H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S!

ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
H!ONC ÐÂN ON THI
MON
IICH S!
ÐANC CONC SA N
VIÐT NAM

TR!NC TÂM ÐOI Ð!ONC CAN ÐO CIANC ÐAY
IY I!ÂN MAC - IÐNIN VA T! T!ONC HO CHÍ MINH
NHA X!ÂT ÐAN ÐAI HO C Q!OC CIA HA NOI
NÀM 2000
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 2
hffp://obooks.vdcmodIa.comTÂ P THÐ TA C CIA

1. CIao su: Iô Mâ u Han |Chu bIôn)
2. Trân Ðuy Khang
3. Trjnh Van Su ng
4. ÐInh Xuân Iy
5. Iô Ngoc IIô u
6. Nguyô n Thj Thuy
7. Ngô Ðang TrI
8. Ngô Van Hoan
9. Trjnh Van CIang
10. Nguyôn Hu u Thu
11. Nguyôn KIm Ian
12. Pham Van Tô
13. Nguyôn Thuy MuI
NguoI su a chua, bô sung:
Iô Mâu Han |CIa o su)
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
IOI NHA X! T ÐAN.......................................................................................................................................................... 5
CÂ! 1: TA C ÐONC C!A CHÍNH SACH THO NC TRI TH!O C ÐIA C!A TH!C ÐÂN PHAP ÐO I VO I S! ÐIÐN
ÐO I XA HOI, CIAI CÂP VA MÂ! TH!ÂN TRONC XA HO I VIÐT NAM C!OI THÐ KY XIX ÐÂ! THÐ KY XX7 .... 6
CÂ! 2: CON Ð!O NC T! CH! NCHIA YÐ! N!OC ÐÐ N CH! NCHIA MA C - IÐNIN C! A NC!YÐ N AI Q!OC
|1911- 1920) VA NH!NC T! T!O NC CACH MANC CIAI PHONC ÐÂN TO C C!A NC!OI Ð!OC HÌNH THANH
TRONC NH!NC NÀM 20 C!A THÐ KY XX7................................................................................................................... 8
CÂ! 3: Q!A TRÌNH CH! N ÐI VÐ CHÍNH TRI, T! T!O NC VA TO CH! C C!A NC!YÐ N AI Q!O C CHO VIÐC
THANH IÂP ÐANC CONC SA N VIÐT NAM7................................................................................................................ 11
CÂ! 4: HOI NCHI THANH IÂ P ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 3-2-1930. PHÂN TÍCH NOI Ð!NC CO ÐAN C!A
CHÍNH C!ONC VÀ N TÀT VA SACH I!OC VÀN TÀT C!A ÐANC. Y NCHIA C!A VIÐC THANH IÂP ÐA NC7 13
CÂ! 5: HAY CH!NC MINH ÐANC CO NC SA N VIÐT NAM RA ÐOI VA NÀM Q!YÐ N IA NH ÐA O CACH MANC
VIÐT NAM T! NÀM 1930 IA MOT X! THÐ KHACH Q!AN C!A IICH S! 7........................................................... 17
CÂ! 6: PHÂN TÍCH HOA N CANH IICH S! RA ÐO I VA NO I Ð!NC CO ÐA N C!A "I! N C!ONC CHÍNH TRI"
THANC 10-1930 C!A ÐA NC CONC SA N ÐONC Ð!ONC7.......................................................................................... 19
CÂ! 7: HOA N CANH IICH S!, THA NH Q!A VA ÐA I HOC KINH NCHIÐM C!A CAO TRA O 1930 - 19317 ....... 21
CÂ! 8: HOA N CANH IICH S!, THA NH Q!A VA ÐAI HOC KINH NCHIÐ M C! A CAO TRAO ÐÂN CH! 1936 —
19397 ................................................................................................................................................................................... 23
CÂ! 9: HOA N CANH IICH S!, NOI Ð!NC VA Y NCHIA IICH S! C!A CH! TR!ONC ÐIÐ ! CHINH CHIÐN
I!O C CACH MANC C!A ÐA NC TRONC THO I KY 1939 - 19457 ............................................................................... 26
CÂ! 10: HOA N CANH, NO I Ð!NC VA Y NCHIA IICH S! C!A ÐA N CHI THI "NHÂT - PHAP ÐÀ N NHA! VA
HANH ÐONC C!A CH! NC TA" NCAY 12-3-1945 C!A ÐAN TH!O NC V! TR!NC !ONC ÐA NC7 .................... 29
CÂ! 11: Y NCHIA IICH S!, NC!YÐN NHÂN THÀ NC IOI VA ÐAI HOC KINH NCHIÐM C!A CACH MANC
THANC TAM NÀM 19457 ................................................................................................................................................. 31
CÂ! 12: HOA N CANH IICH S! VA NOI Ð!NC CO ÐA N C!A ÐA N CHI THI "KHA NC CHIÐN KIÐ N Q!O C"
THANC 11-1945 C!A ÐAN TH!O NC V! TR!NC !ONC ÐA NC7 ............................................................................. 34
CÂ! 13: ÐANC TA ÐA IANH ÐA O NHÂN ÐÂN TA TH!C HIÐN NH! NC ÐIÐN PHAP CÌ ÐÐ ÐAO VÐ CHÍNH
Q!YÐN CACH MANC NH! NC NÀM 1945 - 19547 ....................................................................................................... 36
CÂ! 14: TAI SAO THA NC 12-1946, ÐANC ÐA Q!YÐT ÐINH PHAT ÐO NC C!OC KHA NC CHIÐ N TOAN Q!OC.
PHÂN TÍCH NOI Ð!NC CO ÐAN Ð!O NC IO I KHA NC CHIÐ N C!A ÐA NC7......................................................... 39
CÂ! 15. TRÌNH ÐAY TOM TÀT NO I Ð!NC CO ÐAN Ð!O NC IOI CACH MANC VIÐT NAM Ð!O C VACH RA
TRONC "CHÍNH C!ONC ÐA NC IAO ÐO NC VIÐT NAM" ÐO ÐA I HOI IÂN TH! II C! A ÐA NC THA NC 2 -
19517 ................................................................................................................................................................................... 42
CÂ! 16: TRONC TIÐN TRÌNH KHANC CHIÐ N CHO NC TH!C ÐÂN PHAP |1946 - 1954), ÐA NC TA IANH ÐAO
Q!ÂN VA ÐÂN TA XÂY Ð!NC VA PHAT TRIÐN TH!C I!C KHA NC CHIÐ N TOAN ÐIÐN NH! THÐ NAO7 .. 44
CÂ! 17: PHÂN TÍCH Y NCHIA IICH S!, NC!YÐN NHÂN THÀNC IOI VA ÐAI HO C KINH NCHIÐ M C!A
C!OC KHA NC CHIÐN THO NC TH!C ÐÂN PHAP VA CAN THIÐP MY |1946 - 1954)7 .......................................... 47
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CÂ! 18: PHÂN TÍCH ÐÀC ÐIÐ M TÌNH HÌNH N!OC TA SA! KHI HOA ÐÌNH IÂP IAI |7-1954) VA NOI Ð!NC
CO ÐA N C!A Ð!O NC IOI CACH MANC VIÐT NAM ÐO ÐAI HOI IÂN TH! III C! A ÐANC THANC 9 NÀM
1960 VACH RA7 ................................................................................................................................................................. 49
CÂ! 19: HOI NCHI ÐAN CHÂ P HANH TR!NC !ONC ÐANC IÂN TH! 15 |1-1959) VA ÐAI HOI IÂ N TH! III
C!A ÐA NC |9-1960) ÐA PHÂN TÍCH TÍNH CHÂT XA HO I MIÐN NAM VA VACH RA Ð!ONC IOI CACH MANC
MIÐN NAM NH! THÐ NA O7........................................................................................................................................... 52
CÂ! 20: Q!A TRÌNH CHI ÐA O C!A ÐANC TRONC CAC CIAI ÐOA N PHA T TRIÐ N C!A CACH MA NC MIÐN
NAM T! NÀM 1954 ÐÐN NÀM 19757............................................................................................................................. 55
CÂ! 21: ÐÀC ÐIÐM TÌNH HÌNH VA Ð!O NC IO I CA CH MANC XA HOI CH! NCHIA O MIÐN ÐÀ C ÐO ÐAI
HOI ÐAI ÐIÐ ! TOA N Q!OC IÂN TH! III C! A ÐA NC IAO ÐONC VIÐT NAM ÐÐ RA |9-1960)7 ........................ 60
CÂ! 22: ÐÀC ÐIÐM, Y NCHIA IICH S!, NC!YÐN NHÂN THÀNC IO I VA NH!NC ÐAI HOC KINH NCHIÐM
C!A ÐA NC TRONC C!OC KHANC CHIÐN CHONC MY, C! ! N!OC7 ................................................................... 62
CÂ! 23: NH! NC THA NH Q!A VA Y NCHIA C!A S! NCHIÐP CA CH MANC XA HOI CH! NCHIA O MIÐN
ÐÀC T! NÀM 1954 ÐÐ N NÀM 1975 7 ............................................................................................................................. 65
CÂ! 24: ÐAI HOI ÐAI ÐIÐ ! TOAN Q!OC IÂN TH! VI C!A ÐANC |12-1986) ÐA KIÐ M ÐIÐM, ÐA NH CIA
THANH T!! VA THIÐ ! SO T, KH!YÐT ÐIÐM C!A 10 NÀM |1975-1986) Ð!A ÐÂT N!OC TIÐN IÐN THÐO
CON Ð!O NC XA HOI CH! NCHIA NH! THÐ NA O7.................................................................................................. 68
CÂ! 25: ÐAI HOI ÐA I ÐIÐ! TOA N Q!OC IÂ N TH! VII C! A ÐANC |THA NC 6-1991) ÐA ÐA NH CIA VÐ Q!A
TRÌNH TH!C HIÐN ÐOI MO I TRÐN CA C IINH V!C C! A ÐO I SONC XA HOI O N!OC TA TRONC NH!NC
NÀM 1987 - 1991 NH! THÐ NA O7 .................................................................................................................................. 72
CÂ! 26: NH! NC ÐÀC TR!NC CO ÐAN C! A CH! NCHIA XA HOI O VIÐT NAM VA PH!ONC H!ONC CO
ÐAN CHI ÐAO Q!A TRÌNH XÂY Ð! NC VA ÐAO VÐ TO Q!O C TRONC "C!ONC IINH XÂY Ð! NC ÐÂT N!OC
TRONC THOI KY Q!A ÐO IÐN CH! NCHIA XA HOI"7............................................................................................. 76
CÂ! 27: ÐANH CIA 5 NÀM TH!C HIÐN NCHI Q!YÐT ÐAI HOI VII VA 10 NÀM ÐOI MOI |1986-1996) ............ 79
CÂ! 28: NH! NC ÐA I HO C CH! YÐ ! C! A 10 NÀM ÐO I MO I IA CÌ7...................................................................... 81
CÂ! 29: NH! NC THA NH T!! VA ÐA I HOC SA! 5 NÀM TH!C HIÐN NCHI Q!YÐT ÐAI HOI IÂ N TH! VIII
C!A ÐA NC |1995-2000) .................................................................................................................................................... 83
CÂ! 30: PHÂN TÍCH NOI Ð!NC CO ÐA N VA Y NCHIA C! A ÐAI HO C KINH NCHIÐM NÀM V!NC NCO N CO
ÐO C IÂP ÐÂN TOC VA CH! NCHIA XA HO I7............................................................................................................. 84
CÂ! 31: NO I Ð!NC VA Y NCHIA C!A ÐA I HOC KINH NCHIÐM TÀNC C!O NC ÐOAN KÐT ÐÂN TO C, ÐOAN
KÐT Q!OC TÐ 7 ................................................................................................................................................................ 87
CÂ! 32: CH! NC MINH ÐANC CO NC SAN VIÐT NAM IA NHÂN TO CO ÐAN IA NH ÐAO VA TO CH!C MOI
THÀNC IO I C!A CA CH MA NC VIÐT NAM7 ................................................................................................................ 90

H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IOI NHA X!ÂT ÐAN
Ðô phu c vu vIôc day va hoc fâp cac bô môn Iy Iuân chinh frj
Mac IônIn frong hô fhông fruong ÐaI ho c, cao dang va frung hoc
chuyôn nghIôp. Nha xuâf ban ÐaI hoc quôc gIa Ha NôI faI ban, co
sua chua va bô sung cuô n Huong dân ôn fhI môn Ijch su Ðang
Công san VIôf Nam.
Sach do Trung fâm ÐôI duong can bô gIang day Iy Iuân Mac -
IônIn va fu fuong Hô Chi MInh, Nha xuâf ban Tu fuong - Van hoa
fruoc dây fô chuc bIôn soan va Nha xuâf ban Chinh frj quôc gIa faI
ban.
Sach duo c frình bay duoI dang HoI - Ðap, nôI dung ba o dam
finh hô fhông, co frong dIô m va bam saf yôu câ u chuong frình bô
môn Ijch su Ðang Công san VIôf Nam.
Chung fôI râf mong nhân duoc y kIôn dong gop cua ban doc
dô Iân faI ban sau co châf Iuong hon.

Thang 3 nam 2000
NHA X!ÂT ÐAN ÐAI HOC Q!OC CIA HA NOI
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 1: Tac dông cua chinh sach fhông frj fhuôc dja cua fhuc dân
Phap dôI voI su bIôn dôI xa hôI, gIaI câp va mâu fhuân frong xa hôI
VIôf Nam cuôI fhô ky XIX dâu fhô ky XX7
1. Chinh sach fhô ng frj fhuôc dja cua Phap o VIôf Nam cuôI
fhô ky XIX dâu fhô ky XX
Sau khI co ban kôf fhuc gIaI doan xâm Iuo c vu frang, fhu c
dân Phap da fhI hanh chinh sa ch fhông frj nô djch va boc Iô f râf
fan bao dôI voI dân fôc fa.
- Vô chinh frj: ThI ha nh chô dô chuyôn chô, fruc fIôp nam
moI quyôn hanh; "chIa dô frj", fhu fIôu moI quyôn fu do dân chu,
fhang fay dan ap va khu ng bô.
Vô kInh fô: TIôn hanh ca c chinh sach khaI fhac dô cuop doaf
faI nguyôn, boc Iô f nhân công ro maf, mo rông fhj fruong fIôu fhu
hang hoa cua fu ban Phap; dôc quyôn vô kInh fô dô dô bô vo vof;
dôc quyôn quan fhuô va phaf hanh gIây bac; duy frì hình fhu c boc
Iôf phong kIôn; kìm ham nôn kInh fô VIôf Nam frong vong Iac hâu;
Iam cho kInh fô nuoc fa phu fhuô c vao kInh fô Phap.
- Vô van hoa xa hôI: ThI hanh chinh sach ngu dân, nô djch,
gây fâm Iy fu fI vong ban, dâu dôc nhân dân bang fhuôc phIôn va
ruou côn, hu hoa fhanh nIôn bang fIôm nhay, song ba c, khuyôn
khich mô fin dj doan, ngan cha n anh huong cua nôn van hoa fIôn
bô fhô gIoI vao VIôf Nam...
2. Tac dông cua chinh sach fhông frj fhuôc dja dôI voI xa hôI
VIôf Nam cuô I fhô ky XIX dâu fhô ky XX
- VIôf Nam da bIôn dôI fu môf xa hôI phong kIôn fha nh môf
xa hôI fhuôc dja nua phong kIô n, mâf han quyôn dôc Iâp, phu
fhuôc va o nuoc Phap vô moI maf kInh fô, chinh frj, van hoa.
- Cac gIaI câp xa hôI bj bIôn dôI:
+ CIaI câp phong kIôn dja chu dâu hang dô quôc, dua vao
chung dô ap buc, boc Iôf nhân dân.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
+ CIaI câ p nông dân bj bân cu ng hoa va phân hoa sâu sac.
+ Cac gIaI câp moI xuâf hIôn nhu: gIaI câp fu san |fu san dân
fôc va fu san maI ban); gIaI câp công nhân ra doI va fruong fha nh;
gIaI câp fIôu fu sa n ngay cang dông dao.
- Xa hôI VIôf Nam co haI mâu fhuân co ban:
+ Môf Ia: mâu fhuân gIua foan fhô dân fôc VIôf Nam voI chu
nghIa dô quôc xâm Iuoc Pha p va bon fay saI.
+ HaI Ia: mâu fhuân gIua nhân dân VIôf Nam, chu yôu Ia
gIaI câp nông dân, voI gIaI câp dja chu phong kIôn.
HaI mâu fhuân do gan chaf voI nhau, frong do, mâu fhuân
gIua foan fhô dân fôc fa voI chu nghIa dô quôc Phap va fay saI
phan dô ng Ia mâu fhuân chu yôu. Mâu fhuân do ngay cang fro
nôn sâu sac va gay gaf.
CIaI quyôf cac mâu fhuâ n do dô mo duong cho dâf nuoc phaf
frIôn Ia yôu câu co ban va buc fhIôf cua cach mang nuoc fa Iu c bây
gIo.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 2: Con duong fu chu nghIa yôu nuoc dôn chu nghIa Mac -
IônIn cu a Nguyôn AI Quôc |1911- 1920) va nhung fu fuong cach
mang gIaI phong dân fôc cua NguoI duoc hình fhanh frong nhung
nam 20 cua fhô ky XX7
1. Con duong fu chu nghIa yôu nuoc dôn chu nghIa Mac -
IônIn cu a Nguyô n AI Quô c
Mây chu c nam dâ u fhô ky XX, cac cuôc vân dông chông Phap
cu u nuoc cua nhân dân fa IIôn fIôp bj fhu c dân Phap dìm frong bô
mau. Phong frao yôu nuo c bô fac, chua xa c djnh duoc duong IôI
dung dan.
CIua Iuc do, Nguyôn Tâf Thanh |fu c Nguyôn AI Quô c) da roI
Tô quôc ra dI fìm duong cuu nuo c moI, da bôn ba khap nam châu
bôn bIôn xom xof fình hình, nghIôn cu u Iy Iuân va kInh nghIôm
cua cach mang cac nuoc nhâf Ia cach ma ng My va cach mang
Phap; da Iao dông va fham gIa dâu franh frong hang ngu gIaI câp
công nhân va nhân dân Iao dông o nhIôu nuoc dô co kIôn fhu c va
kInh nghIôm vô gIup nuo c mình. NguoI nhâ n xof: O dâu bon fhu c
dân fhông frj cung dôu fan ac, o dâu nhân dân Iao dông cung dôu
bj ap buc, boc Iôf, cu ng quâ f khoI va cân duo c gIaI pho ng.
- Sau khI cuôc Cach mang Thang MuoI Nga nam 1917 fhanh
công, NguoI da huong dôn cuô c Ca ch mang Tha ng MuoI va chju
anh huo ng cua cuôc cach mang vI daI do.
Nam 1919, NguoI guI dôn HôI nghj Vocxay |cua ca c nuoc dô
quôc fha ng frâ n sau ChIôn franh fhô gIoI fhu I) ban yôu sach doI
Chinh phu Phap fhua nhâ n ca c quyôn fu do, dân chu va bình dang
cua dân fôc VIôf Nam. Yôu sach do cung duoc HôI nghj châp nhân.
Tu do, NguoI ruf ra kôf Iuân quan frong: Cac dân fôc bj ap buc
muôn duoc dôc Iâ p fu do fhâf su, fruo c hôf phaI dua vao Iuc Iuong
cua ban fhân mình, phaI fu mình gIaI phong cho mình.
- Thang 7-1920, ban So fhao Iân fhu nhâf dô cuong vô vân dô
dân fôc va vân dô fhuôc dja cua IônIn da dôn voI Nguyôn AI Quôc.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No da dap ung du ng nguyô n vong fha fhIôf ma Nguo I dang â p u:
dôc Iâp cho dân fôc, fu do cho dông bao. NguoI vIôf: "Ðan Iuân
cuong Ia m cho fôI cam dông, phân khoI, sang fo, fIn fuong bIôf
bao!...". NguoI du f khoaf dI fhoo con duong cua IônIn.
- Thang 12 - 1920, Nguyô n A I Quôc fham gIa ÐaI hôI Ðang
xa hôI Phap hop o Tua; da bo phIôu fan fhanh gIa nhâp Quôc fô III
va fhanh Iâp Ðang Công san Phap vì cuong IInh cua Quôc fô III
cu ng nhu cua Ða ng Công san Phap dôu quan fâm dôn phong frao
gIaI phong dân fôc o cac fhuôc dja. Nguo I da fu chu nghIa yôu nuoc
dôn chu nghIa cô ng san; da fìm duoc con duong gIaI phong cho dân
fôc VIôf Nam. Ngay fu Iuc do, NguoI da noI: "Muôn cu u nuoc va
gIaI pho ng dân fôc, không co con duong na o khac con duong cach
mang vô san".
2. Nhu ng quan dIôm fu fuong ca ch mang gIa I phong dân fôc
cua Nguyôn AI Quôc
- Chu nghIa fhu c dân Ia ko fhu chung cua gIaI câp công nhân
va nhân dân Iao dông foan fhô gIo I, Ia ko fhu fru c fIôp nguy haI
nhâf cua nhân dân cac nuo c fhuô c dja.
- Cach mang gIaI phong dân fôc Ia môf bô phân cach mang
frong fhoI daI dô quôc va cach ma ng vô san. CIaI phong dân fôc
phaI ga n IIô n vo I gIaI pho ng nhân dân Iao dông, gIaI phong gIaI
câp công nhân.
- Cach mang gIaI phong dân fôc o cac nuoc fhuôc dja va cach
mang vô san o "chinh quôc" co quan hô khang khif voI nhau vì chu
nghIa dô quôc nhu môf con dIa co 2 voI: môf voI huf mau gIaI câp
công nhân va nhu ng nguoI Iao dông o "chinh quôc" con môf voI huf
mau cac dân fôc fhuôc dja. Muôn danh dô bon dô quôc fhì phaI caf
ca 2 caI voI ây. PhaI fhuc hIô n su IIôn mInh chIôn dâu gIua cac Iuc
Iuong cach ma ng o fhuôc dja va "chinh quôc". Cach ma ng fhuôc dja
không phu fhuô c vao cach mang vô san o "chinh quôc" ma co finh
chu dông, dôc Iâp va co fhô fhanh công fruoc cach mang o chinh
quôc va gop phân dây manh cach mang o chinh quô c fIôn Iôn.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CIuong cao ngon co chô ng dô quôc va bon phong kIôn fay
saI, gIanh dôc Iâ p, fu do Ia fu fuong chIô n Iuoc cach mang dung
dan cua Nguyô n AI Quôc vô cach mang fhuôc dja.
- Cach mang o fhuôc dja, fruoc hôf Ia gIaI phong dân fôc, mo
duong fIôn Iôn gIaI phong hoan foan Iao dông, gIaI phong con
nguo I, fu c Ia Iam cach mang xa hôI chu nghIa.
- Vô Iu c Iuo ng cach mang: "công nông Ia nguo I chu ca ch
mônh", "Ia gôc cach mônh"; công nhân Ia gIaI câp Ianh dao; fIôu fu
san, frI fhu c Ia ban dô ng mInh cua cach mang.
- Cach mang Ia su nghIôp cua quân chung. Quân chu ng cân
duoc gIa c ngô va fô chuc IaI fhanh dôI ngu vu ng bôn; duoc hIôu
bIôf fình fhô "co muu chuoc".
- PhaI fhuc hIôn su IIôn mInh, doan kôf voI cac Iu c Iuo ng ca ch
mang quôc fô; phaI nôu cao finh chu dông cach mang, y fhu c fu Iu c
fu cuo ng.
- PhaI co Ðang Ia nh dao. Ðang phaI co hoc fhuyôf cach mang,
do Ia hoc fhuyôf Mac - IônIn, phaI bIôf vân dung du ng dan hoc
fhuyôf do vao hoan canh VIôf Nam.
Hô fhông quan dIôm cach mang du ng dan va sang fao do Ia
nôI dung fu fuong cach mang gIaI phong dân fôc fhoo chu nghIa
Mac - IônIn cua NguoI. Hô fhông quan dIôm cach mang do duoc
fruyô n vao VIôf Nam frong nhung nam 20 cua fhô ky XX, Ia ngon
co huong dao cho cach mang VIôf Nam dI dung quy dao cach mang
vô san fhô gIoI, Ia co so Iy Iuân cho vIôc fhanh Iâp Ðang Công san
VIôf Nam.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 3: Qua frình chuân bj vô chinh frj, fu fuong va fô chuc cu a
Nguyôn AI Quôc cho vIôc fhanh Iâp Ðang Công san VIôf Nam7
Sau Cach mang Thang MuoI Nga |1917), phong frao công
san va công nhân quôc fô phaf frIôn manh mo. Thang 7-1920,
Nguyô n AI Quôc doc ban So fhao Iân fhu nhâf dô cuong vô vân dô
dân fôc va vân dô fhuôc dja cua IônIn va da dI dôn môf su Iua
chon duf khoaf con duong gIaI pho ng dân fôc do IônIn vach ra.
Thang 12 nam 1920, faI ÐaI hôI Ðang xa hôI Phap hop o
Tua, Nguyôn AI Quôc da fan fhanh vIôc gIa nhâp Quôc fô fhu III
va bIôu quyôf sang Iâp ra Ðang Công san Phap. Nguyôn A I Quôc
fro fhanh chIôn sI công san dâu fIôn cua gIaI câp công nhân va dân
fôc VIôf Nam.
Nguyô n AI Quô c fich cu c xu c fIôn vIôc chuâ n bj vô chinh frj,
fu fuong va fô chu c cho vIôc fhanh Iâ p Ðang Công san VIôf Nam.
Vô maf fu fuong va chinh frj:
NguoI da vIôf baI dang cac bao: "NguoI cu ng khô" do NguoI
sang Iâp, bao "Nhân dao" - co quan Trung uong cua Ðang Công
san Phap, bao "ÐoI sông công nhân" - fIông noI cua gIaI câp công
nhân, ba o Su fhâf |IIôn Xô), Tap chi fhu fin Quôc fô quô c fô công
san), bao Thanh nIôn |VIô f Nam fhanh nIôn ca ch mang dông chi
hôI)... va cac fac phâm "Ðan an chô dô fhu c dân Phap", "Ðuong
cach mô nh" mang fôn NguoI. Qua nôI dung cac baI bao va cac fac
phâm do, NguoI fâp frung Iôn an chu nghIa dô quôc, chu nghIa
fhu c dân noI chung va chu nghIa fhuc dân Phap. NguoI vach frân
ban châf xâm Iuoc, phan dông, boc Iôf, dan ap fan bao cua chu
nghIa fhuc dân. Ðang nhung dân chung cu fhô, sInh dông, NguoI
da fô cao fruo c du Iuâ n Phap va fhô gIoI fôI ac fay froI cu a fhu c
dân Pha p dôI voI nhân dân cac nuoc fhuôc dja. Ðac bIôf, NguoI da
frình bay cac quan dIôm Iy Iuân vô cach ma ng fhuô c dja môf cach
dung dan, sang fao va kha hoan chInh. |Xom muc 2 duoI fIôu dô:
Nhu ng quan dIô m fu fuong ca ch mang gIaI pho ng dân fôc cua
Nguyô n AI Quôc, fhuô c dô sô 2). Hô fhông quan dIôm do duoc
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruyô n vao VIôf Nam nham chuâ n bj vô fu fuong va chinh frj cho
vIôc fha nh Iâp Ða ng.
Vô maf fô chu c:
Thang 12-1924, Nguyô n AI Quôc dôn Qua ng Châu |Trung
Quôc), NguoI fham gIa sa ng Iâp HôI IIôn hIôp cac dân fôc bj a p buc
A - Ðông dô fhông nhâf hanh dông chông chu nghIa fhuc dân.
Thang 6-1925, NguoI fhanh Iâp "VIôf Nam fhanh nIôn cach
mang dô ng chi hôI", fô chuc frung kIôn Ia "Công sa n doan" Iam
nong côf dô fruc fIôp fruyôn ba chu nghIa Mac - IônIn vao VIôf
Nam; mo nhIôu Iop huân Iuyô n dao fao môf sô fhanh nIôn yôu
nuoc VIô f Nam fhanh nhung can bô cach mang, frong do, môf sô
duoc cho n dI hoc o Truong daI hoc Phuong Ðông |IIôn Xô); môf sô
duoc cu dI ho c quân su, phân Ion sau nay duoc dua vô nuoc hoaf
dông.
Hô fhông quan dIôm, Iy Iuân vô con duong cach ma ng cua
Nguyô n AI Quôc fro fhanh fu fuong ca ch mang huong dao phong
frao dân fôc va cac fô chu c chinh frj fhoo khuynh huong cach
mang vô san, dân dôn su ra doI ca c fô chu c cô ng san o VIôf Nam:
Ðông Ðuong công san dang |6-1929), An Nam công san dang
|7-1929) va Ðông Ðuong cô ng san IIôn doan |9-1929).
Tu ngay 3 dôn ngay 7 fhang 2 nam 1930, HôI nghj fhông
nhâf Ða ng da hop faI Cu u Iong Huong Cang), duo I su chu frì cua
Nguyô n AI Quô c da nhâf fri hop nhâf cac fô chuc cô ng san fhanh
môf dang duy nhâ f Iây fôn Ia Ða ng Công san VIôf Nam; fhông qua
Chinh cuong van faf, Sach Iuo c van faf, Chuong frình fom faf,
ÐIôu Iô van faf cua Ðang va ÐIô u Iô van faf cua cac hôI quân
chung; fhông qua IoI kôu goI nhân djp fhanh Iâp Ðang do dông chi
Nguyô n AI Quô c fhao. Ca c van kIôn quan fro ng cua Ðang duo c HôI
nghj fhông qua Ia Cuong IInh ca ch mang dâu fIôn cua Ðang Công
san VIôf Nam.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 4: HôI nghj fhanh Iâp Ðang Công san VIôf Nam 3-2-1930.
Phân fich nôI dung co ban cua Chinh cuong van faf va Sach Iuoc van
faf cua Ðang. Y nghIa cua vIôc fhanh Iâp Ðang7
1. HôI nghj fha nh Iâp Ðang Công san VIôf Nam 3-2-1930
Trong nhu ng nam 1924-1929, phong frao công nhân VIôf
Nam pha f frIôn manh vo I y fhu c gIaI câp va y fhu c chinh frj ngay
cang ro rôf da fao fhanh Ian song cach mang dân fôc, dân chu
manh mo, frong do, gIaI câp công nhân da fhâf su fro fhanh Iuc
Iuong chinh frj dôc Iâp, fao ra nhu ng dIôu kIôn chin muôI cho su
phân hoa fich cuc frong "VIôf Nam fhanh nIôn cach mang dô ng chi
hôI" va frong Ða ng Tân VIôf dân dôn vIô c hình fhanh nhu ng fô
chuc công san o VIôf Nam. Ðo Ia: Ðông Ðuong công san dang, An
Nam công san dang, Ðông Ðuong công san IIôn doan. Cac fô chu c
nay hoaf dông rIông ro, franh gIanh quân chu ng. Thuc fIôn do doI
hoI câp fhIôf pha I co su Ianh dao fhông nhâf, chaf cho cua môf
chinh dang duy nhâf cua gIaI câp công nhân VIôf Nam.
Quôc fô công san da gu I fhu cho nhung nguoI công san o
Ðông Ðuong, kôu goI fhanh Iâp mô f Ðang Công san duy nhâf.
- Ðuoc su uy nhIôm cu a Quôc fô công san, Nguyôn AI Quôc
da frIôu fâp HôI nghj daI bIôu cac fô chu c công san o Huong Cang
fu ngay 3 dôn ngay 7-2-1930 dô ho p nhâf fhanh mô f Ðang Công
san duy nhâf.
Tham gIa hôI nghj co haI daI bIôu cua Ðông Ðuong công san
dang, haI daI bIôu cua An Nam công san dang.
HôI nghj da ngho Nguyô n AI Quôc phân fich fình hình frong
nuoc va ngoaI nuoc, phô bình nhung ha nh dông fhIôu fhông nhâf
gIua ca c fô chuc công san, dô nghj cac fô chu c công sa n doan kôf,
fhông nhâf IaI fhanh môf dang duy nhâ f.
Cac daI bIôu nhâ f fri bo fhanh kIô n, fhanh fhâf hop fac dô
fhông nhâf fhanh môf Ðang cô ng san duy nhâf, do Ia Ðang Công
san VIôf Nam.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thông qua Chinh cuong van faf, Sach Iuo c van faf, ÐIôu Iô
van faf, Chuong frình fom faf cua Ðang vô cach fô chu c cac doan
fhô quân chung va dIôu Iô fom faf cua công hôI, nông hôI, hôI
fhanh nIôn, hôI phu nu, hôI phan dô dông mInh |fu c Ia maf frân
dân fôc fhông nhâ f chông dô quôc).
- Vach kô hoach fIôn ha nh hop nhâf cac fô chu c cô ng san o
frong nuoc va cu Ðan Châp hanh Trung uong Iâm fho I.
Nguyô n AI Quôc da ra IoI kôu goI nhân djp fhanh Iâp Ðang.
2. NôI dung co ban cua Chinh cuong van faf va Sach Iuoc va n
faf cua Ðang
Chinh cuong van faf, Sach Iuo c va n faf duoc fhông qua faI
HôI nghj fhanh Iâp Ðang 3-2-1930 fuy con so Iuoc, nhung da vach
ra duong IôI co ban, du ng dan cho cach ma ng VIôf Nam, Ia Cuong
IInh dâu fIôn cua Ðang.
NôI dung cua Cuong IInh fom faf:
- Ðuong IôI chIôn Iuoc cua cach ma ng: Trôn co so phân fich
fình hình kInh fô, gIaI câp, xa hô I nuoc fa, Cuong IInh vIôf: "Chu
fruong Ia m fu san dân quyôn cach mang va fhô dja cach ma ng dô
dI foI xa hôI công san".
- NhIôm vu cua cach ma ng fu san dân quyôn o nuo c fa Ia
danh duôI dô quô c Phap xâm Iuoc va danh dô bon phong kIôn fay
saI, Iam cho nuoc VIôf Nam duoc dôc Iâp fu do; fjch fhu ruông dâf
cua bon dô quôc, phong kIôn dô Iam cua công va chIa cho dân
nghoo; chuân bj va Ianh dao nông dân nghoo Iam cach mang ruông
dâf, quôc huu hoa foan bô xi nghIô p cua bon dô quô c; fha nh Iâp
chinh phu công nông bInh va fô chuc quân dôI công nông.
Cac nhIô m vu frôn bao ham ca nôI dung dân fôc va dân chu,
chông dô quôc va chông phong kIôn. Song, nô I bâf Iôn Ia nhIôm vu
chông dô quôc va fay saI phan dô ng, gIanh dôc Iâp, fu do cho dân
fôc.
- Iuc Iuong dô danh dô dô quôc va phong kIôn fruoc hôf Ia
công nông. Ðang phaI fhu phu c cho duoc công nông va Iam cho gIaI
câp công nhân Ia nh dao duoc dông dao quân chung ; dông fhoI
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"PhaI hôf suc IIôn Iac vo I fIôu fu san, fri fhu c, frung nông... dô koo
ho vô phia vô san gIaI câp". ÐôI voI phu nông, frung fIôu dja chu
va fu sa n VIôf Nam ma chua ro maf phan cach ma ng fhì phaI IoI
dung hoa c frung Iâp. Ðô phân nao da ro maf phan cach ma ng fhì
phaI danh dô. Trong khI IIôn Iac fam fhoI voI cac gIaI câp, phaI râf
cân fhân, không khI nao nhuong bô môf chuf IoI ich gì cua công
nông ma dI vao duong IôI fhoa hIôp. CIaI câp công nhân Ia gIaI câp
Ianh dao cach ma ng.
Ðanh dô chu nghIa dô quôc Phap va bon phong kIô n, "Iam
cho nuo c VIôf Nam hoan foan dôc Iâp", "Iâp ra chinh phu công
bInh" va "quân dôI công nông" bang phuong phap bao Iu c cach
mang, bang suc manh mo I maf cua quân chung, chu không phaI
bang con duong caI Iuong, fhoa hIôp.
- Cach mang VIôf Nam Ia bô phân cua Ca ch mang fhô gIoI,
phaI doan kôf voI cac dân fôc bj ap buc va gIaI câp vô san quô c fô,
nhâf Ia gIaI câp công nhân Phap.
- Su Ianh dao cua Ðang Ia nhân fô quyôf djnh fhang IoI cua
cach ma ng. "Ða ng Ia dôI fIôn phong cua vô san gIaI câp", cho nôn
Ðang co fra ch nhIô m fhu phuc cho duoc daI bô phân gIaI câp mình,
phaI Iam cho gIaI câp mình Ianh dao duoc dân chu ng; "phaI fhu
phu c cho duoc daI da sô dân cay va phaI dua cha c vao dân cay
nghoo", phaI IIôn Iac voI cac gIaI câp cach ma ng va cac fâng Iop yôu
nuoc dô doan kôf ho IaI. Ðang Ia môf khôI fhông nhâf y chi va
hanh dô ng. Ðang vIôn phaI "hang haI franh dâu cân fhân va dam
hy sInh, phu c fung mônh Iônh Ðang va dong kInh phi, chju phân
dâu frong môf bô phân Ða ng".
3. Y nghIa cua vIô c fhanh Iâp Ðang
- Hô I nghj hop nhâf cac fô chu c công san o VIôf Nam mang
fâm voc môf ÐaI hôI fhanh Iâp Ða ng. HôI nghj da quy fu foan bô
phong frao công nhân va phong fra o yôu nuoc duoI su Ianh dao cua
môf dôI fIôn phong duy nhâf cua cach ma ng, voI duong IôI cach
mang du ng dan, dân foI su fhông nhâf vô fu fuong va hanh dông
cua phong frao cach ma ng ca nuo c.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðang ra doI danh dâu môf buoc ngoaf can ban frong Ijch su
cach mang nuoc fa, châm duf fhoI ky cach mang o frong fình frang
"don fôI nhu không co duong ra", châm du f fhoI ky bô fac, khung
hoang vô duong Iô I cu u nuo c, Ia su kIôn co y nghIa quyôf djnh dôI
voI foan bô qua frình phaf frIôn cua cach ma ng VIôf Nam fu do vô
sau.
- Ðang ra doI Ia bIôu hIô n su xa c Iâp vaI fro Ianh dao cua gIaI
câp công nhân VIôf Nam, khang djnh qua frình fu dâu franh fu
phaf dôn dâu franh fu gIa c.
- Ðang ra do I Ia kôf qua fâf yôu cu a cuôc dâu franh dân fôc
va gIaI câp o VIôf Nam frong fho I daI moI. Ðang Ia su kôf hop gIua
chu nghIa Mac - IônIn va fu fuong Hô Chi MInh voI phong frao
công nhân va phong frao yôu nuoc VIôf Nam frong nhung nam 20
cua fhô ky nay.
Hô Chi MInh da vIôf: "VIôc fhanh Iâp Ðang Ia buoc ngoaf vô
cu ng quan frong frong Ijch su cach mang VIôf Nam. No chu ng fo
rang gIaI câp vô san fa da fruong fhanh va du su c Ia nh dao cach
mang".
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 5: Hay chung mInh Ðang Công san VIôf Nam ra doI va nam
quyôn Ianh dao cach mang VIôf Nam fu nam 1930 Ia môf xu fhô
khach quan cua Ijch su7
1. Tac dông cua chinh sach fhông frj, khaI fhac fhuô c dja cua
fhu c dân Phap
ÐuoI fac dông cua chinh sach fhô ng frj, khaI fhac fhuôc dja
cua fhu c dân Pha p, xa hôI VIôf Nam da chuyôn fu xa hôI phong
kIôn sang xa hôI fhuôc dja, voI haI mâu fhuân co ban : mâu fhuân
gIua dân fôc fa voI fhuc dân Phap va mâu fhuân gIua nhân dân fa
|chu yôu Ia nông dân) voI gIaI câ p dja chu phong kIôn. CIaI
quyôf mâu fhuân do dô dua xa hôI fIôn Iôn fhoo du ng
xu fhô cu a fhoI daI Ia yôu câ u fâf yôu khach quan cua Ijch su.
Tu dâu fhô ky XX, do anh huong cu a phong frao dân chu fu
san fhô gIoI va nhu ng chuyôn bIô n kInh fô - xa hôI VIôf Nam,
phong frao dân fôc o nuo c fa fIôp fuc phaf frIôn, nhIôu fô chu c
chinh frj fhoo huong dân chu fu sa n da xuâ f hIôn:
- Phong frao Ðông Ðu |1906 - 1908) do nha yôu nuoc Phan
ÐôI Châu Ianh dao.
- Phong frao Ðông KInh NghIa Thu c |1907) dIôn ra kha sôI
nôI duoI cac hình fhu c fuyôn fruyôn caI ca ch, cô vu Io ng yôu nuoc.
- Phong frao Ðuy Tân |1906 - 1908) nham vân dông caI cach
van hoa , xa hôI, da kich bon vua quan phong kIôn fhô I naf.
- Tô chu c VIôf Nam Quang phu c hôI |1912) nham mu c dich
"danh duôI quân Phap, khôI phu c nuoc VIôf Nam".
- Phong frao yôu nuoc cua cac fâng Iop fIôu fu san fhanh fhj
phaf frIô n ma nh nhu phong frao dâu franh doI fra fu do cho cu
Phan ÐôI Châu |1925), fô chu c dam fang cu Phan Chu TrInh.
- VIôf Nam quôc dân dang do Nguyôn Tha I Hoc sang Iâp |25-
12-1927) Ia môf dang chinh frj fhoo xu huong cach mang dân chu
fu san. Muc dich cua dang nay Ia danh duôI gIac Phap, Iâf dô chô
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô phong kIô n, fhIôf Iâp dân quyôn. Cuôc khoI nghIa Yôn ÐaI |9-2-
1930) bIôu fhj fInh fhân phan khang quyôf IIôf cua gIaI câp fu san
VIôf Nam chông IaI su ap buc cua fhu c dân Phap. Su fhâf baI cua
cuôc khoI nghIa da bôc Iô finh châf non yôu, bâf Iuc cua gIaI câp fu
san va cac fâng Io p fIôu fu san frong vaI fro cach ma ng dân fôc.
Cac phong frao do không dap ung duoc yôu câu kha ch quan
cua su nghIôp gIaI phong dân fôc va dôu bj fhu c dân Phap dan ap.
2. Khuynh huong cu u nuoc fhoo con duong cach mang vô san
Nam 1911, Nguyô n A I Quô c ra dI fìm duong cu u nuo c va da
Iua chon dung da n con duong gIaI phong dân fôc, do Ia con duong
cach ma ng vô san.
Nguyô n AI Quôc fich cu c fruyô n ba chu nghIa Mac - IônIn
vao VIôf Nam, chuân bj vô chinh frj, fu fuong va fô chuc cho vIôc
fhanh Iâp Ðang fIôn phong cach mang o VIôf Nam. VIôf Nam
fhanh nIôn ca ch mang dông chi hôI ra do I, fru c fIôp fruyôn ba Iy
Iuân Mac - IônIn, Iy Iuân vô cach mang gIaI phong dân fôc cua
Nguyô n AI Quôc vao VIôf Nam, Iam dây Iôn frong ca nuo c môf
phong frao dân fôc dân chu sôI nô I. Ðang Tân VIô f cung ra doI.
Khuynh huong ca ch mang vô san phaf frIôn manh Ia m xuâf hIôn
ba fô chu c công san o VIôf Nam.
Ngay 3 fhang 2 nam 1930, Ðang Công san VIôf Nam ra doI.
Cuong IInh dâu fIôn cua Ðang va ch ro duong IôI chIôn Iuoc fhuc
hIôn ca ch mang fu san dân quyôn va fhô dja cach mang dô fIôn Iôn
xa hôI cô ng san...
Nhu vây, sau môf fhoI ky daI, kô fu dâu fhô ky XX, Ijch su
dân fôc fa da Iân Iuof khao nghIô m du ca c cuong IInh cuu nuoc
khac nhau va cuôI cung chI con Ða ng Cô ng san VIôf Nam Ia co kha
nang nam ngon co dân fôc, dâu franh gIaI phong dân fôc, Ianh dao
cach ma ng VIôf Nam fIôn Iôn.
MoI ra doI, Ðang da gIuong cao ngon co cach mang, doan kôf
va Ianh dao foan dân fa fIôn Iôn dâu franh gIaI phong dân fôc, gIaI
phong gIaI câp, fung buo c gIanh fhang IoI frong cuôc cach mang
phan dô va phan phong kIôn.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 6: Phân fich hoan canh Ijch su ra doI va nôI dung co ban cu a
"Iuân cuong chinh frj" fhang 10-1930 cua Ðang Công san Ðông
Ðuong7
1. Hoan canh Ijch su
Cuong IInh dâu fIôn cua Ðang Cô ng san VIôf Nam do HôI
nghj fhanh Iâp Ðang fhang 2-1930 fhông qua mo I chI phac ra
nhung nof co ban nhâf vô duong Iô I cach mang VIôf Nam. Yôu câu
khach quan doI hoI Ðang phaI co môf cuong IInh dây du, foan dIôn
hon.
Sau khI Ðang Cô ng san VIôf Nam ra doI, môf cao frao cach
mang rông Ion cu a quân chu ng dIôn ra nga y cang sôI nôI va dang
frôn da phaf frIôn manh.
Thang 4-1930, dông chi Trân Phu sau mô f fhoI gIan hoc o
IIôn Xô, duoc Quôc fô công san cu vô nuoc hoaf dông va duoc bô
sung vao Ðan Châp hanh Trung uong Ðang, duoc gIao nhIôm vu
soan fha o "Iuân cuong chinh frj".
HôI nghj Iân fhu nhâf cua Ðan Châp hanh Trung uong Ðang
hop fhang 10-1930, HôI nghj quyôf djnh dôI fôn dang fhanh Ðang
Công sa n Ðông Ðuong, cu ra Ðan châp ha nh Trung uong chinh
fhu c, dông chi Trân Phu duoc cu Iam Tông bi fhu. HôI nghj da
fhông qua "Iuân cuong chinh frj".
2. NôI dung co ban
"Iuân cuong chinh frj" gôm 13 mu c, frong do, fâp frung
nhung vâ n dô Ion:
Cach ma ng VIôf Nam phaI fraI qua haI gIaI doan, fruoc hôf
Ia m ca ch mang fu san dân quyôn, bo qua fhoI ky phaf frIôn fu ban
chu nghIa, fIôn fhang Iôn con duong xa hôI chu nghIa.
Cach ma ng fu san dân quyôn co nhIôm vu chông dô quôc va
nhIôm vu chô ng phong kIôn. HaI nhIôm vu nay co môI quan hô
khang khif voI nhau.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIaI câp vô san va nông dân Ia haI dông Iu c chinh cu a cach
mang, vô san Ia gIaI câp Ianh dao cach ma ng. Iuân cuong cung
phân fich ro fhaI dô dôI voI cach mang cu a cac gIaI câp, fâ ng Iop
khac frong xa hôI.
Cach mang VIôf Nam phaI dI fhoo con duo ng cach mang bao
Iu c, con duong khoI nghIa vu frang. KhoI nghIa vu frang gIanh
chinh quyôn "không phaI Ia môf vIôc fhuong", ma Ia môf nghô
fhuâf "phaI fhoo khuôn phop nha bInh".
Su Ia nh dao cua Ðang cô ng san, dôI fIôn phong cua gIaI câp
vô san, Ia dIôu kIôn côf yôu cho su fhang Io I cua ca ch mang. Ðang
phaI Iây chu nghIa Mac - IônIn Ia m nô n fa ng fu fuong; pha I IIôn
hô mâf fhIôf voI quân chu ng, voI vô san va cac dân fôc fhuôc dja,
voI cac Iu c Iuong cach mang fhô gIoI.
NôI fIôp va kô fhua nhung djnh huong Ion duoc vach ro fu
Chinh cuong van faf va Sach Iuoc van faf do Ianh fu Nguyô n A I
Quôc kho I fhao, "Iuân cuong chinh frj" fha ng 10-1930 da xac djnh
nhung vân dô râ f co ban frong duong IôI chIôn Iuoc cua Ða ng fa.
Tu fuong Ion bao frum cu a Cuong IInh chinh frj fha ng 10-1930
vân Ia quan frIôf djnh huong ga n IIôn dôc Iâp dân fôc voI chu
nghIa xa hôI. Song bôn canh do, Cuong IInh nay vâ n con nhung
han chô nhu chua chI ra duoc mâu fhuân chu yôu frong xa hôI
fhuôc dja, chua xac djnh nhIôm vu gIaI pho ng dân fôc Ia nhIôm vu
hang dâu. Trong khI nhân manh vaI fro cua công nông, chua chu y
dung mu c dôn vaI fro, vj fri va kha nang cach mang cu a cac
gIaI câ p va fâng Io p khac. NoI môf cach cu fhô
Ia da nhân manh môf chIôu dôn dâu franh gIaI câp, chua quan
fâm fhich dang dôn vân dô dân fôc. KhoI dây fInh fhâ n yôu nuoc
vôn Ia fruyôn fhô ng Iâu doI cua dân fôc fa; sach Iuoc va phuong
phap cach mang chung nao da con fhIô u IInh hoaf, môm doo.
Nhu ng han chô noI frôn, sau do if Iâu, da duoc cac hôI nghj Ðan
Châp ha nh Trung uong Ða ng fIôp fhoo khac phu c.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 7: Hoan canh Ijch su, fhanh qua va baI hoc kInh nghIôm cua
cao frao 1930 - 19317
1. Hoan canh Ijch su cua cao frao 1930 - 1931
Vao nam 1929 - 1933, fhô gIoI fu ban chu nghIa bj khu ng
hoang kInh fô frâm frong. Ðô quôc Phap fruf fâf ca ganh nang
cuôc khu ng hoang o Phap Iôn vaI cac fhuôc dja. Ðông Ðuong bj koo
vao cuôc khung hoang do nôn da chju nhung hâu qua fham khôc:
nông dân bj pha san, bj chôf doI; công nhân ngay cang bj boc Iôf
nang nô, fhâf nghIôp; gIaI câp fu sa n vua ra doI da bj fu san Phap
bop nghof.
Hanh dô ng dan ap, khu ng bô cua fhu c dân Pha p dIôn ra
khap noI gây không khi chinh frj cang fha ng. Mâu fhuân gIua
nhân dân fa voI fhu c dân Phap ngay cang gay gaf dây nhân dân fa
vung Iôn dâu franh manh mo hon, quyôf IIôf hon voI ko fhu dô
gIanh Iây cuôc sông.
Ðang Cô ng sa n VIôf Nam ra doI dam nhân su mô nh Ianh dao
cuôc dâ u franh chông dô quôc va phong kIô n. Co so dang fuy chua
nhIôu, song da fro fhanh haf nhân cua phong frao cach mang.
Nhu ng fô chu c quân chu ng cach mang duoc fhanh Iâp o nhIôu noI.
Ðuong Iô I cua Ða ng da phan anh dung nguyôn vong cua quâ n
chung, duoc fuyôn fruyôn rông raI, Iam cho y fhuc gIac ngô cua
quân chu ng ngay môf nâng cao.
Phong frao dâu franh cua quân chu ng da bung Iôn manh mo
dân dôn Cao frao cach ma ng 1930 - 1931 ma dInh cao Ia Xô vIôf
Nghô fInh.
2. Thanh qua va baI ho c kInh nghIôm cua cao frao 1930 -
1931
Cao frao 1930 -1931 va Xô vIôf Nghô TInh phan a nh duong
IôI chông dô quôc va phong kIô n frong Cuong IInh cua Ðang Ia
dung dan. KhôI IIôn mInh gIua haI gIaI câp công nhân va nông dân
da duoc fhIôf Iâp frong fhu c fô dâu franh.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðang da xac Iâp duoc quyôn Ia nh dao, kIôm nghIôm duo c
duong IôI, ron Iuyô n duoc dôI ngu ca n bô, dang vIôn cu a mình. Ðan
fhân quân chu ng qua cao frao da fIn fuong vao su Ianh dao cua
Ðang - Iuc Iuong duy nhâf co fhô dua cach mang VIôf Nam dôn
fhang IoI, dông fhoI cu ng fIn fuong vao kha nang cach mang cua
ban fhân mình. Cao frao cach ma ng 1930 -1931 Ia môf cuôc fông
dIôn fâp gIanh chinh quyôn cua nhân dân fa va Ðang fa.
- Cao frao 1930 - 1931 da dô IaI cho Ða ng fa nhu ng kInh
nghIôm buoc dâu vô kôf ho p haI nhIôm vu chIôn Iuoc: chô ng dô
quôc va chông phong kIôn, kôf hop phong frao dâu franh cua công
nhân va nông dân, fhu c hIô n IIôn mInh công nông duo I su Ianh dao
cua gIaI câp công nhân; kô f hop phong frao cach mang o dô fhj; kôf
hop cac hình fhu c fô chu c va dâu franh cach ma ng cua quân
chung.
- Tuy nhIôn do nhân manh môf chIô u dôn vâ n dô gIaI câp ma
chua quan fâm fhich dang dôn vân dô dân fôc nôn frong cao frao
1930 - 1931, vân dô sach Iuoc va phuong phap cach mang chu ng
nao do co n fhIôu IInh hoaf, môm doo do do maf frân phan dô chua
duoc pha f frIôn rô ng ra I.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 8: Hoan canh Ijch su, fhanh qua va baI hoc kInh nghIôm cua
cao frao dân chu 1936 — 19397
1. Hoan canh Ijch su cua Cao frao dân chu 1936 - 1939
Cuôc khung hoang kInh fô fhô gIoI cua chu nghIa fu ban dây
nhung mâu fhuâ n vôn co cua chu ng ngay ca ng sâu sac Chu nghIa
phafxif da ra doI. Ðo Ia nôn chuyôn chinh dôc faI nhâf, fan bao
nhâf, sô vanh nhâf, hIôu chIôn nhâf cua bon fu ban faI chinh phan
dông. Chuyôn chinh phaf xif da duoc fhIôf Iâp, fIôu bIôu o Ðuc - Y
- Nhâf va môf sô nuoc khac. Phong frao chông phaf xif nhanh
chong Ian rông o nhIôu nuoc da fhu huf cac Iuc Iuo ng co xu huong
chinh frj khac nhau.
ÐaI hôI Iân fhu VII cua Quôc fô công san nhân djnh: "Iuc
Iuong phan cach mang phafxif dang fân công vao chô dô dân chu
fu san, dang ra suc baf nhu ng nguoI Iao dông phaI sông duoI chô
dô boc Iôf va bj dan ap da man nhâ f, ngay nay frong nhIôu nuoc fu
ban chu nghIa; quân chu ng Iao dông phaI Iua chon môf cach cu fhô
không phaI gIua chuyôn chinh vô san voI chô dô dân chu fu san
ma Ia gIu a chô dô dân chu fu san voI chu nghIa phafxif".
Vây ko fhu nguy hIôm nhâf cua nhân dân fhô gIoI Iuc nay
không pha I Ia chu nghIa fu ban hoac chu nghIa dô quôc noI chung
ma Ia chu nghIa phafxif, nhIôm vu fruoc maf cua gIaI câp công
nhân quô c fô Ia dâu franh chông chu nghIa phafxif gIanh dân chu
va hoa bình. CIaI câp công nhân quô c fô phaI fhông nhâf hang ngu
cua mình, Iâp maf frân nhân dân rô ng ra I.
ÐôI voI cac nuoc fhuôc dja va nua fhuôc dja, "vân dô maf
frân fhô ng nhâf chông dô quôc co fâm quan frong dac bIôf".
ÐaI hôI VII cua Quôc fô công san da gIup Ðang fa frong vIô c
phân fich fình hình, dô ra nhIôm vu cach mang frong fhoI ky moI.
O Phap, Maf frân Nhân dân Phap duoc fhanh Iâp |5-1935)
da gIanh duoc fhang IoI frong cuô c Tông fuyôn cu nam 1936, môf
chinh phu fIôn bô - chinh phu Maf frân Nhân dân Phap ra doI.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Oj nuoc fa, Cuôc khu ng hoang kInh fô 1929 - 1933 da fac
dông sâu sac dôn doI sông cac gIaI câp, cac fâng Iop nhân dân Iao
dông, dôn ca cac nha fu san, dja chu hang vua va nho. Ðon câm
quyôn phan dông o Ðông Ðuong vân fhI hanh chinh sach boc Iôf,
vo vof va khu ng bô, dan ap da man phong frao cach ma ng cua
nhân dân fa.
Thang 7-1936, HôI nghj Ðan Châp hanh Trung uong Ða ng
hop faI Thuong HaI |Trung Quôc) do dông chi Iô Hông Phong chu
frì, HôI nghj nhâ n djnh: NhIôm vu cach mang fu san dân quyôn Ia
danh dô dô quôc Phap, gIanh dôc Iâp dân fôc, xoa bo gIaI câ p dja
chu, fhu c hIô n nguoI cay co ruông không hô fhay dôI, nhung chua
phaI Ia nhIôm vu cach mang fru c fIôp frong Iuc nay. Yôu câu câp
fhIôf fruoc maf cua nhân dân Ðông Ðuong Ia fu do, dân chu, caI
fhIôn doI sông. PhaI fha nh Iâp Ma f frân nhân dân phan dô rông
raI "bao gôm ca c gIaI câp, cac da ng phaI, cac doan fhô chinh frj va
fin nguo ng fôn gIao khac nhau dâ u franh doI nhung dIôu dân chu
don so...".
HôI nghj da gIaI quyôf du ng dan môI quan hô gIua mu c fIôu
chIôn Iuo c voI mu c fIôu cu fhô fruo c maf cu a cach mang nuoc fa.
Ðo do, da nhanh chong dua phong frao cach mang cu a quân chu ng
Iôn môf gIaI doan moI.
2. Thanh qua va baI ho c kInh nghIôm cua Cao frao dân chu
1936 - 1939
Thuc hIô n chu fruong, chinh sach moI, Ðang da vuof qua bao
fro Iu c, kho khan do su dan ap cua ko fhu, su pha hoaI cua bon
frôfkif, nhung xu huo ng saI Iâm, fa huu khuynh frong nôI bô
phong frao. Ðang da fhu duoc nhIô u fhang IoI co y nghIa fo Ion:
!y fin cua Ðang Ian rông, fhâm sâu vao nhung fâng Iop
quân chu ng rông raI; da dông vIôn, gIa o duc chinh frj, xây du ng fô
chuc, doan kôf dâu franh cho hang frIôu quân chu ng, fhông qua
nhung cuôc dâu franh chinh frj, dâ u franh fu fuong rông khap fu
fhanh fhj dôn nông fhôn, fu nha may dôn dôn dIô n, hâm mo dôn
cac Ia ng mac, fhôn xom. Thang IoI fo Ion do fao nôn nhung fIôn dô
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô Ðang dua quân chu ng vao nhung frân chIôn dâu kIôn quyôf sau
nay.
Nhu ng baI hoc kInh nghIô m:
- CIaI quyôf dung dan môI quan hô gIua mu c fIôu chIôn Iuoc
va mu c fIôu fruoc maf, xac djnh du ng ko fhu, nhIôm vu cu fhô va
khâu hIô u saf hop dô dông vIôn quân chu ng Iôn frân fuyôn cach
mang.
- Kôf ho p hoaf dông bâf hop pha p va hoa f dông công khaI,
hop phap, su dung moI hình fhu c fô chu c va dâu franh, chông
khuynh huong bao fhu, ruf ro, dô ng fhoI chông chu nghIa công
khaI, ho p phap, không coI frong xây dung dang bi mâf va hoaf
dông bâf hop pha p cua Ða ng, san sang vô fu fuong va fô chu c dô
chuyôn huong hoaf dông khI fình hình fhay dôI dôf ngôf.
- PhaI gIu vu ng su Ianh dao fâp frung fhông nhâf cua Ðang,
gIu nghIôm ky Iuâf frong Ðang, nâng cao fInh fhân frach nhIôm,
nang Iu c fu dông công fac, phaf huy sang kIô n cua fu ng dang vIôn,
fung chI bô dang.
- Phâ n dâu xây dung môf maf frân fhông nhâf dân chu rông
raI, vung manh do Ðang Ianh dao. Co duo ng IôI sa ch Iuo c IIôn
mInh du ng dan voI cac ba n dông mInh, dâ p fan moI âm muu va
fhu doan xuyôn fa c, pha hoaI cua bon phan dông.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 9: Hoan canh Ijch su, nôI dung va y nghIa Ijch su cua chu
fruong dIôu chInh chIôn Iuoc cach mang cua Ðang frong fhoI ky 1939
- 19457
1. Hoan canh Ijch su
ChIôn franh fhô gIoI fhu haI bung nô. Chinh phu Phap da
fham chIôn. O Ðông Ðuong, fhuc dân Phap da fhI hanh chinh sach
fhông frj fhoI chIô n.
Truoc su bIôn dông Ion do, Ðang da kjp fhoI dIôu chInh chIôn
Iuoc, djnh ra chu fruong, chinh sach moI cho phu ho p voI fình hình
moI.
HôI nghj Trung uong Ða ng Iân fhu 6 |11-1939), dac bIôf Ia
HôI nghj Trung uong Ða ng Iân fhu 8 |5 - 1941), do Nguyôn A I
Quôc chu frì, da khang djnh nôI dung, fu fuong dIôu chInh chIôn
Iuoc frong fhoI ky moI. Ðuong IôI cua Ða ng vô cach mang gIaI
phong dân fôc da duoc bô sung, phaf frIôn va hoan chInh.
2. NôI dung chu yôu cua chu fruong dIô u chInh chIôn Iuoc
cach ma ng
Thu nhâ f, Ðang da kjp fho I dIôu chInh chIôn Iuoc, nha m fâp
frung gIa I quyôf nhIôm vu hang dâ u Ia danh dô dô quôc va fay saI,
gIanh dôc Iâp dân fôc.
Trong "Thông cao cho cac dông chi o cac câp" ngay 29-9-1939,
Trung uong Ðang vach ro: "Hoan canh Ðông Ðuong so fIôn buoc
dôn vân dô dân fôc gIa I phong... Tâf ca ca c dô ng chi phaI fhâu hIôu
vân dô dân fôc gIaI phong..., gây cho fâf ca cac fâng Iop dân chu ng
hIôu bIôf fInh fhân dân fôc gIaI phong". Trung uong Ða ng xac djnh
ko fhu cu fhô, nguy hIôm nhâf cua cach ma ng Ðông Ðuong không
phaI Ia dô quôc va gIaI câp dja chu phong kIôn noI chung, ma Ia
chu nghIa dô quôc va bon fay saI phan bôI dân fôc. "Ðuoc duong
sInh fôn cua cac dân fôc Ðông Ðuong không con co con duong nao
khac hon Ia con duong da nh dô dô quôc Phap, chông fâf ca ach
ngoaI xâm, vô Iuâ n da frang hay da vang, dô franh Iây gIaI phong
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dân fôc". "NhIôm vu gIaI phong dân fôc, dôc Iâp cho dâf nuoc Ia
môf nhIô m vu fruoc fIôn cua Ðang fa"; "frong Iu c nay, nôu không
gIaI quyô f duoc vân dô dân fôc gIaI phong, không doI duoc dôc Iâp,
fu do cho foan fhô dân fôc, fhì chang nhu ng foan fhô quôc gIa, dân
fôc con phaI chju maI kIôp ngua frâu, ma quyôn IoI cua bô phân,
gIaI câp dôn van nam cu ng không doI IaI duoc"; "frong gIaI doan
hIôn faI... nôu không danh duôI duoc Phap - Nhâf fhì vân mang
cua dân fôc phaI chju kIôp ngua frâu muôn doI, ma vân dô ruông
dâf cung không Ia m sao gIaI quyô f duoc". "Cuôc ca ch mang o Ðông
Ðuong Ia môf cuôc cach mang dân fôc gIaI phong".
Thu haI, sau khI gIanh dôc Iâp, cac dân fôc sông frôn ban dao
Ðông Ðuong muô n Iâp ra môf chinh phu IIôn bang hay du ng rIông
fhanh môf quôc gIa dôc Iâp fuy y. ÐôI voI nuoc fa, sau khI danh
duôI Pha p - Nhâf so fhanh Iâp mô f chinh phu nhân dân, Chinh
phu VIôf Nam dân chu công hoa, Iây co do sao vang nam canh Iam
co cua foan quôc, Chinh phu do Quô c hôI bâu ra.
Thu ba, IIôn hIôp fâf ca cac gIaI câp va fâng Iop nhân dân
không phân bIôf fôn gIao, xu huong chinh frj, dang phaI vao môf
maf frân dân fôc fhông nhâf chông dô quôc fhâf rông raI, Iây IIôn
mInh công nông Iam co so. Muôn vây cân phaI vân dung môf
phuong phap hIôu frIôu hôf suc fhông fhIôf, Iam sao danh fhu c
duoc fInh fhân dân fôc xua nay frong nhân dân. Trung uong quyôf
djnh fhanh Iâp "Maf frân VIôf Nam dôc Iâp dông mInh", goI faf Ia
VIôf MInh. ÐôI voI cac dân fôc CampuchIa va Ia o, Ðang chu
fruong Iâ p "Maf frân AI Iao dôc Iâp dông mInh", va "Cao MIôn dôc
Iâp dông mInh", dô sau do Iâp ra Ðông Ðuong dôc Iâ p dông mInh.
Con ca c fô chu c quân chu ng fhì Iâp fhanh cac hôI cuu quôc nhu:
công nhân cu u quôc, nông dân cu u quôc, fhanh nIôn cuu quô c, phu
nu cu u quôc, v.v..
Thu fu, chuyôn huong hình fhuc dâu franh, fu dâu franh
công khaI, hop phap va nu a hop phap doI quyôn Io I dân chu, dân
sInh, sang dâu franh chinh frj bi mâ f, bâf hop phap, chuân bj khoI
nghIa vu frang gIanh chinh quyôn. Chuân bj kho I nghIa vu frang
Ia frung fâm cua Ðang va nhân dân fa, phaI ra suc chuân bj Iuc
Iuong frong foan quôc va nham dung vao nhung dIôu kIôn chu
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
quan va khach quan fhuân IoI, dI fu khoI nghIa fung phân, gIa nh
chinh quyôn o dja phuong, fIôn Iôn fông khoI nghIa gIanh chinh
quyôn frong ca nuoc...
3. Ya nghIa cua su dIôu chInh chIôn Iuoc
- Tu HôI nghj Iâ n fhu 6 dôn HôI nghj Iân fhu 8 cua Ðan châp
hanh Trung uong Ðang, su dIôu chInh chIô n Iuoc cu a Ðang frong
fhoI ky moI da hoan chInh.
- Trong hoan canh dân fôc fa môf cô dôI frong mâu fhuân
chu yôu frong xa hôI fa da phaf frIôn dôn dô gay gaf nhâf, vân dô
sông co n cua cac dân fôc Ðông Ðuong daf ra môf cach fru c fIôp,
quyôn IoI dân fôc gIaI phong daf Iôn cao hon hô f. Ðang da co chu
fruong fhu c hIô n cho duoc mu c fIôu chu yô u Ia dôc Iâ p dân fôc, dô
ra hang Ioaf chu fruong va bIôn phap cach mang dung dan, fich
cu c mo rông khôI doan kô f dân fôc, fich cu c chuâ n bj va fIôn Iôn
khoI nghIa vu frang, gIa nh chinh quyôn. Ðuong Iô I do hop voI
nguyôn vong cua foan fhô nhân dân, cua cac dân fôc o Ðông
Ðuong, co kha nang dô ng vIôn ca dân fôc doan kôf dung Iôn danh
Phap duô I Nhâf.
- Su dIôu chInh chIôn Iuoc dung dan do danh dâu môf buoc
fruo ng fhanh mo I cua Ðang fa, co y nghIa quyôf djnh dôn fhang IoI
cua cuôc Cach mang Thang Tam nam 1945.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 10: Hoan canh, nôI dung va y nghIa Ijch su cua ban ChI fhj
"Nhâf - Phap ban nhau va hanh dông cua chu ng fa" ngay 12-3-1945
cua Ðan fhuong vu Trung uong Ðang7
1. Hoan canh
- Nhâf xâm Iuoc Ðông Ðuong. Nhâf - Phap câu kôf voI nhau
dan ap phong fra o cach mang VIôf Nam. Song, mâu fhuân gIua
chung ngay cang gay gaf. Ðây gIo Ðang, fa da du doan: nhâf djnh
Nhâf - Phap so fhôn finh Iân nhau.
- Ðâu nam 1945, ChIôn franh fhô gIoI Iân fhu haI buoc vao
gIaI doan kôf fhuc• Nuoc Phap duoc gIaI pho ng, Chinh phu Ðo gôn
fro IaI ParI. Quân Anh danh IuI quân Nhâf o MIôn ÐIôn. My dô bô
Iôn PhIIIppIn, không chô phâ n duong bIô n fu Nhâf Ðan dôn
IndônôxIa.
Thuc dân Phap fhoo phaI Ðogôn o Ðông Ðuong ngoc dâu dây,
hoaf dông rao rIôf, cho quân Ðông mInh vao so Iâf dô Nhâf dô khôI
phu c quyôn fhông frj.
Phaf xif Nhâf dung fruo c fình fhô fhâf baI o ThaI Ðình
Ðuong nôn phaI nhanh chong Iam cuôc dao chinh Iâf dô Phap.
Ðan fhuo ng vu Trung uong Ðang hop fu ngay 9-3-1945 dôn
10-3-1945 da danh gIa fình hình, nhân djnh fhoI co khoI nghIa va
da ra ban ChI fhj "Nhâf — Phap ban nhau va hanh dông cua chu ng
fa".
2. NôI dung chu yôu cua ban ChI fhj
- Xac djnh ko fhu chinh, cu fhô, fruoc ma f va duy nhâf cua
nhân dân Ðông Ðuong Ia phaf xif Nhâf; fhay khâ u hIôu danh duôI
phafxif Nhâf, Phap bang khâu hIô u danh duôI pha fxif Nhâf va
dua ra khâu hIôu "fhanh Iâp chinh quyôn cach ma ng cua nhân
dân Ðông Ðuong".
- Phaf dông cao frao kha ng Nhâf, cu u nuo c ma nh mo Iam
fIôn dô cho cuôc fông khoI nghIa; phaI co nhu ng hình fhu c fuyôn
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruyô n, dâu franh hop voI fhoI ky fIôn khoI nghIa nhu dây manh
fuyôn fruyôn vo frang, bIôu fình, fuâ n hanh, fhj uy, baI công chinh
frj, pha cac kho fhoc cua Nhâf dô gIaI quyô f nan do I, phaf dông
chIôn franh du kich, gIaI phong fu ng vu ng, Iâp chinh quyô n bô
phân, mo rông can cu dja cach mang dô khI du dIôu kIô n so chuyôn
sang fông khoI nghIa.
- Ðu doan fhoI co khoI nghIa:
+ Quân Ðông MInh koo vao Ðông Ðuong danh Nhâ f, Nhâf
koo ra maf frân ngan can quân Ðô ng MInh dô phia sau so ho.
+ Cach mang Nhâf bung nô, chinh quyôn cach mang cua
nhân dân Nhâ f duoc fhanh Iâp.
+ Nhâf bj mâf nuoc nhu Phap nam 1940. Quân dôI vIôn
chInh Nhâf hoang mang, mâf hôf fInh fhân.
- ChI fhj con noI ro không duoc y IaI vao bôn ngoaI khI fình
fhô bIôn chuyôn fhuân IoI, ma phaI dua vao suc mình Ia chinh.
3. Y nghIa Ijch su
ChI fhj "Nhâf - Phap ban nhau va hanh dô ng cua chu ng fa"
fhô hIôn su nhân djnh sang suôf, kIôn quyôf va kjp fhoI cua Ðang
fa, Ia kIm chI nam cho moI hanh dông cua foan Ða ng, cua VIôf
MInh frong cao frao khang Nhâf, cu u nuo c, fhu c dây fình fhô cach
mang mau chong chin muôI.
KhI Nhâf dâu ha ng, mac dâu chua nhâ n Iônh cua Trung
uong Ða ng, nhung do nam vu ng nôI dung ban ChI fhj nôn nhIôu
dja phuong da chu dông, sang fao, mau Io, kjp fhoI khoI nghIa
fung phân fIôn Iôn fông khoI nghIa fhanh công frong nhu ng ngay
fhang Ta m.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 11: Y nghIa Ijch su, nguyôn nhân fhang IoI va baI hoc kInh
nghIôm cua Cach mang Thang Tam nam 19457
1. Y nghIa Ijch su
- Tha ng IoI cua Ca ch mang Thang Tam da dâp fan xIô ng xich
nô Iô cu a fhu c dân Phap frong gân môf fhô ky, Iâ f nhao chô dô
quân chu hang mâ y nghìn nam va ach fhông frj cua phafxif Nhâf,
Iâp nôn nuoc VIôf Nam dân chu công hoa, Nha nuoc dân chu nhân
dân dâu fIôn o Ðông - Nam châu A. Nhân dân VIôf Nam fu fhân
phân nô Iô fro fhanh nguoI dân cu a nuoc dôc Iâp fu do, dung Iôn
Iam chu vân mônh cua mình.
- Thang IoI cu a Ca ch mang Thang Tam, danh dâu buoc phaf
frIôn nhay vof cua Ijch su dân fôc VIôf Nam, dua dân fôc fa buoc
vao môf ky nguyôn moI: ky nguyôn dôc Iâp fu do va chu nghIa xa
hôI.
- VoI fha ng IoI cu a Cach mang Thang Ta m, Ðang fa va nhân
dân fa da gop phân Iam phong phu fhôm kho fang Iy Iuân cua chu
nghIa Mac-IônIn; cung câp fhôm nhIôu kInh nghIôm quy cho
phong frao dâu franh gIaI phong dân fôc va gIanh quyôn dân chu.
- Thang IoI cua Cach ma ng Thang Tam da hô fro, fhu c dây
phong frao dâu franh gIanh dôc Iâp cua ca c dân fôc frôn ban dao
Ðông Ðuong va nhIôu nuo c kha c frôn fhô gIoI.
2. Nguyôn nhân fhang IoI
- Nguyôn nhân khach quan:
Cach ma ng Thang Tam nô ra frong bôI canh quô c fô râf
fhuân IoI: ko fhu fru c fIôp cua nhân dân fa Ia phaf xifNhâf da bj
IIôn Xô va cac Iu c Iuo ng dân chu fhô gIoI danh baI. Ðon Nhâf o
Ðông Ðuong va fay saI da fan ra. Ðang fa da chop fhoI co do phaf
dông foan dân nôI dây Tông khoI nghIa gIanh fha ng IoI nhanh
chong.
- Nguyôn nhân chu quan:
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cach mang Thang Tam Ia kôf qua fông hop cua 15 nam dâu
franh cu a dân fôc fa duoI su Ianh dao cua Ðang, da duoc ron Iuyôn
qua ba cao frao cach ma ng rông Io n: Cao frao 1930 - 1931, Cao
frao 1936 - 1939 va Cao frao vân dông gIaI phong dân fôc 1939 -
1945. Quân chung cach ma ng da duoc Ðang fô chuc, Ianh dao va
ron Iuyô n bang fhu c fIôn dâu franh da fro fhanh Iu c Iuong chinh
frj hung hâu, co Iuc Iuong vu frang nhân dân Iam nong côf.
Cach ma ng Tha ng Tam fhanh công Ia do Ðang fa da chuân
bj duoc Iuc Iuong vI da I cu a foan dân doan kôf frong Maf frân VIôf
MInh, du a frôn co so IIôn mInh công nông, duoI su Ianh dao cua
Ðang.
Ðang fa Ia nguo I fô chu c va Ianh dao Cach mang Thang
Tam, vì Ðang co duong Iô I cach mang dung dan, day dan kInh
nghIôm dâu franh, nam dung fhoI co va chI dao kIôn quyôf, khôn
khoo, fao nôn su c manh fô ng hop a p dao ko fhu.
Su Ianh dao cua Ðang Ia nhân fô chu yôu nhâf, quyôf djnh
fhang IoI cua Cach mang fhang Tam 1945.
3. ÐaI hoc kInh nghIôm
ÐaI ho c co y nghIa khoa ho c va fhu c fIôn chinh frj sâu sac
cua Cach mang Thang Ta m Ia Ðang fa da không ngung phaf huy
fInh fhâ n chu dông, sang fao frong vIôc phaf frIôn duong IôI va fô
chuc fhu c fIô n, manh dan dIô u chInh chIôn Iuoc, fhay dôI chu
fruong cho hop fình fhô, kjp fhoI nam baf duoc su bIôn dôI cu a fhoI
cuôc dô fô chu c Ianh dao quân chu ng fIôn hanh cuôc Tông khoI
nghIa.
- Thang IoI cua Cach mang Tha ng Tam con dô IaI cho Ðang
va nhân dân fa nhIôu baI hoc kInh nghIôm vô chI da o chIô n Iuo c,
sach Iuoc va phuong phap cach mang, Iam phong phu kho fang Iy
Iuân cach mang:
+ Ðang da xac djnh nhIôm vu chIôn Iuoc cua cach ma ng VIôf
Nam Ia chông dô quôc va chông phong kIôn. HaI nhIô m vu nay kôf
hop khang khif voI nhau, Iam fIôn dô cho nhau, song nhIô m vu
chông dô quôc Ia chu yôu nhâf, Ia nhIôm vu ha ng dâu con nhIôm
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vu chông phong kIôn phaI phu c fung nhIô m vu chông dô quôc va
duoc fhu c hIôn daI ra fu ng buoc. Nho vây, Ðang fa da fô chu c duoc
Iu c Iuong chinh frj rông Io n ma nong côf Ia khôI IIôn mInh công
nông dô fhu c hIôn yôu câ u câp ba ch cua cach ma ng Ia gIaI phong
dân fôc, gIanh Iây dôc Iâp, fu do cho Tô quôc.
+ Ða ng da frIôf dô IoI du ng mâu fhuân frong hang ngu ko
fhu. Xac djnh ko fhu nguy hIôm nhâf, phân hoa hang ngu ko fhu,
franh fhu moI Iu c Iuong, fâp frung chông ko fhu nguy hIôm nhâ f.
+ Ða ng fa da khang djnh con duo ng duy nhâf Iâf dô ach
fhông frj cua dô quôc va fay saI, gIa nh chinh quyôn Ia con duong
cach ma ng bao Iuc; da xây dung Iu c Iuo ng chinh frj cua quân
chung, frôn co so do fung buoc xây dung Iuc Iuong vu frang va dâu
franh vu frang, da khoo Ioo kôf hop chaf cho gIua Iuc Iuong chinh
frj va Iu c Iuong vu frang, dâu franh chinh frj va dâu franh vu
frang, frong do, dâu franh chinh frj cua quân chu ng co vaI fro
quyôf djnh da fao ra uu fhô ap dao quân fhu, gIanh fhang Io I
nhanh go n.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 12: Hoan canh Ijch su va nôI dung co ban cua ban ChI fhj
"Khang chIôn kIôn quôc" fhang 11-1945 cua Ðan fhuong vu Trung
uong Ðang7
1. Hoan canh Ijch sua
- Sau fhang IoI vI daI cua IIôn Xô frong ChIôn franh fhô gIoI
fhu haI, chu nghIa xa hôI da fro fhanh môf hô fhông fhô gIoI,
phong frao gIaI phong dân fôc phaf frIôn ma nh mo o châu A, châu
PhI, châu My IafInh. Phong frao dâu franh cua gIaI câp công
nhân frong ca c nuoc fu ban chu nghIa phaf frIôn cao.
- Thang IoI cua Cach ma ng Thang Tam da dom IaI cho cach
mang VIôf Nam fhô va Iu c mo I. Ðang fa fu môf da ng hoaf dông
bâ f hop phap fro fhanh dang câm quyôn, nhân dân fa duo c gIaI
phong khoI cuô c doI nô Iô, fro fhanh nguo I Ia m chu dâ f nuoc.
Cach ma ng nuo c fa fhoI ky nay du ng fruo c nhu ng kho khan,
fhu fhach nghIôm frong:
+ Nuoc fa con nam frong vong vây cua chu nghIa dô quôc va
cac chinh quyôn phan dông frong khu vu c. Nuoc fa con chua nhân
duoc su gIup do fru c fIôp cua cac nuo c xa hôI chu nghIa va Iu c
Iuong fIôn bô frôn fhô gIoI.
+ Nôn kInh fô vô n nghoo nan, Iac hâu IaI bj chIô n franh fan
pha nang nô. Nan doI nam 1945 Iam 2 frIôu nguoI chôf, fIôp do Ia
nan Iu Iu f, han ha n koo daI Iam 50% ruông dâf bj bo hoang. San
xuâf nông nghIôp dình dô n. TaI chinh khô kIôf, kho bac frông
rông, ngân hang Ðông Ðuong con nam frong fay fu ban Phap.
Trình dô van hoa cua nhân dân fa fhâp kom, 90% sô dân mu chu.
+ O mIô n Ða c: 20 van quân Tuong ô af fran qua bIôn gIoI,
fhoo gof chung Ia bon VIôf Quôc, VIôf Cach, chung Iâ p chinh quyôn
phan dô ng o môf sô noI, cuop cua gIôf nguoI va chô ng pha chinh
quyôn cach mang. O mIôn Nam: quân Anh voI danh nghIa Ðông
MInh ko o vao nuoc fa fIôp fay cho fhu c dân Phap fro IaI xâm Iuoc
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nuoc fa Iân fhu haI. "Tô quôc Iâm nguy! Vâ n mônh dân fôc nhu
ngan cân froo soI foc!".
2. NôI dung co ban cua ChI fhj “Khang chIô n kIôn quô c"
Ngay 25-11-1945, Ðan fhuong vu Trung uong Ðang ra ban
ChI fhj "Khang chIôn kIôn quôc" vach ro nhIôm vu chIôn Iuoc va
nhIôm vu cân kip cua cach mang nuoc fa. ChI fhj xac djnh:
- "Cach mang Ðông Ðuong Iuc nay vân Ia cuôc cach ma ng
dân fôc gIaI phong. Khâu hIôu dâu franh vân Ia "Ðân fôc frôn hôf,
Tô quôc frôn hôf".
- Ko fhu chinh cu a cach mang Iu c nay Ia fhu c dân Phap xâm
Iuoc.
- NhIôm vu co ban, fruo c maf cua foan dân fôc fa Ia : cung cô
chinh quyôn cach mang, chông fhu c dân Phap xâm Iuoc, baI fru
nôI phan, caI fhIô n doI sông cua nhân dân. NhIôm vu bao frum Ia
bao vô, cung cô chinh quyô n cach mang.
- ChI fhj vach ra nhung bIôn phap cu fhô dô fhuc hIôn cac
nhIôm vu frôn.
+ Vô nôI chinh: xuc fIôn bâu cu Quôc hôI, fhanh Iâ p Chinh
phu chinh fhu c, Iâp hIôn phap, xu Iy bon phan dông dôI Iâp, cu ng
cô chinh quyôn nhân dân.
+ Vô quân su: dô ng vIôn Iu c Iuong foan dân fruong ky kha ng
chIôn.
+ Vô ngoaI gIao: kIôn frì nguyôn fac "bình dang, fuong fro",
fhôm ban bof fhu. ÐôI vo I quân dôI Tuo ng, fhuc hIôn khâu hIôu
"Hoa - VIôf fhân fhIôn".
ChI fhj "Khang chIôn kIô n quôc" cua Ðan fhuong vu Trung
uong Ðang da gIaI quyôf kjp fhoI nhung vân dô quan frong vô
chuyôn huong chI dao chIô n Iuoc va sach Iuo c cach mang frong fhoI
ky moI gIanh duo c chinh quyôn, dua dâf nuoc vuof qua fình fhô
"ngan cân froo soI foc".
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 13: Ðang fa da Ianh dao nhân dân fa fhuc hIôn nhung bIôn
phap gì dô bao vô chinh quyôn cach mang nhung nam 1945 - 19547
Sau Cach mang Thang Tam nam 1945, cach mang VIôf Nam
dung fruoc nhu ng kho khan, fhu fhach cu c ky nghIôm frong frôn
fâf ca cac IInh vu c: vô quân su, vô kInh fô - faI chinh va vô van
hoa. Ðu ng fruoc fình hình do, Ðang fa va Chu fjch Hô Chi MInh
da:
1. Thuc hIôn fang cuong khôI doa n kôf foan dân, cu ng cô chô
dô moI
- Vô chinh frj: Ða khân fruong fô chuc fông fuyôn cu frong ca
nuoc vao ngay 6-1-1946 bâu Quô c hôI, bâu hôI dô ng nhân dân cac
câp; xây dung HIô n phap nuoc VIôf Nam dân chu cô ng hoa. Maf
frân dân fôc fhông nhâf da duoc fIôp fuc mo rông. Cac fô chu c
quân chung duoc cu ng cô va mo rông. Tông IIôn doan Iao dông
VIôf Nam, HôI IIôn hIôp Phu nu VIôf Nam Iân Iuof ra doI. Ða ng xa
hôI VIôf Nam duoc fhanh Iâp nham doan kô f nhu ng fri fhuc yôu
nuoc phu c vu chinh quyôn moI.
- Vô quân su: Ða ng coI frong xây dung va phaf frIôn công cu
bao Iu c cua cach mang nhu công an, bô dôI. CuôI nam 1946 Iuc
Iuong quân dôI fhuong fru c Iôn foI 8 van. VIôc vu frang cho quân
chung duoc fhuc hIôn rông khap. Hâu hôf cac fhôn xa, khu phô
dôu da co dôI fu vô .
- Vô kInh fô, faI chinh: Ðang va Chinh phu da quyôf djnh
dây manh fang gIa san xuâf, baI bo fhuô fhân, fjch fhu ruông dâf
cua dô quôc, VIôf gIan chIa cho dân nghoo, fhuc hIô n gIam fô 25%.
Huy dông nhân dân dong gop cho "quy dôc Iâp" ha ng chu c frIôu
dông, cho "fuân Iô vang" hang fram kIIôgam vang, fung buo c xây
dung faI chinh dôc Iâp.
- Vô van hoa gIao duc: Ðang da vân dông foan dân xây du ng
nôn van hoa moI, xoa bo fô nan van hoa nô djch, Iac hâu, phaf
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frIôn phong frao bình dân hoc vu, chông nan mu chu. Trong vong
môf nam, da co 2,5 frIôu nguoI bIôf doc, bIôf vIôf.
Nhu ng fhanh fu u noI frôn fao nôn suc manh dô bao vô chinh
quyôn cach mang, bao vô quyôn Ianh dao cua Ðang, chô ng fhu
frong, gIac ngoaI.
2. Thuc hIôn sach Iuoc IoI dung mâu fhuâ n nôI bô ko fhu dô
phân hoa chu ng, khôn khoo franh fình fhô phaI duong dâu voI
nhIôu ko fhu cu ng môf Iuc.
- Sach Iuoc hoa hoan voI Tuong o mIôn Ðac dô fâp frung
chông fhuc dân Phap o mIôn Nam |9-1945 - 6-3-1946).
Ðang da nhân nhuong co nguyôn fac voI quân Tuo ng frôn
môf sô vân dô:
Vô kInh fô, cung câp Iuong fhuc cho quân Tuong frong khI
nhân dân fa dang chju do I kom.
Vô quân su, chu fruong franh xung dôf, không mac âm muu
khIôu khich cua chu ng.
Vô chinh frj, chu dông mo rông fhanh phân Chinh phu, nhân
nhuong môf sô ghô frong Chinh phu cho daI bIôu cua VIôf Quôc,
VIôf Cach Ia nhu ng dang phaI fay saI cua Tuong. Ða ng fa fuyôn bô
fu gIaI fan, nhung fhu c châf Ia ru f vao hoaf dông bi mâf dô gaf
muI nhon fIôn công cua ko fhu vao Ðang.
Nho vây, Ða ng fa da Iam fhâf baI âm muu khIôu khich cua
Tuong, vô hIôu hoa hoaf dông chông pha cua bon fay saI, fâp frung
chông fhuc dân Phap o mIôn Nam.
- Sach Iuoc fam hoa voI Phap dô duôI Tuong vô nuoc.
Ngay 26-2-1946, HIôp uoc Hoa - Phap duoc ky kôf, quân dôI
Phap ra fhay fhô quân Tuong o mIôn Ða c va Pha p phaI nhuong
cho Tuo ng môf sô quyôn IoI, daf cach mang nuoc fa fruoc hoan
canh moI phu c fap. Ðang da chon gIaI phap fam fhoI hoa hoan voI
Phap dô duôI nhanh quân Tuong ra khoI dâf nuoc, franh fhu fhoI
gIan hoa hoan dô chuâ n bj Iuc Iuo ng khang chIôn chông Phap vô
sau.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngay 6-3-1946, Chinh phu fa da ky voI Chinh phu Phap ban
"HIôp djnh so bô" daf co so dô dI dôn cuôc dam phan ky môf hIôp
djnh chinh fhu c.
Nham franh fhu fhoI gIan fIôp fuc xây du ng Iuc Iuo ng cho
cuôc kha ng chIô n, Chu fjch Hô Chi MInh da ky voI Chinh phu
Phap ban Tam uoc 14-9-1946.
Chu fruong fhuong Iuong ky cac hIôp djnh voI Phap Ia câ n
fhIôf va dung da n, da dua cach mang VIôf Nam vuof qua nhu ng
kho khan nghIôm frong, bao vô fhanh qua cua Cach mang Thang
Tam va chuân bj dIôu kIôn buoc vao cuôc khang chIô n Iâu daI
chông fhuc dân Phap.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 14: TaI sao fhang 12-1946, Ðang da quyôf djnh phaf dông
cuôc khang chIôn foan quôc. Phân fich nôI dung co ban duong IôI
khang chIôn cua Ðang7
1. Ðang quyôf djnh phaf dông cuô c kha ng chIôn foan quôc
vao fhang 12-1946
Thanh qua nôI bâf cua cuôc Tông khoI nghIa Thang Tam
nam 1945 Ia fhIôf Iâp duoc Chinh quyôn cach mang.
Tu fhang 8-1945 dôn fha ng 12-1946, Ðang fa da dô ra ca c
chu fruong vô ca c maf chinh frj, kInh fô, fang cuong doan kôf foan
dân, gIu vung chinh quyô n. Ðô gIu vu ng hoa bình, Ðang fa da dô
ra sach Iuoc hoa hoan voI Tuo ng rô I hoa hoan voI Phap bang vIôc
ky HIôp djnh so bô 6-3-1946, dam phan fa I HôI nghj
PhôngfonnobIô va ky Tam uoc 14-9-1946.
Nhung fhu c dân Phap da bôI uo c. ChIôn su o mIôn Nam vân
nô ra gay gaf. Co n o mIôn Ðac, chung gây nhIôu vu khIôu khich
frang fro n, cu fhô Ia:
- Ngay 20-1-1946, quân Phap danh chIôm HaI Phong, Iang
Son.
- Tu ngay 7 dôn 15-12-1946, Phap danh chIôm TIôn Yôn,
Ðình Iâp, HaI Ðuong, Ða Nang.
- Ngay 18-12-1946, Phap gây ra vu fham saf o phô Hang
Ðu n, Ha NôI, danh chIô m fru so Ðô TaI chinh, Ðô CIao fhông công
chinh. Chu ng co n guI fôI hâu fhu cho Chinh phu fa doI fuoc vu khi
cua fu vô , doI kIôm soaf fình hình Ha NôI.
Truoc hanh dông ngay ca ng Iân foI cua djch, fa không fhô
nhân nhuong voI chu ng duoc nua, vì nhân nhuong nua Ia mâf
nuoc, quay IaI cuôc doI nô Iô. Vì vây, fôI ngay 19-12-1946, Ðang va
Chinh phu da phaf dông foan quôc khang chIôn.
2. NôI dung co ban cua duo ng IôI khang chIô n chông Phap
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngay 19-12-1946, Chu fjch Hô Chi MInh ra "IoI kôu goI foan
quôc kha ng chIôn". Ngay 22-12-1946, Trung uong Ða ng ra "ChI fhj
foan dân kha ng chIôn". HaI van kIôn nay da nôu môf cach khaI
quaf nôI dung co ban cua duong Iô I khang chIôn. NôI dung ây duoc
dông khi Truong ChInh bô sung, phaf frIôn frong fac phâm
“Khang chIôn nhâ f djnh fhang IoI" nam 1947.
NôI dung co ban cua duong IôI khang chIôn fhô hIôn qua cac
van kIô n frôn Ia:
- Cuôc khang chIôn nham vao ko fhu chinh Ia bon fhu c dân
phan dông Phap dang du ng vu Iuc cuop IaI nuoc fa, gIanh dôc Iâp
fu do va fhông nhâ f fhâf su, hoan fhanh nhIôm vu gIaI phong dân
fôc, phaf frIôn chô dô dân chu nhân dân.
- Cuôc khang chIôn chông fhuc dân Phap Ia fIôp fuc su
nghIôp cua cuôc Cach ma ng Thang Tam, nôn no co finh châf dân
fôc gIaI phong. Iuc nay, nhIôm vu gIaI phong dân fôc Ia yôu câu
nong bong va câp bach nhâf.
- Cuôc khang chIôn chông Phap co n mang finh châf dân chu
moI. Trong qua frình kha ng chIôn, phaI fu ng buo c fhu c hIô n ca I
cach dân chu va fhuc châf cua vân dô dân chu Iuc nay Ia fu ng buoc
fhu c hIô n nguo I ca y co ruông.
- Cuôc khang chIô n chông fhu c dân Phap Ia cuôc khang chIôn
foan dân, foan dIô n, Iâu daI, dua vao suc mình Ia chinh.
- Cuôc khang chIôn cua fa Ia cuôc chIôn franh nhân dân,
foan dân danh gIac; danh gIac bang bâf cu fhu vu khi gì co frong
fay; danh gIa c o bâf cu noI nao chung foI.
- Khang chIôn foan dân Ia xuâf phaf fu so sanh Iuc Iuong
gIua fa va djch va xuâf phaf fu chân Iy: ca ch mang Ia su nghIôp
cua quân chung.
- Kha ng chIôn frôn fâf ca cac IInh vu c: quân su, chinh frj,
kInh fô va van hoa... nham fao suc manh fông hop dô chIôn fhang
ko fhu.
- Khang chIôn Iâu daI, fich cu c phaf frIôn Iuc Iuong, franh
fhu gIanh fhang IoI ngay cang Ion. Khang chIôn Iâu daI co n do
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fuong quan so sanh Iuc Iuong gIua fa va djch. Ta cân co fhoI gIan
dô cung cô, xây dung Iu c Iuong, nham chuyôn hoa so sanh Iu c
Iuong co IoI cho fa.
- Ðua vao suc mình Ia chinh, fruoc hôf phaI dôc Iâp vô duong
IôI chinh frj, chu dông xây dung va phaf frIôn fhu c Iuc cua cuôc
khang chIôn, dông fhoI coI frong su vIôn fro quôc fô.
- Vua khang chIô n vua kIôn quôc, vua kha ng chIô n vua xây
dung chô dô dân chu moI frôn fâf ca cac maf chinh frj, kInh fô, van
hoa, xa hôI dô co suc manh dua kha ng chIôn dôn fhang IoI va fao
fIôn dô cân fhIôf cho xây dung xa hôI moI sau khI gIaI phong dâf
nuoc.
Ðuong Iô I kha ng chIôn cua Ðang Ia ngon co huong dao quân
va dân fa chIôn dâu va chIôn fhang frong cuôc khang chIôn chông
fhu c dân Phap va can fhIô p My dân dôn chIôn công ÐIôn ÐIôn Phu
|1954).
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 15. Trình bay fom faf nôI dung co ban duong IôI cach mang
VIôf Nam duoc vach ra frong "Chinh cuong Ðang Iao dông VIôf
Nam" do ÐaI hôI Iân fhu II cua Ðang fhang 2 - 19517
Ðuoc vao nam 1951, fruoc su phaf frIô n nhanh chong cua
cach ma ng nuo c fa sau 5 nam kha ng chIôn, fhu c fIôn doI hoI Ðang
fa phaI bô sung, phaf frIôn va hoan chInh duong IôI cach mang
dân fôc, dân chu nhân dân da duoc va ch ra fu ngay fhanh Iâp
Ðang. ÐaI hôI daI bIôu foan quôc Iâ n fhu II cu a Ðang da duoc frIôu
fâp vao fhang 2-1951 faI ChIôm Hoa, Tuyôn Quang.
ÐaI hôI da fhông qua cac van kIô n quan frong, dac bIôf Ia
ban "Chinh cuong Ðang Iao dông VIôf Nam".
NôI dung co ban cua Chinh cuong Ðang Iao dông VIô f Nam:
- Xac djnh dôI fuong cua cach mang VIôf Nam Ia chu nghIa
dô quôc xâm Iuoc, cu fhô Iu c nay Ia dô quôc Phap va bon can fhIôp
My, bon phong kIôn phan dông. Ko fhu chinh Ia chu nghIa dô quôc
xâm Iuo c.
- NhIôm vu co ban cua ca ch mang VIôf Nam Ia danh duôI bon
dô quôc xâm Iuoc, gIanh dôc Iâp va fhông nhâ f fhâf su cho dân fôc,
xoa bo nhu ng dI fich phong kIôn va nua phong kIôn, Iam cho nguo I
cay co ruông, pha f frIôn chô dô dân chu nhân dân, fao co so cho
chu nghIa xa hôI.
Ða nhIôm vu frôn co quan hô khang khif voI nhau, song,
nhIôm vu chinh fruoc maf Ia hoan fhanh gIaI phong dân fôc. Iu c
nay phaI fâp frung Iuc Iuo ng vao cuôc kha ng chIô n dô hoan fhanh
nhIôm vu gIaI pho ng dân fôc.
- Ðông Iuc cua cach mang dân fôc dân chu nhân dân o VIôf
Nam Ia gIaI câp công nhân, gIaI câp nông dân, gIaI câp fIôu fu san
fhanh fhj, fIôu fu san fri fhu c, fu san dân fôc, nhân sI yôu nuoc
fIôn bô. Nôn fang Ia khôI IIôn mInh công nông va Iao dông fri fhu c.
NguoI Ia nh dao cach mang Ia gIaI câp công nhân.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIaI quyôf nhu ng nhIôm vu co ban va sap xôp Iu c Iuo ng cach
mang nhu frôn, cach ma ng VIôf Nam frong gIaI doan nay Ia môf
cuôc cach mang gIaI phong dân fôc dân chu nhân dân. Cach mang
dân fôc dân chu nhân dân VIôf Nam duoI su Ianh dao cua gIaI câp
công nhân, fhông qua Ðang Iao dô ng VIôf Nam, nhâf djnh so fIôn
Iôn chu nghIa xa hôI.
Cu ng voI cac van kIô n da fhông qua faI ÐaI hôI, "Chinh
cuong Ða ng Iao dông VIôf Nam" fhô hIôn su hoan chInh fhôm môf
buoc duo ng IôI cach mang dân fôc dân chu nhân dân duoc va ch ra
frong Cuong IInh cach ma ng dâ u fIôn cua Ða ng, duo ng IôI do soI
duong dân dôn fhang IoI cua cuô c kha ng chIôn chông fhu c dân
Phap va can fhIôp My.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 16: Trong fIôn frình khang chIôn chông fhuc dân Phap |1946 -
1954), Ðang fa Ianh dao quân va dân fa xây dung va phaf frIôn fhuc
Iuc khang chIôn foan dIôn nhu fhô nao7
Ðô dua su nghIôp khang chIôn dô n fhang IoI, Ðang da Ianh
dao nhân dân fa fung buoc vua xây dung Iuc Iuong, vu a chIôn dâu
gIanh fhang IoI fung buoc, fIôn Iôn gIanh fhang IoI hoan foan.
NôI dung xây du ng fhu c Iuc kha ng chIô n bao gôm cac maf
sau:
- Xây dung va cu ng cô hô fhông chinh frj:
+ Ðang fa da ra suc xây dung, cu ng cô, va fô chu c hô fhông
chinh quyô n va cac fô chu c quâ n chu ng, cu ng cô Maf frân fhông
nhâf, fhô ng nhâf VIôf MInh va IIôn VIôf fhanh Maf frân IIôn hIôp
quôc dân VIôf Nam |Maf frân IIôn - VIôf) vao fhang 3 - 1951. Su
kIôn nay danh dâu khôI daI doan kôf foan dân da duoc cu ng cô
fhôm môf buoc.
+ Tha ng 3-1951, khôI IIôn mInh ba nuoc VIôf - Iao -
CampuchIa duo c fhanh Iâp, dua frôn nguyôn fac fu nguyôn, bình
dang, fuong fro va fôn frong chu quyôn cua nhau, nham fang
cuong khôI doan kôf chIôn dâu cua ba dân fôc anh om frôn ban dao
Ðông Ðuong.
- Xây dung fu ng buoc nôn kInh fô kha ng chIôn:
+ CoI frong phaf frIôn san xuâf, nhâf Ia san xuâf nông
nghIôp bao dam yôu câu an no, danh fhang cho ca c Iuc Iuo ng vu
frang.
+ Cu ng cô va phaf frIôn fhuong nghIôp, faI chinh, ngân
hang.
- Ðan ha nh fhuô nông nghIôp, fhuô xuâf, nhâp khâ u, fhuô
hang hoa... Nam 1951, Ngân ha ng quôc gIa VIôf Nam duoc fha nh
Iâp, mâu djch quôc doanh cung ra doI.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nho fhu c hIôn fich cu c ca c chu fruong kInh fô, faI chinh cua
Ðang, nôn cuô I nam 1953, Iân dâu fIôn frong khang chIôn vIôc fhu
chI frong ngân sach duoc cân bang.
- Phaf frIôn nôn van hoa, gIao duc frong kha ng chIô n:
+ Thang 7-1948, HôI nghj van hoa foan quôc da hop, dông chi
Truong ChInh da frình bay ban bao cao “Chu nghIa Mac va van
hoa VIôf Nam" vach ro duong IôI, phuong châm xây dung nôn van
hoa moI cua Ðang.
+ Nam 1950, Ðang dô ra chu fruong caI ca ch gIao duc fhoo
duong IôI gIao du c moI. Phong frao xoa bo nan mu chu o vu ng fu
do phaf frIôn ma nh...
- Tung buoc caI cach dân chu vô kInh fô, dom IaI quyôn IoI
ruông dâf cho nông dân:
+ Tu nam 1946 dôn nam 1949, Ðang dô ra chu fruong gIam
fô 25%, fjch fhu ruông dâf cua bon dô quôc VIôf gIan chIa cho dân
cay, fam câp ruô ng dâf vang chu cho nông dân.
+ Tu nam 1949 dôn nam 1953, fhu c hIôn chinh sach fhuô
nông nghIôp, hoan no, xoa no nham han chô su boc Iôf cua dja chu.
+ Nam 1953, quyôf djnh phaf dông quân chu ng nông dân
frIôf dô gIam fô, fhu c hIôn gIa m fuc, chIa IaI ruông công. Ðây Ia
buoc mo dâu cho cuôc cach mang cua quân chung frôn maf frân
phan phong, fao fIôn dô cho caI ca ch ruông dâf.
+ Trong nhung nam 1953 - 1954, nham fao dông Iuc dây
manh cuôc khang chIôn, Ðang phaf dông caI cach ruô ng dâf, fhu c
hIôn khâ u hIôu "nguo I cay co ruô ng". Tha ng 12-1953, Quôc hôI
fhông qua Iuâf caI ca ch ruông dâf. Cuô c vâ n dông gIam fô va caI
cach ruô ng dâf da fhu c hIô n o môf sô dja phuong frong vung fu do.
Qua do ma fInh fhân va vâf châf cua hang frIôu nông dân duom
dông vIôn manh mo.
Cuôc vân dông caI cach ruô ng dâf gop phân quan fro ng vao
fhang IoI cua cuôc khang chIôn chô ng Phap.
- Xây dung Iuc Iuong vu frang nhân dân:
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c Iuong vu frang nhân dân gôm ba fhu quân Iam nong côf
cho foan dân kha ng chIôn. Cu ng vo I vIôc phaf frIôn quân du kich
va bô dôI dja phuong, Ða ng da Ianh dao xây dung va phaf frIôn bô
dôI chu Iuc.
+ Nam 1949, Trung uong Ðang quyôf djnh fhanh Iâp ÐaI
doan 308 - daI doan quân chu Iu c dâu fIôn cu a Quân dôI nhân dân
VIôf Nam.
+ Ðôn gIua nam 1954, bô dôI chu Iuc cua fa da co 6 daI doan
bô bInh, môf daI doan công bInh, phao bInh va nhIô u frung doan
bô bInh, Iuc Iuong vu frang fâp frung co khoa ng 33 van nguoI.
Su Ion manh cua Iu c Iuong vu frang gôm ba fhu quân, dac
bIôf Ia su hình fha nh ca c daI doan chu Iuc, dap ung yôu câ u danh
Ion cua cuôc khang chIôn.
- Xây dung Ða ng vung manh dô Ianh dao cuôc kha ng chIô n
dôn fhang IoI:
Cuôc khang chIô n ngay cang Ion manh do I hoI phaI fang
cuong su Ianh dao cua Ða ng.
Trong 2 nam 1948-1949, Ðang kôf nap hon 50 van dang vIôn.
Ðâu nam 1950, foan Ða ng co hon 76 van dang vIôn. Co so dang
duoc xây dung o hâu hôf cac Ia ng xa, xi nghIôp va frong cac Iu c
Iuo ng vu frang. Công fac gIao duc chinh frj fu fuong va dao duc
cach ma ng cho dang vIôn duoc dây manh.
Tuy nhIôn, frong công fac xây du ng dang o nhIôu
noI con chay fhoo sô Iuong, chua coI frong châ f Iuong.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 17: Phân fich y nghIa Ijch su, nguyôn nhân fhang IoI va baI
hoc kInh nghIôm cua cuôc khang chIôn fhông fhuc dân Phap va can
fhIôp My |1946 - 1954)7
Cuôc khang chIôn chông fhu c dân Phap xâm Iuo c va can
fhIôp My |1946-1954) Ia cuôc chIôn franh cach ma ng gIaI phong
dân fôc. Thang Io I cua cuô c khang chIôn do vua co y nghIa dân fôc,
vua co y nghIa quôc fô sâu sac.
1. Y nghIa Ijch su
- Tha ng IoI cua cuôc khang chIôn bao vô va phaf frIô n fhanh
qua cua Cach mang Thang Tam 1945, châm duf ach fhông frj cua
bon fhu c dân Phap frong gân môf fhô ky frôn dâf nuoc fa, gIaI
phong hoan foan mIôn Ðac, hoan fhanh cach mang dân fôc dân
chu nhân dân frôn môf nua dâf nuoc. Ca ch mang VIôf Nam da
chuyôn sang môf gIaI doan moI: gIaI doan fIôn hanh cach mang xa
hôI chu nghIa o mIôn Ðac va cach mang dân fôc dân chu nhân dân
o mIôn Nam, hoan fhanh fhông nhâf nuoc nha .
- Thang IoI do da cô vu ma nh mo cac dân fôc bj nô djch vu ng
Iôn chông chu nghIa dô quôc, chông chu nghIa fhuc dân, vì dôc Iâp
fu do va dân chu fIôn bô, bao hIôu môf fhoI ky sup dô fung mang
cua hô fhông fhuô c dja cua chu nghIa fhu c dân, gop phân fich cu c
vao fIôn frình phaf frIôn cu a cach mang fhô gIoI.
2. Nguyôn nhân fhang IoI
Cuôc khang chIôn cua nhân dân fa chô ng fhu c dân Phap va
can fhIôp My gIanh duoc fhang IoI Ia do cac nhân fô co ban sau:
- Co su Ianh dao cua Ðang voI duo ng IôI chinh frj va quân su
dung da n, co khô I doan kôf nhâf fri cua foan dân, co môI IIôn hô
mâf fhIôf gIua Ðang voI quân chu ng. Cac dang vIôn cua Ða ng da
xung phong guong mâu, du ng ca m dI dâu frong cuôc chIôn dâu.
- Co su doan kôf chIôn dâu foan dân duoc fô chuc, fâp hop
frong Ma f frân dân fôc rông raI - Maf frân IIôn - VIôf, dua frôn
nôn fang cua khôI IIôn mInh công nhân, nông dân va fri fhuc.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co Iu c Iuong vu frang gôm ba fhu quân Iam nong côf cho
foan dân danh gIac. Ðây Ia Iuc Iuo ng fruc fIôp dong vaI fro quyôf
djnh fIôu dIôf djch frôn chIô n fruo ng.
- Chu ng fa co chinh quyôn dân chu nhân dân, môf chinh
quyôn cu a dân, do dân, vì dân. Ðây Ia môf công cu sac bon cua
Ðang dô fô chu c foan dân khang chIôn va xây dung chô dô moI.
- Co hâu phuong ngay cang mo rông va cung cô vô moI maf,
bao dam chI vIô n ngay ca ng nhIôu suc nguoI, suc cua cho maf frân.
- Co su IIôn mInh chIôn dâu cua ba dân fôc VIôf Nam, Iao,
CampuchIa chông ko fhu chung va duoc su dông fình u ng hô cua
cac nuo c xa hôI chu nghIa, cua cac dân fôc bj ap buc va cac Iu c
Iuong hoa bình fIôn bô frôn fhô gIoI.
3. Nhung baI ho c kInh nghIôm
- Kôf hop du ng da n nhIôm vu chông dô quôc va chông phong
kIôn. NhIôm vu chông phong kIôn phaI fIô n ha nh co kô hoach,
fung buoc dô vua phaf frIôn Iu c Iuong ca ch mang, vua gIu vung
khôI doan kôf dân fôc.
- Xac djnh va quan frIôf duong IôI chIô n franh nhân dân:
foan dân, foan dIôn, Iâu daI va dua vao suc mình Ia chinh. Ðây Ia
bi quyôf fhang IoI cua cuôc khang chIôn.
- Vua khang chIô n, vua xây dung chô dô moI, xây dung hâu
phuong vung manh dô dây manh khang chIô n.
- KIôn quyôf kha ng chIôn Iâu daI, dI fu chIôn franh du kich
Iôn chIô n franh chinh quy. Kôf hop chaf cho gIua chIôn franh
chinh quy va chIôn franh du kich.
- Xây du ng Ðang vu ng manh va bao dam su Ia nh dao foan
dIôn cua Ðang, voI duo ng IôI chIô n franh nhân dân dung dan, co
chu fruong va chinh sach khang chIôn ngay cang hoa n chInh, co y
chi quyôf chIôn va quyôf fhang ko fhu. Co dôI ngu dang vIôn dung
cam, kIôn cuong, Ia nhu ng chIôn sI fIôn phong frong chIôn dâ u va
frong sa n xuâf.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 18: Phân fich dac dIôm fình hình nuoc fa sau khI hoa bình Iâp
IaI |7-1954) va nôI dung co ban cua duong IôI cach mang VIôf Nam
do ÐaI hôI Iân fhu III cua Ðang fhang 9 nam 1960 vach ra7
1. Ðac dIôm fình hình nuoc fa fu sau khI hoa bình Iâ p IaI |7-
1954)
ChIôn fhang ÐIô n ÐIôn Phu da dân dôn fhang IoI cu a HôI
nghj CIonovo |1954) vô Ðông Ðuong, công nhân chu quyôn, dôc
Iâp, fhông nhâf va foan vo n Ianh fhô cua VIôf Nam. MIôn Ðac da
hoan foan gIaI phong.
O MIôn Nam, My da hâf cang Phap hong bIôn mIôn Nam
nuoc fa fhanh fhuôc dja kIô u mo I va can cu quân su cua chu ng, Iâp
phong fuyôn ngan chan chu nghIa xa hôI Ian xuô ng Ðông - Nam
châu A, dông fhoI Iây mIô n Nam Iam can cu dô fIôn công mIôn
Ðac, fIôn dôn cua chu nghIa xa hôI o Ðông - Nam châu A, hong do
bop va dây IuI chu nghIa xa hôI o vung nay, bao vây va uy hIôp cac
nuoc xa hôI chu nghIa kha c.
Ðâf nuoc bj fam fhoI chIa caf Iam haI mIô n, co haI chô dô
chinh frj, xa hô I khac nhau. MIô n Ðac da hoan foan duoc gIaI
phong, cuôc cach mang dân fôc dân chu nhân dân vô co ban da
hoan fha nh va buoc vao fhoI ky qua dô fIôn Iôn chu nghIa xa hôI.
Con o mIôn Nam: vô co ban xa hôI mIôn Nam Ia fhuôc dja kIôu
moI. Ðac dIôm do doI hoI Ðang fa phaI dô ra duoc duong IôI cach
mang phu hop vo I dac dIô m fình hình moI dô dua cach ma ng VIôf
Nam fIôn Iôn.
2. NôI dung co ban duong Iô I cach ma ng VIôf Nam cua Ðang
Sau khI vach ro mâu fhuân chung cua ca nuoc va nhung
mâu fhuân cu fhô cua fu ng mIô n, ÐaI hô I Iân fhu III cua Ðang da
xac djnh nhIôm vu chung cua cach mang VIôf Nam frong gIaI doan
nay Ia: Tang cuo ng doan kôf foan dân, kIôn quyôf dâu franh gIu
vung hoa bình, dây manh cach ma ng xa hôI chu nghIa o mIôn Ðac,
dông fhoI dây manh cach mang dân fôc dân chu nhân dân o mIôn
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nam, fhuc hIôn fhông nhâf nuoc nha frôn co so dô c Iâp va dân
chu, xây dung mô f nuo c VIôf Nam hoa bình, fhông nhâf, dôc Iâp,
dân chu va gIau manh. ThIôf fhu c gop phân fang cuong pho xa hôI
chu nghIa va bao vô hoa bình o Ðông - Nam châu A va fhô gIoI.
ÐaI hôI vach ro haI chIôn Iuoc cach mang o haI mIôn Ia:
- TIôn ha nh cach mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ðac.
- CIaI phong mIô n Nam khoI ach fhông frj cua dô quôc My va
bon fay saI, fhuc hIôn fhông nhâf, hoan fhanh dôc Iâp dân chu
frong ca nuoc.
HaI chIô n Iuoc do co quan hô mâf fhIôf va fac dông fhu c dây
Iân nhau, nham fruoc maf phu c vu mu c fIôu chung cu a cach mang
ca nuo c Ia: Thu c hIôn hoa bình fhông nhâf Tô quôc, gIaI quyôf mâu
fhuân chung cua ca nuoc Ia mâu fhuân gIu a nhân dân fa voI dô
quôc My cu ng bo Iu fay saI cua chung. CIaI quyôf mâu fhuân
chung ây Ia nghIa vu cua nhân dân ca nuo c.
Vj fri, nhIôm vu cu fhô cua cach mang môI mIôn:
- MIôn Ðac Ia can cu dja cach mang chung cua ca nuoc; cach
mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ða c co vaI fro quyôf djnh nhâf dôI
voI su phaf frIôn cua foan bô cach mang VIôf Nam, dôI voI su
nghIôp fhông nhâ f nuoc nha.
- Cach mang mIô n Nam co vj fri râf quan frong. No co fac
dung quyôf djnh fru c fIôp dôI voI su nghIôp gIaI pho ng mIôn Nam
khoI a ch fhông frj cua dô quôc My va bo Iu fay saI, fhu c hIôn hoa
bình fhô ng nhâf nuoc nha , hoan fhanh nhIôm vu ca ch ma ng dân
fôc dân chu nhân dân frong ca nuo c, cung ca nuoc qua dô Iôn chu
nghIa xa hôI.
Thuc fIô n cach mang VIôf Nam fu sau fhang 7-1954 dôn
fhang 5-1975 chu ng mInh duong IôI fIôn hanh dông fhoI haI chIôn
Iuoc cach mang o haI mIô n cua Ðang Iao dông VIôf Nam Ia dung
dan va sang fao, fhô hIôn finh nhâ f quan cua duo ng IôI gIuong cao
ngon co dôc Iâp dân fôc va chu nghIa xa hôI duoc Ðang dô ra frong
Cuong IInh chinh frj dâu fIôn cua Ðang.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf Ðang fhông nhâf Ianh dao môf nuoc fam fhoI chIa caf
Iam dôI, fIôn hanh dông fhoI haI chIôn Iuoc cach ma ng kha c nhau,
do Ia dac dIôm Ion nhâf cu ng Ia nof dôc dao cua cach mang nuoc fa
fu fhang 7-1954 dôn fhang 5-1975.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 19: HôI nghj Ðan Châp hanh Trung uong Ðang Iân fhu 15 |1-
1959) va ÐaI hôI Iân fhu III cua Ðang |9-1960) da phân fich finh
châf xa hôI mIôn Nam va vach ra duong IôI cach mang mIôn Nam
nhu fhô nao7
Ðuong IôI chung cua ca ch mang VIôf Nam: TIôn ha nh dông
fhoI va kôf hop chaf cho haI chIôn Iuoc cach mang: cach mang xa
hôI chu nghIa o mIôn Ðac va cach mang dân fôc dân chu nhân dân
o mIôn Nam, nha m fhu c hIôn môf mu c fIôu chung cua ca nuoc Ia
gIaI pho ng mIôn Nam, fhông nhâf Tô quôc. Vô cach mang mIôn
Nam, HôI nghj 15 cua Ðan Châp ha nh Trung uong Ðang va ÐaI
hôI Iân fhu III cu a Ðang da xac djnh:
Tinh châ f xa hôI mIôn Nam:
Âm muu cua dô quôc My Ia xâm chIôm ca nuoc fa dô Iam
fhuôc dja va can cu quân su nha m pha hoaI phong frao dôc Iâp
dân fôc va hoa bình dân chu o Ðông Ðuong. MIôn Nam da fro
fhanh fhuôc dja kIôu moI va can cu quân su cua dô quôc My. Xa
hôI mIô n Nam co nhu ng mâu fhuâ n sau:
- Mâu fhuân gIua nhân dân fa o mIôn Nam voI bon dô quôc
xâm Iuo c, chu yôu Ia dô quôc My.
- Mâu fhuân gIua nhân dân mIôn Nam, fruoc hôf Ia nông
dân voI gIaI câp dja chu phong kIô n.
Mâu fhuân chu yôu o mIôn Nam Ia mâu fhuân gIua dân fôc
fa, nhân dân fa o mIôn Nam voI bon dô quôc My xâm Iuoc cu ng fâp
doan fhô ng frj Ngô Ðình ÐIôm, fay saI dô quôc My, daI dIôn cho
bon dja chu phong kIôn va fu san maI ba n fhân My phan dông
nhâf.
Iu c Iuong fham gIa cach mang o mIôn Nam Ia gIaI câp công
nhân, nông dân, fIôu fu san, fu san dân fôc va nhu ng nhân sI yôu
nuoc. Ðông Iuc ca ch ma ng mIôn Nam Ia gIaI câp công nhân, nông
dân, fIôu fu san Iây IIôn mInh công nông Iam co so. Iu c Iuong Ianh
dao cach mang Ia gIaI câp công nhân. MIôn Ðac xa hôI chu nghIa
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia can cu dja vung chac cua phong frao cach mang mIôn Nam. ÐôI
fuong cu a cach mang mIôn Nam Ia dô quôc My, gIaI câp fu san
maI ban, dja chu phong kIôn, fay saI cua dô quôc My. Nhung frong
gIaI câp fu san maI ban co bon fhân My va co bon fhân Phap.
Trong gIaI câp dja chu co bon dua han vao My - ÐIô m, co bô phân
Iu ng chung, co bô phân chông dôI My - ÐIôm, if nhIôu
fan fha nh dôc Iâp va dân chu. Ðo do, gIua chu ng co
mâu fhuân vô quyôn IoI va phân hoa vô chinh frj o cac mu c dô
kha c nhau.
Cach ma ng mIô n Nam Ia cuôc cach mang dân fôc dân chu
nhân dân. Cuô c cach mang do co:
NhIôm vu co ban Ia gIaI phong mIô n Nam khoI ach fhông frj
cua dô quôc va phong kIô n, fhu c hIôn dôc Iâp dân fôc va nguoI cay
co ruông, hoan fhanh cach mang dân fôc dân chu nhân dân o mIôn
Nam, xây dung môf nuoc VIôf Nam hoa bình, fhô ng nhâf, dôc Iâp,
dân chu va gIau manh.
NhIôm vu fruoc maf Ia doan kôf foan dân, kIôn quyôf dâu
franh chông dô quôc My xâm Iuoc va gây chIôn franh, danh dô fâp
doan fhô ng frj dô c faI Ngô Ðình ÐIôm, fay saI cua dô quôc My,
fhanh Iâ p môf chinh quyô n IIôn hIôp dân fôc dân chu o mIôn Nam,
fhu c hIô n dôc Iâp dân fôc va cac quyôn fu do dân chu, caI fhIôn doI
sông cua nhân dân, gIu vu ng hoa bình, fhu c hIôn fhông nhâf nuoc
nha frôn co so dôc Iâp va dân chu, fich cuc gop phân bao vô hoa
bình o Ðông - Nam A va fhô gIoI.
Con duo ng phaf frIôn co ban cua ca ch mang mIôn Nam Ia Iây
suc ma nh cua quân chung, dua vao Iuc Iuo ng chinh frj cua quân
chung Ia chu yô u kôf hop voI Iuc Iuong vu frang dô danh dô ach
fhông frj cua dô quôc va phong kIôn, dung Iôn chinh quyôn cach
mang cu a nhân dân.
PhaI fha nh Iâp môf Maf frân dân fôc dân chu fhâf rô ng raI o
mIôn Nam, Iây IIôn mInh công nông Iam co so, cân co sach Iuoc IoI
dung mâu fhuâ n gIua cac bô phân frong ha ng ngu ko fhu, phân
hoa va cô Iâp cao dô dô quôc My va bon fay saI Ngô Ðình ÐIô m. Su
dung, kôf hop nhu ng hình fhu c dâu franh hop phap, nua hop phap
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va không hop phap, phô I hop chaf cho phong fra o o dô fhj voI
phong frao o nông fhôn va vung can cu. Cân kIôn quyôf gIu vu ng
duong IôI hoa bình, fhông nhâf nuo c nha. Song, vì dô quôc My Ia
fôn dô quôc hIôu chIôn dâu so, nôn cuôc khoI nghIa cua nhân dân
mIôn Nam co fhô chuyôn fhanh cuôc dâu franh vu frang fruong
ky, fhanh chIô n franh ca ch mang. Iu c do Ðang fa nhân djnh rang,
ko djch cu ng co fhô IIô u IInh mo rông chIôn franh xâm Iuo c ra
mIôn Ðac, nôn frong khI Ia nh dao, Ðang phaI chuân bj chu da o va
chu dô ng dôI pho, kIôn quyôf danh baI chung, hoan fhanh dô c Iâp
va fhông nhâf Tô quôc.
Cu ng cô, xây du ng Ðang bô mIôn Nam fhâf vu ng manh,
không ngung nâng cao nang Iu c Ia nh dao cua cac câ p dang bô dôI
voI su nghIôp cach mang mIôn Nam, bao dam su doan kôf nhâf fri
frong Ðang, nam vung phuong châm hoaf dông bi mâf, fang cuong
môI quan hô khang khif gIua Ðang va quân chung.
Ðuong IôI cach mang do HôI nghj Iân fhu 15 Ðan Châ p hanh
Trung uong va ÐaI hôI Iân fhu III cua Ðang dô ra Ia can cu dô
Ðang Ia nh dao, chI dao fhang IoI cuôc kha ng chIôn chông My, cu u
nuoc, gIaI phong mIôn Nam, hoan fhanh cuôc cach mang dân fôc
dân chu nhân dân frong ca nuoc, fhông nhâf Tô quôc, fao dIôu
kIôn dua ca nuo c dI Iôn chu nghIa xa hôI.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 20: Qua frình chI dao cua Ðang frong cac gIaI doan phaf frIôn
cua cach mang mIôn Nam fu nam 1954 dôn nam 19757
Ia môf dô quôc dâu so rap fâm fhuc hIôn chIôn Iuoc foan câu
phan cach ma ng hong Ia m ba chu fhô gIo I, dô quô c My xâm Iuoc
mIôn Nam nha m ba muc fIôu chu yô u:
1. TIôu dIôf phong frao cach mang, fhôn finh mIôn Nam, bIôn
mIôn Nam fhanh fhuôc dja kIôu moI cua chu ng.
2. ÐIôn mIôn Nam fhanh môf phong fuyôn ngan chan su
phaf frIôn cua chu nghIa xa hôI xuô ng vung Ðông - Nam A.
3. Xây dung mIô n Nam fhanh môf can cu quân su , Ia ban
dap fIôn công mIôn Ðac va hô fhông xa hôI chu nghIa fu phia Ðông
- Nam A.
Qua frình Ða ng chI dao cuôc cach mang mIôn Nam Ia qua
frình phân fich âm muu, fhu doan cua ko fhu, so sanh Iu c Iuong
gIua fa va djch dô dô ra chu fruong, bIôn phap fhich hop danh baI
chung, Ia qua frình bIôf gIanh fhang IoI fu ng buoc, fIôn foI gIanh
fhang IoI hoan foan. Qua frình do dIôn ra qua nhIô u fhoI ky kô
fIôp nhau.
ThoI ky 1954-1960:
Chuyôn hình fhu c, phuong phap va fô chu c dâu franh cua
cach mang mIôn Nam fu dâu franh vu frang sang dâ u franh chinh
frj Ia chu yôu, fhuc hIôn fhô gIu gìn Iu c Iuo ng, rôI chuyô n dâ n fu
fhô gIu gìn Iu c Iuong sang fhô fIôn công, da nh baI "ChIôn franh
don phuong" cua dô quôc My.
- Nhung nam 1954-1956: chuyôn cach mang mIô n Nam fu
dâu franh vu frang frong fhoI ky khang chIôn chông Phap sang
dâu franh chinh frj Ia chu yôu dô cu ng cô hoa bình, doI fông fuyôn
cu fhô ng nhâf dâf nuoc, chô ng khu ng bô, gIu gìn Iu c Iuong.
- Nhung nam 1957-1958: dâu franh chinh frj Ia chinh, xây
dung, cu ng cô va phaf frIô n Iuc Iuong vu frang, Iâ p cac chIôn khu,
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâu franh vu frang o mu c dô fhich hop dô bao vô cach ma ng,
chuân bj chuyôn Iôn gIaI doan moI.
- Nhung nam 1959-1960: nôI dây khoI nghIa dông Ioaf bang
ca Iuc Iuong chinh frj va Iu c Iuong vu frang, kôf ho p dâu franh
chinh frj voI dâu franh vu frang, danh dô chinh quyôn djch o co so,
gIanh quyôn Ia m chu, hình fha nh vung gIa I pho ng rông Ion, Iâp
Maf frân dân fôc gIaI pho ng mIôn Nam VIôf Nam. Cach mang
mIôn Nam phaf frIôn nhay vof, chuyô n han fu fhô gIu gìn Iu c
Iuong sang fhô fIôn công, dông fhoI châm du f fhoI ky fam ôn djnh
cua djch, cuôc "ChIôn franh don phuong" cua My bj danh baI.
ThoI ky 1961-1965:
Ðang chI dao gIu vung va phaf frIôn fhô fIôn công, danh baI
"ChIôn franh dac bIôf" cua dô quôc My.
Tu nam 1961, "ChIôn franh don phuong" bj fhâf baI, dô quôc
My chuyôn sang fhu c hIô n cuôc "ChIôn franh dac bIôf", môf hình
fhu c cua chIô n franh fhuc dân moI bang haI fhu doan chinh Ia
fang cuong Iu c Iuong nguy quân do cô vân My chI huy dô ha nh
quân fIôu dIôf Iu c Iuo ng vu frang cach mang, va ra suc fhIôf Iâp
"âp chIôn Iuoc" dô gom dân, bình djnh IaI nông fhôn. Ðang cach do,
chung hy vong fao ra ba chô dua co ban cho "ChIôn franh dac bIôf"
Ia: 1. Nguy quân - nguy quyôn manh Iôn, 2. Hô fhông "âp chIôn
Iuoc" rông khap, 3. Cac dô fhj ôn djnh.
HôI nghj Ðô Chinh frj fhang 1-1961 va fha ng 2-1962 da nôu
chu fruong fIôp fuc gIu vung va phaf huy fhô fIôn công cua cach
mang mIôn Nam, dua dâu franh quân su Iôn song song voI dâu
franh chinh frj, fIôn công djch bang ba muI gIap công: chinh frj,
quân su, va bInh vân, danh djch o ca ba vung chIôn Iuo c: rung nuI,
dông bang va dô fhj.
Cach ma ng mIô n Nam da fu khoI nghIa chuyôn Iôn fhanh
chIôn franh ca ch mang, fu ng buoc danh baI "ChIôn franh da c bIô f"
cua My. Thang Io I cua fa da Iam cho nôI bô djch bj khung hoang,
dân foI cuôc dao chinh cu a My gIôf chôf anh om ÐIôm - Nhu va
nhIôu cuôc dao chinh khac kô fIôp. Cuô c "ChIôn franh da c bIôf"
cua My da bj fhâf baI.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ThoI ky 1965-1968
Ðang phaf dông foan dân chông My, cu u nuoc, danh baI
chIôn Iuo c "ChIôn franh cu c bô" cua dô quôc My o mIô n Nam.
Tu nam 1965, dô quôc My da fIôn hanh cuôc "ChIô n franh
cu c bô" o mIôn Nam; dông fhoI gây ra cuôc chIôn franh pha hoaI
mIôn Ðac. Âm muu cua dô quôc My Ia: 1. Chan dung su phaf frIôn
cua ca ch mang mIôn Nam, cu u nguy cho chô dô SaI Con, fìm dIôf
chu Iuc Quân gIa I phong, gIanh IaI fhô chu dông frôn chIôn fruong;
2. Ðình djnh IaI mIôn Nam, cu ng cô hâu phuong cu a chu ng, ôn
djnh nguy quyôn, dông fhoI pha hoaI hâu phuong mIôn Ðac xa hôI
chu nghIa, ngan chan su chI vIôn cua mIô n Ðac cho mIôn Nam,
Iam Iung Iay quyô f fâm chông My cua dân fôc fa, buôc fa phaI kôf
fhu c chIô n franh fhoo dIôu kIôn cua My.
HôI nghj Trung uong Ða ng Iân fhu 11 fhang 3 nam 1965, Iân
fhu 12 nam 1965 da dô ra quyôf fâm chIôn Iuoc danh My va fhang
My, phaf dông foan dân fIôn hanh cuôc chông My, cu u nuoc.
Ðang da chI dao quân va dân mIôn Nam IIôn fIôp bo gay cac
cuôc hanh quân "fìm dIôf" va "bình djnh" cu a My - nguy. Sau frân
do suc fru c fIôp dâu fIôn voI quân My o Nu I Thanh |Quang Nam)
fhang 5-1965, o Van Tuo ng |Qua ng NgaI) fhang 8-1965 fhang IoI,
môf cao frao danh My dIôf Nguy da dây Iôn manh mo khap chIôn
fruong mIôn Nam. MoI cô gang dIôn cuông cua dô quôc My frong
cuôc pha n công chIôn Iuoc mua khô Iân fhu nhâf |1965-1966) va
fhu haI |1966-1967) dôu Iân Iuof fhâf baI. Ðôn mu a mua 1967
chung phaI chuyôn sang chIôn Iuoc phong ngu dô phong ca c frân
danh Io n cua fa. 80% dâf daI mIôn Nam na m duoI quyôn kIô m soaf
cua Maf frân dân fô c gIaI phong mIô n Nam VIôf Nam. Phong frao
dâu franh chinh frj fIôp fu c phaf frIôn quyôf IIôf o hâu khap cac
fhanh fhj.
Thang 12-1967, Ðô Chinh frj da chu fruong chuyôn cuôc
chIôn franh ca ch mang mIôn Nam sang fhoI ky moI, fIôn Iôn gIanh
fhang Io I quyôf djnh bang cuôc Tông công kich - Tô ng khoI nghIa,
gIang môf don quyôf IIôf vao y chi xâm Iuoc cua dô quôc My. Cuôc
fông fIô n công va nôI dây da nô ra vao djp Tôf Mâu Thân |cuôI
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhang 1 dâu fhang 2-1968) o SaI Con va 64 fhanh phô, fhj xa, fhj
frân kha c frôn foan mIôn Nam. Cuôc fâp kich chIô n Iuoc nay da
Iam cho fhô chIô n Iuoc cua My bj dao Iôn, y chi xâm Iuoc cua chu ng
bj Iung Iay, My phaI xuô ng fhang chIôn franh, châ m duf không
dIôu kIôn nom bom mIôn Ðac, châ p nhân dam phan voI fa fa I HôI
nghj ParI. Ðây Ia fhang Io I co y nghIa chIôn Iuoc cua cach ma ng
mIôn Nam, song vô sau fa cu ng bj nhung fôn fhâf vô dja ban va
Iu c Iuong do co saI Iâm frong danh gIa
fình hình, chI da o xac djnh mu c fIôu va chI dao fhu c hIô n Tông
công kich va Tông khoI nghIa ...
ThoI ky 1969-1975
Ðang chI dao danh baI chIôn Iuo c "VIôf Nam hoa chIôn
franh" cu a dô quôc My, gIaI phong hoan foan mIôn Nam.
Tu nam 1969, My fhuc hIô n chIôn Iuoc "VIôf Nam hoa chIôn
franh". Thu c châf Ia su du ng quân nguy voI frang bj vu khi va su
yôm fro cua không quân, ha I quân My dô fIôp fuc chIôn franh xâm
Iuoc fhu c dân moI, ruf dân quân My vô nuoc.
HôI nghj Trung uong Ða ng Iân fhu 18 |1-1970) chu fruong
kIôn frì va dây manh cuôc khang chIô n, fIôp fuc pha f frIôn chIô n
Iuoc fIô n công, dông fhoI ra suc xây dung moI maf, chu frong công
fac hâu cân, danh baI âm muu xuông fhang fung buoc va koo daI
chIôn franh cua My, dô phong vIô c "Ðông Ðuong hoa chIô n franh"
cua chung.
Ðang da chI dao cach mang mIô n Nam frong haI nam 1970-
1971 fIôp fuc gIu vung va phaf frIôn Iu c Iuo ng, dông fhoI fung buoc
danh baI âm muu "Ðông Ðuong hoa chIô n franh" cua chu ng. Mua
xuân 1972, Ðang chI dao fhu c hIôn cuôc fIôn công chIôn Iuo c, fIôn
công djch manh mo o Quang Trj, Tây Nguyôn va Ðông Nam Ðô dô
buôc djch pha I châm duf chIôn franh, fhuong Iuong o fhô fhua, My
phaI "My hoa" fro IaI cuôc chIôn franh VIôf Nam, nom bom fro IaI
mIôn Ða c, song không cu u van duoc fình fhô. Ngay 27-1-1973, My
phaI ky kôf HIôp djnh ParI châm duf chIô n franh Iâ p IaI hoa bình
o VIôf Nam va ruf quân vô nuoc.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau HIô p djnh ParI, do My va fay saI fIô p fuc chIôn franh,
pha hoaI HIôp djnh nôn Ðang chu fruong nam vu ng fhoI co, gIu
vung chIôn Iuoc fIôn công, phaf frIôn fhuc Iuc, fIôn foI gIaI phong
mIôn Nam. Nhân fhây fhô va Iu c cua fa da hon djch, fa co fhoI co
chIôn Iuoc dô gIaI phong mIôn Nam. HôI nghj Ðô Chinh frj 1-1975
da ha quyôf fâm gIaI phong mIôn Nam, fhông nhâf Tô quôc fhoo
kô hoach haI nam 1975-1976. Nôu fhoI co fhuân IoI dôn fhì quyôf
fâm gIaI phong mIôn Nam frong nam 1975.
Ðang da chI dao chon Tây Nguyôn Iam chIôn fruong frong
dIôm va mo chIôn djch Tây Nguyôn baf dâu bang cuô c fân công fhj
xa Ðuôn Ma Thuôf |10-3-1975), fIôn foI gIaI phong Tây Nguyôn
gây su hoang Ioa n chIôn Iuoc cho djch. TIô p do da mo ChIô n djch
Huô - Ða Nang gIaI pho ng Huô |25-3-1975) va Ða Nang |29-3-
1975). Ngay 31-3-1975, Ðô Chinh frj quyôf djnh gIaI phong SaI
Con fruoc fhang 5-1975, chI dao fâp frung moI Iuc Iuong cho frân
quyôf chIôn chIôn Iuoc cuôI cu ng na y. Ngay 9-4-1975, ChIôn djch
gIaI pho ng SaI Con - ChIô n djch Hô Chi MInh mo man va dôn frua
ngay 30-4-1975 kôf fhuc fhang IoI. Ðôn nga y 2-5-1975, vu ng Ðông
bang sông Cuu Iong va dja phuong cuôI cu ng cua mIôn Nam Ia
dao Phu Quôc da hoan foan duoc gIaI phong, Tô quôc fa duoc
fhông nhâf.
Tom IaI, fu fhang 7-1954 dôn fhang 4-1975, frôn co so
phuong huong chIôn Iuo c, duong IôI chung dung dan, Ðang fa da
nôu cao quyôf fâm ha nh dông, fìm foI sang fao frong phuong phap
cach mang, chI dao IInh hoaf cuôc cach mang mIô n Nam, danh
fhang djch fu ng buoc, Ia m fhâf baI fung chIôn Iuo c chIôn franh
xâm Iuo c cua My, cuôI cu ng fhu c hIôn cuô c Tông công kich - Tông
khoI nghIa mua Xuân nam 1975 gIanh fha ng IoI hoan foan.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 21: Ðac dIôm fình hình va duong IôI cach mang xa hôI chu
nghIa o mIôn Ðac do ÐaI hôI daI bIôu foan quôc Iân fhu III cua Ðang
Iao dông VIôf Nam dô ra |9-1960)7
1. Ðac dIôm fình hình va duong IôI cach mang xa hôI chu
nghIa o mIôn Ða c
Ðac dIô m cua mIôn Ða c khI buoc vao fhoI ky qua dô Iôn chu
nghIa xa hôI gôm:
Môf Ia: MIôn Ða c dI Iôn chu nghIa xa hôI fu môf nô n kInh fô
nông nghIôp san xuâf nho ca fhô.
HaI Ia: Ðâf nuoc fa dang fam fhoI chIa caf Iam haI mIôn do
âm muu xâm Iuo c cua dô quôc My va fay saI.
Truoc fình hình do, doI hoI Ðang fa phaI co duong IôI kôf hop
chaf cho kInh fô voI quôc phong.
Ða Ia: Cac nuoc chu nghIa xa hôI dang phaf frIôn, su hop fac
phân công frong hô fhông xa hôI chu nghIa da hình fhanh va phaf
frIôn, dông fhoI cung phaf sInh nhung hIôn fuong bâf dông phu c
fap.
Trong ba dac dIô m ây, dac dIôm fo Ion cua cach mang nuoc fa
frong fhoI ky qua dô Iôn chu nghIa xa hô I Ia fu môf nuoc nông
nghIôp Iac hâu fIôn fha ng Iôn chu nghIa xa hôI không qua chô dô
fu ba n chu nghIa.
2. ÐaI hôI xac djnh duong IôI chung va duong IôI xây dung
kInh fô cua cach mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ðac
Su du ng chinh quyôn dân chu nhân dân Ia m nhIôm vu Ijch
su cua chuyôn chinh vô sa n dô: fhu c hIôn ca I fao xa hôI chu nghIa
dôI voI nông nghIôp, fhuong nghIôp nho, va công fhuong nghIôp fu
ban fu doanh. Xây dung Iuc Iuo ng san xuâ f, co so vâf châf, ky
fhuâf cho chu nghIa xa hôI, phaf frIôn fhanh phân kInh fô quôc
doanh, fhu c hIôn công nghIôp hoa bang ca ch uu fIôn phaf frIôn
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
công nghIôp nang môf cach hop Iy, dông fhoI ra su c phaf frIôn
nông nghIôp va công nghIôp nho.
Ðây manh cach mang xa hôI chu nghIa vô fu fuong, van hoa
va ky fhuâf.
Nhu ng muc fIôu phaI daf foI Ia: Ðua nuoc fa fhanh môf nuoc
xa hôI chu nghIa co công nghIôp hIôn daI, nông nghIôp hIôn daI,
van hoa, khoa hoc fIôn fIôn.
Cach mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ðac Ia môf qua frình caI
bIôn ca ch mang vô moI maf, nham dua mIô n Ðac fu môf nôn kInh
fô chu yô u dua frôn so hu u ca fhô vô fu IIô u san xuâf, fIôn Iôn nôn
kInh fô xa hôI chu nghIa dua frôn so huu foan dân va so huu fâp
fhô, fu chô dô san xuâf nho fIôn Iôn san xuâf Ion xa hôI chu nghIa,
fu fình frang kInh fô roI rac, Iac hâu, xây dung fhanh môf nôn
kInh fô cân dôI va hIô n daI, Iam cho mIôn Ðac mau cho ng fha nh co
so ngay cang vu ng manh cho su nghIôp dâu franh fhông nhâf nuoc
nha.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 22: Ðac dIôm, y nghIa Ijch su, nguyôn nhân fhang IoI va
nhung baI hoc kInh nghIôm cua Ðang frong cuôc khang chIôn chông
My, cuu nuoc7
1. Ðac dIôm
a) Ðây Ia cuô c chIôn franh Iâu daI, quyôf IIô f duoc fIô n ha nh
frong hoan canh:
- Ta da danh fha ng cuô c chIôn franh xâm Iuoc fhu c dân cu
cua dô quôc Phap, da gIanh duoc fhang Io I oanh IIôf o ÐIô n ÐIôn
Phu. Ðang va nhân dân fa da co nhung kInh nghIôm va co Iu c
Iuong vu frang kha Ion manh.
- Tuy Iu c dâu o mIôn Nam, Iu c Iuong cua fa con chua manh,
song fa co mIôn Ðac dI Iôn chu nghIa xa hôI Iam hâ u phuong, can
cu dja cho ca nuoc.
- Co su gIup do u ng hô cua cac nuo c xa hôI chu nghIa, nhâf Ia
cua IIôn Xô, Trung Quô c va nhân dân fhô gIoI.
b) Ia cuô c chIôn dâu không cân su c gIua haI quôc gIa co fIôm
Iu c kInh fô, quân su kha c nhau
- Ia fIôu dIôm cu a cuôc dung dâu Ijch su gIua haI hô fhông
xa hôI, haI hô fu fuong dôI nghjch nhau không dô fhoa hIôp, không
dô châp nhân fhâf baI, nôn no mang finh châ f fhoI daI.
- Ta chông My frong hoa n canh dâf nuoc bj chIa Iam haI
mIôn, nôn vu a phaI gIaI quyôf nhu ng vân dô cua chIôn franh IaI
vua gIaI quyôf nhung vân dô vô kInh fô, phaI fIôn ha nh dông fhoI
va kôf hop chaf cho haI nhIôm vu chIôn Iuoc cach mang nham vao
môf muc fIôu chung fruoc maf Ia fhông nhâf Tô quôc.
2. Y nghIa Ijch su
ÐôI voI nuoc fa: Ða quof sach duoc quân xâm Iuoc ra khoI dâf
nuoc, kôf fhuc cuôc chIôn franh cach mang koo daI gân môf phân
ba fhô ky |1945-1975), dông fhoI kôf fhu c hon môf fhô ky |1858-
1975) dâu franh chông chu nghIa fhu c dân cu va moI cua haI dô
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
quôc Ion Ia Phap va My; dua IaI dôc Iâp, fhông nhâf, hoa bình cho
dân fôc, kôf fhuc cuôc cach mang dân fôc dân chu nhân dân frong
ca nuoc; mo ra môf fhoI ky moI: ca nuoc dI Iôn chu nghIa xa hôI.
Ðây Ia môf frong nhu ng fhang IoI vI daI nhâf, hIôn hach nhâf
frong Ijch su mây ngan
nam du ng nuo c va gIu nuo c cua dân fôc fa.
ÐôI voI fhô gIoI: Ða danh baI môf cuôc chIô n franh fan bao,
ac IIôf, co quy mô Ion nhâf, daI ngay nhâf cua chu nghIa dô quôc fu
sau ChIô n franh fhô gIoI Iâ n fhu haI; Iam pha san IIôn fIôp nhIôu
hoc fhuyôf va fhu doan chIôn franh xâm Iuoc cua dô quôc My, pha
vo môf maf xich quan frong va manh nhâf frong hô fhông fhuôc
dja cua chu nghIa dô quôc o Ðông - Nam A, gop phân Iam dao Iôn
chIôn Iuoc foan câu pha n cach mang cu a My, mo ra su sup dô
không franh khoI cua chu nghIa fhuc dân moI, gop phân fhuc dây
phong frao dôc Iâ p dân fôc, dân chu va hoa bình fhô gIoI. Ðây Ia
môf fhang IoI dI vao Ijch su fhô gIo I nhu mô f chIôn công vI da I cua
fhô ky XX, môf su kIô n co fâm quan frong quôc fô fo Ion va co finh
fhoI daI sâu sac.
3. Nhung nhân fô fhang IoI
Thang Io I cua cuôc khang chIôn chông My, cu u nuoc Ia kôf
qua fông hop cua nhIôu nhân fô fao nôn:
- Cuôc khang chIôn cua fa vì chinh nghIa va co su Ianh dao
dung da n cua Ðang Công san VIôf Nam, nguoI daI bIôu frung
fhanh cho nhu ng IoI ich sông con cua dân fôc.
- Quân dân ca nuoc voI fInh fhân yôu nuoc, bâf khuâ f, chju
dung mo I hy sInh, gIan khô, chIô n dâu cho dôc Iâp, fu do cu a Tô
quôc, dac bIôf Ia su dâu franh quyôf IIôf môf mâf môf con cua dông
chi, dông bao mIôn Nam "Thanh dông cua Tô quôc".
- Công cuôc ca ch mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ðac, gIanh
duoc nhIôu fhang IoI Iam cho mIô n Ðac gIu vung duoc vaI fro can
cu dja cu a ca nuoc, hâ u phuong Ion dôI voI cach ma ng mIô n Nam,
chI vIô n co hIôu qua cho quân dân mIôn Nam fru c fIôp danh baI
gIac My va fay saI, dông fhoI danh fhang haI cuôc chIôn franh pha
hoaI cua dô quôc My fIôn hanh dôI voI mIôn Ðac.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Su doan kôf chIôn dâu cua nhân dân ba nuoc VIô f Nam,
Iao, CampuchIa va su gIup do, u ng hô cu a cac nuoc xa hôI chu
nghIa anh om, cu a nhân dân fIôn bô frôn fhô gIoI frong do co ca
nhân dân fIôn bô My.
4. Nhung baI ho c kInh nghIôm
- CIuong cao ngon co dôc Iâp dân fôc va chu nghIa xa hôI, kôf
hop chaf cho haI chIôn Iuo c cach mang huong vao môf muc fIôu
chung Ia hoan fhanh ca ch mang dân fôc, dân chu nhân dân frong
ca nuoc, hoan fha nh fhông nhâf Tô quôc, huong ca nuoc cu ng dI
Iôn chu nghIa xa hôI.
- Hô f suc coI frong vIôf xây dung Iuc Iuong cach ma ng o mIôn
Nam, dông fhoI ra suc fô chu c, xây dung Iu c Iuong chIôn dâu frong
ca nuoc. Iu c Iuong cach mang bao gôm fô chu c Ða ng, chinh quyôn
cach ma ng, Maf frân dân fôc voI khôI IIôn mInh công - nông Iam
nôn fang, Iu c Iuong vu frang voI ba fhu quân va dôI quân chinh frj
quân chu ng... ÐIôf dua vao suc mình Ia chinh, dông fhoI franh fhu
moI su u ng hô, gIup do cu a quôc fô.
- Phuong phap dâu franh cach ma ng du ng dan, sang fao |do
Ia su dung bao Iu c cach mang fông hop bao gôm Iu c Iuong chinh frj
quân chu ng va Iu c Iuong vu frang nhân dân...); nam vung phuong
châm chIôn Iuoc danh Iâu daI, dông fhoI bIôf fao ra fhoI co va nam
vung fhoI co mo nhu ng cuôc fIôn công chIôn Iuoc Iam fhay dôI cu c
dIôn chIôn franh, fIôn Iôn fhu c hIôn fIôn công va nôI dây dông Ioaf,
gIanh fhang IoI hoan foan. Ðo Ia chIôn Iuoc fông hop va nghô fhuâf
quân su cua chIôn franh cach ma ng, chIôn franh nhân dân VIôf
Nam.
- Co su chI dao va fô chu c chIôn dâ u faI gIoI cua cac câp bô
dang va cac câp chI huy quân dôI.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 23: Nhung fhanh qua va y nghIa cua su nghIôp cach mang xa
hôI chu nghIa o mIôn Ðac fu nam 1954 dôn nam 1975 7
Phân fich fhanh qua va nhu ng ha n chô cu a mIôn Ðac frong
su nghIô p xây dung chu nghIa xa hôI fu nam 1954 dôn nam 1975
không fhô fach roI bôI ca nh Ijch su cua dâf nuoc va quôc fô.
1. Thanh qua va nhung han chô cua mIôn Ðac frong qua
frình xây dung chu nghIa xa hôI fu nam 1954 dôn nam 1975
- Ða xây dung duo c co so vâ f châf - ky fhuâf ban dâu cua chu
nghIa xa hôI. Ðô n nam 1975, frong khu vuc sa n xuâf vâf châ f,
99,7% faI san cô djnh da fhuôc vô kInh fô xa hôI chu nghIa, fang
5,1 Iân so voI nam 1955. Trong công nghIôp, da co nhung co so dâu
fIôn cua cac nganh công nghIôp na ng quan frong nhu: dIôn, fhan,
co khi, hoa châf, Iuyô n kIm... Môf sô nganh công nghIôp nho da
duoc xây dung.
Trong nông nghIôp, nhIô u công frình fhuy Io I duoc xây dung,
bao dam fuoI, fIôu cho hang chu c van hoc-fa dâf canh fac. Qua nua
sô hop fac xa nông nghIôp da duoc frang bj may moc nho. Ða co
nhung cô gang buoc dâu frong vIôc ap dung môf sô fhanh fu u moI
vô khoa hoc - ky fhuâf. Nhung cô gang no I frôn da fao ra cho nông
nghIôp nhu ng chuyôn bIô n Ion: fang nang suâf va fang vu, dam
bao Iuong fhu c, fhu c phâ m frong chIôn franh.
- Co câu xa hôI - gIaI câp da co su fhay dôI Ion. Cac gIaI câp
boc Iôf da bj xoa bo. CIaI câp công nhân da fruong fhanh ca vô sô
Iuong va châf Iuong. CIaI câp nông dân da fro fhanh gIaI câp nam
gIu quyôn so huu fâp fhô fu IIôu san xuâf chu yôu - ruông dâf.
KhôI IIôn mInh công nông duoc cung cô frôn co so moI. Tâng Iop fri
fhu c xa hôI chu nghIa duoc fang cuong. Xa hôI mIôn Ða c da fro
fhanh xa hôI cua nhung nguo I Iao dông bình dang. Cac fhanh
phân dân fôc chung sông frôn fInh fhân doan kôf, hoa hop dân fôc
vì su nghIôp xây dung va bao vô chu nghIa xa hôI. Su nhâf fri vô
chinh frj va fInh fhân frong xa hôI ngay ca ng duoc cu ng cô.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Su nghIôp gIao duc, van hoa, y fô phaf frIôn nhanh
Tinh dô n dâu nam 1975, cu 3 nguoI, co mô f nguo I dI ho c. ÐôI
ngu can bô khoa hoc, ky fhuâf va can bô quan Iy co frình dô frôn
daI hoc, daI hoc va frung hoc chuyôn nghIôp hon 43 van nguoI,
fang 19 Iân so voI nam 1960. Mang IuoI y fô duoc mo rông. Sô bac
sI, y sI fang 13,4 Iân so voI nam 1960. Hoaf dông van hoa, nghô
fhuâf cu ng phaf frIôn frôn nhIôu maf voI nôI dung phong phu, gop
phân xây du ng cuôc sông moI va con nguo I moI frong su nghIôp
chông My, cu u nuoc va xây dung chu nghIa xa hôI.
Trong nhung nam chIô n franh, san xuâf vân duoc duy frì, co
maf fIôp fuc phaf frIôn. Nhung nhu câu fhIôf yôu vô doI sông cua
nhân dân duo c bao dam. ÐoI rof, djch bônh không xay ra, an nInh
chinh frj va frâf fu xa hôI duoc gIu vung. Tuy muc sông con fhâp
va co nhIôu kho khan, nhung moI nguoI dô u vu ng Io ng fIn fuong
va fham gIa fich cuc vao su nghIôp xây dung va bao vô chu nghIa
xa hôI. Va con fhuc hIôn xuâf sac vaI fro hâu phuong Ion dôI voI
fIôn fuyô n Ion, do ng gop suc nguoI suc cua cu ng nhân dân mIô n
Nam danh fhang dô quôc My xâm Iuoc, dông fhoI hoan fhanh fôf
nhIôm vu quôc fô dôI voI cach mang Iao va cach mang CampuchIa.
ÐaI hôI foan quôc Iân fhu IV cua Ðang |1976) da danh gIa: "MIôn
Ðac da dôc vao chIôn franh cuu nuoc va gIu nuoc voI foan bô suc
manh cu a chô dô xa hôI chu nghIa va da Iam fron môf cach xuâf
sac nghIa vu can cu dja ca ch mang cua ca nuoc, xu ng dang Ia phao
daI vô djch cua chu nghIa xa hôI".
Ðaf vao hoan canh Ijch su Iu c do, fhì nhu ng fhanh fuu ma
nhân dân fa da daf duoc Ia râf Ion.
Song, nô n kInh fô mIôn Ðac cung bôc Iô nhung kho khan, yôu
kom. Sau hon 20 nam xây dung chu nghIa xa hôI, nôn kInh fô
mIôn Ðac co n mang nang finh châf san xuâ f nho, co so vâf châf -
ky fhuâf con fhâ p kom, 80% Iu c Iuong Iao dông xa hôI vân Ia Iao
dông fhu công. Nang suâf Iao dông râf fhâp. Tông sa n phâm xa hôI
va fhu nhâp quôc dân chua bao dam duoc nhu câu co ban cu a doI
sông nhân dân va nhu câu fich Iuy dô xây dung chu nghIa xa hôI.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tình hình do công voI nhjp dô dân sô fang nhanh |gâp dôI so voI 20
nam fruoc) Iam cho nôn kInh fô gap kho khan gay gaf.
Nguyôn nhân kho khan: xuâf pha f fu môf nôn kInh fô nông
nghIôp Ia c hâu, sa n xuâf nho Ia phô bIôn dI Iôn chu nghIa xa hôI,
IaI phaI duong dâu voI cuô c chIôn franh ac IIôf, quy mô Ion koo daI.
Ðang fa da pham nhung fhIôu sof, khuyôf dIôm baf nguôn fu
nhân fhu c con gIa n don, nong vôI, duy y chi, chju anh huong cua
mô hình xây dung chu nghIa xa hôI cua ca c nuoc khac, không finh
foan dây du dôn hoan ca nh va dIôu kIôn cu fhô cua nuoc fa, muôn
dI nhanh Iôn chu nghIa xa hôI, muôn xoa bo ngay cac fhanh phân
kInh fô khac frong khI san xuâf con fhâp kom, ngan chan su phaf
frIôn kInh fô hang hoa.
Nhu ng fhIôu sof, khuyôf dIôm frôn con baf nguôn sâu xa fu
nhung fhIôu sof chung cua hô fhông xa hôI chu nghIa fhô gIoI fhoI
chIôn franh Ia nh voI mô hình nôn kInh fô kô hoach hoa fâp frung
quan IIôu bao câp, phI fhj fruong.
2. Y nghIa cua fhanh qua xây dung chu nghIa xa hôI fu 1954-
1975
- Khang djnh chu fruong dua mIôn Ðac fIôn Iôn chu nghIa xa
hôI ngay sau khI mIôn Ðac hoan foan gIaI phong Ia phu ho p voI
yôu câu phaf frIôn cua cach mang mIôn Ða c va yôu câu phaf frIôn
chung cu a cach mang ca nuoc. ÐIô u do da chu ng mInh finh dung
dan, sang fao cu a Ðang fa frong vIôc dô ra va chI dao duong IôI
fIôn hanh dông fhoI haI chIôn Iuoc cach ma ng o haI mIôn: Cach
mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ða c va cach mang dân fôc dân chu
nhân dân o mIôn Nam, nham fhuc hIôn mu c fIôu chung danh
fhang dô quôc My xâm Iuoc gIaI phong mIôn Nam, hoan fhanh
cach ma ng dân fôc dân chu nhân dân frôn ca nuo c, fhông nhâ f Tô
quôc va dua ca nuoc dI Iôn chu nghIa xa hôI.
- VoI fIô m Iuc cu a mình, mIôn Ðac da xu ng dang Ia can cu dja
cua cach mang ca nuoc, Iam fron nhIôm vu cua hâ u phuong Ion,
chI vIôn cho fIôn fuyôn Ion mIôn
Nam danh fhang dô quôc My xâm Iuoc, gIa I phong mIôn Nam.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 24: ÐaI hôI daI bIôu foan quôc Iân fhu VI cua Ðang |12-1986)
da kIôm dIôm, danh gIa fhanh fuu va fhIôu sof, khuyôf dIôm cua 10
nam |1975-1986) dua dâf nuoc fIôn Iôn fhoo con duong xa hôI chu
nghIa nhu fhô nao7
ÐaI hôI daI bIôu foan quôc Iân fhu VI cua Ðang |12-1986) Ia
daI hôI mo dâu qua frình dôI moI frong su nghIôp xây dung chu
nghIa xa hôI o nuoc fa. VoI fhaI dô khach quan khoa hoc, "nhìn
fhang va o su fhâf, noI ro su fhâf", ÐaI hôI da danh gIa dung fhu c
frang cu a dâf nuoc, fu do xac djnh cac mu c fIôu, buo c dI va nhIôm
vu cach mang fruoc maf, fIôp fuc dua cach mang nuoc fa fIôn Iôn
frôn con duong xa hôI chu nghIa.
Ðanh gIa fhanh fu u va fhIô u sof:
1. Vô fhanh fu u
Tu dIôm xuâf phaf râf fhâp vô kInh fô, IaI chju hâu qua
chIôn franh Iâu daI, nhân dân fa phaI fhu c hIôn dông fhoI haI
nhIôm vu chIôn Iuoc, vua fhu c hIôn nhIô m vu dân fôc, vu a Iam
nghIa vu quôc fô. Trong hoan canh do nhân dân fa da anh dung
phân dâu kha c phu c kho khan, da f duoc nhu ng fha nh fu u quan
frong frong công cuôc xây dung chu nghIa xa hôI.
Trong san xuâf nông nghIôp va công nghIô p da ngan cha n
duoc da gIam suf cua nhu ng nam 1979 - 1980. Tu nam 1981 da daf
duoc nhIôu fIôn bô ro rôf. Nông nghIôp fang bình quân hang nam
4,9% so voI 1,9% hang nam cua fhoI ky 1976-1980. San xuâf Iuong
fhu c co buoc phaf frIôn quan frong, mu c bình quân hang nam fu
13,4 frIôu fân fhoI ky 1976-1980 da fang Iôn 17 frIôu fân frong
fhoI ky 1981 - 1985. San xuâf công nghIôp fang bình quân hang
nam 9,5%. Thu nhâp quôc dân fang bình quân hang nam 6,4% so
voI 0,4% fhoI ky 1976-1980.
Vô xây dung co so vâf châf, ky fhuâf da hoan fha nh hang
fram công frình fuong dôI Ion va ha ng nga n công frình vua va nho,
frong do co môf sô co so quan frong vô dIôn, dâu khi, xI-mang, co
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khi, fhuy IoI, gIao fhông. Cac công frình fhuy dIôn Hoa Ðình, Trj
An da duoc xây du ng.
Công cuôc caI fao xa hôI chu nghIa o nông fhôn, da ap dung
nhung fhanh fu u vô khoa hoc, ky fhuâf, fhu c hIôn rông raI phuong
fhu c khoan san phâm cuôI cu ng dô n nguoI Iao dông frong nông
nghIôp, da gop phân quan frong fao nôn buo c phaf frIôn cua nông
nghIôp, mo ra phuong huo ng du ng dan cho vIôc xây dung quan hô
kInh fô o nông fhôn.
Cac nga nh kInh fô da fhu huf fhôm 4 frIôu Iao dông. Su
nghIôp van hoa, gIao duc, y fô, fhô duc fhô fhao, van hoc nghô
fhuâ f phaf frIôn va co dong gop nhâf djnh vao vIôc xây du ng nôn
van hoa moI, con nguoI moI. Cac hoaf dông khoa hoc, ky fhuâf
duoc frIô n khaI gop phân fhu c dây san xuâ f. Nhanh chong fhu c
hIôn fhô ng nhâf nuoc nha vô maf nha nuoc, cung cô nha nuoc xa
hôI chu nghIa frong ca nuoc, fIôn hanh cuôc chIô n dâu bao vô Tô
quôc, bao vô an nInh chinh frj va Ia m nghIa vu quôc fô gIanh duoc
nhung fhang IoI fo Ion.
Công cuô c xây du ng nô n quôc pho ng foan dân da da f duoc
kôf qua dang kô. Su fang cuong quan hô doan kôf, hop fac foan
dIôn voI IIôn Xô va cac nuoc xa hôI chu nghIa phaf frIôn, quan hô
hu u nghj voI cac nuoc dôc Iâp dân fôc, ca c Iu c Iuo ng fIôn bô va hoa
bình da co
buoc pha f frIôn moI.
2. Vô kho khan, khuyôf dIô m
Thuc fra ng kInh fô - xa hôI cua nuoc fa dang du ng fruo c
nhung kho khan fo Ion: sa n xuâf fang châm so voI yôu câu va kha
nang vôn co cua nôn kInh fô, hIôu qua san xuâf va dâu fu fhâp,
nang suâ f Iao dông gIam, châf Iuong san phâm suf kom.
Nhu ng mâf cân dôI Ion cua nôn kInh fô gIua cung va câu vô
Iuong fhuc, fhu c phâm, ha ng fIôu dung... gIu a fhu va chI, gIua san
xuâf va nhâp khâu châm duoc fhu
hop, co maf con gay gaf hon fruoc.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Quan hô san xuâf xa hôI chu nghIa châm duoc cung cô. VaI
fro chu dao cua kInh fô quôc doanh suy yôu. Cac fha nh phân kInh
fô phI xa hôI chu nghIa chua duoc ca I fao va su du ng fôf.
- ÐoI sông nhân dân, nhâf Ia công nhân vIôn chu c co n nhIô u
kho khan. NhIôu nguoI Iao dông chua co vIôc Iam. NhIôu nhu câu
chinh da ng, fôI fhIôu cua nhân dân vô doI sông vâf châf va van
hoa chua duoc bao dam.
- HIôn fuong fIôu cu c frong xa hô I phaf frIô n. Công bang xa
hôI bj vI pham. Phap Iuâf, ky cuong không nghIôm. Nhu ng hanh vI
Iông quyôn, fham nhu ng, nhung hoaf dông cua bon Iam an phI
phap... chua bj frung frj nghIôm khac va kjp fhoI.
Thuc frang noI frôn Iam gIam Iong fIn cua quân chung dôI
voI su Ia nh dao cua Ðang va cua ca c co quan nha nuoc. Trong cac
nghj quyôf fIôp fhoo cua Ðan Châ p hanh Trung uong |khoa VI)
Ðang fa da chI ro fhôm fhuc frang dâf nuoc frong nhIôu nam qua
da Iâm vao cuôc khu ng hoang kInh fô - xa hôI.
3. Vô nguyôn nhân cua fình hình noI frôn
ÐaI hôI chI ra nhung saI Iâm, khuyôf dIôm frong hoaf dông
cua Ða ng va Nha nuoc va phân fich nhu ng nguyôn nhân dân dôn
saI Iâm.
Nhu ng saI Iâm, khuyô f dIôm frong vIôc da nh gIa fình hình,
chua nhân fhu c duoc dây du fhoI ky qua dô Ia môf qua frình Ijch
su fuong dôI daI phaI fra I qua nhIôu chang duong. Con chu quan,
nong vôI muôn bo qua nhu ng buo c dI cân fhIôf. SaI Iâm frong vIôc
bô fri co câu kInh fô fhIôn vô công nghIôp nang va nhung công
frình quy mô Ion, không fâp frung suc gIaI quyôf vân dô Iuong
fhu c, fhu c phâm, hang fIôu dung. ÐIôu hIô n nong vôI frong vIôc
xoa bo ngay ca c fhanh phân kInh fô phI xa hôI chu nghIa, không
fhua nhâ n co câu kInh fô nhIôu fhanh phân o nuoc fa. Ðuy frì qua
Iâu co chô quan Iy kInh fô fâp frung quan IIôu bao câp, không fhua
nhân nôn kInh fô hang hoa. Con nhIôu saI Iâm frôn IInh vu c phân
phôI, Iuu fhông. Con saI Iâm frong vIôc phaf huy suc ma nh cua
nha nuoc xa hôI chu nghIa frong vIôc quan Iy dâf nuoc...
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐaI hôI cung chI ra rang: "Khuynh huong fu fuong chu yôu
cua nhu ng saI Iâ m no I frôn Ia bô nh chu quan, duy y chi, IôI suy
nghI va hanh dô ng gIa n don, nong vôI; Ia khuynh huong buông
Iong qua n Iy kInh fô - xa hôI. Ðo Ia nhung bIôu hIô n cua fu fuo ng
fIôu fu san vua "fa" khuynh, vua hu u khuynh.
Nhu ng saI Iâm va khuyôf dIôm frong IInh vuc kInh fô xa hôI
baf nguô n fu nhu ng khuyô f dIôm frong công fac fu fuong, fô chuc
va công fac can bô cua Ða ng fa".
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 25: ÐaI hôI daI bIôu foan quôc Iân fhu VII cua Ðang |fhang 6-
1991) da danh gIa vô qua frình fhuc hIôn dôI moI frôn cac IInh vuc
cua doI sông xa hôI o nuoc fa frong nhung nam 1987 - 1991 nhu fhô
nao7
Tu nam 1987-1991 Ia fhoI gIan co nhIôu fhu fhach dôI voI
Ðang va nhân dân fa. Ðu ng fruoc cuôc khu ng hoang kInh fô - xa
hôI cua dâf nuoc va dIôn bIôn phuc fap cua fình hình quô c fô,
Ðang fa da kIôn frì duong IôI dôI moI, dô ra va Ianh dao nhân dân
fa fhuc hIôn co kôf qua môf sô chu fruong, chinh sach Ion vô dôI
nôI va dôI ngoa I, mo ra huong phaf frIôn mo I cua dâf nuoc.
1. Vô danh gIa fha nh fu u
ÐaI hô I da nôu ra nhân djnh: "fông quaf IaI, sau hon bôn
nam fhu c hIôn Nghj quyô f ÐaI hôI VI, công cuô c dôI moI da daf
duoc nhung fhanh fuu buoc dâu râ f
quan frong".
Vô kInh fô - xa hôI: da daf duoc nhu ng fIô n bô ro rôf frong
vIôc fhu c hIôn ba chuong frình kInh fô |Iuong fhuc, fhu c phâ m,
hang fIôu du ng va hang xuâf khâu). Vô Iuong fhu c - fhu c phâ m: da
vuon Iôn dap ung nhu câ u frong nuo c, co du fru va xuâf khâu, gop
phân quan frong ôn djnh doI sông nhân dân. Hang fIôu dung co
buoc pha f frIôn moI ca vô san xuâf va Iuu fhông. Hang hoa da
dang va Iuu fhông fuong dôI fhuâ n fIôn, co fIôn bô vô châf Iuong.
KInh fô dôI ngoaI duoc mo rông ca vô quy mô va hình fhuc: KIm
ngach xuâf khâu fang. Ða gIam duo c mu c dô nhâp sIôu fruo c dây.
Co chuyôn bIôn fich cuc frong vIôc dIôu chInh co câ u dâu fu
va bô fri IaI co câu kInh fô. NhIô u công frình công nghIôp nang
quan frong duoc khoI công fu nhu ng nam fruoc da duoc dua vao su
dung. Ða hình fha nh môf sô nganh san xuâf moI co frIôn vong fôf
nhu dâu khi, công nghIôp Iap rap hang dIôn fu... NhIôu IoaI hình,
nhIôu fô chu c kInh doanh, san xuâf, djch vu moI ra doI va phaf
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frIôn nhanh gop phân fhu c dây kInh fô ha ng hoa va phu c vu doI
sông nhân dân.
Ðuoc dâ u hình fhanh nô n kInh fô hang hoa nhIôu fhanh
phân, vâ n dông fhoo co chô fhj fruong, co su quan Iy cua Nha
nuoc, da gop phân phaf huy quyôn Iam chu cua nhân dân, khoI
dây fIôm nang sang fao, gIaI phong nang Iuc san xuâf frong xa hôI.
Ða kIôm chô duo c môf buoc da Ia m phaf. CIa frj dông fIôn
VIôf Nam duoc fang Iôn, suc mua cua nhân dân duoc khôI phu c
dân.
Khoa hoc va công nghô fIôp fuc phaf frIô n va buoc dâu phaf
huy duoc vaI fro dông Iuc frong vIôc phaf frIôn kInh fô - xa hôI,
fang cuo ng nghIôn cuu ung dung, gop phân phaf frIôn san xuâf.
Kôf qua cua qua frình dôI moI kInh fô noI frôn da gop phân
quan fro ng frong vIô c ôn djnh doI sông vâf châf va van hoa cua
nhân dân, mac dâu con nhIôu kho khan.
Vô chinh frj: "fình hình chinh frj ôn djnh", fuy vây, vân con
nhung nhân fô co fhô gây mâf ôn djnh không fhô xom fhuong.
Su ôn djnh chinh frj noI frôn baf nguôn fu fruyôn fhông yôu
nuoc va kInh nghIôm Ijch su cua nhân dân fa duoI su Ia nh dao cua
Ðang. Ðo Ia kôf qua fông hop cua nhung fIôn bô buoc dâu vô kInh
fô, doI sông, vô fhu c hIôn dân chu hoa xa hôI, cung voI nhung
fhanh fu u frong cac IInh vuc quô c phong, an nInh, dôI ngoaI... da
gop phân quan frong frong vIôc cu ng cô nIôm fIn cua nhân dân fa
vao fIôn dô cua chu nghIa xa hôI, vao su Ianh dao cu a Ðang fa. Ðo
Ia nhân fô co y nghIa quyôf djnh bao dam su ôn djnh chinh frj
fruoc nhung fac dông phuc fap cua fình hình quô c fô va frong
nuoc.
Tuy vây, chu ng fa phaI dô cao ca nh gIa c không fhô xom
fhuong nhu ng nhân fô frong nuoc va ngoaI nuoc co fhô gây mâf ôn
djnh. Ða m bao fình hình chinh frj nuoc fa Iuôn ôn djnh, dây manh
su nghIôp dôI moI fhoo djnh huong xa hôI chu nghIa, duoI su Ianh
dao cua Ðang.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vô van hoa, gIao duc va y fô: mac dâu con nhIôu kho khan,
song da daf duoc môf sô fIôn bô dang kô.
Cac maf quôc phong, an nInh, dôI ngoaI daf duoc nhung
fhanh fu u quan frong: Quôc phong duoc gIu vu ng, an nInh quôc
gIa duoc bao dam. Tung buoc pha fhô bao vây vô kInh fô va chinh
frj, mo rông quan hô quôc fô, fao ra môI fruo ng fhuân IoI cho công
cuôc xây dung va bao vô Tô quôc.
Nhu ng fhanh fu u noI frôn fuy Ia buoc dâu nhung râf quan
frong, boI vì nhân dân fa da daf duoc cac fha nh fuu noI frôn frong
dIôu kIôn frong nuoc co nhu ng kho khan gay gaf, quôc fô co nhung
dIôn bIôn phu c fap va chu nghIa dô quôc fIôp fuc bao vây, câm vân
va
chông pha cach mang nuoc fa. Maf khac, nhung fhanh fu u noI
frôn chu ng fo rang: duong IôI dôI moI do ÐaI hôI VI dô ra Ia dung
dan, buoc dI cua công cuôc dôI moI vô co ban Ia phu hop. Qua fhu c
fIôn, chu ng fa co fhôm nhu ng nhân fhu c mo I va kInh nghIôm quan
frong vô con duo ng xây dung chu nghIa xa hôI phu hop vo I dac
dIôm nuo c fa. Ðo Ia co so râf quan frong dô chu ng fa fIôp fuc fIôn
Iôn.
2. Vô kho khan, yô u kom va khuyôf dIôm
Ðâf nuo c fa vân chua ra khoI khu ng hoang kInh fô - xa hôI;
công cuô c dôI moI con co nhu ng ma f han chô , nhIôu vân dô kInh fô
- xa hôI nong bong chua duoc gIaI quyôf. Ðang chu y Ia nhu ng vân
dô Ion sau dây:
- Iam phaf con o mu c cao, nhIôu co so san xuâf dình dôn koo
daI, Iao dông fhIôu vIôc Iam fIôp fuc fang Iôn.
- Chô dô Iuong qua bâf hop Iy, doI sông cu a nguoI an Iuong
hoac fro câp xa hôI va môf bô phân nhân dân bj gIam suf. Tôc dô
fang dân sô con cao.
- Su nghIôp van hoa, xa hôI co nhu ng maf fIôp fuc xuông câp.
- Tình frang fham nhu ng, bâf công xa hôI chua gIa I quyôf
duoc nhIôu; IôI sông fhuc dung, mô fin dj doan phaf frIôn.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tình frang vI pham dân chu con nhIôu. VIôc fhu c hIôn ky
cuong, phap Iuâf chua nghIôm.
- An nInh, frâf fu va an foan xa hôI con phu c fap. Vân co
nhung nhân fô co fhô gây mâf ôn djnh chinh frj không fhô xom
fhuong.
- Ðô may dang, nha nuoc va cac doan fhô nhân dân con công
kônh, phong cach Iam vIô c con quan IIôu, ko m hIô u Iuc.
- Không if can bô, dang vIôn không du phâ m châf va nang
Iu c dam duong nhIôm vu, fhâm chi fhoaI hoa bIôn châf, không
duoc quâ n chu ng fin nhIôm.
ÐaI hôI cung chI ra rang: nguyôn nhân cua nhung maf kho
khan, yôu ko m noI frôn co phân Ia do hâu qua cua nhIôu nam
fruoc dây dô IaI va Ia kho khan cua qua frình dI Iôn, vua do nhu ng
fac dông bâf IoI cua fình hình fhô gIoI. Song, cân nhân manh
nhung khuyôf dIô m chu quan frong su Ianh dao cua Ðang va công
fac quan Iy cua Nha nuo c: chua kjp fhoI dôI moI nôI dung va
phuong fhu c Ianh dao cua Ðang frong gIaI doan moI; khuyôf dIôm
vô công fac fô chu c ca n bô, vô nâng cao châf Iuong dang vIôn; fhIôu
kIôn fhuc va kInh nghIôm quan Iy, con nhIô u fhIôu sof, so ho frong
quan Iy, dIôu ha nh cac maf cua doI sông kInh fô - xa hôI...
Ðanh gIa dung fhanh fuu va kho khan, khuyôf dIôm, chI ra
nhung baI ho c kInh nghIôm cua hon bôn nam fhuc hIôn duong IôI
dôI moI Ia co so quan fro ng dô Ðang fa va nhân dân fa phân dâu
vuon Iôn hoan fhanh fôf nhung muc fIôu kInh fô - xa hôI frong 5
nam foI do ÐaI hôI VII dô ra.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 26: Nhung dac frung co ban cua chu nghIa xa hôI o VIôf Nam
va phuong huong co ban chI dao qua frình xây dung va bao vô Tô
quôc frong "Cuong IInh xây dung dâf nuoc frong fhoI ky qua dô Iôn
chu nghIa xa hôI"7
1. Nhung dac frung co ban cua chu nghIa xa hôI o VIô f Nam
Ðac frung cua chu nghIa xa hôI ma nhân dân fa xây dung:
- Chu nghIa xa hô I Ia môf xa hôI do nhân dân Iam chu.
- Co nôn kInh fô phaf frIô n cao dua frôn chô dô công hu u vô
cac fu IIô u san xuâf chu yôu, co nôn van hoa fIôn fIôn, dâm da ban
sac dân fôc.
- Con nguoI duo c gIa I phong khoI ap buc boc Iôf, bâf công,
Iam fhoo nang Iu c, huo ng fhoo Iao dông, co cuôc sông âm no, fu do,
hanh phuc, co dIôu kIô n phaf frIôn foan dIôn ca nhân.
- Cac dân fôc frong nuoc bình dang, doan kôf va gIu p do Iân
nhau cung fIôn bô.
- Co quan hô hu u nghj va hop fac voI nhân dân fâf ca cac
nuoc frôn fhô gIoI.
Quan nIôm frôn dây vô chu nghIa xa hôI duoc nôu frong
"Cuong IInh xây dung dâf nuoc frong fhoI ky qua dô Iôn chu nghIa
xa hôI", vua fhô hIôn nhu ng dac frung co ban co finh châf phô
bIôn, vua fhô hIôn nhu ng no f dac fhu cua VIôf Nam. KhI kôf fhu c
fhoI ky qua dô, cac dac frung nay da hình fhanh nhung chua hoan
chInh, frong chu nghIa xa hôI so duoc hoan fhIôn ngay cang dây du
hon.
2. Phuong huong co ban chI dao qua frình xây dung va bao
vô Tô quôc frong "Cuong IInh xây dung dâf nuoc frong fhoI ky qua
dô Iôn chu nghIa xa hôI"
- Xây du ng nha nuoc xa hôI chu nghIa, nha nuoc cua dân, do
dân, vì dân, Iây IIôn mInh gIaI câp công nhân voI gIaI câp nông dân
va fâng Iop fri fhuc Iam nôn fang, do Ðang Công sa n VIôf Nam
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ianh dao. Thu c hIôn dây du quyô n dân chu cua nhân dân, gIu
nghIôm ky cuong xa hôI, chuyôn chinh voI moI ha nh dông xâm
pham IoI ich cua Tô quôc va cua nhân dân.
- Phaf frIôn Iu c Iuong san xuâf, công nghIôp hoa dâf nuoc
fhoo huong hIôn daI gan IIôn voI phaf frIôn môf nôn nông nghIôp
foan dIô n Ia nhIôm vu frung fâm nham fu ng buoc xây dung co so
vâf châf, ky fhuâ f cua chu nghIa xa hôI, không ngung nâng cao
nang suâf Iao dông xa hôI va caI fhIôn doI sông nhân dân.
- Phu ho p voI su phaf frIôn Iu c Iuo ng san xuâf, fhIôf Iâp fung
buoc quan hô san xuâf xa hôI chu nghIa fu fhâp dôn cao voI su da
dang vô hình fhu c so hu u, phaf frIôn nôn kInh fô hang hoa nhIôu
fhanh phân, fhoo djnh huo ng xa hô I chu nghIa, vâ n hanh fhoo co
chô fhj fruong, co su quan Iy cua Nha nuoc. KInh fô quôc doanh va
kInh fô fâp fhô ngay cang fro fhanh nôn fang cua nôn kInh fô quôc
dân. Thu c hIô n nhIôu hình fhu c phân phôI, Iâ y phân phôI fhoo kôf
qua Iao dông va hIôu qua kInh fô Ia chu yô u.
- TIôn hanh ca ch mang xa hôI chu nghIa frôn IInh vu c fu
fuong va van hoa, Iam cho fhô gIoI quan Mac - IônIn va fu fuong,
dao duc Hô Chi MInh gIu vj fri chI dao frong doI sông fInh fhân xa
hôI. Kô fhua va phaf huy fruyôn fhông van hoa fôf dop cua fâf ca
cac dân fôc frong nuoc, fIô p fhu nhung fInh hoa van hoa nhân IoaI,
xây dung môf xa hôI dân chu, van mInh vì IoI ich chân chinh va
phâm gIa con nguoI, voI frình dô frI fhu c dao duc fhô Iu c va fhâm
my ngay cang cao. Chô ng fu fuo ng van hoa phan fIô n bô, fraI voI
nhung fruyôn fhông fôf dop cua dân fôc va nhung gIa frj cao quy
cua IoaI nguo I, fraI voI phuong huo ng dI Iôn chu nghIa xa hôI.
- Thu c hIôn chinh sach daI doan kôf dân fôc, cung cô va mo
rông Maf frân dân fôc fhông nhâf, fâp hop moI Iuc Iuo ng phân dâu
vì su nghIôp dân gIau, nuoc manh. Thu c hIôn chinh sach hoa bình,
hop fac phaf frIôn va hu u nghj voI fâf ca cac nuo c. Trung fhanh
voI chu nghIa quôc fô cua gIaI câp công nhân, doan kôf voI cac
nuoc xa hôI chu nghIa, voI fâf ca Iu c Iuo ng dâu franh vì
hoa bình, dôc Iâp dân fôc, dân chu va fIôn bô xa hôI frôn fhô gIoI.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Xây dung chu nghIa xa hôI va bao vô Tô quôc xa hôI chu
nghIa Ia haI nhIôm vu chIôn Iuo c cua cach mang VIôf Nam. Trong
khI daf Iôn ha ng dâu nhIô m vu xây du ng dâf nuoc, nhân dân fa
Iuôn Iuôn ca nh gIac, cung cô quôc phong, ba o vô an nInh chinh frj,
frâf fu an foan xa hôI, bao vô Tô quôc va cac fhanh qua ca ch
mang.
- Xây du ng Ðang frong sach, vu ng manh vô chinh frj fu
fuong va fô chuc ngang fâm nhIôm vu cach ma ng xa hôI chu
nghIa. Ðang Cô ng san co su mô nh Ianh da o công cuôc xây dung
chu nghIa xa hôI. Ðo Ia vân dô co finh nguyôn fac cua cach mang
xa hôI chu nghIa o nuoc fa, co côI nguôn Ijch su sâu xa va Iôgic fâf
yôu cua qua frình vân dông ca ch mang VIôf Nam fu nam 1930.
Phan dôI chu fruong doI "da nguyôn chinh frj, da dang dôI Iâp".
Vân dô côf yôu Ia xây du ng Ðang vung manh, frong sach ngang
fâm voI nhIôm vu moI, ba o dam cho Ðang Iam fron nhIôm vu Ia nh
dao su nghIôp ca ch mang xa hôI chu nghIa o nuoc fa.
Cac phuong huong co ban noI frôn vua mang finh nguyôn
fac, bao dam không chôch huo ng xa hôI chu nghIa, vua quan frIôf
fInh fhâ n dôI moI, không Iap IaI nhu ng saI Iâm cu. Ðây Ia nhu ng
gIaI phap co ban bao dam cho su nghIôp xây dung xa hôI chu nghIa
va bao vô Tô quôc xa hôI chu nghIa fhang IoI.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 27: Ðanh gIa 5 nam fhuc hIôn Nghj quyôf ÐaI hôI VII va 10
nam dôI moI |1986-1996)
Sau 10 nam fhuc hIôn duong IôI dôI moI fu nam 1986 fuc fu
ÐaI hôI Ðang Iâ n fhu VI dôn nam 1995 Ia nhung nam fhuc hIôn
Nghj quyôf cua ÐaI hôI Ðang Iân fhu VII, dâf nuoc fa da daf duom
nhung fhanh fu u quan frong sau dây:
Môf Ia, dây manh nhjp dô phaf frIôn kInh fô, hoan fhanh
vuof mu c nhIôu muc fIôu cua kô hoach 5 nam |1991-1995).
Trong 5 nam 1991-1995, nhjp dô fang fruong bình quân
hang nam vô fông san phâm frong nuoc |CÐP) Ia 8,2%; vô san
xuâf công nghIôp Ia 13,3%, san xuâf nông nghIôp Ia 4,5%; vô kIm
ngach xuâf khâu Ia 20%. Ðâ u fu co ban foan xa hôI bang nguôn
vôn frong va ngoaI nuoc nam 1990 chIôm 15,8% CÐP, nam 1995 Ia
27,4% CÐP. Nuo c fa da baf dâu co fich Iuy fu nôI bô nôn kInh fô.
Iuong fhuc không nhu ng du an ma môI nam con xuâf khâ u duoc
bình quân 2 frIôu fân gao. Iam phaf gIam fu 67,1% nam 1991
xuông co n 12,7% nam 1995.
Nôn kInh fô ha ng hoa nhIôu fhanh phân, vân hanh fhoo co
chô fhj fruong co su quan Iy cua Nha nuoc fhoo djnh huong xa hôI
chu nghIa fIôp fuc duoc xây dung.
HaI Ia, fao ra duoc môf sô chuyô n bIôn fich cuc vô ma f xa hôI.
ÐoI sông vâ f châf cua phâ n Io n nhân dân duoc caI fhIôn. Sô hô co
fhu nhâp frung bình va sô hô gIau ngay môf fang Iôn, sô hô nghoo
gIam. Mô I nam co fhôm môf frIôu Iao dông co vIôc Iam.
Trình dô dân fri va mu c huong fhu van hoa cua nhân dân
duoc nâng Iôn. Ðân chu duoc phaf huy. Io ng fIn cua nhân dân vao
chô dô va fIôn dô dâf nuoc, vao Ðang va Nha nuoc fang fhôm.
Ða Ia, gIu vu ng duoc chinh frj ô n djnh, quôc phong va an
nInh duoc cung cô .
Ðang fa chI ro phuong huong, nhIôm vu va quan dIôm chI
dao su nghIôp ba o vô Tô quôc frong fình hình mo I. Thô frân quôc
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phong foan dân va an nInh nhân dân duo c cu ng cô. Công fa c bao
vô an nInh chinh frj va frâf fu, an foan xa hôI duoc fang cuo ng.
Ðôn Ia, fhu c hIôn co kôf qua môf sô dôI moI quan fro ng vô hô
fhông chinh frj.
Trôn co so Cuong IInh xây dung dâf nuoc frong fhoI ky qua
dô Iôn chu nghIa xa hôI, chu ng fa da fung buoc cu fhô hoa duong
IôI dôI moI frôn cac IInh vuc, cung cô Ðang vô chinh frj, fu fuong
va fô chu c, fang cuong vaI fro Ianh dao cua Ðang frong xa hôI. Ða
ban hanh HIôn phap moI nam 1992; sua dôI bô sung va ban hanh
nhIô u van ban phap Iuâf quan frong, caI ca ch môf buoc nôn hanh
chinh quôc gIa. Hoaf dông cua cac co quan nha nuoc va cac doan
fhô co nhung dôI moI va fIôn bô hon.
Nam Ia, phaf frIô n manh mo quan hô dôI ngoaI, pha fhô bj
bao vây, câm vân; fham gIa fich cu c vao doI sông công dông quôc
fô, nâng cao vj fhô cua nuoc fa frôn fhô gIo I: Nuoc fa co quan hô
ngoaI gIao voI hon 160 nuoc, co quan hô buôn ban voI frôn 100
nuoc.
Nhu vây, công cuô c dôI moI frong 10 nam |1986-1995) da fhu
duoc nhu ng fhanh fuu fo Ion, co y nghIa râf quan frong. NhIô m vu
do ÐaI hôI VII cu a Ðang dô ra cho 5 nam 1991-1995 da hoan
fhanh vô co ban. Tuy môf sô maf con chua vung chac nhung nuoc
fa da ra khoI khu ng hoang kInh fô - xa hôI, da hôI du nhung fIôn
dô cân fhIôf dô chuyô n sang fho I ky dây manh công nghIôp hoa,
hIôn daI hoa dâf nuoc. Xo f frôn fông fhô, vIôc hoach djnh va fhu c
hIôn duo ng Iô I dôI moI nhung nam qua vô co ban Ia dung dan,
dung djnh huong xa hôI chu nghIa, con duong dI Iôn chu nghIa xa
hôI o nuo c fa ngay cang duoc xac djnh ro hon.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 28: Nhung baI hoc chu yôu cua 10 nam dôI moI Ia gì7
Tông kôf chang duong dôI moI 10 nam |1986-1995), ÐaI hôI
Iân fhu VIII cua Ðang da nôu nhung baI ho c chu yô u sau dây:
Môf Ia, gIu vu ng mu c fIôu dôc Iâp dân fôc va chu nghIa xa
hôI frong qua frình dôI moI, nam vung haI nhIôm vu chIôn Iuoc
xây dung va bao vô Tô quôc, kIôn frì chu nghIa Mac - IônIn va fu
fuong Hô Chi MInh. Kôf hop su kIôn djnh vô nguyôn fac va chIôn
Iuoc ca ch mang voI su IInh hoaf sang fao frong sach Iuoc, nhây
cam nam baf caI moI.
HaI Ia, kôf ho p chaf cho ngay fu dâu dôI moI kInh fô voI dôI
moI chinh frj, Iây dôI moI kInh fô Iam frong fâm, dông fhoI fung
buoc dôI moI chinh fri. Phaf huy dân chu, khac phu c nhu ng hIôn
fuong vI pham quyôn Iam chu cua nhân dân dông fhoI chông moI
khuynh huong dân chu cu c doan, qua khich. Ðuf khoaf bac bo moI
fhu doan IoI du ng "dân chu ", "nhân quyôn" nham gây rôI chinh frj,
chông pha chô dô, can fhIôp vao công vIôc nôI bô cua nuoc fa.
Không châp nhân da nguyôn, da dang.
Ða Ia, xây du ng nôn kInh fô hang hoa nhIô u fhanh phân, vân
hanh fhoo co chô fhj fruong, dI dôI vo I fang cuong vaI fro qua n Iy
cua Nha nuoc fhoo djnh huong xa hôI chu nghIa. Tang fruong kInh
fô phaI gan IIô n voI fIôn bô va công bang xa hôI, gIu gìn va phaf
huy ban sac van hoa dân fôc, bao vô môI fruo ng sInh fhaI.
Ðôn Ia, mo rông va fang cuong khôI daI doan kôf foan dân,
phaf huy suc manh cua ca dân fôc. Phaf huy fInh fhâ n yôu nuoc, y
chi fu Iu c fu cuong, nô Iu c phân dâu vì mu c fIôu dân gIau, nuoc
manh, xa hôI công bang, van mInh.
Nam Ia, mo rông hop fac quôc fô, franh fhu su dông fình,
ung hô va gIup do cua nhân dân fhô gIoI, kôf hop suc ma nh cua
dân fôc voI su c manh cua fhoI daI. VIôc mo rông quan hô dôI ngoaI
phaI dua frôn co so gIu vu ng dôc Iâp, fu chu, gIu gìn, phaf huy ban
sac va fruyôn fhô ng fôf dop cua dân fôc.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau Ia, fang cuong vaI fro Ianh dao cua Ðang, coI xây dung
Ðang Ia nhIôm vu fhon chô f. Ðang fa phaI Iuôn Iuôn fu dôI moI va
chInh dô n. Cu ng cô va xây du ng Ða ng ca vô chinh frj, fu fuong, fô
chuc, can bô. Tang cuong ban châf gIaI câp công nhân va finh fIôn
phong guong mâu cua dang vIôn. ÐôI moI phuong fhuc Ianh dao,
nâng cao frình dô va hIôu qua Ianh dao cua Ðang dôI voI hô fhông
chinh frj va foan xa hôI.
ÐôI voI môf Ðang công san câm quyôn hoa f dông frong nôn
kInh fô fhj fruong IaI co su fac dông cua nhu ng fhu doan dIôn bIôn
hoa bình cua ca c fhô Iu c fhu djch fu bôn ngoaI fhì vIôc Iuôn Iuôn
canh gIa c voI haI nguy co Ia chôch huong va fha hoa bIôn châf cua
dôI ngu dân dôn xa dân phaI duo c coI Ia môf nhIôm vu fhuong
xuyôn co y nghIa sông con dôI voI vaI fro Ianh dao cua Ðang.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 29: Nhung fhanh fuu va baI hoc sau 5 nam fhuc hIôn Nghj
quyôf ÐaI hôI Iân fhu VIII cua Ðang |1995-2000)
Trong 5 nam - fu 1995 dôn 2000 - su nghIôp dôI moI duoc fIôp
fuc frIôn khaI ma nh mo ca vô bô rô ng Iân chIôu sâu va cu ng da fhu
duoc nhIôu fhanh fuu quan frong ca vô chinh frj, kInh fô, van hoa,
xa hôI, v.v.. Nhìn chung ca fhô va Iuc cua cach mang nuoc fa vân
không ngung duoc cu ng cô va fang cuong vj fhô cua VIôf Nam frôn
fruong quôc fô vâ n duoc nâng cao, ôn djnh chinh frj va an nInh
quôc pho ng vâ n duoc gIu vung. Mac du da phaI dôI ma f voI không
if kho khan va fhach fhu c cua fhIôn faI, cua fac dông khung hoang
fIôn fô frong khu vu c va cu a ca nhu ng nhuoc dIôm va fhIôu sof chu
quan v.v. dân dôn gIam nhjp dô fang fruong vô kInh fô.
Nhu ng fhanh fuu va baI hoc cua 5 nam fhu c hIôn Nghj quyôf
ÐaI hô I VIII |1995-2000) cu ng nhu nhu ng fhanh fuu va baI ho c
cua 15 nam dôI moI kô fu ÐaI hôI Ðang Iân fhu VI, Iân fhu VII dôn
ÐaI hôI Iân fhu VIII, dang duoc Ða ng fa fông kôf môf cach dâ y du
va foan dIôn dô chuâ n bj cho ÐaI hôI IX khI dâf nuoc buo c vao
fhIôn nIôn ky mo I.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 30: Phân fich nôI dung co ban va y nghIa cua baI hoc kInh
nghIôm nam vung ngon co dôc Iâp dân fôc va chu nghIa xa hôI7
1. NôI dung cua baI hoc kInh nghIô m:
a) ÐaI ho c kInh nghIôm na m vung va gIuong cao ngo n co dôc
Iâp dân fôc va chu nghIa xa hôI Ia môf baI hoc quan frong ma
Ðang fa gIaI quyô f dung dan, sang fao phu hop voI nhung dIôu
kIôn Ijch su cua fhoI daI moI vô môI quan hô:
- CIua vâ n dô dân fôc voI vân dô gIaI câp;
- CIua con duong gIaI phong dân fôc voI con duong gIaI phong
gIaI câ p công nhân va nhung nguoI Iao dông bj ap buc, boc Iôf.
b) Ðuong IôI do da duoc Ðang fa fhu c hIôn môf cach du ng
dan, sang fao qua cac fhoI ky dâu franh ca ch mang
- ThoI ky Ðac Hô fìm duo ng cuu nuoc va chuân bj vân dông
fhanh Iâp Ðang:
+ Trong fhoI daI moI, su nghIôp cu u nuoc, gIa I phong dân fôc
chI co fhô gan IIô n voI cuô c ca ch mang vô san vaI fro Ianh dao Ia
gIaI câp công nhân. Nguyôn AI Quôc da chI ro: "Muôn cuu nuoc va
gIaI pho ng dân fôc không co con duong na o khac con duong cach
mang vô san" va "chI co chu nghIa xa hô I va chu nghIa công san
moI gIaI phong duoc cac dân fôc bj ap buc va nhung nguoI Iao dông
frôn foan fhô gIoI khoI ach nô Iô".
+ Trong "Chinh cuong van faf", "Sach Iuo c van faf", "Iuâ n
cuong chinh frj" dôu xac djnh: ca ch ma ng VIôf Nam, fruoc hôf Ia
cach ma ng dân fôc dân chu nhân dân, sau do Ia cach ma ng xa hôI
chu nghIa, bo qua chô dô fu ban chu nghIa. Muc dich cuô I cung Ia
xây dung chu nghIa công san o VIôf Nam.
- ThoI ky ca nuo c fhu c hIôn môf chIô n Iuoc ca ch mang dân fôc
dân chu nhân dân |1930-1945):
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong fhoI ky na y, cach mang dân fôc dân chu nhân dân Ia
mu c fIôu fru c fIô p, con ca ch mang xa hôI chu nghIa moI chI Ia
phuong huong, Ia frIôn vong fIôn Iôn cua ca ch mang VIôf Nam.
Ðaf cach mang dân fôc dân chu nhân dân frong phuong
huong, frIôn vong fIôn Iôn chu nghIa xa hôI so quy djnh finh frIôf
dô cua cuôc cach mang do, vì cach mang dân fôc dân chu nhân dân
do Ðang fa fIôn hanh Ia ca ch mang dân chu fu san kIô u moI, fhuôc
pham fru cach mang vô san. Ðo Ia dIôu kIô n co ban dô fhu c hIôn
cach ma ng không ngu ng fu cach mang dân fôc dân chu nhân dân
chuyôn sang cach mang xa hôI chu nghIa.
- ThoI ky ca nuo c fIôn ha nh dông fhoI haI chIôn Iuoc cach
mang |1945-1975):
+ TIôn hanh dô ng fhoI haI chIôn Iuo c cach mang Ia môf hình
fhaI dôc dao, sang fao cu a duong IôI gIuong cao ngon co dô c Iâp
dân fôc va chu nghIa xa hô I.
+ Cach mang xa hôI chu nghIa o mIôn Ðac co fac dung quyôf
djnh nhâ f dôI voI su phaf frIôn cua foan bô cach mang ca nuoc, dôI
voI su nghIôp fhô ng nhâ f nuoc nha. Cach mang dân fôc dân chu
nhân dân o mIôn Nam co fac dung quyôf djnh fru c fIôp dôI voI su
nghIôp danh duôI dô quôc My gIaI phong mIô n Nam.
+ Nho kô f hop va gIuong cao ngon co dôc Iâp dân fôc va chu
nghIa xa hôI va xac djnh dung vj fri va nhIôm vu cu a cach mang
môI mIôn, Ðang fa da phaf huy duoc suc manh cua dôc Iâp dân fôc
va chu nghIa xa hôI o mIôn Ðac va mIôn Nam dô danh My va
fhang My, xây dung va bao vô mIôn Ðac xa hôI chu nghIa, gIaI
phong mIôn Nam, hoan fhanh su nghIôp fhông nhâf Tô quôc.
Ðuong Iô I chIôn Iuoc gIuong cao ngon co dôc Iâp dân fôc va chu
nghIa xa hôI cho phop Ðang fa kôf hop duoc suc manh cua dân fôc
fa voI su c ma nh cua fhoI daI fao fhanh suc manh fông hop fo Ion
frong su nghIôp xây du ng chu nghIa xa hôI o mIô n Ðac va cach
mang dân fôc dân chu o mIôn Nam.
- ThoI ky ca nuo c fIôn hanh cach mang xa hôI chu nghIa |fu
1975 dôn nay):
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
+ VoI fhang IoI cua cuôc khang chIôn chô ng My, cuu nuoc,
cach mang VIôf Nam chuyôn sang môf fhoI ky moI - fhoI ky ca
nuoc hoa bình, dô c Iâp, fhông nhâf va dI Iôn chu nghIa xa hôI.
+ Nam vung va gIuong cao ngon co dôc Iâp dân fôc va chu
nghIa xa hôI frong fhoI ky nay vân Ia duong IôI chIô n Iuo c co ban
cua Ðang fa. Vì ca nuoc dI Iôn chu nghIa xa hôI vân phaI fIôp fuc
gIaI quyôf dung dan môI quan hô gIua vân dô dân fôc va vân dô
gIaI câp, gIua dôc Iâp dân fôc va chu nghIa xa hôI, vaI fro Ianh dao
cua gIaI câp công nhân dôI voI dân fôc...
+ Ðôc Iâ p dân fôc va chu nghIa xa hôI fu dây gan chaf voI
nhau. Ðô c Iâp dân fôc Ia dIôu kIôn dô nhân dân fa xây dung chu
nghIa xa hôI. Xây dung chu nghIa xa hôI mang IaI doI sông ngay
cang fu do, âm no, hanh phuc, van mInh, Ia dIôu kIôn dô bao vô va
cu ng cô nôn dôc Iâp dân fôc. Xây dung chu nghIa xa hôI va bao vô
Tô quôc xa hôI chu nghIa Ia haI nhIôm vu chIôn Iuoc cua cach
mang nuoc fa frong gIaI doan hIôn nay.
2. Y nghIa, baI hoc kInh nghIôm
- Nam vung va gIuong cao ngon co dôc Iâp dân fôc va chu
nghIa xa hôI Ia mô f baI ho c kInh nghIôm Ion, co finh châf bao fru m
cua Ða ng fa vì:
+ Tu khI co Ðang, duong Iô I do Ia soI chI do xuyôn suôf foan
bô Ijch su cach mang VIôf Nam.
+ Ia ngon co bach chIôn bach fhang cua cach mang VIôf
Nam.
+ VoI duong IôI co ban nay, Ðang fa da gIaI quyôf fhang IoI
môf Ioaf vân dô co ban vô chIôn Iuoc, sach Iuoc frong cach mang
dân fôc dân chu cung nhu frong ca ch mang xa hôI chu nghIa.
+ Cho phop Ðang fa khoI dây duoc su c ma nh cua qua khu,
cua hIôn faI, cua fuong IaI, suc manh cua dân fôc fa voI suc manh
cua fho I daI, fao nôn suc manh fông hop fo Ion dô xây du ng nuo c
VIôf Nam gIau manh.
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 31: NôI dung va y nghIa cua baI hoc kInh nghIôm fang cuong
doan kôf dân fôc, doan kôf quôc fô 7
1. NôI dung cua baI hoc kInh nghIô m:
- Co so Iy Iuân cua baI hoc nay Ia chu nghIa Mac - IônIn va
fu fuong Hô Chi MInh vô môI quan hô gan bo gIua doan kôf dân
fôc va doan kôf quôc fô. Ðuong IôI gIuong cao ngon co dôc Iâ p dân
fôc va chu nghIa xa hôI cu a Ðang mo ra kha nang fhu c hIôn doan
kôf dân fôc va doan kôf quôc fô.
- Ðây Ia môf vân dô chIôn Iuoc, Ia môf nhân fô quan frong
quyôf djnh fhanh công cu a cach mang nuo c fa. Vì vây, frong moI
fhoI ky vân dông cach ma ng, Ðang fa da nhân fhuc va quan frIôf
fu fuong doan kôf dân fôc, doan kôf quôc fô frong duong IôI chIôn
Iuoc va sach Iuoc cua mình.
+ Trong cuong IInh dâu fIôn, Ðang fa da chI ro: cach mang
VIôf Nam Ia môf bô phân khang khif cua cach mang fhô gIoI, ung
hô IIôn bang XôvIôf, IIôn kôf voI gIaI câp vô san fhô gIoI, nhâf Ia
gIaI câp vô san Phap va doan kôf voI phong frao cach mang fhuôc
dja, va nua fhuôc dja nhâf Ia Trung Quôc va Ân Ðô...
+ Trong fhoI ky 1930 dôn 1945, Ðang fa không ngu ng xây
du ng va cu ng cô khôI doan kôf dân fôc qua cac ma f frân dân fôc
fhông nhâf frôn co so khôI IIôn mInh công nông vu ng chac. Thang
IoI cua Cach mang Tha ng Tam nam 1945 Ia kôf qua cua duong IôI
doan kôf dân fôc va doan kôf quôc fô cua Ða ng.
+ Trong haI cuô c khang chIô n chông Phap va chông My,
Ðang fa da huy dông duo c su c ma nh fo Ion cua khôI doan kôf foan
dân voI khâu hIôu "Tha hy sInh fâf ca chu nhâf djnh không chju
mâf nuoc, nhâf djnh không chju Iam nô Iô" va khâu hIôu "Không
co gì quy hon dôc Iâp fu do" cua Chu fjch Hô Chi MInh, kô f hop
duoc suc manh dân fôc voI suc manh quôc fô, fao fhanh su c manh
fông hop dua haI cuôc khang chIôn dôn fhang IoI hoan foan.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
+ Trong su nghIô p xây du ng chu nghIa xa hôI va bao vô Tô
quôc hIô n nay cu a nhân dân fa, vân dô fang cuo ng doan kôf dân
fôc va doan kôf quôc fô vâ n Iuôn Iuôn Ia môf nhân fô cuc ky quan
frong fac dông dô n fIôn frình phaf frIôn cua cach ma ng nuoc fa,
nhâf Ia frong fình hình cac nuoc xa hôI chu nghIa Ðông Âu va
IIôn Xô khung hoang va sup dô, nuoc fa cu ng co nhIôu kho khan
vô kInh fô - xa hôI fhì hon Iuc nao hôf cân phaI fang cuong khôI
doan kôf dân fôc va doan kôf hop fac voI fâf ca ca c nuoc frôn fhô
gIoI không phân bIôf chô dô chinh frj, xa hôI, không can fhIôp vao
công vIôc nôI bô cua nhau, gIup do nhau, cu ng co Io I. Co nhu vây,
fhì nuoc fa moI vuof qua duoc fha ch fhu c, fân du ng duoc fhoI co
phaf frIôn.
2. Ðô fang cuong doan kôf dân fôc va doan kôf quôc fô, kInh
nghIôm Ijch su cho fhây
- Muôn fhu c hIôn doan kôf dân fôc phaI Iuôn Iuôn dung vu ng
frôn Iâp fruong cua gIaI câp công nhân — gIaI câp fIôu bIôu cho IoI
ich cua dân fôc va IoI ich cua gIaI câp.
- PhaI Iuôn Iuôn fôn frong nguyôn fac "Iây dân Iam gôc", coI
su nghIôp cach mang Ia cu a dân, do dân va vì dân, fhu c hIôn dân
chu xa hôI chu nghIa frôn cac IInh vu c chinh frj, kInh fô, van hoa,
xa hôI, xom dây vua Ia mu c fIôu vu a Ia dông Iuc cua cach mang xa
hôI chu nghIa, Ia co so vung chac dô xây dung khôI doan kôf dân
fôc, fao fIôn dô cho vIôc doan kôf quôc fô.
- PhaI Iuôn Iuôn nôu cao y fhu c fu Iu c fu cuong, fInh fhân dôc
Iâp fu chu cua nhân dân fa, dông fhoI ra su c franh fhu su doan kôf
va hop fac, gIup do quôc fô dôI vo I su nghIôp cach mang cua nhân
dân fa.
- PhaI fhuo ng xuyôn gIao duc can bô, dang vIôn va nhân dân
vô chu nghIa yôu nuoc chân chinh voI chu nghIa quôc fô vô san cao
ca, coI vIôc fang cuong doan kôf dân fôc, doan kôf quôc fô vu a Ia vì
IoI ich dân fôc, vu a Ia nghIa vu cua nhân dân fa dôI voI nhân dân
cac nuoc khac.
- Trong khI fang cuong va mo rông doan kôf, hop fac quôc fô,
chung fa không duoc Io Ia , mâf ca nh gIa c fruoc nhu ng âm muu
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chông pha cach mang fhô gIoI va cach ma ng nuoc fa fu phia chu
nghIa dô quôc va cac fhô Iu c phan dông quôc fô.
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Câu 32: Chung mInh Ðang Công san VIôf Nam Ia nhân fô co ban
Ianh dao va fô chuc moI fhang IoI cua cach mang VIôf Nam7
- Kô fu khI fhu c dân Phap xâm Iuo c nuoc fa, phaf huy fruyôn
fhông chông ngoa I xâm cu a dân fôc, cac phong frao yôu nuo c fhoo
hô fu fuo ng phong kIôn va hô fu fuo ng fu sa n chông Phap râf sôI
nôI. Nhung ruf cuôc cac phong frao do dôu fhâf baI. Nguyôn nhân
chu yôu Ia ca c gIaI câp Ianh dao hoac không du fu cach, hoac da
hôf vaI fro Ijch su.
- Ðâu nam 1930, Ðang Công san VIôf Nam ra doI, danh dâu
buoc ngoaf Ijch su vI daI cu a cach mang VIôf Nam. Ðang ra doI da
châm du f fhoI ky khu ng hoang vô duong IôI cu u nuoc, châm duf
fhoI ky dâu franh fu phaf, chuyôn sang fhoI ky dâu franh fu gIac
cua gIaI câp công nhân. Ðang ra doI, chu ng fo gIaI câ p công nhân
da fruong fhanh va du nang Iuc Ia nh dao cach mang VIôf Nam, mo
ra fhoI ky ca ch mang VIôf Nam dâ u franh duoI su Ianh dao cua
Ðang Cô ng san VIôf Nam co duong IôI dung dan va khoa hoc, phu
hop voI quy Iuâf cua cach mang nuoc fa frong fho I daI moI.
- Trong Ijch su dâ u franh 70 nam qua cua nhân dân fa duoI
su Ianh dao cua Ðang, ca ch ma ng nuoc fa da gIanh duoc nhIôu
fhang IoI fo Ion co y nghIa chIôn Iuo c va y nghIa fhoI daI sâu sac:
+ Vua moI ra doI, Ðang fa phaf dông duoc Cao frao cach
mang 1930-1931, dInh cao Ia Xô vIôf Nghô TInh.
+ Thoaf ra khoI fhoI ky fhoaI frao cua cach mang nhung nam
1932-1935, Ðang Ianh dao nhân dân fa phaf dông duoc Cao frao
vân dông dân chu 1936-1939, doI dân sInh, dân chu, com ao, hoa
bình, chô ng phaf xif, chông chIôn franh.
+ Ðang Ianh dao nhân dân fa frong cao frao dâu franh gIaI
phong dân fôc frong nhung nam 1939-1945, Iam Ca ch mang
Thang Tam fhang IoI, dâp fan ach fhông frj hon 80 nam cua fhu c
dân Phap va xoa bo chô dô phong kIôn fôn faI hang nghìn nam o
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nuoc fa. Thang Io I nay da dua dân fôc fa buoc vao môf ky nguyôn
moI - ky nguyôn dôc Iâp fu do.
+ Ðang Ianh dao nhân dân fa chông fhu frong, gIa c ngoaI,
khac phuc kho khan cua dâf nuoc dô gIu vung va cung cô chinh
quyôn ca ch mang, fIôn hanh fhang IoI cuôc khang chIôn chông
fhu c dân Phap xâm Iuo c, gIaI phong mIôn Ða c.
+ Tu nam 1954 dôn nam 1975, nhân dân fa da gIanh duo c
nhIôu fhanh fu u fo Ion o mIôn Ða c va danh baI cuô c chIôn franh
xâm Iuoc fhu c dân kIôu moI cua dô quôc My o mIôn Nam, gIaI
phong hoan foan mIôn Nam, fhông nhâf Tô quôc.
+ Tu nam 1975 dôn nay, ca nuoc dI Iôn chu nghIa xa hôI,
Ðang da Ianh dao nhân dân fa gIanh duoc nhIôu fhanh fu u quan
frong frong su nghIôp xây dung va bao vô Tô quôc xa hôI chu
nghIa, dac bIôf Ia nhu ng nam fhuc hIôn duong Iô I dôI moI cua
Ðang.
- Nhung fhang IoI fo Ion co y nghIa chIôn Iuoc frôn dây cua
cach mang nuoc fa dôu baf nguôn fu su Ia nh dao cu a Ðang. Ðang
fa dung o frung fâm cac su kIôn Ijch su vI daI cua cach mang va
fhu c su Ia nhân fô co ban Ianh dao va fô chuc moI fhang IoI cua
cach ma ng VIôf Nam. ÐoI vì:
+ Ðang Công san VIôf Nam Ia dôI fIôn phong co fô chu c va Ia
fô chu c cao nhâf cua gIaI câp công nhân, cu a dân fôc VIôf Nam.
+ Ða ng Iây chu nghIa Mac - IônIn va fu fuo ng Hô Chi MInh
Iam nôn fang fu fuong va kIm chI nam cho hanh dông nham gIaI
quyôf kjp fhoI va dung dan nhung vân dô vô chIôn Iuoc, sach Iuoc
cua ca ch mang nuoc fa.
+ Ðang Ia nguoI daI dIôn frung fha nh va dây du nhâf IoI ich
sông con va nguyô n vong chân chinh cua gIaI câp công nhân, nhân
dân Iao dông va cua ca dân fôc VIôf Nam. Ðang Iây phu c vu Tô
quôc, phuc vu nhân dân Iam mu c dich cao nhâf cua mình.
+ Ðang co fruyôn fhông doan kôf fhông nhâf, ky Iuâf nghIôm
mInh, fhuc hIô n nguyôn fac fâp frung dân chu, fu phô bình va phô
bình, nham phaf huy dân chu, fang cuong ky Iuâf, doan kôf fhông
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhâf foan Ðang, chông fâp frung quan IIôu, dôc doan, chuyôn
quyôn, chIa ro bo phaI frong Ðang.
+ Ðang co môI IIôn hô mau fhjf voI quân chung. Ðây Ia fIôu
chuân co ban cua môf dang cach mang chân chinh.
Ðang kô f hop chaf cho chu nghIa yôu nuoc chân chinh vo I
chu nghIa quôc fô xa hôI chu nghIa frong sa ng, fich cuc ung hô su
nghIôp dâu franh vì hoa bình, dôc Iâp, fu do va fIôn bô cua nhân
dân cac nuoc frôn fhô gIoI.
Tuy nhIôn, bôn canh nhu ng fhanh fu u quan frong da daf
duoc, cach mang nuoc fa con râf nhIôu kho khan va fôn faI, nhâf
Ia frong fhoI ky fruoc dôI moI. Ðang fa fu kIôm dIôm Ia da pham
nhung saI Iâm khuyôf dIô m chu quan, nong vôI, duy y chi, dac bIôf
Ia frong vIôc xa c djnh chu fruong, duong Iô I va ca frong công fac
xây du ng Ðang. Nhu ng saI Iâm va khuyôf dIôm frôn da koo daI va
châm su a chua, Iam cho vaI fro Ia nh dao cu a Ðang bj suy yô u, Iong
fIn cua quân chung dôI voI Ðang bj gIam suf so voI fruoc.
- Ðang fa phaI fu dôI moI, fu chInh dôn vô moI maf cho
ngang fâm voI nhIôm vu.
+ Ðang phaI dôI moI fu duy Iy Iuân, nâng cao nang Iu c fri
fuô, dô ra cuong IInh, duo ng IôI chIôn Iuo c va sach Iuoc du ng dan,
co can cu khoa ho c, phu ho p voI fhu c fIôn nuoc fa. Ðây Ia vân dô co
ban va cô f IoI nhâf va cu ng Ia Iy do fôn faI cu a Ðang.
+ PhaI phaf huy dân chu frong Ða ng, fhu c hIôn du ng ca c
nguyôn fac fô chu c va sInh hoaf Ða ng, fang cuong doan kôf fhông
nhâf frong Ða ng.
+ Cân dô I moI nôI dung, phuong fhu c Ianh da o cua Ða ng, gIaI
quyô f fôf môI quan hô gIu a Ðang, Nha nuoc va cac doan fhô quân
chung frong hô fhông chinh frj cua nuoc fa hIôn nay.
+ Iam frong sach dôI ngu dang vIôn, cung cô va nâng cao suc
chIôn dâu cua cac fô chu c co so dang.
+ ÐôI mo I công fa c can bô cua Ðang, vì "can bô Ia caI gôc cua
moI công vIôc ... công vIôc fhanh công hay fhâf baI dôu do can bô
fôf hay kom".
H!ONC ÐÂN ON THI MON IICH S! ÐANC CONC SAN VIÐT NAM 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuôc vâ n dông xây du ng, chInh dôn Ðang fhoo fInh fhâ n
Nghj quyôf Trung uong 6 |Iân 2) khoa VIII dang duoc frIô n khaI
fich cu c va daf kôf qua buoc dâu Ia nhu ng vIôc Iam cân fhIôf va co
y nghIa râf quan frong dôI voI nhIô m vu xây dung Ðang frong sach
vung manh du su c dân daf foan Ðang foan quân foan dân fa fIôp
fuc fIôn buoc vao fhô ky moI va fhIôn nIôn ky moI Ia m fhach fhu c
nhung cu ng dây hua hon.


Huong dân ôn fhI môn Ijch su dang Công san VIôf Nam
Ma sô: 02.224.Ðhqg-1188 . 99
In 3.000 ban, khô 13x19cm, faI Công fy In Ða Ðình Thanh
Ho a
CIao su: Iô Mâu Han |Chu bIôn) 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sô xuâf ban: 26/1188/CXÐ. Sô frich ngang 33 KH/XÐ.
In xong va nôp Iuu chIôu fhang 4 nam 2000.