ТЕСТ НА ЗНАЕЊЕ НА ТЕМА

КРУЖНИЦА, МНОГУАГОЛНИК И ПЛОШТИНА
Презиме и име __________________________________________

VII__одд.

1. Ако еден периферен агол има 80°, тогаш соодветниот централен агол има
А) 20°
Б) 40°
В) 80°
Г) 160°
2. Талесовата теорема се однесува на_________________________________________

1
1

3. Од точката Р, што припаѓа на k, кон кружницата k може да се повлечат само една тангента:
ТОЧНО
НЕТОЧНО
1
4. Во тетивниот четириаголник ABCD познати се <A=45° и <В=63°. Колку се <C и <D ?
А) <C=92° и <D=82°
Б) <C=82° и <D=92°
В) <C=88° и <D=98°
Г) <C=135° и <D=117°

1

5. Во тангентниот четириаголник ABCD дадено е АB = 8cm, BC= 15,9 cm, AD = 4,1cm. CD=?
А) 8cm
Б) 7cm
В) 6cm
Г) 12cm

1

6. Пресметај ги аглите на шестаголникот,
впишан во кружницата к(О,3), како и
централните агли кои во О.

7.Четириаголникот е тетивен?
Докажи!

5п
5п
Во соодветната колона запиши го одговорот на прашањето
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.

ПОЕНИ

ОЦЕНА

Наставник
Гордана Андонова

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful