07

ˆ Rhaglen yr Wyl Dydd Mawrth 27ain Mawrth – Dydd Mercher 4ydd Ebrill

01

ˆ Croeso i Wyl Wyddoniaeth Wrecsam 2007

ˆ Croeso i Wyl Wyddoniaeth Wrecsam 2007
Bydd yr wyl yn rhedeg o ddydd Mawrth y 27ain ˆ o Fawrth hyd at ddydd Mercher y 4ydd o Ebrill gyda Gwychoniaeth ar ddydd Sadwrn yr 31ain o Fawrth. Mae’r rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys rhywbeth i bawb gan gynnwys ystod eang o gysyniadau a syniadau trwy sgyrsiau, ffilmiau, arddangosiadau ac arddangosfeydd. Yn ogystal â’r rhaglen gyhoeddus yma, bydd Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam hefyd yn cynnal ˆ digwyddiadau ar gyfer ysgolion a busnesau. Mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau am ddim neu gyda phris tocyn isel iawn. A wnewch chi ddod i’r digwyddiad 10 munud cyn i’r digwyddiadau gychwyn, os gwelwch yn dda. Gellir dod o hyd i fanylion pellach am holl ddigwyddiadau Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ar ˆ y wefan www.wrexhamsf.com

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ Rhaglen Gyhoeddus
I ddarganfod sut i gael tocynnau neu i archebu lle ar gyfer y digwyddiad yr ydych eisiau mynd iddo, gweler y lliw a nodwyd ar ôl pob digwyddiad a gweler isod: Gwasanaethau Desg Wybodaeth NEWI, Canolfan Edward Llwyd; 01978 293439 Techniquest@NEWI, 01978 293400 Canolfan Groeso Wrecsam, Stryd y Lambpit, Wrecsam, 01978 292015 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Anne Griffiths, 01978 366366

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Kay Rickard, 01978 292536 Eglwys Bettisfield, 01948 710718 Eglwys yr Holl Saint Gresffordd, 01978 852933 neu 854469 Eglwys St Chads, Holt, ffoniwch 01978 359226 NEWI (Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru) 01978 293473 neu wideningaccess@newi.ac.uk Crochendy Sugarbutties Pottery Pastimes, 01352 770449.

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Dydd Mawrth 27ain Mawrth

02

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
Am y tro cyntaf mewn sawl blwyddyn, mae gwaith tri o’r cwmnïau mwyaf llwyddiannus ym maes animeiddio modelau yn cael ei gasglu ynghyd mewn un adeilad. Mae arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain yn cynnwys gwaith gan gwmni Mackinnon & Saunders (Corpse Bride, Mars Attacks, The Sandman) a chymeriadau o stiwdio Cosgrove Hall Films (The Wind in the Willows, Noddy, Little Robots, Postman Pat, Engie Benjy) a chwmni HOT Animation (Bob the Builder, Pingu, Brambly Hedge, Rubbadubbers). Cyfle i weld eich hoff gymeriadau a dysgu sut mae’r pypedau’n dod yn fyw ar y sgrin. Mae’r arddangosfa hon yn addas i bawb. Bydd angen rhiant gyda phlant. Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws. Ar agor o 3pm tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI. Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
Mae Eglwys Llys Bedydd yn cynnal arddangosfa ‘English Nature’ am Warchodfa Natur Mawnogydd Fenn’s a Whixall; cyfle i ddysgu mwy am fywyd gwyllt unigryw y warchodfa. Astudiwch y mawnogydd eich hun drwy ddilyn taith o’u cwmpas sy’n dechrau wrth yr eglwys. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael. Gwisgwch esgidiau cerdded da os ydych yn bwriadu ymweld â’r Mawnogydd ar ôl yr arddangosfa. Mae’r arddangosfa hon yn addas i bawb. Bydd angen rhiant gyda phlant. Trefnir y digwyddiad hwn gan Eglwys Llys Bedydd, fel rhan o’r Rhwydwaith Eglwys Agored.Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; i gofrestru eich lle ffoniwch Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Ai Gwyddor yw Archaeoleg?
Bydd y cyflwyniad hwn yn eich helpu i ddarganfod etifeddiaeth, archaeoleg a hanes unigryw ardal y gogledd ddwyrain, yn arbennig ardal Llai ac Afon Alun. Bydd yn esbonio sut mae dulliau gwyddonol o ymchwilio yn ein helpu i ddysgu mwy am yr ardal, gan ddefnyddio ‘geoffiseg’, cyfarpar tirfesur, archaeoleg arbrofol ac Archaeometreg. Dewch i weld peth o’r cyfarpar a ddefnyddir yn y broses hon, ac i ganfod a yw archaeoleg yn wyddor ai peidio? Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle ffoniwch

Angiogenesis a Chanser – Y Gobaith Newydd
Mae tyfu pibelli gwaed yn hanfodol er mwyn i ganser dyfu a goroesi, felly mae datblygu cyffuriau sy’n targedu fasgwledd tiwmor yn golygu bod oes newydd o driniaethau gwrthganser wedi dechrau. Mae grwp ymchwil ˆ ym Mryste wedi nodi cemegyn yng nghorff pob un ohonom sy’n gallu cael yr un effaith yn erbyn tyfiant pibelli gwaed, ac maent yn anelu at gynnal profion clinigol ar gyfer sawl gwahanol ganser. Yn y drafodaeth hon ar gyfer academyddion, clinigwyr a chwmnïau masnachol/ymchwil a datblygu, bydd Mr Rowan Pritchard Jones yn disgrifio’r daith o’r tiwb prawf i erchwyn y gwely.9.30am – 10.30am, Theatr Ddarlithio’r Sefydliad Meddygol, Parc Technoleg Wrecsam Digwyddiad rhad ac am ddim. Gellir cadw tocynnau drwy gysylltu â

03
Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Credu yw Gweld
O’r synhwyrau sydd gennym, golwg yw’r un yr ydym yn dibynnu fwyaf arno. Ond sut mae gwneud synnwyr o’r hyn a welwn? Gwyddom fod glaswellt yn wyrdd a bod yr awyr yn las, ond pa liw yw gweddill y Bydysawd? Bydd y ddarlith yn dechrau drwy ofyn sut yr ydym yn gwneud synnwyr o’r hyn a welwn, ac yna bydd yn dangos y ffyrdd gwahanol o gael lliwiau o olau gwyn. Byddwn hefyd yn edrych ar olau yng nghyd-destun y sbectrwm electromagnetig, ac yn archwilio beth allem ei ‘weld’ pe bai ein llygaid yn gweithio naill ai ar donfeddi pelydr-X neu is-goch. Ymunwch â’r Dr Zbig Sobiesierski i weld beth sydd mor cŵl am laser, sut i wneud rhaeadr laser ac i wrando ar gerddoriaeth sy’n teithio ar gyflymder goleuni! Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle ffoniwch Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Gwyddoniaeth a Newid yn yr Hinsawdd
Bydd y ddarlith hon yn edrych ar achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. Bydd hefyd yn ystyried beth sydd angen i ni ei wneud fel unigolion ac fel gwlad er mwyn goroesi’r newid hwn. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle ffoniwch Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Coeden Deuluol y Deinosor
O’r holl anifeiliaid sydd wedi byw ar y ddaear hon does dim un ohonynt wedi ysgogoi mwy o fraw a chyffro na’r Deinosoriaid. Am 135 miliwn o flynyddoedd, dwy brif urdd y deinosoriaid, y Theropods a’r Sauropods, oedd yn rheoli’r tir. O’r gweddillion cyntaf a ddarganfuwyd gan ddaearegwyr oes Fictoria i’r darganfyddiadau modern sy’n cael eu gwneud ledled y byd, mae coeden deuluol y deinosoriaid yn parhau i dyfu ac ymestyn. Bydd y drafodaeth hon yn edrych ar y tri ar hugain o deuluoedd sydd yn rhan o’r urddau hynny ar hyn o bryd, o gewri Patagonia i’r Mussaurus pitw. Gan ddefnyddio lluniau ac enghreifftiau o gasgliadau eang byddwch yn dysgu sut i ddweud y gwahaniaeth rhwng yr Hadrosaurs Pig Hwyaden a’r Ceratopians, neu’r Carnosaurs a’r Coelerosaurs.Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros chwech oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle ffoniwch

Alcohol – Esboniad Brwysg: Taith Ddi-ddirwest
Bydd y ddarlith hon gan y Dr Chandra Senan yn bwrw golwg eang ar alcohol gan gynnwys: dechreuadau, geirdarddiad, dulliau cynhyrchu, cemeg, biocemeg, metabolaeth, effeithiau ar y corff dynol gan gynnwys yr ymennydd, canfod alcohol (yfed a gyrru), gwenwyneg, bore drannoeth, a’r rhesymeg y tu ôl i’r meddyginiaethau a awgrymir i ddad-wneud effeithiau’r noson gynt – gydag ychydig o hiwmor cwrw yn frith drwy’r cyfan! I oedolion (18+) yn unig y mae’r digwyddiad hwn yn addas. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle ffoniwch

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mawrth 27ain Mawrth

Awtomatiaeth yn y Cartref: Addewid Yfory, Heddiw
Bu’r T ˆ Technoleg o gwmpas ers degawdau y bellach, a’r addewid o fywyd hawdd a gwell rownd y gornel nesaf bob tro. Heddiw, cawn weld beth sy’n bosibl gyda thechnoleg sydd wrth law, a sut i’w defnyddio yn eich cartref fory nesaf. Ymunwch â mi ar daith posibiliadau a Gwyddonias. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle ffoniwch Dydd Mercher 28ain Mawrth

Gwyddoniaeth Gwydru Crochenwaith!

04

Mae dylunio crochenwaith yn dibynnu ar hap a damwain ambell waith – rhyw damaid o halen ar y llestr wrth ei ffwrndanio, neu fflach o gopor oddi ar lestr arall. Daeth ambell un arall i fodolaeth oherwydd ymgais rhyw alcemydd i ganfod aur. Gellir esbonio’r cyfan drwy wyddoniaeth, ond mae agor odyn lestri yn foment ledrithiol er hynny. Gwnewch ychydig o waith gwydru eich hun, yng ngweithdai dwyawr crochendy Sugarbutties Pottery Pastimes, a gallwch fynd â theiliau mosäig eich hun adref i addurno’r tˆ. y Cynhelir y sesiwn ddwyawr hon rhwng 10am a 3pm. Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer oedolion a phlant dros bedair ar ddeg oed. Digwyddiad rhad ac am ddim; cysylltwch â i gadw lle. Dydd Mercher 28ain Mawrth

Beth yw busnes cynaliadwy?
Dyma gyfle i bobl fusnes leol archwilio ystod o faterion sy’n ymwneud â chynaliadwyaeth, gan gynnwys pam y dylai hyn fod ar ben uchaf yr agenda busnes a sut y bydd yn effeithio ar yr elfen gystadleuol yn y dyfodol. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan Peter Madden, Prif Weithredwr Fforwm ar gyfer y Dyfodol ac Alan Tillotson, Prif Weithredwr Rhwydwaith Arena. Bydd nifer o gwmnïoedd lleol yn rhoi sylw i’r hyn y maent hwy wedi’i wneud, gan esbonio’r ysgogiad dros fod yn fwy cynaliadwy a’r canlyniadau iddynt o wneud hynny. Cadeirir y digwyddiad gan Mair Davies, gohebydd S4C, ITV a BBC Wales, a hi hefyd fydd yn arwain y drafodaeth fforwm agored. Bydd y lle arddangosfa yn cynnwys amryw o sefydliadau fydd yn gallu cynnig cyngor a chymorth. 9.00am - 2.00pm, dydd Mercher 28 Mawrth. Gwesty Ramada Plaza, Ffordd Ellice, Parc Technoleg Wrecsam. Digwyddiad RHAD AC AM DDIM, ac yn cynnwys cinio bwffe. Mae’n rhaid cadw lle, cysylltwch â i gael tocyn.

Defnyddio Gwyddoniaeth yn yr Oesoedd Canol
Dewch i archwilio Eglwys Sant Chad, Holt! Mae’r sesiwn galw-heibio hon yn cynnwys ymarferiad datrys problemau dylunio, mecaneg a pheirianneg strwythurol, a bydd angen ychydig o synnwyr cyffredin hefyd! Darllenwch y daflen wybodaeth a rhowch gynnig arni. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i bawb. Bydd angen rhiant gyda phlant. Trefnir y digwyddiad hwn gan Eglwys Sant Chad, Holt, fel rhan o’r Rhwydwaith Eglwys Agored. Ar agor rhwng 10.30am a 12.30pm a rhwng 2.30pm a 4.30pm, Eglwys Sant Chad, Holt. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gofrestru eich lle cysylltwch â

05
Dydd Mercher 28ain Mawrth

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mercher 28ain Mawrth

Gwyddoerniaeth
Dyma drafodaeth ac arddangosfa fywiog, ryngweithiol, sy’n debygol o wneud tipyn o lanast, a’r bwriad yw cael pobl o bob oed i ddangos diddordeb mewn ffiseg a chemeg drwy berfformio arbrofion tymheredd isel gyda hylif nitrogen. Yn ystod y drafodaeth byddwn yn trafod tri phrif faes: solidau, hylifau a nwyon; sut mae tymheredd yn effeithio ar nodweddion deunyddiau; ac adweithiau cemegol. Mae’r arbrofion amrywiol yn cynnwys: balwnau, teiars beic a blodau sy’n llenwi ag aer ar eu pennau eu hunain (a defnyddio morthwyl i’w malu); defnyddio tymheredd isel i gael gwm cnoi allan o ddillad; gwneud cymylau o rew sych (gan ddefnyddio carbon deuocsid solid): ffrwydro tuniau ffilm; coginio wy mewn padell ffrio gan ddefnyddio hylif nitrogen; defnyddio tymheredd isel i gynnau a diffodd bylbiau golau; rhewi amrywiaeth o bethau gan gynnwys teganau meddal, papur ugain punt a dillad y gynulleidfa! Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros saith oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Mercher 28ain Mawrth

Delweddu Meddygol a’r Corff Dynol
Tan ddechrau’r 20fed ganrif, yr unig ffynhonnell fanwl o wybodaeth am du mewn y corff dynol oedd difynio cyrff y meirwon. Ers hynny, mae defnyddio dulliau delweddu pelydr-X, uwchsain a chyseinedd magnetig wedi ein galluogi i greu delwedd cynyddol fanwl o’r corff, a thrwy hynny rydym wedi dod i ddeall mwy am amrywiaeth o swyddogaethau a chyflyrau’r corff. Ond beth yw pelydrau-x, uwchsain a chyseinedd magnetig? Sut maent yn gweithio? A beth allwn ni ddysgu am y corff dynol drwy eu defnyddio? Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros un ar ddeg oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Mercher 28ain Mawrth

Ffwng Ffantastig y Mawnogydd
Mae’r cyflwyniad sioe sleidiau hwn, ‘Ffwng Ffantastig y Mawnogydd’, yn canolbwyntio ar yr amrywiaeth eang o fadarch a chaws llyffant sydd i’w gweld yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Mawnogydd Fenn’s, Whixall a Llys Bedydd – trydedd cors fawn rhyngwladol bwysig gwledydd Prydain o ran ei maint. Rheolwr Safle Natural England, Joan Daniels, fydd yn traddodi, a bydd yr arbenigwr Roy Mantle o Gr wp Ffwng Swydd Amwythig yn rhoi ˆ cyflwyniad i’r Mawnogydd ac i fyd y ffwng. Bydd yr anerchiad yn para tua dwyawr a bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn y canol. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI. Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws. Dydd Mercher 28ain Mawrth

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; cysylltwch â i gofrestru eich lle.

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mercher 28ain Mawrth

Dydd Iau 29ain Mawrth

06

Cyfrifiaduron Cartref ym 1985, a’r newidiadau erbyn 2007
Dychmygwch eich bod wedi teithio’n ôl mewn amser i 1985. Hawdd? Madonna ac U2 yn siart y senglau … Noel Edmonds ar y teledu … dim llawer wedi newid! Ond arhoswch – beth ddigwyddodd i’r cyfrifiadur cartref? Ble mae’r llygoden, y sganiwr a’r gwe-gamera? I ble’r aeth ebost a’r rhyngrwyd? Ble mae’r cryno ddisgiau, y DVDs, y camera digidol a’r cof bach? Beth yw’r peiriant casét yma wrth ochr y cyfrifiadur? Ymunwch â Matthew Eagles wrth iddo edrych ar y newidiadau sydd wedi bod mewn technoleg gyfrifiadurol mewn amser mor fyr … a’r ffaith eu bod yn dal i ffynnu. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros un ar ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Mercher 28ain Mawrth

Ffermio ar gyfer Bwyd neu Danwydd?
Ffermwyr – dewch i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn, lle cewch glywed panel o arbenigwyr yn siarad am amrywiaeth o faterion Bio-ynni, ar y fferm a’r tu hwnt. Bydd cyfle i gael cyngor am ddim ac i weld arddangosfa gan fwy na deuddeg o arddangoswyr/cwmnïau, yn arbenigo mewn sawl maes gan gynnwys tyrbinau gwynt, paneli solar, ynni dwr a ˆ bio-gnydau. O 11am tan 4pm, yng Ngholeg Garddwriaeth Cymru, Llaneurgain. Y digwyddiad yn addas ar gyfer y gymuned ffermio ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn bio-ynni. Digwyddiad rhad ac am ddim. I gael tocynnau, cysylltwch â Dydd Iau 29ain Mawrth

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI. Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws.

Thomas Telford Amgylcheddwr?
Thomas Telford oedd y peiriannydd enwog a adeiladodd Draphont Ddwr Pontcysyllte ger ˆ Llangollen, campwaith peirianyddol Sioraidd, ym 1795. Gosodwyd y garreg gyntaf ym 1795 a chymerodd ddeng mlynedd i’w hadeiladu. Mae Traphont Ddwr Pontcysyllte yn cymryd ei henw ˆ o bont dri bwa ychydig i fyny’r afon, a’i ystyr yw ‘y bont sy’n cysylltu’r afon’. Bydd y Dr David Gwyn yn cyflwyno’r drafodaeth hon ar gyd-destun tirweddol y draphont. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros 17 mlwydd oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw tocynnau cysylltwch â

07
Dydd Iau 29ain Mawrth Dydd Iau 29ain Mawrth

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Iau 29ain Mawrth

Darlith ac Arddangosfa Mackinnon a Saunders
Sefydlodd Ian Mackinnon a Peter Saunders gwmni Mackinnon & Saunders ym 1992. Ers hynny, mae wedi datblygu i fod y prif gwmni gwneud pypedau, gydag enw da ledled y byd am ansawdd, dylunio ac arloesedd technolegol. Nick Roberson yw Prif Gerflunydd a Pheintiwr y cwmni, a chaiff ei gydnabod fel cerflunydd hynod ddawnus. Bydd ei sgwrs yn canolbwyntio nid yn unig ar ddatblygiadau technolegol fel y mecanwaith bach sy’n gwneud i bypedau “wenu” mewn ffilmiau fel “Corpse Bride”, ond hefyd athroniaeth creadigrwydd a’r sgiliau crefft amryfal sy’n agored i animeiddwyr yn y diwydiant. Trafodaeth gyffrous i unrhyw un sydd â diddordeb yng nghelf a chrefft animeiddio. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeuddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Tocynnau yn £3 i oedolion ac yn £1 i gonsesiynau. Tocynnau ar gael o

Camsefyll Reff!
Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn rhoi cipolwg i chi ar y pwysau seicolegol o fod yn ddyfarnwr pêl-droed, gyda chyfle i’ch cymharu eich hun â’r dyfarnwyr gorau. Byddwch hefyd yn dysgu am yr agweddau gwyddonol ar ddyfarnu a hyfforddi perfformiad dyfarnwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros wyth oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Iau 29ain Mawrth

Gwyddoniaeth nos Sadwrn
Bydd y Dr Graeme Jones yn cynnig canllawiau gwyddonol pendant i chi ar gyfer noson allan. A all dynameg adwaith esbonio’r foment honno pan fo llygaid dau yn cwrdd? A all astudio sbectrosgopeg eich troi yn John Travolta ar y llawr dawnsio? A all cemeg eich helpu i fachu? Dewch i wrando ar y canllawiau gwyddonol hyn ar gyfer noson allan, a fydd yn cynnwys yr wybodaeth wyddonol ddiweddaraf am sachau caru, a chewch weld pam nad ydych wedi llwyddo ar eich nosweithiau allan. Mae’r arddangosfa hon yn addas i oedolion ac i blant dros bymtheg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; i gofrestru eich lle ffoniwch

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Iau 29ain Mawrth

Dydd Iau 29ain Mawrth

08

Diagnosis Dros y Cownter
Mae amrywiaeth fwyfwy eang o brofion diagnostig ar gael dros y cownter i’w defnyddio yn y cartref, i brofi pob math o bethau o ffrwythlondeb i feichiogrwydd, o glefyd y siwgr i osteoporosis. Bydd y Dr Thorpe yn trafod manteision ac anfanteision profi yn y cartref, a beth i’w wneud gyda’r canlyniad. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros un ar bymtheg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Iau 29ain Mawrth

Bywydau Cudd: Anturiaethau Morfilod Danheddog yn Rwsia
Yng Nghanada yn y 1970au y dechreuodd Erich Hoyt weithio gyda morfilod danheddog; ysgrifennodd lyfr poblogaidd o’r enw Orca The Whale Called Killer. Yn ystod y saith mlynedd diwethaf bu’n cyfarwyddo prosiect arloesol gydag ymchwilwyr o Rwsia, sy’n dangos arferion a bywydau cudd teuluoedd o forfilod danheddog yn Kamchatka, yn y Dwyrain Pell Rwsiaidd. Cewch gwrdd ag ysglyfaethwr mwyaf grymus y byd, clywed eu tafodieithoedd a gweld fideo prin ohonynt wedi eu dal mewn rhwydi, yn ogystal â chipolwg agos ar eu bywydau. Darlith ddarluniadol yw hon, sy’n cynnwys synau morfilod danheddog. Mae’r digwyddiad yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Prisiau tocynnau yn £3 i oedolion neu’n £2 i gonsesiynau. Tocynnau ar gael o Dydd Iau 29ain Mawrth

Llawdriniaeth Gosmetig – O’r Corun i’r Sawdl
Mae llawdriniaeth gosmetig yn arbenigedd sy’n tyfu’n gyflym iawn yn y diwydiant iechyd preifat. Mae Ysbyty Iâl yn eich gwahodd i glywed Mr F Fahmy, Ymgynghorydd Adlunio Plastig a Chosmetig, yn rhoi cyflwyniad difyr am dechnegau triniaethau a thechnegau eraill. I oedolion yn unig y mae’r digwyddiad hwn yn addas. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch Digwyddiad rhad am ddim; i gael tocynnau cysylltwch â . Trefnir y digwyddiad gan Ysbyty Iâl, Wrecsam.

Rhyfel Artist Llawfeddygol
Bydd y ddarlith hon yn cwmpasu bywyd Syr Charles Bell (1774 -1842), darlithydd, awdur, artist, llawfeddyg ac anatomydd o fri, a’r dyn a ddisgrifiodd y parlys wyneb a enwyd ar ei ôl. Mick Crumplin fydd yn traddodi’r ddarlith, prif lawfeddyg wedi ymddeol, hanesydd (llawfeddygol) milwrol a churadur Coleg Brenhinol y Llawfeddygon. Mae’r arddangosfa hon yn addas i oedolion ac i blant dros bedair ar ddeg oed. Trefnir y digwyddiad gan Eglwys yr Holl Saint, Gresffordd, fel rhan o’r Rhwydwaith Eglwys Agored. 7.30pm, Eglwys yr Holl Saint, Gresffordd. Tocynnau yn £6 (gan gynnwys lluniaeth ysgafn), consesiynau yn £5 ffoniwch

09
Dydd Gwener 30ain Mawrth Dydd Gwener 30ain Mawrth Dydd Gwener 30ain Mawrth

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Gwener 30ain Mawrth

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI. Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws.

Cwmni Cosgrove Hall Films yn dathlu’r 30
Sefydlwyd cwmni Cosgrove Hall Films ym 1976 gan Brian Cosgrove a Mark Hall, ac yn ystod 2006 bu’r cwmni yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed. Yn ei gyflwyniad darluniadol bydd Chris Bowden sy’n Uwch Gynhyrchydd gyda Cosgrove Hall yn rhoi cipolwg i ni ar animeiddio, o’r dyddiau cynnar hyd heddiw. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys clipiau o rai o’r hen ffefrynnau gan gynnwys DangerMouse, The Wind in the Willows, The BFG, Postman Pat, Engie Benjy, Fifi and the Flowertots, a llawer, llawer mwy. Bydd hon yn noson o hiraeth a chwerthin; peidiwch â’i methu! Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeuddeg oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Mae’r tocynnau yn £3 i oedolion a chonsesiynau yn £1. Tocynnau ar gael o

Defnyddio Gwyddoniaeth yn yr Oesoedd Canol
I gael manylion gweler cofnod dydd Mercher 28ain Mawrth. Ar agor rhwng 10.30am a 12.30pm a rhwng 2.30pm a 4.30pm, Eglwys Sant Chad, Holt. Digwyddiad rhad am ddim; ffoniwch i gofrestru eich lle.

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; ffoniwch i gofrestru eich lle.

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Gwener 30ain Mawrth

Dydd Gwener 30ain Mawrth

10

Gwella Gwyrthiol a Straeon Dychryn
Mae Sense About Science yn elusen sy’n hyrwyddo gwyddoniaeth a thystiolaeth dda ar gyfer y cyhoedd, yn enwedig ar bynciau llosg fel meddyginiaethau amgen, ffliw adar, cemegau, newid yn yr hinsawdd, addasu genetig a grym niwclear. Bydd Dr Tyler yn trafod y dystiolaeth sy’n sail i’r penawdau sy’n tynnu sylw ac yn archwilio sut a pham y mae gwyddoniaeth yn aml yn cael ei gamddeall a’i gamddehongli. Trefnir y digwyddiad gan Dr Christopher Tyler, Sense About Science. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Gwener 30ain Mawrth

Teithiau Ogofa
Mae Andy Eavis yn arweinydd llawer o deithiau ogofa ledled y byd, yn canolbwyntio yn arbennig ar Dde Ddwyrain Asia. Bydd ei ddarlith yn rhoi peth o hanes ei dîm, tîm sydd wedi darganfod mwy o’r blaned hon na neb sy’n fyw heddiw yn ôl y sôn – er bod y cyfan o dan y ddaear! Bydd lluniau i’w gweld yn y ddarlith, gan gynnwys ffotograffau arbennig y mae Andy wedi eu tynnu yn ystod yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Bydd pob un yn y gynulleidfa yn cael sbectol 3D er mwyn gweld y lluniau hyn ar eu gorau. Bydd nifer o straeon unigol am eu teithiau, gan gynnwys cefndir ffilm ddiweddar y BBC, Planet Earth – Caves. Cewch eich syfrdanu gan wychder ogofâu’r byd, rhai ohonynt mor fawr y byddai’n bosib defnyddio awyrennau i’w hastudio! Mae’r arddangosfa hon yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Sadwrn 31ain Mawrth

Cyfle i gyfarfod Pryfed Cop, Sgorpionau a Phryfed Brigyn
Dyma gyfle i gyfarfod â rhai o breswylwyr Tŵ’r Pryfed yn Amgueddfa’r Byd, Lerpwl, a dysgu amdanynt gyda chymorth arbenigwraig yr amgueddfa Jenny Dobson. Cewch weld sgorpion yn goleuo o dan olau uwch fioled, dysgu pam fod pryfed brigyn yn cuddweddu a gweld sut mae dweud bod pryf copyn yn ferch trwy edrych ar ei phen-ôl mawr! Bydd hon yn sesiwn deuluol lle bydd cyfle i weld digonedd o ddeunyddiau o gasgliadau’r amgueddfa, a chyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am bryfetach, sef 80% o holl greaduriaid y blaned. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros wyth oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Neuadd William Aston NEWI.Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws, neu yn rhan o bris tocyn Gwych-oniaeth. Dydd Sadwrn 31ain Mawrth

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; i gofrestru eich lle ffoniwch

1 1
Dydd Sadwrn 31ain Mawrth

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Llun 2ail Ebrill

Gwych-oniaeth
Diwrnod o hwyl, creadigrwydd a syniadau gwyddoniaeth i’r teulu cyfan gydag amrywiaeth o sioeau gwyddonol ac arddangosfeydd rhyngweithiol! Ar agor o 10am tan 4pm, NEWI, Campws Plas Coch. Mae’r tocynnau yn £6 i oedolion, £4 i blant, yn £15 am docyn teulu ac yn £3 yr un i bobl mewn grwpiau o ddeg neu fwy sydd wedi trefnu. Tocynnau ar gael o neu gellir eu prynu ar y dydd. Dydd Sadwrn 31ain Mawrth

Technoleg Solar – Taith o gwmpas y Ffatri
Mae cwmni Sharp Manufacturing, sydd â’i bencadlys yn Llai, yn un o wneuthurwyr paneli Solar Ffotofoltäig mwya’r byd. Yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, mae’r cwmni yn cynnig cyfle i chi ddysgu mwy am y dechnoleg gyffrous hon ac yn eich gwahodd i gyflwyniad byr a thaith o gwmpas y ffatri. Gallwch hefyd ymweld â siop y ffatri lle bydd amrywiaeth o gynnyrch cwmni Sharp ar werth. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion a phlant sydd ag oedolion gyda hwy. 11.30am, Cwmni Sharp Manufacturing Company y DU, Sharp House, Ffordd Davy, Llai, Wrecsam, LL12 0PG Digwyddiad rhad ac am ddim. I gael tocynnau cysylltwch â Dydd Llun 2ail Ebrill

Defnyddio Gwyddoniaeth yn yr Oesoedd Canol
I gael manylion gweler cofnod dydd Mercher 28ain Mawrth. Ar agor rhwng 10.30am a 12.30pm a rhwng 2.30pm a 4.30pm, Eglwys Sant Chad, Holt. Digwyddiad rhad am ddim; ffoniwch i gofrestru eich lle. Dydd Sul 1af Ebrill

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; i gofrestru eich lle ffoniwch Dydd Llun 2ail Ebrill

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; i gofrestru eich lle ffoniwch Dydd Llun 2ail Ebrill

Swigod, Smonach a Sŵn Hisian
Bydd Lorrelly Wilson yn rhoi cyflwyniad diddorol a fydd yn dangos arbrofion cemeg y gallwch eu gwneud adref. Bydd awr a hanner o arbrofion diogel a rhyfeddol yn defnyddio cynnyrch cartref cyffredin gyda thaflenni ‘rysáit’ i chi fynd adref gyda chi a chyngor ar gyfarpar a chemegau. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros saith oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI.Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws.

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Llun 2ail Ebrill

Dydd Llun 2ail Ebrill

12

Camu ymlaen, ond i ble?
Bydd y ddarlith hon yn edrych ar rai o bynciau llosg y dydd ym maes ymchwil wyddonol gan gynnwys ffiseg gronynnau, nanodechnoleg, y genom dynol a gwyddoniaeth y gofod. Bydd yn archwilio’r posibiliadau o ran defnyddio’r ymchwil hon, a goblygiadau hynny, yn dda a drwg, i’n cymdeithas. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros bedair ar ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Llun 2ail Ebrill

A yw Effeithlonrwydd Ynni’n Ddiflas? Dim Peryg!
Nid yn unig mae effeithlonrwydd ynni yn hanfodol er mwyn lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae hefyd yn rhoi cyfle i ni edrych ar y ffordd rydyn ni’n defnyddio ynni, a’n hagwedd ni tuag ato. Ai bylbiau ynni isel a diffodd teledu yn iawn yw ystyr effeithlonrwydd ynni? Bydd Steve Woosey o Ganolfan Cyngor Effeithlonrwydd Ynni Gogledd Cymru yn gwahanu’r camdybiaethau a’r gwirionedd, ac yn esbonio’r manteision gwirioneddol a sut i’w cyflawni. Digwyddiad i oedolion a phobl ifan dros 14 mlwydd oed yw hwn. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Llun 2ail Ebrill

Defnyddio gwyddoniaeth fforensig yn ymchwiliadau’r heddlu
Nid dim ond pan fo troseddau difrifol y caiff gwyddoniaeth fforensig ei defnyddio erbyn hyn. Bellach, mae’n rhan ganolog o waith bob dydd yr heddlu. Trafodir y technegau fforensig a ddefnyddir i ddatrys troseddau, a rhai camdybiaethau cyffredin am y maes. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros un ar ddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Llun 2ail Ebrill

Siarcod, eu perthnasau a chamdybiaethau
Ymunwch â Robert Young, Ceidwad Pysgoty Cynorthwyol, er mwyn dysgu am fyd y siarcod a’u perthnasau. Bydd Robert yn trafod amrywiaeth eang o siarcod, o’r rhai mwyaf peryglus a’r mwyaf, i’r rhywogaethau lleol a rhai o’u cefndryd agos. Byddwch yn dysgu pa mor beryglus y gall siarcod a chathod môr fod, a beth sy’n eu sbarduno. Hefyd, sut maen nhw’n canfod bwyd, ac a oes angen deintydd ar siarc? Trafodir lliw siarcod, a sut mae’r anifeiliaid hyn – sy’n hŵn na’r deinosoriaid – yn addasu i’w hamgylchfyd. Yn bwysicach fyth, mae siarcod o dan fygythiad erbyn hyn. Cewch wybod sut y gallwch chi helpu. Bydd sesiwn ar gyfer y teulu cyfan lle cewch gyfle i weld deunydd o gasgliadau’r amgueddfeydd a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y creaduriaid prydferth hyn. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros wyth oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

O Daguerre i’r Digidol; technoleg ffotograffiaeth
Ddylai ffotograff lliw cyntaf Maxwell ddim fod wedi gweithio… ond fe wnaeth. Dysgwch sut mae lluniau ffotograffig wedi eu creu a’u cofnodion. O ystafell dywyll yn China gynt i’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn yn cynnwys ymweliad â Techniquest@NEWI a chyfle i sefyll mewn Camera Obscura. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeuddeg oed. 6.30pm, Techniquest@NEWI. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

13
Dydd Mawrth 3ydd Ebrill Dydd Mawrth 3ydd Ebrill Dydd Mawrth 3ydd Ebrill

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mawrth 3ydd Ebrill

Technoleg Solar – Taith o gwmpas y Ffatri
I gael manylion gweler cofnod dydd Llun 2ail Ebrill. 9.30am, Cwmni Sharp Manufacturing Company UK, Sharp House, Ffordd Davy, Llai, Wrecsam, LL12 0PG. Digwyddiad rhad ac am ddim. I gael tocynnau cysylltwch â

Golwg ar fodelau 3D a’u defnydd mewn amgueddfeydd
Gall sganiwr laser greu delwedd ddigidol 3D o hen drysor heb ei gyffwrdd. Defnyddir y modelau digidol hyn wneud llawer o bethau – i ail-greu lliw gwrthrychau, i’w rhoi mewn rhithamgylchfyd a hyd yn oed i greu dyblygiad. Dyma gyfle i weld sut mae’r Ganolfan Gadwraeth Naturiol yn creu’r delweddau digidol hyn a sut y maent wedi eu defnyddio mewn prosiectau cadwraeth diweddar ac mewn arddangosfeydd mewn sawl amgueddfa ledled y wlad. Bydd cyfle i wylio enghreifftiau o animeiddio 3D ac i gydio mewn dyblygiad o ambell hen drysor yn ystod y cyflwyniad. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros wyth oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Mawrth 3ydd Ebrill

Arddangosfa Mawnog Fenn’s
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 4pm, Eglwys Llys Bedydd. Digwyddiad rhad am ddim; i gofrestru eich lle ffoniwch

Ychydig o Hanes y Bydysawd Cyfan
Ydych chi’n ansicr o’r bydysawd? Oes ofn ffiseg arnoch chi? Dewch heibio i fynd ar wibdaith drwy’r continwwm amser a gofod. Mae llawer o hanes i’w ddweud ond efallai y bydd cyfle i gael cipolwg slei ar y dyfodol… peidiwch â’i golli! Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeuddeg oed. 6.30pm, Techniquest@NEWI. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Mawrth 3ydd Ebrill

Byd Rhyfeddol y Cwrel
Bydd Rachel Porter o Amgueddfa’r Byd, Lerpwl yn cyflwyno byd rhyfeddol y cwrel i chi. Cewch weld beth yw cwrel a beth sydd angen er mwyn iddynt oroesi. Byddwch yn dysgu sut a beth maent yn ei fwyta, a chewch weld lluniau manwl o sgerbydau cwrel byw. Byddwch yn dysgu hefyd pam fod cwrelau o dan fygythiad a beth y gall pawb ei wneud i’w helpu. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros wyth oed. 6.30pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI. Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws.

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Dydd Mawrth 3ydd Ebrill

Dydd Mercher 4ydd Ebrill

1 4

O adeiladu llongau, i’r gofod: hwyl, hedfan a braw! Fy nhaith bersonol
Dyma hanes personol profiadau bod yn beiriannydd benywaidd yn y diwydiant adeiladu llongau yn nhref Barrow-in-Furness ddiwedd y 1970au. Cewch glywed hanes y peiriannydd mecanyddol ar brentisiaeth drwy wahanol brofiadau diwylliant, iaith, yr amgylchedd a defodau yn ogystal â rhwystrau cymdeithasol a oedd yn diffinio bywydau llawer o ferched tref Barrow ar y pryd. Mae’r digwyddiad hwn yn addas i oedolion ac i blant dros ddeuddeg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â Dydd Mawrth 3ydd Ebrill

Arddangosfa Goreuon Animeiddio Prydain
I gael manylion gweler cofnod dydd Mawrth 27ain Mawrth. Ar agor o 10am tan 6.30pm, Neuadd William Aston NEWI.Tocynnau oedolion yn £1, plant a chonsesiynau am ddim, ar gael wrth y drws. Dydd Mercher 4ydd Ebrill

Gwyl Ffilmiau ˆ Gwyddoniaeth 2007
Allwch chi wneud ffilmiau? Mae cwmni Frozen Moon Productions yn eich herio i wneud ffilm fer sy’n ymwneud â gwyddoniaeth. Gellir ei gwneud yn ffilm darluniau byw, yn animeiddiad, yn ffilm pypedau ar linyn, neu hyd yn oed yn gyfuniad o’r technegau hyn. Mae angen i hyd y ffilm fod rhwng 30 eiliad a deg munud. I gael rhagor o fanylion ewch i www.scifilm.co.uk/festival. Y dyddiad cau i anfon ceisiadau i’r wyl ffilmiau yw ˆ 20fed Mawrth 2007, ac yn fuan wedyn bydd beirniaid yn llunio rhestr fer o ffilmiau er mwyn eu dangos yn yr wyl Ffilmiau. Ar nos Fercher ˆ 4ydd Ebrill bydd band lleol o’r enw ‘Katch’ yn perfformio rhai o’u caneuon gwreiddiol er mwyn agor yr wyl ffilmiau am 6.30pm. Am 7pm, bydd cyflwyniad i’r wyl ffilmiau gyda thrafodaeth am ˆ y broses o feirniadu a llunio rhestr fer. Bydd y ffilmiau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu dangos yn fuan wedyn, detholiad o ffilmiau creadigol i’ch ysbrydoli ar thema gwyddoniaeth. Caiff enw ffilm fuddugol y gystadleuaeth ei gyhoeddi ar ddiwedd yr wyl. Mae’r digwyddiad ˆ hwn yn addas i oedolion ac i blant dros bymtheg oed. 7pm, NEWI, Campws Plas Coch. Mae’r tocynnau yn £5 yr un, a gellir eu prynu o

Bioamrywiaeth a Newid yn yr Hinsawdd
Mae’n bosibl y bydd cynhesu byd eang, ynghyd â dirywiad cynefinoedd, yn golygu rhoi hyd at 37% o rywogaethau’r tir, yn anifeiliaid ac yn blanhigion, ar y llwybr tuag at ddinistr erbyn 2050. Bydd y cyflwyniad hwn yn amlinellu’r rhagamcanion diweddaraf ym maes newid yn hinsawdd y byd ac yn ystyried y goblygiadau o ran cadw a datblygu bioamrywiaeth. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys cyfeiriadau at strategaethau’r RSPB ar gyfer addasu polisi wrth gefn ar gyfer newid tebygol yn yr hinsawdd yng ngwledydd Prydain.Mae’r arddangosfa hon yn addas i oedolion ac i blant dros ddeg oed. 7pm NEWI, Campws Plas Coch. Digwyddiad rhad ac am ddim; i gadw lle cysylltwch â

15
Rhaglen Ysgolion

Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam ˆ

Mae Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam wedi trefnu ˆ rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ac ar gyfer myfyrwyr coleg o Fawrth 7fed hyd at Fawrth 29ain, a’r cyfan yn rhad ac am ddim. Mae’r cyflwyniadau at ei gilydd yn rhai sy’n estyn allan yn ymarferol ac yn rhyngweithiol. Nod y sesiynau yw meithrin diddordeb mewn gwyddoniaeth a dangos sut y mae gwyddoniaeth wrth wraidd popeth. Mae rhai o’r pynciau y sonnir amdanynt ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynnwys archaeoleg, Thomas Telford, adeiladu tîm, ynni, haearn a charreg, hydrobwer, blodau, gwyddor tywod, magneteg, planhigion, hedfan, deunyddiau mewn peirianneg, llifynnau lliwio, ffotograffiaeth, codi argae, anifeiliaid a natur, daeareg, dewiniaeth cemgau a symudiadau. Mae Coleg Iâl yn Wrecsam yn cynnal sesiwn ar gyfer myfyrwyr TGAU gwyddoniaeth i archwilio carreg galch yn geogemegol (teitl y sesiwn yw ‘A Geochemical investigation of Limestone’) ddydd Mercher 28ain Mawrth o 12.45pm-3.15pm yng Nghyfadran y Gwyddorau yng Ngholeg Iâl. Nod y sesiwn hwn yw rhoi profiad rhyngweithiol o dechnegau TGAU y tu hwnt i TGAU ar yr un pryd hefyd â bod o gymorth â chynlluniau TGAU Gwyddoniaeth CBAC. Rhoddir awgrymiadau ar ddadansoddi ac asesu ymchwiliadau hefyd yn ogystal â chyfle i ddefnyddio rhaglenni TGCh i gyflwyno darganfyddiadau arbrofion. Bydd Techniquest@NEWI yn croesawu drama ‘peirianwaith’ o’r enw Boy Genius ar gyfer ysgolion a cholegau a myfyrwyr rhwng 16-18 mlwydd oed sy’n astudio’r gwyddorau, y dyniaethau a phynciau celfyddydol. Fe’i cynhelir ddydd Iau 29ain Mawrth o 9.30am tan 4pm. Mae’r sesiwn yn gydweithio rhwng Parc Genynnau Cymru, y Grwp Buddiannau ˆ Geneteg a geneteg ddynol sy’n gysylltiedig ag iechyd meddyliol. Mae’r gweithdy hwn yn annog gwerthfawrogi barn wahanol ar faes cymhleth gwyddoniaeth a’r amrywiol ystyriaethau cymdeithasol a moesegol. Gwneir

hynny drwy annog cymryd rhan yn rhyngweithiol yn y stori hon am brofiad un bachgen ifanc o salwch meddwl. Mae rhagor o fanylion am y gweithgareddau a gynhelir ar gyfer ysgolion i’w cael yn www.wrexhamsf.com

Hoffai Gwyl Wyddoniaeth ˆ Wrecsam ddiolch i’r canlynol am eu cyfraniad i’r digwyddiadau hyn:
Amgueddfa’r Byd, Lerpwl Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI) CALU Canolfan Gadwraeth Cymru Canolfan Hanes Naturiol Clore Canolfan Ynni Gogledd Cymru Coleg Iâl Cosgrove Hall Films Cwmni Sharp Manufacturing y DU Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyswllt Cymru Cyswllt Ffermio Fforwm Cynaladwyedd Wrecsam Frozen Moon Productions Gyrfa Gogledd Ddwyrain Cymru Heddlu Gogledd Cymru HOT Animation Labordy Daresbury CCLRC Llywodraeth Cynulliad Cymru Mackinnon & Saunders Natural England a Chyngor Cefn Gwlad Cymru Prifysgol Cymru Bangor Prifysgol Manceinion Prosiect Archaeolegol a Threftadaeth Caer Alun Rhwydwaith Arena RSPB Sefydliad Ffiseg Cymru Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg Cymru, Cangen y Gogledd Sugabutties Pottery Pastimes Techniquest@NEWI Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol Y Rhwydwaith Eglwys Agored Ysbyty Iâl, Wrecsam Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful