You are on page 1of 7

PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09.

xls

Prinses Marijkesluizen
Complex-/objectpaspoort
Complex/objectnaam: Watersysteemdeel: Boppercode: Locatie Topcooördinaten: KWXID: Topografische kaart: Herbouw/vervangingswaarde: Prinses Marijkesluizen ARK4 ARK4.KS.-.1.0 X =153,0 Y =440,8 (RD-coördinatenstelsel) 39B-001 39B

Figuur 1: Overzichtsfoto

Figuur 2: Locatie in watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal

Pagina 1 van 7

Er is een stel reserve deuren aanwezig die zowel in Bernhardsluis 1 als in Marijkesluis 1 en 2 kunnen worden geplaatst.87 m + NAP bedraagt.50 -NAP.00 m bij 11. De taluds zijn beschermd met zinkstukken. In de vloer van het binnenhoofd is een dwarsriool aanwezig. Vierbaks duwvaart moet voor het schutten afkoppelen. 8. Het riool is geheel onderheid. Dit geldt alleen als de keersluis is gesloten.60 en elk een gewicht van 50 ton.70 m -NAP.00 m + NAP en van de keersluis 9. De drempel diepte van beide kolken ligt op 2. Door het toenemen van de scheepvaart worden nu beide kolken gebruikt als schutsluis. De binnen afmeting.NAP. in de eerste riooldeel vanaf de sluis. hebben de afmetingen van 260 m lang en 18 m breed. De oostzijde van sluis 1 heeft een talud in de bodem waarin dukdalven staan om de schepen af te meren. Een schutsluis met 2 naast elkaar gelegen kolken en een keersluis. De Maatgevende Hoog Waterstand toetspeil 2000 (MHW) met een overschrijdingskans van 1/1250 jaar bedraagt.en achterloopsheid schermen geplaatst Het binnenhoofd heeft 3 onderen achterloopsheid schermen. Het Betuwepand en de Lek hebben ~350 dagen per jaar een gelijk waterpeil.35 . De uitkomsten van het gemaakte rapport wordt aan het Polderdistrict Betuwe ter kennis gesteld voor rapportage aan Gedeputeerde staten.60 m + NAP.De kolken zijn uitgerust met 2 stel puntdeuren met een afmeting van 10. De ontwerphoogte van de schutsluis is 9. De schutsluis is gebouwd tussen 1938 en 1940 en geopend toen het Amsterdam-Rijnkanaal klaar was in 1952. De bodem van de sluis is niet verhard en bestaat uit klei. van de kolken welke voor het schutbedrijf te gebruiken zijn. In 1980 is het riool aan de kant van de gebouwde keersluis afgesloten. met een prop vulbeton van ~2 m lengte.xls Omschrijving complex Het sluizencomplex heeft twee naast elkaar gelegen sluizen. De onderkant van de afgesloten buisgedeelte ligt op 1. Het riool verbond twee watergangen aan beide zijde van de sluis.65 NAP in verband met een railbaan naar het middeneiland.00 NAP en die van de oostelijke Kolk is +14. De sluishoofden zijn geheel onderheid. Met een doorvaart breedte van 80 m. Uit het rapport “Toetsen op veiligheid Prinses Marijkesluizen” kwam naar voren dat de benodigde constructie hoogte 8. De sluis moet elke 4 jaar worden geïnspecteerd op de waterkerende functie. Beheerder is het Polderdistrict Betuwe. De sluiskolken bestaan uit 2 sluishoofden met ertussen een eiland van betonnen damwand. Het sluiscomplex hoort aan de noord zijde (rivierzijde) tot de directe primaire waterkering als onderdeel van de dijkringebied 43. De doorvaart hoogte van de westelijke Kolk is +15.PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09.05 m + NAP.15 + NAP. De puntdeuren worden bewogen met per deur een elektromechanische aandrijfinstallatie welke is opgesteld in een betonnen kelder welke één geheel vormt met de kolkwand. Tussen 1978 en 1981 is de nieuwe keersluis gebouwd. De bovenkant sluisbodem ligt op 2. Na de bouw is de oostelijke kolk tot aan de verbreding van het Betuwepand gebruikt als keersluis. Onder het buitensluishoofd steekt het waterkerend stalen damwand tot 10. Pagina 2 van 7 . Onder het buiten hoofd zijn nog 3 onder.

De vanginrichting wordt bij het sluiten van de keersluis ingevaren en afgespannen tussen per constructie twee hydraulische span. respectievelijk het “van Bevingen”gemaal van 16 m3/sec. Dat wordt met twee gemalen van het polderdistrict Betuwe.P.50 . en het gemaal Maurikse wetering van 1. De bovenkant van de drempel ligt op 2. Daarmee wordt bij aanvaring de massa gelijkmatig afgeremd. Het gemaal beschikt over 4 schroefpompen met een totale capaciteit van 24 m3/s bij 2.50 m en een gewicht van 430 ton welke is opgehangen en kan bewegen tussen twee betonnen heftorens. Het rivierpeil wordt met deze stuwen zolang mogelijk op 3. Zij dienen om waterbezwaar uit de Betuwe naar de Nederrijn / Lek uit te slaan.8 m3/sec.NAP. Twee pompen (1938) met elk een capaciteit van 5 m3/sec.1999 gerenoveerd. Er is geen gelijkloopregeling tussen de twee torens. Daarnaast is er na de verbreding van het Betuwepand een dieselelektrisch aangedreven onderwaterpomp in de keersluis met een dieselaggregaat in een technische ruimte bij de keerschuif. De keerschuif heeft houten aanslagen tegen de sluiswanden en rubberprofiel afdichting op de drempel. De totale afvoercapaciteit van het complex komt daarmee op 30 m3/sec.NAP. De capaciteit is 6 m3/sec bij 2. Het kanaalpeil zal variëren. worden de keringen van het Prinses Marijkesluizen complex gesloten. Het water in het Betuwepand wordt daarna met het gemaal verlaagd tot een streefpeil van 5. op het Betuwepand uitgeslagen. De kanaalbodem ligt op 2.dienen voor afvoer van het schutdebiet.50 m opvoerhoogte.xls De keersluis bestaat uit een stalen keerschuif met een afmeting van 80 m x 11.55 + N.00 + NAP gehouden. De keerschuif wordt aan kanaalzijde en rivierzijde tegen aanvaring beschermd door een drijvende aanvaarconstructie bestaande uit gekoppelde pontons met daarop een constructie met horizontale vangkabels. Twee pompen (1952) met elk een capaciteit van 7 m3/sec.50 m opvoerhoogte.35 .A. maar in beheer en onderhoud bij RWS. Pagina 3 van 7 . Bij geopende keersluis ligt de vanginrichting afgemeerd tegen het oostelijke remmingwerk aan rivierzijde. wel een beveiliging tegen scheefloop van de keerschuif. In geheven toestand hangt de onderkant van de keerschuif op 14. In gestreken toestand heeft de bovenkant een kerende hoogte van 9. zijn eigendom van het Waterschap van de Linge.Het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal staat in open verbinding met de Lek.Het diesel aangedreven gemaal is gebouwd om bij een gesloten kering waterbezwaar uit het Betuwepand weg te pompen. Uit het Betuwepand worden de schutdebieten van de Prins Bernhardsluizen en de Prinses Marijkesluizen en het waterbezwaar uit de gebieden die ter weerszijde liggen afgevoerd.NAP. Bij een rivierpeil van 5.25 m + NAP. Het waterpeil op dit pand van de Lek wordt geregeld door middel van de stuwen bij Hagestein en Amerongen.85 +NAP.50 m . De bewegingswerken worden aangedreven door gelijkstroommotoren. De bewegingsinrichting van de keerschuif bevindt zich in de machinekamers welke zich verdeeld over twee niveau’s in de heftorens bevinden.00 m + NAP.en reminrichtingen welke zijn opgesteld in betonnen kelders. gelijk aan het rivierpeil.PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09. Het gemaal is in de periode 1997 . Onder de drempel zijn twee kwelschermen aangebracht tot een diepte van 14. In de keerschuif is aan de zijde van de oostelijke oever een onderwaterpomp gebouwd.

xls De procedure voor het sluiten van de keerschuif gaat in als het te verwachten waterpeil op de Lek. De bediening vindt plaats per object. Storingen van het dieselgemaal en onderwaterpomp worden elektronisch gesignaleerd en op afstand gemeld. Tevens is er per pomp een bedieningslessenaar voor noodbediening. bij de kruising met het Amsterdam Rijnkanaal.PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09. De keerschuif heeft een eigen bedieningsgebouw met lessenaar. De bediening van het dieselgemaal vindt plaats vanuit een centrale bedieningsruimte in het gemaal. hoger komt dan 5. Het complex beschikt over een noodstroominstallatie voor het totale complex in de technische ruimte bij de keerschuif. De schutsluis heeft twee bedieningsgebouwen met bedieningslessenaars op beide sluishoofden.55 + NAP. Pagina 4 van 7 .

Bij het plaatsen van een gemaal aan beide zijden is deze sifon overbodig geworden. Het gemaal aan de westzijde kon door middel van schuiven zowel de oostzijde als de westzijde voorzien. Pagina 5 van 7 .xls Prinses Marijkesluizen Complex-/objectpaspoort Complex/objectnaam: Watersysteemdeel: Boppercode: Locatie Topcooördinaten: KWXID: Topografische kaart: Sifon onder schutsluis Marijkesluis te Ravenswaay ARK4 39B Omschrijving object Dit sifon is aan de oostzijde afgesloten en wordt niet meer gebruikt. Vóór de aanleg van de keerschuif werd dit sifon gebruikt voor het op peil houden van het waterstand in de polder aan de oostzijde van het kanaal.PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09. en hoeft dus niet meer in stand gehouden te worden. Zolang het geen gevaar oplevert voor de scheepvaart door de schutsluizen zal er geen onderhoud gepleegd worden.

januari 2002 (blz. dient een overschrijdings-frequentie te gelden van 1/1250 jaar. N. Zorgen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer op de hoofdtransportassen (F05) Eis F05. Het nautisch personeel dient te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen volgens NAUTOP-2. Beheerplan Nat Utrecht.87 m t. Functionele eisen en Wet.v. Zorgen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer op de hoofdtransportassen (F05) Eis F05.1 De schutsluis dient te voldoen aan de eisen voor CEMT klassen Vlb (vierbaks duwvaart). Relevante wet.A. De toegestane niet geplande uitval van de sluis als gevolg van storingen bedraagt per jaar maximaal 0. onderdeel van het dijkkringgebied 43. januari 2002 (blz. Als voorrangsregeling bij sluispassages geldt de volgorde van aankomst.1 Voor het complex Prinses Marijkesluis. De gemiddelde passeertijd van een sluis mag bij de maatgevende verkeersintensiteit niet langer zijn dan dertig minuten minus nivelleertijd.1 De sluisinrichting dient te voldoen aan de richtlijnen van het CVB voor klasse Vlb. Operationele eisen Functie Operationele eisen Eis De sluis staat bij normaal bedrijf open.o. Pagina 6 van 7 . de kerende hoogte +8.3: Bron Toelichting: Bovenliggende eis Onderliggende eis F05. 43).v. bedraagt. Sifon (buiten gebruik) 1 st. Bij het (tijdelijk) niet voldoen aan de normen voor het vaarwegprofiel en beweegbare bruggen en sluizen worden de gebruikers geïnformeerd en of maatregelen genomen HVWN-Verkeersmananagement 3 De bedieningstijden van de sluizen en beweegbare bruggen voldoen aan de streefwaarden bedieningstijden beroepsvaart (BPRW 2005-2008) HWS-Infraproviding keren 2A De kerende rijksdijken voldoen aan de WoW. Er is een up to date calamiteitenplan.5: Bron Toelichting: Bovenliggende eis Onderliggende eis F01.v.3: Bron Toelichting: Bovenliggende eis Onderliggende eis F05. 95% van de schepen minuten moeten vermeden worden. Dit betekent dat bij een maatgevende waterstand van +8. N.en Regelgeving Veiligheid Beheer Normen en eisen Wet op de waterkering Wet beheer rijkswaterstaatwerken (WBR) Organiek besluit Rijkswaterstaat Functionele eisen Waterkeren (F01) Eis F01. WK WK OV AV VW1 Vervangings waarde (K€)* Areaalgegevens 1 schutsluis met 2 kolken en 8 puntdeuren 1 st keerschuif 1 st brug ( 3 achterelkaar gelegen bruggen) 1 st gemaal 1st. Beheerseisen Functie Beheerseisen Eis Kunstwerken moeten zo beheerd worden dat aan de beschikbaarheideisen voor de vaarweg wordt voldaan.A.en Regelgeving Objectcategorie Object Schutsluis Keerschuif Vast Brug (beton) Gemaal Sifon Aanleginrichting Bouwjaar 1937-1940 1978-1981 1940 verlengd in 1978 1938/ 1952 1948 1978 Functie VW1.o.P. functionaliteit en de beschikbaarheid.P.3: Bron Toelichting: Bovenliggende eis Onderliggende eis F05.1 De benodigde ruimte voor wachtplaatsen en de specifieke vormgeving van de voorhavens bij de Prinses Marijkesluis dient te voldoen aan de richtlijnen van het CVB.2. 38).PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09.15 m t.a. Nivelleertijden van langer dan vijftienwordt binnen 10 min geschut (inclusief wachttijd). Beheerplan Nat Utrecht. De dagen dat de sluis gesloten is. óf ( wanneer deze bij de laatste toetsing onvoldoende was of niet bekend) aan de norm dat de geboden veiligheid tegen overstroming gelijk of hoger is dan deze bij aanvang contractjaar was ( alle bekende maatregelen doen). Zorgen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer op de hoofdtransportassen (F05) Eis F05. wordt deze 24 uur per dag bediend.xls SLA-.infraproviding 1B 1D 2 Eis De jaarlijkse stremmingen als gevolg van ongepland onderhoud aan sluizen op HTA bedragen minder dan 24 uren in beheerd areaal 100 % van de vaarwegmarkeringen voldoen aan de SIGNI-normen t.en regelgeving Wet.3.4. De niet primaire waterkeringen voldoen ook aan de norm dat de geboden veiligheid tegen overstroming gelijk of hoger is dan deze bij aanvang contractjaar was.5% met per keer een maximale duur van 4 uur.3. aanleginrichting lengte 260 m1 * Bron Vervangingswaarden Kunstwerken 2001/ 2002 Servicelevels en gebruikseisen Functie HVWN.

Installaties 36 mnd Gebouwen 36 mnd Werkplekken 36 mnd Klimaat 36 mnd Groenvoorzieningen Bomen VTA rapportage (prestatieeis groenbeheerplan) 12 mnd Oevers Visuele inspectie 6 mnd NVO's en WUP Visuele inspectie 6 mnd Verhardingen Asfalt 24 mnd klinker 24 mnd beton 24 mnd tegel 24 mnd grasbeton 24 mnd Civiel steenzettingen oevers 24 mnd steenbestortingen 24 mnd damwanden 24 mnd gordingen 24 mnd remming.en puntdeuren (beweging / afdichting) 2 mnd Noodstroombedrijf 2 mnd Brandblusinstallaties 2 mnd *1 deze lijst is niet specifiek gemaakt voor de Marijkesluis *2 specifiek voor de Marijkesluis Toestandsinspectie onderdeel *1 electrotechnische installaties NEN3140 Subdeel *1 Eerstvolgende inspectie *2 2012 2015 2011 2011 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Pagina 7 van 7 . installaties 24 mnd Reinheid objecten (technische ruimten en machinekamers) 12 mnd Verlichtingsinstallaties 12 mnd Scheepvaartverkeersbeseining 12 mnd PLC installaties (uitlezing meldingen op afstand) 1 mnd CCTV installaties 12 mnd Afstandbedieningen bruggen en gemalen 12 mnd No-breakinstallaties 12 mnd Noodstroominstallaties 12 mnd Sluisradarinstallaties (buiten VAR) 12 mnd Liftinstallaties 12 mnd Rolhekken 12 mnd PBS (persoonlijk beveiligingssysteem) 12 mnd Luchtdrooginstallaties (klimaat machinekamers duwvaartsluizen) 12 mnd Gebouwinstallaties Airco /CV 12 mnd Brandmeldcentrales 12 mnd Deuropeners / intercom 12 mnd Weerstations 12 mnd HBO tanks 12 mnd Staalkabels (evenwichts-.en geleidewerken 24 mnd bodembeschermingen sluizen en ligplaatsen 24 mnd bodempeilingen 24 mnd Periodieke functioneringsinspecties objecten proefsluiting keerschuif MKS 2 mnd beweegbare bruggen 2 mnd Hef.PPU IHP Marijkesluis v 15-12-09. noodbedieningen 12 mnd Smering en olieniveau's mechanische aandrijvingen 1-3-6-12 mnd Trillingsmeting en analyse 12 mnd Dieselmotoren 24 mnd infraroodmeting L.xls Meerjarenplanning toestandsinspecties Frequentie 60 mnd visuele inspectie en afstellingen eindschakelaars 12 mnd Conditiemeting (NEN2767 voor infrastructuur) 60 mnd hydraulische installaties 12 mnd Kranen en takels 12 mnd Olie en vetbemonstering 12 mnd analyse olie en vetbemonstering 12 mnd Werktuigbouwkundige installaties bv.S. hijskabels en vangnetten) afstelling en onderhoudstoestand 12 mnd keuring kwaliteit NEN3233 12 mnd Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E inspecties) LS.