ФИЗИКА

1.Секаква временска промена на магнетното поле доведува до индуцирање на променливо виорно електрично поле.
2. При променливо електрично поле помеѓу плочите на даден кондензатор, електричното поле се однесува како еден вид струја
која е подвижна.Таа создава магнетно поле исто како што станува во спроводникот со струја.
3.Електро магнетни бранови се ...бранови кои се создаваат поради тоа што променливото магнетно поле создава променливо
електрично поле кое понатаму создава променливо магнетно поле.
4.Томосовата равенка ја дава врската помеѓу фрекфенцијата и периодот.
5.Со намалување на бројот на навивките во калемот,се намалува и индуктивитетот,а со оддалечување на кондензаторските
плочи и намалување на нивната површина а се намалува капацитетот.Осцилаторното коло може постепено да се дојде до еден
прав спороводник – антена, во која се предизвикуваат електричните осцилации.Од затворено електрично коло се добива
отворено осцилаторно коло-АНТЕНА.
6.Антената претставува извор на електромагнетен бран.
7.Загубите на енергија поради постоење на автоосцилаторни кола.Во овие кола се вклучуваат извори на енергија кој со посебни
елементи на т.н повратна врска ги надополнуваат загубите на енергија.Во таквите кола се одржува енергијата на осцилирање на
колото и осцилациите се синосуидални хармонски.
8.Електромагнетните бранови се простираат и во вакум и во материјални средини.Брзината со кои тие се простираат е конечна
и во вакум еднаква на брзината на светлината каде што Е0 е електрична,а М0 магнетска константа,уште позната како
диелектрична константа и магнетна пермијабилност во вакум.
9.Кога двата дела на антената ке се поврзат со извор на висок напон, при определена големина на напонот,помегу двете
половинки на антената ке прескокне искра.
10.Брзината на простирање на која било друга диелектрична средина зависи од нејзините својства и е помала од таа во вакум.
11.Радиобрановите се електромагнетни бранови со најдолга бранова должина.Нивната бранова должина е помеѓу 3км и 30цм.
12.Микробрановите се електромагнетни бранови со бранова должина од редот на големина на центиметар.

Рене Декарт ги објаснил појавите рефлексија и прекршување на светлината. 15.Гама зраците имаат најголема фрекфенција.Корпускуларно-бранова теорија 23. . против малигни заболувања.Видливото електромагнетно зрачење е електромагнетен бран и е единствен вид на електромагнетен бран на кое е осетливо нашето око.Дијапазонот на бранови должини на видливата светлина е мал од 400нм до 700нм. 16.13. 20.Ултравиолетова светлина е електромагнетен бран и се користи за стерилизација на инструменти и за индентификација на флуоросценти материјали. 18.Емитирани се од радиактивните атомски јадра и во случај на експлозии.Рендген зрачењата се електромагнетен бран и имаат примена во медицинската дијагностика.Корпускуларна теорија-светлината претставува рој од многу ситни честици кои често се однесуваат како еластицни топчиња. со дијапазон на бранови должини може да биде далечно.Се користат за терапевски цели.Светлината е електромагнетен бран кој може да се простира и во вакум. 21.Се користи за инфрацрвена фотографија и за медицинската терапија.Брзината на светлината во вода е 4/3 пати помала отколку во вакум.Инфрацрвеното зрачење е електромагнетен бран. средна и блиско инфрацрвено зрачење. 14. 19.Бранова теорија-за природата на светлината започнува со работите на Хајгенс.наоѓаат примена во индустријата и многу небесни тела зрачат ренген зраци.Зрачењата доаѓаат од големи растојанија.Ова зрачење може да ги уништи живите клетки на организмите и затоа се користи во медицината за отстранување на малигни клетни.Голем поборник на теоријата бил и Исак Њутн. 17. застапниците на брановата теорија на светлината претпоставувале дека сиот простор е исполнет со супстанција без маса-етер.а најголем дел од нив се апсорбираат во вселената.За да си ги објаснат појавите. а е потврдена со откритието на Јунг.Електромагнетна теорија 22.

