. hogy a fény villamos jelenség. amely hozzáférhető kereskedelmi célokra megfelelően kifejlesztett berendezéssel. egy jog. tetszés szerint nevezve e folyamatot.nagyon hasonlóan a vödör-lánchoz. hogy minden energia a napból jön. Ezeket általában "röntgensugárként" ismerik. És amint Tennyson mondja: "Egy Isten. amelyet arra kényszerítenek. Rövidebb hullámhosszúságú elektromágneses sugárzások is vannak. amelyek elektromágneses hullámokat bocsátanak ki sokféle olyan hullámhosszon és frekvencián. hogy minden energia alapvető forrása a nap. a vibrálás sebessége másik vibrálási sebességé alakulhat át. Egyszerű. Ezeket maga az "energia ősforrása" alkotta és hozta mozgásba. mint hagyja növekedni érdeklődését és csodálatát." Az elektromosság rezgésekből áll.

vagy még inkább olyan különleges állapot vagy feltételrendszer eredménye. állandó erősséggel bombázzák földünket éjjel – nappal. ami a fizikai tudományok tanulmányozásában olyan fontos teret adott nekik. hogy talán – jobb elnevezés hiányában – akár "watt. a gammasugár és így tovább. úgy az elektromos erő a közönséges mechanikai erőnek. amelyben elveszíti minden anyagi tulajdonságát. a röntgensugárról. a gamma vagy bármilyen más sugárról vagy részecskéről. hogy a tömegvonzás – még ha nem is "elektromos" oszcillálás . és ekkor a tömegvonzás ellensúlyozza az erőt. Mozgó elektronok villamos áramot hoznak létre. hogy egyszerűk. Az ultraibolya sugarak. a kozmikus vibrálás és az anyag két teljesen eltérő összetevőből felépített jelenségnek tűnhet. évről – évre. Összetételükben mind rendkívül bonyolultak. Bonyolultságuk az. Tudományos vizsgálatok is megerősítettek bennünket abban. hogy ez a két dolog valójában egymáshoz kapcsolódik. különböző hullámhosszúságú vagy frekvenciájú összetevőket tartalmaz. Az összes ultraibolya sugár frekvenciája nem azonos. A földön nagyon sok "vevőállomásunk" van. A tehetetlenség (inertia) nálunk az erő viszonya a gyorsuláshoz. hogy a tömegvonzás szabályozható és szinte korlátlan előrehaladást érhetnek el a repülésben. amikor az energia bármely megfigyelt fázisa megjelenik. Egyiküknek sincs – a szó semmilyen értelmében – egyszerű frekvenciájú sugara. amelyeket kozmikus sugaraknak nevezünk. amint a rádióhullámok (Hertz-hullámok) frekvenciája sem ugyanolyan. amíg erőt nem fejt ki potenciáljának ellensúlyozására. Ez azt jelenti. Azóta felfedezések megerősítették ezt. 49 Az oly szorosan egymáshoz kapcsolódó anyagról és a kozmikus sugarakról szóló nagy tanulmány a tudomány nagyobb és nagyobb területeit tárja majd fel az emberiség gyakorlati hasznára. Ne gondoljuk a kozmikus sugarakról. A kozmikus sugarak. Le Bon!/ a legfontosabbak között említ meg .olyan jól kiegyensúlyozott. ami miatt bármely véges rész változásokat okozhat bármely más véges részben. Így az energia az anyag egy állapota. amelyben anyag lehet. azaz vibrálásnak összegződéséből áll. a röntgensugarak frekvenciája sem azonos. mint az anyag olyan állapota. Tények igazolják. Az energiát 1892-ben úgy határozták meg. hogy az anyag képes olyan formákba vezető bomlásra. de a tény az. az infravörös és ultraibolya sugarakról.szubsztancia a világ kezdetétől létező szubsztanciának. Azok a nagy áthatolóképességű sugarak. és az 48 elektromos tehetetlenség a mechanikai tehetetlenségnek.nélküli" energiának is nevezhetnék addig. amelyek bizonyos hullámhossztartományokra hangolhatók. a röntgensugár. valahol az Univerzum távoli tereiben keletkeznek és folytonosan. Ahogy az anyagnak az elektromosság felel meg.

Az egyik az "The evolution of forces (Az erők fejlődése)" a másik "The evolution of matter (Az anyag fejlődése)". hatalmas sebességre szert tett részecskék teljes csoportjával előidézett kibocsátást. világító lámpa. okozzák az ilyen kiáramlások megjelenését. akkor csak kisebb részekre oszlanak és így egyszerű "atomport" képeznek? Látnunk kell. a legtöbb anyagban – mint víz. akadályokon áthaladni és irányukból mágneses térrel pályájuktól eltéríthetők.minden olyan. nagyon eltérő jellegű vegyi reakciók." 50 Le Bon már csaknem hetven éve kísérletileg igazolta. végül is győzedelmeskedett az anyag általános bomlásának tana. amikor elbomlik? Elképzelhető-e az. áthaladva egymást követő olyan fokozatokon. Amikor Le Bon először fogalmazta meg ezt az általánosítást. Gustave: (1841 – 1931): francia orvos és szociológus. radioaktívnak nevezett anyagok egyszerűen intenzív részesei egy olyan jelenségnek. amelyet ezeknek a kutatásoknak a kezdetén Le Bon fejlesztett ki. gránit. Az egyiket 1908-ban. hogy semmi ilyesmi nem történik. agyag. elektromos kisülés. és többé nem tagadták a fizikusok. hogy nagyon pontos körülmények között végrehajtott kísérletekkel támasztotta alá. homok. és amint Thomson kimutatta. nyilvánvalóvá vált. – létezik. aligha keltett bármilyen érdeklődést annak ellenére. Ekkor kitisztult a légkör. és az elbomló anyag dematerializálja (önmegszünteti) saját magát. amellyel bizonyos mértékig minden anyag rendelkezik. Moray két fő művét olvashatta. tégla stb. hogy a tudomány ekkor teljességgel ismeretlen tényekkel találta magát szemben. a másikat 1909-ben fordították francia nyelvből angol nyelvre. amely fokozatosan megfosztja anyagi jellemzőitől addig. Egy sor elméletet állítottak fel ezek magyarázatára. This fact proves that electricity also is a product of the dematerialization of matter. hogy az urániumhoz hasonló. stb. hogy az anyagnak ez az elbomlása – a radioaktivitás.!/ Bármilyen anyagon jelentkező fényhatás. Az egész világon egyedül a képzett De Heen professzor fogta fel jelentőségét és fogadta el. miután beigazolta tökéletes helyességét. és ami napjainkban szinte általánosan elfogadottá vált. és ez kizárólag atomjaik bomlásával magyarázható. Mi lesz az anyagból. Mivel a kísérletek túl meggyőzők voltak a hosszas vitákhoz. Szó szerint ezt írja az angol fordításban: "I recall the result of my experiments: ⎯ that the particles emitted by an electrified point are identical with those which come forth from a radio-active body such as radium. állt ki minden kritikát. hogy amikor atomok szétválnak. Ezek közül csak egy – az atombomlás. amíg végül . amelyek képesek a levegőt elektromosan vezetővé tenni. ahogy ma nevezik – olyan általános jelenség. Az urániumhoz vagy rádiumhoz hasonló. különösen nem a majdnem fénysebességű vagy a fénysebességgel egyenlő sebességű részecskék emissziója. ! / Le Bon. radioaktívnak nevezett szubsztanciákban megfigyelt jelenség a természetben előforduló bármely anyagban megfigyelhető. Egyetlen akkoriban ismert erő sem volt képes ilyen hatásokra. a kollektív magatartásnak az egyén pszichológiájával egy sorba helyezésének harcosa. amely mindenütt elterjedt az Univerzumban.

amelyből fogyaszthatnak anélkül. Az anyag bomlása során a hangterjedésben megnyilvánuló energia az. hogy rögtön elfogadják. Az anyag. ! / Le Bon erre vonatkozó írását lásd a mellékletben. ami szükséges. Fokozatosan eljutunk a tények felismeréséhez. és meg lévén győződve. elektromosság. majd ismét energiából anyaggá alakulnak.rezgésszáma visszatér oda. egyszer már felismerték. a belső kozmikus energiának. fény. ahonnan úgy tűnik energiaként kibocsátásra került. 52 Erő és anyag egy és ugyanazon dolog két különböző megjelenési formája. stb. és keressük azonnal a változásokat. amelyet eredetileg betápláltak. – villamosság. amelyet korábban tehetetlennek tekintettek. A kozmikus energia a leghatalmasabb az ismert erők közül. és a legtöbb egyéb energia eredete ez. a fizikusok többsége sokáig makacsul ragaszkodott ahhoz. Évekkel ezelőtt az ilyen elméletet – az akkor elfogadott alapvető tudományos elvek közül – túlságosan sokat támadták ahhoz. E sok javaslat vizsgálata érdekében – szemléltető alapként – tekintsük ezeket bizonyítottnak.az anyag óriási tároló tere az energiának. amelyből a legtöbb erő – nevezetesen az elektromosság és a nap heve – származik az Univerzumban. amely csak azt az energiát adja vissza. . fény. 51 Ha a tényt. Az atomok bomlásában az energia anyagnak nevezett tartós formája egyszerűen átalakul annak. a hő. képviseli ennek instabil formáját (kozmikus energia). Az anyag képviseli az atomon belüli energia tartós formáját. Hozzászokva a tények. néven ismert – "instabil" formájává. hogy a részecskéket kivesse az űrbe a fénnyel azonos nagyságrendű vagy nagyobb sebességgel. akkor felvetődik a kérdés. csak amivel kívülről ellátják. hogy elkülönített anyagrendszer nem rendelkezhet más energiával. hő. hogy a bomlás folyamán megnyilvánuló energiaforrásait a rendszeren kívül keresse és ne az anyag szétválásában. hogy csak távol levő tehetetlen tömeg képes átadni a neki mesterségesen átadott energiát . Ennek az energiaformának a tényleges létezését kísérleti tények igazolják. stb. mert azóta igazolt. amik az Univerzum működésében végbemenő folyamatok általános elveit szolgáltatják. honnan tesznek szert arra a hatalmas mennyiségű energiára. viszont az atomi és kozmikus belső energia hatalmas tárolója. hogy kívülről bármit kölcsönvennének. hogy az atomok elbomlásukat követőn energiaként jelennek meg újra. beleértve a belső atomenergiát is. A valóságban elég egyszerű a magyarázat. köztük a termodinamika merev elveinek abszolút igazságként való elfogadásához.

hogy beszámoljunk azokról a formákról. fény –hozzá kell adni más. elektromosságnak vagy fénynek nevezünk. akkor ezeket az anyagnak hívjuk. Ezek azonban az anyag és energia elvének – a napjainkban használatos elvektől távol eső – kozmikus energiaként való felfogásához vezetnek bennünket. valójában rázkódó vagy sugárzó forma a pontos állapotuk. Anélkül. hogy örök. mint ahogy hat az egyszerű atomenergia-elméletekre. és az örvény szétoszlik. Az egyéniség eltűnik. hőnek. Ezen túlhaladva. azaz örökös alkotás. amelyek szerint az Univerzumnak ez az energiája az atomon és a világűrön belül tömöríthető. Ezeknek az örvényeknek egyéniségük van. alak és a nyilvánvaló állandóság. amit pl. amelyeket egyensúlyban levő erőkkel jellemmeznek. megelégszünk annak kijelentésével. és elismerjük. vonzásával és taszításával egyensúlyban tartott rázkódó atomok rendszeréből áll. világűrből érkező energiát is. Ez az elv vezet minket oda. de összetevő elemeinek mozgása nagyon leszűkített térre korlátozódik. akkor azt elektromosságnak. amelyek összessége egy atomot alkot. Azoknak az elemeknek az egyensúlyai. hogy színlelnénk az energia hiába keresett meghatározását. . hogy az anyag hatalmas energiatároló. a vibrálások különböző formáinak nevezzük.Az anyag és az erő természetének kérdése egyike azoknak. amelyek leginkább foglalkoztatják a tudósok elméjét. az Univerzum közepén kialakult örvények alkotják. mint a súly. hogy átmeneti. Az energia ismert formáin túl – hő. így azt. örök energia és anyag. de a tény maga sokkal fontosabb. Ebből az egyensúlyból származnak a testek olyan anyagi jellemzői. amely kizárólag az anyag alkotórészeinek forgásával. mert ez valóban a dolgok elsődleges – még nem hozzáférhető – okának ismerete. hogy az anyag bomlásával a különböző formában a minden teret kitöltő sokféle energiához egyszerűen még egyet hozzáad. Az eddig közzétett tudományos elméletek nem teszik lehetővé számunkra. Amikor az egyensúly változása gyors. Amikor az egyensúly változása lassabb. Amilyen gyorsan ezeket (mármint az egyensúlyokat) megzavarják. Tökéletes megoldást nem sikerült elérni. jelentős energiák jelentkeznének. de meghaladja 53 az atomon belső energiáját. összehasonlíthatók azokkal. hogy az elemeket. amint a létezésüket fenntartó erők megszűnnek hatni. fénynek. de mások képződnek másutt. amik megállíthatnák a Földet vagy bármelyik más égitestet pályájukon. hogy tökéletesen megválaszoljuk ezt a nagy kérdést. amely tartalmazza. a feltételezések területére kell figyelmünket irányítani. Az előző megállapításokból következik. Megkíséreljük. mint az egyensúly átalakulása. hogy minden jelenség nem más. de amelyről az energia és az anyag kifejlődése bebizonyította. Ezt az energiát hihetetlen nagyság és az Univerzumban a korlátlan mindenben felhalmozódás jellemzi. örökös fejlődés. amelyről némelyek azt vélik. Arra a következtetésre juthatunk. amelyek az égitesteket keringési pályájukon tartják. hogy az anyagot az energia egy válfajának tekintsük. Az anyag jelent mozgást is.

Ami az atomon belül sűrűsödött energiák szükségszerűen elméleti eredetét illeti. Az ilyen elmélet az anyag és energia klasszikus kettősségét tisztázza. fény – a működő anyag megnyilvánulásai. ha gondolatainkat közös keretbe foglaljuk. A híres Faraday megkísérelte. fény vagy vibrálás – vannak kitéve. villamosság. amely ahhoz hasonló. hő. az eredmény az. hogy az anyag nagyon kis veszteségének hatalmas mennyiségű energia keletkezése felel meg. hogy ezek az anyag végső létezési formái. akkor sikerülne azt teljesen átalakítani. Így érkezünk el – bár csak szemléltetés céljából – a következő meghatározásához: energia és anyag ugyanazt a rendet jellemző tulajdonságok összessége. mint a robbanóanyag gyújtószerkezete.54 Ilyen megzavarások bolygórendszerekben megvalósulhatnak. amikor – különböző okokból – bizonyos fokú instabilitást már elértek. mielőtt visszatér a világűrbe. Ilyen esetekben ezek a gerjesztő hatások úgy működnek. Ezek megnyilvánulásán keresztül ismerjük az Univerzumot. hasonló magyarázat hasonlóan az minden anyagra. És. ezt abban a jelenségben keressük. vagy mesterségesen a közönséges testeknél. Mivel az energia lényege ismeretlen. . Ha ez az elmélet érvényes a naprendszerre. Az energia különböző formái – elektromosság. Ez ugyanannak a két dolognak különböző aspektusa. hogy nagyon kis ok. hogy az egyszerű test a másiktól csak rezgésszámban különbözik. amit a csillagászok használtak a nap kialakulásának és a benne tárolt energiák felhalmozódásának magyarázatára. Számukra ez a kialakulás a kezdeti csillagköd összesűrűsödésének szükségszerű következménye. mint a hő. ez arra kényszerít minket. amikor különböző gerjesztő hatásnak – mint a hő. mert az anyag egyszerűen az energia 55 tartós megjelenési formája és semmi más. fény (mind vibrálás) azt mondhatjuk. minthogy az Univerzumban összetömörült energia mennyiségében hatalmas. Ha megfoszthatunk energiájától elegendő mennyiségű elemet. mint például nagyon radioaktív testeknél. Dolgokat csak akkor érthetünk meg. Ezek egymástól csak a világűr szívében kialakult egyensúly állandóságában és természetében különböznek. amit úgy is mondhatunk. Nincs elkülönülés energia és anyag között. Ebből a szempontból a különböző olyan energiafajtákról. ahonnan valaha kivált. hogy választ találjunk természetére. és a világűrben folyamatosan átalakul át egyik a másikba. Ha ezt – továbbfejlesztve a gondolatot –a tanulmányozott különböző egyszerű testekkel bemutatott eltérésekre kívánjuk alkalmazni. amely meghatározza a nagymértékben meghaladó kiszabadult energiamennyiséget. azt mondhatjuk. vagy nyilvánvaló ok nélkül. hogy tisztázza a kettősséget anyag és energia között. hogy ezt anyagivá tegyük annak érdekében.

hogy az anyag meghatározott formában nem örökkévaló. Bemutattuk az anyag átalakulását energiává. a súlyt. amelyek elégnek vagy bármilyen más módon törekednek megsemmisítésükre. és hogy anyagra van szükség. a jelenségek mozgó óceánjában. Elveszíthetik minden anyagi jellemzőjüket. és a vibrálás számainak megváltoztatásával vagy helyreállításával újra megjeleníthetővé tehető. Kijelenthető tehát. Szilárdság. amiből következik. átalakulnak. Faraday idejében azt kifogásolták. mint a fizikusnak. hogy az energia átalakítható anyaggá. A vitát az ilyen rendről azonban úgy tekintették. és így az anyag változásain keresztül folyton bekövetkező vibrálás – lévén az egyetlen jellemző. de a forrásához visszatérve új ciklus veszi kezdetét. a modern tudomány alapjai . Ezért nem volt alaptalan. alak. beleértve mind között a legalapvetőbbet. hogy a természet. de mint rendszeres vibrálás vagy energia örök. és ez az. Könnyű megfosztani az anyagot minden attribútumától. és csak a vibrálás változik. Ez teszi lehetővé a vegyésznek csakúgy. hogy ha nem teremthető anyag. Bármilyen változás ellenére is azonban a test tömege. ami a valóságban már csak más ciklus az alkotás folyamatában. változatlan marad. olyan egymástól független jelenségekké. mint tisztán metafizikait.az összeomlás felé tartanak. hogy az anyag a vibrálások hatalmas tárolója. Ezek az alapvető dogmák. akkor nem is semmisíthető meg. amelyet tárol. mint amik különböző világokba tartoznak. hogy anyagot csak az érzékeinkre ható erők közbejöttével ismerhetünk. A legkeményebb test is átalakítható láthatatlan gőzzé. hogy természet és energia nem tehetők egyszerűbb. amellyel ez a nagy ismeretlen elv megragadható – elpusztíthatatlansága szükségszerűen vált a legjelentősebbé. hogy kövesse az anyagot örökké tartó átalakulásai során. vegyi tulajdonságok egyaránt eltűnhetnek. A szubsztancia elemei. mielőtt 56 visszatér eredetéhez.az ebben a műben részletezett kutatások miatt . amely élettel tölti meg az előzőt. kimutatva azt. súlyának mérésével ellenőrizve. Bizonyított tudományos elvek arra tanítottak. amiért az anyag valamiféle mozgó és örök állapotban marad. kivéve egyet.Mások ugyanezt megkísérelték. de megmarad egy vibrálási szám. de magától értetődő. Az előző oldalakon összegzett tények mutatják. Ha az energia-megmaradás elve – ami egyszerűen a nagyon közönséges esetekben elvégzett kísérletek bátor általánosítása – a már támadó ütésekre . ez alkotja az egyetlen rögzített pontot a vibrálás. hogy nem volt lehetséges átalakítani az anyagot energiává. és hogy az energia vagy anyag önmagát átalakítva más formában eltűnik. Ezeknek az elveknek az elméleti fontossága jelentős. mint semleges tartály létrehozhatja a folyadékot. hogy a tömegvonzás elvesztette hatalmát az ilyen elemek felett a vibrálásban bekövetkezett változás miatt. azonban ez csak azt mutatja. szín. Minden azt látszott bizonyítani. hogy ezeket úgy tekintsék. mint a súly és a szín. Az állandóság fontossága.

A feltalálás ritkán természetes folyamat. A korábbi doktrínák romjain és kitartó erőfeszítések évszázadai után két olyan uralkodó szellem ugrott elő. mivel ez a jelenség azonban nem tűnt összekapcsolhatónak bármilyen ismert ténnyel. javaslatokról és ábrándokról. Nem pontosan állapítható meg az értelmező szótárakból. lengés. A magyar műszaki nyelvben általában a rezgés és rázkódás szavakat. félreértették csakúgy. amikor felismerték. amely sokkal több időt vesz igénybe. de a pszichológusok bizonyára érdeklődnének a találmány gondjainak bizonyos szempontjai iránt. és végül a tekintély nagyobb hatásáról. és az energia. A megismert tételekbe az Univerzum minden titkát bezárták. mint a dolgok alapvető szövedéke. még laboratóriumokban is. Az ezeket összekapcsoló közös láncszem világosan akkor bukkant fel. Valójában értékes támpontot találhatnak a hit születésére vonatkozó iratokban. ha sok ismert tényt közelebbről megvizsgálnak. mint a világűr oszcillálásait napjainkban. amellyel a találmányt megvalósítják. Több mint 75 évvel ezelőtt Niepe de Saint-Victor sötétben megfigyelte. Az elektromos töltések fényhatására bekövetkező vesztesége . hogy a földön semmi nem örök a meghatározott formában. lebegés szavakat is használhatják bizonyos kifejezésekben. amelyek örökkévalónak tűntek – az anyag. de a rázás. Az anyag bomlási jelenségének általánosítását sokkal hamarabb felismerték volna. hanem a vibrálási szám változásának van kitéve. csak gyakran ilyennek tűnik. amelyet úgy tekintenek. hogy meghatározták volna a jelenség valódi okát. hogy olyan változatlan ciklust javasoltak.57 így megadja magát. hogy melyik jön létre külső hatásra. azonban a legcsekélyebb mértékben sem kísérelték meg ennek a tényét katódsugárral összefüggésbe hozni. Például az ultraibolya fénnyel okozott elektromos töltésvesztés már régóta ismert. hogy urániumsók fényképezési nyomokat hagytak több hónap eltelte után. ami minden dolgot kormányoz. A tudomány nagy istenségeit szintén azzal vádolhatják. betöltött szerepükre. A régi idők istenségeit differenciál egyenletek szellemes rendszereivel cserélték ki. Ezek a tények a fizika nagyon szerteágazó fejezetei között oszlanak meg. mint a bemutatás fő elemét. amit azonban nem végeztek el. és amelyik mint saját tulajdonság ("ding an 58 oszcillálás törvényére is. Megállapították kisülések különleges fajtáit anélkül. Az Univerzum oszcillálásának vagy vibrálásának gázai évszázadokon keresztül ismeretlenségben maradtak. arra a következtetésre vezet minket. mert a kezdetet körülvevő nehézség és tétovázás okai általában nem ismertek. Ez igaz az Univerzum vibrálásával!/ keltett ! / Fordító megjegyzése: Itt fontos az oszcillálás és a vibrálás közti különbséget. ami életre kelti azt. A közvéleményt kevéssé zavarja az a módszer. hogy az anyag bomlását és a belőle származó energiaformákat a leginkább elterjedt természetes jelenségként kell felfogni. Az ezeket összekapcsoló egyenletekkel – gondolta a modern tudomány – minden jelenség megmagyarázható. miközben a kettőt egy a vibrálás különböző értékein.

ha figyelembe veszik. mert a tapasztalatból korábban tanított . Az energia eredetét az atomon belül nem nehéz megmagyarázni. sich") jelentkezik. hogy a világűr energiája vagy maga az anyag energiát képes előállítani.!/ Hogyan fordulhatott elő. Erre itt nehéz a fordítónak választ adni. amely nehézség nélkül áthatol akadályokon.sok év óta ismert. Ez utóbbi durván olyan gömbhöz hasonlítható. hogy minden elfogadott elvvel szembeállt annak a felismerése. ha – ahogy a csillagászok – feltételezik. Ha ez másként történt volna. hogy ez csak néhány fém különleges sajátosságának tekinthető. hogy olyan egyszerű szemléltetésű tájékoztatás. A tudományos dogmák ugyanazt a babonás félelmet képesek kelteni. és egy sor előre nem látott olyan sajátossággal rendelkezik. Jelentős energiasűrűsödés az Univerzum atomjain belüli ténye csak első pillantásra bosszant minket. amelyekkel a tudománynak sikerült néhány radioaktív jelenségre magyarázatot adni. 59 Az anyag egyetemes bomlásának felfedezésével kapcsolódott ehhez az atomon belüli energia és a világűr energiája. nem került napvilágra a radioaktivitás felfedezésével. hogy csillagködünk sűrűsödése önmagában elég magyarázat naprendszerünk felépülésére. Elképzelhető. és nem merült fel annak a gyanúja. Olyan és igen sok más jelenség. hogy a világűr analóg módon bekövetkezett sűrűsödését az atomban levő energiák keltették. azonban az a vélemény alakult ki. amelyek messze ható hatásairól még sokat kell tanulnunk. amely írójának szándékát tükrözi. hogy szétbomlása és a világűrrel levő kapcsolata különlegesen felderítetlen maradt. mert az embernek nem álltak rendelkezésére a létezésnek bizonyításához szükséges reagensek és a tudomány által felállított elmélet és atomos szerkezet annyira stabilan és szilárdan rögződött értelmünkben. Az egész könyvben azt a fogalmat kell használni. Ennek az erőnek (a természet legelterjedtebb és legnagyobb mértékű erőhatásának) az okát elsősorban azért nem ismerték fel sokáig. és különösen e jelenség általános bemutatása óta? Ezt csak úgy magyarázhatják. amelyben nem cseppfolyósítható gázt helyeztek több ezer atmoszféra nyomás alá a világ kezdetekor. hogy az anyag sugárzása következtében bomlik. mint amilyen a világűrből sugárzó energia létezése. bár ezek megengedhették maguknak néha minden felelősség elhárítását. Az a felfedezés. mint az elektromosság és a nap heve megjelenési formájukban nagyon különbözők. lehetővé tette. hogy ennek a törvénynek mennyire általános és fontos szerepe van. hogy behatoljunk új erőkkel kormányzott ismeretlen világba. ahol az anyag – elvesztve tulajdonságait – olyan alakot ölt. mint a régi istenek. akkor a föld már régóta hasznosítaná a világűr energiáját. azonban ugyanannak – nevezetesen az anyag bomlásának – a következményei.

Például Cornu kijelentette. Fel kellett ismerni. amelyet az elektromos töltések létrehoznak előttünk. meg kell azonban jegyezni. azaz körülbelül 90 ezermillió Newton lenne. hogy akkora mennyiségű elektromos töltést állítsanak elő. Alaptanulmányok már régóta rámutattak. hogy ezt az elméletet Moray először 1914-ben és 1926-ban ismertette a világgal. hogy a felhalmozódás hatalmas fokán kell léteznie elektromosságnak az Univerzum minden szubsztanciájában. A radioaktív energia számítását azokon a sebességhatárokon belül végezték el. hogy széttolja az elektromos részecskéket megfelelő távolságra az Univerzumon belül. hogy következményeit felfogta volna. hogy értékeljék a vonzó és taszító hatások nagyságát. hogy félretéve a radioaktivitás által feltárt tényeket. hogy ezt az ennyire nyilvánvaló elképzelést nem ismerték fel hosszú ideig. hogy munkára fogjuk. taszításuk és forgásuk révén különlegesen nagy teljesítőképességű energiát hozva létre rendkívül kis térben. és 1931-ben tette közzé könyv formájában. amennyit egy gramm hidrogén atomjai tartalmaznak. mint az energia egy igazi kondenzátorát. Laboratóriumaink legjobb statikus gépei alig képesek másodpercenként 1/10000 coulomb-ot előállítani. mert a víz elektrolízisekor megállapították. hogy a fenti mennyiségnek csak a huszadrésze elegendő volna egy Föld méretű gömb sok ezer volt potenciálra történő feltöltéséhez. naponta megfigyelhetők hasonló koncentrációk.! / Emlékeztetjük az olvasót. hogy ez az energiamennyiség hatalmas. Valójában nem nyilvánvaló-e. hanem a természet ellátna minket hasznosítható energiával az Univerzumból. ezzel a taszítással létrehozott erő 918 din. hogy nagy mennyiségű – nem csak radioaktív eredetű – energia létezhet az atomon belül. csak arra volt szükség. nyilvánvaló. Érdemes szóvá tenni. hogy egy sor fizikus már évekkel ezelőtt érintette ezt a kérdést anélkül. hogy az Univerzum atomjait már sok évvel ezelőtt úgy tekintették. sugárzásuk. 60 dolgok tartományán kívül esett. Mivel az elektromosság jelentős koncentrációban létezik minden anyagban. A nehézség nem annak elképzelése volt. A tudomány már korábban megállapította a tökéletes szétválást az anyag és az . Ez az energia elegendő lenne (és pontosan ezt fejezte ki 61 Thomson). amely az Univerzumba kiszabadulása előtt létezett. Következésként ezeknek kicsit több mint 30 évig szakadatlanul működniük kellene. hogy az anyag tehetetlensége nagymértékben nem változik. ha legalább kinyújtanánk érte kezünket. Meglepő. hogy a víz elbontásával 1 gramm hidrogénből 96000 coulomb elektromos töltést lehet nyerni. amelyeknél kísérletek mutatták azt. hogy ha lehetővé válna egy szintén 1 coulomb töltésű másik gömb töltésének összesűrítése. hogy 1 gramm hidrogén 96000 coulomb elektromos töltéssel rendelkezik? Fogalmat alkothatunk magunknak az elektromosság sűrűsödésének mértékéről. Mi a helyzet az Univerzum csillagaival és bolygóival? Tudjuk.

vagy az energia magát anyaggá. amelyet a radioaktív testek energiájának eredetével kapcsolatban hangoztattak és amelyet – az akkori elképzelés szerint – a környező közegből származó valamely rejtélyes erőknek tulajdonítottak. Az erre a döntésre vezető klasszikus elképzelést Janet!/ munkájának következő bekezdésével mutatjuk be: "A világot. elkoptatott dogmáival és doktrínáival együtt. amennyit neki átadtak. hogy az anyag átalakítaná önmagát energiává. az Univerzumból nyerik. hogy homályba vesztek a múlt elhasznált. míg a másik az energiáé. végletekig kitartott a régi elvek mellett.és űrkorszakban – olyan elmélettel rendelkeznénk. amelyek egyike az anyag világa. hogy energiánk és anyagunk van különböző állapotokban. hogy ha a hő kibocsátása ugyanolyan a sebességgel folytatódik. vajon az energiát magából az atomból. amelyben ékünk – a valóságban – kettős világnak gondolták. ezért csak annyit adhat vissza. Sok fizikus. amely megmagyarázza a tényeket. és ha már beszélünk róla. Ezért teljesen biztos számomra. mint ahogy elképzelhetjük az anyagot energia nélkül. de csak egy világ létezik az anyag és az energia fejlődésében. Nem képzelhetjük el az energiát anyag nélkül. különösen a részecskék nagy sebességű spontán emissziója és a hőfoknövekedés a radioaktivitás során. ! / Janet. mechanikai munka és szív az energiát. Réz. Anyag és energia különböző formákat feltételez anélkül. méltán éri a vád. Egyszerűen annak az ötletnek volt elméleti következménye. Pierre (1859 – 1947): francia orvos és pszichológus. Kívánatos lenne. teljesen megmagyarázhatatlannak tűnt és tudományos rejtélyt képezett.” Kelvin visszafordult ahhoz a közhelyszerű feltételezéshez. vas és szén alkotja az anyagot. azokat a tudományos törvényeket. 63 . Anyag nem alkotható és semmisíthető meg. A termodinamika alapelvei. amelyeket Kelvin közreműködésével fedeztek fel. a klinikai pszichológia megalapítója. amelyeket a legszilárdabbnak véltek. Ezt a két világot egy és ugyanaz a törvény kormányozza. Napjainkban felbukkant rejtély a kozmikus teljesítmény felhasználása kereskedelmi célokra. vagy még inkább két megkülönböztetett világból tették össze. és képessé teszi a tudományt annak megismerésére. A rejtély megfejtése azonban nagyon egyszerű megfelelő magyarázattal. mint Kelvin is. akkor ezt a hőt kívülről táplálják be. amint azt Mascart mondta.energia között. 62 Végkép lehetetlen – írta Kelvin – hogy a termelt hő a rádiumban tárolt energiából származzon. hogy minden külső beavatkozástól elszigetelt anyagi rendszer nem képes előállítani spontán módon energiát. ha – ebben az úgynevezett atom. vagy külső forrásból. azt mondják valójában. hogy az anyag képtelen energiát létrehozni. ezért történt. Ennek a vélekedésnek nem volt kísérleti háttere. A kísérlet az elvek felett van. ezért helyes az a megfigyelés. hogy a radioaktivitás jelensége.

Galilei szemléltetése bizonyosan nagyon következetes volt. amikor az nem vág össze a korábbi dogmákkal. amikor a régi dogmák már hibásnak bizonyultak. akik sohasem látták a készüléket. amikor régóta elfogadott olyan elvekkel csaptak össze. akik befolyással rendelkeztek. amelyekről elmondható. hogy különböző korszakokban az emberi gondolkodást uraló tudományos ötletek a vallásos dogmák merevségével rendelkeznek. különösen olyanok esetében. mert ugyanabban a pillanatban egy torony tetejéről hagyva leesni egy kis ólomgolyót és egy ugyanakkora fémből készült ágyúgolyót kimutatta. hogy olyan. hogy megragadtak minden elmét bámulatos egyszerűségükkel és lenyűgöző kiválóságukkal. ismételjük. hogy – az akkor elfogadott elméletek ellenére – különböző súlyú testek ugyanazzal a sebességgel esnek. A tekintély. amelyeket még akkor is vonakodunk elvetni. milyen igazságot foglal magába. Kizárólag a tudományok történetének tanulmányozásával sikerülhet megérteni a hit eredetét és a terjedését irányító törvényeket. csak a tekintély hajtja előre. akiknek hivatalos beosztása tekintély a tudományos világ szemében. azaz ha olyanok hirdetik. és nem változatták meg vagy módosították véleményüket. mint az Ohm törvényét. de annak az időnek a legkimagaslóbb tudósai sem törődtek ezekkel. és az energia-megmaradás törvényét. annyira ellenzett klasszikus dogmák. A tény az. . Még a legmeggyőzőbb kísérletek sem hoztak létre azonnal bemutatható alapot. és amelyek összefoglalják azokat a törvényeket. Mára a hagyomány bekerítette ezeket. amíg nem kezdték támogatni olyanok. Új tudományos igazságokat. és mindaddig hatástalanok maradtak. kivéve. Amilyen lassan jöttek létre. amely az egész villamosságtant vezérli. Nem hogy senki számára nem okoztak meglepetést. Évekig ugyanez volt a helyzet a Sugárzó Energia bemutatásával is. ahol nem láthatjuk nagyságukat. hogy mindkét test egyszerre érkezik a földre. de az elmék befogadóképessége az új dolgok iránt érezhetően nem nőtt. hogy Arisztotelészre hivatkozhattak. Mások vagyunk napjainkban? Az ilyen tanok egyszerű meghirdetése annyira kevés figyelmet ébreszt. Most az energia megmaradásának törvényét – annak a teljes megértése nélkül – korlátozzuk arra. Az olyan nagy fontosságú igazságokat. Galilei megtanulta ezt. A professzorok elégedettek voltak önmagukkal.Remélhetjük azonban. hogy kísérletileg bebizonyítja nekik. hogy megkísérelték nevetség tárgyává tenni. Épp az imént említettünk két felfedezést. Galilei sok évvel ezelőtt élt. században. amikor összehívta az ünnepelt pisai egyetem valamennyi filozófusát azt gondolva. és igen kis mértékben a 64 tapasztalat tudományos és egyéb meggyőződésünk mindennapos alapja. bár alapjuk a tapasztalat és az okság. amely együtt jár olyan új ötlet elfogadásával. amely a fizika egészét irányítja. mint az oszcilláló energia és anyag energiává és az energia anyaggá alakulása hamarosan széles körben elismert lesz. első megjelenésükkor közömbösséggel vagy megvetéssel fogadták. olyan lassan tűnnek el. amelyek a legfontosabbak voltak a 19.

Ha a kohézió. Nemcsak. hogy nem volt képes bárkit meggyőzni. affinitás. Amikor felfedezte a legfontosabb tudományos törvényt. mint a kohézió. Mayer megőrült. vagy ha az affinitás. elzárkózott az ünnepelt emlékirat. a sugárzó hőt és villamosságot. a világűrből kölcsönzött energia egyszerű visszaállításának lehetne ítélni. vagy ha az ozmotikus vonzások. és azoknak az időknek legfontosabb tudományos újsága. és hosszú ideig ismeretlenségben maradt oly mértékig. A megfigyelés már régóta kimutatta. taszítássá válnak. amelyek között szerepelt az 1850-ben kiadott mű a hő mechanikai egyenértékéről. de a korában működő legbefolyásosabb tanárok olyan megalázó módon kezelték.Amikor Ohm felfedezte a törvényt. ahonnan kiáradnak. amely erők függetlenek minden külső beavatkozástól. "Az energia megmaradása" közlésétől. hogy az energia bármilyen formája nagyszámú átalakulást kölcsönöz sajátmagának. egyetlen előadó se fordította a 65 legkisebb figyelmet sem elképzeléseire. még csak nem is tudott Mayer korábbi munkáiról. az Annals de Paggendorff. az Univerzumot. ha ismert. Csak élete végén szolgáltattak neki elégtételt. Kezdetben Helmholtz maga sem találkozott nagy bátorítással. mint pl. könyvben közreadta. amelyek szintén az anyagból származnak. amelyet megtöltött oly egyszerű és következetes kísérletekkel. nem kevésbé későbbi kiadványaira. amelyek függőségben tartják az élet legfontosabb jelenségeit. nehezére esett olyan kiadót találni. hogy elvesztette állását. mint kollégiumi tanár. ahol az anyag az . hogy a világűr az energia rendkívüli méretű tárolója. és az éhhalál elkerülése miatt örülhetett. magából az anyagból származó látható erők. ami szerint az energia megmaradás összes példái közül az Univerzum vibrálása a legjobb példa. Róbert Mayer – kevésbé szerencsésen – még késői jóvátételt sem kapott. – forrásává. Miután öngyilkosságot kísérelt meg. és elképzelhetjük. és csak az előzően vele közölt energia megőrzésére és helyreállítására ítélték képesnek. hogy benne néha működnek olyan jelentős erők. és kémiai vegyületeket hozz létre. hogy állást kapott 1200 frank évi jövedelemmel hat éven át. amely az egész teret kitölti. aki közölte volna felfedezéseit. amely bizonyos elemeket – egyiket a másiktól vagy másikhoz – eltávolít vagy összehoz. miként válhat a világűrből származó energia minden anyag molekuláris erejének – kohézió. hogy jellemzőiket ismerjük. Messze vagyunk attól. hogy amikor Helmholtz ugyanezt a felfedezést újra kidolgozta. ami szilárd tömböt képez a testeket képező atomporon kívül. Bár az anyagot korábban semlegesnek. Ezeknek az erőknek az eredete megszűnik rejtély lenni. amelyen a villamos mérés egész tudománya nyugszik. amelyet komoly olvasók figyelmére értéktelen témaként bogaras spekulációnak ítélt. hogy azokat bármelyik gyerek megérthette volna az elemi iskolában. Más erőt. akkor – a régi elképzelések szerint – lehetetlen lett volna meghatározni ennek az energiának a forrását. szükségszerűen megállapították. stb. de 66 legalább látjuk a forrást. amely hallhatatlanná tette nevét.

energiából "született". Más testek nem rendelkeznek ilyen tulajdonsággal? Kiterjesztve a dörzsölésest nagyobb felületre. amelyeket mindig szem előtt kell tartanunk. Egy csepp víz lehullása. Valamikor sok munkával állították elő az elektromosságot. hanem az. mondható. Ebből a vizsgálatból. kisebb testtel előidézett hatás. összesodort vezetékek hőfokának növekedése. miként maradhatott ismeretlen több ezer éven át. aminek végrehajtásához azonban évszázadokra volt szükség. kibontakozik a dörzsöléses villamosgép és a jelenség. és amelyekre magyarázatot találhatunk az atomon belüli energia és világűrön belüli energia – az atomon belüli energia bölcsője – elméletében. és minden más formának kapcsolódnia kell vele. gáztömeg felfűtése sugárzó nappal. Az. hogy bizonyos gyanta jellegű szubsztancia – felületét megdörzsölve – képes magához vonzani könnyű testeket. A nehézség most nem az. és a tények egyike. hogyan hozzunk létre elektromosságot. és tudjuk. aki azt firtatta. mint az ugyanolyan anyagú. az a tudománytörténet közömbösségnek egyik legmeglepőbb példája. amit az elektromosságról évszázadokig ismeretek. hogy az erő. ha megdörzsölik. amely az elektromosság fontos megnyilvánulása és egyetemleges. és arra kényszeríti. Nem lévén más az anyag. míg egy éles elme eljutott oda. azt találjuk. Az elektromosság pontosan e formák egyike. hogy titkával kizárólag az istenek rendelkeznek. Amikor részleteiben tanulmányozzuk azokat a tényeket. hogy megértsük. amit létrehoz. nem hozható-e létre erőteljesebb hatás? Ez volt az egyetlen érdeklődő kérdés. Anyaghoz állandóan hozzátartozó – általunk figyelembe vett – erőkön kívül két olyan – az elektromosság és a nap hője – van. hogy másik formát öltsön. nem kelt-e nagyobb energiafejlesztő hatást. Mindaz. Az évek során az elektromosság szerepe – fontosságát tekintve – folyamatosan nőtt. Napjainkban mindenütt előfordul. amelyek eredete még mindig ismeretlen. 67 hogy megkérdezze magától "hol és miért". amely manapság egyszerűnek tűnik. amelyről egykor feltételezték. és nagyon kivételes jelenségnek tartották. hogyan kerüljük el kialakulását bármilyen más jelenség létrehozásakor. ez egyetemleges erő. Ez minden vegyi reakció alapja. A világűr Sugárzó Energiájából származó áram egy másik hasonló példa. mint maga a világűr energiája. amelyeken elméletük alapul. hogy az anyag bomlása egyszerűen felszabadít egy kis atomon belüli energiát az Univerzumban mindenütt. hogy kísérlettel igazolhatóe vajon nagyfelületű test. miként vesznek körül minket hatalmas erők anélkül. hogy ez az Univerzum oszcillálásaiból kibontakozzon és adják az ember kezébe azt az erőt. amely képes a test természetét módosítani. hogy létrehozásához két különböző test egyszerű érintkezése elegendő. hogy felismernénk létezésüket. hogy az elektromosság az anyag bomlásának egyik legállandóbb megnyilvánulása. Évszázadok múltak el. arra korlátozódott. Miért nem hagyják. . a gyufaszál égése és bármilyen működés.

ami nem az atomkorban kezdődött! A mi időnk előtt is éltek gondolkodók. amelynek eredete megmagyarázhatatlan maradt. Miután megállapítottuk az anyag általános bomlásának jelenségét. Ha minden vegyi folyamat elektromos folyamat. hogy az ezekkel a feszültségkülönbségekkel létrejövő kiáramlások előidézhetnek számos – nitrogén kötődését szénhidrátokhoz. Marcelin (1827 – 1907): francia kémikus. Egyetlen változás se történik a test sejtjeiben. mennyi mindent teszünk napjainkban. vagy a fa vagy növény csúcsán és a levegőrétegen. amelynek a növények állandóan ki vannak téve. hogy ne szabadulna meg elektromosságtól. Ezek a számok – mondja Berthelot –fogalmat adhatnak arról. Ez a potenciál tiszta időben méterenként 20 – 30 volt sebességgel nő magasságban. ha egy csepp víz nem hullhat le elektromosság megnyilvánulása nélkül. míg a legkisebb eső esetén is 15000 voltra nőhet. A légkör elektromos potenciáljainak változásai hatalmasak.vibrálása felé! 69 Harmadik fejezet AZ ANYAG BOMLÁSA Amennyire az anyag bomlását tanulmányozzuk. olyan arányban nő ennek a jelenségnek a fontossága. Berthelot!/ kimutatta az elektromos feszültségnek azt a fontos szerepét. nem volt-e pontosan az anyag általános mozgásainak következménye? Kísérletileg teljesen igazolták ezt a feltételezést. mint ahogy ez ma bizonyított. Ez valójában az.mind elektromosságot állít elő. nevezetesen a dörzsölés. hogy az elektromosság egyik legfontosabb formája az atom belsejéből anyagi mozgásokkal kiszabadított energia. Ennek felismerése után az elektromosság az anyagi vibrálás egyik megnyilvánulásának tekinthető. amelynek másik vége földelt. vajon az általános elektromosság. amit a világ kezd elismerni. Miért menjünk vissza a múlt év ilyen tudósaihoz? Hogy csak azt mutogassuk. Fordítsuk most figyelmünket az Univerzum . szénsav széndioxiddá és oxigénné bomlását. ha a nap nem képes a test hőfokának megváltoztatására anélkül. –vegyi folyamatot. ! / Berthelot. hogy az elektromosság szerepe túlsúlyban van az élet minden formájában. nagyon hasonlónak tűnik annak . Berthelot azt is bizonyította. esős időben méterenként 400 – 500 volt értékig nőhet ugyanolyan emelkedésnél.oszcillálást keltő . mekkora potenciál uralkodik egy rúd szabad felső pontján. több tevékenysége közt a termokémia megalapítója 68 mert ezek 600 – 800 volt között változnak jó időben. stb. pusztán siettetik az anyag bomlását. hogy olyan csillagok. kérdezzük meg magunktól. Elektromosság előállítására alkalmazott különböző módszerek. mint a Nap saját hőmérsékletét képes fenntartani az őt alkotó atomok bomlásából származó hővel. szövetekben nem megy végbe létfontosságú folyamat elektromosság hatása nélkül. nyilvánvaló. és bebizonyították. Azt állítani. amelyben ez a pont vagy csúcs úszik.

nagyon lassan bomlottak. amilyennek napjainkban látjuk őket a Földhöz és más égitestekhez hasonló kihűlt csillagok alakjában. akkor a kibocsátott energia több mint elég lenne az izzás állapotának fenntartásához. bomlás révén kimeríthették volna a bennük felgyűlt. A kérdés tehát az. Ha az így megfogalmazott elméletek helyesek. bátorítunk ezáltal a tanulmányozásában történő elmélyülésére csakúgy. hogy egy fűtött test képes fenntartani hőmérsékletét külső közrehatás nélkül.kijelentéséhez. ami a ma rendelkezésükre álló még mindig csodálatos mennyiséget messze meghaladta. lehetővé teszi. és sugárzással elvesztettek. hogy kiegyenlíthetné a sugárzás miatt bekövetkező hőveszteséget. amit korábban tartalmaztak. Az idő múlásával azonban bizonyos csillagok atomon belüli energiaraktára végül csökkent. amely az anyagot egy teljesen új szempontból mutatja be számunkra. mert ezekben jelentős mennyiségű olyan alkotóelem van. Az atomos reakciók hűtenek. amelyet más testek csak sokkal kisebb mennyiségben állítanak elő. Tételezzük fel. Tőle függetlenül és korábban Filippo hasonló következtetésre jutott. azaz abban a korban. hogy az atomokon belül most koncentrálódott energia csak jelentéktelen része annak. Így nem csak az elektromosság az. akkor az anyag anyagtalanná válása során megnyilvánuló atomon belüli energia alkotja azt az alapvető elemet. hogy valamely szubsztancia – bármi legyen is – bomlása ezerszer lenne gyorsabb a rádiumnál.féle Sugárzó Energia felfedezéseinek kísérletei így jelzik. Ezért az atomok. . hogy azóta a csillagokat vibráló állapotban tarthatták. Részletezve ezt az általános jelenséget. Ez a tanulmány. Az olyan szubsztanciák. és következésként még mindig képesek nagyon nagy vibrálási szám fenntartására. a Naprezgések is. és ezt a Moray. lassú bomlásuknak köszönhetően. és olyanokká váltak. amely ezeknek az egyik megnyilvánulási formája. Ezt a feltételezést különböző kísérletek támasztják alá. a dolgok nem rendelkeztek-e olyan mennyiségű energiával vagy vibrálási számmal. aligha tudják fenntartani hőmérsékletüket a környezethez képest 3 – 4 °C foknál nagyobb mértékben. hanem a rendelkezésünkre álló elsődleges erőforrás és az erők többségének forrása. az Univerzumban levő forrásaikból nyert óriási tartalékok egy részét a nagyon hosszú felhalmozási idő során. Ezek. egyszerűen azért. mint a dolgok rezgésszámának vizsgálatára. azaz a csillagok. képesek lettek volna. hogy előre nem látott megvilágításban szemléljük az Univerzum magasabb mechanikáját. Thomson arra a következtetésre jutott. és bomlásuk és vibrálási számuk lassabb és lassabb lett. mint a Nap és az égitestek. amelyből a legtöbb egyéb erőt származtatják. Végül megnövekedett stabilitásra tettek szert. amelyek – hasonlóan rádiumhoz – a leggyorsabban bomlanak. mert az atomjaik bomlása során előállított hőfoknövekedéssel létrejövő izzás messze csekélyebb annál. vajon kezdetben. A spontán radioaktivitással rendelkező anyagok kibocsátása iránt azért nyilvánul meg napjainkban ekkora érdeklődés. amelyek korábban olyan mennyiségű energiát 70 tartalmaztak. amikor sűrűsödés révén atomok formálódtak.

Urániumnál és tóriumnál ez egy grammra másodpercenként 70 ezermillió és rádiumnál 100 ezermillió. amelyek együtt az összes kibocsátás alig 1 százalékát teszik ki. de a bétasugarakkal vagy részecskékkel ellenkező irányba. béta és gamma 71 megjelölését. amelyek elektromosan vezetővé teszik a levegőt és a bétarészecskék vagy –sugárzás fényképészeti nyom előállítására képes. Különböző számítások alapján feltételezték. mert papírlappal megállíthatók. további 72 fokozatot képviselhet a radioaktív atomok bomlási folyamatában. amelynek egyik vége rádiumklorid oldatba merül. hogy az alfa. de villamos vezető. Hatásuk fotólemezekre a bétasugárzásénál sokkal kisebb. hogy könnyen megkülönböztessék más sugárzásoktól. Sebességük. mint amennyit maguk felismertek az út megmutatásakor? Az alfarészecskéket pozitív ionok alkotják. A bétarészecskék és a gammasugarak részecskéinek kibocsátása. Ez egy cinkszulfid ernyő. Az alfasugárzások pozitív ionokból. amelyek számára a papír nem jelent akadályt. Ezek erős mágneses térben eltéríthetők. Képesek a levegőt elektromosan vezetővé tenni. Az összes radioaktív test emissziói közül különösen az alfarészecskék azok. a pozitív ionok kibocsátása – a radioaktív nemesgáz-termeléssel (emanáció) együtt – a radioaktivitás alapvető jelensége.Rutherford.képességük miatt az üvegfalon belül nagy dolgok történnek. a bétasugárzások a katódsugarakat alkotó sugarakhoz hasonló elektronokból állnak. Eltérítési pályájuk görbületének sugara ezerszer nagyobb.részecskék tömege a hidrogén atom tömegével egyenlő vagy nagyobb és hasonló töltésű. Nagyítón keresztül figyelve az ernyőt. bevezette a sugárzások az alfa. Ezek az úttörők nem alkottak-e többet. Ha a radioaktív testet üvegcsőbe zárják. és áthatolási képességük csekély. Az alfarészecskék foszforeszkáló testekbe csapódva azokat fénylővé teszik. a fény sebességének tizede. szünet nélkül kis fröccsenések permete látható azon. amelyet alfarészecskék becsapódása idéz elő. Ez a gyenge áthatolási képesség lehetővé teszi. amely a szpintariszkóp – olyan eszköz. míg a gammasugarak hasonlók a röntgensugarakhoz. Ez a kibocsátás 100 évnél tovább tarthat megszakítás nélkül. aki a radioaktív anyagokat nagy sikerrel tanulmányozta. Az alfarészecskék. amely felett kis fémrúd van. amely láthatóvá teszi az anyag folyamatos bomlását – működésének alapja. Ez mutatja . Ezek alkotják a rádium összes radioaktivitásának 99 százalékát. Ez az a tulajdonság. Curievel együtt belőlük származó sugarakra vonatkozó tényeket fedezett fel. de mennyire közel van az összefüggéshez. és a kibocsátás évszázadokig tarthat. mint a bétarészecskéké. amint adott erősségű mágneses térrel történő eltérítésük mértékéből kiszámították. akkor az üvegfalak szinte minden alfarészecskét megállítanak. Mennyire satnya ez a világűrben rejlő összes energiához hasonlítva.

!/ Az alfa-. Hasznosnak bizonyulhatna. még akkor is. hogy egyikük sem érintkezhet gázállapotú vagy szilárd testtel anélkül. amelyeket rendkívül nagy 73 sebességgel keltettek életre és megőriznék sebességüket elhagyva pályájukat.az atomok bomlásából származó részecskék rendkívüli kicsiségét. mert az érzékeny felületre gyakorolt becsapódás keltette oldalirányú zavaró mozgás (perturbáció) óriási foka miatt minden részecske láthatóvá válik. Ez a kibocsátás azért látható.és gamma-emissziók egyik különleges tulajdonsága. Ezek becsapódásának hatására azonnal fénylővé válnak a foszforeszkálásra képes testek. tulajdonságaikban a primer sugarakhoz hasonlító. hasonlóan a katódsugarakhoz. ha azokat alumínium fólia választja el. A pozitív töltésű alfa és a negatív töltésű béta részecskéken kívül a radioaktív testek gammasugarat bocsátanak ki rendkívül kis arányban (1 %-nál kevesebb). béta. hogy azonnal ne idézne elő – kétségtelenül óriási sebességükkel keltett zavarásukkal – másodlagos. hasonló módon. amelyek – tiszta elektromosság atomjaiból képződnek és igen csekély lévén inerciájuk– nagyon nagy sebességet érhetnek el korlátozott mértékű erők hatására. Sebességük a fénysebesség 33 és 96 százaléka között változik. ezek csak azon a feltételezésen alapulva érthetők meg. A bétasugarakat úgy határozzák meg. Itt az ajtó nagyobb felfedezések felé. amelyeket már néhány mm vastag ólomlemez megállít. mint amik elektronokból épülnek fel. hogy az atomok részecskéi összehasonlíthatók kis bolygók rendszereivel. A foszforeszkálás nagyon fényes bárium-platinacianidban és néhány – igen ritka – gyémántfajtában is foszforeszkálásra képesek. azonban az alfarészecskék esetében. Foszforeszkáló szulfidok bizonyos változatait alkalmazva sikerülhet a bomlás jelenségének ernyőképen történő bemutatása nemcsak a rádium sóival. Nagyon nehéz megmagyarázni az alfarészecskék nagy sebességét. Ez a sebesség eléggé érthető bétasugarak esetében. Ez a tulajdonságuk könnyen megkülönböztethetővé teszi ezeket az alfaés bétasugaraktól. Ezeket minden anyagi részecskétől mentes negatívan elektromos atomok alkotják. de más anyagokkal is. ahogy esőcseppek esnek a vízbe olyan hullámot keltve. Az anyag elemeinek forgási sebessége egyszerűen átalakul egy kilövési sebességgé. amelyet csak pontos műszerekkel lehet felfogni. amelyek a hidrogén atom tömegének ezred részét teszi ki. amelynek tulajdonságai a röntgensugarakhoz teljesen hasonlók. amelyek méretei a hidrogén atoméval azonosaknak tűnnek. ha Rutherford és munkatársainak e kísérleteit ismét elvégeznék. amely meghaladja átmérőjüket. mert képes átjutni több centiméter vastag acélrétegen. csak kevésbé intenzív sugarakat . hasonlóan amint egy parittyából elhajított kővel történik. azonban nagyobb áthatolóképességgel rendelkezik. Tömegük a katódsugár részecskék tömegéhez hasonló. Ezeket a sebességeket pillanatszerűen létrehozni. a másodpercenként 30000 km sebesség nehezebben magyarázható.

Bizonyos időnek kell eltelnie. A gammasugarakkal létrehozott másodlagos sugarak a legaktívabbak. mert a másodlagos sugarak hatása a primer sugarakéra rakódik. Az aktíniumé lepusztul néhány másodperc alatt. és így tovább. 1914-ben. akár ezeket vörösizzásig hevítve hasonló készülékben és felületüket sugarakkal bombázva. vagy még inkább. Folyékony levegőben lecsapódhat. amíg helyreáll a bétasugarak fémen történő áthatolási képessége. Ugyanilyen veszteség következik be. . a tóriumé néhány perc múlva. Ezek kétségkívül egymást követő fokozatokat jelentenek az anyag kifejlődésében. Ez a lecsapódás kiderül a foszforeszkálás helyzetéből. Ennek a veszteségi ! / Emanáció: itt a radon radioaktív nemesgáz régebbi neve. amelyek ugyanilyen tulajdonságúak. Öt vagy hat szintet számláltak meg. de csak század részét annak. azaz eltérő mértékben bomlanak. Amikor szilárd rádiumkloridot vörösizzásig hevítenek. 74 harmadlagos sugarak előállítására. amikor ezek az áthatolási értékek érvényesek voltak. de az utóbbi kizárólag az alfarészecskék következménye. ami megállapítható – mikor már egy papírlapon sem tudnak keresztülmenni – a kibocsátott sugarak gyenge áthatoló képességéből. Fémlapon keresztül készített fénykép a lap közbehelyezésével néha felerősödik. vagy ennek oldatát valamennyi ideig forralják.keltő bomlást. de négy nap alatt feleződik. ha különleges sugarakkal bombázzák. A csőbe szívott nemesgáz azt foszforeszkálóvá teszi. Ezek a másodlagos sugarak szintén nyomot hagynak a fotólemezen. amikor ennek a sónak az oldatát forrásig hevítik. Cinkszulfidot rádiumkloridot tartalmazó lombikba adagolva a nemesgáz kiszabadulása a szulfidot foszforeszkálóvá teszi. A rádium – hevítése során – aktivitásának nagyobb részét elveszti a leadott nemesgáz mennyisége miatt. A rádium és a tórium különböző energiaszintű nemesgázokat állítanak elő. Közönséges hőmérsékleten a radioaktív testek szilárd állapotban nemesgázt!/ bocsátanak ki. Nemesgázokat olcsón kivonhatnak bármilyen nagyon radioaktív testből akár zárt csővel összekötött tartályba helyezett folyadékban való feloldással és kitéve a radioaktív anyagot sugárbombázásnak. mint oldott és bizonyos sugarakkal bombázott állapotban. Képesek ! / Moray írta le Európában. A kisugárzás aktivitása meglehetősen gyorsan elvész. ami a nemesgázok kibocsátásával kezdődik. a rádiumé csak három hét után. elektromosan vezetővé teszik a levegőt. Az első hozza létre a másodikat. ez még mindig megőrzi primer aktivitásának negyedét. de mintegy 20 nap múlva ismét visszanyeri. Ebben fellelhető az Univerzum működésének prototípusa. 75 folyamatnak a gyorsasága az anyagtól függ. és mágneses térrel eltéríthetők.

amelyek korábban nem voltak jelen. De nem tökéletes anyagok. hogy elvesztik tulajdonságaikat. amely vastag fehér füstöt kibocsátva rendszerint vegyül. Ez a gáz nem lép vegyi kapcsolatba. például az ammónia és a klórhidrogén. arra kell figyelmeztetnünk. amely akár egy tömített üvegcsőben is végbemehet. Emlékeztetünk arra. Először ilyen testekből állították elő. de nagyon kevés gőz jelenlétében formiát jön létre. A tökéletesen száraz acetilén nincs hatással a káliumhidridre. amelyekről szigorúan szólva elmondható. Azok között az anyagok között.Ezekhez a nemesgázokhoz a rádium által folyamatosan termelt hő háromnegyede szükséges. Ezek részben anyagi tulajdonságúak. hogy csak jelenlétükkel hatunk. hogy bizonyos színképi vonalak pillanatnyi jelenlétéből áll. ha megfosztják őket attól a végtelen kis mennyiségű ásványi anyagtól. 76 mert teljes eltűnéssel szűnnek meg. nem cseppfolyósodik és végtelen ideig tartható csőbe zárva. hogy a keverék világítóvá válik. A kiszárított szénsav szintén hatástalan a káliumhidridre. feloldódni bizonyos savakban és elgőzölögtetéssel visszanyerhetők. amely társul minden radioaktív ásványhoz. Leggyakrabban közvetett reakciók fedik fel létezésüket az életjelenségekben és teszik lehetővé elkülönítésüket. hogy megértsük a kozmosz és az élet természeti jelenségeit. ami feltételezésünk szerint ionos állapot kell. A radioaktív testek kisugárzott bomlástermékei a közbülső állapotú egyik szubsztanciát képviselik. kísérletileg bizonyítást nyert. hogy legyen. mert látszólag a spontán eltűnés tulajdonságával rendelkezik. mint amit hevítés előtt kibocsátott. megfigyelhetők a hélium színképi vonalai. ha előzőleg gondosan kiszárították. Hasonló a helyzet nagyon sok más anyaggal is. Anyag és energia! Hol húzható meg a választóvonal? Az energia és életjelenségben a különböző sugárzó anyagok által játszott szerep túlnyomó fontosságú. érdekes hatású katekista. a víz az. Miért foglalkozunk ezekkel a reakciókkal? Mert ezek segítségünkre lehetnek bizonyos mértékig. amelyet olyan formában tartalmaznak. Csak abban hasonlít a közönséges héliumra. mert a jelenségek hasonlók. amely különlegesen kis mennyiségben játszik fontos szerepet különböző reakciókban. amit tudunk róluk az. és átalakítják saját magukat elektromos részecskékké és másodlagos részecskékké. A rádiumnak ez a származéka különleges hélium. Ez az átalakulás. amely környezetéhez képest 3 vagy 4 °C hőfokkal magasabban tartja hőmérsékletét. Ha a rádiumot hevítéssel megfosztják nemesgázától. annak a hőnek mintegy negyedét adja. de nem viselkedik így. hogy kevés vízgőzhöz szárított . Ha valamilyen rádiumból származó nemesgázt több napig egy csőben hagynak. hogy a hélium olyan gáz. mert egyaránt képesek lecsapódni. Fiziológiai reakcióikban minden. A hőmérséklet növekedése szinte teljes mértékben az alfarészecskék következménye. Mielőtt ebből az átalakulásból túlzottan sok következtetést vonnánk le. de nedvesség jelenlétében a két test olyan hevesen reagál egymásra.

Az egymást követő változásokat az anyagban levő atomon belüli energia bizonyos mennyiségének felszabadítása kíséri. megjegyezzük. csak a legutóbbi időben bizonyosodott be. hogy a katalizáló test atomos bomlás kezdetén megy át. . és néha más tulajdonságokat is. hogy az annyira 77 fontos szerepet játszó diasztázok és a fermentumok csupán jelenlétükkel hatást képesek kifejteni. Ezért észszerű feltételezni. hogy ezek sokkal fontosabb szerepet játszanak az élőlények vegyi folyamataiban. amely az ilyen testnek a foszforeszkálás tulajdonságát. Közismert. Bár a katalizátoros hatásokat már sok éve ismerik. Ha ez a kapcsolat nem teljesen nyilvánvaló néhány testben. A szóban forgó elmélet azt jelzi. hogy az ilyen bomlásból származó elemeknek olyan aktív része van az így kialakult vegyületben. amelyek annyira fontosak az élet jelenségeinek folyamatában. ezek foszforeszkálóvá és radioaktívvá válnak. Nos akkor miért ne használjuk a kozmikus reakciók "természet adta ajándékát?" Azok a puszta jelenléttel okozott hatások. azaz a használattal elvesztik katalizáló hatásuk nagy részét. Ezek a tények azonban nem adnak választ minden kérdésre.kininsókat adagolva. különböző szulfidok. Közelebbről megvizsgálva a csak jelenlétükkel ható testek szerepét. amelyek a kutatókat ennek a 78 feltételezésére vezették. ha bizonyos ideig vörösizzásig hevítették ezeket bizmut. a foszforeszkálásra vonatkozó tanulmányok. hacsak el nem ismerjük. Másészt ez a hőfok-emelkedés mindig serkenti az anyag elbomlását. mintha energiát szállítanának a katalizáló testből a katalizált testbe. mellyel ember sohasem kelhet versenyre saját maga készített készülékeivel. hogy minden kísérlet meghiúsul méréssel meghatározni azt. A víz folyékony állapotban marad 0 és 100 °C között. hogy az összes anyag és energia egyszerűen egyensúlyi állapotot jellemez a belső elemek. hogy úgy viselkednek. stb. kalciumfoszfát. hogy egyensúlyukat észrevehető változás nélkül tartsák fenn a közeg meglehetősen nagy változási határai között.vagy rezgéshatárok között sem. hogy tiszta anyagok. Tudjuk. Ez Kozmoszban állandóan folytatódik oly mértékben. hogy az anyagrészecskék bomlásuk alatt hatalmas sebességük következtében oly nagy mennyiségű energiát termelhetnek annyira csekély anyag elbomlásával. Emlékeztetünk. amelyekből képződtek és a rájuk ható külső elemek között. Voltak olyan. úgy a platinakorom és a kolloidfémek végül kifogynak. Ezt a tényt aligha lehetne magyarázni. talán magyarázatra lelnek ebben az elméletben. A katalizáló anyagok ezért egyszerű energia felszabadítóknak tekinthetők a Föld anyagában és mindenütt az Univerzumban. mangán vagy egyéb nyomelemek jelenlétében. hogy úgy keletkeztek. szokásos körülmények között sohasem foszforeszkálnak. akkor ennek oka az. adja. Amint az atommáglyában a hasadóanyag elhasználódik. és a legtöbb fém nem látszik változtatni állapotát még jóval szélesebb hőfok. és csak akkor válnak ilyenné.

mint bizonyos gáztöltésű csövek. ami a bomlás és az ezt követő igen gyors regenerálódás szélsőséges mozgékonysághoz tartozik. Az alsó nyílást zárjuk be és 8 napig hagyjuk sötétben. hogy aktív kiáramlások további jelentős mértékű kibocsátását eredményezze. hogy a teremtő fejlődés állandóan működik. tekerjünk össze egy fémlapot a kondenzációs elektroszkóp gömbjét körülfogó hengerhez hasonló alakú kis 79 hengerré. amelyen a műveletet végrehajtották. mint a puszpángfa henger. átalakulás vagy átváltozás egyik rezgésszámról a másikra. Mert ezt elvégzik számunkra a Világűrben. Igen sok nem fémes test. több energia felszabadulásával jár. Azért. A kozmikus sugarak folyamatosan állítanak elő radioaktív szenet. Amint a fém gyorsan elveszti felhalmozódott töltését. Akár hevítés nélkül is igazolni lehet az elbomló anyagból származó állandó kisugárzás jelenlétét közönséges testekben. amelyet azon a meghatározott hőmérsékleten ki tudott bocsátani. felhalmozódásra kell kényszeríteni zárt térben. amelyek végtelen sokszor megismételhetők. és a kis atomok fúziója azért. változás és helyreállás. azt fogják tapasztalni. mint a nagyobb uránium vagy plutónium atomok úgynevezett hasadása. hogy meghatározott percenkénti kisülési számot érzékelnek. különbség. Nincs szükség ennek mesterséges végrehajtására. ezeket csak kissé fel kell melegíteni. hogy az anyagban tartalmazott atomon belül az energia hatalmas mennyisége következtében egy bármilyen analitikai mérleggel érzékelhető anyagveszteség társulhat egy sokkal nagyobb energia-felszabadítással. Ezek a tények bizonyítják. hogy megvizsgálják radioaktivitását. amely az átváltozásból ered. Hogy láthatóvá váljon. hogy ezt szemléltessük. azaz a nehéz atomoknak mindössze 1/1000 része vesz részt az uránium "atomhasadási" . Csupán megvált attól a mennyiségtől. amely a maga valódi értelmében fejlődés. Egyik rezgésszámról a másikra átváltás.Az így nyert vegyületeknek pontosan olyan jellemzőik vannak. Miután az egész rendszert feltöltötték. Ez mind bizonyítja. A fém – miután megszűnt az elektroszkópra vagy a számlálóra gyakorolt hatás – még mindig nem vesztette el radioaktivitásban jelentkező készletét. Amint azt a foszforeszkáló testeknél vagy radioaktív anyagoknál tapasztalták. mert az uránium energia-felszabadítási viszonyszáma csak 1-től 1000-ig terjed. tizedmásodpercig megvilágítja. mint olyat. amelyeket fent kimutattunk. ahogy ezt már 1925-ben leírtuk. bár ez a kisugárzás szokásos körülmények között rendkívül csekély mértékű. a kisülési szám hamar lecsökken. hogy nagyobbakat képezzenek. majd – a megvilágítás bármely lehetséges befolyásának elkerülése érdekében – továbbra is sötétben tartva. ugyanezt a hatást fejti ki csakúgy. azaz helyreállítja az ernyő eredeti állapotát. elbomlasztja a foszforeszkálást ugyanennyi idő alatt. majd piros fénysugár esik ugyanerre az ernyőre. helyezzék a hengert az elektroszkóp szigetelő lemezére vagy különleges sugárszámláló műszerre. A kék fénysugár cinkszulfid ernyőre esik. Az összes anyag csak rezgésszámban vagy hullámhosszban különbözik. energia átalakulása anyaggá és anyag energiává. Ez a két ellentétes művelet szükségszerűen két fordított reakciót foglal magába.

Térfogata fordítottan arányos nyomásával (Boyle törvény). tórium és más radioaktív anyagok. széndioxid és elektromos feszültség jelenik meg. mint a rádium. mint ami az alfa-. Itt látjuk az energia és anyag és az anyag és energia együttes vibrálását. almából. A "nukleáris hasadási" művelet nem szorítkozik a nagymértékben radioaktív anyagokra. Alfasugár? Alfarészecske (anyag)? Bétasugár (elektron.folyamatában. Az "atomhasadás" természetes módon 80 megy végbe ezen a földön. Az energia és az anyag nem tekinthetők idegennek. radiotóriumot és X tóriumot. A rádium szintén kibocsát kisugárzást. az Univerzumban és más égitesteken és napokon. mert ez természetes folyamatként zajlik az idők kezdete óta. gabonából. Amikor a rádiumot úgy tekintjük. Ha a növények felé fordulunk. alfasugarakkal előállított másik gáz) rádiumból. Vagyis. béta. energiát találunk. Amikor az anyag és erők fejlődése elfogadásra került. tízszer hosszabb időn át exponálják a zsúfolt területeket még . amely az anyag jellegzetes tulajdonságaival rendelkezik (a radon gáz hélium atommagja ionizált hélium. hogy az ezekből a filmekből csak úgy kapnak részletet. és teljesen szükségtelen az a hisztéria. ez a fény beég a filmbe a felvétel során a nagy fényerő és a tiszta fehér fény következtében. hogy a szokásosnál kb. de a fény még gyenge szem számára is könnyen elviselhető. hogy az élő állati sejt a zöldség sejtjéhez hasonlóan energiát ad le és oxigént fogyaszt. nem léphetünk át az elektromosság és az anyag között elénk táruló összefüggés felismerésén. mint a közönséges villamos energiából előállított fény.és gammasugárzás formájában három megkülönböztetett energia megjelenési fajtát állítja elő. Azt is fontosnak tartották. Ezúttal azonban közvetlen elektromos energia kibocsátást észlelünk. hagymából. sem a világgal éppen megismertetett tudomány. amely végigsöpört a világon az "atomhasadás" miatt. stb. Huszonöt almából (50 fél almából) összetett "Volta oszlop" elegendő elektromotoros erőt ad ahhoz. Különböző zöldségek és gyümölcsök alkalmasak a kísérlethez. Az is kiderül. hogy kivilágítson egy izzót. amely folyadékká kondenzálható. A tórium három szilárd anyagot ad le: mezotóriumot. semmi új nem kezdett kifejlődni. de még anyag). Vegyük példának az almát. A kozmoszból származó energia erejét tekintve neves fotósok azt tapasztalták. ásványi és állati anyagban ugyanezeket az összefüggéseket és az oxidációtól és elektromos energiától való függést találjuk – az oxidáció a csillagtérben az. hogy az ebből az energiaforrásból eredő fény sokkal fehérebb. amelyet a növények hasonló módon adnak le. "Volta oszlop" építhető fel krumpliból. A növényi. ami folyamatosan alakítja az 81 energiát anyaggá és az anyagot energiává.

Az atomok bomlása és felépülése folyamatos. hogy az anyag oly sok átalakulásából származó. a csillagtértől az atomtérig található törvénynek. Nem állít elő semmit. az atom Univerzumunk hasonmása. azt tapasztaljuk. oszcillálások folytonos sorozatává. de megismétlem: "a tér energiával telített. Az anyagnak az energiához és az energiának az anyaghoz való viszonya az Univerzum potenciáljává válik. Ismétlem. amely az ember számára látható. ahogy sok évvel ezelőtt ajánlottam." . hogy 82 Demokritosz merész állításával egy nagy tudományos igazság felderítésének közelébe jutott. ha fényudvarmentes filmet és erős villanófényt alkalmaznak. hogy milyen kicsi is a proton és az elektron. amikor a természet. láthatjuk a tudomány gazdaságossági hiábavalóságát. szétáradó – mindeddig hozzáférhetetlen – energia. és amikor elgondoljuk. mint egy nagy inga az Univerzumon keresztül. és a fény és egyéb sugárzások mechanikai nyomást fejtenek ki minden tárgyra. nagysebességű oszcilláló energiarezonátor.akkor is. oszcillálva előre és hátra. amint ez a lehetőség. és ez az átalakulás az. ha átfordítjuk képzeletünket arról. mert hozzáférhetetlennek tűnt. hogy ismét kimondjam. amilyenekből minden áll körülöttünk. Mozgásban találjuk a testeket. engedelmeskedve valamennyi. és mindezek a sugárzások jellegükben lényegében elektromosak. Megítélhető-e az anyag és az energia az Univerzum olyan kis részlete alapján. "ne felejtsék el. amelybe beleütköznek. amit a folytonos kutatások évszázadai során sikerült meghatározni. Mondjuk ki ismét: "a villamos generátor valós értelemben nem igazi generátor". ahogy a tenger hullámaiból állandó vízáramlás hozható létre. amit a távcső tanított meg nekünk a csillagos égről. és a sugárzó energia vagy kozmikus energia feldolgozó készüléke. Engedtessék meg. Ebből a megközelítésből láthatjuk. most válik hozzáférhetővé." Nem mutatható ki esetleg ezekből. – vagy nevezzük. de a képek élesebbek. amit a természet már végez számunkra? Használjuk fel azt. amit a természet felajánl nekünk. amely örökké korlátlan energiát termel. amikor kijelentette. és mégis ugyanannak az egyetemes törvényeinek engedelmeskedik. csak befogja vagy szivattyúzza azt. A villamos energiát nem a generátor termeli. Ebből a megközelítésből a villamos generátor villamos szivattyú. Folytonos energiaáram nyerhető az Univerzum energia impulzus-hullámaiból. Miért végezzünk valami olyat. hogy olyan részecskék vannak a mikroszkóp alatt. "Univerzum hangzásává". hogy az anyag és energia mindazon teljességnek egyike. hogy minden fizikai jelenség egyetlen mozgásformára vezethető vissza önmagát – vagy ahogy mi emlegetjük "vibrálássá". vagy mondjuk inkább fel nem használtnak. ahogy akarjuk – ugyanezt a feladatot elvégzi számunkra a csillagokon vagy csillagközi terekben. a korlátlan energiaforrás kiaknázása Moray felfedezésén keresztül rendelkezésre áll? És. aki csak legerősebb távcsöveinek vagy legerősebb mikroszkópjainak korlátozott lehetőségeivel van felfegyverkezve! Már korábban is mondottam. amivel az atom feldarabolására törekszik. amely vibráló és végeredményben az elektromos hatásokkal szoros kapcsolatba hozható.

miközben az oszcillálás tovább folytatódik addig. másodpercenként hússzor és elegendően nagy erővel ahhoz. azaz az első áramlást visszafele irányuló áramlás követheti. amely legyen: Energia = Mn (Za) – Mn (Z+1)a – me(e) Energia = Ma (Ze) – Zm(e) – Ma(Z1)A(Z-1) Energia = Mz (Za) – Ma(Z+1)A Ez a radioaktív anyag bomlásán alapul akár természetesen. töltött részecskék – ma "kozmikus részecskéknek" nevezik – bombázták az összes égitestet vagy tárgyat – beleértve az összes élőlényt is – az Univerzumban. és ebben a témában minden új felfedezés általánosítja azt az 83 állítást.A természetben található atommagok az elektronokat önként bocsátják ki. Az egyik helyen elveszünk. ugyanez megy végbe az Univerzum "hangzásában" (vibrálásában) minden anyaggal és energiával. Nem zajlik anyag vagy energia rombolás csak az anyag és energia átalakulási ciklusa folytatódik. hogy a másik helyen hozzáadjunk. majd elengedik. akár mesterségesen. A sugárzó energia esetében azonban az . hogy sorozatos oszcillálást végezzen. amíg az összes energia kisugárzásra kerül vagy felhasználódik a vezetők felmelegítésére. "A" legyen egyenlő az atom tömegével és "N" a nukleáris tömeggel. vagy oszcilláló kisülés jön létre. amikor a feltöltött kondenzátort kisütik. folytonos elektromos áram folyhat egy irányban. hogy minden "tér" tele van milliónyi amperes nagy feszültségű energiával. hogy mélyen behatoljon a Föld szikláiba. két dolog valamelyike történhet. "Ma" a tömeget és "A" a tömegszámot. az Univerzum halálsikolyának vagy a kozmoszban levő anyag rombolási melléktermékének hívták. mintha az első kisülési áramlökés túlfutott volna magán. Amióta Univerzum létezik. "Ze" jellemezze az atom nukleáris töltését. csak az "alkotás dala". vagy rugalmas visszapattanás túllöki egyensúlyi helyzetén és arra kényszeríti. valami hasonló következhet be akkor. A természetben egy adott szubsztanciából ekkor olyan energiánk van. Az anyag lassan felszabadul az igénybevétel alól és fokozatosan visszanyeri természetes állapotát. A kozmikus sugarakat. Mindennapi megfogalmazásban. és visszaverődésszerű jelenség zajlana le. Az anyag és az erők kialakulásának folyamatában nem létezik "halálsikoly". amíg a kisülés befejeződik. A kondenzátor többé vagy kevésbé ismét feltöltődik ellenkező irányban és kialakul a második áramlökés a második visszaverődéstől kísérve. 84 Negyedik fejezet ENERGIA BEFOGADÁSA REZONANCIÁVAL AZ UNIVERZUM SUGÁRZÁSAIVAL Oszcilláló kisülés – Amikor valamilyen rugalmas anyagot erőhatásnak tesznek ki. Az alkotás folyamatosan zajlik.

annál nagyobb a test hajlama arra. A Sugárzó Energia készülék esetében eltérő hatást állapítottak meg. mozgásban is maradjon. hogy ha R! 4L !C teljesül. R az áramkör ellenállása és L az önindukciós együtthatója. Ismert. mint a mechanikai hajtóműből energia vételezése? Hogy matematikai megfogalmazást alkalmazzunk: Jól meghatározott feltételek játszanak szerepet mindkét esetben. a következő egyenletet írhatjuk fel: dI E−IR=d !LI!=L dt dt . annál nagyobb a hajlama elektromos energia (áram) folyamatos továbbítására. azaz csillapított vagy csillapítatlan áramok. A Sugárzó Energia áramkörében lévő kondenzátorok célja az. akkor nem vész el energia hő formájában és az oszcillálások folytatódnak. Ha a készülék elhanyagolható ellenállást tartalmaz. L az induktivitás henriben és C a kapacitás faradban. amíg az eredetileg 85 tárolt energia fel nem emésztődik. Mennél nagyobb az inercia egy mechanikai rendszerben. ahol R az ellenállás ohmban. Ha az ellenállás kicsi. hogy ha mozgásba hozták. A kisülés és újra feltöltődés folytatódik – a szokásos értelemben – a szemben levő lemezeken addig.oszcillálások örökké folytatódnak az Univerzum hatásai következtében. C a kapacitása. a jelen közlemény kereteit meghaladó terjedelmen túl értelmezhető feltételektől függően egy visszaverődési hatással találjuk szemben magunkat. ha I az áramerősség és E az elektromotoros erő. az u. A villamos rendszerben minél nagyobb az induktivitás minimális ellenállásnál. n. villamos generátor vagy a Moray energia oszcillátor működése egyaránt azokon a tudományos tényeken alapul. amint korábban kifejtettük a Sugárzó Energia készülék kapcsán. Az Univerzumból érkező energia lévén mind a két fajta. hogy a nagyfrekvenciás áramok oszcillálós jellemzőik szerint osztályozhatók. Az adott magyarázatok fényében az Univerzum energia rezgéseiből energia kinyerésének folyamata vajon kevésbé érthető-e. a parton felbukó hullámokhoz hasonlóan. Kis R ellenállás értékre a rezgések frekvenciája a következők szerint fejezhető ki: f=1 2π !CL Legyen Q a kondenzátor töltése bármely időpillanatban. Akkor. mert az Univerzum felől érkező és a sugárzó energia szeleppel befogott rezgések folyamatosan lépnek be az áramkörbe. A fentiekből egyértelműen következik. legyenek azok mechanikai vagy villamos rendszerek. hogy ellássa a tárolt energia kisütésének feladatát. A villamos hajtómű. oszcilláló kisülés zajlik le. az oszcilláló kisülés fog lezajlani. ha az áramlás megindult.

Ebben az esetben E = Q/C és I = dQ/dt. amelyeket a kezdeti feltételek határoznak meg. feltéve. μ'=R−α 2L 2L −Rt Q=e 2L!Aeαt!B−αt! azt kapjuk. Ezért L d2Q!R dQ!Q=0 dt2 dtC Az egyenlet megoldása: Q=A⋅eμt!B⋅eμ't ahol µ és µ' az egyenlet gyökei 86 vagy I μ2!R μ! =0 L CL R R2 1 μ=−2L±!4L2−CL Bevezetve. amivel vagy A!B=Q0 és Aμ!Bμ'=0 A=Q0!1! B=Q0!1− 87 R ! és 2 4Lα R ! 2 4Lα Így bármikor töltésünk: −Rt 1 R 1 R Q=Q0⋅e 2L[!2!4Lα!⋅eαt!!2−4Lα!⋅e−αt] . hogy és ahol A és B állandók. hogy R2 1 α=!4L2−CL μ=−R!α. hogy kezdetben Q = Q0 és I = 0.

A kisülés ezért nem egyetlen kondenzátortól egy másik kondenzátorig bekövetkező áramlás folyamatában történik. ha α valós szám – azaz ha R2 > 4L/C teljesül – Q mennyisége fokozatosan nullára csökken az idő múlásával. ami után áthalad az oszcillációk sorozatán. és sorozatos ellentétes irányú áram. Így a töltés oda-vissza oszcillál. amikor CL 2 CLα' 88 tg α' t=2Lα' !maximális áram! R Az áram nulla akkor. amikor α ' t=nπ !zéróáram! és következésként a töltés ugyanakkor maximumát éri el. hogy α'=α!−1= 1−R2 ! 4L amivel a fenti képletek azonnal: −Rt R Q=Q0⋅e 2L!cosα't!2Lα' sinα't! és Q −Rt 0⋅e2L⋅sinα't I= Ebben az esetben az áram nulláról indul és növekszik a maximumig. akkor α képzetes számmá válik. hanem visszaverődés keletkezik. és írható.Következésként az áram bármely pillanatban: dQ Q0 −Rt I=−dt=2CLα⋅e 2L!eαt−e−αt! Tehát. ezután nullára csökken és megfordul. Az áram akkor éri el legnagyobb erősségét. mert I = dQ/dt határozza meg. lévén a teljes oszcilláláshoz szükséges idő T= 2π . vagy oszcillálás következik be. pozitív és negatív maximumot érve el η/α' egyenlő időközök után. Ha azonban R2 < 4L/C.

* A FÖLD ELEKTROMOS TENGERBEN ÚSZIK Alton L. akkor a szikra csak szélességében húzódott szét. hogy az Univerzum oszcillálása megfelel az elektromos kondenzátorok oszcillálásának. vagy ha C és R értékét elegendően csökkentik. A tudósok a rajzokat. matematikailag és elektromosan is hihetőnek és helyesnek ítélték. de amikor elegendően csökkentették az ellenállást úgy. az áramkörben kialakult hőveszteség miatt. mint CR2 és oszcilláló kisülést lehet elérni L növelésével. hosszára merőleges irányban. Feddersen kísérleteiben a szikra képét forgó tükörben távcsövön keresztül kísérték figyelemmel. hogy 4L kisebb vagy nagyobb. Amint állítottuk. A számtani sorozat átalakul mértanivá.Q2=Q0e 2Lα' . a sáv csíksorokat tartalmazó megtört képpé redukálódott. Megerősítésre kerültek a vizsgálatokra vonatkozó ilyen előrejelzések. vagy α't = nη.Q3=−Q0=e 2Lα' A töltésmennyiségek tehát mértani sor szerint csökkennek. a kapacitás reciprok értékét használhatjuk közelítő képletként T = 2π⋅!CL Az egymást követő legnagyobb töltések akkor fordulnak elő.1 − R2 ! 4L Ha összehasonlíthatóan kicsi az ellenállás. azaz a Föld az energia tengerében lebeg. forgó tükörrel megvizsgálva a szikrát a kisülés alatt. Napjainkban a tudomány általánosan elismeri. hogy a kisülés folyamatos vagy az oszcilláló. mindegyik csík egy kisülésnek felelve meg. attól függ.Q1=−Q0 e 2Lα' . ahogyan Thomson javasolta. hogy oszcilláló kisülés jöhetett létre. ezek így − πR − 2πR − 3πR Q0 . áramköröket és elméletet tudományosan. és hogy a Földet energiamező veszi körül. Amikor az áramkör ellenállása CL 2 89 nagy volt. felfedeztük. és a töltés energiája ennek megfelelően mérséklődik minden oszcillálással. hogy energia érkezik a világűrből. Az. Blakeslee – . amely a végtelenségig folytatódó energiafrekvenciától függ. amikor I = 0. és Moray készüléke is igazolja.

intenzitást és más. Ha nem volna ott. A RÁDIÓLETAPOGATÁS és más módszerek már sokat tisztáztak a történésekből. A nap legkegyetlenebb sugaraiból létrehozva ez a tenger az ionoszféra. hogy a magas légkör némely rejtélyét megválaszolhatják és új vagy tökéletesített módszereket találnak az ionoszféra ember szolgálatába állítására. (AP) – Nagy felettesünk hihetetlen elektromos tengert mozgat. A rövidhullámú rádióösszeköttetés függ a rádióhullámok visszaérkezésétől vagy visszaverődésétől ennek az elektromos tengernek a határfelületéről. A valóságban az ionoszféra nagyon ritka levegőből álló külső légkör. kozmikus sugarak bombázzák. a földi élet kipusztulna. Knecht. Kaliforniában Miami rendőrségének telefonhívásait hallják. a tudósok remélik. elektromos töltést kölcsönözve milliárdszor milliárd atomnak. A Napból érkező röntgensugár és ibolyántúli fény hasítja az oxigén és nitrogén molekulákat. Legritkább állapotában felnyúlik ezer mérföldekre a puszta térbe. Körülveszi a Földet. Pajzs Ön és a halálos Nap között. hogy 64 együttműködő nemzet többet tudjon meg Földünkről. Szó szerint világszerte naponta ezerszer rádiósugarak lövellnek fel és verődnek vissza. A Nemzetközi Geofizikai Év (International Geophysical Year – IGY) fő tevékenysége ennek a tengernek a feltárása. magyarázta Robert W. Viharoktól és vad szelektől gyötrődik. a Napról és az Űrről. Az ionoszféra szokatlan jelenségei néha varázslatos jelenségeket idéznek elő. 90 Maga a rádióletapogatás az ionoszféra-kutatás elsőrendű módszere. az ionoszférát jellemző egyéb változást mérjék. különös felhők szabdalják. Ha nem volna ott. Árhullámok hajtják. a Nap Föld kapcsolatok témájának projekt-vezetője a Boulder Nemzeti Szabványügyi Hivataltól. Nagy erejű elektromos sugáráram korbácsolja fel. elnyelve a nap röntgensugarait és legerősebb ibolyántúli sugarait. Vagy több száz mérföldre levő TV állomás műsorának képe jelenik meg hirtelen a képernyőn. október 12. leválasztja elektronjaikat. Amikor a teljes kép összeáll. hogy magasságot. eléri legalább a 150 mérföld mélységet. egy óriási elektrongyürü és elektromosan töltött atomok vagy ionok. .Associateded Press Sciance Writer* BOULDER. COLORADO. nem hallgathatna rádiót. 20 mérföld magasan kezdődik és 200 mérföld magasságig tart.

A nagyobb frekvenciás vagy rövidebb hullámhosszúságúak áthatolnak ezen és a magasabban elhelyezkedő rétegek határfelületéről verődnek vissza. Körülbelül 60 mérföldre helyezkedik el az E réteg. A Nap nagy kitörései vagy robbanásai sokkal jobban hangsúlyozott D réteget alakítanak ki mintegy 40 – 50 mérföld magasságban. 15 másodperc alatt gyorsan végigsöpör a tartományon a hosszú hullámoktól a rövid hullámokig. és korlátlan teljesítményt vehetnek igénybe. évszakról évszakra változik. Úgy gondolom. most megismétlődik a régi történet. hogy nekem volt igazam. Az ionoszféra – mert messze nincs statikus héja – percről percre. adáskimaradást és zavarást okozva. aki nagy váltakozó áramú motort. méghozzá rendelkezésre álló korlátlan energiával. órásról órára. Némelyik folyamatosan regisztrálja a háborgó elektromos tengert. Az E ÖVEZET visszaveri a kisfrekvenciás vagy hosszú rádióhullámokat. és annyira alapvető. Más napkitöréseknek nincs hatásuk még eddig nem ismert okok miatt. semmint visszaveri a rádióhullámokat. . amely annyira gyakorlati." Tesla adta a világnak a világító ívfény-rendszert. amikor felfedeztem egy eddig 91 ismeretlen energiaforrást. Ez inkább elnyeli. a neves fizikus és feltaláló. sok évvel ezelőtt megjósolta korlátlan. energiaforrás felfedezését. A NEVES FIZIKUS FELHÍVJA A FIGYELMET EGY ÚJ ENERGIAFORRÁSRA Nikola Tesla. majd mérik az időt és feljegyzik a különböző rétegekről visszaérkező visszaverődéseket. Rendszerint ez történik a TVjelekkel. Az elegendően nagy frekvenciás hullámok túljutnak az ionoszférán az űrbe. hogy feleslegessé tesz minden létező elméletet. amikor valami új dolgot fedeztem fel. Érzékeny kapcsolat a Nap és a Föld eseményei között. A bevezetési költség viszonylag nagy lesz.Szokásosan megkülönböztetik az ionoszféra elhatárolható rétegeit. hogy a gépipar 500 évig használhatja. eddig ismeretlen. Tesla – amikor közzétettem a kozmikus sugarak felfedezését. Újból és újból kigúnyoltak. amely felhasználható. Az IGY alatt közel 200 különleges rádiószondázó állomás a pólusoktól a pólusokig következetesen deríti fel az ionoszférát. majd mintegy 120 mérföldre a sűrűbb F-1 övezet és 200 mérföldre az F-2 övezet. és évek múltán megtapasztalhatták. "1896-ban bolondnak tartottak – mondta Dr. Mindegyik rádióhullám impulzusokat lő fel. a Tesla-tekercset és a váltakozó áramú forgó mágneses tér és számtalan egyéb villamos készülék elvét. a rádió alapvető működési elveit és a váltakozó áramú erőátvitel gyakorlati megvalósítását fejlesztette ki. Ezt követően alig semmi. amint Knecht ezt kimutatta.

Tesla nem élte meg a fentiekben említett felfedezés gyakorlati alkalmazását.

Ezt az energiát, vagy ahogy Moray mondja ezt az energia- oszcillálást Moray készüléke, és készülékének oszcillátorai felfogják. Amint ismert, ezeket az érkező és az Univerzumba visszatérő lökéshullámokat vagy energia-oszcillálásokat felfogja a Moray készülék, mert a Moray készülék az Univerzum oszcillálásával összehangolva oszcillál pont úgy, ahogy a hangszerek összehangoltan együtt képesek rezegni. Minden oszcillálás – akár nagy, akár kicsi – ugyanakkora intervallumban zajlik le. Az idő ritmusa, az élet szívverése az Univerzum oszcillálása mind igazolják a tényt, hogy az oszcillálást ugyanaz az időciklus kormányozza, vagy – ahogy fentebb állították – ugyanolyan időintervallumban teljesül, és – amint Moray állította már sok évvel ezelőtt – ezeknek az energiahullámoknak az időben szabályos ütemük van, a tenger hullámaihoz hasonlóan érkezve és visszafordulva, azonban határozott matematikai időrendben, befutva a Földre minden földrajzi irányból, nagyobb intenzitással nappal mint éjszaka, de szabályos ritmusban, folyamatosan érkezve, amit úgy hívhatunk, mint az idő Atyja, a Tömegvonzás Ura. Alább kivonatokat találnak néhány tudományos könyvből. CSILLAGÁSZAT", Robert H. Barker, Ph.D., A csillagászat professzora, Illionis-i Egyetem, p. 303: „Másik probléma ennek a sugárzásnak a nyilvánvalóan bőséges előfordulásához kapcsolódik. A Napból kiáradó energiából kevesebb, mint 200 milliomod rész kerül égitestekre és bolygóikra. A többi szétszóródik a csillagközi térben, kevés eséllyel – amennyire tudjuk – arra, hogy visszanyerhető legyen. Az a feltételezés, hogy a Nap csak olyan anyag felé
92

süt, amely befogadja a sugarait, gazdasági szempontból érdekesnek fogható fel, de csak nagyon kevéssé támasztható alá. Úgy tűnhet, hogy a természet elpazarolja energiaforrásait olyan tékozló módon, hogy ennek a folyamatnak csőd lesz a vége, azonban kétségtelenül a helyzetről tökéletlen leírással rendelkezünk.” Idézet az "UNIVERZUM ALAPÍTÁSA" c. műből, Luckiesh of General Electric, p. 41 – 43: „Az atomelmélet, amint bekerült az anyag kinetikai elméletébe nagy eredmény és a modern tudományos korszak egyik csodája volt. Várható, hogy felfedeznek más, egyaránt izgalmas és ígéretes gyakorlati alkalmazást is, amelyek hasonlóan lelkesítők és ígéretesek. Ezeket napjainkban kényszerülünk szolgálatba állítani azzal, hogy magyarázzuk az anyag szerkezetét...” „Amikor Maxwell (1873) előterjesztette a fény elektromágneses hullám elméletét, eredménye korszakos jelentőségű volt. Annak pontos ismerete, hogy a sugárzó energia miként hidalta át az űrt, nem állt rendelkezésre, és a következő korszakos esemény Planck (1900) kvantum- elmélete volt. Itt mi az atom felépítésének elvét alkalmaztuk az energiára ahelyett, hogy bezártuk volna az Univerzum anyagába, amint történt. Más szavakkal a kvantum-elméletben az atom gondolatát fizikai

folyamatokhoz kapcsoltuk. Most anyagi atommal, az elektromos atommal (elektron) és működő atommal (kvantum) rendelkezünk (az energia és az idő szorzata). Planck feltételezte, hogy a sugárzás kibocsátása (a napból, a lámpa izzószálából, stb.) folyamatos. Azt feltételezte, hogy az azonos nagyságú energiához tartozó elemek hasonlók az elektronok vagy egy adott elem atomjainak azonosságához. A sugárzó energia kisugárzása különböző hullámhosszon vagy frekvenciákon kerül kibocsátásra, amelyeket a sugárzás törvényei szerint kell számításba venni*** manapság a fizikus a kvantumot ugyanolyan általánosan alkalmazza, mint ahogy az elektront vagy atomot,
93

vagy molekulát. A testek molekulákból, a molekulák atomokból, az atomok elektronokból (és protonokból) stb. épülnek fel. Itt láthatjuk az atomelmélet "anyagi" (anyag) érvényesülését, majd az elektromosságot. Végül, fizikai folyamatokat – sugárzás az elektron nélkül – kvantumokra osztjuk. Az Univerzum ilyen képével abbahagyhatjuk meglepődésünket, de nőni fog érdeklődésünk és bámulatunk. Eljutunk-e valaha a végső alapokhoz?” Anyag és energia feltehetően egy fizikai mennyiség, mindannak az összessége, amelyet három évszázad szüntelen kutatása során felfedeztek az Univerzum látható körzetében egy, a legerősebb spektroszkóppal felszerelt negyvencollos teleszkóppal, amit valaha is készítettek. Az író tapasztalata az, hogy az egész tér telített energiának felfoghatatlanul kicsiny korpuszkulákkal. Hivatkoznak Thomson felfedezéseire. Ezek kétségtelenül vagy elektromosság végső finomításban, vagy nagyon szorosan kapcsolódnak ahhoz, vagy a legközvetlenebbül hordozói... A Föld és a Nap, az összes nap és sötét test az űrben, minden szemcsés anyag az elektromos energia Teremtéstől fogva létező kozmikus tömegén keresztül úgy mozog, mint a drótháló a vízen keresztül. A széles terek a gyémántban, üvegben, acélban, kvarc kavicsban vagy bármi másban átengedik ezeket az atomoknál kisebb "Testeket", ahogy Thomson hívja ezeket. Az energia meghatározásából ez az Univerzum potenciálja. Amikor az anyag olyan állapotba kerül, amely aktívvá válását teszi lehetővé, akkor ez befolyásolja az anyag egyéb mennyiségi tulajdonságait bizonyos távolságból. Az átvitel módszere ismert hullámterjedés és korpuszkuláris mozgás. Minden impulzus a kibocsátó tömegtől a befogadó tömegig mereven egyenes vonal mentén halad. Az ebben az egyenes vonalban haladó oszcillálások folytonos nyalábját sugárnak nevezik. Minden negatív vagy "Thomson részecske" előre és hátra irányuló kettős vibrálást végez, mint az inga, a sugár irányán keresztül – azaz arra
94

merőlegesen, a részecskék túllendülnek és visszatérnek a kilendülés előtti eredeti helyzetükbe. Mivel a részecskék negatív töltésűek és kitéríthetők eredeti egyenes vonalú mozgásukból mágnes hatására az Univerzum teljes hullámmozgása elektromágneses tulajdonságú. Ez az amit Maxwell igen sok évvel ezelőtt elméletileg

feltételezett. Thomson tényekkel igazolta az elméletet. Miután a részecske egy oszcillálást végez metszve a sugár irányát és visszatér, a következőt hasonlóan teszi, majd a következőt, és így tovább. Miután az első részecske végrehajtja a kilengést, egy másik az első időpillanat végén, 186000 mérföldnyi távolságra ugyanabban az egyenes vonalban szintén végez egy vibrálást. ATOMOK ÉS SUGARAK", Sir Oliver Lodge, a Királyi Tudományos Társaság tagja és öt vagy hat doktori cím tulajdonosa, és aki tucatnyi tudományos társaság elnöke, írta 1924-ben: „A "fény" kifejezés – az igazat megvallva – valamilyen könnyű sugárzást jelent, amely a szemre gyakorol hatást. Köztudott, hogy a sugárzásnak igen sok változata létezik ezek mellett, amelyekre a szem érzékeny. Nem igazán tudják, hogy miért érzékeny a szem némely fajta könnyű sugárzással szemben, és másokkal szemben pedig nem. Ez – kétségtelenül – kipuhatolható; ez csak a fizikusok és fiziológusok együttműködésének kérdése. Az állatok és rovarok, csakúgy, mint az emberek szeme a könnyű sugárzás korlátozott tartományában tűnnek érzékenynek, amelyet ezért fénynek neveznek. Más sugárzások képesek elváltozást okozni a fotólemezen; további mások serkentik a növények leveleiben lezajló vegyi folyamatokat, hogy ezzel ellássák a zöld anyag növekedéséhez szükséges energiával. Ismét mások – meglehetősen mélyebb harmonikus – lát el mindent a földön meleggel, és víz elpárologtatásával hozzájárul az időjárás legtöbb jelenségéhez. Más fajták elmaradnak, amikor egyedi elektronok közelednek nagy sebességgel vákuumban, beleütközve a
95

céltárgyba, ezeket láthatatlan sugárzásokat röntgensugaraknak nevezik. És a lista túlsó végén ismét másik sugárzás kerül kibocsátásra, amelyet rádiózásban alkalmazott Hertz hullámoknak neveznek. Megkülönböztetett sugárzásokként beszélve tulajdonképpen nem fogalmazunk teljesen pontosan. Ezek csak annyira különböznek egymástól, amint a magas hangok különböznek a basszustól; különböznek a vibrálás gyorsaságában vagy rezgésszámban, a hullámhosszban vagy a frekvenciában. Semmilyen más lényeges jellemzőben nem különböznek. A teljes tartományon át – a távíró hullámoktól, amelyek egy mérföld hosszúak lehetnek, a röntgensugarakig, amelyek hullámhossza ténylegesen kisebb, mint az atom és csak a hüvelyk milliomodrészét teszi ki – feltételezésünk szerint mind ugyanazzal a sebességgel terjednek. Ezeknek ugyanolyan elektromágneses jellemzőik vannak; az interferencia, visszaverődési, törési, polarizációs ugyanolyan törvényeinek vannak alávetve, amelyeket már régóta tanulmányoznak a fizika optika néven ismert területén.” Henry Moray a fenti állítást azzal erősíthetné, hogy vannak másodpercenként 186000 mérföldnél nagyobb sebességek. Bármilyen elektromos töltés vagy van, vagy nincs, az biztos, hogy az energia középpontja. Ha elképzelünk egy örvényt (vortex!/), amely egy elektron ismert

hacsak nem alakul át vegyi bomlások vagy elektromos töltésben megjelenő energiává. és a fény sebességével kering. Az energia legtöbb általunk ismert formája egyikből a másikba alakítható át. nem ragadhatjuk meg addig. független vagy belső mozgásállapotú energiából épül fel. stb. ami fizikai látókörünkön kívül esik – úgy tekinthető. Amikor azonban alapjaiban elemezzük. hogy az egész anyagi világ különböző. . energiája meg fog egyezni az elektromos térnek azzal az energiájával. a krikett-labdák és ilyesmik mozgása csak viszonylagos – viszonylagos a földhöz vagy valami más anyagrészhez képest. Minden általunk tapasztalt energia felbontható vibrációvá vagy remegéssé. A mozgás energiája hővé alakul át. az ezeknek a formáknak egyike. olyan formában. amely leginkább hatással van ránk. Felvetődik a kérdés. hogy az anyag protonokból. hogy az anyag az energia egy formája. mint a vasutak. akik azt kezdik gondolni. hogy állati eredetű érzékeinkhez folyamodjunk. mint amit ezzel a nagy sebességgel befolyásolt rész kis – amint bizonyítják – módosulása okoz. 96 Azok. E körül semmilyen abszolútum nincs. A formák sok változata között érzékeljük ezt. amíg magukról részben bizonyságot nem tesznek. sokkal inkább azt találjuk. Vannak olyanok. ami az elektront körülveszi. amelyben az egyetlen hasznos sebesség a Kozmosz sebessége. hogy különleges módosulat a mindenhová behatoló energiában. akik fenntartják ezt. a természetben megfigyelt jelenség – minden esetre a szervetlen természetben. ha ez egybeesés. Annak bizonyítékát. Az energia az a legfontosabb dolog a fizikai világban. Einstein azonban ad egy kifejezést. Minden. és lényegében feloldódik a különleges kinetikus energiában.tömegét tartalmazza. Ezért kezdjük azt hinni. levegő. hogy az általunk megismert közönséges energia. A veszteség nélküli átalakulás egyik formából a másikba az energia kézjegye. Közismert. tömeg. amely középpontja felé húzóerőt fejt ki. alighanem valami jelentése lehet. 97 Egyre valószínűbb. hogy amit mi anyagnak nevezünk. neutronokból és elektronokból. épül fel. hogy önmagában minden anyag maga az energia egy formája. stb. amelynek a teljes módozatát és jelentését még ki kell dolgozni. ami lehetővé teszi. ez a sorsa a villamos áramok energiájának. az Univerzumra vonatkozó nézetet Einstein energiára vonatkozó kijelentésével helyzetükben általában megerősödtek. mint sugárzás formájában átvitt hullámok. amely jelzőkkel különbséget kívánnak tenni a diabolóhoz (jojó) vagy vízörvényhez hasonló forgómozgások és a helyről helyre történő közönséges helyváltoztató mozgás között. Ennek az egybeesésnek. elhagyva az Életet és a Szellemet. Az összes elektromos és mágneses jelenség azonban és ezért minden vegyi tevékenység hasonlóképpen vibráló tér megnyilvánulási módjaiként ismert. amit hajlamosak lehetünk abszolút energiának nevezni. mi az Anyag? Bizonyos különleges tulajdonságok megnyilvánulása a közegben? Tudjuk már. ! / Nagyon gyorsan körbeforgó víz. Magát a forgómozgást nehéz felfogni és műszereink nem elégségesek megértésükre.

Nagyon sok kísérletet végeztek azért. hogy az elhelyezkedéstől vagy az évszaktól viszonylagos függetlenséggel működjenek. A készülék első fokozatában vagy áramkörében oszcillálás indul meg külső energiaforrásból gerjesztve. Az energiatranszformátor vagy áram. és ismét felerősödik a felharmonikus csatolással a mindig jelen levő kozmikus hullámokkal. amely képes a kozmikus sugárzás nagy frekvenciás és nagy energiájú formáját hasznosítható frekvenciás és feszültségű árammá átalakítani. A felharmonikus csatolás erősítő hatása addig növeli az oszcillálás amplitúdóját. Teljes terheléssel folyamatosan üzemeltették. és további kiegészítő fokozatokat csatolhatunk addig. ami az eredeti angol könyvben a 115. Ezek a különleges csövek – a készülék sikerének kulcsai – ionos hideg katódcsövek.átalakító. vagy a légköréhez hasonló módon veszik körül. amíg az oszcillálás fennmarad a harmonikus csatolással a kozmikus hullám-frekvencián.amíg nem mutatják ki. Ha a berendezés működni kezd és áramot szolgáltat.költség és mechanikus hajtómű nélkül. A Nap sugarain kívül az energia egyéb típusai folyamatosan bombázzák a Földet hullámokkal és részecskékkel. vagy azt a teret. A kozmikus sugárzás lehetővé tenné. . tüzelőanyag. Ezek az impulzusok meghajtják ezt a fokozatot. Ide jön még egy fontos kép. A második fokozat harmadik fokozatot hajt meg. hogy az ilyen készülék lehetőségeket teremt hatékony működésre Föld légkörében és az űrben mozgó járművekben folyamatosan nagy teljesítményszinteken. Az áramkört addig kell "hangolni". Az ilyen energia-transzformátor vagy áramátalakító megépítése megtörtént. hogy a természet erőit közvetlenül kényszerítsék hasznosítható erőforrás termelésére. amíg az áramkör pontosan behangolt marad. amelyben létezik. oldalon van! 98 A működési elv alapjában véve a következő. és a külső áramkör alkalmasan megválasztott terhelésen át záródik. akkor már nem igényli annak a gerjesztési energiának a folyamatos betáplálását. hogy az anyag maga is átalakítható az energia más formájává. üzemben tartva a Kozmoszból érkező energiák oszcillálásával. hogy az egymást követő áramkörökből energia visszaáramlás vagy visszacsatolás jöjjön létre. amíg megfelelő teljesítményszint a használható frekvencián és feszültségen – különleges transzformátorokon keresztül – nem áll rendelkezésre (lásd a Sugárzó Energia készülékének ábráját). amely megakadályozza. amely alacsonyabb frekvencián oszcillál. amíg az impulzuscsúcs túlcsordul a következő fokozatba az érzékelőn vagy szelepen keresztül. Az is nyilvánvaló. hogy a Sugárzó Energia átalakítókat a kozmikus sugárzás elsődleges forrásaként használják azért. Ezek között vannak a tömegvonzás és a mágneses terek és a kozmikus sugarak. Az oszcillálások mindaddig fennmaradnak. amely a beindításhoz szükséges volt.

hogy elszaladhasson a nyilvános könyvtárba. távvezetékekre. fény és áram szolgáltatásban.amelyek nem igénylik a külső energiaforrást. amelyekben 99 villamos energiára van szükség. D. Így Faraday és Tesla voltak hősei. Gyakorlatilag a primer hajtóművekkel való energiaellátás jelenlegi módszerét túl hosszú ideig alkalmazták. Az áttanulmányozott anyag sok kötetet töltene meg. hogy új és forradalmi haladást előmozdítsanak. Gondoljunk azokra az erőművekre. Járt az L. amelyet eredményeznek. költséget. Neveltetésére Salt Lake City nyilvános iskoláiban került sor. amelyekkel a tudomány nagyon sok területén hatolt az ismeretek mélyére és mindig új és meghökkentő felfedezéssel állt elő. . repülőgép. augusztus 28-án született Salt Lake City városban. Henry Moray története egyedül tevékenykedő ember története. 1907-ben kísérletezni kezdett a nagyfeszültségű és nagyfrekvenciás váltóárammal és a fénysugarakon túli sugarakkal. Csak a telefon és vasút. A jelenlegi rendszer ésszerűtlenül költséges. hogy annyira késlekedtünk erőfeszítéseinkkel a mai nyers és drága hő. hogy találjon az olvasó Dr. Fő érdeklődését mindig a nagyfrekvenciás jelenségek kötötték le. fűtőberendezésekre. 100 Ötödik fejezet A SUGÁRZÓ ENERGIA TÖRTÉNETE KÍSÉRLETEK ÉS FEJLESZTÉS Felmerült az ötlet. és Petronella (Larson) Moray fia – 1894. ennek a fejezetnek a szerkesztői kiterjedt levelezést folytattak és átolvasták Moray közleményeinek nagy részét. Ezt szem előtt tartva. akinek a találmányai és elméletei saját korát évekkel előzte meg. A jelenlegi módszerek költségesek és nehézkesek. pénzben és önzetlenségben azért. Morayról és munkájáról értékes háttérként szolgáló rövid történeti áttekintést. Olyan hosszú ideig. transzformátorokra és sok más berendezésre. és az olvasót elláthatja a szóban forgó munka legátfogóbb ismertetésével. Könyveket tölthetnének meg új ötlet vagy új megoldás megvalósításáért folytatott küzdelmekkel. Nagyon sok közleménye és műve haladó ötleteket tartalmaz. hogy olvashasson az elektromosságról. Fiatalemberként alig várta délután a kicsöngetést. autó kifejlesztésének történetét kell elolvasni. Már 1905-ben kísérleteket végzett az úgynevezett rádió adó-vevőkkel és más villamos készülékekkel. tulajdonképpen szégyenkeznünk kell azért. amikor létrehozzák azokat az emberiség hasznára (lásd Ralph Paulet "A paradicsom bugyrai" című művét). azonban a kényszer következtében sűríteni kellett azt a terjedelmet. Ha elkezdünk tudatára ébredni a minket körülvevő hatalmas energiára. függetlenül attól a nagy jótól. és tevékeny úttörője Nyugat-Amerika korai bányászati tevékenységének. Apja közismert bányamérnök volt. illetve elektromos energiára. amely tisztán bemutathatja a szem előtt tartott célkitűzést. és rögtön értékelni kezdik az áldozatot. Henry Moray – James C. hogy már elhittük nincs más út. S.

Az évek során Moray fő kívánsága az volt. példányokat tartalmazó személyes tudományos könyvtárát. és így a kutatásra összpontosíthasson. S. D. aki elkötelezett. stb. mert Moray összes többi munkáját – úgy tűnik – úgy kapta. hogy közreműködő fél vagy felek milyen érzelmet tápláltak a Sugárzó Energia iránt. hogy elviselje a bejárni kívánt rögös út megpróbáltatásait. Sylvia. hogy a zavaró üzleti részletektől megszabaduljon. megelőzően. volt villamosmérnök és tervező az Utah Power and Light Co. villamos főmérnök helyettes az Aarastad Construction Co cégnél. Nehéz volt szükséges . hogy teljes képet alkosson a Sugárzó Energiáról. a Phoenix Construction Co cégeknél. hogy nem választhatók el egymástól.. ha bármikor valaki másra hárította az üzleti részleteket. november 28-án. Az utolsó években – a Sugárzó Energia megalkotását folytatva – Moray nagyon sok. abból zűrzavar támadt. az L. teljes és részletes beszámolója szerepel az Utah állambeli Salt Lake City Moray Házának gyűjteményében. 1926-tól kezdve a Sugárzó Energia munkálatait más kérdések. Nem ennek a történetnek a feladata. Általános mérnökként dolgozott Denver and Rio Grande Railroad cégnél. mert ennek a közleménynek elsődleges célja a Sugárzó Energiára vonatkozó ismertetés. aki egyesíti magában a jó üzletember szokatlan képességeit és a tudományos ismereteket. megbízható. Ez alatt az idő alatt tervezte nyugat fontos erőműveit és a kor néhány legnagyobb épületének villamos kiviteli terveit. de vitára szükség van.Business College. Leggyakrabban a megbízhatóság és a keménység hiányzott. és kialakította nagyon drága. Öt gyerekük született: Henry jr. Moray és a Sugárzó Energia annyira közeli kapcsolatban állnak. hogy minden idejét saját kutatásainak szenteli. hogy találjon valakit. Ella Evelyn. Minősített tagja volt az AAE-nek (Amerikai Mérnök Egyesület) és a Független Villamos Társaság titkára. Az idő és a tér nem teszi lehetővé a különböző Moray készülékek teljes részletességű ismertetését. Az évek során lépést tartott a tudomány legfrissebb fejlődésével választékos és kiterjedt olvasmányokkal. Európába ment 1912-ben. Feleségül vette Ella Rysert 1917. önzetlen és elegendően kemény ahhoz. Addig. ami lehetővé tette a kiadások 102 fedezését. A legfőbb igény volt. John Eugene és Richard Ryser. cikkek. 101 Egyetem és a Pennsylvania Egyetem villamosmérnöki előadásaira. a sugárzásra és radioaktív anyagokra vonatkozó hatásos tanulmányozásával párhuzamosan folytatta. közlemények. és helyettes villamos osztályvezető mérnök a Mountain States Telephon és Telegraph Co cégnél. 1921. A levelek. amikor elhatározta. és több évig tanulmányozta a villamosmérnöki ismereteket. erőfeszítést igénylő terület felé fordult.

James DuPont a Kiwanis and Chamber of Commerce képviselőinek egy csoportja előtt tartott beszédében megkérdezte. ami a fennálló állapot megváltoztatására törekszik. hány vállalkozás létezne napjainkban. azonban a támogatók csoportjainál rosszul indult a személyes segítőkészség és befolyásolás iránti vágy következtében. Minden akadály ellenére a világ lassan előrehalad. ez az Univerzum teljesítőképességének hasznosítása az ember Földön jelentkező villamos energia iránti igényének kielégítésére. Az évek során folyamatos kísérletezés és megoldás finomítása haladt előre. Nikola Tesla már 1904-ben kimondta a nagyfeszültségű és nagyfrekvenciás váltakozó árammal folytatott kísérletei alapján. riadalmat kelt. A kezdet kezdetén a Sugárzó Energia nagyon sok figyelemben részesült. A Sugárzó Energia ismertetésére évekkel azelőtt került sor. hogy "hatalmas energia áll rendelkezésre az Űrben. a tehetetlenség törvénye irányítja. Az egész történelemben a fejlődés lelassult és néha meg is hiúsult az önző érdekek miatt. A gondok két irányban jelentkeznek. és amit semmilyen kutatási képzési forma nem képes kiszolgálni. ami oly sok vitára adott okot annyi éven keresztül. hogy az embereket. Nincs helye a szív elgyengülésének. hogy mi ez a Moray-féle Sugárzó Energiának nevezett téma. 2. Sokan kérdezték. 1. 103 Vállalkozás irányítása: nagyon kevés közreműködőnk van annyi idője. Bármi. mint tárgyakat. Úgy tűnik. és nem tart soká és az emberek képesek lesznek gépeik meghajtását a természet körforgásával keresztül megoldani". amennyi szükség a tudományos előrehaladásban – az ütemterv betartásán felül – a tevékenységhez tartozó vállalkozási és pénzügyi részletek elvégzéséhez. Napjainkban a nem használt ötletek és módszerek bevezetése a tudományos kutatás határának kitolása. de hosszú távon a munka oroszlánrésze egy ember vállaira és a rendelkezésére álló forrásokra hullott vissza. Kendőzés nélkül szólva. hogy a világ készen állt . Különösen áll ez azokra a helyzetekre. Ebben a munkában szükség van valami olyasmire. amelyet pénzen nem lehet megvenni. Pénzügyi: nagyon nehéz feladat az egyén vagy egyének kis csoportjának elegendő olyan anyagi támogatás összegyűjtése. Nagyon sok kísérlet történt. Az Egyesült Államokban a független kutatásnak nehéz a dolga napjainkban. ha nem működnének közre találmányokban és tudományos kutatásban.különleges szakértelemmel rendelkező ügyintézőt találni. és ami nélkül semmilyen kutatási vagy találmányi vállalkozás sem tud fejlődni – méghozzá az alkotó képzelet energiáját. ami különleges kialakítású és nagyon drága berendezéseket és szakmailag kifogástalan hátteret képes biztosítani. amelyekben nem képesek megérteni vagy megmagyarázni az akkori ismeretek fényében az új elképzelés jelentőségét. hogy a természet erőit közvetlenül hasznosítható villanyáram előállítására vegyék igénybe.

hogy az USA kormánya elhárítja ezt az ajánlatot azért. 3. Ezek a témák a következők: 1. a teljesítmény indukció eredménye. akik részt vettek a bemutatókon. így a bemutatott rendszer nem is létezhet. ahol a legtöbb jót valósíthatja meg mindenki számára. A Sugárzó Energia kifejlesztésének korai időszakában nagyon sok aprólékos vizsgálatot végeztek. Az ütköző érdekek következtében néhányan karosszékükben hátradőltek. Némelyek – érdekeiket követve – még a találmány akadályozását és jövőbeli fejlesztésének gátlását is megkísérelték. Itt csak az átfogó leírások egy részét áll módunkban megvizsgálni. és érezte annak felelősségnek a terhét. és ne tegye azok kevesek kezébe. amíg Moray el nem követ valami hibát és a találmány nyilvánosságra kerül. amelyek mindegyikét gondosan megvizsgálták. Ebben a vállalkozásában minden oldalról gáncsolták. Az akkumulátorok kérdését együtt kezelhetjük a világítási áramkörhöz csatlakoztatott rejtett vezetékkel. még olyanok is. akiket önző vágy vezérel a hatalom és gazdagság felé. de kijelentette. rejtett elektromos áramkörhöz csatlakoztatott vezetéken keresztül táplálják be a teljesítményt. Rengeteg ember csak azért tekintette meg ezt a készüléket. Salt Lake City – 1925. hogy bebizonyítsa hamisítvány. hogy működése felfogóképességüket meghaladja. a megjelenő energiafajta nem létezik az Univerzumban. de néhány kiemelt hír közlése érdeklődésre tarthat számot. A Sugárzó Energiára vonatkozó rengeteg ajánlatot óvatosan fontolóra kellett venni a szándék és a sikeres előrehaladás eshetőségeinek szempontjából. 2. 4. Soha senki nem volt képes a hamisítás bármilyen bizonyítékát kimutatni. ami az emberiség jövőjének okkal nevezhető. vagy jelentőségének megértésére. a rendelkezésre álló idő és tér nem teszi lehetővé az évek során bekövetkezett események hosszadalmas ismertetését. a teljesítményt akkumulátorról táplálják be. Az ajánlatot a szenátor megköszönte. Moray felismerte felfedezésének jelentőségét. Őszinte vágyat érzett. akik sem nem ismerték. Moray – felkeresve Reed Smood szenátort a Hotel Utahban. Tekintsük át ezeket a kifogásokat azoknak a személyeknek a beszámolói alapján. A történelem ismét bemutatta az ember vonakodását a gyökeres változások 104 vagy új ötletek elfogadásával és alkalmazásával szemben. és elismerték. 105 Négy fő téma került a vita előterébe. július 24-i tárgyalásaiban térítés nélkül felajánlotta Sugárzó Energia találmányát az USA kormányának. hogy ismereteit annak a célnak a szolgálatába állítsa. vagy szándékosan zavarták a Sugárzó Energia fejlesztésének tevékenységét addig. mert nem hajlandó versenybe bocsátkozni közüzemi cégekkel. Amint már korábban is mondtuk. .volna elvi elfogadására. sem nem kapcsolódtak e munkához.

fényesebben és fehérebben világítottak. East Street házban. hogy energia haladt át a berendezésen. elegendő nagyságú helyet. Kifogások. hogy a szokásos szabványos típusú lámpák változó színnel. amelyet a hivatkozott alkalommal nekünk bemutatott... mint azok. Következtetések . Telepről táplálás esetében megvizsgálta a kapcsokat a kisülés létrejötte szempontjából. Bemutató 3. A készülék leírása 2. hogy mechanikai meghajtó szerkezetet alkalmazna. hogy miért nem vonható le más következtetést a fentiekben leírt bemutatóról. –––––––––––––––––––––– Azoknak. hogy az elektromos energiát valamely más forrásból vételezték. városbeli Dr. akiket illet: Ezennel igazoljuk. H.Yates (végzett diplomás villamos és gépészmérnök. amelyek rövidzárlatot okoztak volna. és ez az a készülék. hogy 1929. és azt tapasztalta. Próbák 5. Elvégzett olyan vizsgálatokat. Moray otthonában. Ellenőrizte a főkapcsolót és megvizsgálta a készüléket tartó asztalt. március 16-án elkészítette Moray Sugárzó Energia készülékének és az általa megfigyelt kísérletek teljes és részletes leírását. H. ha az áramkör energiaforrását a villamos hálózathoz csatlakoztatták. vagy azokat tartalmazni képes. Kiürítette a berendezést tartalmazó dobozokat. amin keresztül az épületet világító áramot vételezték anélkül. amely villamos energiát állít elő anélkül. és nem talált telepet. Ő maga is elvégzett és részt vett egy sor alapvető villamos kísérletben. és a villamos energia forrásaira vonatkozó jelenlegi ismereteink alapján nehezen tudjuk megérteni. Cornell University). amelyek azt bizonyították. az Utah állam Salt Lake City városban levő 2484 South 5. március 16-án este . H. hogy az energia betáplálását nem az áramkörökről vagy akkumulátorról biztosították. hogy a berendezés az energiát a Moray által állított módon vételezi és továbbítja. Végkövetkeztetésként azt mondta: "Arra a következtetésre jutunk. Azt 106 figyelte meg. Úrral jelen voltam egy bemutatón T. Ennek a közleménynek a témáit a következő sorrendben ismertetjük: 1. Ilyen következmény nem volt. 4. amelyeket hallottam. hogy felderítsen valamilyen rejtett vezetéket. Állítása szerint Moray kigondolt és feltalált egy olyan készüléket. mint az. Megvizsgálta és meggyőződött. 1929. Kikapcsolta a hálózati főkapcsolót. aki hatalmas tapasztalatokkal rendelkezett a villamos szakmában. hogy a vizsgálatok kondenzátoros típusú kisülést mutatnak. (Lásd a lábjegyzetet). hogy a Sugárzó Energia áramkörére ez bármilyen befolyást gyakorolt volna. amelyeket a szokásos világítást biztosító áramkörről tápláltak.

Amikor a földelő vezetéket leválasztották. amelyek többféle elrendezésben csatlakoztathatók a bemutatás egyik részében. Próbák 107 A bemutatás folyamán a készüléket sorba kapcsolták a fent leírtak szerint kivéve. rejtett vezeték táplálja. amely csatlakoztatja az antennát és a földelést. hogy amikor a kapcsoló nyitva volt. hogy egy kis kapcsoló.1. 3. hogy földelést keressek. Bemutatás 4. A bemutatás előtt és után én zártam azt a nagy kapcsolót.8 cm) átmérőjű és 4 hüvelyk (kb. Tovább vizsgáltam a kapcsoló többször egymásután végrehajtott zárásával és nyitásával. akkor ezzel rövidzárlatot okoztam volna. 61 gramm) súlyú és egy vezetéktekercs. a dobozból kivezetett huzalt hat 100 watt teljesítményű lámpára csatlakoztatták. nyitva maradt. amely sorba volt kötve a tekerccsel. hogy lássam vajon bármilyen szikrázás bekövetkezik-e. két összetett henger – mindegyik kb. A berendezés elemeit huzalokkal csatlakoztatták egymáshoz. csatlakozó és földelő vezeték tartozik.5 cm) hosszú. 10 nagy kondenzátor az egyik telepben és 10 kis kondenzátor a másikban. Az egyik kapcsoló mozgó érintkezőjéhez és a másik álló érintkezőhöz úgy. Ha az antenna vagy a bevezető huzalok a világítás áramkörére lettek volna csatlakoztatva. Ekkor zárta a kis kapcsolót és a lámpák felgyulladtak és világítottak. A készülék leírása A készülékhez antenna. A teljesítményt villamos világítási áramkörről csatlakoztatott. de nem éreztem elektromosságot. de ilyet nem találtunk. akkor az antenna.5 hüvelyk (kb. és a bemenő vezetékeket lekapcsolták. 10. hogy minden égő világított. Ekkor csatlakoztatott egy villanyvasalót. Két fadobozt helyeztek az asztalra. ezek mindegyike mintegy 2 uncia (kb. Nedves ujjamat a kapcsoló mozgó és álló érintkezője közé helyeztem. ami mintegy 60 percig tartott. Ezeket kapcsoló sarkaihoz csatlakoztatják. 1. A teljesítményt akkumulátor telepei szolgáltatják. és a másik részben a két vezeték vasalóra csatlakozott. E dobozok egyikében foglal helyet a nagyfrekvenciás transzformátor. de semmit nem éreztem. a dobozokba bevezető készülék és a földelő vezeték sorba voltak kapcsolva. Moray ki-be húzogatott egy kis mágnest a tekercsben három vagy négy percig. Hozzáérintettem kezemet a kapcsoló mindkét érintkezőjéhez és a falhoz úgy. Két másik. a fény kialudt. 2. de semmilyen szikrát nem tapasztaltam. amíg az áramkör zárva maradt. Rövid időn belül a vasaló melegedett. amelyeket hallottam 1. A huzalok közül kettőt kivezettek a kapcsolóhoz. míg a másik dobozban két kondenzátor-telep van. hogy felderítésük a rejtett vezetékek csatlakozásait. amelyeket a vevőrendszerhez kapcsoltak. Kifogások. Felfordítottuk az asztalt és gondosan megvizsgáltuk. 3. 2. a kapcsolóval az érintkezőket egymáshoz . Miközben a készülék úgy volt csatlakoztatva.

mint az. amely körülbelül egy órán át tartott. a rövidre záráskor szikráznak. a fények egész idő alatt világítottak. és bármilyen nehezünkre essen is megérteni az elektromos energia előállítására vonatkozó jelenlegi ismereteink mellett. Yates Yates Úr a Columbia egyetem villamos mérnöki doktori fokozatával rendelkezik. Ezért a lámpákat ez a forrás teljesítménnyel NEM táplálhatta. hogy az áramkör nem állt feszültség alatt. A bemutatáson a fények színe eltérő és fényesebb volt a ház áramkörében világító fényekéhez képest. fényes erős ívet előállítva és csattanó erős hangot adva. A dobozokat teljesen kiürítették. A fények világítása alatt az érintkezők egymáshoz képest a kapcsolóval együtt elmozdításra kerültek. Ez azt mutatta. Yates Úr 1930. J. de akkumulátorról sosem. amelyet szintén . nem voltak sem fényesebbek.képest elmozgattuk. Moray állította. ahol akkumulátort elhelyezhettek volna. de az antenna áramkörében levő fények nem változtak. pontosan úgy világítottak a bemutatás végén. amint azt Dr. hogy akkumulátort tartalmaznak – vannak. Az ember arra a következtetésre jut. Gondosan megvizsgáltuk a KONDENZÁTOROKAT. Ezek a próbák kedvezően igazolták. A bemutatás során – miközben a lámpák energiájukat a készüléken keresztül kapták – a ház világítási áramkörét vezérlő kapcsoló nyitott állapotban volt. december 13-án végignézett egy másik kísérletet. hogy ismét kondenzátor-kisülésről és nem akkumulátorról van szó. A lámpák világítását és a vasaló fűtését okozó elektromos energiát nem szolgáltatták dobozokban elhelyezett akkumulátorok. hogy a dobozokban kondenzátorok és nem akkumulátorok – ahogy azt néhányról feltételezték. 5. de nem mutatkozott ív. más következtetést nem vonható le a fentiekben leírt bemutatóról. A kis kondenzátorok kisülése kevésbé élénk jelenségeket eredményezett. és élénk ívet okoztak bizonyítva. Következtetések 108 A villamos lámpák valamilyen forrásból energiához jutottak. hogy a villamos energiát valamilyen más forrásból vették. sem homályosabbak ebben az időben. amint az a kondenzátorokról feltételezhető. miáltal nem maradt olyan lehetséges tér. és a bemutatás alatt. Kapcsaikat rövidre zártuk. T. A lámpák világítását és a vasaló fűtését okozó elektromos energiát nem a ház villamos ellátását biztosító áramkör szolgáltatta. a pozitívot a negatívhoz. de nem mutatkozott semmilyen szikra. Ezt követő feltöltés után a nagy kondenzátor élénk kisülést mutatott. Ha ezek akkumulátorok lettek volna. mint a bemutatás elején. de az ugyanolyan csattanó kisülés mutatta. A házban minden világítási áramkör kikapcsolódott. hogy villamos energia haladt át a készüléken. hogy az energiát azon a módon és azon a készüléken keresztül nyerték.

hogy elősegítsem a tudomány előrehaladását. A későbbi Sugárzó Energia készülékekben 18 hüvelyk hosszú nagyfrekvenciás átívelést tartottak fenn és 50 kW energiát szolgáltattak. Őszinte híve: Thomas J. és mindent végrehajt. mint a közönséges villamos hálózatról táplált fényforrásnál. amelynek alapján Moray villamos energiát állít elő. azok a kizárólagos alkotóelemek. amely nagy fejlődést eredményezett a teljesítőképességben. A boltokban hozzáférhető izzólámpákat használták szokásos fényforrásként az összes bemutatón. Az antennához csatlakozó végződést lekapcsolták. a rádiót a földelő vezetékre csatlakoztató vezetékre. Ezt bebizonyították a rádiót a ház világítási rendszerére csatlakoztatva. hogy nincs-e más villamos energiát betápláló forrás. és egy hüvelyknyi tér sem maradt ellenőrzés nélkül. így természetesen nagyon meglepődtem azon a tényen. Élénk ív keletkezett és a szikrák hathüvelyknyi távolságot is átugrottak. bár az előállított fény teljesen más volt. hogy mindent ellenőrzött. A kondenzátorok és a vezetéktekercsek általánosan ismertek. Ezeknek a nagyteljesítményű lámpáknak az igénybevétele hatására .részletesen leírt. amit Moray állít. és tökéletes vételt nyertek. hogy az áram nagyfeszültségű és a szikrák jellege mutatta. Nem rendelkezem semmilyen részvénnyel vagy érdekeltséggel abban a társaságban. Ez jelezte. Ismét leírta a rendszernek arra vonatkozó gondos felülvizsgálatát. január 5-én a következőket jegyezte le: "igen sok éve működöm. Amikor a rendszer működött. hogy nagyfrekvenciás. Yates" Ezt a levelet közjegyző előtt aláírták és hitelesítették 1930. hanem hangos berregés jött volna létre.fényérzékelő idegeimnek az ultraibolya sugarak és a közönséges fény jelentős mértékű kényelmetlenség-érzetet okoztak. Ha más forrásból áram jutott volna az antennára vagy a bevezető. mint független filmproducer és ennek a munkának a keretében szükségszerűen használtam nagyteljesítményű szabad ívfényű lámpákat. Állítja. amelyek nem általánosan ismertek. Észrevett egy kismértékű változást a készülékben. a lámpák fényesen világítottak. hogy ez a fejlesztés nagy előrelépést jelent a villamos energia előállításának tudományában. Az alábbiakban szó szerint idézünk leveléből: "Detektoros rádiót csatlakoztattak az antennától érkező csatlakozó vezetékhez az egyik oldalról és a földelő vezetékhez a másik oldalról. amely ezt a vállalkozást támogatja. hogy belenézve a . azonban a rendszer működik. Bőséges mennyiségben szolgáltat villamos energiát. 109 Nem értem az elvet. nem lett volna vétel. Az "oszcillátornak" nevezett két henger és a kis kúpos tok. és ennek a nyilatkozatnak a közzétételében kizárólag az vezérelt. Az a véleményem. Charles Clawson Úr 1938. amelyet "detektornak" nevez. A Sugárzó Energia készülék egy másik megkülönböztetett sajátossága a lámpák fényének jellegzetes fehérsége. december 18-án.

110

mintegy 3500 watt összteljesítményű, egy időben világító lámpatáblába, a fény sokkal kevésbé sértette szememet". A fényképészek szintén felfigyeltek ennek a készüléknek a segítségével előállított fény eltérő minőségére. Harmincéves tapasztalattal rendelkező fényképész Keen Polk 1937. júniusában, az Egyesült Államok tengeren túli hivatalos fényképésze az USA Washington D. C. fő fényképésze a következőket írta: "Mintegy hat évvel ezelőtt fényképek készítését kezdtem meg Moray energiakészülékéről, miközben az működött. A fény tisztasága nagy hatást tett rám. A fény sokkal fehérebbnek tűnik, mint a közönséges villamos fényforrásoké. Úgy tűnik, hogy szemeim sokkal kevesebb részarányú ultraibolya és vörös sugarakat érzékelnek, mint amennyit a szokásos fényforrások fénye tartalmaz. Moray a Sugárzó Energia készülékének korábbi modelljével (1931) a South 5. East Streeten levő laboratóriumában. Keen Polk fényképe. Minden bemutatón, amelyen fényképeztem, Moray a szokványos piaci minőségű villamos fényforrásokat alkalmazta. A készülékkel szolgáltatott fény jobb minőségű volt, mint bármely különleges fényforrásé, amelyet valaha fényképészeti tevékenységemhez használtam. 1937. Június 25-én hét negatívot exponáltam és azt tapasztaltam, hogy ezzel a fénnyel meglehetősen nehéz - rendkívüli fényessége miatt - pontosan fényképezni.

111

1938. július 6-án W. Earl Lyman úr, az Utah Photo Material Co- tól ezt írta Moraynak: 1938. második felében lefényképeztem az Ön által kidolgozott Sugárzó Energia készülékét és az nagyon mély benyomást tett rám. Véleményem szerint az a lámpatest-kísérlet, amelyet fényképezett sokkal fényesebb volt, mint a Mazda Lights hasonló rendeltetésű gyártmánya, amellyel eddig dolgoznom kellett. Fényudvarmentes filmet használtam, és biztos voltam abban, hogy kiegyenlíthetem a

fényt a nagy #3 Super Villanó izzólámpával, azonban a fény sokkal mélyebben égett be a filmbe, mint várható lett volna. Az Ön készülékével kibocsátott fehér fény nagy segítséget adott a fényképészetnek." A Sugárzó Energia készülék fényénél felvett negatívokat feldolgozva néhány újabb szokatlan gondot tapasztaltak, amelyek szokásos körülmények között – ilyen típusú képeknél – nem fordulnak elő, amint azt három, Moraynak írt levél szemlélteti. "Kedves Uram, Köszönetet mondunk a közelmúltban nekünk adott megbízásért és reméljük, hogy hamarosan ismét alkalmunk lesz igényeit kielégíteni. Tájékoztatására kijelentjük: valahányszor világítótesteinek alkalmazásával negatívok készültek azt tapasztaltuk, hogy ezek hatásossága nagyobb, mint a közönséges megvilágításoké. Ezek oly mértékig képesek nyomot hagyni a negatívon, hogy szükségesnek tartottuk különleges szűrők használatát a közvetlenül megvilágított felület megvilágításának csökkentése érdekében, hogy megfelelő képet kapjunk. Azt tapasztaltuk, hogy az átlagos negatív filmet körülbelül a szabályos megvilágítás tízszeresének kellett kitenni azokon a helyeken, ahol lámpát használtunk. Ez azért érdekes, mert szokásos fénynél a fényképezés – ha a fény közvetlenül
112

a fényképezőgép lencséjébe világít – a fény körvonala megtörve látható még akkor is, ha a negatív sötét a megvilágított pontban, és az Ön fénye esetében az egyetlen elérhető részletet úgy lehetett kiemelni, hogy kifehérítettük a sötét területet, amint azt fentebb említettük. Őszinte híve The Sun Photo Service Aláírás: D. R. Silvers Későbbi levélben Silvers Úr ismét azt írja. "Hivatkozással érdeklődésére a fényértékek megváltozására vagy a negatívok értékének tulajdonságainak megváltozására néhány éves időszak alatt kijelentjük, hogy legjobb tudásunk szerint bármilyen változás egyenletesen következne be a negatív értékében mindenütt, és ezzel együtt papírkép készítésénél a végső eredmények ugyanazok maradnának. Amikor utolsó negatívjáról készítettünk papírképet, a fényképésztől megtudtuk, hogy a 3. számú villanófény-izzót használta, amely szokásos körülmények között kiegyenlítene minden erős fénnyel megvilágított olyan területet vagy egyéb fényforrásból származó fényt, ami nem a 3. számú villanófény izzójából keletkezett. Azt találtuk, hogy ebben az esetben nem ez a helyzet. Ez a fényforrás – úgy tűnt – oly mértékig égette be a negatívot, hogy ki kellett takarni a fényt, hogy olyan hátteret kapjunk, amelyet a 3. számú villanófény világít meg. Összefoglalásként, azt tapasztaltuk, hogy ha kiegyenlített papírkép-minőségét akarunk kapni, ki kell takarni vagy kiküszöbölni ezt a fényforrást azért, hogy a

bármilyen részlet kiegyenlített legyen. 1957. márciusában L. E. Remington úr, a Shutter Buy igazgatója Salt Lake Cityben az alábbiakat írta Moraynak: fényképező üzemünkben, a közelmúltban, fényképeket készítettünk az Öntől kapott negatívokról. Ezen negatívok mindegyike fényforráscsoportokat tartalmaz.
113

Szükségtelen mondanunk, hogy különösen nehéz volt ezekről a negatívokról kielégítő papírképeket készíteni főleg azért, mert a megvilágítás erősségének tartománya ezeken a negatívokon messze meghaladta a fotópapírok korlátait. Némelyik negatívon a tartomány annyira szélsőséges volt, hogy még erős "beégetéssel" sem voltunk képesek olyan papírképet készíteni, amely a negatív minden felületének megfelelt volna. Felfigyeltünk ezeknek a fényforrásoknak a negatívjaira, egy sor érdekes jellegzetességre szemben a szokásos izzószálas vagy fluoreszkáló fényforrásokkal. Ezeknek a fényeknek az erőssége nagyobbnak tűnt, mint a szokásosaké. Néhány esetben körkörös fényudvar jelentkezett, amely korábban nem volt. A legérdekesebb megfigyelés az volt, hogy az ilyen fényektől származó negatív képek erős sötétsége ellenére nem volt olyan tökéletes "fényzárás", mint amilyet más lámpák esetében tapasztaltunk." Amint jeleztük, a villamos fényforrások (piacon vásárolható szokványos árucikkek) eltérő módon viselkednek, ha Moray-féle Sugárzó Energia készülékkel használják, mint amikor szokványos hálózati áramforrásról működtetik ezeket. Az izzók túlzott mértékben felmelegednek mintegy pénzérme (10 cent) nagyságú felületen annak következtében, hogy a gáz az izzóban nagyon nagy frekvenciás áramok hatására izzani kezd, és az izzásnak indult gáz miatt a megvilágítás erőssége sokkal nagyobb és fehérebb a szokványos hálózati tápláláshoz képest. Mielőtt elhagyjuk a külső energiaforrások kérdését, vegyünk figyelembe még egy levelet, amelyet 1958. december 22-én írtak: "Mindenkinek, akit illet, Meghívást kaptam 1938 tavaszán az Utah Állam Értékpapír Felügyelőségétől, hogy kísérjem el Gull urat Dr. Henry Moray laboratóriumába és vizsgáljam meg Moray Sugárzó Energia készülékét. Apám, J. C. Jensen mérnök szintén jelen volt. Ő már sok olyan vizsgálatot
114

látott, amelyeket Moray berendezésével végeztek el. A meghívást azért kaptam, mert magam is mérnök és akkumulátor-szakértő vagyok. Megfigyelve Moray készülékének 30 darab 150 wattos szokásos izzólámpából kialakított fényforrás-csoportját, felfűtve 1000 wattos forrasztó pálcát és működtetve egy különleges nagyfrekvenciás motort mintegy egy órán keresztül,

csak az amit a feltaláló állított. de úgy gondolta. hogy Dr. Fletcher kijelentette. kis furatot helyezve el tetején. Utah E. október 10-én levelet írt New Yorkba. A felügyelő ekkor engedélyt kért lyukak fúrására a készüléket tartalmazó dobozba azért. és a fenti összefoglaló beszámoló a vizsgálatról és a bemutatóról. Morayval. Azt is mondta. Támogatom a berendezést amint azt Moray bemutatta. Méréseket végeztünk érzékeny feszültség és árammérő műszerekkel. A. amelyet E. Judd 1928. megmértük a súlyát és kipróbáltuk. Judd 1928. Fletcher több órát töltött el Dr. G. Részletesen megvizsgáltuk ezeket rejtett vezetékek felderítése végett. A berendezést tartalmazó dobozt Gull felügyelővel kinyitottuk. Ezek elektromosan feszültségmentes állapotban voltak. és nem volt alkalom további vizsgálatokra. Nem voltak rejtett vezetékek vagy olyasmi. A bemutatót megelőző csütörtökön Dr. hogy Carl Eyring észrevételeit maradéktalanul el tudná fogadni. hogy meghatározzuk tartalmazhatott-e a doboz akkumulátorokat. A készüléket súlyos cin burkolatú bőröndben szerelték fel. G. amelyet Dr. Ekkor Judd elmondta. Robert L. szeptember 26-án írt. amelyen keresztül . de ilyenek nem voltak. Harvey Fletcher kedvéért tartottak. hivatkozik Dr. mindent kivettek és nem maradtak rejtett részek. ami mintegy kilenc hüvelyk kisülést eredményezett. Fletcher megjegyezte "csodálatos bemutató volt". New Yorkba. Ezt a megbeszélést tanúsította Robert L. hogy Fletcher megvizsgálja. ahol három darab 100 wattos izzó világított és egy 575 wattos vasalót fűtöttek. Jensen Salt Lake City. A berendezés minden elemét kivettük a dobozból. Fletchernek. és megmagyarázták a különböző áramköröket és bekötéseket. Fletcher visszatért a Bell Telefon laboratóriumába. Ezt elvégezték az összes jelenlevő megelégedésére.mérőműszeremmel rácsatlakoztam az antenna és a földvezeték csatlakozóira. Jensen levele. szeptember 25-én tartott 115 bemutatóra. Ilyesmi nem volt. hogy az áram nyilvánvalóan nagyfrekvenciás volt. O. hogy terjesszem elő Moray Sugárzó Energia készülékének vizsgálataira és bemutatójára vonatkozó észrevételeimet. B. vagy bármelyik berendezésben van-e valamilyen akkumulátorműködés. Ebben a levélben Judd részletesen beszámolt olyan tartampróbáról. és egy másikat az egyik végén. A bemutató része volt az antenna áramkörének megszakítása. a Bell Telefon laboratóriumában dolgozó Dr. Moray laboratóriumában 1928. Felkértek. hogy egyetlen hiányosság a készülékben megakadályozná a tartós működést és tartampróba végrehajtását javasolt. amelyet 1928. szeptember 27-én kelt levele. amelyeknél tanú voltam. A bemutató után a készüléket kiszereltük. aki részletesen ismertette a különböző áramköröket. Hayes urakkal együtt végzett el. Jensen és M. ahonnan bármilyen akkumulátorról történő áramellátást vagy más betáplálást kaptak volna. hogy megnyugtassa magát.

Felajánlották Fletchernek az antenna. Néhány vizsgálat elvégzése után a bőröndöt becsukták. Befejeztünk azonban egy rendkívül érdekes bemutatót. New York) által készített szerkezetet. A bőröndöt ekkor leplombálták három különböző helyen szabványos tehervagon-plombával. amíg itt tartózkodik. Fletcher a lámpák megfigyelése során kijelentette. Gondolom. jómagam és Jensen úr képviseletében elmentünk Moray úr lakására. a földelés és az egymáshoz és a készülékhez kapcsolódó csatlakozások tanulmányozásának lehetőségét. hogy tanulmányozza és megvizsgálja készülékét. lezárták. mint az antenna leválasztása és a földelés leválasztása. amelyről – biztos vagyok benne – szívesen hall. ahol mind a mai napig dolgozik. és ennek kezdetétől számított hat percen belül elegendő áram állt rendelkezésre ahhoz. hogy sikertelen kísérletünk volt megvizsgálni a Dr. hogy Moray lehetőséget adjon Dr. Abban az időben fizikai doktori szakdolgozatán dolgozott és Dr. Fletcher együtt töltötték a délutánt a kérdéses áramkörökre és a készülék alapjául szolgáló elméletre vonatkozó rajzok részletes tanulmányozásával. Fletcher. Fletchernek. Haffenreffer úr Fall River. hogy Fletcher nagyon közeli barátom.. ami azzal kapcsolatban volt. Ekkor – ahogy látta őt – elkezdte a hangolási műveltet. New Yorkba. Részt vett néhány igen figyelemre méltó munkában. Néhány évvel tudományos minősítésének elnyerését követően meghívtuk a Western Electric Co-hoz. csütörtökön Moray úr és Dr. Minden napról beszámoltak. Milican tanársegédje volt. A lámpákat ekkor gyorsan kicsavarták aljzatukból. Eltelt már egy kis idő. Fletcher (Western Electric Co. Massacuhusettes Kedves Haffenreffer úr. amióta bármi érdeklődésre számot tartó eseményről beszámolhattam villamos készülékünkről. Néhány héttel ezelőtt megtudtam. és egy hete. Tudom. Dr. hogy ellenőrizzék a készüléket. —————————— 116 R. hogy három darab 100 wattos izzó világítson. A fénysugárzás megfigyelése során különböző olyan vizsgálatokat végeztek. F. akkor hamarosan kiégnek. Bizonyára emlékszik beszámolómra. elmondtam. akivel akkor találkoztam. hogy mit kíván tenni. Moray ekkor bemutatta. és azóta képtelenek voltunk a kérdésben előrelépni. és elmagyarázta a Doktornak. amikor egy évvel ezelőtt itt járt. hogy a készülék egyik része sincs feszültség alatt. és a kulcsot átadták Hayes úrnak. Múlt kedden Dr.megfigyelhették a készülékhez csatlakozó izzólámpákat. a résztvevők pedig számos alkalommal meglátogatták a laboratóriumot. és a készüléket gondosan megvizsgálták. és 575 wattos vasalót . Ez Dr. Fletcher kérésére történt. amikor mindketten a Chicago Egyetemen tanultunk. Egy hét után a bőröndöt kinyitották. és ténylegesen részt vett az anyag ionos és elektronikus elméletének bizonyításában és igazolásában. és több mint egy éve közvetlen felelősséggel bízták meg a televízióval kapcsolatban. hogy meglátogat bennünket és ezzel összhangban – Moray úr javaslatára –bizonyos időt készülékünkre fordít. hogy ezek messze a szokásos fényességet meghaladó mértékben világítanak. Hozzájárulását adta azonban. a beruházók közötti ismertsége miatt Ön teljes mértékben elismeri azokat a nehézségeket. és ha ezzel az erősséggel folytatják a fény kisugárzását.

csatlakoztattak. Ez a legforróbb felmelegedési pontig ("snizzling") mintegy öt perc alatt melegedett fel. mondhatom teljes biztonsággal. amelynek következtében az elektroncsövek hamar kiégnek. A ház szokásos világítási áramkörére csatlakoztatott lámpák továbbra is világítottak. hogy erre a javaslatra Moray úr mit válaszolt. mint a tudomány által napjainkban ismert bármely rendszer. A lámpatesteket megvizsgálták és állapotukat rendben levőnek találták. és ha ez a csövek valamelyike. Elvégezve az ehhez a vizsgálathoz szükséges megfigyeléseket. a szerkezetet részenként szétszerelték és a Doktornak alkalma volt meggyőződni arról. Ebből a bemutatóból megállapítható volt. de tegnap bejött és közölte. hogy ha ez akkumulátor működésének a következménye. és megkérdezte tőlem. Ez az esemény Dr. és júniusban karbantartották ezeket. mely kiterjedt a készülék különböző részeinek vizsgálatára azért. hogy hasznos lenne egy kísérleti üzemeltetés az előállított energia vagy a csövek hatékonyságának meghatározása szempontjából addig. hogy mi is történt. Azt javasolta. A készülék alkatrészeinek későbbi vizsgálata azt mutatta. és újra használhatók legyenek úgy. a vezetéket leválasztották és ismét a lámpákat csatlakoztatták. hogy élettartamukat megnövelhessék. hogy a csöveket két éve gyártották. ahogy ezek csövek alkalmazhatók voltak. További idő vagy az áramkörök tanulmányozásához való felszerelés hiányában végkövetkeztetéseket vont le. amíg a készüléket folyamatosan üzemeltethetik. akkor annak kiderítése. hogy a detektor egy része – amely nem volt a készülék "bolond" biztos alkotóeleme – kicsúszott a helyéről és ennek 117 következtében a hozzá csatlakozó áramkört leválasztotta. majd megállapítanák melyik részegység hibásodott meg leghamarabb. hogy ha ez utóbbi lenne igaz. berendezésének valamilyen formában a világítási próba után történő lezárását és megfelelő gyakoriságú megfigyelését végrehajtani. néhány perces pislogás után – ismeretlen okból – kiégtek. hogy a készülék önálló egész és nincs az antennán és földelésen kívül más csatlakozással ellátva. aminek elkerülésére további fejlesztés szükséges. Közöltem vele. akkor is a jelenség a Moray által állított mértékben jelentős. Miután a lámpák kiégtek. hogy működőképességük helyreálljon. Nem tudom. hogy segítenék-e neki egy bizottság megfelelő személyi összetételét kiválogatni. hogy megfelel-e a Moray által állított tulajdonságoknak. hogy – amilyen hamar csak lehet – a vizsgálatot el akarja végezni. Igyekszem a fenti körülmények kidolgozását a lehető leghamarabb végrehajtani. hogy vizsgálataink tárgya valami teljesen új és nagyon különleges rendszer és ennek a . amikor Moray úr szerint gyártásuk durvább technológiája következtében kialakult szivárgás miatt újakra kellett kicserélni. akkor bizonyos ideig tartó használat után a csöveket üresjáratban kell működtetni. Megfigyelése szerint a rendszer lehetséges gyengeségét a légkörből származó valamilyen energiaformából származó és fennmaradó akkumulátor-hatás képezi. Miután a lámpák kis ideig világítottak. Kijelentette. Fletcher megelégedését váltotta ki és a kísérlet értéke részeként könyvelte el. amíg a készülék működőképes. vagy pedig Moray antennán és földelésen keresztül az elektroncsöveiben előállított energiaforrásból előállított villamos áram valamilyen formáját – amint a Doktornak elmagyarázták – akkumulátor telep eredményezi. Erre azt válaszolta. mert a csövekkel szolgáltatott működőképesség sokkal nagyobb teljesítőképességet ér el.

vasszulfát. Hayes a következőket írta: "Detektorát egy kristályrádióhoz csatlakoztatta a kristály helyére a rádióvétel céljából. Judd írta alá Kansas Building. mindössze a rádióadóval kisugárzott energia hasznosításával. tiszta germánium és bizonyos más szennyező anyagok – beleértve a Moray-féle hasadó anyagot is – keverékével. a germánium tartalmú ötvözetből készített detektorral azt tapasztalta. Clauson. Harvey Fletchernek R. Üdvözlettel Az eredetit R. O. Germánium csövével egy általa készített különleges rádióáramkörrel és egy Moray-féle hangszóróval hangosan és tisztán vett rádiójeleket. és bizonyos ideig átgondolja a témát. hogy a rádiók működnek telepek vagy elektroncsövek. L. bár a szabványos hangszórók is megfeleltek. vagy bármilyen más energiaforrás nélkül. W. Ezt az elektroncsövet és rádiót emberek százai előtt ismertették és mutatták be 1938 júniusáig. Salt Lake City. Juddnak és A. Lewis Gardner és még sokan mások. Judd jelenlétében még 1925-ben. Utah Ékes példája annak. amit követőn ír nekünk és megkísérel javaslatot tenni a további folytatásra. H. aki erről a magyarázatról részletes beszámolót írt. Nebekernek leírva hogyan készítették elő az elektroncsövet a meghatalmazott Juddnak. Moraynak úrnak – akkor – nem sikerült az a kísérlet. hogy hogyan sajátíthatnak el egy felfedezést kívülállók a "Moray csővel" kapcsolatban. Szabadalmi védettség iránt igénybejelentés készült 550622 sorszámon 1931 júliusában ennek a germánium csőnek detektorként és oszcillátorként történő alkalmazására. amely különlegesen kedvező tulajdonságokkal rendelkezik rádiójelek detektoraként vagy csőként. H. Ezzel. L. Ezt a Moray-féle elektroncsövet részletesen elmagyarázták a Bell Laboratóriumban dolgozó Dr. olyan összetételű anyagot kap. 1925. Snyder. J. Közölte velem. és megmutatva erről a rajzot. Carl Eyriggel is ismertették R. amelyeket 118 1914-ben Svédországból hozott és Sugárzó Energia készülékébe csőként alkalmazott. bár lakásomban az antenna csak harangtípusú volt. Dr. hogy neki ül. Clive Gardner. A kristály helyére beiktatott egy. hogy 1800 °F feletti tartományig hőálló "alapanyagot" készítve a "Moray ólomból" és azt összekeverve bizmut. Fletcher tegnap reggel elutazott autóval New Yorkba. a rádióprogram mindenütt hallható volt az épületben.javaslatnak bármely részével kapcsolatban semmilyen kétség nem merülhet fel. és jobb minőségű vételt ért el. amelyet bizonyságul aláírtak. akik ezeket a tényeket tanúsították kézjegyükkel és a megfelelő igazoló iratokkal. C. Murray O. Jensen. W. október 12-én – a meghatalmazott R. L. mint az Erla kristállyal. D. triboluminescent!/ cink. Loveseynek írt. Különleges kialakítású rádió hangszórót készített. Ezt az elektroncsövet és más adatokat Dr. hogy megfelelő anyagot kapjon a Sugárzó Energia detektorához. L. általa felfedezett eljárással kezelt ólomtüskét és csodálatos vételt valósított meg vele – . június folyamán Moray kísérleti elrendezésében Sugárzó Energia készülékébe beépítésre kerülő tartósabb működésű detektor kialakítása érdekében több anyagot kevert össze. Hayesnek 1926-ban és később más alkalmakkal. F. Ezek közé tartozott C. H. ennek a csőnek a működését tanúsító levelében M. Judd ügyvéd jelenlétében. Moray bejelentette ezt a tényt – Judd aláírásával tanúsítva 1925. De felfedezte. Ezt az elektroncsövet bemutatták Dr.

bemutatták és leírták R. amelyet ma tranzisztornak neveznek. mint a szokásos állandó mágnessel kialakított típusú. A. Ezt először Moray alkalmazta 1925-ben "Moray cső" elnevezéssel nagyon sok rádióban. Fred Schade 1931. J. hogy germániumot különböző szennyező anyagokkal ötvözve kialakítható olyan cső ("szelep") a rádióvevő számára. L. Ezek az adások hangosan és tisztán voltak vehetők olyankor is. hogy kísérletezzen vele 1939. (Lásd a szabadalmi iratokból kiemelt lábjegyzetet) SZERKESZTŐ JEGYZETE T. T. R. amelyeket sok évvel ezelőtt készítettek és üzemeltettek. és lehetőséget biztosítottak számára. Ez a történek megismétlődött annak a terméknek az esetében is. D. Nebeker ügyvéd jelenlétében. és otthonában. az R. március 21-én. Henry Moray 1925. E. hogy egy régi típusú. Moray 1930-tól 1938-ig különböző időpontokban végzett vizsgálatokat különleges kialakítású rádiójával rengeteg ember jelenlétében. E rádió áramkörének vázlatos rajzát és annak helyét. L. RCA által 1923. Murray O. Ezzel a rádióval vettek adásokat számos alkalommal Little America-ból. Ezt a különleges Sugárzó Energia rádiót germánium ötvözetű csővel mutatták be Felix Frazernek. amely alkalmassá tehető elegendő erősségű rádiófrekvenciás jel vételére anélkül. Chapman.valóban elég hangosat. valamint nővére családjának otthonában telepített rádiókkal elegendően hangos vételt biztosított úgy. Ezt nagyon sok tanú alaposan dokumentálta Moray munkáiról felvett korabeli beszámolókban. Dr. Thomsen 1931. Tervezett egy különleges kialakítású hangszórót. A részletek kimutatták. L Farnsworth és D. amely hatásosabban működött. valamilyen nagy találmány eredeti feltalálója nem kapta meg az elsőnek kijáró elismerést. október 12-én. amely a germánium . április és május folyamán. és Dr. hogy a zavarás szintje olyan erős. Ugyanezen a napon a fenti hat úriember számára lehetővé tették. június 24-én felfedezte. Ugyanazt a rajzot később kézjegyével látta el C. ! / triboluminescent = dörzsölésre sugárzó 119 Amint az már számos esetben előfordult. munkatársának. Byrd admirálistól és az Antarktiszra települt csoporttól. Henry Moray kutató munkájának történetéhez összeállított kivonatokból összegyűjtve. és ezt a rajzot hitelesítették 1925. Juddnak A. mint az a találmány. hogy nem képesek Byrd admirális adásainak vételére az időjárási viszonyok miatt. amelyet ma tranzisztorként ismernek. kereskedelemben kapható hangszóró. május 22-én.ban forgalomba hozott tölcsér alakú hangszórót működtessen. ahol a germánium "vegyületű" csövet alkalmazták. telepes vagy egyéb hagyományos energiaforrást. Thomsen. hogy a házban mindenütt hallható legyen. hogy megvizsgáljanak egy hat rajzból álló tervdokumentációt. Ezt a germánium ötvözetet sikeresen alkalmazta az általa szerkesztett rádióknál rádiófrekvenciás jelek erősítésére. Hayes. amit felfedezése idejében elnevezett az a Moray cső. hogy ez a cső azonos tulajdonságokkal rendelkezett. hogy használni kellene bármilyen csöves. amikor a szokványos rádió műsorszóró állomások azt jelentették. A. H. március.

számú tokon átnyúlva. számú tokot a korábban említett különböző összekötésekkel. amelyet neki. és sor került – tanuk előtt – működésének hiteles igazolására R. Érthető ezért. október 12-én. és az alábbiakban részletes leírását adjuk.. valamint ismertették a szerkezet működésének alapjául szolgáló elméletet. Ennek az utóbbi tulajdonságnak köszönhető. A 139. ábrákon mutatjuk be. Ezt a legömbölyített lapot finoman támasztják meg a 137. számú szerelvény különleges erősítő és egyenirányító tulajdonságokkal rendelkezik és környezetében uralkodó nagyobb hőmérséklet fenntartásában is figyelemre méltó szerepet kap csakúgy. A 135. számú toktól a 138. 2.. hogy miért a germánium az. számú bizmut lemezkék csatlakoztathatók úgy. amelyhez csatlakoztatják az antenna bevezetését és felvittek rá egy réteg molibdént (molibdén-szulfid vagy a germánium-ötvözet Moray-féle keverékének molibdén fémmel való egyesítése). amikor azokat jelerősítőként alkalmazzák. legömbölyített lappá összepréselve. számú lap felé. számú pontokban a 136. ami tartalmaz ⎯ (az anyag kitörölve ebben a közleményben biztonsági okból. hogy szükségszerűen nagyfrekvenciás vagy váltakozó áramú üzemmódról egyenáramra állnának át. 137. számú vasszulfid és a 136. számú átkötés felerősítését. amelyek nagyon különleges tulajdonságai szelep jellegű működést idéznek elő. tartalmazta a germániumból készült anyagok leírását. amelyek a megvalósított áramköröket ábrázolták. 120 amelyhez a 136." 1931. számú átkötés csatlakoztatja a 135. hogy megolvasztják a bizmut felületének egy részét és összeolvasztják a tok anyagával. amelyek ionizáló hatást fejtenek ki. béta és gamma sugarak kisugárzása. szeptember 17-én Judd ügyvéd. de attól elszigetelve alakították ki a 140. ami ezeknek a "szennyeződéseknek" a bevitelével a leghatásosabban működik. számú kar képezi a 142. 1928. számú . Tanácsos a 138. és 3. számú pontnál elszigetelik. számú tokon túlnyúló 143. Ez Fletcher kérésére történt. hogy ez a lap alkalmas energiahullámok egyidejű egyirányba történő átengedésére szelepszerű működéssel. Az elektroncső a 135. azonban feltehetően Moray hasadó anyagaként olvasható) tribolumineszcensz cinket és germániumot kemény. Ez utóbbi alakítja ki a fémes csatlakozást a 139. azaz az antenna kondenzátora felől a különböző csatlakozó áramkörök irányába. A 139. 1927. Salt Lake City közjegyzőjének jelenlétében. aki kézjegyével látott el egy rajzot. Howard Allington. Fletcher a rajzok (többes szám) részletes tanulmányozásával töltötte a délutánt. mint az alfa. számú helyen legömbölyített kavics formájú kis ásványtest helyezkedik el. és 139. számú felső bizmut lap között. számú pontok között germánium áthidalásokat alkalmazni. november 14-én a germánium ötvözetű anyagot másik rádió áramkörébe beépítve mutatták be. hogy a lap gázok ionizálására alkalmas. azonban az említett vasszulfidot a 135. A 135. továbbá ismertette az ebből a vegyületből "tabletták" gyártására használt módszert és annak magyarázatát. A 142. mint Moray germánium cső leírását mutatták meg 1925.vegyületből álló cső alkalmazását mutatta be. számú fémtokból alakítható ki. július 13-án kelt kérelem: Ezt az csövet az 1. Olvasztással egy darab vasszulfidot lehet a bizmuthoz csatlakoztatni. számú fület. amelyben egyéb dolgok között a következőkről tesz említést: "Dr. levelet írt. vagy az áramkörök felől az antenna kondenzátora felé anélkül. miközben felfele hajlított részével a 144.

. 2. Carl Eyringgel otthonomban (Moray otthona) 1925-ben. számon bemutatott fémtokkal látták el. és a germánium áthidalásokat alkalmaztak a 138. A csövet a 135. hogy nem írják le azt. Christ T. G. de az eredetin nem) és germániummal kemény kerek tablettákká sajtoltak. Harvey Fletchernek 1928 őszén. Ezeknek a tablettáknak a felerősítését más rajzok szemléltetik. Mindenkivel megfogadtattuk. december 16-án K. U-t képviselő D. Murray O. 1931. Hayes úrhoz írt levélben. számú tok fölé. számú pontok között. majd később a Sugárzó Energiára vonatkozó. július 13-i 550631 számú szabadalmi bejelentésbe befoglaltuk ezt a szöveget (időpontok kérésre átadhatók). ceruza alakú szárazelemekkel kiegészítve. és 3. Fletcher) titokban tartja azt. számú ponton. A rajzon feltüntetett kerekített lapok kis tabletták. itt Moray-szelepre. Gyakran hivatkozom egy detektorcsőre. Fletcher – Judd jelenlétében – eskü alatt fogadta meg Moray kérésére Judd úr nekem adott szavának megfelelően. számú bizmut lemezt csatlakoztatták forrasztással. Y. J. Vasszulfidot erősítettek a bizmut-lemezre forrasztással. pont és a 136. hogy (mármint Dr. 137. Ezt mutatja a változatokkal és a csatlakoztatásokkal a 10. amit én (Moray) vele közölni fogok. Johanna Solmon. W. Dr. Jensen. és 139. Louis Gardner írta alá és a következők olvashatók: "Ezeket és más adatokat eredetileg közöltük – R. Steffensen. Ezt a papírokmányt elolvasás után 1937. */ Lásd az 550611 számú szabadalmi leírást A következő az aláírással ellátott okmányok egy másolata. Judd ügyvéd úr jelenlétében – B. A dr. ahogy azt Fletchernek. Az 1. 122 . ábrákon látható Moray csöve és az áramköröket ezekben 121 részletesebben írták le. hogy a Morayféle keverékkel készített germánium – amit elmagyarázva Hayes. amit láttak. amelyek ⎯ -t tartalmaznak (ezen a másolaton üresen hagyva biztonsági okból. csak a bejövő rádiófrekvenciás vagy kozmikus jelek betáplálásával és az áramköröket kis. mint elektroncsőre. amelyhez a 136. ábra. bármely külső áramforrás nélkül. mint amit teljes részletességgel leírtunk Fletcher számára 1928-ban. A germánium más anyagokkal keverhető. C. amely a tranzisztor előfutáraként alkalmazott Moray-féle germánium elektroncsőre vonatkozik. Később ezeket bemutattuk a Bell Laboratórium munkatársának Dr.anyával rögzít egy szorosra húzott tömített lemezt az egyébként nyitott 135. Thomson és másoknak elegendő volt a márciusi időpontok kitűzéséhez – ugyanaz volt. H. Azt tapasztalták. Hayesnek és másoknak elmagyaráztuk. Egyes kapcsolatfajták létrehozásához még szárazelemekre sincs szükség. L. Snyder. A szulfid a 135. csak az aláírt adatok keltezését állapítják meg. Ahogy a rádió vagy egyéb nagyfrekvenciás jelek egyenirányításához és erősítéséhez alkalmazzák. Clawsen.. K. Chapman. számú toktól el van szigetelve a 138.

amelyet azután tettek. Nem használtak hozzá ABC telepeket vagy tápegységet.550611 számú szabadalmi bejelentés fényképmásolata Ezeknek az anyagoknak a keverékeit különböző rádióvevők összeköttetéseiben alkalmazták. A germánium szennyezésnek és a Moray-féle germánium vegyületek keverékének különleges tulajdonságai kapnak szerepet a Moray-szelep működésében. amelyet a Sugárzó Energia készülék energiájának betáplálásával ellátott rádióban rengeteg ember hallhatott. Ezek a szelepek kiemelő vagy erősítő fokozatként használhatók. Henry . Ez volt az a rádiócső. A molibdén (molibdén. 123 amikor több ilyen elektroncső a bemutatott elrendezésben csatolják az áramkörbe. Ez a Moray. miután nevezettek ígéretet tettek. Hayes megfogalmazásához. hogy mit tettem a találmány megszületési időpontjainak meghatározására és a lehető legnagyobb védelmet biztosítsam ezeknek az időpontoknak.szelepes rádió az 5. különösen Byrd admirális Little America területéről küldött adása során. East Street 2505 és az 5. Mindegyikkel közöltük. szulfid vagy molibdéngermánium fémötvözet) szóhasználatot valamelyest megváltoztatták azért. hogy senkit nem avatnak be ismeretébe. amelyek hagyományos tápegység nélkül rádiófrekvenciás jelek jó minőségű vételére voltak alkalmasak. amelyet a szabadalmi leírásban használt. (Biztonsági okokból kihagyott rész)!/ Teljesebb tájékoztatás érdekében lásd az egyéb közleményekben. A találmányi bejelentést T. hogy alkalmazkodjanak Dr. East Street 2484 szám alatt levő lakásokban több éven át (1928 – 1937) működött.

aki a Bell Laboratóriumban annak az osztálynak volt a vezetője. ahogy a rajzmásolaton látható. amelynek őspéldánya a Moray-szelep volt. amely Moray-féle germánium keverék volt A Moraj-elektroncső áramköre . akik hallották a Moray-féle germánium "szeleppel" üzemeltetett Moray rádiót. hogy nagyon furcsa viselkedés. december 16-án. másokat 1937. mert ők – lévén köztiszteletben álló vállalat – sohasem vettek volna különben részt egy ilyen etikátlan akcióban (Wood és Webbe Inc lábjegyzete). Ezt bemutatták 1928-ban Harvey Fletchernek.Moray írta alá és a fent megnevezett urak látták el kézjegyükkel. hogy a Bell Laboratórium ismerte volna a találmány teljes történetét. 124 A tényleges méret másfélszeresére nagyított Moray-zsebrádió. A szerkesztőknek az a véleménye. hogy a Bell Laboratóriumban közzétett eredmények előtt mintegy húsz évvel Moray fedezte fel azt a készüléket. beszámolói és okiratai rengeteg tanúval egyetemben. ! / Lásd az áramkör rajzát. hogy a Bell Laboratórium két alkalmazottja előhozakodik olyan germánium keverékkel. A beszámolókból kitűnik. Kétségesnek tartjuk. december 15-én. hogy ezt a találmányt ismertették Eyringgel már 1925-ben. bizonyítják. némelyiket 1937. amit napjainkban tranzisztornak neveznek. A Moray iratok aláírt rajzai. aki később a Bell Laboratórium munkatársa lett és Fletcher unokaöccse volt. amely létrehozta a tranzisztort.

W. az Utah állambeli Salt Lake Cityben. a Moray által kidolgozott különleges hangszóróval. amelyek feltalálója Moray volt. T. laboratóriumában. . amely ennek a vizsgálatnak a középpontjában állt. Bonzellel és J. H. R. Első felfedezése 1925-ben. és más olyan készülékeket és termékeket. Először a Salt Lake Cityben levő Utah Refining Company beszerzőjével. H. Wood és Weber BESZÁMOLÓ A MORAY-FÉLE SUGÁRZÓ ENERGIA KÉSZÜLÉKRŐL Az író 1933. és alaposan megvitatták vele azt a készüléket. akik összeköttetésben voltak Morayval ezeknek a találmányoknak a kifejlesztésében. áprilisában az Egyesült Államok kormányzata számára készített hivatalos fényképfelvétele a Moray-féle rádióról. amely a különleges germánium keverék "szelepet" tartalmazza.125 Dr. április 7-én és 8-án Colorado állambeli Greeleyben élő Dr. amely a Moray-szeleppel működött. Megbeszéléseket folytattunk Salt Lake Cityben olyan más személyekkel is. a 2484 South Fifth Street East házban. Frazer 1939. C. J. Jurgensennel együtt meglátogatta Dr. Morayt.

aki szoros kapcsolatban állt Morayval e munka fejlesztésében. de közreműködésre van szüksége ahhoz. hogy vizsgálatainkhoz minden lehetséges segítséget megadjon. mint aki a forrás valódi természetét érti. Az első nap hátralevő és a második nap egy részét Morayval töltöttük a laboratóriumban és a témához kapcsolódó további személyek meglátogatására fordítottuk. amelyeket nem kívántak nyilvánosságra hozni. . hogy a jövetelünk céljához szükséges vizsgálatokat elvégezhessük. Véleményem szerint ez olyasmi. ami csak a jövőben elvégzésre kerülő kutatásokkal határozható meg. indukciósan befolyásolt tápegységektől vagy telepektől származnak. amelyet korábban nem ismertünk. nem próbálok azonban úgy tenni. Mély benyomást tett rám Lovesay úr találmányra vonatkozó véleményével nyilvánvaló becsületessége és az. hogy kereskedelmi vállalkozássá fejlődhessen. mert olyan szerkezeti részleteket tartalmaz. Ezt azért jelezzük. de mindössze annyi mondható el róla. mert olyan szerkezeti részleteket tartalmaz. A vizsgálat meggyőzött engem arról. hogy elért néhány olyan eredményt. és bensőségesen ismeri. és amit még napjainkban sem ért senki. amelyeken tanúja volt a Moray által kifejlesztett Sugárzó Energia készülék működésének egyéb találmányokkal és készülékekkel együtt. a fény. A tisztesség és becsületesség hiánya semmilyen módon sem bizonyosodott be. amely az ebben az irányban történő fejlesztés korlátlan lehetőségére. hogy a készülék nem beugratás vagy csalás. hő és energia termelésének céljaira utal. tisztességét 126 és hozzáértését megkérdőjelezni. de eszébe sem jutott Moray szándékainak becsületességét. hogy működésüket megértette. bár nem állította. hogy teljességgel meggyőzte őt Moray becsületessége és tisztessége. és támogattak más tudósokat abban. Ő a Moray Products Company főkönyvelője. hogy Moray különösen nyitott és őszinte volt minden megnyilvánulásában és minden lehetséges alkalmat megadott nekünk. amelyet nem kívántak nyilvánosságra hozni. aki sűrűn beosztott napján saját ügyeinek intézésétől vonta el az időt. Ezen az értekezleten jelen volt Bringhurst úr is. és az eredmények nem beépített. Teljesen meggyőztek arról.Lovesay úrral tárgyaltunk. hogy magyarázatot találjanak jelenségekre. hogy ő felfedezett valamit az energia természetéről. sem nem ⎯ innentől a szöveget kitakarták. Bizonyos elméletek vele indultak fejlődésnek. Véleményem szerint a kutatás és a találmányok kidolgozása terén jelentős képességekkel rendelkezik. Nyilvánvalóan nagyon sok éven át végzett vizsgálatokat és természetesen teljesen rabja volt a szóban forgó találmány természetébe és lehetőségeibe vetett hitének. A készülék nem különösebben bonyolult. A témához kapcsolódó különböző részletek megbeszélésére Lovesay úrral mintegy két órát fordítottunk. üzletember Salt Lake Cityben. Úgy találtam. Lovesay úr beszámolt egy sor bemutatóról.

Úgy vélem. hogy ha Moray megkapja a megfelelő alkalmat. de Moray elmélete a világot körülvevő oszcilláló tengerről van annyira kielégítő. Ez a fény.. amelyek széleskörű kereskedelmi értékkel rendelkezhetnek. ahol a csövek tökéletesíthetők. 5. Az. Nem beugratás vagy csalás. hő és áramként hasznosítható energia előállítható a Moray által kifejlesztett készülékkel a környező űrből.Megbeszéléseket folytattam sok tekintélyes személlyel. Úgy tűnik. amely forradalmasítja az ipari és gazdasági életünk egészét. Moray felfedezett egy új elvet a villamos energia területén. Az eddig elért eredmények jelzik. 6. 7. amely sem csövet. hozzáértő üzleti vezetéssel. amíg alkalmazásuk nem valósítható meg szabadalmaztatással külföldön. és széles körben értékesíthető. azonban ez tökéletesítésre szorul.. 127 3. amelyeket nem kívántak nyilvánosságra hozni) egy csövet. hogy a készülék körül semmilyen beugratás vagy csalás nem fordult elő. 1933. hogy a megfelelő szellemben és pontosan meghatározott feltételek között vállalt ilyen kutatás korlátlan energiaforrás kifejlesztését fogja eredményezni. amely eddig nem volt ismert. sem telepet nem tartalmaz. hogy érdemes nem elhíresztelni a részleteket addig. Azt gondolta. Ezek között található az egyszerű rádiókészülék. amely olcsón gyártható. amelyre szabadalmi igénybejelentést adtak be. ha megfelelően hasznosulnak. akik számos bemutatón tanúskodtak. amely hasznosítható és valamikor hasznosításra is kerül. Hogy a projekt kereskedelmi méretű megvalósíthatóságának szemléltetéséhez berendezést és anyagi fedezetet kell biztosítani. és megvizsgáltam aláírással ellátott és hitelesített leveleket. semmilyen értelemben 2. (innentől a szöveget kitakarták. de már egészen korlátozott szabadalmi védelemmel támogatva is széleskörű kereskedelmi értéket képvisel. hozzáértő és rokonszenvező irányítás mellett forradalmi eredményeket fog elérni nagyon sok . Ezekből és Morayval folytatott tárgyalásokból teljesen meggyőződtem arról. hogy szabadalmaztatható-e vagy sem. amelyek a bemutatók leírását tartalmazzák. 4. A kereskedelmi célú fejlesztés jelenleg nyilvánvalóan olyan vákuumcső szerkezetének kialakításától függ. április 12. Az alábbi következtetéseket szűrtem le: 1. mint bármely más elképzelés. hogy bármilyen mennyiség előállítható. amelyet kifejezetten erre a célra fejlesztenek ki. kiküszöbölve. mert olyan szerkezeti részleteket tartalmaz. Hogy valóban korlátlan méretű energiatárolóval vagyunk körülvéve. Az energia természete nem teljesen ismert. még elválik. mert alkalmazásra még nem került. és amíg elegendő tőke nem áll rendelkezésre laboratórium létesítésére. A Sugárzó Energia felfedezésén túl Moray más készülékeket és termékeket is kifejlesztett.

kutatási területen. Wood Wood és Weber Inc. Tisztelettel beterjesztette Franklin P. Nevében 128 .

Frazer készített 1939.Fényképmásolat. amelyet Dr. október 29-én hitelesített és 1928. áprilisában 129 Közjegyző előtt 1928. október 10-én írt levelében .

A gerjesztés 10 percig tartott. a fények kihunytak. rövidszárú U alakú mágnest. tízszer – hússzor – négy col méretben (kb. Judd és én voltam jelen.5×7. Murray O. mindegyiket lezárták. Jensen. kb. és azt tapasztaltam.5 cm) szigetelt szerelőlap feküdt. A felső dobozon körülbelül 1 coll vastag. amelyből két pólus nyúlt ki körülbelül negyed coll (kb. de nem találtunk ilyet. Ekkor Moray vett egy nagyon széles. Minden reggel és este. ez azbesztből. 6 mm) és jó szigeteléssel van ellátva.5×42. 62 m) hosszú és 80 láb (kb. 15 coll hosszú és 3 coll széles (2. 24 m) magasan van kifeszítve a talajszint felett.Dr. Hayes a következőket állapítja meg: Akiket illet: Az alábbiakban beszámoló következik a Moray-féle Sugárzó Energia készülék megfigyeléséről. E. amelynek az oldalán furatok vannak a földelés és az antenna csatlakoztatásához és megfigyelés céljából. felerősítettek a szerelőlapra egy mintegy kétszer másfél coll méretű. amelyet betekertek gumi szigetelőszalaggal. 1. A fent említett kis kapcsolót többször be-és kikapcsolták eredmény nélkül. L. hogy létesítettek-e az antenna és a földelés csatlakozásain kívül más hozzávezetést is. míg végül egy meglehetősen erőteljes áramütést kapott. október 4. Az utazóládát ekkor becsukták és leplombálták vasúti kocsik plombájával. és a fedeleket csavarokkal rögzítették. G. Eltávolítva az antenna vagy a földelés csatlakozását. a fények kihunytak és újra felfénylettek. Jensen ujjait több ízben ráhelyezte a csatlakoztató szerelvényre. Moray ekkor bezárta a kapcsolót. míg a vezeték átmérője közelítőleg negyed hüvelyk (kb. míg a másikba 100 wattos izzót szereltek be. egymásra helyezve. és elkezdte a szalaggal becsavart tégla alakú tömbben elhelyezett egyik pólus mágnesezését előre – hátra mozgatással. amelyek közül az egyikbe 20 wattos. láthatóan lágyvasból készítve. Ezen két csatlakoztató szerelvény helyezkedett el. Moray házának pincéjében lefektetett vízcső szolgál földelésként. ezeknek a furatoknak az átmérője körülbelül fél coll (kb. Két dobozt alakítottak ki. amikor a megbontott csatlakoztatást helyreállították. amelyek egy kis kapcsoló segítségével összeköthetők voltak. A készüléket utazóládába szerelték be. Az alkalmazott antenna körülbelül 200 láb (kb. Lámpák befogadására szolgáló ikerfoglalatot csatlakoztattak az áramkörbe. amikor a kapcsolót ismét zárta. keménygumiból vagy hasonló megjelenésű anyagból készült. 25×50×10 cm). és az izzók felfénylettek. és a rajtuk levő számokat Jensen jegyzőkönyvezte. reggeléig megvizsgáltam a plombákat. de azonnal ismét kigyulladtak. Ezen a napon körülbelül 10:30-kor a detektor kiesett beállított állapotából a ház mellett álló . R. és a fények október elsején délután 7:59-kor gyúltak ki. és megvizsgáltuk az utazóládát annak ellenőrzése érdekében. tégla alakú tömböt.2 cm). a 130 földeléshez és az antennához kialakított csatlakozókat szintén megbontották. Amikor a kapcsolót nyitotta. hogy a lámpák világítottak. 6 mm) átmérővel. hasonlóan eredmény nélkül.

mintha a házi áramkörről lettek volna táplálva. Az utazóládát ismét leplombálták. Hayes . hogy 158 óra teljes üzemidő alatt a készüléket 635 watt teljesítménnyel terhelték. Judd úr megérkezése után a mágnesezést ismét megkezdődött és a fények mintegy 10 perc múlva kigyúltak. hogy megállapítsák van-e rejtett csatlakoztatás a ház hálózatához vagy külső akkumulátorhoz. a ház világítását bekapcsolták és kikapcsolták a hálózati főkapcsolóval. de az antenna és a földelés csatlakozóin kívül semmi mást nem találtak. mire a ház világítása megszűnt. hogy az energia átalakítása a dobozban levő készülék működésének a következménye. majd kialudt. 132 A fentiek tanúsításaként ezennel aláírom a nevemet Murray O. és húsz perc alatt ismét beállította visszaszerelve indulásra kész állapotába. Az antenna és a földelő csatlakozásokat ekkor eltávolították addig. Ennek a próbának a során 60 wattos izzót csatlakoztattak a 20 wattos izzó helyére. és az asztali vezeték csatlakozásait. Annak további bizonyítékaként. mintha a szokásos háztartási hálózatról táplálták 131 volna.878 lóerőnek vagy valamivel több. Ugyanezen este Moray eltávolította a detektort Jensen és az én jelenlétemben. amíg megszűnt működni. Ismét leválasztva addig. A készülék folyamatosan működött október 8. a vasaló ugyanolyan gyorsan felmelegedett. Ez önmagában elegendő ahhoz. miáltal a készülékre kapcsolt fogyasztói teljesítmény 560 watt lett. megvizsgálták az utazóládát. Amíg a próba tartott. reggeléig. hogy kizárjuk külső akkumulátor használatának bármilyen gyanúját. minden elképzelhető vizsgálatot elvégeztek azért. amikor is a ládát a három fentebb említett tanú jelenlétében – 84 óra üzemelés után – felnyitottuk. és öt 100 wattos izzóval helyettesítették a vasalót. Miután a próbaüzemet befejezték. Négy percig tartó mágneses gerjesztésre volt szükség addig. mint korábban. de semmi hatással nem volt a próbában részt vevő izzók működésére. mint 7/8 lóerőnek felel meg. amíg ismét beindult a működés. mivel 1 lóerő 746 watt. ez 0. Megjegyzem. amivel a teljes felvett teljesítmény 635 wattra nőtt. Moray kalapáccsal mérsékelt erejű ütést mért az asztalra. A 100 wattos izzót eltávolították és egy szabványos 575 watt teljesítményű villanyvasalót csatlakoztattak helyére. amíg zárt kapcsolóállásnál már nem volt betáplálva áram a fogyasztóhoz. csak egy perc kellett az ismételt áram alá helyezéséhez. aminek következtében a beszabályozásából kimozduló detektor miatt a fény villant.nagy fa kidőlése miatt. amelyen az utazóláda állt. A lámpák most is ugyanolyan fényeseknek tűntek.

megtekintette Moray készülékének egyik bemutatóját. állomáson. így az egyetlen következtetése az "indukcióra" vonatkozott. decemberében. A tábornok közölte. Jakolov érkezett Moray laboratóriumába. 1929. Eyringnek. A. Carl Eyring. hogy nem vett észre semmilyen hibát. a Hadügyminisztérium képviselője és az USA hadseregének őt kísérő századosa számára 1936. amely a laboratóriumtól mintegy 5 mérföld (kb. Amint Harvey Fletcher javasolta. szeptember 3. amelyek jelentős távolságra voltak laboratóriumi műszerétől. az USA kongresszusi képviselője adta. Eddig mindössze rádiófejhallgatókat alkalmaztak. hogy műszere vagy vezetékes kapcsolata lett volna a beszélgetések elhangzási helyével. Idézzük: "Lehetővé tették Dr. szeptember 7-én kelt nyilatkozatában Robert L. A. hogy a kormány a Moray névvel lássa el a készüléket. A bemutatót az Emigration Canyonban – ahol ebben az időben nem voltak . Ezeket a próbákat a hadsereg képviselői mintegy nyolc polgári személy jelenlétében tartották. hogy Washingtonban iktatattak egy hivatalos beszámolót. Néhány nappal később meghívást kapott a nyilvánosság olyan más házakban és utcákban elhangzó beszélgetések meghallgatására. amely laboratóriumától több ezer lábnyira hangzott el anélkül. A tábornokra a látottak mély benyomást tettek. 1936-ra a Hang Érzékelő Készüléket (Sound Detector Device) oly mértékig tökéletesítették. Dr.Közjegyzővel megvizsgáltatva és hitelesítve 1926. és tanúsította a Moray-féle Hangfelvevő Készülékkel behozott beszélgetés meghallgatását. hogy bármilyen kérdést feltegyen." Eyring azt nyilatkozta. azonban ilyen indukció 133 bekövetkezése ilyen távolságról csodával határos lenne. azaz Denverben és a Rio Grande R. 8 km) távol hangzott el. Salt Lake Cityben. A jeleket hangosan és tisztán lehetett fogni. hogy nincs szó indukcióról. és megkérdezte. hogy 1925. Bemutató próbát tartottunk Shinkle tábornok. kora reggeli óráiban Moray először működtette sikeresen hangérzékelő készülékét. aki a Brigham Young Egyetem fizikai tanszékének a vezetője volt. és miután több mint egy órát eltöltött az üzemelő készülékkel. Moray azt nyilatkozta. hogy ha a készülék minden elektromos vezetéktől öt mérföldre működne. hogy jelentést tesz elöljáróinak. és korábban soha nem került említésre. Egy. hogyan szerezhetné meg az Egyesült Államok kormánya a hangfelvevő berendezést. 1929. Ezt a tájékoztatást Thomas Amelie. kijelentette. hogy hangszórókat tudjon működtetni. akkor bizonyos volna. Judd utalt arra. Több hónapos. R. a szolgáltatott áramot nem akkumulátorból vagy rejtett vezetéken keresztül nyerik. októberében egy orosz tudós. Később egy US szenátor beszámolt róla Moraynak és másoknak. de a kormány nem fogadta el az ajánlatot. laboratóriumában végzett munka után képes volt "felvenni" beszélgetést és zenét. Most térjünk rá az indukció kérdésére. októberében bemutatót tartottak Eyring számára.

és amelyből idézzük az alábbi részt: Az ide érkezett mérnök Pearson úr – az Electric Bond and Share of New York .távvezetékek – tartották. O. megvizsgáltuk a készüléket és a doktor folyamatosan kérdéseket tett fel. matematikai és tudományos szempontból helytálló és hibátlan volt. hogy ilyen energiaforrás nincs. és tartalmazza az égitestek környezetét és alkotórészeiket. Jensen részletesen beszámol az időjárásról. Judd és Nebacker önhatalmúlag választotta ki. és híres Salt Lake Cityben egy ügyvéd – aki a hivatkozott beszélgetésen jelen volt – valódiként igazolt. A gépkocsi kilométerórája igazolta. a helyről. 84 km) volt. decemberben kelt – kézzel írott – nyilatkozatából idézünk: "Ez a találmány eljárásaival. Vegyük szemügyre azt a negyedik kifogást. Ezek a kozmikus sugarak folyamatosan bombázzák a Földet. hogy a kísérlet a legközelebbi távvezetéktől 52 mérföldre (kb. a Judd ügyvédi irodától Nebacker."!/ A Moray-féle készülékkel kapcsolatos indukciós elmélet további cáfolata miatt vegyünk figyelembe egy másik kísérletet. W. amelyet 1926-ban írt levelében a Strawberry-kisérletről és másik. hogy amit látott és hallott az elektromos. találkozott ezekkel az emberekkel Moray laboratóriumában. amelyet Moray írt. magában a Földben van vagy lehet. A bemutató helyét Adams. Egyetlen 100 wattos lámpa világított egy órán keresztül. Adams. Eyring gratulált Moraynak a csodálatosnak nevezett munkához és azt mondta. Alább Eyring 1929. Néhány nappal később Dr.be. "A reggelt az elmélet és a berendezések megvitatásával töltöttük. Idézünk Judd úr erről a találkozóról készült beszámolójából. júliusában igazolta mindazt a kijelentését. Jensen 1950. amelyet 1925-től 1945-ig a Sugárzó Energia készülékről azon az alapon fogalmaztak meg. aki nem volt jelen ezen a bemutatón. Eyring. A közelmúlt felfedezései ezt az állítást egyre jobban értelmetlennek mutatják. működésével és készülékeivel az úgynevezett kozmikus energia ember által történő hasznosításával és az Univerzumból sugárzott energiával bármilyen mechanikai. október 29-én betette Jensen autójába és végighajtva a Daniels Canyonon befordult Strawberry Valley. a készülék elhelyezésének kialakításáról és az ezt követő sikeres bemutatóról. amelyen részt vett Judd. Érdeklődésre tarthat azonban számot annak a levélnek a vizsgálata. "A kozmikus energia az itt használt értelmezés szerint olyan energia. 1928 októberében kelt levelében a korábban említett tartampróbáról tett. Judd és Jensen 1926. és amelynek forrása a 134 természeti folyamatokban és a Föld mozgásában. amely a Földet körülvevő űrben van jelen. Készített egy sor rajzot és vázlatot. mágneses vagy optikai készülék energia vagy villamos áram hasznosításra történő alkalmazásával foglalkozik. elektromos. Adams és Nebacker úr maga szerelte fel a földelést és az antennát. Moray.

és amint mondta Davisnek. amire Moray ráhangolhatná készülékét. így ez nem lehet akkumulátorból szolgáltatott áram 135 kimutatta volna. mint ami a lámpák világítására szolgáló energiát adja. A csövekkel kapcsolatos elismerés és megfelelőségük kimondása ellenére nem fogadta el a Sugárzó Energia készüléket annak ellenére. Kérjük. vegyék figyelembe. és sohasem nagyfrekvenciás áramként jelentkezik. hogy a primer oldalon működő áram „törvénytelen” hatást fejt ki olyan eredménnyel. Moray nagyon elégedett volt mindennel. amit látott. ami ! / Megjegyezzük. Kísérleteket végzett akkumulátorokkal és más módszerekkel. és igazolta.északnyugati érdekeltségében McKee úr munkatársa –volt. amikor más forrásból származó áram mérésére használták. azonban elfogadta a csöveket. amit bemutatott. Ezzel a szembenállással 136 együtt el kellett ismernie. és meg volt elégedve mindazzal. hogy csalás történt volna. hogy Eyring az energiát az indukciónak vagy a kozmikus sugaraknak tulajdonítja. nem fogadta el a Sugárzó Energia készüléket. hogy teljesen működőképes és ép. hogy a csövek képezik a Sugárzó Energia készülék lelkét. hogy Pearson nem hitt a Sugárzó Energia készülékben. hanem egyszerűen azért. Davis azt mondta. szinte még jobban. mert olyan nagy előítélete volt egyáltalán az áramforrás létezésével szemben. Ezek működtették a rádiót és közvetítették a zenét. amely az ismert törvények szempontjából ésszerűtlen és ellentmond az elektromosság törvényszerűségeinek. Ezeket olyan eredetűnek . Pearson megvizsgálta a csöveket és jónak minősítette azokat. vagy más szavakkal a műszer ötezerszer nagyobb feszültséget igényelt volna a működéshez. Alátámasztotta. hogy nincs olyan elektromos hullámenergiából származó természeti forrás. Pearson valóban rendben levőnek találta az egész bemutatott berendezést. hogy a találmány lényege a csövek kialakításában rejlik. hogy elfogadja a készüléket vagy annak bemutatását vagy elfogulatlan felismerését annak. nem mintha bármilyen hibát talált volna valamilyen bizonyíték miatt. mint ahogy Moray azt megvalósította. vagyis a szekundér oldalon. hogy az akkumulátor működése mindig egyenáramot ad. ugyanakkor szabványos elektromos készüléket működtet a kimeneti. a millivoltot mérő műszer öt volt határon kisebb eltérést mutatott. továbbá hangsúlyozta az áram nagyfrekvenciás tulajdonságát. mert ilyen energia egyáltalán nem létezik. A készülék működése ellenkezik minden ismert elektromos törvénnyel a bemeneti vagy primer oldalon. Fletcher az akkumulátor működését az Univerzumból származó energiának vélte. hogy ellenőrizze a műszert. Annak feltételezésével. és Moray hangsúlyozta is Davisnek. amit Moray állított. Számára lehetetlennek tűnt. amelyek működése ezen a sugárzó energián alapult. hogy semmilyen szokványos teljesítménymérő sem adna valós értéket a betáplált áramra vonatkozólag. amelynek minőségét a valaha megvalósított legtisztább és legjobb rádióközvetítésként fogadták.

Belenézhettem ennek a doboznak a belsejébe. hogy a folyamat a megfelelő módszerek alkalmazásával irányítás alatt tartható. és felelős voltam a Tribune and Telegram Publishing Company mindenféle villamos jellegű feladatainak megoldásáért. Gunnról. változtatásoknak és a találmány alkatrészeinek kiegészítésének működőképességére és helyességére vonatkozó. akiket illet. Ekkor leválasztotta a földelést a doboz külső részéről. Pyper 1938. mert ez csak annak bizonyítékaként szolgált. és 30 kis. a szobában a dobozhoz csatlakoztatta ezt az ellensúly-antennát. Ezeket a vizsgálatokat a készülék működésének alapjául szolgáló elmélet tudományos helyessége miatt végezték.tarthatta. vagy nem engedelmeskedhetnek ezeknek a törvényeknek. a Sugárzó Energia készülék kísérleti vizsgálataira vonatkozó levelek százai érkeztek. Az a kifogás. tanúként jelen voltam villamos csodadobozának bemutatóján. beleértve az alállomásokat is. 120 voltos lámpát táplált a világításukhoz szükséges energiával. George R. vegyünk figyelembe néhány ezekre vonatkozó levelet. és amikor a résztvevők közül ketten üvegszigetelőkre felfüggesztett földelő ellensúly. vizsgálatokkal. néhány hideg emissziós cső és több kondenzátor volt. Annak kimondása. mert – amint Moray mondta – a csövek alkotják a Sugárzó Energia készülék szívét. a Tengerészeti Kutató Laboratórium polgári alkalmazott tudósáról. hasonló eredményt . december 23-án Moray otthonában. Hayes 1931-ben beszámolt dr. 13 évig alkalmaztak az Utah Energiaszolgáltató és Világítási Társaságnál (Utah Power and Light Company) és minden részlegénél dolgoztam. 1937. az 5 East Sreet 2484 alatt. amelyeket nem nyerhetnek a villamos áram bármely ismert forrásából.antennát feszítettek ki. január 10-én közzétett egy levelet. nagyon is kielégítőnek bizonyult. hogy a Föld 200 000 000 amper villamos áramot állít elő. Felix Frazer az US kormányának vizsgálóbiztosa összegyűjtötte ezeknek a leveleknek egy részét az eredeti okmányokból. Egész életemben villamos feladatok megoldásával foglalkoztam. Több mint 17 évig alkalmazott a Kearns Corporation. és az eredetit aláírta. aki bebizonyította. A tanúként részvevők tollából származó. hogy lehetővé tegye a feltaláló számára találmánya tökéletesítését különböző ötleteinek. míg a szekunder oldalon elfogadott villamos készülékek működtek. amelyből idézünk egy részletet: "Azoknak. ahol nagyfrekvenciás transzformátor. Moray egy antennához és egy földelő vezetékhez csatlakoztatta ezt a dobozt. 137 Mielőtt befejezzük a bemutatókról szóló beszámolót. hogy a csövek használata nagy jelentőségű és alkalmassá nyilvánításuk egyet jelent a Sugárzó Energia készülék elfogadásával. hogy a primer oldalon áram alakul ki törvényen kívül. és olyan forrásokból származóként igazolhatta. Ezeknek a vizsgálatoknak a célja az volt.

hogy sem alulról. majd kialvását okozta." Pyper úr folytatja a bemutató további eseményeinek leírását. Ez után megtapintottam mind a két vezetéket. hogy nem volt semmilyen csalás vagy rejtett akkumulátor csatlakoztatás." A bemutató végeztével Moray mintegy két lábról ráejtett egy körülbelül 3 font súlyú követ a munkapadra. de közreműködésre van szüksége ahhoz. a feltaláló leemelte a két dobozt arról a munkapadról. később az US kormányának munkatársa írta: 139 " Úgy találtam. A bemutató alatt – miközben a lámpák és a készülékek bekapcsolva voltak – rövidre zártam az antennát és a földelő vezetéket. Engineers. Wood. a ház világítási hálózatára kapcsolt lámpáknak a teljesen elkülönített csatlakoztatását azoktól a fényforrásoktól. ahogy a feltaláló végezte azt. Nem éreztem áramütést és mindegyik hideg volt. és elmondta. amelyen azokat elhelyezték. bemutatva. csupán a dobozból származó energiát kapcsolta ki. hogy kereskedelmi vállalkozássá fejlődhessen. hogy a jövetelünk céljához szükséges vizsgálatokat elvégezhessük. Miután a bemutatót befejezték. áprilisában kelt beszámolóban Franklin P. amely esetben a ház fogyasztásmérője semmilyen fogyasztást sem mutatott. Welling. Ez az egyszerű bemutatás azt támasztotta alá. a Wood and Weber Inc. Utah Állam belügyminiszterének 1930. Véleményem szerint a kutatás és a találmányok kidolgozása terén jelentős képességekkel rendelkezik. Minden nyíltan történt és minden működést láttam. hogy a szolgáltatott teljesítmény teljesen a készüléktől függ. és semmilyen kapcsolatban sincs a ház világítási áramkörével. Ekkor villanyvasalót csatlakoztattak a ház villamos hálózatára. A Moray-féle Sugárzó Energia készülékről szóló. zárta a kapcsolót és teljes fényerőre állította a lámpák világítását. ismételt próbát végeztek a teljes házi világítási hálózat lekapcsolásával. októberében írt levelének egy bekezdését. sem máshonnan – az antennát és a földelő vezetéket kivéve – semmilyen vezeték nem csatlakozik. H. hogy biztosíthassuk azoknak. Nem keletkezett szikrázás. aminek következtében a ház fogyasztásmérője a szokványos módon mérte a vasalóba betáplált energiát. . majd az alábbi következtetést vonja le: 138 "A villamos kérdések megoldása terén szerzett tapasztalataim alapján elégedett vagyok magammal. Welling leírta a készüléket és bemutatóját. a mexikói konzul végrehajtotta a rendszer behangolását úgy." Vegyük most szemügyre W. A becsapódás a lámpák egy pillanatig tartó pislogását. hogy ő és Gaxiola úr. A tisztesség és becsületesség hiánya semmilyen módon sem bizonyosodott be.tapasztaltunk. 1933. amelyek a Sugárzó Energia készüléktől kapták a táplálást. hogy Moray különösen nyitott és őszinte volt minden megnyilvánulásában és minden lehetséges alkalmat megadott nekünk. Majd folytatja: "Annak érdekében.

Nyilvánvalóan nagyon sok éven át végzett vizsgálatokat és természetesen teljesen rabja volt a szóban forgó találmány természetébe és lehetőségeibe vetett hitének. ami csak a jövőben elvégzésre kerülő kutatásokkal határozható meg. Először azt mondta. hogy az elektromosság elismert törvényeire alapítva működik. bár tényleg komoly teljesítmény lenne ilyen hullámokat olyan mértékben felerősíteni. a valóságban ez a készülék lényegében igen egyszerű és a magyarázat alapján belátható. és felfűtse a szabványos 575 wattos vasalót. Hayes W. A vizsgálat meggyőzött engem arról. hogy sok bemutatón már mire képes a szerkezet. hogy ő felfedezett valamit az energia természetéről. ami esetleges megoldásnak tűnik. nem próbálok azonban úgy tenni. hogy amit látott az a rádióhullámok felerősítésének következménye. Sok olyan sajátossága van. sem olyasmit. 140 Már tudja. a fény. Ebben villamos áramkörök olyan alapvető elvét alkalmazta. Teljesen meggyőztek arról. hogy magyarázatot találjanak jelenségekre." Most vizsgáljuk meg Murray O. hogy megismerkedtem Moray kozmikus energia hasznosítására kifejlesztett készülékének felépítésével és üzemeltetési elveivel. amely az ebben az irányban történő fejlesztés korlátlan lehetőségére. amelyet – véleményem szerint – nem vettem volna észre. és láttam azokat az alkatrészeket is. A közelmúltban Moray megmutatta nekem a készülék huzalozási rajzát. H. Magyarázat keretében megmutatta nekem az általa használt detektort is. hogy egyszerre hat 100 wattos izzó világításához szükséges áramot szolgáltasson. és bátran elmondhatom. hogy elért néhány olyan eredményt. azonban a valóságban ezek alapvető fontosságúak. Lovesy úrnak 1929. és az eredmények nem beépített. hő és energia termelésének céljaira utal. mint aki a forrás valódi természetét érti. amelyet korábban nem ismertünk. Ennek a készüléknek – amint azt a fentiekben az áramkörökről említettem – számos kis jelentőségűnek tűnő. Nemrég jelen voltam. és amit még napjainkban sem ért senki. de mindössze annyi mondható el róla. hogy a készülék nem beugratás vagy csalás. Bizonyos elméletek vele indultak fejlődésnek. Míg az elrendezés egyszeri ránézésre nagyon bonyolultnak tűnik. amikor egy külföldi kormányt képviselő villamos mérnök számára szerveztek bemutatót az energiaszolgáltató készülékről. hogy semmilyen következetlenséget nem találtam benne. Véleményem szerint ez olyasmi. . és támogattak más tudósokat abban. de a dolog lényegéhez tartozó és elsődleges fontosságú sajátossága is van. ami ne tűnt volna logikusnak és helyénvalónak. október 24-én írt levelét: "Kedves Lovesy Úr. amikor meglátta a készülék belsejét. ha nem hívja fel figyelmemet. indukciósan befolyásolt tápegységektől vagy telepektől származnak. Ígéretemhez híven írásban számolok be arról. amelyekből felépítették.

kijelentette, hogy az nem olyan, mint amit vélt. Számos alkalommal kijelentette: "rendkívül érdekes volt". Ezt a készüléket oly sokszor működtették jelenlétemben különböző időjárási és szezonális viszonyok között, ami tökéletesen meggyőzött, hogy ez az a berendezés, amit feltalálója bejelentett, és kereskedelmi forgalomba hozatala megoldható. Hiszem, hogy Moray
141

fenntartás nélkül mindent elmagyarázott nekem, és biztos vagyok abban, hogy ez forradalmian új és korszakalkotó találmány. Őszinte híve Murray O. Hayes Egy, 1929. október 25-én keltezett mellékelt lapon Hayes tájékoztatja Lovesyt végzettségéről és elért minősítéséről a következők szerint: "A. B. fizikára szakosodva Dr. Harvey Fletcher irányításával, M. S. beleértve az egyetemi fokozatot fizikából és matematikából; Ph. D. geológiából. Öt év az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalának bíráló testületében. A Brigham Young Egyetem fizikai tanszékének vezetője 1922 – 23 között Carl F. Eyring helyettese, befejezve a doktorátus megszerzéséhez szükséges munkát. Hamarosan ügyvédi vizsgát tesz." Rendkívül érdekes a bemutatók eredeti beszámolóit és a róluk szóló leveleket tanulmányozni és olvasni a részletes ismertetéseket arról, hogy a Moray-féle Sugárzó Energia készüléket milyen gondosan mutatták be, vizsgálták, és esetenként szét is szerelték. Még érdekesebb a közelmúltban olyan emberektől származó levelek olvasása, akik látták ezeket a bemutatókat. Némelyek szilárdan kitartottak eredeti véleményük mellett, meglepő pontossággal idézve fel azt, amit látottak. Nagyon elgondolkoztatók mások olyan levelei, akik sok mindent láttak, de sok éve nem volt közvetlen kapcsolatuk. "Nem áll módomban eldönteni, hogy a találmány eredeti-e vagy sem, egyszerűen azért, mert Moray visszautasítja, hogy bárki megtekinthesse, vagy hasonlót építsen", ahogy egy megfigyelő ezt állította. Mások is követik ezt a gondolatmenetet. Mit mondhatnának akkor, ha összehasonlítanák 30 – 35 év különbséggel írt leveleiket. Elfelejtették-e, hogy mi mindent nem láttak, vagy folyamatos külső nyomás befolyásolta emlékezetüket? A Moray-féle Sugárzó Energia készüléket gondosan átvizsgálták és kipróbálták. Kísérleti ellenőrzésnek vetették alá mindenféle fizikai és
142

időjárási feltételek között. Próbák sorát végezték el távvezetékektől sok mérföldre, a világ minden részéből érkező hozzáértő és érdektelen villamos szakemberek és elismert tudósok előtt, akik más magyarázatot nem tudtak megfogalmazni, mint amit a feltaláló eléjük tárt. Azoknak a természeti elveknek és törvényeknek a felfedezését, amelyek érvényesülésével energia fogható be és részét képezi ennek a nagy találmánynak, az

energia e formájával elméletben végzett sok éves fokozott munkája eredményezte. Éppen ilyen könnyen elfogadható lenne az a tény is, hogy vevőkészüléket vagy villamos készüléket szerkesztettek az Univerzumból származó energiahullámok befogására, amint elfogadják a rádióvevőt, ami veszi az elektromos impulzusokból átalakított "audio-hullámokat", amint azt a rádió teszi. Az egyik az elektromos hullámokat mechanikai hullámokká alakítja át, míg a másik az energiahullámokat fénnyé, hővé és árammá. A felhasznált igazságok mind a rádióvevőben és mind e készülékben azonosak. A rádióvevő készülék veszi az ember által továbbított energiahullámokat a környező levegőből és "hanghullámokká" alakítja ezeket, míg a Sugárzó Energia készülék az Univerzumból vesz oszcillálásokat, és elektromos energiává alakítja azokat. Amint az a rádióhullámok vételében van, úgy van a Morayféle készülék esetében is; az áramkör olyan hangolt kialakítású, amely a venni kívánt, meghatározott hullámfrekvenciás "oszcillálásnak" felel meg. A "szelep" jellegű elem, amit arra alkalmaznak, hogy megakadályozzák az energia visszaáramlását a külső áramkörökbe, és kényszerítsék, hogy az energiát szolgáltató áramkörbe haladjon, a találmány részét képezi. A felfedezés olyan ponthoz érkezett, ahol a folyamatos kísérleti bemutatók már nem hoztak értékes eredményeket a készülék működésének bizonyítása szempontjából, és mindegyik új kísérlet a már alaposan dokumentált tények pusztán felmelegített tálalását jelentette. Moray
143

kimerített minden javaslatba hozott vizsgálatot, amelyek mindegyike jegyzőkönyvbe került és mindegyik bizonyító erejű volt. Moray oly sok kísérleti bemutatót tartott és oly sok tényfeltáró nyilatkozatot tett a Sugárzó Energia kutatásának korai éveiben, hogy úgy találta, találmányát olyan helyzetbe hozta, ami veszélyezteti a szabadalmi védettséget és az Egyesült Államok szabadalmi törvényének közösségi használatról szóló 4886. szakaszát. Ez a helyzet vezetett Moray jelenlegi merev magatartáshoz a Sugárzó Energia készülék bemutatásaival kapcsolatban. A Sugárzó Energia készülékkel kapcsolatos felfedezések befejezése terén nagyon óvatosnak kellett lennie, hogy ne idézzen elő közösségi használatbavételt. Azokat, akiknek érdekük fűződik a Sugárzó Energia készülékhez, ne veszélyeztesse olyan bemutatók megtartásával, amelyekkel elveszítheti vagy elveszíthetik a tulajdonjoghoz fűződő igényét. A feltaláló számára néha nagyon nehéz, hogy szabadalmi védettséget biztosítson találmányára, különösen akkor, ha találmánya bármilyen vonatkozásban vitatható, mint a Sugárzó Energia is. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a szabadalom megszerzése jól szabályozott, egyértelmű ügy, azonban az ilyen eljárással összefüggő vörös fonal új és alapvető találmány lebonyolítása esetén szinte hihetetlen olyanok számára, akik nem ismerik az eljárást. Egy szabadalom érvényesítése eljuthat olyan pontig, ahol a finanszírozás rendkívül nehézzé válik, és a feltalálónak nagyfokú bizalmat és felelősséget kell az ügyet kezelő szabadalmi ügyvivőre ruháznia. Az eredeti szabadalom érvényesítésének a Moray Products Company idejéből származó teljesen elhibázott ügyintézést évekig tartott kiegyenesíteni.

Ráadásul az összes egyéb velejáró nehézségen felül a szabadalmi hivatal vitatta a Sugárzó Energia alkalmazására vonatkozó igénypontok jelentős részét annak ellenére, hogy Murray O. Hayes 1937. augusztus 7-én azt írta Moraynak Washingtonból, hogy megvizsgált minden olyan szabadalmat, amelyet a sugárzó energia vételére kialakított
144

készülékekre adtak ki. Legtöbbjük nyilvánvalóan eltérő volt és egyikük sem emlékeztetett – a legtávolabbról sem – a Sugárzó Energia készülékre. Beszámolt arról is, hogy az oszcillátor csövekhez hasonló témájú szabadalom nem fordult elő. Itt, kettő híján, bemutatjuk a szabadalmi hivatal kifogásait. "Az igénypontokat elutasítjuk, mert nyilvánvalóan üzemképtelen készülékre vonatkoznak. Úgy gondoljuk, hogy nem fog érzékelhető áramot szolgáltatni, mert a katódok nincsenek fűtve olyan hőfokig, amelyen jelentős mennyiségű elektron kibocsátására lenne lehetőség" (az ilyen kifogás ma már elavult). Aztán még egy: "A bíráló szerint nincs az elektromos hullámenergiának természetes forrása, és ilyen létezésének bizonyítékát be kell mutatni" (ez a kijelentés szintén elavult napjainkra). Másik probléma került napfényre John Y. Smith úr levele alapján, amelyet Murray Hayesnek írt. Idézzük: Az érdeklődő csoportok egyike korábban bizalmi állásban volt a General Electric-nél, és később a Westinghouse Társaságnál. Majdnem elállt a lélegzetem (Smithé) amikor beszéltem neki Moray félelméről, hogy az előterjesztés ellopható a szabadalmi hivatalból. Azt mondta, hogy ez majdnem annyira biztos, mint ahogy oda küldte. Szerinte az Egyesült Államok szabadalmi hivatala teli van a General Electric, a General Motors és más nagy társaságok alkalmazottaival. Állította, hogy a fenti társaságok kérésére ő is segített ellopni értékes adatokat a szabadalmi hivatalból. Azt mondta, hogy megőrülne, ha megküldené Washingtonnak a készülék leírását, mielőtt elegendően sok pénze volna a teljes befejezéshez és megfelelő befolyáshoz, hogy megakadályozza a lopást. Bevallom, meghallgatva őt, elkövettem azt a hibát, hogy Moray félelmeit kigúnyoltam." Egy bírósági vizsgálatban, amely során a kérdés az volt, hogy vajon egy találmány használata "közösségi használat"!/ vagy sem, vagy a
! / "public use" = nehezen fordítható; közhasznú lehetne a "közhasznú közlekedés" mintájára, de ez nem fejezi ki a kisebb közösségek érdekeit. A további szöveg "act as bar (ügyvédként jár el)" személytelen dolognak (sőt elvont fogalomnak) tulajdonít személyi tulajdonságot a cselekvésben. 145

feltaláló különleges használata csak "kísérleti (tapasztalati) használat (experimental use)" csak annak a ténynek a kérdése-e, hogy minden egyes esetben egyedi ítélettel határozzák meg. Nehéz éles határvonalat húzni a közösségi használat és a kísérleti (tapasztalati) használat között. Senki nem vállalkozhat becslésre, ha a bírósági állásfoglalás jelenhet meg a közösségi használat kérdésében. Moray nem fogja a Sugárzó Energia készülék szabadalmának kérdését a bíróságok kényére-kedvére bízni. A los-angelesi Harris, Keith, Foster és Harris cégtől ifjabb Harris említi, hogy a

és bízott – különösen – Murray O. és elegendő műszaki adat. két feltűnést keltő erőfeszítés volt a Moray Products Company néven ismert vállalat. cikkelyét". hogy részvénytársaságként finanszírozza Moray találmányinak fejlesztését. A közönség számára a Sugárzó Energia hozzáférhetőségében. hogy bírta Moray bizalmát és a közleményeiben megnyilvánuló teljes nyíltságot. Alwine írta: "Most és az ez időt megelőzően rendelkezésünkre áll az összes olyan US és külföldi szabadalmi leírások gyűjteménye. és tegye lehetővé másoknak működőképes minták megépítését. az USA főügyésze maradéktalanul támogatta a bemutatókra és a szabadalmi törvényre vonatkozó nézeteit. veszélyt jelent és a találmányhoz fűződő valamennyi szabadalmi jog elvesztését okozza – lásd az US szabadalmi jogról szóló törvény 4886. Wood. Rendelkezésre áll az alkalmazást megvalósító készülék. A-val. amelyeket rendszerezni érdemes. E. Nem sokkal a társaság megalakulása után Moray felfedezte. Fred Schale az alelnök. Új tudományos elméletek esetében rendszerint ez a szokás. amelyet 1931-ben alapítottak és együttműködött 1939 – 1941 között a Rural Electrification Administrationnal. D. Farnsworth volt az első elnök. A. E. mint bármely más találmány az eddigi történelemben". Hayesben. hogy ezek nem válnak engedékenyebbé az értelmezés tekintetében a következő néhány év alatt. amire ő (Moray) gondolja. Ezekben az esetekben az elmélet ismertté válása gyakran évekkel megelőzi a gyakorlati alkalmazást. hogy arra használták. hogy Moray a Sugárzó Energiához kapcsolódó elveknek teljes közzétételét tegye meg tudományos körökben. Itt azonban egyedülálló helyzettel állunk szemben. C.szabadalmi törvények szigorúbb és szűkebb értelmezésének irányába mennek. hogy a megvalósításhoz egy szabadalom alkalmazását teljessé tegyék. amelyek meghatározzák egy találmány közösségi használatba vételét. Hayes elismerte. Amint az egy korábbi leveléből látható. Moraynak szilárd álláspontot kellett elfoglalnia a jövőbeni beruházók érdekeinek védelmében. amelyet megbízható ellenőrzés alatt kell tartani. hogy Schade úr gyanús céljait támogassa. Moray hitt ezekben az emberekben. Moray . Olyan alkalmazási lehetőséggel rendelkezünk. amíg a szabadalmi hivatal nem engedi meg a Sugárzó Energia készülék használatát. bármely nem kísérleti célú bemutató. amikor Moray kapcsolatban állt az R. A washingtoni szabadalmi ügyvivő. Képtelenség lenne ilyen közlemény keretei között az összes olyan jogi szempontot és finom megkülönböztetést áttekinteni. Addig nem lehetett további bemutatót tartani. 1939-ben. Franklin P. V. akkor ez jelentősebben befolyásolja az emberi faj életét. (Rural Electrification Administration) Mérnökének szavaival: "Ha ez alkalmas mindarra. és Murray O. E helyett mindössze vegyünk figyelembe két véleményt. az R. Hayes a gazdasági igazgató. 146 Néhány tudományos területen működő ember élénken tiltakozott annak érdekében. amelyet az elmélettel együtt fejlesztettek ki. Ezek a személyek szándékosan és csalárdul becsapták a bíróságot a társaságban betöltött helyzetük és befolyásuk tekintetében. Ésszerűnek tűnik. Az 1931-ben alapított nevadai Moray Products Company feladatául szánták azt.

. Eltérések voltak a bizonyos célra felvett pénzösszegek és a ténylegesen felhasznált összegek között. 148 vonatkozó feljegyzésektől. de a bekövetkezett kár túlságosan nagy volt. hogy a részvényeseknek történő beszámolót nem hívták össze a nevadai törvények szerint. amíg elképzelhetőnek tartották. augusztus 21-én kiállított 3. amely igazolta volna. 1931. Hites könyvszakértő beszámolója a társasági tulajdonban levő pénzeszközök közönséges sikkasztását mutatta ki. hogy kártalanítsák Moray-t a perköltségek tekintetében. de a kiadás tényét igazoló számlák hiányoztak. bírósági határozat alapján. Rövid leírása – levelekkel szemléltetve – annak. hogy Moray óvatosan járt el. hogy elzárják Morayt a saját találmányára ! A kiadó lábjegyzete: feltételezés az ügyről. mégis megkísérlik még öt éven át a társaság megmentését. amikor ő és cinkosai nem tudták megvalósítani azt a célkitűzést. de ez nem sikerült. Egy. A szabadalmi hivatal visszájára fordította ezt a kísérletet. További végzés szólt arról. Nem lehet csodálkozni. az Egyesült Államok szabadalmi hivatalának eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatban megkísérelték. A történet egyre rosszabb azzal. minden jegyzőkönyv tartalmazza ezt. Farmsworth és Murray O.bírósági eljárást kezdeményezett 1932-ben és megkísérelte a társaság megmentését. A kiadásokat felsorolták. Szerencsére Hayes a neki bemutatott részletek némelyikét figyelmen kívül hagyta. mint a Moray Prodicts Company tisztségviselői. Három olyan emberrel állunk szemben. hogy a pénzt miként költötték el. Farnswortht és Hayest elbocsátották a társaság igazgatói beosztásából 1932. június 11-én. A tanúk padján azt állította a nevadai Renoban. hogy ő és társai megkísérelték egy. júliusában – több mint egy hónappal az után. az üggyel foglalkozó nevadai ügyvéd szavai szerint " a társaság tisztségviselői részéről 147 az egész ügy az alattomosság és a rosszhiszeműség megnyilvánulásának példája volt ". hogy előállítsák a Sugárzó Energiát.! Tény. Hayes. 1932. Schadet.000. a szabadalmi iratokban leírt készülék összeállítását. akik szándékosan hamis tájékoztatást adtak valódi céljaikról addig.000 dolláros csekk mellett semmilyen olyan bizonylat nem volt. V. de a pénztár üres volt. amikor a valódi helyzetről jogszerű bizonyíték került birtokába. hogyan csapta be Murray Hayes úr Morayt a találmányának értékesítésére szervezett társaságban. hogy a társaság irányításának jogát magukhoz ragadhatják. és a részvényeket nem megfelelően bocsátották ki. John Belford úr. hogy Moray nem volt felelős. hogy a bírósági ítélet nyomán eltávolították őket hivatalukból – D.

hogy csak azt ismételjem meg. ami nem áll addig rendelkezésünkre. "Kedves Carmody úr. keltezéssel. támadásaik személyes természetűvé váltak Morayval szemben. Még nem készültek fel." A nagyon sok bíztatás után. bár nagymértékben elismerik javaslataival tanúsított segítőkészségét. hogy minden szükséges szabadalmat kiadjanak. hogy abban ennél valamivel több megvalósításáról van szó: ez néhány hónap munkát ad nekem. akkori hivatalnokának írt 1939. E. 149 Mindannyian nagyon elégedettek voltunk érdeklődésének megnyilvánulásával és annak a kívánságának kifejezésével. A. a közreműködésről műszaki . Amikor minden jogi intézkedés ezek ellen az emberek ellen fordult. és ez alkalmat ad. hogy a Sugárzó Energia közösségi felhasználásának tényleges bevezetésében segítséget kíván nyújtani. Szeretném kifejezni hálás köszönetemet azért a sok szívességért. hogy megtegyék a szabadalmi védettségre vonatkozó jogaink felhagyásával járó lépést. de nincs pénzem ennek elvégzéséhez. hogy tétováznak elkötelezzék-e magukat a "közhasználatra" vagy "értékesítésre" a közeljövőben. Ugyancsak nem teljesen elégedettek azzal. hogy aprólékos vizsgálatra beterjesszem Sugárzó Energia készülékemet a vezetése alatt álló személyzetnek. mint amennyire hinni szeretnénk. hogy továbbra is megoldatlan marad akadályaink nagy része. amíg a szabadalom helyzetét megfelelően nem rendezik. hogy javaslatai a szabadalommal kapcsolatban még mindig sok munkát kell végezni. A kormányzat meghívására 1938. hogy a tervezett bemutató nem tartalmazná a "közhasználatot" megvalósulását. és a helyzet elegendően bonyolult ahhoz. és sok pénzt elkölteni. nyarán Moray utazást tett Washingtonban. Ahogyan javaslatát elemezték. Carmodynak. és segítséget ad az Igazságügyi Minisztériumnak adott ajánlása. a washingtoni R. úgy tűnik.nehogy ismét veszélybe sodorja saját magát és Sugárzó Energia ügyét. amint azt március 3-án kelt levelével világossá tette. elején. Más szavakkal. attól félnek. amelyek ígérik. Társaim attól félnek. Ezt másik utazás követte 1939. Aligha vagyunk messzebb a dzsungel-viszonyoktól. és javaslatának jelenlegi elfogadása súlyosan megzavarhat egyes olyan folyamatban levő eljárásokat. amelyet a jóhiszeműségről. amellyel Ön és kedves beosztottjai körülvettek engem washingtoni utazásom alkalmával. és hogy javaslatai nem alapozzák meg az "értékesítést" a jelenleg érvényben levő törvény értelmezésén belül. március 17. Idézünk a levélből. Tekintsük át most a Rural Electrification Administration (Vidéki Villamosítási Hivatal) és Moray kapcsolatait. amit már korábban elvégeztem. amelyet Moray John M. Tájékoztattam nyugati üzlettársaimat és megvitattam velük az Ön február 25-én kelt levelében előterjesztett javaslatait úgy. hogy tovább vihetnek bennünket az úton.

hogy Moray Oroszország felé terelte az ügyeket. ami kapcsolatban van a fenyegetéssel. amely kifejezte abbeli félelmeimet. mert közülük egyes résztvevők állították. A-val az volt. M. hogy tanácskozzon velem munkámról és legyen a testőröm. az R. és ezt meg kell mondani neki. A. A-val kapcsolatban voltak. A. E. hogy ez elég nagy forrása a sugárzó energia biztonságos és megfelelő módon megvalósuló hasznosításához. Idézünk Moray egy beszámolójából. akkor nagyot hibázik. A. Nem sugalljuk. Kifejeztem félelmeimet némelyik társamnak Salt Lake Citybe visszaérkezésem után 151 1939. Moray felépített egy új. E. További pénzügyi támogatás ígérete hangzott el olyanoktól. és ez aggasztott. azonban Moray 150 elhatározta. Ha ezt teszi. és én ténylegesen meg is mondtam nagyon sok alkalommal. március 27-én: "Az egyetlen dolog. amíg Moray megszabadult attól az adósságtól. úgy látszott radikálisokkal. Amint kijelentették. A megállapodás az R. hívott be az ügybe tudományos szakértőként. hogy a sugárzó energia kereskedelmi forgalmazhatóság szintjére jusson. február elejétől: "kezdtem félni – személyes kapcsolat miatt – attól. akit az R. Arra a levelemre adott válaszként. E. kivéve néhány reakciós kört". a megállapodás az R. Ez sohasem valósult meg. Az R. akik az R. Ennek fejében Moraynak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni. javasolta programba abban a reményben. hozzájárulásából egy árva centet sem használtak fel Moray épületeihez. amelyet kamatostul visszafizettek. Rájöttem. Szóval. mint amennyiről a legcsekélyebb elképzelésem is volt. hogy az úgynevezett radikálisoktól nagyon félnek nyugaton. Frazer. A. hogy Moray politikai nézeteltérései kiterjedtek a washingtoni összes R. Következésként a laboratóriumi épületben felmerülő számlák jelentős része kifizetetlen maradt. hogy Washington több radikális vont be az ügybe. hogy bekapcsolódik az R. saját forrásból fizetett a laboratóriumért. valamint olyan tudományos műszerek kölcsönzésével. amelybe ez a kaland került. A-ban érdekelt magánszemélyek kölcsöneiből. és ezeknek a kötelezettségeknek a kiegyenlítése Morayra hárult. 1949-ig tartott. nem beszélhet vagy írhat bármi. fizetési listájára tanácsadó mérnökként 25 dollár napi díjazással. E. E. E. liberálisokkal és amik . februárjában és később így tájékoztatott dr. képviselőre vagy csak az előadókra. E. 20 helységből álló laboratóriumot olyan. 1939. A-val véget ért. Moray felkerült az R. A. E. E. de jelenleg nem kelt ijedelmet keleten. Nem sokkal korábban azonban Moraynak kétségei támadtak néhány kormányzati közreműködőt illetően. hogy a megfelelő szabadalmi védettséghez ők szolgáltatnák a jogi segítséget és tanácsadók rendelkezésre bocsátásával a műszaki segítséget.tanácsokkal és a megfelelő szabadalmi védettség biztosításáról Igazságügyi Minisztérium segítségével kapott. amiről J. hogy a Sugárzó Energia témában liberálisokkal és radikálisokkal vagyok körülvéve – amivel nem lehet megbékülni – Frazer a következőt írta nekem 1939. amelyeket – amikor a megállapodás véget ér – a kormánynak vissza kell szolgáltatni.

amelyben a Moray-féle germánium/hasadásos szelep van. mielőtt megállíthattam volna. amikor ismét folytatta próbáit és kísérleteit. Frazer kijelentette. hogy már nem maradt hátra semmilyen elvégezni való próba" (tanácsot és javaslatokat kapott azokra a próbákra. a Columbia University két tudósától). Moray mintegy egy hét múlva visszatért Utahba és Frazer 1939. áprilisban az Egyesült Államok kormányának hivatala saját elhatározása alapján kiküldött egy úriembert Salt Lake Citybe. közölte "addig folytatom a próbákat. hogy én is menjek Kaliforniába. Frazer azt mondta. Több fényképmásolatot adott nekem. Ismét Moray jegyzeteiből idézünk: "Frazer eljött Salt Lake Citybe és megkezdte Morayra és a Sugárzó Energiára vonatkozó vizsgálatait." Kaliforniában további megbeszéléseket tartottak. Mindössze azt az igényt támasztottam. hogy ne legyen alkalma további kísérletekre. amelyeket a Sugárzó Energia készülékről készített. Azt is kijelentette. hogy ne mondhassák meghamísítottam az üveget. akit Dr." "Frazer visszatért Kaliforniába és ismét megkértek engem. amit a kormányzat részéről bárki tőle valaha is kérhetne. hogy ezekhez a próbákhoz az üveget a kormányzat bocsássa rendelkezésemre. közvetlenül az előtt.ből. Míg Kaliforniában megemlítettem a "Jensen" próbát. hogy kövessem őt. Az alábbiakat az 1939. és "merész terveikkel" és "ez az ember közülünk való. Frazerként mutattak be nekem. különösen a Sugárzó Energia táplálású rádióról. hogy elektromos szakember. Miután több hetet töltött el ezekkel a próbákkal. titoktartásra esketve kifejezésre juttattam iránta tanúsított . és írott jelentéseket gyűjtve washingtoni feletteseinek teljes két hónapot töltött Moray laboratóriumában. Elintéztük. ahol a Sugárzó Energia árama áthaladt a 1⁄4" vastag sík üveglapon és a készülék zavar nélkül működött az árammal még akkor is. Tizenkét üvegtáblát használtunk és az áram áthaladt ezen az üvegen és a készülék úgy működött. Azt mondták. Ez az úr naponta sok órán át foglalkozva kísérletek végzésével és fényképeket készítve a Moray-féle Sugárzó Energia találmányról. mintha nem lett volna – sorba kötve – üveg az áramkörben. hogy ha alkalmazhatná az "üveg" próbát. hogy Frazer elutazott Salt Lake. ezért azt kívánom. és nem fogunk kérni újabb vizsgálatot". hogy Los Angelesbe menjen. Frazer fogott egy kalapácsot és rávágott a Sugárzó Energia készülékre. ez volna mindaz. amíg teljesen elégedett nem vagyok. hogy "elég. áprilisban és májusban felvett jegyzeteimből másoltuk: 1939. hogy amíg rendelkezésre áll a készülék. Egyszer. hogy árammal lássa el a rádiót. májusában jött 152 vissza. és azt nem érzem. hogy elvégezhesse az üvegpróbát. amelyet arra használt. hogy bár tenné tönkre az átkozott készüléket. mondván "most már nem akarok további próbákat". míg amaz nem" beszédeikkel vagyok körülvéve. amikor az üveglapon haladt át. amelyeket el kell végezni. kísérleteket kíván rajta végezni. Ezeket az utazásokat az Egyesült Államok kormánya fizette.vannak. hogy Kaliforniába kell mennie és az a kívánságuk. Két hét után közölte.

Összehoztak Oroszországból érkezett képviselőkkel. mint öt évig működik még Európában. ez magáért beszél. kedd reggel a Salt Lake Tribune második oldalán Thomas D. amelyeket a REA-nak kölcsönöztem. mert rövidesen mindenki a kormánynak fog dolgozni. valaki. nem vész el a földről. hogy az a kormány. aki hisz törvényeink erejében. "A farm villamosítás igaz barátainak – mondották a házban – szembe kell nézniük a ténnyel. Azt mondták. Kansas) a vidéki villamosítási hivatal kivizsgálását követelte. beleértve a szabadalmi törvényeket is. aki hisz az Egyesült Államok törvényeinek folyamatosan érvényesülő erejében és védelmében. hogy ez a szövetségi ügynökség egy csapat kommunista kezébe került. Moray 1940. Később ezt írtam: "Bárcsak ide jönne valaki kormányunktól. hogy ilyen mélységig megismerkedjen szerkezetükkel". hogy idézze "a merész tervünket". akik nem haboznak megakadályozni a nemzetvédelmi program megvalósítását politikai . hogy ezekről részletrajzok készítését is megengedtem szabadalmi célokra. és aki nem a "nemzetünk szerkezetében remélt változásért" él. Winter (republikánus képviselő. figyelmen kívül hagyva minden szabadalmi védettséget és szabadalmi törvényt – a következőket mondta: "két évvel ezelőtt azt nyilatkoztam. amely azt az érzést keltette bennem. december 2-án. Winter képviselő REA-ra vonatkozó megállapításait olvashatták. társutasokéba és politikai besurranó tolvajokéba. és bízik '76 szellemi elveinek megmaradásában. valaki.bizalmamat. ha a szerint járok el. hogy jobb. ahogyan elmagyarázták. Nem bízom az ország törvényeinek védelmében. hogy hajtsuk végre azt. aki hisz abban. hogy a demokrácia valószínűleg kevesebb. Woods és mások elvártak tőlünk. mert szerinte "akadályozza a nemzetvédelmet fizetett szabotőrökre jellemző módon". hogy beszéljenek velem. akinek nem csak alkalmi időtöltést jelent. 154 1941. így maradjak kormányzati alkalmazásban. amit az REAtól Felix. December 1-én Thomas D. amelyért Washington és Lincoln kiállt. ahogy azelőtt. hogy nem hibáztam a REA-val kapcsolatban. és a bomlási folyamat – mint itt – valószínűleg öt évnél tovább nem tart. és átadtak ezeknek az embereknek egyes olyan iratokat. mert kutató munkám egész ideje alatt csak egy másik tudósnak engedtem. Amint akkor írtam "gondolom. közölve vele három Sugárzó Energia csőre 153 vonatkozó részletet oly mértékig. és fel kell ismerniük." Más szavakkal Amerikát mintegy öt éven belül az úgynevezett "liberálisok" (számomra kommunisták) fogják irányítani: ezért munkám sikerében csak a velük való együttműködés esetén reménykedjek. áprilisában a következőket írta: "Egy volt magas rangú kormánytisztviselő nekem írva – megkísérelve.

Morayt nem lehetett megfélemlíteni. akiknek az indítékai teljes joggal megkérdőjelezhetők. különösen a Sugárzó Energia területén. februárban megszűnt. Az atom és nukleáris fizika nagyon sok manapság elfogadott területét Moray már a harmincas évek közepén körvonalazta. hogy áttérítsenek. 155 Az együttműködés 1941. hogy meg lehetne szüntetni a rakéták iránti igény legnagyobb részét. aki nem követte Winter képviselő által említett személyeket és kilépett a REA kötelékéből. néhány százezer dollárt ennek az embernek a rendelkezésére bocsátva hiszem. amit el akartam érni a Sugárzó Energia készülékkel kapcsolatos munka keretében. 1959. Craig. az új 20 helységes laboratóriumi épülettel egyetemben (amelyet Moray fizetett nem a REA) nagyon kevés időm volt e rövid hónapok alatt arra. mintegy 20 éve ismerem Morayt. hogy "egy legyek közülük". október 16án írta: a Sugárzó Energia kifejlesztése olyan lassú munkaigényes feladat volt. Miután Morayt meglőtték. hogy Moray számára nyújtott segítőkéz többet tud tenni a világ feszültségének megoldásában. Dr. kamatok. amelynek keretében az egyik legnagyobb nehézséget az okozta. hogy egymaga próbálja némelyik ötletét és találmányait elfogadtatni. Akiknek érdeklődést kellett volna tanúsítani. hogy adja át a Sugárzó Energia találmányt olyan embereknek.elméleteik fenntartásának és a fizetési listán elfoglalt helyük állandósításának érdekében. Természetesen nem vitatták munkájának alapját sem. Ismét Dr. és azt figyelhettem meg. beleértve a spiritiszta találkozók vizsgálatát is. a REA későbbi helyettes vezetője. mint egyre nagyobb és nagyobb fegyverzetek hadrendbe állítása. hogy hossztávú megtérülésre összpontosítottak volna. beleértve egy súlyos lőtt sebből való felgyógyulásomat is (Morayt laboratóriumában 1940. amikor is a Moraynak kölcsönzött tudományos berendezést visszaadták a kormányzati szervezetnek. A tiszta kutatási tevékenység sikeres kereskedelmi folyamattá alakításához idő és pénz szükséges. Természetesen ez az én saját elképzelésem a kérdésben. az azonnali megtérülés gondolatával voltak elfoglalva ahelyett. hogy megvalósíthassam azt. ami ott a dolgom volt. november 14-én írta: "Hadd mondjam el. mint pl. Alkalmanként megpróbáltam segíteni felhívva kormányzati személyek figyelmét munkájára. Robert Craig. Természetesen egy ilyen hosszú időszak alatt nagyon sok kérdés kerül előtérbe. a dolgok még rosszabbra fordultak. különösen az utóbbi. a jogok védelme. március 2-án meglőtték). 1956." Ismét idézzük Morayt: "A REA folyamatosan Kaliforniába küldött többféle indokkal. Ráadásul mennyire haladhat előre ilyen nagyságú bármilyen tudományos kutatás 25 dollár napidíjból és néhány tudományos műszer kölcsönzéséből. amelyek meddő hatékonyságúak és senki nem bánja. Miközben milliókat költhetünk el rakétákra. de meg vagyok győződve. stb. de nem jártam sikerrel. hogy megvédjenek minket a telepítésük . hogy Moray teljes egyedül állt szemben a feladattal. erőfeszítésükkel. Mindazzal. fizetve ezeket a kirándulásokat a REA.

Ez tenyésztő vagy öregítő folyamat. hogy erőforrásait és idejét teljes mértékben a Sugárzó Energiának szentelhesse. ami a mesterséges radioaktivitás tanulmányozásába ágazik. Az 1000 Ängströmtől 10. személyes ismeretségünk révén Dr. Morayról szerzett tapasztalataim alapján. Ezt a kutatást kiterjesztette nagyszámú elem atommagjának átalakításáig és hasadási reakciójáig saját tervezésű különleges csövek alkalmazásával úgy. A REA epizód óta Moray sok más területen kidolgozott találmányra összpontosította energiáját azért. A következőkben levelek különböző személyektől. hogy itt van egy egyedülálló szellem és képesség. 1922-ben megszakadt a kereskedelmi villamos mérnöki tevékenység és teljesen a tudományos kutatás felé fordul 1926-ban megindult a radioaktív anyagokból kiinduló sugarak kutatása különösen a délkeleti Utahból és Kolorádóból származó nagyfokozatú kornotittal. hogy megfelelő pénzügyi keretet biztosítson. 1932. 156 Biztosíthatom önt. de mindig azzal a céllal. amelyben egyik szennyező anyagot sem . amit megéri fejleszteni". 2. 3. 1. és a neutronbombázás megvalósítsa a fentebb említett mesterséges átalakítást. 25 Utah történelme. Utah kiváló emberei 157 1905-ben kezdődtek meg a kísérletek az akkor vezeték nélkülinek nevezett és egyéb villamos készülékekkel1907-től napjainkig kísérleteztek a nagyfeszültségű és nagyfrekvenciás váltóárammal és a fénysugarakon túli sugarakkal.5 Ängströmig terjedő tartományba eső és azon túli sugarak tanulmányozása 1939 óta tart. Chicago és New York Híres utahi emberek 4. Az egyik anyag – állítja a jelentés – mesterséges termék lehetett. Csatolt összefoglalás A következő közleményekre történik hivatkozás: Ki kicsoda a műszaki életben. A minta tisztasága mintegy 85 % U3O8 egyenérték volt. hogy gyorsan mozgó alfarészecskékkel bombázást hozzon létre. 1923 – 24. Ebben a kutatásban találtuk és AEC tisztasági vizsgálat jelentései mutatják "A minta urániumdioxid fúziónak tűnik". kiadta az Amerikai Történeti Társaság.elmaradásának következményeitől.

hogy bizonyos dolgok megvalósíthatók. szénben és olajban rejlő természetes erő hasznosításának 159 módszereit és eszközeit. Apránként és fokozatosan előrehaladva. mint amilyen a kerék. amelyeket követett a villamosság munkába állítása annak legnyersebb formájában. amelyet széles körben elleneztek. és hogyan győződhetünk meg arról. csakúgy. A telefont 60 évig. mindig követve a fejlődés folyamatainak természetes irányvonalát. A Sugárzó Energiával folyamatosan haladunk előre. az emelő és a csiga. A "hit" erejével összekapcsolódó alkotó képzelet tekinthető felelősnek az energia szabad átvitelét megvalósító közhelyek legegyszerűbb alkalmazásáért és felfedezéséért. és a végső kialakítása eredmény tekintetében? Honnan tudhatjuk. Vajon statikus ez az energia. hogy ténylegesen szavatolja a sikeres végkifejletet? Válasz: Az első lépcsőfok – szinte minden következmény vállalásának folyamatában a "hit" abban. amelyek a Sugárzó Energia kereskedelmi alkalmazásához vezetnek? Ez puszta feltevés dolga vagy az utolsó 35 év kutatási és fejlesztési eredményeinek beteljesülése. elterjedt és gazdaságosabb használata miatt sikeresnek bizonyult az "egyenáram" korlátozott felhasználhatósága miatt.távolítják el. születésnapján): "Nem sok emberöltő telik el és a gépeket az Univerzum bármely pontján hozzáférhető energia fogja hajtani. amely elegendően világos és megvalósítható alapot teremtett ahhoz. néhány merész úttörő kigondolta a fában. hogy a további fejlesztés ténylegesen előállítja majd azokat a körülményeket. 158 HATODIK FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁS Kérdés: Van-e bármilyen kérdés a téma további kutatásából és fejlesztéséből származó gyakorlati tulajdonságokkal kapcsolatban. a rádiót 157 évig tartották vissza felfedezésüket követően. akkor reményeink hiábavalók. akadályozni. vagy büntetlenül gátolni. 77. ha . mint a gyakorlati megvalósítású és elegendően gazdaságos Sugárzó Energia készülékeket és módszereket. A "váltóáram" alkalmazása. nem törődve az akadályokkal. vagy kinetikus? Ha statikus. amelyet senki és semmilyen erő sem képes visszatartani. Fokozatosan közelítjük az "utolsó határnak" tűnő állapotot a korlátlan egyetemes energia felismerése és alkalmazása terén. mint ahogyan nevezzük jobb megjelölés híján. Sugárzó Energia Nikola Tesla az elektromos varázsló és a váltóáram feltalálója 1904-ben azt mondta (és megismételte 1933-ban. Az évszázadok folyamán minden fontosabb és kisebb jelentőségű fejlesztés a haladás valamennyi fokozatában igazolta ezt az alapvető igazságot.

„nem tudom” és megmagyarázzuk. amit teszünk. Látható sugárzások mindig nagyon vonzották az ember kíváncsiságát. míg a kisebb energiák nem hatolnak be az egy hüvelyknyi vastag ólomba. és itt kap jelentős szerepet a Hogyan és Miért. mi ezt mondjuk és bizonyítjuk azt. A látható fényt minden olyan anyag elnyeli. vagy amelynek nincs változó mértékű homályossági jellemzője. vagy nem tudunk. Ezt is mondjuk. amely nem átlátszó. a Kozmosz láthatatlan sugárzásai– miközben ezek fontos szerepet játszanak életünkben – egész mostanáig nem keltettek komoly figyelmet. Ezek a sugárzások széles frekvencia-tartományban léteznek. A szélsőségesen nagy energiájú gammasugarak áthatolóképessége nagy. Minden sugárzás – az energia-spektrum egyik végétől a másikig – nagymértékben különbözik. Komoly. A napból és a Kozmoszból jövő láthatatlan kisugárzás életünkben nagyon fontos szerepet játszik. hanem arra az energiára.. hol a Kozmoszból származó energia nem játszik lényeges szerepet? Ma esti érdeklődésünket azok felé a sugárzások felé irányítjuk. hogy mikor tudja az ember berendezéseit a természet saját meghajtó művéhez csatlakoztatni. mélytengeri hal világító szervei. józan és rendszerkövető kutatás. foszforeszkáló hús. a hegyek is. miért nem tudjuk. Henry Moray előadásában T. . Az alfa és béta részecskéknek nagyon kicsi áthatoló erejük van. Vagy tudunk valamit. Meg tudjuk nevezni létünk bármely olyan részét. és mindazok számára is. Minden területen fontos ennek az energiának a hasznosítása az ügy fejlődésében és az erők evolúciójában. HENRY MORAY 1962. Másrészről a hideg fény. Következésként a legnagyobb fokú bizonyossággal folytatjuk az előrehaladást. szentjánosbogarak és parázsló kukacok vannak a jól ismert természeti csodák között. Ez 160 számunkra fontos következményekkel jár. Nikola Tesla nem hivatkozott az úgynevezett atomenergiára vagy nukleáris energiára. amely a külső űrből bombázza a Földet. és mindegyik frekvenciának megvan a maga független "lebegési frekvenciája (beat note)".kinetikus – és azt hiszem tudjuk – akkor csak idő kérdése. amelyeknek évek óta a Sugárzó Energia nevet adom. Így elérve a második fokozathoz. Foszforeszkáló fa. Hosszú idővel ezelőtt feladtuk a vágyálmok megvalósításának ötletét. JANUÁR 23-án a Valley State Collegeban tartott előadásában így foglalta össze szabadalmát:. A rádióhullámokat a sűrűn szőtt fémernyő vagy hasonló anyagok. Tudva azt. létfontosságú fejlesztések. 1914-ben T." Mellesleg. már nem kell semmit sem elhinnünk a lényeges végeredményre vonatkozólag. akiket érdekelnek ilyen világméretű jelentőségű. fejlesztés és kísérletezés nagyfokú kitartással és szinte emberfeletti áldozatok vállalásával kapcsolódva előbb vagy utóbb a bennük foglalt egyetemes elvek és energiák "végső megismeréséhez és tényszerű bemutatásához és valós alkalmazáshoz fog vezetni.

hogy átalakítsák az anyag kinetikus energiájának ismert állapotába. beleértve ebbe a fény véges sebességét is. A sugárzó energia érzékeléséhez vagy áttöltéséhez a szükséges. hogy interferencia jelenséget mutasson. amelyeket és társaim képesek voltak bebizonyítani saját maguk és száznyi más elfogulatlan gondolkodó megelégedésére. az energia nagyon érdekes állapotába jutna. Amint azt előzőleg említettem. A Sugárzó Energia az a kifejezés. Szándékunk érdeklődést kelteni ez iránt az energia iránt. erre a példa. amely a Kozmoszból származó energiát befogja és hozzáférhetővé teszi a kinetikus energiát. mint a betekintés a Kozmosz bizonyos erőinek a nagy energiaszintjébe. Tesla az energia-frekvencia nagyon magas fokát érte el kísérleteiben. amely – amint Dr. és különösen arra. de felhívom figyelmüket bizonyos olyan ismert tényre. amikor az ember megtette első korszakalkotó felfedezését. Ha két vagy több rezgést lecsökkentenék a tökéletes rezonanciára.161 Nem kísérlem meg elmondani ma este azt. amelynek létezésére egyetemlegesen csak mostanában hívták fel figyelmünket. Marad az a tény. Ez az átalakítás az energia-megmaradás törvényének engedelmeskedik. Bizonyos megállapításokat teszek és megemlítek más olyan tényeket. Az idő nem teszi számomra lehetővé. amely szerte a világűrben létezik. amely teljesen és egészében áteresztő lenne energia- . amely lehet megfelelő akár nem a rádióhullámoknak. amely lehetetlen hőstett. A rezonancia egyik előfeltétele az. Ma este nem fogom megkísérelni semminek a bizonyítását. Nikola Tesla mondotta – a "kinetikus energia". nem régen volt. amit már úgyis tudnak. létezik attól az időtől. amely szerint a Mindenségből áramló sugárzó energia. hogy egy szerkezetet fejlesztettek ki és megfelelően megvizsgáltak. stb. Nincs olyan ismert szubsztancia. a gamma sugarak. mert az elektromos hullámenergia természeti forrása ismeretlen volt a vizsgáló hivatalnok számára. A hullámmozgás bármely formájára megtehetik. Valójában senki nem tud bizonyítani semmit azoknak. Minden sugárzás interferencia jelenséget mutat. Sugárzó Energia mozog szerte a világűrben véges rögzített sebességgel. amely számomra Moray egyesített csillagterének energia-koncepcióján alapul. a látható fény. Dr. sebességére 162 vonatkozó elméletnek. Az ilyen ellenvetés hasonló ahhoz. A hallott jelek. amikor két azonos frekvenciával rendelkező hangvillát (rezgőkört) összeütnek.egységek száma egyenlő a megjelenő helyzeti vagy kinetikus energia számával. hogy megragadják a Kozmosz energiáit. akik nem tudták bebizonyítani az ügyet saját maguknak. hogy az USA Szabványügyi Hivatala tagadta ezeknek az energiáknak a létét. Kiegészítő ismeretet a "The Sea of Energy in which the Earth floats" című könyv részletei adnak. hogy a Sugárzó Energia felfedezéséről sok szempont ismertetését megkíséreljem. amely.

és az energia-átalakító évszaktól. Az energia-szerkezetnek ez a típusa alkalmas a nagyfrekvenciát – a kozmosz magas értékét – kinetikus sugárzássá.kisugárzással szemben. mint a levegő vagy plazma. Nyilvánvaló. Teljes terheléssel üzemel folyamatosan napok óta mechanikai alkatrészek nélkül. amely ellenőrzött frekvenciánál oszcillál. amelyen az energia átalakítható anyag segítségével: (1) (2) (3) véges anyagtömeg áramlásával vagy mozgásával. amely ekkor megakadályozza a visszaállást vagy az energia visszatáplálását a megelőző fokozatból. vagy a mozdony meghajtó rúdja. amint azt egy pillanattal előbb a rugalmas anyagokra állítottuk. amit külső áramforrással úgy gerjesztenek mint két pont között levő potenciál-különbséget. amíg az oszcillálás a Világegyetem energiáival harmonikus kapcsolatban nem marad. kisugárzó anyagokkal. Ezek az oszcilláló lüktetések vezetnek minden következő fokozatba. Legalább három út van. a hullám-mozgással olyan elasztikus vagy rugalmas közegben. és amelyet ismét a Kozmosz energiájával . a Kozmoszból érkező energia-oszcillálással életben tartva. Az üzemelés elmélete alapvetően a következő: Szinkronizálással végzett oszcillálás kezdődik a szerkezet áramkörének első fokozatában. Az elnyelés mechanizmusa fontos dolog a Sugárzó Energia befogásához. az űrben. Az áramkört ekkor szinkronizálással egyensúlyba hozzák addig. Ezek a tulajdonságok a Kozmoszból származó sugárzást használó energiaátalakítókat elsődleges oszcillátorokként alkalmassá teszik arra. hogy a Világegyetem oszcillálásaival rezonanciában és szinkronizálásban. A sugárzás hullám. Ilyen energia-szinkronizátor vagy -átalakító már épült. a föld felszínén. A harmonikus kapcsolatot erősítő művelet az oszcillálás amplitúdójával addig nő. mint a tenger. amíg a lüktetési csúcs különleges érzékelőkön vagy katódcsöveken keresztül "nem jut túl" a következő fokozatba. nappaltól vagy éjszakától viszonylagos független helyzetében üzemeljenek. használható frekvenciává és feszültséggé átalakítani szinkronizálással. hogy ilyen rezonátor a hatékony üzemelés lehetőségeit veti fel a Föld légkörében mozgó járművekben. a vízen és a víz alatt folyamatosan nagy teljesítményszinten.elmélete a jól ismert és felfogott hullám163 mozgás alapelvén nyugszik. vagy a mágneses térben forgó anyag mozgása.

feszültségnél és áramerősségnél – különleges rezonáló oszcillátorok segítségével. A kondenzátor így többékevésbé ismét feltöltődik ellenkező értelemben. és így tovább. Ha a szerkezet működik és energiát ad le. az energia oszcillálása addig folytatódik. majd újra töltődnek és kisülnek lassan addig. és fokozatosan visszanyeri természetes állapotát. amikor az elektromosan töltött kondenzátor különlegesen nagy frekvenciás csövön át kisül. vagy különleges oszcillátorokkal felhasználják az energia továbbítására az áramkörben. amit környezetével elektromosan semleges . a második fokozat vezet a harmadikba. amíg a kondenzátor kisülése befejeződik. Ezt a terhelést 1⁄4 watt kimenetig lehet fenntartani. amelyek e szerkezet sikeres működésének kulcsai. A Világmindenség összes plazma-energiájának rugalmas merevsége és sűrűsége van. és – amint az előbb állítottam – ezt a tevékenységet vég nélkül életben tartják nem az erővonalak mechanikus átmetszésével. amíg ez a kapcsolat megmarad. További fokozatok kapcsolódnak be. A nagyon nagy dielektromos képességű kondenzátorokat sugárzó 165 energiával töltik a Világmindenség plazmájából és kisül megfelelő impedanciájú.164 mindig jelenlevő harmonikus kapcsolat erősít. az. mint kinetikus energiát továbbítják a készüléken keresztül. Az első fokozat vezet a második fokozatba. hanem a létrehozott rezonancián keresztül a Világegyetem erővonalainak oszcilláló áttörésével. Ha egy rugalmas anyagot a feszültségnek tesznek ki és egyszerre szabad lesz. amíg az eredetileg tárolt energiát. és az első energiaáramlást egy visszáram nem követi. és a szerkezet oszcillálását szinkronizálják a Világegyetem oszcillálásaival. második kisülés keletkezik második visszaugrás kíséretében. Közönségesen mondva egy irányban folyamatos az áram útja addig. Az anyag lassan visszaáll feszítéséből. vagy amíg nem nyernek megfelelő teljesítményszintet – használható frekvenciánál. az egyensúlyt nélkülöző energiának a hasznosítását. két dolog közül az egyik megtörténik. és ezek az energia-hullámzások addig folytatódnak. amíg a szerkezet megfelelően szinkronizált marad és a külső áramkör megfelelő feltöltése véget nem ér. és beállítják az elektromos tehetetlenséget. amiért el kell "dobnunk" – képletesen beszélve – ennek a Kozmosz ilyen – negatív vagy pozitív egyensúlyt nélkülöző – energiáiból nyert. ionizált hideg katódcsövekből készítik. Azokat a különleges csöveket. ellenállású és induktivitású áramkörön keresztül. amíg minden energiát vagy kisugároznak. és visszaugrás következne be. nem szükséges a két pont között levő potenciál-különbséggel létrehozott eredeti gerjesztés folytatása az oszcillálás fennmaradásához. mintha az első kisülés sajátmagán túlfutna. Az áram megfordulásában a kondenzátorokat töltődnek és kisülnek. Az ok. ami függ a fáziseltolástól és a feszültségtől. Valami ilyen fordul elő akkor. Az oszcillálást olyan hosszú ideig tartja fenn. vagy a rugalmas visszaugrás egyensúlyi helyzetébe és azon túl viszi. és oszcillálás-sorozat végrehajtására kényszeríti.

vagy a pozitív vagy negatív elektromosság kiegyensúlyozatlanságát vagy túllépését okozva azokkal a környező anyagokkal kapcsolatban. A negatív töltés bárhol lehet a térben "A" szomszédságában és mégis közvetlenül "A" felé húzzák. A NASA bőséges irománya és kutatási eredménye elismeri most. amikor egyesített. amelyeket fel kell tölteni (to be charged). A teremtésénél az anyag elektromos töltésekből áll. hogy egy negatív elektromos töltést viszünk egy pontra. hogy anyagok különös folytonosság nélküli (discontinuity) viselkedést mutatnak olyan folyamatokban. ha "A" töltésnek gyors ide-oda mozgást adnánk.. amelyet "A" pontnak hívunk. Most tegyük fel ismét. Az egyensúly hiányának ezt az eltúlzását ponttöltésnek is tekinthetjük.. valószínűleg látható lenne. így kinetikus energiát termelve. Az anyag fejlődése és az erők (energia) fejlődése. és folyamatosan egyik állapotból a másikba megy át. mintha a kettő láthatatlan feszített rugalmas szállal lenne összekötve. amelyek a kormányozzák az égitestek mozgását.. és ezek csodálkoznak.. amely a "B" lesz.. Plazma hajlamos a feszültségre. amelyekben energiát bocsátanak ki vagy nyelnek el. amikor összeütköznek az anyag és a mozgás kettős természetével. a negatív "B" töltés erőt tapasztal. hogy a kvantum miért nem viselkedik mindig úgy.. amely egyenesen "A" felé vonzza... hogy a részecske volt-e valaha is valamelyik pontban. Most. hogy valaki is képes megcsapolni . Másik mód ugyanazt a képet megnézve az.. hogy tökéletes egyensúlyt nyerünk vagy a lehető legtökéletesebb rezonanciát a Világegyetem oszcillálásaival. Ismert. "hogyan lehet a részecskék egyik pontról a másikra történő mozgását tanulmányozni.. Durva mechanikai példát mutathat be a ponttöltés elektromos terére az ismerős háromdimenziós kötélrendszer. hogy korlátlan energia van a Világmindenségben.. Ekkor – ha szeretnénk – azt gondolhatjuk. amelyek az "A" pont töltésétől kifele terjednek minden irányban. mint a hullám.egyensúlynak lehetne nevezni. Ez az elmélet. hogy "A" körül a tér teletöltött feszített rugalmas szálakkal vagy feszített rugalmas szálakból áll. hogy "hajítsuk el a fázison kívüli energiát környezetével együtt". ha nem ismerjük biztosan.. hogy a pozitív elektromos töltés rögzítve van a térben egy ponton. erővonalakból.. amelyben "A" a 166 sugárzó energia készüléke és "B" a plazma energiája. . hogy hullámokat alkotnak és sietnek az erővonalak mentén a térben. Tegyünk fel. A kísérlet a legjobb eszköz az intenzitás távolságtól függő változásának meghatározásához a véges méretű forrást szorosan körülvevő térségben. A Sugárzó Energiát szemlélve zavarba jönnek. Anyag hajlamos a mozgásra.. amely szerint a Sugárzó Energia terjed. félreérthetetlen koncepciót eddig nem mutattak be. Kérdezik. Számukra a tudomány tévedett. Kifejezhetik úgy. de azt mondani. A hullámok a töltéstől elektromos térben oszcillálásba fognak és ez okozza a társuló mágneses mezőt. Ez az a kapcsolat. Minden atom anyaghoz vagy energiához kötődik..

hogy valaki másik nagyon érdekes felfedezést tett. A Kutató Intézet eredeti felfedezést és elméletet alkalmazott laboratóriumi gyakorlat eredményeként az U 308. a radioaktív elemek bomlásáról. azonban az is ismert. Más ugyanezt az anyag. 167 A Sugárzó Energia kutatásának évei alatt felhívta figyelmemet a radioaktív anyagok bizonyos jelensége és a kutatás rokon erőfeszítései. A rövid életű elektron-pozitron atom. amit más módszerrel végeztek a "Breeder Reaktorokban (tenyésztő reaktor)".és energia-mozgást találta teleszkópban és mikroszkópban. hogy az elektron szintén égitesthez hasonló pályán mozoghat antirészecskéje. amelyek részt vesznek a bomlásban. akinek . hogy sok könnyű fém mesterségesen átalakítható. Az analógia talán a legjobb fogalomalkotó eszköz új jelenségek megértéséhez vagy új kutatási területek megnyitásához. ami nem dús ércben. amely több üzemanyagot termelt. Farrington Daniels és Robert A. század) például Lord Rutherford és munkatársai az atomot. Az Atom Világmindensége. hanem olyan sziklában van. mint a gránit. Robert B. amely sok érdekes kísérlethez és megvalósításhoz vezetett. hogy az elektron a proton körül égitesthez hasonló pályán mozogva alkotja a hidrogén atomot arra a jóslathoz vezetett. így én csak érdekességként említem az energiának és az anyagnak ezt a területét. amelyek különböző izotópjait nagysebességű részecskékkel bombázzák. mint fogyasztott. A Wisconsin Egyetemtől érkeztek Dr. amiben minden más elemnek különböző mértékben osztoznia kell. Míg az anyag rezgésének erről a témájáról – légyen az a Mindenségben vagy a mikroszkóp alatt – engedjék meg kijelentenem. egészen más ügynek tűnik. A legkevésbé voltak ezek könnyebb és nehezebb anyagfajták. ami azt a hatalmas tóriumellátást hasznosítja. Craig segítségét. Sok könyv és cikk van erről a témáról. amelyben elektronok keringenek az atommag körül úgy. mint a föld kering a nap körül. hogy a legnehezebb fémek spontán módon bomlanak. valamint könnyebb anyagok felfedezéséhez és előállításához. hogy egy elemre vonatkozó minden fizikai tulajdonságot olyannak találtak. ha nem ellenzik az ilyen kifejezést. széles teret nyit a kutatásnak és a potenciális megvalósulásnak. Alberty írásai a Nukleáris Kémiáról. E század elején (20. Hosszú ideje ismert. Sok tanulnivaló van a deuteron fényelektromos hatásra bekövetkező bomlásáról és más olyan mechanizmusokról. Schuster 1903-ban kimutatta. amely megvalósíthatóvá teszi a 'sziklaégetést'. a 168 pozitron vagy a pozitív elektron körül. Az olyan elképzelés. Minden kutatásunk egy fő területen volt.ezt a forrást. mint a miniatűr naprendszert képzelték el. amelyhez meg kell köszönnöm Dr. Valamilyen hasonló példa lehet. amely a rezgés mértéke.

A fény véges sebességét Roemer bemutatta. hónapokig vagy évekig . Még azt sem engedték meg. hogy a változást elutasítsa. magas fizetésű embert. A felszerelése a laboratóriumnak teljesen jogos. Kettering híres írása. Angliába volt kénytelen menni. Dr. hogy az élő sejt nagyon hasonlóan oszcillál a Világmindenség oszcillálásához és matematikailag kifejezhető inkább. amíg a németek majdnem megnyerték vele a háborút. kiváló kutató szervezeted lesz. kísérletezett a váltóárammal. mint a filmstúdióban. Ez a cselekedet nagy ellenállással találkozott és Westinghouse úrnak azt mondták a "világ legkiválóbb mérnökei".a teljesítménye nélkül. A Francia Tudományos Akadémia Thomas A. hogy lehetetlen a levegőnél nehezebb szerkezetnek szállni. aki számít. "Néhány üzletember azt hiszi. 1828-ban Ohio állam Lancaster iskolájának tanácsa utasítást adott ki. mint akkor volt. mint a kondenzátorok oszcillálása nagyfrekvenciájú áramhatásra. és fonográfját bolondításnak nevezték. és a jó kutató – művész. A tudósok azokban a napokban. amelyet itt elutasítottak. mint a vasút és a telegráf. és később angol lord lett felfedezésért. hogy Edison egy sarlatán! Westinghouse úr a most nagy Westinghouse Electric Company alapítója előre látta. A General Motors-tól Charles F. mert az 169 emberi hangot – és ez helyes volt – nem lehet rézvezetéken átvinni. de a telefon mégis működik. amikor Josiah Coppersmith felfedezte a telefont. Nem. de az emberek számítanak. A Röntgen-sugarak feltalálásának története valahogy ugyanilyen. hogy a váltóáram az egyetlen válasz az elektromos áram nagy távolságra történő átvitelének problémájára. és felfedezését csak ötven évvel később fogadták el. mert kijelentették. Hyrum Stevens Maxim. sok tudományos fokozattal rendelkező. Edisont feljelentette. hogy repülőgépük működjön. Munka a laboratóriumban hetekig. hogy a telefon lehetetlen. hogy Edison levelét a fonográf feltalálásáról felolvassák azon az alapon. ragaszkodtak ahhoz. hogy az iskolát nem használhatják olyan dolgok megvitatására. hogy a váltóáramú rendszer nem kereskedelmi és nem érdemel komoly figyelmet. Main Állam fia. azonban hiteltelenné vált. A legtöbb új gondolat vagy felfedezés bemutatásában – a történelem bizonyítja – az emberi elme irányvonala az. Goddard V2 rakétabombáját elutasították mindaddig. a művész az. amiket a hűtlenségek közé rangsoroltak. Éppen úgy. A Wright testvéreknek Angliába kellett menniük. amellyel az USA kormányának eredeti támogatását elnyerte a Cosray Electric Therapy kutatásához. A tény olyan igaz ma is. ezt a nagyon értékes berendezést talán soha nem kapta volna meg a közönség. ha felépítesz egy szép laboratóriumot és megtöltöd azt drága berendezésekkel és felbérelsz egy csomó. Nem tehettük volna meg azt a felfedezést.

. ha valaki nem tudott kifejleszteni egy elektromos önindítót . egy logarléc két csúsztatásával lehetővé válik. 1904-ben egy egyetemi laboratóriumában egy jelmondat volt az osztályterem falán. Ebből valamit egy átlagos munkás is elvégezhet. tudod biztosan nincs így. magányos útra mész (és csak 170 az. Azt tanítjuk és követeljük. 1925. hogy tanítsák meg a fiúkat milyen kicsi jelenlegi tudásuk. Ezért olyan nehéz jó embereket felcsípni a kutató laboratóriumokba. Amikor elkezd gondolkozni mindent tud-e valamely témáról. hogy félretegyük félelmünket a jövő megváltozásától. ami téged visz. ez megállítja öntudatlan előrehaladásod ebben a témában. de amit holnap ki fogunk dobni az ablakon. érzékük. képes vagyok egyenirányítót készíteni jelentősen erősebb vételre képes rádióvevőhöz katódcső.ez az én szerencsém volt". a félvezetők terén elért műszaki haladás bekövetkezésekor tett tranzisztoros napjainkban. Kívánom. Nem az a lényeg.) ez a MŰVÉSZNEK A KREATÍV KÉPZELET EREJE. De ha ezeknek nincs belső tüzük. Az üzlet a stabilitásért lármázik.. érdeklődésük. amelyen olvashatták: "A fizika minden alapvető törvényét már felfedezték". mert valószínűleg . ismeretlen ajtón lépsz be. hogy az út milyen magányos lehet. De kívánom. tudja azt. Gondolkodásunk konvencionális. Idézem: "Az igény elutasítva. Változás az élet törvénye. Kettering így folytatja: "A kutatásban szükséged van egy csomó intelligens tudatlanságra. ezek nem jók. amelyek akkor a rádióvevő lényeges részei voltak. Az elektromosságban dolgozó emberek tudták azt. telep vagy más tartozék felhasználása nélkül.. hogy nem tudod. június 24-én fedeztem fel. hogy ebbe belekényszerülnénk. Kettering így folytatja: " Nem volt veszekedésem kollégáimmal. milyen sok az olyan dolog. Minden képzés a megváltoztathatatlant tanítja. A múlt év nézeteinek egy érdekes észrevétele az USA Szabványügyi Hivatalának vizsgálóbiztosától származó másik megállapítás. A Germániummal ötvözött anyagokat sikerrel használták a rádiójelek érzékelésére és erősítésére bármilyen telep vagy más külső áramforrás használata nélkül. és ettől fogva működni fog 10 évig" fejeződik be az idézet. Minden radikálisan új kakukktojás. amit a világ nem. ebből a tudásból milyen sok az ami ma igaznak látszik. ami ma lehetetlennek tűnik. hogy bánt téged*** az a dolgok. "A fő dolog. amelyet a ma új. aki ezen az úton végigmegy. hogy Germániummal különböző 171 anyagokat ötvözve. Dr.*** Legyen lelkesedésük és tartós teremtő erejük". Változtatásokkal kellene dolgozni anélkül. Dr.. teletömték a fiúk kopoltyúit tudással. kíváncsiságuk. elismert elektromos készülék és más. hogy a professzorok egy dologban többet tegyenek.. amit tennünk kell az. De ha új területekre törsz be. Felfogadhatsz csúcsembereket a legjobb mérnöki és tudományos iskolákból.tartó rabszolgamunka. amiről azt gondolod.

hegyekben. hogy ingyen odaadnám a kormánynak. ha megfelelő léghuzamot vezettek be lassanként a különböző állapotokba. A tábornok azt mondta. Ilyen példa talán segít megmagyarázni bármilyen energia-létesülést. sivatagban. A jeleket hangosan és tisztán hozta. Ezt a beszámolót Thomas Amelie US képviselő Wisconsin Államból készítette számomra. szeptember 3-án a kora reggeli órákban először sikerült sikeresen működtetni egy hang-detektor készüléket. mindenféle helyen. hogy a zavarás olyan súlyos. mert nem áll rendelkezésre eszköz. 1936-tól 1938-ig különböző időben vizsgálatokat végeztem nagyon sok emberrel a Sugárzó Energia rádió jelenlétében. hogy a készülék nem fog érzékelhető áramot termelni. több mint 100 mérföld távolságra bármilyen elektromos vezetéktől. Hónapok laboratóriumi munkája után lehetséges volt beszélgetést és zenét "felcsípni" több ezer láb távolságra a laboratóriumtól.működésképtelen készüléket eredményez. Az a vélemény. hogy rá mély benyomást gyakorolt. hogy nem fogják Byrd admirális adását "Little America"-ból az időjárási viszonyok miatt. az egyetlen követelmény. decemberében. adagolva a tüzelőanyagot és ápolva a lángot végtelenül kicsi szikrából a végső égésig. amint magyarázták. vége az idézetnek. Eddig az ideig csak fejhallgatót használtak. Ezek az adások tisztán átjöttek a hangszórón és érthetőn olyan alkalmanként is. 1936-ra a Hang Detektor Készüléket tovább fejlődött úgy. Mind a Sugárzó Energia berendezéssel mind a Hang Detektor Készülékkel érdeke s vizsgálatot végzett Shinkle tábornok és Deitrick kapitány az US Armytól 1936. amelynél értékelhető másodpercenkénti elektron-mennyiséget sugározna". . hogy két botot egymáshoz dörzsölve – ha a szikrát kis szikrából gazdálkodják ki – végső soron korlátlan energiát termelhet. hogy hivatalos jelentést készíttettek a tábornokkal. Erről nekem és másoknak később úgy számoltak be. Jensen. A Sugárzó Energia készülékeket minden időjárási körülmények között kipróbálták. mind Utah Állam Salt Lake 172 City városából. G. Talán. a kormány hogyan férhetne hozzá a hangvevőhöz. 1926. Mondtam a tábornoknak. és a vizsgálóbiztos nem vette figyelembe. földön. A tábornok azt mondta. épületekben. távol minden civilizációtól. amikor a rendes rádióadások jelentették. Ez a rádió – több alkalommal – fogta az Antarktiszon "Little America"-ból Byrd admirális és csoportjától közvetlenül sugárzott adásokat. Érdekes kísérletet végzett –R. hogy a kormány a készüléknek a Moray nevet adja. hogy rádió hangszórójaként működhetett. és kérdezte. az első állapotból sok más állapoton keresztül felépülő oszcilláló szinkronizálás felépülése előtt volt a másik válasz. ami katódként jelentős számú elektront bocsátana ki. L. hogy jelenteni fogja felettesének. Az antennával a katódokon termelt áram és a földelés nem fűti a katódokat olyan hőmérsékletre. de a kormány nem látszott késznek az ajánlat elfogadására. azzal. Ezek a katona urak – mintegy nyolc civillel együtt – tanúi voltak ennek a kísérletnek. Judd ügyvéd jelenlétében – fia Thomas Judd és E. hogy mire lenne ez a készülék képes. Különösen. Hideg katódot nem sokat használtak ezekben a napokban. Talán ionizáló hatás a csőben volt a kívánatos.

amikor üzemel. Nem számít vajon 50 wattos lámpát használnak vagy 300 kW terhelést kötnek a gépre. A készüléket – a tartóssági vizsgálatban – R szabvány szerint. Ilyen vizsgálatot végeztek folyamatos menetben Salt Lake várostól Denver városáig (Colorado) és vissza Salt Lake City-be az US 40 autópályán. mégis a transzformátor nem melegedett. hogy tanúi legyenek ezeknek a kísérleti vizsgálatoknak. részekre szerelték. Amikor a kísérletek bizonyos fázisai befejeződtek. 173 és rongálták vagy látták megrongálva. mert teljesen bezárták egy lepecsételt dobozba. amint azt állították. Bármikor bármilyen fontos további olyan felfedezés történt. A kísérletnek ez a fázisa ismét félbeszakadt washingtoni szabadalmi ügyvédünk kérésére. és a készüléken szigorú terhelést és vizsgálatot végeztek még egy órán át és aztán lekapcsolták. amelyeket a kísérlet elvégzésében segítséget adók választottak ki. bár nem levegőáramlás a hűtéséhez. Később a forradalmi és messze vezető felfedezések szükségessé tették. az ország legnagyobb egyetemének egy professzora jelenlétében. hogy minden alkatrész tökéletes volt és meghatározatlan ideig képes működni. Megengedték a közönségnek. ezek a közönség előtti kísérletek félbeszakadtak. és a következtetés az volt. majd a plombát feltörték. tekintet nélkül az üzemidő hosszára. Azoknak a szakértőknek. Semmilyen elektromos áramot nem voltak képesek felfedezni. A készülék részletes vizsgálata megállapította. hogy nézze a kísérleti vizsgálatokat a kipróbálás éveiben. tudósoknak és más egyéneknek megengedték. Nincs zaj a gépből. megengedték a készülék megvizsgálását működés közben. amely nagymennyiségű vizsgálatot és kísérletet igényelt a laboratóriumban és olyan helyeken kint. R plombával 157 órán és 53 percen keresztül működtették. 174 A gép minden alkatrésze teljesen hidegen működött. és napról napra változás nem volt ragyogásukban. hogy az áram a Világmindenségből jön. mintha közönséges áramot használtak volna. Az átalakító szekundér tekercsén átmenő árammennyiség elegendő volt ahhoz. hogy a készüléket egy gépkocsiban is megvizsgálják (antenna és földelés nélkül). hogy erre a nagyságra felizzítsa a szálat. akik látták az Áram Berendezést kísérleti működés közben. Máskor kísérletet végeztek egy nemzetileg elismert fizikus. Az egész vizsgálat alatt a lámpák egyenletesen és ragyogóan égtek pislogás nélkül. nem lévén mozgó alkatrésze.levegőben tenger alatt. amikor is a következőket jegyezte meg és . az áram alkalmazkodik a terheléshez.

Az eredmények bizonyosak. és hogy a készülék sokkal több áramot továbbít a legkisebb melegedés nélkül. hogy a közhasználatról szóló törvény szempontjából – a szabadalmazhatóság és az általános biztonság szempontja – egyértelmű hátrány van minden demonstrációban egészen addig.említette. a kondenzátorok lassan töltődnek és minél tovább alkalmazzák az áramot feltöltésükhöz." "A fenti pontok azt mutatják. amit a "Fénysugarakon túl" korai kiadása megad – magyarázatom olyan jó. Sok tudós érkezett külföldről és Keletről és Nyugatról és volt tanúja a kísérleti bemutatónak és közülük egy sem volt képes bármilyen olyan műszaki hibát találni. mint az anyag állapotát abból kiindulva. A legfontosabb dolog azonban az. vizet öntve bele. amit láttak volna. hogy a gömb egy helyen sokkal forróbb. és – jobb magyarázat híján. amelyben az anyag akkor lehet. a nagyon nagy frekvenciás áram hatására a gömbben leülepedő gáz következménye. "Az. azonban könnyebb a szemnek. középpontból kiindulva egyenes vonalban. és nem számolhatunk létező elektromos vezetékek indukciós jelenségére vagy telepekből származó áramra" fejeződik be az idézet. de kijelentették és bizonyították. mint bármi más. Energiát meghatározhatják." "Az. ahelyett hogy gyakorlatilag pillanatnyi feltöltést végeznének. mint az általános. minden irányba. A Sugárzó Energia – Moray koncepciója szerint – a Kozmoszból származó energia. hogy a fény színe fehérebb és sokkal erősebb. amit az alkalmazott feszültségen kapnak. ami a jelenleg használt áramra mindig jellemző helyzet. azonban a fénygömb hideg maradt. úgy ahogy egy kulacsot feltöltenek. hogy minden elméletem bizonyított. annál nagyobb a terhelés. Azt mondták. Ezek az emberek kinyittatták a 175 készüléket ellenőrzéshez és kijelentették. amíg nem lesz bejegyezve az Egyesült Államokban és a kívánt külföldi országokban minden alkalmazás. akármeddig működik is a gépezet. hogy a gép vagy készülék . amint az a kondenzátorok esetén ez általános. hogy amikor az oszcillátort az áramkörbe kötik. hogy az áram nagyfrekvenciás. Energia ekkor az anyag olyan állapota vagy inkább a részecske-állapot vagy feltétel eredménye. hogy a készülék dolgozik. idézem: "Az. Nem jelentették ki. azonban a szerkezet minden vezetéke teljesen hideg marad. mint bármilyen hasonló áramkör felmelegedés nélkül szállítani tudna. hogy kész elismerni azt a tényt. idézem: "Érzem. amikor az energia bármilyen megfigyelt fázisa feltűnik. ami tejesen más. hogy az átalakítóban a vezetékméret nem szállíthat – a vezetéken átmenve – amperben kifejezett áramerősséget felmelegedés nélkül. egészen a maximumig. amely szükséges a bejegyzéshez. A bejegyzett Patent Law Firm (Washington) egy tagja írta nekem. ha közönséges áramot használnának. hogy a véges rész megváltoztathat minden más véges részt. hogy itt kifejlesztettek valamit.

Ezeket szinkronizálni kell." vége az idézetnek. Nincs végleges mérőműszer. kW. hogy jelenleg megvásárolhatjuk a kereskedelemben.vagy csillagkapcsolásban.onként egy font körüli súllyal. Néha közülük egy sem fog működni. ami az embert akadályozza az objektív világról szóló igaz kép megalkotásában az. A korai századok embere nem menekülhetett saját elsődleges fontosságú hamis feltevéseitől. amely 300 kW-ot szállít. azonban ezek nem teljesen kielégítők. Ez ugyanúgy igaz a Világegyetem oszcillálásával harmóniában oszcilláló készülékről tett megállapításra is az üzemelés bizonyításával szemben. Olyan csövekre van szükség. és így egyelőre a működés elmélete nem fontos. a Sugárzó Energia kevesebb figyelmet igényel. A jelen állapot szerint száz csövet készíthetünk. A mikor működik. Mi szükséges ahhoz. nem nettó súly) egységet készíthetnek. Kifejlesztetünk néhány ilyen műszert. ami a kondenzátorok tárolóként való működésüket illeti az energia elosztásánál. amely most a birtokában van. és oszcillátorokra és így tovább. A Sugárzó Energia Áramcső költsége jelenleg elég nagy. A Sugárzó Energia készüléke nem igényel árnyékolást. hogy – a jelenlegi dielektromos előnyök miatt – egy 100 font súlyú (bruttó súly. Például. minden egyes csőtípus minden állapotban bizonyos helyzetű legyen az áramkörben és ezek semmilyen más helyzetben nem fognak működni. hogy a Sugárzó Energiát kereskedelmi alkalmazásra felkészítsék? Szabványosítani kell a csöveket azért. mert nem adnak abszolút kijelzett értékeket hullámhosszok és más energia-jellemzők szerint. Ma úgy becsülik. 177 mint egy jó rádió ahhoz. mint más szabványos mérőberendezés. hogy egységes eredményeket nyerjenek minden csőből. a kondenzátorok visszaáramló hatásának magyarázata elegendő bárki kielégítésére. amelyek mint szelepek (egyenirányítók) működnek. a többi hibás lehet a szabványosításnál. hogy jóindulatú-önzésbe keveredik. Az egyik nehézség. Egy 60 KW-os egység körülbelül 30×26×14 inch. Bármennyi egységet összekapcsolhatnak delta. ezek közül mintegy kettő felel meg minden szabványnak. úgy ahogyan ez a korszerű áramátalakítók gyakorlata. amiről tudnánk. hogy 60 000 Watt energiát szolgáltasson.működjön. Így különleges műszereket kell készíteni. és amelyről a Sugárzó Energia Áramcsövét jellemző valós értékek leolvashatók. és a rezonanciához tökéletesen ki kell egyensúlyozni. Az utóbbi kereskedelmi konstrukcióban ilyen műszer annyiba fog kerülni. amint azt a korábbi berendezések méretéből becsüljük. és ezek a bilincsek még mindig ugyanilyen előítéletet jelentenek közülünk bárkinek a megállapításaira. és az adatokat rám 176 bízta. mert kritikus kiegyenlítéssel kell rendelkezniük és egyesített szinkronizált rezonáns működés szükséges. egy egységhez szükséges 29 darabos készletnél minden cső körülbelül átlag 500 000 dollár. .

mi csak áthelyezzük azt az egyik helyről a másikra (szivattyúzzuk. Nem állítjuk elő. Senki ne hívja az ilyen elrendezést örökmozgónak. amely – amikor az egyensúly átalakítása eléggé gyors – hővé. ami ahhoz szükséges. hogy a leghatékonyabb készülék. Elektromosság keltéséről beszélünk. az energia-evolúcióban az visszamegy oda. vagy más szavakkal. ha kinetikus és mi tudjuk ezt bizonyosan. Miután felhasználtuk otthonunk világítására vagy más munkát végez. megfelelő eszközökkel. amikor egy rugalmas anyagot feszültségnek teszünk ki majd szabad lesz. fénnyé és elektromossággá . Erre voltam képes bizonyos különleges egyenirányítók és oszcillátorok –általam készített – használatáról szólva. Engedjék megismételni. hogy belemenjek egy olyan teljes számbavételbe. vonzással és taszítással tartják fenn egyensúlyukat. vége az idézetnek. Statikus vagy kinetikus ez az energia? Ha statikus. amikor ismét kész teljesíteni az ember ajánlatát. ami gyors a természet természetes lassú módszerhez viszonyítva. Nem gerjesztünk elektromos áramot. idézve "Mindenütt a térben ott van az energia. Ez az első áramlás bekövetkezhet egy visszáram-lökéssel és bekövetkezik visszáram. vagy oszcilláló kisülés fordulhat elő. hogy elemek forgással. Teljesen felfogtam. jelenleg célszerűtlen és lehetetlen lenne. amíg az energia vagy kisugárzik. 178 Más szavakkal lehet egyirányú folytonos energiaáramlás addig. A Sugárzó energia készüléke a Világmindenség oszcillálásai miatt oszcillál. mert ez természetesen a nagyon lassú. azonban ez nem avatkozik be az egyensúly átalakításába. hogy a szükséges berendezések után két év múlva hozzáférhető lesz. vagy a rugalmas visszaugrás visszaviszi egyensúlyi helyzetébe. a vízhez hasonlóan a kerék felett*** nincs kevesebb víz. Az elektromosság. ha a készülék képes szinkronizálásra a tér ilyen energiáinak rezgéseivel. és fokozatosan visszanyeri természetes állapotát. két dolog közül az egyik megtörténik. csak visszasüllyed oda. hogy kifejlesszék és előkészítsék a Sugárzó Energia kereskedelmi forgalmát. azonban lehetetlen most meghatározni a pontos időt. hogy hogyan használják fel ezt az energiát. Az anyag lassan visszaáll a feszítésből. és oszcillálás-sorozat végrehajtására kényszeríti. készen és várva a természetre vagy az emberre. Az ember. de állandó kiszabadulás a plazmából. ahonnan jött. Az egészet talán megismételhetem Dr. Ma este korábban azt mondtam. akkor csupán idő kérdése az. és amelyről a Tudományok Doktora mondta. Nikola Teslától korábban idézett néhány szóval. mert akkor a föld mozgását is örökmozgónak nevezhetnék. vagy felhasználják a vezetők gerjesztésére. amíg a kisülés befejeződik. reményeink hiábavalók. Jelenleg úgy becsülöm. hogy felemelje potenciálját. sem nem semmisítjük meg.lökésekkel. Ha a készülék harmonikusan oszcillál a Világegyetem oszcillálásával. készíthet kiszabadítási folyamatot. ahonnan jön. Vagy más szavakkal.A Sugárzó Energia szabványosítása nem meghaladhatatlan probléma. Hogy pontosak legyünk. ha úgy tetszik). amikor az embereknek sikerül gépeiket bekapcsolni a természet nagy körforgásába". csak a potenciál csökkenése. az oszcillálás folytatódik addig. amit a tudomány manapság ismer. akkor az oszcillálások örökre folytatódnak.

válik. nem lehet elektromos áramtermelés az 179 egyensúly megbontása nélkül. Bármekkora is az elektromos töltésmennyiség nem állít elő kinetikus energiát. Anyag folyamatosan átváltozik energiává és energia anyaggá. ha nem zavarják meg az egyensúlyt. Köszönetet mondok figyelmükért és a nekem adott lehetőségért. hogy megkísérelhettem – a Moray felfedezésen alapuló – alapelvek elméletéről szóló koncepciómról néhány gondolatot közreadni önöknek. Had ismételjem meg ismét. IRODALOM . azaz a potenciális vagy elektromos szintet.