29. 27. 30.Брзината на светлината во вакум е една од универзалните константи и претставува најголемата можна брзина.24.Осцилирањата на светлината кои се апсорбираат делумно претставува делумно поларизирана светлина.Поларизирана светлина може да се добие при премин на светлината од една оптичка средина во друга и при расејување од ситни честици.Со Максвеловата теорија за електромагнетна природа се укажува дека светлинските бранови се трансверзални.Линиски поларизирана светлина е онаа во која се постигнува светлински зрак таков што електричниот вектор осцилира само во една рамнина.Светлината претставува бран кој се состои од пренос на електромагнетен импулс во просторот. .Поларизатори претставуваат двете турмалински плочки кои се во вкрстена положба а ако се употребуваат во пар. обично втората се вика анализатор.Закон на Мали: Светлината која поминала низ двата поларизатора и излегла од анализаторот има интензитет I=I0cos2α при што I0 е интензитетот кој упаѓа на поларизаторот .Ако аголот помеѓу рефлектираниот зрак и зракот што се прекршил е 90 степени тогаш упадниот агол се вика Брустеров агол.Интензитетот на светлината која поминала низ два поларизатора зависи од тоа каков е аголот меѓу оптичките оски. 31. 32.Ако оските се паралелни аголот е 0 и светлината нема намален интензитет.Насоката на ширањето на бранот е нормална на јачината на електричното и магнетното поле. 28.Неполаризирана (природна) светлина е онаа во која векторот на магнетната индукција осцилира во повеќе рамнини кои се нормални на тие во кои осцилира електричното поле. 34. 26. 33.Ако аголот е 90 степени тогаш интензитетот е еднаков на 0.Осцилирањата на светлината кои се апсорбираат тотално претставува тотално линиски поларизирана светлина. а α е аголот помеѓу поларизаторот и анализаторот. 25. 35.

36. .Бојата на телата зависи од тоа кои фрекфенции од спектарот на белата светлина тие ја рефлектираат.Под агол на девијација кај призмата се подразбира аголот помеѓу зраците на упадната и излезната светлина.Фраунхофер проучувајќи го спектарот на Сонцето забележал дека во континуираниот спектар на Сонцето има темни линии кои се наречени Фраунхоферови линии.Зависноста на индексот на прекршување на светлината од нејзината боја т. 39. 38. 43. 47.Кај нив е искористено својството на супстанциите да ја апсорбираат онаа светлина која би ја емитирале при возбудување. 40. 37.Спектар претставува севкупност на голем број ликови на процепот со различни бранови должини. 45.Емисиони спектри се спекрите каде како спектар се добива севкупност на ликови на изворот од сите бранови должини кои дадениот извор ги емитира.Молекулите емитираат спектри во вид на ленти и затоа тие спектри се викаат лентести.Поларизацијата на светлината нашла голема примена во денешната технологија на дисплеите на калкулаторите или LCDекраните кај лаптоп компјутерите.Спектометри се апарати за добивање на спектрите. 48.Белата светлина од лабораториската ламба или од Сонцето дава континуиран спектар. 44. 42. 41.Ако светлината паѓа под Брустеров агол тогаш рефлектираната светлина е линиски поларизирана и тоа во рамнина нормална на упадната. 46.Постојат и апсорпциони спектри.е од нејзината бранова должина се вика дисперзија на светлината. а степенот на нејзината поларизација е најголем и тоа во рамнината на упаѓањето.Секој елемент има строго определен линиски спектар.

односно најиспакнатата точка на сферната површина. отвор на огледалото-тоа е тетивата АВ.Ликот не може да се фати на екран и е добиен со продолженија на реалните рефлектирани зраци. 53. 57. цезиум и сл. рударството и др.49.Сферните огледала се делови од сферни површини кои правилно ги рефлектираат светлинските зраци.Рамно огледало претставува идеално рамна (полирана) површина на некои метали сребро. главна оптичка оска-тоа е правата што минува низ центарот и темето на огледалото. 58.Големината на ликот кај рамното огледало е еднаква на големината на предметот. тие се рефлектираат така што сите поминуваат низ точката F. 59. машинството.Примена на рамното огледало се наоѓа секаде каде што со помош на рефлексија треба да се заврти даден светлински сноп за одреден агол како на пример кај перископот. 54. хром или никел која поголемиот дел од упадната светлина ја рефлектира до 96%.Тие може да бидат вдлабнати (конкавни) и испакнати (конвексни).Ова својство се вика огледална симетрија.На секое сферно огледало се разликува: Оптички центар на огледалото-тоа е центарот на сферата од која е добиено огледалото. 56. 52. Оваа точка лежи на оптичката оска и го дефинира фокусот на огледалото. 50.Кај конвекните огледала фокус е точката во која се сечат геометриските продолженија на рефлектираните зраци.Сликата во рамното огледало се разликува од предметот само по една особеност: левата страна на предметот станува десна страна на ликот.Со методите на спектралната анализа е можно да се пронајде хемискиот состав на даден материјал.Точката во која се сечат рефлектираните зраци претставува лик на предметот.Така се откриени елементите рубидиум.Аголот на завртување на рефлектираниот зрак два пати е поголем од аголот на завртување на огледалото. теме на огледалото О-тоа е највдлабнатата. 55. алуминиум. 51.Така добиениот лик е имагинарен. .Ако на конкавно огледало паѓа сноп зраци паралелни со оптичката оска. Овој метод се користи во металургијата.

вдлабнато испакнати. ограничени со две.60. испакнато-вдлабнати. леќите се делат на собирни и растурни. 64.Зракот што паѓа кон огледалото паралелно со оптичката оска. двојно вдлабнати. 67. леќите можат да бидат: двојно испакнати. 61.Зракот што поминува низ фокусот. по одбивањето поминува низ фокусот.Според надворешната форма. 2. најчесто сферни површини или едната од двете површини е сферна или цилиндрична. рамно испакнати.Замислената права која ги поврзува центрите на кривината на леќата се вика главна оптичка оска. 63.Според оптичките својства.Кога леќата со индекс на прекршување е опкуржена со вакум или воздух фокусното растојание има позитивна вредност. по одбивањето е паралелен со оптичката оска. бидејќи е нормален на површината на сферата. 4.Оптички центар на тенката леќа е точка која лежи на главната оптичка оска и низ неа поминуваат светлинските зраци без прекршување. таа претставувамодел за тека леќа. 3.Оптичките леќи се хомогени проѕирни тела со определен индекс на прекршување.Ако дебелината на леќата е многу помала во споредба со радиусите на кривината на површините кои ја ограничуваат. по одбивањето се враќа по истиот пат. а ако леќата е опкуржена со средина чиј индекс на прекршување е поголем од индексот на прекршување на леќата. а втората сферна или рамна.Зракот што паѓа под агол α на темето О на огледалото се одбива под ист таков агол.Зракот што поминува низ оптичкиот центар С. рамно вдлабнати. 62. 66. фокусното растојание може да добие негативни вредности. 65.Секогаш е познат патот на следниве карактеристични зраци: 1. .

во овој случај растојанието се вика фокусно растојание на леќата.Зракот кој поминува низ првиот фокус. не се прекршува. се викаат фокуси на леќата. двете фокусни растојанија еднакво се оддалечени од леќата. на растојание еднакво на фокусното.68.Точките кои лежат од двете страни на леќата. зраците паѓаат паралелно со оптичката оска на леќата и зад леќата се сечат во една точка. .Аголот достигнува максимална вредност α0 кога предметот од окото е на растојание на јасно гледање кое изнесува D=25 цм. после прекршувањето низ леќата поминува низ вториот фокус на леќата. 71. 69. 71.Без разлика дали радиусите на кривината се еднакви или не. 73.Количникот од линиските димензии на ликот L и линиските димензии на предметот P се викалиниарно зголемување на леќата М. 72.Зракот кој е паралелен со главната оптичка оска. 3. 70.Зракот кој поминува низ оптичкиот центар О.Кога предметот се приближува кон окото.Нејзина единица е диоптер D. по прекршувањето низ леќата излегува паралелно на главната оптичка оска. аголот под кој се гледа предметот расте и врз мрежницата се создава поголема слика.Секоја леќа има и карактеристична величина како оптичка јачина која е зададена преку равенката 1/f=Ј.За да се определи положбата и природата на ликот наједноставно е да се користат следниве зраци: 1.Прекршувањето на двете гранични површини е заменето со прекршувањето на една рамнина која поминува низ оптичкиот центар на леќата.Оваа точка го дефинира имагинарниот фокусна растурената леќа и таа има негативно фикусно растојание.Ако се земе изворот да е бесконечно далеку. 2. 74.Во продолжение на зраците од дивергираниот сноп се добива пресечна точка F која лежи на оптичката оска.Сноп паралелни зраци кој е паралелен со оптичката оска дивергира по поминување низ растурната леќа. а е нормална на главната оптичка оска. 75. оваа рамнина се вика главна рамнина на прекршување.

.објектив и систем за осветлување на предметот.Микроскоп е инструмент кој се користи за поголемо зголемување на предметите од лупата. 81. 79.Вкупното зголемување на микроскопот е производ од линеарното зголемување на објективот и аголното зголемување на окуларот.Зголемувањето на микроскопот е производ од зголемувањето на објективот и окуларот. 78.Ако предметот е на помало растојание од ова окото не може да се фокусира.Кога имагинарниот лик е на растојание на јасно гледање.Аголот на зголемување m на лупата се дефинира како количник од аголот α под кој предметот се гледа со лупа и видниот агол α0 под кој предметот поставен на растојание на јасно гледање D се гледа со голо око.Способноста на секој оптички инструмент да ги покажува јасно деталите на предметот ја опишува разделната моќ. 77. 80.Оптички делови на микроскопот се окулар. 82. 83.меѓутоа кога пред окото ќе се постави лупа предметот може да се приближи повеќе и аголот под кој се гледа ќе стане поголем од α0. зголемувањето е максимално.76.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful