Bodor Anikó

VAJDASÁGI MAGYAR NÉPDALOK III.

FORUM

A sorozat eddigi kötetei: Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok, lírai dalok (katonadalok, a hétköznap dalai, szerelmi, tréfás és egyéb dalok), Újvidék, 1997 Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok II. (balladák, betyár- és pásztordalok), Újvidék, 1999

Kottagrafika Bordás Szilárd

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Mûvelõdési Titkárság támogatta

Bodor Anikó

VAJDASÁGI MAGYAR NÉPDALOK III.
Párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok

Forum Könyvkiadó, Újvidék Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ, Zenta

© Bodor Anikó, 2003

ELÕSZÓ

A Vajdasági magyar népdalok címû négy kötetre tervezett sorozat célja elsõsorban, hogy a vajdasági tarka eredetû magyar népesség népdalkincsének színe-javát a közmûvelõdéssel megismertesse a közel fél évszázada folyó népzenei gyûjtések és a Zentai Múzeum keretében pár éve létrejött népzenei archívum alapján. A sorozat I. és II. kötete (Lírai dalok és Balladák, betyár- és pásztordalok) már megjelent nyomtatásban, sõt, a balladákhoz, betyár- és pásztordalokhoz lehetõségünk nyílt hangzó anyagot is mellékelni két hangkazetta formájában. A most közlésre elkészült III. kötet párosítókat, lakodalmas szokásdalokat és szerelmi dalokat tartalmaz. A párosítók mûfaját a Vajdaságban már csak viszonylag kevés változat képviseli. A mûfaj eltûnõben van, de hajdani gazdagságának szép példáit õrzik a gyûjtések. A lakodalmasok száma bõségesebb, de ezek a szokásdalok, mint a nyelvterület nagy részén általában, már csaknem egészen elvesztették szertartásos jellegüket. Az itt szereplõ szerelmi dalok a sorozat I. kötetében közzétett szerelmi daloktól annyiban különböznek, hogy a népzenei gyakorlatban, lakodalmas funkcióban is elõfordulnak vagy elõfordultak. Köztük és a szertartásos funkcióban szereplõ lakodalmas lírai dalok között nincs lényeges különbség sem mûfajban, sem szerkezetben, funkciójukat egyes vidékeink szokásrendje szabja meg. Az emberélet fordulóihoz kötõdõ vajdasági népszokások élete közel sem egyformán eleven különbözõ tájainkon. Leggazdagabb az al-dunai székelyek és a bácskai Duna mente lakodalmas dalanyaga, de más vidékeinkrõl is kerültek elõ meglepõ régiségek. Kihalófélben lévõ zenefolklórunk legsérülékenyebb része a népi elõadás. A teljesebb megismerés érdekében ehhez a kötethez is készítettünk hangzó mellékleteket stílusos népi elõadásban (CD formájában). Népzenekedvelõ ifjúságunk számára ezek jelentik a hangzó élményt, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a dalokat hiteles népi hangvétellel szólaltassák meg. A hangzó élmény nélküli, kottapapírról megszólaltatott dalok a népzenében stílusidegen elemek alkalmazásának buktatóit rejtik, csakúgy, mint az önkényes, hiteltelen tolmácsolásét. A kötet anyaga bizonyára meglepetést okoz a mai hagyományos lakodalmak dalainak és a lakodalmas „muskátli” zenekarok repertoárjának ismeretében. Különösen a gazdag hagyományaikról híres tájegységeink dalai sínylették meg az idõ változásait. Régi lakodalmasaink többsége, sajnos, ma már nem gyûjthetõ, de önismeretre törekvõ ifjúságunk és hagyományápoló mozgalmaink sokat tehetnek azért, hogy örökre el ne némuljanak. Harmadik kötetünk anyaga 600 körüli változatot, ebbõl 226 dallamot, 20 võfélyrigmust és 54 kurjantást közöl.

5

BEVEZETÕ

Kötetünk ezúttal olyan szokások dalait mutatja be, melyek az emberélet egyik legjelesebb fordulójához, a párválasztáshoz és a házasságkötéshez kapcsolódnak: párosítókat és lakodalmasokat. Alkalomhoz kötött dalok csoportját képviseli mind a kettõ, régebben csak bizonyos alkalmakkor hangzottak el, ezért szertartásos jellegûek. A párosítók ilyen fajta jellege többé-kevésbé megmaradt. A lakodalmi rítusénekek száma azonban már igencsak megfogyatkozott. Mindkét szokás dalos szokás. Különösen a lakodalom, ami még manapság is a legjelentõsebb mulatási alkalom. A többé-kevésbé sajátos szokásdalok mellett, itt sor kerül a résztvevõk szinte teljes dalrepertoárjára, hangszeres zenéjére és táncára. Nálunk egyik mûfajt sem gyûjtötték, azaz külön a mûfajokra irányuló módszeres gyûjtés nem folyt. A népzenei gyûjtésekbõl ennek ellenére elég gazdag anyag maradt ránk. A pár éve létesült Vajdasági magyar népzenei archívum lehetõvé teszi, hogy népzenekutatásunkat megalapozó gyûjtõink anyaga mellett számos amatõr gyûjtéshez is hozzájussunk, így a dalok segítségével mozaikszerûen összeáll a kép a hajdani lakodalmak zenei anyagáról. Lakodalmi ünnepség leírását dallammal együtt csak egyetlenegyet tettek közzé Horgosról még 1942-ben, a Kalangya nevû folyóiratban. A tízoldalas híradás Hegedûs László tollából származik, aki a falu orvosa volt abban az idõben.1 A mellékelt hét kottapélda Kiss Lajos népzenekutatótól, legjelesebb gyûjtõnktõl származik. A cikk bevezetõje így hangzik: „A horgosi lakodalom leírásánál tapasztalatainkon kívül fõként Krekuska György tizenkilenc éves horgosi elsõ võfény elõadására támaszkodtunk. A dallamokat, ugyancsak Krekuska György elõadásából Kiss Lajos jegyezte le. A közölt dallamok az újabb generáció új népdalstílusához tartozó dallamok. Igen keményvágású, õsi, jórészt ötfokú fordulatokkal telt dallamok ezek, pattogó, élénk táncritmussal. Még ha lassúbb tempóban, »hallgatónak« éneklik is, keresztül érzik rajtuk a tánc ritmusa.” Ezzel a nálunk közölt lakodalmi dalok sora be is zárult hosszabb idõre, legalábbis a Vajdaságban. A magyarországi Magyar Népzene Tára sorozat Lakodalom (MNT III/A B) és Párosítók (MNT IV) címû köteteiben azonban Kiss Lajos 1938-tól nálunk végzett gyûjtõmunkájának eredményei napvilágot láttak.2 Sajnálatos, hogy a lakodalom zenei anyagához szorosan kapcsolódó hangszeres zenét és táncokat nem kutatták érdemben, legfeljebb szórványosan.3 Ez a mulasztás már aligha tehetõ jóvá napjainkban.
Hegedûs: Horgosi lakodalom. Kalangya, 1942. jan.–febr. 31–41. lap. Idézet a 31. lapról. Lásd az irodalomjegyzéket. Az MNT megfelelõ köteteinek helységnévmutatója segítségével könnyen megtalálható a ránk vonatkozó szokásanyag. 3 Debeljak, Margerita–Ilijin, Milica: Maðarske narodne igre iz Vojvodine. Novi Sad, 1953. Táncközlések Gombosról, Doroszlóról, Bácskertesrõl és Horgosról a bokrétamozgalom kapcsán. Az MTA Zenetudományi Intézet Népáncosztályán található még egy tízpercnyi filmfelvétel is, melyet az 1970-es évek elején készítettek a becsei tanyavilágban, Dreán.
1 2

6

Lakodalmi szokásokkal foglalkozó néprajzi jellegû munkák azért születtek. Ilyenek Jung Károly, Borús Rózsa és Kovács Endre gombosi, topolyai és doroszlói népszokásokat leíró munkái és még néhány kisebb-nagyobb tanulmány, amely a lakodalmi szokások egy kiragadott mozzanatát tárgyalja, mint pl. a hajnali mosdatás, vagy néphit szempontjából közelíti meg a témát, esetleg egyes lakodalmi mûfajokat mutat be, mint a kurjantók és a võfélyrigmusok. Természetszerûleg, ezek a közlemények legfeljebb csak utalnak a lakodalmi dalokra, azoknak is csak a szövegére.4

A vajdasági párosítók és lakodalmi dalok jellemzõi
A magyar népzene mai állapotára az a tényállás érvényes, hogy dallam- és szövegmûfaj között alig van, vagy nincs is kapcsolat. Egy-egy dallamra több különféle szöveget énekelnek, melyek gyakran különféle mûfajokba tartoznak. Ugyanakkor azonos szövegek több különféle dallamon is megszólalnak. A kapcsolat szorosabb a párosítók esetében, mivel itt találkozunk leginkább tipikus párosító népdalokkal, melyek csak, vagy az esetek nagy többségében párosítókként hangzanak el (pl. 1–14. sz.). Lakodalmi dalainkra ez a viszony már nem jellemzõ, a dallamok szertartásos jellege nálunk úgyszólván teljesen elveszett. A szöveg határozza meg, hogy odaillenek-e a lakodalmi szokások egyes mozzanataihoz. A ma divatos dalok ezt tanúsítják is. Esküvõre menet leginkább egy közkeletûvé vált katonadalt énekelnek mûdallamon Akkor szép a magyar lány, mikor koszorú van a haján kezdettel. A menyasszonyi induló régi szertartásos dala helyett Móra István–Hoppe Rezsõ szerzeménye szólal meg, a Lakodalom van a mi utcánkban kezdetû. Az újasszony- vagy menyaszszonytánc „szertartásossá” vált dala egy 19. századi hangszeres fogantatású, kirívóan népdalszerûtlen képzõdmény, a Jaj, de csinos menyecske lesz ebbõl a lányból, kerek kontyot csinálunk a hajából kezdettel. És még sorolhatnánk. Ez az anyag azonban kívül esik a zenefolklór tárgykörén. A folyamat valószínûleg régebben is így zajlott, mert a rítusénekek nagy része jövevény dallam, de ezeket az idõk folyamán a népi gyakorlat saját képére formálta, hagyományba illõvé alakultak. A magyar lakodalmi dalállomány egészére is nagyjából ugyanez az észrevétel érvényes, azzal a különbséggel, hogy a nyelvterület bizonyos tájegységein élnek, vagy a gyûjtések idején még éltek rituális énekek is. Kötetünk dallamaira a magyar népzene általános jellemzõi érvényesek, akár eredet és kor szerint, akár a lakodalom költészetének változatos mûfajai szempontjából tekintjük. Elõfordulnak benne kötetlen szerkezetek, mint az ütempár és a recitativ5 és strofikus dalok, melyek jobbára négysoros versszakokból építkeznek, de a sorok száma rendhagyóan több vagy kevesebb is lehet (5-6, vagy 3 sor, nagyon ritkán 2 sor). A strofikus dalokat kor és eredet szerint szokásos felosztani régi stílusra, új stílusra és jövevény rétegre (vegyes osztály). A régi stílus (A osztály) népzenénk õsrétegét, vagy annak szellemében keletkezett fejleményeket képviseli. Ennek a honfoglalás elõtti örökségnek nagyjából két rétege különböztethetõ meg: egy

4

5

Lásd az irodalomjegyzéket: Jung Károly: Az emberélet fordulói, 1978 Borús Rózsa: Topolyai népszokások, 1981 Kovács Endre: Bölcsõtõl a koporsóig, 1988 Jung Károly: A lakodalmi hajnali mosdatás kérdéséhez, 1992 Tóth Ferenc: Néphit és népszokások rendszere Ürményházán a szerelemtõl a keresztelõig, 1975 Matijevics Lajos: Vajdasági sirató-paródiaszövegek, 1973 Sinkovits Ferenc: Csantavéri falusi lakodalom a kurjantók tükrében, 1974 Borús Rózsa: Bácskai lakodalmasok, 1998 Ütempáros szerkezet: 86., 88., 89. sz., ill. ehhez hasonló a Katekizmusi ének, 81. sz. Recitativ a 152–155. sz.

7

ötfokú, nagy terjedelmû, ereszkedõ vonalú kvintváltó ótörök réteg, és egy kis lépésekben mozgó diatonikus, szintén ereszkedõ vonalú ugor réteg (az ún. ugor-ereszkedõk vagy sirató stílus csoportja).6 Az új stílus (B osztály) népzenénk legfiatalabb rétege. Ennek a stílusnak is elkülönül két csoportja: egy régebbi, kis szótagszámú, kisebb hangterjedelmû, és egy magasabb szótagszámú, nagy hangterjedelmû csoport, a tulajdonképpeni új stílus, amely a 19. század 80-as éveiben „robbant” ki az új társadalmi viszonyok kifejezõjeként a régi zenei örökség és az idegen hatások szerves eggyéolvasztásával.7 Ez a stílus a párosítók között nem szerepel. A jövevény réteg (C osztály) népzenénknek olyan dalait képviseli, melyek idegenbõl vagy mûzenébõl honosodtak meg és hasonultak többé-kevésbé a hagyomány törzsrétegéhez. Ezek kisebb alcsoportokat képeznek, mint pl. a Rákóczi-dallamkör, a fríg szextre épített hangkészletek, a dúrkvintváltók, a szaffikus formák, a refrénes formák, a kupolaszerû dallamvonalak és a modern dúr-hexachord dallamok stb.8 A párosítók javarészt ebbõl az osztályból toborozzák dallamaikat, hasonlóképpen a lakodalom alkalmi dalai vacsora közben, a menyasszonytánc és a hajnali mosdatás dallamai, továbbá a táncdallamok tetemes hányada. A lakodalom költészete mûfajok szempontjából is elég színes. Rítusénekek, lírai dalok, siratóénekek, oktató- és vallásos énekek, rigmusok, kurjantások, prózában mondott köszöntõk, találós kérdések, dramatizált alakoskodások stb. tartoznak ebbe a tárgykörbe. A rítusénekek a lakodalom egyes mozzanatait kísérik, szinte illusztrálják. Ebbe a kategóriába tartoznak a bukovinai menyaszszonybúcsúzók (57–58. sz.), a menyasszonyi induló (62–63. sz.), a bukovinai menyasszonykísérõk (65–66. sz.), a bácskertesi menyasszonyfektetõ rítusában a kikérés táncra (94. sz.), a bukovinai kontyolási dalok és táncok (102–104. sz.), a paródiává vált doroszlói újasszony-bemutató (105. sz.), a bácskertesi hajnali mosdatás (113. sz.) és a bukovinai vendégküldõk (114–115. sz.). Valamennyi az al-dunai székelyek és a bácskai Duna mente hagyományait képviseli, kivételt képez a hajdan általánosan ismert menyasszonyi induló (62–63. sz.). Néhány ének valamikori szertartásos mivoltát csupán feltételezhetjük szövege és dallama alapján (pl. 22., 22 j., 56. sz., és a szentmihályi menyasszony-búcsúztató hangszeres zenekari dallama, 61. sz.).

Vajdasági népzenei dialektusok
Vajdaság magyarsága eredetében igencsak tarka képet mutat. A vidék magyarsága a török megszállás alatt szinte teljesen kipusztult. A török leverése után, mint osztrák kincstári birtokra, nagy számban költöztettek ide németeket, így a magyarok újratelepítése csak az 1700-as évek közepétõl folyt Magyarország szinte minden megyéjébõl. A Duna mellékére és a Szerémségbe dunántúli telepesek érkeztek, de Bácskertes lakóinak egy része a felföldi Nyitra megyébõl származik. A Duna

6 Az

ótörök csoport képviselõi, pl. 57., 64., 72., 111–112., 121., 175., 213–219. sz., de még sorolhatnánk, mert ez a csoport igen népes. Az ugor-ereszkedõk száma kevesebb, pl. 16., 22 j., 46–47., 61., 76., 100., 102–103., 105. sz., de ez sem kimerítõ felsorolás. 7 Az új stílus archaikus példái: 42., 55., 123–124., 131., 223. sz. A kifejlett új stílus példái a lakodalmi menetdalok túlnyomó többsége. A legnagyobb, 12 hangot bejáró kivételes terjedelem ugyan nem fordul elõ közöttük, de 11 hanglépcsõt jár be, pl. a 21., 138., 146. sz. 8 Néhány képviselõjüket felsoroljuk. A Rákóczi-dallamkörbe tartoznak, pl. 10–12., részben a 49–50., 89., 113. sz. Fríg szext vázra épült a 101. és 104. sz., dúr kvintváltó a 33. sz. és dúr kvintváltó alakban is él a menyasszonytáncra-kikérõ féldallam is, a 94. sz. Szaffikus formák, pl. a 8–14., a 156–158. és a 200–202. sz., kupolaszerû dallamvonalat ír le a 110. és a 129–130. sz. Modern dúr-hexachord dallamok a Katekizmusi ének és a Kánai menyegzõ éneke, 81–82. sz. stb.

8

menti Bácskertes, Doroszló és Gombos a mai napig õrzi népviseletét. A bácskai magyarok fõként a Jászságról, Palócföldrõl, Nagy- és Kiskunságról érkeztek. A bánáti dohányosok Szeged és vidékének kirajzásai, de a Felvidékrõl is sokan költöztek ide. Az Al-Duna szabályozásának munkálataira települt három bukovinai falu az 1880-as évek elején Pancsova környékére. Közös származásuk tudata és székely nyelvjárásuk ma is eleven. Ez a tarka eredet régi népzenéjükön is megmutatkozik, bár a bácskai Duna mente és az Al-Duna kivételével a vajdasági magyarság mára már többé-kevésbé „polgárosult”, miután régi hagyományaihoz nem ragaszkodott olyan szívósan, mint az al-dunaiak és a bácskai Duna mentiek saját hagyományaik bizonyos részeihez. Vajdaság zenefolklórjában a magyar nyelvterület egészére érvényes öt népzenei dialektus közül három is megtalálható: a dunántúli, az alföldi és az erdélyi. Ez a tagoltság csak a régi réteg dallamaiban érvényesül, tehát manapság már egyre kevésbé. A Dunántúl stílusjegyei és dallamtípusai a bácskai Duna mentén tapasztalhatók, és részben a Szerémségben, de innen kevés az adatunk. Legjellemzõbb közös vonás a lánykarikázók megléte, a doroszlói csiraj és a gombosi tüsköm (213–226. sz.). A Széles a Duna kezdetû párosítók fríg alakja is csak itt fordul elõ (és Szerémségben, 10–12. sz.). A fríg hajlam a Zúg az erdõ párosítótípus változataiban is felbukkan (4. sz.). Gomboson került elõ egyetlen változata egy olyan menyasszonykísérõnek (64. sz.), mely a 19. században népszerû táncdalként élt, de mostanra már elég kevés gyûjtött példánya maradt, az is fõként a Duna menti Dávodon, Gombostól északra. Maga a dallam egyik népszerû ugrósunk (175. sz.) negyedessé szélesített változata. Csak a Duna mentére jellemzõ típus a Kurta farkú fecske kezdetû dal (111–112. sz.). Hosszú ideig úgy tartották nyilván, mint kizárólag bácskertesit. Újabban Doroszlóról is elõkerült a bácskertesitõl eltérõ szöveggel. Ugyancsak itt talált ritkaság a doroszlói újasszony-bemutató paródia (105. sz.). Az ugor-ereszkedõk csoportjába tartozó felezõ tizenkettes parlando dallam típusa két egymástól távol esõ területen jelentkezik: Székelyföldön és az Alföldön. Közeli változatát Baranyában lakodalmas menyasszonysiratóként énekelték a doroszlóival rokon szöveggel. A doroszlói paródia dallama 6 szótagos lekerekedett kis egész forma. A Duna mentén ismert mind 12, mind 6 szótagos alakja balladás szövegekkel. Mint tudjuk, a bácskertesiek egy része az északi Nyitra megyébõl települt. Népdalaik azonban inkább dunántúli vonásokat viselnek, de a Duna menti tájegység sajátos színfoltját képviselik. Az északi eredetet dalhagyományukban nem sikerült megragadni. A Rákóczi-nóta rokonságába tartozik a hajnali mosdatás kihalt szokásának megmaradt dallama (113. sz.), ez egyedül Bácskertesen került elõ. A menyasszonyfektetés szertartásai közül a kikérés táncra szintén kizárólag náluk bukkan fel (94. sz.). Ennek rítuséneke egy dúr kvintváltó dallam alsó fele, lehetséges, hogy a bácskertesiek északi eredetének zenei emléke. A dallam a nyelvterület északi sávjában fordul elõ Nyitrától Beregig, mint a menyasszonyfektetés jellemzõ szertartásos éneke, akár négysoros, akár kétsoros alakban. Még egy furcsa régiség van náluk jelen a ma már csak színpadon táncolt sámlis tánc kísérõdallamában, egy 16. század végi gyûjteményben felbukkanó Heiducken Dantz nevû hangszeres eredetû dallam (159. sz.). A bácskai Duna mente a dunántúli jelleg mellett az alföldi dialektussal is rokon. Ennek nyilvánvaló jele az új stílusú dalok ismeretének nagy mennyisége. Még egy sajátsága ennek a tájegységnek az erõs vonzódás a népies mûdalok és nóták világához. Az Alföld stílusjegyei érvényesek nálunk legáltalánosabban. Vajdaság magyarságának tetemes része mára már viszonylag egységesen ebbe a dialektusba tartozik. Különféle eredetû örökségük olykor töredékekben még itt-ott fellelhetõ (pl. a palócoknál és északkeleten honos 51. sz.). Az Alföld földrajzilag is, az új befogadására is egyaránt nyitott terület. Ez az új stílus birodalma. Itt csendülnek fel az új stílus egészséges, szép példái romlatlan, stílusos elõadásban. Nagy hátrány az egységesnek tekintett terület anyagismerete szempontjából, hogy Közép- és Dél-Bácskában, ugyanígy Közép- és Dél-Bánátban sok a népzeneileg feltáratlan „fehér folt”. Azért errõl a tájegységrõl is ke9

rültek elõ sajátos típusok. Ilyen a dél-alföldi ugrósok egyik jellemzõ táncdallama (204–208. sz.), melynek egyre több változatát ismerhetjük meg. Elterjedtsége elég nagy területet befed, a Duna mentén is gyûjtötték, de leggazdagabb lelõhelye északon van, a Tisza mindkét oldalán. Sokféle szöveggel fordul elõ, fõleg mint tréfás táncnóta. Ritmikailag is többarcú: szinkópás ugrós, elnyújtott sorvégi szinkópával csárdás, negyedekbe augmentáltan lassú csárdás, végül tánclüktetés nélküli parlando-rubato. Ugyancsak népes változatkörrel képviseli ezt a térséget egy szaffikus formájú, pajzán szövegû ugrós (200–202. sz.), melyet fõként dunántúlinak tartanak. Csak Észak-Bánátból ismertük meg azt az archaikus dallamot, melyre a menyasszony-búcsúztatók és menetdalok régebbi versét, a Jól meggondold, kislány kezdetût éneklik (22. sz.). Egyedi adat a magyarszentmihályi menyaszszony-búcsúztató rigmus zenekari kíséretben megszólaló dallam is (61. sz.). Ez a felezõ tizenkettes parlando a Duna mentén is feltûnik (6 szótagosra lekerekedett kis egész formában újasszonybemutató-paródiaként 105. sz.), mint fentebb már említettük. Egyik jelentõs ugor-ereszkedõ típusunk, leggazdagabb lelõhelye Észak-Bánát, de hajdanán elterjedtebb lehetett, mert Közép-Bácskából is gyûjtötték. Érdekes színfolt még a szintén egyedi csantavéri võlegénycsúfoló is (54. sz.). Háromsoros, rendhagyó formájú ugyan, de felezõ tizenkettes parlando lévén ennek a dallamkörnek hajdani lakodalmi jelentõségét látszik igazolni. Csak Dél-Bánátban, Torontálvásárhelyen gyûjtötték nálunk a középkori volta dallamra énekelt Legényválogató dalt (75. sz.). Erdély népzene-dialektusába a vajdasági, al-dunai székelyek tartoznak. Saját dialektusuk legtöbb típusát õk õrizték meg legjobban. A lakodalom egyes mozzanataihoz kapcsolódó dalok közül a menyasszonybúcsúzók (57–58. sz.), a menyasszonykísérõk (65–66. sz.), a kontyolási dalok és táncok (101–104. sz.) és a vendégküldõk (114–115. sz.) csak a bukovinaiakra jellemzõk. A menyasszonykísérõk-menyasszonycsúfolók (65–66. sz.) drm dallammag körül mozgó hangkészlete az ún. zsoltártípus régi, nemzetek feletti örökségének feszes lüktetésû példái, amit nálunk csak az aldunaiaknál találhatunk meg. Az egyik „legbukovinaibb” dallamon éneklik házasságról moralizáló dalukat a lakodalom alkalmi dalai között (76. sz.). Ez az egyik legtöbbet megszólaló dallamuk különféle szövegekkel, fõleg keservesekkel. Õk õrizték meg legtöbb változatát a sirató stílus egyik feszes táncdallá stilizálódott alakjának (46–47. sz.) amelyre a paptánc második táncát járják silladri vagy csoszogtatós tánc néven. Rájuk jellemzõ továbbá a kanásztáncritmusú olájos magasjárású változata, a vornyiktánc leggyakoribb dallama (170–172. sz.). Székely dallamtípusok továbbá az Én ültettem a rózsafát és az Édesanyám mondta nékem kezdetû lakodalmas vonatkozású dalok (119–120. sz.), továbbá egy 7 szótagos dudanóta táncdallam (192. sz.). A bukovinaiak hagyományos táncéletében az idegenes elemeknek már sokkal nagyobb a jelentõsége, mint a régi székely táncoknak. A 19. századi németes-polgári divattáncokat vallják sajátjuknak, mint a Hétfélés nevû ciklus is. Ezek annak idején bukovinai németek és lengyelek közvetítésével terjedtek. A régi székely anyag már csak töredékes, megkopott formában volt hozzáférhetõ a gyûjtések számára. A székely anyag maradványai a lakodalmi 6/8-os nõi körtáncok, a kontyolók, melyek dallamai alkalmazkodó ritmusú dudanóták (102–104. sz.), és a szóló és páros formában hajdan egyaránt táncolt silladri (46–48. sz.). A mai al-dunai hagyományápoló tánccsoportok hevesen tiltakoznak az ellen, hogy a silladrit valaha is táncolták volna.

A közreadás szempontjai
Jelenlegi gyûjteményünk a vajdasági párosítók és lakodalmi dalok pillanatnyilag valamilyen formában hozzáférhetõ dalanyagát tartalmazza. Egy részük már megjelent kiadványokból, más részük a Vajdasági magyar népzenei archívum gépi felvételeibõl, elenyészõ részük pedig kéziratból származik. A kötet alapjául a Magyar Népzene Tára sorozat Lakodalom és Párosítók címû kötetei (MNT III/A, B és MNT IV.) szolgáltak. A kötet tehát két fõ részre oszlik: I. Párosítók (1–19. sz.) és II. Lakodalmasok (20–226. sz.). 10

I. A párosítók vajdasági példái egyértelmûen a mûfajt képviselik, csoportjuk viszonylag könynyen behatárolható. Néhányat kihagytunk a közlésbõl, részint, mert dallamuk annyira idegen, hogy terjesztésre érdemtelen, részint, mert ún. revival (iskola, rádió, gramofon útján visszatanult) példákat képviselnek, részint, mert a summásdalokkal, betyárdalokkal vagy katonadalokkal annyira öszszekeveredtek, hogy párosító mivoltuk már kétséges. Az ilyenek száma azonban elenyészõ. Ez a mûfaj már úgyszólván kihaltnak tekinthetõ, de szerencsére a gyûjtések sokat megõriztek belõle az utókor számára. II. A lakodalom máig élõ szokás, a zenés mulatságok legjelentõsebbike. A szokásokhoz kapcsolódó dalok oroszlánrésze már elvesztette sajátos szertartásos jellegét, mint ahogy maguk a szokások is nagyobbára elvesztek. A tapasztalható változások kétfélék. Egyrészt a rituális mozzanatokhoz népzeneidegen alkotások igyekeznek kapcsolódni, másrészt a lakodalmi alkalmazású hagyományos dalok jellege többé nem szertartásos, hanem egyszerûen csak szerelmi, lírai dal. Hegedûs László horgosi lakodalmas dalai közül valamennyi ilyen már 1942-ben: egyszerûen csak a lakodalom néhány epizódjában felhangzó lírai népdalok. Voltaképpen még szövegeikben sem kapcsolódnak ahhoz a mozzanathoz, amelyben éneklik õket. Néhányuk kötetünkben is szerepel (20., 38., 137. sz.), a többi már zömmel napvilágot látott katona- és lírai dalként a Vajdasági magyar népdalok I. kötetében (VMND I: 21., 139., 146. sz.), egy pedig egy régebbi kiadványban (Tiszából: 144. sz.). (Kiss Lajos horgosi kötetében valamennyi szerepel. HN: 91., 93., 115., 130., 138., 143., 152. sz.) A népzeneidegen dalokkal nem foglalkozunk, mert a hagyomány keretén zömmel kívül esnek. A hagyományos lírai dalok lakodalmas mivoltának eldöntése már komolyabb gondot jelentett. A rítusénekekhez hasonlóan, melyek úgyszólván illusztrálják azt a mozzanatot, amelyhez szegõdtek, a lakodalmas vonatkozású lírai daloknál is elsõdlegesen a szöveg a meghatározó. Elvben olyan dalokra támaszkodtunk, melyeknek lakodalmas szerepe a gyûjtésekbõl vagy saját tapasztalatainkból ismert. Szövegváltozataikat is figyelembe vettük, még ha ezek lakodalmas funkciója ismeretlen volt is. Ezenkívül olyan dalokat vettünk tekintetbe még, melyek hagyományos dallamához valamilyen lakodalmas vonatkozású szöveg is kapcsolódik néhány, vagy csak egyetlen versszak erejéig. Nemritkán a strófa egy-egy részletében jelentkezik csupán lakodalmi vonatkozás. Az ilyen dalok zöme új stílusú, de a hagyományos dallamok egyéb rétegeiben is akad belõlük bõven. Általános jellemzõjük, hogy egy-egy népszerû dallamhoz önmagukban is önálló lírai versszakok egész sokasága fûzõdik, melyek tartalmilag nem is feltétlen kívánkoznak egybe, inkább csak hangulatilag, érzelmileg rokonok, sokszor még ennél is lazább a kapcsolatuk, vagy nincs is. Egy bizonyos dallammal felhangzó szövegek összességét nem is szokás egy dalként énekelni. Ritka eset, ha a strófák sorrendje nem változtatható, mert mondanivalójuk logikailag is egybetartozik (pl. a 182. sz.). Ezek alapján nem is furcsa, ha lakodalmi vonatkozású dalaink közül nem egynek katonadal szövegei is vannak, sõt, némelyikük egyenesen katonadalként közismert. A menyegzõi szertartások dalainak teljesebb megértése céljából, bevezetõül vázlatosan áttekintjük a zenével kapcsolatos lakodalmi szokások egészét. A szokások zenei anyagát a Népzene Tára lakodalmas kötete alapján két fõ részre osztottuk: egy „szertartásos” és egy szórakoztató részre. A szertartásos tömböt tovább tagoltuk alfejezetekre: 1. A lakodalom egyes mozzanataihoz kapcsolódó dalok és táncok (20–118. sz.) és 2. Egyéb lakodalmi dalok (119–146. sz.). A szórakoztató anyagot úgyszintén két fejezetre osztottuk: 3. Lakodalmas játékok, szórakoztató táncos társasjátékok (147–169. sz.) és 4. Egyéb tréfás dalok és táncok, karikázók (170–226. sz.). 1. A lakodalom egyes mozzanataihoz helyeztük el az olyan dalokat, melyeknek szerepe a gyûjtésekbõl ismert. A bukovinai paptáncok kivételével egészen a menyasszony-búcsúztatásig szinte kizárólag új stílusú lírai dalok tömegével találkoztunk. Ráadásul ezek lakodalmi szerepe sem határozható meg pontosan, csak annyira, hogy „lakodalmas”. Zömmel a menetdalok közé kerültek. A menetdaloknak nincsenek szigorúbb szertartásos követelményei. A szövegek, illetve vonatkozó strófá11

függetlenül dallamaik régi vagy új stílusú mivoltától. Néhány dallamnak van többféle különbözõ szerepkörbe illõ strófája is. sz. de a dallamok hagyományosságára is ügyeltünk. menyasszonykísérõ. gyöngyvirágom kezdetû ének képviselõi (156–158. Az ábécé betûit használjuk a võfélyverseknél és kurjantásoknál is.). vasaltatni akarom. A csiraj és tüsköm még élnek ugyan. amennyiben nálunk is megtalálhatók. A lakodalom szórakoztató anyagát a lakodalmas játékok. A mûdaloktól. A szórakozás jóval szervezetlenebbül folyik.). Kivételt a katonaszövegekkel tettünk. és sokan sokféle szöveggel énekelnek még ma is. Az egyéb lakodalmi dalok fejezetébe kerültek mindazok – a fent említett tapasztalatok logikája alapján – lakodalmas vonatkozásúnak tartható lírai szövegek. a versszakokban dõlt betûvel. de dallamaik már zömmel hagyományidegen vagy perifériális értékek. Így teszünk akkor is. 95–99. menyasszonytánc vagy újasszonytánc és vendégküldõ (59. Az ismert funkciójú változatok bizonyos „lakodalmas szövegmotívum-csoportokat” hoztak létre. Ezenfelül sokuknak van lakodalmas vonatkozású szövege is. mert ezek közlése már túlzottan felhígítaná a kötet anyagát. A dallamokkal elõforduló valamennyi lírai versszakot is ide csatoltuk. Válogatásunkat elsõsorban a lakodalmi funkció és a szöveg határozta meg. 2. de az ábécé betûivel látjuk el. Ma már alig akad valaki.).) hasonlóképpen (pl. de nagyobb szövegeltérés esetén a szövegeket külön. A lakodalmi mulatságoknak ezek a fajtái ma már úgyis a múlté. 117. Az itt elõforduló mûfajok közül. a menyasszonybúcsúzó. szövegben is jelöljük. Ilyen esetben dönteni kellett. Nem haszontalan minél többet megismerni belõlük. A fejezetbe külön csoportot képviselnek a Duna menti karikázók.). terjedelmük nem több egy strófánál. A táncok kihalásával a dallamok is lassan pusztulásra ítéltek. Ilyenek pl. A sok strófa a dallamok népszerûségét tanúsítja. Ez a tény a hagyomány elevenségérõl tanúskodik. sz. mint pl. sz. pl. vagy az egyéb mozzanatokban felbukkant „lakodalmas szövegmotívum-csoportokba” nem tartoznak. különösen az indulóknál (69-70.) elõfordul. Elfelejtett régi táncaink dallamai kerültek fõként az Egyéb tréfás dalok és táncok fejezetébe.. (A kottán számmal. A kottás dallamok és az ábécé betûivel számozott szövegeltéréseik mennyisége így öszszesen 300 strofikus. sz. minél többet igyekeztünk közölni.. sz. még a bukovinai újasszonytánc dalában és az egyéb lakodalmi dalok között (106. mint a menetdalok esetében. ha csak lehetett. sz. 4. 36. szórakoztató táncos társasjátékok képezik. és van saját szövegvonzáskörük (119–146. A menyasszony érkezésekor általában elhangzó divatos Édesanyám. sz. A változatokból igyekeztünk minél többet közölni.). de lakodalmas szerepük nagyon valószínû. A lakodalom egyes mozzanataiban szerepelnek idegenes dallamok. a Lányom. 3. liba. liba stb. mint pl. melyeket széles körben ismernek.. a Sej. sz. Az élõ hagyomány bizonyítéka a sok változat. melyek lakodalmi szerepe ismeretlen..). a menyasszony érkezése. az Új a kocsim.. A közlési eljárás itt is ugyanaz. 136–137. 4 ütempáros és 4 recitativ szerkezet. függetlenül attól.. Kötetünk 226 kottás dallamot tesz közzé. Vannak roppant népszerû dallamaink. a horgosiak felvirágozáskor énekelt lírai strófái (20. Itt csak a romlatlan karikázódallamokat közöljük. A hitelesség kedvéért közöljük ezeket is. 132–135. ha a szövegváltozat romlott vagy mûdallamon hangzik el. A menetdalokhoz hasonló jellegû dalok.. lányom. A strofikus dallamok kor és eredet szerint 12 . Ezeket egy helyre csoportosítottuk. mûdalos-idegenes képzõdményektõl eltekintettünk. A kisebb eltéréseket a kottán is. 67–68.) Kisebb dallameltérés. hogy tudunk-e lakodalmas szerepükrõl vagy egyéb funkciójukról. aki ismeri ezeket a játékokat és táncokat. amit az egyes dalok alatt szereplõ énekesnevek is tanúsítanak.ik logikája és az MNT-ben esetleg ritkán fellelhetõ szövegpárhuzamok alapján soroltuk õket az esküvõ elõtti vagy utáni mozzanatokba. Ugyanannak a dallamtípusnak nagyobb eltéréseket mutató változatait külön számmal látjuk el.. elõfordulnak még egyéb szertartások között is. a Szépen úszik a vadkácsa a vízen. 106–112. hogy a lakodalom melyik mozzanatához csatoljuk a dalt. a dal száma alatt ugyanazon számozással. 71–74. 118. Ezek is kialakítanak bizonyos „lakodalmas szövegmotívumcsoportokat”. adjon isten jó estét strófa (71–74. Ez a szám jóval több változatot takar.

). az al-dunai székelyek és a bánáti ö-zõ nyelvjárású tájegységek. a mai napig sok tájnyelve él. g1-re transzponáltuk. sz. a párosítók zöme. hol szabjunk határt a jelölésének. sz. Közülük kirí idegenszerûségével a bácskertesi menyasszonykísérõ (67. mint a vacsora alatt énekelt alkalmi dalok többsége. ami az írott szöveget fogadja el mindenekfelett mérvadónak. Ugyanakkor olyan közegben élünk. a régi stílus képviselõinek részvételi aránya igen jelentõs. sz. Örvendetes. mint pl. âlni = itt.) és a lósirató egyik vallásos ponyvadallama (150. melyeket a szövegrokonság kapcsán közöltünk.így oszlanak meg: a régi stílust vagy annak mintájára létrejött alakulatokat 104. hogy miért pont saját környezetünk tájnyelve akadályozza az irodalmi nyelv elsajátítását? Az irodalmi nyelv megtanításának feladata és a választékos kifejezõkészségre való nevelés még nem egyértelmû a népnyelv kiirtásával. Sajátságaikat csak röviden érintjük. Idegen dallamok elõfordulnak még olyan szövegekkel is. hogy papírközeli kiejtést takar. Miután a dalok közlésrendjét mûfaji és szövegszempontú elvek szabják meg. részint. Vajdaság tarka eredetû magyarságának. Többen sikeresen meg is birkóznak a követelményekkel. A magyar nyelvtanárok gyakran helytelenül üldözik ezeket. Csak a lakodalomban fordulnak elõ. it. Jellemzõik a magas a és mély á hangok (ãnyâm). A hiteles énekléshez tartozik a tájnyelv ízeinek életre keltése is. Távolabbi szöveghasonlóságokra szintén a jegyzetekben utalunk. 13 . a párosítók mûfajában nem. Pedig írásjeleink elégtelenségébõl adódóan élõ beszédünk számtalan árnyalatát képtelenek vagyunk jelölni. az utóbbi idõben tudatosan ápolják és õrzik saját nyelvjárásukat. (Mennyiségük összesen 10 db a közzétett dallamokon kívül. sz. Ahol nem jelöljük. Az új stílus zömmel hagyományos dallamokat vonultat fel. Mint a számok is mutatják. különösen a szóvégeken (pl. nemritkán a rokon versszakok is távol kerülnek egymástól. szerencsére. Érthetetlen. Az élõ beszéd a magyar nyelv „mekegõ” jellegét a gyakorlatban számos árnyalattal ellensúlyozza az e és é hangok közötti átmenetekkel. Ez természetesen nem kötelez az elõadás hangnemére. ahol az idegen nyelv ismerete elengedhetetlen. állni) stb. hogy a Duna menti települések. ha saját környezetünk tájnyelvével próbálkozunk. egy részük még átmeneti jegyeket visel. A lírai dalok mozaikszerû strófakapcsolataiból adódóan. Egyébként a dallamok egymás közötti kapcsolatára a jegyzetekben utalunk. az új stílust 66. sz. A jövevény réteg képviselõi szerepelnek legnagyobb százalékban. a közeli változatokat egy csoportban közöljük. esküvõ). a Klapka-induló (118. a jövevény réteget pedig 130 dallam képviseli. a dallamok összetartozása így elsikkad.) A kottákat közös záróhangra. A nálunk általánosnak tekinthetõ középzárt ë hangra nincs helyesírási jelünk. këtik. Szövegeinkben a középzárt ë szerepel mindenütt. még nem biztos. A papírszagú szövegejtést minden esetre kerüljük! A „mûveltek” nyílt e hangot kidomborító „mekegése” abból a tévhitbõl ered. de dallamaikat kihagytuk. mert az irodalmi nyelv elsajátításának akadályát látják bennük. Legjellegzetesebb tájnyelvet a bácskertesiek õriznek. amikor más világnyelvek ismerete is kívánatos. mert az az irodalmi. egy ivónóta (93.). Ezek döntõ hányada már a hagyomány törzstagjává alakult. Amennyiben a funkció és a szöveg megengedi.).) és még néhány szövegrokonság miatt közölt dal kihagyott dallama. mert a rokon dallamok egymástól távol esnek. az ö-õ és ü-û hangok helyett az ë-é és i-í hangok használata (pl. részint. nem könnyû eldönteni. Ez legsikeresebb akkor. Ezek a versszakok betûrendes mutatója segítségével könnyen megtalálhatók. ahol megjelenik. eskivé = kötik. a gyakorlatot meg figyelmen kívül hagyja. és olyan korban. Legidegenszerûbb dallamai: a menyasszony érkezésekor elhangzó induló (70. mert a tájnyelv használatát a mûveletlenség fokmérõjének tekintik. rövid mássalhangzók jelentkezése a hosszúk helyett. bár sok üldöztetésnek voltak és vannak kitéve az irodalmi beszéd szószólóinak részérõl. Miután sok árnyalatával találkozunk. A dalszövegeket a gyûjtött tájnyelvi alakban közöljük. az új stílusúaké viszont a látszat ellenére sem olyan meghatározó.

melyben a nyílt e hangok „tájnyelvi” jelenségként fordulnak elõ a középzárt ë-kel együtt.. Az ö hang általában a középzárt ë helyén jelenik meg. el van zárva stb. kötte stb. A -ban. Sok helyen az ly hang l-ként szerepel. A középzárt ë-k számunkra váratlan helyen bukkannak fel. le.Sajátos az al-dunaiak székely nyelvjárása is. hëzzám (hozzám helyett). sírni stb. a Legényválogató és a Kánai menyegzõ énekében (75. A kiejtésben ilyenkor a hasonulás gyakran elmarad. mint a szúri. szólít/ja. 82. kötötte helyett).) a fejbõl megtanulásban írott forma is segített. különösen Adorján). A Duna menti és szerémségi magyar népnyelvben a „germanizmus” jelenségével is találkozunk. vagy a mássalhangzók rovására meghosszabbodnak magánhangzók (á’ni. -ben szóvégzõdések helyett -ba.) még a mai nyelvben is. legény leggyakrabban így hangzik: lán. A szegedi dohányosok ö-zõ nyelvjárását beszéli a bánáti magyarság nagy része. (szúrja. vagy a helyes irodalmi beszédben nem szereplõ igealakok. mind/járt. Az ilyen kifejezések. még írásban is. Nyílt e-k hangzanak a te. helyett gyakran hallani mënnyi. sz. sírnyi alakokat. lát/ja. Jelen vannak még a helytelen igemódhasználatok is. ës (is helyett). 14 . felhajt/ja. és betû szerint halljuk a szavakat: szed/jek. ezzel szemben a lány. -be hallatszik. ad/ja. mint pl. de a bácskaiak közül is kevesebben (pl. Kanizsa környéke. A régies népnyelvben a mai menni. ne. alakja így módosul: be van köttel. gondója stb. Az ilyen jelenségeket fonetikus lejegyzésben közöljük. se szócskákban. el van zárra’ stb. Két sok versszakos dalunk. szüvemët (szívemet helyett). fël és bé a fel és be helyett. Körmöci Miklós võfélykönyvében. legín (legén). pl. mint be van kötve. Ez a néhány kiragadott jelenség távolról sem érzékelteti a vajdasági magyar tájnyelvek gazdagságát és azok tartalmi összetevõit.

Juhász Antal Kálmány Lajos Király Ernõ Kiss Lajos Kónya Sándor Kovács Endre Lackó Illés Marásek Gáspár Martin György Móricz K. Gubás J. Barsi Tibor Bartók Béla Bartucz Szilveszter Bégel András Begovics Imre Bodor Anikó Bodor Géza Borús Rózsa Borús Sándor Burány Béla Dévavári Beszédes Valéria Dobó Márta Fábri Jenõ Faragó K. Nagy Abonyi Ágnes Nagy Albert Németh István Olsvai Imre Paksa Katalin Palatinus Imre Silling István Székely Mária Szemerédi Magda Szöllõsy Vágó Veronika Tripolsky Géza Varga Attila Vásárhelyi Tamás Volly István Wilhelm József 15 .A KÖTET ANYAGÁNAK GYÛJTÕI Balogh S. Felföldi László Gábor J.

Ha nincs áthúzva. = a sorszerkezet többletszótagai j = magánhangzó-torlódást szétválasztó hang e’ = hosszú e. = sorkezdõ támaszkodók (a). (de) stb. de.: kard/ját) ë = középzárt e h. szaggatottan 16 . azaz egy szótagra jutó két vagy több hang Díszítõhang. a következõ mássalhangzó rovására hosszabbodik (a’ra) â = kupuszinai mély á (imâdsâg) ã = kupuszinai magas a (ãrãt) Valamivel magasabb. rövidebb A zárójelbe tett jelek elõfordulása nem állandó Az eltérések jelölésénél a díszítõhang vagy egész hangcsoportok elmaradását jelöli Legato = kötve Staccato = röviden.BETÛ. a fõhang értékébõl kell levonni az értékét Áthúzott díszítõhang. ill. a hang értékét hosszabbítja legfeljebb a felével A jelölt értéknél valamivel hosszabb.ÉS ZENEI JELEK szed/jek = betû szerinti kiejtés (hosszú szövegekben pl. mer stb. értéke irracionálisan rövid Glissando (csúszás) lefelé vagy felfelé meghatározott kezdõ. Kádár István 54. ill. a következõ mássalhangzó rovására hosszabbodik (e’re) a’ = hosszú a. alacsonyabb hang Egyenlõ erejû hangokból álló melizma. ill. végzõ hanggal Korona. sz.

secunda volta = dallamrész megismétlése különbözõ sorvégekkel Parlando = beszédszerû. szabad elõadás Rubato = laza elõadásmód. stilizált. beszédszerû elõadás. melyben sem a szótagszám. kimért tempójú elõadásmód Ossia = vagy. a hangszeres díszítés egy fajtája = a leírt résznél oktávval feljebb szól Prima volta.Tenuto = „nyújtva”. 2. a hang értékét pontosan kitartani Tr = trilla. sem a sorok száma nem szabályozott Poco parlando = (poco = kicsit) parlandószerûen Poco rubato = rubatószerûen Quasi giusto = giustónak értelmezni (laza ritmusú elõadás. olyan nem strofikus szerkezet. azaz a megadott eltéréssel is lehet énekelni /2 = kb. a Fine (vége) jelzésig (ismétlõdõ elsõ rész esetén) Recitativ = 1. negyedhanggal mélyebben intonált hang (semleges hangköz) ’ = levegõvétel jele Fine = vége Da Capo al Fine = elölrõl. érzelmileg szabadon nyújtott vagy rövidített hangokkal vagy hangcsoportokkal Giusto = feszes lüktetésû. aminek feszes tempóban kellene szólni) Quasi parlando = parlandónak értelmezni 17 .

). kizárólag csak párosítókkal fordulnak elõ. A párosítás két õsi énekes népszokásunknak is szerves része. ebbe egyszerûen beléhelyezik az illetõ leány és legény nevét” (Bartók: A magyar népdal XIII–XIV. lap. vagy toll. akirõl a falu tudja vagy sejti. „Talán õsi névemlegetõ varázslat is lappang e dalokban: a nevek kihirdetése mintha elõsegítené. hogy eltalálták-e érzelmeiket vagy tréfás. ha a beteg nevét beleszõtték. idegen tulajdonságokkal rendelkezõ dallamoktól. melyek nehezen találnak másik megfelelõ dallamtársra. Mindkét kategóriában elkülönülnek a népdalok az egyéb. lap). A páros nevek felírogatása. A tipikus párosító népdalok jellemzõje. vagy zömmel azokkal. hogy a hagyományban mélyen gyökereznek. lányokat „énekelnek össze”. Heterometrikus formáik egyéni típusokat termeltek ki. padba vésése pedig mintegy optikus varázslatnak hat” (MNT IV: 8. A párosító mûfajának elsõ meghatározása is Bartóktól ered: „A párosító vagy »kidanoló« dalok szövegei olyan leányt és legényt neveznek meg. „A nevek emlegetése különös személyi érdekeltséget. Párosító csak olyan alkalommal hangzott el. Bartók Béla osztályozása szerint a párosító alkalomhoz kötött „szertartásos dallamaink” egyik alcsoportja. melyek a szertartásos és gyermekdalok dallamvilágához kötõdnek. amint a ráolvasás is csak úgy hatott. Ez a tény a párosítók hajdani mágikus jelentõségére utal. különleges strófaszerkezet. amit a vasárnap délutáni közös játékok alkalmával énekeltek. A kis szótagszám és kis hangterjedelem további olyan régies tulajdonságok. izgalmat jelent a megnevezetteknek. A 18 . olyan dallam. Ez az állapot tanúskodik arról. kellemest vagy kellemetlent.és dallamtípusok egymás közti viszonyára (MNT IV: 25–55. ha a kiénekelt személyek (vagy legalább egyikük) jelen voltak. hogy az egyes szövegmûfajoknak nincsen külön dallammûfaja.) teljes magyar nyelvterületre kiterjedõ anyagán fényt derítettek a szöveg. hogy kevés dallamcsaládnak sok változata él. mikor a falu mindkét nembéli fiatalsága együtt volt. hogy összekerüljenek. de sor került rá a fonóban. Ennek egyik magyarázata a heterometrikus.és kukoricafosztáskor is. amely csak párosító szövegekkel fordul elõ. A magyar népdalokra általában jellemzõ. A nem tipikusak csak esetlegesen kötõdnek a mûfajhoz.I. aszerint. PÁROSÍTÓK (1–19. Távollévõkrõl nem énekeltek párosítót. azaz. vagy csak kis százalékban társul a párosítókon kívül másféle szövegekkel is.) A párosítók vagy házasítók mûfajában legényeket. ami megnehezíti a szöveg-dallam cserét. mint már említettük. A párosítók között mégis sok a tipikus párosító dallam. hogy szerelmi viszonyban vannak egymással. Ez a fiatalság mûfaja.). Legszembeötlõbb és legállandóbb jegyeik a szótagszám és a ritmus. Ezek szerint megkülönböztethetõk tipikus és nem tipikus párosító dallamok. A tipikusak. gúnyolódó céllal öszsze nem illõ párokat rendelnek együvé” – írja Kodály Zoltán a Párosítók kötetének bevezetõjében. a regölésnek és a szentiváni éneknek. A szövegek sablonai – szerelmi viszonyra történõ tréfás célzások – állandóak. Mindkét szokásnak jelentõs része az „összeéneklés”. Járdányi Pál vizsgálódásai a Magyar Népzene Tára sorozat Párosítók kötetének (MNT IV. A fiatalság Megy a kosár nevû társasjátékát is mindig párosítók éneklésével fejezték be.

Ennek a családnak alcsoportja is elkülönül más szövegtípuson. és 4. bár javarészt párosítókhoz vonzódik. Az itt bemutatott vajdasági párosítók viszonylag kis száma egyrészt a mûfaj egykori gazdagságáról árulkodik. egy esetben pedig az ún.) csak a Tisza mellékérõl kerültek elõ. szlovák) is kimutathatók. sz. Hangnemileg ez is többarcú. A befogatta motívum párbeszédes típusai (5–7. fok. azaz egy családon belül találunk dó-. moll vagy dúrmixolid színezetû.). A párosító a májusfa-állítás szokását énekli meg. sz. A Vajdaság területén gyûjtött párosítók megerõsítik a fent felsorolt jellemzõket. Idegen kapcsolatai (cseh. a terc nagyságától függõen. ami a hagyomány közöttes értékeinek csoportjába tartozik. Többi szövegtípusunk dallama nem tipikus párosító népdal. más szövegmûfajokkal is elõfordul. sz. Közülük a káposztát fõz motívum elõfordul mind a Duna. különösen a Dunántúlon.és mi. Ennek sincs saját dallamtípusa. 8 szótagos sorszerkezete könnyen lehetõvé teszi. Legnépesebb variánskörrel rendelkezõ tipikus párosító népdal a Zúg az erdõ (ágyát magasra veti – kalapját rajta felejti. lá-. a bácskertesieknél nem fordul elõ a 6.). a többi ilyen jellege már megfakult. 2.végû változatokat. a Tisza mindkét oldaláról. Szaffikus formája és fríg változatai az ún. Fõként a bácskai Duna mentén (Gombos és Bácskertes).).). Egy-egy adat képviseli mindegyik területet háromféle dallamtípuson (15–17. Vonzódik a dudanótákhoz (15. 5 szótag.). mind a Duna.. Rákóczi-nóta családfájával tartanak szorosabb rokonságot. sz. a sz. ugor-réteg táncdallá rögzült csoportjából választott ki egy népszerû dallamot (16.) talán az iskola vagy a rádió jóvoltából maradhatott fenn. Nagy többségük a magyar népzene jövevény rétegébe tartozik (Bartók C osztályába). sz. Csak a Tisza mentérõl került eddig elõ a Ki hallotta ennek hírét kezdetû (vágta a májfát – felkel motívum: 19. A dallam. Párosítóink (1–19.bejárt hangterjedelem sem érinti a hangsor minden fokát. Az egyetlen Tisza menti változat (9. A Duna menti Gomboson és a Szerémségben fríg. 5. de a 2. nem érintenek minden fokot (pl.) hét-hét szöveg. másutt. Az ágyát magasra veti – kalapját rajta felejti. sz. Nálunk csak egy dallamtípuson gyûjtötték. A Tisza mentiek között csak egy az igazi párosító.). 6. sz. Hiányzik közülük az új stílusú dalok osztálya. vagy 48-as honvéd dallá aktualizálódott (2. Vagy a betyárballadákhoz vonzódik. de más mûfajba tartozó szövegekkel sokszor találkozunk vele. Moldva kivételével mindenütt gyûjthetõ. és 7. Ez a két szövegmotívum gyakran együtt is szerepel (2. 8–14. lovát ugratja motívum típusai nálunk csak az al-dunaiaktól nem kerültek elõ eddig. másrészt híven tükrözi. sz.) legjellemzõbb és legegyénibb párosítódallamunk: kizárólag párosítóként fordul elõ.). mind a Tisza mentén elõfordulnak (1–4. 19 . hogy az életforma változásával a mûfaj hogyan veszíti el „kiházasító” mágikus jellegét és alkalomhoz kötöttségét. hogy a szöveghez a legkülönbözõbb hagyományos és mûdallamokat kölcsönözzék. Moldvát és Erdélyt kivéve egész nyelvterületünkön. ill.). Nálunk nem kötõdik ehhez a szöveghez külön dallamfajta. Közöttük a Széles a Duna (átugorja motívum. Még egy érdekes jelenség. Tipikus párosító egyéb dallam a Konkoly Róza kezdetû (aranybárány motívum: 18.és dallamtípust mutatnak be. 8. de a régi stílus izometrikus ereszkedõ dallamai is. Igen gyakran hangzik el párosítóként. b sz. hogy sok közöttük a több „hangnemû” család. 6 szótag. fok is csak átmenõhangként: 13–14. mind pedig az al-dunaiaknál. egyébként.). sz. Egyetlen változata nálunk Horgosról származik. hogy valaha sem ismerték ebben a térségben.). lovát ugratja motívum: 1–4. a János bácsi befogatta kezdetû (befogatta – lovát motívum: 5–7. ill.). A párosítók szövegeit a bennük szereplõ jellegzetes motívumok szerint szokás csoportosítani. dallama viszont német eredetû. Hangsoraik „hiányosak”. sz. dúr vagy moll jellegû a terc nagyságától függõen. sorszerkezetük 8. sz. mind a Tisza mentén. a Szerémségben és az al-dunai székelyektõl került elõ szinte minden változatuk. sz. Sorszerkezete 8. és 17. 8. szó. Ez persze nem jelenti azt. sz.

Szövegtípus: MNT IV: II. 2. 20 . 3. 133. – Hozd ki.) Dallama legnépesebb tipikus párosító dallamcsaládunk tagja.. Varga A. A konkrét megnevezés helyett szereplõ „barna kislány” és „barna legény” általában a nem funkcióban énekelt párosítóba szokott bekerülni. mixolid és dúr hangsorrá bõvült hexachord. kislány a kalapom. Variáns: 2. Hagy tegyem a fejemre. Pósa Julianna (64).1.. 1992. Dallamtípus: MNT IV: 181–351. A típus változatát Kálmány Lajosnál is megtaláljuk (Szeged népe III: 5 [6]. Hogy ne süssön a holdvilág Kacsintós szemembe! Völgyes.

mint Angyal Bandi. sz. Betyárok nevei. a Párosítók kötetében (MNT IV) is meglehetõsen gyakoriak. és 133. Hagy tëgyem fejembe. 1965. mixolid fordulat nélkül. Rózsa Sándor. Szövegtípus: MNT IV: II.2. Bogár Imre kis kalapja Bele van temetve.. Hogy në süssön a napsugár Kacsintós szëmembe! Burány B. Dallamtípus: MNT IV: 181–351. 2. A dallam itt dúr hangsorrá egészült. Bogár Imre.) Az azonos strófaszerkezet is elõsegíti a két szöveg összefonódását. A Zúg az erdõ típus kapcsolatát Angyal Bandi betyárballadájával már a balladák között is láthattuk (VMND II: 64. Zenta. Mangurás Ferencné Nagy Anna (61). Variáns: 1. Duli Maris hat párnája Magosra van vetve. kis kalapom. Marcsa. – Hozd ki. 3. 3. 21 . A konkrét neveket itt népszerû betyárballadánk szereplõinek nevével helyettesítik. vagy csak „betyár”.–Tripolsky G.. 126.

Kónya S. a 1. Jól példázza azonban azt az eljárást. Dallamtípus: MNT IV: 181–351. 2. 1976. Vajon ki zúgatja? Talán bizony Percel Móric A lovát ugratja? Csóka. 22 . Szövegtípus: MNT IV: II. Vígan vágtat a honvédek Nyalka táborába. sz. alatt. Szép a paripája..2. még MNT IV: 218. 126. miként lehet azonos klisék felhasználásával 48-as szabadságharcos katonadallá aktualizálni egy egészen más közegbe tartozó dalt. Szép õ maga. Szövege nem párosító. Mészáros Lajos (77).) Dallama azonos a 2. szép mindene. és 288. és 229. (Perczel Mór és Kossuth Lajos nevét l.. Zúg az erdõ. de Rózsa Sándor neve is a szabadságharccal kapcsolatban jelentkezik ugyanitt a 186. zúg a mezõ. számú dallammal.

. Dallamtípus: MNT IV: 181–351. 1938.3. Variáns: 1. 1. Szövege megegyezik 1. Kiss L. Szövegtípus: MNT IV: II. 133. Dallamtípusa szintén. Gombos. Nemës Maris az ágyát Magasra vetëtte. 23 . Közölve: MNT IV: 311. Bacskó Mártonné Nemes Mária (88). Bacskó Mártony a kalapját Rajta felejtëtte. számú párosítónkkal. csak „moll” jellegû. 2..

és 133. Barna Pista kis kalapját Rajta felejtëtte.4. 2. Turkál Panna slingûtt ágyát Magosra vetëtte. 126. * Talán bizony ëgy szép huszár 24 . Szövegtípus: MNT IV: II. Gombos. 1939. A huszár variáns szintén nem áll egyedül a párosítók kötetében. fríg dallam. számú párosítóval. Dallama nem tipikus. 221. Panna. Hogy në nézzën mindën kislány Ragyogós szëmëmbe! Kiss L. Add ki. Szövege megegyezik a 2. de szerkezetében rokon az elõzõekkel.. Nemes Gáspár (63) és Nemes Gáspárné Vince Katalin (59). Hagy tëgyem fejëmbe. Dallamtípus: Járdányi I. kis kalapom. Több esetben a magasra vetett ágyon csákót felejtenek kalap helyett. 3. emlékeztet.

Burány B. 1975. – Mit kérdözi. 2. János bácsi kérdi tõle: – Julcsa. mi bajod? Vízibornyú van tëbenned. 25 . Dagad a gyomrod! 3.5. János bácsi? Úgyis tudja ke’! Diófából asztalomat Leborozta ken’! 4.. Fábián Istvánné Tandi Ilona (72). Diófából asztalomat Leborozta ken’! Tornyos végû nyoszolyámat Szétrugdosta ke’! Törökbecse.

). 26 . Ugyanezek a sorok kvintviszonyban állnak egymással. 255. sorzárlata kétféle lehet: kvart és kvint.. de valamennyi változatban egységesen jelentkezik (5–7.Ebben a szövegtípusban a teherbeesés témája eléggé szokatlan. ezeket most kihagytuk. 7. sz. és IV. csak itt a II. III. Szövegtípus: MNT IV: II. Variáns: 6. közönséges hangvételben. Dallamszerkezete az eddigiekkel rokon. Egyes részletei sokszor vulgárisak. Ötfokú dallam. Dallamtípus: MNT IV: 181–351. sor 5 szótagú.

3. 6. kisterc és kvart. A dallam III. Mariskám! Diófábul lësz a bölcsõ. 27 . Jól bëadott kend! Csipkés ajjú pöndölömet Fölhajtotta kend! Zenta. 1965. a.–Tripolsky G. Variáns: 5. Mangurás Ferencné Nagy Anna (61). b sz. Elringathatnánk! 4. – Biz énnékëm. Béla bátyám. Lásd az 5. alatt mondottakat. Sír a Marcsa. Azt kérdezi az orvos úr: – Marcsa. sz. sorzárlata a három változatban (6. 7. 6. 2. mi bajod? Vízibornyú van tëbenned. Burány B. vigasztalják: – Në sírj..6.) háromféle: alaphang. Dagad a gyomrod.

Az a të bajod! 3. a 1. 1975. – Mit kérdëzi. János bácsi? Úgyis tudja ke’! Dijófábú lësz a bölcsõ. Elvitette Kolozsvárra Marcsa babáját. 28 .. Bodor Vera (61). 2. Kérdëzi a János bácsi: – Marcsa. Burány B. Ringathati ke’! Zenta/Felsõhegy. Mikor ëgyszër János bácsi Bëfogta hat lovát.6. mi bajod? Vízibornyú van tëbenned.

Az a te bajod! 3. Bicskei Antal (61).–Tripolsky G. Azon vitte a vásárra Julcsa babáját.. – Mit kérdi kend. 29 . Pista bácsi? Úgyis tudja kend! Diófából lesz a bölcsõ. 2.6. Ringathatja kend! Magyarkanizsa. Juhász A. Pista bácsi befogatta A jó két lovát. Pista bácsi kérdi tõle: – Julcsa. 1971. mi bajod? Víziborjú van tebenned. b 1.

6. 2. nem 2+3. Kérdi tõle (ja) fõjorvos úr: – Panni.7. Dallama felfelé bõvült dúr-hexachord. Variáns: 5. Ágoston Mihályné Gyémánt Katalin (62). fokot azonban nem érinti. fõjorvos úr? Maj’ mögtudja ken’! Dijófábú lösz a bõcsõ. mi bajod? Víziborjú van tebenned. hogy II. 1975. Dagad a gyomrod! Magyarmajdány. – Mit kérdözi. és IV. Ringathatja kend’ Burány B.. 255. a 7. mint az eddigieknél (5–6. sz. Dallamtípus: MNT IV: 181–351.. Szövegtípus: MNT IV: II. 30 . sorának 5 szótaga 4+1 tagolású.). 3. Szerkezete annyiban tér el az eddigiekétõl.

). A középsõ B sor részei itt egymással kvart viszonyban állnak. hangsorának 6. különleges ritmusa. Moldván kívül mindenütt ismerik. Eröss Istvánné Kovács Teréz (54). 5 szótagszámokkal. kedvet hajt utána. Hangnemi térképe legszínesebb.8. 10.. AABC sorképletû. 1966. Letëszi bundáját a Duna mellé. a rövid zárósorban (c) ismét 4+1. foka csupán jelentéktelen szerepet tölt be a dallamban. szaffikus strófaszerkezete révén a legegyénibb dallamtípusaink egyike (8–14. lényegében bõvült pentachord. 31 .). sz. Legjellemzõbb párosítónk. 4+1 (2). és 7. de az erdélyi dialektusból is csak az áttelepült bukovinaiaktól került elõ (8–9. Csak párosítóként fordul elõ. 10. szükség szerint bõvülhetnek is egy-egy szótaggal. Formája szaffikus. Sorai összetettek. 2 (3)+4. 2. 12. melynek dallama a legtipikusabb párosító dallamcsaládot képviseli. Márika jár utána. Ez a változat moll jellegû (la. sz. a B sorban 2 (3)+4.végû). Ritmusa az A sorokban 4+1 (2). Lehajtja ja fejét Márika mellé. Kiss L. Ez ám a lëján! Ez ám a lëján! Hertelendyfalva.

Variáns: 9–14. Dallamtípus: MNT IV: 480–579. Hangzó: 20. Szövegtípus: MNT IV: 112. 32 .

Letëszi bundáját a Duna mellé. fok sem játszik a dallamban lényeges szerepet. 2. 1966. Variáns: 8. Lehajcsa ja fejét Márika mellé.9. 80). Szövegtípus: MNT IV: 112. Király E. Dallamtípus: MNT IV: 480–579. 10–14. * 1955-ben: Átugorja Marcika. Kovács Júlia (69. az átmenõ hangként érintett szeptim nagyságától függõen lehet mixolid színezetû is. Az ám a lëján! Ez ám a lëján! Hertelendyfalva. nyilván. sorát ismételik. mert rövidnek érzik... A szaffikus strófa IV. bõvült hexachord. Dúr jellegû. nem sáros csizmája! ** 1955-ben: Ez ám a legény! Ez ám a legény! 33 . A 6. Lásd az elõzõ jegyzetét. Mári jár utána.. 1955. kedvet hajt utána. Kiss L.

1941. alatt mondottakat. Lásd a 9. Letëszi szûrét a Duna mellé. Lehajcsa fejét Rózsika mellé. Nincs olyan legény. nem sáros bocskora. sz. Rózsi jár utána. 34 . Közölve: MNT IV: 536. Ez ám a legén! Hertelendyfalva. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52).9. ki átugorja! Berci átugorja. magass a partja. a 1. rózsát hány utána! Ez ám a lëján! Ez ám a lëján! Kiss L.. 2. Szélës a Duna.

1978.9. magas a partja. b 1. A változat az iskolai tandalok között is szerepelt. 35 . Burány B. alatt mondottakat. a rádióból tanulta. Vlasity Károlyné Zélity Klára (50). Lásd a 9.. ki átugorja! Barna Jóska átugrotta. Nincs olyan legény. Széles a Duna. a csizmáját nem sározta! Ez ám a legény! Mohol. Az énekes azt állítja. sz. A bácskai Tisza mentérõl több adatunk nincs is.

. Julcsa. 1992. 36 . 2. Julcsa. Në gondód. kënyeret! Tata. hogy mindig így lësz! Kilenc kis fickó a kuckóba lësz! Ëgyik mondja: mama! Másik mondja: tata! Mama. Lëtëszi szûrét a Tisza mellé. Sej. járj utána.10. Lëhajcsa fejét a Julcsa mellé. 3. rétest hordj utána! Ez ám a nagylány! Ez ám a nagylány! Maradék. szalonnát! Bodor A. Berger Mihályné Szakáll Kató (69).–Szemerédi M.

Lásd a 8. sorát itt is megkettõzik. dallamsor itt motívumismétlésbõl áll.. Rákérdezés nélkül. A szaffikus strófa rövid IV.. magától jutott eszébe. Általában csak két versszakkal fordul elõ. Ez is köztük volt. 37 . Szövegtípus: MNT IV: 112. Õ sok nótát tudott. amit mások szórakoztatására énekelt. A fríg színezetû változatok (10–12. sz. Rákóczi-nóta dallamcsaláddal tartanak közelebbi rokonságot. mikor a földön dolgoztak.) az ún. melyben sem a 2. 11–14. Dallamtípus: MNT IV: 480–579. de három versszakos alakja sem egyedüli. fok nem fordul elõ. sem a 7. sz. alatt mondottakat. Hangzó: 19. Hangsorát nagy terc és kis (fríg) szext jellemzi. hogy „kidanoló” lenne. A III. Énekese nem tud róla. Variáns: 8–9.

Az ám a legény! Mégpedig legény! Gombos.–Tripolsky G. kendõt hord utána. magos a partja.. Lëhajtja fejét a Tréza** mellé. Lëtëszi szûrét a Duna* mellé. 1941. Az ám a legény! A hírës legény! Az ám a lëjány! Mégpedig lëjány! Kiss L. Az ám a legény. a Szélës a Duna. a csizmáját sëm sározta. Tréza** jár utána. Bodor A. 2. 1. * padka ** Kati 38 . 1972.11. Bacskó Antalné Dinnyési Anna (59). Tamaskó Antalné Bacskó Rozália (62). ki átugorja! Nemës Gáspár átugrotta..

fokot is érinti. alatt mondottakat. (az 1941-es változat).. mint a 10. csak III. Ez is a Rákóczi-nóta családjába tartozó dallam. sora oktávval lejjebb mozog. Variáns: 8–10. 39 . így a záróhang alatti VII. sz. Közölve: MNT IV: 558. Dallamtípus: MNT IV: 480–579.. sz. 12–14.Lásd a 8. Szövegtípus: MNT IV: 112.

. Száztallérosat! Száztallérosat! Gombos.12. Kiss L. Variáns: 8–11. Lëhajtja fejét a Panna mellé. 13–14. 1939. 2.. Az elõzõ párosító változata egy fokkal tágabb terjedelemben. szintén a Rákóczi-dallamcsalád tagja. Szövegtípus: MNT IV: 112. kendõt hoz utána. Nemes Gáspár (63) és Nemes Gáspárné Vince Katalin (59). Közölve: MNT IV: 559. Panna jár utána. Lëtëszi szûrét a Duna mellé. Dallamtípus: MNT IV: 480–579. 40 .

1969. Lëhãjtjã fejét ã rózsâjã mellé.–Németh I.. Bácskertes. 2. Ãz âm ã legény! 2. Lëhãjtjã fejét bãbâjã mellé. Bácskertes. Lëtëszi szírét ã feje mellé. Guzsvány Imréné Urbán Verona (71). Péter Pálné Szurap Ilona (77). Lëhãjtjã fejét ã Rozi felé.. 1960. csizsmât sëm sâroztã! **Vagy: Ãz ãm ã legény! Ãz ãm ã legény! 41 . Ãz ãm ã legény! Ãz ãm ã legény! Kiss L. Bácskertes. a Lëtëszi szírét ã lovã mellé.13.–Silling I. Bodor A. Pãnni jâr utânã. 1943. csizsmâjât nem sârozzã! Vagy: Rózsâm âtugortã. fiatal lányok.. Kiss L. kendét hord utãnã. Kiss L. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65).. Rozi jâr utânã. 2000. Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (67). Bácskertes. *Vagy: Rózsâm âtugorjã. kendét hord utânã.

Hangzó: 21.A Széles a Duna közismertnek mondható bácskertesi variánsa. dallamsor itt is motívumkettõzésbõl áll. fok is csak átmenõhang szerepû. Kiss Lajos 108 magyar népdal címû kiadványa révén valószínûleg az iskolák is segítették terjedését. bár ritkábban. A III. és 7. sort pedig meg is ismételhetik. Közölve: MNT IV: 562. Dallamtípus: MNT IV: 480–579. Janovicsné elõadása lemezen is hallható: MNZA IV: 1. a rövidnek érzett IV. (Péter Pálné) 42 . Variáns: 8–12. fok nélkül. Szerkezetére ugyanaz érvényes. 1 c (Alföld: 3). lá. Máig élõ hagyomány Bácskertesen.pentachord dallam. (az 1943-as változat).. a 6. de a 2. mint az eddigi változatokéra. Szövegtípus: MNT IV: 112. 14. mint az elõzõ példákban. A terc nagysága váltakozó. Oktávig bõvült.

43 .14. Bácskertes. Az elõzõ dallam hangszeres elõadásban. Hangzó: 22..–Vásárhelyi T. Dusnak nevezték. harmonika és két tamburabrácsa. Dallamtípus: MNT IV: 480–579. Bácskertesi magyar banda: hegedû. Martin Gy. 1969.

44 . Mégës ëlëgët aludtam! 4. Nincsen fonal a rudamon. Dallamtípus: Járdányi I..15. métt aludtál? Édës kezem. Biró Gyurka tán elvëszi. ha többet fontál vóna.). sz. A fejemën most konty volna! Hertelendyfalva. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (51).). Népes változatkörrel rendelkezõ párosító motívum. Azt ës hat hónapig fontam. A 4. Variáns: 115. Három pászma motollámon. – Neki adom a vagyonom. métt nem fontál? Me’. a sz. Az al-dunaiak lakodalmas vendégküldõ dalainak egyike is ezen a dallamon szólal meg (115. Kiss L. 2. Dallama nem tipikus párosító népdal. Csak elvëgye a lëányom! 3. 1940. 222 (székely). Izometrikus dudanóta 4+2+2 szótaggal.. Édës szëmëm. Ha a jussát ráereszti. a menyasszonykísérõk szövegei között is (66. 212. Szövegtípus: MNT IV: II. 115. versszakát l.

kvartismétléses zárlatú táncdalok csoportjába tartozik. 1969. Kiss L. (általános). a diatonikus ugor-ereszkedõ. Balog Pali lësz a veje! Ne búsuljon szegény feje.16. 212. Szövegtípus: MNT IV: II. sz. Balog Pali lësz a veje! Szilágyi. Ne búsuljon. ne búsuljon szegény feje. Szintén nem tipikus párosító népdal. 2. 45 . 105. Egyéb szövegekkel gyakrabban hallható (VMND I: 172. Buják Jánosné Bényei Ágnes (66).).. Dallamtípus: Járdányi I.

* Szomszédasszony ** Marcsa 46 . 4. mit akarok! Fölhajtom a szoknyám szélit. 1980. 1978. Batyut kötött a hátára. Batyut kötött a hátára. 2. Vlasity Károlyné Zélity Klára (50.17. Elment a tyúk a vásárra. Nem jön vissza éjszakára. Azt csinálok. 52). Öreganyám lánya vagyok. Úgy mëgyëk az utcán végig! 3. Majd visszajön sûve-fõve. Úgy ment a tyúk a vásárra.. de Nem ül többet az ülõre! Mohol. Elment a tyúk a vásárra. Burány B.

fõként palóc). (általános. 212. Dallama izometrikus dudanóta 4+2+2 szótaggal. Szomszédasszony káposztát fõz) párosító. Dallamtípus: Járdányi I. 34. a többi más tréfás szöveg. kvintváltó sorviszonyokkal. 47 . Szövegtípus: MNT IV: II. A szövegtípus változatát Kálmány Lajosnál is megtaláljuk (Kálmány: Koszorúk I. 197 (37). ill.Csak az elsõ versszaka (A Vargáné.

kum! Bárcsak mindje összetörne. 2. Aki aztat elolvassa. kum. 1942. Azé lessz a Konkoly Róza. Leitner Istvánné Dusa Éva (68). kum.18. kum. Bárcsak mindje összetörne. Horgos. Kume. Kiss L. kum. kume. Hogy a Róza hazajönne! Kume. A gõzösnek hat ablaka kum. 4. kum! Bárcsak mindje kipattanna. Hogy a Róza hazalátna! Kume. kume. kum.. 48 . Konkoly Róza aranbárán. 3. Bárcsak mindje kipattanna. A gõzösnek hat kereke. kum. kume. Aran betû van a vállán.

sz. A dallam idegensége fõleg az I. lap). Dallamtípus: MNT IV: 835–867.) – írja Kodály (K-V: 61. Robert Schumann is feldolgozta Carnaval címû zongoramûvének fináléjában. 128. Koje li je doba noæi kezdettel énekelik). Nálunk egyetlen párosító változata Horgosról került elõ. mint pl. sorában szembeötlõ. Az aranybárány motívummal kötetünkben. 49 . Más népeknél is.) számos dallamváltozat tanúskodik meghonosodottságáról. 44. és II. dallamsor tercviszonyában és szekvenciázó III–IV. a szerbeknél és románoknál.. tréfás dalok stb. többek között. Tipikus párosító. A magyar néphagyomány megannyi mûfajában (párosítok. Szövegtípus: MNT IV: II.).„Ritka német dallam vegyül el úgy a magyar közt. mint a Ha nékem szóltál volna (PHÁ: 126. Német „eredetijét” Es reiten drei Reiter zum Tore hinaus kezdettel (Kerényi: 205) 1776-ban feljegyzett forrásból szokták idézni. más szövegközegben is találkozunk (127. Erre a dallamra éneklik a Ballag már a vén diák kezdetû ballagási dalt is. Közölve: MNT IV: 840. kitermelõdtek ugyanennek a dallamnak az illetõ nép hagyományába többé-kevésbé beleillõ változatai (a szerbeknél. pl. egyéb dallamként elsõsorban a Dunántúlra jellemzõ. balladák. sz.

Julcsa. itt a mályva! – Nesze. itt a mályva! Jó éjszakát! Vigyázz rája! Csóka. – Édesanyám. Julcsa. azaz májusfa *** kopogását 50 . 1965. Fölveti a bal vállára. 3. 1975. hol a kendõm? Babás Gyurka* a szeretõm! Burány B.. Fölveszi a bal vállára. Fölkelt Julcsa az ágyából.19. Fölkel Julis az ágyából.. Kendõt keres a sifonérból. 2. Banka János (56). Kónya S. Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (52). * Túrú Gergõ ** májfa. Viszi Julis ablakára: Viszi Julcsa ablakára: – Kelj fel.

és hajnalra állították fel a lányos házak elõtt. A májusfa az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. kinek a májfáját csúfította el reggelre a haragosa. 19. Szövegtípus: MNT IV: II. A közölt változatnál mûdalosabb fordulatokkal is gyakori. A szövegtípus többféle hagyományos és mûdalos dallamtípussal fordul elõ. A mi dallamunk vonala az új stílusú formák visszatérõ szerkezetét követi. a. ki kinek udvarol. Közvetlen változatát nem ismerjük. 51 . b sz. kinek állítottak legszebb fát. titokban vágták ki. mályva) állítás szokását énekli meg.) a májusfa.Az itt mellékelt párosító szövegek csoportja (19. 132.(májfa. díszítették. A reggelre pompázó fából következtettek arra.. de nem tartozik a leghagyományosabb dallamalkotások közé. A májusfát a legények éjjel. 19. ritmusa azonban nem jellemzõ az új stílusra.

19. Fõkel Bözsi az ágyából. itt a májfa! Jó éjszakát! Vigyázz rája! 3. birkanyíró asszonyok. Viszi Bözsi ablakába: – Gyere. a 1. Tripolsky G. 1967. 2. 52 . rózsám. – Gyere. Fölvëtte ja bal vállára. Hogy në hallják ropogását. Hallották-ë annak hírét? Tisza-parti legényëk legénységét? Fûrésszel vágta ja májfát. rózsám. Kendõt keres a sifonjából. itt a kendõm! Úgyis të vagy a szeretõm! Zenta..

19. Julcsa. b 1. (XY) legénységét? Fûrésszel vágja a májfát. Hogy në hallják kopogását. Fölvëtte a bal vállára.. annak a neve. 2. Hallottátok-ë már hírét. – Édësanyám. Fölkel Julcsa az ágyából. Viszi Julcsa ablakába: – Nesze. 53 . Bodor A. Kendõt keres a sifonérból. Losonc Istvánné Körmöci Borbála (66).) Magyarkanizsa. itt a májfa! Jó éjszakát! Vigyázz rája! 3. hun a kendõm? (XY) a szeretõm! (Akive’ csúfóták. 1995.

Másrészt a félnépi. Adataink vannak arról.). 20. a. Itt csak olyan szokásokat érintünk. a 16–18. c sz. Régebben az éjfél utáni lakodalmi alakoskodásokban és táncos társasjátékok irányításában is részt vettek (147–158. másolgatás útján terjedõ võfélykönyveik rigmusaiból nagyjából követhetõ a lakodalom menete. vacsora alatt szórakoztatják a vendégeket (74. b–c). mint ahogy a vajdasági magyarság sem képvisel egységes néprajzi tájegységet. sz. Csóka.). szolgadiákok újkori népi megfelelõi. mert kézzel írott. 20. ponyván is jelent meg võfélykönyv. 74. a. majd az asszonnyá válás formai kifejezése (kontyolás).II. b. nem egy meghatározott tájegység meghatározott szokásaira vonatkozik. (A 18. 107.. hogy régebben némelyiküket énekelték (61. bokréták elkészítése.). a. Ennek keretében történik meg maga a házasságkötés. melyek kötetünk dalaival. Võfélyek (võfények).. A lakodalom (menyegzõ. A võfélyeknek azért szentelünk külön figyelmet. század végétõl nyomtatásban. 74. c). a). Általában fiatalabb férfiak. 61. 54 . Olyan virágfelvarrási szokásról.).) A változások egyre inkább olyan irányba mutatnak. diákos võfélyverselgetés 12 szótagos sorokra írt strófái zenei vonatkozásúak. sz. (A szokásleírást lásd a 20. a menyasszony átadása a võlegénynek. Az ünnepségsorozat legfontosabb mozzanatai a polgári és egyházi esküvõ. sz. LAKODALMASOK (20–226. hogy a szertartások fõszereplõi helyett is õk szolgáltatják a rigmusokat. a). Sok közösség életében a lakodalom a legjelentõsebb mulatási alkalom még ma is. Felvirágozás. A lakodalom elõkészületei. kikérik a menyasszonyt és el is búcsúztatják (56. 61. A võfélyeket felvirágozzák a lakodalomba hívogatásra. a). A menyegzõ napján beköszöntik az érkezõ vendégeket és az ajándékokat (21. 20. Torontáltorda. az elhálás (menyasszonyfektetés). Ezekhez kapcsolódik még a házasságkötéssel járó anyagi természetû ügyek rendezése. a). Szaján). vezetik a nászmenetet. Az áttekintés „általános”. võlegény és ezek szülei). e–h. és beköszöntik a vacsora fogásait (74. A menyegzõi díszekül szolgáló koszorúk. melynek lebonyolításában egész sor lakodalmi tisztségviselõ segédkezik a rendezõknek (menyasszony.) A felvirágozás és hívogatás körüli szokásokhoz inkább gazdag rigmusanyag kapcsolódik. századi énekes szolgák. 78. különösen a Bánátban (Magyarmajdány. b–d. ami meghatározott dalhoz kapcsolódik. dalnál. 103–112. és bemutatják az újmenyecskét (105. a lakodalom sokoldalú tisztségviselõi. mint a hozományvitel (ágyvitel) és a menyasszony násznépének látogatása a võlegényes háznál (kárlátó vagy hérész). 93. a. bejelentik a menyasszonytáncot (94. A lakodalom elõtt a vendégeket õk hívogatják. Horgoson tudunk (20. Szertartásmesteri minõségben võfélyrigmusokat szavalnak. beköszöntik a menyasszonyt az örömszülõk lakodalmas házába (72. a menyaszszony befogadása a võlegény családjába. Mindez általában nagyméretû lakomázás és mulatozás közepette folyik a násznép részvételével. Errõl Bálint Sándor írásaiból tudunk (A szögedi nemzet III.) A LAKODALMI SZOKÁSOK VÁZLATOS ÁTTEKINTÉSE Lakodalmi dalaink szerepének megértéséhez szükséges a lakodalmi szokáskör rövid ismertetése. szervezõk és a gyakorlati munkák vezetõi. nász) a házasságkötés szokáskörének legfontosabb eseménysorozata. Padé. lap). A võfélyek a középkori mulattatók. võfélyverseivel és kurjantásaival kapcsolatosak.

21. Az esküvõ után a templom elõtti téren vagy a paplak udvarán járt vegyes páros tánc. A lakodalom napja A lakodalom idõpontja vidékenként különbözõ volt. Ilyenkor egy öregasszonyt menyasszonynak öltöztettek. A régi lakodalmak háromnaposak voltak. A nászmenet a võfély irányításával felsorakozik. Az ajándékbeköszöntõ és -felsorolás ideje délután a menyasszonyos háznál van. Egyes vidékeken azt is felsorolja. Az 1930-as évek gombosi lakodalmi rendjében többé nem szerepelt (Jung: Az emberélet fordulói. miközben alaposan felforgatták az ágynemût. Ritkábban egy helyen. Mielõtt az esküvõre mennének. akinek a házához hivatalosak voltak. sz. Siratóest. talán az ezekkel dallamrokon Bujdosik a kutya kezdetû paródia is ide kívánkozik (22 j). majd a templomira. Ebben a menyasszony is részt vett (MNT III/B: 142–159. lap). 120. és – amennyiben nem közös a nászmenet – egyszerre indul külön-külön a võlegényes és menyasszonyos háztól (ki-ki saját násznépével. de egy hétig is eltarthattak. 112. lap). kurjongatnak. Ilyenkor is énekelnek.Ágyvitel. menyasszonyvivéskor vagy még késõbb. és a menyasszonynál is. Errõl a szokásról Versecen és az al-dunai székelyeknél van tudomásunk (21. a). Ágyviteli dalok kötetünkben nincsenek. Menet az esküvõre. Elõször a polgári esküvõre kerül sor. A võlegény menete rendszerint hangosabb mint a menyasszonyé. Az ünnepséget két háznál tartották: a võlegénynél is. és 101.). ma már inkább külön öltöztetõ személyeké (varrónõ. 55 . Így menet közben nincs lehetõség énekre. Egyes helyeken a hivatalos menyasszonykikérés és menyasszony-búcsúztatás esküvõ elõtt történik. kurjongatnak (22–44. végül a zenészek és a menyasszony rokonai. Valamikor kultikus hivatása lehetett.. Különbözõ vidékeken különbözõ idõpontokban bonyolítják le: lakodalom elõtt. és zenészek kíséretében a lányos házhoz mentek. Ez a menyasszony nõrokonainak feladata volt. Ma már csak egynapos a lakodalom. vacsora alatt. fodrász). A szajáni paptáncban a 19. Ma már általában közösen. Az érkezõ vendégek beköszöntése mellett (21. Manapság a gyalogos nászmenet is egyre ritkább. A menyasszony holmijának elszállítása a võlegényhez. Errõl a szokásról Szajánban. Hosszadalmas folyamat. mert a szertartások igencsak leegyszerûsödtek. lap). a kötetben 45–50. A bukovinaiak nevezik így az esküvõ elõtti lánybúcsút. Régebben vonultak kocsival is lovas legények kíséretében. táncolnak. a. dunnákat. század végén a menyasszony és võlegény már nem vett részt (Kálmány I. lepedõket. a). Gomboson és az al-dunai székelyeknél tudunk. Esküvõ után a násznép legtöbbször külön-külön menetet alkotva vonult haza. lap). Útközben énekelnek. is). A vendégek ahhoz a menethez csatlakoztak. Közös nászmenet esetén a menyasszony vonul a násznaggyal legelöl. c). a sz. táncra és kurjongatásra. utána a võlegény a koszorúslánnyal. ajándékfelsorolás. a nyoszolyólányok feldíszítik a lakodalmas népet. A bukovinaiak a menyasszony (hazai) tiszteletére esküvõ után a templom elõtti téren három táncot húztak: a hazai táncát (menyasszonytáncot). táncolnak (51–55. bérelt helyiségben rendezik a menyegzõi lakomát. Borús Rózsa a topolyai szokások között említ ilyen alkalmi szövegeket (Topolya. és széttúrták az ágyat (Matijevics: 117–119. silladrit (csosszantós forgótáncot) és magyarost (csárdást). Paptánc. Egyes helyeken ilyenkor is énekeltek szertartásos dalokat. 163. melyben legutoljára a koszorút teszik a menyasszony fejére. b) a võfély a hozott nászajándékokat fennhangon megköszöni. ahol siratóparódiákkal elsiratták a párnákat. A menyasszony öltöztetése a vendégek fogadásával egyidejûleg folyik. 193. Öltöztetéséhez kapcsolódó dalok Magyarcsernyérõl és Hódegyházáról kerültek elõ (21. felváltották az autós nászmenetek. este a võlegényes háznál. Ajándékbeköszöntõ. Régebben siratószerû énekeket is énekeltek ilyenkor (MNT III/A: 76–78). zenészeivel és võfélyével). kik és mit hoztak.

).. A menyegzõi szertartásrend meglehetõsen sok ünnepélyes vonulással jár: esküvõre menet. Náluk régebben a menyasszony maga énekelte az ekkor szokásos dalt. végre megérkezik a menet a võlegény lakodalmas házához. és kéri az új pár befogadását (72. a násznagy csak hosszas alkudozás után engedi be a kikérõket. Ehhez a mozzanathoz szomorú hangulatú alkalmi dalok kötõdnek. sz. amelyhez kapcsolódik. így pl. arany kos. pl. menyasszonykikérésre menet és menyasszonykísérés.). A búcsúzás után következik a menyasszony átadása a võlegénynek. Menyasszonykísérés. a). A võfély beköszönti a menyasszonyt és a hosszú menyasszonykísérés alatt elfáradt násznépet.). A templomból kijövet a võlegény násznépe lemarad. b csoport). A bukovinaiak hagyományában a búcsúztatás az esküvõ elõtt történt. fõként tréfás dalokat (56. A kurjantások is zenei vonatkozásúak: rímes párversek. ilyenkor megszólaló lakodalmi dal szövege is mondja: Kocsira ágyam. Menet közben énekelnek és kurjongatnak. mielõtt az igazi menyasszonyt megmutatnák stb. Késõbb „ëgy jó énekës asszony” helyettesítette. sz. Ilyenek fõként a bácskai Duna mentérõl és az al-dunaiaktól maradtak ránk (64–68. igencsak táncolnak is (22–44. asszonyok dalolnak (59. tréfás. Võlegényünk/Násznagy urunk gatya nélkül. mint a régebben általánosan elterjedt. maskarát vezetnek elõ. Menyasszonyi induló. míg a menyasszony és násznépe hazaérkezik. Ezek a jókedv elmaradhatatlan megnyilatkozásai.). találós kérdéseket kell megfejteniük. Kurjongatnak a lakodalom részvevõi. Más vidékeken is. a).Menetdalok. a többiek gyalogos menetben kísérték. Kurjantások. Topolyán arra is emlékeztek. Ma már legtöbb helyen csak a võfélykönyvbõl kölcsönzött rigmusokkal vagy éneklés nélküli verssel búcsúztatnak (60–61. Ilyenkor is énekelnek. és csak ekkor indul kikérni a menyasszonyt.). a csoport). tréfás étvágygerjesztõ rigmusokat mond (74. lap).). hogy külön-külön nászmenete volt a menyasszonynak és võlegénynek. mert a használt sablonokat testre szabják szükség szerint (pl. és elcsúnyul rajta a festék (61. Magam is felülök (62–63. lap). majd utóbb már sokszor csak a „mozsikások” játszották (57–58. menyasszonyvivés (68. Menyasszonykikérés. 51–55. esküvõrõl jövet. esküvõre menet (44. nemegyszer gúnyos hangú kurjantások mondanivalója szorosan összefügg azzal a lakodalmas mozzanattal. Topolyán már az 1970-es években is csak halványan emlékeztek rá. Az esküvõ utáni menyasszonykikérés szokása néhol még a mai autós lakodalmakban is tartja magát. Rendszerint hosszú körutat tettek vele. hogy egy-egy bátrabb menyasszony maga mondta el a megtanult búcsúzórigmust (Topolya: 123.. 64–68. Ilyenkor is szokásosak bizonyos dalok és kurjantások (69–74.. a csoport) mulatás és tánc közben (93. vagy Aranybárány. Szigorú rend szerint nem csoportosíthatók. Sok helyen ekkor szállítják a menyasszony hozományát is. magas hangfekvésben szólnak. Legtöbb kurjantás a nászmenetben és tánc közben hangzik el. A csipkelõdõ. megvárja. Van eset. ezenkívül még a kárlátóba vonulás és hajnalozás („tyúkverõzés”) is ide számítható. Megérkezés a võlegényes házhoz. de a bámészkodó nézõk is. melyek félig-meddig énekelve. Nagy kerülõ után. hogy a menyasszony maga mondja a beköszönõrigmust (74. és bizonyos dalokat énekelni. Itt megint fontos a võfély szerepe: õ szórakoztatja a vendégeket a vacsora tálalásáig. c csoport). A võlegény nászmenete ismét útra kel a menyasszonyért. sz.). esküvõrõl jövet (55. A vacsora a lakodalom fõvendégsége. a). a). A kikérés esküvõ elõtt történt a menyasszony-búcsúztatással együtt (Topolya: 122. a menyasszony helyett lányok. sz. Zenta vidékén. b–c). sz. A menyasszonyt kocsira ültették. Kocsira ládám. A menyasszony hivatalos kikérése és átadása nem az esküvõi formaságok elvégzésekor történik. a és 212. Még ma is sok helyen él olyan szokás. mielõtt a võlegényes házba megérkeztek. Menyasszony-búcsúztató. „katonákat” tobo56 . Újabban már a võfélyt sem engedik búcsúztatni. Ekkor is szokás volt kurjongatni. mert a menyasszony kisírja a szemét. sz. sz.). A különbözõ vidékeinken gyûjtött lakodalmas kurjantások feltûnõ hasonlóságot mutatnak. 102. Esküvõre megyünk most/Esküvõrõl jövünk most stb. Leginkább azonban a võfély rigmusai hallhatók ez alkalommal is (56. hogy a menyasszony megszerzéséért „akadályokat” kell leküzdeni: pl. a). A szállítás kocsin történik. Vöröshagyma haja nélkül.

c). a Katekizmusi ének néven ismert bravúros szöveg-visszaolvasó (81. Ez a szokás is alkalmi dalok éneklésével járt egykor (MNT III/A: 583–587. sz. (Ivással és pénzszedéssel kapcsolatos. kanalak. A menyasszonytáncot a võfély jelenti be (94. különösen a Dunántúlon. sz. a kamrában. d). vagy egy-egy személy kedves nótáját húzzák el. énekelnek. ami meghatározott szertartások között történt. Mulatás közben is kurjongatnak. 776. sz. sz.) és a Kánai menyegzõ éneke (82. sz. Vacsora után a lakodalmi ünnepség újabb fordulópontja következik: a menyasszony megválik lányságának külsõ jeleitõl. „legényválogató” (75. Võlegénnyel lëfekünnyi. lap). a). õ köszönti be az ételeket (74. erdõ erdõ. kivétel a gombosi kásapénz-szedéshez kötõdõ „mulató tuss”. A võfély köszönti be a nászlakoma különbözõ fogásait. 1944. hogy átöltözés elõtt vagy átöltözés után táncoltatják-e. A fektetést elõzte meg a menyasszonytánc.) és a lánykérõ legény nehézségeirõl (78–79.. Alkalmi dalok vacsora közben. ami a szakácsasszonyok énekét és táncát jelentette.). e–h) így külön a bort is (93. az Ádámról-Éváról szóló félnépi szerzemény (80. A vacsorai mulatozás alatt a zenészek borozó nótákat muzsikálnak. esetleg rigmust mond a lánykérés és nõsülés nehézségeirõl (79. Mindenesetre a vacsora alatt kínálkozik legtöbb alkalom a bordalok. A násznép szórakoztatására mulattató énekeket.). és pénzt szed tõlük. Itt ismét felbukkan egy énekelt võfélyvers adata. A menyasszonyfektetést menyasszonyaltatásnak vagy menyasszonyelhálásnak is nevezik. Kásapénz-szedés.roz az ételek felszolgálására (74. A vacsora végén kerül sor a szakácsnék táncos mulatására is. Nálunk él ugyan a szokás. Dussolás. erdõ erdõ. továbbá egyéb alkalmi énekek a házasságról (76–77. aszerint. de szép zöld erdõ! A pallásra fõ kõ mënnyi. e–h). A Dunántúlon ezt „dussolás”-nak nevezik. Szilvási Istvánné Lucsán Borbála (92). akik csoportosan állítanak be. Beköszöntõk. konyhai eszközökkel felszerelkezve (tepsik. esetleg a vendégek közül egy-egy jobb beszélõ vagy énekes.). minden egyes ételt külön-külön (74. ivónóták. de hozzá kapcsolódó dalokról nem tudunk. Egyes vidékeken a võlegényt is „fektetik”. nagy zajt csapva táncolnak. sz. mikor a zenészekkel húzatták a Kánai menyegzõ énekét (Jung: Az emberélet fordulói. esetleg az istállóban.) A lakodalmi vacsora alatt általában nincs tánc. a verseci tréfás étvágygerjesztõé (74. a násznagy. Jaj. 110. Erdõ.). rendszerint a padláson. és võfélyrigmus megfelelõjük: 79.). Errõl néhány menyasszonyfektetõ a bácskai Duna mentén és a Duna drávaszögi oldalán tanúskodik is (MNT III/A: 772–775. Ezek az alkalmi énekek a koldusénekekhez hasonló paródiák. hogy az ételeket valamikor alkalmi dalokkal köszöntötték be. A vacsora végeztével (Topolyán a hajnali terítés idején) a szakácsnõ bekötött kézzel járja körül a vendégeket. sz. a).). prózákat mond a võfély. Gyûjtötte Kiss Lajos.): Már biz annak mëg kõ lënnyi. Legismertebbek közülük az ún. a). mert „összeégette a kezét”.). Erdõ. sz. Ekkor járja a menyasszonytáncot vagy a menyecsketáncot is. fedõk stb. de ez nem szabály. sz. Egyes vidékeken nyoma van annak is. Menyasszonyfektetés. verseket. a nászágyat elõre elkészítették. Jaj. 57 . mikor az elhálás a lakodalom tényleges mozzanatai között szerepelt. sz. Szûz koronát lë kõ tënnyi. Régen. hogy a menyasszonyt átöltöztetik menyecskének. sorbaitatók és egyéb mulatók éneklésére (83–93. Ma már rendszerint csak annyiból áll ez a szokás. de szép zöld erdõ! Kiskõszeg.

A szokást a szlávok is ismerik. Jung Károly ebben a tárgykörben végzett összehasonlító vizsgálataiban arra a következtetésre jutott. amit a klarinétos énekelt. A menyecsketáncról szintén „kiszöktetik” az újasszonyt. nótaszóval viszik vissza a menyasszonyt a lakodalmas násznép közé. sz. Errõl a szokásról nálunk csak Bácskertesen tudunk. mintegy a fektetés jelképeként. több napos lakodalmakban volt önálló szerepe az újasszonytáncnak. Menyasszonytánc. Ürményházi adatok szerint még ilyeneket is szoktak kiabálni: „Szaporodjatok. Újasszonybemutató. 107. Bácskertesen mindkét tánc szokásos ma is. Máshol menyasszonytánc nincs. Manapság.). sz. A régebbi. nyoszolyólányokat és végül a menyasszonyt. és ezért pénzt kap (106–112. a. Egy 1897-ben kiadott közegészségügyi rendelet a szokás gyakorlását betiltotta. Ürményháza). az újasszony patriarchális alárendeltségével kapcsolatos. esetleg meg is fésüli. Régebben kontyba csavarták a haját. 129–130. ujjai között három égõ gyertyaszálat tartva. Ez általában nõi munka. más vidékeinkrõl nem kerültek elõ. mint a házinyúl!” „A menyasszony kötõje fõjjebb ájjon gyüvõre!” Ezeket a kívánságokat esküvõrõl jövet is szokták kurjantani (Néphit. majd fityulát vagy kendõt tettek rá. de más tréfákkal is mulattatja a lakodalmasokat. A kikérésnek volt külön dala is (94. A „bolondmenyaszszony” lába között rendszerint szódásüveget rejteget. Általános szokás volt (néhol ma is az) a menyecsketánc után a maskarás menyasszony (bolondmenyasszony) tánca is. és ezért pénzt vagy ajándékot kap.). Egyes helyeken az újembert is hasonlóképpen megforgatják. lap). Kontyolási dalokról és táncokról nálunk csak az al-dunai székelyeknél tudunk (101–104. A võfély. Az öltöztetés elkészültével. A hajnali mosdatás szokásáról különösen az Alföldrõl van sok leírás. mikor a menyasszonytól elveszik lányságának külsõ jelvényét (pártát vagy koszorút). amelyben a menyasszony mindenkivel táncol. közvetlenül a menyasszonytánc után vagy az újmenyecsketánc elõtt. A võlegény „szökteti ki”. nem az egész vendégseregérõl. A régi lakodalmakban gyertyás menettel a hálókamrába kísérték. a fektetés elhagyásával. Forgatós páros tánc ez is. miközben az újasszonyt bevezették (105. sz. és eljárja a menyecsketáncot. Kálmány Szajánban is említi az 1880-as években (Kálmány II. Gombos. mint az újasszonyt. mivel a trachoma-ragály terjesztésének veszélyét látta benne. Végezetül a võfély kiseprõzi a terembõl. Ezt az összeget Doroszlón és Gomboson a zenészek vagy a szakácsnék kapják. Az asszonnyá válás formai kifejezése. Manapság már csupán egyféle ilyen jellegû tánc fordul elõ a lakodalmakban: a koszorús fõvel járt menyasszonytánc vagy a bekötött fejjel járt újmenyecsketánc (újasszonytánc). ugyanakkor a víz általi meg58 . páros tánc. melybõl a vendégeket le is fröcsköli. Ilyenkor szokás utánuk kiabálni: „Szaporodjatok. A násznép valamelyik férfitagja nõi ruhába öltözik. Újasszonytánc. és ezért szintén pénzt kap. mint az igazi menyecske. Csak a menyecskék vehetnek részt benne. A võfély ugyanúgy beköszönti. a szertartásos tánc azzal ér véget. A kontyolás idõpontja különbözött vidékenként és szokásonként. hogy a hajnali mosdatás õsi szokása a szlávokéhoz hasonlóan. csak menyecsketánc. sz. Itt is szokásos alkalmi dalokat énekelni. A lakodalom hajnalán az újasszony a vendégeket szertartásosan megmosdatja.). Manapság éjfél körül történik. A võfély beköszönti az újasszonyt (105. Ugyanaz.). azaz kikéri táncra a nyoszolyóasszonyt. Ilyen alkalmi dalról Doroszlón tudunk csak. A magyar leírások egy része (így Kálmányé is) csak a férfi vendégek mosdatásáról szól. ahol a férfiak jelenléte tilos. ahol 1920 körül még gyakorolták. hogy a menyasszonyt „kiszöktetik”. sorra kiköszönti. Szegeden és környékén is igen divatos volt. Kontyolás. Egyes vidékeken a menyecskék éjféli körtáncáról tudja a násznép. mint a csirkék!” „Szaporodjatok.). Az a szertartásos mozzanat. mint a menyasszonytánc (sok helyen annak is nevezik). 214–215.Kikérés táncra. Hajnali mosdatás. csak ekkor már bekötött fejjel táncol az újmenyecske. A menyecske a násznéppel táncol. sz. és bekötik a fejét. ugyanúgy pénzt kap. hogy „áll a kontyolás”. A kettõ szerepe egybemosódik a táncok neveivel együtt. Forgatós. mint a csicsóka!” (Doroszló. de az újasszonytáncban már nem kap pénzt a menyecske. lap).

mint az ürögi és magyarszentmihályi szövegváltozatok bizonyítják (116. 59 . sz. mi több. Dramatizált formáikban a fõszereplõk a halottat alakító legény. Tréfás halotti búcsúztató. sz. 181. 252. 103.. Általánosabb szokás ma már. c). fõleg a férfiak (147–151. lapon). és MNT III/B: 347–350. Legújabban (2002-ben) elõkerült adatok szerint ez a szokás máig él a román határon lévõ Udvarszálláson (Dobrièevo) Dél-Bánátban. mint pl. Ilyenkor is „mindenfélét” énekelnek. ill. Ilyenkor többnyire valamilyen indulót húznak. A dunatáji Szilágyin is hallottunk lakodalmi hajnali tûzgyújtásról. 118. és ott táncoltak. sz. A nálunk elõkerült búcsúztatók megjátszott formáiról lakodalomban nem tudunk. Farsangi megfelelõje a „halott” temetése mellett a bõgõtemetés.. táncolás mellett különbözõ játékokkal is igyekeztek fokozni a jókedvet. Betértek minden útba esõ rokoni házba. Búcsúzóverseket is mondanak. ahol meg is játszották: két legény derekát összekötötték. A hozzá kapcsolódó alkalmi dal máig fennmaradt (113. Idõvel úgy élt tovább. Hajdanán katartikus jellege lehetett. a pap. lap). hogy eredeti jelentését elveszette (Jung: A lakodalmi hajnali mosdatás. 113. 113. „ami jön”. amit egy öreg vak cigány énekelt és harmonikázott. 115. vagy a falu erre kijelölt helyén. 113. nótázás. és arra táncolnak. Ez a mûfaj régebben máshol is otthonos lehetett. vagy más könynyen égõ anyagból a lakodalmas ház udvarán. farsangkor vagy cséplõgépnél rendezett vigasságokon énekelték. c sz. 8. és 170–172. Menyasszonyporkolás. Az evés-ivás. Topolya környékén (Bácskai lakodalmak: fénykép a 203. Az itt bemutatottak a lakodalmi mulatság szórakoztató részére vonatkoznak. sz. szórakoztató táncos társasjátékok Az elõbb röviden vázolt szokások a lakodalom „szertartásos” anyagát érintették. Fõleg Baranyában. akik a szobából egészen a kapuig marsolnak a zenészek kíséretében.). mulattak.). Lakodalomban és farsangkor fordulnak elõ legtöbbet (hajdanán temetési szokások között is). Halotti szertartást parodizáló alakoskodások (MNT III/B: 132–138). Sok helyen búcsúzóul a vendégek széttáncolják a szalmakazalt. hogy a lakodalmas háztól távozó vendégeket a zenészek egészen a kapuig „kimuzsikálják” (ezért persze külön fizetség jár).). ahol az 1920-as években még élt. Nálunk csak Bácskertesen van tudomásunk errõl a szokásról. akik korán hazamentek a lakodalomból. Más mulatságokon azonban. Vannak vendégek. A vendégek búcsúzásakor szokásosak a vendégküldõ dalok és táncok (MNT III/A: 895–924. vsz. és átugrálja. Vendégküldõ. b. A menyasszony már nemigen vesz részt benne manapság. a. Nálunk egyedül Gomboson emlékeztek rá. A szokásleírást lásd a hajnali mosdatás dalainál. Ilyen szöveget nálunk Topolyáról ismerünk (175. A tüzet a násznép körültáncolja. Állítólag 1938 óta többet nem hallottak lakodalmi lótemetésrõl (Jung: Az emberélet. lakodalmas szerepérõl sem. hogy hajnalban a násznép a fiatal párral együtt falukerülésre indult. Gomboson „tyúkverõzés”-nek is hívják. hajnaltûztánc. Az elmondás szerint „pörkölik a menyasszonyt”. hogy lakodalmakban szokás volt a lótemetés. Az al-dunai székelyeknél léteznek tréfás vendégküldõ dalok és táncok (114–115. lap. Lakodalmas játékok. a kántor és a halott felesége (gyermekei). A szórakoztató alakoskodások között ez volt az egyik legkedveltebb. Különösen azokat szerették felkelteni. Ez a szokás. a lakodalom zárószakaszaként Doroszlón és Gomboson abból állt. sz. és leterítették õket egy abrosszal. A régi idõkben az ifjú pár távozása után a násznép hosszabb idõre egyedül maradt. jegyzet). inkább csak énekelték õket (152–155. Lóbúcsúztató.vagy a Klapka-induló (ez utóbbit ld..). 9–23.tisztulás rítusa is. 45–46. A kötetben szereplõ lóbúcsúztatók közül egyiknek sem tudunk megjátszott alakoskodásáról. A ló fejét egy edény képezte a takaró alatt.). Jellegzetes palóc vidéki szokásnak tartja a szakirodalom. a Hunyadi. a Rákóczi-. a. Hajnalozás.). Hajnalban tüzet gyújtanak szalmából.). pl. ezek négykézlábra ereszkedtek. a farkát pedig egy seprõ (MNT III/B: 113–124). mint pl.

Emlegetik egy törökkanizsai téli állatalakoskodással (kecskézés) kapcsolatban is. amit dudával kísértek (166. amennyiben valamilyen eszközzel járt szólótáncként szerepel (160. 161. üveg. 165. A mutatványos táncokhoz kapcsolódik részben az ún. hogy a sámlin ülve meghatározott irányban körbe haladjanak. hogy a bokrétamozgalom (talán magyarországi ösztönzésre) egy hajdani helybeli táncot mentett meg a teljes feledéstõl. „Elmegyek hozzája” válasz esetén a lány odaadta a kendõjét a legénynek. csakhogy színpadi célokra átalakított formában. Egy legény a kör közepén énekelte a nótát. majd az elsõ két sor után valamelyik lányhoz odament.Kettõ közülük lakodalmakkor is elõfordult (154. Erre következtethetünk legalábbis kunszentmiklósi és kalocsai elõfordulásaiból. Bácskertesen és az al-dunai székelyeknél a vánkostánc is az olájos dallamhoz kapcsolódik (168. 166.vagy sámlis táncában maradt fenn. A játékosok rendszerint körben állnak. mer sok helënn ez miatt veszekëdés lëtt a házastársak között. Hegedûs László gyûjtésének nyomán). Ezután cserélnek. b). Nálunk a mûfajt ismerik. 169.). sz.). majd párosan táncra perdülnek. páros tánc (165. sz. lap). 153. egy közülük párnával a kezében a kör közepén. sz. Az olájos jellegzetes dallamával együtt a bánáti és szerémségi szerbek táncai közt is szerepel (šantavi maðarac. Mindkét helyen párválasztó táncot járnak rá süveggel vagy kendõvel (Kunszentmiklóson Süveges tánc. Olájost nemcsak egyféle dallamra táncolnak.: A bölcsõtõl. Egyik érdekes fajtájuk a bácskertesiek kisszék. 161. Nõ férfi elé. lap). és megfogta annak jobb csípõjén tartott kendõje szélét. Lakodalomban járt vánkostáncról nálunk Bácskertesen. világháború elõtti bokrétamozgalmakból került hozzájuk Magyarországról. lányom. 60 .. Mutatványos táncok. miközben a székkel minél gyorsabban táncolnak (MNT III/B: 124–126. és a kör közepén ketten lippentõst jártak a többiek meggyorsuló énekére (Kalocsai kertek alatt. így a kör lassan balra haladt. Virtuóz jellegükbõl adódóan inkább szóló-táncok. sz. Jankoviæ: 14. kisszék. sz. sem más funkciójáról nem tudunk (156–158. 111. rátérdelnek.. Nálunk háromféle formában is elõfordul: mint eszközzel járt szólótánc (160. Megjátszott farsangi „legénytemetés” nemrég még élõ szokás volt az al-dunai székelyeknél (Matijevics.. A kifejezésen részint egy bizonyos jellegzetes kanásztánc ritmusú dallamot értünk (Az olájok.. „Nem megyek hozzája” válasz esetén a legény másik lányhoz fordult. egyet jobbra léptek..).). megcsókolják egymást. „Ez azé maradt abba. a). Az olyan állítás. b). 20. valószínûleg a virtuóz szólótáncra vonatkozik (161.). A kalocsai lakodalmakban 6–8 pár állt körben (köztük a menyasszony és a võlegény is). lap. és „férceltek”: sima lépéssel kettõt balra. a körben táncolók ismételték az éneket. részint a hozzá kapcsolódó táncot. hogy „az olájosat mi nem tudtuk táncolni”. vagy éppen el ne mozduljanak egy helybõl..). sz.. Párnatánc vagy vánkostánc. sz. sz. balta. Ugyancsak párválasztó táncos játék (MNT III/B: 70–79.. a). tánc).) és csoportos tánc (vonulós menettánc. sz. Ilyen szokásról Ürményházán is tudunk hallomásból.). A tánc virtusosságának lényege. hogy a sámlis tánc (kisszék tánc) a II. de sem lakodalmas. mint gyermekjátékot is ismerik (169.). de ez ma már kizárólag színpadi életet élõ csoportos férfitánc. A bácskertesiek úgy tartják. 169. Doroszlón és a bukovinai székelyeknél tudunk (168. seprõ.). Legalábbis ezt sejthetjük az énekesek és zenészek megjegyzéseibõl. A násznép szórakoztatására járják ezeket is valamilyen eszközzel (bot. MNT III/B: 182–184. sremski maðarac és erdeljanka néven. 198. az olájok facipõbe járnak szövegkezdettel). tánc). ritkábban nõ is lehet. sz. olájos tánc is. Valószínûbbnek tûnik azonban. kettõre pedig már csak mint halottasgyermekjátékra emlékeztek (152... Elõadójuk egy-egy ügyes férfi. gyöngyvirágom kezdetû régi virágének is (156–158. másrészt az olájos dallamára többféle táncot is járnak. 165. 155. sapka). Párválasztó táncos társasjáték dala lehetett valószínûleg a Lányom. Végül. féltékënységbû” – emlékszik vissza egy doroszlói asszony (Kovács E. 117–118. sz. sz. majd ledobja a párnát valaki elé. b). férfi nõ elé. 15. A lány válaszolt a dal harmadik-negyedik sorával.

Ide tartoznak egyéb játékok is. sz. mert a zenészek pihennek. volt már szó elõbb is. keringõ. amit láncban összekapaszkodva körben vagy kígyózva járnak. A lakodalom olyan mozzanataiban kerülnek elõ. pl. Vegyes páros és egyéb táncok. Fõként kontyoláskor járják (lásd a kontyolásnál is). 1. A mutatványos táncokról.. 3. polka. a seprûtánc is. a vánkostánc. Éjfél körül kerül sor rájuk.). Ennek a táncnak csak emléke él már Bácskertesen (94. A násznép hajnali búcsúzótáncánál. Ide tartozik a már említett paptánc is (lásd fentebb). A tánc vezetõje igyekszik seprõvel eltalálni a sor végén táncolót. A mai hagyományos lakodalmak tánczenei anyaga egyre inkább „nemzetközi”. az ágyvitel. A vegyes páros táncok a lakodalom általános táncai között a leggyakoribbak. a marsolásnál nagy szerepe van/volt még a marsolás formájában táncolt olájosnak is. Ez utóbbi táncról Bácskertesen tudunk. rögtönzött táncok.(„kígyós”). fedél alatt pedig. sz. a többi is utánozza. Szabadég alatt. század fordulóján általánosak voltak az ún. amirõl már elõbb is volt szó. A menyasszony. a võfélyek. Rendszerint a võfély indítja a játékot. sz.vagy menettánc (pl. Másik fontos csoportját ezeknek a táncoknak az énekszóra járt nõi körtáncok (karikázók) képviselik. Ezek a menyasszonyfektetõ-tánc és a menyasszony. A vendégküldõ táncok al-dunai fajtája a „büdös vornyik” nevezetû vonulós. mint harsány rezesbanda szolgáltatták a muzsikát. a nászmenetben. sz. Szertartásos táncok. széken át. hogy a 19–20. Lakodalomban betöltött szerepüket nem ismerjük. Ez a lakodalmas zenekarok átalakulásával is szorosan összefügg. menyasszonykísérés). 2.). „kétéltû” zenekarok. esetleg kapus táncok. pl. A menyasszony. aki ügyeskedve félreugrik. A bukovinaiak „esküttés” után járt három tánca közül a második volt a silladri nevû „csoszogtatós” tánc. 171. 47.és újaszszonytánc. vagy ha nem szól hangszeres muzsika. ugyanazok a zenészek vonósra és pengetõsre (hegedû. továbbá a szakácsaszszonyok tánca és a vendégküldõ táncok hajnalban. Kontyoló táncok nálunk az al-dunaiaktól kerültek elõ (101–104. A menyasszonyfektetést megelõzõ kikéréshez vagy a kontyoláshoz kötõdnek.és/vagy újasszonytánc páros forgótánc. mint a kisszéktánc vagy az olájos.A lakodalom táncai A lakodalom a legtöbb táncalkalommal járó társas összejövetel.). fox. Ma már áram 61 . vagy a részt vevõ táncosok kezében is. vagy nincsenek is. Lakodalmi táncos társasjátékok és mutatványos táncok. igencsak a kontyolással egyidejûleg. Ma is általános szokás (lásd fentebb is). ablakon be stb. A menyegzõi vigasságon. A hajnaltûztánc alkalmával is párban vagy körben járják a táncot.) is helyet kapnak. ablakon ki. A táncosok láncsorban összekapaszkodva egy ember vezetésével (vornyik) vonulnak asztal alatt. Amit a vornyik tesz. a nyoszolyók és a võlegény vesz részt benne. Éjféltõl hajnalig kerül sor rájuk. a kárlátóba vonulás és „tyúkverõzés” (hajnali falujárás) alkalmával járt kötetlen szerkezetû.). ezekben mindenki részt vesz. Fontos csoportjuk a menettáncok sokasága. klarinéttal kombinálva. mint a darujáték-félék. Ide tartoznak a nászmenet (esküvõ elõtt és után. általában égõ gyertyával vagy csak a võfély. menyasszonykikérésre menet. lap. fõképpen éjfél után a városi eredetû társastáncok (tangó. A menyasszonyfektetõ-táncok vonulós. de szólóban is jártak. Lugossy Emma összefoglalója). szving stb. Párválasztó fajtáik. A karikázók viszont a bácskai Duna mentén élnek még ma is csiraj és tüsköm néven (213–226. de annyit azért tudunk. amit párosan. Vajdaságban nem kutatták ugyan érdemben a népi hangszeres zenét és a néptáncokat sem. ahol csak nõk vannak jelen. tambura) váltottak. A lakodalom egyéb mozzanataihoz fûzõdõ mulatótáncok. ezért az eddig tárgyalt táncos mûfajokon kívül nem árt röviden felvázolni az elõforduló táncokat lakodalmas szerepük szerint (MNT III/B: 419–426. a menyasszony és a násznép vesz benne részt.

„cigánytáncok” a népszerûek. Az élénk tempójú táncok. A zenészek ma is ismerik a násznép kívánalmainak megfelelõ nótákat. foxnak vagy egyéb divatos nyugati táncnak összemosódik a jellege muzsikában is. majd a szintetizátor. A kontrát feleslegessé tette elõbb a harmonika. népdalokat. ezek mindenre rányomják a bélyegüket. így csárdásnak. mozgásban is. 62 . mint az ún. Talán a tangónak és a keringõnek sikerült úgy-ahogy megmenekülnie az „egyenruhától”. operetteket és slágereket.erõsíti a „muskátli” típusú zenekarok hangszereit.

milyenek a nálunk elõkerült lakodalmasok. Võfélyrigmusok. 54. sz. népszerûségüknél fogva. és 74. Az elsõ kettõnek pontos szerepét nem is ismerjük. 51. ötfokú dal (20. a–c). melyek a Bánát északi részérõl kerültek elõ. a). mint a bevezetõben már nagyjából felsoroltuk. tréfás és mulattató versezetek végét általában a latin „vivát” (Doroszlón és Gomboson elferdülve „bivár”) vagy magyar megfelelõje. sz. több. hiszen a võfélyek nem szerzõi.). Nem szertartásos jellegû. Legszámosabbak a Tisza mentén. Eddigi változatai a bácskai Tisza mentérõl kerültek elõ (20. más területeken ettõl a szokástól függetlenül bukkannak fel. A Jól meggondold. Az alkotások egy része rituális jellegû. A helyi szokások által megszabott lakodalmas szerepû dalok száma sokkal több.).. rigmusokat. Az eredeti felezõ 12-es szótagszámot az ének nélküli mondóka „értelmezõ-magyarázó” verselése kikezdi.. rendszerint katonadalszövegek is társulnak. sokszor nincs is lakodalmas vonatkozásuk. félnépi modorban írt mondókák is zenei vonatkozásúak: felezõ 12-es sorokból álló strofikus versek. Felvirágozás. A LAKODALOM EGYES MOZZANATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ DALOK ÉS TÁNCOK (20–118. A võfélyversek szerzõi korábban az iskolamesterek. Egyenes ági le63 . Formailag is változatos anyagállományt ölel fel ez a szokáskör. 22 j. c jegyzeteit is). sok esetben a versszakok is csonkulnak vagy összemosódnak. 55. de az adott helyzethez illõen már õk maguk módosítanak rajtuk. Bõvebben lásd a dalok jegyzeteit. azaz egy dallamra sok szöveget énekeljenek. de régies szövegük és dallamuk alapján kétségtelenül a szertartásos dalok közt a helyük. lazán kapcsolódó. Horgoshoz kötõdõ lokális lakodalmi ének. Legtöbbjük a fejlett új stílus szép példája. melyekhez. kislány kezdetû dalról van szó (22. kurjantásokat stb.).. sz.). nemritkán utólag váltak lakodalmi dallá (pl.) A lakodalom költészetének tekintjük a menyegzõ keretében elhangzó költõi alkotások összességét: dalokat. de „lejelenthet” a zenekarnak adott „húzd rá” utasítás is. 55. diákok. 414. võfélykedõ parasztok. az „éljen” szavak jelzik. sz. sz. A kurjantások és võfélyrigmusok esetében az alkalomhoz kötöttség egyértelmû. A régi stílus itt kevés (22. A sajátosnak mondható lakodalmi rítusének elég kevés. Menetdalok. A menyegzõi ünnepélyes vonulás dalai esküvõre menet és onnan jövet zömmel új stílusú dalok lakodalmas vonatkozású versszakokkal. Lásd a 61. A lényeg az.. csupán elõadói a rigmusoknak. tetszés szerint (23–44. 52–53. A lakodalmi ünnepségsorozat különbözõ mozzanataihoz kapcsolódó szertartásos. Természetesen nem egy végben. minthogy csakis ilyen alkalommal hangzik el. 255–257. Java részük lírai dal. Ezek a diákos. Lássuk hát. utóbb falusi néptanítók. 21. Menyasszonyöltöztetõ. Ezek is helyi jellegû szokásdalok. Általánosan elterjedt katonadal dallamára énekelt mûköltõi eredetû szövegek (21. új stílusú. melyeket egykor talán énekelve adtak elõ (MNT III/A: 234. kántorok és népi verselõk. 22 j.). mint szerelmi vagy mulatódalok. hogy „minél tovább mondják”. Az egyikük menyasszonybúcsúzó versekkel folytatódik az öltöztetéshez illõ strófa után. A dalok nagyobb része nálunk azonban csak lokálisan lakodalmi ének. hanem a megfelelõ alkalomkor énekelték mindegyiket. de elõkerültek minden más vajdasági tájegységrõl is.1. esetleg teljesen önálló strófával.. így gyakran kibillen a szótagszerkezetbõl..... melyek tartalmilag nem feltétlen kívánkoznak egységbe.

A Rákóczi-dallamkörrel is rokonok. Az indulóhoz általában saját szertartásos dal kapcsolódik.származottaik már szabályszerû új stílusú dalok. sz.).). a). de köztük szerepel egy nyitrai és egy Csongrád megyei adat is. holnap asszony. ún.). ugor-ereszkedõ felezõ tizenkettes parlandónk.) és egy dudanótaszerû képzõdményre is (193. nálunk dallam nélkül hangzik el. Szerepére széki lakodalmas megfelelõjébõl következtetünk. sz. Máshol énekelik. ez. Ezen a dallamon kívül járták ezt a táncot még a kontyolók egyik dalára (101.).). Menyasszonyi induló. népies mûdalból alakult népdallá (45. a is). ez. Ma menyasszony. a sz.). Elég általánosan elterjedt egy 8 szótagos vers is. sz.. 60.). Sokuk dalszövegként is szerepel. Itt kell kitérni a Vajdahegedûnek szûnjék meg zengése kezdetû régebbi võfélyvers dallamhoz kötött elõadásaira (MNT III/A: 234. a).. Közülük az egyik alkalmi szöveg-dallam társításának tûnik (57.. de ezektõl intonálási módjukban. A harmadik tánc (csárdás) dallamai ma is népszerûek (49–50. Elsõ része régi stílusú dudanóta. vsz. párosan is. Silladrit más dallamokra is jártak (48.). ez. szólóban is járták. sz. Fehér galamb szállt a házra kezdettel (60. sz. kislány. A menyaszszony-búcsúztatót leginkább a võfély mondja (61. Bõvebben lásd a búcsúztató jegyzetében. sz. mikor megérkeznek a menyasszonyt kikérni (56. jól meggondold a dolgot szövegkezdettel. A mai lakodalmakban általánosan elterjedt divat az Akkor szép a magyar lány. ez az egyetlen gyûjtött változat. a kiolvasókkal és mondókákkal rokoníthatók. Ezzel szemben a dallam elhagyásával rigmusként hangzik el néhány olyan szöveg is. Menyasszonykikérés. Vornyik tánc alá is muzsikálják. 68. 61. 255–258.). visszatérõ dallamszerkezettel. nem csak rigmusként (pl.). A bácskertesieknél is énekelnek menyasszony-búcsúztatáskor. 60. az ugor zenei örökség ún.). fél lábbal még a mûdalos anyagba tartoznak. Akkor énekelik a menyasszonyos házban. sz. A második tánc a silladri (csoszogtatós tánc) dallama. A búcsúztatók/búcsúzók többnyire egy másik régi mûdallamon hangzanak fel (58. Paptánc. Az énekelt változatok fõleg Csíkból származnak. Ez a lábam. 11 szótagos sortípuson (23–25. lap). de l. A régebbi a Zörög a kocsi kezdetû (62–63. melyet máshol jobbára énekelnek (pl. ritkán 4 sorosak. Ez voltaképpen két különbözõ dallamból összefûzött hangszeres dallam dúdolva énekelt elõadása. Zömmel 7 vagy 8 szótagos rímes párversek. Ennek a szokásnak csak az al-dunai székelyektõl maradtak ránk dalai.).). sz. Lásd a kezdõ sorok betûrendes mutatóját). Ehhez a mozzanathoz csak egy csúfolódó jellegû al-dunai dudanóta kapcsolódik. katonadalból kölcsönvett menetdal. Menyasszony-búcsúztató. Kislány. Félig recitált vagy ritmikusan szavalt sorpárok.. A zenekar által muzsikált dallam egyik jelentõs régi stílusú. a sz.). hogy nálunk a Magyarszentmihályon gyûjtött búcsúztatóváltozat hangszeres kísérettel ugyanennek az énekelt verziónak az emlékét idézi (61. 95. Kicsi nékem ez a ház stb.). magas hangfekvésükben különböznek. Napjainkban kihaltnak tekinthetõ hagyomány (46–47. Két kis galamb összeveri a szárnyát. sz. sz. esetleg 11 szótagosak is (pl. Fél lábbal már a hagyományos. második része mûdallamból alakult át részben hagyományossá. mikor koszorú van a haján kezdetû. a. Kurjantások. de ez a dal egy általánosan ismert új stílusú katonadal ideillõ elsõ versszaka (59. sz. sz. Az elsõ tánc a menyasszony vagy hazai tánca. sz. Az egész magyar nyelvterületen mintegy 350 változatát tartják 64 . Olykor énekelve vagy félig énekelve hangzanak el. 2–5. Esküvõre menet éneklik. sz. a). A silladri a bukovinaiak régi magyar táncörökségének egyik túlélõje volt. csak Bácskertesen van szertartásos szerepe. melyre balladákat és rabénekeket énekelnek leginkább. Menyasszonykíséréskor is éneklik. Dallama népzeneidegen. Hajdanán ilyenkor a halottsiratókhoz hasonló dallamokat énekelhettek általánosan (MNT III/A: 277–294. sz. sz.).). Katonadalként ismert a hódegyházi búcsúztató dallama is (21. sirató stílusába tartozó jellemzõ képviselõ (46–47. Nem kizárt. Három tepsi túrós lepény. funkciós harmóniarendre épült dúr mûdal (MNT III/A: 944. 60. A nálunk elõkerült búcsúztatók közül csak az al-dunai székelyeknek van szertartásos jellege (57–58.

századfordulói induló közös õse mind Pálóczi. hogy szintén saját szerzeménye (Mars. év nélküli kiadványokban többször is közölték (MNT III/A: 933.). sz. Saját dallama nincs. így egymás között is rokonok. mint a dallam. 106. Ide tartoznak még a házasságról szóló egyéb dalok is (76–79. dallamostul talán a 17. hogy Örömanya. te örömanya kezdetû dalt (69–70. a 28.számon jelenleg (MNT III/A: 313–376. 120. 130. egyetlenegy lakodalmas vonatkozású versszakuk van. 102. 136. jól meggondold a dolgot kezdetû ágyviteli. A szokás harmadik. elejét.). lakodalmas vonatkozású dal. sz. Pálóczi Horváth Ádám Napóleon-csúfoló verset írt a dallamra. sz. (Ugyanez az eset pl. Már 1935-ben is divatos volt az akkori 50–60 évesek között. utolját és a 11 szótagos Barna kislány. valószínûleg ponyva eredetûek a lánykérõ legény gond65 . Az al-dunaiak mûköltõi eredetû szövege (Szegény legény voltam. A szöveg kétféle dallammal is elõfordul. Nálunk Torontálvásárhelyrõl került elõ az egyetlen változat. 77. Többnyire oktató és vallásos félnépi énekek. Menyasszonykísérés. és azonnal népszerûvé vált népies költeménye. ill. A népszerû 18–19. Zimay László 1876-ban megjelent. lap). adjon isten jó estét kezdetû. sz.).és menyasszonytánc dalokat (Topolya. A bácskertesiek idegen járású katonanótát aktualizáltak menyasszonykísérõvé (67. Érkezéskor kurjantják azt.). általánosan ismert mûdal. lap tudomása szerint). sz.). Kettõ közülük jellemzõ bukovinai szertartásos dal (65–66. úgyszólván olyan 11 szótagos dallamra éneklik. Ezt a dalt szorította ki a használatból a ma általánosan ismert Lakodalom van a mi utcánkban (vagy Este viszik a menyasszony ágyát) kezdetû. ennek a bácskai Duna mentén gyûjtötték legtöbb változatát (64. másrészt az újabban a lakodalom napján végbemenõ ágyvitel aktusát domborítja ugyan inkább ki.) szövegestül. sz. melyek közös tõrõl fakadnak. A másik dallam (70. Az al-dunaiaknál ilyenkor énekelték még a paptánc és a kontyolás egyik dalát is (45. Ágyvitelkor is ezt éneklik (pl.) egyik legjellemzõbb régi stílusú felezõ tizenkettes parlandójukon szólal meg. típus).. Nálunk is igencsak népszerû (71–74. Legismertebbek közülük az ún.) Erkel Ferenc Hunyadi László címû operájából ismert Meghalt a cselszövõ szövegkezdetû induló dallamának népi változata (MNT III/A: 410–412. sz. A Tisza menti változatok is mûdal eredetû jövevénydallam hagyományosabbá csiszolt alakjai (68. század fordulóján. Móra István verse Hoppe Rezsõ zenéje 1903 tájáról. 137.). Alkalmi dalok vacsora közben.. sz.). A menyasszonykísérõ dalok egyénibb arcúak a többi menetdalnál. „legényválogató” egy 16.). „A dallam a maga friss. melyben a kezdõ sorok lüktetõ daktilusai és troheusai után érdekes ellentétet adnak a záró sorok anapesztusai. rózsám. mind Erkel szerzeményének. századbeli volta dallamra (75. táncos heteroritmikus ritmusával.) Megérkezés a võlegényes házhoz. az Édesanyám. melyrõl azt állítja. sz.. Bánátban ilyenkor éneklik a Gyere ki. hagyományosakon és hagyományidegeneken. lap). 76. lap).) népszerû induló volt a 18–19. és MNT VIII: 54. hogy a legkülönfélébb dallamokon hangozzék el. a többi katonadal. Számtalan népi változatban él. siess hazádba vissza kis seregem. – valamint õsi ötfokúságával és kétrétû. emelkedõ dallamvonala máig kirívó magyartalanságról árulkodik. számú menetdallal és az 59. Nálunk is elég sok adat igazolja hajdani elterjedtségét Bácska. jóval szélesebb körben elterjedt alkalmi lakodalmi szövege. A gombosiak szokásdala régi stílusú táncdallamon szólal meg. századból származó. Szövege részben a võlegényét váró menyasszony szorongását. mint pl. számú menyasszonybúcsúzóval is. A horgosi oktató-elmélkedõ vers (Könnyû venni feleséget. gyújts világot (70. sz. A szöveg mindenesetre jobban illeszkedik a hagyományba. a 12 szótagos Jól gondold meg.). Bánát és Szerémség területérõl (11 változat). de felfelé szekvenciázó zárlatai. Topolya. sz. amilyenre akarják (53 különbözõ dallamtípussal fordul elõ az MNT III/A: 961. Szerkezete lehetõvé teszi. sz. 120. A régebbi (69. sz..). de azért legtöbb helyen a kocsira-ültetés kísérõ dallama” – írja Seemayer Vilmos a nemespátrói (somogyi) régi lakodalomról 1936-ban (MNT III/A: 375. Ennek a mozzanatnak is megvannak a szokásos dalai és kurjantásai. sz. sz. sz.).. Újabb keletûek. lap). Az egyik idõs topolyai adatközlõ még a szerkezetben ide nem illõ szövegeket is erre a dallamra énekelte. PHÁ 37. tiszta kvintváltó szerkezetével méltán egyike legnépszerûbb dallamainknak. sz.).

mégpedig a Szép menyecskét csinálunk mi ebbõl a lányból. négysoros alakban és kétsoros féldallamként (mint a bácskertesi is) egyaránt elõfordul (MNT III/A: 646–724. Dalanyagukban az északi eredetnek talán ez az elnémult szertartásos dal az egyetlen emléke. 240. falusi kántorok. Dussolás.). cinegemadár kezdetû kétsoros dalt (94. Kivételesen a régi stílus is szerepel ebben a közegben (85. az 1695-ös kottás Náray-féle forrástól is eltérõek. vagy a népi használatban jobban elváltozott.. Gomboson mulató-tuss szerepét töltötte be a Kánai menyegzõ éneke kásapénz-szedés alkalmával. 251. Menyasszonyfektetés: Kikérés táncra. Akár dallamát. Ide tartozik még a különféle egyéb paródiák. akár szövegét tekintjük. sz. de sikertelenül. mint a tréfás kántori búcsúztatók csoportja is a lakodalom egyéb szórakoztató anyagából (152–155. madár.). 138–139. hanem más vigasságokon is. kerek kontyot tekerünk a hajából kezdetû népdalszerûtlen képzõdmény (Jung: Az emberélet. Az elsõ sor megismétlése után újabb motívumokkal bõvül.). Nyitra megyébõl települt mai lakhelyére. nem csupán lakodalomban (ld. sz. Ezek a dalok természetesen nem csupán lakodalomban hangzottak fel. hagyományosakon csak ritkán. lap). verselgetõ kisnemesek és népies költõink hatása.: A szögedi nemzet. Mindegyiküknek van 17. Sem dallamával. sz. c–d sz. A menyasszonyi indulóhoz hasonlóan ehhez a szokáshoz is saját szertartásos dal igyekszik kapcsolódni.). sz. IV F 380).). A Kánai menyegzõ énekének saját szövege és dallama van (legalábbis közeli változatokban jelentkezik). A kötetben közölt szövegek viszonylag egységesek. 78. lap.). 82. A Katekizmusi ének (81. és 82. sz. A néphagyomány sokat küszködött az átformálásával. A Kánai menyegzõ énekének megfelelõ strófái bordalként is használatosak (82.) egyházi eredetû moralizáló dalok. sem szövegével nem birkózott meg.). sz. Ezeket többnyire mindenféle mûdallamokon adják elõ. A népi használatban a mértéktelen hosszú elsõ sor ismétlése elmarad. Ennek a szép szokásnak az emléke egyedül Bácskertesrõl került elõ. olyan hosszú (24 szótag!). századi hangszeres komponista gyûjteményében is. és már-már túllépi a strófa kereteit. HITK 11–12. 130. és Topolya. Menyasszonytánc.). feltûnõen népdalszerûtlen: több részre tagolt kezdõ sora már önmagában is szinte önálló dallamnak nevezhetõ. sz. A bordalok között is sok félnépi és irodalmi hatás mutatkozik. Szintén félnépi szerzemény a német párhuzammal is rendelkezõ Ádámról-Éváról szóló példázat is (80. Ilyenkor énekelték az Ej. Mindkettõ elõfordulása elég széles körû. sz. miközben szinte tobzódik a funkciós mûzene hármashangzat-felbontásaiban és az ezeket kitöltõ hangszeres menetekben (Típuskat. Dúr-kvintváltó. ami megegyezik a Kájonikódexben (1634–1671) közölt alakkal. Ez a szertartás a mai lakodalmakban is eleven még. sz. Vacsora alatt éneklik általában a bordalokat. Ez a dallam a nyelvterület északi részén a menyasszonytánc szertartásos dallama. mint a középkori és újkori diákköltészet. nagyon valószínû.jait megéneklõ strófák 11 szótagos sorai (78–79. tréfás dalokat (83–93. más alkalmakkor is használatosak.). Võfélyvers-modorban írt megfelelõjük is ismert (79. de ez is idegen (Bálint S. sz. Kötetünkben mindkettõ dúr hexachord dallamon szólal meg. szerkezetük nemritkán laza vagy ütempáros (86–89. A népzenei vizsgálódások tárgykörébe már nem is tartozó dallam típusa szerepel Rózsavölgyi Márk 19. A bácskertesiek egy része. sz. de a szlavóniai lakodalmakban is népszerû.). a 81. századi írott forrása (Náray: Lyra coelestis és Kájoni kódex). dalok jegyzeteit is). Kálmány Lajos is idéz egy szajáni változatát. sz. ill. Dallamaik fõleg a magyar népzene jövevény rétegének kisebb-nagyobb mértékben meghonosodott képviselõi (90–93. Csokonai Szerelemdal a csikóbõrös kulcshoz címû versének hangulata köszön vissza az egyházi népéneket parodizáló kulacsköszöntõbõl (91. sorba-itatókat és egyéb mulató-. A Mikor Noé a szõlõt ültette kezdetû bordal szövegszerzõjének Gárdonyi Gézát tartják (83. mint tudjuk.) és a Kánai menyegzõ éneke (82. Ennek vagy más forrása lehet.). a). 66 . hogy ponyván napvilágot látott közös õsre vezethetõk vissza. madár. sz.). 15. északról.. ivónótákat. sz.. sz. Mikor a menyasszonyt fektetni viszik vagy Gyújtottam gyertyát a võlegénynek szövegkezdettel. A Katekizmusi ének szövegei és dallamai különfélék. 92. sz.).

Érdekessége ennek a csoportnak a háromsoros.) és új stílusú dallamok (97–99. de más népszerû mûcsárdásokat is. sz. lap. rendhagyó strófaszerkezet (96. Ilyen alkalmi dalról Doroszlón tudunk csak. nem csak kontyolót (101. kerek kontyot csavartunk a hajából kezdettel szólal meg a menyecsketánc csárdása Topolyán is. amit a magyarszentmihályi võfély menyasszony-búcsúztató rigmusa mellé muzsikáltak a zenészek (61. a Hosszú farkú fecske kezdetû (107–112. Topolya. de magyar változataiból most már elhagyták a kezdõ sort. Kontyolási dalokról és táncokról nálunk csak az al-dunai székelyeknél tudunk (101–104. feltehetõleg ideillõ versszaka miatt került menyecsketánchoz. sz. számú dalainkban. melynek a népies mûdalokkal is vannak rokoni kapcsolatai (104. Az új stílusúak rendszerint katonadalként is ismertek (97–99. 130. A harmadik dallamtípus már a 19. sz. mint a menyasszonytáncoknál máshol. (Lásd a menyasszonyi indulónál. Az elsõ tipikus fríg dallam. leggyakrabban ezek is mûdalok.). sz.).). A négy dal három dallamtípust képvisel. a paptánc harmadik táncát is járták rá.).a tagolt sorokat pedig önálló sorokként értelmezik.).). amire a doroszlói asszonyok manapság még csak visszaemlékezni sem szeretnek (105.).).). ötfokú fordulatokban gazdag változatát gyûjtötték különféle lírai és katonaszövegekkel. sz. Ebbõl az alkalomból is mindenféle mûcsárdást muzsikálnak.). sz. mint a menyasszonytánchoz. mint pl. csak régiesebb megfogalmazásban és régi stílusú dallamokon. annyira laza ritmusban szólal meg. mint a menyecskének szövegmotívummal (95–99. sz.) A bukovinaiaknál ilyenkor hangzik el a Tûzrõlpattant kismenyecske vagyok én kezdetû versszak (106.). sz. Egyik topolyai énekes még töredékesen emlékezett arra. fríg dallam. ennél a szövegnél is Hoppe Rezsõ dallamára utalt. de szép kis menyecske lett ebbõl a lányból. melynek eredete szintén népies mûdal. a székelyföldi és moldvai ún. (Változatai megtalálhatók a 23–25. hogy: Barna kislány. 78 lap).). sz. a „bokázó” sorvégek iskolapéldája. A népzenei kölcsönhatás szép példája. Még egy népes szövegcsoport jelentkezik ebben a közegben. így alakult ereszkedõvé. illetve sirató stílus tagja.) már elfelejtette a hajdani táncjelleget is. ritka rozs kezdetû nóta-csárdás. Ebben a formában került vissza a magyarokhoz. a 6/8-os nõi körtáncok képviselõje (102–103.) Meglepõ módon. Jaj. sz. Járulékos dallamai lehetnek népies mûdalok. más vidékeinkrõl nem kerültek elõ. jól meggondold a dolgot. Hasonló jellegûek a bukovinai és tolnai menyasszonysiratók is. Lakodalmas funkcióban nálunk egyedül Magyarszentmihályon és a szerémségi Maradékon tudunk róla. és a dallam középsõ soraiban a rájuk jellemzõ „tót ritmusszûkítés”-sel honosodott meg. Rokonságban van a históriás énekekkel is. A Túl a Tiszán faragnak az ácsok szövegkezdettel közismert népies mûdal a szlovákokhoz is átkerült. Az idegenbe 67 . Mindez azonban nem változtat a kirívóan mûdaljellegen. hogy régebben ilyenkor azt a nótát húzták. Szövegtartalmuk nagyjából ugyanaz.). sz. melyre Bartók világított rá (A magyar népdal. Újasszonytánc. jobbára ugyanazokat. sz. sz. Sok. sz. sz. Nem szertartásos jellegû ez sem. ritka árpa. a közismert Ritka búza.). Kontyolási dalok és táncok. Ez a felezõ tizenkettes sorokra épülõ parlandónk az ugor-ereszkedõk. Rokona a 12 szótagos hertelendyfalvi paródiának is (22 j. Az egyik változat elõadása (103. Tizenkét kõmûves (ballada) típusának alföldi altípusa. mintha a strófa hétsoros lenne. Hová teszed lánykori boldogságod. A menyasszonytáncra mindenféle más táncdallamokat is muzsikálnak. században is népszerû. sz. mint a menyasszony. A második dallamtípus alkalmazkodó ritmusú dudanóta. A bukovinai régi magyar táncörökség kevés túlélõje közül egy. Ebben a közegben elõfordul még egy jellemzõ 10 szótagos szövegtípus Jobb a lánynak. Újasszony-bemutató. Néhány helyen ilyenkor alkalmi dalokat énekelnek (MNT III/A: 884–894). Dallama ugyanannak a zenekari kíséretnek lekerekedett kis formája. népzenénk jövevény rétegének hagyományba illeszkedett dallamai (96. Szövegének jelképes értelme lakodalmas vonatkozású is lehet.vagy újasszonytáncok idevágó szövegeié (95–99.). mint a szerémségi menyasszonytánc is (95. ez is már paródia.

sz. Vendégküldõ. sz. amely valószínûleg egy AABA formájú. Dallamíve kupolás. Gyere ki. ami sokáig csak Bácskertesre volt jellemzõ (111.). magas szótagszámú új stílusú dallam utótagjából önállósult (107–109. nem. nem ismétlik meg az elsõ sort. A furcsa strófaszerkezet alkalmasint csonkult forma. Egészen a legújabb idõkig máshonnan nem ismertük. polgári körökben is közkedvelt mûdal. nem.. A jellegzetes strófaszerkezet elég egyéni. A három részre tagolt elsõ sort (5+5+6) nem ismétlik. sz. A zárósor. nem. ami hangnemileg is befejezne. erdõ. (A szaffikus strófák kezdõ sora kéttagú. török-ereszkedõ kvintváltó szerkezetek csoportjába tartozik egy olyan régi stílusú dallam. Nemrég a szomszédos Doroszlón is elõkerült (111. A dallam fennmaradásában szerepet játszott bizonyára a helybeli mûvelõdési egyesület jó mûsorpolitikája is. sz.).férjhezment menyecskét verseli meg.. menyasszonybúcsúztató után. kerek erdõ szövegkezdettel folklorizálódott izometrikussá a két szólamban fogant dúr-hexachord dallam alsó szólama). A zenekar repertoárismeretétõl függõen sok más indulót is muzsikálnak. nem. nem egy változata a visszatérõ szerkezetekhez igyekszik közelíteni.). de szertartásos dala még az 1980-as években is gyûjthetõ volt. vsz. és megszólal a lakodalom folyamán „marsolásra” is. 6. a szerbeknél Skuvala sam veèericu kezdettel éneklik. 211. Több helyen a Rákóczi-induló (más néven Vakpali hozzáragasztott tréfás szövegérõl) egyértelmûen felszólítás a távozásra.. b). „Azt e’játszani. A hagyományápoló csoportok mai napig éneklik. hogy az emlékezetben egy ideig még képes másodlagos életet élni.). sz. és az összetett sort szabály szerint megismétlik. Dallamai ezért elég sokfélék. Nem megyünk mi innen el. A legnépesebb közülük egy alakulóban lévõ szerkezet. Valamennyit dudanótadallamon éneklik. végül Lajtha László széki gyûjtésében Erdõ. nyilván kényelmi szempontból.). sz.. A lakodalmi mulatság végét jelzõ dalok és táncok. 70. fordulópontjait jelzik (menetben.). Míg a házigazda minket furkósbottal ki nem ver! – így hangzik elsõ strófája. A törvény által betiltott népszokás idõvel kihalt. 181. sz. te örömanya kezdetû dal dallama szintén induló (69. 8. zárósor nélkül.) Ezt követõen az 5+5 szótagra tagolt középsõ sort a szöveg követelményei szerint többször is ismételgethetik. 6 szótag. 8. A hangkészlet és a dallamjárás a Rákóczi-dallamkör tagjaira hasonlít.). sz. nem. A dallam mechanikus szekund-szekvenciában ereszkedik. Itt ismét felbukkan egy divatos. de gyakori is népköltészetünkben: 6. Mindazonáltal elég széles körû kapcsolatai vannak a hazai dallamforgalomban.). elmarad. Általános ebben a mozzanatban a marsolásra muzsikált indulók szerepe. A zenekari indulók egyébként is a lakodalom egyes fõbb mozzanatait. sz. Az így keletkezett hangnemi befejezetlenséget az elsõ sor megismétlésével hidalják át egyes elõadók. mint az elõkerült szórványos adatokból kitûnik (116. A Rákóczi-indulót a zenészek már egyre ritkábban muzsikálják. de más népekében is (pl. a szlovákok közismert „szinkópa-polkája”.). Ebben és sorainak tagolásmódjában a Széles a Duna párosítótípussal rokon (10–12. Több fajtájuk létezik. Nagyszerûen lehet rá tercelni is. A vendégbúcsúzó dal szerepét tölti be Magyarszentmihályon egy új stílusú lírai dal.). Az aldunai székelyeknél külön „mûfaj” (114–115. nemzetközi zsargonnak tekinthetõ. mert hangszertechnikai nehézségeket kellene legyûrniük. 112. Hajnali mosdatás. de ez sem visszatérõ szerkezetû. A tréfás vendégküldõk régebben máshol is létezhettek.). A hagyomány pusztulásának egy szerencsés mozzanata. ez népzenénkben idegen tulajdonság. Feltehetõleg ilyen alkalomból énekelték a szerb Beæarac dallam meghonosodott magyar változatának is jó néhány szövegét (210. a Nem. zenésznek kõ ám lënni a javábú!” Egressy Béni Klapka-indulóját viszont szinte mindenütt ismerik.). Van rá eset azonban. talán rendhagyó szaffikus strófát takar. Végül az ún. sz. a dubrovnikiak „kontradanca kala majkája”. A szokás dala bácskertesi egyedi emlék (113. A menyecske érkezésekor énekelt. vendégség befejeztével stb. hogy befejezetlenül hagyják a dallamot. melynek elsõ versszaka lakodalmas vonatkozásban is értelmezhetõ (117. 68 . és muzsikálják is a lakodalmakban (118. nevezetesen 4 dallamtípus. sz. Kupolás dallamívet jár be a másik igen népszerû dallamtípus is (110.

). leülnek. A kalapra és a kabát bal vállára fehér selyembõl készült. . koszorúslegényeket és -lányokat. Elõáll a võlegény nagy võfénye. Felkérik ezután valamennyiüket. ezüsttel. Úgy a legényes. és rágyújtanak a nótára: (20. és üdvözli a megjelenteket: Dicsérjük a Jézust. az Úristen fiát. és rozmaringszálakat raknak rá. elõkerül pár üveg bor. Terjessze e házban az õ szent áldását . és ekkor történik meg a »felvirágozás«. Ezek pár nappal az esküvõ elõtt a lányos háznál gyülekeznek. ezenkívül 4–6 koszorús pár. arannyal díszített virágokat illesztenek hosszú selyemszalagokkal. Amiért mi nekik meg fogunk szolgálni. sz. A nagy võfény botját vagy fokosát körülszalagozzák. . Hogy helére feltûznék ezen virágokat. A võfények szépen megköszönik a felvirágozást. A kis võfények kulacsa is kap a díszekbõl: virágokat. A lányok a felkérés után feltûzik a virágokat. szalagokat. párostul jelenjenek meg az esküvõn. mint a lányos háznál van egy »nagy võfény« és egy »kis võfény«.Felvirágozás „Egy héttel az esküvõ elõtt a võlegény felkéri a võfényeket.” 69 . Azután a koszorúslányokhoz fordul: Tehát kérnénk szépen a koszorúslányokat. Hogyha az ég arra rá fog segíteni.

mire fogok esküdni? – Én istenem. a Barna kislán. míg élek a világon! 3. 1. Ráborul a dijófa asztalára. hogy kinek. siratom a lányságom. Édesanyám barna lányát siratja. istenem. – Sírjál. Sírok is én. Barna kislán. Árva könnyét hullajtja a párnára.20. de nem tudod. ha bemegy a templomba. 2. anyám. Egyik könnye ja másikat lemossa. 1942) 3. mikó virágozni vannak. anyám. Siratom a lánykori boldogságom! 70 . ha bemegy a szobába. mire fogok esküszni? Ezt a legényt sosem tudtam szeretni! (Akkó éneklik. – Jaj. – Sírok. anyám. Barna kislány. Árva könnyét hullajtja az ágyára. a Házunk elõtt magosra nyõt a nyárfa. siratom a lányságom. – Sírok. sirathatsz is engemet! Férjhez adtál. ha bemegy a szobába.

a. egy dallamgondolatból építkezõ új stílusú dallam. sz... kötetünkben pedig a 36. 1942. Zabosné változata lemezen is hallható: VMND B 1. 135. esetleg menyasszony-búcsúztatók között is (MNT III/A: 79–81. dalok megfelelõ versszakai). Rokon hangulatú új stílusú dalok elõfordulnak még a bukovinai siratóesteken (leánybúcsú) és a menetdalok. Nem szertartásos jellegû. Horgos. rokon. Magócsi Andrásné Varga Etel (59). (Földi Mihály 1942-ben) Dallamtípus: K-V: 396.. Ezt az alakot a rendelkezésünkre álló késõbbi hangzó felvételek nem igazolják (l. Horgos. Krekuska György 1942-es változata (HN: 91. Krekuska György (19). A szokásleírást Hegedûs László közli Horgosi lakodalom címû cikkében (Kalangya 1–2. 133. a. 132. 196) 71 .. Hangzó: 36 (Földi Mihály. 1969. lap). Kiss L. Király E. 132.. 55). Újvidék.Horgos. 32–33.. Földi Mihály (28. Zabos Imréné Geleta Piroska (62). Burány B. 301.. ritmusvariánst). lap) a sorok elsõ ütemében negyed értékekben kottázva. az 1. 1942. 1972.. sz. csoport zenekarral. d Közölve: MNT III/A: 31 j. Ötfokú. csak lakodalmas vonatkozású. 133. sz. és Kalangya 32. 1969.

Völgyes. ha bemén a templomba. még élëk a világon! 3. 72 . – Sírok. 1997. siratom a lányságom. Bodor A. ha bemén a szobába.. Ëgyik könnye a másikat lëmossa. 1995.–Németh I.20. hogy kihön. Sírok is én. – Jaj. anyám. sirathatsz is ëngëmet! Férhön adtál. asszonyok. Édësanyám barna lányát sirassa. Barna kislány. de nem tudom. anyám. Barna kislány.. a 1. Árva könnyét hullajcsa ja párnára. 1996. Bodor A. mire fogok eskünni? Ezt a legént nem is tudtam szeretni! 2. – Sírjál. istenëm. Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (62). Udvarunkba magosra nyõt a nyárfa.

istenem. Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). Ez a kislány. hogy tudom én megtenni? Ezt a legényt sose tudtam szeretni! 2. b 1. anyám. Édesanyám levelet szed alatta. Házunk elõtt magosra nyõt a nyárfa. 1979. – Szedjed. Mikor mentem a templomba esküdni.20. hogy meghalok nemsoká. anyám. ha bemén a szobába. Egyik könnyem a másikat ott éri. Siratom a lánykori boldogságom! 3. Jaj. Burány B.. 73 . Ráborul a kedves édesanyjára: – Sírok. jó lesz a fejem alá! Érzi szívem. Mohol. siratom a lányságom.

a és a 78–79. Házunk elõtt magosra nyõt a nyárfa Ëgy jó anya kedves lányát sirassa.20. Elcseréte kontyé ja pántlikáját. Megállj. 74 . juhász. – Në sírj. 2. nem közöljük. (Típusa Kerényi: Már mikor én 18 éves voltam. c 1. anyám. sz. Ezen a dallamon hangzottak el a 132. Zélity Sándor (73).) Csak a horgosi szövegek pontos rendeltetését ismerjük. Férhöz adtá. 133. fölneveltél ëngëmet. Ez a kislány mëgunta a lányságát. mëgbánod të jezëket: Visszavënnéd lánkori életëdet! Burány B. Bizonyára menetdalok vagy mulatók. 1979. kislány.. a. felejtsd el a nevemet! Mohol. a többi változatét nem. egyes változatai. Egyszerûen csak „lakodalmas dalnak” mondják. Mûdallamra énekelte.

(Szövegrokonait vö.. 21. és 132. megfelelõ versszakait is). nagy terjedelmû új stílusú dallam.. mint az népköltészetünkben szokás.. Magyarcsernye. 1977. mindkettõ Bánátból. 97. a sz. de l.).) Mivel ez az egyetlen változatunk. és új stílusú katonadal dallamára éneklik (21.) Dallama ötfokú. Édesanyád háza be van kerítve. idõs asszony. Mûköltõi eredetû szövegek. Zavaró. nevedet. 2. templomba menet és menyasszonybúcsúzás. Ezt a kislányt esküvõre most viszik.. 12. romlásról van-e szó. Éjféltájba telik le a lánysága. nem ellenõrizhetjük... vagy egyéni költõi szándékról. (általános). nem elsõben. Mégis elvisznek tégedet belõle! Benne hagyod a híredet. 291–293. melyhez leginkább katonaszövegek kapcsolódnak (VMND I: 11. mindkettõ újabb keletû. 110. hogy a szöveg második személyben szól. 3.. A menyasszony-öltöztetéskor énekelt dalok közül nálunk csak két ilyen alkalomra illõ dal került elõ.. 124. a 67. – pártaszedés. 86–94. Biacsi B. Dallamtípus: Járdányi II.Menyasszony-öltöztetõ 21. MNT III/A: 28–31. Gyöngykoszorú ráhajlik a vállára. A csernyei nagytemplomba kísérik. a sz. menyasszonyöltöztetés. 75 . Egyik sem szertartásos jellegû. (Elõadásra felhasználva javasoljuk a dõlt betûs szavakat elsõ személybe tenni. Már ez után nem találnak tégedet.

Lánságomtul most búcsúzok. Lánságomtul most búcsúzok. Édösanyám. Víg napjaim de szomorúra fordult! 2. El köll mönni esküvõre.-tól menyasszonybúcsúzó. 5. Bizonytalan ének. add ide a kezedet. vsz. de nehéz elválásom! Sajnálom a lánkori boldogságom. Hódegyháza. tele oktávtöréssel. s tõletek. a 2. 3. 76 . elmögyünk. Lánságomtul most búcsúzok. Dallamszándéka a fent közölt dallamra emlékeztet. Édösanyám. add ide a kezedet. hogy élünk? Majd úgy élünk. de nehéz elválásom! Sajnálom a lánkori boldogságom. Édösanyám.21. s tõletek. Burány B. Édösapám. Csak az 1. Mögfûzték már néköm a gyöngykoszorút. mint az egy pár gerlice. Édösanyám. Két bimbója a vállamra ráborult. vsz. menyasszony-öltöztetõ. 1973. Mikor este visszaszáll a fészkére. Urbán Péterné Sípos Márcell (83). add ide a kezedet. Két bimbója a vállamra ráborult. de nehéz elválásom! Sajnálom a lánkori boldogságom. Azt csak a Jóisten tudja.. 4. a 1. Megfogalmazása a võfélyversekre emlékeztet. Testvérjeim. s tõletek.

hogy ismét jelenthetem: Mëgbízott munkámban sikerrel mûködtem! Mert íme. Az érkezõ vendégeket a võfély köszönti be. (Erõs hangúnak kell lenni. 77 . Régebben már reggel gyülekeztek.21. 1996.) Oromhegyes.. mert ott nagy a lárma. És a velük hozott bëcsës ajándékot! Tisztelt násznagyuram. Akiket a násznagyuram körébe ajánlok! Fogadják szívesen e tisztes családot. Erdélyi Mihály (62). tisztes vendégëkkel szolgálok. ma már inkább csak dél körül. b Jó napot kívánok a násznagy uraméknak. És az ide egybegyûlt tisztes társaságnak! Örülök. adjon nekik helyet! Húzd rá! Bodor A. fogjon velük kezet! Tessék.

Az „ilyen” ajándék általános megjelölés a konkrét ajándék helyett. Ilyen becsületës vendégünknek köszönjük hajlékát.) * A név aszerint változik. 2001. fogjon véle kezet. Lantos Lajos (56). Bodor A. ha úgy kívánja a vendég. Ha valaki 5000 márkát – német márkát – ad nászajándékba. Az ajándékot meg is lehet nevezni.. (Pl. muzsikus! Ezzel dicsértessék az Úrjézus Krisztus! Éljen! (Tus) Szekeres Zoltán* és családja „ilyen” ajándékot hozott Mënyasszonyunk és võlegényünk számára. c Csendesség. És adjon neki hejjet! Éljen! (Tus) Versec. ki az ajándékozó 78 . az elvárja. szép vendég! Tarts kormánt.21. És köszönjük szépen hozott ajándékát! Tisztëlt násznagy uram. hogy ezt hangosan be is mondjam.

2. Ëgy szép barna kislány Most issza belõle. Hogy azt visszaadják! 3. Mert nem szita.. Bánattal van tele. Törökkanizsa. Árgyélus a neve. rosta. Azon van ëgy pohár. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (75). Hogy azt mögfordíjják! Se nem kölcsönkinyér. esküvõre menet 22.–Paksa K. 1993. 79 .Esküvõ elõtt. 4. Abba van ëgy asztal Búval leterítve. Bodor A. Amott van ëgy kis ház.

Legtöbbször menetdalként szerepel (MNT III/A: 107. 729. megfelelõ versszakait.. Kapálás közben énekelgették édesanyjával. 23–24. Soraik felezõ 12-es vagy 6-os szótagszámúak. lap). (Új stílusú. de dallamjárásában eltérõ ezektõl. sz. sz. 114. 131.. 132. 134. Többnyire balladákat és rabénekeket énekelnek rá (VMND II: 37. drm tengely körül mozgó dallam. Dallamtípus: Járdányi I. pszalmodizáló stílussal rokon.. 193. elhangzanak még. 104..és újasszonytáncok között is (MNT III/A: 592.. székely) emlékeztet.) és a menyasszony.) Kis terjedelmû. mely a felsõ és alsó oktávot is érinti a dallam kezdetén és végén.. és MNT X: 47 j f).. 136. A topolyai lakodalmakban ágyvitelkor énekeltek ilyen szöveget (Topolya: 120. és 105). 11-es szótagszámú rokonaikat l. 130. sz.).. 190. 130...Énekese nem tudta. Hangkészletében az ún. Régebbi hagyományba tartozó szöveg és dallam.) és az újasszony bemutatásakor (105. (dunántúli. és a 25. mikor a menyasszonyt kísérik a võlegényes házhoz (69.. MNT III/B: 323–327j).. de megjelenik a lakodalom elõtti szokásokban (MNT III/A: 56. „miféle nóta”. 74. 80 .

* a seggibül 81 . 124.). Paródiának tûnik.). Itteni alakjában azonban kevert típus. 1966. Eröss Istvánné Kovács Teréz (54).. Hasonló jelenséggel találkozunk a doroszlói újaszszony-bemutató dalában is (105. és 121. Árgirus nótával. Kiss L.. sz. azaz ennek menyasszony-búcsúztatóként használt dallamaival: MNT III/A: 257. Dallama rokon a bukovinai menyasszonysiratókkal (MNT III/A: 76–78. (mindkettõ székely). ami így folytatódik: Elszaladt a göbe kilenc malacával.22j Hertelendyfalva.) és a históriás énekekkel (az ún. 279–288. Dallamtípus: Járdányi I. Funkciójáról nincs adatunk.

2. 1975. 16. ágastól. sz. Bodor A. (Szövegrokonait l. (általános). 82 .–Bodor G. Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70). izeg-mozog a járom.. Mit ér nékem a szeretõm édesanyja haragja? Én a fiát el nem felejtem soha! 3.) új stílusú átfogalmazása dallamban is. hármas eke sem állja! Szép a babám. 1972.) Népszerû lakodalmi menetdal. Kidõt a fa. de katonadalszövegei is vannak. Telecskába nincs párja! Bodor A. Dallamtípus: Járdányi II. szövegben is. Kemény a fõd (a) telecskai határon. Szenes József (50). A régi lakodalmas dal (22. Hódegyháza/Ada. Variáns: 24.23. Bácsgyulafalva.. még az eke. Haragszik rám egy vénasszony lányostól. Olyan kemény. Szenes Józsefné Krasznai Etel (45). MNT III/A: 122–129. Szánt az eke. levelestõl.

kislány. lány vagyok én. szerettelek. nem a fia bolondja! * A hegyesi. hijába! 3. 83 . 1. levelestõl. kislány. tiszta búzát válogat a vadgalamb. nem a lánya bolondja! Sej. Sej. legény vagyok. ágastól. ágastól. kidõlt a fa. Szépen szól a debreceni nagy harang. Sej. onnan többé soha föl nem vehetem! Sej. Azt kongatja. harangozza mind a két oldalára: Sej. Mit ér nékem egy vénasszony lányának a haragja? Sej.24. a Sej. kisangyalom. Sej. kidõlt a fa mandulástól. jól meggondold a dolgot: Hová teszed lánykori boldogságod? – Kanizsai* gyöngyvirágos oltár elé leteszem. Haragszik rám egy vénasszony lányostól. a moholi stb. onnan pedig soha föl nem vehetem! 2. Sej.

Magyarkanizsa. Variáns: 23. (L. 1996.Mohol. Kalmár Dezsõ (68).. megtoldott változata. MNT III/A: 128. Bodor A. Varga A. Király E. Oromhegyes. csoport. Kávai Jánosné Dávid Szabina (60).) Dallamtípus: Járdányi II. Az elõzõ menetdal egy szótaggal (Sej). 1992.. Bodor A. (általános). 1961.. 84 .. 16. csoport tamburazenekarral. Völgyes. 1990. Tóth Gézáné Mélykúti Anna (66). Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória (58).

Mohol. asszonyok. 14.. Kispiac. Tizënkettõ. sorának funkciós szekundzárlata a mûdalokkal kacérkodik. Bodor A. Varbai Lajosné Kovács Matild (69). Azt gondoltam. nem lesz belõle sëmmi. (dunántúli. tizënnégy. 1953. az a ház. Bodor A. Dallamtípus: Járdányi II. De már látom. Azt a gyûrût. 2. Amelyikbe mëgismertük mi ëgymást! Zenta. Közkeletû lakodalmas menetdal. Szekvenciázó szélsõ sorai és III. asszonyok. 1995. barna kislány hová mész? – Elmëgyëk én új szeretõt keresni. De már látom.. 1973. férhëz mëgyëk a nyáron.. tizënhárom. csoport tamburazenekarral. dél-alföldi. Mondd mëg nékëm... Tizënkettõt lëvágatok belõle. palóc és székely). szélsõ sorok. Mer’ annak a gyémánt köve nem tiszta! Átkozott vót az a falu. add vissza.25. Bodor A. Fábri J. Király E. Tizenkettõt lë köll róla fejteni! 4. Tizënhárom fodor van a szoknyámon. 2002. 1961. amit adtam. Péterréve. Tóth Horti Viktória (64). 85 . Völgyes. Mer a régi nem akar mán szeretni! 3. sëmmi së lësz belõle.

mer’ a rózsám után járok.26. Ëj. az én lovam. liba. ahol az én rózsám a menyasszony? 4. azé. Hivatalos vagyok a lagziba. Sej. Sej. Minden este térdig jár a sárba. Ha mögszabadulok. mikor a babámot más karjába látom? 5. imitt-amott vörös az ég alja. Sej. liba. Mit ér nékem az olyan lakodalom. nem lësz mindig liba. a Ëj. liba. Minden este jaz én csizmám is sáros. Mit ér nékëm ez a lakodalom. Beteg a szeretõm édësanyja. mög is házasodok. Adná a jó isten. 86 . tarka tollú liba. Azt vöszök el. Nem lëszëk én mindig a lagziba. Kivel e’tõtöttem sok számos éjszakát. akit én akarok! Elvöszöm a falu legszöbb lányát. 4. liba. 2. hogy mëghalna! Ej. 3. kesely a négy lába. Ej. liba. Sej. kökényszëmû lánya rámmaradna.

Csóka. (általános).. 1975. 1960. Dallamtípus: Járdányi II. Varga Mihály (75). Mohol. Vlasity Károlyné Zélity Klára (54). 30. valószínûleg katonadal.Hertelendyfalva. A 2. Kónya S. Király E. 87 . Szerelmi dal lakodalmas vonatkozású versszakokkal. vsz. Király E.. Tóth Antal (55). 1982..

(általános). Harmadik sorzárlata lehet a szeptim is (l.. Fábri J. Dallamtípus: Járdányi II. a bejelölt változatot). liba. sej de ez a lakodalom. liba. 111. 1906. Bartók B. nem lesz mindig hiba! Nem járok én mindig a lagziba. Györe Ferenc (53).27. Alma a fa alatt szövegkezdettel egy idõben közismert volt. 1955. a Sej. Mit ér nékem. Zenta.. Sej. 88 . 1. akibe a babám a menyasszony? Horgos.

haj. 1990. Az van írva a bölcsõ oldalára: Sej. Horgos. * A III–IV. ez a kislány bölcsõt csináltatott. haj. haj. szerelëmbõl jöttél a világra! Kiss L. Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80). 3. Sej. Kiss L. Oldalára szerelmet rakatott.–Németh I. 1942. ez az egyetlen lakodalmas versszaka. Krekuska György (19). mit ér a legénynek a legénység? Ráfér arra mindën szëmtelenség! Ki babáját mëgcsalja elõre.. Katonadal. Zenta. 2. gondja lëgyën rá. Nemes Gáspár (63). gondja lëgyën a ringó bölcsõre! Gombos. 1965. Sej. Dallamtípus: Járdányi II. haj.. Burány B. dallamsorra 89 . Sej.28. Sej. Nagy terjedelmû új stílusú dallam. Felsõhegy. Bodor A. (általános). Sõreg Pálné Mihályi Zsófi (60). hogy el is vëgye! *Ki babáját mëgcsalja elõre. 1939. haj. 126...

mikor hozzád jártam. De én azért nem hányom szëmëdre: Él még a jó anyád. Szépen szól a csengõ annak a nyakába. juttassa eszëdbe! Van édësanyád. Szóltam hozzád. juttassa eszedbe! 2. Tied lëszëk én. babám. Kis lúdasi lány. mikor hozzád jártam.29. 1. juttassa eszëdbe! 2. Ezt a legényt mindég nálad láttam! De én azért nem hányom a te szemedre: Él még a jó anyád. 2. a Kanizsai lány. mikor hozzád jártam. mindig haragudtál! De jén azért nem hányom a te szemedre: Él még a jó anyád. a Szépen úszik a vadkácsa a vízen. nem sokára. Ezt a legént sokat nálad láttam. Szépen legel a gulyám a réten. juttassa eszëdbe! 90 . b Doroszlai lány.

–Németh I. Sej. Bodor A. Szinte mindenütt ismerik. Kollár Margit (48). (általános). Bácsgyulafalva.. Varbai Lajosné Kovács Matild (69). és mindenütt lakodalmasnak tartják. Doroszló. 1960. Bodor A.. 1995.–Németh I. mikor hozzád jártam. Varga A. Kanizsamonostor. mégis fölkeresëm! Este tíz óra vót. vsz. Mohol. 1972. 91 . 1973.2. 2000. tarka szárnyú liba... Sõreg Pálné Mihályi Zsófi (67). 1995. Variáns: 30. Gombos. Samu Antalné Babos Rozália (64). ahol a rózsám a menyasszony? Bácsfeketehegy. Varga A. 1972. 1–2. Hangzó: 41..) * Honvéd baka ja régi szeretõje. Borús S. Szalai Jánosné Fodor Irén (54). 1993.. Egyik legnépszerûbb lakodalmas dalunk. Sej... Bodor A. Bordás József (69). 3. asszonyok. Bajsa.. Ablakid alatt de sokszor mëgálltam! Kérdezd mëg a muskátlivirágot. Király Józsefné (64). Ez a kislány haza akar mënni. Hazamënne. Bodor A. Kispiac. 31. Bodor A.. lëszëk szeretõje! Mer’ e’hagyta jaz igaz szeretõje. c Szép horgosi lány. 1972. mégis fõkerestem! 5. 1992.. 1957. Este tíz óra. Égetõ Györgyné Kabók Rozália (76). nyáron mindég fõkeresi. Hány páros éjszakát töltöttem nálatok. vegyes csoport tamburásokkal. 1961.. Varga A. Bodor A.. Tamaskó Józsefné Apfel Anna (68). 1997. asszonyok.. 1996. Én is a babám annyira szerettem. este van. Keszég Simon (72). Magyarkanizsa. este akar lënni. Király E. Székely M. vegyes csoport. Elkisérëm én. 1957. az. Völgyes. Király E. de nincs kisérõje. 1994. 103. Magyarkanizsa. Völgyes. Este. Akármilyen késõn fölkeresi! Télën. aki ja babáját szereti. Lám. liba. (Losoncné.. Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (69). Aki.. Dallamtípus: Járdányi II. Doroszló. Bodor A. Király E. én az ënyém igazán szeretëm. Mit ér nekem az a lakodalom. Pacsér. Felsõhegy. Bodor A. liba.* 4.. Hivatalos vagyok a lagziba.–Tripolsky G.

Ablakid alatt sokat áztam-fáztam. juttassa eszëdbe. mikor hozzád jártam. De jén azé nem hányom a të szëmedre: Él még a jó anyád. este van. de nincs kísérõje. 3.30. De jén azért nem hányom a te szemedre: Él még a jó anyád. lëszëk szeretõje! 92 . juttassa jeszedbe! 2. Karjaid közt más legényt találtam. este akar lënni. 2. a Kis ludasi lány. Haza mënne. Elkísérëm én. Este. Szép horgosi lány. Ez a kislány haza akar mënni. mikor hozzád jártam.

–Burány B.Ludas... Horgos. vegyes csoport. Szarvas Piroska (21).. Bodor A. (általános). dallamváltozatot). Harmadik sorzárlata lehet az alaphang is. 103. Horgos. a 6. 1972. mint az elõzõ dalban (l. 93 . vegyes csoport. Király E. Variáns: 29. Kishomok. Kiss L. 1961. 31... 1956. Dallamtípus: Járdányi II.. Bodor A. Király E. Tóth Irén (20). Horgos. 1973. 1969. Krekuska György (46). 1962. asszonyok.

Menjen ki a fene Dél-Amerikába! Találok szeretõt a magam falujába! Király E. 103. 2. Kiment az én babám Dél-Amerikába. 1960. mikor hozzád jártam? Ablakidná de sokat mëgátam! Ablakidban új muskátlit láttam.. 3. (általános). Levelet írt. babám. 94 . 30. Benke Rozália (52). Emlékszel-e. Dallamtípus: Járdányi II. mikor hozzád jártam? Titel. babám. Az elõzõ dalok bõvült szótagszámú sorokkal. Variáns: 29. hogy menjek utána..31. Emlékszel-e.

103. úgy itatja! Csóka. ha leszüretölik! Azt is csak úgy. 2. csak a szõlõ levit. (palóc és dél-alföldi). Azt is csak úgy. szélsõ sorok és J II. ha a rózsám adja. Mint páros galamb a párját.. Molnár Józsefné Szabó Julianna (70). 117. Dallamtípus: Járdányi II. 95 . Kónya S.32. Nem iszom a bort. középsõ sorok. (általános). 1976.

ahol szép lányt látok. Suba. én ës kerülöm az árkot! Ott köszönök. százforintos suba. szennyes ingëm-gatyám. Házasodnám. 5. De ja suba szépasszonytakaró. Ne ott ugorj.33. suba. Ölelëm a kedves feleségëm! 4. Ott fogok én szeretõt tartani! Ott fogok majd szeretõt tartani. Édësanyám. De szeretnék hëgyek között lakni! Elmënyëk a hëgyek közé lakni. de nem jönnek hëzzám! Olyan büszke lányok laknak erre: Rá se néznek a szëgény legényre! 3. Kisangyalom viszi a padlásra! 7. Elhagyom a büszke legénységëm. Ha magadat nem festëtted vóna. mint ëgy páva. Hat ökörér’ nem adnálak oda! Mer’ az ökör csak járomba való. de nagy tábla búza! Holnap lësz annak az aratása! Holnap lësz annak az aratása. ahol árok nincsen! Ne ott köszönj. Talán sosë láttalak mëg vóna. Kifestëtted magad. ahol sënki sincsen! Látod. Úgy mulattál rëggelig a bálba! 96 . 6. búza. 2. Búza.

Debreceni bíró kiskertjébe Megérett a ropogós cseresznye. cigány! Kirúgom a bálba! 20. Új a csizmám. Olyan piros. Elhagyott a régi szeretõm is. Elszakadt a szép zëntai bálba. jaj. jaj Istenem. Lányok. szép zëntaji lányok. Cukros zabot adtam a lovamnak. Gyászba borult felettem az ég is. A legények két sorjába állnak. Hagy tudják mëg. Hogy míg élëk. lányok. Büszkesígbül (a) csizmájába húzza! 17. Elhagyott a régi szeretõm is! 13. Jártam hozzád. Elhagyott a barna szeretõm is! 12. Közületëk csak ëgyet sajnálok! Ha jaz az ëgy köztetëk nem volna. telecskai* fajta. szép zëntaji lányok! 16. a nevemet rajta.8. susztër. 10. Debreceni suszterlegény varrta. Gyászba borult felettem a hajnal. Édësanyja nagygazdának nézett. Varrd ki. mindet mëgcsaljátok. Párja nem volt a két tengër partján! Úgy szerettem. Lányok. Istenem! Gyászba borult az egész életem! Gyászba borult felettem az ég is. A legénynek mit ér a legénység? Minek a legénynek a legénység. szép zëntaji lányok. kislán. debreceni lányok. * debreceni 97 . olyan vizet adjon. Barna kislán. Gyászba borult felettem az ég is. Varrd ki. ki van a csárdába! 19. újszögedi fajta. Elválásom százszor könnyebb volna! 15. Mindën lánynak ott van a babája. të fogod mëgbánni! 9. Vót nëkëm ëgy kökénszëmû rózsám. törjön ki a lába! 18. felejtsük el ëgymást! 11. Lányok. mint anyja a mézet. 19. Az a hírës Papp Pista csináta. Mondtam néki olyan jóéccakát: Kedves rózsám. Édësanyám. Elmondhatom. felejtsük el ëgymást! Kisangyalom. Csak az enyém van a kaszárnyába. lányok. Kitõl a szeretõm el ne hagyjon! Most ës olyan szeretõ hagyott el. A legénynek kendõt në adjatok! Mer’ a legény kétfelé hasíccsa. Lányok. a Elmondhatom: Istenem. 17. de nem fogok járni. a A legénynek mit ér a legénység? Ráfér arra minden szemtelenség! A babáját elviszi a bálba. Jóéccakát mondtam a babámnak. lányok. Kislán. ki mulat a bálba! Hagy tudják meg. Mással táncol. lányok. mint a cseppentett vér! Meghalok a régi szeretõmé’! 14. Ráfér arra mindën szëmtelenség! Ha ráillik mindën szëmtelenség? Elviszi ja babáját a bálba. Elszakadt a ráncos csizmám szára. Vessën tüzes lángot a szoknyátok! Ahány legény. Telecskai csizmadia varrta. A csárdába szépen muzsikálnak. sose felejtëm el! 12. a Új a csizmám. kökénszëmû kislán. mindig haragudtál! Jártam hozzád. susztër a nevemet rajta! Húzd rá. jaj. Mással táncol annak a dacára.

Székely M... Bodor A. Völgyes. 71). 64). 1979. Borsos Andrásné Trombitás Karola (78). Székelykeve.. Burány B. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Új a csizmám. Királyhalom. 1974. Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). 1994. Tóth Gézáné Mélykúti Anna (68. 1960... Zentagunaras. Király E. Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (61. 1971. Kiss L. Kiss L. 1997. Sánta Mátyásné Badár Amália (69). Népszerû. Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (60).. Völgyes. Király E.. 1968. Martonos – Ostorka/Zenta. Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (71. 74).. Bíró Ferenc (71). Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (70).. 1968.Hertelendyfalva. Bodor A.–Németh I. 1993. Sóti Mihályné Beszédes Etelka (65). Dobó M. Gyulai István (74). 1969. Bodor A. Hertelendyfalva. 98 . Király E. dúr-kvintváltó dallam. Bácsgyulafalva. Lakodalmas vonatkozású szövegei csak az al-dunai székelyeknél kerültek elõ.. csoport.–Németh I. debreceni fajta. 1962. 1990.. Számos változata ellenére sem variálódik lényegesen. Zenta. Mohol. Cinka György (78). Zélity Sándor (76). Bodor G. Varga Mihály (75)..

Gyász borítja az egész életit. ahol árok nincsen! Ne ott köszönj. Látod. rózsám. Mënyecskének elkötik a fejit. kerülöm az árkot. ahol legényt látok! 3. babám. mint száz mënyecskének! Met a lánynak béfonják a haját. Fújja a szél piros pántlikáját. ahol árok nincsen. utójára! 3. ahol sënki sincsen! Látod. * A III–IV. Ne ott kerülj. Szárnya.34. Szépën úszik a ruca a vízën. Isten véled. Nem köszönök. én ës kerülöm az árkot. 4. dallamsorra 99 . 2. Ott köszönök. ahol szép lányt látok. ahol árok nincsen. Ott köszönök. ahol szép lány nincsen! Már ezután kerülöm az árkot. Szépen legel a gulya a rétën. szárnya. Ne ott ugorj. a Ott ugratok. *Mënyecskének békötik a fejit. szárnya a fecskének. ahol szép lányt látok! Ott köszönök. s Szépën szól a csëngõ a nyakába. Jobb ëgy lánnak.

valószínûleg Simonffy Kálmán szerzeménye. Variáns: 35.Hertelendyfalva. 54). Hertelendyfalva. 1960. Kiss L. Eröss Istvánné Kovács Teréz (48. 1941.. Juhász Pálné Barna Mária (72). Kónya S. Lakodalmas vonatkozású szövegei is vannak. Csóka.. Közkeletû katonadal. 1966. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Szépen szól az egyes honvéd banda. 100 . Kiss L. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika {52). 1976... Király E.

2. de még jobban régi szeretõmé’. ha Nem találok igazi szeretõt! 101 . de még jobban igaz szeretõre! De még jobban. Házasodnék. szennyes minden gúnyám. Nem találom a régi szeretõm. 3. Házasodnék. fáj a szívem karikagyûrûjé. de senki nem gyün hozzám. kis pej lovam. kesely a négylába. a Fáj a szívem. mint jóllakva. Nincsen apám. de nem gyünnek hozzám! Mer’ mind olyan lányok laknak erre: Rá së néznek a szëgény legényre. Fáj a szívem. 3. a Kis pej lovam. többet szalad éhën. Én magam is arra vagyok szokva: Szeretëm a más babáját lopva. De még jobban. Jobbra-balra forgatom a gyûrûm. Többet szalad. Fáj még jobban. fáj a szívem karikagyûrûre. házasodnék. de még jobban régi szeretõmre! De hijába szeretném a gyûrût. 1.35. házasodnék. nincsen anyám.

istenëm. Varga A. Variáns: 34. Király E. Oromhegyes. olyan tëjarózsát: Rëggel nyílik. kimegyek a zöld erdõbe lakni. Ott fogok majd. az Isten is lássa. árva vagyok. 1992. Verné mëg az Isten. Árva vagyok. Bodor A. kiskertëmbe sok a petrezselyëm. Az elõzõ dallam magasabb szótagszámú. Hej.–Tripolsky G. Völgyes. Ölelëm a csárdás feleségëm! Zenta. babám. 1971. Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (69). Szalma Ferencné Losonc Teréz (59). Kiskertëmbe. Tótágast áll.. ott fogok majd szeretõt tartani! Elhagyom a büszke legénységëm. Láttam. ugyan mit csináljak? Lányokhoz. AABC formaképletû változata.. 1992. babám.4. Bicskei Mihályné Balázs Ida (63). Mégis irígy rám az egész világ! 7. Ebben az alakban is igen népszerû. vagy mënyecskékhöz járjak? 6. Irígyeim. Gyönge karom a széplányölelésre! 8. irígyeim. ki a szëgény árvát báncsa! Mer’ mind olyan a mostani széplány: Nevet csak az árva legény sorsán. este járok hozzád. hagyjátok szeretni! Hagyjátok a. 102 . 5. 1989. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Szépen szól az egyes honvéd banda. asszonyok. Kimegyek a. tótágast áll bennem a szerelëm.. mikor sënki sëm lát. láttam. röggel nyílik. Varga A.. Este járok. hagyjátok a szëmem rájuk vetni! Rászokott a szëmem a nézésre. Völgyes.

3. Új a kocsim. Esküvõre viszik az én galambom. kislány. selyemszoknyád megázik! – Nem sijetek. nem árt néki az essõ! Selyemszoknyám nem veszi be az essõt! * kendergyárunk 103 . 2. vasaltatni akarom. Víg muzsika kihallik a mezõre. kész a mëgrepedésre. Siess. Fáj a szívem. villámlik.36. Fönt a hegyen zörög az ég.

(A szövegcsoportján kívül még: 10. Zélity Sándor (73). Nincs kényesebb a bácskai legénynél! Bal vállára veti prémes kabátját. VMND I: 115. 1966. Bódis Pálné Mikó Mária (82). Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). Nem baj. 68). Király E. Kéket nyílik a kék nefelejcs. Sárga tolla van a sárgarigó madárnak.-t l.. (általános). Burány B. 6. 41. Bodor A. Estétõl reggelig öleli a babáját. Silling I. Bodor A. Három se nincsen. Göndör haját el nem tudom feledni! Így jár az. Jaj..... Mikor indultam a templomba jeskünni. 1994.) Dallamtípus: Járdányi II. aki nem festi magát! 10. 5. 209. 1979. Mohol. Göndör haja van a kedves babámnak. Ã legényëk hâzãsonni nem mernek. de még szëbbet szeretne. 1 . Nincs kényesebb a bácskai kislánná’! Ha nem szép is. aki igazán tud szeretni! 8. Mészárosné Kovács Anna (75). Baricsek János (86).-t l. Király E. Bácskertes. Nincs édesebb a szëgedi szõlõnél.–Németh I. Nincs édesebb a szëgedi almánál. Makán Katalin (65). sz. 1972.-t l. 8–9. 1 9 8 Doroszló. Kupuszinân építik a templomot. ha sëmmire való is! Sëmmire való betyár vagyok magam is! Magyarszentmihály. VMND I: 11. Kupuszinân kis kãlãpot viselnek. szépen hordozza magát. 104 .4.. Mer’ mind olyãn ã mostãni mënyecske: Szép ãz ura. Mindëgyik ã mãgã szeretéjével. istenëm. vsz. anyám. vsz. 5. 1966.. vsz.. Varga A.. Sokféle versszaka több dalhoz is kapcsolódik. nem sárgát. 4. Szabadka. Ëgyik könnyem a másikat ott éri. Doroszló. Zámbó Jánosné Babos Júlia (40. Elvöttem én egy sëmmire való lánt. Kilenc kislâny kilenc bãrna legénnyel. vsz. 2000. 9. Kilenc kislâny horjã fël a vâlyogot. hogy köll véle mëgélni? Igaz szívembõl sosë tudtam szeretni! 7.

villámlik. (általános). 3. 104. selyëm szoknyád mëgázik! – Nem sietëk. alföldi és palóc). szélsõ sorok és J II. (dunántúli. 2. 1979. vasaltatni akarom. nem árt nëkëm az essõ! Selyëm szoknyám nem vëszi bë az essõt! Burány B. Fönn a hëgyën zörög az ég. Az elõzõ versszakegyüttes más dallamon. kislány.37. 112.. 105 . Víg muzsika kihallik a mezõre. Fáj a szívem a régi szeretõmre. középsõ sorok. Új a kocsim. Esküvõre viszik az én galambom. Dallamtípus: Járdányi II. Nagy Mátyásné Letenai Rozália (51). Törökfalu/Zenta. Siess.

Kinek most esküszik a szeretõje! Lám. el akarom vise’ni. Új a cipõm. nem a te pénzed állja! Engesd. 4.38. anyám. Fájhat annak a kislánnak a szíve. Új a csizmám. el akarom viselni. nem te pízed ára! A szeretõm vëtte vásárfiába! 5. Tizenkettõ. Esküvõre öltözik a galambom. vasaltatni akarom. szeret-e még igazán? 106 . Mondd meg nékem. 2. De az anyám nem akarja engenni. barna kislány. Engedd. hová mégy? – Elmegyek a régi szeretõm után. 1. tizenhárom. Fáj a szívem a régi szeretõmre. Víg muzsika kihallik a mezõre. hagy kössem utójára! Hónapután gyöngykoszorú fõváccsa. Engedd anyám. Mer’ nem tanál nálamnál igazabb lánt! 3. Új a kendõm. mégsem fáj. a Új a kocsim. De jaz anyám nem akarja engedni. anyám. Megkérdezem. el akarom viselni. tizennégy. az enyém ma esküszik.

1993. 1969. Horgos.. Varbai Lajosné Kovács Matild (69). Mer a régit mëguntam már szeretni! *Elmegyek a régi szeretõm után. 1954.) Dallamtípus: Járdányi II.6. 1997. Bodor G. Bodor A. Bodor A. mikor viszik a menyasszonyt a võlegényes házhoz. Bodor A. Oromhegyes. tizennégy.. Hegedûs László leírásában Horgoson akkor éneklik. a Tizenkettõ.–Németh I. (L. Kiss L. VMND II: 163. vegyes csoport. 1994. (általános). Nagy Farkas Károly (27). Balázs Vera (32). 1997. Király E. Krekuska György (46). Bodor A. asszonyok. tizenhárom. tizennégy. Dobó M. dallamsorra 107 . Mert a régit meguntam már szeretni! 6. Kispiac. * A III–IV. 1972.. Tizenkettõ. Oromhegyes... Kávai Józsefné Dávid Szabina (65). Népszerû dallam többféle szövegfajtával. tizenhárom. Hajdújárás.. szeret-e még igazán? Ludas. 1973.. 120.. barna kislány. kérdezem én: hová mégy? – Elmegyek én új szeretõt keresni. Bodor A. hová mégy? – Elmegyek egy új szeretõt keresni. Mondd meg nékem. Kishomok. Barna kislány.. 1971. Völgyes. Somogyi Péter (51). 1995.–Szöllõsyné. Megkérdezem. Tripolsky G.

Variáns: 99. sej. 1972. Makk Mihályné Szurap Erzsébet (60).. ‘z Én búzámot úgyse viszi el a jég! Mett én aztat régës-rég kibiztosítottam. Fâjhãt ãnnãk ã kislânnãk ã szíve. ãz ënyim hâzãsodik.. . akárhogy zörög az ég. de nem fâj.–Tripolsky G. két úton kell bemenni. kisangyalom. Bácskertes. Mert nem tãlâl nâlãmnâl igãzãbb lânt! 3. Kinek hâzãsodik ã szeretéje. mit a két karom keres! 4.. Mett mëgiszom. 108 . Bodor A. Én nem bánom. szélsõ sorok. Mëgmondtam én. Dallamtípus: Járdányi-függelék: . ingëm ne szeress. Ambrus Katalin (46). Lâm. 2. Kiss L. Nádfödeles a gunyhómnak teteje. Földjeimet örök áron eladtam! Sándoregyháza. 1969. A szëgénység csak úgy néz ki belõle. .39.

Muzsikaszó kihallatszik messzire.. 120. középsõ sorok (mindkettõ általános). VMND I: 90. 2. 184.. Király E. rózsám. 1962. 3.) Dallamtípus: Járdányi II.-t l.. Amelyiken babám hazahozatom. Gyere. Tubarózsát szakajt le a kezébe. Frindik Mária (27).40. vasaltatni akarom. (Elsõ vsz. Fáj a szívem a régi szeretõmre. 109 . Dobradó.. 92.. szélsõ sorok és 112. hagy tûzzem a mejjedre! Holnap megyek veled az esküvõre. Barna kislány lësétál a kiskertbe. Új a kocsim.

de kemény! Mindig szëb ã bãrnã legény székénél. Pãttogãtott kukoricâ. Mert ã széke nem férhet ã szívembe! Bãrnât szerettem egész életëmbe! Kiss L. Dallamtípus: Járdányi II. bãrnât. Szeress. bãbâm. 2. nem bânom! Bácskertes. Terëm rãjtã mãndulãmãg ã nyâron. hypo-zárlatú. 1943. 110 . szó-végû dallam. Maros Mária (16).. Túl ã vízën mãndulãfã virâgzik. alföldi) rokon. Ún. 3. elâzik. 130. (palóc. szõkét. Ã levele vízbe hullik.41.

sz. (általános). El sem búcsúzhattam tõle! 4. 3.42. ha elõttem öleli. de szép a magyar leginy! Dobradó. de szépen harangoznak! Talán az én Mariskámnak? Most viszik az esküvõre. 1962. Jaj. Ha elvitte. Variáns: 223. Jaj.). Dallamtípus: Járdányi II. Szövegei különfélék. Király E. többek között katonadal is (VMND I: 40 A. éljën vele. Az új stílus régies rétegébõl való kis szótagszámú dallam az egyházi népénekekkel is kapcsolatban áll (SzDV 8. Népszerû dallam. de szépen tamburálnak Zöld erdõbe ëgy bëtyárnak! Zöld erdõbe nyárfalevél. 17. Jaj. Hangzó: 39. 111 . Csak elõttem në ölelje! Mer’. Grecs Etel (68). 2. B).. Kész a szívem mëgrepenni.

de vadot fogtam! 6. kinek szép lánya van! Szépen fölneveli. nehéz vizet merni. Szépën fëlneveli. Csak távolról nézi. szárnyára ereszti. Mindën fatetejën. Az anya a lányát nem magának tartsa. veri. el is szalajtottam! de Szilíd galamb helyëtt. nehéz megölelni. kinek szép lúdja van. Csak nékem nem szabad igazán szeretni! Minden árva madár párját megtalálja. hogy más üti-veri. Magas a sudárfa. Minek a hat ökör hosszú istállóba. Zöld erdõ közepén a fészkébe várja. 4. Hogy szakajtott volna mindën szëgén legén? Lám. szárnyára ereszti. 3. Hogyha megcsókolom. hogy más üti-veri. átkozott gyötrelëm! Mé nem termëttél mëg mindën fatetejën? 5. 7. Szabad a madárnak ágról-ágra szállni. nem hajlik a karom. 2. jaj. hogy más üti. szerelëm. én szakajtottam. Ha nincsen szerelëm (a) tormos nyoszolyába? de Szerelëm. Könnyes szemmel nézi. Keservesen nézi. Akit nékem szántak. dijófa levelën.43. Az ökör a földet nem magának szántja. nem az én angyalom! 112 . Hanem az az anya. Nem ám az az anya. Ölelni akarom.

Kiss L.. Király E. Egyéb lírai szövegekkel l. Vlasity Károlyné Zélity Klára (37. 1994. 1960.. Király E. 202. Király E. Potok István (69). (palóc. 181. 140.. 75). 1965. 113 . Mohol. vsz. Burány B. szövegrokonait l... 1960.–Németh I. dél-dunántúli). 48.. (Az 1. 1997. Bodor A.. 1978.. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (51). Tamásfalva-Hetény. és 4.Hertelendyfalva.. Hertelendyfalva. 192. Völgyes. 1974. MNT III/A: 136. 1940.) Dallamtípus: Járdányi II.. 188. Ömböli Anna (81). Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (71. 50). VMND I: 163. Bodor A..

fiam a csárdába. hogy në látnék oda! Bánatos szívemnek fájdalma nem volna! 5. Nem csak az az asszony. mé’ nem hajlítottál? Hajlítottál volna. ráhajlottam volna! Éjjeli szerelëmre rá së szoktam volna! 3. Én vagyok az asszony. Az én galambomnak dombon van a háza. menjek el utána. Hanem az az asszony. mé’ nem tanítottá? Gyönge vesszõ voltam. Nem csak az az ember. Illik a legénynek húszéves korába! * A III–IV. kinek szép lánya van! Sok ludam is vagyon. 2. ráhajlottam volna! Éjjeli szerelëmre rá së szoktam volna! *Hajlítottál volna. Nem megyek én soha idegen országba! Találok szeretõt magam városába! 4. szép lányom is vagyon. kinek sok lúdja van. Fekete kökénynek fehér a virágja.44. kinek szép fia van! Lovam a búzába. kinek szép lova van. Elment az én rózsám idegen országba. Bár csak lapban volna. dallamsorra 114 . Hanem az az ember. Azt írja levélbe. Édesanyám voltál. mert mindenem vagyon! 6.

Felsõhegyi elõadása igen stílusos. 82.Horgos. 119. Szaniszló Matild (18). Zenta. 125. Bartók B. Nagy György Istvánné Szollár Viktória (61). – 1. (általános). Hangzó: 44.. Nagy terjedelmû új stílusú dallam. MNT III/A: 111. (Szövegrokonait l.. vsz.. szép hajlításokkal szólal meg.. Györe Ferenc (54). Gombos. 1938.. Kiss L.-t l. 120. (Felsõhegy) 115 . VMND I: 25. 2. és 3.. 1956. 1906.) Dallamtípus: Járdányi II. ami vidékünkön már ritkaság.... Burány B. – esküvõre menet és menyasszonyvivés. vsz. 163. Gulyás Jánosné Szûcs Erzsébet (69). és 413. 1972. Fábri J. Felsõhegy.

Vélegényink pârosodik! Ijhuhu! Bácskertes – Ez az utca petrezselymës. Nagybõgõsre vállalkozik! Csantavér – Jaj.Kurjantások 44. Icca. Völgyes. mënyecskére (võlegényre) kívánkozik! Doroszló – Ki kapurã tâmãszkodik. Holnapután komámasszony! Ijjuju! Csantavér – Võlegényünk szëme kerek. Võlegényünk. Mënyasszonyunk végig selymës! Ijjuju! Völgyes – Ma menyasszony. Ahányat lát. de kurvás! Magyarkanizsa – Aki fának támaszkodik. a – Piros rózsa. Áldja mëg az isten ûket! Felsõhegy. arany kos. de sokan néznek minket. bégés ãlâ kívânkozik! Ijhuhu! Bácskertes – Ki a falnak támaszkodik. Mostan vagyunk indulóba. jaj. borulóba. holnap asszony. annyit szeret! Ijjujju! Doroszló – Ez az utca végig nyárfás. Csantavér 116 . Esküvõre mëgyünk most! Ijjuju! Csantavér – Kukoricã szârãsodik. te! Magyarkanizsa – Aranybárány.

117 . Rozmaringot adunk nëki! Doroszló A különbözõ vidékeinken gyûjtött lakodalmas kurjantások meglepõ hasonlóságot mutatnak. Fújja föl az egeret! Doroszló – Aki minket nem nevet ki. hogy csak ott ismertek.– Aki minket kinevet. a gyûjtés helyét feltüntetõ helységnév nem jelenti azt.

Én ültettem a rózsafát. Ne kösd hëzza a lovadot.PAPTÁNC Elsõ tánc: a „hazai” tánca 45. Elvágom a kantárszárját! Mét kötte hëzza ja lovát? 2. Én ültettem az almafát. De én arra nem hallgattam. csuhajja! 3. Más kötte hëzza ja lovát. 118 . Édësanyám mondta nékëm. Elvágom a kantárszárod. Más kötte hëzza ja lovát. a Én ültettem az almafát. Verje mëg az Isten a karját! Mét szëdte le a rózsáját? 4. 2. Minek a szeretõ nékëm! De én arra nem hajlottam. Titkos szeretõt tartottam magamnak. Más szëdte le a rózsáját.

144. te kedves! Kiss L. arcám nedves. 307 j). *Szëmëm könnyes. a tarlóra kezdetûbõl (Kerényi 31. Az Édesanyám rózsafája szövegtípus sokféle lakodalmas szerepben felbukkan: mint menetdal (MNT III/A: 142. dallamsorra 119 .) és mint újasszonytánc (MNT III/B: 339. Dallama emelkedõ vonalú népies mûdalból. De nem az édësanyáméra.).). Kiss L. Hertelendyfalva.. de már késõ.5. változat a kottán) és 3 szótaggal megtoldott IV. Ezt Kodály is felhasználta Székelyfonó címû daljátékában. Édësanyám sok szép szava. dallamsorral. 1967. Kit hallgattam..). 384. Varga Zsiga József (64). Király E. 1960. s kit nem soha! Hallgattam ëgy bëtyáréra. a közismert Ne menj. mint mulatási tánc (MNT III/B: 278. Hertelendyfalva. Csíkban (K-V 277. Hertelendyfalva. Esik elõttem az esõ! Én azt tudtam. * A III–IV. Kovács Albert Lajos (30). Ez a változat kétféle alakban is szerepel: izometrikus 8-as sorokon (4.. Hertelendyfalva. 1940. Dallamtípus: K-V 277.). 386–389. Jók a leányok. tyuhajja! 6.. Mind teérted van. De csak a szëmëm könnyedzik. Menyasszonykíséréskor is éneklik... rózsám. Kovács Júlia (74). 1981: 329. nem rosszak szöveggel már Bartók is gyûjtötte 1907-ben.. mint menyasszonykísérõ (MNT III/A: 383. Kiss L. Nálunk is gyakran elõforduló versszak (l.) alakult autentikus formájú népdallá (Vargyas. a versszakok kezdõ sorának betûrendes mutatóját). esõ esik. mint kontyoló nóta (MNT III/A: 883. 1941. 261/I a–c példa).. Közölve: MNT III/A: 387. 388. Illés Ambrusné Buta Mária (50). lap. Most hallgatnék. Eröss Istvánné Kovács Teréz (55)..

Hertelendyfalva. A fakalánt s a nagy üres tarisnyát. tarisnyát. hoppingyálë szuszkiri. gajdulë. 3. Mëgtalálták a cigánnak vagyonát. gajdulë. vagyonát. silladri 46. bárcsak addig élsz vala. Szávájdálë.Második tánc: „csoszogtatós” tánc. Kiss L. szuszkiri. hoppingyálë szuszkiri. szuszkiri. Édës uram. Eröss Istvánné Kovács Teréz (55).. Míg nekëm ëgy fehér lovat lopsz vala. 120 . Gyár gyoppáj bingyájszkorë gajdulë. 1967. Szávájdálë. 2. lopsz vala! Gyár gyoppáj bingyájszkorë gajdulë. élsz vala.

Gyergyóban székely lassú (gyorsabb tempóban. mely a régi stílusú páros táncok legfejlettebb típusa. hogy a 2. Dór dallam. mely néha fríggé válik azáltal. hogy az övéké lett volna. A dallamot történeti források sora rögzítette a 18. Dallamtípus: MNT X: 114. legtöbb azonban a bukovinai székelyektõl való. 14 szótagos táncdal. Fõleg a bukovinai változatokhoz kapcsolódik. egy 1736ból való iskoladráma dalbetétje. refrénes. 121 . Mind az öt dialektusterületen elõforduló dallam. típus.). A dallamok szövege zömmel cigánycsúfoló.Kanásztánc-ritmusú. esetleg ponyvai eredetû. A kutatók is elég sokat foglalkoztak történeti kapcsolataival. A dél-dunántúli Madocsán régi stílusú tánc. század elsõ fele. A székely – marosszéki. ritmussá stilizálva” (Vargyas. Az al-dunai székelyek ma már a dallamot sem igen tudják. Pálóczi Horváth Ádám 1813-ból való gyûjteménye stb. tovább már csak a kadenciahangot ismételgeti lépcsõzetesen ereszkedõ zárlatokban (5/4/2). Szirmay-Keczer Anna gyûjteménye. ugrós. udvarhelyi – dallamok negyedes mozgása tripódiába rendezõdik. a hozzá fûzõdõ silladri tánc ellen pedig végképp tiltakoznak. Közölve MNT X: 463. heteropodikus felépítéssel). A sorok dallammozgása kétütemnyi. sirató stílus jellegzetes képviselõje. Marosszéken magyar forduló (hatsoros formában tizenhatod figurációkkal). Hangzó: 15. 1730. 1981: 271. Ponyván is terjedt. 18.). Többféle tánchoz használt azonos „illeszkedõ dallam”. de elvétve máshol is felbukkan. fokon fejezõdik be. a sirató „utóív szekvenciái vannak dallammá. század elejétõl (Apponyi-kézirat. hangszeres alakítással hatsorossá formálva. nyolcad figurációkkal. ún. A refrén a cigány beszéd paródiájának szánt értelmetlen szavakból áll. Az ugor-ereszkedõ. a moldvai dallamok tripódiája nyolcadoló aszimmetriával jár együtt. Bukovinában silladrit táncolnak rá (gyakran lakodalmi szerepben).

–Vásárhelyi T. Közölve MNT X: 467. típus. 122 . Györfi Balázs (46) klarinét. Dallamtípus: MNT X: 114. Hertelendyfalva. 1969. Vornyik-tánc (menettánc) néven az elõzõ dallam hangszeren elõadva.47. Martin Gy. Hangzó: 16. Borsos Tamás (44) harmonika. Varga Zsiga József (39) bõgõ..

Szöveg nélkül dúdolták. 123 . Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52). Két dallamból álló táncnóta. az egyik régi stílusú örökségünk tagja. Dallamtípus: MNT VII: 31. Közölve MNT III/B: 155. Kiss L.48. 1941. Hertelendyfalva. a másik mûdal eredetû. és MNT VII: 355 j g. silladri vagy „csoszogtatós tánc” néven.. típus és Járdányi-függelék: Három hordó borom van.

csárdás 49. Ha még ëccër lëány lënnék. Mind a pijaconn az edént! 3.Harmadik tánc: „magyaros”. A legénnek a szálossát! Úgy mënnék a bálba. mind a pijaconn az edént. 2. Az edénnek a mázossát. babám mullatságára! Ott maradnék éccakára! 124 . Mëgválosztanám a legént! Mëgválosztanám a legént.

1965. 5. sírtam ës. Sír a mezeji pacsirta. *A III–IV. mint a piacon az edényt. Ott maradnék éjszakára! Hertelendyfalva. 80). Hertelendyfalva. Sírok ës. 1940. Variáns: 50. Hertelendyfalva. Mëgválasztanám a legényt! Mëgválasztanám a legényt. a legénynek a szálasát.. Király E. a Ha még ëgyszër lëány lënnék. Kiss L. Ha még ëgyszër legény lënnék.. babám mulatságára.. Ugyanennek a dallamnak közeli változata Gomboson és Doroszlón is igen népszerû szerelmi dal. 1966. Olyan szépën fëlöltöznék! Úgy mënnék a bálba. Az ún.3. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Sír a mezei pacsirta. Mind a két szëmét kisírta. 1940. Rákóczi-nótával is rokon. Kiss L. dallamsorra 125 . A legénynek a szálasát! 4. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (51). Kovács Júlia (54. de fríg színezetû hangnemben és tempó rubatóban. sírjon a galambom ës! Értem lehajlik az ág ës. Mint a piacon az edényt *Az edénynek a mázasát.

dalra is. Ha még ëgyszër lëány lënnék. Teveszõr rokolyát vënnék! Elmënnék a bálba. Kiss L. A paptánc harmadik csárdását járták még a 101. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Sír a mezei pacsirta. 126 . 1941. Lásd az elõzõ számnál mondottakat. 2.. Variáns: 49. s Ott maradnék éjszakára! Hertelendyfalva. babám mulatságába. és a 193.50. a sz. Szatmári Mihályné Balog Mária (42).

Esküvõrõl jövet 51. vijolám. 1971. Énekese többet nem tudott róla mondani. hogy édesanyjától tanulta. északkeleti). 154. Csókold meg az orcám! Én is megcsókolom a tijedet Százszor egymás után! Kevi. csak annyit. László Péter (62). az egyik revival gyanús. Gyere be. (palóc..) Mindössze két változatát ismerjük nálunk. (Szövegrokona MNT III/A. 176. Dallamtípus: Járdányi I. Bodor G. Az édesanya feltehetõleg palóc származású. 2.. menetdal. 127 .

52. 2. hogy megházasodtam! Legénységem gyászba borítottam! Mer’ már nékem nem szabad szeretni. Szánom-bánom. amit cselekedtem. amit cselekëdtem. Hogy tevéled szerelembe estem! Szerelëmbe nem estem. Nem szabad a lányokat mëgölelni! 3. a Szánom-bánom. Hogy tevéled szerelembe estem! Mer’ már nékëm nem szabad szeretni. de nem tëhetëk róla! 128 . b Szánom-bánom. Nem szabad a lányokat megölelni! 2. Hogy én ilyen korán megnõsültem! Mert már nékem nem szabad szeretni. csak szóba. de bánom. Szánom-bánom. amit cselekedtem. Jaj. amit cselekedtem. Sajnálom. Nem szabad a lányokat ölelgetni! 2.

1969. Szomszédasszony nádfedeles háza. Horgos. Horgos. asszonyok.. 108. Seregi Bálint (72).. Király E. 1966. Horgos. De szeretnék hajnalcsillag lenni. *Menyecskének bekötik a fejét. Völgyes.. Van is annak két eladó lánya! Megvan annak (a) selem ágytakaró. (Seregi) * A III–IV. Lakodalmasként is gyakran éneklik. asszonyok. 1992. Fújja ja szél (a) piros pántlikáját. Szárnya. Hangzó: 47. Apró Viktória (73). Ez a kislány de kedvemre való! 5. (általános). Varga A. csoport. Variáns: 53. Babám ablakába beragyogni! Beragyognék hozzája hajnalba. Dallamtípus: Járdányi II. Kiss L.–Burány B. a Sarkon van a szomszédasszony háza. szárnya. Ada. szárnya a fecskének. Bodor A.4. dallamsorra 129 . Jobb a lánynak. mint a menyecskének! Mer’ a lánynak befonják a haját. Király E. Bodor A. Van is annak szép eladó lánya! Van is annak selyem ágytakaró! Ez a kislány de kedvemre való! 4. Csókot kérnék tõle utójára.. Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (69). Kevi. Igen népszerû szerelmi és katonadal. 1961. 1972.. Gyász borítja az egész életét! 6. 1995..

Szomszédasszony nádfedeles háza. Ez a kislány de kedvemre való! 2. Benne van a slingûtt vetëtt ágya. Abba van a selyöm ágytakaró. Szánom-bánom. Rajta van a selmës ágytakaró. Ez a kislány de kedvemre való! 1. csipketakaró. 1. Abba van a szép eladó lánya. Nem szabad a lányokat mëgölelni! * Egyik asszony: Kilátszik a slingûtt ágytakaró 130 . Benne van a selyem ágy. hogy mëgházasodtam! Legénységëm gyászba borítottam! Mer’ énnékëm nem szabad szeretni. b Sarkon van az özvegyasszony háza. Van is annak szép eladó lánya! Van is annak fehér ágytakaró! Ez a kislány de kedvemre való! 1.53. szeretni. c Özvegyasszon nádfödeles háza. a Barna kislány szép fehér szobája. Kilátszik a slingõtt ágytakaró. Benne van a szép eladó lánya.

Babám ablakjába bëragyogni! Bëragyognék hozzája hajnalba. 5.. Samu Antalné Babos Rozália (70). Rábé. amit cselekedtem. Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). Bodor A. Dallamtípus: Járdányi II. 2000. Az elõzõ dal változata. Hangzó: 48. hogy mëgházasodtam! Jaj.–Wilhelm J. A terjedelem tágulását a harmadik sor zárlatai is sugallják: a leggyakoribb kis tercen kívül lehet még a kvint vagy a szeptim is a III.. Variáns: 52. Fülöp Ágota (75). Varga A. Babos János (62). 2000-bõl) 131 . Szánom-bánom. Elég nagy hangterjedelmét a régebbi elõadások még bõvítik is (l... de bánom. Nem szabad a lányokat mëgölelni! 3. a kotta 2. Király E. 1939. Az én rózsám ma mëgy esküvõre. Kiss L. Király E.. (általános). Horváth Lajosné Farkas Erzsébet (61). Ez a kislány de kedvemre való! Nemhiába fáradt érte hat ló! Mind a hatnak kese vót a lába. számú eltérését). 6. 108. Doroszló... és 6. Doroszló. Gombos. Csókot kérnék tõlle utoljára.–Németh I. Maradék. eltérés). Barna legény annak a gazdája. a Mindig bánom. A faluba szépen muzsikálnak.2. de nem tëhetëk róla! 4. csak szóba. Nemes Pálné Bacskó Rozália (29). Mészáros Józsefné Engelhart Vera (62). Magyarszentmihály. 1944. Szánom-bánom. Kiss L. Sziveri Mária (74). 1962. lakodalmi zenészek. Kiss L. hogy én férhõmëntem. Hogy tevéled szerelëmbe estem! Szerelëmbe nem estem. 1968. Doroszló. sor nyugvópontja (a kottán az 5. 1966. Sajnálom. hogy mëgházasodtam! Legénségëm gyászba borítottam! Mer’ énnékem nem szabad szeretni. (Doroszló. De szeretnék hajnalcsillag lënni. Talán bizon a kedves rózsámnak? Muzsikaszó elhallik messzire. Samu Istvánné Bártol Erzsébet (70). 1993.

.54. Csantavér. 132 .. – menetdalok.) Hangzó: 14. (Szövegrokonai: MNT III/A: 181. 1959. 187. Király E. Háromsoros dallama rendhagyó forma népdalaink között. Võlegénycsúfoló. Recitáló 12 szótagos históriás énekeinkkel rokon. Angyal Cecília (79).

De mit is csinâjãk? Jaj. dallamsor 1943-ban: Bãllãg mâr ã véllegény ** Nyelvbotlás: „kellemetlen” kellene. Hogy këll ezt elvënnëm? Nem tëszi rëndbe mãgât. Istenëm. Istenem. Kelemesen** beszédjét Legkedvesebb beszédjét Ennek ã szép lëjânnãk? Ennek ã bãrnã lánynak? 4. 133 . de mit csináljãk? Hogy vëgyem mëg ã szívít. 3. Fédën húzzã szoknyâjât! * A III. Istenem. Búnãk hãjtjã ã fejét.55. Râil ã dívânrã. Nem sëpri ki ã szobât. à bãbâjã vâllârã. Bemëgy ã szobâbã. 2. Istenëm. Hullãsztjã ã kënnyejét à mënyãsszon vâlârã.

. Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (67). az új stílus régebbi rétegébõl való. 1960. Bácskertes. Kiskunhalason kontyolási tánc. sz.Bácskertes. Ma már nem éneklik Kupuszinán. Péter Pálné Szurap Ilona (51.). Dallamtípus: Járdányi II. 1943. Kis szótagszámú. 77). ötfokú dallamváltozat. Ötsoros strófaszerkezete rendhagyó forma népdalaink között. Katonadalból alakított lakodalmas. (általános). dallamsor kvintviszonyban áll egymással. 57.). 302.. 5. Kiss L. gyertyástáncot járnak rá (MNT III/B: 301. A 4. Hangzó: 33. c (Alföld: 21. visszatérõ forma.. Kiss L. Janovicsné változata lemezen is hallható: MNZA IV: 1. (felvétel 1969-bõl) 134 . 1969. A III–IV. Szép. vsz. 1943-ban hangzott el.

Hullajtsa a könnyejét A bãbâjã vâllâra. Búnak hajtsa a fejét. Kugler Janovics Erzsébet (72). Mëgy a nãp lëfelé..55. 3. Nem tudom. este van. Bãllãg mâr a véllegény à mënyasszonyához. Este van. 2. Istenem. Silling I. Legkedvesebb beszédjét Ennek a barnã lânynãk? Bácskertes. Billëg mâr a ballag mâr. Bemëgy a szobába. Istenem. Lëül a diványra. mit csinâljak? Hogy vegyem meg a szívét. 135 . a 1.

b 1. Este van. Kellemetës beszédjét Ennek a kislánynak! Hertelendyfalva.. s Leül a díványra.55.. Ráül a díványra. Ráhajtja a bús fejét. Kiss L. Mëgy a nap lefelé. 3. Illés Ambrusné Buta Mária (50). Istenëm. sötét van Este van. Bemëgy a szobába. Gyuris József (71). Lehajcsa a bús fejit. Babája vállára. Ballag már a võlegény A mënyasszony felé. 136 . Istenëm. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52). De nagy a szerelëm! Hogy vëgyem mëg a szívét. Székelykeve. Kiss L. Hullajcsa a könnyejit Ráhullajtja bús könnyét Rózsája vállára. 1941. 1968. 2. este van. Ballag már a võlegény.

Võlegényünk gatya nékû. Horvátékhó mögyünk lányé! Magyarszentmihály – Á’junk csak mëg itt a sarkon. Völgyes – Aki kinéz az ablakon. hagy pisájjon a mënyasszony! Doroszló – Piros alma haja nékû. Vagy szürkének. c – Nagy tepsibe sül a málé. Felsõhegy. Csantavér. Völgyes 137 . Fogja mëg a násznagy úr! Völgyes – Vöröshajma haja nékû. hagy pisájon a mënyasszony! Csantavér. vagy fakónak. tarka kutya fossa nyakon! Doroszló – Aki minket nem néz jónak. Vagy kétéves kiccsikónak! Völgyes – Ez az ucca végig árkos. Teremtse az Isten lónak. Völgyes – Itt ájjunk mëg utcasarkon.Kurjantások 55. Itt vénûnek mëg a lányok! Magyarkanizsa – E’szaladt a tarka nyúl. násznagy urunk gatya nékû! Felsõhegy.

A mi változatunk szerepérõl nincs adatunk. hogy felvegyék a menyasszony rokon asszonyait a menyasszony holmijával. A széki lakodalmas A kapuba a szekér (MNT III/A: 229–230. Csinálja mëg sógorod! Hertelendyfalva. Dudanóta. de ropogott. Szövege csúfolódó. 1969. Széken akkor éneklik. nyilván hasonló a rendeltetése.) változata. mikor a võlegény rokon asszonyai szekéren megérkeznek. (északnyugat-dunántúli). addig a szekéren éneklik a dalt.Érkezés a menyasszonyos házhoz 56. Letörött az ágyotok! Ripëgëtt. Kiss L. Míg folyik az alkudozás. Hangzó: 23. Ëccër jártam nálotok. csak hosszas alkudozás után. Ilyenkor nem eresztik be õket az udvarra. 96.. mint a székinek. Eröss Istvánné Kovács Teréz (57). 2. Dallamtípus: Járdányi I. 138 .

Erdélyi Mihály (62). Pedig még ma reggel semmi baja se volt! És már engem vádol. ékes gyülekëzet! Bátor kis csapatom hozzátok érkezett. Hogy mért nem viszem haza kedves menyasszonyát? Most. erõ. De már mostan eljött a nehezen várt óra. türelemmel voltunk. mi meg szomorkodtunk. a Víg lakodalmi nép. Aki már bánatába se eleven.Menyasszonykikérés 56. Míg ti vigadtatok. hatalommal Viszem hû párjához bátor csapatommal! Húzd rá! Oromhegyes. Óhajtástok betelt. Hogy a mi napunk is mëgforduljon jóra. bennem talál hibát. Hogy a võlegényünk párját hazakísérjük. 139 . Azért eljöttünk. 1996. se holt. és tisztelettel kérjük.. Bodor A. ha ki nem adják.

58. Kiss L. 1941. sz. 140 . Dallamtípus: MNT VIII: 45. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52). A menyasszonybúcsúzás a bukovinaiaknál esküvõ elõtt történik.). Variáns: 121. Ez a szöveg-dallamtársítás alkalminak tûnik. sz. s Harmadnapra mëgsiratom. Ruvát tëszëk a fejemre. Hertelendyfalva. 2.Menyasszonybúcsúzás 57. Rokon népi párhuzamait is számon tartja a kutatás. a búcsúzók inkább a következõ dallamon szólalnak meg (l. 121.. Bánat borul a szüvemre. Közölve: MNT III/A: 251. A dallam legjellemzõbb alföldi típusaink egyike. melyet a bukovinaiak is ismernek (l.). Gyöngyös pártám elhullatom. típus.

Dallamtípus: MNT III/A: 246–250. borujj a nyakába. bócsuzzál el tõle!” Erre a lányok rákezdték a dalt. utóbb csak a „mozsikások” játszották. 141 . úgy tûnik. Kis terjedelmû hexachord dallam. Hertelendyfalva. Kiss L. késõbb egy „jó énekesasszony” helyettesítette. Ez a tulajdonság a siratókra emlékeztet. Népzenénkben szokatlan.) Tulajdonképpen egysoros dallam kétféle zárlattal. (A menyasszonybúcsúzót régen a menyasszonynak magának kellett elénekelnie. bár sorai állandóan 2x8 szótagúak. változó nagyságú 3. A bukovinai menyasszonybúcsúzók szokványos dallama. Nem szilárd forma. addig a lány és anya „lóggaták magukat”. szabadon váltakozhatnak. melynek hármashangzat-felbontásos fordulatait talán valami régi mûdal irányítja. 1968. de archaikus képzõdmény. lëánkám anyácskádnak kezit. Biszák Andrásné Kovács Anna (64). Ez elõtt a dal elõtt mondja az anya: „Fogg’ mëg.. Kovács Júlia (80). 1966.58. 4 fokkal. zárlatai az elsõ és második fokon.

kék ibolya tövére. ha jelhagynálak? – Azt mondanám: verjën mëg. mért vagy olyan szomorú? 3. seje. të babám. harmat a földre. Nem messze van ide babám tanyája. verjën mëg a Teremtõ! Sose voltál igaz szívû szeretõ! 4. – Kék ibolya. de nagyon savanyú! Kisangyalom. Apró alma. Kék ibolya búnak hajtja a fejét. 2. Most találtam egy igaz szeretõre! 142 . Ha jaz égbõl nem locsolják a tövét. jaj. Szállj le. Ide látszik annak az almafája. ha leszakajtanálak? Mit szónál. haj.59.

Mohol. Silling I. Ilyen szerepben máshol nem tudunk róla. Buják Anna... Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (62).). 143 . Burány B. azaz csak az 1.Csóka. Zélity Sándor (73). és 17.. 1978. Kupuszinán evvel búcsúztatják a menyasszonyt. versszakával. Mraznica Jánosné Korponai Katalin (65). Közismert katonadal (VMND I: 39. . Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). 1979. Bácskertes. Szerelmi lírába tartozó egyéb szövege is kevés van. 1 9 9 7 Kónya S.

Isten áldja! Köszönöm a nevelésit. Fehér galamb szállt a házra. menyasszonykíséréskor.–Szemerédi M. anyám. (Szövegrokonait l. 2. 1992. Hozzám való szívességit! Satrinca.. kurjantások közben is elhangzik. 82). Édësanyám.. 383. Birinyi Andrásné Német Anna (68.. a). 144 . Menyasszonybúcsúzáskor. 845. Isten áldja! Tudom. hogy a menyasszonytánc után hangzik el (95. A fõként keleti nyelvterületen.) Dobradósi adatok arra is utalnak. Édësanyám. még régi dallamokon megszólaló búcsúzót nálunk már csak hozzá nem illõ mûdallamokon vagy rigmusként halljuk. 1. kárlátóban. táncszók. Fehér galamb szállt a házra. MNT III/A: 245.. De azért csak Isten veled! Burány B. fáj a szíved. III/B: 361.60. Bodor A.. 1978.

” (Kovács E: A bölcsõtõl . . . Sârgã mãdâr szâll ã hâzrã. mikó ezt mondta a võfény. Édësãnyâm. 1972. Hozzâm vãló szívességét! Bácskertes. Isten veled! Tudom is. Péter Pálné Szurap Ilona (80). Dallam nélküli rigmus. De ãzért csãk Isten veled! Bodor A. Isten âldjã! Këszënëm ã nevelését. .–Bodor G. isten veled. akkó vót nagy zokogás . édesanyám! – a búcsúsztató véginn. 2. hogy fâj ã szíved. Édësãnyâm.60. a 1. A doroszlói lakodalomban a võfély búcsúztatórigmusának befejezõ része ez a vers: „Sárga madár a tópartjánn. .. 117. 145 . lap). Fehér mãdâr ã víz mellett.

mint lányodat! Éljen! Hát hozzád mit szóljak. hogy meg nem vetettél Engem. Võfély: Csendesség. Midõn elválását látod kedves lányodnak. még lészen végzése! Éljen! Legelsõbb. Éljen! Köszönettel veszem a te jóságodat. Hozzám megmutatott atyai voltodat. hogy fáj a szíved. Szívemet szíveddel együvé szorítom. atyám.61. muzsikus! Vajdahegedûnek álljon meg zengése. szavaim hozzád fordítom. Felnevelésemet. Búcsúzó szavamat zokogva indítom. S úgy valamennyire szívünket újítom. kedves édesanyám. ápolásomat. Éljen! 146 . szép vendég! Tarts kormánt. Sarkantyúnak némuljon pengése. mint édesanyának. Ki voltál eddigi gondviselõ dajkám? Tudom. Mert most lészen búcsúzásom kezdése! Légyen csend.

ill. Nyitra. Most pedig engem szárnyomra eresztettél. III. Hogyha megbántottalak életednek folytán! Éljen! Kedves testvéreim. Ez a felezõ tizenkettes sorú.). ugor-ereszkedõ dallam a lakodalmi szokások rendjében többször is felbukkan. Legtöbbször rigmusként alkalmazzák a võfélyek. Sz. 255–258. század vége (Orsz.) Az egyik csíki énekelt változat az ún. tõletek búcsúzok. A võfélyvers legrégebbi feljegyzése: Dávidné Sóltári (1790–91).. Soha el ne hagyjon! Végre az egekbe magához fogadjon.. a rossztól intettél. de kissé elváltozott (talán romlott) alakban megtaláljuk al-dunai paródiánkban is (22j. Nektek is szívembõl minden jót kívánok. 18. Könnyezõ szemekkel kebledre borulok. (zokogás) Mint gyenge virágot. pl.. Bocsásd meg vétkemet.). Király E. drága édesanyám. Az örök boldogságban nektek is részt adjon! Magyarszentmihály. [Apró nyomtatvány 630. Éljen! Azért. Kt. sz..]). Az Isten áldása maradjon rajtatok. neveltél. võfély és lakodalmi zenészek. 147 . (Dallammal egybekötve: III/A: 234. mielõtt indulok. Elsõ nyomtatott közlése: Magyar fõ-félynek hármas lakodalmi daljai. hogy szerettél.Kedves édesanyám.. a bukovinai siratóestek (lánybúcsú) vagy a tolnai menyasszonybúcsúzók halottsiratókhoz hasonló dallamaiban (MNT III/A: 76–78.). 1966. Csík és Csongrád. A jóra tanítottál. 279–288. históriás énekekkel és siratóinkkal egyaránt rokon ún. tudom. ápoltál. édesanyám. Árgírus-nóta dallamán szólal meg (MNT III/A: 257.

Ugyanennek a dalnak baranyai változatai is ismertek mint mennyasszonysiratók (MNT X: 47j f). szintén az ugor-ereszkedõk csoportjába való. Hangzó: 13. 114. Dallamtípus: MNT X: 95.A võfélyvers „zenekari aláfestésének” – a gyakorló zenészek által kissé elnyûtt. kopott – dallama egyik becses alföldi felezõ tizenkettes sorú parlandónk. 105.). 121. De utalhat a Jól meggondold.. és 2. típus. (hat szótagos rokonait l..). (az 1. 39. Balladákat és rabénekeket énekelnek rá Szajánban és Gomboson (VMND II: 35. a kötetben). 148 . ún.. típus).. Variáns: 105. 106. és 22 j. Tizenkét kõmûves típusának altípusa (MNT X: 95. (lekerekedett kis egész forma) és 22j (távolabbról). 120.. hogy ez a dallam valaha jelentõs szerepet játszhatott lakodalmi szokásainkban. dallamsor kétszer is megszólal). a székelyföldi és moldvai. 40.VMND II: 36. 105. 115. lekerekedett kis egész vagy féldallam formái is ismertek (pl.. leány lakodalmas vers doroszlói vagy al-dunai dallamára is (l.) A zenekar dallama esetleg itt is a vers eredetileg énekelt voltára utal.. sz. de hat szótagú. Annyit mindenesetre feltételezhetünk.

mikó vitte el a võlegén. testvéritû. A házaséletre engem segítettél. Hogy részetek legyen az örök életbe! Jó lëjánytársnõjim. Most át kell engenned titkos jövendõnek.61. Bocsánatér esdek. Mint gyenge virágot. Kedves édesanyám. Mert tõletëk válok most. a rossztól féltettél. ápoltál. Mielõtt ezúttal tõletek elválok. Erdélyi Mihály (62). felsõ. Hogy el ne veszítsem én szegény lelkem! Ezekér az Isten is áldjon meg téged. kedves édesanyám. Szép koszorútokból. mielõtt indulok. tõlled búcsúzom. bocsáss meg énnekem. Most pedig számomra másikat jelöltél. hogy szerettél. rokonaim. Kik jelen vagytok. És áldom örökké szent gondviselésed. jószívû szomszédim.) Oromhegyes.. hogy mint borul el orcám. mëg e’csunyul a festék. 149 . Azt a võfély mondta. Kedves édesapám. Ha megbántottalak életemnek folytán! Kérlek az Istenre. A jóságodért sokszor megszomorítottalak. mint harmat száll a földre! Végtére vigye fel lelketeket a mennybe. Tekints le ezen jó és kedves szülõkre! Harmatként áldásod szállítsd a fejükre. Oly bõven. De mielõtt atyai házadból kilépek. Bocsánatot kérek. a világ teremtõje. Az Úristen kegyelme legyen mindig véled! Tõled is búcsúzom. Adjon az Úristen nektek is oly szívet. nem a mënyasszony. Fényes országába juttassa be lelked. Aki egykor még voltál gondviselõ dajkám. Akkó e’búcsúzott apjátú. tudom. me’ kisírja a szëmit. 1996. Istentõl nektek is minden jót kívánok. amíg nem leszen végzése! Zeng búcsúzó szavam. felejtsd el ezeket. a Szûnjék meg most a hegedûknek a zengése. Könnyezõ szemekkel most körülöttem álltok. Ezért buzgó szívvel hálát adok néked. Hogy megértse mindig hû szerelmeteket! Kedves alsó. hullanak könnyeim. most elválok. jó szüleim! Szentséges Úristen. Kik által engem a világra helyeztél. mert megbántottalak. Sarkantyúknak is némuljon el pengése! Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése! Legyünk csendességben. Bodor A. kik eddig voltatok. Az Isten áldjon meg benneteket fejenkint. édesanyám. Azért. Drága édesapám. anyjátú. Ki édes tejével tápláltál emlõdbõl. Az Isten áldását kérem a fejetekre. A jóra tanítottál. És adjon a mennybe hejjet! Kedves testvéreim. Könnyejimtõl nézed. Könnyezõ szemekkel a kebledre borulok. Most pedig szárnyamra engem eresztettél. íme. kedves. hozzátok is szólok. neveltél. Mégpedig élted e világon éled. Az Isten is ezekért áldjon meg tégedet! Fényesség országába juttassa be lelked. Tõled térdre hullva bocsánatot kérek. kedves édesanyám. Hogy a földön ne érezzetek fájdalmat és kínt! Húzd rá! (A mënyasszont akkó búcsúztatták. barátim. A mënyasszont nem engedik má most újabban búcsúztatni.

Menyasszonyi induló 62. 150 .

Az egész magyar nyelvterületen elterjedt. Jaj. mely a nép ajkára is eljutott. Szomszéd népi párhuzamai is ismertek. kvintváltó szerkezet a középkori tripertitus caudatus-ra emlékeztetõ versformában. A menyasszonyi induló szövegén kívül vannak lakodalmi mulatásra utaló. De hama’ jelvisznek! Bajsa. európai versforma ötvözeteként példázza: ötfokú dallam. Dallamtípus: MNT VIII: 54.). Borús S. egyéb. sõt. d. 151 . típus.2. mielõtt a francia eredetû Simeon-éneke s a hatsoros Balassa-strófa. lap). édësanyám. igen népszerû lakodalmas és táncdallamunk. „Már a hymnusköltészet hozhatott hozzánk efféle formákat.. Kocsira jágyam. de van lengyel és horvát is. Zsitnai Mihályné (82). Szerelmes dajkám. Már 1852tõl kezdve megjelenik a „csárdás” és más jellegû följegyzésekben. nem lakodalmi vonatkozású szövegei is (62. Kodály a dallamot keleti örökségünk és a középkori. Kocsira ládám. legtöbb a szlovák. E helyett a régi menyasszonyi induló helyett éneklik ma már szinte általánosan az Este viszik a menyasszony ágyát kezdetû mûdalt. Hangzó: 5. 1960. Hoppe Rezsõ–Móra István szerzeményét. a sz. Variáns: 63. Magam is fölülök. 63. közkinccsé tette” (K-V 21.

Pattog a Jancsi. 1941. Jaj. édësanyám. Kocsira párnám.. Buják Jánosné Bényei Ágnes (66). 1961. Szilágyi. Jaj. Nemes Gáspárné Vince Katalin (61). Jójcakát.62. Kocsira ágyam. 152 . anyám. 1969.. Zörög a kocsi. Kiss L. Turuc Péter (77). Szerelmes dajkám. Bácskossuthfalva (Ómoravica).. Én most már elmegyek! De hamar elvisznek! De hamar elmëgyëk! Kiss L. Magam is fölülök. De hamar elvisznek! 2. Édës jó anyám. Volly I. Talán értem jönnek? Ej. Kocsira ládám. a 1. Pattogtat Jancsi. Gombos. édësanyám. Szerelmes dajkám. édesanyám.

Szalainé Zámbó Verona (73). Akkó a zenészëk is elkezdtek muzsikáni. Kocsira szûröm. hogy: Kocsira ládám…) Doroszló. Mezeiné Horvát Verona (61).. 153 . De magamra hagytál! (Mikó mëgfele’t a kérdésëkre. 1977. ami akkó vót szokásba. akkó vót szabad neki mëgcsókúnyi a mënyasszonyt. A dalt az énekes elmondása szerint esküvõre indulás elõtt énekelték az 1930-as években. akkó nyitottak ajtót csak. oszt indútak minnyájan az esküvõre. Magam is fölülök. Kovács E. b Kocsira ládám. Benne a ruhám. 1980. Én édësanyám.62. A második szövegsor eltérésében szereplõ „szûröm” jelentése itt nem világos. Szerelmes dajkám. Dallam nélkül közölve.

62. Szerelmes dajkám.) Ürög. De hama jelvisznek! Talán értem gyünnek? 2. Király E. Magam is fölülök. Pattog a Jancsi. Zörög a kocsi. Burány B. Birinyi Andrásné Német Anna (68). Terebesi Józsefné Oszvald Julianna (82). Szûcs Ferenc (66). Satrinca. édësanyám.. Táncótak rá. Jaj. Kocsira ágyam. Dobradó. Burány B... édësanyám. c 1. Szerelmes dajkám. 20 évvel ezelõtt. 1978. 154 . tamburabandáva’. Kocsira ládám. Talán értem gyünnek? De hamar elvisznek! Jaj. 1964. 1978. De hama jelvisznek! (Menyasszony-búcsúztató után. Csárdást.

Kiss L. 155 . Hertelendyfalva. Huncut a rózsám. MNT III/A: 375. o. Illés Ambrusné Buta Mária (50).. típus. – leírás a szövegekrõl. csak Ëgyedül magába. Dallamtípus: MNT VIII: 54. 1941. Nem néz a napra.62. Csak a szépasszonyra. d Huncut a gazda. Nem mëgy a bálba.

ãnyâm. Tãlân el is visznek? . Szerelmes dãjkâm. 2. Jãj. Szerelmes dãjkâm. a Kocsirã âgyãm. Kocsirã pârnâm. De hâmâr elvisznek! 156 2. Sej. Kocsirã lâdâm. Mãgãm is fëlülök.63. Mãgãm is fëlilëk. ãnyâm. Kocsirã âgyãm. édesãnyâm.

–Silling I. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65)..(Mikor a pârnât viszik a nyoszolólólânyok.) Bácskertes. Bodor A.–Németh I.. Bácskertes. 1964. 2000. 7 . Janovics Klára. „Pinga” (74). Buják Anna. Silling I. 157 .. Nagyfejû Istvánné Balog Erzsébet (61). Silling I. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (62). 1 9 8 Bácskertes.. Király E. 2 . 1 9 9 Bácskertes.

Le kéne szedni. Hajlik a vesszõ. Mér’ nem iszik mindég. Huncutabb a vendég. borúra? Paksa K. – leírás a szövegekrõl. Derûre. Talán ivónóta. Nem néz a napra. Hordóba tönni. Hagy forrjon a leve! Torontáltorda. Érik a szõlõ. III/A: 375. 158 .63. o. Közölve: MNT VIII: 893. a 1. Kelemen Rozál (65). Bodor a levele. 1968.. Huncut a gazda. 2. Csak a szépasszonyra.

Menyasszonykísérés 64. 159 .

ha láttalak. De azt mondtad. Voltaképpen egyik népszerû ugrós táncunk (MNT VIII: 55. Gombos. hogy ráérëk. 4. De azt mondtad. Nemes Gáspár (64) és Nemes Gáspárné Vince Katalin (60). Hajdani népszerûségére utal az 5 db 19. Ragyogós csillagom. sz. Közölve: MNT III/A: 389. de kevés változattal képviselt típus. típus. De én arra nem hallgattam. Ragyogós csillagom. egy fokkal lejjebb csúszott fõzárlattal. A szlovákok is ismerik. Viszonylag nagy területen elterjedt. anyám. majd ez a dal következett. Dallamtípus: MNT VIII: 56. Édësanyám mondta nékëm. Nem szerettem soha sënkit. Mondtam. Elmëhetsz már házam elõtt.) negyedessé szélesített változata. Legtöbbet a Duna menti Dávodon gyûjtöttek belõle. 1940. típus. rokon típus.2. Ragyogós csillagom. Verje mëg az Isten ûket! Ragyogós csillagom. Titkon szeress. A menyasszony-búcsúztató után énekelték a Zörög a kocsi kezdetû dalt. Csak a magam szeretõjit. a kötetben 175. Ragyogós csillagom. 5. në tudja más! Tõled várok vigasztalást.. ráérëk még. Nem vigyázlak. Szívem újult. Variáns: 175. Elvitték a szeretõmet. De azelõtt vigyáztalak. házasíjj mëg. 3. 160 . Minek a szeretõ nékem? Ragyogós csillagom. Titkos szeretõt tartottam. mint azelõtt! Ragyogós csillagom. Ragyogós csillagom. Kiss L. századi feljegyzés.

Jellegzetes drm kezdõ motívuma szerint az ún. Kovács Júlia (74. 2.. Csak lepëdõt nem szabok! Hertelendyfalva. hogy a különbözõ népeknél és különbözõ kö* piros 161 .65. Hertelendyfalva. 1968. Kiss L. Akkor éneklik. 79). párnocska. 80). Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52.. 1966. pszalmodizáló stílusba tartozik. Ez a réteg éppúgy megtalálható a zsidó-keresztény liturgiában. 1941. Kiss L. Párosító szövegei is léteznek. Az elnevezés a zsidó-keresztény zsoltározásra (pszalmódia) utal. 1960. Király E. mint a magyaroknál és rokon népeiknél. Lakodalmas menyasszonykísérõ. Lepëdõcske. mikor a menyasszony holmiját leveszik a kocsiról a võlegényes háznál. Ennek alapján állapítja meg Kodály. Kicsi borzos lányocska! Én még urat ma kapok. párnás tánc.

) Típusunkról bõvebben l. így kis. (K-V 36. számúra érvényes jelenség. lap. hogy a záróhang elõtti szekundot fél hanggal alacsonyabban intonálják. nemzetek feletti. Típuskatalógus I A 24. Közölve: MNT III/A: 394. a 65. õsi” formula él. Ez a jelenség abban áll. a „frígesítés” is megfigyelhetõ benne. 162 . és 66. Dallamtípus: Típuskatalógus I A 24. azaz „fríg szekundot” hoznak létre. még Népzenetörténet 92–103 is.) Variáns: 66. l.zegekben elõforduló hasonló dallamokban „valami általánosabb. (Mindkét változatra. A régi hagyományt képviselõ dallam a régies elõadásmódra is példa: a bukovinaiak egyik sajátságos elõadási gyakorlata.

Illés Ambrusné Buta Mária (50). 4. Lepëdõcske. Menyasszonycsúfoló. Ma mënyasszony.-t lásd a 15. 3. métt nem fontál? Édës szëmëm. Több lepëdõt kaptál vóna! Hertelendyfalva.. métt aludtál? Met. Lepëdõt ës ëgyet adtak.. 2. Édës kezem. kis párnocska. Kiss L. Dallamtípus: Típuskatalógus I A 24. Azt ës lenfirkóból fontak. holnap asszony. 163 . Variáns: 65. Kiss L. Holnapután komámasszony. Lásd ott. 1941. hogyha te fontál vóna. vsz. Kórógyi Mártonné Varga Mária (68). számú párosítónál is. Holnapután komámasszony. Kicsi borzos lëányocska. 1941. Hertelendyfalva. Ma mënyasszony.) Az elõzõ dallam 8 szótagos változata. (A 4. Közölve MNT III/A: 395–396.66. holnap asszony.

Dallamtípus: Járdányi-függelék: A gõzösnek kattog a kereke. mikor a menyasszonyt viszik a háztól. 164 . Ã vélegény ã vâllãmrã borult. Sej. ãnyâm. 1943. 1972. Kënnyejivel këtényëm ëntëzte.67. Fejemre këtik ã gyëngykoszorút. Levelei këtényëmet érte. Kënnyeivel ã këtém ëntëzte. Akkor énekelik. Ãz én bãbâm ã vâllãmrã borút. Kiss L. Makk Mihályné Szurap Erzsébet (60). a Ãnyâm. ã szivem mãjd mëghãsãd érte! Fâj ã szivem (ã) régi szeretémre.. Mëghãgyom ã lëjânpãjtâsimnãk: Ã pântlikât lë në tëgyék sohã! Mert én gyënge korombã letëttem.–Tripolsky G. Bodor A. Idegenszerû dallamában a szélsõ és középsõ sorok tercviszonya magyartalan.. 1. Szëdje ëssze jãz eskivéruhâm! Mert én eltâvozok ã hâzâtól. Péter Pálné Szurap Ilona (50). Katonadalként ismert nóta. kedves ãnyâm. édës. Gyëngykoszorút (a) fejemre këtëttem! Bácskertes. 3. Elbúcsúzok ã lëjânpãjtâsimtól! 2. hãj.

Zenta. kislány. 1. Kiss L. 1971. 1942. 1996. a Ne sírj. Hangsora mixolid. Mohol. Az új stílusú dalok jellegzetességeit viseli magán. 1960. . de formája még nem visszatérõ szerkezet. Krekuska György (46). Felsõhegy. Zélity Sándor (73). 1. nem lesz mindig ibolya! Në sírj. Kiss L. Bodor G. Beszélgetés közben néha mëg is csókolja. Sulyok János (31). nem lëhetsz të ibolya. Beszélgetés közben néha. Dallamtípus: Járdányi-függelék ... b Barna kislány. Zenta. 1952.. kislány.. Martonos.. Csomor Istvánné Sziveri Etel (66). Mûdalos alaptípusának a mi változataink hagyományosabb alakjait képviselik. 1969. Bodor A. mëg is csókolja! Horgos.. Népszerû katonadal.68.. Farkas Baráti Jánosné Nagy Mária (42). asszonyok. 165 . egyetlen lakodalmas versszakkal. nem sok idõt töltöttem. . Burány B. Király E. Horgos. Mënyecskének is kõ lënni valaha! Mënyecskének szépen beszélget az ura. 1979. Burány B. nem lësz mindig vijola! Mënyecskének is köll lënni valaha! Mënyecskének szépen beszélget az ura.

Võlegénnek pöcse nincs! Doroszló 166 . a – Két kis galamb összeveri a szárnyát. Gulyás Jóska most vezeti a párját! Magyarszentmihály – Két kisgalamb összecsapta a szárnyát. Megcsókolom a száját! Csantavér – Kímény fölött száll a fecske. De sok nézõ e’tátotta a száját! Völgyes – Fejünk fölött száll a fecske. Menyasszonyunk nincs kifestve! Én festem ki az arcát. Mint a hajma tüve. Mënyasszonyunk nincs kifesttel! Maradék – Juhászékná vótunk lányé. rézkilincs. Võlegényünk játsszon vele! Völgyes – Mënyasszonyunk lába köze olyan. Fõtësszük a sifonérra. Kaptunk is ëgy kíve száré! Völgyes – Kisutcába mentünk lányé. Assë tudja. mi a pipa! Tóthfalu – Üvegajtó. Magyarkanizsa – A võlegény olyan buta.Kurjantások 68. Kaptunk is egy kéve száré! Csantavér – Mënyasszonyunk aranyalma. Hogy a cica lë në verje.

167 .– Sárga ajtó. hogy csak ott ismertek. Málészájú võfélylegény! Csantavér – A bõgõsünk olyan legény: A vonyója mindig kemény! Horgos – Ëgy szëm búza. Majcsak hazaérünk máma! Csantavér A különbözõ vidékeinken gyûjtött lakodalmas kurjantások meglepõ hasonlóságot mutatnak. ëgy szëm árpa. Pállott szájú bótoslegény! Doroszló – Három tepsi túrós lepény. Võlegénynek farka nincs! Csantavér – Három tepsi túrós lepény. rézkilincs. a gyûjtés helyét feltüntetõ helységnév nem jelenti azt.

vagy barnát-ë. te örömanya. elejét. nézd mëg.A menyasszony érkezése a võlegényes házhoz. vagy mé fáradtunk? Ha nem tetszik. az új pár befogadása 69. mit hoztunk! Ezétt a szép barna lányétt fáradoztunk. hogy mögfordíjják. hogy mögfordíjják! Mer’ en nem szita – rësta. te vén boszorka. visszavigyük édësanyjának. 2. nézd mög. rózsám. Mer’ en nem szita – rësta. visszavigyük édösanyjának. Aki ûtet fölnevelte mënyasszonlánnak! 1. Ha nem tetszik. hogy visszajannák! 168 . a Gyere ki. utóját. Édësanyja fëlnevelte gyöngyvirágnak. b Gyere ki. 1. Nem is kõcsönkinyér e’. mit hoztunk! Szõkét-ë. Mos’ gondód mög.

Észak-Dunántúlon. így ismét a mûzene világába került (Tari: 142. siess hazádba vissza kis seregem kezdettel (PHÁ: 37. sz. 169 .Hertelendyfalva. Inkább kétrészessé rendezõdött. 1973.. Erre énekelték késõbb az aradi vértanúk énekét is. lap). Ezt a dallamot használta fel Liszt VI. Második versszakát l. õ valószínûleg csak újraköltötte (Tari: 157. lap).). Dallamtípus: Típuskatalógus IV b 106. lap). 22j. Népi változatai sokféle szöveggel keringenek..). Lakodalmi marsként Kalocsán máig él (Vargyas. Urbán Péterné Sípos Márcell (83). sz. Pálóczi Horváth Ádám szerzeménye Mars. magyar rapszódiájában 4. többek között A Gyáva szeretõ balladájával is. csoport. a hangszeres formát õrzi szöveges alakjaiban is. Király E. 1960. 22. 1981: 328. a Csallóközben és Mátyusföldön a menyasszonytánc dallama (MNT III/A: 745–767. A soronként szekvenciásan építkezõ dallam viszonylag jellegtelen motívumokból áll. és 157. Hódegyháza. 105. Variáns: 70. Burány B. mint strofikussá.. A dallam már Pálóczi elõtt is ismert volt. témaként.

hogy të dolgozó! *Ha nem tetszik. Maj’ möglátod. visszavigyük édösanyjának. miért fáradtunk? Szõkét-e. vén boszorkány. barnát-e. 1. vagy barnát-e. vagy mé’ fáradtunk? Esküdöztünk. te vén boszorkány.70. de nem nagyon jól. Aki õt fölnevelte gyöngyvirágszálnak! Aki õt fölnevelte a kend fiának! * A III–IV. mijé fáradtunk? Szõkét-e. a Gyere ki. fáradoztunk. nézd mög. mit hoztunk! Szõkét-e. barnát-e. dallamsorra 170 .

Bodor A. és inkább a középrétegek éltek vele. Meghalt a cselszövõ szövegkezdettel Erkel Ferenc Hunyadi László címû daljátékából népszerûvé vált induló..–Németh I. lap).. 412. amit Erkel újrafogalmazott. Németbõl fordított szövegét Árnyas erdõben szeretnék élni nyáron át kezdettel felülrõl terjesztették. ju. 411. és ebben az új formában folklorizálódott ismét.Magyarszentmihály. Törökkanizsa.. Király E. Jasura Józsefné Gyémánt Rozália (70). Kurjantások – Örömanya. 1976. Itt hozzuk a nyakcsavarod! Ijjuju! Törökkanizsa – Édesanyám. Meghoztuk a gyöngyvirágot! Ijjujuju. 1966. 2000. ju! Horgos 171 . zenészek.). 69.. Kónya S. csoport. Magyarmajdány/Csóka. Dallamtípus: Típuskatalógus IV b 98. A dallam már az opera bemutatóját (1844) követõen szárnyra kapott. A dallam a Pálóczi-féle induló (l... te! Magyarszentmihály – Örömanya. gyújts világot! Itt hozzuk a gyöngyvirágot! Icca. Torontáloroszi. gyújts világot. Ez utóbbi funkció azonos közölt változatunkkal (MNT III/A: 410.–Gubás J. summásdalok és lakodalmas dalok hordozója. A népi változatok az eredeti induló nagy hangközugrásait. (Tari: 141. Katonadalok. 1977.) közeli rokona. nyújtsd ki karod. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59). kromatikus meneteit és hangismétléseit kikerülve lecsiszoltabb formát hoztak létre. 1948-ban pedig forradalmi tömegdal lett. Burány B. sz. ju. Variáns: 69.

172 . tizënnégy. hová mégy? – Elmëgyëk ëgy új szeretõt keresni. Mëgkérdëzëm. Nem vagy. De ja másik szëbben mëg tud ölelni. Mert a régit mëguntam már szeretni! 4. tizënhárom.71. hogy hová mész? – Mondd mëg nékëm. Nincs édëssebb a homoki szõlõnél! Nincs igazabb az elsõ szeretõnél! Mer’ az elsõ tud igazán szeretni. Most kezdtem ëgy fehér kendõt slingölni. tizënhárom. tizënnégy. kisjány. kisangyalom. – Mondd mëg. Nem volt sötét. kisjány. De a szõke szëbben mëg tud ölelni. Tizënkettõ. szeret-ë még igazán? 5. 6. Tizënkettõ. igazszívû szeretõ! Mer’. énnëkëm. a barna tud igazán szeretni. fölkereshettél vóna! 3. 2. Fekete fölhõbül esik az esõ. Most kezdtem ëgy barna legént szeretni. – Mondd mëg. hogy hová mész? – Elmëgyëk a régi szeretõm után. babám. Merd. ha igaz szívbõl szerettél vóna. énnëkëm.

.. 1959. Az 1. de nem egyedülálló. Zimay László 1876-ban megjelent versének elterjedt népi változata (MNT III/A: 122. A dobradósi változatot tétova sorviszonyok jellemzik. 173 . Bégel A.. de a sorokon belül érthetõ. Variáns: 142. Borús S. Bajsa. 413j. Talán alakulóban lévõ szerkezet. A dallam formaképlete (ABCB) ritka. Burány B.. Kollár István (70)..Bajsa. stílusos dallamfordulatok.. Kali Margit (61). 1978. A dallameltérések a bajsai változatokra vonatkoznak. vsz. Terebesi Józsefné Oszvald Julianna (82). Dobradó. a versszakok kezdõ sorának betûrendes mutatóját is). távolabbról. l. 123. A további versszakok szerelmi dalok. 1959.

Ludas/Hajdújárás. Mer a régit meguntam már szeretni! Király E. tizennégy. Tizenkettõ.. 3. tizenhárom. Én is elmegyek a lakodalmába. Király Józsefné (64). Egyenletesen elterjedt régi táncdallam... Lehullott az õszirózsa levele. századi feljegyzés tanúsítja. 184.72. Ez a változat a típus többi tagjától elsõ sorának zárlatában tér el. VMND II: 150. sz.. Szlovák és horvát párhuzamairól is tudunk. 174 .. Bodor A. 200. 209. 55. Megcsókolom szép menyasszony korába! Pacsér. Variáns: 106. 1957. hová mégy? Elmegyek egy új szeretõt keresni. típus. Nálunk is ismert különféle szövegekkel (VMND I: 19. Szövegérõl lásd a 71.–Szöllõsyné. 171..).. Szûcs László (75). 170. Dallamtípus: MNT VIII: 49.. Most viszik a babám az esküvõre. 2. barna kislány. 1997. Mondd meg nékem. Népszerûségét öt 19. Nagy terjedelme a hangsor 11 lépcsõfokát járja be. rokon. alatt mondottakat.

fogjon vele kezet! Csantavér. 1960. Tessék. kérnénk ëgy jó nótát! (A tamburazenekar rázendít a fenti dallamra. a Võfély: Kedves násznagy uram. Hogyha mëghallgatnák a mi szavainkat! A mi seregünkbe sok odakint vagyon. Alázattal kérjük a jelënvalókat. võfély és tamburazenekar. 175 . Szép tiszta mënyasszony velünk mëgérkëzëtt.72. mivel most már Hazaérkeztünk.. A hosszú út alatt elfáradott nagyon! Lëgyënek szívesek õket bëfogadni! Mi së fogunk értük adósak maradni! Nagy fáradozásunk nem esëtt hiába. násznagy uram. Király E.) Võfély: Szërëncsés jó estét násznagyuraméknak! Végére jutottunk a hosszú utunknak. Mert ëgy drága kincsët hoztunk e hajlékba.

176 .73.. porzik az út utána. 1941. Bodor A. VMND II: 190. édësanyám. Kék a szeme. A dallamot más szövegekkel l.. Hertelendyfalvi változatát mûdallamon gyûjtötték. alatt. (általános). Hertelendyfalva. Megy a kocsi. Kórógyi Mártonné Varga Mária (68). 2..–Burány B. 1962. de fekete! Édesanyja de kedvemre nevelte! Király E. 1. jaj. Dallamtípus: Járdányi II. a Adjon Isten. csoport zenekarral. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52). sz. Barna kislány ül a kocsi farába. Hanem csak a gazdagságát kerestük! Horgos. 1972. szemöldöke. Kiss L. Szövegérõl lásd a 71. 105. hogy mü õtet szeressük. sz. jó estét! Elhoztuk a barna piros mënyecskét! De nem azétt.

1953. Szó-végû új stílusú dallam. Ezt a kislánt akkor kezdtem szeretni.74. alatt mondottakat. (alföldi. Homlokába göndörödõ hajájé’. Mëgszerettem gyönyörû szép szavájé’. 2. 88. Burány B. Dallamtípus: Járdányi II. 177 . Felsõhegy.. rokon. sz. Szövegérõl lásd a 71. Mikor a kapuba kezdtem ölelni. Kaszás Gizella (19). Katonanótaként ismert. palóc).

Fájó szívvel az édesanyámat. Zokogva hattam el szüleimnek házát. Íme. Király E. Most már mondhatjuk. hogy sikerrel mûködtünk! Mert. szép vendég! Tarts kormánt. Mert ma örök hûséget esküdtem a kentek fiukkal. násznagy uram. võfély.74. 178 . Sírva hattam el az édesapámat. menyasszonyunk köztünk megérkezett. így szólnék: Édesapám. s adjon neki hejjet! Menyasszony (vagy a menyasszony helyett a võfély): – Jó estét kívánok a kedves szülõknek És az ide egybegyûlt tisztes vendégeknek! De mielõtt átlépem hajlékuk küszöbét. muzsikus! Adjon az Úristen szerencsés jó estét! Tartsa békességben e háznak vendégét! Násznagy uram. a Võfély: Csendesség. Leszek én kenteknek szeretõ leányuk. 1966. édesanyám. Tessék.. fogjon vele kezet. Öreg napjaikba gondos ápolójuk! Fiútestvérek. szeressetek engem! Mátú fogvást testvéretek lettem! Võfély: Húzd rá! Magyarszentmihály. íme. mink már ismét megérkeztünk.

A hajas krumplihoz is fogadtak ëgy halászt. – százötven hambárral! Ital is lesz mindenféle fajta: Üveggel. hogyan készülnek az étkek. hogy önöknél Régen volt már az ebéd. Jó spënótcsuszpajsszal mëgrakva három szint.Vacsora 74. hogy përiód vagy program. most ismét elmegyek. Úgy híják. Sorra kóstolgatom ëgy öles kanállal. Szakácsaink már négy nap óta sütkérëznek! Mindënt kihordtak az éléskamrából. Tehát. hordóval tele van a pajta! A bort szamárháton a tengerbõl hordatom. Kásába a húst gõzhajón szállíjják. a Bilicki bótjából. Ellátom õket jól sóval. Káposztába rakják a szalonnás zsákot. Medvetalpakat sütnek éberfa (sic!) parázson. . . hogy mit is fõznek. . Három napja bë van a kakastej hültve! Raktáron tartom a hashajtó-vizet. Húzd rá! (A mostani võfényëk annyiban különböznek. – de ezëket a programokat má nem ismerik. vannak többféle . Másként van most. hogy nem igénylik ezëket a verseket. mikó – esetleg a legínbëavatást . hogy nem ëgy költõ csináta. . 1996. timsót.. Cukrot. Pálinkának fõzik kazánba a jeget. . Forró zsírba sütik korpából a fánkot. Erdélyi Mihály (62). A konyhán szétnézek. Nagy ritka. lëkvárra’. paprikával. 179 . Süteményünk is lësz túrúva’. A puliszkát meg oláj papok gyártják. Ezëk a versek is . kámfort. . Jól megcukrozva. A vendégëk së. Francia szakácsok fõzik a gölõdint. fogalmuk nincs róla! Kocsonnyának készül tizënkilenc gólya! Hizlalt verebeket forgatnak a nyárson. A nyulaknak a farkából fõzik a paprikást. b Tisztelt násznép! Tudom. De. A söröskutakat meg éppen most fúratom! Eceteshordóim csapra vannak ütve. Bodor A. ahol a jó étkek fõnek.) Oromhegyes. Nem tësz kárt a gyomrunknak egy program-beszéd! Künn jártam a konyhán.

A menyasszonybúcsúztató võfélyvers énekelt elõadására több adat is létezik (61. ami el van készítve? Annyi a kamrába. urak és hadnagyok? Mert én Attilának híres fia vagyok! Mostanába jöttem híres Perzsiából Önökhöz követnek. lásd az ott mondottakat). Hát az a sok sütemény. Sült pecsënye hejjëtt ëgy nagy fejsze foka. 180 .). Lehetséges. S ezt fogják követni pompás étkeim! Az elsõ tál étel lesz bagolynyerítés. És végre mëgérkëzik az üres kocsizörgés! Odakünn ëgy vaddisznó vagyon mëgláncolva. sz. Tengerannyi mézes mazsolával! Húzd rá! (Tus) Versec. Húzd rá! (Tus) Utánam érkeznek terhelt tevéim. 2001.74. hogy a régi võfélyverseket parlando-dallamokon énekelték.. varjúköhögés.. c Csëndësség. szép vendég! Tarts kormánt. Ugyanennek a rigmusnak a változatát a kiskunhalasi tanyavilágban énekelve adták elõ (MNT III/A: 414. Lantos Lajos (56). Bodor A. És ezt fogja követni a kemëncenyögés. hogy alig férünk tõlle! Édësség is van tíz vékás ládával. muzsikus! Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Éljen! (Tus) Ismernek engemet. torta. Csirkeordítás. És ëgy hetvenhét esztendõs keréknek az agya. sz. Hét betegës bolha van nyársra húzva. jöttem én Szittyából.

Ha szól a muzsika. Hiszem. Székely testvérëk. mer’ a magyarnak sëhol sincsen párja. de mindjárt pityereg. tisztelt násznagy uram! Ez a két dalia itt Attilának vére. d Tisztelt násznagy uram! Ismét megjelentem. Szép magyar hazánkat egészen bëjártam! Voltam túl a Dunán. Ez meg bátor gyerek. Muszkát vagy németet ágyúval. mëg is látszik rajta: Akkora a feje. menázsit a számukra én adok. akárcsak jómagam. Szereti a kártyát. Kárpátok tövébe. A gyávákat pedig mind fõbe lövetem! Mindegyik katonám magyar vérbõl való. Aki hû katonám lesz.74. Szép magyar Alföldön. a nemzetünk éke. Az egyik kissé sántít a tyúkszemére. Zászló alatt van az egész ország népe. Mert mióta él. mondhatom. Törökkel. Vizsgálja meg õket. A magyar katona az Isten katonája. hunok és jászok Maj’ mëglát/játok. rezeg a bokája. de lesz neki. Ez a vitéz itten Botond nemzetsége. Lénungot. 181 . hogy futnak tõlünk a kozákok! Hát. a borosüveget. de van jó egészsége! Tréfálkozni vele nem is igen merek. A harcban edzett hõsök. puskával Tönkrever a magyar ëgy szál pipaszárra’! E hõs hadseregnek a vezére én vagyok. Mosmár van hadseregem! – Ezennel jelentem! Mosmár kiállhatok a csatamezõre. hogy egy sem lesz közöttük áruló. Ha lekvárra’ kenyi a portáját vastagon. annak a bõrét arannyal kitömetem. Olyan savanyúan áll mindig az orcája. véres mënyegzõre! Amíg azt a tábort összeverbuváltam. Ez hordja fel az asztalra a kenyeret. Ez a vitéz itten Árpád unokája. mind ëgy üres pajta! Bajússza nincs még. bérces Erdélybe. De már ez a másik talpig derék legény! Kedvenc eledele a jó túrús lepény. tatárral. még egyszer sem nevetett. Jószívû a lelkem. A magyar ifjúságunk. Ennek meg az õsse Kinizsi lehetett. Sovány ëgy kissé.

milyen pofát vágott! Pedig õ ette meg a konyhán a mákot! Szépen vagyunk. Erdélyi Mihály (62). Bodor A.) Oromhegyes. Hogy nem vígad a magyar soha többet sírva! Húzd rá! (A võfély dóga. franciát mëgverëm. 1996. vagy kánya? Csak annyit látok.Mintha muszka császár volna a gazdája. hogy két zubbont nem húztam rája! Tessék ezt megnézni. részeg disznó? Így rukkolsz ki nékem? Pedig tëbenned vót mindën remínysígëm! Mikor mosdottál? Talán a múlt nyáron! Állj ëgy kissé hátra. most uraim.. hogy sënki së në lásson! Tëhát. kinek maradványa? Bajos felismerni. Ezt már nem tudom én se. A vendégëket mëg az ételt. ismerik seregëm. Bánom. Amellyel törököt. öcsém! Oda a bëcsület! Itt ez a sok szép lán. hogy mindën ënnivalót bëköszönt. hogy holló-ë. hogy kétöles a szája. Ha ez a sereg fölkel – régën mëg van írva –. szëmedbe kinevet! Hát te. 182 .

Éljen! Mondjon az Istennek ajkunk dicséretet. Körmöci Miklós (sz. hogy érte nemhiába fáradtam! Aki ebbõl eszik. érdemes vendégek! Most már jelenthetem: kész vannak az étkek! Szívembõl örülök. S kérjük. amit megígértem. Kinek nincs kanala. 1897) võfélykönyve. az étvágya megjön. Tudom. kérjen mástól kölcsön! Éljen! Adorján. 183 . e Leves Tisztelt násznagy uram. Amiért bennünket szent kegyelmébe vett! Emeljük fel hozzá buzgó szíveinket.Ételköszöntõk 74. hogy idáig értem. hogy áldja meg a mi étkeinket! Éljen! Ezen elsõ tálban jó húslevest hoztam. Asztalra adhatom.

kívánom. Éljen! A jó paprikás hús legjobb eledelem. egyétek! Éljen! Adorján. Termi a paprikát bõven Magyarország! Éljen! Mivelhogy nincs több ilyen ízes étek. vegyétek! Széles jó étvággyal. 1897) võfélykönyve. 184 . Mit el nem cserélnek soha semmi mással. Körmöci Miklós (sz. Erre a magyarnak vizet inni vétek! Itt a jó paprikás. uraim. Ilyennel élt hajdan Árpád fejedelem! Ezer esztendeje eszi a magyarság. Mennyben a szentek sem élnek paprikással.74. f Paprikás A magyar pusztának nincs a földön párja! Magyar konyhán készül az étkek királa.

uraim. számtalan sokfélét. 1897) võfélykönyve.74. komám. mert borral és pecsenyével éltek! Éljen! Tessék hát. ha bort nem iszik. aki eszik ebbõl. g Sült hús Itt hozok sülteket. vegyék el kezembõl! Jó nagy darabokat metéljenek ebbõl! De bort is igyék rá. Körmöci Miklós (sz. Azért köszörülje ki-ki jól meg kését. rekedt hegedûjét! Éljen! Nincs párja étkek közt a jó pecsenyének. Mert ez vidámságot okoz az elmének! Õsatyáink miért voltak olyan vének? Azért. 185 . nagy foga nõ ettõl! Éljen! Adorján. Hogy el ne csorbítsa a tányérja szélét! Húzza meg kend. Mert.

gyümölcsre és feketekávéra. töltött káposztára. paprikás halra. Annál is inkább az öregek és õszek! Oly édes ez kérem. nem bántja a köszvény! Éljen! Feltálalom tehát a sok béleseket. gyomornak nem nehéz! Fogjon hát minden darabot kilenc kéz! Éljen! Adorján. tormás húsra. Körmöci Miklós (sz. Aki ilyennel él. nemcsak Adorjánon és környékén.74. hanem máshová is hívták. kására. becsináltra.) 186 . túrós csuszára. sem kömény! Cukorral vegyítve nem is igen kemény. kocsonyára. Körmöci Miklós lánya. marhahúsra szósszal. hogy szeretik az itteni szüzek. h Sütemény Itt van fáin lisztbõl jóféle sütemény! Nincs ebben sem ánizs. (Körmöci Miklós kézzel írott võfélykönyvében van még köszöntõ kapros túrós lepényre. valamint a vont méz! Mindjárt megkívánja az ember. ha reá néz! Bátran lehet enni. Fõleg Észak-Bánát falvaiban fordult meg. 1897) võfélykönyve. Tudom. Mazsolaszõlõvel telt sok édességet. sem mustár. a kanizsai Losonc Istvánné Körmöci Borbála elmondása szerint apja keresett võfély volt.

Adj jó tanácsot Szegény fejemnek. a tíz közül Melyikhez menjek? 187 4. – Engemet már ma Tízen kérettek.A lakodalom alkalmi dalai vacsora közben Legényválogató dal 75. Hogy virág hejjett Kórót ne szed/jek! 5. A legelsõnek János a neve. Egyik másiktól Kezdé kérdezni: – Volt-é már téged Valaki kérni? 3. . Annak szívében Vagyon szerelme. Most. 2.

hogy fövény. Hatvantalléros. Perpatvar lészen! Jaj lesz énnékem Egész életem! 11. Mert jó játékos. Szeret kacsingatni Szépasszonyoknak. Az ötödiknek A neve Zsigmond. Tizedik Mihály. Annak a háza Tudom. A széplányokkal Õ játszadozó. Abban karakán. Nyugodalmát õ Meg nem találja. Láttam elõtte A boroskancsót! 18. Hogy igen hitvány. Kilencediknek A neve András. 21. Régen óhajt/ja Kedves galambját. Lészen kezében Korbács és dorong. Annak ruhája. Látom. . Õt és személyét Magamnak tartom. Harmadik Péter. 22. Felit sem alussza Meg éjcakának. Györgyöt szeretem. Õ nem szereti Nyelét kapának. Ha megharagszik. Azokat mindég Elöl kapdosó. 7. Ezzel én szívem Meg nem nyughatik Véle én lelkem. Hogy megfoghassa Édes mátkáját. Hatodik Ferenc. Másik Sámuel.6. 8. mint más. 14. 17. Gábort szeretem. 16. Mert nem utolsó. Inkább szeretném Õtet kedvemre. 19. Száll a fejemre Keserves nagy gond! 24. 12. Mert õ volt nékem Édes gyámolóm. Ha lépett volna Vénusz kertjébe. 23. Bátyja Jánosnak. 188 15. Az igen fösvény. elõtte Legkisebb vétkem El nem szenvedi Ok nélkül nékem! 9. Tudom. 10. A konyhája is Mindenkor zsíros. Most is óhajtom! Vélem tett jókért Mindig siratom. Paripája van. Õ kurvának mond. 20. Ki hûségesen Megveti. aranyos. Már negyediknek A neve Istvány. Ha ahhoz megyek. 13. Ha lefekszik is Az oldalára.

nemzetközi reneszánsz tánc. Csáki Ferenc (64).Torontálvásárhely. Lakodalmasként is igen elterjedt (MNT III/A: 439–468). Dallama az ún. 1960. Legrégebbi magyar elõfordulása a Hofgreff-gyûjtemény (1552–1553). században járványszerûen elterjedt táncnak a maradványai sokfelé élnek még nálunk. Ennek a 16. 189 . A 8 ütemes formánknak van dupla ekkora. A szöveg legrégebbi ismert feljegyzése egy Miscellanea elnevezésû erdélyi kéziratos énekeskönyvben maradt fenn a 18. dunántúli és alföldi. Ebben a vonatkozásban nálunk ez az egyetlen adat. Hangzó: 17. Nálunk ennek a dalnak sem lakodalmas. sem egyéb funkcióját nem ismerjük. Dallamtípus: Járdányi I. és sokféle szerepkörben (K-V: 74–75. de mint gyermekjáték vagy betlehemes pásztortánc elõkerült már különbözõ helyekrõl. mezõségi. Király E. (északnyugati.. lap). 16 ütemes alakja is. 122. „volta” dallam. század közepérõl. palóc. székely).

1967. 121.).) Dallamtípus: Járdányi I. Fõként keservesek kapcsolódnak hozzá. Istenëm.Dalok a házasságról 76. 2. Eröss Istvánné Kovács Teréz (55). A dallam szép példája a keleti hagyomány és nyugati kultúra eggyéolvadásának: egyrészt az ugorereszkedõk csoportjába tartozik. számos változatban gyûjtötték (Al-Duna: 70–80). istenëm.. a 149. lósiratónál. sz. legtöbbet használt dallama. 190 . Kiss L. szerelmes Istenëm! Hogy këll világomot búval eltöltenëm? Hertelendyfalva. sz. (A Cur mundus másik dallamát l. Az al-dunai székelyek egyik jellegzetes.. sz. azt hányja szëmëmre: Széjjës jószágjait nem velem szërzëtte. (székely).. de balladás dalok. rabénekek is (VMND I: 122. VMND II: 112.). Hogyha gazdát vëszëk. másrészt Jacopone da Todi (1230–1306) Cur mundus néven emlegetett szerzeményével is rokon (SzDV: 15. 113.

Nem gyõzöm majd eztán állítni a strázsát! Hogyha csúfot vëszëk. Az elõzõ dal változata. de nagy bánatos! Székelykeve. 1965. Hogyha szëgényt vëszëk. lësz súlyos bánatom: 3. tõlem elcsábítják. jaj. Király E. 191 . Szëgény legény voltam. Hogyha szépet vëszëk. kopottasak. haj. még szëgényebb lëszëk! Ëgy koldusból kettõt nyomorulttá tëszëk! Ha gazdagot vëszëk.. szomorú nappalom. dallamfordulatai laposak. sorsomon de elszomorodtam! Me’re fordítsam a sorsomat? Nem tudom. de utálatos! Így hát szëgén szüvem. a 1.76. 2. sokat gondolkodtam Magamon. Szövege mûköltés ízû. Szomorú éjjelëm.

század végérõl van róla írott adat. soknak tetszik. Bodor A. A dalt Pálóczi Horváth Ádámnál is megtaláljuk (PHÁ: 128. Krekuska György (46. de csak a 18. Pálóczi régi becses darabnak tartja. Kiss L. 49). Lakodalmas vonatkozású. Közeli megfelelõje Tolna megyébõl származik (MNT III/A: 476). 1972. A derekát átölelik. 1969. Ha szépet vész’.–Burány B.). Király E.. 1962. Hol nem véled. titkon – mézed is megeszik! Horgos. Stílusa szerint 17. A szekundzárlatú moll-pentachord dallamok közül a legrégiesebb. vegyes csoport. 2. 192 . ott megjegyzik. de nem szertartási ének. századi is lehet. Még azonban – titkon.77. Horgos...

Tizediknek göndör hajú babája. Ötödiknek: mért nem jöttem hamarább? Hatodiknak: mért nem jöttem paripán? Hetediknek: mért nincsen édesanyám? Nyolcadiknak: mért nincsen édesapám? 4. 1. Harmadiknak. hogy a szemem kékellett. Így hát akkor fölakasztom magamat. az volt baj. Tizenëggyediket anyja nem adja. 3. Negyediknek büszkeségem nem tetszett. Az elsõnek kicsi voltam.78. Negyediknek kacsintásom nem tetszett. Tizenkettõbõl egy se jutott nékem! * A III–IV. Másodiknak csalfa voltam. Kilencedik pipa füstjét nem állja. jaj. Már én akkor házasodni akartam. a Mikor én már tizennyolc éves voltam. A számomra tizenkét lánt megkértek. dallamsorra 193 . *Hát akkor. hejde Mindhijába: egy sem jutott énnékem! 2. jaj Istenem énnékem: Búbánattal töltöm el az életem! 5. Gyalázattal élem a világomat! A tanyákon tizenkét lányt megkértem. Tizenkettedik nem megy férhez soha. az volt baj.

1992.. 194 . Szûcs László (70). 1944. c. 79.–Varga A. Kiss L. Ludas/Hajdújárás.. 14. Császár Ferencné Szeles Teréz (50). a) hagyományosakhoz.. ritkábban. palóc) rokon. (alföldi. a és 133. 20. de az új stílusú dalok uralkodó 11-es szótagszerkezetében. Mûdallamokhoz gyakrabban kapcsolódik (mint pl. (dunántúli. Kerényi-függelék: Már mikor én 18 éves voltam dallamához. Bodor A. Dallamtípus: Járdányi II. palóc és székely) és 75. l.Királyhalom. mint ez is. Kedvelt nóta a võfélyversekhez hasonló megfogalmazási modorban. 132. dél-alföldi.

Mikor már én tizennyolc* éves voltam. A másiknak csalfa** voltam. * tizenhét. Nyócadikat lëbeszélte a bátyja. hogy Párizsból nem jöttem. 2. Mindegyiket megkérettem magamnak. Hatodiknak. tizenhat ** szõke 195 . Harmadiknak. a Ötödiknek. 4. 4. Negyediknek kacsintásom nem tetszett. csizmám në csikorogjon. Ötödiknek: mért nem jöttem hamarább? Hatodiknak: mért nem jöttem paripán? Hetedik a pipa füstjét nem állja. Nyolcadiknak: aprópénzem sosem volt. Tizenkét lánt a számomra kikértem. 3. Az egyiknek kicsi voltam. hogy paripán nem ültem.79. hogy a szemem kékellett. az volt baj. Hetediknek nem volt elég vagyonom. hogy a bukszám üres volt. Hetediknek a vagyonom kevés volt. Nyolcadiknak. az volt baj. Tizenkét szép lánya volt ëgy anyának. Tizënkettõ hibát tanát énbennem. Nyolcadiknak. Akkor én már házasonni akartam.

1939. Madarász Jánosné Farkas Anna (34). Egyik katonadal. Ugyanaz vonatkozik erre a nótára is. Kevi. a Kilencedik pipafüstöt nem szível. 196 . Burány B. Búbánatba köll a világot élnem! Búbánatba élem a világomat. Cseke Pálné Klinovszky Júlia (24). Tizënkettedik férhõ nem mén soha.. (L. úgy hát. mint az elõzõre: gyakrabban hallható vásári mûdallamokon. sz. Tizënëgyediket anyja nem adja. Király E.. a Így hát nékem sose lesz feleségem. 112. Király E. Bejállok a Titóhoz katonának! Bejállok a császárhoz katonának.) Dallamtípus: Járdányi II. Gyalázattal kell a világom élnem! Gyalázattal kell élnem az életem! Gyalázattal élem a világomat. Tóth József (47). a 78. alatt is. Tizediknek katona a babája. Csóka. Így hát.. 1965. Tizediknek van más barna babája. Tizenkettedik nem megy férjhez soha! 5. Nemesmilitics. 6. Így hát. Gyalázattal nem élem az életem. sose lesz feleségem. nékem nem is lesz feleségem. Felsõroglatica. Kilencedik: mért nincsen édesapám? Tizediknek: mért nincsen édesanyám? Tizenegyediket anyja nem adja. Kilencedik pipafüstöt nem állja. Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (52). Tizediknek hosszú bajcú legény kell. 1962..5. (általános). Bodor A.. Katonának soroztatom magamat! Holnapután negyvennyolcat megkérek! Kiss L. Hódegyháza. 1962. másik egyéni szerzemény. mint hagyományosakon. A csókai és nemesmiliticsi változatok utolsó versszakait nem közöljük. 6. 1972.

Aztán elindultam hetykén. A negyedik pedig esküszik a héten. bíró. meg võlegény is voltam mán ëgy párszor – De csak álmomba! Gondolom. hogy rosszú járt vele. ismerték az édesapámat. hogy vajjon mi az oka annak. isten tudja. Széles jókedvembe. egy házasodó legény! Voltam lánnézõbe. nem adják férhez. Az ëggyik fiatal még. azonnal bëláttam. Hogy okossan beszél. hozz asszont a házhoz! Úgy gondolom. megújul a tüdõd! Én az apámtól ilyet sosë vártam. Kicsíptem a bajuszt. egyszer elvette anyámat. vajjon melyik lánt is fogom. Nem tudtam alunni. hogy: – Hallod-e. Ha mëgházasodsz. sokszor egész éjjel. szeretni mind tudnám. mire odaértem. a Võfély: Tisztelt násznagy uram! Tudják-e. Eccer azt mondja az apám. A harmadik férhez ment. Szegén feje. jegybe mind idadta. No. az eszed már elég kerek. csak így jön ki jóra a dolog eleje. az uborkafára. ne átkozz. Ha károdra voltam valaha. fiam. takarossan. Kutattam. Másnap már elõttem az ajtót is bëcsukta. Lábomra húztam a sarkantyús csizmámat. jegyzõ lányát. fijam. Hogy megkérni. tagadás. nem mondhatom. nyakába borultam: – Ez az. Mindën lányos házhoz bëkopogtattam. De. kerestem. Aki fölmagasztalt. csak úri legényhez. Hogy a lányok nekem mind hátat forgatnak? 197 .79. hányszor. édësapám! Én is épp ezt akartam! Mindjár’ felvettem az ünneplõ ruhámat. Házasodj meg. Nekem mindën lán szép. Három kendõje vót. Ekkor már ëgy kissé féve néztem széjjel. föl. Gondókoztam: vajjon melyik jönne hozzám? Tehát megkértem kántor. No. Csak ekkor ütött szëget fejembe a dolog. amúgy magyarosan. te gyerek. A másik nem megy. Egy héten csak negyven kosarat kaptam. hogy ki vagyok én? Mi tûrés. Mégis talátam ëggyet nagy sokára.

ha jó lánt tudnának. S mindën lánynak elõhozakodtam. Súgják mëg a nevét. mi hiba volt bennem? Miért kosarazott ki ennyi lány engem? Megmondom én. 1996. az asszon verve jó. azért mégis. Nem is merek szóni én már azóta lányokhoz. Egyszóval: az asszony ütni. verni való! Szamárság volt tõlem. Hanem.. A lányok azóta nevetve mutogatnak rëám. Bodor A. Mint tót gyerëk az anyját. én a lánt úgy bámútam.Részeges nem vagyok. Kit a szülei is nekëm annának. Életembe még egy legyet se bántottam! Ëgy nap tízszer–hússzor a tükör elé átam. Erdélyi Mihály (62). hogy így eljárt a szám. S ki vót a szám pá’va pörge bajúsz alatt. 198 . csak legyenek kissé türelëmmel! Mer én má torkig vagyok a szerelëmme’! Az vót a hibám. nincs kipá’va a szám! Húzd rá! („Legénybemutatkozás” szintén vacsora alatt. Hogy az édësapámtól mindig azt hallottam: Hogy a pénz olvasva. kártyázni nem szoktam. hogy nagyon buszma vótam. Nem is keresëk mënyecskét a házhoz.) Oromhegyes. Megért jól az eszem. belém szeret talán. Soha az arcomat rútnak nem talátam! Gondolják-ë. Mégis nagy módfelett rátartottam magamat.

Éva néni mëgszegte jaz Úr parancsát. Mikor Ádám álmaiból fölpislantott. Úgy sétálnak mind a ketten a nagy kertbe. 2. Abból alkotta az Úr az Évát. Éváról 80. 3. Szerelem gerjedt az Ádám szívébe. Takaródznak fügefának levelével. hogy az Ádám unja magát. ott ütlek agyon! 5. De midõn az Úr kihúzta ja két lábát. 199 . Látta az Úr. Rëzgëtt a szerelëm Ádám szívibe. Éva néni szeme közé kacsingatott. ’z Úr mondja: – Kertembe egy fa vagyon. a Midõn Ádány álmaiból fölhorkantott. Szép csendesen elaltatta ’z Úr az Ádánt. Ádám bácsinak is ëgy csutkát adott. 3. Átölelte Éva nénit örömébe. 4.Ádámról. Éva néni szëme közé kacsingatott. Ha arról esztek. A tiltott gyümölcsbe beleharapott. Kivette Ádámnak az oldalbordáját. Megölelte Éva nénit örömébe.

. 1997.. Király E. Burány B. Zélity Sándor (74). Törökbecse. Bodor A. 1953. Ladóczki János (60). Általában nagy hangterjedelmû. Mohol. 1975. Vranka Júlia (77). Bödéné Zónai Rozál (42)..–Tripolsky G. Mangurás Ferencné Nagy Anna (60). Szabadka. Völgyes. dallamában is. György Imre (69) hegedûs. 1980. kiforratlan. ami gyakran oktávtörést okoz az énekben.... A magyar nyelvterület nagy részén gyûjtötték (MNT III/A: 483–491. Nálunk 7 változata került elõ. Népszerûsége ellenére is ügyetlen. Király E. B. 200 . 1966. Baricsek János (86)..–Németh I.Felsõhegy. Ismerjük német megfelelõjét is egy 1830-ból származó dalos gyûjteménybõl. Zenta. szövegében is. plagális dallam. Burány B. tamburakontra. György Imre (69) hegedûs. 1997.). Ürög. Szabó Istvánné Miklós Margit (72). Völgyes/Tóthfalu. Burány Burány B. Bodor A. de egyik megfogalmazása sem túl sikerült. 1964.. 1964. Csipak Jánosné Törtelyi Erzsébet (69).

Három: három pátriárka. Kettõ Mózes kõtáblája. micsoda a négy? – Négy a négy évangélista. jó barátom. aki lakozik a magas menyekben! 4. micsoda a három? – Három: három pátriárka.A katekizmusi ének 81. – Mondd mög néköm. micsoda az öt? – Öt az öt törvencség*. Ëgy az ëgy Isten. – Mondd mög néköm. Kettõ Mózes kõtáblája. – Mondd mög néköm. aki lakozik a magas menyekben! * Az anyaszentegyház öt parancsolata 201 . Négy a négy évangélista. jó barátom. Három: három pátriárka. aki lakozik a magas menyekben! 3. Ëgy az ëgy Isten. 2. Kettõ Mózes kõtáblája. jó barátom. Ëgy az ëgy Isten. Ëgy az ëgy Isten. micsoda a kettõ? – Kettõ Mózes kõtáblája. – Mondd mög néköm. aki lakozik a magas menyekben! 5. jó barátom.

Kilenc: kilenc kardéangyal. micsoda a kilenc? – Kilenc: kilenc kardéangyal**. – Mondd mög néköm. micsoda a hét? – Hét a hét szentség Hat a hat kûvödör. ** Arkangyal 202 . Kettõ Mózes kõtáblája. Kettõ Mózes kõtáblája. Hat a hat kûvödör. – Mondd mög néköm.6. aki lakozik a magas menyekben! 10. – Mondd mög néköm. Három: három pátriárka. Öt az öt törvencség. Öt az öt törvencség. Hét a hét szentség. Kettõ Mózes kõtáblája. Négy a négy évangélista. Négy a négy évangélista. jó barátom. Kettõ Mózes kõtáblája. Négy a négy évangélista. – Mondd mög néköm. jó barátom. aki lakozik a magas menyekben! 7. micsoda a nyóc? – Nyóc a nyóc boldogság. – Mondd mög néköm. micsoda a hat? – Hat a hat kûvödör. Ëgy az ëgy Isten. Hét a hét szentség. Ëgy az ëgy Isten. Öt az öt törvencség. aki lakozik a magas menyekben! 9. micsoda a tíz? – Tíz a tízparancsolat. Négy a négy évangélista. Nyóc a nyóc boldogság. Hat a hat kûvödör. jó barátom. Ëgy az ëgy Isten. Nyóc a nyóc boldogság. Három: három pátriárka. jó barátom. Ëgy az ëgy Isten. aki lakozik a magas menyekben! 8. jó barátom. Öt az öt törvencség. Öt az öt törvencség. Három: három pátriárka. Hét a hét szentség. Három: három pátriárka. Hat a hat kûvödör.

aki lakozik a magas menyekben! *** Tizenegy balga szûz 203 . Kettõ Mózes kõtáblája. Ëgy az ëgy Isten. aki lakozik a magas menyekben! 11. Nyóc a nyóc boldogság. Öt az öt törvencség. Kettõ Mózes kõtáblája. Hét a hét szentség. Hat a hat kûvödör. Ëgy az ëgy Isten.Négy a négy évangélista. Tíz a tízparancsolat. Három: három pátriárka. Négy a négy évangélista. Kilenc: kilenc kardéangyal. Három: három pátriárka. micsoda a tizeneggy? – Tizeneggy a tizeneggyezer szûz***. – Mondd mög néköm. jó barátom.

lap). kimaradnak a felesleges dallamrészek. Akkor mögmönekül”. rendszerint a Kánai menyegzõ éneke elõtt. 1993. a középrész állandóan növekszik. dúr-hexachord dallam. Szerepelhet benne az egész vendégsereg. (Gogol Vij címû boszorkánytörténetének megfelelõje. Nagyszombaton (mai szlovák nevén Trnava). de egyikük lakodalmas szerepe sem ismert.. hogy közbe nem szabad lélegzetöt vönni. a visszaszámoló mûfaja világszerte ismert. Ütempáros szerkezetû. Elõadása kérdés-felelet (két énekes vagy szóló és kórus) formájában zajlik. Ennek érzékeltetésére az elsõ és az utolsó „versszak”-ot (a legrövidebb és a leghosszabb alakot) együttesen közöljük. Ebbe a mûfajba tartozik a Katekizmusi ének is. hogy – a visszaszámoló természetébõl adódóan –. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (75. századba nyúlik vissza. Az elõadásban a szöveg hosszától függõen. A felelet mindig a szexten kezdõdik. Temérdek nemzetközi irodalma van. Bodor A. A Magyar Népzene Tára lakodalmas kötete (MNT III/A: 492–517. de úgy. Nálunk eddig összesen 5 változata került elõ.–Paksa K. Az itteni változat a Tündér Ilona címû mese betétjeként szerepel. Különlegessége.) zömmel a lakodalmas szokásanyaghoz köti felhangzási alkalmait.–Németh I. Bodor A. 1997. változik. Szórakoztatásra is kiváló didaktikus dal. 79).Törökkanizsa. megtréfálására és a tempó fokozására. Moholon kóringyáláskor éneklik (Burány B: Ünnepek I: 138–148. méghozzá „egy óra hosszáig.. ha a Katekizmusi éneket mondja. 204 . melynek eredete az V. csak a kezdõ és zárórész marad azonos.) A gonosz halottat három éjjen át virrasztó katona csak úgy kerüli el a halált. A vacsora után éneklik. mégis. elsõ közlése dallammal együtt Náray György Lyra Coelestis címû kiadványában látott napvilágot 1695-ben. A számszimbolika láncolatos versezete. és ez sok játékos lehetõséget kínál a figyelem ébrentartására.

1. Õt követték tanítványi. Egy nagy lakodalmat hirdettek.A kánai menyegzõ éneke 82. 205 . Sokféle csodát közöttünk tëtt: A vizet is borrá tëtte. Jézust is elhítták vendégnek. Jézust is azzal megkínálták. 2. Kánán mennyegzõben. Az elsé tál ételt elhozták. Tetszett mindenben az étel. csak a borba vala vétek. Kánán mennyegzõben. 3. a násznépet vendégëlte Kánán mënnyegzõben. a Az igaz Mëssijás már eljött. mind a tyúkot a fiai.

Soká kerül. Këszënté poharát Andrással. Meg se törli a bajúszát. foly alá torkán. azért semmi kedvük nincsen. András kezébõl elkapta. Jézus borrá változtatta. úgymond. Mondá: – Fiam. Násznagy a bort megkóstolta. 8. foly alá a torkán. A bort ad/ják násznagynak kezébe. 6. 10. De te eddig a jót tartod. Mind/járt véllegényt szólít/ja Kánán mennyegzõben. Kánán mennyegzében. fol a bor a torkán. szomjas torkára hajtotta. nehezen várja. Kánán mennyegzõben. – Minden ember. hogy vígságot tenne. 9. Soká került. szomjas torkán jól felhajt/ja Kánán mennyegzében. A szolgák nagy gyorsãn* siettek. 10. nehezen várta.4. Szent anyja kérése meglenne. kútból hat vëdrët tölteni. Hogy ad/ja a vendég eléje. nehezen várja. Kútból hat vödröt megtöltëttek. és az alábbvalót hozod. Soká készil. 5. szakállán Kánán mennyegzõben. Kánán mënyegzõbe. Mátyás a poharãt vigyázta. Kánán mennyegzõben. Fogyãtkozásukat megszánta. hogy elkapja. boruk nincsen. elsé csodáját mutatta. Meg së tërlé a bajúszát. száján. a Szent Pétër a korsót vigyázta. elsõben Jó bort ad a vendég elébe. Szûz Mária midõn azt látta. Péter társaival vígan van. Kánán mennyegzõben. Meg sem törli a bajúszát. A Jézus. Jákob elél. Parancsolá meríteni. * frissen 206 . száján. 7.

hála azért. ** A III. És a Szûz Mária fönn mennyben? Itt és ã magas egekben. mi is örüljünk. Elment a Szíz Mária haza. 11. Mikor lakodalmãt hirdetink! Jó bor mellett. úgy vigadjunk mennyországba! Kánán mennyegzében. mind szétszórta a ruháját Kánán mënyegzõbe.11. Köszönti poharát Andrásra. hogy ezt meglátta. Isteriás. Kapja kondért. Muzsikusok is megérkeztek. Kapja kondért ráadásért. csak iszik a võllegényért. Ad/ja Isten. Jánost is melléje ültette. A vendégnek kedvikre tettek. nem jó a tánc ugrás nélkül! **Úgy mëgforgatták Magdolnát. 16. Hogy étet senki nem kínálja. a Jézus is a jó bort szerette. 13. Szent Fia is elment utánna. 13. most és mindörökkén ammen! Kánán mennyegzében. 12. Jó bor mellett duda is köll. hogy eztet látja. Simon Bertalánynak azt mond/ja: Simon Bertalannak azt mondja: – Telts kulacsot. mind elszórta kontyocskáját! Magdolnát úgy mëgforgatták. Iskáritos. jó volna holnapra egy korty! Mert a jó bor hamar elfogy! Jó lenne holnap csak egy korty! Kánán mennyegzõben. mind szétszórta fityuláját! Kánán mennyegzében. midõn azt lát/ja. jó lesz holnapra! Mert a jó bor hamar elfogy. dallamsort ismétli 207 . a Simon Pétër. 15. Iskarélus. Kánán mennyegzében. Úgy mëgforgattâk Magdolnát. Gyerink mi is hát utânna. bolond a tánc ugrás nélkil! Kánán mennyegzében. midõn ezt látta. Kapja korsót ráadásé’: – Csak igyunk a võlegényé’! Kánán mënyegzõbe. 14. csak iszik a võlegényért. duda nélkül. Dicsértessék Jézus szent neve.

Völgyes.–Németh I. Bodor A. disznótorokon stb. Varga A... de ezeket már fejbõl énekelték. Fülöp Ágota (75). A 16. Ugyanebben a kódexben a dallam egy másik szöveggel is szerepel (A nyúl éneke). nem nyomtatványból. mixolid sorrá egészül. egy énekel a zenekarral. Ugyanabból vagy hasonló forrásból származhat a 9 versszakos völgyesi és gombosi is. Horvát Istvánné Szûcs Katalin (60).„Lakodalomban vacsora alatt. Néhány versszaka ivónótaként is elterjedt.. Érdekes módon a gombosiak kásapénz-szedése a Kánai menyegzõ énekléséhez kapcsolódik. a szakácsnék pedig elénekelték és eltáncolták. A kissé tudálékos. (Bácskertes) 208 . ezért a gyûjtött változatok is viszonylag egységesek (MNT III/A:518–564. Király E. a 13–15. azonos címszó). mint a Kánai menyegzõrõl szóló ének latin és magyar szöveggel. György Imre (64) hegedûs. Kiss Dezsõné Makra Ilona (53). 1941. 1997. a. Szeged é. Traub B. 16 strófában. mint pl. házi kilencedeken. A Kánai menyegzõ közismert éneke dallammal együtt már a Kájoni-kódexben (1634–1671) megjelenik. Ezt Gomboson „mulató tuss”-nak nevezték.).).. A 16 strófás. Bodor A. halotti torokon. sorozatszám: 31. Számos vallásos ponyvanyomtatványban forog közkézen ma is. 1992. Kiss L.. (a gombosi változat). így több eltérõ vonást tartalmaznak (10. 1966. 1980. itt valósággal meg is játsszák). templomban. míg a többi öszik. a vsz. kisböjtben. 11.) Közölve: MNT III/A: 518. Silling I. vsz. ha bõvül. Legtöbb adatunk lakodalmi énekként került elõ. a Mikor masírozunk. nem dúrrá (1–6. kapitány uram kezdetû (Kerényi: függelék. Ennek ideje a vacsora és a menyasszonytánc között volt. Hangzó: 29. Más. de derûs népi hangvételre törekvõ versezet Kájoni eredetijét követi. ambitus). mert nem tudták. de ez a szerepkör nem kizárólagos. lapon olvasható. n. Koleszár József (71). Rábé. A magyarokon kívül más népek is lakodalmasként ismerik azonos verstani szerkezetben. és Társa. A dallam szaffikus formájú. Éneklik a kánai menyegzõ vasárnapján (vízkeresztet követõ második vasárnap. (A Gomboson ismert ponyvakiadvány adatai: Imák és énekek a Páduai szent Antalhoz.. és 1–7. Magyarszentmihály.” (Fülöp Ágota. asszonyok. de eltérõ dallamon. Az öszszeszedett pénzt a muzsikusoknak adták. A többiek nem énekelték. Magyarszentmihály és Rábé) azonosak. egyúttal a legnépszerûbb szakaszokat is tükrözik. teljes változatok (Bácskertes. dúr-hexachord terjedelmû. a és 13. Magyarszentmihály) Gombos. világi tartalmú szövegekkel is ismert. Bácskertes. akik a Kánai menyegzõt elmuzsikálták. 1997. Mária kézfogóján..

azonos marad. Jézus a vizet mëgáldotta. mind szétszórta kontyocskáját! Kánán mënyegzõbe. Kánán mënyegzõbe. **Úgy mëgforgatták Magdolnát.. kóstolgattak.. boruk nincsen. A késõbbi gyûjtéskor már „híres” város szerepel. 1990. Bodor A. A feltámasztott naimi ifjú csodájának színhelye az elsõ gyûjtési alkalommal tévedésbõl kerülhetett ide. dallamsorra 209 . 1996. 63) Oromhegyes. Bodor A. de a három versszak. 3. 2. Tripolsky G. Mëgjött a jókedvük azoknak. mind szétszórta szoknyácskáját! Kánán mënyegzõbe. Látta Jézus. asszonyok. Addig ittak. Táncóni is kezdtek azonnal. Oromhegyes. Tripolsky G. lényegtelen eltérésekkel.82.. 1971. a 1. A Kánai menyegzõ emlékezetbõl összeeszkábált szövege. Bicskei Mihályné Balázs Ida (45. Kánánföldi hírës városba Kánánföldi Najin* városba Mënyegzõn volt Jézus és Magdolna.–Németh I. nemsokára be jis rúgtak. Úgy mëgforgatták Magdolnát. Piros bor lëtt abból azonnal. – Adják csak errébb a vizet! Kánán mënyegzõbe. saját újraköltésben. * Naim ** A III–IV.

. 1996. 1996. Bodor A.82. Magyarkanizsa. Bodor A. A terjedelmes szövegbõl az emlékezet csak a „leglényegesebbeket” vonta össze egyetlen versszakká. Jézust is meghívták vendégnek. * A III–IV. mind szétszórta fityuláját! Kánán menyegzõbe. Mészáros Sándorné Losonc Emília (67). asszonyok.. dallamsorra 210 . mind szétszórta a papuccsát! Kánán menyegzõbe. b Egy nagy lakodalmat hirdettek. *Úgy megforgatták Magdolnát. Úgy megforgatták Magdolnát. Orom.

hogy a sor mindjá’ rákerül Kánán mënyegzõbe.).. c (Szent János) a jó bort szereti. Kispiac.. a vsz. (Vö. 522. (Szent Istvánt) meg mellé ülteti. A szent neveket az egymás mellett ülõk neveivel változtatják. 2001. asszonyok.. (Csongrád megyei párhuzamait l. MNT III/A: 521.) 211 . János iszik. Ivónóta. 539.. Pista örül. 11.82. Bodor A. 540. sz. fentebb 82.

Kilenced végén evvel indultak haza. 159. Iszik.82. kabakjába a jó bora. 185–186. A sorbaitatókkal és bordalokkal rokon. Szent János-köszöntõ is (Burány: Ünnepek II. 212 . ha akarja! Egyházaskér.. Botja végin a kabakja. Burány B. d Elindút Szent Pétër Rómába.). és I. 1978. Bunkósbotot vëtt a vállára. Mihók Antalné Kis Mária (79).

2. Kóstoljuk mëg. Noé a szõlõ közepén állott. mikor a szõlõt ültette. hogy a bogyó jó-ë? Noé mondja: – Így mëgöregëdtem. 1. fiam. Isten mondja: – Nojé. Nojé. ivónóták. dussok 83. hogy mi a termése. De még ilyen szép termést nem látott. As sem tudta.Mulatónóták. De még ilyen jó bogyót nem ëttem! 213 . Akkor még a termést nem ismerte. Noé mondja: –Már megöregedtem. a Nojé. Ilyen szép bogyót még nem is látott.

Vlasity Károlyné Zélity Klára (37. 4. asszony. Kovács Mária (51). Isten mondja: – Noé. kóstold meg. ötfokú. 1980. Tornyos. szerzõjének Gárdonyi Gézát tartják. Kóstoljuk meg. fiam. 1957. Burány B. kóstold meg.. kóstold. Káty. Itt a szõlõ. AA5A5A formaképletû. pajtás.. Noé. 1966. (palóc. alföldi). Sári! Most mán kezdek három istent látni! Most kezdëk már három istent látni! Kezdek én már három istent látni! 4. 1965. a Mondja Isten: – Kedves fiam. Közkedvelt borozónóta.2. de a szövegek sohasem variálódnak lényegesebben. fiam. Bordás József (69). a Mondja Isten: – Kedves fiam. csuhaj. Leszbár János (44). Király E. Noé. van még a hordóba! 3. 1960. Ilyen bogyót még sohasem ëttem! 3. Kóstoljuk meg. Van mûdallamhoz kapcsolódó szövegtábora is. 1967. De csak igyunk.. hogy jó-é? Hát a szõlõt kóstoltad-ë? Jó-ë? Felel Noé: – Már mëgöregëdtem. Hertelendyfalva.. hát az a bor jó-é? Noé mondja: – Ihaj.. Sári. Nojé. Mûszöveg. 52). Király E. Gyere. hogy jó-é? Hát az újbort kóstoltad-ë? Jó-ë? Felel Noé: – Iszom rëggel óta. van még a hordóba! Gyere. Csúzdi István (16). a Mondja Isten: – Kedves fiam. Király E. van még a hordóba! Bácsfeketehegy. Noé mondja: – Iszom tënnap óta. Király E. Baricsek János (86). rokon. hogy az óbor jó-é? Kóstoljuk meg. Három Istent kezdëk én már látni! Király E. Mohol. hogy ez jó-é? Hát az óbort kóstoltad-ë? Jó-ë? Felel Noé: – Feleségëm. Ez már óbor. Dallama hagyományos. Noé. Noé. hogy a bora jó-é? Kóstoljuk meg.. Isten mondja: – Nojé. 50. 50. Szabadka.. 1961. hogy a leve* jó-é? Noé mondja: – Iszom rëggel óta. Bodor G. * mustja.. Van itt újbor. 1971. komám. újbor 214 . Király E. Dallamtípus: Járdányi II. 1978. Kispiac.

Akkor még a termést nem ismerte. Még a Nojé a szõllõbe jállott. Dallamtípus: Járdányi II. 1944. 1980.. 50. Kóstoljuk meg. Nójé. Kovács Sándor (50).83. Az Úr kérdi:– Nójé. 2. a 1. De még ilyen szép bogyót nem látott. van még a hordóba! Királyhalom. hogy az óbor jó-ë? – Iszogatom én már rëggel óta! Nem is igën van már a hordóba! 3. Gyere. rokon. A szõlõ termését nem ösmerte. Zélity Sándor (74). Az Úr kérdi:– Nójé. a Isten mondja: – Nojé.. hogy a bogyó jó-ë? – Már hijába. Burány B. Mohol. Mikor Noé a szõlõt ültette. Kiss L. 215 . Nojé. komám. alföldi). Nójé. Kóstoltad-ë. (palóc. 1. fijam. Kóstoltad-ë. a Mikor Nojé a szõlõt ültette. hogy a levi jó-é? Nojé mondja: – Iszom reggel óta. Íl jó bogyót még sohasë ëttem! 3. Íl szép bogyót még sohase látott. mëg is öregëdtem. Nojé a termés közepén állott. fijam. fiam.

2. egy csütörtöki napon. visszajöttem már! Van-ë a számomra jó magyar dohány? * Így is: A zacskó mög Magyarország végére. csütörtökön hajnalba Bekopogott a pipa jaz ablakba: – Agyon isten. édes gazdám. 216 .84. jó gazdám. édes gazdám. visszajöttem már! Van-ë belém jó trafikos dohán? *– hej de Jó jestét. visszajöttem már! Van-ë belém jó trafikos dohány? 2. hej de Bekopog a pipám az ablakon: – Jó jestét. Azutánn. a Eccer aztán.

a E’re majd a piszkáló is fölállott: Egyszer csak a szurka-piszka felállott: – Kedves gazdám. sorai 11 vagy 10 szótagúak. Jaksa József. Hangzó: 35. hej de Úgy mëgtáncoltatta ja pipa ja zacskót. 10–11. Erre már a szurkáló jis fölállott: – Hát én. Szenes Józsefné Krasznai Etel (45). ahogy hallotta. Bicók János. vsz. Hódegyháza/Ada.3. Jó mögtáncoltatta ja pipa ja zacskót. Kanizsamonostor. A csutora meg a gyufatartót. vsz. 1975. Kerepesi György. *hej de jÚgy mëgtáncoltatta ja pipa ja zacskót. de formaképlete ABBA. Ezt az öreg cigány. hej de Tíz pengõjért trafikot hozatta. Keszég Simon (72). 3. Bodor A. 4. Pozsár Sándor. – Te jó leszel a sallangom széle-végére. (Hódegyháza. A csutora mög a gyufatartót. 1993. Azután mög a pipám közepébe! (nevet) Hódegyháza. A 4. oktávtöréssel hangzik el kétszer is. 211. Örömébe még zenét is fogadott. Monostoron mûdallamon gyûjtötték. hová jutok? – Maj’ jó löszöl a sallangom széle-végére. Azután meg a pipám közepébe! 4.–Bodor G. Tréfás dal. mi’csináljak? – Jó löszöl a zacskómnak a széle végére.) 217 .. édes gazdám. a E’re majd a gazduram is kacagott. hát én most hova jállok? – Hát én. Szenes József (50). Szövegét vö. dallama motivikailag az elõzõvel rokon. Varga A.. sz.. Azután meg a pipám közepébe! – hej de Maj’ jó löszöl a sallangom széle-végére. A csutora meg a gyufatartót. 1962. Huszár Károly. édes jó gazdám. Király E. Szemerédi József.

42. Ömböli Mártonné Kis Mária (70). MNT VII: 17.. Ez ritkább eset ebben a mûfajban. Teljesebb változatainak tanúsága szerint az ábécé magánhangzóit énekelik meg benne régi egyházi iskolai gyakorlat szerint (MNT III/B: 33.). itt egyetlen versszakkal szerepel.85. Kiss L. 218 . 1940... ahol a jövevény réteg fordul elõ nagyobb számban. típus.. Közölve: MNT III/B: 59. sz. 56. Dallama a régi stílus kvintváltó csoportját képviseli. és PHÁ: 317. Lakodalmas bordal. Hertelendyfalva. 58.

Bodor A..és szokásdalok egy csoportja. Gére – gére -gére -gére. ácsim bácsim. a vsz. Sorbaitató.) a kezdõ sor elmarad. mulatozó férfiak. 1969. mint a gyermekjáték. Most iszik a Pista bácsi. A késõbbi felvételbõl (1. Dallammagja mrd körül mozog. 1. trombitások. bácsim.86.. 2000.. Ütempárszerkezet. Király E. a Ácsim. Váljon egészségére! Magyarszentmihály. 219 .

a.. A duda hangszeres motivikájára. b. hasonló. (Duda.. Burány B. Macska fingját nyúlja vissza! Lë vele. 159. c és 226. 160..87. 2. Sorbaitató. Ki ja borát mëg nem issza. sok betlehemes pásztortánchoz is hasonló..aprája motívum és rokonai a kötetben: 116. 159j. a. 156. 90. lë vele! Váljon egészségére! Oromhegyes/Zenta. aprájára épülõ laza szerkezetû dallam. 159j. 160. 1978.. b. 220 ... ún.. 174.) Variáns: 116. 160. 173. 160. Szél Antal (46) és Szél Péter (48)..

Burány B. (Addig hajtogatták.88. tamburás. 1977. Átmeneti képzõdmény ütempár-szerkezet és strófa között. Mrd trichord képezi a dallam magját. míg ki nem itta.) Mohol.. két tetrapodikus kanásztánc-sorpár az itatórefrénnel megtoldva. Lajkó Szilveszter (74). 221 . Sorbaitató.

Ihaj. csuhaj. Mi csak szomorkodtunk.. Bordás József (69). 1957. 2. Román. Az ún. Bordás 222 . * Feri. Béla. Istók. Sorbaitató. haj! Bácsfeketehegy. mi nem ittunk. Gyurka. Õ már ivott.89. haj. Rákóczi-nóta dallama ütempáros szerkesztésben. Most iszik a Boconádi. haj. ihalácsi. ivónótának alkalmazva. kórus: Haj. Király E.

Bácskertes. megérett a meggy). Péter Pálné Szurap Ilona (51. 77). vivace rész. bizony. Bodor A. a 87. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65).-nál mondottakat). magyar tánc. Hasonlít Brahms 5.. Uccu. 1943. Népies mûdal. dalára is (Kerényi 35. 223 .–Silling I. b. Ivónóta. és 6.–Németh I. sz. A hagyományos stílusérzék alkotta dallamfordulatok (4.. magyar táncának 2.90. 2000. 4. de motivikája emlékeztet a hangszeres dudamotivika („aprája”) dallamaira (l. Kiss L. Dallama Brahms 3. dallameltérés) az utótag funkciós fordulatait igyekeznek kiküszöbölni. 1969.. a. Bácskertes.

Ó. 224 . míl ékes vagy. kántor. Mënjünk hát Halasra. Bégel A.91. 2. tanító! Bajsa. të. në keserëgjünk! Vendégfogadóban majd hálást kérünk. vendégfogadó! Benned mulatozik pap. Makáj József (36). 1959..

írott adatai azonban viszonylag késeiek.). Variáns: 92. mint tréfás ivónótáink közül néhány és a lósirató is (l. A dallam eredete a 17. SzDR I: 210. melyet összekötõ kapocsként tartanak számon a Rákóczi-dallamkör és a késõbbi verbunkos stílus között. Típuskatalógus IV E 316 g Hangzó: 31. Tyukodi-nóta). Dallamtípus: RMDT II: 316. A Hol vagy... verses zsoltárok és különféle mulatságokon elhangzó paródiák. 225 .Egyházi népénekbõl parodizált kulacsköszöntõ. én szerelmes Jézus Krisztusom kezdetû közismert templomi ének dallamára éneklik (Hozsanna: 146). 147.. Maga a dallam egy 18. sz. század elején divatos „kurucos” dallamstílusnak is tagja (pl. századra (esetleg korábbra) tehetõ. A vallásos és világi néphagyományhoz sok szál köti: halottas énekek. 147.

* A „lósiratót” lásd a lakodalmi játékok fejezetében 226 . hun vagy? Miképpen kezdetben Itt vót a kezemben.* Csépléskó is. én szerelmes szõrös kulacsom? Hol találjalak mëg. ki vagy? Kisüveg. a Hol vagy. (Ez is ëgyütt van evve’ a lósiratóva’.) Dallam nélkül: Mi Atyánk.92. eperfa gyugóm? Ötvenhëktós hordó.) 1. borúj rëjám! Epërpocakoddal öntözd gëgám! (Nevet.

91. Variáns: 91.). Egyes helyeken a tréfás halotti búcsúztatót evvel az énekkel fejezik be (MNT III/A: 132. 1994. Bodor A. 147.). Bodor A. Dér Vilmosné Takács Katalin (70).. Tóthfalu. Dallamtípus: RMDT II: 316. sz..Völgyes. SzDR I: 210. Típuskatalógus: IV E 316 g 227 . Az elõzõ dal közeli változata (l.. 1995. Egyházi népénekbõl parodizált kulacsköszöntõ... Pósa Vilmos (61).

Borbeköszöntõ 93. Azt pedig énnékem igazán beszélte. Borunk az utolsó csöppig mind elfogyott! Nó. azt hogy: 228 . de në féljetek. Odakünn a nagy kárt ti nem is tudjátok. Kihúzza majd ëgy nagyobbik hordónak dugóját. Csakhogy mi itten elmondjuk közössen a nótáját. hozok én még bort eleget. szép vendég! Tarts kormánt. muzsikus! Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Éljen! (Tus) Legényëk! Idebenn a legyet csapjátok. Csëndësség. hogy szívesen fogadjátok borát. Mónárok a Tiszán beverték a jeget! Aki e bort adta. tõlem most üzente. Hogy ëgy nagy tarka macska kihúzta a csapot. Ha látom.

2001. Lantos Lajos (56). 229 .. Dallamtípus: MNT III/B: 89. Szekvenciás építkezésû. Az énekesek egyike alátercel. le vele. idegen dallam. le vele. Lakodalmi borozónóta. Mondjuk el hát nékije: Váljon egészségére! Le vele. Bodor A. zenészek. le vele! Váljon egészségére! Versec.2.

hogy csak ott ismertek. szép esküvõ. 230 . Kácsapicsa az asztalon! Felsõhegy. a – Új a hordó. lakodalom. Völgyes – Fogadjunk ëgy liter borba: Mënyasszonyunk ki van fúrva! Csantavér. Völgyes A különbözõ vidékeinken gyûjtött lakodalmas kurjantások meglepõ hasonlóságot mutatnak. a gyûjtés helyét feltüntetõ helységnév nem jelenti azt.Kurjantások 93. Nemsokára ring a bölcsõ. Völgyes – Lakodalom. új a lyuk. Völgyes – Fogadjunk ëgy litër borba: Gyerëk van a mënyasszonba! Felsõhegy. Még az éjjel bëgyugjuk! Csantavér. Csantavér – Ijujuju.

. És vót tëb vers is! [Nõi hang: Nem vót!] Ã nyoszolyólânyokãt szëdte ki ãz ãsztãl mëgí ãz ëreg véfíny. Ësszeszorítottã. Sóta Mihály (58).. . [Nõi hang: És ãkkor énekelték ã cinegemãdâr. 231 . de mindig ez vót. még ã gyerëkkorbã. tizenkét nyoszolyólân. 695–709. – és ãkkó ezt ã nótát húztâk. Hârom gyërtyã. Ez ã dãllãm vót . akár alsó féldallam alakjában. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Gyújtottam gyertyát a võlegénynek. melyet Kodály Zoltán Háry János címû daljátékában is feldolgozott. 710–724. Akár teljes. csak a nyelvterület északi sávján fordul elõ Nyitrától Beregig. . És ãztân mindën ëgyes lânyt kiszëdëtt ã ãsztãl mëgí evel ã nótâvãl. Marásek G. (Ã ëreg véfény ã ujjã këzé tette ã gyërtyât. 1964. Ãkkó ëggyet fordút vele. mégcsãk el nem .) (Éjfél elét. 1981. Az északi dialektus menyasszonytáncának féldallama (MNT III/A: 646–694. Ilyen formában is él a népi gyakorlatban. Hârom gyërtyât – ãsziszëm – ãz ujjãi këzt.). Ëgy kézzel kérte ki – fogta el ã lânt. Bácskertes.Menyasszonyfektetés Kikérés táncra 94. égve vót. këvetkëzik ã mâsik. Teljes dallama dúr kvintváltó. és ãkkó âtãdtã ã võfényinek. Sugárné Katalin (68). Király E.. Ãkkor ãz égëtt. . ugyë. még tëb is. sz. Këvetkëzik ã ëgyik. – ãnnãk idején. .]) Bácskertes.. 30 évvel ez elét. Mënyasszonytânc elét vót ãz. Tizenkét véfény.

szép vendég! Tarts kormánt. Lantos Lajos (56).94.. Bodor A. Kívánunk hát nekük is egy vagy két perdülést! De a mënyasszonnyal én járom az elsõt. ameddig ér! Húzd rá! (Tus) Versec. muzsikus! Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Éljen! (Tus) A mënyasszony és a võlegény mëgunták az ülést. mint az essõ! Ha nem esik az essõ. Mert a siralomanya könnye hull. fúj a szél. a Csëndësség. Repûjjön a slajër hát. 2001. 232 .

dallamsorra 2. Kati. Gyász boríjja az egész életit! *De ja lánnak bëfonják a haját. meszelõt. Azt gondója. Kati. jezüsté. jaz övé jaz egész világ! * A III–IV.Menyasszonyfektetés Menyasszonytánc Szerémségi menyasszonytánc 95. bõcsõt. Jobb ëgy lánnak. 1. Úgysë táncósz többet ilyesmijé! Vëszünk rajta teknyõt. Úgyis ez kõ. mind a mënyasszonnak! Mënyasszonnak bëkötik a fejit. aranyé. nekëd legelsõbb! 233 . Táncój. mind a zab a lónak. a Jobb az árpa.

annyi gyerëke lëgyën a mënyecskének (ahány cserép a kötõbe esik). . és 1. A hármashangzat-felbontásra épülõ idegenes dallam formáját AABC sorképletbõl olykor ABCB sorképletûre alakítgatják.) Dallamtípus: Kerényi 39. a násznagy összeboríjja a két tányért. A 10 szótagos verssorok utolsó két sora szükség szerint 11 szótagúra bõvül a 11-es szerkezetre jellemzõ ritmusséma szerint. kétféleképpen (1.Kurjantás: – Három aranyos epër. század közepe óta a népszínmûvek kedvelt dalbetétje különféle szövegekkel. Mënyasszontánc. amely a 19. . hogy e’törjön. mikor bëkötték a fejit û szógája ki a vendégëket.” Satrinca. 234 . 1978.) Csárdást táncónak. Énekese kétszer énekelte. ’z Andrásbú lësz szép embër! – Három aranyos cserësznye. osz ahány darabra törik.) Szétteríti a kötõt a násznagy elébe. Birinyi Andrásné Német Anna (68). Julcsábú van jó mënyecske! (Fityulába van má.. a vsz. (Akkor má. úgy csapja bele. A szerémségi menyasszonytánc dallama kizárólag ezen a népies mûdallamon fordul elõ. Kikisérik: Fehér galamb . Burány B.

Jobb a lánnak. anyám. akkor û táncol koszorú alatt. a 1. mind a mënyasszonnak! Mënyasszonnak bëkötik a fejét.) Dobradó. Tizënkét órakkó kezdik ëggy órájig. lányom ládád fiókjába. és 60. aranyé. Julis lányom legelsõbb! Mikó maj’ bëkötik a fejit. A mënyecske kötõjibe a násznagy beleönti a pízt. mikó elkötik a fejit. a szám is. jó lësz a lábára! 4. 60. Tëdd el. Táncój. fáj a szíve. Akkor a pízt beleöntik a kötõjibe. 235 . 2. Az kõ nekëd. Ha lësz fiad. Jobb az árpa. de stílusos elõadás. triolás lüktetés. 1978. meszelõt. Lihegõs. A Marisom piros pántlikáját Nem fonja már többet a hajába. Páros galamb szát a házra. ezüsté. akkor û kiszökik. jó lësz a hajába! 3. lányom. Úgysë táncósz többet të ilyené! Vëszõ rajta bõcsõt. Isten áldja! Tudom. Burány B. fiam a ládád fiókjába. Gyász boríjja az egész életét. mint a zab a lónak. teknyõt. Édësanyám. Egy óra hosszat táncóják. Akkó kiszöknek. De azé csak Isten véle! (evvel vége. Az én fiam szép ráncos csizmáját Nem húzza már többet a lábára. Aztán gyün a pízé be. Terebesi Józsefné Oszvald Julianna (82).95. Tëdd el.. Ha lësz lányod. A Páros galamb kezdetû rigmust l.

*De ja lánnak befonják a haját. Jobb az árpa. Kati. Gyász boríjja az egész életét. lakodalmas zenészek (hegedû. aranyért. *Mert a lánynak befonják a haját. mind a mënyasszonnak! Menyecskének bekötik a fejét.. Ürög. Király E. Maradék. * A III–IV. Az kell néked a házba legelõbb! 2. Jobb a lánnak. 1962.. 1964. tambura). Menyasszonnak bekötik a fejit. Király E. meszelõt. Szûcs Ferenc (66). ezüstért. Úgysem táncolsz többet ilyesmiért! Veszel rajta teknyõt. mint a zab a lónak. bölcsõt. Fújja a szél piros pántlikáját. b 1. dallamsorra 236 . Táncolj.95. lakodalmasok menyasszony-táncoltatáskor.

c Táncolj. * A III–IV. dallamsorra 237 . 1962. Csábi János (66). Úgysem táncolsz többet ilyesmijé! Veszõ rajta teknyõt. (Mikor a menyasszonnak az ajándékot adják bë. aranyé. jezüsté.. bõcsõt. meszelõt. Kati. táncolják. Király E.95. eztet zenélik. Az kõ néked a házba legelsõbb! *Mënyasszonynak bëkötik a fejit.) Nyékince. Gyász borítja az egész életit.

Elmëgy a bálba. Azt gondójja. Kiesëtt a fejébõl a kalap. Árpakertbe aratják a zabot. Elmëgy a bálba. Mer’ a nagylány kicifrázza haját. árva. hogy nem soká lësz árva: Nem sokáig lesz az olyan árva! Árva. Lëesëtt a fejirõl a kalap. 4. Gyász boríccsa az egész életét. 2. Gyász boríccsa az egész életét. Lëesëtt a fejirõl a kalap.(Menyasszony) menyecske. Fújja a szél piros pántlikáját. Ez a kislány. 2. Kiesëtt a fejébõl a kalap. 8. 5. ’z övé egész világ. de nagyon árva! Aratásra érik a kalásza. Mënyecskének bëkötik a fejét. 7. a Mer’ a lánynak bëfonják a haját. de nagyon árva! Aratásra érik a kalásza. jaj. Szántóföldön aratják a zabot. De ja menyecskének bekötik a fejét. kimulatja magát. Udvaromba rakják az asztagot. Udvaromba rakják az asztagot. Barna legény sétál a gang alatt. árpa. Fújja a szél piros pántlikáját. de rövid a szára! Ez a kislány. 238 . Engem szeret egy barna menyecske. Árpa. Azt gondójja. 3. ’z övé egész világ. nem soká lösz árva! Jövõ õszre én lëszëk a párja! Szüret után én leszek a párja! Szüret után lëszëk a babája! 6. kimulatja magát. jaj. Engem szeret egy barna menyecske.vagy újasszonytáncok 96. Fogadom. Közepébe leszállott egy fecske.

. Király E. asszonyok. – Gyere.. 71). Bodor A.. A Túl a Tiszán faragnak az ácsok kezdettel közismert népies mûdal (Kerényi: 141. 1 9 6 6 . de kerek erdõ! Barna kislány abba ja kerítõ. 74). Oda járnak fürödni a lányok. Bogaras. erdõ. Barna kislány abba ja kerítõ. 11.. 1972.. Házunk elõtt folyik el az árok. 16. jaj. Mert a legény mëgfogja kezedet. 64). Ne hajts. 1995. kifogom a párom.. Felsõhegy. Ez a kislány úgy éli világát: Minden este süti a pogácsát.. Kaszás Gizella (19). 14. Dobó M.) 239 . Egyike legnépszerûbb dallamainknak.. Háromsoros strófája rendhagyó. Bálizs Lajosné Tumbász Anna (72). 1953..–Németh I. Esik esõ az eke szarvára. Zenta/Felsõhegy. 91). a legény szavára! 15. Hogy në lëgyek árva a világon. asszonyok. Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (71. ötfokúvá alakult formája. Oda járnak fürödni a lányok.. a legény szavára! Ne hajts. 1993. 1968. kontyolási nóták. Barna kislány igaz szeretõje.–Wilhelm J.. (Rokonai MNT III/A: 866–869. Szenttamás. 12. mellyel lakodalmas vonatkozású szövegek is felhangzanak. Burány B. 1972. Királyhalom. – Gyere. Bodor A. Bodor A. 1961.9. 13. Burány B. Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (61. Tóth Horti Viktória (64).. Mészáros Józsefné Engelhart Vera (34). Bodor A. Erdõ. kislány... Fábri J. 1979. Zenta. Mëgcsalja ja te járva szívedet. 1994. 1971. Doroszló. Bodor G.–Németh I. Torontáltorda. szerzõjének Matók Bélát tartják) szlovák változatának visszamagyarosodott. Zenta.. add föl a kalapom! Jövõ õszre të lëszöl a párom! Szüret után leszel a galambom! Jövõ õszre të lëszöl a párom! Szüret után leszel a galambom! 10. Balog Dezsõné Szilák Margit (48). Mëgcsalja ja te járva szívedet. kislány. Barna kislány igaz szeretõje. Én is voltam erdõ kerülõje. Én is elmék. 1997. 2000. Sós József (88). rózsám. Kiss L. Bodor A. Hogy në lëgyek árva a világon. Tóth Gézáné Mélykúti Anna (68. Mohol. Minden este süti a pogácsát. vegyes csoport tamburával.. add fel a kalapom. Doroszló. Völgyes. 1953. Cinka György (78). Márkus Mihály (78. Burány B. kislány. Király E.

. Dallamtípus: Járdányi II. Illés Ambrusné Buta Mária (50). mint száz mënyecskének! A mënyecske béköti ja fejit. Kovács Júlia (55). Szárnya. szó-végû dallam (VMND I: 35. 2. 1941. Gyász borítsa az egész életit. Jobb ëgy lánnak. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52).). szárnya a fecskének. Katonadalként ismert új stílusú. szárnya. 240 . Kiss L. Hertelendyfalva. 39. (általános).97.

babám. Szeretöm a más asszonyát lopva. Én is arra vagyok rászoktatva. Sej. akaszd a nyakamba! Úgyis tudják. ott annak a hele. Még az éjjel betakarlak vele! . ültess fel a lóra! Gyenge vagyok. Gyere. Kis pej lovam arra van szoktatva. babám. De szép kislány van a szomszédunkba! De a szëmem rá së merëm vetni. De a lëány befonja ja haját. 6. Gyászba vonják az egész életét. 2. Van babája. a Árvacsalán terem az árokba. el fogom szeretni. Csalfa szemem rá se merem vetni. Árvacsalán nõtt az udvarunkba. Mert azt mondják. ’z övé egész világ. Mer az anyja nem hagyja szeretni. nem hagyja szeretni! 241 4. Esik esõ az árpatarlóra. Azt kurjantja. De szép kislány van a szomszédunkba! Csalfa szemem rá se merem vetni. 5. mint jóllakva. Kis pej lovam nem akar fölvenni! 4.98. Mënyecskének bëkötik a fejét. az én subám szegre van akasztva. 3. nem tudok felülni. Gyere. Többet szalad éhen.

. Verje meg az isten azt az ácsot! De drágájér adta ja forgácsot! Kilenc csókot adtam neki érte. Túl a Tiszán faragnak az ácsok. Többféle szerelmi lírai szöveggel is él (VMND I: 148. Balog Dezsõné Szilák Margit (48).). 1969. 242 . Õrmester úr fekete subája kezdetû szöveggel általánosan ismert. (A 4. 1944. Ád-ë csókér ëgy kötõ forgácsot? 10.. A topolyai lakodalmakban így módosítják a zenészek: Násznagy urunk fekete subája. Buják Jánosné Bényei Ágnes (66). a vsz.. Királyhalom. Szabó János (76). (általános). Király E. Nyékince. Orvos Kis Jánosné (64). Idehallik (a) fejszekopogásuk. menyasszony-öltöztetõ. Bognár Jánosné Földi Erzsébet (60).7.. Kiss L. 1977. Szilágyi. Hallod-e. Csábi János (66). 1962. Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (67). Király E.) Dallamtípus: Járdányi II. 1957. szövegrokonát l. Ürög. és 4. Csóka. Király E. Kónya S. De a suba menyecsketakaró! 8. Suba. kérdezd meg az ácsot. MNT III/A: 85. Nem ölelëm karcsú dërëkadat! 9.. 1964. Csantavér. Kiss L. Mezei János (60). babám. suba.. göndör szõrû suba. Tizediket rájadású kérte! Király E. mindig álmos voltál! de Már ezután aludd ki magadat. te szép ürögi kislány? de Jártam hozzád. 1972. 26. Bácsfeketehegy. Hat ökörért nem adnálak oda! Mer az ökör a járomba való. Eredj.. 1969. Hegedûs László (60). 1960.. Viszmeg Mihály (60).

két úton kell bemenni – szélsõ sorai. a babám más legény öleli. járás. szélsõ sorai. 2. . A lovamnak nem találok szállást. Járdányi II. fiatal férfi. Mohol. (palóc) – középsõ sorai.). Király E. 1962. 80. Dallamtípus: Járdányi-függelék: .99. Járás. 243 . Variáns: 39. .. Egész éjjel (a) jeges esõ veri! Látom. Katonadalként is elõfordul (VMND I: 3.. szép moholi járás.

(dél-dunántúli. Dallamtípus: Járdányi I. de nem a menyasszonytánc maga. Érdekessége a negyedekben mozgó csárdás lüktetés és a 11 szótagúra növekedett sorok: 4+3+3 helyett 4+4+3.100.. 244 . 2. 2000. nyolcadértékekben. Versecen a menyasszonytánc elõtt szokásos énekelni ezt a dalt. 1960. csak elõtagjának zárlatai szekunddal feljebb csúsztak. Régi stílusú. nem issza. alföldi). Hogy is inná. add vissza. 1.. 106. Tóth Mátyás (49).. Rávezetëm kis pej lovam. VMND II: 201.. 202. Nyolcadértékekben mozgó ritmusban szinkópás vagy elnyújtott sorvégekkel gyakoribb (VMND I: 174. nem tiszta. Már miköztünk a szerelëm nem tiszta! – Én a gyûrût soha vissza nem adom! Ëgye mëg a fene a kisujjadon! Hertelendyfalva. Versec. Eröss Istvánné Kovács Teréz (48). Bodor A. a – Azt a gyûrût. Zavaros a Tisza vize..). Lantos Lajos (55). ugor-ereszkedõ dallam. Variáns: 203. mikor olyan zavaros? Nem vagyok én a babámmal szabados! Király E. amit adtam.

Nekëm olyan embërëcske kéne.Kontyolási dalok és táncok 101. Tipikus fríg dallam.) Közölve MNT III/A: 857. 208. (székely. Dallamtípus: Járdányi I. Aki nekëm recefátyolt vënne! Ëccër-kéccër jól mëgverëgetne. vsz.. Úgy belõlem friss mënyecske lënne! Hertelendyfalva. Elszaggattam harminchárom pártát.-át vö. 3. a csárdást is járják rá. Kiss L. vsz. Nem ismertem a gagyának szárát. de a paptánc harmadik táncát. vsz. 3. vsz. (2. a kis terc és a kis szekund fõhangokra épül. Benne való kis galambocskáját.-át vö. 2. 26. Nem ismertem a gagyának szárát. 1940. hogy fríg szextrõl induló vagy onnan ereszkedõ dallama a kvart. 190. Kodály Zoltán: Székelyfonó címû daljátékában is feldolgozta.. palóc – csak Borsod). Ömböli Mártonné Kis Mária (70). melynek külön csoportot képezõ jellemzõi. Kontyolási menet dala. 2. 245 . 7. kelet-alföldi – csak Békés.

2.102. Ne kösd hëzza a lovadot. Ëgye mëg a fene a karját! Mér kötte hëzzá ja lovát? 3. A pántlika nehez gunya. Elvágom kantárszárodot! 4. Más kötte hëzzá a lovát. Más kötte hëzzá ja lovát. Mert azt a szél nem fújhatja. a Addig élëm világomot. Én ültettem a rózsafát. Én ültettem az almafát. Míg szél fújja pántlikámot. 1. Elvágom a kantárszárát! Mér kötte hëzzá ja lovát! 246 . Én ültettem az almafát. Más kötte hëzza ja lovát.

Dícsérjük a Jézus nevit! 8. komámasszon. Bukovinai kontyoló. – Mëntem vóna. 247 . férhëz mëntél. Hertelendyfalva. Csak Bukovinából gyûjtött típus. A jó Isten éltessën! 7. 79). A székelykevei változat lemezen is hallható: VMND B 5 d Közölve MNT III/B: 296. vsz. (1941-bõl). – Ejnye. szeress mást! Hónapután keress mást! Igyál. Ne busuljon.5. mikor a mënyasszonyt vitték a võlegény házához. kocsival. típus. Csak az Isten rozsot adjon! Mëgigyuk a rozsnak levit. Biró Ferenc (71). elõtagjában az ugor-ereszkedõ dallamok szomszédos kvint-kvart zárlataival. Szerettelek sok üdeig. Székelykeve. Valójában alkalmazkodó ritmusú dudanóta. s azon járták a falut. „lassan.. 1968. de nem kértek. amelyik elkaphatta. sok szép üdõ? Száradjon beléd a tüdõ! 6. 1968.) Hertelendyfalva. s aztán ott énekëlték [ti. S akkor a’ra a kocsira fëlrakták a mënyasszonnak a holmiját. 1940. beszédszerû elõadás. Kerekesné éneke öreges. Az 5–7. Lakodalmas táncnóta. Úgyhogy elmëntek a mënyasszony után. A bukovinai régi magyar hagyományból fennmaradt 6/8-os lakodalmi nõi körtánc (a mezõségi „magyar” megfelelõje). rózsám. lovas legényëk. Király E. Valamennyi sora hasonló zenei tartalmú. Szeress ingëm. a legényëk a lóhátra fëltëtték a párnát. Dallamtípus: MNT X: 94. Kiss L. kislány. Ingëm itthonfelejtëttek! (1904-ben énëkelték. de énekelték a menyasszonykísérés alkalmával is. 1941. de mëgnõttél! Azt gondoltam. Varga Zsiga Józsefné Kásler Mária (61). Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52. édës kedvesëm.. Györfi Rózsa (72). ingadozva” járták. Kiss L. Keddtõl fogvást szërëdáig! Ugyë. valószínûleg mulató és ivónóta. 1960. az Addig élem világomot]. Variáns: 103.. Borsos Antal (65).

típus. A pántlika hosszú ruva. Míg szél fújja pántlikámot. Az elõzõ dal változata. Ambrus Katalin (46). (2–3. 1969. Dallamtípus: MNT X: 94. vsz.) 248 . nem alkalmas táncra. Tizënhármat is tartottam. Azt a szél is jobban fújja.103. 1. 3. Édësanyám mondta nékëm. Minek a szeretõ nékëd? De jén a’ra nem hallgattam. Hangzó: 2.. Sándoregyháza. Variáns: 102. Addig élëm világomot. Kiss L. Laza ritmusú elõadás.

sok szép üdõ? Száradjon beléd a tüdõ! 5. Elvágom a kantárszárát! Mét kötte hëzza ja lovát? * ruva ** A III–IV. Más kötte hëzza a lovát. De a ruva nehez gunya. Szerettelek sok üdeig: Keddtõl fogvást szërëdáig. rózsám. 2. dallamsorra 249 . Met azt a bú hóttig nyomja! 3. Met azt a bú hóttig nyomja! De a ruva nehez gunya. Ugyë.104. Mett azt a szél könnyen fújja. Addig élëm világomot. Míg szél fújja pántlikámot! A pántlika könnyû gunya. Mett azt mindig új bú nyomja! 4. **De a ruva nehez gunya. Én ültettem a rózsafát.

Ömböliék csupán 2 versszakkal énekelték. (székely. századi feljegyzés is tanúsítja közkedveltségét. Kontyolási tánc. Ömböli Mártonné Kis Mária (71). kelet-alföldi). Ömböliné meg is jegyzi: „Nem tudom tovább. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52). pedig ennyicske nem ér sëmmit.).” Közölve MNT III/B: 292–294. Én ültettem az almafát. mezõségi. de a népies mûdalok között is találkozunk vele. Ëgye mëg a fene (a) karját! Mét kötte hëzza ja lovát? Hertelendyfalva. 110. Más kötte hëzza ja lovát. 250 . Ömböli Márton (77).6. vízszintes mozgású fríg dallam. Öt 19. 1941. A Fehér László balladájának egyik jellemzõ dallama (VMND II: 20. Kiss L.. Középrõl induló. Dallamtípus: Járdányi I.

1976. Bodor A. 109.–Németh I. készen állt a menyecsketáncra. aki akkó vót a prímás. így emlékezik vissza: „Bekötötték a fejemet. Kovács E. kísértek be mënyecsketáncra. 251 . ellenszenvesnek tartják ezt a szokást.. Nyomukba szegõdött a „pikulás” (klarinétos). . . Még az idõsebb asszonyok sem ismerik be. vagy mit tom én!) Doroszló. Ilyenkor a táncteremig a nagyvõfény vezette. . az mëg odaszót neki: – Mit dörmög? Ez az élethõ tartozik!” Mára már végképp nagyon sérelmesnek. E’szaladt a göbe Kilenc malaccáva’. melyet emberemlékezet óta csak erre az alkalomra szokás énekelni – írja Kovács Endre (A bölcsõtõl . Kovács Endre (64). egy „akkódot” játszott.–Wilhelm J. Amikor az újmenyecskét „bekontyúták”. Szëgény anyósom nagyon haragudott érte. aki 1930-ban esküdött. . Egy hajdani menyasszony. Novák István (73). Utána a kanász Meztelen ..Újasszony-bemutató 105. (ostoráva’. 2. lap). 2000.. és má akkó is azt a nótát danúta a pikulás. és sebtében eldalolt egy-két versszakot ebbõl a – nem éppen ízléses – dalból. Avval hárítják el a kérdezõsködést. hogy emlékeznének a dalra. A Csibili Marci bácsi.

252 . régi dallamtípusunk hat szótagúra lekerekedett kis egész formája (l. mint rabének (KL Gombos: 29. A feltehetõleg utólag parodizált dalt számûzte a közösség. távolabbról. és 148. (Kovás Endre szíves közlésébõl jutottunk hozzá a dal szövegéhez és dallamához. de ugyaninnen elõkerült 12 szótagú sorokon is. (12 szótagú sorok) és 22j.). sz. Variáns: 61. típus (kis egész forma). alatt mondottakat). Valaha igen elterjedt lehetett.) A dallam egyik jelentõs tizenkét szótagú parlando. és nagyon csúnya a szövege.hogy nehéz a dallama. A szomszédos Gomboson ugyanezt a dallamot más szöveggel gyûjtötte Kiss Lajos. a 61. Dallamtípus: MNT X: 95.

Hogy a haja.. hogy megváltozott! A haját nem látom hova tëtte.105. feje be van kötve. amit mindjárt be is bizonyíthatok. mint új asszonyunkat! Húzd rá! Versec. Lantos Lajos (56). 253 . muzsikus! Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Éljen! (Tus) Tisztelt násznagy uraméknak és az egybegyûlt becsës vendégünknek Egy csodát mutatok. És tessék megnézni. Bodor A. szép vendég! Tarts kormánt. Hogy fogadják õt. Az újasszony az elébb még lány volt. csak azt látom. 2001. a Csëndësség. És az egybegyûlt becsës vendégünket. Szépen felkérném násznagy uramékat.

Az az én szeretõm. Kiss L. VMND II: 150. 209. Dallamtípus: MNT VIII: 49.. 55. Nagy terjedelmû dallam. 170.Újasszonytánc 106. mëg-mëgáll. jó estét! Elhoztuk a piros barna mënyecskét! De nem azét. Hanem csak a gazdagságát kerestük! Hertelendyfalva. Ëgy közülük fehér zászlót lobogtat..). típus (rokon). Népszerûségét öt 19.. melyik kacsingat. Varga Józsefné Györfi Anna (70) és Gejzer Antalné Györfi Zsuzsanna (68).). 1969. az alsó szeptimtõl a decimig bejárja a hangsort... Egyenletesen elterjedt régi táncdallam. hogy mi õtet szeressük. vsz. 171. Nálunk is kedvelt különféle szövegekkel (VMND I: 19.ot a menyasszony érkezésekor divatos énekelni (l. Az 1. Abba lakik tizenhárom kapitány. Adjon Isten. bukovinai újasszonytánc szövegében fordul elõ rokon dallamon (MNT III/B: 342.. 184. a versszakok kezdõ sorának betûrendes mutatóját). 3. Szlovák és horvát párhuzamairól is tudunk. A 3. Szëged felõl jön ëgy gõzös. századi feljegyzés tanúsítja. 200. 1941. 254 . vsz. 2. Illés Ambrusné Buta Mária (50)... édësanyám. Variáns: 72.

Hogy fogadják be szép menyasszonyunkat. tessék megnézni. Amit könnyen be is bizonyítok! Éljen! Mert szép menyasszonyunk az elõbb még lány volt. Tessék elhinni. nem tudom.Újasszony-beköszöntõ és újasszonytánc 107. hogy elváltozott! A haját nem látom. Võfély: Kedves násznagy uram. hogy a feje beköttetett! Azért kérem szépen a násznagy uramékat. Mint újasszont ezen szép társaságba! Engedjék részt venni elõször a táncba! Húzd rá! 255 . De most. hová lett? Annyi bizonyos. hogy igazat mondok. Amit még nem látott! Azért én jótállok. egy csudát mutatok.

võfély. a – Alant száll a fecske.). Variáns: 108. a többi változat rendeltetését nem ismerjük. értelme szerint lakodalmas vonatkozású. A gõzkocsi hozott. 256 . Magyarszentmihály.. Lakodalmas szerepére nálunk a szentmihályi és maradéki adat utal.) harmadik-negyedik sorának önállósult formáját látja benne.1. A szerelöm hozott. mind szövegének számos változata gyûjthetõ. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Hosszú farkú fecske.. Sej. 1966. Ebben a csonka formában is roppant népszerû dal. Kiskunhalason esküvõre menet a kocsikon dalolták (Szomjas: 115.. erre az idegën földre? 2. Jaj. Barna legény csalfa szeme Sej avval idecsalogatott. 1966. Csalfa lött a kisangyalom szöme. 147. de szép mënyecske! Ugyan. hogy is tudtál idejönni. tamburások és asszonyok. Király E. Járdányi Pál egy új stílusú dal (Járdányi II. – Nem jöttem én gyalog. Engemet idecsalogatott. A szöveg jelképes megfogalmazásban az idegenbe férjhezment menyecskérõl szól. 109. mind dallamának. Szabadka. Baricsek János (86). Király E.

Nyitva a temetõ Mind a négy ajtója. A sírom teteje Virágga’ van tele. – Nem jöttem én gyalog. a 1. hunnan jöttél ide. Sej. Bácskai mënyecske. Sej. Ugyan.107. zenekar. Ha lëszakajjátok. 5. a virágot. Rólam a virágot. 4. Bárcsak ëngëm temessënek oda. Csak azt az ëgy õszi bazsarózsát. avval csalogatott ide.–Szemerédi M. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Hosszú farkú fecske. A Nyitva a temetõ versszaktól kezdve sokszor önállósul. lányok. 3. – Kurta farkú fecske. A gõzkocsi hozott. mint külön dal.. Sej. 257 . lakodalmasok.. Sej. Maradékon csak a két elsõ versszak hangzott el. Legtöbb esetben azonban egy dalként éneklik. Szëdjétëk. El në hërvasszátok! Ültessétëk a sírom tetejire. Dobradó. vegyes csoport. Hunnan jöttél. rólam szëdik. abba a fekete földbe! Király E. mom mëg. lë në szakajjátok! 6. Sej. me’rõl jöttél ide. Hírëssek a dobradósi lányok. Bodor A. Sej. szëdjétëk. abba a fekete sírba! Maradék. Csalfa volt a kisangyalom szëme. 1962. erre az idegën földre? 2. 1992.

a – Fecskemadár. A szerelëm hozott. Sarkig ki van nyitva. Honnan jöttél idegen országból. Honnan jöttél messze földrõl ide. – Nem jöttem én gyalog. abba a fekete sírba. Arra járnak a fölsöhëgyi lányok. A gõzkocsi hozott. A gõzkocsi hozott ëngëm ide. Szép barna mënyecske. erre az idegën földre? 2. Azon visznek körösztül ëngëmet. Sej. A sírom teteje Rózsáva’ van tele. Sej erre az idegën földre. Sej. rólam szëdik a virágot. 4. A szerelëm hozott ëngëm ide.108. Temetõ kapuja Kétfelé van nyitva. 3. 1. Hírëssek a fölsõhëgyi lányok. Sej. fecske. 258 .

Nagy György Istvánné Szollár Viktória (61). Ha lëszakajcsátok.. El ne hërvasszátok! Ültessétëk a sírom tetejére. Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80).. Farkas Baráti Jánosné Nagy Mária (42). 1971. szëdjétëk. Kiss Ferencné Rác Szabó Etelka (58). 1972. ebbe az idegen földbe! Sej. Zenta. Szödjétök lë. a Síromnak teteje Virággal van tele. Variáns: 107. Burány B. Bodor G. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Hosszú farkú fecske. rólam szëdik a virágot! 5. Sej. 1990. Az elõzõ dal változata. Rólam a virágot! Lányok. 259 . a virágot.. soha lë në szakajtsátok! 6. 1952. Sej. 109. Zenta. Hírëssek a szép zëntaji lányok. Felsõhegy. mélyen az idegën fõdbe! Felsõhegy. Szëdjétëk. Bodor G..–Németh I. Csak azt az ëgy fehér ótott rózsát..4. Sej. Bodor A. lányok.

– Fecskemadár. Honnan jöttél. Kis pej lovam hozott. honnan jöttél ide. 260 . 2.–Szöllõsyné. a 1. Sej. a patkó lehullott. Kis pej lovam négy lábáról Sej. Bodor A.108. Szép barna menyecske. a kis pej lovam hozott motívumhoz tartozó variáns. vegyes csoport. fecske. 1997. A szövegvariánsok másik ágához. – Nem jöttem én gyalog. erre az idegen földre? Hajdújárás.

Mind lehullott rólla. jó barátom. Gyere. Sej. Elszakadt a ráncos szárú csizmám. kovács. me’re jöttél ide.109. erre az idegëny he’re? 3. Csak ëgy maradt rajta. Sej. Honnan jöttél. Ugyan. Föl is kantározom! Még az éjjel két orcádat. hunnat jöhettél te ide. Sej. Bácskaji mënyecske. szoringasd mëg rajta! 4. Sej a nagy keresésbe! . – Mëg is szoringatom. körülcsókolgatom! 261 5. Elveszëtt a lovam Elszaladt a lovam Citrusfa jerdõbe. – Hosszú farkú fecske. Elszakadt a ráncos csizsmám. 1.

b Variáns: 107.. Bodor A.. Oromhegyes/Völgyes. Az 5–6. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Hosszú farkú fecske. Sej. Csëngõszólásáról. Bicskei Mihályné Balázs Ida (66). Csengõ ja nyakába.). 108. a büszke járásáról.. Mëgismerëm én a barna babám. Varga A.. Balázs István felvétele lemezen is hallható: VMND B 2. Megismerëm barna babám. és 192–193.. 1992. büszke járásárul. 195. Tripolsky G.. Balázs István (68). vsz. Az elõzõ dalok variánsa. önálló dalként is szerepel (VMND I: 194. 1995. Sej. Oromhegyes/Tóthfalu. 1971. Oromhegyes. 262 . Borsos Károlyné Fehér Erzsébet (55). Ismerëm a lovam.6.

de nem visszatérõ szerkezetû. Királyhalom... A dallam nálunk is a legnépszerûbbek egyike. 193. 1969. 62... Szorongasd meg rajta! Kiss L. 263 . különféle szövegekkel fordul elõ (VMND I: 47...). VMND II: 31. jó barátom.110. 2. Hangsora plagális fríg. 3. Nem jöttem én gyalog. kupolás dallamíve az új stílus felé mutat. Az elõzõ szövegek más dallamtípuson. Csak egy maradt rajta. Hangzó: 8. Gyere. 57–59. 61. Kis pej lovam hozott. Kis pej lovam négy lábáról A patkó lehullott. kovács. Makkai Bálintné Péter Erzsébet (65).. Dallamtípus: K-V 238. Azt is egy szög tartja. 32.

A legújabbak már csak kis terccel hallhatók. – Nem jëttem én gyãlog. esetleg végig magasan intonált. 1969. ehhez a típushoz közel álló szlovák változatról is tud. 2. tetrapodikus dallam. Bácskertes. önálló dallamtípusként tartották számon. Ã szeretém hozott! Ã szeretém csãlfã szëme Idecsãlogãtott. 1972. Bácskertesen ma is ismerik.. 264 . Ritmusban és dallamban igen határozott. Doroszói változata nemrég került elõ. Kiss L. Bodor A. domb alakú III. Egészen a legújabb idõkig egyedül Bácskertesre jellemzõ. éneklik és táncolnak rá.–Tripolsky G. Régebbi változataiban a terc nagysága változó. pontozott ritmusú. de lakodalmas szerepérõl nem tudnak. 80).111. A szakirodalom két.. soruktól pedig egy népies mûdal 8+6 tagolású zárósorával egyeznek meg. Péter Pálné Szurap Ilona (77.

Katonadalként is ismert (VMND I: 45. (1969) 265 . típus. Variáns: 112. (1969-bõl).). Dallamtípus: MNT VII: 33. Közölve: MNT VII: 410. Hangzó: 9.

–Németh I. 1972.–Tripolsky G. Bodor A. Bãbám csãlfã szëmeivel Këkénszëmí bãrnã legén Az én rózsâm csãlfã szëme Idecsãlogãtot.111. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (62. 65). Bâcskãi mënyecske. Bácskertes.. 266 . Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (67). a 1. Bâcskãi mënyecske. Ez idegen fëldre? 1. Kurtã fãrkú fecske. végig nagy terccel Janovicsné énekelte. Silling I.) Dallamtípus: MNT VII: 33. Hogy tudtâl te idejënni. Bácskertes. típus. c (Alföld: 8. Bodor A. 1997. Kurtã fãrkú fecske. Duna vize hozot. Bácskertes.–Silling I. Drâva vize hozot.. A legarchaikusabb dallamváltozatot. a Tãrkã fãrkú fecske. 3. 1960. Kiss L. Hunnãn jëttél ilyen messze Hogy mertél të idejönni Ez idegën fëldre? 2. Buják Anna.. ez lemezen is hallható: MNZA IV: 1. – Nem jëttem én gyãlog. 2000. Makk Mihályné Szurap Erzsébet (60)..

kovács. 3. kovács. Az is lotyog rajta. Zámbó Jánosné Babos Júlia (68). – Villás farkú fecske. Dallamtípus: MNT VII: 33. Mészáros Józsefné Engelhart Vera (62). Csak ëgy maradt rajta. típus. Meg is szorongatom! Még az éjjel az orcádat Körülcsókolgatom! Doroszló. jó barátom. – Nem jöttem én gyalog.–Németh I. b 1. jó pajtásom. 267 . Mondd mëg nékëm. hogy kerültél Hogy mertél te idejönni Ez idegën földre? 2. Kis pej lovam hozott.. Igazítsd mëg rajta! Igazítsál rajta! 4.111. Bodor A. de a szöveg nem egyezik a bácskertesiekkel. a kupuszinaiak dalának tartják. Gyere. A dallam azonos.–Wilhelm J. 2000. – Meg is igazítom. Kis pej lovam négy lábáról A patkó lëkopott. – Kurta farkú fecske Bácskai mënyecske. Gyere. A doroszlóiak. Az is mozog rajta. nyilván a hagyományápoló mozgalmaknak köszönhetõen.

Variáns: 111.112. típus.–Vásárhelyi T. harmonika és két tamburabrácsa.. Bácskertes. A háttérben tánczaj hallatszik. HANGZÓ: 10. Martin Gy. Közölve: MNT VII: 413. Dallamtípus: MNT VII: 33. 1969. Bácskertesi magyar banda: hegedû. 268 .

sz. a lakodalom szokásrendjének áttekintését is. a harmadikból a menyasszony „mosdatta” a násznépet. (Népének 175. Ekkor énekelték a következõ dalt. L. A mosdatásért pénzt dobtak a vödörbe. zeneszóval követte. A lakodalom végén. azaz két ujjával megmosta a szemüket. Az 1920-as években még élt. A násznép gyertyákkal világítva. ahogy Király Ernõ leírásából megtudjuk. egy rokon menyecske pedig törölközõvel megtörölte.) 113.Hajnali mosdatás Ez a szokás nálunk Bácskertesen maradt fenn legtovább. kettõt kiöntött. hajnalban az öreg võfély a menyasszonyt a kútra vezette. Az öregvõfély három vödör vizet húzott a kútból. 269 .

Ezután egyszerûen megismétlik a kezdõ sort. Elsõ sora háromtagú. sz. Az ún. nyilván. Rákóczi-nóta dallamkörbe tartozó dallam. Lovãt ëtetni. talán szaffikus formából csonkult vagy alakult háromsoros Ab+bA képletû strófává. Formája szerint csonka. mert a befejezetlenséget érzik. 1981. hãrmãt. hãrmãt. 5+5+6 szótagos egységekbõl áll. Legközelebbi rokonaik a Széles a Duna kezdetû. 270 . kocsit hãjtãni! Rëgge’ vãn. Marásek G. legalábbis rendhagyó.Rëgge’ vãn. Hangzó: 18. fríg színezetû párosítóink (10–12. nem fogok itt âlni. Sugárné Katalin (68). fâzik ã lâbom. a második csak kéttagú (5+5).. fâzik ã lâbom.).) Bácskertes. nem fogok itt âlni! (Ennyi.

hãrmãt. nem fogok it âlnyi! (Kísz!) Bácskertes. fâzik ã lâbom. egyedül a középsõ sor szövege változik. hãrmãt. fâzik ã lâbom. férfi és asszony.. A változatok legtöbbször csak 1-1 versszak terjedelmûek. Vizet hordãnyi. lovãt itãtnyi! Rëgge’ vãn.113. 271 . Király E. 1964. nem fogok it âlnyi. a Rëgge’ vãn. Sóta Mihály (58). Janovics Klára „Pinga” (74).

Az énekes közlése szerint 1925-ben még énekelték a dalt. fâzik ã lâbom. nem fogok it âlni. és a kezdõ sorral lekerekített is. Buják Verona (52). nem fogok it âlni. Király E. Lovãt itãtni. 1964. 272 . b Rëgge’ vãn. hãrmãt.. kocsibã fogni! Rëgge’ vãn. Vizet húzgâlni. fâzik ã lâbom. hogy mindkét alak élt: ez is. lovãt itãtni! Bácskertes. A hajdani gyakorlatban lehetséges. Ez a változat a kezdõ sort nem ismétli a dal végén.113. hãrmãt.

Nyulãt itãtnyi. nem fogok itt âllni! Bácskertes. Rëgge’ vãn. nem fogok itt âllni. sz. 1988. fâzik ã lâbom. Rëgge’ vãn. fâzik ã lâbom. libât itãtni! 4. Rëgge’ vãn. hãrmãt. fâzik ã lâbom. jégën csúszkâlni! 2. a helybeli mûvelõdési egyesület énekesei. (Kazetta: Kupuszinai lakodalom. nem fogok itt âllni. hãrmãt. fâzik ã lâbom. fâzik ã lâbom. hãrmãt. A szöveg igen sokban hasonlít a nyitravidéki menyasszonybúcsúzók szövegeihez (pl. Szövegében ez a legteljesebb változat. Beograd. Ãpóst szolgâlni. Hitelesnek hat. vizet hordãni! 3.) 273 . hãrmãt. B 3. hãrmãt. Az utolsó dallamstrófát itt is lekerekítik a kezdõ sor ismétlésével. Lovãt itãtni. tehenet fejni. Udvãrt sëpërni. RTB. Marásek G.113. 1980-as évek A nyilvánosság számára készült rádiós felvétel. de nem tudjuk. Rëgge’ vãn.). nem fogok itt âllni. ãnyóst trãktâlni. mennyire igazolható vissza a gyakorlatból. nem fogok itt âllni. libâkãt tëmnyi! Rëgge’ vãn. MNT III/A: 267. c 1.. Gyûjtõként Marásek Gáspár neve feltüntetve. 269.. Tyúkot ëtetni.

A fekete korsó tudja. ragadj rúdra. gazda. Hogy az egér elhordozza. ** A III–IV. Szëgén embër azt gondolja.Vendégküldõ 114. Hova lëtt a mérce búza. 2. dallamsorra 274 . Hova lëtt a mérce búza. **A fekete korsó tudja. * Uccu.

Közölve: MNT III/A: 911. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (51). (Kovács Júlia) 275 .. Hertelendyfalva. Kiss L. Ömböli Mártonné Kis Mária (70).. (Ömböliné és Kemény L.Hertelendyfalva. A vendégküldõ menettáncon kívül párosban csárdást is járnak rá. 912. 1960. 1940. Kovács Júlia (80). csoport. Király E. A 8 szótagos dudanóták egy jellemzõ. palóc). Hangzó: 12. Kemény Lajos (46). (székely. 1966. 147... 4+2+2 sortagolódású fajtája.) Dallamtípus: Járdányi I.

Dudanóta. Hangzó: 11. (székely). Dallamtípus: Járdányi I. 222. Kiss L. sorai 4+2+2 szótagra tagolódnak. Variáns: 15. Nagy Márton (73). 276 .. Hertelendyfalva.115. 1966.

. elindulnál! Uccu. igyunk ëgyet. (Ömböliné) Variáns: 15. kapjál rúdra! A vendégët indítsd útra! 3. Közölve: MNT III/A: 920. 1940. Eddig. Hova lëtt a mérce búza! Hertelendyfalva. Elesëtt a tyúk a jégën. Szëgén embër azt gondója. Hogy az egér elhordozza. – Komámasszony. Ha tetszenék. Maj’ fëlkel a jövõ hétën! Vakon mënyën a kuptorba. Hova lëtt a mérce búza! 5. jól mulattál. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (51). Ömböli Mártonné Kis Mária (70). Dallamtípus: Járdányi I. 277 . A fekete korsó tudja.115. – Hallod-ë. 222. Sülve mënyën az asztalra. Kovács Júlia (54). Kiss L. Amíg mëg nem jõ az öreg! Nátán mëgvëszi a búzát. a 1. gazda. Csak kënd vigye a tarisnyát! 4. vendég. 2. te vén kocsorba: Hova lëtt a mérce búza? A fekete korsó tudja. (székely).

b.. A vendégnek szëme vóna. a. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Megdöglött a bíró lova. 116.116. 159j. Dallama duda „aprája”.. 2. Szépen ballagjunk el! Ürög. 159j.. 160. 159. hasonló. c... 1964. (Duda-aprája motívum és rokonai a kötetben: 90. indújunk. a.) Dallamvariáns: 87.. 278 . 160. 173.. 174. 160. b. Szûcs Ferenc (66). és 226.motivika. Király E. Mán ezúta otthun vóna! Így hát. 160. 156. refrénje rokon..

legel a juhom. de aranyos! Ez a piros hajnal gyönge. 279 . hazafelé megyünk most. Mér’ nem is termettem búzának? Aratáskor lekaszálnának! Ellenére vagyok (a) babám anyjának. a Haza. Ez a piros hajnal. 1. aranyos. Jaj. Mer’ a piros hajnal hasad most. Mezõ közepébe legel az ürge. Alacsony a babám. jaj. Ez a piros hajnal hasad most. Zöld erdõben legel. de csinos! Este csókollak mëg. Barna lány a kedves galambom. de huncut a legény szíve! 3. de nem most! 2. de szépen esik az esõ! Esõ után zöldül a mezõ. Azért nem kellek a fiának. Jaj.117.

Vlasity Károlyné Zélity Klára (37.–Bodor G. Szerelmi dal. Szarvas Piroska (13). Dallamtípus: Járdányi II... 1966. 46. Mohol. 1974. 89. Király E. 1965. Mohol. 1978. 280 . (alföldi). 1972.. Király E.. Bácsgyulafalva. elsõ versszaka miatt Magyarszentmihályon vendégküldõként is éneklik. Burány B. asszonyok tamburazenekarral. Mészáros Józsefné Dobre Etelka (38). Bodor A.Magyarszentmihály. 50).. Bodor A. 1972.

Bodor A. zenekar: Csúszó József (54) hegedû. Magyarszentmihály. Tóth Ferenc (52) klarinét. Tóth Mátyás (50) hegedûprím.. cintányér. Szarapka Mihály (52) szárnykürt. Nagy Lajos (57) trombita.Vendégkikísérõ. Kocsis József (38) tamburabõgõ. Miller József (65) trombon. Tóth Ferenc (40) bõgõ. Tóth Sándor (27) gitárkontra. 2000. Fejes Zoltán (42) dob. 281 . 2001. Kanalas József (49) prímtambura. Torontáloroszi. Pálinkás Ferenc (66) trombita. Lajos József (37) kontra. Versec. zenekar: Balogh László (50) hegedûprím. Tóth Nándor (58) helikon. rezesbanda: Gulyás István (55) szaxofon. Mészáros Zoltán (39) basszusprím. Bugyi László (39) basszusprím. Szabó Ferenc (53) tökcitera. Madarász Ferenc (64) trombon. mars 118.

vitézek) Thaly Kálmán Szabadságharc hajnala címû kötetébõl csak késõbb. A szöveg nélküli trió rész éppen ezért nem is vert mélyebb gyökereket a néphagyományban. Szövegét (Fel.Egressy Béni Klapka-indulójának közkeletû változata (Tari: 140. de csak 1849-ben vált népszerûvé. de más zenekarok elõadásából ki is maradhat. Egressy az indulót még a szabadságharc elõtt szerezte. 282 . 1861-ben igazították az induló fõdallamához. fel. verseci példánkban elhangzik ugyan.). Itteni.

Mert elvágom kantárszárod! * A III–IV.2.) 119. EGYÉB LAKODALMI DALOK (119–146. Ne kösd hëzza a lovadot. 1. dallamsorra 283 . Én ültettem a rózsafát. Mert elvágom kantárszárod! *Ne kösd hëzzá a lovadot. Más kötte hëzza ja lovát.

századi gyûjteményekben kétszer is felbukkan. Dallamtípus: MNT VI: 12. Közölve MNT VI: 489..Hertelendyfalva. szövegei leggyakrabban lakodalmasok. Funkcióját nem ismerjük. Román és rokon népi (mari) variánsait tartják számon. típus. de a bukovinaiaknál is elterjedt. Kiss L. A 19. Ereszkedõ kvintváltó dallam. Hangzó: 1. 1966. Kovács Júlia (80). 284 . fõleg a Székelyföldre jellemzõ.

Dallamtípus: MNT IX: 74. *De jëgy legén leszakajtott. kvintváltó dallam. 2.120. Sándoregyháza. Ennek is vannak mind román. Szövege szerint lakodalmas. Édësanyám rózsafája. * A III–IV.. Kiss L. esetleg keserves. dallamsorra 285 . 1969. Én voltam a legszëbb ága. Az al-dunai székelyek is ismerik. De jëgy legén leszakajtott. Karjaji közt elhërvasztott. mind rokon népi (csuvas) változatai. Karjaji közt elhërvasztott. Hangzó: 3. Vámos Józsefné Basa Viktória (48). A székelyektõl van róla legtöbb adatunk. típus. Ötfokú.

Karjaji közt elhervasztott. Édesanyám édes teje. Kútágasra szállott a sas. Néha-néha panaszos is! 5. Náladnál szöbb gyöngyvirág is! 286 . në csalogass! Csalogatott engëm más is. në csalogass! Engëm. 2. De jëgy legén leszakajtott. Keserû a más kenyere! Keserû is. Én voltam a legszebb ága! De egy huncut leszakajtott. Csak egy bitang elcsábított. savanyú is. Tíz körme közt elhervasztott! 3.121. Két karja közt elhervasztott. Engëm. Édesanyám rózsafája Engem nyílott utojjára. babám. Ëszöm az istenöd anyját. Bár sohase tettem volna! Maradtam volna bimbóban! * hajlottam 4. Në pírongass. Kihajlottam az utcára. Száraz gémkútra szállt a sas. 2. a Édesanyám rózsafája. mint az kutyát! Pirongathat ëngöm más is. Náladnál szëbb virágszál is! 6. A legények bosszújára. rózsám.

. (Balogné) Variáns: 57. Több rokon népi (cseremisz-csuvas) párhuzama is ismert. 124. 1972. Krekuska György (49) Király E. 164. Legelterjedtebb régi stílusú dallamunk. vsz. 1942. 1960. összesen 19 db). Hangzó: 4.és betyárdalként ismert (VMND II: 182. Horgos. vsz..). Az 1–4.. Dallamtípus: MNT VIII: 54.Bajmok. Kiss L. és változatai. Balog Dezsõné Szilák Margit (48). Kiss L. Ez a legjellemzõbb alföldi típusunk. Volly I. (Balogné 1–2. Leginkább pásztor. Cérna Máté (60).. Farkas Mihály (52. (Egyéb lírai versekkel l. Királyhalom.) 287 . temérdek változatát tartjuk számon. Bajmok. Ezúttal lírai szövegekkel szerepel. Gyurák Lukácsné Kis Teréz (75). lehet lakodalmas is. 53). 1972. Közölve MNT VIII: 388. 1963. típus. még VMND I: 105. Bognár Jánosné Földi Erzsébet (60).. 1959.

Dallamtípus: Kerényi: 27. 1941..122. 288 . Egyetlen versszakkal énekelte mindkét énekes. Hertelendyfalva. emlékeztet. Kiss L.. Kórógyi Mártonné Varga Mária (68). Illés Ambrusné Buta Mária (50).

Néha.123. néha panaszos is! Mohol. 1979. 289 . Keserû ja más kenyere! Keserû is. Az új stílus régies rétegébõl való kis szótagszámú dallam. (általános). az egyházi népénekekkel is kapcsolatban áll (SzDV 8. Édesanyám édes teje. A dallam katonadalszövegekkel általánosan ismert (VMND I: 61. Vlasity Károlyné Zélity Klára (51).).). 2. 31. savanyú is. Dallamtípus: Járdányi II. Burány B. sz..

Édesanyám édes teje. Két karja közt elhervasztott. Néha. 290 . Esik elõttem az esõ. Kezit-lábát mögcsókolnám! 3.124. savanyú is. Keserû jis. Édesanyám sok szép szava. Karjai közt elhervasztott. Kire nem hajlottam soha! Ráhajlanék. Kesere ja más kenyere. 4. de már késõ. De jegy bëtyár leszakajtott. 1. Kire nem hallgattam soha! De bezzeg má mögfogadnám. 1. Édesanyám rózsafája Engem nyílott utójára. néha panaszos is. a Édösanyám sok szép szava.

. Az új stílus régebbi rétegébe tartozó dallam. Betyár. 200. lap).. Zombori Jánosné Bazsó Rebeka (52).Hódegyháza. Dallamtípus: Járdányi II. Bodor A.) 291 .. (Hódegyháza. 187. HANGZÓ: 34.. mind dúr sorokkal jelentkezik. Szaján.). (általános). 86–88.. Mind moll-. 90.és új balladákkal fordul elõ legtöbbször (VMND II: 75. Jaksa József. 1981: 340–341.. századi AA5BA formájú népies mûdalból alakult AA5A5A formájú népdallá (Vargyas. 1996. 1962. 76. Szemerédi József. 199.. 2–4. 19. Pozsár Sándor. Huszár Károly.–Palatinus I. vsz. Kerepesi György. Bicók János.. Király E. 48.

2. Bárcsak ne is nyitott vóna! Szëbb a bimbó. Csak még ëgyszër mëgláthatnám! Kezét-lábát mëgcsókolnám! 3. Kit fogadtam. Szëdtem róla. kit nem soha! De most bëzzëg mëgfogadnám. Tótországon. Ingëm nyitott utojjára. Szilva termik a zõd ágon.125. 292 . Édësanyám rózsafája. mint a rózsa! 4. Ëdësanyám sok szép szava. Szilva terëm abb’ az ágba. Azét terëm szilva jágba. Tótországba Túl a vizën. A szerelëm mégsem bánja! Búra teremtëtt az Isten. Túl a vizën. de nem ëttem.

(az 1–6. Elõadója 1918-ban tanulta Vajdahunyadon. vsz. 8. Bánatot õrölnek azon. Met az ënyim bubánat vót! Kiss L.. Mindig szeressük az ijent! Adjon Isten mindënnek jót. A 7–8. vsz.-ot borozás közben szokták dalolni. Közölve: MNT VI: 583. vsz. Adjon Isten mindig ijent.) Dallamtípus: MNT VI: 13. Az erdélyi dialektusra jellemzõ heteroritmikus. az MNT VIból mellékelt néhány népszerû andrásfalvi szöveg). s lejáratom. (a 7–8. 1941. A bukovinaiak is kedvelik. Illés Ambrusné Buta Mária (50). Háromélû fekete nád. s Ki az urát nem szereti. 293 . Túl a vizën van ëgy malom. 7. Meszes buzát fõzzön neki! Adja oda vacsorára.5. Nékëm is van ëgy bánatom. Tagadd mëg értem az anyád! Ojan igaz lëszëk hëzzád. Nem lësz gondja az urára! Hertelendyfalva. heteropodikus giusto 8 szótagos dallam. s Odaviszëm. Mint a te jó édësanyád! 6. típus. Az al-dunaiaktól csak egyetlen adatot gyûjtött Kiss L.

Nem folyik az többé vissza..). Ha sajnálja. Hagy ugassák ki magukat! Burány B. Különféle szövegekkel ismerik (VMND I: 76.. Irigyejim sokan vannak.. 128. pódiáiban pontosan megegyezik az elõzõ bukovinai dallammal. de utótagja már mûdalos fordulatokat öltött magára.126. Rajtam van a babám csókja. Közép-Bácskából került elõ. mint ez a változat is. Ritmusában. 1973. 3. Lefele folyik a Tisza.. Egyike legnépszerûbb régi stílusú dallamainknak. A szokványostól eltérõ kis terc fõzárlattal. vegye vissza! Bácsfeketehegy. Variáns: 127. (általános). 127. A dallam általában az alaphangra megy a fõzárlatban. VMND II: 166. Mint a kutyák. Népszerûségébõl adódóan lakodalmas vonatkozású szövegeket is énekelnek rá. 2. Dallamtípus: Járdányi I. úgy ugatnak! Adok nekik víg napokat. 294 . Varga Istvánné Orvos Kis Zsófia (42). 167.

ha jelvëszëd. Hagy ugassák ki magukat! 3. ha lësz a feleségëd! 4. Mély a Tiszának a széle. 2. Átal akar rajta menni. Ház tetejin gólyafészëk. 295 . Piros alma telelõre. De még mélyebb a közepe. Mint a kutyák. Maj’. úgy ugatnak! Adok nekik víg napokat. A legénynek sosë hiszëk! Mer’ a legény lëjánycsaló. Në szeresd a lányt elõre! Akkor szeresd. Mind akasztófára való! 5. Irígyejim sokan vannak.127. Barna legény kerülgeti.

Mer’ az urát nem szereti! 11..). Soha meg nem házasodol! Gyenge vagy még a házasságra. 13. Makkai Bálintné Péter Erzsébet (65). Énrám. 296 . 18.. Dallamtípus: Járdányi I. Királyhalom. Az elõzõ dal közkeletûbb változata alaphangú fõzárlattal. Három a bölcsõbe játszik. ne hajladozz. micsinátok? Ilyen késõn vacsoráltok? Lám. Rábé.–Szöllõsyné. 1975. sz. Hogy ily késõn vacsoráltok? Már minálunk lëfeküdtek. én ëgyet elolvastam. Kilenc (a) földön furulyázik. l. vsz. Bodor A. minálunk lenyugodtak. micsináltok? – Hát tik. És aki azt elolvassa. Sziveri Mária (74). 1966.–Burány B. Doroszló. Horgos. ha jütik is. Kiss L. 1906. – Lányok. a – Ugye. Rózsa.. lányok. ne várakozz! 7. ha énrám várakozol. párosítók motívumaiban is szerepel (aranybárány-motívum. 1996. Korány meghalt (a) feleségem. csoport. babám. csoport. Csak a magyar legényöknek! Mer’ a legény aranybárány.–Bodor A. 127. Arany betû van a vállán. Fiatalon házasodtam. Piros rózsát szakajtani. Baricsek János (86). Már minálunk lefeküdtek. (általános).–Palatinus I. Szabadka. Törköly Imréné Sziráki Veronika (88). – Nem is vetünk mindönkinek. Nékem lámpást sem gyújtottak! Nekëm ágyat sëm vetëttek! 12.. Csóka. 1997. 128. Mert. Variáns: 126. A 12–13. megérdemli. Szaján. Varga A. Itt még ágyat së vetëttek! 11. Bartók B.. csak A szállási legényeknek! Mer’ a legén aranbárán. lányok. Szaniszló Matild (18). Hat a kocsmába kártyázik.6. 1993. Húsz gyereket hagyott nékem.. Átal akar rajta menni.. a – Nem is gyújtunk mindenkinek. Barsi T. 1972. 10.. lányok. Bodor A. Szeretõnek választottam. Király E. Hajdújárás. Aran garádicson sétál. rózsa. Ütik a barna menyecskét. 1969. Szeretõnek választhassa! Lám. – Tik is. lányok. Nyomban megcsaládosodtam. Erõs Sándor (60). Sej. micsinátok. 9. micsináltok. 12. Kónya S. Kettõ a karomon alszik. Nem illik a csók a szádra! 8. Fejik a fekete kecskét.

– Nem is vetnek mindënkinek. mit csináltok. lányok. – Tik is. lányok. Csak a csángólegényëknek! Csángólegény aranybárány. Tótországon. Szakasztottam. lányok. Andrásfalvi magas torony. Itt még ágyot sem vetëttek! 4. Itt még ágyat sëm vetëttek! 5. Búra teremtëtt az Isten. de nem ëttem. micsinátok? Hogy íly késõn vacsoráltok? Ilyen késõn vacsoráztok? Már minálunk lëfeküdtek. Belejakadt az ostorom. Piros orcád mëgcsókolom! 3. Szilva terëm a zöld ágon. Hogy oly késõn vacsoráltok? Már minálunk lefeküdtek. – Lányok. kedves angyalom. Arany betû van a vállán! 297 . Túll a vizën. 4. 2.128. micsinátok. a – Hát tik. Akaszd ki.

A rózsája neve rajta. Aranybetû van a vállán! 6. 1941. 18. 7. Király E. 127. Variáns: 126. A rózsája neve rajta. vsz. Bajmok. 1939. a – Nem is vetünk mindëggyiknek. sz. akinek akarok. Illés Ambrusné Buta Mária (50). Csak a magyar legényëknek! Csak a bérëslegényëknek! Mert a magyar legény aranybárány. Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). 298 . Kemény Lajos (42).. Az elõzõ dal változata. 1959. Hertelendyfalva. Dallamtípus: Járdányi I.. 1959. Aki aztat elolvassa. Mer a bérës aranybárány. Kiss L. Aki aztat elolvassa. Mégis egészbe maradok! Gombos.. Farkas Mihály (52). Túl a Tiszán..5. Kiss L. Kollár István (70). a Bánátba Jó természet van a jánba. Maga mondja a legínnek: – Csinájon ken’ föl ëngëmet! 8.. Görögdinnye farú vagyok! Adok. (általános). Borús S. Az 5–6. párosítók motívumaiban is szerepel (aranybárány-motívum. 127. Édësanyám lánya vagyok. l.). Bajsa.

Édësãnyâm rózsãfâjã. Én vãgyok ã legszëb âgã! Én vãgyok ã legszëb âgã! Ãz ãrãnyos Mãriskâjã. Kit nem öntözgetnek soha. Keserí jã mâs kënyere! Keserí jis. Édësãnyâm rózsãfâjã. 2. Édesanyám rózsafája. Én vãgyok ã legszëb âgã! De jëgy bëtyâr lëszãkãjtot. A legények bosszújára. Én vãgyok ã legszëb âgã! Bâr sohãsë nyílott vóna! Szëb ã bimbó. Én voltam a legszebb ága! Kihajlottam az uccára. Két kãrjã kët elhërvãsztot! 5. sãvãnyú jis. mint ã rózsã! 6.129. Édësãnyâm rózsãfâjã. De egy legény leszakajtott. Jãj. mint a rózsa. Elhervadtam. Édësãnyâm édës teje. 4. de nãgyon pãnãszos is! 299 . 7. Kalapjánál elhervasztott. Ëngëm nyílot utójjârã. 3.

asszonyok.. Én is unokája vagyok.. De csãk ãkkor. Bodor A. Ãnnãk ãdok. jónãk lâtszik. Mëgvãn nékëm ã jó rëggel! 10. vëgye vissza! 17. igazítsd mëg.–Silling I.–Silling I. Mënyecskének nem jó lënni. Kiss L. 1982. 1972. Kevi. Esik esé. Silling I. jól ësszever. de mély a Duna széle! De még mélyebb a közepe! Barna legény kerülgeti.. 1978. 20. Buják Jánosné Bényei Ágnes (66). Péterréve. Hajdújárás. hogy férhémëntem. A legényért maj’ meghalok! 15. 300 . Nem jó áll a fejem ajja. vegyes csoport. Mikor mãgãdévâ tëszëd! 12. Bazsarózsát szakajtani.–Németh I. 1995. Gyere. babám. Bodor A. Mohol.. Silling I.–Szöllõsy V. vëgye vissza! Ha sajnája. Nem folyik az többé vissza! Rajtam van a babám csókja.. hogy én bánom.. 2000. 65) és Buják Verona (52). 1997. Cseresnyefã ãlâd âlok! Cseresnyefã hãjlik rëjâm. 1972. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (62. Nem magad vagy a világon! 19. Gërëgdinnye fãrú vãgyok! Ãnnãk ãdok. Mert keveset ãdnãk ënni Jãj. Öregapám nagy beteg vót. Most vagyok szeretõ nélkül.–Tripolsky G. mikor ãlszik! Rëggel fëlkel. Silling I. Mëgbântãm. Édësãnyâm lânyã vãgyok.. Visszaadom csókjaidat. Nagyfejû Istvánné Balog Erzsébet (61). 1997. 1996.. Átal akar rajta menni. de keves rântotleves! Mënyecskének de keserves! 9.. 74). aki hãrãgszik râm! 14. 50). Bazsarózsa levél nélkül. Bodor A.–Németh I. Ha sajnája. Lëfelé folyik a Tisza. minek adta? Nem vagyok én rászorúva! Visszaadom páros csókjaidat. Bácskertes. ãkinek ãkãrok. 1995. Jaj. 2000. Piros ãlmã telelére. Bodor A. Átal akar rajta menni.. 1969. Bodor A. Péter Pálné Szurap Ilona (81). Mer’ az mindig szerelmes vót. Bolond. Bácskertes. Në szeresd ã lânyt elére! Ãkkor szeresd. Mé kifúrtã ã lukãmãt? 11. hã elvëszëd. Mégis egészbe mãrãdok! 13. Ha sajnája. Bácskertes. Körül borult az ég ajja.–Bodor G. Féketémet fédbe vertem! El is hãgyom ã urãmãt. Bodor A. Hogy a szívem gyógyújjon mëg! 16. kinek én ãkãrok.. Vlasity Károlyné Zélity Klára (37. Szilágyi. Jó ã urãm. Bácskertes. Burány B.8. Felejtsd el a szavaimat! 18. V. Azt gondolod. Király E. Bodor A.. asszonyok. Hogy tetõled el köll válnom? Én elõttem csak ëgy álom. de nem âzok.. 1965. Fontányi Jánosné Kis Mária (70.

Az elõzõ dallamokkal megegyezõen (126–128. Variáns: 130. ezt számtalan hozzákapcsolódó versszaka és elterjedtsége is igazolja. de kupolás vonalvezetésében az új stílusú dalokra emlékeztet.) ez is nyolc szótagos sorokból álló heteroritmikus. 301 . Népszerûsége miatt lakodalmas jellegû szövegeket is énekelnek rá. Dallamtípus: Járdányi I. 199. sz. (általános).Legközismertebb dallamunk. Még nem visszatérõ szerkezet. melyek kivételesen még ma is kedveltek. heterometrikus strófaszerkezet. bár amazoktól eltérõ képlettel. Egyike azoknak a nem új stílusú daloknak. Gyakran a hozzájuk társuló szövegállomány is közös.

2. Édësanyám mondta nékëm. De én õrá nem hallgattam. Én vagyok a legszebb lánya. de Kihajlottam az uccára. Titkos szeretõt tartottam. Szëgénlegén bosszújára. a Édesanyám rózsafája. 1.130. 302 . Minek a szeretõ nékëm? De én arra nem hallgattam. Titkon szeretõt tartottam.

Néha-néha panaszos is. Rajtam van a babám csókja. a Lëfelé folyik a Tisza. Nincsen. vëgye vissza! Ha sajnálja. Visszaadom páros csókjaidat. Most jó volna csak ëgy vak is! Nem bëcsûtem az ötöt. Elbúcsúztam úgy szegénytõl. 12. Ráhallgatnék. hatot. dallamsorra 303 . Nem jól áll a fejem alja. Ha sajnálja. Azt az Isten úgy áldja mëg! 4. Kishëgyësi kertëk alatt De sok gyalogutak vannak! Ëgyet az én rózsám csinát. Beleakadt az ustorom. A babámtól elbúcsúztam. mint a répát. hat is. a Édësanyám édës teje. az Összekúszálott hajárú! * A hetényi ** A III–IV. Édësanyám sok szép szava. Gyere. vëgye vissza! 6. Resze’je lë. Hogy szeretõm sohasëm lësz? Maj’ lësz nékëm hetvenhárom! Nem magad vagy a világon! 9. mint a tormát! 16. igazítsd mëg! Fáj a szívem. savanyú jis. de már késõ. Mëgüzenëm a fenének. Szivárványos az ég alja. a Babájától elbúcsúzik. Babájától elbúcsúzik. Kire nem hallgattam soha! Ráhajlanék. Ki a szívem gyógyítgassa. Mint az elmútt esztendõtõl. Elfelejtëm szavaidat! Felejtsd el a szavaimat! 7. Ha már ëccër mëgölellek? Háromszázszor is mëgölellek. Jön a rózsám a kocsmábú. Ëgye mëg a szeretõmet! Në úgy ëgye. Édësanyám édës teje. 13. të gyógyítsd mëg! 10. Szabadkai kettõs torony. Volt szeretõm öt is. Én is abból vizet ittam.3. Amikor énhozzám eljárt. mindig így lësz. Mégsëm igazán szeretlek! 8. Mëgüsmerëm a járásárú. Ha sajnálja. Esik esõ a Dunárú. minek adta? Visszaadom a csókjaidat. Mëgbëcsülnék most ëgy vakot! 15. Lëfelé folyik a Tisza. Azt gondolod. Aki abból vizet iszik. Nem folyik az többé vissza. rózsám. a Fekete göndör hajárú! **Mëgüsmerëm a járásárú. hogy szeretlek. Keserû a más kënyere! Ki nem hiszi. aki kiakasztya. Azt gondolod. 5. Keserû ja más kënyere! Keserû jis. 12. de már késõ. 11. 14. Kishëgyësi* kertëk alatt Folyik a szerelëmpatak. Esik elõttem az esõ! 4. Nem folyik az többé vissza! Aki abból vizet iszik. próbálja mëg.

Öreglegény vagyok már én! Csak az az ëgy reménységëm: Fiatal a feleségëm. 1972. Hogy a fia rámmaranna! 18. Likes-lukas a feneke. Mëgélëk a babám nélkül! 24. Losonc Józsefné Oláh Irma (72) és Mészáros Sándorné Losonc Emília (67). 1971. Variáns: 129. 1990. Tíz a mezõn furulyázik. Házasodj mëg. Kalmárné Szarvas Gizella (74).. Három a bõcsõbe nyugszik. 23.17. de lecsaládosodtam! Hûtlen lett a feleségem. Bodor G. Nem tom. Felsõhegy.. Varga A. bár mëghalna. Csomor Istvánné Sziveri Etel (67). Király E. Holnapután komámasszony! 20. Burány B. Jaj. Kukorica. Horgos. Öregasszon nem jó zsáknak. Hat a kocsmába kártyázik. Së abrakostarisznyának. Zenta. de korán házasodtam! Korán lecsaládosodtam! Jaj. Kiss L. Anná az Isten. Kettõ a karomon alszik. 304 . 1972. Katonaszövegei sem ritkák. Nem ëttem én ma ëgyebet.. György Imre (64).. Randovics Jánosné Vida Mária (30). Bicskei Mihályné Balázs Ida (45. retëk. 1977. Öt a kocsmába kártyázik.. 1996. kinek én akarok. Sok családot hagyott nékem. ha mëg akarsz. Édësanyám lánya vagyok. 1992. Kihullik a zab belõle. Tripolsky G. Édesanyám lánya vagyok.. ha el akarsz! Lësz feleségëd olyan csalfa. Barna legény meglékelte. Annak adok. Potok István (69). Végy el ëngëm. Magyarkanizsa. Hetény-Tamásfalva... Görögdinnye farú vagyok. ki babája vagyok? Annak a babája vagyok. 1960. 25. Ki az este csókot adott. Retëk.–Tripolsky G. Három a bölcsõbe jalszik. Azt is csak úgy kanál nélkül. Húsz gyereket hagyott nékem. Oromhegyes. Bodor G. Szabó Józsefné Fejõs Verona (70). holnap asszony. 21. retëk haja. lisztës málé. 1942. Völgyes. Nagy György Istvánné Szollár Viktória (61). Bodor A. (általános). Ez a kislány görögdinnye. Csak ëgy köcsög aludtejet. Horvát Józsefné Lisicki Julianna (72). 1971..–Németh I. Hogy a világ azt hasznája! 19. Az elõzõ dal variánsa. Völgyes. Beteg a szeretõm anyja. Maj’ mënyasszony lëszëk már én! Ma mënyasszony. Kezes-lábas gyütt ki rajta! 27. Mégis egészbe maradok! 26. Kettõ a karomon játszik. 199. hegedûs. Kukorica. Bodor A. 22. Dallamtípus: Járdányi I. lisztës málé. Négy a földön furulyázik. Olyan léket vágott rajta. 64).

1969. Dallamtípus: Járdányi II.. 3. Kire nem hallgattam soha! Ráhallgattam ëgy lacibëtyáréra. (Királyhalom) 305 .. 6. Az új stílus régies rétegébõl való. akinek akarok. Nem az édësanyáméra. Zenta. Csókot adok. kis szótagszámú népszerû dallam. Kiss L. Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (61). – Én má csókot nem adhatok. Hangzó: 32. kinek én akarok. (általános). 2.131. Sánta Mátyásné Badár Amália (69). Bodor G. Mert nem a te babád vagyok! Csókot adok. Édësanyám sok szép szava. Kinek a babájja vagyok! Királyhalom. 1971.

306 . Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70).131. vëgye vissza! Bácsgyulafalva. de minek adta? Nem vagyok én rászorúva! Bodor A. Lëfelé folyik a Tisza. Ha sajnája. sej. 1972. Én nem kértem. Rajtam van a kisangyalom csókja. Nem folyik az többet vissza. minek adta? Nem vagyok én rászorúva! Én nem kértem. a 1. 2..

Nem ã të szeretéd vãgyok! Ãnnãk ãdok. në mënj ã’rã. szivem Janikâjã. 2. 307 . Job út van e’re. kinek én ãkãrok. Fontányi Jánosné Kis Mária (74). E’re gyere. Kinek ã bãbâjã vãgyok! Bodor A..–Silling I. De jén nékëd nem ãdhãtok. mind ãrâ. b 1. E’re gyere. 2000.–Németh I.131. Ãdj ëgy csókot utoljârã! Bácskertes.

Erre gyere szívemnek a párja. 308 .131. citerán. Adj egy csókot utójára! 1. kinek én akarok. Kollár István (71). Bodor G. Király E. Mer’ én más babája vagyok! Mert nem a galambod vagyok. 44. Nem folyik az többé vissza. 2.. – Már én csókot nem adhatok. Nem folyik az soha vissza. Lefelé folyik a Tisza. 1964.. Mohol. Annak adok. Vlasity Károlyné Zélity Klára (37. 1979. 51). Ürög. Kinek a babája vagyok! Bégel A. Király E. 1965.. c 1. – Én már csókot nem adhatok. Ha sajnálja. a Lefelé folyik a Tisza. Páros csókot csakis annak adok. Rajtam van egy lacibetyár csókja.. Burány B. Viszmeg Mihály (60). adja vissza! Bajsa. 1960.. 1972.

132. Kislány. de Vigyázz. 309 . Édesanyám levelet szëd alatta. kislány. Sírhatsz.–Tripolsky G. sirathatsz már nagyon engemet! Férhez adtál. onnat soha föl nem vëhetëd! 3.. Házunk elõtt nagy levelû dijófa. Édësanyám (a) szõke lányát sirassa. 1990. hogy kinek! 4. 2. de nem tudod. mëghalok én nem soká! Oromhegyes. jól mëggondold a dógot: Hová tëszëd (a) lánykori boldogságod? A hëgyësi gyöngyvirágos oltár elébe. Bodor A. Házunk elõtt van ëgy magos epërfa. anyám.–Németh I. Bicskei Mihályné Balázs Ida (64). anyám. majd jó lësz az én fejem alá! Érzi szívem. Szëdjed.

Katonadalként ismertebb. és 936.). 310 . Ezzel a szöveggel egyetlen adat. 1–2. Hangulatilag lehet menyasszonybúcsúzó is. 301..A felvirágozáskor énekelt horgosi szöveggel közeli rokon (l. palóc és alföldi. Dallamtípus: Járdányi II. (Szöveghasonlóság: MNT III/A: 79–81. 121. mezõségi. de hogy mikor éneklik. menetdalok és menyaszszonybúcsúzók között. új stílusú dallam. lap a lánybúcsúk. versszaka menetdalként fordul elõ. nem tudta. nyugat-dunántúli).) Plagális mixolid hangnemû. (székely. 20. hogy „lakodalmas”. Énekese helybenhagyta. sz.

Ez a kislány. esetleg menyasszony-öltöztetõ is. Úgysem töszlek többet már a fejemre! 4. nem engem! 2. Szenes Viktória (16). Lehet menyasszonybúcsúzó vagy menetdal. mikor ül a kocsira. szintén új stílusú dallamon. anyám. Elcseréte kontyér a pántlikáját. a alatt mondottakat.) 311 . Mikor megyen más idegeny faluba. Mögájj. Sír az anyám. jaj. a 1. Férhez adtál.. koszorúnak levele. Az aljára négyes fodrot rakatott. kislány. 1962. vsz. nem engem! Téged szeret az a legény. a bukovinai székelyeknél a siratóesten. ha kiáll a kapuba. mögbánod te ezöket! Visszasírod (a) lánykori életödet! 3.) Mûdallamon énekelték. mikor anyjától válik! Köznapjai de szomorúra válik! 5. mikor lányát nem lássa? Sírhatsz. Az elõbbi dal rokona. Hogyne sírna. Rakasd. azaz a leánybúcsún fordul elõ. (Lásd a 133. Hogyne sírna. kislán. sirathatsz már engemet. (A 3. borúj. Ez a kislány megunta a lányságát.132. de nagyon szomorú! Fején van a menyasszonyi koszorú. Sír a kislány. Király E. de nem tudod. hogy kihez! Hódegyháza. Ez a kislány fehér ruhát varratott. Borúj. téged illet.

Ha kimegyek az erdõbe sétálni. Három csillag van az égön egy sorba. 312 . Hozott néköm oly szomorú levelet. Fönt az égön három csillag egy sorba. Az zárja be a szívemet örökre! Az zárja be bús szívemet örökre. Kimöntem én az erdõbe sétálni. Három közül egy az igaz. a szõke. ki vígasztal engömet? 3. Ha te jelmész.133. 2. Három szeretõm van néköm egyforma. Egy kis madár utánam gyütt vigyázni.

Mert nem hagyják ölelni a babámat. Kelj föl. Beteg a szeretõm. Bodor A. mëghagyom a rózsámnak: Hétköznap në sirasson. csak vasárnap. Szaján. Bajsa. kedves kisangyalom. Korponai Mihályné Holló Erzsébet (48). Új stílusú dal. ha lëhet. Kali Margit (61). Fehér slingölt dunnával takaródzik. A szívemet a bánat gyötri nagyon! A szívemet a bánat nyomja nagyon! A szívemën nagyon súlyos a bánat.. Lõrinc János (82). A hajlítások csak fokozzák a szöveg érzelmes jellegét. Gyakran igen stílusos elõadásban. Bégel A. 1959. Mer’ vasárnap ráér oda kigyünni. kisangyalom. Mer nem szabad szeretni a babámat. Csóka. nem bírok! – Nem kelëk föl. Katonaszövegeket is énekelnek rá. 1972. mer’ nagyon beteg vagyok. Palatinus I. vaságyba fekszik. vidékünkön már ritkaságszámba menõ hajlításokkal szólal meg a dal. 313 . Lõrinc Jánosné Szûcs Anna (77). Mind a két karommal átalölellek! 5. Az én babám betegágyába fekszik. Bácsgyulafalva..4. 1952. Burány B. Rózsaszínû dunnával takaródzik. – Fölkelnék én. 1997. melynek közelebbi változatát nem ismerjük.. Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70). A szívemën olyan súlyos a bánat. 6. Ha mëghalok.. csoport. Könnyeivel a síromat öntözni.

hogy férjhez kényszerített lányról írt ponyva folklorizálódott változatáról van szó. 1952. Pl. 1962. hogy kihez! 2. sz.. 79. Ponyvára utal mûdalos dallama is. a). mikor ül a kocsira kezdetû versszak (132. édesanyám. de nem tudod. Ez a kislány. Király E. édösanyám. mögbánod te ezöket! Fölvönnéd a régi viseletödet. Visszavönnéd lánykori életödet! Csóka.. Sír a kislány. ha fölül a kocsira. a Házunk elõtt van egy magos diófa. Tóth Etel (45). és amit a vásári ponyvaárusok is széltében-hosszában terjesztettek különbözõ újés ponyvaballadákkal. Nem lehetetlen. Mögállj. és 133. 2. Korponai Mihályné Holló Erzsébet (48). Erre szoktuk hallani leginkább a Cséplõgépbe esett lány balladáját. amivel leginkább éneklik. 78. engemet! Férhez adtál. a Sír a kislány. vsz. Törtei Istvánné Barlog Anna (50). de nem tudod. engömet: Férhöz adtál. 133.).133. jaj. a 1. 132. 4. A vers hangulatának „balladás” az íze. a sz. sz. Ez a kislány mögunta a lányságát.. Burány B. Szép életit soha föl nem tanája.) 314 . mögbánod te ezöket. Elcseréte kontyé a pántlikáját. Mögállj. kislány. Mikor viszik más idegön faluba. a alatt mondottakat is. de nagyon szomorú! Fejin van a mönyasszonyi koszorú.) megfogalmazása elég ügyetlen. a ponyvaballadák jó részét (a kötetben l. A Már mikor én tizennyolc éves voltam szövegkezdettel is ismert dallamról van szó (Kerényi-függelék. Édesanyám sírva sétál alatta. Hogyne sírna! Édösanyját elhagyja. Sirathatsz mán. (Lásd még a 132. azonos címszó és Típuskatalógus IV. Hódegyháza. Házunk elõtt magosra nõtt a nyárfa. 3. és 132. hogy kinek! 1. Édösanyám barna lányát siratja.. 180. a. kislány. melynek idegensége plagális terjedelmében. hármashangzat-felbontásra épült dallammenetében és sorainak tercviszonyában nyilvánul meg. Sirathatsz már. 4. 20. c.

315 .134.

Közepébe fehér galamb leszállott. Sej. Sej. ki babája ez a göndör hajú lány? Sej. Sej. Sej. éjféltájba kezd a csillag ritkulni. – Fel is kelek. engömet! Sej. Kelts fel. mástól tudom. Csongorádi vasra akar veretni. mert nem birok aludni. babám. ha lehet! – Átalmennék. két partja van a zavaros Tiszának. Közepére három hattyú lëszállott. de nem tudod. 6. 6. Bal szárnyára rá van írva: Csongorád. a Tiszának mind a két partja sáros. hogy kinek! 4. hogy a szeretõm elhagyott. ki babája ez a kökényszemû lány? 1. éjféltájon kezd a csillag ritkulni. Bal szárnyával széjjelcsapja a vizet. Sej. volt szeretõm. lányok. Szárnyaikkal széjjelcsapják a habot. Bazsarózsa hulljcsa ja levelét. mint a téjarózsa levele! Mint a kinyílt bazsarózsa levele! Téjarózsa hullajcsa ja levelét. hogy a babám elhagyott. c Sej a Tiszának (a) fodros vize de habos. csongorádi Tisza vize de habos! Közepébe fehér hattyú lëszállott. Sej meg kell érte a szívemnek repedni! 6. Két szárnyával széjjelveri a vizet. – Sirathatsz már. 7. a szerelöm nem hagy engöm nyugonni. hogy a babám elhagyott. 2. ha bëkötik a fejét. el akarok indulni! Ezt a kislányt úgyis más is szereti. mos’ tudom mán. Fehér hattyú közepébe leszállott. Csongorádi elvöszi. galambom. Bal szárnyára rá van írva: Csongorád. hírës Csongorádi. házunk elõtt sugár magos a nyárfa. Két szárnyával vágja széjjel a habot. Közepébe fehér hattyú leszállott. a Sej. hogy a babám nem szeret. édösanyám. Csongorádi sugár magas tanyája. hogy a babám elhagyott! Sej. még az éjjel e’szöktetëm a lányod! Sej. b Sej. mer’ nem tudok alunni. Sej. Gyere által. így. túl a Tiszán fehér kendõt lengetnek. éjfél után kezd a csillag ritkúni. Tetejére rászállott egy madárka. a – Sej. Édösanyám barna lányát sirassa. mëgbánod! Sej. Csongorádi sugár magas tanyája. 5. Sej. Közepébe fehér hattyú leszállott. Sej. Tetejére páros galamb leszállva. c Sej. aranyos. a szeretõm sugár magos elvöszi. Sej. sudár magos Csongorádi tanyája. de szépek vattok este! Olyan. Ke’j fõ. Hogy a lányát el akarom szeretni. ki babája ez a csinos barna lány? 1. még az éjjel mögszöktetöm a lányod! 3. férhöz adtá. Mer’ a lányát el akarom szeretni. 5. hogy a babám elhagyott. anyám. Két szárnyáva’ széjje’csapta a habot. mos’ tudom mán. Sej. Sej. Közepébe fehér hattyú lëszállott. most tudtam meg. Két szárnyával széjjelcsapja a habot. – Sej. – Sej. Sej. Sej. mos’ már tudom. Két szárnyával folyton aztat repdösi: Sej. most tudom. barna kislány. de a révész nem visz át! Sej.1. hogy a babám itt hagyott! Sej. Sej. Sej. Sej. a Csongorádi bíró háza de magos! Tetejibe van ëgy madár. b Sëj. h Mëgállj. nem hágy ëngëm a szerelëm nyugonni. Sëj. most tudtam mëg. sír a kislány. lányok. Sej. nem öleljük meg egymást! 316 . Tetejére van egy madár leszállva. ha jel akarsz indúni! – Föl is kelök. Közepébe három galamb leszállott. Csongorádi vasba akar veretni. 6.

–Cs. 317 . 1974. Horgos. Sej. Kiss L. 1969. De már látom. b Sej. Barna legényt én is. most kezdtem egy fehér kendõt viselni. 1942. 11. ha te tudnád. 14. a Sej. Sej. Károly Jánosné Döme Klára (52). 1976. új a cipõm. anyám. 46). Fésüli a fekete göndör haját. most kezdtem ëgy fehér kendõt viselni. amely körös-körül jár az ég alatt. két szivárvány koszorúzza jaz eget.. Barna kislány abba fésüli magát. Lukács Mihály (84). el akarom viselni. anyám.. két nyárfa közt besütött a holdvilág. 12. a szeretõm vëtte vásárfijába! 10. Sej. most kezdtem egy fehér szoknyát viselni. Király E. két szivárvány koszorúzza jaz eget. Engedd. Azt a legényt én is. 1976. b Sej. Sej. De jaz anyám nem akarja engedni. el akarnám hordani. Sej. hogy ne tudják. Sej. Én felveszem. szombat este úgy várja a babáját. Sej.–Faragó K. nem a te pénzed ára! Sej. De az anyám nem akarta engedni. Sej. ha tudtad. 1956. Most kezdtem egy barna kislányt szeretni. Fábri J. aki megtörölje a sártól. Sej. megtörölöm a sártól. a Sej. Sej. Kónya S. de E’rabóták tõlem azt a csillagot. nem a te pénzed ára! Sej. Burány B. most kezdtem egy fehér kendõt slingelni. Engedd. de E’rabóták tõlem azt az ëgyet is. Most kezdtem ëgy barna legényt szeretni. barna legény. 66). de Tiltják tõlem. Nincsen. de E’rabóták tõlem a szeretõmet. Felsõhegy. piros alma kigurult a kosárból. 1971. Sej a csillagok rámvilágosították! 10. Györe Ferenc (54). anyám. Sej. Engesd. 1965. Úgy akartam szeretni. Sej. az én babám vëtte vásárfijába! 10. Most kezdtem egy barna legényt szeretni. de Mé csaltad mëg az én árva szívemet? de Hagytad vóna árva szívem pihenni.. a szeretõm vette vásárfiába! Tóthfalu. Horváth Etel. 1956.–Móricz K. Balogh S. Sej nincs igazság.. tizenhárom fodor van a szoknyámon. Temerin. Sej két szivárvány koszorúzza jaz eget. Sej. csak a csillagos égbe! 16. Zenta. nem hagyják.8. Tizenhárom szeretõm volt a nyáron. a szívemnek százfelé köll repedni! 9. meg köll az én bús szívemnek repedni! 9. Sõreg Pálné Mihályi Zsófi (60. most kezdtem egy piros kendõt slingelni. hogy szeressem. Sej. 17. hogy nem szeretsz. rabóják el (a) gyászos életëmet is! 15. Sej. ketten tudtunk szeretni. mind az égen fent a nap. 13. anyám. anyám. Én is. É. tudott vóna (még) más legént is szeretni. Burány B.... egy sem akar szeretni. most kezdtem ëgy fehér kendõt Sej. Temerin. Zenta. amit én! Milyen igaz szívû lányod vagyok én? Olyan igaz. Szécsényi István (71). Krekuska György (19. 1974.. de E’rabóták tõlem a szeretõmet. mëg kõ jaz én bús szívemnek repenni! Sej. de Tiltják tõlem a régi szeretõmet. nem të pénzëd állja! Sej. Bodor G. Sej. amelyik mán évek óta ragyogott. más is szereti. Sej. Sej. De jaz anyám nem akarja jengenni. Burány B. Mohol. új a ruhám. tizenkettõt le kell róla fejteni! 9. csókot várok estére a babámtól.. Sej. más is szereti. õ is.

c. Kodály is gyûjtötte 1916-ban Nagyszalontán (Nagyszalonta 185. Törökbecse. 1978.–Varga A. 1997. Bodor A. Bodor A. Tóth Gézáné Mélykúti Anna (66. Kedvelt új stílusú dalaink egyike lehetett. Szenttamás. Bodor A. Gálik Istvánné Szécsényi Matild (52). c változat.. Szabó Istvánné Miklós Margit (72).. Szûcs László (70). vsz... mûdalos. Dobó M. Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (59. Elterjedtségéhez ezt a megjegyzést írta: „ritka”. 1993) 318 . e és 6. 71. 1952. Keszég István (68). Bodor A.–Németh I. Csóka. 2–4. Harmadik dallamsorának zárlata lehet az alaphang. a változatok. Zenta.. a kis terc (leggyakrabban) és a kvart... Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80). mint „nagyon” régire. 61. 74). de ez stílustalan. 1990. Burány B. 1979. pentaton hajlamú dallammegoldások a dallameltérésekben a 4. szerencsére ritkán is fordul elõ). Kónya S. Varga A. 1993. Völgyes. 5. 1992. Lehet még a szekund is (6. Burány B. Jobbára lírai szövegekkel éneklik. Hangzó: 37. Stílusos.. Ludas/Hajdújárás.. 64). Dobó M.Csóka. Törtelyi Istvánné Barlog Anna (76). Bálizs Lajosné Tumbász Anna (72). Cára Istvánné Körmendi Anna (27).).-a minõsülhet lakodalmasnak is. 1994.–Németh I. 70. 68. 60. 1995.. Ma már úgy emlékeznek rá. 71). 1992. 67.. 1979. Bodor A. (Völgyes. Losonc Orbánné Tóth Erzsébet (69.

135. Temetõbe kõre szállott a rigó. Mariska. Ne szomorítsd a szívemet. Még azt mondják. Ezer dinárt adok cipõkopásra! Száz koronát adok cipõkopásra! – Nem kell nékem sënki ezer dinárja. nem szeretëk dógozni. Ide látszik annak az almafája. 7. Háta mögött szeretõt tart magának. Feleségëm nem bírom eltartani. Kis pacsirta borozdába költötte. babám. Ezt a kislányt nem az anyja nevelte. 4. Nemsokára halva találsz engömet! 3. az ëgy së jó! A szëmébe hízelëg az urának. – Nem köll nékem senki százkoronása! Szerelëmbõl mëgyëk véled a bálba! 6. Kis kertömet Maros vize hasítja. – Barna kislány. Nem messze van ide babám tanyája. gyere vélem a bálba. ezt a kislányt vëgyem el! Azt sëm kérdik. Bús gerlice szokott arra rászállni. Betakarja szeretõje subája. Mert. 5. 2. Szép a babám. gyere vélem a bálba. hogy mibõl is tartom el? Részëgës vagyok. ha soká szomorítod szívemet. – Gyere. 319 . Nem köll néki édësanyja dunnája. Valamennyi szépasszony. nehéz tõle elválni.

furulya.–Szemerédi M. Variáns: 136. Csóka/Terján. ha löhet: Szomszédasszony szereti a férjemet! – Száraz ágon azt fütyüli a rigó: Szerelömbõl nem parancsol a bíró! 8. asszonyok.. Dallamtípus: Járdányi II. 83.8. Új stílusú dallam. 1975. Borús R.. Zenta.-ot. 1971. Zenta. tögyön törvényt. 1992. szélsõ soraiban gyakran mûdalos menetekkel. Csõkéné Farkas Erzsébet (57). 320 . Bodor A.. vsz.. Kónya S. Ütemváltó sorai igen változatos megoldásokban szólalnak meg. (általános). Felsõhegy. 137. 1978. Néhány strófája szerepelhet lakodalmasként is. tëgyën köztünk igazat: Szomszédasszony szereti az uramat! – Száraz ágon azt fütyüli a rigó: Szerelëmbõl nem parancsol a bíró! Király E. Nemcsak szövegei számosak. Berényi Dénes (57). Gál András (77).. Burány B. sz. Mura Vince (59). Leggyakrabban énekelik a 7–8.). Károly Jánosné Döme Klára (56). Maradék. Randovics Józsefné Vida Mária (30). Topolya. de népes változatkörrel is rendelkezik (135–137. Bodor G. 1976.. a – Bíró uram.. – Bíró uram. 1971.

hogy én õtet szeressem. hogy: Jó estét! Párosával öleli a mënyecskét. Jó módja van a falusi bírónak. 5. 4. – Bíró juram. Mer’ a bíró úgy köszön. ha lëhet. 3. azt fütyüli a rigó: Szerelëmbül nem parancsol a bíró! 321 . Szép tolla van a fekete hollónak. Mikor ëngëm el kezdëtt csalogatni. De nem hoztam. Édësanyám. Mer az uram más asszonnyal beszéget! – Édës lelkëm. Mëgszerettem gyönyörû szép szavájé. tëgyën törvínt. Ezt a kislányt akkó kezdtem szeretni. Göndörödõ fekete szép hajájé. adjon isten jó estét! Hazahoztam már a barna mënyecskét.136. 2. Édësanyám könnyebbségit kerestem.

Satrinca. e’ kõ válnunk ëgymástól! Dobradó. de nem tudok. Fekete Sándorné Hajnal Mária (45). Sûrû a fû. De már régën temetõ a hazája. Bodor A. hiába! Édësanyám tanított volna rája. Lëmëntem a rétre füvet kaszáni. Tartok szeretõt. Burány B. 1978. Vëszëk olyan kendõt. Birinyi Andrásné Német Anna (82). Kedves rózsám. Harangoznak piros pünkösd napjára. Terebesi Józsefné Oszvald Julianna (82).–Szemerédi M... de nincsen neki széle. Dallamtípus: Járdányi II.. 8. 1992. Sûrû a fû attól a sok virágtól. akinek szíve lësz. (általános). 7. 83. Van keszkenõm..–Szemerédi M. melynek széle lësz. 322 . Van szeretõm. ritmikai megoldásaik a legváltozatosabbak. Az elõzõ dallam Szerémségben gyûjtött változatai szép ötfokú fordulatokkal tûnnek ki. 1992. nem bírok rëndët vágni. de nincsen neki szíve. Dobradó. 137. Szolomár Andrásné Magos Erzsébet (63). Bodor A. Variáns: 135.6. Imádkoznék. A lakodalmas vonatkozású versszakok Satrincáról származnak.

gyere vélem a bálba. Homlokára félre fésült hajáért. 323 2. adjon Isten jó estét! Hazahoztam ezt a barna mënyecskét. Homlokára göndörödõ hajájé. – Barna kislán. hogy szeressem: Édësanyám könnyebbségit kerestem. a Ezt a legényt akkor kezdtem szeretni. Száz koronát adok cipõkopásra! – Nem köll nékem senki száz koronája! Szerelembõl megyek véled a bálba. Mikor engem el kezdett csalogatni. Mikor a kocsmába kezdtem eljárni. Édësanyám. Megszerettem gyönyörû szép szaváért. 1.137. . De nem azért vëttem el. Mëgszerettem gyönyörû szép szaváért. b Ezt a kislányt akkor kezdtem szeretni. 1. Homlokára fésült göndör hajáért. 3.

siratom a szeretõm. Barna legény. Sürû a fû attól a sok virágtól. aki igaz lesz. tëgyën köztünk igazat: Szomszédasszony szereti az uramat! – Száraz ágon azt fütyüli a rigó: Szerelëmbõl nem parancsol a bíró! 13. Nincsen szíve a mostani legénynek. Veszek olyan kendõt. Választok oly szeretõt. – Ha lëtöröm. Nincs egy igaz szava a szeretõmnek. Új a kocsim. Választok szeretõt. Nincsen széle a mostani kendõnek. Kiveszem a kapámat kalapálni. melynek széle van. melynek széle selyëm lësz. hadd vágjak ëgy rend búzát! Sürû a rënd attól a sok virágtól. Meg kell az én bús szívemnek hasadni! 324 . barna legény. Zokogása kihallik a pusztába. kinek szíve van. Jaj. ki igaz lesz. de szépek vagytok este! Ki is nyíltok. Veszek olyan kendõt. sëm csárda. 5. Lányok. Nemsokára halva találsz engemet! 14. De már régën temetõ a hazája. 16. Kiöntött a Maros vize messzire. ha soká szomorítod szívemet. hogy váljunk el egymástól? Kisangyalom. anyám. Sok szép szavát soha el nem felejtem. de nehéz szép szeretõt tartani! Mert a szépet más is tudja szeretni. Ahány százat koppantok a kapámra. De sok kislány szeretõjét elvitte! Halássza ki mindën lány a magájét. a Nincsen széle a fekete kendõmnek. Imádkoznék. vasaltatni akarom. Ne vágd szét a piros almát. megrohad! Ne szomorítsd a szívem. barna legény az ökröt? Talán bizony kis kertëmbe bekötöd? Oda bizony. 10. elválunk mi egymástól! Kisangyalom. de nem tudok. messze estünk ëgymástól! 8. 12. Esküvõre viszik az én galambom. mint a rózsa a kertbe. Vëszëk olyan kendõt. Nincsen szíve a mostani legénynek. në nagyon. 6. Veszek kendõt. hiába! Édësanyám tanított volna rája. nem kötöd! Gyönge a rozmaring ága. hadd vágjak ëgy rend rózsát! Adj ëgy kaszát. mëgfüzetëm az árát! Adj ëgy kaszát. Ki-kimegyek a kiskertbe gyomlálni. 15. de nehéz kõbõl vizet csavarni! Jaj. në csókolja a másét. Lassan szaladj. 10. Sírok. melynek széle lesz. 11. b Nincsen széle a mostani kendõnek.4. Mer’ mëg talász betegënnyi az úton! Nincs az uton sëm patika. Harangoznak piros pünkösd napjára. Választok szeretõt. Leülök a meggyfa alá búsulni. 10. letöröd! 7. Barna kislány. melynek széle lesz. kis pej lovam. Tartok oly szeretõt. Fáj a szívem. Ha kimegyek a kiskertbe kapálni. Messze van a kisangyalom tanyája! 9. Në ölelje. kinek szíve lesz. majd mëghasad utána. hová hajtod az ökröt? Hova hajtod. Annyi százszor gondolok a babámra. lányok. Ki is nyíltok piros pünkösd napjára. Legényeknek szívük hasadására. – Bíró uram. mert meghasad! Mert. aki igaz lesz. mëgfizetem az árát! – Ha lëtörik. Választok szeretõt.

Kávai Józsefné Dávid Szabina (60). Vlasity Károlyné Zélity Klára (50.. Ezt a kislányt de meguntam szeretni. Doroszló. Lantos Lajos (55). tudom. asszonyok. Bordás József (69). hogy váljunk el egymástól? Barna babám. Zámbó Jánosné Babos Júlia (40). Bácsfeketehegy. Szenes József (50). Viseltem én életemben eleget! 21. Bácsgyulafalva. Apró ja fû.. Kiss L.. 1957. és 9. (általános). Krekuska György (46). Szenes Józsefné Krasznai Etel (45). Bodor A. 1975. 19. galambom! 20. Hódegyháza/Ada.. hogy eltemetnek.). (A 8. Leesett a Rigó lovam patkója. Tasi Istvánné Vastag Júlia (50). Beleesett a sarkantyúm rudastul. Burány B. 136... Wilhelm J. 1957. hogy a sírba letesznek. sej a rétre kaszálni. Horgos. Bodor A. MNT III/A: 122. Doroszló. 2000. vsz. Bodor A. Átugrom a Tisza vizét lovastul. ha meg akar csókolni! 22. Egye fene. s beadom: Köszönöm a hûségedet. Lementem a rétre füvet kaszálni. 1972.. 325 . 1978. Dallamtípus: Járdányi II.-ot Somogyban szintén templomba menet éneklik. Azt is tudom. asszonyok. Sûrû a fû attól a sok virágtól. Pecsenka Andrásné Sötét Katalin (70).–Burány B. 1996. hogy váljunk el egymástól? 18. kinek nincsen babája. 1942.–Németh I. Bodor A. 1994. majd kicsúszik alóla.. asszonyok.17. 1972. Bodor A. A 9–11.. Mohol.. 1969. lakodalmas vonatkozású. (56). Kimentem én az Alföldre kaszálni.–Bodor G. Fölveretem a moholi kovácsnál. Gombos. Fejem felé körösztöt ne tegyetek. Oromhegyes. Sûrû a fû. vsz. Kisangyalom. Bodor A. Jeges az út. Versec. Gyáva legény. Katonadalként is szerepelhet (VMND I: 74. Király E. 1990. Bodor A. férfiak. Zsebkendõjét a zsebemben hordani! Szombat este el is megyek.. több is veszett Mohácsnál! Fejértelep/Nagyszered.. vsz. Az elõzõ dallamok legelterjedtebb változatköre.–Németh I. Leültem a kaszámat kalapálni.–Bodor G.. 1978. 1990. Majd lehajol. Király E... Kiss L.. Babos János (36. 2000. 1994. Majd kiveszi az a gyenge viola. nem hajlik a kaszámra. 1997. Kálóczi Károlyné Bajcsi Katalin (32). Bodor A. Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória (58). Király E. Varga A. 62).-ot Hegedûs leírása szerint Horgoson esküvõre menet éneklik. 1961. Kimentem én. nem kell arra gondolni.. Doroszló. Ha meghalok. Búvári Sándor (27).. 1972. nem bírok rendet vágni.) Variáns: 135. 1968. s odadom: Szombat este el is megyek. 2001. Király E. idõs asszony. asszonyok. Bodor A. Völgyes. 62).. 23. Aki engem megvigasztal valaha. A moholi templom piros bádogos. 83. Horgos. Az én kedves kisangyalom de magos! Ha magos is. Az oromhegyesi és verseci 1–5.

asszonyok tamburazenekarral. 5. Vlasity Károlyné Zélity Klára (50).. bármilyen szép. vsz. (általános). A legények házasodni nem mernek. lehet lakodalmi menetdal is. 2. Mer’ mind olyan a mostani hírös võllegény: Nem köll a lány. 1978. 139. Már minálunk nagy kalapot viselnek. nagy terjedelmû új stílusú dal. VMND I: 141.138. 3. Király E. 1966. (Egyéb lírai szövegekkel l. de még szebbet szeretne. Dallamtípus: Járdányi II. 119.) Harmadik sorzárlata lehet a szeptim is (lásd a kottán az eltérést). ha szögény. 4. Elvöszik a csúnya lánt a jussájé. Burány B. vsz. Mer’ mind olyan a mostani híres menyecske: Szép az ura. sz. Általánosan elterjedt. Kék ibolya búnak hajcsa a fejét. Mohol. Szállj le. 326 . Második versét l. Ha az égbõl nem öntözik a tövét. kék ibolya száraz tövére! Mos’ tanátam egy igaz szeretõre! Magyarszentmihály. Leszödik az ibolyát a szagáért. harmat.. A 2–3.

2. Barna legén. hová mégy? – Elmëgyëk a régi szeretõm után. tizënnégy. barna kislány. lëolvad a jég róla! 5. mint a bazsarózsának! Mer a rózsát lëvëszik a szagájé. Mëgkérdëm. hogy szeret-ë még igazán? Megkérdëzëm. në higgyél a legénynek! Két színe van. Két szivárvány koszorúzza az eget. Ha nem issza. Jaj. az az ënyém nem lehet. nem issza. në higgyél a lëjánnak! Két színe van. nem bánom! Rá së gondój a szívemre. mint a nyárfalevélnek! Mer’ a legény olyan. de bajos a szerelmet titkolni. Rávezetem kis pej lovam. szeret-ë még igazán? 3. Mondd mëg nékëm. 327 .139. de mëgszúrja ja kezemet. Válj el tõlem. (nevet) 6. Barna kislány. Barna kislány elválással fenyëget. Tizënkettõ. kisangyalom. Zavaros a Tisza vize. vezetem a Dunára! Nem kell nékem senki megunt babája! 4. Tövis közül az ibolyát kiszënni! Kiszënném. mint a jeges fa: Rásüt a nap. nem tiszta. tizënhárom. hagy fájjon! 7. Barna kislánt elvëszik a jussájé. Kit szerettem.

1966. vsz. Balázs Imréné Dávid Mária (59). Kávai Jánosné Dávid Szabina (60.-ot vö. 138. Törtelyi Mátyásné Dávid Viktória (58). Barna kislán csalta mëg a szívemet. 328 . 1990. Bégel A. Bodor A. dal 2. a Jóisten verjën mëg! Bajsa. Oromhegyesi változatai érzelmes ponyvatörténetet verselnek meg egy máshoz férjhez kényszerített menyasszonyról. Oromhegyes. Barna kislán.. 1961. Kollár István (71). Gombos. në csalogass ëngëmet! Ha nem szeretsz. Árvacsanál szúrta mëg a kezemet. Tripolsky G. versszakával. 65). sz. Baricsek János (86). 1995. (Az 5.. Kiss L.) Dallamának közelebbi variánsát nem ismerjük.8.. vsz. az elõzõ. 1971. Ebbõl csak a hagyományos versszakokat (1–2. Oromhegyes. 1960. Kali Margit (61). Király E.) közöljük.. Szabadka. de hagyományos képzõdmény.. Nemes Pálné Bacskó Rozália (51).

tévébõl visszatanult változat). 329 . add vissza! Én is visszaadom. nem tiszta. Egyelõre egyetlen gyûjtött változat. de mind szövegében. Meglehet. Burány B. dunántúli és palóc). Károly Jánosné Döme Klára (52). Dallamtípus: Járdányi I. amit të adtál! Ëgy pár csókkal adósom is maradtál. mind dallamában hagyományunkba illõ. 117. 1974. 2.140. hogy revival (rádióból.. Zavaros a Tisza vize. itt 7/b3/b3. babám. Amit adtam jegybe. (alföldi. Típusától elsõ dallamsorának zárlata eltér: ott 5/b3/ b3. Zenta.

1944. Azt gondoltam. kisangyalom. válj el. Dallamtípus: Járdányi II. Tizenhárom fodor van a szoknyámon. ha szeretsz! Ne kerülj ki. kikerül. Tizenkettõt le kell róla fejteni. Sánta Mátyásné Badár Amália (44. Királyhalom. ha meglát is. (alföldi. férjhez megyek a nyáron. ha lehet! Ne szomorítsd az én árva szívemet! 4. Láttam én már beborulni az eget! Kisangyalom elválással fenyeget. Ne kerülj ki. kiderül. 1969. nem lesz belõle semmi. csak középsõ sorai emlékeztetnek. 3. ABBA szerkezetû. nem bánom! Bús a szívem. Válj el. ha beborul. De már látom. 2. de vígabbnak találom. 330 . kisangyalom. dór hangsorú dallam. palóc). szép kedvesem. Szép kedvesem. Csillagos ég.141. Új stílusú.. 69). Kiss L. 75.

Azt hallottam. Mikor ëngëm más szavájért elhagytál? Gombos. 331 . Kiss L. Ötfokú fordulatok és rendhagyó formaképlet (ABCB) jellemzi a dallamot. Eredj ki az ég alá fohászkodni! Gondold mëg.. Pékány Istvánné Kálóczi Éva (76). Variáns: 71..142. mëg akarsz házasodni. távolabbról. 1961. hogy kedvesëm. 2. mit fogadtál.

búzã. de nem tëhetëk rólã! 2. Sziret utân én lëszëk ã pârjã. ãdjâtok szeretni. de szép tâblã búzã! Ez ã kislâny nem lësz sokâ ârvã! Ez ã kislâny nem lësz sokâ ârvã. ãmit cselekëdtem: Ëgy legénnye’ szerelëbe estem! Hogy ëgy lânnyãl szerelëmbe estem! Ëgy legénnye’ szerelëmbe lëttem! Nem csãk szerelëmre. 1. hãnem szóbã. Két kãrom ã legény-ëlelésre! 3. Ãdjâtok ã szëmëmet râvetni! Mëgszokot ã szëmëm ãz intésre. Ã bãbâmãt nem hãgyom el sohã! Én ã rózsâm el nem hãgyom sohã! Mëgtãgãdtãm ãpâmãt. a De sãjnâlom. ãnyâmãt.143. Irigyejim. Rózsât iltettem ã gyãlogútrã. Sãjnâlom. 332 . Búzã. Mégsëm hãgyom mâsrã ã rózsâmãt! 4.

Buják János (60).Bácskertes. Általánosan ismert alakja Lement a nap a maga járásán kezdettel Somogy megyébõl tandalként is szerepelt (K-V 391. 1943. egyéni arcú változata. de még ezt is tágíthatja a jó stílusérzékû elõadás (l. rendhagyó tulajdonsága a nagyon lassú. Hangterjedelme meglehetõsen nagy (10 fok..). (Janovicsné) 333 . la-végû alakban Zentán gyûjtötték (VMND I: 43. Péter Pálné Szurap Ilona (51. gyakran rubato tempó. Az itteni szó-végû megoldás a Duna mentiekre jellemzõ. 1981. azaz decima). Dallamtípus: Járdányi II. 80). Bácskertes. 123. Bácskertes. a kottán bejelölt változatot). Variáns: 144.. 1972. Kiss L. Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (67). Sugárné Katalin (68).–Bodor G.). Hangzó: 45... Marásek G. Bodor A. Nálunk is ismert több. 1969. Új stílusú dal. Kiss L. (általános).

1. de sokat végigjártam rajta! Sej. * mëntem 334 . de sitét utca! Jaj. de sokat mëgátam ëgy háznál. Túl a Tiszán alma ter’m a fának. Irígyelik tõlem a rózsámat. Még ëgyet sëm szakajtottam róla! Jõjj ki hozzám. de sokat végigmëntem rajta! Jaj.144. në kérdëzd anyádat! Ëszëm azt a csókra termëtt szádat! 2. Rózsát ültettem a gyalogútra. mint anyádat! 3. Irígyeim addig irígyelnek. Szerettelek. az Isten is tudja! Ëszëm azt a csókra termëtt szádat. a Rózsát vetëttem a gyalogútra. Kisangyalom sötét ablakjánál! 2. a Utca. Ëngëm szeress jobban. jaj. utca. Míg a fekete fõdbe nem tesznek.

1972.) 335 . számú dalnál mondottakat. Borús S. Bajsa. Nemes Gáspár (63). Bodor A. 1962. Doroszló. vegyes csoport. a 143.–Németh I. asszonyok.. 1960. Potmár Rozália (67). 2000. Hangzó: 46.. (A doroszlói felvétel 2000-bõl.. Variáns: 143. Begovics I. 1939. férfiak..–Wilhelm J. Doroszló. 123..Gombos. L. Bodor A. (általános). Dallamtípus: Járdányi II. Kiss L.

(Makán Katalin felvétele 1–3. de bánom. – E’re gyere.. Király E. 2. Az elõzõ dallam távolabbi rokona. asszonyok tamburazenekarral. ahol máig éneklik. Hangzó: 42. Szentmihályi bíró udvarába Elakadt a négy ökör a sárba.) 336 . szenvödj a hazáért! Három évig szenvödtem ëgy lányért! Magyarszentmihály. amit cseleködtem.145. Hogy tevéled szerelömbe estem! Nem csak szerelömbe.. Sajnálom. vsz. Van katonaszövege is. mer sokan möglátnak! sej Elárulnak (a) jó édösanyámnak! 3. Maj fölvöszlek valahol az úton! – Nem mögyök én. ökör. a szekeres úton. de nem töhetök róla! 4. Ez a változat eddig csak Magyarszentmihályról került elõ. 1966. Magyarszentmihály. fúvós zenészek. hanem szóval. Húzzad. Makán Katalin (65). Ej. 2000. Bodor A.

(palóc.. Hangzó: 43. Hogy tevéled szerelömbe jestem! Nem csak szerelömbe. székely). de nem töhetök róla! Magyarszentmihály. 1966. de bánom. hanem szóval. Egyes változataiban 12 fok terjedelmet (undecim) is bejár. Nagy terjedelmû új stílusú dal. amit cselekedtem. 337 . 2. tripódikus sort alakít tetrapódikussá. 124. mezõségi. Makán Katalin (65). Dallamtípus: Járdányi II. Ej.146. Sajnálom. Király E.

dúr vagy moll jellegû kis terjedelmû dallamok (152–153.). 338 .. Táncolnak rá még olájost és karikázót is (160. Lósirató. A néphagyományban máig gyûjthetõ. sz. de ezentúl különfélék. Az egyik (156.. és fel is dolgozta zongorára: Gyermekeknek III: 3. Valószínûleg középkori eredetû nemzetközi motívum magyar feldolgozása. A kötetben szereplõ halottasok inkább a zsoltártónusokkal rokonok. sz.). sz. Bartók valóban gyûjtötte a bánáti szerbektõl az 1910-es évek elején. sz. hogy esetleg a kunszentmiklósi „süveges” vagy a kalocsai „kendõs” tánchoz hasonló táncok dalai lehettek a Lányom. lap). Nálunk csak a gyûjtésekbõl elõkerült dalok alapján következtethetünk arra. az al-dunaiaknál pedig Elvesztettem zsebkendõmet kezdetû. dallama a duda hangszeres motivikájával rokon. sz. egy 17. ill. Ezeknek a daloknak ugyanis nem ismerjük a funkcióját. századi kanció ritkább dallama (149. én szerelmes Jézus Krisztusom kezdettel ismert egyházi ének (147. Valamennyi dallam szaffikus formájú.). Hol vagy. századi latin vágánsköltészet ma is közismert versének magyar népi változata köszön vissza az olájos dallamán. Dallamaik többnyire halottas énekek. Népi változatai ugyancsak szókimondók.) nemzetközileg is ismert mûdal eredetû tánc. siratószerû felezõ tizenkettes parlando (151.). Szerb dalként él a köztudatban (a magyarokon kívül a nemzetközi irodalom is így tartja számon). A mûfaj széles körben elterjedt: lakodalmak. A többi a vallásos ponyvairodalom egyik divatos dallamán szólal meg (151. A harmadik (158. sz. sz. esetleg rigmusként szavalták (Kálmány: Történeti énekek. búcsúztatók paródiái (147–151.). sz. sz.). lóbúcsúztató. gyöngyvirágom kezdetû régi virágének változatai (156–158.). a búzából. mint Seljanèica nevû táncot. utótagjának dallama nagyjából a 157.3.). a menyasszony vagy újasszonytánc lebonyolódása után. SZÓRAKOZTATÓ TÁNCOS TÁRSASJÁTÉKOK (147–169.). sz. számú dallammal azonos. századi eredetû közkedvelt.) a 12. sz. disznó. zsoltártónusok vagy ezekkel rokon paródiák. sz. Dallamaik egyházi népénekek. félnépi tréfás halottbúcsúztatók. Tréfás halotti búcsúztatók. Pálóczinál is megtalálható (PHÁ: 376. sz. Közöttük szerepel egy 16.). Mindazonáltal a szerb folklórra sem jellemzõ dallam. 226. legtöbbször az olájos valamelyik változatára. de a mûzene hármashangzat-felbontása irányítja menetét. Párválasztó táncos társasjáték. 169. lányom. sz. egy másik régi kanásztánc elõtagjával tart közelebbi rokonságot (K-V 292. Általában kanásztánc ritmusú dallamokra járják.). c sz. Ez utóbbi gyermekjátékként is szerepel (166. sz. Az egyik tréfás halotti búcsúztató zárórészébõl pedig (155.) pentaton hajlamú. Párnatánc vagy vánkostánc (168.). 263. Másik dallama (157. tréfás és társasjátékok is tartoznak.) kezdõ sorai egy kis terjedelmû népies mûdallal egyeznek meg (Bartók a szlovákoktól Gömörben gyûjtötte.).) A lakodalom szórakoztató anyagába különbözõ alakoskodások. kolomejka ritmusú. A szöveg diákszerzõ tollából származó szerelmi vetélkedés. melyre tréfás ivónótákat is énekelnek (91–92. Ezekre éjfél után került sor. sz. Szövege Bácskertesen Kuss ki.) és egy rögtönzésnek tûnõ. farsangi búcsúztatók alkalmával vagy fonóban énekelték. A lósiratók diákos. Iskolai tandalok közt is kedvelt. LAKODALMAS JÁTÉKOK.

Ennek a divatjamúlt táncunknak számos emléke él népi dallamaink között.) és menettánc (166. 165. Az alföldi ember számára az „oláh” név általában Erdély fogalmával is azonos. Még egy elõadáson belül is keveredhet a kétsorosság és négysorosság (161. sz. uralkodó mozgásfajtájára az ugrós kifejezés. 165. Szabolcsi. Legvirtuózabb formái a férfi szólótáncok. megfelelõi MNT III/B: 220–224. A tánc elterjedése ma már nem általános. Ezek az – alighanem dudával kísért – szilaj eszközös táncok Nyugaton egzotikus érdekességnek számítottak (Szabolcsi. amire a bácskertesiek a sámlis táncot járják. a sz. 226. A Dél-Alföld és az Alsó-Tisza vidék régi rétegébe tartozó ugrós tánccsaládról van szó. sz. a legtöbb változat azonban kikerüli ezt a mûzenei fordulatot. Ezek átmeneti fokot mutatnak a vokális dunántúli kanásznóták és a fejlett. vegyes páros és csoportos formákban egyaránt. pásztortáncok vonásait viselik. a–b. d. b). Ezek a külföldi forrásokban megjelent táncok adnak hírt hajdani magyar táncmuzsikánkról.. annak ellenére. 1970: 213. Szegényesebbek a vegyes páros formák. Egyikük egy jövevény dallam.. ill. mint a dunántúli ugrósokban. 227. Ezek a lakodalom egyéb mozzanataihoz fûzõdõ mulatótáncok. b). a kunszentmiklósi süveges tánc. Vegyes páros formában a Szerémségben talán még gyûjthetõ.. sz. A harmadik dallamsor nemritkán mûdalos domináns akkord felbontással indít (162. a). másikuk a közismert. A tánc és a zenei egységek illeszkedése fejlettebb. mártogatós jellege az alföldi sajátságok mellett dunántúliakra is utal. páros tánc (165. megegyezik egy másik. ugrós. funkcióváltozására pedig a mars név. A csapásoló figurákban gazdag szólótánc kihaltnak tekinthetõ. középjárású kanásznóta dallama (161–169. Az olájos természetesen nem az egyetlen ugrós dallamunk. 168. a).). A marsszerû formákhoz indulózenék kapcsolódnak. a lakodalom szokásainak áttekintésében.. Az „oláh” vagy „valah” népnév a történelem folyamán nem csupán a román etnikumot jelölte a Kárpát-medencében. Lásd a lakodalom szokásainál. sz. de mégis eléggé következetesen felbukkan (fõleg a pásztorok és volt uradalmi cselédek hagyományában). hogy a sámlis vagy kisszéktánc néven ismert mutatványos szólótánc a bácskertesieknél csoportos férfitánc formájában él a színpadon. 161. Eszközös változatai a botolók.. mely a szerbeknél is ismert Seljanèica néven (160. hanem a vándorló pásztorkodást és az ezzel foglalkozó pásztorokat is.Mutatványos táncok. Legegyszerûbb csoportos menettánc formában még él. csak hangszeres formában élõ erdélyi legényes dallamok között. A táncokat kanásznóták. lap).) A dallam zárlatai és formái sokfélék. õsét Heiducken Dantz (hajdútánc) néven megtaláljuk az 1592-bõl származó Drezdai tabulatúrás könyvben is (159j. Hajdani jelentõsége a hozzá kapcsolódó táncokkal válik érthetõbbé (Martin. MNT III/B: 226. de állandó.). Itt ismét az olájosra kell visszatérni. amennyiben csak az elsõ és második dallamsora szólal meg (161. tánc).. 165. Az olájos nálunk kétféle kanásztánc ritmusú dallammal jelentkezik. 339 . melyek félfordulós. következetes egység itt sem valósul meg. Az ugrós mozdulatfajtái között jelentõs szerepe van a csapásolásnak. sz. Elõfordul szóló.. Mint már említettük. lap). variált forma. azaz a kiskunhalasi takácstánc dallamával (159. A dallam. melyeket olájos. ún. Az idõsebb Tisza menti muzsikusok állítása szerint az olájos nélkül lakodalmat el sem lehetett képzelni. Ungarischer Aufftzugk (Magyar induló) névvel bukkan fel pár évvel késõbb (August Nörmiger gyûjteményében..). Sokukon a divat változása is nyomon követhetõ. Ugyanis az egyre inkább divatját vesztett táncot néhol marsként alkalmazzák. 138.. MNT III/B: 114–122. l. ezek nagyrészt idegenes vagy egészen idegen dallamok (Martin. Olájos. sapkával járt ügyességi tánc. és 166. Ez a dallam rövid hangszeres motívumokból áll. lap). (Mellesleg ezt is ismerik a bánáti és szerémségi szerbek. a–c. Féldallamként is gyakran elõfordul. de egyes helyeken a lakodalmi vendégek kimarsolásakor a helyben járt mars is teret nyit a tánc kifejlõdésére. 159j. lap). 166. 1598-ban. A szokások áttekintésénél már volt szó arról.). nálunk háromféle alakban is van róla adatunk: szólótánc (160.. A tánc réteghez kötöttségére utal a kondástánc elnevezés. 1970: 210–213. 33. néha dudanóták kísérik. hogy lényegében kétsoros.. b sz. melyek szinte azonos formatípusuk alapján a leírásokkal együtt hajdútáncnak nevezhetõk. és változatai 156. kondástánc vagy mars néven találunk meg. 160. Legegyszerûbbek az indulózenére járt csoportos menettáncok (vonulós táncok).

kanászélet. Ritmusuk ritkán alkalmazkodó. sz.). 17. mint a hajnali vendégküldõ táncok. 210–212. 156. A bácskai Duna mente kapcsolatait a Dunántúl néptánc-dialektusával legékesebben a karikázók megléte bizonyítja. Szerepelnek a lakodalom szertartásos dalaiban (a párosítókban is!). Egyik fajtájuk a 4+2+2-re tagolt sorok (15.). nyolcadértékekben mozgó ritmusának augmentálásával lassú csárdássá alakul (108. Valószínûleg hazamarsoláskor és menettáncként volt használatos a szerb beæarac meghonosodott dallamának számtalan versszaka is (210–212. sz..). sz. kétütemes hangszeres motívumok ismételgetése alakult át kezdetlegesebb vagy fejlettebb zenei formákká. soraik 7-8-szótagosak.). tánctempójú népdalok. mint pl. ezért igen népszerûek értelmiségi körökben is. melynek izometrikus változata is van (179.).). egyenletes ritmusegységekbõl építkeznek. A duda „aprája”. 203. ill.)..). Hagyományos dallamaik. De van még jó néhány más példa is ilyen esetre (185–186. ma már szinte teljesen eltûnt tánchagyományunk hajdani meglétének tanúi. Lassú fajtájára minden negyedes lüktetésû dallam alkalmas. A dudanóták másik alcsoportja hangszeres eredetû..). pl.) a gombosi menyasszonykísérõ dallamában (64. 173. Csupán néhány sajátos típusukra térünk ki.) már volt szó... Ugyancsak negyedes mozgásúvá augmentálva került elõ Dél-Bánátból egy másik népszerû ugrós dallamunk. sz.) augmentálva szólal meg szintén. az jobbára újabb.. az ugrós kanásztáncok. A mai lakodalmak menettáncait már többnyire hagyományidegen dallamokra járják. Legtöbb változata tripódikus ugrós. élet. 190–191. 226.). így voltaképpen az egész új stílusú dalállomány is csárdás. Vornyiktáncot járnak még a hajdani silladri dallamára is (46. A bukovinai kontyolókról (101–104. A gyors csárdás alá ma már általában mûdallamokat muzsikálnak nálunk..). 90.. Mindkét dallamra jól lehet tercelni..). és így heterometrikussá vált. egyszerû. végül. sz. A dudanóták általában páros ütemû. megy a gõzös Kanizsára kezdetû népies mûdalra (Kerényi. 159. A lakodalom egyéb mozzanataihoz fûzõdõ mulatótáncok egyik jelentõs csoportja a menettáncok. Dallamaik sokfélék. 116. a Dél-Alföldre jellemzõ ugrós ritmikailag többarcú változatai (204–208.. sz. Dudanótáink mennyisége szintén tekintélyes (179–197.). közjáték. 193. az énekgyakorlatból meghonosodott fejlemény. mint pl.). sz. mely a szinkópák sorvégi elnyújtásával ritmikailag szintén kétarcú (100.). és marsot járnak rá. minthogy a régi tánc funkciót váltott. Ezek a kizárólag énekszóra járt lánytáncok csiraj és tüsköm néven szinte máig eleven hagyományt képviselnek Doroszlón és Gomboson. sz. a közismert Mély a Tiszának a széle kezdetû (182. sz. azaz az al-dunaiaknál a „büdös vornyik”. ma már legkevesebb 340 . alacsony járású plagális dúr hangkészletû idegen dallamra (jellegzetes refrénje: Hej. és a Duna menti karikázók között is. mint már említettük. sz. Most csak a Duna menti karikázókra térünk ki röviden (213–226. Az izometrikus (egyforma szótagszámú) hajdani dudanóták közül nem egy refrént vagy refrénszerû utótagot öltött magára. sz. mint pl. mint pl. sz. sz. sz. Egyik legnépszerûbb hatsoros ugróstánc-dallamunk (175.. szinkópás sorvégekkel (104–106. azaz a dudán elõjáték-. Így van ez az aldunaiak ugrós kanásztáncával is (171–172.) vagy más fentebb felsorolt ugrósok. sz. Az ugrósok és dudanóták régi. a Megy a gõzös. A szinkópás sorvégek elnyújtásával tetrapódikus csárdássá válik (207. 174.. Nemegyszer a mûdalokban is felismerhetõk (87..Ugrós táncdalaink még elég szép számban képviselik a hajdani divatot (170–178. A lakodalom mulatótáncainak másik jelentõs csoportja a nõi körtáncok. sz.). sz. sz. Napjaink uralkodó hagyományos tánca a csárdás. a dalok jegyzeteit). sz. ez aztán az élet). Ha mégis. A régi ugrósok. ritkábban 6 szótagosak. 198–207.. 115.és utójátékként játszott rövid. egy-egy jellemzõ motívuma fel-felbukkan a mûdalosabb fordulatokkal élõ divatos asszonycsúfolók refrénjében (176. sz. a menyasszonyi induló (62–63. sz..). sz. Ezenkívül megjelennek még a párosítókban és a karikázók között. élet. 160. 122) és egy kanásztánc ritmusú. Parlando-rubato tempóban is elõfordul a juhásznóták között (l. és a lakodalom egyes mozzanataihoz is kapcsolódnak.). az olájos (160–167.

és mûdalokhoz vonzódik (189–191. melyek dallamukban is népzenénk törzsrétegét képviselik. sz. Zömmel karikázóként jellemzõ az az izometrikus 7 szótagos dudanóta (220–221. ötsoros változata is létrejött (222. sz. Van köztük még népies mûdalból folklorizálódott dallam (224. sz. Itt csak néhány olyan népszerû karikázót mellékelünk. ami máshol lakodalmi menetdalként (42.a régi stílusú. Tempójuk azonban a Duna menti karikázókra jellemzõ. sz.). A régi stílus tagjai közül egy 11 szótagos nagy alföldi típus egyedi változatban jelentkezik Gomboson (213. sz. sz. egyéni ritmusképletû táncdal (217–219.).) vagy katonadalként fordul elõ. sz.).). de természetesen máshol nem karikázók (215–216.) és a duda „aprája” motivikával rokon idegen eredetû. a szerbeknél Seljanèica néven ismert karikázó (226. sz. Ezek más vidékeinken is népszerûek. alla breve elõadás.). Az új stílus régies rétegébõl való a szintén általánosan elterjedt népszerû karikázó (223.). Ennek a Dunatájon rendhagyó. 341 . sz. legtöbb a népies mûdal.). sz. Szintén közkedvelt volt az al-dunaiak által is ismert 8 szótagos. heterometrikus dudanóta (225.). sz.). de hagyományos dallamaik más tájegységeken is elõfordulnak. amely máshol már heterometrikus hajlamú.). sz. A táncok a Duna mente sajátságai ugyan. Általánosan elterjedt 9 szótagos ugrósok is jelentkeznek karikázóként (214.

Lósirató 147. 342 .

Tóthfalu. verses zsoltárok és különféle mulatságokon elhangzó paródiák. melyet összekötõ kapocsként tartanak számon a Rákóczi-dallamkör és a késõbbi verbunkos stílus között. vagy tréfás ivónótáink közül néhány (91. Pósa Vilmos (61). A Hol vagy. Típuskatalógus: IV E 316 g 343 .) Völgyes. Maga a dallam tagja egy olyan. SzDR I: 210.. írott adatai azonban viszonylag késeiek. mint a lósirató is. Bodor A. Dallamtípus: RMDT II: 316. 18. A vallásos és világi néphagyományhoz sok szál köti: halottas énekek. Dér Vilmosné Takács Katalin (70). 92. 123. 1995. Negyvenëgynëhánba. Bodor A..(Gépné csépõtünk. A bõgõtemetést is ott.). 92. 1994. A dallam eredete a 17... én szerelmes Jézus Krisztusom kezdetû közismert templomi ének (Hozsanna: 146) dallamára éneklik. sz.. századra (esetleg korábbra) tehetõ..) Variáns: 91. század elején divatos „kurucos” dallamstílusnak is (pl. (MNT III/B: 120. a Tyukodi-nóta).

hajcsák. hajcsák. Ó. verik.148. Úgy kínozzák! * A III–IV. verik. Úgy kínozzák! *Ütik. nincsen bëcsülete: Ütik. mely csodálatos a lónak élete! Hogyha mëgöregszik. cigányoknak adják. taligába fogják. dallamsorra 344 . 1.

mind ugyan csavargó.3. Úgy tûnik. 1960. 345 . Énekese 1923-ban tanulta. hozzátok fordulok: Ezt a kemén hámot mind rëátok hagyom.) és a következõ (149. Birkás Ferenc (77).) Dallama bizonytalan. sz. sz. Király E.) dallam motívumaiból ötvöz eggyé egy ABBA formaképletû dalt. Zentagunaras. (Dr. Kedves lótársajim. elsõ kocsis. szijjártó. az elõbbi (147. Lókupëc. Engelmann Jenõnél vótam cseléd.. mind zsinëgre való! Valamënnyi kocsis.

346 . népi kántor.. 1972. Többnyire halottasként használják mind a katolikusok. mind a reformátusok. Burány B.149. mi csodálatos a lónak élete! Ha megöregszik.). Dobszay: 308. 1990. Mindkettõ a 16. 1. korbáccsal táplálják. század históriás és egyházi énekstílusnak darabja. hajtják. Dallamtípus: SzDR I: 82. 95). Kelemen András (77.–Németh I. és II: 39.. 76. nincsen becsülete: Ütik. verik. Bodor A. sz. A Cur mundus militat kezdetû középkori latin kanció kétféle dallama közül az egyik (a másik rokon dallamát l. Végre pedig szegényt a malomba fogják. Zenta.. Ó.

sz. Jaj. MNT III/B: 122.. Mária. A gyakorlatban keveredik is a két dallam. (Mikó dógoztunk. de sokat hordtam Csongorádrul almát! De sokat tapostam annak sáros útját! Abrakot sëm ëttem. 124. laikus ájtatosságok énekei. (L.). századi érzelmesebb egyházi stílus darabja.és búcsúsénekek. mégis mëgvénültem. A vallásos ponyvák kedvenc kísérõdallama. 2.150. és szekundzárlat helyett az alaphangon zár a megismételt kezdõ sorában. továbbá paródiák. mikó temették a nagybõgõt. Dallama a 19. hogy sokféle szöveg kapcsolódik hozzá: halottasok. 347 . Kukoricaszár volt a legjobb ételëm.) Dallamtípus: Típuskatalógus IV: 317.) Oromhegyes/Zenta.. én szerelmes Jézus Krisztusom kezdetû népénekére (147. Formája. mëg farsangkó is. de ez már AABA sorképletû. Széll Antal (46). motivikája emlékeztet a Hol vagy.. Népszerûségét igazolja. 1978. 125. Burány B.

... a kocsiba fogják. a 1. Hozzátok fordulok.. Futottam elëget hëgyekën.. Ó.) Bodor A. . de sokat hordtam Csongorádrul almát! De sokat tapostam annak sáros útját! Abrakot sëm ëttem.150.. mégis mëgvénültem. verik. nincsen kímélete! Ütik. Most hozzád fordulok..... Ustorral csapkodják.. Jaj. Tóthfalu.... gonosz öreg gazdám.. Ne vidd többé lovad. . 2.. mily csodálatos a lónak élete! Ó.. hajtják. Törtelyi Mátyásné Bicskei Erzsébet (63). 348 . de keserves a lónak az élete! Hogyha mëgöregszik. (Apámtú hallottam.. Kukoricaszár volt a legjobb ételëm.. De már most .. kedves lótársaim: . völgyekën. bunkóval taníjják... ’szt lëterít a tagló. 3.. 1995........ nem való az néked! Húzzad csak te magad (a) kocsit és az ekét! Nem látod már többé lovad szenvedését! 4.

.... Késõbb fejbe vágják. nincsen becsülettye: Ütik... Kispiac.. b 1....... 1995.. Ó.. Bizony...... mer az ütlegre vár! Ugyan. édës gazdám. milyen borzasztó ëgy lónak élete! Mikor mëgöregszik. 2... në tartsál të lovat! (Mikó kicsit jobban bëszëdtünk.. Böröc Szilveszter (72). verik...150. az igába fogják.. 349 .. édës gazdám.. Jobb nekëd a szamár. hajcsák..–Tripolsky G.....) Bodor A. mé tartasz të lovat? .

Szabó Istvánné Miklós Margit (72). 350 . Burány B.) Törökbecse. rúgják. Nem igazi strófa. *Második alkalommal: Ütik. Felezõ tizenkettes sorok szabad variálásának tûnik. verik.151.. (Farsangkó. 1975. az igába fogják.

Dallam nélkül nem dönthetõ el. A többi változat analógiájára ezt is 12 szótagosnak tekintjük. Czigánykézbe adtak. Annak csikómódra Végeztem igáját. 2. Aztán elcseréltek Ott oszt agyonüttek. Kálmány L. a 1. 263. Magyarszentmihály.) 351 . Borzasztón hajtottak. Harmincz esztendeig Szolgáltam egy gazdát. Mégis megvénültem. A malomba fogtak. Kukoriczaszárból Volt az eledelem. felezõ tizenkettes vagy hat szótagos sorokról van-e szó. (Kálmány: Történeti énekek és katonadalok. A szöveget ott 6 szótagos sorokon értelmezik. Abrakot nem ettem. lap. Jól üttek és vertek.151.

352 .Tréfás halotti búcsúztató 152.

Zsoltártónusokra emlékeztetõ.. „Halottas” gyermekjáték. Bodor A. 353 . vagy 3. Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (61. 1971. 1990. Énekese nem tudott róla. dúr-hexachord jellegû dallam. 80). Bodor G. hogy felnõttek énekelték volna. fok.Zenta. Variáns: 153.. zárlata a 2.

* haluskáva’ 354 .153.

Lemezen is hallható: VMND A 3. 1990. ugyë .. Bodor G. Variáns: 152. Bodor A. „Ilyen komolytalanságokat. 1971.. énekese szerint felnõttek nem énekelték. . .Zenta. 80). Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (61. a ** kislány 355 . Szintén „halottas” játék.” Az elõzõ dallam variánsa.

* belem 356 .154.

1942. Berényi Mátyás (65). 357 .. Közölve: MNT III/B: 133. de moll jellegû. Hasonló az elõzõ dallamokhoz. Kiss L. Tréfás lakodalmi halottbúcsúztató.Horgos.

* mélységes mély ** Tizenhat 358 .155.

*** Amivel 359 .

Tréfás halottbúcsúztató. Hangzó: 30. Az utolsó rész az olájos néven ismert kanásztáncdallam. felvétele) 360 . oszt mán jó átak”. Ez a magyar néphagyományban is népszerû különféle dallamokon.–Németh I. (Varga A. hegedûs. 69).Völgyes. az Archipoeta gúnynéven ismert középfelnémet költõ népszerû latin versének (Meum est propositum in taberna mori) magyar változatára ismerünk. Varga A. farsangkor). melyben a 12. György Imre (64. Különbözõ mulatságokon énekelték (lakodalomban. 1992. ezen szólal meg az Archipoeta kései magyar utóda (az Életemnek végóráját kezdetû résztõl). századi vágánsköltészet egyik képviselõjének.. 1997. disznótorokon. névnapokon. A búcsúztató két részbõl áll: tréfás hagyatkozás és egy bordal. Bodor A. „mikó bëszeszõtek. A dallam három részbõl áll: elsõ része moll-hexachord 5 és 1 zárlatokkal.. majd 2 1 zárlatos résszel folytatódik.

melyet mindkét nép ismert. 173. – Lányom. 159. a–c. „Duda aprája” motivikára épült közelebbi-távolabbi rokonait l.) Mohol. Divatos dallam lehetett.. 160. a kovács éjjel-nappal kalapál! Nem mëgyëk hozzája! (Hosszú vót ez! Van sok . 226. A magyar hagyományban is elõfordul. 2. sz. sz. mit gondósz? Tíz forint az ára! Kéret tégëd ëgy kovács.). 116. Burány B. 87. mint ahogy nem szerbesek. 361 .. Bartók is ezen a néven gyûjtötte táncként a bánáti szerbektõl 1912-ben (Musique paysanne: 6.. 226.. 174.. elmész-ë hozzája? – Jaj.. Zélity Sándor (74). 90. mutatványos táncok 156. A „duda aprája” hangszeres motivika fejlettebb formája. lányom. . Seljanèica néven a szerbek is ismerik. .. 1980.) Variáns: 160.. Egy idõben. anyám. mint „szerb pionírdal” forgott fenn a nemzetközi irodalomban. de jellemzõi éppen annyira nem magyarosak.Párválasztó táncos társasjátékok. rajtuk kívül valószínûleg más népek is. 160..

a kovács töke. elmégy-ë hozzája? – Jaj. anyám. gyöngyömnek ëgy pántja. Kéret tégöd ëgy kovács. – Lányom. a kanász disznó seggin kaparász! Nem mögyök hozzája! 362 . anyám. – Lányom. a kovács. gyöngyvirágom. lányom. pöcse kalapács! – Jaj. anyám. anyám. mindkettõje kalapács! Nem mögyök hozzája! 3. elmégy-ë hozzája? – Jaj. lányom. anyám. gyöngyvirágom.157. gyöngyömnek ëgy pántja. a kanász szennyes ingös. a kanász a disznóná’ kaparász! – Jaj. Kéret tégöd a kanász. rossz gatyás! – Jaj. 2.

a juhász. Dallamtípus: K-V 292. Kéret tégöd a gulyás. Variáns: 200–202. anyám. anyám. anyám. birka farán kaparász! – Jaj.4. anyám. Kanásztánc ritmusú régi táncdallam elsõ soraival rokon. olyan... Bodor A.. a kalapja pántlikás! Nem mögyök hozzája! 6. mint a rózsaszál! Elmögyök hozzája! Törökkanizsa. 1997. Szaffikus forma. Bodor A. lányom. gyöngyömnek ëgy pántja. a huszár olyan. a juhász. gyöngyömnek ëgy pántja. 363 . a gulyás. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59. elmégy-ë hozzája? – Jaj. – Lányom. elmégy-ë hozzája? – Jaj. gyöngyvirágom.–Németh I. 79). lányom.. gyöngyvirágom. elmégy-ë hozzája? – Jaj. – Lányom. anyám. lányom. gyöngyvirágom. 1977. – Lányom. 75. a gulyás. távolról. Kéret tégöd a juhász. birka szõrin kaparász! Nem mögyök hozzája! 5. 1993. Burány B. Kéret tégöd a huszár. mind a záptojás! – Jaj. gyöngyömnek ëgy pántja.–Paksa K.

– Gyöngyöm. gyöngyöm. gyöngyömnek száz forint az ára. 2. Burány B. a gulyás. – Gyöngyöm. Kéret tégöd ëgy juhász. Nagyon valószínû. elmégy-ë hozzája? – Jaj. gyöngyömnek száz forint az ára. gyöngyöm. anyám. az köll néköm. hogy dallammotivikája mûdal eredetû. elmégy-ë hozzája? – Jaj. a bérös éjjel-nappal oly éhös! Hogy mönjek hozzája? 3. elmégy-ë hozzája? – Jaj. anyám. Elõtagjában (A sorok) a terc nagysága változó. Formában az elõzõ dalokkal rokon. sënki más! Hagy mönjek hozzája! Hódegyháza/Bikács. Kéret tégöd ëgy gulyás. 364 . anyám. Kéret tégöd ëgy bérës..158. gyöngyömnek száz forint az ára. Pégli Lajosné Urbán Anna (69). 1978. a juhász éjjel-nappal furulyáz! Hogy mönjek hozzája? 4. – Gyöngyöm. gyöngyöm.

. 160. 2000.). („Duda aprája” motivikára épült közelebbi-távolabbi rokonait l.–Németh I.) Lásd a mutatványos táncoknál is a Lakodalmi szokások áttekintésében. Bodor A. 159. 156. sz. 240.... Dallama rövid hangszeres motívumokból kialakított dallam („duda aprája”). 226. sz. 365 .Kisszék.. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65)..vagy sámlis tánc 159.. megegyezik a kunszentmiklósi „süveges” tánc dallamával (MNT III/B: 230–235. 87. 174.. vagy kisszéktánc.–Silling I. Sámlis tánc. 173.. 116. Bácskertes.

159j. Azt is megteszem: *Kezit. sz. **Ha szépen tud könyörögni. Közölve: MNT III/B: 234. dallamsorra 366 . Füstre felteszem. Onnan is leveszem. **A kemencét jól befûtöm. Hangzó változata MNZA IV. lábát összekötöm. 1. hangszeres motívumokból alakult dallam. Lakodalomkor is járják. nem párválasztót. Oda beteszem! Kunszentmiklós (Bács-Kiskun megye. Magyarország).) * A II. 1955. sor elmarad ** A III–IV. Szomjas–Schiffert György. A kunszentmiklósi „süveges” tánc néven ismert mutatványos tánc. melynek dallama a bácskertesi kisszéktánc dallamával megegyezik. Rövid. A „süveges” tánc ezúttal tehát ügyességi táncot jelöl. a 2. 3. e (Alföld: 52.

159j. 31. század végi elõde „hajdútánc” néven. 220. A kisszék és „süveges” tánc dallamának 16. Közölve: Vargyas: A duda hatása. b Drezdai tabulatúrás könyv: Heiducken Dantz. e példa (II). lap. 367 . 1592.

Mihók Antalné Kis Mária (79). Dallamáról l. alatt mondottakat. sz. oszt. 1978. menettánc) 160. de szerettük verni a lábunkat!) Egyházaskér. 368 .. (Szövegrokonságát l. 226.. ej. Muzsikáták a zenészök.„Olájos” (mutatványos tánc. a 156. páros tánc. (Erre táncótuk az „olájost”. Burány B. MNT III/B: 225. 316 j..) Variáns: 156. vánkostánc.

Burány B. körtánc. a Búzába ja vaddisznó.160. marha! Kocsiódal. bolon’! Az bolon’. járjad! Járjad. járjad. Hát a kanász hun maradt? Babájával jádzik! Széna. csak a füle láccik. Énekese gyermekjátéknak ismeri. bolon’. ki járja! Felsõhegy.. vendégódal. MNT III/B: 225. Mihályi Zsófi (67). ëdd mëg..) 369 . 316 j. 1972. (Szövegrokonságát l. Sõreg Pálné. szalma. bolon’. járjad.

lányok. Hát a kanász mi’ csinál? A lányokkal jáccik! Széna. 370 . 1979. Gyertëk. csak a füle láccik.. kössük koszorúba! Törökfalu/Zenta. Nagy Mátyásné Letenai Rozália (51). Burány B.160. b Túr a disznó a tallón. szëdjük össze. Szintén gyermekjáték. körtánc. szalma szét van szórva.

–Tripolsky G. jól mëgnyíl ã celler. 371 .160. bizonyára tánc ez is. tudtok-ë kãpânyi? Mãj’ mëglâssuk estére. c. Bodor A. Makk Mihályné Szurap Erzsébet (60). Fânyi. Funkciója ismeretlen. hogy ki jë birod ânyi! Bácskertes. Bëllã.. Ëllã. Kocsmârosné szép lânyât ëleli jã keller. 1972. Udvãrombã jól mëgnyíl.

372 .161.

. 163.. 164–169. A négysoros dallamstrófa csak egyszer hangzik el. Éneklés közben tapsol is. utána a III–IV.).Felsõhegy. Sõreg Pálné Mihályi Zsófi (67). 170–172. Variáns: 162. Ugyanez a jelenség tapasztalható a bácskertesi Tücsöklakodalom olájos dallamában is (VMND II: 53. sort ismétli 5-1 sorzárlattal.. kétsoros dallamként. Burány B. Talán csapásoló figurákat utánoz. 373 . Hangzó: 24. Az „olájos” egyik általánosan ismert dallama VII/1/5 sorzárlatokkal.. Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115. 1972.

a Az olájok.) Zenta. 374 . Apámnak volt klánétája. csak egyedül állok. az olájok facipõbe járnak. én szegény legény vagyok. Kelemen András (83). (Az olájosat nem tudtuk mi táncolni. mert mindég ugrának. csak falat találok. Azok élik világukat. Tipogatok-tapogatok. apám meg fújta. A katonaságnál két oláj is volt. 1978.161. A lepedõvel táncoltak. Lám.. Burány B.

Pántlikázd föl a pinádat. 1967. mátka? – Hát a fenének van kedve ebbe a pajtába? Azé adtam ëgy pëtákot. gyakhatnád-ë. pántlikát mëg rajta.. birkanyíró asszonyok. b Dínom-dánom. Tripolsky G. 375 . bodzfagyükér. jobban fognak rajta! Zenta.161.

Mikor mondja: aló mars! – akkor ki köll mënni. Mindënkinek van babája. Ezért a szép* barna lányér’ maj’ mëghal az embër! 2. nekëm ëgy së nincsen! Ha az Isten ëgyet adna. szabadíts mëg tûle! * kis ** A III–IV. dallamsorra 376 . az olájok facipõbe járnak. csak énnekëm nincsen! Akármõre tapogatok. Hej. csak ëgyedül hálok. túrú. bár në vëttem vóna! Olyan büdöseket fingott. túrút adtak ënni. túrú. në dolgozni! Kutya mellé kötném! 4. Szép az asszony. sírva köllött ënni. Azok élik világukat. abba së lësz sëmmi. Lëültettek a padkára. túrú. hej. túrú.161. túrú. gatya. nem találok kincset! Ha jaz Isten ëgyet adna. Felültettek a padkára. 2. az olájok facipõbe járnak. túrú. csak falat találok! 1. Azok élik világukat. onnat is lëvënném. 3. pöndöl. a füstösre tënném! 3. csak falat tanálok. csak énnekëm nincsen! Kinek kettõ. túrú gatya. sírva kellett enni. de mëgbecsülném: Kezit-lábát összekötném. én szëgény magyar legény. a Az olájok. pöndöl. túrút kaptam ënni. füstösre föltënném! **Hogyha szépen könyörögne. a Mindënkinek van babája. Akármerre tapogatok. csak ëgyedül hálok. a Messze mëntem házasodni. túrú. c 1. Ej. kinek három. Elmëntem én házasodni. én szëgény öreglegény. maj’ mëghalok tûle! Boldogságos Szûzmárija. jaj. de mëgbëcsülném: Kezit-lábát összekötném. Akármõre tapogatok. kik párostul hálnak! Lám. Azért a kis marokságért maj’ mëghal az embër! ** Zivire-zavara roszta szirnya. Az olájok. Elmëntem én házasodni. akik ketten hálnak! Lám. bár në mëntem vóna! E’vëttem ëgy cigány kislányt.

1997. a Bánát részrül hoztam asszonyt. *** A III. Azé’ jó a cigány kislány: oda hagyja tënni! Ha ja legény úgy akarja. Bodor A. kinek a babája... hajma. Az a kutya magyar kislány mindig azt kívánná. petrezselëm. Tóthfalu. barna kislány rózsaszín szoknyába. a kend lányát szereti ëgy keller! – Ha szereti. celler. Szomszédasszony. 1989. Bicskei Mihályné Balázs Ida (63. maj’ mëghalok tûlle! Boldogságos Szûzmárijám.4. Azt kérdëzik az olájok. rëggel. bár në hoztam volna! Elvëttem ëgy magyar kislányt. mëg is hagyja fogni. délbe! A sok térbetyüléstül maj’ kikopik a térgye! 7. Dér Vilmosné Takács Katalin (72). Szõke kislány. Oromhegyes. hagy szeresse. este. Sárgarépa. 66). gyükér. bár në vëttem volna! Olyan büdösseket szellent. Varga A.. Bodor A. 1992. szabadíjj mëg tûlle! 5. ***Odamënt a Balázs János. dallamsor elmarad 377 . annak a babája.–Tripolsky G. 6.. Az a szëgény oláj legény mindig azt babrálná.

1978. 378 . a III–IV.. fölakassza magát? Egyházaskér.161. sor elmarad. VII-1 sorzárlatokkal. Burány B. Hogy kimënjën az erdõbe. d Ki a fene látott az olájnak olyan virtusságát. Kétsoros dallam. Vörös Frigyesné Farkas Mária (68).

Ugyanez a hegedûs énekelte a dallam másik változatát is (166. 379 . sor gyakran megszólaltatott domináns hangzat felbontásai mûdalosak. 170–172. 163. Varga A.. A III. Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115. Variáns: 161. György Imre (64). 164–169... hegedûs. 1992. Völgyes.162.. a). Hangzó: 25.

. Felföldi L. Ráfik György. 1978.–Nagy A. 380 .. 164–169. Tánczene (Dél-Alföld): III.. 170–172. A 1.. 162. Variáns: 161. Raffael Alajos. Lemezen is hallható: MNZA I.163. Mohol. Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.

és III. Király E. 170–172. A szokványosabb alaktól eltérõ. Az I. 1959. 165–169. 381 ... Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115. Hangzó: 26. Angyal Cecília (79). Csantavér..164. Variáns: 161–163. egyénibb arcú változat oktáv terjedelemben. sor záróhangjait magasról közelíti meg. 5/1/5 sorzárlatokkal.

1978.165. 1. csak ëgyedül járom.. Burány B. a Az olájok.) Variáns: 161–163.–Szemerédi M. Akármére tapogatom. Krpanné Szulócki Teréz (69). 166–167. az olájok facipõbe járnak. Dobradó. 1992. csak falat tanálom! Dobradó. Bodor A. Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115. errõl felvételt is készített az Újvidéki Televízió 1993-ban. (Video 1992/93-ban.. Azok élik világukat. A sorzárlatok itt b3/1/b3. 382 . A III. sorban itt is a domináns hármas hangzat felbontása kísért.. szëgény kocsislegény.. Német István táncol is rá páros táncot. mer’ párosan hálnak! De én. Német István (79). 164.. 170–172.

az olájok.. az oláj cigányok. a Az olájok. Azok élik világukat. a III–IV. sor elmarad. Kétsoros dallamvariáns.165. Burány B. 383 . 1978. Birinyi Andrásné Német Anna (68). mer párosan járnak! Satrinca.

165. Huszár Ferenc (84). sor elmarad. Kétsoros dallamvariáns. 384 . mer’ párosan hálnak! (Lakodalomban. söprûnyéllel járják. a férfiak egyedül.. Dévavári Beszédes V. b Az olájok.) Csantavér. éjfél után. facipõbe járnak. 1997. az olájok. a III–IV. Azok élik világukat.

nëkëm ëgy së nincsen! Ha jaz Isten ëgyet anna. Mindënkinek van babája. 2. két ódalrú bëtënni! 3.166. túrú. Bëmëntem én a malomba. de mëgbëcsûném! Kezit-lábát összekötném. bërúgtam az ajtót. a füstösre tënném! *Ha hortyogna. pöndöl! Ezé a kis szõrös luké maj’ mëghal az embër! * Betétdallam 385 . Hát éppen az öreg mónár nyomta a szógálót. túrú. csak énnekëm nincsen! Kinek kettõ. Hej. lëtënni. gatya. túrú. túrú. kinek három. jaj.

sorzárlatai 1/1/5.. Az oromhegyesi változatokban többször is elõjön... AABA formaképletû változat. 165. 1978. 170–172. 386 . Széll Antal (46)... máshol azonban nem találkoztunk vele. Dallamtípus: K-V 41. Burány B. ami valószínûleg oromhegyesi zenészek által terjesztett divat volt. Variáns: 161–164.Oromhegyes/Zenta. Típuskatalógus III D 119. 168–169. 167. Érdekessége egy idegen dallammotivikát használó betét.

dallamsorra 387 . Elindútam házasodni. Volt zenészkolléga. túrú. Azok élik világukat. György Imre (69). Hegedûn másik változatát játszotta (162. Bodor A. A III. pöndöl. én szegény magyar gyerek. a 1. pöndöl.) Völgyes. Ej. gatya. túrú. túrú. túrút adtak enni. túrú. túrú. hanem összekapaszkodva táncolták. Azé a kis barna lányé maj mëghal az embër! (Az olájos a lakodalomban elmaradhatatlan. sor mûdalos domináns akkord felbontása itt is jelen van. csak egyedül hálok. Több óra hosszat is eltartott.. Azé’ a kis bolondságé maj’ mëghal az embër! * Ej. hegedûs. túrú. túrú.).166. Az olájok. Fölûtettek a padkára. Nem párban. messze köllött menni. gatya. csak falat találok! 2. aki 30 versét is tudta. túrú. sz. Akármerre tapogatok. 1997. facipõbe járnak.–Németh I. *A III–IV. az olájok. akik ketten hálnak! Lám.

hogy kettesben járnak. hogy õ nem is látta. 1968. dallamsorra 388 . Kívül-belül tapogatok. szabadíts mög tûle! 4. akik ketten hálnak. b 1.. Árkot ugrik. maj möghalok tûle! Boldogságos Szûzmárija. én szegény magyar vagyok. Szegény Pista szabadkozik. Paksa K. Hát a kanász mi’csinál? Babájával játszik! Hát a kanász mi’csinál? A farkával játszik! (Szokták cifrábban is mondani. Burány B. vsz. Király E. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59.) 3. Ez elõtt 50 évvel házrú házra járt búcsút köszönteni a Barabás tilidudás. 47). az olájok facipõbe járnak. fölállott a pöcke. Az olájok. Uccu. Törökkanizsa.. Törökkanizsán a dallam kétsoros (4–5. azt is mëgbecsûném: Kezit-lábát összekötném. nagyot fingik. Bazsó Ferencné Virág Erzsébet (70). Tipögetök-tapogatok.–Németh I. Elindultam házasodni. Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (64). * Marcsa ** gombostûjét *** összevissza rágta **** A III–IV. csak a füle látszik. csak falat találok. 1977..) és négysoros (2–3.. 1966. akkó kisérték zenéve’. megagyabugyálta. igya mög a gazda! 5. dúra döcke.166. Bodor A. csak falat találok.*** 2. 1977. vsz. télidõbe kecskének fölõtöztek. Feketetó. Kónya S.) alakjában is megszólal azonos elõadáson belül. Azok élik világukat. Lám. Banka János (43. Borcsa* nekiugrott. A kecskének négy lába van. fogát vicsorgassa. 1997. Lám. Csóka. bár ne kaptam volna! Olyan büdöseket fingik.. Ide-oda tapogatok. a füstösre tënném! (Nevet. csak ëgyedül hálok. Azok élik világukat. Dúr a disznó a rétön.) Csóka. én szegény magyar legény csak egyedül hálok. ötödik a farka. Elvesztëtte zsebkendõjét**.) (Deklamálva: Hej. Árok szélén ül a Borcsa*. Abba az idõbe. 79). 1962. csak falat találok! ****Ha jaz Isten ëggyet adna. a Pistára fogta. Burány B. bár ne möntem volna! Kaptam is egy olyan asszont.

Szabad az én galambomnak egy pár csókot adni.166. 389 . Bodor A. 2. facipõbe járnak. senkit se találok. Szabó Istvánné Miklós Margit (74). Az olájok. Magyarkanizsa. 1975. Körben állnak: egy elejtette a zsebkendõt valaki mögé. én szegény juhász vagyok. szabad szombat. szabad szappanozni. Azok élik világukat. Megtalálta egy szép kislány. Egy szép legény mëgtaláta.. 2. Burány B. szabad szappanyozni. az olájok. csókot kíván érte. (Gyerekek játszották. Losonc Istvánné Körmöci Borbála (66). Kívû-belû tapogatok. Szabad péntek. Elvesztëttem zsebkendõmet. Szabad nékem a rózsámnak egy pár csókot adni. szabad szombat. 1995. a Elvesztettem zsebkendõmet. akik ketten hálnak! Lám. c 1. csak egyedû hálok. csókot kívánt érte.) Törökbecse. Szabad pintek. Második versszakára egykor talán a vánkostáncot járták.. mëgver anyám érte. Nagyobbak is játszhatták. szidott anyám érte.

169. Paksa K..... 165. Király E.. Variáns: 161–163. Csóka.. 49). Sorzárlatai 1/1/5.167.. 166. 164. 168. Banka János (43. 1962. Dallamtípus: K-V 41.. 1968. 390 . Típuskatalógus III D 119. 170–172.

–Németh I. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65). vinne.. 166. 391 . 167. A vánkostáncnak Bácskertesen van másik dallama is... nem csak ez. Menné jobbãn sikítãnâl. Vinne. 165.. 3. vinne.. 170–172. Kétsoros dallam. illepibe tënne.. számú dallammal rokon. kezdõ sorának zárlata kisterc. ebben a 165. 164. Hã jãz ërdëg idejënne. illepibe tënne. Variáns: 161–163. ãnnâl jobbãn vinne! Bodor A. Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115.Vánkostánc 168. ãnnâl jobbãn vinne! (Vánkosos tánc lakodalomban. Érdekessége a magasról ereszkedõ II. 2. 2000.) Bácskertes. sor. vinne.. Menné jobbãn sikítãnâl. 169.–Silling I.

Sorzárlatai VII/1/VII. ebben a 161–163. Kiss L. Dallamtípus: Típuskatalógus III D 115. Variáns: 161–163. 1969.169. 165.. számú dallamokkal rokon. Székelykeve.. 167.. 164. 170–172. számú dallamok közelebbi változata.. 168. Vánkostánc.... 392 . valójában a 170– 172. Pámel Pálné Ambrus Erzsébet (65). 166.

mikor meleg van. 393 .169. heverész a porba. Kiss L. Nyáron. Szatmári Mihályné Balog Mária (42). fëlül a kuptorra. bár ne mëntem volna! Édës kicsi feleségëm. Mëgkértem ëgy vén lëánt. mint a kicsi ujjam harmadrésze sincsen! Télën. mikor hideg van. Elindultam házasodni. Hertelendyfalva. a 1. 1941. annál jobban vinne! 2. micsinájjak vélle? Olyan. bár ottvesztél volna! Ha jaz ördög olyan vóna. Mënnél jobban sikojtoznál. talicskára tënne..

Dallamtípus: Típuskatalógus III d 115 f Hangzó: 27. a versszakok kezdõ sorának betûrendes mutatójában.4. dudanóták 170. EGYÉB TRÉFÁS DALOK ÉS TÁNCOK. KARIKÁZÓK (170–226. Kiss L. dallamok magasabb járású rokona. Bukovinai kanásztánc. Asszonycsúfoló szövegrokonait l. 1969. * Egyik asszony: bálba 394 .. Sándoregyháza. Vámos Józsefné Basa Viktória (48) és Bréti Lajosné Basa Anna (48).) Ugrósok.. 172. sz. csárdások.. 161–169. a 161–169. Variáns: 171.

1969. Dallamtípus: Típuskatalógus III d 115 f Hangzó: 28. Varga Zsiga József (39) bõgõ. 172. 395 .171. Variáns: 170. Hertelendyfalva.–Vásárhelyi T... Borsos Tamás (44) harmonika. Györfi Balázs (46) klarinét. Martin Gy. Vornyiktánc.. 161–169.

Kinek kettõ. 1. a gyermëkët. a füstre fëltënném! 396 . a Mindënkinek van babája. csak énnekëm nincsen! Mindënkinek kettõ-három. a Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca. Mindënkinek van babája. uram. de nekëm ëgy sincsen! Ha jaz Isten ëgyet adna.172. nagyon mëgbëcsülném: Kezit-lábát ësszekötném. nekëm ëgy csëpp sincsen! Ha az Isten ëgyet adna. csak énnekëm nincsen. én azt mëgbëcsülném: Kezit-lábát ësszekötném. bizony mëgbëcsülném: Ha jaz Isten ëgyet adna. uram. a gyermëkët. kinek három. hogy mënjek a táncba. a füstre fëltënném! 2. hogy mënjek a táncba! Rëngesd. Mert most vannak a legényëk legjobb mulatságba! 2. Rëngesd. nekëm még ëgy sincsen! Mindënkinek kettõ-három.

Mëgkértem ëgy olá lëányt. elolvad a szája. csoport. mint más: Szalmából van a lába. Télën. verebet patkolnak. noj munkat na nu! Hertelendyfalva. Bíró Istvánné Varga Rózsa (27). 1962.. talicskára tënne. Móduvába a bugjákon bagjok furujáznak. Farkas Andrásné Biszak Anna (70). 1967. 1940.. micsinájak vele? Olyan mocskos a bokája. nem olyan. Ha mëggyullad a lába. nem ës olyan.. Ha mëggyullad a lába. maj mëghalok tõle! Nyáron. Ha jaz ördög olyan vóna.. s Pozdorjából tüzet rakok. 170. 1940. csoport zenekarral.3. Hertelendyfalva. talicskára tënne. Eröss Istvánné Kovács Teréz (55). Variáns: 161–169. csak a pozdorjája. elolvad a szája. Anyámasszony a faluba kënyeret kolindál. Ha mëgfognak. Mënnél jobban visítoznál. fëlül a kuptorra. Kiss L. Hertelendyfalva. nem olyan. Dallamtípus: Típuskatalógus III d 115 f 397 . hogy irtózom tõle! Októbë singë nudën na furat na nu. Messze mëntem házasodni. Októbë singë nudën na furat na nu. 171. mëgmelegszëm nálla. Kiss L. A rózsámnak keszkënyeit mëgszárasztom nálla. Ha mëgfognak. 1966. annál jobban vinne! 4. mint más! 8. noj munkat na nu! 6. Az én uram goszpodár. fëlakasztnak. mikor hideg van. Ësszegyûlének a bakák. 80).. vijaszból a szája.. Kiss L. 5. 7. Kovács Júlia (54. annál jobban vinne! Mennél jobban sëhajtoznál. Nagy nemzetbõl való vagyok. 1960. Hertelendyfalva. bár ne mëntem vóna! Édës kicsi feleségëm. Tréfás szövegébe román kifejezéseket is kevernek. Király E. heverész a porba. Biszak Andor Ferencné Bíró Zsuzsanna (63). mint más: Apámuram a faluba disznók után kótyász. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (51). Mëgkértem ëgy olá lëányt. fëlakasztnak. mikor meleg van. mi’csináljak vele? Olyan mocskos a bokája. mëgmelegszëm nálla! s Pozdorjából tüzet rakok. 9. bár ottvesztél vóna! Ha jaz ördög olyan lënne. Nem këll nekëm a kendërëm. Nagy nemzetbõl való vagyok.

Bicskei Mihályné Balázs Ida (63).. 160. a hangszeres dudamotivikára felépített dallam. Kanásztáncritmusú.. 116..–Tripolsky G..173. 174.) 398 .. 1989. Oromhegyes. Bodor A.. 159.. 87. 156. (Dudamotivikára épülõ távolabbi rokonait l. 226.. 90.

dújj el. Abból lësznek a jó dudák! Refr.) 399 . Bicskei Mihályné Balázs Ida (64). Bodor A.–Németh I.. (L. a 173. Refrénes táncdallam. Itt vannak a szép kiskutyák.–Tripolsky G. dújj. 2. ez is a duda hangszeres motivikájával rokon. Ej. dúj. 1990. sz. Dunnám alá jól elbújj! Oromhegyes. alatt mondottakat is.174.

175. 400 .

tëdd rá. tëdd rá.. nem jó járok. 5. mos’ tëdd rá! Máma tëdd rá. 1998. tëdd rá. hónap tëdd rá. negyedértékekben mozgó rokon típus. Hónapután nem érünk rá! Hej. Hej. asszonyok.. mos’ tëdd rá! Máma tëdd rá. tëdd rá. ötfokú kvintváltó dallam. tëdd rá. Hónapután nem érünk rá! Hej. így tëdd rá! Hej. így tëdd rá! Hej. Lëszakadt a pincelakat. hónap tëdd rá. Túrús tésztát szokott fõzni. a 19. Szlovák párhuzamairól is tudunk. holnap tëdd rá. Lëjesëtt a pincelakat. típus. Így tëdd rá. tëdd rá. mos’ tëdd rá! Máma tëdd rá. mos’ tëdd rá! 3. Hatsoros refrénes. Feleségëm olyan tiszta. így tëdd rá! Hej. tëdd rá. de szép szeretõm akadt! Hej. mos’ tëdd rá! 7. Dallamtípus: MNT VIII: 55. mos’ tëdd rá! Máma tëdd rá. mos’ tëdd rá! Máma tëdd rá. hónap tëdd rá. Részëgës legénnye’ hálok! Hej. Ha e’mëgyëk. Asszonycsúfoló szövegekkel legnépszerûbb. Hónapután nem érünk rá! Hej. tëdd rá. Így tëdd rá. Népszerû ugrós tánc volt. hónap tëdd rá. vagy a kurjantásokhoz hasonló 8 szótagos rímes párversek. Hónapután nem érünk rá! Hej. Holnapután nem érünk rá. A hozzá kapcsolódó szövegek lehetnek négysorosak. Öccör-haccor bëfût nëki! Hej. mos’ tëdd rá! Máma tëdd rá. Kinyeret is szokott sütni. 401 .2. úgy tëdd rá! Völgyes. Variáns: 64. mos’ tëdd rá! Bodor A. tëdd rá. de Megdöglött a bíró lova kezdetûekkel is (VMND I: 189. 65). tëdd rá. holnap tëdd rá.). Legényëket odacsalni. Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (61. Jaj. tëdd rá. Ezeket toldják meg refrénnel. Holnapután nem érünk rá. tëdd rá. tëdd rá. Öccõ-haccó bëfût nëki. századból hét feljegyzés is tanúskodik róla. 1994. mos’ tëdd rá! 6. úgy tëdd rá! 4. Elterjedése általános. Ëgyszër mosdik ëgy hónapba! Hej. Mégis sületlen szëdi ki! Hej.

tëdd rá. most tëdd rá! Paksa K. tëdd rá. 3. asszonycsúfoló szövege. most tëdd rá! Zenta.. tëdd rá! Rézsarkantyúm most pendül rá! Hej. Kënyeret is jól tud sütni. most tëdd rá! 2. 72). Öccör-haccor bëfût neki! Hej. Débe veti föl az ágyat. most tëdd rá! Icca. Ëccör mosdik egy hónapba. 1976. tëdd rá. Az anyósom olyan tiszta. 1968. tëdd rá. tëdd rá. 402 . tëdd rá. A dallam egyik népszerû.. Kutya mossa el a tálat! Hej. tëdd rá. a 1. Hej.175. most tëdd rá! 4. Öccör-haccor bëfût nëki. tëdd rá. Mégis sületlen szëdi ki! Hej. tëdd rá. tëdd rá! Rézsarkantyúm most pendül rá! Hej. most tëdd rá! Icca. tëdd rá. tëdd rá! Rézsarkantyúm most pendül rá! Hej. tëdd rá. tëdd rá. most tëdd rá! Icca. tëdd rá. most tëdd rá! Icca. tëdd rá. tëdd rá. Mangurás Ferencné Nagy Anna (64. tëdd rá. Bodor A. Feleségem olyan tiszta. tëdd rá! Rézsarkantyúm most pendül rá! Hej.

Hónapután jobban tödd rá. tëdd rá. út tëdd rá! 4. mos’ tödd rá! 7. Haragszik. mos’ tödd rá! Uccu. út tëdd rá! 2. tödd rá. hónap tëdd rá. Én magamat kimulatom! Így tedd rá. út tëdd rá! 2. Ëccër mosdik ëgy hónapba. hónap tëdd rá. Mint ëgy rëndës tajtékpipa! Hej. tödd rá. Hónapután nem érünk rá! Hej. tëdd rá. út tëdd rá! Máma tëdd rá. A segge mög hermonikál. Holnapután nem érünk rá! Így tedd rá. Sári néni krumplit kapál. Elveszött a pincelakat. úgy tedd rá! 403 . Hónapután jobban tödd rá. tödd rá. tëdd rá. úgy tedd rá! Máma tedd rá. mos’ tödd rá! Uccu. tödd rá. holnap tedd rá. A fejibe olyan tetyû. út tëdd rá! 6. mos’ tödd hát rá. tëdd rá. tödd rá. tödd rá. hónap tëdd rá. tëdd rá. Mégis sületlen szëdi ki! Hej. tëdd rá. tëdd rá. Haj. Hej. mos’ tödd rá! 8. Ötször-hatszor befût neki. Feleségem. mos’ tödd rá! Máma tëdd rá. mos’ tëdd rá! Haj. mos’ tödd rá! 3. Nem a te pénzeden iszok! Így tedd rá. tëdd rá. de szép szeretõm akadt! Hej. Hej. úgy tedd rá! Máma tedd rá. Így tedd rá. Holnapután nem érünk rá! Így tedd rá. úgy tedd rá! 9. mos’ tödd hát rá. út tëdd rá! Máma tëdd rá. mert mindig iszok. tëdd rá. Hónapután nem érünk rá! Hej. tëdd rá. Fé’revágom a kalapom. út tëdd rá! 5. tödd rá. most tëdd rá! Hej. a Feleségöm jól tud sütni. tödd rá. Feleségëm olyan tiszta. Hej. most tëdd rá! Hej. tëdd rá. tödd rá. Icca. Hej. b 1. hónap tëdd rá. holnap tedd rá. tëdd rá. Öccör-haccor bëfût nëki. holnap tedd rá. úgy tedd rá! Máma tedd rá. A szëmébe olyan csipa. mos’ tödd rá! Icca. út tëdd rá! Máma tëdd rá. Holnapután nem érünk rá! Így tedd rá. tëdd rá. tödd rá. Mint ëgy rëndës mosóteknyõ! Hej. Hónapután nem érünk rá! Hej. tëdd rá. út tëdd rá! Haj. tödd rá. hónap tëdd rá. úgy tedd rá! 10. út tëdd rá! Máma tëdd rá. Ne haragudj. tödd rá.175. most tëdd rá! Hej. most tëdd rá! Hej. tëdd rá. tödd rá. tödd rá. te kis piszok. Öccör-haccor bëfût nëki! Hej. Hónapután nem érünk rá! Hej. Hej. Hónapután nem érünk rá! Rézsarkantyúm mos’ pöndül rá! Hej. a kis piszok. Rézsarkantyúm mos’ pöndül rá! Haj. tödd rá. Kënyeret is jól tud sütni.

úgy tedd rá! Máma tedd rá. Pördi Ferenc (43) kontra. Így tedd rá. Burány B.–Bodor A.. úgy tedd rá! 12. 1977.Varró Imre (32) szaxofon. holnap tedd rá. 1996. Elindultam a nagy útra.. Eltörött a kocsim rúdja. Gödér Mihály (63) hegedû. Szaján. úgy tedd rá! Bajmok. Csóka. Málészájú bótoslegény. Málészájú zsidó legény.–Palatínus I. Volly I. Három tepsi túrós lepény. Gyurákné Kis Teréz (75) napszámos és Farkas Mihály (74) parasztciterás. holnap tedd rá. 1963. Holnapután nem érünk rá! Így tedd rá. Pördi Zoltán (22) harmonika. úgy tedd rá! Máma tedd rá. 1979. Kónya S. Törköly Imréné Sziráki Vera (88). Balog György (40) bõgõ. Barsi T. Holnapután nem érünk rá! Így tedd rá.. Törökfalu.11. 404 . Így tedd rá. Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (67)..

c Reggel van már. lap). Énekelhetõ az itt közölt dallamra is a refrén hozzátoldásával. Kísérõ nótaként erre a dallamra marsoltak haza a bálokról a Fejér megyei legények (Pesovár: 249. Vendégbúcsúzó versike. Jó lësz.175. Dósáné Bodor Julianna (79). 1964. Borús R. dél kezd lenni. dallam nélkül (közölve Topolya: 131. 405 .. jó lësz hazamenni! Esztendõre vagy kettõre Jövünk a keresztelõre. lap). Topolya.

bánom. míg élëk is. Sej. Háromszor is befût neki. dánom. Hogy mëgházasodtam! 3. bánom. Hogy mëgházasodtam! 406 . Háromszor is befût neki. Kenyeret is jól tud sütni.176. 2. dínom. dínom. Sej. Mégis sületlen szëdi ki! Refr. míg élëk is. dánom. Refr.

177. 407 . is). Refrénes táncdallam. (székely). A Zörög a kocsi kezdetû menyasszonyi indulóval is rokon (62–63.Bajsa. Borús S. 89. rokon és K-V: 280. Dallamtípus: Járdányi J. sz.. típusa MNT VIII: 54. Mihálovics János (84). sz..). 1959. gyakran a refrénnel indítják a dalt (pl. Asszonycsúfoló.

dínom. míg élök. Hogy mögházasodtam! 3. bánom. de nagyon bánom. dánom. Ëccör mosdik ëgy hónapba! Kéccör mosdik ëgy hónapba. de nagyon bánom. Sej.–Németh I. Kinyeret is jól tud sütni. Hej. Szömibe is olyan csipa. bánom. dánom. Sej. dínom. dínom. Kutya moss el a tálat! Refr. Hej. Hogy mögházasodtam! Csóka. Hej. dínom. Hogy mögházasodtam! Burány B. Hogy mögházasodtam! 5. míg élök. de nagyon bánom. Hej.. Bodor A. 408 . dínom. jaj. Hogy mögházasodtam! 6. Mégis sületlen szödi ki! Refr. Sej. a Lába szárán olyan bolha. míg élök. 1977.176. Burány B. de nagyon bánom. dínom. míg élök. bánom.. Hogy mögházasodtam! 4. jaj. Öccör-haccor befût néki. Mint ëgy röndös tajtékpipa! Refr.–Gubás J. dínom. Mint ëgy röndös pulikutya! Refr. 1962. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59. Cára Istvánné Körmendi Anna (37). dánom. bánom. Fejibe is olyan tetyû. Hej. dínom. Sej. Refr. dánom. a 1. dánom. bánom. Hogy mögházasodtam! 2. dínom. Hej. Öccör-haccor befût néki! Refr. Szömibe mög olyan csipa. míg élök. míg élök. Ha kimögyön a piacra. Pöndölibe olyan bolha. míg élök. Törökkanizsa. 5. bánom. Refr. Hej. Délbe söpri föl a házat. dánom. bánom. Hogy mögházasodtam! 7. Hogy mögházasodtam! 8. dánom. jaj. A cipõbõl lóg a kapca! Refr. Refr. Mint ëgy röndös béröskesztyû! Refr. 79).. dánom. Fejibe van olyan tetû. A fejibe olyan tetyû. dínom. Mint egy röndös ökör combja! Refr. dánom. dínom. dánom. dánom. 1997. jaj. Feleségöm olyan tiszta.

verd mëg ûtet! Refr. míg élëk. Van énnékem feleségem. A szëmébe akkora csipa. míg élëk. Utána a gaz mind föláll. bánom. bánom. mint ëgy agárkutya! Refr. csuhajlom. Mind kitördösi a kis fát! Mind kitördeli a kis fát! Refr. b 1. Ëgyszër mosdik hat hónapba! Refr. Ihaj. Ihajla. Pöndölibe akkora bolha. míg élëk. hajla. Hogy mëgházasodtam! 2. Ihajlom. Szömében van akkora csipa. míg élëk. 409 . Cipõjibû lóg a kapca. mint a bokor! Refr. Király E. bánom. Denkovics Ferencné Lajkó Júlia (53) és Fekete Mihályné Lajkó Mária (57). Hogy megházasodtam! 12. Bodor G. csuhajlom. bánom. míg élëk. hajla. Hogy mëgházasodtam!. bánom. Korán fõkel. 1961. Kinyeret is jól tud sütni. míg élëk. hajlom. Mint egy röndös béröskesztyû! Olyan. míg élëk. Ihaj.. Refr. Feleségëm olyan tiszta. míg élëk. bánom. Ihaj. hajlom. Hogy mëgházasodtam! 10. Ihaj. Eredj oda. Refr. csuhajlom. Ihaj. Feleségem krumplit kapál. hajla. míg élëk. Adott a Jóisten nékem. még élek. Hogy mëgházasodtam!. bánom. bánom. még élek. még élek. bánom. Hogy mëgházasodtam! 8. Mohol. míg élëk. Ihaj. 11. Refr. Hogy mëgházasodtam! Mohol.. Ihaj. 1971. Föl is söpri û az uccát. mint ëgy tajtékpipa! Refr. Ihajlom. Hogy mögházasodtam! 6. Refr. bánom. csuhajlom. még élek. Hogy mëgházasodtam! 4. Ihajla. A fejében akkora tetû. Hogy mëgházasodtam! 7. csuhajlom. Hogy mëgházasodtam! 3. Mint a kedves feleségëm! Refr. bánom. Hogy mëgházasodtam! 5. nyóc órakkor. Ihaj. bánom. Ihajla. csuhajlom. hajla. Kenyeret is tud az sütni. míg élëk. 9. hajla. 1965. Refr. Banka János (45). Refr. Hogy megházasodtam! 1. csuhajlom. csuhajlom. Haja úgy áll. bánom. Ihaj. még élek. Ihajla. Ki jis mén û ja pijacra. Ötször-hatszor befût néki! Refr. csuhajlom. míg élëk. Feleségëm krumplit ültet.. Ötször-hatszor befût néki. Mégis sületlen vöszi ki! Mégis sületlen szëdi ki! Refr. mint ëgy bérëskesztyû! Refr. Refr. bánom. csuhajlom. Mint ëgy rëndës agárkutya! Olyan. Ihaj. Refr. bánom. Fejibe van akkora tetû. bánom. Mint egy röndös tajtékpipa! Olyan. bánom. Magó István (47). még élek. Burány B. bánom. Csóka. a Nincs énnékëm szëbb vendégëm. hajla.176. Ihajla. Ihajla.

Hogy mögházasodtam! 6. Refr. bánom.176. hajlom. Mégis sületlen szödi ki! Refr. Hogy mögházasodtam! 10.. Jaj. Hogy mögházasodtam! 8. Mög is fûsüli a haját. Kinyeret is tud az sütni. hajlom. de sokat fáradoztam! Refr. Refr. Refr. Refr. míg élëk. Ihajlom. bánom. Refr. El is vöttem olyan frisset. bánom. Refr. míg élëk. bánom. Mög is mosi az az arcát. Fülöp Ágota (75). bánom. míg élëk. Jankahídrul házasodtam. Hogy mögházasodtam! 11. Föl is tud az korán kelni. Ihajlom. Hogy mögházasodtam! Magyarszentmihály. Mög is mossa az a lábát. Mind kitördösi ja kis fát. Ihajlom. Gazdag vót az édösapám. Hogy mögházasodtam! 7. Ihajlom. Mint a tetû az ingömbe. 410 . Kócossan hagyja a nyakán. míg élëk. Gazdagságot hagyott rëjám. Refr. bánom. Ihajlom. c 1. hajlom. míg élëk. Hogy mögházasodtam! 4. Hogy mögházasodtam! 5. hajlom. Ihajlom. hajlom. Ihajlom. Hatszor-hétször befût néki! Refr. hajlom. Ihajlom. hajlom. Tizenkét kecskekötelet Mög egy abranyicanyelet. hajlom. Hogy mögházasodtam! 3. bánom. hajlom. Ihajlom. míg élëk. Refr. Ihajlom. Kilenc-tíz óra tájába. míg élëk. Hatszor-hétször befût néki. Hogy mögházasodtam! 9. míg élëk. bánom. El is söpri az az uccát. 1966. Ihajlom. míg élëk. hajlom. míg élëk. Retkössen hagyja a sarkát. míg élëk. bánom. Hogy mögházasodtam! 2. hajlom. bánom. Retkössen hagyja a nyakát. bánom. Király E.

Refr. 2. bánom. bánom. Sej. Ëgy-két hétig készül nëki. míg én élëk. Betisztogat tíz órakkó. míg én élëk.177. Refr. Hogy mëgházasodtam! 3. Fölkél rëggel nyóc órakkó. dínom-dánom. Ha kënyeret akar sütnyi. Hogy mëgházasodtam! 411 . Sej. dínom-dánom.

412 . Hogy mëgházasodtam! 8. dínom-dánom. Ötször-hatszor bëdagassza. míg én élëk. míg én élëk. Szintén refrénes. Édësanyámat átkozza. bánom. Sej. Hogy mëgházasodtam! 7. Refr. bánom. Hogy ha rongyos a nadrágom. Hogy mëgházasodtam! Doroszló. dínom-dánom. Kiss L.. Amilyenre nem gondoltam. Összeszidja jaz apámot. bánom. Sej. olyant kaptam. Mert én asszonyt. Hogy ha ingëmet foltozza. Sej. talán autentikus mûdalból alakult plagálissá. dínom-dánom. dínom-dánom. Amilyenre nem gondoltam. Hogy mëgházasodtam! 5. Refr. Hogy mëgházasodtam! 6. míg én élëk. Radics Józsefné Szûcs Mária (71). Refr. 1961. dínom-dánom. szó-végû változat.4. Sej. Refr. bánom. olyant kaptam. míg én élëk. Mert én asszonyt. Sej. Mégis keletlen szakítja! Refr. bánom. míg én élëk.

még élëk. bánom. még élëk. Hej. bánom. dínom-dánom. még élëk. Kënyeret is jó tud sütni. Hogy mëgházasodtam! 2. Balog György (40) bõgõ. Ötször-hatszor bëfût néki. dínom-dánom. Hej. dínom-dánom. még élëk. Hej. a 1. bánom. Hogy mëgházasodtam! 5. Mint ëgy rëndës mosóteknyõ! Refr. Mint ëgy rëndës tajtékpipa! Refr. Refr. Hogy mëgházasodtam! Törökfalu. dínom-dánom. Ötször-hatszor fût bë néki! Refr. 1979.. 413 . Mégis sületlen szëdi ki! Refr. dínom-dánom. Ëccër mosdik hat hónapba. Gödér Mihály (63) hegedû. Hej. Hogy mëgházasodtam! 4. Pördi Zoltán (22) harmonika. bánom. Burány B. Felesígëm olyan tiszta. Hej. bánom.177. A szemébe akkora csipa. Varró Imre (32) szaxofon. Pördi Ferenc (43) kontra. még élëk. A fejibe akkora tetû. Hogy mëgházasodtam! 3.

tral. tralajla-raj. Kitanútam az asszonnak a hamisságát: Mëgtanátam a zsebibe (az) üveg pálinkát! Tralajla-raj-raj. 1978. tralaj la-raj. tralajla-raj. Tralajla-raj-raj. Tralaj la-raj-raj. tralajla-raj. Szintén refrénes. Zenta. Bodor A. 1990. ötfokú ugróstánc-dallam. Burány B.ajla-raj. Károly Jánosné Döme Klára (45).–Németh I. Vlasity Károlyné Zélity Klára (50. Mohol. l. Édes-kedves feleségëm. 4. 1968. hogy ëngëm mëgver! Csak azt hányja a szëmemre: az asszony hever! Tralajla-raj-raj. 3. 2. tralajla-raj.. Még azt mondja az én uram. oly ëgyenes vagy! Tralajla-raj-raj. Király E. Tralajla-raj-raj.. elpusztítottad! Tralajla-raj-raj. de szép asszony vagy! Beillené sodrófának. a Édës-kedves feleségëm. tralajla-raj. de jó asszony vagy! Amit kicsit keresgettem. Tralajla-raj-raj.178.–Burány B. 414 . tralajla-raj.. 62).

. Nyolc szótagos dudanóta. 415 . Heterometrikus alakban gyakoribb. jónak látszik. De csak akkó. Megvan nékem a jó reggel! Kiss L. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Mély a Tiszának a széle. 1976. Bicskei Lukács (60). Menyecskének de keserves! Királyhalom. Variáns: 182.179. keves az a rántott leves. jó összever. 3. Kónya S. Menyecskének nem jó lenni. 2. 1942. mikó alszik! Reggel fölkel. Jó az uram. Me’ keveset adnak enni! Keves. Kónya Mihályné Banka Julianna (61).. Csóka. heterometrikus.

180.

2. hejde Jó az uram, jónak látszik, Hogyha alszik, nem bánt senkit. Tud az engem ütni-verni, Nem tud az egy kendõt venni. (Ez idáig van.)
Torontáltorda, Sós József (88). Király E., 1968.

Dudanóta. Parlando tempóban más szövegekkel is elõfordul (VMND I: 93.). Dallamtípus: Járdányi I. 132. (általános).

416

181.

1. a Sárga papucs az ágy alatt, Csirke csipog az ágy alatt, Jaj, de régës-régën nem láttalak! Add ide, babám, a pici szádat, Hagy csókuljak rajta százat! 2. Édësanyám mondta nékëm, Sej, haj, minek a szeretõ nékëm? Sej, haj, de én arra nem hajlottam, Titkon szeretõt tartottam.

3. Titkon szeress, në tudja más! Sej, haj, tõled várok vígasztalást! Sej, haj, nem szerettem soha sënkit, Csak a magam szeretõjit! 4. Árok, árok, de mély árok, Amerre én hozzád járok! Beleestem, benne vagyok, A szerelem rabja vagyok!

417

5. Mënyecskének nem jó lënni, Mer’ keveset annak ënni! Jaj, de keves az a rántott leves, Mënyecskének de keserves! 6. Jó az uram, jónak látszik, Kiváltképpen, mikor alszik. Rëgge’ fõkel, ‘szt jó jösszever, Mëgvan nékëm a jó rëggel!

7. Nékëm olyan kis uram vót: Három arasz gatyája vót. Ágyba kicsi, bõcsõbe nagy, Nyõni kezdëtt, ‘szt abbamaradt. 8. A fûzfának nincsen töve, A vendégnek nincsen szöme! Szöme vóna, hazamönne, Madarász Tamásnál nem kölletlenkönne!
Kiss L., 1939. Király E., 1966. Kiss L., 1972. Kiss L., 1972. Bodor A., 1992.

Gombos, Nemes Gáspár (63) és Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). Magyarszentmihály, Fülöp Ágota (75). Királyhalom, Balog Dezsõné Szilák Margit (48). Horgos, Magócsi Andrásné Varga Etelka (59). Felsõhegy, asszonyok.

Dudanóta tréfás dudautánzó szótagszám-bõvítésekkel. Az 1–3. vsz. „lassú csárdás”, de „tüskömöt” is járnak rá. A 8. vsz. Magyarszentmihályon vendégküldõ. Bizonytalan elõadásban hangzott el, de másodszori énekléskor a dallamszándék erre a típusra utalt. Dallamtípus: Járdányi I. 148. (általános, kivéve a székely és északnyugati területet).

418

182.

1. a Jaj, de mély a Tisza vize! De még mélyebb a közepe! Barna kislány kerûgeti, Átal akar rajta mënni. 1. b Mély a Tiszának a széle, De még mélyebb a közepe! Szõke, barna kislány kerûgeti, Szõke, barna kislány mérëgeti, Átal akar rajta mënni.

1. c Mély ã Tiszânãk ã széle, De még mélyebb ã këzepe! Ëgy szép bãrnã legény kerilgeti, Âtãl ãkãr rãjtã mënni. 2. Átal akar rajta menni, Rózsaszálot szakajtani. Rózsa, rózsa, në hajladozz, Énrám, babám, në várakozz!

419

2. a Átal akar rajta mënni, Bazsarózsát szakajtani. Rózsát akar szakajtani. Rózsa, rózsa, rózsa, në jingadozz, Rózsa, rózsa, rózsa, ne hervadozz, Énrám többet në várakozz! Te meg, babám, ne várakozz! 2. b Átal akar rajta mënni, Piros rózsát szakajtani. Piros rózsát akar szedni. Rózsa, rózsa, rózsa, në hajladozz! Rózsa, rózsa, rózsa, në illatozz, Ej, rózsa, rózsa, rózsa, në hajladozz! Énrám, babám, në várakozz! 3. Mer’ ha énrám várakozó, Soha mëg nem házasodó! Gyönge vagy, babám, a házasságra, Ej, gyönge vagy még, babám, házasságra, Nem illik a csók a szádra. 3. a Mert, ha jénrám várakozol, Soha mëg nem házasodol! Gyönge vagy még a házasságra, Nem illik a csók a szádra! Anyósod tesz fel az ágyra! Kis székën mész föl az ágyra!

4. Nem illik a csók a szádra, Anyósod tësz föl az ágyra! Kis szék köll a nagy szék mellé, Kis széköt töttek a lábad alá, Úgy mëhetsz az asszony mellé! Úgy rúgnak a dunna alá! 5. Kis szék köll a lábod alá, Úgy bújhatsz a dunnád alá. Úgy mék föl a dunnád alá. Úgy fekhetsz a dunnám alá! Úgy rúgnak a dunna alá! Dunna, dunna, dunna, de rövid vagy! Ej, dunna, dunna, dunna, de rövid vagy! Ugyë, babám, az ënyim vagy? Të mëg, babám, az ënyim vagy! 5. a Kis szék kell a nagy szék mellé, Úgy mászhatsz az asszony mellé! Úgy mëhetsz az asszony mellé! Dunyha, dunyha, dunyha, de rövid vagy! Te meg, babám, az enyim vagy! Látod, babám, az ënyim vagy! 5. b Kis szék köll a nagy szék mellé, Úgy bújhatsz az asszony mellé. Úgy ugrok az asszony mellé. Dunna, dunna, dunna, de rövid vagy! Ugyë, babám, az ënyim vagy? Të mëg, babám, de hosszú vagy!

6. Édesanyám lánya vagyok, Görögdinnye farú vagyok. Annak adok, akinek akarok, Mégis egészbe maradok!
Bajsa, Búza Pál (33). Bogaras, vegyes csoport citerával. Szabadka, Baricsek János (86). Horgos, Krekuska György (49). Csóka, Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (62). Csóka, Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (66, 79). Zenta, Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (80). Martonos-Ostorka/Zenta, Sóti Mihályné Beszédes Etelka (65). Völgyes, György Imre (64). Ludas/Hajdújárás, Szûcs László (70). Doroszló, Mészárosné Kovács Anna (75). Péterréve, asszonyok. Király E., 1960. Király E., 1961. Király E., 1966. Kiss L., 1969. Kónya S., 1975. Kónya S., 1976, 1989. Bodor A.–Németh I., 1990. Bodor A.–Németh I., 1990. Varga A., 1992. Bodor A.–Varga A., 1992. Varga A., 1994. Bodor A., 1995.

420

Egyike legnépszerûbb, ma is gyûjthetõ dalainknak. Utótagjának megnövelt szótagszáma már meglehetõsen mûdalos fordulatokat használ. A gyakori elõfordulás ellenére sem változik lényegesen. Valószínûleg izometrikus alakból vált heterometrikussá. Variáns: 179., izometrikus. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Mély a Tiszának a széle.

421

182. a

1. Mély ã Tiszânãk ã széle, De még mélyebb ã këzepe! Ëgy szép bãrnã legény kerilgeti, Âtãl ãkãr rãjtã mënni. 2. Âtãl ãkãr rãjtã mënni, Bãzsãrózsât szãkãjtãni. Rózsã, bãzsãrózsã, në virâgozz, Të mëg, bãbâm, në vârãkozz!

3. Hã të énrâm vârãkozol, Sohã mëg nem hâzãsodol! Gyënge vãgy, bãbâm, ã hâzãssâgrã, Kis székën mész fël ã âgyrã! 4. Kis székët ã nãgy szék mellé, Úgy mész fël ãz ãsszony mellé. Dunyhã, dunyhã, dunyhã, de rëvid vãgy, Të mëg, bãbâm, de hosszi vãgy!
Silling I.,

Bácskertes, Nagyfejû Istvánné Balog Erzsébet (61) és Bujákné Nagyfejû Mária.

422

182. b

1. Dunyhã, dunyhã, dunyhã, csipkés dunyhã, Kilâcik ã lâbod ujjã! Sâros pãpucs ãz âgy ãlãt, Jãj, de régën nem lâttãlãk! Dunyhã, dunyhã, dunyhã, csipkés dunyhã, Kilâcik ã lâbod ujjã!

2. Kis székët ã nãgy szék mellé, Úgy bújok ãz ëreg mellé! Dunyhã, dunyhã, dunyhã, csipkés dunyhã, Kilâcik ã lâbod ujjã!

3. Lâbãd ujjân vãn a kërëm, Lâbãd këzëtt mëg ãz ërëm. Dunyhã, dunyhã, dunyhã, csipkés dunyhã, Kilâcik ã lâbod ujjã!
Bácskertes, Péter Pálné Szurap Ilona (77, 80). Kiss L., 1969, Bodor A.–Bodor G., 1972.

A dalt a bõvült III–IV. refrénszerû sorral indítja, ebben hasonlít a 176–177. sz. dalok refrénnel kezdett elõadására.

423

183.

2. Fekete szárú cserësnye, De szép állású mënyecske! De szeretném az állását! Ëgy éjjel velehállását! (Az öregek lassú csárdást jártak rája.)
Gombos, Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57, 79).

3. Kéket nyílik az ibolya, Szerelmes nem lëszëk soha! Láncot tëszëk a szívemre, Mëgmutatom, bírok vele!

Kiss L., 1939, 1961.

Az énekes kiskorában édesanyjától tanulta. Heterometrikus, heteroritmikus dudanóta. Dallamtípus: Járdányi I. 88. (általános), rokon típus.

424

184.

425

2. Téli, nyári keresetëm Összetëszëm, mégsincs pénzëm! Jaj, istenëm, de szégyëllëm, Mind elmulattam a pénzëm! Húzd rá, cigány, tamburás! Mëgfizetem az árát! Még az éjjel mëgfizetem az árát!
Törökfalu, Gödér Mihály (63) hegedû, Pördi Ferenc (43) kontra, Balog György (40) bõgõ, Varró Imre (32) szaxofon, Pördi Zoltán (22) harmonika. Burány B., 1979.

Funkcióját nálunk nem ismerjük, de valószínûleg hajnali nóta, melyre reggel felé énekszóval táncoltak a mulatságok végén. (Pesovár: 247. lap). Az észak-magyarországi megyékben menyasszonyporkoláskor is szokták énekelni (MNT III/A: 812., 813., 814.). Nagy terjedelmû dallam, hétsoros strófaszerkezete is rendhagyó. Az V–VI. dallamsor egymással kvintviszonyban áll. Mûdal eredete sem kizárt. Dallamtípus: Járdányi-függelék: A hajnali csillag ragyog.

426

lëfekszëm! Kialuszom magamat szép csëndësën! Gombos. 427 . Én még a kocsmába vagyok..184. Temonovics Józsefné Kozma Katalin (70). 1972. de szégyëllëm. Hogy rëggel köll hazamënnëm! Én ezt többet nem tëszëm.–Bodor G. Bodor A. istenëm. Hazamëgyëk. a Esthajnali csillag ragyog. Jaj.

Bajszára szállott a darázs. haj. Nyóc órától fél kilencig! Refr. Szereti-e kendet még öregapám? 4. haj. Sej. Házunk fëlëtt gólyafészëk. haj. Hogy szeretõm soha nem lësz? Refr.185. Refr. Sej. Szerettelek. haj. Ëj. leveles a gally. haj. Szeret is az ëngëm igazán! 6. Szeret is az ëngëm igazán! 3. Szeret is az ëngëm igazán! 428 . mindig így lësz. Azt gondolod. göndör a babám. göndör a babám. göndör a babám. Szeret is az ëngëm igazán! 5. rózsám. Ëngëm szeress. Ëj. mëg ne csalj! 7. 2. göndör a babám. Ha nem jár a farod rëzgõt. Az én uram vót a Balázs. në anyádat! Én csókolom mëg a szádat! Refr. haj. Sej. Add vissza ja százhúsz pëngõt! Refr. kend öreganyám. Az én uram mindig részëg! Refr. Szerettelek sok ideig. Sej.

72. Szerettelek. elõtagja dudanóta. Csak még zsidó lëján nem vót! Refr.) Dallamtípus: Kerényi 152.. haj. Hertelendyfalva. MNT III/A: 351–369. 1966. Burány B. sz. Ëj. Refrénestül együtt még Boszniába is eljutott (talán az ott állomásozó magyar bakák révén). Burány B. 429 . Zélity Sándor (73. Járdányi I. 74). 74. Izometrikus alakban. refrénes alakban a 19. Biszak Anna (55).. pl. 1979. Nagy népszerûségnek örvendõ plagális fríg hangnemû refrénes táncdal. rózsám. Mindënféle szeretõm vót. Vlasity Károlyné Zélity Klára (52). Márkus Mihály (91). Heterometrikus. rubato tempóban l. Szeret is az ëngëm igazán! 9. Mohol. Felsõhegy. Ezétt vagyok ilyen kicsi: Sokat rázott ingëm a csacsi! Refr.. göndör a babám.8. leveles a gally. Sej. vsz. haj. 1960.). palóc). (székely. ennek rímes párversei kurjantóként is ismertek (1. (Bartók: Népzenénk. század 80-as évei óta van róla írott adat. 1980. mëg ne csalj! Király E.

1967. göndör a babám.. Sej. Azt gondolod. akinél éppen birkanyírás volt. Szeret is az ëngëm igazán! 2. Sej. Szeret is az ëngëm igazán! 3. Másodszor is igyunk rája! Felesége kontójára! Refr. haj. 4. Sej. Részëg hétfõn. Hogy tëtõled el köll válnom? Refr. Bulës Jóska mindig részëg. Szeret is az ëngëm igazán! 6. haj. részëg keddën. Sej. éljél magad.185. hogy én bánom. a 1. Sej. Ha nem szeretsz. Refr. birkanyíró asszonyok. göndör a babám. haj. *Bules Jóska zentai birkásgazda. Elõször is igyunk rája! Bulës Jóska* kontójára! Refr. Szeret is az ëngëm igazán! 5. göndör a babám. haj. göndör a babám. 430 . haj. Sej. Ház tetején gólyafészëk. Szeret is az ëngëm igazán! Zenta. Szeret is az ëngëm igazán! Tripolsky G. göndör a babám. Részëg bizon egész hétën! Refr. haj. Mint a juhászok szamara! Refr. göndör a babám.

. göndör a babám. Hogy tëtõled el köll válnom? Refr. Engem szeress. Jobb út van e’re. Szeret is az ëngëm igazán! Pacsér. 1969. Szeret is az ëngëm igazán! 3. göndör a babám. Barna kislányt szeretëk én. Én csókolom meg a szádat! Refr. Szõkét..185. 431 . ne anyádat. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59. göndör a babám. Erre gyere. Szeret is az ëngëm igazán! 6. Borús S. haj. Király E. 1957.. haj. Szeret is az ingëm igazán! 4. hol lakom én! Mëgmutatom. Törökkanizsa. göndör a babám. mint a’ra! Refr. Úgy tudod mëg. haj. Sej. 1979. Bajsa. Sej. Sej. göndör a babám.. Szeret is az ëngëm igazán! 5. 1960. Sej. Szilágyi. Csak még zsidó legény nem vót! Refr. ne mönj a’ra. hol lakom én! Refr. Bajcsi Simonné Petrás Cecília (80). b 1. Kiss L. Burány B. E’re gyere. Ëgy szöm kökény. haj. Szövegei közül sok egy mûdalszerû dallammal szólal meg leggyakrabban (Járádányi-függelék: Faggyú gyertyát égetek én). 1978. haj. Faggyúgyërtyát égetëk én. 60). barnát szeretök én! Refr. Azt gondolod. göndör a babám. Székelykeve. göndör a babám. Mindënféle szeretõm vót. Sëj. két szöm kökény. 1968. haj. hogy én bánom. Szeret is az ëngëm igazán! 7. Tarján Sándorné Mendei Erzsébet (59) és Buják Jánosné Bényei Ágnes (66). Sej. Bíró Ferenc (71). Sej. haj. Király Józsefné (64). Kiss L. Refr.. Szeret is az ingëm igazán! 2. amerre én.

Nem is ugat már a kutyám. Bodor A. 1974. 432 . rózsa. Gyere haza. rózsa. sz. bazsarózsa! Király E. Gyere haza. gyönge viola.. Üssön mëg. rózsa. Völgyes. Akkora. Most vagyok szeretõ nélkül. Dallamtípus: Típuskatalógus IV 475 c. Refr. 4. 1995. Pósa Vilmosné Kovács Magdolna (62). A 111 magyar népi táncdal (38. bazsarózsa! Mohol. rózsa. Gyere haza. Hej. Burány B. babám.) lassú csárdásként közli Tolna megyébõl. Gyere haza. pünkösdi rózsa. Hej. rózsa. Hej. Refr. 51). szó-végû.186. bazsarózsa! 5. Ameddig leér az inged! Refr. refrénes dallam. Vlasity Károlyné Zélity Klára (46. rózsa.. rózsa. a ménkû. mint egy malomkõ! Refr. pünkösdi rózsa. 1979. bazsarózsa! 3. Plagális. maj’ megkékül. 2. Hej. Zöld a kökény. Hijába vártam a rózsám. pünkösdi rózsa. Egyen meg a fene téged.. rózsa.

pünkösdi rózsa. Refr. tubarózsa! 2. Gyere haza. Ne járj énutánam sírva! Refr. Õsszel érik mëg a szilva. Gyere haza. Gyere haza. tubarózsa! Péterréve. rózsa. Mëg is látszik a hasárul! Refr. Mert én büszke legény vagyok. tubarózsa! Bodor A. pünkösdi rózsa. a 1.186. Ez a kislány tehenet fej. Gyere haza. pünkösdi rózsa. Ez a kislány tököt árul. 433 . rózsa. Hej. rózsa. Büszke leány után járok. rózsa. 3. rózsa. Ezek a szövegek is inkább mûdallamokon fordulnak elõ. tubarózsa! 4. Hej. Refr. rózsa. rózsa. asszonyok.. Hej. 1995. Hej. pünkösdi rózsa. rózsa. Lába közé csöpög a tej.

vegyes csoport zenekarral. 1972. Sok helyen ma is kedvelt frisses..–Burány B. Dallama a dudanótákkal rokon. de már a hangszeres cifrázatok sok mûdalos fordulatot honosítottak meg benne. Második sorát a gyakorló népi muzsikusok gyakran felfelé törik. így a dallam ereszkedõ jellegét is elmaszatolják.187. 1962. Horgos. Bodor A. Király E. 434 ..

De sok esõ. de sok sár! Térgyig sáros a csizmám. Megérdemli a babám. Megérdemli a babám.. 3. de sok sár! Térgyig sáros a szoknyám. Ezeket most kihagytuk.188. Kijért sáros a csizmám! Királyhalom. 1944. De sok esõ. utolsó sora mûdalos fordulatokkal bõvül. Hét szótagos dudanóta. Kijért sáros a szoknyám! Kiss L. 435 . Szabó Ferenc (79). 2.

së nem nagy. kislány a kaput! Nyisd ki. së nem nagy. 1. Nyisd ki. elõttünk. csicsóka. Vékony dëszkakerítés. a Kicsi még a mi lányunk. Maj’ mögvöszi a zsidó! A zsidónak nem adjuk! Kézfogóját most tarcsuk! 6. Mert mi teérted jöttünk! 5. Fügefa tetejébe. kislány. Éppen hozzám való vagy! 4. de Eljárhat kend minálunk! Së nem kicsi. Benne ëgy dërék teremtés. Erre gyerünk. 436 . csicsóka. Hej. itt az út. Nem járhatsz te minálunk! Mit keresõ minálunk? Majd ha mögnyõl a mi lányunk.189. Ez a kislány eladó. Eljárhatsz már minálunk! (Ez olyan falusi…) Akkor járhatsz minálunk! 2. Fészket rakott a csóka Kisangyalom kertjébe. Éppen hozzám való vagy! 3. Mëgnyõt már a mi lányunk. Së nem kicsi.

Magyarszentmihály. Csóka. Vékony dëszkakerítés. Kónya S. Népszerûségét a 19. Makán Katalin (65). román és szlovák variánsait is. Satrinca. 191. de sok sár. Bodor A. 1977. Ölelj. Sárga cukrot ropogtat. 1966. Engöm odacsalogat. 10.. Csaszni Imréné Földesi Katalin (79). 1975.. ha ritkábban is. Megátkozom. Este van má. Sárga cukrot ropogtat. Farkas Mihályné Jandó Etel (70). sej. Mindenféle mulatságokon.) Dallamfordulataiban felbukkannak még hagyományba illõ. Dallamtípus: MNT X: 125. Nem hányom a szömedre! 8. Sárga cukrot ropogtat. hogy meghal! 9. 1992. Farkas Mihály (74). 2000. Izometrikus hét szótagos dudanóta. 1997. Nálunk leggyakoribb népdalszerûtlen fordulatokkal kibõvült negyedik sorral.–Szemerédi M. Este van a faluba. így lakodalomban is gyakran éneklik. Molnár Márton (74). Kónya S. Apró cukrot ropogtat. 220... Birinyi Andrásné Német Anna (82). 221. Bodor A. Számon tartják cigány. típus. Elterjedése széles körû. stílusos megoldások is (pl. De sok kislány megcsalt már! Ha még ez az ëgy megcsal. Bajmok. variáció). Péterréve... Kislány áll a kapuba.. 1976. Rábé. babám. Banka János (58).–Bodor G. Kökény József (54). szép az 1.7. Legény áll a fa alatt.. Volly I. Átlátszik az ölelés. Király E.. Csóka. Bodor A. Variáns: 190. kedvedre. nyóc óra. 1963.. de ugyanakkor izoritmikus alakban is elõfordul. horvát. Kónya S. Ëngöm odacsalogat.. (A mûdalos bõvüléseket itt nem közöljük. Rapos Vilmosné Dupák Viktória (83). De sok esõ. században 15 adat bizonyítja. 437 . Csóka.

Sárga cipõ a lábán. Ëgy év múlva göndör hajú fija lesz! 6. Bácskába Készül a lány a bálba. Hogy így föl van keverve? – Cica játszott macával. Hol hálunk az éccaka? Vagy nálatok. úgy mëgy végig az utcán. Édes.190. Verjen meg az Isten is! Téged. Icca. 2. engem is. vagy nálunk. innen is. 3. Tëca. Ësz a fene a lányér! Ha ja lánynak baja lesz. Hát az ágyat mi lelte. Túll a Tiszán. cintányér. Túl a Tiszán. Akkor bizony nem álmos! Gondoskodik felõle: Hova lött a csingilingi belõle? 438 . Icca. Tëca. 4. még aki fölnevelt is! 5. babám. Krumplileves. kedves Katica. Mikor a lány gatyát mos. ahol helyet találunk. Én mëg az én göndör hajú babámmal! 7. Ihajja.

3–4. Vlasity Károlyné Zélity Klára (50). 1972. A bõvülések itt is gyakran igen mûdalosak. Búvári Sándor (27). 1975.. Bácskertes. Mohol. 221. 220.. 191..-ot vö. 439 . Itt egyik ritkább.–Bodor G.. Király E. 1978. Egész éjjel nem âlmos! Gondoskodik feléle: Hovã lëtt ã csingilingi beléle? Kurjantás: Ãz én gãtyâm tëlfãkérëg. többnyire azonban az oktáv. 1975. Burány B. ijhuhu! Bácskertes. vsz.. de népdalszerû változatát mellékeljük.. Burány B. Negyedik sorában heterometrikussá bõvült strófa. Ãki ãztãt mëgfoghãssã. a Mikor ã lâny gãtyât mos. b sz. Törökbecse. és 207. Fábián Istvánné Tandi Ilona (72). 1957. Elsõ sorzárlata egyes változatokban a kvint (ebben a 220. Variáns: 189.. Péter Pálné Szurap Ilona (80). vsz. Vãn benne ëgy mozgó férëg. Pëndël ãlâ e’gyughãssã. sz. 221. A 6.. vsz. karikázókhoz áll közelebb). Fejértelep/Nagyszered. sz.. Falusi István (62) és Kuglai István (65). 192. Bodor A.7. típus. Dallamtípus: MNT X: 125. Burány B. Oroszlámos. 3.

haj. Engem. Inkább házasodjál mëg! Piros levele. mëghalok. Levelibe. haj.191. soha mëg ne csalj! 2. në halj mëg. soha mëg ne csalj! 440 . Ha mëg nem házasodok! Refr. leveles a gally. Levelibe. rózsám. Engem. Rózsa levele. rózsa levele. a – Édësanyám. leveles a gally. Rózsa levele. Piros rózsa levele. rózsa levele. rózsa levele. Piros rózsa levele. – Kedves fijam. rózsám. 1.

Kollár József apjától tanulta 1912-ben. rózsám. Közölve: MNT X: 825j. haj. Levelibe. rózsa levele. nem mondják! Vëdd el a bíró lányát! Refr. Rózsa levele. Levelibe.. Engem. soha mëg ne csalj! 4. Piros.. csak a refrénes forma bõvülése itt a III. mëg ne csalj! 4. Piros rózsa levele. Mer’ azt mondják. Csüllög József (67). Kiss L. rózsám. – Kedves fijam. típus. Dallamtípus: MNT X: 125. 1943. 220. rózsa levele. 221. rózsa levele. Variáns: 189. heterometrikus ága. dallamsorban következik be. Piros rózsa levele. 190.. Alsóittebe. a – Kedves fiam. Piros rózsa levele. Kiss L. Rápóti János (62)... b (pirosi változat). 441 .. Csak jól fölkösd a gatyát! Csak jól kösd föl a gatyád! Piros levele. rózsa levele. A dallamtípus másik népszerû. nem mondják. 1959. Engem. haj. A pirosi változatot lakodalomban éneklik. Rózsa levele.3. – Édësanyám. Király E. nem merëk. Bajsa. leveles a gally. var. leveles a gally. hogy gyerëk! Piros levele. 1969. Kollár István (70).

Átlátszik az ölelés. 2. babám. Most ennek az ideje! *Ölelj.192. * A III–IV. *Selyemcipõ ja lábán. Keskën deszkakeríttés. Úgy megy végig az utcán. Most ennek az ideje! Király E. Úgy megy végig az utcán.. Varga Mihály (75). babám. 3. Ölelj. Túl a Tiszán. Bácskába Mëgy a kislány a bálba. dallamsorra 442 . kedvedre. Hertelendyfalva. kedvedre. Selyemcipõ ja lábán. 1960.

(székely. mezõségi). 2. sz. dallamát). Dallama drm sávból lendül a magasba.Az al-dunaiak régebbi népszerû táncdallama. 215. melyhez átpártolt szinte valamennyi szövege (l. Dallamtípus: Járdányi I. 443 . Hangzó 7. mûdal eredetû tánc szorította ki. Rokon népi párhuzama is van. a két dallamból álló 48. dudanóta. Népszerûségébõl egy másik hét szótagos.

Jaj. mint emez! Járd ki. 1940. Ez a lábom. de csinos teremtés! Se nem kicsi. dallamsorra 444 . Illés Ambrusné Buta Mária (50). járd ki most! Nem parancsol sënki most! 5. A sándoregyházai változat lemezen is hallható: VMND B 5. e * A III–IV. Kiss L. Vékony dëszkakerítés. hogy Ne felejtsük el ëgymást! Szekerünknek kerekët. Mosd ki jaz én ingëcském! Mosd ki jaz én ingëcském. 3. Hadd ihassunk ëlëgët! 4. Kovács Júlia (80). – Kerek udvar.. Barna kislány. Sándoregyháza.. Bréti Lajosné Basa Anna (48). Székelykeve. micsinász? – Csinosíttom magamot. Kiss L. Pohárunknak fenekët! *Pohárunknak fenekët. Várom a galambomot! 2. Ömböli Mártonné Kis Mária (70). Igyunk ëgy kis pálinkát. a 1. Hertelendyfalva. s Fogd a lábát. ez. Édës kicsi kincsëcském. kicsi ház. ez. Adjon Isten minnyát mást. s a gazdák A jó bort mind mëgitták. ez. se nem nagy: Ëppen hëzzam való vagy! Hertelendyfalva. Kiss L. s hanyítsd ki! *s Fogd az ajtót. 1941. s Hogy a nyaka törjék ki! 6. Hadd rittyëgjën a bokánk! Az okosok.. lábom. Kiss L. Hadd járjak én szépëcskén! 7.. Jobban járja.. 1969. Nem parancsol sënki most! Ha parancsol valaki. Hertelendyfalva. 1968. Jár’ ki. jár’ ki most. Biró Ferenc (71). 1966. Vámos Józsefné Basa Viktória (48).192. lábom. taszítsd ki. Kiss L.

s hanyítsd ki! 10. 1968. s hanyítsd ki! 9. Várom a galambomot! 1. de kevély legén vagy! Nem hëjába kevély vagy. b alatti szövegek mûdallamon fordulnak elõ. Várom a galambomot! 2. Hónapután keress mást! Hertelendyfalva. Vékon cérna. * A III–IV. s Fogd a lábát. Sándoregyháza. kedvedre.. Ölelj. Hadd üljek az ölödbe! 8. kicsin ház. Míg az ura vizét jár. Met te bizon szép ës vagy! 7. Vizétt kûdi jaz urát. Jobban járja. Mind a kilenc piros volt. Eröss Istvánné Kovács Teréz (55. – Kicsin ablak. Varga Józsefné Kásler Mária (61). micsinász? – Csinosítom magamot. járd ki most! Nem parancsol sënki most! s Ha parancsol valaki. Fehér faszujkavirág. Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (52). Gyere inkább sötétbe. Ez a lábom. Az este ës itten volt. Járd ki. de jó kënd! De jó vizet hozott kënd! Mënjën el kënd máskor ës. dallamsorra 445 . 1969. kicsi ház. Átlátszik az ölelés. Barna legény odajár. 1967. a – Kerek udvar. Istenëm. 56). Kerekes Lajosné Györfi Anna (56). ez. ez. sz. Jaj. micsinász? – Pirosíttom magamot. Vékon dëszkakeríttés. Ûjön kicsit tovább ës! 5. Kiss L. A 192. Jaj. babám. szeress mást. ez. köménmag. Lásd a 192.192. Ha mëguntál szeretni. b 1. rózsám. 4. lábom. Kiss L. de jó volt! 3. micsinász? Benne. Kisangyalom. Az szépasszony mësszi lát. 1940. alatt mondottakat. mint emez! Járd ki. járd ki most. lábom. Ne járj hëzzám napvilág! Ne járj nálunk napvilág! Gyere hëzzám sötétbe.. – Édës uram. Kiss L. 1940. Nem parancsol sënki most! *Ha parancsol valaki. Kedves babám. micsinász? Barna kislány.. Nem hányom a szëmëdre! 6. Hertelendyfalva. Vámos Józsefné Basa Viktória (48). Szabad mást ës keresni! Szeress ingëm. Kilenc almát hozott volt. Fogd a lábát.

Kanak..193. A bukovinaiak között igen népszerû dallam. 1965. piros bor. Lehet. 446 . utótagja pedig refrénszerûen bõvült. Elsõ két sora ennek is a hét szótagos dudanótákkal rokon. Király E. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Piros kancsó. hogy Kanakon is bukovinai származású székelyek énekelték. vegyes csoport.

Ne jõjj nálunk napvilág! Gyere nálunk.193. Fejér kancsó. Még az éjjel mind mëgiszom az árát! 2. Még az éjjel mind mëgiszom az árát! 5. Inkább iszom. piros bor. ölelem a babámat. a 1. de majd lësz. Mindig korhëly a nevem. akár nem. hadd üjjek az ölödbe! l. Fejér faszujkavirág. ha feleségëm lësz! Eladom a feleségëm párnáját. A bukovinaiak a harmadik paptánc. Majd. 447 . ölelëm a babámot. Vacsorával várja haza az urát! A dallam bukovinai szövegei közül még néhány. Seggbe rúgom ezt a kutya világot! Úgysem élëm kërësztül e világot! 2. Hadd üjjek a. mint nem. b Piros kancsó. inkább iszom hát. piros bor. Akár iszom. Hogy ne tartson más szeretõt magának! 3. Mindjárt rád kerül a sor! Iszom a bort. Fejér faszujkavirág. gyere nálunk sëtétbe. Minnyát rám kerül a sor! Iszom a bort. a Nincsen pénzëm. piros bor. és fõzze meg a vacsorát. Ritkán kerül rád a sor! Eladom a feleségëm szoknyáját. Lëgyën igaz. lëgyen igaz a nevem! 4. Még az éjjel elmulatom az árát! 2. Nékem olyan asszony kell: Ha beteg is. keljen fel! Keljen fel. a Piros kancsó. Nem szült ingëm az anyám! Eladom az uramnak a gagyáját. a csárdás alá is húzzák.

193. Lackó I. Fele útig jutottam. Macskát sütnek rostélyon. de csuhajla! Csóka. de nem mentem! 2. b 1. angyalom. de megtértem. Lánykérõbe indultam. Mûdallamra énekelt szövegek. A nagy lakodalomba. de Mohojra.. * Valaki nevét mondják 448 . A padéi laposon Leesett a kalapom. Csókai lány. Padéjon. de angyalom. Add föl az én kalapom. de kalapom! 3. Fele útról megtértem. Úgy viszik át Mohojra. Lánykérõbe nem mentem. Pintéréknél*. 1987.

Hányják egymás szemére. 2. 449 . de maga a dallam ötfokú.194. Ocsenás Károly. 5. ún. Bajsa. Ölelj. 1959. Formája idegen eredetû (zömmel idegen dallamokkal is kerül elõ). Északon és az Alföldön elterjedt. Melyiknek van – libizáré labizomhatatuli natutájl. tilililiMezõre. tilililiSzemedre! 3. ereszkedõ. Dallamtípus: MNT VII: 19. A Dunántúlon. típus. libizáré-nóta. tililili Szebb szeme. kedvedre. A bíróné két lánya. az enyém fekete. így a magyar hagyomány törzstagja. – Lám.. babám. Király E. belsõ refrénes. Mer’ megnyalta – libizáré labizomhatatuli natutájl. Heterometrikus. 4. tililili– A kecske. Kimentek a – libizáré labizomhatatuli natutájl. Nem hányom a – libizáré labizomhatatuli natutájl.

450 .195. Észak és Alföld). A játékos szótagszám. Kiss L. Kodály Háry János címû daljátéka révén közismert rubato tempójú dal.. mind giusto tempóban elõfordul. Dallamtípus: MNT VII: 18. Variáns: 196.és motivumismételgetéseknek és a kvintváltás fellazulásának valószínûleg a mûdalhatás az oka. típus. Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57). A típus szintén három dialektusterületen fordul elõ (Dunántúl. Mind parlando-rubato. Gombos. Hagyományos dallamgondolkodás és idegen mûdal együttesébõl létrejött képzõdmény. 1939. és szinte kizárólag ezzel a szöveggel éneklik.

Torontálvásárhely. Erdõ mellett. dallamsorra. Király E. Ott sütik a kismalacot bükkfanyárson.195. a Tiszán innen. fakanálon. Csókot kérnek a legények a lánytól.. Tiszán túl. Tiszán túl. Dunán túl. Csókot kérnek a legények a lánytól. Csáki Ferenc (74). *Erdõ mellett. 1960. * A III–IV. 451 .

196. de második fele más dallamokból sodródott ide. típus. Kiss L. Hertelendyfalva. 452 . Közölve MNT VII: 61 j g. Ömböli Mártonné Kis Mária (70).. Dallamtípus: MNT VII: 18. Az elõzõ dalok változata. Variáns: 195. 1940.

Görög Ferencné Szobonya Apollónia (78). 3.. Doroszló. 2. Nem bánom. Samu Istvánné Bártol Erzsébet (68). 1942. Hat szótagos dudanóta. 1962. Kiss L. Hogy az én rózsámot Más ölibe látom! Hogy az én rózsámot Más ölibe látom! Kiss L. Más legénnye’ játszik. nem bánom. Fekete városba Fehér toron látszik. Más ölibe játszik! Látom a rózsámot. Rendhagyó hatsoros formája az utótag variált ismétlésébõl jött létre.197. Gombos. De mégis sajnálom.. 453 . Látom a rózsámot.

104. Bacskó Antalné Dinnyési Anna (59). Rendhagyó. fõként északkeleti). Dallamtípus: Járdányi I. Gyors csárdás.. 1941.198. háromsoros alak. a cigány ma is játssza. „Nagyon jó rá lippentyûzni!” Az ugor-ereszkedõ dallamok családjának tagja. (általános. 454 . Kiss L. Kodály vegyes karra és zenekarra írt Kállai kettõs címû szerzeményének zárórészében is szerepel. Gombos. A régi öregek tudják.

–Németh I. Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (70).. De hamis a të kutyátok! Kösd mëg a kutyádat. térdig szappanyozza. Bácskossuthfalva (Ómoravica). Fehér lábát mossa. Elvitte a víz a szappant. Kónya S.. Bodor A. Megy a kislány a folyóra. Szaffikus formájú. Söpörd ki a házat. Dallamtípus: Járdányi I. Kiss L. Utána küldték a kappant. a szappan elázik Míg a kappan szállott. a szappan elázott A folyóba. asszonyok. 1957. a Csütörtökön virradóra. 1. Míg a kappan úszik. 455 ..199. E’mënnék én tëhozzátok. 2. Klézer János (69). 1980. 1997. Utána kûdte ja kappanyt. 1969. Bodor A. (általános). 1995... csókolom a szádat Mindën este! Király E. 3. A népi gyakorlatban sem variálódik lényegesen. De szemetes a szobátok. Pacsér. Völgyes. Király Józsefné (64). Elmennék én tehozzátok. Csóka. Iskolai tandalként is ismert. A folyóba. 92. népszerû ugrós. csókolom a szádat Minden este! 4.

térgyit szãppãnozzã à folyóbã. 3. Elmënnék én tihozzâtok.199. csókolom ã szâdãt Mindën este! Bácskertes. 456 . Kezit. Még ã kãppãny szâllot. a 1. Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (62) és Buják Anna. Silling I.. lâbât mossã. de mérges ã kutyâtok! Kësd mëg ã kutyãdãt. Jãj. ã szãppãny elâzot à folyóbã. Mén ã kislâny ã folyórã. 2. Elvitte ã víz ã szãpãnyt. Csitërtëkën virrãdórã. Utânã kildte ã kãppãnyt.

1. a Közel vetëm a kendërëm a tanyáhó. b Közel vetëm a kendërëm a tanyámhon. 1. A pöndölöd széle a gatyámat érte Egész éjjel. 457 . Mi köze van a pöndölnek a gatyáhó? Közeledik a pöndölöd a gatyámhoz. Mi köze van a legénynek a nagylányhon? A gatyája széle a pöndölöm érte Szombat este kiterítve. Nem messze van a kendered a tanyámhoz.200.

komámasszony a búcsúra. mëg në mondja az uramnak. Ûjünk föl a hórdónak a tetejére! Fúrjunk egy kis lukacskát.. kedves komámasszony! Komámasszony! 4. Hogyan került a ken’ csöcse a kezembe? Talán nem is tudja ken’.2. b Mikó möntünk. Mög ne mondja. a markomba? 2. tudja ke’. Széll Antal (46) és Széll Péter (48). Monostorra. Szenes József (50) és Szenes Józsefné Krasznai Etel (45). jaj lösz neköm. Hogy a tyúkom odaadtam a szomszédnak!** Hogy odadtam a tyúkomat a szomszédnak! Mert. Mikor möntünk. Devecserbe. a Mikor möntünk. mikó beletötte ken’ Szombat este a kiskerbe? Devecserbe a kezembe? 2. Pördi Ferenc (43) kontra. komámasszony. * Szomszédasszony ** komámnak 458 . 1978. tyuhaj a sütétbe? A kiskerbe a kezembe? 3. Debrecönbe. Banka Mihály (63). Bodor A. 1979. Burány B.–Bodor G. Kónya S.. Komámasszony*. Mikó möntünk. Kökény József (54). Balog György (40) bõgõ. Hogyan kerût a ken’ csöcse a markomba? Hogyan kerût a ken keze a markomba? Talán nem is tudja ken’. Mikó mëntünk. Pördi Zoltán (22) harmonika. mikó beletötte kend Ihaj. komámasszony. Gödér Mihály (63) hegedû. Hogy kerût a kend csöcse az én markomba? Hová kerût a kend csöcse? A kezembe! Talán nem is tudja kend... Komámasszony! 5. Oromhegyes/Zenta. komámasszony. az uramnak. gyûjjön kend le a pincébe. Komámasszony! Hódegyháza/Ada. komámasszony. Varró Imre (32) szaxofon. Burány B. Ördög bújjon komámasszon bocskorába! Mijé’ ivott nálam nékû a kocsmába? Hogy a fene ëgye mëg. Monostorba. Komámasszony. komámasszony. nem csal ëngëm többé mëg. Kónya Mihály (61). 1975. igyunk ëgy kis borocskát. Csóka. Édös. mikó beletötte ken’ Szombat este a kiskerbe? A sötétbe. Törökfalu. 1975. ha azt mögmondja ke’.

. 1989. Szaján. Bodor A. Törköly Imréné Szirák Vera (88). Tóthfalu..–Bodor A. Hajdanán tánc lehetett. szlavóniai). Az Ó. 1996. Bicskei Mihályné Balázs Ida (63).. 51. asszonyok. csintalan szövegei miatt igen népszerû nóta. 75. Kolomejka ritmusú. Barsi T. 202.–Tripolsky G.).. Variáns: 201. 1997. melynek utolsó rövid sorát a legtöbb változat iparkodik meghosszabbítani (4 szótagról 8–12 szótagra – l. Bodor A. Ma is gyûjthetõ.. 1977. Bodor A. a következõ változatokat is). Bács-Bodrog megyében a szakácsasszonyok táncaként szerepel (MNT III/B: 180.. távolabbról.. 1993. Sós Mihályné Törköly Erzsébet (59. 1996. 459 .. mely sok hal terem a nagy Balatonba kezdetû közismert dunántúli dal nálunk elterjedt változata.–Németh I. Törökkanizsa. (dunántúli.Oromhegyes. 79). 157. Dallamtípus: Járdányi I. szaffikus strófaszerkezet. Bodor A..–Palatinus I. Burány B.

Mikor mentünk. Gyalog mentem Komáromba a vásárra.. Bodor A. Losonc Istvánné Körmöci Borbála (66). komámasszony. Népszínmû ízû szövegváltozat. a 1. komámuram nyomkodott Komáromig. a vásárra. 1995. Komáromba. 460 . Gyalog mentem. A két szürke ballagott. 2. Komámuram fölhívott a kocsijára. Hogyan kerût a kend csöcse a markomba? Talán nem is tudja kend.200. mikor beletette kend A markomba? Magyarkanizsa. komámasszony.

Fúrjuk ki az ódalát. mondja ke’. Hogy e’hordtam a búzámat a zsidónak! Ha kérdëzi. Ûjünk föl a boroshordó tetejére. Dér Vilmosné Takács Katalin (78). mëgisszuk a jó borát. 461 .200. b 1. 2003. mëg në mondja az uramnak. 3. hogy a pocok hordta e’. 2. Komámasszon! 4. Komámasszon. Komámasszon. gyûjjön kend lë a pincébe. Mi köze van a pöndölnek a gatyáhó? A pöndölöm széle a gatyádat érte Szombat este a sötétbe. nem is tudja ke’. Köze’ vetëm a kendërëm a tanyáhó. Szomszédasszon. hogy esëtt mëg tënnap este? Hogyan kerût a kend csöcse a kezembe? Tudom. Bodor A. mikó beletëtte ke’ Szombat este a sötétbe! Tóthfalu..

Seje. sor itt 8–12 szótagosra nõtt. (dunántúli. Közel lögyön a kendöröm a rokkádhoz! Közel lögyön a pöndölöm a gatyádhoz! A pöndölöm széle a gatyádat érje. huja.. mikor tüzes! Minek ez a borosüveg.201.. 1968. Variáns: 200. hogyha üres? Köll bele hordani. huja. 2. Az elõzõ dallam változata. A rövid IV. 3. Dallamtípus: Járdányi I. 51. lásd az ott mondottakat. Akkor köll a vasat ütni. 462 . egész éjje’. szlavóniai). 202. Füstös Ágnes (76). úgy löhet mulatni. mindig éjje’! Király E. egész éjjel! Torontáltorda. Seje.

201.. szlavóniai).–Burány B. Ej. nagyon jó csináta kend. 1990. 1.202. 463 .–Németh I.. Dallamtípus: Járdányi I. 51. Variáns: 200. Burány B. ha ezt mëgtëtte kend. 1978. (dunántúli. 62). a Komámasszony. Komámasszony! 2. Bodor A. kedves komámasszony. A kakasom odaadtam a szomszédnak! Mert. Komámasszony! Mohol. ha azt megmondja kend.. Vlasity Károlyné Zélity Klára (50. Ötfokú fordulatokban gazdag változat. akkor jaj lesz énnekem. azt hallottam. meg ne mondja az uramnak. Édes. Hogy éntõlem elszerette az uramat.

beborul. Még az ég is beborul. Kiss L. Úgy várom el az idõt.. Mint a rózsám ölelõ karjával. De még többet a kocsmába járó! Bort ittam én világéletembe. 1972.. 3. Szembenézek az idõ zajával. Horgos. Nem kap rozsdát a pénz a zsebëmbe! Bácskossuthfalva (Ómoravica). Azt mondják. hogy bort iszik a báró. Ha beütöm süvegem tetejét. a sorsom.–Tripolsky G. a Begyûröm a süvegem tetejét. Úgy várom a förgeteg elejét. Kiss L. Tóth Antal (60). Bodor A. Seregi Bálint (72). 2. 464 . Tamaskó Antal (61). 1967.203. Úgy várom a förgeteg elejét. Gombos. 1969.. 2.

Sorvégi ritmuszárlata elnyújtásának révén tripódikusból tetrapódikussá alakult (l. Variáns: 100. Szinkópás végekkel tripódikus ugróstáncként a juhásznóták között ismerjük (VMND II: 201–202. alföldi).Csárdássá vált 10 szótagos ugrós tánc. Dallamtípus: Járdányi I. 465 . sz. is).). Ugor-ereszkedõ dallam. csak elõtagjának sorvégi zárlatai egy fokkal feljebb csúsztak. sz. (dél-dunántúli. 11 szótagos). kvint-kvart szomszédság helyett szext-kvint magasságba. sz. 11 szótagosra növekedett formában Dél-Bánátból került elõ (100. 106. (negyedes mozgásban.). VMND I: 174. Negyedes mozgásban.

204. A gombosi híd alatt. úgy adják. Kihúzom a kocsimat. Mëgcsókolom võlegén korába. 1. ki vesz ki? Sajnál-e még engemet valaki? 3. Még az éjjel lejiszom magamat! 2. ki vesz ki. ki vesz ki? Várom. lovamat. a Száraz kóró tavasszal virágzik. 2. babám. halastó. lovastú. Az én rózsám õsszel házasodik. Lányok sütik a halat. a halat. Beleestem kocsistú. lovastú. híd alatt. a Kanizsaji halastó. Sejëmpapírba rakják. Bogojai halastó. Belejestem kocsistú. Istenem. Majd elmék a víg lakodalmába. A legénynek úgy adják. halastó. Hej. 466 . Én is elmék a lakodalmába. – ba rakják. ki vesz ki.

206. Két 19.. századi feljegyzése is ismert. 187. mely a sorvégi szinkópák elnyújtásával tetrapódikussá válhat (ugyanúgy. Fõleg a Dél-Alföldre jellemzõ típus (a Dél-Dunántúlról és Maros-Torda megyébõl van még kevés adat). vögye ki! Gombos.. 1977. valaki Hordó gyanánt fúrna ki. „Motívumkincse már fejlettebb. nálunk. Ennek a változatnak fõzárlata általában a kis terc (b3). én neki: Nem mondanám én neki. a régies ugrós tánctípus alföldi változata. is). sz. 779. 207. (a gombosi változatok). Szabó Józsefné Fejõs Verona (70). Tripódikus. 208. még VMND I: 101. Közölve: MNT X: 778..). Sárgadinnye virágzik. sz. Tánckapcsolatára utaló adatot csak Martin György említ: Ugrós tuss nóta. Variáns: 205. típus. 205. 73).. Bárcsak ëngöm valaki.. mint a 203. Nemes Pál (30). cikádzik. mint lassú csárdás (208. és VMND II: 203. Mondtam má. ugrós (204.). 1981. 1939. Bodor A.). 1970: 53. 467 . Negyedes mozgásban is elõfordul. de lehet az alaphang is. Kálóczi Imréné Tamaskó Éva (61). Gombos. Dallamtípus: MNT X: 124. Kónya S. 1997. Molnár Márton (74). hogy në vëdd rád. 188. Egyike legnépszerûbb hajdani táncdalainknak.. 792.. a Vajdaságban több mint 25 változatáról tudunk (az itt közölt 13 változaton kívül l. a tánc és zenei egységek illeszkedése azonban még továbbra is alkalomszerû” (Martin. Öreganyád cikádzik. ritmikailag és mozgásanyagában változatosabb. 206... Loboda Jánosné Galambos Anna (65. Rábé. A harmadik sorzárlat lehet oktáv is.. 204. Ritmikailag többarcú dallam.).. sz.. alapjában 10 szótagos ugrós tánc.) és csárdás (207. vögye ki. sz. Kiss L. 1969. Sárga zsinóros nadrágos nadrág. në vëdd rád! 5.4. fúrna ki! Mögmondanám én neki. én neki: Nagy a fúrú. háromféle tempóban is elõkerült: parlando-rubato (VMND II: 204.. Kiss L. Völgyes.. Burány B.. Csóka. virágzik. Kónya Mihály (67).). 1961.

bújj mellém! Annál jobban feküdj mellém. Mert nem gyõzöd mídërrel mëg festékkel! Mert nem gyõzöd festékkel vagy mídërrel! Ha nem gyõzöm mídërrel mëg festékkel. Feküdj mellém Örzsike vagy Bözsike! Ha Dunáról fúj a szél. Kétkrajcáros kis bëgre. Annál jobban feküdj mellém. maj’ nem ér! 468 .205. Ha nem gyõzöm festékkel vagy mídërrel! Maj’ mëggyõzöm áztatott kötélle’! 3. 2. Ezt a kislánt në vëdd el. në vëdd el. fúj a szél. kis bëgre.

itthagyom! Nem voltam én válogatós sohasem.–Tripolsky G.. Éjfél után hazajön a kocsmából: Feleségëm. Szinkópás sorvégei néha megnyúlnak. 7. a të tüdõdbe! Mit válogatsz a szép szëgén legénybe? Të sëm voltál a mi falunk eleje. Szerettem a szép legént.. Bicskei Mihályné Balázs Ida (45.4. Elsõ sora a változatok zömétõl és az elsõ gyûjtõalkalomtól eltérõen. 1989. 64). Mert vacakul összeszidom. Keresi. në nagyon..–Németh I. Ördög bújjon. Egísz éjje’ nem á’hatott a szája! Tátog. 1990.. János bácsi. Ez a késõbbi gyûjtõalkalmakkor következetesen jelentkezett a kitágított terjedelem következményeként. típus. ha lehetett! 6. 1971. Tripolsky G. nem következetes ugrós tempo. në nagyon. 63. Kilenc gyerëk sír odabënt a házba.. Dallamtípus: MNT X: 124. 208. hogy hova lëtt a mamája.. A szótagszám váltakozik 10 és 11 között.–Tripolsky G. babám. Ëgyën mëg a válogatós füttyfene! 5. 207. a szeptim. kifelé a szobából! Egísz éjjel maj’ mëgfagyok az ólba. Bodor A. 206. 469 . De bëmnënni nem merëk a szobába. Variáns: 204. Bodor A. mint a szomszédasszony kácsája! Oromhegyes.

Karáné.206. Az én babám õsszel házasodik. Csóka. Érdekessége a tetrapódikussá toldott elõtag. 205. Mögcsókolom võlegény korába. ki találja vágni! Kónya S. 2. Variáns: 204. Dallamtípus: MNT X: 124. 208. Gyere velem kurumplit kapálni! – Nem mögyök én kurumplit kapálni! Rossz a kapám. Karáné. Én is elmék a lakodalmába. Karáné. Ej.. típus. A fõzárlat lehet az alaphang alatti szeptim is (b3 helyett) a bõvülés jelentkezésétõl függõen. Gligor Jánosné Zsifkó Magdolna (66).. 470 .. az utótag pedig sohasem bõvül. 3. Ugrós. de a játékos bõvülés nem állandó a versszakok folyamán. 1976. Sárgarépa fehéret virágzik.

ki vesz ki? Lësz-ë hozzám olyan szíves valaki? 2. 3.207. Lányok sütik a halat. -ba rakják. Én vagyok a rozmaring szëdõje. A szajányi híd alatt. A legénynek úgy adják. babám. 1. híd alatt. Cica játszik macával. a A bajsai halastó. Az én babám rozmaringot arat. Belejestem kocsistú. úgy adják. a A bajsai híd alatt. a halat. 2. híd alatt. Én mög játszok a kedves babámmal! Cica fogott egeret. Játszott vele eleget. lovastú. Fehér tányérba rakják. egeret. eleget! * Szögedi 471 . Vártam. ki vesz ki. halastó. Barna legény igaz szeretõje. macával.

típus. vsz. Szaján. vsz. és 192. Variáns: 205. sz. 1996. Ugróstánc jellegét elvesztette a megnyúlt szinkópás sorvégek miatt.. alaphang és oktáv között. Bégel A.Bajsa. Kónya S... 3–4.. 1959. Bodor A. A 3. 208. A fõzárlat itt is lehet az alaphang (b3 helyett).. Molnár Józsefné Szabó Julianna (61). Gyenge Pálné Sós Matild (52). 6. vsz. 204. 206. Búza Viktor (65). a harmadik sor zárlata is változó.. b sz. Csóka. 1977. 472 . 190.-ot vö. Dallamtípus: MNT X: 124.

Ha valaki kivënne. ha mindënnap is mëgverne. Ördög bújjon. a hájadba! Mit válogatsz a szegény lányokba? Te sem vagy a legények eleje. Énbelõlem hírës mënyecske lënne! Nem bánnám. kivënne. babám.208. Egyen meg a válogatós fittyfene! * igaz szívû 473 . 2. Csak a nevem új mënyecske lëhetne! 3.

-ot vö. Topolya. A fõzárlat itt is lehet terc vagy az alaphang.. Csõkéné Farkas Erzsébet (57). vsz. 205. Bordás József (69). Negyed értékekben mozgó csárdás. Dallamtípus: MNT X: 124. sz.. 206.. szótagszáma 10–11 között váltakozik. 1976. Variáns: 204. 207. Király E. A 2. típus.. 2. Borús R.Bácsfeketehegy. 1957. 474 . vsz. 101..

a 1. ha leszakajtanálak? Mit szólnál.. Háta mögött szeretõt tart magának. Kék ibolya. ëgy së jó! A szemébe hízelëg az urának. Bodor A. Szállj lë. Belejestem kocsistú. Kútágasra körösztbe szállt a rigó. halastó. a Kék ibolya búnak hajcsa a fejét. ki vesz ki. Kék ibolya.–Burány B. 50. Nincsen. Mohol. 1975. Istenem. Mos’ tanátam egy igaz szeretõre! 1. Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (64). aki mëgöntözze a tövét. 4. Vlasity Károlyné Zélity Klára (47. A moholi* halastó. aki mëgöntözze (a) gyökerét. Szájj lë.208. kék ibolya tövére.. harmat (a) kék ibolya tövére. Burány B. lovastú.–Németh I. Ha az égbõl nem locsolják a tövét. búnak hajtja a fejét. 1978. 1977.. * A szegedi (1978-ban) 475 . 1990. Jaj. de ki vesz ki? Sajnál-e még engemet majd valaki? Sajnál-e majd engemet még valaki? Csóka. ha jelhagynálak? – Asz mondanám: verjen mëg a Teremtõ! – Aszondanám: verjën mëg a jégessõ! Sosë voltál igaz szívû szeretõ! 3. Kónya S. 62). harmat. të babám. Most akadtam ëgy igaz szeretõre! Mos’ találtam egy igaz szeretõre! 2. Valamennyi szépasszony van. Nincsen.

209.

1. a Kék ibolya, ha lëszakajtanálak? Mit szóllanál, rózsám, ha jelhagynálak? – Asz szóllanám: verjön mög a Teremtõ! Sosë voltál igaz szívû szeretõ! 2. Kék ibolya búnak hajcsa a fejét, Mer’ a harmat nem locsolja a tövét. Szájj le, harmat (a) kék ibolya tövére! Most találtam igaz, hû szeretõre!

3. Cifra szûröm fölakasztom a szögre, Nem vagyok én a legényök eleje. Sem eleje, sem az alja nem vagyok! Kit igazán szerettem, az elhagyott. 4. Jaj, de nehéz kõbõl vizet facsarni! Jaj, de nehéz szép szeretõt tartani! Mer a szépet más is tudja szeretni. Mëg köll az én bús szívemnek repedni!

476

5. Kiskertëmbe kivirított az epër, De sëmmire való lëjányt szeretëk! Nem bánom én, ha sëmmire való jës! Sëmmire való vagyok én magam ës!

6. Kis paprika, nagy paprika, de jerõs! Ez a kislán éntûlem lött viselõs. Úgy köll néki, mé’ nem vigyáz magára! Mé’ fekszik le a legénnyel az ágyba?
Király E., 1962. Király E., 1968. Burány B., 1978. Burány B., 1978.

Hertelendyfalva, Biszak Anna (56). Torontáltorda, Füstös Ágnes (76). Karácsonyfalva (Bikács), Tápainé Mészáros Kis Katalin (75). Hódegyháza/Karácsonyfalva, Pégli Lajosné Urbán Anna (69).

Egyenletesen elterjedt táncdallam. Népszerûségét öt 19. századi feljegyzés tanúsítja. Szlovák és horvát párhuzamairól is tudunk. Nálunk is kedvelt különféle szövegekkel (VMND I: 19., 55., 170., 171., 184., 200., VMND II: 150.). Variáns: 72., 106. Dallamtípus: MNT VIII: 49. típus.

477

210.

2. Víg a násznép, víg a lakodalom, Pattan a húr, mëgáll a cimbalom. a Mënyasszony is olyan vígan rakja, Mëghasad a prímás szíve rajta! 3. Háromat tojt a fekete lili, Majd hazamék, mikor nékem illik! Úgy sincs, babám, aki mellém fekszik! Majd hazamék, mikor nekem teccik!
Oromhegyes, Bicskei Mihályné Balázs Ida (64).

4. Háromat tojt a fekete kánya, Ëngëm szeret a ken’ barna lánya. Akármilyen szëgény legény vagyok, A ken’ lánya szeretõje vagyok! 5. Esik esõ az árpatarlóra, Gyere, babám, ültess föl a lóra! Gyönge vagyok, nem birok fölülni, Kis pej lovam nem akar fölvënni.
Bodor A.–Németh I.–Tripolsky G., 1990.

A szerb beæarac dallama alakult át nagyjából magyar hagyományba illõvé. Ez az egyetlen, bartóki értelemben vett kölcsönhatás, amit szerb és magyar népdalok között nyilvántartunk. A két nép dallamgondolkodását annyira eltérõ szabályok irányítják, hogy köztük szerves kapcsolat szinte nem is jöhet létre. A magyar népdalok általában négysoros rímes strófákban szólnak, minden szövegsornak megvan a maga dallamsora. A dallam- és szövegstrófa azonos. A szerb népdalok java része rímte478

len, astrofikus: egyetlen sorból álló szöveg, amit énekelve különféle eljárásokkal heterometrikus dallamstrófán szólaltatnak meg. A dallam- és szövegstrófa két különbözõ fogalom. A rímes párvers soronként megfelelõ saját dallammal, amilyen a beæarac is, már újabb fejlemény a szerb népköltészetben. Megkönnyíti a találkozást, hogy a 10 szótagos verssorok hármas tagolásúak (4+4+2), ami a magyaroknál is ismert szerkezet (ún. „Petõfi 10-es”, kötetünkben is sok példáját találjuk, javarészt augmentált, negyedes ritmusban, l. a szótagszámmutatót). A magyar beæaracok négysoros dallamstrófája voltaképpen variált kétsorosságot takar (ABCB formát). Két- és háromsoros alakban is elõfordul (212., 212. a), mint ahogy a szerbeknél is felbukkan négysorosan, különösen a szerb nyelvterület északi sávjában. Legszembeötlõbb a hangnemi és hangterjedelmi különbség a szerb és magyar beæaracok között. A szerbek zömmel dúr jellegû dallamai mûzenei fogalmak szerint a hangsor második fokán zárnak, kvint és szext terjedelmûek. A magyarok moll jellegûek, terjedelmük tágul szeptimig vagy oktávig. A dallamjárás azonban a különbségek ellenére is felismerhetõ. A kölcsönhatás érdekessége, hogy a szerb „új stílus” és a magyar „régi stílus” között jött létre. Funkciója ismeretlen. Tréfás, vaskos szövegek hordozója, valószínûleg mars és mulató. Variáns: 211., 212.

479

211.

1. a Ejnye, rózsám, mit dünnyög a szúnyog? Még az éjjel dunnád alá bújok! Hogyha pedig dunnád alá bújok, Bizonyosan ott is lányt csinálok! 2. Hallod, babám, mit dünnyög a szúnyog? Még az éjjel dunnád alá bújok! Hallod, babám, mit fecseg a fecske? Szép kislányból van a szép mënyecske.

2. a Hallod, babám, mit csipog a fecske? Barna lányból lössz a szép mönyecske! Hallod, babám, mit dunnyog a szúnyog? Még az éjjel dunnád alá bújok! 3. – Csiga-biga, nyújtsd ki szarvacskádat! Gyere, kislán, rántsd föl a szoknyádat! Të mëg, asszony, húzd föl a szoknyádat! Én is letolom a rojt-gatyámat, Én is lëtolom a kis gatyámat, Beléd nyomom a csiga-bugámat! Tëgyük össze a csiga-bugánkat! 480

4. Háromat tojt a fekete kánya, Ëngëm szeret a kend barna lánya! Akármilyen részëgës is vagyok, A kend lánya szeretõje vagyok! 4. a Háromat tojt a fekete kánya, Engem szeret a ken’ barna lánya! Ha szeret is, nem szeret hijába, Jövõ õszre én lëszëk a párja! 4. b Háromat tojt a fekete kánya, Ëngëm szeret a ken’ barna lánya! Mentõl többet tojik az a kánya, Anná’ jobban szeret a ken’ lánya! 4. c Háromat tojt a fekete kánya, Engem szeret a kend barna lánya! Háromat tojt a fekete liba, Engem szeret a kend barna fija! 5. Háromat tojt a kis lajbis héjja, Ëngëm szeret a ken’ barna fija! Mentõl többet tojik az a héjja, Anná’ jobban szeret a ken’ fija! 6. Háromat tojt a fekete kánya, Húzzon öregapád a monyára! Háromat tojt a fekete kánya, Húzzon öregapád a monyára! 7. Csütörtökön szaladtam a sáson, Vadlibát tanátam a tojáson. Ha tiszta lesz, a zsebembe rakom, Hazaviszem, megfõzi az anyám.*

8. Még azt mondják, nincsen padom, széköm? A bárónak sincs különb, mint néköm! Mer az ënyim gyíkínybõl van fonva, A báróé mög fából faragva. 9. Még azt mondják, nincsen feleségöm? A bárónak sincs különb, mint néköm! Mer az ënyim alacsony és barna, A bárójé ëgy nagy büdös cajha. 10. Elveszett a pipadohányacskó, A szurkáló, meg a kohatapló. – Gyere vissza, édes dohányacskó! Mëglásd, jobban vigyázok rád máskó! 11. Szombat este taligára ültünk, Egész éjjel azon lõdörögtünk. Kerestük a pipadohányacskót, A szurkálót, meg a kohataplót. 12. Ördögök is biciklire ültek, Egész éjjel azon jöttek-mëntek. Jöttek-mëntek, járták a bolondját, Én nem tudom, mások csak úgy mondják. 13. Húzd rá, cigány, délig, délig, délig, A nagyuccán végig, végig, végig! Hagy ájjon ki az a hírës dáma! Aki nem az, ne vegye magára!

14. Esik esõ az árpatarlóra, Gyere, babám, ültess föl a lóra! Kicsi vagyok, nem birok fölûni, Ez a rossz ló nem akar mögállni! 14. a Pada kiša az árpatallóra, – Hajdë, cúra**, ûtess föl a lóra! Szlabo*** vagyok, nem tudok fölûni, Dobra konja nem akar fölvënni.

* Szándékos rímtelenség. Valószínûleg: galambom ** Gyere, kislány (szerbül) *** Gyenge (szerbül)

481

Bácsfeketehegy, Bordás József (69). Csóka, Banka János (45). Csóka, Banka Mihály (63), Kónya Mihály (61). Csóka, Berta Mihály (69). Hódegyháza, Martonosi Ferencné Vastag Vera (73). Mohol, Gyarmat György (65). Törökfalu/Zenta, Nagy Mátyásné Letenai Rozália (51). Törökfalu, Gödér Mihály (63) hegedû, Pördi Ferenc (43) kontra, ének, Balog György (40) bõgõ, Varró Imre (32) szaxofon, Pördi Zoltán (22) harmonika. Mohol, Vlasity Károlyné Zélity Klára (51). Völgyes, Csipak Jánosné Törtelyi Erzsébet (64).

Király E., 1957. Burány B., 1965. Kónya S., 1975. Kónya S., 1976. Kónya S., 1976. Burány B., 1978. Burány B., 1979. Burány B., 1979. Burány B., 1979. Varga A., 1992.

Beæarac dallam ez is, az elõzõ változata. Az elsõ és harmadik sor zárlatai változékonyak, a variációk küszködnek az idegen dallam meghonosításával, még pentaton fordulat is felbukkan bennük (pl. 5. a eltérés). Utolsó versszaka makaronikus (tréfás szerb–magyar szövegkeverék). A 10–11. vsz.-ot vö. 84. sz. Variáns: 210., 212.

482

212.

2. Ja sam mala***, nem birok fölûni, Kis pej lovam neæe da me primi.**** Kis pej lovam neæe da me primi.****
Ürög, Gál Mihály (25). Király E., 1964.

A dallam háromsoros alakja makaronikus szöveggel. Variáns: 210., 211.

* Esik esõ (szerbül) ** Gyere, kislány (szerbül) *** Kicsi vagyok (szerbül) **** nem akar fölvenni (szerbül)

483

212. a

1. Pada kiša* az árpatallóra, – Gyere, babám, popni me** ja lóra! 2. Pijan*** vagyok, nem birok fölûni. Kis pej lovam neæe da me primi.**** 3. Hallod, kislány, mit dünnyög a szúnyog? Még az éjjel dunnád alá bújok!
Ürög, Urbán József (64). Zenta, Kelemen András (83). Király E., 1964. Burány B., 1978.

Kétsoros alak, makaronikus szöveggel.

* Esik esõ (szerbül) ** ültess fel (szerbül) *** Részeg (szerbül) **** nem akar fölvenni (szerbül)

484

Kurjantások 212. b
– Körû fodros a kötõm, Násznagyúr a szeretõm! Felsõhegy, Csantavér, Völgyes – Ma van kedvem, hónap nem lësz, Mer az uram is itthun lësz! Felsõhegy, Csantavér – Az a legíny, aki dobog, Akinek a farka mozog! Felsõhegy, Csantavér – Aranyóra a farom, Úgy jár, ahogy akarom! Felsõhegy – Görögdinnye a farom, Úgy jár, ahogy akarom! Doroszló – Azt hallottam a primástú, Jó a pina fogfájásrú! Magyarkanizsa – Hallottam a nagybõgõsrû: Jó a töke köhögésrû. Völgyes – Ez a lábom, ez, ez, ez, Jobban járja, mint emez! Maradék – Kicsi nékem ez a ház, Kirúgom az oldalát! Csantavér A különbözõ vidékeinken gyûjtött lakodalmas kurjantások meglepõ hasonlóságot mutatnak, a gyûjtés helyét feltüntetõ helységnév nem jelenti azt, hogy csak ott ismertek.

485

Karikázók 213.

2. – Azt gondolod, bánom, rózsám? Nem biz én, – Azt gondolod, hogy én bánom? Nem biz én, Hogy tëtõled mëg köll válnom az idén? Mëgkerülöm Kisbogoját, elég nagy. Vagyok olyan lëjány, mint të legény vagy! 3. Könnyû nékëm ëgy almát kettévágni, Könnyû nékëm a babámtól elválni. Forgatom az ujjamon a gyûrûmet, Visszavëszëm a régi szeretõmet. 4. Kiskertëmbe három cserép muskátli, Odajárnak a legényëk nótázni, De nem azér a muskátli virágér: Édësanyám kökényszëmû lányáér.

5. – Ágas-bogas szëdërinda, csipkefa, Amit adtam jegybegyûrût, add vissza! – Én a gyûrût többet vissza nem adom, Inkább rozsdásodjon mëg az ujjamon! 6. Három csillag van az égën ëgy sorba, Három szeretõm van nékëm ëgyforma. Ëgyik szõke, a másik mëg szép barna, A harmadik szívem szomorítója. 7. Árpacipó nem pirítani való, Ez a kislány nem férhöz adni való! Gyerünk, pajtás, kérdëzzük mëg az anyját, Van-ë kedve férhöz adni a lányát?

* Maj’, ha tudom, hogy a babám otthun lëssz! (1961-ben)

486

legtöbb képviselõje Csongrád megyébõl származik. 1961. 1939. Gombosi tüsköm tánc. 1939. Schmidt Józsefné Nemes Kató (20). Moholról. Dallamtípus: MNT VI: 14.. 1938. Kiss L. Az alföldi dialektus jellemzõ nagy típusa. típus.).Gombos. Bacskó Károlyné Kálóczi Margit (37). Csókáról és Törökkanizsáról (VMND I: 126. Nemes Gáspár (63) és Nemes Gáspárné Vincze Katalin (59). Gombos. Pékány Istvánné Kálóczi Éva (76). Nálunk viszonylag kevés adat került elõ: Gombosról. 1961. 487 . Kiss L.. Kálóczi Imréné Tamaskó Éva (30). A dallamváltozat ilyen formában csak Gombosról ismert.

Lemezen is hallható: VMND A 4. kislány. századból 12 feljegyzése maradt ránk. Doroszlói csiraj tánc. c Variáns: 215.214. Túlsó soron esik az essõ. 1968. Dallamtípus: MNT VIII: 51. 488 . A szlovákoktól 6 publikált változata ismert. 216.. Radics Józsefné Szûcs Mária (78). típus. Egyenletesen elterjedt. népszerû kvintváltó táncdallam.. Mëgver érte régi szeretõd! Doroszló. Kiss L. Në mënj arra. 2. elesõ! Elsárzod a piros cipellõd. melynek a 19.

Érted lëttem halálos beteg! Vëdd lë rólam csalfa szëmedet! Vesd rám.–Wilhelm J. Bodor A.. Mëgver érte régi szeretõd! Doroszló. Zámbó Jánosné Babos Júlia (68). Bodor A. igazán szeretsz. Túlsó soron esik a dara. elesõ! Sáros lësz a sárga cipellõd. rózsám. Csira Maris.–Német I. 489 . Úgy tudják. Túlsó soron esik az esõ. csalfa szëmedet! Úgyis tudják. Në mënj a’ra. Mëgver érte régi szeretõd! 3. Doroszlói csiraj tánc. kislány. 2000.–Burány B.. Gubëra Vëra! Sáros lësz a sárga cipellõd. Nënj a’ra. asszonyok.214. a 1. tudom a neved. hogy igazán szeretsz! 2. 1972.

1961. Annál jobban érzik a szagát. b 1. Túlsó soron esik az esõ. elesõ! Sáros lëssz a sárga cipellõd. Nemes Gáspárné Vince Katalin (59). Në mënj arra. mëgüt a guta! 3. Kiss L. Gubëra Vëra.. Besározod (a) sárga cipellõt. négy asszony. Mëgver érte (a) régi szeretõd! 2. 1939. Jaj. rózsám. Gombosi tüsköm-tánc. Gubëra Vëra! Ha arra mész. 490 . de nagyon érzik a szaga! Mennél jobban rázzák az ágát.214. Gombos. Loboda Jánosné Galambos Anna (65). Në mënj arra. Túlsó soron nyílik a rózsa. 1969. Túlsó soron esik a dara. Istenuccsë.

Esztendére lësz ãz elãdó. ãnnãk lësz ã jó! 2. Csërvënkovics ã kévekëté. kislány. 1 9 8 Bácskertes. Ne mënj â’ra. Sárga kocsi. 1981. Nem messze van ide Topolya.. ãnnãk lësz ã jó! 3. 5. Túlsó soron esik ã dãrã. Gubërã Vërã. 1956. Sárga kocsin megyünk el oda. Julis néni ã mãrokverõ. Kupuszinân mëgy ãz ãrãtâs. Nagyfejû Istvánné Balog Erzsébet (61).. Ki mëgvëszi. Bácskertes. elesé! Besározod a fehér szoknyád. Ne mënj â’ra. Gábor J.214. Ãbbã vãn szép elãdó lânyunk. a Túlsó felin vãn ã mi hâzunk. Péter Molnár Mária (65). Kupuszinân esik ã dãrã.–Silling I. Silling I. Esztendére lësz ãz elãdó.. 2 . Guzsvány Mihályné Jánosi Verona (65). Elhãrãpjã lâbãd ã kutyã! 4. Túlsó soron esik az essé. réz a tengelye. Megver érte az édesanyád! 1. rózsâm. Bodor A. Bezdán/Balatonalmási. Balla Ferenc (49). Silling I. 2000. Gubërã Vërã! Ne mënj â’rã. a Túsó soron esik az esõ. Bácskertes. Vãn nëkünk két elãdó lânyunk.. 491 . Túlsó soron vãn ã mi hâzunk. Szeretõmnek Julcsa a neve.–Németh I. Bãrnã Pistã ãz elsõ kãszâs. Megver érte az édes szülõd! 2. Ne mënj â’rã. lëesõ! Besárzod a piros cipellõd. Ki mëgvëszi. c 1.

Ne menj a’ra. rózsám. Ne menj arra. 1. mögver az anyád! Megver érte az édesanyád! 1. rózsám. a Túlsó soron esik az esõ. elesõ! Ne menj arra. Ha hazamész. elesõ! Besározod fehér tunikád. b Túsó soron esik az esõ. Megver érte barna szeretõd! 492 . kislány. elesõ! Ne menj a’ra. Sáros lesz a kicsi tunikád.215. mert majd elesõ! Besározod sárga cipellõd.

Rajta is van mán a foglaló. György Imre (69) hegedûs. Blinka Ilona (24).. Kónya Mihály (64) és Kónya Mihályné Banka Julianna (63). a Túlsó soron esik a dara. Annál jobban érzik a szagát. mëgüt a guta! 3. elesõ! Bësározod (a) sárga cipellõd. Király E. 4. Gubëra Vëra! Bësározod (a) sárga cipellõd. csoport tánccal tamburazenekar mellé. Iskolai tandalok között is szerepelt. Gutëra Vëra! Ne mënj árra. Völgyes. Horgos. Csantavér. Mëgver érte (a) régi szeretõd! 2. Esztendõre lësz az eladó. Burány B. Törökfalu/Zenta. 493 . 1972. Bodor A. Felsõhegy. Në mënj ára.. Bácsfeketehegy. Kónya S... 1972. 1973. Ladóczki János (60) tamburakontra. Bodor A. Orvos János (51). Völgyes/Tóthfalu. 1979. Ugrós tánc. Bodor A.. Burány B.–Burány B. Nagy Mátyásné Letenai Rozália (51).. Maris. Nagy György István (62).–Burány B. Talán ezért is tartják sokfelé „gyerekes. 1978. Nincsen nékünk eladó lányunk. 1997. Në mënj ára. Bodor A.. c Túsó soron esik az essõ. Pacsér. Túsó soron van a mi házunk. de nagyon érzik a szaga! Mennél jobban rázzák az ágát.. Variáns: 214. 1995. Dallamtípus: MNT VIII: 51. Gutëra Vëra! Mert mëgüt maj’ tégëd a guta! Maj’ mëglátod. csip-csup” nótának. típus.–Olsvai I. Tóth Gézáné Mélykúti Anna (69). Király Józsefné (64). 216. Túlsó soron nyílik a rózsa. Túsó soron esik a dara. 1957.. Jaj.. Mëgver érte (a) régi szeretõd! 2. Király E.1. Csóka. Ne mënj árra. 1960.

494 .216.

Varga A.. Gubëra Vëra! Besározod a fehér szoknyád. Van már rajta dupla foglaló. a Kilsõ sor... elesõ! Ne menj a’ra. a Túlsó soron. Csóka. 495 . Pördi Ferenc (43) kontra. elesõ! Besározod (a) picike cipõd.1. Törökfalu. Rábé. Kónya S. 1978. Különbözõ tréfás „nekifutással” megtoldott változatatok. Király E. Bácsfeketehegy. Gödér Mihály (63) hegedû. 1993. Bordás József (69). Balog György (40) bõgõ. Orvos Kis Jánosné (64). típus.. Szép kislány van a világon. Maj’ mëglátod. 1979. Mëgver érte jaz édesanyád! 2. Túlsó sor. kislány. Në mënj a’ra. Ilus. 215. belsõ sor! Túlsó soron esik a dara. Ne menj a’ra. Gubëra Vëra. innentsõ sor! Túlsó soron esik a dara. Varró Imre (32) szaxofon.. b Tulsó sor. Egy kislány. Dallamtípus: MNT VIII: 51. Pördi Zoltán (22) harmonika. Variáns: 214. 1957. Në mënj a’ra. mëgüt a guta! 1. Nem eladó még a mi lányunk! Esztendõre lësz az eladó. Keszég István (68). Sziveri Mária (74). Gubëra Vëra! Ha a’ra mész. Megver érte (ja) régi szeretõd! 3. Burány B. kilsõ sor! Belsõ soron esik az essõ.

Esik essõ mëg a dara. mer’ van neki! Szeretõje vëtte neki! 3. Árokparton kácsatojás. a Erre gyere. Barna kislányt szeretek én. Édesanyja vette neki! Szeretõje vëtte nëki. széjjelszalad. 1. 496 . mer’ van neki. jaj. amerre jén! Maj’ meglátod. 3. mint a csillag. a Árok partján kácsatojás. Ez a kislány. mint a galamb. 5. Fázik a kisasszony fara. Ahol fázik. Barna legényt szeretek én. mer’ van nëki. Három aranyos keszkenõt. Annyi a lány. Ahol viszket. tizënkettõt. Csoportba jár. de ruhás! Ruhás lehet. Mëgrözzentik. A csoportba ëgy sëm marad. Bár szeretne. Illik nëki. 2. 4. mëgvakarja. Ez a kislány de pántlikás! Illik neki. hun lakok én. bëtakarja. bár elvënne! Bár piros cipellõt vënne! Arany csattot.217. Fehér gyërtyát égetek én.

de magas vagy! Kisangyalom. Kisangyalom mëgláthatnám! Gombos. Burány B. 497 . típus. Kiss L. Ötfokú kvintváltó táncdallam.. (Gombos. Kiss L. 1939. A moholi adat talán revival (tandal?). de elég széles területen. Erdõ.–Németh I.. Mohol. Dallamtípus: MNT VIII: 61. Bodor A. Doroszló. 1075–1076... Kiss L. ill. Suhajda József (72). Vlasity Károlyné Zélity Klára (50.–Burány B. 1939..6. Közölve: MNT VIII: 1066–1074. 1961. Funkciója ismeretlen. Gombos. 1978. Nemes Gáspár (63). Legtöbb adat a bácskai Duna mentérõl és Bukovinából származik A bácskai Duna mentén karikázó. erdõ. Pékány Istvánné Kálóczi Éva (66).. Al-Duna) Variáns: 218. Bodor A. Loboda Jánosné Galambos Anna (65). 62). Gombos. 219. 1990. Bacskó Antalné Dinnyési Anna (57.. Viszonylag kevés változatát gyûjtötték. 79). 1961. de messze vagy! Ha jaz erdõt kivágatnám. 1990..

Mëgrözzentik. hol lakok én. tizënkettõt. mint a csillag! Csoportba jár. amer’e én! Majd mëgtudod. Er’e gyere. Vijaszgyërtyát égetök én. Mint a kutyák. Annyi ja lány. Faggyúgyertyát égetëk én. 4. Három aranyos keszkenyõt! 498 . 5. Barna kislányt szeretök én! Barna legént szeretëk én. mint a galamb. bár elvënne! Bár piros cipellõt vënne! Piros cipõt. széjjelszalad. Hagy ugassák ki magukat! 3. Bár szeretne.218. 2. Irígyejim sokan vannak. úgy ugatnak! Hagyunk nekik víg napokat. A csoportba jëgy së marad.

1968. Karikázó. Kiss L. típus. „Dúr” jellegû változat. Görög Ferencné Szobonya Apollónia (77).. Diósi Mártonné Kámán Katalin (89). Dallamtípus: MNT VIII: 61. Ujj Józsefné Mészáros Anna (47).Gombos. 1968. Variáns: 217. 499 .. Doroszló. Kiss L. 219. négy asszony. 1961..

219.

2. Úgy szeretëm az öregët, Mint az ökör a törekët. Ha feléjem tántorodik, Velem ëgyet háborodik.

3. Úgy fekszëk az öreg mellé, Úgy fekszëk az uram mellé, Mint káposztáshordó mellé, Ha feléjem kondorodik, Velem ëgyet háborodik.
Kiss L., 1940. Kiss L., 1941.

Hertelendyfalva, Ömböli Mártonné Kis Mária (70). Hertelendyfalva, Kerekes Andrásné Kuruc Veronika (50), Illés Ambrusné Buta Mária (51).

A dallam bukovinai változata. Variáns: 217., 218. Dallamtípus: MNT VIII: 61. típus.

500

220.

1. a Kiszáradt a bodzafa, Hun hálunk az éccaka? Tënálatok vagy nálunk, Ahol szép lánt találunk. 2. Majd mëglássuk estére, Ki ül az ágy szélére, Szõke lësz-ë vagy barna, Vagy a szívem fájdalma?

3. Piros alma csutája, Sebës a babám szája. Sebes a rúzsám szája. Mëg këll annak gyógyulni, Ha mëg akar csókulni! 4. Piros alma, gömbölyû, ’z Enyém vagy të, gyönyörû! ’z Enyém vagy të, nem másé, Nem az édësanyádé!

501

5. Kis ómárjom kis kulcsa, A mi papunk de furcsa! Este mënyecskékhöz jár, Másnap arról prédikál. 6. – Gyere, rózsám, gyere ki, Barna rózsám, gyere ki! – Nem mëhetëk én most ki, Göndör hajam bontom ki! 7. Sûrû csillagos az ég, Majd eszedbe jutok még! De már akkor késõn lësz, Mer másik szeretõm lësz! 8. De sok essõ, de sok sár! De sok kislán mëgcsalt már! Ha még ez az ëgy mëgcsal, Elátkozom, hogy mëghal! Mëgátkozom, hogy mëghal! 9. Ha të elmész, én is el, Tüled nem maradok el. Adok olyan pár csókot: Mëgér ezër forintot!

10. Szép a fekete bárán, A fekete szëmû lány. Legény is szép, ki barna, Kinek bodor a haja. 11. Ha të tunnád, amit én, Milyen beteg vagyok én! Olyan beteg vagyok én, Talán mëg is halok én! 12. Most ëgy legént ösmerëk, Kit szivembül szeretëk. Mártony, szívem szerelme, Gyere, ülj az ölembe! 13. Ez a kislány de kényës! A két szëme de fényës! Alig csöpörödik föl, Már õnéki legény köll! *Ki a legényt szereti, Soha el nem felejti!

Gombos, Schmidt Józsefné Nemes Kató (20). Kiss L., 1939. Gombos, Nemes Gáspár (64). Kiss L., 1940. Gombos, Bacskó Mártonné Nemes Mária (91, 92). Kiss L., 1940, 1941. Gombos, Bacskó Károlyné Kálóczi Margit (18), Csizmán Vera (19), Fehér Kató (22). Kiss L., 1942. Gombos, Bacskó Károlyné Kálóczi Margit (37), Ujj Józsefné Mészáros Anna (47). Kiss L., 1961. Gombos, Bacskó Károlyné Kálóczi Margit (45), Nárai Lajosné Pásti Mária (49), Tamaskó Antalné Bacskó Rozália (59). Kiss L., 1969. Szilágyi, Tarján Sándorné Mendei Erzsébet (59). Kiss L., 1969. Gombos, Bajcsi Györgyné Greguss Erzsébet (58). Bodor A.–Bodor G., 1972. Gombos, Nárai Lajosné Pásti Mária (58). Székely M., 1978.

Gombosi tüsköm-tánc. A szilágyi változat szerepét nem ismerjük. Izometrikus 7 szótagos dudanóta. Az MNT X: 125. típusának egyik fõáramát képviselõ változatcsoport. Elterjedése széles körû. Népszerûségét a 19. században 15 adat bizonyítja. Számon tartják cigány, horvát, román és szlovák variánsait is. Mûdallamokkal is kapcsolatot tartó változatait l. 189–191. sz. Az 1969-es gombosi változat lemezen is hallható: MNZA IV: 1. 4. a (Alföld: 10. sz.) Variáns: 189., 190., 191., 221. Dallamtípus: MNT X: 125. típus.

* A III–IV. dallamsorra

502

221.

1. a Piros alma csutája, Sebës a babám szája. Meg köll annak gyógyúni, Ha meg akar csókúni! 2. Piros alma, gömbölyû, Enyém vagy të, gyönyörû! Enyém vagy të, nem másé! Nem az édësanyádé! 3. Vékony dëszkakerítés, Átlátszik az ölelés. Ölejj, babám, kedvedre, Nem hányom a szëmëdre!

4. Keskëny nékëm ez az út, Rövid nékëm ez az út, Körüljárom a falut. Láttam a kis Bözsikét, Hogy ëtette a csirkét. Hogy ëtette a csibét. 5. Ëtesd, Bözsi a csibét, Ëtesd, Bözsi a csirkét, Abból ëszõ pecsënyét! Abbol ëszël pecsënyét! Pecsënyére vörösbort, Véled mulatok én most! Véled mulatozok most.

503

6. Sûrû csillagos az ég, Körül csillagos az ég, Majd eszëdbe jutok még! De már akkor késû lësz, Mer’ másik szeretõm lësz! 7. Kiszáradt a bodzafa, Hol hálunk az éjszaka? Vagy nálatok, vagy nálunk, Ahol szép lányt találunk! 8. Ëgyszer vótam nálatok, Lëszakadt az ágyatok. Ripëgëtt és ropogott, Még a hm hm potyogott. 9. Kis almárjom kis kulcsa, Kis ómárjom kis kulcsa, A mi papunk de furcsa! Este mënyecskékhöz jár, Másnap arról prédikál! 10. Maj’ mëglássuk estére, Ki jül az ágy szélére! Szõke lësz-ë vagy barna, Vagy a szivem fájdalma? 11. – Fehér konyha, fehér ház, Hát të, kislány, micsinász? – Csinosíttom magamat, Várom a galambomat! 11. a – Kerek udvar, kicsi ház, Barna kislány, mit csinálsz? – Csinosítom magamat, Várom a galambomat.

12. – Kere-kere-kereki, Barna kislán, gyere ki! – Nem mëhetëk én most ki, Göndör hajam bontom ki! 13. Piros kukoricaszár, Vékony kukoricaszár, Kapálatlan maradtál! Szõke legény, barna lány, Csókolatlan maradtál! 14. De sok esõ, de sok sár! De sok kislány mëgcsalt már! Ha még ez az ëgy mëgcsal, Ha még ëgyszër ëgy mëgcsal, Elátkozom, hogy mëghal! 15. Piros, piros papiros, Ez a kislány de csinos! Se nem kicsi, se nem nagy, Éppen hozzám való vagy! 16. Ez a kislány eladó, Majd megveszi a zsidó. A zsidónak nem adjuk, Egy legénynek odadjuk. 17. Kicsi még a mi lányunk, Ne járjon kend minálunk! Ha megnõl a mi lányunk, Akkor járjon kend nálunk. 18. Ül az ágyon a cica, Szeretsz-e még, Katica? Ha nem szeretsz, Katica, Karmoljon meg a cica!

Doroszló, vegyes csoport. Begovics I., 1962. Doroszló, Radics Józsefné Szûcs Mária (78), Diósi Mártonné Kámán Katalin (89). Kiss L., 1968. Doroszló, csoport. Bodor A.–Burány B., 1972. Doroszló, különbözõ énekesek név nélkül. Kovács E., 1972-1978. Doroszló, Kálmánné Hózsa Julianna (78), Tallósi Matild (78), Mészárosné Kovács Anna (75). Varga A., 1994. Doroszló, Horváth Lajosné Farkas Erzsébet (61), Mészáros Józsefné Engelhart Vera (62), Samu Antalné Babos Rozália (70). Bodor A.–Németh I.–Wilhelm J., 2000. Doroszló, Zámbó Jánosné Babos Júlia (68). Bodor A.–Németh I., 2000.

504

Doroszlói csiraj-tánc. Az elõzõ tüsköm változata. Variáns: 189., 190., 191., 220. Dallamtípus: MNT X: 125. típus. Hangzó: 6. (1–5. vsz. Asszonyok 2000-ben)

505

222.

2. – Három huszas, látod-ë, Ha mëginnám, bánod-ë? – Hogynë bánnám, kedvesëm, Mikor véled szërëztem, Mikor véled szërëztem?
Gombos, Nemes Gáspár (63) és Nemes Gáspárné Vincze Katalin (59), Pékány Istvánné Kálóczi Éva (76). Kiss L., 1939, 1961.

Az elõzõ dallamokkal rokon, ötsoros tüsköm-nóta. Ötsorossága a IV. sor variált megismétlésével jön létre.

506

223.

1. a Üssön mëg, babám, a ménkû, Üssön mëg, rózsám, a ménkû, Akkora, mint ëgy malomkû! Üssön agyon, de në nagyon, Hogy a szíved mëgmaradjon! *Üsse lë a dërëkadat, Kire kötöd a farodat! Kibe kötöd a farodat! 2. Irillik a lánságomat, Ezt a piros lobogómat. Bokorra kötöm a végit, Úgy mëgyëk Doroszlón végig!

3. Irigyeim sokan vannak, Mind a kutyák, úgy ugatnak! Adjunk nekik víg napokat, Had ugassák ki magukat! 4. Annyi a lány, mint a csillag, Ëgy csoportba, mint a galamb: Mëgrözzentik, széjje’szalad, A csoportba ëgy së marad. 5. Árokparton kácsatojás, Ez a kislány de pántlikás! Illik neki, mer’ van neki, Szeretõje vëtte neki!

* A III–IV. dallamsorra

507

6. Úgy ég a tûz, ha raknak rá, Szól az irígy, në hallgass rá! Raktak is rá, raknak is rá, Csak të, babám, në hallgass rá! 7. Három csillag van az égen, Három szeretõm van nékem: Egyik szõke, másik barna, A harmadik aranyalma. 8. Túl a Tiszán, a tengeren, Alma terem a kenderen. Minden szálon kettõ-három, Van szeretõm tizenhárom! 9. Rózsám, addig el nem hagylak, Addig, babám, el nem hagylak, Még a tóba halak laknak! Abba pedig mindig laknak, De biz, abba mindig laknak, Így hát soha el nem hagylak! 10. Addig, babám, el nem vëszlek, Míg a tóba halak lësznek. Pedig abba mindig lësznek, Így hát soha el nem vëszlek!

11. Kaszáscsillag van az égen, Kaszál a rózsám a réten. Ha õ kaszál, én meg gyûjtök, Úgyis rajta könyörülök. 12. A pünkösdi piros rózsa Kihajlik a gyalogútra. Ha arra mész, szakajts róla, Rózsa nélkül ne járj soha! 13. Sárgarépa, petrezselyem, Az anyósom veszedelem. Alig várom az ördögöt, Hogy elvigye a vén dögöt! 14. Mondd mëg, húgom, a nénédnek, Adjon csókot a legénynek! – Nem mondom én a nénémnek! Én is adok a szëgénynek! 15. Szerettelek, rózsám nagyon, Hogy a fene ëgyën agyon! Ëgyën agyon, de në nagyon, Csak belüled në maradjon! 16. Addig në higgy a legénnek, Míg az ajtón kikíséred! Mer a kezed a kezibe, Ezer ördög a szívibe.

Gombos, Kálóczi Margit (16), Kálóczi Mária (17), Kozma Katalin (17). Kiss L., 1940. Gombos, Görög Lajosné Ujj Franciska (24). Kiss L., 1961. Doroszló, vegyes csoport. Begovics I., 1962. Doroszló, Babos János (62). Kiss L., 1968. Doroszló, asszonyok. Bodor A.–Burány B., 1972. Doroszló, Pátkai Mihályné Papp Erzsébet (79), Zsíros Imréné Rohbacher Erzsébet (82), Engelhart Imréné Tóth Katalin, (71), Novák Julianna (52), Kovács Endréné Hajvert Erzsébet (38), Cséplõ Imre (43). Székely M.–Kovács E., 1975. Doroszló, Samu Antalné Babos Rozália (64), Kálmánné Hózsa Julianna (78), Mészárosné Kovács Anna (75). Varga A., 1994. Doroszló, Horváth Lajosné Farkas Erzsébet (61), Mészáros Józsefné Engelhart Vera (62), Samu Antalné Babos Rozália (70). Bodor A.–Németh I.–Wilhelm J., 2000.

Karikázó (csiraj és tüsköm). Népszerû dallam. Szövegei különfélék, többek között katonadal is (VMND I: 40 A, B). Az új stílus régies rétegébõl való kis szótagszámú dallam, az egyházi népénekekkel is kapcsolatban áll (SzDV 8. sz.). Variáns: 42. Dallamtípus: Járdányi II. 17. (általános). Hangzó: 40. (2000-ben készült felvétel, a 4. vsz.-ot csak Samu Antalné énekli.) 508

224.

2. Kiskertëmben kinyílott a jácint, Nem bánom, ha énhozzám nem jársz is! Nem bánom én, ha hozzám nem jársz is! Mëgmondtam már háromszázezërszër: Édësanyám nem nekëd nevelt fël! 3. Már minálunk az jött a szokásba, Nem jó lakni az alacsony házba, Mer’ letöri a bokros fejkötõt, Ëgy sëm kislány, ki nem tart szeretõt. 4. Rozmaringnak csak az a szokása, Télen-nyáron zöld annak az ága. Leszakajják, kóróvá változik, Babám szíve hozzád sóhajtozik.

4. a Rozmaringnak csak az a szokása, Télën-nyáron lëhajlik az ága. Ha lëhajlik, kóróvá változik, Babám szíve hozzám sóhajtozik. 5. Lëmënt a nap a szokott járásán, Fülemüle szól a Duna partján. Sárgarigó szól a Duna partján. Fülemüle, sárgarigó füttye, Sárgarigó, fülemüle füttye, Szép a babám, nem válok el tõle. 6. A gombosi postás udvarába Lehullott az akácfa virágja, Fölszenné jazt sok jó édesanya, Hogy a fia në legyen katona.

509

7. Piros alma lëesëtt a sárba, Ki felvëszi, nem lësz az hijába. Én fölvëszëm, fölvëszëm, mëgmosom, A rózsámat ölelëm, csókolom.

8. Túr a disznó, túr a mocsárszélen, Tartottam szeretõt tavaly télen. Ha tartottam, mëgszenvedtem érte! Plëtyka világ, në hányd a szëmemre!

9. Gyöngyöm, gyöngyöm, gyönyörû virágszál, Elvënnélek, ha szëgény nem volnál! De hijába ég a szëmed fénye, Drága neved nincs a telekkönyvbe!
Doroszló, lányok. Begovics I., 1962. Gombos, Bacskó Károlyné Kálóczi Margit (54), Nárai Lajosné Pásti Mária (49), Tamaskó Antalné Bacskó Rozália (59). Kiss L., 1969. Gombos, Detkovics Júlia (20), Hajnal Mihályné Loboda Viktória (32). Bodor A.–Bodor G., 1972. Doroszló, asszony. Varga A., 1994. Doroszló, asszonyok. Bodor A.– Burány B., 1972, Bodor A.– Németh I., 2000.

Karikázó (csiraj és tüsköm). A Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapu festve kezdetû, a 19. század vége felé már közismert népies mûdal izometrikussá folklorizálódott változata. (Doroszlón az újabban elõkerült változatai a kezdõ sor nélkül hangzanak el. Ez a furán romlott formája a mai 60–70 évesek között rögzült, valószínûleg azért, mert a kis terjedelem miatt – az egész dal terjedelme mindössze egy dúr-hexachord – a fekvést alacsonynak érzik. A magasabb középsõ sorok jobban megfelelnek a csengõ hangideálnak.) Az 1969-es felvétel lemezen is hallható: MNZA IV: 1. 4. b (Alföld: 11. sz.) Dallamtípus: Kerényi 150.

510

Hogy én szõkét szeretëk. asszonyok.. Komáromi Franciska (19). Utótagja mûdalos sablonokból áll. nem szeretëk. 1962. Szõke kislányt szeretëk. Bodor A. asszonyok. Doroszló.. 1961. Szõke helyëtt barnát ölelgetëk! Doroszló. Doroszló. Doroszló. Karikázó (csiraj).–Németh I. Dallamtípus: Járdányi-függelék: Kútágas gémestõl.–Burány B..–Wilhelm J. 2. Begovics I. Azt mondja a retëk. 511 . hajdani õse talán dudanóta volt. 1972. Bodor A.. 2000. Heterometrikus táncdal.225. Barna kislányt szeretëk. Zámbó Jánosné Babos Júlia (68). Hazudik a retëk. Kiss L.

A magyar hagyományban is ismert.226. Kiss L. melyet mindkét nép ismert. 90. Divatos dallam lehetett... 87.. A duda „aprája” motivika dallamok közelebbi-távolabbi rokonait l.. 174. Mári. 156. nem köll várni! Maj’ meglássuk estére. 173. 2.. mint ahogy nem szerbesek. Variáns: 156. Utána a Purutó. 512 . 159.) „karikázó” néven közli. 160.. táncot fütyül néki. sz. A 111 népi táncdal (11. de jellemzõi éppen annyira nem magyarosak. 116. Seljanèica néven a szerbek is ismerik. füle is van néki. Egy idõben mint „szerb pionírdal” forgott a nemzetközi irodalomban. A „duda aprája” hangszeres motivika fejlettebb formája. Sári. Bartók táncként gyûjtötte a bánáti szerbektõl 1912-ben (Musique paysanne: 6... Kigyütt ördög a pokolból. rajtuk kívül valószínûleg más népek is. hogy hol fogsz vacsorázni! Gombos. 160. sz.).

: Hallották-e hírét HITK = A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei HK = Hungarológiai Közlöny HN = Kiss L. .: Koszorúk az Alföld vadvirágaiból (az I.: Föld. II... Kálmány I. Föld. 1942..: 108 magyar népdal KL Gombos = Kiss L. II = Járdányi P. babonák Csorba = Csorba B.: Gombos és Doroszló népzenéje KL gyf.: A magyar népének I. Lj. szokások. föld Hegedûs = Hegedûs L. horgosi gyûjtése Bartók: A magyar népdal Bartók: Musique paysanne Bartók: Népzenénk (és a szomszéd népek népzenéje) Burány: Ünnepek I.: Gyöngykaláris I–VI.: Doroszlói csirajnóták 513 .–Bodor A. = Kovács E.: Horgosi népdalok Jankoviæ = Jankoviæ D.: Bácskai lakodalmasok BR (Bartók rend) = Bartók B. Király: Népénekek = Király E. = Burány B.: Horgosi lakodalom HH = Burány B. = Jung K.MUTATÓK RÖVIDÍTÉSEK 111 népi táncdal = Rajeczky-Gönyey: 111 népi táncdal Al-D. 180 magyar népdal Kerényi = Kerényi Gy. = Burány B.: Magyar népdaltípusok Jung: A lakodalmi . sz.: Temerini néphagyományok Dobszay = Dobszay L... = Kónya Sándor kéziratos gyûjteménye Koszorúk I.: Magyar Népzenei Antológia – Alföld dallamai Andrásfalvi = Sebestyén Ádám Bácskai = Borús R.: Az al-dunai székelyek népdalai Alföld = Paksa K.: Gyöngykaláris KL 108 = Kiss L.: Magyar népdalok (50). . (gyûjtõfüzet) Kónya kz.: Szeged népe (csak közvetett forrásokból) Kálmány: Történeti énekek = Kálmány Lajos népköltési hagyatéka I. III.: Narodne igre Járdányi I.–Németh I. II. 1–2. 51. csak közvetett forrásokból) Kovács E. = Kiss L. . II. Kalocsai kertek alatt = Kalocsai kertek alatt. 52.: A lakodalmi hajnali mosdatás Jung: Az emberélet . = Jung K. = Kálmány L.: Két szivárvány koszorúzza az eget Király (arab számmal) = Király E. = Kálmány L. .: Népies dalok Két sziv.: Ünnepek.: Az emberélet fordulói Kalangya. föld = Székely M. 53. 60 magyar népdal Király (római számmal) = Király E.

: Néphit és népszokások rendszere Népzenetörténet = Paksa K. ill. 1970 = Martin Gy.: Rukkolnak a szép zentai Szabolcsi = Szabolcsi B.: Balladáink kapcsolatai a népénekkel Székely M. nemz.és pásztordalok VMND = Vajdasági magyar népdalok (lemez) VMND I.: A magyar népdaltípusok katalógusa I/AB. nagyszalontai gyûjtése Néphit = Tóth F.: XVI–XVII.–Rajeczky B.: A szögedi nemzet zenéje Tari = Tari L. = Bodor A.: Magyar tánctípusok és táncdialektusok Matijevics = Matijevics Lajos: Vajdasági sirató-paródiaszövegek MNT (római számmal) = A Magyar Népzene Tára MNZA (római számmal) = Magyar Népzenei Antológia (lemez) MNZA (római számmal) = Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene.Kovács E: A bölcsõtõl = Kovács E: A bölcsõtõl a koporsóig Kéziratos võfélykönyv = Körmöci Miklós võfélykönyve K-V = Kodály Zoltán: A magyar népdal Kz. = énekesektõl kapott leírt dalszövegek Martin.: A magyar zenetörténet kézikönyve SZDR = Szendrei J. = Paksa K. = Bodor A.: Táncélet és táncszokások PHÁ = Pálóczi H. = Dobszay L.: Magyar népzenetörténet Pesovár = Pesovár F. század énekelt dallamai RMDT II. 1981 = Vargyas L.–Szendrei J.–Dobszay L.–Dobszay L. – Balladák. üres vályú Szög. (lemezalbum) Nagyszalonta = Magyar Népköltési Gyûjtemény XV. = Papp G. 2000-ben készült felvételei Video = Az Újvidéki TV három szerémségi faluról készült mûsorának népzenei felvételei 1992/93-ban 514 .–Vargyas L. Tiszából = Bodor A. század énekelt dallamai Rukkolnak = Burány B. 99–100 Szküv = Burány B. SZDV = Szendrei J. Alföld.: A magyarság népzenéje Vargyas: A duda hatása VMN II. a Zentai Múzeum tulajdonában lévõ gyûjtések és másolatok BA = Bodor Anikó gyûjtései MD … Bodor A.: Ó és Új mint-egy Ötödfélszáz Énekek RMDT I.: A XVI.: Tiszából a Dunába folyik a víz Topolya = Borús R.: Száraz kútgém. betyár.: Vajdasági magyar népdalok – Lírai dalok Felvételek (hangzó anyag): AP = Akadémiai Pyral lemez az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályán Arch. Vajdasági magyar népdalok II.–Németh I. IV. = Csomasz Tóth K.: A XVII. HITK 42–43. Kodály Z. Á. = Archívum.: Topolyai népszokások Vargyas. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II.: Magyarország nagy vitézség Típuskat.

Szerkeszti Bartók Béla és Kodály Zoltán. mulatók. Budapest. Zentai Füzetek 8/B. 1988 Bodor Anikó: Az Árgirus nóta dallama környékünkön. Újvidék. Budapest. Népdaltípusok 1. 1980 Bálint Sándor: Karácsony. Gyûjtötték Burány Béla és Fábri Jenõ. Sajtó alá rendezte Domokos Mária. 1935 Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje (1934). január. sz. Sajtó alá rendezte Olsvai Imre. húsvét. 1966 VI. 19752 Borús Rózsa: Bácskai lakodalmasok. FORRÁSOK A Magyar Népzene Tára. 1966 Bereczky János: A korai és fejlett új stílus. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Tripolsky Géza. 1969 Burány Béla: Rukkolnak a szép zentai legények. 1992–1994 Bodor Anikó: A Rákóczi-nóta családfájának szerb kapcsolatai. Zentai Füzetek 8/C. Juhásznóták. . betyárdalok. Budapest. II. Bori Imre: Idõ. I–X. balladák. Fábri Jenõ. 1978 Bodor Anikó: Vajdasági Magyar Népdalok – Lírai dalok. 2000 Bodor Anikó: Egy trubadúrdal és népzenei emlékei. Budapest. Népdaltípusok 5. In A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79. In Bartók Béla írásai 5. 99 katonadal Zentán és vidékén. 1935 Bartók Béla–Kodály Zoltán: Erdélyi Magyar Népdalok. Tripolsky Géza. Rajeczky Benjamin. 1972 Burány Béla: Száraz kútgém. 1973 (második kiadás 1976) Balla Péter: Népzenei gyûjtés a bukovinai magyar falvakban. Budapest. 1979 Bodor Anikó: Tiszából a Dunába folyik a víz – Egy népdalvetélkedõ dalaiból. pünkösd. ivónóták. Szlavóniai nyelvjárású falvak. a dallamokat rendszerezte Járdányi Pál. In Zenetudományi Dolgozatok. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Újvidék. I. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Újvidék. – Balladák. 1987) Bartók Béla horgosi gyûjtése 1906-ból – helyszíni lejegyzések Bartók zenei rendjében (BR számmal) Bartók Béla: A magyar népdal. 1999 Bóna Júlia: Néphagyományok. Zenta. Újvidék. 1997 Bodor Anikó: Vajdasági Magyar Népdalok. Pásztordalok. In Híd. III. Gyûjtötték Bodor Anikó. Zenta. 1955–56 IV. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Újvidék. rabénekek. A jugoszláviai magyarság népköltészetébõl. Gyermekjátékok. 142 népdal Zentán és vidékén. Budapest. tavaszidõ. A szegedi nagytáj népélete. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre. 1959 V. Budapest. Budapest. Siratók. Népdaltípusok 2. Tripolsky Géza. 1993 IX. 1981 Burány Béla: Hallották-e hírét . idõ. 1995 X. 1997 Bálint Sándor: A szögedi nemzet. In Ethnographia XLVI. Budapest. 1972. .IRODALOM. Újvidék. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Gyûjtötték Burány Béla. Népdaltípusok 3. Újvidék. Gyûjtötték Burány Béla. 1951 II. Párosítók. betyár. In Híd. 1977 Burány Béla: Két szivárvány koszorúzza az eget. Budapest. 1924. In Létünk. 1977 Bodor Anikó: Bordalok. Zenta. Sajtó alá rendezte Kerényi György. In Hungarológiai Közlemények 76. 1990 Bartók Béla: Musique paysanne serbe et bulgare. Fábri Jenõ. 1921 (repr. Szeged. február. 1998 Borús Rózsa: Topolyai népszokások. Budapest. Bodor Géza. Népdaltípusok 4. 19711. 1973 VII. 1966 515 . In Bartók Béla összegyûjtött írásai. Újvidék. Bodor Géza. Lakodalom. Zentai Füzetek 8/D. 1987 VIII/A B. Burány Béla. 1953 III/AB. Hagyományaink 8. sz. balladák Zentán és vidékén.és pásztordalok. Zenta. In HITK 11–12. Budapest. Budapest. Újvidék. üres válú. Topolya. Zentai Füzetek 8/G. 1–2. Jeles napok. Budapest. Közreadja Szõllõsy András. Budapest. Sajtó alá rendezte Paksa Katalin. Budapest. Újvidék. Budapest.

1949 Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 1995 Dobszay László–Szendrei Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa I/AB. Novi Sad. In Kalangya. 1984 Kiss Lajos: A bukovinai székelyek tánczenéje. 1966 Király Ernõ: 53 magyar népdal. 1978 Hegedûs László: Horgosi lakodalom. Budapest. sz. Ljubica: Narodne igre V. Budapest. Arad. Budapest. szokások. 1891 Kalocsai kertek alatt. 2001 Burány Béla: Zentavidéki népballadák. Szeged. A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára II. 1958 Kiss Lajos: 108 magyar népdal. Újvidék. 1964 Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. III. Jugoszláviai magyar népénekek. 1996. Szeged. Zentai Füzetek 8. Kalocsa. 1881–1882. Szerkeszti Ortutay Gyula. II. 1972 516 . 1988 Debeljak. 1992 Jung Károly: Az emberélet fordulói. In Köznapok és legendák. 1942.–febr. Budapest. 1972. Budapest. 1973. Zenta. In Magyar Néprajz VI. 1961 Király Ernõ: 51 magyar népdal. Budapest. Budapest. 1974 Kodály Zoltán: A magyar népzene – A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest. Vác. II. Újvidék. 1965 Király Ernõ: Gyöngykaláris I–VI. 1974 Jankoviæ. Újvidék. Budapest. Budapest. Szerkeszti Ortutay Gyula. 1962 Király Ernõ: Gyöngykaláris. (3. Újvidék. 1955 Jagamas János–Faragó József: Romániai magyar népdalok. Milica: Maðarske narodne igre iz Vojvodine. 1958 Csorba Béla: Temerini néphagyományok. 1991 Király Ernõ: Magyar népdalok (50). Mûvelt nép. jan. Arad. 1980 Felföldi László–Martin György–Pesovár Ernõ–Pesovár Ferenc: A magyar nép tánckultúrája. Alföldi népballadák. 1990 Fodor István: Vajdasági történelmi-földrajzi helységnévszótár. 1966 Király Ernõ: 60 magyar népdal. 1982 Kiss Lajos: Horgosi népdalok.. Bukarest. Újvidék. század énekelt dallamai. 1999 Kiss Lajos–Bodor Anikó: Az al-dunai székelyek népdalai. 1954 Kálmány Lajos: Hagyományok I. 1966 Király Ernõ: 52 magyar népdal. Történeti énekek és katonadalok. Budapest. In A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 11–12. 1914. Zentai Füzetek 8/F. bõvített kiadás) Kerényi György: Népies dalok. 2000. 1995 Gecse Gusztáv: Bibliai kislexikon. Budapest. Újvidék. A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára I. In: Tánctudományi tanulmányyok. Gombosi népszokások. 1975 Kósa László: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. A Délvidéki Magyar Közmûvelõdési Szövetség Irodalmi és Kulturális Szemléje. Újvidék. Újvidék. Adatok egy lakodalmi rítus betiltásához és összehasonlító vizsgálatához. Délvidéki daloskönyv. Újvidék. Budapest. Újvidék. 1943 Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. Újvidék. 1914 Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vad virágaiból I–II. Danica–Jankoviæ. 1961 Juhos János: A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. 1952 Kálmány Lajos népköltési hagyatéka II.. 1877–1878 Kálmány Lajos: Szeged népe I–II. Zenta. Veszprém. Margerita–Ilijin. 1988 Domokos Mária: A Rákóczi-nóta családfája. Újvidék.Burány Béla: Ünnepek. babonák I. Budapest. Zenta. 180 magyar népdal. Újvidék. In Magyar zene 3. 1978 Kálmány Lajos népköltési hagyatéka I. Beograd. Néprajzi és településtörténeti áttekintés. Hegedûs László: Kalocsa környéki lakodalmi szokások. In Népünk hagyományaiból. Budapest. Újvidék. Újvidék. 1953 Dobszay László: A magyar népének I. 19715 Kósa László–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagozódása. Régi magyar dallamok tára I. 1882 Jung Károly: A lakodalmi hajnali mosdatás kérdéséhez.

Az emberélet fordulóinak népszokásai Doroszlón. Budapest. 1953 Papp Géza: A XVII. Osztályának Közleményei.Kovács Endre: Bölcsõtõl a koporsóig. Újvidék. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa. 19982 Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Budapest. 1985 Paksa Katalin–Németh István: Magyar Népzenei Antológia IV. 1999 Paksa Katalin: Népdaldíszítés és népzenei dialektusok. balladás dalai. Budapest 19762 Olsvai Imre: Néhány elõadásbeli sajátság népzenénkben. 1976 Sebõk László: Magyar neve? Határokon túli magyar helységnévszótár. Budapest. Doroszló. Régi Magyar Dallamok Tára II. Néptáncpedagógusok Kiskönyvtára. században. 1988 Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. 1990 Silling István: Ismeretlen anyám – Kupuszinai népballadák és balladás dalok. Újvidék. 1977–1982 O. sz. 1965–66. 1979. sz. Budapest. Újvidék. 1970 Paksa Katalin: Magyar népzenekutatás a 19. 1973 Néprajzi lexikon I–V. Néptánc fejezet. 1980 Paksa Katalin: Dinamikai árnyalás. 1992 Magyar értelmezõ kéziszótár I–II. Budapest. 1978/79-2. In Zenetudományi Dolgozatok. Népballadák. In Bálint Sándor: A szögedi nemzet III. század énekelt dallamai. Bukovinai. Budapest. sz. népmesék. Kiss József. In Tánctudományi tanulmányok. Budapest. 1969 Olsvai Imre: Zene. 1987 Pálóczi Horváth Ádám: Ó és Új mint-egy Ötödfélszáz Énekek (1813). Budapest. In Tanulmányok 3. In Magyar Néprajz: Folklór 2. In A magyar folklór. Novi Sad. Budapest. Budapest. Budapest. Budapest. In HITK 15. Budapest. 1975 Penavin Olga: Két bánáti székelytelep balladái. Szekszárd. kötet – Kodály Zoltán nagyszalontai gyûjtése. Budapest. Újvidék. 1971 Pesovár Ferenc: Táncélet és táncszokások. In Zenetudományi Dolgozatok. 2001 Markoviæ Milica: Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. 1990 Rajeczky Benjamin–Gönyey Sándor: 111 népi táncdal. Az Újvidéki Bölcsésztudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa. 1985 Magyar Népköltési Gyûjtemény XV. balladás történetei. Budapest. 1980 Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban. Újvidék. 1971 Matijevics Lajos: Vajdasági sirató-paródiaszövegek. Budapest. Budapest. Budapest. Közzéteszi Bartha Dénes. 1966 Martin György: A néptánc és a népi tánczene kapcsolatai. Alföld hanglemezalbum dallamai. 1970 Penavin Olga: „Lakodalom aggodalom”. Újvidék. 1975 Matijevics Lajos: Ludasi népballadák. A népballadák szövegét gondozta és a jegyzeteket összeállította Kriza Ildikó. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. In A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 2. Budapest. Szeged. 1994 Paksa Katalin: A szögedi nemzet zenéje. 1975 Sebestyén Ádám: Népdalcsokor. 1975 Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Tankönyvkiadó. Újvidék. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. 1997 (stencil) Kovács Ilona–Matijevics Lajos: Gombosi népballadák. In A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 23–24. Újvidék. In Tanulmányok 3. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Szalay Olga–Rudasné Bajcsy Márta. sz. In Magyar Tudományos Akadémia 1. andrásfalvi népdalok. Újvidék. 1988 Kovács Endre: Doroszlói csirajnóták gyûjteménye. 1989 517 . In HITK 15. 1973 Penavin Olga: Bácstopolya balladái. mint elõadásbeli sajátság idõs pásztorok dalaiban.

Újvidéki Rádió. Budapest. Budapest. 1968 Vargyas Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. A magyar katolikus püspöki kar megbízásából kiadja a Szent István társulat. 1984 Vargyas Lajos: Keleti hagyomány – nyugati kultúra (tanulmányok. stb. Olsvai Imre–Rudasné Bajcsay Márta–Németh István. In Vargyas Lajos: Keleti hagyomány. Rajeczky Benjamin. Újvidék. Budapest. 1973 Szomjas-Schiffert György: Hej. Magyar népzene 2. 19793 Székely Mária: Föld. (Lemezalbum HCD 18 234–35).) Temetési szertartáskönyv. Budapest. . 3. 1980 Szendrei Janka–Dobszay László–Rajeczky Benjamin: XVI–XVII. 1980 Magyar Népzenei Antológia I. 1979 Szendrei Janka–Dobszay László–Vargyas Lajos: Balladáink kapcsolatai a népénekkel. második gyûjtemény). Budapest. 1990 Vargyas Lajos: Keleti hagyomány – nyugati kultúra (tanulmányok). In HITK. Középkor. 1975 Tóth Ferenc: Néphit és népszokások rendszere Ürményházán a szerelemtõl a keresztelõig. 1977 Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában. (lemez LPX 1187). KAZETTÁK „Hallgassátok meg. 1981 Új magyar tájszótár 1. Budapest. In Magyar néprajz VI. A szabadságharc emlékezete a nép dalaiban. In HITK 23–24. In Magyarország zenetörténete II. magyarim . Budapest. 2. Budapest. 1541–1686. 1988. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II. Kiskunhalas népdalai. (lemezalbum LPX 10 095-98). 1976 Vargyas Lajos: A magyar népzene õstörténete. In Magyar néprajz V. 1990 Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Budapest. Budapest. (lemezalbum LPX 18 050-53). . 1994 (Fecskemadár lakodalmas funkc. 1998 Hungarian Folk Music. 140. In Magyarország zenetörténete I. Újvidék. Lírai népköltészet. Budapest. In HITK. Budapest. Budapest.” Keresztmetszet a magyar népzenérõl. 1974 Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Martin György–Németh István–Pesovár Ernõ. 1989 Magyar népzene 1. 42–43. Budapest. 1988 LEMEZEK. 1979. Budapest. n. é. 1992 Ujváry Zoltán: Népdalok és balladák egy al-dunai székely községbõl. sz. 19811. Debrecen. Budapest. . oldal. században. 1984 518 . sz. 1981 Székely Mária: A Duna menti leánytáncok gyûjtése. nyugati kultúra II. Rajeczky Benjamin. Újvidék. Gyûjtés a Dunatáj szellemi néprajzi hagyományaiból. sz. 1975 Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái. Szerkesztõ Rajeczky Benjamin. Budapest. 1988 Vargyas Lajos: A magyar népzene. 1999 Vargyas Lajos: Népballada. 19–20. 1982 Magyar hangszeres népzene (lemezalbum LPX 18 045-47). Kiskunhalas. Újvidék. Apatin.Sinkovits Ferenc: Csantavéri falusi lakodalom a kurjantók tükrében. Budapest. Szerkesztõ Bárdos Kornél. Budapest. Újvidék. Budapest. cserényem elõtt. 1998 (Klapka és Hunyadi. Budapest. föld .) Tari Lujza: Magyarország nagy vitézség. Budapest. 1964 Kupuszinai vidám népdalok (kazetta). 20022 Vargyas Lajos: A népdal fejlõdése a 16–17. Sárosi Bálint. Rajeczky Benjamin. 1999 Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa I–II. . Prometej. (lemezalbum LPX 18 001-4). Tánczene (lemezalbum LPX 18 112-16). 1972 Magyar népzene 3. In Ethnographia 4. sz. Újvidék.

Budapest. Budapest. 1992 Magyar Népzenei Antológia IV. betyárés pásztordalok címû könyv hangzó mellékletei). 1992 Vajdasági magyar népdalok II. Balladák. (2 db hangkazetta A Vajdasági magyar népdalok II. Budapest. Dunántúl (lemezalbum LPX 18 138-42). Bodor Anikó–Németh István. 1989 Vajdasági Magyar Népdalok (lemez LPX 18 215). Észak (lemezalbum LPX 18 124-28). Budapest. Bodor Anikó. Paksa Katalin–Németh István. 1986 Magyar Népzenei Antológia III. 1999 519 . Alföld (lemezalbum LPX 18 159-63). Olsvai Imre–Németh István.Magyar Népzenei Antológia II. Tari Lujza–Vikár László.

TÉRKÉPEK 520 .

521 .

522 .

64. 129. 143. 194. 226 Kupuszina l. 72. 197. 185. b. 176. 62. 128. 211. a. 215. 184. 29. 168. 160. 216 Bácsgyulafalva. 63. 137 Bácskossuthfalva. 127. Moravica (Moravica): 62. 144. 113. 225 Gombos (Bogojevo): 3. 1976. Zentagunaras Ómoravica l. 129. 28. Ómoravica.. 197. 220 Közép-Bácska Alsó-. 203. Telecska (Teleèka) (az 1800-as évek végén települt mai helyére Észak-Bánátból): 23. 72. 215 Szabadka (Subotica): 36. 72. 108. 55. 36. a. 107. 113. 67. 96. a. b. 134. c. 4. 55. a. 224. 214. 127. Csantavér (Èantavir): 54. c Bogoja l. 134 Telecska l. 98. Bácsfeketehegy Felsõroglatica (Gornja Roglatica): 79 Gunaras l. 144. a. 128. 83. a. 218. 113. a. 82. 144. 198. 137. 175. 189 Bajsa (Bajša): 29. 137. 62. 83. 89. a. Gombos Doroszló (Doroslovo): 29. Ludoš): 30. 128. 139. 133. 199. 218. a. b. 182. 139. 199. 91. 71. 12. 182. 98. 14. 214. 175. 111. b. 11. 126. 207. 182. 199. 224. 177. 105. 98. 53. 117. Bácskossuthfalva Pacsér (Paèir): 29. 190. c. 111. b. 223. 164. 142. 182 Moravica l. 214. 127. 195. 203 Bajmok (Bajmok): 121. 131. 94. 204. 208. 214. b. Bácsgyulafalva Topolya (Baèka Topola): Csõkéné Farkas Erzsébet (56). 59. Gunaras. 90. c. b. Ludas Bácsfeketehegy. 208 Zentagunaras. Zentagunaras Hajdújárás (Hajdukovo): 38. 181. a. c. Bácskossuthfalva Orahovó l. Bácskertes Nemesmilitics (Svetozar Miletiæ): 79 Szilágyi (Svilojevo): 16. 39. 185. 220. 217. Orahovó (Novo Orahovo): 33. 159. 44. 182. 215 Feketics l. 41. 133. b. a. 185. 222. 213. a. Közép-. a. 78. 183. 60. 62. 38. 148 523 . 53. b. c Bezdán (Bezdan): 214. 182 Szenttamás (Srbobran): 96. Feketics (Feketiæ): 29. 36. Felsõ-Ludas l. 139. 80. 129 Ludas (Šupljak. 223. 191. 29. a. = 135. 113. 33. 131. 82. 131. Borús R. 221. 111. b. 112.(A magyar nevek az 1913-as helységnévtár szerint szerepelnek) A DALOK LELÕHELYEI Bácska (hajdanán Bács-Bodrog és Csongrád megyék) Bácskai Duna mente Bácskertes Kupuszina (Kupusina): 13. 62. 137.

80. 59. 38. 176. 19. 200. 208. 200. 200. 98. Pecelló (Baèko Petrovo Selo): 25. 138. 178. 182 Martonos (Martonoš): 68. 138. 133. 24. b. b Törökfalu. 68. 73. 215. 135. Királyhalom Bogaras (Bogaraš): 96. 27. 167. 78. a. b. 82. 20. 70. 181. 99. 178. 175. 211. 74. 179. 154. 121. 68. 160. 96. 74. 174. d. 150. 83. 36. b. 212. b. b. 25. 161. a. 185. 150. 24. 131. a. 109. f. 184. a. 117. 96. a. 29. 137. b. 211. b. 82. Magyarkanizsa. 52. h Bácsszõllõs l. 25. 127. b. 204. 182. 83. 96. 149. 175. a. 215. 208. a. 216 524 . 182. Magyarittabé (Novi Itabej): 191 Bikács l. 110. 38. c. 200. c. 166. 134. 38 Kispiac (Male Pijace): 25. 82. 166. 153. 127. 216 Völgyes (Doline): 1. 59. 182 Horgos (Horgoš): 18. 28. 176. e. 131. 52. 138. Törökfalu Adorján (Nadrljan): 74. 29. b. 6. 176. 24. 28. 161. Feketetó Csóka (Èoka): 2. 82. 88. 38. 132. 182. 181. 38. c. 83. 92. 161. 44. Kanizsa (Kanjiža): 6. a. 83. 34. 186. 130. 19. 173. 193. 185. 137. Magyarkanizsa Kevi (Kevi): 51. 79. 20. 35. 27. 20. 74. a. a. a. 80. 68. 80. a Bánát (hajdanán Torontál. 161. 129 Királyhalom. 177. Ada-Utrina (Utrine): 37. 30. b. 139. 179. 134. 32. 130. 156. Temes és Krassó-Szörény megyék) Észak-Bánát Alsóittebe. 130. a. 134. 6. 137. 199. 138. 190. 29. 217 Orom (Orom): 82. 33. 215 Kanizsa l. 138. 206. 211. 175. 186. 140. 130. 74. 147. g. 29. 130. Törökfalu Zenta (Senta): 2. 141. a. a. Bácsszõllõs (Baèki Vinogradi): 33. 210 Péterréve. a. 35. 129. 199. 33. 24. 61. a. 189 Tornyos (Tornjoš): 83 Tóthfalu (Totovo Selo): 92. 137. 26. 98. 138 Oromhegyes (Trešnjevac): 21. 77. 87. 96. 43. 138. b. 162. 129. a. Karácsonyfalva Cérnabara l. 200. a. 20. b. 134. 19 b. 166. 175. 74. 121. 186. a. 17. 166. c. 127. 79.Dél-Bácska Káty (Kaæ): 83 Piros (Rumenka): 191 Temerin (Temerin): 134 Titel (Titel): 31 Bácskai Tisza mente Ada (Ada): 52 Ada-Utrina l. 134. 182. 202. 43. 134. 79. 123. 211. 33. 200. 139. 182. 52. c. 138. 215 Utrina l. 133. b. a. 56. 147. c. a. 189. a Martonos-Ostorka (Oštorak): 33. 152. 138 Mohol (Mol): 9. 188 Kishomok (Mali Pesak): 30. b. 131. 150. 207. 204. 25. 206. 108. 26. 35. b. 155. b. 44. 203. 135. 163. 187.

d. 84 Karácsonyfalva. 165 Maradék (Maradik): 10. 50. 45. 127. 95. 219 Sándoregyháza (Ivanovo): 39. 70. 107. 216 Szaján (Sajan): 124. 130 Hódegyháza. 80. 66. 22j. b. 62. 207 Tamásfalva. 69. 43. Torontáloroszi Magyarcsernye (Nova Crnja): 21 Magyarmajdány. Jázova (Jazovo): 21. Hetény l. a. 53. 122. 166. c. d. 180. 65. 192. 26. a. 133. 200. 102. Ürög (Irig): 62. 185. a. Debellács (Debeljaèa): 75. 125. 190 Törökkanizsa (Novi Kneževac): 22. b Székelykeve (Skorenovac): 33. 196. a. 189 Dél-Bánát Fejértelep (Šušara): 137. 200 Verbica l. 114. 86. 133. 83. a. 15. Tamásfalva (Hetin): 43. 97. c. 176. 185. b. Hetény Torda l. 94. b. 81. 55. 34. b. Verbica (Vrbica): 82. c. 189 Ireg. a. 151. 9. b. Kisorosz (Rusko Selo): 70. 76. 84. 42. 85. 115. 107. Hódegyháza Kanizsamonostor (Banatski Monoštor): 29. 209 Törökbecse (Novi Beèej): 5. 115. 157. 82. 56. a. 195. b. a. 106. 118. a. 100. a. 134. 127. 116. 80. 107. c. 166. 96. b. 172. 131. Magyarmajdány Oroszlámos (Banatsko Aranðelovo): 190 Rábé (Rabe): 53. 53. a. 95. 74. 192. 100. 76. c. 48. a. 119. 136.Egyházaskér. 212. 192. 175. 94. a. b. 204. 71. 49. a. a. 161. 134. 79. 169. 192. b Hetény. d Feketetó. c. 98 Satrinca (Šatrinci): 60. 128. 118 Torontáltorda (Torda): 63. 57. 209. 70. 158. a. a. 132. 192. 160. 124. 192. 62. 94. 98. 185. 137. 101. 55. 138. 58. Egyházaskér Közép-Bánát Kanak (Konak): 193 Magyarszentmihály (Mihajlovo): 36. 46. Torontálvásárhely. a. 212. 62. 74. 120. 189. 69. 145. 209. 118. c. a. 33. 201. 82. c. 181. 170. 23. Majdán (Majdan): 7 Majdán l. 103. Torontáltorda Torontáloroszi. 190 Hertelendyfalva (Vojlovica): 8. 105. 61. 211 Jázova l. 104. 135 Nyékince (Nikinci): 95. 165. a Udvarszállás (Dobrièevo): menyasszonyporkolás Versec (Vršac): 21. a. 93. 136. 151. 102. Bikács (Bikaè): 209 Kisorosz l. c. 171. 137 Szerémség (hajdanán Szerém megye) Dobradó (Dobrodol): 40. a 525 . Cérnabara (Crna Bara): 166. b. 9. 47. 73. 176. 146. 196.

Magyarország): 159j. b 526 . a Történeti forrás Drezdai tabulatúrás könyv (1591) 159j.Magyarország Kunszentmiklós (Bács-Kiskun megye.

ÉNEKESEK 527 .

528 .

. . . . . 109 6. . . . a. . . . . . . 9 . 7 . . . . . .113. . . 109 6. . . . . . b. . . . . . . . c 10. . a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 10. . . 6. . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . 96. . . . . . 111. . . 11 . . . . . . . . . . . . . 7 . . 6 . . . . . . 109 6. 212. . . . . 14 . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . 7. . .ZENEI MUTATÓK SZÓTAGSZÁMMUTATÓ Kétsoros dallamok 10. . . 11. 105 6. . . 220. 221 529 . . . . . . 107 6. . . . . . 6. 10. . . . . . . 7. . . . . . . . . . 3 7. . . . . 8. . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. . . . . . . . . . . . 8. . 5. . . . . 5 . . . . . 6. 8 . . . . . . . . . . . . . . 22. . . a. 6. 113. 147 14. 107. . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . b. . . . . 192. 9 . . . 10. 10 . 12 . 9 . . . . . . . . . . . 11 . d. 56. . a. . . . . . 192. . . . . . . . 111. . 75 6. . . . b. . 159. . . . . . . 6. . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . 11 . . . 10 . 6. . 110. . a 6. . . . 28 6. 165. . . . . . 85 6. . . . 54 13. . 165. . . . . . . . 7. . . . a 10. . . . . 108. . . . . . . . . . . 192. . . . . . . 9 . 12. 161. . . . . 113. . . b. . . 5. . . . . . . . . . . . . . 108. . . . . . . . 8. . . . . 7. . 5 . 10 . . . 96 12. 109 6. 107. . . 65. 7 . . . 102. . . . 6 . . a. . . . . . . b. . . . . . . . 212 12. 159j. . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . 198 Négysoros dallamok 5. . 113. . . 8. b 14. . . . . . . . . . a. . . . . . 6. . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . 10. 16 (5+5+6) . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . 189. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5. . . . . . . 5. . . . . . 6. . . . . . . 14. . . . 5 . . 22. . . . 93. . . . . . . 225 7. 48 7. . . 188. . . . 111. . . . . 7. 6 . . 94 13. . . . 168 Háromsoros dallamok 16 (5+5+6). . . . . 13 . 51. . . . . . . 10 (5+5). . . 6. . 12. . . . . 112 6. . . . . . . . 166. . . . . . . . . a. 9. . . . . 109 6. .

. . . b 7. . . 117 9. . . 4 8. 19. 123. . . . 210. . . . . . . 8. . . 193. 5. 5. . 10 . a 10. . . . . . . . a. . 10. 3 8. . . . 12. 190 7. . . . 128. . . . . . 16. . 67. . . . . . . 4 . . 179. . . 8. . 181 8. . . 10. . . . . . 6 . . . . 53. . . . . . 95. . . . 34. . . . . 45. . . . . . . . . . . 8. . 219. . . . 11. . 7. . . . . 9. a. . . 8. . . . . 185. 7 . . . . 50 8. . 7. . . . . 10. a 8. . . 82. . . . . . . 119. . . . . . . . . . . 7 8. . . . . . . . 129. . . . . . . . 7 . . . . . . 115. . . . 95. 11. . . . . . . . b. . 8. . . 131. . . 82. 11 . . 207. . 195. 11 . 6. . 1. 10. 8 . 12. . . . . . 6 . a 9. . . . . . . 8. . . . . 7. . . . . . . . . 104. . . . . 5+5 .7. . a. . . . . . . . . . . . . . 8. a. . . . 7. 11. 8. . . . . . . 10 . 12 . 7. . . . . 126. 8. . 5 . 199. . . . . 115. . . . . . . 144. . . . . 181 8. . . 10 . . . b 8. 14 10. 190 7. . . . . . 177. 3 . . . . . . . . . . . . . . . 8+8. . b 9. . . . . . . . 7. . . . 12 10. . . . . b. . . 8 . b. . . . . 223 8. 146. 6 . . . . 102. . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . 131. . b 8. . 13. . . . . 95. 190 7. . . . . . . . 95. . 8. . . 77 8. 183. . . b. . . . . . a. . . . 8 . . . . . . 9 . . . 193. . . 131. . . . . . . . . . . . . 199. . . . . 130. 204. 9 . . . . 8. . 8. . . a. . . . . . 9. . 114. . . 8. . . . . . . . . . a. . . . . . . . . . 97. . . 8. . . . . . 9. . . 211. 214. . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . 176. 11 . 11 . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 16. . . . 19. 8 . . . . . a. 83. . . 188 7. 203. . . . . . 128. . . . . . 120. . . . . 12 . . . 7. . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . a 8. . 66. . . . . . 124. . . 182. . . 16. . 214. 8. 95. 9. 98. . . . . 9. . 82. . . . . . . . b. . . . 208. 224 10. 101. . . 14 . 9. . . . . . . 11. 11. . 208 10. 122. 6. . . a. 9. . . 8 . . a 8. . . . . . . . 10. . . . c. . . . 8. . . . . 10. 52. . . 8. 8. . . a. . 185. . . . . . b. . . . 194 7. . . . 127. . . . . 83. . . . 11 . . . . . 13 . . . . . . . 11. 82. 6. 182. . . . . . . 10 . . a. . . 8. 16. . . . . . . 177. . 8. 181 8. . . . . . . c. a. b. . 7 . . . 6. . . . . . 45 8. 214. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. . 125. . . . . . . . . . 182. . . 121. . . . 8. . . . . a. . . . 214. . . 7. . 182. . a. . 11. . 7. . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . c. . . . . . 206. . . b. . 7. . . . . . . . . . . . . . . 33. . . 19. 5. 174 8. . . . . 214. . . . 217. 10. . . . 143. . 176. . . . . . . . . 9 . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 13. . . . . . 10. . . . . . . . . . 57. 191 7. . . . . . 8 . 90 7. 193. . 218. . . . 176. . . 131. . . . . . 181. a 7. . 205. . . 7. . 53. 176. 11. . . 12. . 185. . 95. . . . . . b. 10. 7 . 10. . . 17. . . . 10. . . . . . a. . 19. . . . 195. . . 180. . . . . . . . . 7. 10. . . . . . 116 8. 6. . 6. . 186. . . . . . . 9. . 8. . . . . 87 8. 9. 10. . . . . . . . . 8+3 . . . . 48 8. . 187 10. . . 5 . . . . 10. c. . . . . . . a 8. 215 9. . 15. . . 8. . 145. . . . . . a. . 7 . . . . 8. 8. . 10. . . . . . 84 530 . . . 7. . 49. 99. . . . . 103. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. . . . . . 2. . 8 . . 5. . 8 . . . c. . . . . . . 181. 95. . . . . . . . . . . . 7 . . 195 7. . . . 42. . . . . d 10. . . . 9. . . .

. . 10. 13. 11. . . . . . 11. . . . . . . . 21. . b 12. . . . . . . 12. . . . . . . . . . . 14. . . . . . 12. . . 8 . . . 11. . . . 80 12. . . . . . . . 12. . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . 10. . . . . . 10. 10. . . . . . . . . . . . 150. 10 . . 10 . . . . . . . . 10 . 11. . . 11. . . . . . 8 . . . . . . . . . 8. . . 12 . . a 12. 13. . . . . . . . . . 213 11. . . . . . . . 205. . . . . 137. . . . . . 11 . . . 11. . . . . . . . . . . . . 21. . . . . . . . . . . . . a. . 30. . . 5+5 . . . . . . . 20. 10. . . 5+5 . 10. . . 61. . . 12. . . 134 11. 12 . . b. . 27. . . . . . . . 201 13. 28. 26 11. . . 11 . 73. . . . . . . . . 200. . 132. . . . . 14. . . . 151. . . . . . . 40. . . . . . . 10 . 37. . 10. . . . 11. . . . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . 9. 32 11. . 10. . . 92 12. . . 11. 68 11. . . 15. . . . . . . . . 12 . . . . . 11 . . . . . 91 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . 31. . . . . 11. . . . . . . . . . 12. . 11. . . 12. . . . 91 12. . 41. . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . 12. . 25. . . . . . . 79. . . . . . . . 11. 5+5 . . 10 10. 208. . . . 24 12. 12. . . . . 10. . . 12. . . . . . 73. . 200. . . 14. . . . . . . . . . . . . 151. . 38. . . . . 139. . 12. 148. 12 . . 10. . . . 10 . . 10. 32 11. 10 . . . . . . . . . . . . 11 . . . 11. . . . 6 . . 13 . . . 10. . . . . . . . . . 11. . . 13 . . . . . 11 . . . . . . . 209. . . 11. . . . 136. . . . . 84 11. 11. . . . . 200. . . 10. . . . . . 100. . 138 11. . . . 13 . . . 8. . . . 16 12. . . . . . . . . 84. . . . . . 148. . . . . . . . . . . . 4 . . . 80 12. . 12. . 11 . . . . . . . . 10. . . . . . . . . 13. . . . 4 . . 12 . . . . 20. 140. . . 134 12. . 12. 14. . . . . . . . . 80. . . . . . 43. . . a 12. . . . . . . . 20. . . . . . 142. 150. 36 531 . c. . 205 10. . . . . . . 84 11. . . . . . . 10 . . . . 12. . 11. . . . . . . 10 . . 150. 133. . 29. . . 208 10. . 11. a. 84 11. . . 12. 11. . 12. . . . . . . . . . 80 12. . . . . . . . 84 11. . . 10. . . . . .10. 12. 133. . 141. . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . 201 12. 11 . . . 11. b. 15. 11 . . 29. . . . . 12 . . . . . . . . . . . . 74. . . 29 11. . . . . 10. . . . . . . . . . 10. . . 205 11. . . . . . . 150. . 59 11. 30. . . . . . 11 10. . . . . 31 12. b. 76. . . . 12. 206 11. . . . . . . . . 20. . 78. . . . . . . . . . . . 200. . 10. . . . 206 10. . . . 11. . . . . . b. 12. . . . 16. . a. . . . . 12 . 13. 11. . . . a. . . 10. . . . . . . . . 149 12. 10 . . 12. . . 12 . . . 31 12. . . . 11. . 29 11. 22j. . 11 . . . . . . 84 11. . . . . 44. . . 12. . . . . . . . . 11. . . 12 . 36. . . . . 10. 36. . . 36 12. . 202 12. . . 132. . 201 12. . . . 13. . . . . . 36. . . . . . 26. 39. 12. . . . 200. . 10. . . . . 27. . . . . . . . . 11. . 10. . . . 149. . . . . . . 12. 12 . 12 . . 8 . 76. 11 . 10. . . . 12 10. . . . b. . . . . 12 . . 12. a. . . . 23 12. . . . 135. . . . . . . . . . . 106. . . . . . . . . . . 72. 11 . . 10. 71. . . . 14. . . . . . . 10. . . . . . . . .

. . . . . . . . . 47. . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 7. . . . . . 55. . . . 11 . . . . . . . 12 . 10. . a. . 197 8. . 14. . . . 14. . . . . . . . . . . . . . . 166 16. . . 14. . .13. 6. . . 12. . 14 . . . . c 9. . . . . 6. 14. 6 . . 16. 10 . . . . . . . . . 226 13. . . . . . 14 . . . a. 206 13. . 160. . . 12. . . . . . . . . 13 . 7. 165. . . . 161. . 172 14. 172 14. . 6 . . . . . . . . . 7. . . a 6. . . 6. 160. 7 . 12. 12. . . 9. . 10 . . . . 9 . . 14. . 18 14. 16. . . . . . . . . 8. . . . . 169. . . 13. . 13. . 14. 6. 160. . . . 216 9. . . . . . . . . 10. . . . 14. . . 13. 164. . . . . 13. 7. 6 . . 58 Hétsoros dallamok 8. . 166. . . . 6. 69 13. . . 7. . . . . . . . . . . . a Hatsoros dallamok 5. . . . . . 216 4. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . 13. 6+7. . . 9. c 13. . 62. . . . 175. 13. . . . . . . 166. . . . 8. 7. . b 6. . . . 7+6. a 8. . . . 14. . . . . . . . . . a 14. . 5. . 10 . 12. 8. . . . 7. . . . . 161 Ötsoros dallamok 3. 14 . . b 6. . . 62. . . . 14 . . . . . a. . 5. . . . . . . . a 5. . . . . . . 161. 70 13. 8. . . . . . . . . . . . . . 46. 8. . . . . . . 8. . . . 169. . 5. c. . . . . . 13. . 16 . 14. . . . . . . . . . 14 . . 62. . . . 63. . . . . . 6 . . . 10. c. 8. 16. . 9. . 9 . . . 12 . 9. . . . 171. . . . . 35 14. . . . 8. 172 14. 175. . 13. . . 156. . . . 13 . . . . . 161. . 158 13. . . 7. . . 166. . . . . . . . . . 184. 166. . 62. . 184 532 . 157 14. . . . . . . . . . 173 13. . . . 14 . . . . . . . . . . . . . 12) . 12. . 63. . . 8. . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . 170. . . . . . . . 13. 5 . 6 . . . . . 159j. . . . . . 216 5. . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 5. . . . . 7. 14. . . . a. 13 . . . 166. . . . . . . 18 13. a. . . . . . . . . 6+7. 64. . . . . . . . 226 14. . . a. . . . . . . . 55. . 8. . 9 . 13. . . 8. 13. 7. 9. . . . . . 11 . . . . 12 . . . . . . . . . . . . 7. . . . 175. . . . . . . . . . . . . 162. 62. . . . . . . 13. . . . . . . . . 6. 16. . . . . . . 69 13. . . . . . . . . . 13. . . 172 14. . . . 10. . . 14. . 8. . . 6 . 13 . . . . . . . . . 163. . . 8. . . . . . 14. . . b. 70 13. 13 . . . . . . . 13. 14. . . 6. 6. . . . . . 216 7. . . 160. . . b. . 9. . . . . d. . . . . . . . . 9. . . . . . . 7 . . 169 14. 13. 167. 11. b. 9. . . . b. 9. . . . . . 9. . . . . . . . . . (14. . 16. . . . 14. . . 6 . . . . . . . . 7 . . . . 55. . . 7. . . . . . . . . . . . c. . . . 13. . . . . 5. . . . . . . . . 9. . . . . . . 14. . . a. . . 7. . 9. . . 9 . . . . 10. . b. 178 13. . 11 . 175. . . . . . . 8. . . . . . 172 13. . 13. . 6. . . 84. . .

. c. . . . . . . . . (7) 193. . . c 4 1 1 . . . . . d. . . 173. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 165. . . . . . . . . . . . (14) 198 Négysoros dallamok 5 VII 1 . . . (10) 204. . . . . 95. . . . . . . . . . . . (8) 174 b3 1 1 . . . . . . . . . . b 1 1 b3 . . . . . (8) 185. (10) 206 VII 1 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) 69 2 1 4 . . . . (12) 54 8 4 . . . . . . . . . . . . 193. . . . . . . . . . (8) 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 10. . . . . . . (7) 188. . 176. a 5 1 2 . . . . . a. . . . . . . . (8) 114 5 1 V . . . (12) 96. .SORZÁRLATMUTATÓ (A félkövér számok a fõzárlatra vonatkoznak. . . . . . . (10) 96. . . . . . . . . . . . . . . . . 113. . . . (13) 166. . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 164 b6 1 4 . . . . . . . (13) 172. . . . . . . (8) 180 5 1 4 . . (16) 113. . . . (10) 211. . . . . 186. . . . . . . . . . . a sorszám elõtti zárójeles szám az elsõ sor szótagszámát jelöli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 71 5 1 5 . . . . . 172 b3 1 5 . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . . a. . . . . 181 4 1 5 . . . . (13) 172. . . . . . . . . . . . . . b 533 . . . . . . . . . . . . . . 167 2 1 2 . 176. . . (10) 95. . . . . . . b. . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . b b3 . . . a. . . . . . . . 208. . 207. . . . . . . (13) 158. . . . b. . 186. . . . . . . . . . b. . . . . . . . . . b. . (12) 150. . . . . . . . . . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . (14) 166. . . . . . . . . (6) 51. . . . . . . . (11) 71. . . a kétszer aláhúzott számok a záróhangot jelölik. . . a Háromsoros dallamok 1 b3 . 161. . . . . . . . . . b. . . . . . . . . (10) 211 3 1 2 . (13) 178 1 1 4 . . . 161. . 172 VII 1 5 . 185. . . . c. . . . . . . . . . . . . (12) 80 5 1 b3 . . . . 166. . . . . . . . . . . 176. . . . . . . . (14) 169. . . . . . . . . . . . . . . . . . amennyiben nem g1. c. . . . . . 166. . . (5) 159. c 5 1 . . . . . 171. . . . 150. . . . . . 166. . . . (14) 165. . . . . . . . . . . . . 185. . . . . a. . . . . b. b. . 150. . a. . . . . . . . . . . . 170. 162. . . . . . . . . . . . . . . . (8) 181. . . . . . . . 169. . . . . . . . . . . . . (11) 208. . . . (10) 212 2 2 . . . . . (12) 43. . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 116 5 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . . . . . . . . a. . . . 163 1 1 1 . a 4 1 b3 . . . . . . . . . . . . (10) 94 5 . b. . . . . . . . (5) 159j. (8) 45. . . . . . 113. . (14) 161. . . . (10) 212. . . . 166. . . . . (12) 151 b3 1 b3 . . . . 161. . . . . . 168 4 . 95. . . . . . . . . . . . . . . . 113. . . . . . 165. . (8) 176. . . . . . 14 1 1 2 . . . . . . . 211. . . . . . . . . . . . . . . (13) 147 7 b3 . . . . . . . . . . . . . 12 1 1 5 . . . (14) 161. . a. . . . . . . . . . . . . . . 193. . . . . . . . . . . . 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 13. . . . . .) Kétsoros dallamok 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 210 7 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 142 #7 1 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 187 8 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 194 8 1 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 128 8 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 128 8 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 191 9 1 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 127 1 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 148 2 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 147, (12) 91, 92 2 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 91 4 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 76, 76. a 4 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 77 5 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 22j 1 b3 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 117 1 b3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 4, 15, 115, 115. a 1 b3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 67 2 b3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 149 5 b3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 22, (7) 190, 220, (10) 204, 206, 208, (13) 206 5 b3 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 66 5 b3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 65, (8) 66, 104 5 b3 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 204, 207 7 b3 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 220 7 b3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 221, (8) 120, (10) 205, (11) 205 7 b3 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 189, 192, 192. a, 192. b, (11) 140 7 b3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 125, (11) 106 8 b3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 189, 190 8 b3 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 196 8 b3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 118, 125, (10) 101 8 b3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 225 9 b3 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 126 b10 b3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 72 2 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 93 2 3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) 70 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) 156, 160. b, 160. c, 226, (14) 226 5 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 90 6 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 75 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 75 4 4 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 179, 182, 182. a, 182. b 4 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 177, 177. a 5 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 102, (8) 102 5 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 46, 47 5 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 16, 61 7 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 103 8 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 195, 195. a VII 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 107, 107. a, 108 1 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 108. a, 109, (7) 3, (8) 1, 2, 2. a, 3, 19, 19. a, 19. b, 131. c, (10) 97, 145, (11) 20, 20. a, 20. b, 20. c, 26, 29, 30, 132, 132. a, (12) 31, 134 534

1 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 25, (12) 134 1 5 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 49, 50, (10) 52, 53, 84, 98, 99, (11) 30, 39, 59, 84, 134, 139, (12) 134 1 5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 42, 223 1 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 5, 7, 123, 124, 131, 131. a, 131. b, (10) 83, 83. a, (11) 27, 36, 74, 78, 135, 136, 137, 141, (12) 36, 134, (13) 36 1 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 5, (10) 53, 224, (11) 21, 21. a, 23, 133, 133. a, 138, (12) 24 1 5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 27, 53, (11) 40, 68, 73, 79, 138, (12) 44 81 5 #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 53 1 5 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 143, 144, 146, (11) 32, 37, 38, 41, (12) 28 b3 5 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 34 4 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 6 4 5 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 6. a 4 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 6. b 5 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 129, 130, (9) 82, 82. a, 82. b, 82. c, 82. d (10) 8, 9, 9. a, 9. b, (12) 200, 200. a, 200. b, 201, 202 5 5 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 199, 199. a 5 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (183) 5 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 48, 56, (8) 87, (14) 157 5 5 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 35 6 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 203 6 5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 100 7 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 28 7 5 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 105, (8) 57, 121, (9) 214, 214. a, 214. b, 214. c, 215, (11) 209 7 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 213 #7 5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) 33 8 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 85, (7) 191, (8) 17 9 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 129 9 5 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 111. b, 112 9 5 (b)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 111 9 5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 111. a 9 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 111. a, 111. b 9 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 117, 118, 119 4 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 110 Ötsoros dallamok 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 159j. b 5 b3 b3 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 222 1 3 5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 18 3 3 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) 160, 160. a 1 5 8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 55, 55. a, 55. b 8 7 5 b3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3+9, 4+9, 6+9, 7+9) 216

535

Hatsoros dallamok VII 1 5 5 1 (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 161 1 1 5 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) 166 1 1 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 58 5 b3 5 8 (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 118 8 8 4 8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 64 5 5 1 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 197 8 8 5 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 175, 175. a, 175. b, 175. c 9 8 5 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 62, 62. a, 62. b, 62. c, 63, 63. a Hétsoros dallamok 7 7 b3 1 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 184 4 4 b3 b3 8 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)184. a

536

TÁNCMUTATÓ

Kötetünkben sok a táncra is alkalmas dal. Ezek az emlékei jobbára már kihalt régi táncainknak. A tánc eltûnésével lassan eltûnnek a velejáró dallamok is. Közülük csak néhányat rögzítettek tánc közben. A többi tempójelzetei énekes elõadásra vonatkoznak. A különbséget táncolt és énekelt elõadás között a hangzó felvételek némelyike példázza is, mint a CD 9–10., 15–16. és 21–22. számú felvételei (megfelelõ számaik a kötetben: 111–112., 46–47., illetve 13–14. sz.). Egy tánchoz többféle dallamot is használnak, ezzel szemben ugyanarra a dallamra többféle táncot is járhatnak. Régi táncainkat nem gyûjtötték. A táncra is alkalmas megfelelõ metronómszámot a táncfajták elõtt adjuk meg az általános tudnivalók alapján a táncfajtákról. Ugrósok. Fõleg régi stílusú dallamainkban uralkodó 2/4-es lüktetés és nyolcadmozgás. Lehetséges 3/4-del váltakozó ütembeosztás is (pl. 16. sz.). Gyakoriak a szinkópás sorvégek, a félértékû hang ritka. Metronómszámuk kb. 120–140 negyedenként. Ezek: 8–18., 46–47., 62–63., 94., 101., 156–178., 198–202., 204–206., 214–219., 226. sz. Ez utóbbiak karikázók is. Ritmikai jellegük szerint a marsok is ide tartoznak. Régi ugrósaink legtöbbje ma már menettáncként fordul csak elõ (69–70., 210–212., 118. és 82. Kánai menyegzõ éneke, esetleg a 80. sz. is). Dudanóták. Nagyobbára negyedes mozgású, 7-8-szótagos (ritkábban 6 szótagos) régi stílusú dallamok. Egyik alcsoportjuk a 4+2+2 tagolású sor, melyben a kezdõ 4-es hangcsoportot nyolcadokká vonják össze. Ugróst és csárdást járnak rájuk. Tempójuk is e szerint alakul. Ilyenek: 15., 17., 45., 56., 114–116., 122., 179–197., 220–222., 225. sz. Az utóbbiak (220–222., 225.) karikázók is. A bukovinai menyasszonykísérõk érdekes ritmusait (65–66. sz.) táncban nem tudjuk hova sorolni. A 7 szótagos alak végig 3/4-es lüktetésû (65. sz.), a 8 szótagos ütemváltó, 3/4 és 4/4 (66. sz.). Ez a jelenség vagy a hajdani proporciós gyakorlat emléke (az a régi táncgyakorlat, melyben ugyanarra a dalra elõbb páros, majd páratlan ütemû táncot járnak), vagy a dalhoz egykor régen különleges táncfajta kapcsolódott. Lassú csárdás. Régi és új stílusú dallamokra egyaránt járják. Dallamaikban mind a negyed-, mind a nyolcadmozgás elõfordul, a sorvégeken fél érték is szerepelhet. Ütemeik 2/4 és 4/4, de 3/4 is elõfordulhat bennük. A legtöbb új stílusú dal egyben lassú csárdás is. Metronómszámuk kb. 140– 160 negyedenként. Ezek: 1–7., 18., 20–21., 23–44., 45, 49–53., 55., 64., 71–74., 78–79., 83–84., 95–100., 106–112., 117., 125–142., 145–146., 203., 207–209., 223–224. sz. Gyors csárdás. Régi és új stílusú dallamokra egyaránt járják. Sebes mozgásuk miatt alig van bennük nyolcadmozgás, a tempó fokozásával a pontozott értékek is letompulnak. Metronómszámuk kb. 180-tól emelkedik felfelé negyedenként. Tipikus példáik a karikázók alla breve tempói (213., 220-222., 225.). A dudanóták legtöbbje alkalmas gyors csárdásra, de az új stílusú dalok is felgyorsíthatók, különösen a 10 szótagos szerkezetûek. A mai frissesek alá zömmel mûcsárdásokat húznak.

537

A KEZDÕ SOROK BETÛRENDES MUTATÓJA

(A tört számok a versszakok sorszámát jelzik A zárójelben jelöljük dõlt betûkkel a kezdõ sorok egyéb elõfordulási formáit. Félkövér betûk jelzik a kezdõ sorokban nem szereplõ rokon motívumokat.) A bajsai halastó, halastó 207/1a (l. A moholi, A szajáni, A szegedi, Bogojai, Feketicsi Kanizsai, Topolyai halastó) A bajsai híd alatt, híd alatt 207/2a (l. A gombosi, A szajáni híd alatt) A bíróné két lánya 194/3 A bõgõsünk olyan legény 68a (kurjantás) A csárdába szépen muzsikálnak 33/18 A csizmámon, de nincsen kéreg 187 A faluba szépen muzsikálnak 53/5 (vö. Jaj, de szépen harangoznak, Kipattog a kukorica fehérre, Új a kocsim, vasaltatni akarom) A fûzfának nincsen töve 181/8 (vendégküldõ) (l. Szenestuskó mind fekete) A gombosi híd alatt, híd alatt 204/3 (l. A bajsai, A szajáni híd alatt) A gombosi postás udvarába 224/6 A gõzösnek hat ablaka, kum 18/3 A gõzösnek hat kereke, kum 18/4 A hajnali csillag ragyog 184/1 (l. Esthajnali csillag ragyog) A horgosi bíró udvarába 52/1 (l. Szentmihályi bíró) A kecskének négy lába van, ötödik a farka 166b/4 A legénynek mit ér a legénység 33/17, 33/17a (l. Minek a legénynek, Sej, haj, mit ér) A Marisom piros pántlikáját 95a/2 A moholi halastó, halastó 208/4 (l. A bajsai, A szajáni, A szegedi, Bogojai, Feketicsi Kanizsai, Topolyai halastó) A moholi templom piros bádogos 137/21 A padéi laposon 193b/2 A pünkösdi piros rózsa 223/12 A sírom teteje 107/4, 108/4 (l. Síromnak teteje) A szajányi halastó, halastó 207/1 (l. A bajsai, A moholi, A szegedi, Bogojai, Feketicsi, Kanizsai, Topolyai halastó) A szajányi híd alatt, híd alatt 207/2 (A bajsai, A gombosi híd alatt) A szegedi halastó, halastó 206/1, 207/1, 208/4 (l. A bajsai, A moholi, A szajáni, Bogojai, Feketicsi, Kanizsai, Topolyai halastó) A szépasszony messzi lát 192b/3 A Vargáné káposztát fõz 17/1 (l. Komámasszony, Szomszédasszony káposztát fõz) A Vargáné, a Vargáné káposztát fõz 16/1 (l. Komámasszony, Szomszédasszony káposztát fõz)

538

A vendégnek szeme volna 116/2 A võlegény olyan buta 68a (kurjantás) Ácsi bácsi, Jani bácsi 87/1 Ácsim, bácsim, ácsim bácsim 86/1a Addig élem világomat 102/1, 102/1a, 103/1, 104/1, 104/3 Addig ne higgy a legénynek 223/16 Addig, babám, el nem hagylak 223/9 (l. Rózsám, addig el nem hagylak) Addig, babám, el nem veszlek 223/10 Adja Isten, mi is örüljünk 82/13 Adjon Isten mindig ilyent 125/8 Adjon Isten mindjárt mást 192a/3 Adjon Isten, édesanyám, jó estét 73/1a, 106/3 (l. Édesanyám, adjon isten jó estét) Ágas-bogas szederinda, csipkefa 213/5 (vö. Azt a gyûrût, amit adtam, Zavaros a Tisza vize 140/2) Ajándékbeköszöntõ, võfélyvers: Csendesség, szép vendég! Tarts kormányt, muzsikus 21c Akár iszom, akár nem 193a/3 Aki fának támaszkodik 44a (kurjantás) Aki kinéz az ablakon 55c (kurjantás) Aki minket kinevet 44a (kurjantás) Aki minket nem nevet ki 44a (kurjantás) Aki minket nem néz jónak 55c (kurjantás) Aki, aki a babáját szereti 29/4 Akkor kell a vasat ütni, mikor tüzes 201/2 Alant száll a fecske 107/1a (l. Elszállott a fecske, Fecskemadár, fecske, Hosszú, Kurta, Tarka, Villás farkú fecske) Álljunk csak meg itt a sarkon 55c (kurjantás) Amidõn a krumpli a levelét hullajtja 152 (Tréfás halotti búcsúztató) Amott van egy kis ház 22/3 Andrásfalvi magas torony 128/1, 128/2 (l. Szabadkai kettõs torony) Anyám, anyám, édes, kedves anyám 67/1, 67/1a Annyi a lány, mint a csillag 217/4, 218/3, 223/4 Aranybárány, arany kos 44a (kurjantás) aranybárány: 18/2, 127/12, 127/12a, 128/5, 128/5a Aranyóra a farom 212b (kurjantás) Árok szélén ül a Borcsa, fogát vicsorgatja 166b/1 Árok, árok, de mély árok 181/4 Árokparton kácsatojás 217/3, 217/3a, 218/1, 223/5 Árpa, árpa, de rövid a szára 96/4 Árpacipó nem pirítani való 213/7 Árpájuk van, mégis zabot vetnek 96/1 (vö. Jobb az árpa, mint a zab a lónak, Kis pej lovam nem eszi a zabot, Szárnya, szárnya, szárnya a fecskének) Árpakertbe aratják a zabot 96/6 (l. Szántóföldön aratják a zabot) Árva vagyok, árva vagyok, az Isten is látja 35/4 Árvacsalán nõtt az udvarunkba 98/4 (l. Árvacsalán terem az árokba) Árvacsalán szúrta meg a kezemet 139/8 Árvacsalán terem az árokba 98/4. a (l. Árvacsalán nõtt az udvarunkba) Átugrom a Tisza vizét lovastul 137/22 Az a legény, aki dobog 212b (kurjantás) Az anyósom olyan tiszta 175a/1 (l. Feleségem olyan tiszta) 539

Az én babám betegágyába fekszik 133/4 (l. Beteg a szeretõm, vaságyba fekszik) Az én fiam szép ráncos csizmáját 95a/3 Az én gatyám tölgyfakéreg 190 (kurjantás) Az én uram goszpodár, nem is olyan, mint más 172/6 (vö. Jó az uram, jónak látszik, Nékem olyan kis uram volt) Az én uram volt a Balázs 185/3 Az igaz Messiás eljött már 82/1 (Kánai menyegzõ) Az igaz Messiás már eljött 82/1a (Kánai menyegzõ) Az olájok, az olájok facipõbe járnak 161, 161a, 161c/1, 161c/1a, 165/1a, 165b, 166/1, 166a/1, 166b/2, 166c/1 Az olájok, az olájok, az oláj cigányok 165/1, 165a Az ökör a földet nem magának szántja 43/3 Az Úr kérdi – Noé, fiam, Noé 83a/2, 83a/3 (l. Isten mondja, Mondja isten: – Noé, fiam, Noé) Azért adtam százhúsz pengõt 185/1 Azért jó a cigány kislány: oda hagyja tenni 161c/5 Azt a gyûrût, amit adtam, add vissza 25/4, 100/1, 100/1a (vö. Ágas-bogas szederinda, Zavaros a Tisza vize 140/2) Azt gondolod, bánom, rózsám? Nem biz én 213/2 Azt gondolod, hogy én bánom 129/18, 185.a/5, 185.b/6 Azt gondolod, hogy én bánom? Nem biz én 213/2 Azt gondolod, hogy szeretlek 130/7 Azt gondolod, mindig így lesz 130/8, 185/7 Azt hallottam a prímástól 212b (kurjantás) Azt hallottam, meg akarsz házasodni 142/2 Azt mondja a retek 225/2 Azt mondja a torma 225/1 Azt mondják, hogy bort iszik a báró 203/3 Bácsfalváról almát, jaj, de sokat hordtam 148/2 (lósirató) Bánát részrõl hoztam asszonyt, bár ne hoztam volna 161c/4a Bár szeretne, bár elvenne 217/2, 218/5 Bárcsak engem valaki, valaki 204/5 Barna kislány diószínû asztala 139/1 Barna kislány lesétál a kiskertbe 40/3 Barna kislány slingelt ágyát 1/1 (l. Duli Maris hat párnája, Nemes Maris az ágyát, Turkál Panna slingelt ágyát) Barna kislány szép fehér szobája 53/1a Barna kislány, gyere vélem a bálba 135/5, 137/2 (l. Gyere, babám, gyere vélem, Kisangyalom, gyere vélem) Barna kislány, ha bemegy a szobába 20/3, 20/3a, 20a/2 (l. Ez a kislány, ha bemegy) Barna kislány, ha bemegy a templomba 20/2, 20a/1 (l. Mikor indultam a templomba, Mikor mentem, Mikor vittek) Barna kislány, jól meggondold a dolgot 23/1 (l. Sej, kislány, kislány, Kislány, kislány) Barna kislány, jól meggondold magadat 25/1 (l. Kislány, kislány, Sej, kislány, kislány) Barna kislány, ne higgyél a legénynek 139/4 Barna kislány, nem lehetsz te ibolya 68/1b (l. Ne félj, Ne sírj, kislány) Barna legén, ne higgyél a leánynak 139/5 Barna legény sétál a gang alatt 96/8 Barna legény, hová hajtod az ökröt 137/6 (l. Hova hajtod, barna legény) 540

Bé, bé, bé 85 Begyûröm a süvegem tetejét 203/2a (l. Ha beütöm süvegem) Béla bácsi, ha befogja 6/1 (l. János/Pista bácsi befogatta, János bácsi, ha befogja, Mikor egyszer János bácsi) Bementem én a malomba, berúgtam az ajtót 166/3 Beteg a szeretõm, vaságyba fekszik 133/4 (l. Az én babám betegágyába fekszik) Bíró uram, tegyen köztünk igazat 135/8a, 137/12 Bíró uram, tegyen törvényt, ha lehet 135/8, 136/5 Bizony, édes gazdám, mért tartasz te lovat 150b/2 (lósirató) Bogojai halastó, halastó 204/2 (l. A bajsai, A moholi, A szajáni, A szegedi, Feketicsi, Kanizsai, Topolyai halastó) Bor-beköszöntõ, võfélyvers: Legények! Idebenn a legyet csapjátok 93 Bujdosik a kutya, két szemével nem lát 22j (vö. Jól meggondold) Búza, búza, de nagy tábla búza 33/6 Búza, búza, de szép tábla búza 143/4 Búzába a vaddisznó, csak a füle látszik 160a Búzába megy a disznó, csak a füle látszik 173 (l. Túr a disznó a tarlón, Kuss ki, disznó, a búzából) Cica játszik macával, macával 207/3 Cifra szûröm fölakasztom a szögre 209/3 Cukros zabot adtam a lovamnak 33/10 Csiga-biga, nyújtsd ki szarvacskádat 211/3 Csillag Boris, tudom a neved 214/1 (l. Csira Maris, tudom a neved) Csillagos ég, ha beborul, kiderül 141/3 Csira Maris, tudom a neved 214a/1 (l. Csillag Boris, tudom a neved) Csirke csipog az ágy alatt 181/1a (l. Tarka paszuly, Sárga/Sáros papucs az ágy alatt) Csongorádi bíró háza de magas 134/1a (l. Sej, Csongorádi) Csongorádnak útján, jaj, de sokat jártam 149/2 (lósirató) Csoszogtatós tánc, silladri 47 (dúdolva) csúfoló (asszony): 161c/4, 161c/4a, 166b/3, 169a/1, 169a/2, 172/4, 172/5, 175/4, 175a/1, 175b/1, 176/1, 176a/1, 176b/1, 176b/1a, 176c/3, 177/1, 177a/1, 178/1, 178/1a csúfoló (férj): 129/9, 172/6, 179/7, 180/2, 181/6, 181/7 csúfoló (menyasszony): 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 66/2, 130/19 csúfoló (võlegény): 54 Csütörtökön szaladtam a sáson 211/7 Csütörtökön virradóra 199/1a, 199a/1 Csütörtökre, virradóra 199/1 De sajnálom, amit cselekedtem 143/1a (l. Ej, de bánom, Jaj, de bánom, Szánom, bánom) De sok esõ, de sok sár 188/2, 188/3, 189/8, 220/8, 221/14 De széles a Tisza vize 182/1 (l. Mély a Tiszának a széle, Jaj, de mély a Tisza/Duna széle) De szeretnék hajnalcsillag lenni 52/6, 53/6 De szeretnék hegyek között lakni 33/3 (l. Elmegyek a hegyek közé, Kimegyek a zöld erdõbe lakni) Debreceni bíró kiskertjébe 33/13 Dicsértessék Jézus szent neve 82/16 Dínom-dánom, bodzfagyökér 161b disznó: 105/2, 160a/1, 160b/1, 166b/5, 168/1, 173/1 Doroszlai lány, mikor hozzád jártam 29/2b (l. Kanizsai lány, Kis ludasi lány, Szép horgosi lány, mikor hozzád jártam) Duli Maris hat párnája 2/2 (l. Barna kislány, Nemes Maris az ágyát, Turkál Panna slingelt ágyát) 541

Dunyha, dunyha, dunyha, csipkés dunyha 182b/1 Ebbe a kerek tóba 197/1 Eddig, vendég, jól mulattál 114/1, 115, 115a/2 (vendégküldõ) Édes kezem, mért nem fontál 66/4 (l. Édes szemem, mért aludtál) Édes kicsi kincsecském 192a/6 Édes szemem, mért aludtál 15/4 (l. Édes kezem, mért nem fontál) Édes uram, de jó kend 192b/4 Édesanyám akkor kezdett siratni 59/1 Édesanyám édes teje 121/4, 123/2, 124/3, 129/7, 130/4, 130/4a Édesanyám háza be van kerítve 21/2 Édesanyám lánya vagyok 128/8, 129/12, 130/25, 130/27, 182/6 Édesanyám mondta nékem 45/4, 64/2, 103/3, 119/2, 120/1, 122, 124/2, 129/1, 130/2, 181/2 Édesanyám rózsafája 45/1, 64/1, 120/2, 121/2, 121/2a, 124/4, 125/3, 126/1, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 130/1, 130/1a Édesanyám sok szép szava 45/5, 103/2, 121/1, 123/1, 124/1, 124/1a, 125/1, 125/2, 130/3, 131/3 Édesanyám voltál, mért nem tanítottál 44/2 Édesanyám, add ide a kezedet 21a/2 Édesanyám, adjon isten jó estét 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 136/3, 137/3 (l. Adjon isten, édesanyám, jó estét) Édesanyám, gyújts világot 70 (kurjantás) Édesanyám, meghalok 191/1, 191/1a Édesanyám, olyan vizet adjon 33/11 Édesanyám, szennyes ingem, gatyám 33/2 (l. Nincsen apám, nincsen anyám, szennyes minden gúnyám) Édesapám, add ide a kezedet 21a/3 Édes-kedves feleségem, de jó asszony vagy 178/1, 178/1a Édes-kedves feleségem, de szép asszony vagy 178/2 Édes-kedves Katica 190/2 (l. Kiszáradt a bodzafa) Édes-kedves komámasszony, azt hallottam 202/2 Egy kislány 216/3 (l. Túlsó felén/soron van a mi házunk) Egy nagy lakodalmat hirdettek 82/2, 82b (Kánai menyegzõ) Egy szem búza, egy szem árpa 68a (kurjantás) Egy szem kökény, két szem kökény 185b/4 (l. Faggyúgyertyát égetek én) Egyen meg a fene téged 186/5 Egyszer jártam nálatok 56/2 (l. Egyszer voltam nálatok) Egyszer két lányok 75/1 (legényválogató) (vö. Gyöngyöm, gyöngyöm, Lányom, lányom) Egyszer voltam nálatok 221/8 (l. Egyszer jártam nálatok) Ej, de bánom, amit cselekedtem 145/3, 146/2 (l. Jaj, de bánom, Szánom-bánom) Ej, imitt-amott vörös az ég alja 26/5 Ej, Karáné, Karáné, Karáné 206/3 Ej, liba, liba, liba, nem lesz mindig liba 26/4a (l. Sej, haj, liba, liba, Sej, liba, liba) Ej, madár, madár, cinegemadár 94 Éjfél után hazajön a kocsmából 205/6 Ejnye, kislány, de megnõttél 102/8 Ejnye, rózsám, mit dünnyög a szúnyog 211/1a (l. Hallod, rózsám/babám/kislány, mit dünnyög) El kell menni esküvõre, elmegyünk 21a/5 Eléltem a világi jót 179/1 Elesett a tyúk a jégen 115a/1 542

Elindult Szent Péter Rómába 82d Elindultam a nagy útra 175b/11 Elindultam házasodni, bár ne mentem volna 166b/3, 169a/1 (l. Elmentem én házasodni, Messze mentem) házasodni Elindultam házasodni, messze kellett menni 166a/2 Elmegyek a hegyek közé lakni 34/1 (l. De szeretnék hegyek között lakni, Kimegyek a zöld erdõbe lakni) Elmehetek én már 51/1 Elmehetsz már házam elõtt 64/5 Elmennék én tihozzátok 199/3, 199/4, 199a/3 Elment a Szûz Mária haza 82/14 Elment a tyúk a vásárra 17/3, 17/4 Elment a tyúk vándorolni 174/1 Elment az én rózsám idegen országba 44/3 (l. Kiment az én rózsám Dél-Amerikába) Elmentem én házasodni, bár ne mentem volna 161c/4 (l. Elindultam házasodni, Messze mentem házasodni) Elmentem én házasodni, túrót adtak enni 161c/2 Elmondhatom, jaj Istenem, jaj, jaj 33/12 Elmondhatom: Istenem, Istenem 33/12a Elõször is igyunk rája 185a/1 Elszaggattam harminchárom pártát 101/3 Elszakadt a ráncos csizmám szára 33/20 Elszaladt a göbe 105/2 Elszaladt a kemence tele pogácsával 226/1 Elszaladt a tarka nyúl 55c (kurjantás) Elszállott a fecske 110/1 (l. Alant száll a fecske, Fecskemadár, fecske, Hosszú, Kurta, Tarka, Villás farkú fecske) Elveszett a lovam 109/5 Elveszett a pincelakat 175b/6 (l. Leesett a pincelakat) Elveszett a pipadohányzacskó 211/10 Elvesztettem zsebkendõmet, megver anyám érte 166c/2, 169 Elvesztettem zsebkendõmet, szidott anyám érte 166c/2a Emlékszel-e, babám, mikor hozzád jártam 31/2 Én azt megteszem 159 ja/1 Én nem bánom, akárhogy zörög az ég 39/4 Én ültettem a rózsafát 45/3, 102/4, 104/5, 119/1 (l. Én ültettem az almafát) Én ültettem az almafát 45/2, 45/2a, 102/2, 102/3, 104/6 (l. Én ültettem a rózsafát) Engem szeress, ne anyádat 185/5, 185b/5 Ennek a gazdának szép két lova van 88 Erdõ, erdõ, de magas vagy 217/6 Erdõ, erdõ, jaj, de kerek erdõ 96/12 Eredj haza, s mosdjál meg 56/1 Érik a szõlõ 63a/1 Érkezés a menyasszonnyal a võlegényes házhoz, võfélyvers: Szerencsés jó estét násznagy uraméknak 72a Erre gyere, a szekeres úton 145/2 Erre gyere, amerre én 185b/1, 217/1, 217/1a, 218/4 Erre gyere, ne menj arra 131/1, 131b/1, 185b/2 543

Erre gyerünk, itt az út 189/4 Esik esõ a Dunáról 130/16 Esik esõ az árpatarlóra 98/3, 210/5, 211/14 (l. Pada kiša, Kiša pada az árpatarlóra) Esik esõ az eke szarvára 96/14 Esik esõ meg a dara 217/5 Esik esõ, de nem ázok 129/13 Este van a faluba 189/9 (l. Este van már, nyolc óra) Este van már, nyolc óra 189/9 (l. Este van a faluba, Legény áll a fa alatt) Este van, este van 55b/1 (l. Este van, késõn van, Este van, sötét van) Este van, késõn van 55/1, 55a/1 (l. Este van, este van, Este van, sötét van) Este van, sötét van 55b/1 (l. Este van, este van, Este van, késõn van) Este, este van, este akar lenni 29/3, 30/3 Esthajnali csillag ragyog 184a (l. A hajnali csillag ragyog) Eszem az istened anyját 121/6 Ez a kislány de kedvemre való 53/4 (vö. 52/1, 52/4, 52/4a, 53/1, 53/1a, 53/1b, 53/1c52/1, 52/4, 52/4a, 73/2) Ez a kislány de kényes 220/13 Ez a kislány eladó 189/5, 221/16 Ez a kislány fehér ruhát varratott 132a/1 Ez a kislány görögdinnye 130/26 Ez a kislány megunta a lányságát 20c/2, 132/1, 132a/2, 133a/3 (vö. Ez a kislány, jaj, de nagyon szomorú) Ez a kislány tehenet fej 186a/3 Ez a kislány tököt árul 186a/4 Ez a kislány úgy éli világát 96/16 ez a kislány viselõs („víziborjú”, „bölcsõt csináltatott”, „ha a lánynak baja lesz”): 5, 6, 6a, 6b, 7, 28, 190, 209 Ez a kislány, ha bemegy a szobába 20b/2 (l. Barna kislány, ha) Ez a kislány, jaj, de nagyon szomorú 132a/3, 133a/4 (vö. Ez a kislány megunta) Ez a lábam, ez, ez, ez 192/1, 192a/4, 192b/8; 212b (kurjantás) Ez az utca petrezselymes 44a (kurjantás) Ez az utca végig árkos 55c (kurjantás) Ez az utca végig nyárfás 44a (kurjantás) Ez ivott, az ivott, õ megszomjazott 86/1 Ezért vagyok ilyen kicsi 185/9 Ezt a kislányt akkor kezdtem szeretni 73/3, 74/2, 136/2, 137/1b (l. Ezt a legényt akkor, Ezt a legényt még akkor megszerettem) Ezt a kislányt de meguntam szeretni 137/19 Ezt a kislányt esküvõre most viszik 21/3 Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el 205/2, 224/1 Ezt a kislányt nem az anyja nevelte 135/4 Ezt a legényt akkor kezdtem szeretni 137/1a (l. Ezt a legényt még akkor megszerettem, Ezt a kislányt akkor) Ezt a legényt még akkor megszerettem 137/1 (l. Ezt a kislányt akkor kezdtem szeretni) ezt a legényt sosem tudtam szeretni: 20/2, 20a/1, 20b/1, 36/6, 133/1 Faggyúgyertyát égetek én 185b/3 (l. Egy szem kökény) Fáj a szívem egy fekete csikóra 79/1 Fáj a szívem, fáj a szívem karikagyûrûre 35/3, 35/3a 544

Jaj. 39/2 Fecskemadár. Topolyai halastó) Fel. Sári néni krumplit kapál) Feleségem krumplit ültet 176b/12 Feleségem olyan tiszta 175/4. nézd meg. 70/1a (l. Piros kancsó) Fehér konyha. A szajáni. add föl a kalapom 96/9 Gyere. Feketicsi. 132/3. 133a/1a. 135/1 Fiatalon házasodtam 127/8 (l. Mikor mentünk) Gyere be. Barna kislány. nézd meg. komámasszony. Jöjjön ki az örömanya) Gyere ki. 175a/1. rózsám. rózsám. Hosszú. Sárga madár szállt) Fehér kancsó. 193a/4 Fehér galamb szállt a házra 60/1. 132a/5. nézze. mit hoztunk 70/1. fecske 108/1. 20c/1. villámlik 37/3 Fönt a hegyen zörög az ég. 134/3. Bogojai. mit hoztunk 69/1b (l. Az anyósom olyan tiszta) Feleségem. te örömanya. Alant száll a fecske. mit hoztunk) Gyere. fel. de korán házasodtam) Fogadjunk egy liter borba 93a (kurjantás) Fönn a hegyen zörög az ég. võfélyvers: Tisztelt násznagy uram! Ismét megjelentem 74d Feri bácsi iszik most 93/1 férjhez adtál. Kurta. 133a/1. Kerek udvar. vitézek a csatára 118 Feleségem jól tud sütni 175b/2a Feleségem krumplit kapál 176b/11 (l. add fel a kalapom 96/9 Gyere. mit hoztunk 69/1a (l. 177/a/1 (l. villámlik 36/3 Fönt az égen három csillag egy sorba 133/3 (l. Kicsiny ablak) Fehér madár a víz mellett 60a/2 (rigmus) Fejemre kötik a gyöngykoszorút 67/3 Fejik a fekete kecskét 127/10 Fejünk fölött száll a fecske 68a (kurjantás) Fekete felhõbõl esik az esõ 71/2 Fekete kökénynek fehér a virágja 44/4 Fekete városba 197/2 Fekete szárú cseresznye 183/2 Feketicsi halastó 108 (l. de nem tudod. fehér ház 221/11 (l.Fájhat annak a kislánynak a szíve 38/2. gyere vélem a bálba 135/5 (l. hogy kihez: 20/1. Kanizsai. 176/1. gyere vélem) Gyere. 108/1a. 176b/4. a kis piszok 175b/8 Félrevágom a kalapom 175b/10 Felszolgálók bemutatása. Jöjjön ki az örömanya) Gyere ki. piros bor 193a/2 (l. Kere-kere-kereki) 545 . Villás farkú fecske) Fehér faszujkavirág 192b/7. 175b/1. te vén boszorka. 60/2 (rigmus) (l. a vásárra 200a/1 (l. violám 51/2 Gyere ki. kislány. Mikor mentünk) Gyalog mentem. 193a/1. nézd meg. Három csillag van az égen) Gazdag volt az édesapám 176c/1 Görögdinnye a farom 212b (kurjantás) Gyalog mentem Komáromba a vásárra 200a/1 (l. 108a/1 (l. babám. Jöjjön ki az örömanya. A moholi. 20a/3. 176a/1. Tarka. A bajsai. te vén boszorkány. gyere ki 220/6 (l. A szegedi. Elszállott a fecske. Kisangyalom.

211/4c. 213/6 (l. Éváról) Hallottátok-e már hírét 19b/1 (l. Hallottátok-e már hírét) Hallottam a nagybõgõsrõl 212b (kurjantás) Hallottátok az újságot az életbe 80/1 (Ádámról. vö. mit dünnyög a szúnyog 211/2 (l. 185a/3 Házunk elõtt folyik el az árok 96/10 546 . 117/1a (vendégküldõ) Házasodj meg. gyöngyömnek száz forint az ára 158/1 (l. Lányom. lehajlik a földre 145/1 Gyöngyöm. rózsám. lányok. Lányok. rózsám) Hallod. látod-e 222/2 Három húszast kerestem 188/1 Három tepsi túrós lepény 175b/12. tudom. 68a (kurjantás) Háromat tojt a fekete kánya 210/4. 137/14 Harminc esztendeig szolgáltam egy gazdát 151a Három aranyos cseresznye 95 (kurjantás) Három aranyos eper 95 (kurjantás) Három csillag van az égen 223/7 Három csillag van az égen egy sorba 133/3. hogy eltemetnek 137/20 Ha megszabadulok. hazafelé megyünk most 117/1. Fönt az égen három csillag) Három húszas. 211/6 Háromat tojt a fekete lili 210/3 Háromat tojt a kis lajbis héja 211/5 Háromélû fekete nád 125/5 Hát az ágyat mi lelte 190/6 Hát tik. 50/2 Ha még egyszer legény lennék 49/5. babám. Ki hallotta ennek hírét. 49/3a. Ejnye. mit dünnyög a szúnyog 211/1 (l. 128/4a (l. lányok) Haza. lányom. Hallod. Egyszer két lányok) Gyöngyöm. Ejnye. rózsám) Hallod. Begyûröm a süvegem) Ha kimegyek a kiskertbe kapálni 137/4 Ha kimegyek az erdõbe sétálni 133/2 (l. lányok.Gyönge a nád. rózsám/kislány. Ugye. éljél magad 185a/6 Ha te elmész. Kimentem én az erdõbe) Ha lemegyek az uraság pincéjébe 153 (tréfás halotti búcsúztató) Ha még egyszer leány lennék 49/1. én is el 220/9 Ha te tudnád. 49/2. te szép ürögi kislány 98/8 Hallod-e. Ki hallotta ennek hírét. mit csipog a fecske 211/2a Hallod. Lányom. te vén kocsorba 115a/4 Hallották-e annak hírét 19a/1 (l. gyöngyvirágom. amit én 220/11 Hallod. babám. Hallod. gyöngyöm. 211/4b. Hallották-e annak hírét) Harangoznak piros pünkösd napjára 136/6. kislány. Ejnye. lányok. 211/4a. Tik is. gyöngyöm. lányok. mit gondolsz. Hallod. lányom. babám/kislány) Hallod-e. gyönyörû virágszál 224/9 Gyöngyös pártám elhullatom 57/2 Ha beütöm süvegem tetejét 203/2 (l. rózsám/babám. meg is házasodok 26/2 Ha meguntál szeretni 192b/10 Ha nem szeretsz. mit csináltok 127/11a. meghagyom a rózsámnak 133/6 Ha meghalok. rózsám. 211/4. mit dünnyög a szúnyog 212a/3 (l. Hát tik. ha meg akarsz 130/18 Ház tetején gólyafészek 127/4. 50/1 Ha meghalok.

Ej. délig 210/1 Igyál egy kis pálinkát 90 Igyunk egy kis pálinkát 192a/2 Ijujuju. prímás. Sej. barna legény az ökröt 137/6 (l. Pista bácsi befogatta) 547 . Mély a Tiszának) Jaj. cigány. 209/4 Jaj. 83/3. De sajnálom. fiam. délig. 218/2. amit. délig. Mikor egyszer János. Elszállott a fecske. de szépen esik az esõ 117/2 Jaj. Villás farkú fecske) Hova hajtod. Mondja isten) Itt álljunk meg. János bácsi. csicsóka. jaj. hagyjátok szeretni 35/7 Irigylik a lányságomat 223/2 Ismerem a lovam 109/6 Isten mondja: – Noé. de szépen úszik a vadkácsa ja vízen 31/1 (l. 20c/1. de nehéz kõbõl vizet facsarni 137/16. de szépen tamburálnak 42/4 Jaj. délig. Béla. házunk elõtt. de bánom. Fecskemadár. de korán házasodtam 130/21 (l. de bajos a szerelmet titkolni 139/7 Jaj. én szerelmes drága kulacsom 91/1 Hol vagy. fecske. én szerelmes szõrös kulacsom 92/1a Hosszú farkú fecske 107/1. 133a/1 (l. 150a/2 (lósirató) Jaj. Szánom-bánom. De széles a. Mély a Tiszának) Jaj. Fiatalon házasodtam) Jaj. A faluba szépen muzsikálnak. Mindig bánom. Szépen úszik) Jaj. Az Úr kérdi. de bánom. lakodalom 93a (kurjantás) Irigyeim sokan vannak 126/3. de szépen harangoznak 42/3 (vö. délig 211/13 Húzd rá. de mély a Tisza vize 182/1a (l. komámasszony) Huncut a gazda 62d. komámasszony? – Debrecenbe 201/1 (l. de bánom. De széles a. 127/2. hova hajtod) Hová megy kend. utcasarkon 55c (kurjantás) Itt vannak a szép kiskutyák 174/2 Jaj. 223/3 Irigyeim. 20b/3. 63a/2 Húzd rá. Új a kocsim. irigyeim. öreg lónak. hogy megházasodtam 53/2a (l. adjátok szeretni 143/2 Irigyeim. csicsóka 189/6 Hol vagy. 218/1. vasaltatni akarom) Jaj. Tarka. 83a/3a. 109/1 (l. Noé 83/2. hogy én) Jaj. de sokat hordtam Csongorádról almát 150/2. de sokan néznek minket 44a (kurjantás) Jaj. 83/4 (l. Barna legény.Házunk elõtt magasra nõtt a nyárfa 20/1a. 143/1 (l. Szánom-bánom) Jaj. Kipattog a kukorica fehérre. Mikor mentünk. én szerelmes boroskulacsom 92/1 Hol vagy. amit cselekedtem 52/3. Udvaromba magasra) Házunk elõtt nagy levelû diófa 132/4 (vö. Alant száll a fecske. Kurta. de mély a Duna széle 129/19 (l. Szánom. bánom. Házunk elõtt magasra nõtt a nyárfa 20b/3) Házunk elõtt van egy magos diófa 133a/1a Házunk elõtt van egy magos eperfa 132/3 Házunk felett gólyafészek 185/4 Heiducken Dantz 159 jb (hangszeres) Hej. délig. ha befogja. de gyászos élete 151 (lósirató) Jankahídról házasodtam 176c/3 János bácsi befogatta 7/1 (l.

Hallottátok-e már hírét) Ki kapura támaszkodik 44a (kurjantás) Kicsi még a mi lányunk 189/1. Rövid nékem) Két kis galamb összeveri a szárnyát 68a (kurjantás) Két kisgalamb összecsapta a szárnyát 68a (kurjantás) Két szivárvány koszorúzza az eget 139/6 (l. A szegedi. járás. Béla bácsi. Topolyai halastó) Kanizsai lány. Pista bácsi befogatta) János bácsi. Fehér konyha. 208a/1. 192a/1a. szárnya. 179/3. Most gondold meg. 82a. 95a/1. lábam. Feketicsi. A bajsai. Hallották-e annak hírét. Bujdosik a kutya) Jöjjön ki az örömanya. 180/2. mit hoztunk 69/1. János bácsi befogatta. Az én uram goszpodár) Jobb az árpa. kis bögre 205/3 Ki a borát meg nem issza 87/2 Ki a falnak támaszkodik 44a (kurjantás) Ki a fene látott az oláhnak olyan virtusságát 161d Ki az urát nem szereti 125/6 Ki hallotta ennek hírét 19/1 (l. füle is van néki 226/2 Ki-kimegyek a kiskertbe gyomlálni 137/5 Kilenc gyerek sír odabent a házban 205/7 Kimegyek a. járd ki most 192a/5. 221/11a (l. Gyere ki. Szép horgosi lány) Kaszáscsillag van az égen 223/11 Katekizmusi ének 81 Kék ibolya búnak hajtja a fejét 59/4. 192b/1a. kicsiny ház 192b/1 (l. Fehér konyha. Bujdosik a kutya) Jól meggondold. Örzse 105/1 (l. Kerek udvar) Kidõlt a fa. 208/1a. ne nagyon. ne nagyon 205/5 Járás. 209/1. 138/4. halastó 204/2a (l. mind a zab a lónak 95/1. Sej. vö. nézze. A szajáni. rózsám. 69/1b (l. Kicsiny ablak) Kere-kere-kereki 221/12 (l. levelestõl. Szárnya. mégis zabot vetnek. Kis pej lovam nem eszi a zabot. szép moholi járás 99/2 Járd ki. De szeretnék hegyek között. Mikor egyszer János bácsi. 221/17 Kicsi nékem ez a ház 212b (kurjantás) Kicsiny ablak. 95b/2 (vö. Bogojai. szárnya a fecskének) Jól gondold meg. két szivárvány) Kétkrajcáros kis bögre. Árpájuk van. 209/1a Kéket nyílik a kék nefelejcs. kicsi ház 192a/1. 192b/9 Jó az uram. mikor hozzád jártam 29/2a (l. ha befogja 5/1 (l. 181/6 (vö. vö. kimegyek a zöld erdõbe lakni 35/8 (l. jónak látszik 129/9. Jól meggondold. gyere ki) Keskeny deszkakerítés 192/3 (l.János bácsi. te örömanya/Vén boszorka/boszorkány) Juhászéknál voltunk lányért 68a (kurjantás) Kánai menyegzõ 82. 189/1a. kidõlt a fa) Kijött ördög a pokolból. A moholi. 209/2 Kék ibolya. ha befogja. Sej. 95/1a. Gyere. Most gondold meg. 82b Kánánföldi híres városban 82a Kanizsai halastó. ágastól 23/2 (l. ha leszakajtanálak 59/3. 208/2. Nékem olyan kis uram volt. Doroszlai. nem sárgát 36/10 Kéket nyílik az ibolya 183/3 Kémény felett száll a fecske 68a (kurjantás) Kerek udvar. Elmegyek a hegyek közé) 548 . Kis ludasi. Vékony deszkakerítés) Keskeny nékem ez az út 221/4 (l. kislány 22/1 (l. kislány.

200. szárnya. Lementem én) Kimentem én az erdõbe sétálni 133/2 (l. kis pej lovam. Édes. de szépen harangoznak. kiskertembe sok a petrezselyem 35/5 Kiskertemben kinyílott a jácint 224/2 Kislány. Szép horgosi) Kis ómárjom kis kulcsa 220/5. Szomszédasszony káposztát fõz) Komámasszony. kislány. 139/1 Könnyû nékem egy almát kettévágni 213/3 Könnyû venni feleséget 77/1 Körül borult az ég alja 129/15 Körül csillagos az ég 221/6 (l. 111b/2 Kis pej lovam nem eszi a zabot 98/1 (vö. 202/1a (l. sej a rétre kaszálni 137/17 (l. Sej. nagy paprika. 30/2a (l. 132a/3. kislány. Jaj. Elment az én rózsám) Kimentem én az Alföldre kaszálni 137/18 (l. kis pej lovam arra van rászokva 35/1 Kis pej lovam. Közel vetem. Pada kiša. jöjjön kend le a pincébe 200/4. Meg ne mondja. A faluba szépen muzsikálnak. 200b/1 (l. szárnya a fecskének) Kis pej lovam. Esik esõ az árpatarlóra) Kisangyalom. kum 18/1 koszorú: 21/1. 221/9 Kis paprika. 202/1. Nem messze van. cintányér 190/5 549 . Kanizsai. 200/1a. 67/2. 63/2a Komámasszony káposztát fõz 15/1 (l. Szárnya. kis pej lovam. Jobb az árpa. de erõs 209/6 Kis pej lovam arra van szoktatva 98/5 (l. Új a kocsim. b/4. gyere vélem a bálba 136/1 (l. jól meggondold a dolgot 132/2 (l. igyunk egyet 115a/3 Komámasszony. A Vargáné. Kis pej lovam. Szomszédasszony. Sûrû csillagos az ég) Körül fodros a kötõm 212b (kurjantás) Közel legyen a kenderem a rokkádhoz 201/3 (l. Lementem én) Kiöntött a Maros vize messzire 137/11 Kipattog a kukorica fehérre 41/1 (vö. 200/1b. 63/2. Barna kislány. kedves Katica) Kitanultam az asszonynak a hamisságát 178/4 Kocsira ágyam 62/2. gyere vélem) Kishegyesi kertek alatt 130/11. Barna kislány. Ha kimegyek az erdõbe) Kimentem én. meg ne mondja az uramnak 200/3. 200. babám. 130/12 Kiskertembe három cserép muskátli 213/4 Kiskertembe kivirított az eper 209/5 Kiskertembe. Doroszlai. kesely a négy lába) kis pej lovam hozott: 109/2. meg ne mondja) Konkoly Róza aranybárány. 62b. 21a/1. mikor hozzád jártam 29/2. Gyere. mégis zabot vetnek. Árpájuk van. 62c/2. vasaltatni akarom) Kis almárium kis kulcsa 221/9 Kis kertemet Maros vize hasítja 135/2 Kis ludasi lány. kislány. 41/1. Nem messze van) Közel vetem a kenderem a tanyához (tanyámhoz) 200/1. 220/1a (l. mint a zab a lónak. 62a/2. kesely a négy lába 35/1a Kiša pada az árpatarlóra 212/1 (l. 110/2. kökényszemû kislány 33/8 Kisutcába mentünk lányért 68a (kurjantás) Kiszáradt a bodzafa 220/1. kum 18/2 Konkoly Róza megy a kútra. b/3 Komámasszony. 67/3. kislány) Kislány. 221/7. Közel legyen) Krumplileves.Kiment az én babám Dél-Amerikába 31/3 (l. komámasszony. gyere vélem.

Elszállott a fecske. 131c/1a Legény áll a fa alatt 189/10 (l. Alant száll a fecske.Kukorica szárasodik 44a (kurjantás) Kukorica. Temetõbe kõre szállott a rigó) Kútágasra szállott a sas 121/5 (l. Fecskemadár. csak a füle látszik 168/1 (l. nyolc óra) Legénybemutatkozás. lányom. gyöngyömnek egy pántja 157/1 (l. Megfûzték már) Már mikor én tizennyolc éves voltam 78/1 Már minálunk az jött a szokásba 224/3 550 . Már minálunk nagy kalapot) Kupuszinán megy az aratás 214c/4 Kurta farkú fecske 107a/1. 221/10 Már énnékem föltették a koszorút 21/1 (l. kis párnocska 66/3 (l. Száraz gémkútra szállt a sas) Külsõ sor. gyöngyöm. 65/2 (l. lányok. 137/17 (l. holnap nem lesz 212b (kurjantás) Magas a sudárfa. 131c/1. ki vagyok én? 79a Lehullott az õszirózsa levele 72/2 (vö. 156/2 (l. mit csináltok 127/11. babám. Leszakadt. 111a/1. Egyszer két lányok) Lassan szaladj. lányok. belsõ sor 216/1a (l. 33/16 Lányom. láttam. Elveszett a pincelakat) Leesett a Rigó lovam patkója 137/23 Lefelé folyik a Tisza 126/2. 112 (l. Hát tik. kis pej lovam. Lepedõcske. 129/16. párnocska) Lepedõcske. kis párnocska) Leszakadt a pincelakat 175/3 Leszedik az ibolyát a szagáért 138/2 Levesköszöntõ. lányok. lányok) Lányok. mit gondolsz? Tíz forint az ára 156/1. vö. 111a/1a. Búzába a vaddisznó) Kútágasra körösztbe szállt a rigó 208/3 (l. érdemes vendégek 74e Ma menyasszony. gyöngyöm. holnap asszony 66/2. Villás farkú fecske) Kuss ki. Túlsó soron esik) Kupuszinán kis kalapot viselnek 36/5 (l. Kimentem én. olyan tearózsát 35/6 Leesett a pincelakat 175/3 (l. Kimentem az Alföldre én kaszálni. gyöngyvirágom. lányok. fecske. nehéz vizet merni 43/7 Magas fán terem a meggymag 183/1 Majd meglátjuk estére 220/2. Ugye. debreceni lányok 33/14 Lányok. Egyszer két lányok) Lányom. disznó. a rétre) Lepedõcske. lányok. sej. szép esküvõ 93a (kurjantás) Lánykérõbe indultam 193b/1 Lányok. Hosszú. 130/5. Sej. Sárgarépa fehéret/Száraz kóró tavasszal virágzik) Lement a nap a szokott járásán 224/5 Lementem a rétre füvet kaszálni 136/8. 128/4a (l. 111b/1. Gyöngyöm. a búzából. lányom. babám. vö. 111/1. võfélyvers: Tisztelt násznagy uram. Túr a disznó. Tik is. Túlsó sor) Lábad ujján van a köröm 182b/3 Lakodalom. lisztes málé 130/19. ne nagyon 137/8 Láttam én már beborulni az eget 141/4 Láttam. Gyöngyöm. Tarka. Lepedõcske. 131a/1. 130/20 Kupuszinán építik a templomot 36/4 Kupuszinán esik a dara 214c/3 (l. 44a (kurjantás) Ma van kedvem. szép zentai lányok 33/15. võfélyvers: Tisztelt násznagy uram! Tudják. de szépek vagytok este 137/15 (l. párnocska 65/1. lányok) Lányok. Este van már. 130/12a.

Kupuszinán kis kalapot viselnek) Még azt mondja az én uram. 182/1c. Bánát részrõl hoztam asszonyt. Jaj. 181/5 Mért nem is termettem búzának 117/3 Messze mentem házasodni. võfélyvers: A menyasszony és võlegény megunták az ülést 94a Menyasszonyunk aranyalma 68a (kurjantás) Menyasszonyunk lába köze 68a (kurjantás) Menyecskének bekötik a fejét 96/3. túrút kaptam enni 161c/2a Mikor a lány gatyát mos 190/7. de mély a Tisza/Duna) Menjünk hát Halasra. ha nem voltam jó leánya 58 megcsókolom menyasszony/võlegény korába 72/2. Bánát részrõl hoztam asszonyt) Megkértem egy vén leányt. võfélyvers: Adjon az Úristen szerencsés jó estét 74a Menyasszony-búcsúztató. 172/5 (l. Béla bácsi. Mikor vittek) Mikor már én tizennyolc (tizenhét. komámasszony a búcsúra 200/2 Mikor mentünk. 206/2 Megellett a Bogoja 222/1 Megesküdtem Isten elõtt 127/1 Megfûzték már nékem a gyöngykoszorút 21a/1 (l. nincsen padom. meghalt a cigányok vajdája. mit csináljak vele 172/4. Elmentem én házasodni) Messze mentem házasodni. Béla/János bácsi. Mikor mentem. mit csináljak véle 169a/2 (l. 190/7a Mikor egyszer János bácsi 6a/1 (l. mikor vittek) Mikor mentünk. võfélyvers: Szûnjék meg most a hegedûknek a zengése 61a Menyasszony-búcsúztató. meg ne mondja) Megbántam. Komámasszony. komámasszony. ékes gyülekezet! 56a Menyasszonytánc bejelentése. De széles.Már minálunk nagy kalapot viselnek 138/3 (l. Mikor én már. nincsen feleségem 211/9 Még azt mondják. János. Már énnékem föltették) Meghagyom a leánypajtásimnak 67/2 Meghalt. nagyobb volt egy lónál 160 Megtalálták a cigánynak vagyonát. vagyonát 46/3 Megüzenem a fenének 130/15 Megy a kocsi. édesanyám. Bánát részrõl hoztam asszonyt) Megnõtt már a mi lányunk 189/2 Megöltem egy szúnyogot. édesanyám 57/1 Megbocsásson. ha befogja. 204/1a. porzik az út utána 73/2 Mély a Tiszának a széle 127/5. Barna kislány. 98/2 Menyecskének nem jó lenni 129/8. Mikor indultam. Barna kislány. Mikor már én) Mikor indultam a templomba esküdni 36/6 (l. ne keseregjünk 91/2 Menyasszony-beköszöntõ. vajdája 46/1. 47 (zenekar) Megkértem egy oláh leányt. Már mikor én) Mikor mentem a templomba esküdni 20b/1. 133/1 (l. székem 211/8 Meg ne mondja. ha bemegy. 182/1b. hogy engem megver 178/3 Még azt mondják. Szomszédasszony. János bácsi befogatta. Már mikor én. Elindultam. ha bemegy. 179/2. Debrecenbe 200/2b 551 . võfélyvers: Víg lakodalmi nép. 203/1. komámasszony. 204/1. ezt a kislányt vegyem el 135/6 Még azt mondják. az uramnak 200/3 (l. 182a/1 (l. hogy férjhez mentem 129/10 Megbocsásson. ha befogja) Mikor én már tizennyolc éves voltam 78/1a (l. Pista bácsi befogatta. bár ne mentem volna 172/3 (l. tizenhat) éves voltam 79/2 (l. võfélyvers: Vajdahegedûnek álljon meg zengése 61 Menyasszonykikérés.

Ne félj. Bujdosik a kutya) Most kezdtem egy fehér kendõt slingelni 71/5 (l. kinek szép lova van 44/6 Nem ér a võlegény egy fej vöröshagymát 54 Nem ettem én ma egyebet 130/23 Nem füstöl a szegedi gyár (kendergyárunk) kéménye 36/1 Nem füstöl a zentai gyár kéménye 37/1 Nem iszom a bort. Az én uram goszpodár. 83a/1a (l. hogy megházasodtam 53/2a (l. kislány) Ne vágd szét a piros almát. Közel vetem. ahol árok nincsen 34/3 (l. ahol árok nincsen 33/4 (l. Barna kislány. nem lesz mindig ibolya 68/1 (l. Mikor indultam. Ne sírj. Jól gondold meg. nem lesz mindig ibolya (viola) 68/1a (l. 72/2. 166/2. A legénynek mit ér. Isten mondja) Mondtam. hogy mindig így lesz 10/3 Ne ott kerülj. húgom. 82/3a. Noé 83/2a. a nénédnek 223/14 Mondja Isten: – Kedves fiam. Monostorra 200/2. kend) Mikor Noé a szõlõt ültette 83/1. Barna kislány.Mikor mentünk. ahol) Ne sírj. vö. Sej. utolját 69/2 (l. 185b/7 Mindenkinek van babája. mint más 172/7 Nagy tepsibe sül a málé 55c (kurjantás) Ne búsuljon senki menyecskéje 101/1 Ne búsuljon. anyám. 172/2a Mindig bánom. 83a/1. Jó az uram. 53/2. Jaj. jónak látszik) Nem ám az az anya. 52/2b. Gyalog mentem/mentünk) Mikor mentünk. komámasszony. rózsám. Hová mén. Devecserbe 200/2a Mikor mentünk. megrohad 137/13 nékem nem szabad szeretni: 52/2. kislány. elejét. micsoda az egy 81 (Katekizmusi ének) Mondd meg. komámasszony. csak a szõlõ levét 32/2 Nem kell nekem a kenderem. kinek sok lúdja van 44/5 Nem csak az az ember. mit ér) Moldovába a boglyákon baglyok furulyáznak 172/9 Mondd meg nékem. nem olyan. hogyha egy mélységes pincének a fenekére leeshetnék 154 (tréfás halotti búcsúztató) Nem csak az az asszony. kinek szép lova van 43/1 Nem bánnám. komámasszony 102/7 Ne félj. csak énnekem nincsen 161c/3. ha egy mélységes pince fenekére leeshetnék 155 (tréfás halotti búcsúztató) Nem bánnám. házasíts meg 42/1. 33/17a (l. Noé mikor a szõlõt ültette) Mikor vittek a templomba esküdni 135/1 (l. ahol) Ne ott ugorj. komámasszony. Sej. Barna kislány. Ott ugratok. Közel legyen) 552 . Komáromba 200a/2 (l. kislány) Ne gondold. 161c/3a. csak a pozdorjája 172/8 Nem messze van a kendered a tanyámhoz 200/1a (l. de bánom. 200/2b (l. Julcsa. ha bemegy. kislány. most kezdtem egy piros kendõt/fehér szoknyát) Nádfödeles a kunyhómnak teteje 39/3 Nagy nemzetbõl való vagyok. Szánom-bánom) Minek a hat ökör hosszú istállóba 43/4 Minek a legénynek a legénység 33/17. Ott ugratok. Gyalog mentem/mentünk. 53/2a Nékem olyan asszony kell 193a/5 Nekem olyan emberecske kéne 101/2 Nékem olyan kis uram volt 181/7 (vö. jó barátom. 52/2a. Az Úr kérdi. 64/4 Most egy legényt ismerek 220/12 Most gondold meg. haj. Mikor mentem) Mindenféle szeretõm volt 185/8. kinek szép lúdja van 43/2 Nem ám az az apa. 83/4a (l.

Padéjon 193b/3 pipa: 84. 150a/1. 137/10a. Kiša pada az árpatarlóra) Pada kiša az árpatarlóra 212a/1 (l. a hájadba 208/3 Ördög bújjon. de keserves a lónak az élete 150a/1 Ó. 137/10b (l. mely csodálatos a lónak élete 148/1. Szomszédasszony) Pada kiša az árpatarlóra 211/14a (l. babám. 150/1. gyújts világot 70 (kurjantás) Örömanya. 129/11 553 . Ne ott ugorj/kerülj. de nincsen neki széle) Noé. a te tüdõdbe 205/4 Ördögök is biciklire ültek 211/12 Öreganyám lánya vagyok 17/2 Öregapám nagy beteg volt 129/14 Öregasszony nem jó zsáknak 130/24 Örömanya. Temetõ kapuja) Ó. 150/1. 121/11 Piros alma csutája 220/3. 221/1a Piros alma haja nélkül 55c (kurjantás) Piros alma leesett a sárba 224/7 (l. nincsen anyám. Barna kislány slingelt ágyát. 193a/1a Nincsen széle a fekete kendõmnek 137/10. nyújtsd ki karod 70 (kurjantás) Õsszel érik meg a szilva 186a/1 Összeveszett a pipa a zacskóval 84/1 Özvegyasszony nádfödeles háza 53/1c (l. mikor a szõlõt ültette 83/1a (l. 163 (tamburások). adósa 198 Nem zörög a levél. Sej. 59/2 Nem messze van ide Topolya 214c/5 Nem vagyok én senkinek se adósa. mi (mily) csodálatos a lónak élete 147/1. 121/10. Barna kislány szép fehér.Nem messze van ide babám tanyája 135/3. 150a/1 (lósirató) Ó. 149/1. ha a szél nem fújja 44/1 Nemes Maris az ágyát 3/1 (l. szennyes minden gúnyám 35/2 (l. Turkál Panna slingelt ágyát) Nincs édesebb a homoki szõlõnél 71/6 Nincs édesebb a szegedi almánál 36/9 Nincs édesebb a szegedi szõlõnél 36/8 Nincs énnékem szebb vendégem 176b/1a (l. ahol árok nincsen 34/3a (l. 221/1. Esik esõ. mi nem ittunk 89 Ördög bújjon komámasszony bocskorába 200/5 Ördög bújjon. Sarkon van a. piros alma kigurult a kosárból) Piros alma telelõre 127/3. 167 (furulyán) Ott ugratok. babám. de kemény 41/3 Péter társaival vígan van 82/9 Pintéréknél. Van keszkenõm. 149/1. Mikor Noé a szõlõt ültette) Nyitva a temetõ 107/3 (l. Duli Maris hat párnája. Kiša pada az árpatarlóra) Paprikásköszöntõ võfélyvers: A magyar pusztának nincs a földön párja 74f Pattogatott kukorica. 150b/1 (lósirató) Ó. Van énnékem feleségem) Nincsen apám. de majd lesz 193. Esik esõ. gatyám) Nincsen fonal a rudamon 15/3 Nincsen pénzem. milyen borzasztó egy lónak élete 150b/1 (lósirató) Olájos 162 (hegedûn). Édesanyám. ahol) Õ már ivott. szennyes ingem.

csongorádi Tisza vize. petrezselyem. Sej. Béla/János bácsi. Tarka paszuly) Sárga tolla van a sárgarigó madárnak 36/7 Sárgadinnye virágzik. 143/1. a Tiszának fodros vize de habos) Sej. János bácsi befogatta) Reggel van már. két partja van a zavaros Tiszának) Sej. babám. amit én 134/17 Sej. Csirke csipog. két partja van a zavaros Tiszának. borulóba 44a (kurjantás) Piros. Sej. 146/1 Rózsát vetettem a gyalogútra 144/2a Rövid nékem ez az út 221/4 (l. az én lovam. piros papiros 221/15 (l. harmat. 224/4a Rozmaringszál fölsiet az ég felé 213/1 Rózsám. két partja van a zavaros Tiszának. 113c Retek. Sej. csongorádi Tisza vize. ha befogja. Vékony kukoricaszár) Piros rózsa. Özvegyasszony. 145/3. Fehér kancsó) Piros kukoricaszár 221/13 (l. addig el nem hagylak 223/9 (l. Csongorádi sugár magas tanyája 134/1b. Sej. Sáros papucs. kesely a négy lába 26/3 Sej.Piros alma. ez a kislány bölcsõt csináltatott 28/3 554 . éjféltájon kezd a csillag ritkulni 134/5 Sej. 113b. 146/2 Sárga ajtó. 221/2 Piros kancsó. haj. gyökér. Addig. Vékony deszkakerítés) Pista bácsi befogatta 6b/1 (l. fázik a lábam 113. ha te tudnád. csongorádi Tisza vize de habos 134/6b (l. a Tiszának fodros vize de habos) Sej. dínom-dánom. míg én élek. retek. el nem hagylak) Rózsát ültettem a gyalogútra 143/3. Sej. barna legény. 143/1a. anyám. Keskeny nékem) sajnálom. bánom 177/1 Sej. anyám. éjféltájba kezd a csillag ritkulni 134/5a Sej. dél kezd lenni 175c (vendégküldõ) Reggel van. Tarka paszuly) Sej a Tiszának a fodros vize de habos 134/6c (l. ha tudtad. Csirke csipog. retek haja 130/17 Rozmaringnak csak az a szokása 224/4. Sej. 113a. Barna kislány szép fehér. 193a/2b (l. zeller 161c/6 Sárgarépa. János bácsi befogatta. a Tiszának mind a két partja sáros 134/6 (l. 220/4. sudár magas) Sej. Sej. hagyma. de nem tehetek róla: 52/3. Csongorádi vasba/vasra akar veretni 134/2 Sej. virágzik 204/4 Sárgarépa fehéret virágzik 206/2 Sárgarépa. Barna kislány. petrezselyem 223/13 Sári néni krumplit kapál 175b/7 (l. Sárga papucs. piros bor 193a/2a. 53/1b (l. éjfél után kezd a csillag ritkulni 134/5 Sej. Fehér galamb szállt a házra) Sárga papucs az ágy alatt 181/1a (l. 134/1c (l. az én subám szegre van akasztva 98/6 Sej. Csongorádi bíró háza de magas 134/1 (l. Megnõtt már a mi lányunk. 144/2. Szomszédasszony) Sáros papucs az ágy alatt 182b/1 (l. 53/3. Feleségem krumplit kapál) Sarkon van a szomszédasszony háza 52/4a (l. rézkilincs 68a (kurjantás) Sárga madár szállt a házra 60a/1 (rigmus) (l. Szomszédasszony/özvegy nádfedeles háza) Sarkon van az özvegyasszony háza 53/1. hogy nem szeretsz 134/16 Sej. gömbölyû 190/1. Csongorádi bíró háza) Sej. Sej.

sárga lábú liba 28/1 (l. haj. kidõlt a fa. A sírom teteje) Sokat hordtam Csongorádról hagymát 147/2 (lósirató) Suba. 134/14. liba. Kútágasra szállott) Száraz kóró tavasszal virágzik 203/1. de bánom. sudár magos Csongorádi tanyája 134/1b (l. Sej. Lehullott az õszirózsa) Szárnya. Ej. liba) Sej. tiszta búzát válogat a vadgalamb 24/2 Sej. Sej. piros alma kigurult a kosárból 134/11 (l. Kis pej lovam nem eszi a zabot) Szeged felõl jön egy gõzös. liba. 97/2. Árpájuk van. Most kezdtem) Sej. 134/15 (l. Mindig bánom) Szánt az eke. Sej. göndör szõrû suba 98/7 Suba. liba. Ej. liba. A legénynek mit ér) Sej. 204/1. liba. 134/9b (l. a Tiszának fodros vize de habos) Sej. számtalan sokfélét 74g Sûrû csillagos az ég 220/7. vö. haj. új a cipõm. Most kezdtem) Sej. két partja van a zavaros Tiszának 134/6a (l. most kezdtem egy fehér szoknyát viselni 134/10b Sej. ha fölül a kocsira 133a/2 Sír a kislány. lányok. Kislány. mint a zab a lónak. Hortobágyon megszólalt a harang 26/1 Sej. Piros alma leesett a sárba) Sej. de bánom. de bánom) Szánom-bánom. Tizenhárom fodor) Sej. házunk elõtt sudár magas a nyárfa 134/3 Sej. haj. 26/4 (l. 99/1 (vö. 53/3 (l. Ej. Két szivárvány) Sej. mégis zabot vetnek. most kezdtem egy fehér kendõt viselni 134/9. Sej. liba) Sej. jól meggondold a dolgot 24/1. 97/1. hogy megházasodtam 52/2a. Andrásfalvi kettõs torony) Szánom-bánom. mit ér a legénynek a legénység 28/2 (l. liba. kislány) Sej. 134/9b (l. el akarnám hordani 134/10a (l. két szivárvány koszorúzza az eget 134/13. liba. szárnya a fecskének 34/4. 52/2b. 204/1a (l. szárnya. 134/9a. Jaj. Új a csizmám/kendõm) Sej. nem lesz mindig liba (hiba) 27/1. levelestõl. suba. liba. liba. Minek a legénynek. túl a Tiszán fehér kendõt lengetnek 134/7 Sej. lányok. Kidõlt a fa) Sej. most kezdtem egy fehér/piros kendõt slingelni 134/9. Jobb az árpa. liba. ágastól 24/3 (l. de bánom) Szánom-bánom. võfélyvers: Itt hozok sülteket. tarka szárnyú/tollú liba 29/5. suba. ágastól 24/3 (l. 27/1a (l. ha kiáll a kapuba 132a/5 Síromnak teteje 108/4a (l. Sej. Ej. liba. liba. Kidõlt a fa) Sej. Árpakertbe aratják) Száraz gémkútra szállt a sas 121/5 (l. Ej. de szépek vagytok este 134/4 Sej.Sej. liba. amit cselekedtem 52/2. százforintos suba 33/5 Sülthúsköszöntõ. hogy én férjhez mentem 53/3 (l. haj. 24/1a (l. liba. Sej. kislány. meg-megáll 106/2 555 . liba) Sej. Sárgarépa fehéret virágzik. 53/2 (l. Barna kislány. kislány. Jaj. Jaj. de bánom. csongorádi Tisza vize. izeg-mozog a járom 23/3 Szántóföldön aratják a zabot 96/6 (l. kidõlt a fa mandulástól. Körül csillagos az ég) Süteményköszöntõ võfélyvers: Itt van fáin lisztbõl jóféle sütemény 74h Szabad a madárnak ágról-ágra szállni 43/6 Szabadkai kettõs torony 130/10 (l. új a ruhám. el akarom viselni 134/10 (l. Új a csizmám/kendõm) Sír a kislány. mikor ül a kocsira 132a/4 Sír a mezei pacsirta 49/4 Sír az anyám. 221/6 (l. két nyárfa közt besütött a holdvilág 134/12 Sej. tizenhárom fodor van a szoknyámon 134/8 (l. Csongorádi) Sej. liba. 52/5.

Komámasszony. halastó 208/1 (l. 195a Tiszán túl. Kanizsai. Komámasszony káposztát fõz) Szomszédasszony nádfedeles háza 52/4. 14 (hangszeres) (l. Elmegyek én új szeretõt keresni 25/2. lányok) Tiszán innen. 95b/1. Kis ludasi lány) Szép tolla van a fekete hollónak 136/4 Szépen úszik a ruca a vízen 34/2 (l. tizenhárom fodor van) Tizenkettõ. 104/4. 71/4. tizennégy. 115a/5 Szegény legény voltam. fecske. Jaj. 32/1. 172/1. 31/1. 141/1. 96/9. aranyé. Nyitva a temetõ) Temetõbe kõre szállott a rigó 135/7 Testvéreim. Meg ne mondja. tizennégy. Doroszlai. lányok. mit csináltok 127/11. 140/1. de szépen úszik) Szépen úszik a vadkácsa a vízen 29/1. 12/1. 30/1. 33/6. 29/1a. meg ne mondja) Szõke kislány. A horgosi bíró udvarába) Szép a fekete bárány 220/10 Szép horgosi lány. A szajáni. 139/2. meg ne mondja az uramnak 200/3 (l. Elszállott a fecske. Ugye. 30/1. A fûzfának nincsen töve) Szent János a jó bort szereti 82c Szentmihályi bíró udvarába 145/4 (l. 141/2 (l. 143/4) Tik is. 9/1. 11/1. Sarkon van a szomszédasszony/özvegy háza) Szomszédasszony. Fecskemadár. tizenhárom. 142/1 Tizenkettõ. Feketicsi. Széles a Duna) Szenestuskó mind fekete 116/1 (vendégküldõ) (l. 13/1. magas a partja 8/1. add ide a kezedet 21a/4 tied leszek nemsokára: 26/1. ne tudja más 64/3. Dunán túl 196 Titkon szeress. 32/2. 38/6. Széles a Tisza) Széles a Tisza. 53/1c. Hoszszú. szeress mást 102/6 Szerettelek sok ideig 102/5. magas a partja 10/1 (l. ezüsté 95/2. Dunán túl 195. Bogojai. 9b/1. 33/1 (vö. 11/1a. 172/1a Téli. hogy esett meg tegnap este 200. aranyé. lányom. 29/1a. 29/1. Kanizsai halastó) 556 . Lányok. de szépen úszik) Szeress engem. Sej. 96/5. Kati. b/2 Szomszédasszony. rózsám nagyon 223/15 Szivárványos az ég alja 130/9 Szombat este taligára ültünk 211/11 Szomszéd legény kért meg engem 175/1 Szomszédasszony káposztát fõz 17/1 (l. mikor hozzád jártam 29/2c. Elmegyek a régi szeretõm után 38/5. Hát tik.Szegény ember azt gondolja 114/2. A moholi. 185/6 Szerettelek. Barna kislány szép fehér. A szegedi. 76a/1 Szegfûre szokott a harmat leszállni 138/1 Széles a Duna. Csirke csipog. Alant száll a fecske. lányok. 54/1c (l. 9a/1. 95c Táncolj. A Vargáné. 181/3 Tizenhárom fodor van a szoknyámon 25/3. Villás farkú fecske) Tarka paszuly az ágy alatt 181/1 (l. Kurta. ezüsté 95a/4 Tarka farkú fecske 111a/1a (l. Jaj. lányok. 128/4 (l. barna kislány rózsaszín szoknyába 161c/7 Talán sose láttalak meg volna 33/7 Táncolj. nyári keresetem 184/2 Temetõ kapuja 108/3 (l. 71/3. 38/6a. sokat gondolkodtam 76/1. 72/3 Topolyai halastó. 171 (zenekar). A bajsai. tizenhárom. 33/1 (l. 30/2 (l. Sárga/Sáros papucs az ágy alatt) Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca 170.

ne tüdõ 205/1 Udvaromba jól megnyíl. 192/2 Túl a Tiszán. melyben rokka terem 164 Tûzrõlpattant kis menyecske vagyok én 106/1 (vánkostánc) Ucca. telecskai/debreceni/újszegedi fajta 33/19. Külsõ. 214b/1. utca. urak és hadnagyok 74c Tréfás étvágygerjesztõ. 128/3 Túlsó felén van a mi házunk 214c/2a (l. võfélyvers: Tisztelt násznép! Tudom. de sötét utca 144/1 557 . Tótországba 125/4. lányok) Új a csizmám/cipõm. 214c/3. 37/2. Kipattog a kukorica fehérre) Újasszony-bemutató. 215/1b. Sej. Hát tik. disznó) Túr a disznó a tarlón. 38/4a (l. lányok. võfélyvers: Tisztelt násznagy uraméknak és az egybegyûlt becses vendégeknek 105a Utca. Túr a disznó a tarlón. el akarom viselni 38/3 (Új a cipõm/csizmám. Barna kislány slingelt ágyát. 38/1. Egy kislány) Túlsó sor. 214b/2. lányok. 215/4 Túlsó soron van a mi házunk 214c/2. Kupuszinán esik) Túlsó soron esik az esõ 214/2. vasaltatni akarom 36/2. csak a füle látszik 160b (l. új a ruhám/cipõm) Új a kocsim. tüdõ. új a lyuk 93a (kurjantás) Új a kendõm. 33/19a Új a hordó. innensõ sor 216/1b Túlsó sor. Túl a vízen. a Bánátba 128/7 Túl a Tiszán. Tik is. innensõ) Túlsó soron esik a dara 214a/2. Jaj. 215/2. hogy önöknél 74b Túl a Tiszán alma ter’m a fának 144/3 Túl a Tiszán faragnak az ácsok 98/9 Túl a Tiszán learatták a búzát 40/1 Túl a Tiszán. 215/1a. Túlsó sor. el akarom viselni 38/4. võfélyvers: Ismernek engemet. 40/2. Kuss ki. Lányok. 216/1a (l. Házunk elõtt magasra nõtt. Búzába megy a disznó. Bácskába 190/3. Búzába megy a disznó) Túr a disznó. 215/1c Túlsó soron nyílik a rózsa 214b/3.Tót lányt elveszek 159 (kisszéktánc) Tréfás étvágygerjesztõ. egy csodát mutatok 107 Újasszony-bemutató. mit csináltok 127/11a (l. Túlsó felén. csak a füle látszik 166b/5 (l. kutyám. võfélyvers: Kedves násznagy uram. 214a/3. innen is 190/4 Túl a vízen mandulafa virágzik 41/2 Túl a vízen van egy malom 125/7 Túl a vízen. de szépen harangoznak. jól megnyíl a zeller 160c Udvarunkba magosra nõtt a nyárfa 20/1. utca. 214c/1. 137/9 (vö. ha raknak rá 223/6 Úgy fekszek az öreg/uram mellé 219/3 Úgy szeretem az öreget 219/1. új a ruhám/cipõm) Új a csizmám. de bánatos utca 144/1 Utca. a tengeren 223/8 (l. 39/1. Új a kendõm. ne. jaj. lányok. Nemes Maris az ágyát) Tûz égesse azt az erdõt. 214c/1a. Túlsó soron. Sej. külsõ sor 216/2 Túlsó soron 216/1. Duli Maris hat párnája. 20a/3 (l. Tótországon) Túl a Tiszán. a Rajna 186/1 Úgy ég a tûz. A faluba szépen muzsikálnak. 215/2a (l. túr a mocsárszélen 224/8 Turkál Panna slingelt ágyát 4/2 (l. Sej. 215/3 (l. házunk elõtt) Ugat a kutyám. 38/1a. 215/1. Egy kislány) Túr a disznó a réten. 219/2 Ugye.

62a/1. 115a/2. 63/1 Zúg az erdõ. rózsám. Alant száll a fecske. 117/1a. 139/3. 210/3 Víg a násznép. 194/1. majd megkékül 186/3 Zöld asztalon ég a gyertya 180/1 Zörög a kocsi 62/1. víg a lakodalom 210/2 Villás farkú fecske 111b/1 (l. rézkilincs 68a (kurjantás) Van énnékem feleségem 176b/1 (l. 116. 140/2 (vö. Keskeny deszkakerítés) Vékony kukoricaszár 221/13 (l. 2a/1. 221/3 (l. Nincsen széle) Vékony cérna. Tarka farkú fecske) Volt nekem egy kökényszemû rózsám 33/9 Volt szeretõm öt is. zúg a mezõ 2/1. 4/1 558 . nem tiszta 100/2. võfélyvers: Jó napot kívánok a násznagy uraméknak 21b vendégküldõ (búcsúzó): 114. fecske. Fecskemadár. Ágas-bogas szederinda) Zöld a kökény. 192a/7. 192b/5. Nincs énnékem szebb vendégem) Van keszkenõm. 175c. 117/1. de nincsen neki széle 136/7 (l. 62c/1. Azt a gyûrût. hat is 130/14 Võlegényünk szeme kerek 44a (kurjantás) Vöröshagyma haja nélkül 55c (kurjantás) Zavaros a Tisza vize. a ménkû 223/1a Üvegajtó. a ménkû 186/4. Kurta. Piros kukoricaszár) Vendégbeköszöntõ. 223/1 Üssön meg.Ül az ágyon a cica 221/18 Üres láda az ajtóba 66/1 Üssön meg. 189/7. köménymag 192b/6 Vékony deszkakerítés 189/3. amit adtam. 115. babám. Elszállott a fecske. Hosszú.

199 B 5. 193 A 26. 83 A 4 7. Konkoly Róza megy a kútra. ha befogja: Arch. Al-D: 102 9. MD 005: 24. magas a partja: Arch. a Hallották-e annak hírét: Arch. magas a partja: KL Gombos: 336. kum: MNT IV: 840 19. Barna kislány slingelt ágyát: Arch. Zúg az erdõ. Arch. Nemes Maris az ágyát: KL Gombos: 333. magas a partja): AP 8637 c 15. magas a partja: AP 6022 h. KL 108: 63. 256 B 15 18. 8 A 26. zúg a mezõ: Arch. Béla bácsi. zúg a mezõ: Arch. Széles a Duna. Al-D: 101. 79 B 7. Széles a Duna. a Széles a Duna. magas a partja: AP 7033 g. János bácsi. 8. AP 3742 e. HH: 192 6. a Vargáné. Király: 50: 16 9. magas a partja: MNT IV: 536. (Széles a Duna. HH: 194 8. Arch. Alföld: 3. Széles a Duna. magas a partja: Arch: 193 A 17 10. Arch. 245 A 23 14. ha befogja: Arch. 33. 4. a Vargáné/Szomszédasszony káposztát fõz: Arch. magas a partja: KL Gombos: 337. 91 B 23 2. 19 A 8. b Széles a Duna. Komámasszony káposztát fõz: Al-D: 125/7. b Hallottátok-e már hírét: Arch. Széles a Duna. a Vargáné káposztát fõz: AP 7043 f 17. Széles a Duna. Arch. MNT IV: 133 c 5. HH: 203 19. 71 B 5 19. Széles a Tisza. magas a partja: AP 6025 d. 200 A 9. János bácsi befogatta: Arch. HH: 193 6. 7 B 18 2. MNT IV: 562. 26 B 3 3. Tiszából: 23 12. PÁROSÍTÓK 1. a Mikor egyszer János bácsi: Arch. MD 004: 80. 142 B 10 11. b Pista bácsi befogatta: Arch. MNT IV: 311 4. 173 B 9 559 . MD 007: 40. a Zúg az erdõ. Zúg az erdõ. 64 B 39. MNT IV: 212 xf 16. zúg a mezõ: KL Gombos: 335. 200 A 17.A DALOK FORRÁSJEGYZÉKE I. HH: 191 6. Arch. 3. MNT IV: 558. MNT IV: 559 13. Al-D: 101 9. 6 B 7. Ki hallotta ennek hírét: Arch.

Kónya S. 149 B 2 Elmegyek a hegyek közé lakni: Al-D: 271. 326 A 27. 149 A 8. AP 7082 A. Arch. Arch. 28. jól meggondold a dolgot: Arch. liba. Már tenéked föltették a koszorút: Arch. 172 A 12. 134 B 5 21. 18 20. Rukkolnak: 59. kézirat Szépen úszik a vadkácsa a vízben: Arch. 274 A 19. 107 A 9. 271 B 11. Hortobágyon megszólalt a harang: Kónya S. 159 A 27. 244 B 8. MD 004: 19. kézirat. 32. Arch. 166 B 11. c Házunk elõtt magasra nõtt a nyárfa: Arch. sárga lábú liba: Arch. Arch. Arch. Arch. Arch. 23. kézirat Kis pej lovam. 18. Arch. AP 7023 b. a Megfûzték már nékem a gyöngykoszorút: Arch. 118 B 13. jól meggondold magadat: Arch. Arch. 13 A 4. Arch. AP 8809 a. 219 A 5. 10 A 1. Arch. 114 A 16 Nem füstöl a szegedi gyár/kendergyárunk kéménye: MD 003: 3. Két sziv: 38 Sej. 315 A 1 Nem füstöl a zentai gyár kéménye: Arch.II. 272 A 1. HN: 109. c Ajándékbeköszöntõ. HN: 140. 122 B 14. Arch. 170 B 7. Al-D: 80j Barna kislány. 20. 63 B 11 21. 22j. 55 c Jaj. Arch. kislány. 26. kis pej lovam arra van rászokva: Arch. 67 B 17. 99 A 24. kislány: Arch. Tiszából: 55 a. 312 A 9. Arch. Arch. Két sziv. Tiszából: 55 b Szépen úszik a vadkácsa a vízen: Arch. 269 A 3 Szépen úszik a vadkácsa a vízen: Kónya S. võfélyvers: BA 50 B. Arch. Arch. BA 84 A 6 Sej. liba. de szépen úszik a vadkácsa a vízen: Arch. Arch. Arch. Arch. esküvõre menet 22. 217 B 10. 91 A 2. Arch. Arch. LAKODALMASOK 1. Király: Népének: 81 (= VI: 31). 95 B 17. 34. 37. 24. Udvarunkba magasra nõtt a nyárfa: AP 7068 j. 91 A 13. nem lesz mindig liba/hiba: BR 6115. 97 B 22. Arch. Arch. 33. 68 A 25. Arch. a Barna kislány. 212 B 20. A lakodalom egyes mozzanataihoz fûzõdõ dalok és táncok Felvirágozás 20. Arch. 90 B 10. Arch. Arch. 303 B 4. liba. Arch. két szemére nem lát: AP 6025 c. Arch. AP 7072 l. Arch. 148 B 17. 121 A 14. Arch. MNT III/A: 31j. 69 A 22. 274 B 10 Sej. Arch. 36. 31. 217 B 11. 67 A 14. 29. BA 51 A 21. 245 A 28 560 30. 263 A 5. 114 A 22. 303 B 10. Tiszából: 47 Sej. 66 B 28. 92 A 16. Arch. 16. liba. Arch. 65 A 2. Arch. 25. 61 A 26. 217 A 10 20. 242 A 15. Arch. Arch. Arch. KL Gombos: 233 Szépen úszik a vadkácsa a vízen: Arch. Tiszából: 55 b. Arch. b Vendégbeköszöntõ. 327 A 26. Arch. kislány. Al-D: 263. Arch. 303 A 11. Föld: 89-90. 9. Arch. b Mikor mentem a templomba esküdni: Arch. 274 B 25. Arch. AP 6025 j. 303 B 3. 319 B 17. jól meggondold a dolgot: Arch. haj. 316 A 13. 27. KL 108: 83. 92 A 11. Király: Népénekek: 187. ha bemegy a templomba: Arch. Király: Népénekek: 85 (= V: 12). 316 B 18 20. 302 B 12. 40 B 8. 69 A 22. 144 A 5 Bujdosik a kutya. võfélyvers: BA 81 A 9 Esküvõ elõtt. 242 A 16. Király: 51: 51 Barna kislány. Tiszából: 69. Jól meggondold. 242 A 17 Menyasszony-öltöztetõ 21. Arch. VMND B 1 d. 135 B 1. 91 A 19. 290 B 6. Király: Népénekek: 178. Arch. Arch. 35. Arch. HN: 91. . HN: 41. AP 7044 h. Arch. 113 A 5. Király: Népénekek: 38 (=III: 13). 23. Arch.

Arch. a 44. MNT X: 483. AP 10026 f. Arch. a 44. MNT III/B: 155. kinek szép lova van: Arch. a Este van. Arch. Arch. 301 A Ez az utca végig nyárfás: BA 82 B Aki fának támaszkodik: Arch.38. 222 A 2. AlD: 136 40. a 44. 69 A 12. Király: 60: 46. Rukkolnak: 10-11. este van: AP 3742 b. Arch. 299 A 11. a 44. AP 7029 a 55. 302 B 7. 303 B 13. AP 7074 h. Nem ám az az apa. Tiszából: 53. Csoszogtatós tánc: MNT VII: 355 j/g. HN: 130. Arch. meghalt a cigányok vajdája. Tiszából: 21 52. 62 B 19 Ki a falnak támaszkodik: HITK: 19–20. 272 A 10. Arch. Este van. Ha még egyszer leány lennék: AP 6020 g. A horgosi bíró udvarába: AP 7067 f. 80. Jaj. a 44. 64 A 24. Arch. anyám. 18 Ma menyasszony. 18. Al-D: 27j 49. 64 B 28. 308 B 3. Király: 52: 4 48. 14 B 6 55. 170 A 21. KL Gombos: 235. HN: 81. 298 B 2 43. Király: 51: 45 41. Új a kocsim. a 44. Nem ér a võlegény egy fej vöröshagymát: Arch. Arch. Arch. 62 B 19 Ez az utca petrezselymes: BA 82 B. de sokan néznek minket: HITK: 19–20. Arch. 301 A Aki minket nem nevet ki: Arch. házasíts meg: Arch. 212 A 2 39. a 44. 148 A 21. AP 7103 g. 67 A 5. 173. vasaltatni akarom: Arch. Arch. Arch. vajdája: AP 6430 c. 7. Arch. ha a szél nem fújja: Arch. 258 B 18 55. a 44. 148 A 13. Arch. Túl a Tiszán learatták a búzát: Arch. KL Gombos: 171. 99 B 3. 80 B 4. vajdája): AP 8636 k. Arch. Arch. Arch. sötét van: AP 7083 l. Meghalt. Aki minket kinevet: Arch. meghalt a cigányok vajdája. 301 A Paptánc 45. 79 A 12. 172 A 8. Arch. Arch. a Piros rózsa. 290 A 7. KL Gombos: 177. Arch 192 A 19 44. a 44. a 44. borulóba: BA 82 B Aranybárány. Al-D: 173. 90 A 12. Kipattog a kukorica fehérre: KL gy. Arch. AP 6429 m. Mondtam. 79 A 24. Arch. Arch. Tiszából: 121. f. 89 B 15. 40 B 4. (Meghalt. a 44. Nem zörög a levél. Király: Népénekek: 83 (= V: 7). 301 A Ki kapura támaszkodik: Arch. Ha még egyszer legény lennék: Al-D: 127 Esküvõrõl jövet 51. Al-D: 152 561 . 214 A 11. Elmehetek én már: AP 15929 f. Arch. l 42. 64 B 22 . arany kos: HITK: 19–20. Király: 51: 24 50. Alföld: 21. 193 B 1. Arch. 275 A 14. 64 B 28. 311 A 14 54. Al-D: 126. Arch. Édesanyám rózsafája: Al-D: 257. Arch. késõn van: KL gy. holnap asszony: HITK: 19–20. 93. BR 8002 Kurjantások 44. 137 A 5. Sarkon van az özvegyasszony háza: MD 002: 39. 269 B 8 46. Új a kocsim. f. Kukorica szárasodik: Arch. MNT X: 463 47. vasaltatni akarom: Arch. Võlegényünk szeme kerek: Arch. Arch. Arch. Tiszából: 127. Al-D: 153. 313 A 16 53. AP 7070 g. a 44. b Este van. 90 A 12. 316 B 28. Arch.

HITK: 19–20. c 55. 312 A 22 Álljunk csak meg itt a sarkon: HITK: 19–20. anyám. c 55. 301 A. Kónya S. a Menyasszony-búcsúztató. Zörög a kocsi: MD 007: 36. Arch. 562 . 60 B 15. a Két kisgalamb összecsapta a szárnyát: BA 82 B 68. KL Gombos: 339 62. MNT III/A: 394. MNT III/A: 331. Fehér galamb szállt a házra: Arch. MNT III/A: 389. BA 51 A Menyasszonybúcsúzás 57. Arch. 121. 65. párnocska: AP 6022 A. 316 A 11. Tiszából: 78 Ne sírj/félj. 307 A 17. a Zörög a kocsi: MNT VIII: 911/160. b Kocsira ládám: Kovács E. 38. Arch. kézirat 60. MNT VIII: 886. 120 A 15. 58 B 4. 140 B 2 60. c Zörög a kocsi: Arch. HN: 128. 66. Arch. Arch. 68. 231 B 22. MNT III/A: 395. Arch. võfélyvers: Vajdahegedûnek álljon meg zengése: Arch. 14. 67. c 55. võfélyvers: Szûnjék meg most a hegedûknek a zengése: BA 50 B Menyasszonyi induló 62. 301 A Aki minket nem néz jónak: Arch. a Érik a szõlõ: AP 7607 c. Al-D: 96 56a. 232 A 14. Eredj haza. 90 A 12. 64 B 9. Arch. 242 A 21 Kurjantások 68. 98. MNT III/A: 373. Arch. Zörög a kocsi: Arch. 203 B 20. BA 82 B Vöröshagyma haja nélkül: Arch. 64 B 28 61. a Sárga madár szállt a házra: Arch. 316 A 4 63. a Két kis galamb összeveri a szárnyát: Arch. 16 62. Arch. 91 A 2 Aki kinéz az ablakon: Arch. 18. 301 A Piros alma haja nélkül: Arch. c 55. d Huncut a gazda: Al-D: 38. Menyasszonykikérés 56. Menyasszonykikérõ võfélyvers: BA 50 B. c 55. 263 B 10 62. ha nem vótam jó leánya: Al-D: 292 59. c 55. Arch. 30 B 13. Megbocsásson. AP 7084 j. AP 7043 i. 18. Rukkolnak: 41. Menyasszony-búcsúztató. 242 A 13. Arch. 90 A 12. Arch. B A 82 B 301 A Ez az utca végig árkos: Arch. Arch. MNT III/A: 251. s mosdjál meg: AP 7098 b. MNT VIII: 407 58. Arch. édesanyám: Al-D: 41. MNT VIII: 984 Lepedõcske. MNT VIII: 890. Érkezés a menyasszonyos házhoz. lap 62. nem lesz mindig ibolya: KL 108: 88. 30 B 15. 219 A 23. Itt álljunk meg utcasarkon: Arch. 270 B 3 Üres láda az ajtóba: Al-D: 120. kedves anyám: Arch. Édesanyám akkor kezdett siratni: Arch. édesanyám. MNT VIII: 894 63. Megbocsásson. édes.Kurjantások 55. 312 B 3 61. a Fejünk fölött száll a fecske: HITK: 19–20. kislány. c 55. Király: 51: 6.: Bölcsõtõl. 14 B 13. c Nagy tepsibe sül a málé: Arch. MNT VIII: 893 Menyasszonykísérés 64. Édesanyám rózsafája: KL Gombos: 338. Arch. 90 A 12. c 55. 396 Anyám. 312 B 5 68. Al-D: 119. 18 Elszaladt a tarka nyúl: HITK: 19–20.

a 68. sokat gondolkodtam: AP 6429 l. nézd meg. 312 B 7 70. sokat gondolkodtam: Király: 52: 43 77. Arch. Édesanyám. a 68. 204 B 11. a 68. Típuskat. te vén boszorkány. a Kémény fölött száll a fecske: Arch. Három tepsi túrós lepény: Arch. a 68. Édesanyám. mit hoztunk: Arch. 261 B 6 72. e Levesbeköszöntõ. Szegény legény voltam. 67 B 3 71. võfélyvers: Körmöci Miklós võfélykönyve 74. adjon isten jó estét: Két sziv. võfélyvers: Körmöci Miklós võfélykönyve 74. Al-D: 384 74. g Sülthúsbeköszöntõ. 67 B 3. felszolgálók bemutatása. A bõgõsünk olyan legény: BA 82 A Egy szëm búza. 259 A 11. nyújtsd ki karod – kurjantás: Arch. Arch. Arch.68. h Süteménybeköszöntõ. a 68. a 68. võfélyvers: BA 81 A 74. f Paprikásbeköszöntõ. rézkilincs: HITK: 19–20. Arch. rézkilincs: Arch. IV A 32. a A menyasszonyt beköszönti a võfély: Arch. võfélyvers: BA 50 B. 312 B 7. a Szegény legény voltam. b Tréfás étvágygerjesztõ. võfélyvers: Körmöci Miklós võfélykönyve A lakodalom alkalmi dalai vacsora közben Legényválogató dal 75. Gyere ki. Menyasszonyunk aranyalma: Arch. adjon isten jó estét: Arch. 91 A 2 Menyasszonyunk lába köze: 91 A 2 A võlegény olyan buta: BA 82 B Üvegajtó. Egyszer két lányok: Arch. a 68. võfélyvers: Körmöci Miklós võfélykönyve 74. ëgy szëm árpa: HITK: 19–20. Arch. 100 A 6 563 . gyújts világot – kurjantás: Arch. 67 A 18. Arch. 222 B 3 72. 276 A 19 73. 312 B 8 Vacsora 74. c Tréfás étvágygerjesztõ. adjon isten jó estét: Arch. Arch. 301 A Három tepsi túrós lepény: HITK: 19–20. adjon isten jó estét: Arch. Könnyû venni feleséget: AP 7071 b. 280 B 15 Dalok a házasságról 76. 91 74. Arch. 134 B 3. 302 B 7 Juhászéknál voltunk lányért: BA 82 B Kisutcába mentünk lányért: HITK: 19–20. mit hoztunk: Arch. 231 B 16. gyújts világot – kurjantás: Arch. d A võfélysegítõk. 327 A 3. Al-D: 76 j 76. Édesanyám. Arch. BA 51 A 74. a 68. 316 B 19. a 68. a 68. 204 B 11 70. Jöjjön ki az örömanya. Édesanyám. BA 51 A Ételköszöntõk 74. a 68. a Menyasszony és násznép beköszöntése. 26 A 5 70. Örömanya. Arch. Édesanyám. 301 A Sárga ajtó. 270 A 18 70. Már mikor én tizennyolc éves voltam: HN: 113. A menyasszony érkezése a võlegényes házhoz. Arch. 316 B 19. võfélyvers: BA 50 B. Örömanya. võfélyvers: Arch. nézze. az új pár befogadása 69. 316 B 4 78.

Arch. Arch. a 93. Az igaz Messiás eljött már: Arch. Ácsi-bácsi. 8 A 10. 236 B 9 88. Arch. 260 B 12 92. 225 A 6. én szerelmes. 149 A 1. Hol vagy. Arch. 219 A 12 82. a Új a hordó. 159 B 25 90. Arch. Bé. BA 78 A 7 91. Arch. KL 108: 70. Arch. 153 A 16 A kánai menyegzõ éneke 82. HH: 189. võfélyvers. madár. a 93. 51 A Ádámról. szép esküvõ: HITK: 19–20. 169 A 5 Borbeköszöntõ 93. võfélyvers: BA 50 B. Arch. 13 A 26. Arch. jó barátom. Arch. Hol vagy. Arch. 113 A 7. madár. 257 B 18. 78 B 6. HITK: 19–20. Arch. Ijujuju. 93 B 1 82. 27. Ez ivott. b Egy nagy lakodalmat hirdettek: Arch. ivónóták. KL Gombos: 340. Összeveszett a pipa a zacskóval: Arch. võfélyvers: BA 81 A 564 . Arch. Hallottátok az újságot az életbe: Arch. Arch. d Elindult Szent Péter Rómába: Arch. 228 A 23. én szerelmes. Arch. 273 A 16 83. MNT III/A: 518. 15 A 4. 305 B 22. drága kulacsom: Arch. 217 B 7. Feri bácsi iszik most: BA 81 A Kurjantások 93. Arch. 62 A 4. Fogadjunk egy liter borba: HITK: 19–20. 288 A 21. Arch. Arch. dussok 83. 315 B 25 94. 228 A 5. új a lyuk: BA 82 B. Arch. mi nem ittunk: Arch. BA 79 B 27 87. 314 B 5. a Mikor Noé a szõlõt ültette: HN: 82. micsoda az egy: Arch. bé. 159 A 30. 323 A 13. 219 A 2 82. KL gy. 308 A 6 A katekizmusi ének 81. Arch. HH: 188. Arch. Igyál egy kis pálinkát: AP 7033 d. HH: 190. az ivott. 144 A 1. 257 B 16. 99 A 26 85. boros kulacsom: Arch. 91 A Lakodalom. 316 A 1.79. 200 B 11. Jani bácsi: Arch. Mondd meg nékem. Mikor Noé a szõlõt ültette: Arch. cinegemadár: Arch. Arch. a A nõsülõ legény bemutatkozója. Silling: 196. Borbeköszöntõ. BA 66 A 12. 202 A 20 89. 60 A 3. Arch. 299 A 17. õ megszomjazott: Király: Népénekek: 211. Ej. Éváról 80. Õ már ivott. 150 A 2. Király: 60: 22 79. 314 B 4. a 93. Fáj a szívem egy fekete csikóra: Arch. 311 A 21. 228 A 23 Mulatónóták. 143 B 14. Arch. Arch. 257 B 17 84. c Szent János a jó bort szereti: BA 82 B 82. 7 A 18. bé: Al-D: 26. lakodalom: BA 82 B Menyasszonyfektetés. MNT III/B: 59 86. Arch. 170 A 18. f. Kikérés táncra 94. Arch. 309 B 8. Arch. a 93. a Kánánföldi híres városba: Arch. 124 A 8. a A menyasszonytánc bejelentése. Ennek a gazdának szép két lova van: Arch. Arch. 300 B 8. Fogadjunk egy liter borba: Arch. Arch. Arch.

MNT X: 17. 279 A 16 Kontyolási dalok és táncok 101. 315 A 15 107. 121 A 18. mégis zabot vetnek: Arch. Arch. 61 A 26. „Kurta farkú fecske” (zenekar): AP 8637 b. Arch. add vissza: BA 81 A 2. 239 B 21. Arch. Arch. Arch.vagy újasszonytánc 96. AP 7081 p. 19. l. AP 7084 i. MNT VII: 413 565 . Három aranyos eper – kurjantás: Arch. Arch. Arch. Tiszából 3 111. j. A5ch. 317 A 7 (Menyasszony) menyecske. 318 B 12. 30 B 7. Hosszú farkú fecske: Arch. Al-D: 34 Újasszony-beköszöntõ és újasszonytánc 107. ezüstért: Arch. Arch. 209 B 12. Alföld: 8. 53 B 5. Kurta farkú fecske: AP 7033 e. 203 B 2. 302 A 14 99. 79 A 5. szárnya. 287 A 9. 307 A 15. Két sziv. MD 003: 11 112. Fecskemadár. VMND B 2b. 139 B 3 108. Al-D: 65 Újasszony-bemutató 105. Arch. 306 B 11. mint a zab a lónak: Arch. Arch. c Táncolj. Újasszony-beköszöntõ. Arch. Al-D: 82 104. 88 A 15 110. Addig élem világomat: MNT III/B: 239. HN: 14 111. 39 A 6. 99. 148 A 22. võfélyvers: BA 81 A Újasszonytánc 106. 232 A 13 95. MNT VII: 410. 15. amit adtam. 242 A 23. fecske: Arch. a Kurta farkú fecske: AP 3742 c. Arch. 222 A 12 109. 40 B 5. 84. 256 B 20. 277 A 4. Arch. 96. b Villás farkú fecske: MD 002: 34. 172 A 9. 322 A 7. Kati. Arch. Elszállott a fecske: AP 7066 i. Tiszából: 6. 203 B 2. Arch. Azt a gyûrût. AP 7083 j. AP 7042 v. Arch. szárnya a fecskének: Arch. 61 B 6 108. Arch. 232 A 13 95. a Fecskemadár. Arch. mint a zab a lónak: Arch. Jól gondold meg. Arch. szárnya a fecskének: Al-D: 146 98. Szárnya. Örzse: BA 74 B 2 105. AP 8814 c. Szárnya. Arch. Arch. 83. Ne búsuljon senki menyecskéje: Al-D: 26 102. a Jobb az árpa. 312 B 25 107. Addig élem világomat: Al-D: 82. MD 007: 49 111. Arch. Kati aranyért. MD 003: 33 97. 159 A 14.. 64 B 14. Arch. Két sziv. 302 B 4. b Táncolj. 22. AP 8815 d. Arch. ezüstért: Király: Népénekek: 177 (=Király: 60: 47). võfélyvers: Arch. Jobb az árpa. Hosszú farkú fecske: Arch. 332 B 26. 140–141. Árpájuk van. 312 B 26. Arch. Addig élem világomat: AP 7103 h. 14. 64 B 14. Arch. Arch. a Újasszony-bemutató. MNT X: 18. fecske: Arch. Tiszából: 54 100. Arch. a Kurta farkú fecske: Arch. szárnya. 21. 79 A 18. aranyért. 231 B 14 95. VMND B 5 d. Arch. 302 A 8. 232 A 13 95. Arch. 19. AP 7103 m. 302 B 6 95. Tûzrõlpattant kis menyecske vagyok én: AP 7099 h. AP 8813 m. Arch. Kis pej lovam nem eszi a zabot: HN: 80. 108 A 9. Arch. 271 B 4 103. 189 B 32.Szerémségi menyasszonytánc 95. Három aranyos cseresznye – kurjantás: Arch. Arch. 203 B 2.

94 B 11. jól mulattál: AP 6021 c. 214 A 16. harmat. 26. 215 B 11. Arch. Arch. Erre gyere. Tiszából: 32. MNT VI: 489 120. 65 B 11. fel. 419/93. 90 A 16. 312 B 27. 124 A 16. Megesküdtem Isten elõtt: AP 7065 m. Tiszából: 32 131. Tiszából: 27. fázik a lábam: Arch. Arch. harmat. 222 A 20. fázik a lábam: Király: 53: 18. ne menj arra: AP 7065 j. Édesanyám sok szép szava: Al-D: 25. Édesanyám rózsafája: AP 16224 a. AP 7043 A. 105 B 18. 180 A 5. 309 A 15. Arch. Klapka-induló (Fel. Al-D: 54 121. 8. vendég. fázik a lábam: Kazetta: Kupuszinai lakodalom. Édesanyám rózsafája: Arch. HN: 42. Arch. Arch. Arch. Arch. 259 A 5. vitézek. 69 B 25. Arch. Arch. Al-D: 125 j 115. MNT VI: 583 126. Eddig. 14 B 11. 1988 Vendégküldõ 114. 308 B 13. 193 B 2. b Reggel van. Én ültettem a rózsafát: AP 6010 l. Tiszából: 104 Vendégkikísérõ mars 118. Egyéb lakodalmi dalok 119. 22. 79 A 8.Hajnali mosdatás 113. ne menj arra: BA 77 A 71 131. 53. Arch. 315 A 11. hazafelé megyünk most: Arch. 68 B 2. 13 A 25 113. Arch. Arch. 9. 38 B 15. B 3. BA 77 B 8. 5 133. 61 A 25. Arch. 88 B 8. Arch. 317 A 9. 231 A 27. Kz. 300 B 9 125. 124 A 12. 419/122. 44 B 2. 26. 16. Szenestuskó mind fekete: Arch. l. Király: 60: 11 132. Arch. 221 A 3 131. 271 A 11 115. Arch. Arch. 222 B 1. Haza. HN: 4. 165 A 28. a csatára): BA 81 A 2. Arch. 307 B 4 117. 68 B 7. 61 A 8 131. b Erre gyere. BA 78 A 17. Arch. Király: Népénekek: 175 113. 261 B 20. 21. a Elesett a tyúk a jégen: Al-D: 125 116. Két sziv. Édesanyám mondta nékem: AP 7103 e. vendég. 258 B 5. HN: 32. Édesanyám mondta nekem: Al-D: 108 123. Arch. 25 113. g. AP 7070 i 122. Édesanyám sok szép szava: AP 8812 f. c Reggel van. Arch. BA 77 A 9. (Péterréve) 130. Al-D: 86. Arch. Andrásfalvi magas torony: Al-D: 92. 86 j. Király: 60: 28. a Ez a kislány fehér ruhát varratott: Arch. 315 B 15. 146. 99 B 8. Édesanyám sok szép szava: Arch. 912. 300 A 4. 11. Arch. 239 B 22. MNT VIII: 388. Arch. 193 A 38. Arch. RTB. Arch. 122. Arch. Tiszából: 67 566 . Király: 60: 49. c Lefelé folyik a Tisza: Arch. Arch. 275 A 13. jól mulattál: AP 6025 k. Arch. harmat. 57 B 18. Arch. 64 B 28. Édesanyám mondta nékem: Arch. Arch. Arch. 215 A 13. Arch. Arch. MNT III/A: 911 j. 306 B 7. Ez a kislány megunta a lányságát: Arch. Arch. 53 B 2. 18 A 3 128. Arch. a Reggel van. 5 132. Király: 52: 5. Eddig. 242 A 22 124. Tiszából: 17. Beograd. Arch. Reggel van. Édesanyám sok szép szava: Arch. 308 B 4. 62 B 19. Arch. 30 B 16. harmat. Arch. 202 A 13. 419/87. BR 4171. Arch. 258 A 34 129. Arch. 137 A 28 127. KL Gombos: 63. Arch. fázik a lábam: Arch. Arch. 300 A 4. HN: 68. 265 B 13. Mikor mentem a templomba esküdni: Arch. a Lefelé folyik a Tisza: Arch. Arch.

a Ó. Ó. BA 66 A 10 567 . Arch. 153. 312 B 5. b Ó. tizennégy: AP 7065 e. 148 A 20. 138 A 21 137. 157 A 14 141. Arch. Arch. 80 B 3. 157 B 6. Jaj. Arch. 219 A 11. Arch. Tizenhárom fodor van a szoknyámon: Arch. Ó. a Harminc esztendeig szolgáltam egy gazdát: Kálmány L. KL Gombos: 182. AP 4095 e. 100 B 5. HN: 112 142. tizenhárom. de bánatos utca: MD 004: 6. Tiszából 95 a. AP 7081 l. 23. 289 B 2. Arch. Kisangyalom. jaj. Jaj. 35 A 7. 11. Barna kislány diószínû asztala: Arch. 120 A 7. 154. 119 B 4. mi csodálatos a lónak élete: Arch. amit cselekedtem: AP 3743 A. Arch. ha egy mélységes pince fenekére leeshetnék: Arch. 235 B 19 150. 19. mily csodálatos a lónak élete: Arch. Ezt a legényt még akkor megszerettem: Ap 7070 f. Arch. 113 A 12. Arch. mely csodálatos a lónak élete: Arch. KL gy. 74 B 1. 149 B 10. 6 A 4. Két sziv. Lakodalmas játékok. 115 A 3 Ha lemegyek az uraság pincéjébe: Arch. 93 B 1. 114 B 13. Arch. Arch.: Történeti. hogyha egy mélységes pincének a fenekére leeshetnék: MNT III/B: 133 Nem bánnám. 5. 123 A 18. Arch. 209 B 11. 114 B 14. Arch. 172 A 14. Király: 53: 49. 310 B 19. Csorba: 238 135. 59 A 4. 234 A 10. Rózsát ültettem a gyalogútra: Arch. Arch. 13 A 18 144. milyen borzasztó egy lónak élete: Arch. 63 A 15. gyere vélem a bálba: Arch. 200 B 3. 139 B 13. BA 79 B 8 146. KL Gombos: 203.3. Arch. Arch. 95 B 25. 7. Arch.133. Arch. Arch. 275 B 26 149. mi csodálatos a lónak élete: Arch. AP 14997 c. AP 7030 e. HN: 136. 106 B 13. 68 B 5. Arch. Utca. AP 7068 f. 200 B 14 151. tizennégy: AP 4105 e. Király: Népénekek: 43 (=VI: 19) 138. 264 B 14. Al-D: 161 j 136. Arch. Arch. 58 A 1. lehajlik a földre: Arch. MD 002: 35. 40 B 10. Arch. Arch. Csongorádi bíró háza de magas: Arch. f: 112. 9. Arch. 315 B 4. Mikor vittek a templomba esküdni: Kónya kz. 211 B 20. a Házunk elõtt magasra nõtt a nyárfa: Arch. HN: 115. 61 A 22. 156 B 16. Arch. VMND A 3 Nem bánnám. szórakoztató táncos társasjátékok Lósirató 147. Arch. lap Tréfás halotti búcsúztató 152. mi csodálatos a lónak élete: Arch. AP 7074 a. Sej. 154. Arch. 231 B 23. 121 B 4. 193 B 16 139. Tizenkettõ. Arch. 213 A 9. Arch. 12 B 8. 263. 61 A 23. Arch. öreg lónak. 91 B 14. 12. Arch. Amidõn a krumpli a levelét hullajtja: Arch. Arch. 59 A 6. 169 A 8. Király: 53: 50 3. 149 B 3. Arch. Ó. 155. de bánom. 312 A 8. tizenhárom. Tiszából: 128. 114 B 3. BA 81 A20. Tizenkettõ. 263 B 28 145. KL Gombos: 196 140. Arch. KL Gombos: 131 143. Arch. Király: 60: 4. utca. 312 A 2. 301 B 1. 208 A 8 150. KL 108: 82. 312 B 30. Gyenge a nád. Arch. Arch. 123 B 10 150. Arch. Arch. Arch. 158 A 2. Arch. de gyászos élete: Arch. Arch. Arch. 114 A 21. Tiszából: 128. Arch. 239 A 5. 155. Arch. KL 108: 58. Arch. 159 B 23. Ó. 11 151. Király: 53: 8. 172 A 7. Szegfûre szokott a harmat leszállni: Arch. Arch. 300 A 3 134. Arch. Arch. Király: Népénekek: 20 (=II: 14). Kónya kz. 326 A 1. 170 A 17 148. Arch.

Arch. Arch. gyöngyöm. 98 j. 6. az olájok facipõbe járnak: AP 15775 l. Lányom. c Az olájok. dudanóták 170. a Az olájok. megver anyám érte: AP 7105 l. c Az olájok. disznó. az olájok facipõbe járnak: Arch. mutatványos táncok 156. Az olájok. 98. Kuss ki. Al-D: 98 171. Tót lányt elveszek: MD 007: 61 159. 79 A 30 161. 114 A 5. vánkostánc. csak a füle látszik: Arch. AP 6020 h. Arch. 144 A 10. nemz. Tarka-barka rokolyának kiszakadt a ránca: AP 7103 j. j a Én azt megteszem („süveges” tánc): MNT III/B: 234 159. Megöltem egy szúnyogot. páros tánc. jól megnyíl a zeller: Arch. 71 B 12 161. Kónya kz. Arch 85 A 13. Tûz égesse azt az erdõt. 100 j. 133 B 18 160. a Az olájok. az olájok. a Búzába a vaddisznó. 204 B 10. Arch. bár ne mentem volna: Al-D: 100 j 4. 33 A 6. b Dínom-dánom. Arch. bodzfagyökér: Arch. 204 A 11. Kz. (Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca) (zenekar): AP 8636 j 172. j b Drezdai tabulatúrás könyv (Heiducken Dantz): Vargyas: A duda hatása: 220/31 e „Olájos” (mutatványos tánc. 228 A 18 162. Arch. Arch. Arch. az olájok. 64 B 29. az oláj cigányok: Arch. gyöngyömnek száz forint az ára: Arch. 236 A 5 166. b Árok szélén ül a Borcsa. Arch. 150 A 6 166. 235 A 10 161. Az olájok. Arch. fogát vicsorgatja: Arch. Az olájok. 294 A 19. AP 6430 d 568 . 205 B 15 Kisszék. lányom. a búzából. 258 B 19 165.Párválasztó táncos társasjátékok. 228 A 14 160. csak a füle látszik: Arch. gyöngyömnek egy pántja: Arch. 203 B 19 165. a Az olájok. B 4. gyöngyvirágom. karikázók Ugrósok. Arch. Elvesztettem zsebkendõmet. Gyöngyöm. c Udvaromban jól megnyíl. menettánc) 160. csárdások. az olájok facipõbe járnak: Arch. 231 B 4 165. 200 A 22. 154 A 12. az olájok facipõbe járnak: Arch. melyben rokka terem: Arch. az olájok facipõbe járnak: Arch. Al-D: 97. Egyéb tréfás dalok és táncok. az olájok facipõbe járnak: Arch. Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca: Arch. 183 A 18 166. Arch. az olájok facipõbe járnak: AP 16221 i 161. 91 A 4 163. csak a füle látszik: MD 007: 61 169. (Tóthfalu) 161. 294 A 18. a Elindultam házasodni. d Ki a fene látott az olájnak olyan virtusságát: Arch. AP 6023 b. 178 A 14 167. 245 A 24 160. 91 Vánkostánc 168. Al-D: 100 169. 303 B 12. 107 B 10. „Olájos” tamburán: AP 11997 g. Szög. Arch. „Olájos” hegedûn: Arch. nagyobb volt egy lónál: Arch. 150 B 3 158. 104 B 8. Arch. 154 A 17. mit gondolsz? Tíz forint az ára: Arch. b Túr a disznó a tarlón. MNZA I: III/A: 1 164. 270 B 13. „Olájos” furulyán: AP 14989 b. lányom. b Az olájok. 256 B 12 157. Lányom.vagy sámlis tánc 159. 141 A 8. Arch 233 B 6 166. az oláj cigányok: Arch.

Sej. Édesanyám. 167 A 2. Arch. MNT X: 1106. 62 B 18 191. Tarka paszuly az ágy alatt: HN: 51. Eléltem a világi jót: HN: 49. 170 B 11. Arch. de jó asszony vagy: Arch. 18 B 11. Arch. Dunán túl: Arch. A3ch. 151 A 2 176. 121 B 3. gömbölyû: Arch. 204 12. 123 A 22. AP 7054 f. 272 B 21. HH: 201. Tiszából: 16 183. 204 B 12. dunyha. Király: Népénekek: 45 186. b Lánykérõbe indultam: Lackó Illés csókai gyûjtésébõl. c Reggel van már. 274 A 21. Ez a lábam. Tiszán innen. 278 B 3 176. a Mély a Tiszának a széle: Arch. 200 A 20. 71 B 4 185. Arch. Király: III: 15 179. Arch. 272 A 3. Arch. míg élek is. Arch. Elment a tyúk vándorolni: Arch. de nincsen kéreg: Arch. kicsi ház: Al-D: 122. Arch. 243 A 1 178. Arch. 287 A 17.. 259 A 12 192. a Kerek udvar. 14. AP 7069 d. 199 B 10 190. Arch 215 A 29. A hajnali csillag ragyog: Arch. a gyûjtõtõl hallott szöveg 194. 259 A 16 195. Arch. 118 B 1. Arch. 175. MNT VIII: 961. (Péterréve) 187. Arch. 88 B 9. Arch. 20. Arch. 335. a Fehér faszujkavirág: Andrásfalvi: 148. meghalok: MNT X: 825 j b. Arch. dínom-dánom. ez: Arch. 311 A 9 182. b Erre gyere. 280 B 1 569 . 223 B 21. Arch. a Esthajnali csillag ragyog: Arch. dunyha. HN: 56/6. ez. 114 A 9 174. 91 184. 98 B 35. 315 A 4. Arch. 318 B 11 181. bánom: Arch. 262 B 4 176. Édes-kedves feleségem. 274 A 4. 30 B 18. ez. Arch. 242 B 2 184. 62 B 11. c Gazdag volt az édesapám: Arch. Szomszéd legény kért meg engem: Arch. b Feleségem olyan tiszta: Kónya kz. Balla: 20 193. 120 A 2. 243 B 7. A csizmámon. 325 B 17. Azért adtam százhúsz pengõt: Arch. 258 A 4. Arch. 63 A 10. 189 B 22. MNT VIII: 973/100 175. Al-D: 122 j 192.173. b Van énnékem feleségem: Arch. Három húszast kerestem: HN: 48 189. Kz. Zöld asztalon ég a gyertya: Arch. Arch. amerre én: Arch. KL Gombos: 90. csak a füle látszik: Arch. Arch. Nincsen pénzem. 316 B 30. Arch. a Feleségem olyan tiszta: AP 7608 a. Búzába megy a disznó. a Õsszel érik meg a szilva: Kz. Al-D: 266 186. 56 B 11. HN: 50. de majd lesz: Király: V: 20 193. a Feleségem olyan tiszta: Arch. Király: 53: 31 177. Ugat a kutyám. De széles a Tisza vize: Arch. 263 A 19. AP 6021 c. Magas fán terem a meggymag: AP 4108 c. AP 6021 c. Arch. Kónya kz. 230 B 6. Arch. 289 A 4. 5 B 9. a Elõször is igyunk rája: Arch. Arhc. 100 A7. 5. 124 A 4 175. 62 B 18. Arch. 113 A 11. b Kicsiny ablak. Piros alma. Tiszából 1. Vékony deszkakerítés: Arch. Tiszából: 15 185. 336 193. Arch. a Rajna: Arch. a Tiszán innen. Al-D: 122 j. 229 B 10. kicsiny ház: Al-D: 334. AP 7082 k. Arch. 140 B 4. AP 15829 b 175. 316 B 27 188. 279 A 7 185. (Péterréve). BA 66 A 11. KL Gombos: 59. Dunán túl: KL Gombos: 49 195. 239 B 24. Arch. dél kezd lenni: Borús R: 131 176. 122 B 10. Arch. Arch. míg én élek. 108 B 7. Al-D: 123 192. 192 B 9. Kicsi még a mi lányunk: Arch. 263 A 19. l. Arch. a Feleségem olyan tiszta: Arch. 190. Arch. Kónya kz 180. csipkés dunyha: AP 7029 n. Arch. 311 B 14. 22 A 1 182. b Dunyha. Arch. Arch. dínom-dánom. Arch. Arch. Az én gatyám tölgyfakéreg – kurjantás: Arch. 14 B 17 182. bánom: KL Gombos: 282 177. 317 A 10. Sej. 311 A 6. BA 66 B 3.

241 A 7. Ebbe a kerek tóba: AP 4110 b. 302 B 7 212. b Az a legíny. AP 7062 k 204. komámasszony. délig. AP 7067 h. 301 A 212. 114 A 13. 215 A 28. halastó: Arch. 65 A 6. b Körül fodros a kötõm: BA 82 B. KL Gombos: 24. ha leszakajtanálak: Arch. b Aranyóra a farom: BA 82 B 212. 190 A 23. 235 A 25 Kurjantások 212. 65 B 3. Ucca. 307 B 9. Arch. 202 A 10. 160 A 6 208. Arch. a vásárra: Arch. 212. MNT VII: 61 j g 197. ez: Arch. Karikázók 213. Tiszából 7. 206 A 5. 219 A 13 211. 185. b Görögdinnye a farom: Arch. (Tóthfalu) 201. MNT VIII: 681. KL Gombos: 142. 79 B 15. A szajáni/szegedi halastó. holnap nem lesz: BA 82 B. 307 B 10 212. Arch. 223 B 22. Arch. 21 A 2. Dunán túl: Al-D: 27. 6. 159 B 24. halastó: Arch. AP 4106 g. Száraz kóró tavasszal virágzik: Arch. MNT VIII: 664/135. Csillag Boris. Arch. a Kék ibolya búnak hajtja a fejét: Kónya kz. Arch. Arch. Komámasszony. Arch. Arch. Kónya kz. AP 4106 e. adósa: KL Gombos: 285 199. Hallod. 78 B 4. délig: Arch. AP 7019 g. 156 A 20. 43. AP 7019 h. 52. 205. Király: Népénekek 91 202. aki dobog: HITK: 19–20. 212. a Csütörtökön virradóra: Arch. tudom a neved: Arch. prímás. a Gyalog mentem. Arch. 136 214. Arch. c Túlsó soron esik az esõ: MD 007: 41. Gombos: 112. 21 B 47. Arch. b Közel vetem a kenderem a tanyához: Kz. 113 B 8. 261 A 12. 319 A 9. 236 A 17. délig. 26 B 8 207. Tiszán túl. Arch. 213 A 3. 88 B 15. tudom a neved: AP 7078 i. 148 A 4. Topolyai halastó. MNT VIII: 640. 204 B 13. Arch. Arch. 124 A 3. Arch. Arch. 243 A 2. Arch. Kónya kz. mit dünnyög a szúnyog: Arch. HH: 26. Arch. Arch. b Azt hallottam a prímástól: BA 82 B 212. Md 003: 8 214. Húzd rá. meg ne mondja az uramnak: Arch. 206 A 2 210. 792. HITK: 19–20. 250 A 2. Arch. b Túlsó soron esik az esõ: AP 7018 m. kutyám. ne tüdõ: Arch. MNT VIII: 641.. 20 B 30 208. 218 A 9. Arch. ez. b Hallottam a nagybõgõsrõl: BA 82 B 212. A szegedi halastó. Arch. HN: 26. 198 A 17. HITK: 19–20. 212. Száraz kóró tavasszal virágzik: MNT X: 778. KL Gombos: 123. Arch. Arch. Arch. 122 B 17. MD 002: 48. Kiša pada az árpatarlóra: Arch. Hová megy kend. 664/137. 219 A 13. b Ma van kedvem. 298 A 16. Kék ibolya. Csütörtökre virradóra: AP 7043 b. Tiszából: 14. rózsám. a Pada kiša az árpatarlóra: Arch. 18 200. 170 B 10. Arch. KL Gombos: 113. 150 A 14.196. 199. 20 A 6. Arch. komámasszony? – Debrecenbe: Arch. 190 B 12. 681 j 214. Arch. a Csira Maris. 254 A 20. Arch. Arch. 16. ez. Arch. Arch. Rozmaringszál fölsiet az ég felé: AP 4099 c. VMND A 4 c 214. 14 B 21 570 . Arch. 12 B 9. 143 B 12. 212 B 24 200. 193 B 25. 326 A 23.. 230 A 2. Kónya kz. 21 198. 48 212. 779. Tiszából: 14 209. ne tüdõ. Közel vetem a kenderem a tanyához: Arch. b Kicsi nékem ez a ház: HITK: 19–20. Arch. Kónya kz. halastó: Arch. Arch. 14 j 206. Arch. 113 A 1. 5 B 11. Arch. 122 A 6 203. Nem vagyok én senkinek se adósa. 14 A 23. 30 B 8 200. Arch. b Ez a lábom. Arch.

Arch. Arch. Arch. Üssön meg. Arch. 158. 19. Arch. AP 4108 g. 65 B 6. AP 4105 h 223. 16. Arch. Arch 156 A 29. 158 B 4. 1076. 110. 801. 245 A 17 216. AP 7076 h. 1072. 52. 1071. 63 A 24. Ezt a kislányt ne vedd el. 1069. 156 A 27. 38. KL Gombos: 17. Arch. 1073. 108. MNT X: 796. 798. Túlsó soron esik az esõ: AP 10027 c. 32. Arch. 1068. AP 4105 d. Erre gyere. 193 A 25 218. AP 15836 e. Arch. AP 5105 c 224. Al-D: 35. Kiszáradt a bodzafa: AP 7022 p. AP 4098 e. 20. 99 B 6. 63 B 5. 301 A 24. AP 7041 i. 28. KL Gombos: 109. 301 A 11. Arch. Megellett a Bogoja: KL Gombos: 41. Ap 7078 d. Arch. MNT X: 800. 817 j. 107. HITK 42–43: 99. 32. AP 7074 i. Tiszából: 49. 301 A 7. 137 A 22. Elszaladt a kemence tele pogácsával: 111 népi táncdal: 11 571 . 97 B 8. 65 B 4. 10. AP 4097 f.. 45. Tiszából: 11. 322 A 18 217. 111 219. Arch. Arch. 44. Arch. 803. 1081/6. MD 002: 50 225. KL 108: 36. 190 B 15. Túlsó soron: Arch. Föld. 39.215. 242 B 9. 122 A 20. 156 A 26. (Völgyes). AP 4098 b. AP 7076 e. Azt mondja a torma: AP 4097 d. 1070. KL Gombos: 157. 67 B 10. 156 A 23. HITK: 99–100. 158 B 3. 40. 18. 23. Arch. Kz. Arch. Arch. Úgy szeretem az öreget: MNT VIII: 1075. AP 7018 l. 799. Arch. Alföld: 10. 14. h. föld: 38. 106. amerre én: AP 4108 e. Arch. BA 66 A 9. Arch. MNT VIII: 642. 222. MNT VIII: 1066. Árokparton kácsatojás: AP 4097 g. 98 B 1. KL Gombos: 43. Arch. Arch. ne vedd el: AP 7022 s. 797. BA 74 A 15. Alföld: 11. KL Gombos: 37. Kovács E: 13–15. Kónya kz. MNT VIII: 1067. 159. Kónya kz. 511 220. Tiszából: 12 221. MD 003: 13. AP 7022 l. Tiszából: 5. KL Gombos: 103. Arch. 42. Piros alma csutája: MD 002: 40. Arch. AP 15838. 104. Kovács E: 9–11. 65 B 9. 26. Arch. 10. 97 B 17. MD 003: 8 226. Székely M. babám. 277 B 2. Arch. 65 B 10. a ménkû: MD 002: 44. 75 B 3. 47. Arch.

ahol Jézus a naimi ifjút feltámasztotta (Lukács evangéliuma 11–17. KEVÉSBÉ ISMERT KIFEJEZÉSEK büdös = rest (Bukovina) büdös vornyik = a bukovinai székelyek hajnali menettánca a lakodalomban. melyhez számos szokás kapcsolódik a fiatalság körében (pl. a templomkertben vagy a paplak udvarán paszita = gyermekágyas asszonyhoz vitt étel (keresztelõi dáridó – a dalosok mondása szerint) (Gombos) pászma = a fonal számolási egysége. szekrény öreg võfély (nagy võfély) = több võfély esetén a fõrendezõi tisztséget betöltõ võfély örömanya. sifonér = fehérnemûs vagy ruhásszekrény szekéroldal = a szekér két oldala. májusfa = a természet újjászületésének jelképeként feldíszített fa. öreg võfély Najin = Nain (Naim) = Galileai hely Názárettõl délkeletre. vendégküldõ táncnak is nevezik csiraj = karikázó. bútordarab: pohárszék. házassági ígéretük fedezõje haluska = galuska.TÁJSZAVAK. nagy võfély = l. a menyasszony szüleivel) paptánc = az egyházi esketést követõ tánc a templom elõtti téren. a házasságkötés szokáskörének fõ tisztségviselõje. Feladatuk a menyasszony körüli testõri. kísérõi teendõk végzése ómárjom = almárium. ill. melyet a lõcs tart 572 . a menyasszony nõrokona. segédkezés a menyasszonyfektetésnél és kontyolásnál nyoszolyólány = koszorúslány (rokon leányok és barátnõk. eljegyzés kocsorba = szénvonó (Bukovina). leánykörtánc (Doroszló) eljegyzés (jegyesség) = a házassági szándék kézfogás és jegyajándékozás által való megpecsételése foglaló = jegyajándék. és motringba rendezi. a májusfa kitáncolása is) motolla = a megfont fonalnak pászmákba szedésére használt. keresztapa) nyoszolyóasszony = a házasságkötés szokáskörének fõ nõi tisztségviselõje. Feladata a menyasszony õrzése. a jegyespár kölcsönös ajándéka. tésztaféle eledel hazai = menyasszony (Bukovina) kárlátó = a menyasszony násznépének látogatása a võlegényes háznál kézfogó = l. ellentétben a lányukat elvesztõ siralomszülõkkel. a román cociorba szóból májfa (mályva). két végén T alakú rúd (kézi motolla). rendszerint a násznagy felesége.) násznagy = házassági tanú. létszámuk a lakodalom nagyságától függ). örömapa = a võlegény szüleinek megnevezése a lakodalom alkalmával (õk fiuk mellé menyet kapnak. kísérése. A megfont fonalat leméri. rendszerint rokon férfi (pl. meghatározott nagyságú fonalköteg ruva = kendõ (Bukovina) sifon.

amivel a szekér rakodófelületét szükség szerint megnövelik vornyik = võfély (Bukovina). ilyenkor a fõrendezõ az „öreg võfély” vagy „nagy võfély”.tüsköm = karikázó. fiatalabb férfi. Több võfély is lehet egy lakodalomban. a román vornic szóból võfély (võfény) = a lakodalom szervezõje és gyakorlati munkáinak vezetõje. leánykörtánc (Gombos) tyúkverõ = hajnalozás. a násznép egy részének vidám falukerülése a lakodalom hajnalán. amiben esetleg maskarának öltözöttek is részt vesznek vendégoldal = két hosszú rúd. segédje a „kis võfély” 573 .

......... Elszállott a fecske................... 41................ (Meghalt... Bajsa ........ 17.................................. sz..... Könyv: 121.. Meghalt................... sz.... sz.... Horgos ........ Édesanyám sok szép szava.................. Könyv: 134... Könyv: 84.... sz.... babám...... 28.. magas a partja).............. sz.............. s mosdjál meg...... 14.... Nem füstöl a szegedi gyár kéménye........................ Menyasszony-búcsúztató.. Könyv: 120........ Maradék .......... Erre gyere.... ez..... Völgyes ................................ sz...... sz............ sz............ Könyv: 155.................... Völgyes ......... 18... Könyv: 171................. Könyv: 46. sz................................................. 3..... 574 .......................... Könyv: 29...... Könyv: 131....... 11........... Királyhalom ............... sz......... Könyv: 36...................... sz....................................... Zörög a kocsi............. Könyv: 20................ sz......... Hol vagy......... házasíts meg........... Könyv: 47..... sz. 6................ Könyv: 14................................ Könyv: 162........................................... én szerelmes szõrös kulacsom............................... sz..... sz.................. Sej.. Üssön meg.........A KÖTET HANGZÓI 1. késõn van.. Könyv: 54................. 20.... Könyv: 124................ ha egy mélységes pince fenekére. Könyv: 221......... 40................ Könyv: 111........ 38............. magas a partja. sz........ 2... Hódegyháza ...... Könyv: 82............ Tûz égesse azt az erdõt.......... sz......... Mondtam......... sz.................................................. Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca... a ménkû....... Könyv: 192.. Bajsa ............................................ Bácskertes . Reggel van............ Doroszló .......................... Bácskertes ................. 33...... Bácskertes ................................ Bácskertes ........ 37... Hódegyháza ....... sz...... sz................ meghalt a cigányok vajdája.............. Piros alma csutája.............. 21.................. s z . Széles a Duna.. az olájok facipõbe járnak........ Eddig............. sz.. Hertelendyfalva ..... Könyv: 103................ 31.............. 22.... Völgyes ... ne menj arra............ 9...... Én ültettem a rózsafát........ 23................... Nem ér a võlegény egy fej vöröshagymát..... sz.............. sz....................... sz.. Udvarunkban magasra nõtt a nyárfa..... Hertelendyfalva .............................. sz..... Az igaz Messiás már eljött.................. 8.... Királyhalom .. Dobradó ...... jól mulattál.................. 19................ sz... Hertelendyfalva ... sz..... Nem bánnám.... Széles a Tisza. Völgyes ........... 25................ 29..... 32.... 36............... 24...................... 39.. Összeveszett a pipa a zacskóval. Csantavér ... Széles a Duna...... anyám............... jól mulattál........... Csongorádi bíró háza de magas................. Könyv: 56....... sz.............. s z .. sz............. Bácskertes ........ Könyv: 13......... Felsõhegy .... 7.... Könyv: 114............. 16.. Doroszló ............. Hertelendyfalva .................................. Könyv: 164...... sz........... 34... 30..... ez.......................................................... sz.................................. Könyv: 112. fázik a lábam........... „Olájos”........ 12....... Hertelendyfalva ..... sz...... Édesanyám sok szép szava................. vendég.. 26...................... sz............. (Széles a Duna............ Torontálvásárhely ................. Könyv: 10..................................................... Könyv: 170. 27. sz...... sz............... sz....... Sándoregyháza ... 4................. Bácskertes . Horgos ............. Könyv: 62. Sándoregyháza . Bácskertes .. Hertelendyfalva .............. 35. Magyarszentmihály ................................. Könyv: 110.. (Tarka-barka rokolyának)............... Egyszer két lányok. Doroszló ............. Szépen úszik a vadkácsa a vízen....... Könyv: 55........ Hertelendyfalva ........ Könyv: 8..... Könyv: 42....................... Édesanyám mondta nékem............................ Csantavér ...... 10................. vendég....... Könyv: 61............................................. meghalt). Este van........ Ez a lábam... Könyv: 115................... Az olájok.......... sz..................................................... Könyv: 91....... Könyv: 161..... (Kurta farkú fecske)........... 13..... ez................ Kurta farkú fecske. 5....................... Könyv: 75.... Hertelendyfalva ......... Könyv: 113.... Könyv: 119..................................................................................... Édesanyám mondta nékem.............. Eddig.................. Hertelendyfalva .............. sz................... sz.. Eredj haza..................... 15........... Könyv: 223............... magas a partja.. harmat. magas a partja.............. Hertelendyfalva ....

.... Rózsát ültettem a gyalogútra........ Doroszló ........ Könyv: 146................. Jaj..... ha a szél nem fújja....... Nem zörög a levél.............. Magyarszentmihály ..... sz................. de bánatos utca........................ sz......42... sz.... Könyv: 143.... 48....... utca................ sz.... lehajlik a földre....... 46.................... Könyv: 52............ Gyenge a nád...................... Utca.............. 575 ...... Felsõhegy ......... Magyarszentmihály .. sz. Könyv: 144................... de bánom.................... Doroszló . 47............ 43............ amit cselekedtem............... sz.. Könyv: 145................ Horgos . sz. 45...... Könyv: 44............................................ Könyv: 53.......... 44. Sarkon van az özvegyasszony háza.......... Bácskertes .... A horgosi bíró udvarába.........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 I. . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . 6 A kötet anyagának gyûjtõi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bevezetõ . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . magas a partja (Bácskertes. . . . . . . . . Barna kislány slingelt ágyát (Völgyes) . . . . . . . . Zúg az erdõ. b Széles a Duna. magas a partja (Hertelendyfalva) Hangzó: 20 . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . Széles a Duna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hangszeres) Hangzó: 22 . Széles a Duna. . ha befogja (Törökbecse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .és zenei jelek . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Vargáné/Szomszédasszony káposztát fõz (Mohol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . magas a partja (Maradék) Hangzó: 19 . a Zúg az erdõ. 19. . . . . . . . . . . . . . . . . ha befogja (Zenta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . zúg a mezõ (Csóka) . . . . . . . . Béla bácsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . a Vargáné káposztát fõz (Szilágyi) . . . a Mikor egyszer János bácsi (Zenta) . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . magas a partja (Gombos) . Széles a Duna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . 15. . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . 15 Betû. . . 12. . . . . . . . . . Konkoly Róza mén a kútra. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Hallottátok-e már hírét (Magyarkanizsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ki hallotta ennek hírét (Csóka) . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . SZ. . . . . . . . . . . . . . . Zúg az erdõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOM Elõszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zúg a mezõ (Zenta) . . . . . . . . . . . zúg a mezõ (Gombos) . . . . . . . Széles a Duna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . János bácsi. . . . . . . . . . . A Vargáné. . . . . . . . . . . . . . . . . . kum (Horgos) . . 14. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . Nemes Maris az ágyát (Gombos) . . . . . . . . . . . . a Hallották-e annak hírét (Zenta) . . . . . . . . . . . magas a partja (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . Széles a Duna. 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 40 41 43 44 45 46 48 50 52 53 576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komámasszony káposztát fõz (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . magas a partja (Gombos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Széles a Tisza. . . . . . . . . 18. . . . . . . . magas a partja (Mohol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Széles a Duna. . . . . magas a partja (Bácskertes) Hangzó: 21 . . . . . magas a partja (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . János bácsi befogatta (Magyarmajdány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . . . 4. . . . . . . . . PÁROSÍTÓK: 1–19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Pista bácsi befogatta (Magyarkanizsa) . . . . . . . a Széles a Duna. . 2. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 109 577 . liba. . . . . . . . . . . Sej. . . Bácsfeketehegy. . . . . . . Bácsgyulafalva) . . . Zenta) . . . Zenta. . . . . . Hortobágyon megszólalt a harang (Csóka. . . . . . . . . . . . . 94 32. . . . . . Nem füstöl a zentai gyár kéménye (Törökfalu) . . . . Kishomok. . . . . sz. . Menyasszony-öltöztetõ: 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . a Megfûzték már nékem a gyöngykoszorút (Hódegyháza. . . . . . . . 20. . . Oromhegyes. . . . . . . . . . . c Ajándékbeköszöntõ – võfély (Versec) . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohol) . . . Királyhalom) . Felvirágozás: 20. . . . . . . . . . . Péterréve) . 106 39. . . . . . . . . . . . . . . . 20. Szépen úszik a vadkácsa a vízen (Kanizsamonostor. . . . . . . . . . Jaj. . . . . . . . . . . Kis pej lovam. . . . . . . . 21. . . . . . liba. . . . . . . . . . . Sej. . . . . Csóka) . . . . liba. . . . . . . . . . . . . . . Szabadka. . . . . . . . . . Mohol. . Kispiac. . . . . . . . Szépen úszik a vadkácsa a vízen (Horgos. 70 72 73 74 75 76 77 78 Esküvõ elõtt. . . . SZ. . . . 96 34. jó meggondold a dolgot (Magyarkanizsa. . . . . . Kishomok) . . . 81 23. . . . Elmegyek a hegyek közé lakni (Hertelendyfalva. Székelykeve. . . . . . . . . . 85 26.-tól menyasszonybúcsúzó) . . . . . . kislány. . . . 82 24. . . . . . . Bajsa. . Sej. . . . . . . . . . . . . . . . . . Új a kocsim. . . . . . Zentagunaras. . . . . . . Szépen úszik a vadkácsa a vízen (Csóka) . . . . . . . . . . . . . Szépen úszik a vadkácsa a vízben (Hertelendyfalva. . . . . . . . . . . . . . . . SZ. . . . . . . . . . . . Bácskertes. . kislány. . . A lakodalmi szokások vázlatos áttekintése . . . . . Mohol. . . . . . . . . . Mohol) . . . . . . . 90 30. . . Kispiac. . 105 38. Völgyes. . . . . . . . 95 33. . b Mikor mentem a templomba esküdni (Mohol) . . . 54 1. . . Magyarkanizsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Új a kocsim. . . . . . . . Magyarszentmihály) Hangzó: 38 . . . . . . . . . . . . . . A 2. . . . . . . . . . sárga lábú liba (Horgos. . . . . . . . Barna kislány. . . . . . . . . . . . . . . . Felsõhegy. . . . kislány (Törökkanizsa) . . 83 25. . . . . . . sz. . . LAKODALMASOK: 20–226. Udvarunkba magosra nõtt a nyárfa (Horgos) Hangzó: 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . . . 86 27. kis pej lovam arra van rászokva (Völgyes. . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . liba. . Oromhegyes. . . . . . . . 79 22j. . . . . . . . . Zenta. . . Gombos) . . . . . . . . . Sej. . . . Túl a Tiszán learatták a búzát (Dobradó) . . . Mohol. . . két szemére nem lát (Hertelendyfalva) . . . . Kispiac. . . . . 21. . . . . . 101 36. . . . . . Horgos. . . . . 108 40. . . . . . . . . c Házunk elõtt magasra nõtt a nyárfa (Mohol) . . . . . . . . . . . 99 35. . . . . . . . . 88 28. Hajdújárás. . . . . . . . . . . . vsz. . . . . . . . 20. . . . . . A LAKODALOM EGYES MOZZANATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ DALOK ÉS TÁNCOK: 20–118. . . . . . . . . . 21. . . . Oromhegyes. . . . . . . . a Barna kislány. . . . . .II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bácsgyulafalva. . . . . . . . Ludas) . . . . . . . Bujdosik a kutya. Zenta) . Barna kislány. Nem füstöl a szegedi gyár/kendergyárunk kéménye (Doroszló. . . . . . Mohol. . . . . . Martonos-Ostorka. . . . . jól meggondold a dolgot (Hódegyháza. . . vasaltatni akarom (Bácskertes. . . . . . Sándoregyháza) . . Már tenéked föltették a koszorút (Magyarcsernye) . Völgyes. . nem lesz mindig liba/hiba (Horgos. . . . . . . de szépen úszik a vadkácsa a vízen (Titel) . Doroszló) Hangzó: 41 . . . Völgyes. 89 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludas. . sz. . . . 92 31. . . . . . . . . . . . . ha bemegy a templomba (Völgyes) . . . . . esküvõre menet: 22–44. . . . . . Bácsgyulafalva. . . . . . 103 37. . . . . . . . . . . . . . haj. Hertelendyfalva. . . . b Vendégbeköszöntõ – võfély (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gombos. . . . . . . . . . . . . . Pacsér. . jól meggondold magadat (Völgyes. . 21. . Zenta. . . Jól meggondold. . . . . . vasaltatni akarom (Völgyes. . . . . .

. meghalt a cigányok vajdája. Kipattog a kukorica fehérre (Bácskertes) . . . . . b Este van. . este van (Bácskertes) . . . . . . . . . . . . 132 55. . . . . . . . . . . . . . házasíts meg (Dobradó) Hangzó: 39 . . . . . 116 44. hangszeres) Hangzó: 16 . . . . . . holnap asszony (Csantavér) . . . a Aki minket nem nevet ki (Doroszló) . . . . . . . . de sokan néznek minket (Felsõhegy. . . . . . . . . . . Silladri dúdolva (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 43. Magyarszentmihály. . . Mondtam. . . . . . . . . . . . . Nem ér a võlegény egy fej vöröshagymát. . . . . . . 116 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamásfalva-Hetény) . . 1 3 5 55. . . . . . . . . . . . Ada) Hangzó: 47 . . . . . . . . . . . . . . . késõn van (Bácskertes) Hangzó: 33 . . . . . a Kukorica szárasodik (Bácskertes) . . . . . . . . . . . . . . . . 130 54. . . Hertelendyfalva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarkon van az özvegyasszony háza (Doroszló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rábé) Hangzó: 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Este van. . . . . . . . . . 116 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . Horgos. Elmehetek én már (Kevi) . . A horgosi bíró udvarába (Horgos. . . . . . 120 47. . 114 Kurjantások 44. . . . . . . . . . . arany kos (Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Ki a falnak támaszkodik (Csantavér) . . . . . . 116 44. . . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Piros rózsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . sötét van (Hertelendyfalva. . . . . 117 Paptánc (esküvõ után a templom elõtt három tánc): 45–50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Ki kapura támaszkodik (Bácskertes) . . . . a Jaj. . 116 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Aranybárány. . . . . . . . . . . . . . . a Aki fának támaszkodik (Doroszló) . . . . . . . . Gombos. . . . . . . . . . . . . . meghalt a cigányok vajdája. a Võlegényünk szeme kerek (Doroszló) .41. . . . . . . . . 136 Kurjantások 55. . . . . . . Mohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Aki minket kinevet (Doroszló) . . . . . . . . . . . . 118 Második tánc: „csoszogtatós” tánc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 44. . . . . . . . . . . 117 44. . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Ma menyasszony. . Zenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 44. . võlegénycsúfoló (Csantavér) Hangzó: 14 . . . . . Ha még egyszer legény lennék (Hertelendyfalva) . . . . . . . . 110 42. 123 Harmadik tánc: „magyaros”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 44. . . . . . . . . . . Kevi. . . . . . . . . silladri 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este van. . 122 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 55. . . . . . . . . . . . . . . sz. Nem ám az az apa. . . . . . . . . . . . . . . . anyám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gombos) Hangzó: 44 . . . . . . . Székelykeve) . . . vajdája (Hertelendyfalva. sz. . . . . c Nagy tepsibe sül a málé (Magyarszentmihály) . . . . a Ez az utca petrezselymes (Völgyes) . . . . . 112 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha a szél nem fújja (Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . borulóba (Magyarkanizsa környéke) . . . . . . . . . . . . . . . 116 44. . . . . . . Meghalt. . . . . . . . . . . . Meghalt. . . . . . . . . csárdás 49. . . . . . . . . . . . . . . . Elsõ tánc: a „hazai” tánca 45. . . . . . . . a Ez az utca végig nyárfás (Magyarkanizsa környéke) . . . . . . . . . . . . . 116 44. 124 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 44. . Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kinek szép lova van (Völgyes. . . 125 Esküvõrõl jövet: 51–55. . . . . . Maradék. . . . . . Ha még egyszer leány lennék (Hertelendyfalva) . . . vajdája (Hertelendyfalva) Hangzó: 15 . . . . . 137 578 . . . . . . Nem zörög a levél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 53. . . . Édesanyám rózsafája (Hertelendyfalva) . . . . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 52. . .

. . 137 55. anyám. . . . . . nem lesz mindig ibolya (Horgos. . . . . . . . . . . . . . . c Ez az utca végig árkos (Magyarkanizsa környéke) . . . Lepedõcske. . . . . . 150 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Üres láda az ajtóba (Hertelendyfalva) . . . . . 166 68. . . . . . . . . 158 Menyasszonykísérés: 64–68. . . . . a Menyasszonykikérõ võfélyvers (Oromhegyes) . . . Dobradó) . . . . . . . 139 Menyasszonybúcsúzás: 57–61. . 155 63. . . . . . . . . Gombos) . . . . . . . . Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 55. 1 4 2 60. Zörög a kocsi (Bácskertes) . . . . . .55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Álljunk csak meg itt a sarkon (Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . Zörög a kocsi (Bajsa) Hangzó: 5 . . . . . . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . c Vöröshagyma haja nélkül (Felsõhegy. . édes. . . 153 62. a Két kisgalamb összecsapta a szárnyát (Völgyes) . . 166 579 . . . . . . 152 62. kedves anyám (Bácskertes) . . . . . . . . . . . 1 3 7 55. . . . . . . . . . . . . . . . a Kémény fölött száll a fecske (Maradék) . . . . . . . . . . Satrinca. . . . . . . . . 146 61. . . . . . . Csóka) . 141 59. . . . . d Huncut a gazda (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . . c Aki minket nem néz jónak (Völgyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Piros alma haja nélkül (Völgyes) . . . . . . . 159 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Édesanyám akkor kezdett siratni (Bácskertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne sírj/félj. . . . . . . . . . . Mohol. . . . . . . . . . . . 137 55. . . . . . . . . édesanyám (Hertelendyfalva) . . . . Fehér galamb szállt a házra (Satrinca. . . . . . . . . . . . Martonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kislány. . . . a Két kis galamb összeveri a szárnyát (Magyarszentmihály) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . . . . . . . . . . . Csantavér) . . . . . a Menyasszony-búcsúztató. . . . võfélyvers (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Érkezés a menyasszonyos házhoz Menyasszonykikérés: 56. . . . . . . 165 Kurjantások 68. . . . . . . . . . . . . . . 64. . dallam nélküli rigmus) . . . . . . . . . . a Zörög a kocsi (Ómoravica. . Megbocsásson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Itt álljunk meg utcasarkon (Doroszló) . . . . 140 58. . . . . . a Érik a szõlõ (Torontáltorda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Aki kinéz az ablakon (Doroszló) . . . 161 66. a Sárga madár szállt a házra (Bácskertes. . . . . . . Zenta. . . sz. Édesanyám rózsafája (Gombos) . 137 55. . . . . 156 63. . . . . Anyám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csantavér) . . . . . . sz. . . . . . . . . . . Eredj haza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . párnocska (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . Menyasszony-búcsúztató võféllyel és zenekarral (Magyarszentmihály) Hangzó: 13 . . . dallam nélküli rigmus) . 145 61. . . . . édesanyám (Hertelendyfalva) . . . . . 57. . . . . . . . . . . . . . . 138 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Megbocsásson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s mosdjál meg (Hertelendyfalva) Hangzó: 23 . . . . . . . . . . Völgyes. . . . . 164 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . b Kocsira ládám (Doroszló) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 60. . . . . . . . a Fejünk fölött száll a fecske (Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . Szilágyi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csantavér) . . c Elszaladt a tarka nyúl (Felsõhegy. . . . c Zörög a kocsi (Ürög. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohol) . . . . . . . . . 149 Menyasszonyi induló: 62–63. . 166 68. . 154 62. . . . . . . 137 55. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit hoztunk (Hódegyháza. . . . 171 71. . . . . . . . . . . . . . nézze. . . . jó estét (Horgos. adjon isten. . . . . . . a Menyasszonyunk aranyalma (Völgyes) . . 176 74. . 1 9 1 77. . . . a Menyasszonyunk lába köze (Magyarkanizsa) . . . . . . . . . 166 68. . 167 A menyasszony érkezése a võlegényes házhoz. . . . . . . . Csóka. . . . . . a A võlegény olyan buta (Tóthfalu) . adjon Isten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f Paprikásbeköszöntõ – võfélyvers (Adorján) . . Könnyû venni feleséget (Horgos) . . . . . . . . . . . 172 72. . . Édesanyám. . . . . a Kisutcába mentünk lányért (Csantavér) . . . . . . . Örömanya. . . . Torontáloroszi. nyújtsd ki karod – kurjantás (Törökkanizsa) . Édesanyám. 168 70. . a Juhászéknál voltunk lányé (Völgyes) . . . . . . Felsõroglatica. . . . . . . . . . . . . 166 68. . . nézd meg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 74. . . . . . . 174 72. . . . . . . . 166 68. . . . . . . . Édesanyám. . . jó estét (Pacsér. . . . jó estét (Felsõhegy) . . . . . . . . a Sárga ajtó. . 167 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Menyasszony és násznép beköszöntése – võfély (Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rézkilincs (Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . 166 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Már mikor én tizennyolc éves voltam (Ludas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legényválogató dal 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ételköszöntõk 74. felszolgálók bemutatása – võfélyvers (Oromhegyes) . . . . . . . Nemesmilitics) . . . . . . . . Bajsa) . Szegény legény voltam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 76. . . . . 184 74. Ludas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . . .68. . . . . . . . . . . . . . . . a A nõsülõ legény bemutatkozója – võfélyvers (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Egy szem búza. . . . . . . . . 179 74. . . . . Édesanyám. . . . . . . c Tréfás étvágygerjesztõ – võfélyvers (Versec) . . . . . Királyhalom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . . . te vén boszorkány. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 74. . . . . . . . b Tréfás étvágygerjesztõ – võfélyvers (Oromhegyes) . . . 185 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyere ki. . . . . . . . . . 195 79. . . . . . . . . 175 73. . . a Szegény legény voltam. . . gyújts világot – kurjantás (Horgos) . . . . . . . . . 166 68. . . . . . . . . . . . . . . Örömanya. . . . . . . 69. . . . . . . . a A menyasszonyt beköszönti a võfély (Magyarszentmihály) . . . . . . . 178 Vacsora 74. . Hertelendyfalva) . . a Három tepsi túrós lepény (Csantavér) . . . . . Törökkanizsa. . . . . a Három tepsi túrós lepény (Doroszló) . . . . . . . g Sülthúsbeköszöntõ – võfélyvers (Adorján) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sokat gondolkodtam (Székelykeve) . . . . . . . . . 166 68. . . . . . . . . . . . . Jöjjön ki az örömanya. . . . . . . . . . . . . . . . h Süteménybeköszöntõ – võfélyvers (Adorján) . . . . . . . . . . . . . . . Édesanyám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sokat gondolkodtam (Hertelendyfalva) . . . . . a Üvegajtó. . . . . . . . . . . . . . . . . . az új pár befogadása: 69–74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fáj a szívem egy fekete csikóra (Hódegyháza. . . . . . . . . . . 170 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adjon Isten. . . . . . . . . . . . . . a A bõgõsünk olyan legény (Horgos) . . 192 78. . 171 70. . . . . . . . . . . . 197 Ádámról. . 193 79. . . . . . . . . 171 70. . . . . . . mit hoztunk (Magyarmajdány. . . . . . . . . . . 177 74. . . . . . . . jó estét (Dobradó. . egy szem árpa (Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gyújts világot – kurjantás (Magyarszentmihály) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e Levesbeköszöntõ – võfélyvers (Adorján) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Éváról 580 . . . . . . . . . . . . . . . . . Magyarszentmihály) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egyszer két lányok (Torontálvásárhely) Hangzó: 17 . . . . . . . 187 Dalok a házasságról 76. . 186 A lakodalom alkalmi dalai vacsora közben: 75–82. . . . . . . Kevi. d A segítõk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 68. 167 68. . . . . . . . . . . . . rézkilincs (Doroszló) . Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . adjon isten. . . . . . 167 68. . .

. . . Mondd meg nékem. az ivott. . . Szerémségi menyasszonytánc 95. . madár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Völgyes) . . . 226 Borbeköszöntõ 93. . . . . . a Mikor Noé a szõlõt ültette (Mohol. . . . . . . . . . . . új a lyuk (Csantavér. . . . . . sz. . Bé. . . . . . . . . . . . . Hol vagy. . . 233 95. Igyál egy kis pálinkát (Bácskertes) . . . Hol vagy. . . . . . . . madár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 93. . . Jani bácsi (Oromhegyes) . . . . . . . drága kulacsom (Bajsa) Hangzó: 31 . . . . . . a Lakodalom. . . . . . .80. . . . . . . . . a Fogadjunk egy liter borba (Felsõhegy. ivónóták. boros kulacsom (Tóthfalu. . . . . 224 92. . . . bé (Hertelendyfalva) . . . . . én szerelmes. . . . 222 90. . . . . . . . . . . Összeveszett a pipa a zacskóval (Hódegyháza. . . . . . . . . . 94. . . . . Három aranyos eper – kurjantás (Satrinca) . . . . . . . 220 88. . . 230 93. . . . . . . . Ennek a gazdának szép két lova van (Mohol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bé. . . . . . . . . . . . . . . . Völgyes. . . Gombos. 230 Menyasszonyfektetés Kikérés táncra: 94. 216 85. . . . . . . . Káty. . . . . . . . . . . . . . Magyarszentmihály. . . . . c Szent János a jó bort szereti (Kispiac) . . . . . . . . . jó barátom. . . . . . . . . . Kanizsamonostor) Hangzó: 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jobb az árpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ej. . . . . . . . . . . . . . . . 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 93. . 201 A kánai menyegzõ éneke 82. . mi nem ittunk (Bácsfeketehegy) . . . 218 86. . . Bácsfeketehegy. . . . . . . . . . . . . . . 213 83. . . . . . . . . . . sz. . . . . 223 91. . . Rábé. . . . Völgyes) . . . . 234 581 . . . sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Egy nagy lakodalmat hirdettek (Magyarkanizsa. . . . . . . . . . . . . . . . Völgyes) Hangzó: 29 . . . . . . . . . . 215 84. . . Orom) . . . . . . . . . . . . 221 89. . . . . . . . . . . . . lakodalom (Felsõhegy. . . 219 87. . . . . szép esküvõ (Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . õ megszomjazott (Magyarszentmihály) . . . . . . micsoda az egy (Törökkanizsa) . . . . . . . . . . . . . . Szabadka. 2 1 2 Mulatónóták. . . . . . . . . . 211 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Kánánföldi híres városban (Oromhegyes) . . . . . Szabadka. . . . . . . . mint a zab a lónak (Satrinca) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ácsi-bácsi. . . . . Törökbecse. . . . . . Ürög) . . . . . . . Királyhalom) . . . . . Mohol. . . . . . . . . . d Elindult Szent Péter Rómába (Egyházaskér) . . . 209 82. Hallottátok az újságot az életbe (Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kispiac. bé. . . . . . a Új a hordó. . . . . . . . Õ már ivott. . . . . . . . . Zenta. a A menyasszonytánc bejelentése – võfélyvers (Versec) . én szerelmes. . Borbeköszöntõ – võfélyvers (Versec) . bé. . . . . . . . . . . a Ijujuju. 199 A katekizmusi ének 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 93. cinegemadár (Bácskertes) . . . 205 82. . . . . a Fogadjunk egy liter borba (Csantavér. . . . . . Völgyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az igaz Messiás eljött már (Bácskertes. . . . . Tornyos. . . . . . . . . . . . . bé. . . . 232 Menyasszonyfektetés Menyasszonytánc: 95–100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Völgyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikor Noé a szõlõt ültette (Mohol. . . . . . . . . . . . . . 210 82. . . . . . . Ez ivott. . . . . . . 228 Kurjantások 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hertelendyfalva) . . . . . Völgyes) . . . . . . . . . 228 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dussok: 83–93. . Feri bácsi iszik most (Versec) . . . . . . . . . . 231 94.

. . . . . . . amit adtam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maradék) . . . . . Hosszú farkú fecske (Magyarszentmihály. . szárnya. . . . . b Reggel van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . harmat. 238 97. . . Három aranyos cseresznye – kurjantás (Satrinca) . . . Azt a gyûrût. . . . Torontáltorda) . . . . . . 273 Vendégküldõ: 114–118. . . 113. . . . . . . . . . . . . sz. . . Kis pej lovam nem eszi a zabot (Királyhalom. . . . . . . . . Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . Kati. . b Táncolj. Nyékince) . . 101. . . . aranyért. . . . . . . . . . . . . 253 Újasszonytánc: 106. . . szárnya a fecskének (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohol. . . . . . . . . . . sz. . 266 111. . ezüstért (Nyékince) . . . . 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . Csóka. . . . . . Újasszony-beköszöntõ – võfélyvers (Magyarszentmihály) . . . . . . . . . . . 2 6 0 109. . . 263 111. . . . . . . . . . . . . . . . . Kati. . . . . . . . . . . . 237 (Menyasszony) menyecske. . . Árpájuk van. . . . . . . Maradék) . . . . . . . . a Reggel van. a Kurta farkú fecske (Bácskertes) . . . . . . . . Csantavér. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Reggel van. 258 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fázik a lábam (Bácskertes) Hangzó: 18 . . . . . . . . . . . fecske (Hajdújárás) . . . . . . . . Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . fázik a lábam (Bácskertes) . . . . 243 100. . . 105. . . . . harmat. . . . . . . fázik a lábam (Bácskertes) . . . . . . . . . . . . . . 271 113. Addig élem világomat (Sándoregyháza) Hangzó: 2 . . 234 95. . . . 241 99. Jól gondold meg. . Elszállott a fecske (Királyhalom) Hangzó: 8 . . . .vagy újasszonytáncok 96. . a Jobb az árpa. . . . . . . 272 113. . sz. . . . . . . . . . . . . Reggel van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Újasszony-bemutató – võfélyvers (Versec) . . . . . . . . . . . . . 246 103. . . . . . . 255 107. . . 582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Kontyolási dalok és táncok: 101–104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . . sz. . . . . . . 249 Újasszony-bemutató: 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogaras. mint a zab a lónak (Dobradó) . . . . . Szabadka) . add vissza (Versec. . . . . . . Székelykeve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne búsuljon senki menyecskéje (Hertelendyfalva) . . . . . . Doroszló. . . . . . . 264 111. . 235 95. . . . Ürög. . . . . . . . . . 107. . . . Szárnya. . . . 240 98. . Örzse (Doroszló) . . . harmat. ezüstért (Ürög. . . Hosszú farkú fecske (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 105. . . . . . . Addig élem világomat (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . .95. . . . . . . . . . Zenta. . . . . 248 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Fecskemadár. . . . . . . . 257 108. . . . . harmat. Szenttamás. . Bácsfeketehegy. . . . . Fecskemadár. . . . . Szilágyi. fázik a lábam (Bácskertes) . . . . . . . . . . . Szárnya. . . . . . 269 113. . . Zenta) . . . . . . . . . . . 254 Újasszony-beköszöntõ és újasszonytánc: 107–112. . . . . . . . . . . . Kurta farkú fecske (Bácskertes) Hangzó: 9 . . . . . . . . . . . . . . . 267 112. . . . . 268 Hajnali mosdatás: 113. . 245 102. . . . . c Táncolj. . . . . . . . . . . fecske (Felsõhegy. Királyhalom. . . . . . . . . Addig élem világomat (Hertelendyfalva. . . . . zenekar) Hangzó: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tûzrõlpattant kis menyecske vagyok én (Hertelendyfalva) . . . . . . szárnya. . . . . . . . . . b Villás farkú fecske (Doroszló) . . . . . . mégis zabot vetnek (Völgyes. . . . . aranyért. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 107. Kurta farkú fecske (Bácskertes. . . . . . . sz. . . szárnya a fecskének (Mohol) . . . . . . . . . 261 110. . . . . . a Kurta farkú fecske (Dobradó. . . . . . . . .

. . . . . . . . Kevi. . . . . . . . . . . . . . . . . Hódegyháza. . . Törökbecse. . . . . . . . . . . . . . . . Én ültettem a rózsafát (Hertelendyfalva) Hangzó: 1 . . . . Mohol. . . . . . . . . . Torontáloroszi) . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. . . . . . . . . Klapka-induló (Versec. . . . . . . . . . . . Édesanyám mondta nékem (Péterréve. . . Ludas. . gyere vélem a bálba (Satrinca. . . . 123. . . mars 118. . . . . . . . . . Bajmok) Hangzó: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. . . Gombos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bácsgyulafalva. . . . Zenta. . . . . . . . . . Versec) . . Hódegyháza) . . Édesanyám sok szép szava (Hertelendyfalva) . . . . Kisangyalom. . . . . Ez a kislány megunta a lányságát (Oromhegyes) . . . . . . . . . . Csongorádi bíró háza de magos (Völgyes. . Mohol) . . . . . Horgos. . . . 302 131. . . . . Haza. . a Lefelé folyik a Tisza (Bácsgyulafalva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 127. . . . b Erre gyere. . . . Maradék) . . . . . . . . . Ezt a legényt még akkor megszerettem (Oromhegyes. . . . . . . . . Bácsgyulafalva) . . . . . . . . . Topolya. . . . . . . . . . . . Felsõhegy. 286 Édesanyám mondta nekem (Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . . . . 319 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szabadka. . a Házunk elõtt magasra nõtt a nyárfa (Csóka. . . . . . . . . . . . . . . 285 Édesanyám sok szép szava (Királyhalom. . . . . Gombos) . . . Mikor vittek a templomba esküdni (Csóka. . . . . . . . . Eddig. . 327 140. . Gombos. . . 306 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne menj arra (Bácskertes) . . . Zenta. . . . . . . . . . . . Erre gyere. Szenestuskó mind fekete (Ürög) . 3 0 8 132. Hajdújárás. . . . . . . . . . . . . . . . 323 138. . . Zenta) Hangzó: 32 . . . . . . . . . 122. . Bácsfeketehegy. . . . . . . Csóka. . . . . . . . . . . . . . . jól mulattál (Hertelendyfalva) Hangzó: 11 . . . . . . . 299 130. . . . . Doroszló. 305 131. . . . . . . . . . . . . . . Bajmok) . Horgos. . . . . . . . . . 276 115. . . . . Doroszló. . . . vendég. . . . . 314 134. . . 312 133. 288 Édesanyám sok szép szava (Mohol) . . . . . . . . . Bajsa. . . . . . . . . . . . . . . Barna kislány diószínû asztala (Oromhegyes. . . . . . . . . Bajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 0 125. . . . . 329 583 . . . . . . . . . . . Horgos. . . . 124. . . Sej. . Szaján) Hangzó: 34 . . . . . . . . . . . . . . . c Lefelé folyik a Tisza (Mohol. . . . . . . . . . hazafelé megyünk most (Magyarszentmihály. . 292 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Ez a kislány fehér ruhát varratott (Hódegyháza) . . . . Dobradó) . . . . . . . . . . . . . . . . Tóthfalu. . . . . . . . . . . Mikor mentem a templomba esküdni (Szaján. Ürög) . . 289 Édesanyám sok szép szava (Hódegyháza. . Hajdújárás. . Édesanyám rózsafája (Bácsfeketehegy) . . Csóka. . EGYÉB LAKODALMI DALOK: 119–146. . Mohol. . . . . . . . Bácskertes. . . . . . . . . . . . . Szenttamás. . . . . . . Temerin) Hangzó: 37 . . Szilágyi) . . . . . . . . . . . . . . Megesküdtem isten elõtt (Királyhalom. Tizenhárom fodor van a szoknyámon (Zenta) . . . Mohol. . . . Szabadka. . . . . . . Édesanyám rózsafája (Völgyes. . Zenta. . . . . 274 115. . . . . . . 311 133. . . . . 321 137. . 295 128. . . . . . . . . . 277 116. . . . . . . . Bajsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bajsa. . . . . . . . . . . 278 117. . . . . . . . . . . . . . Völgyes. . Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rábé. . . . . 120. . . Horgos. . . . . . . . . ne menj arra (Királyhalom. . 279 Vendégkikísérõ. 283 Édesanyám mondta nékem (Sándoregyháza) Hangzó: 3 . . . . . . . Eddig. . . . . Tamásfalva-Hetény) . . . . . Mohol. . . . . . Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . Bácsgyulafalva. . . . . Fejértelep. Andrásfalvi magas torony (Hertelendyfalva. . . . . . . . . . Magyarszentmihály. . . . . . . . . . vendég. . . . . . . . . . . . . . Magyarkanizsa. . . . . . . . . . . jól mulattál (Hertelendyfalva) Hangzó: 12 . . . . . 297 129. . . . . SZ. . . . . . . . . .114. . . . . 326 139. . Szaján) . . . . . . 309 132. Szegfûre szokott a harmat leszállni (Magyarszentmihály. . . . . . . . . . . . . . . . . Csóka. . . 315 135. . . . . . . . a Elesett a tyúk a jégen (Hertelendyfalva) . . 281 2. . . . Oromhegyes. . . . . . . . . . . 307 131. . . .

. . . . . 342 148. . csak a füle látszik (Törökfalu) . . . . . . . 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Az olájok. . . 368 160. . . . . . . . . . . 356 155. . . . . . . . . . . . . . . . . jaj. . . . a Harminc esztendeig szolgáltam egy gazdát (Magyarszentmihály) . . . . . . . . . . . . . . sz. . . amit cselekedtem (Bácskertes) Hangzó: 45 . Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az olájok. . . . . . . . . . . . 147. . . . . . . 365 159j. . . . . tizennégy (Gombos) . . 362 158. . mely csodálatos a lónak élete (Zentagunaras) . az olájok facipõbe járnak (Felsõhegy) Hangzó: 24 . . . 375 161. . . . . . Gombos. . . . . b Heiducken Dantz (Drezdai tabulatúrás könyv 1592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . csak a füle látszik (Felsõhegy) . . . . . . . . 364 Kisszék. . . 156. . az olájok facipõbe járnak (Tóthfalu. b Túr a disznó a tarlón. 378 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jól megnyíl a celler (Bácskertes) . . . .141. . . . . hogyha egy mélységes pincének a fenekére leeshetnék (Horgos) . . . 334 Gyenge a nád. . mily csodálatos a lónak élete (Tóthfalu) . gyöngyöm. . . . . . . SZÓRAKOZTATÓ TÁNCOS TÁRSASJÁTÉKOK: 147–169. . . . . Ó. . . . . . . . . . . . . . . . 361 157. . . . 146. . . . . . . . . . . . . . . . mit gondolsz? Tíz forint az ára (Mohol) . de gyászos élete (Törökbecse) . . . . . . . . . . . . . . . . . .vagy sámlis tánc: 159. . . . . bodzfagyökér (Zenta) . . . . . . . . . . . mi csodálatos a lónak élete (Oromhegyes) . . . . . . . 331 Jaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 159j. gyöngyömnek egy pántja (Törökkanizsa) . . . . . . . . . . lányom. . . mi csodálatos a lónak élete (Zenta) . . . . . öreg lónak. . . sz. . . . . gyöngyvirágom. . . . . 143. . Tizenkettõ. . . . . . . . . Megöltem egy szúnyogot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . . . . . . . . mi csodálatos a lónak élete (Tóthfalu. . . . 349 151. . . . . 354 154. . Lányom. . mutatványos táncok: 156–158. . . . . . . . . . . Ó. . . . . . . . . . . . páros tánc. . . . . . utca. . . . . . Nem bánnám. . . . . . . . . . 330 Tizenkettõ. tizenhárom. 350 151. . . . . . . . . . . SZ. . . . . 348 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nem bánnám. . . . . . . Ha lemegyek az uraság pincéjébe (Zenta) . . b Dínom-dánom. . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 „Olájos” (mutatványos tánc. . . . . . . . . . . . . . b Ó. . . . 372 161. . . . . . . . . . 142. . Amidõn a krumpli a levelét hullajtja (Zenta) . . . 332 Utca. az olájok facipõbe járnak (Zenta) . . . Lányom. . . Gyöngyöm. . . . gyöngyömnek száz forint az ára (Hódegyháza) . . . a Búzába a vaddisznó. . . . 369 160. . . . . . . Völgyes) . a Ó. . . . milyen borzasztó egy lónak élete (Kispiac) . . . Jaj. . . . . . . . . . . Lósirató: 147–151. . . . . . . . . . . . 344 149. . . Bajsa) Hangzó: 46 . . . menettánc): 160–169. . a Én azt megteszem (Kunszentmiklós) . a Az olájok. . . . . de bánom. . . . . . . . . vánkostánc. . Ó. . . . . . Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tizenhárom. . . . . . . . . . . 152. . . . . . . . . . . . nagyobb volt egy lónál (Egyházaskér) . . . . . . . . . . . . . . 160. . . 374 161. . . . . . . . d Ki a fene látott az olájnak olyan virtusságát (Egyházaskér) . . . 370 160. . 347 150. . . de bánatos utca (Doroszló. . . . . . . . . . LAKODALMAS JÁTÉKOK. 358 Párválasztó táncos társasjátékok. . . c Udvaromba jól megnyíl. . . 336 Rózsát ültettem a gyalogútra (Magyarszentmihály) Hangzó: 43 . . . . . . . . . 159. . . . . . . . lányom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. . 346 150. Tót lányt elveszek (Bácskertes) . . . . . . . . . . . lehajlik a földre (Magyarszentmihály) Hangzó: 42 . . . . . . 352 153. . . . . 145. . . . . . . . . . . . . . . 351 Tréfás halotti búcsúztató: 152–155. ha egy mélységes pince fenekére leeshetnék (Völgyes) Hangzó: 30 . . 371 161. . . . . . . . . . . . . . . 376 161. tizennégy (Királyhalom) . . . . . . .

427 185. 403 175. . . . . . . 400 175. . Búzába megy a disznó. . . . . . . . . . . . . 406 176. . . . . . az olájok facipõbe járnak (Törökbecse. a Feleségem olyan tiszta (Törökkanizsa. . . . . . . míg én élek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 176. . . . a Az olájok. . Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . az olájok. dínom-dánom. . . . . . . . . . . . . . . . . Tûz égesse azt az erdõt. . . . . . a Mély a Tiszának a széle (Bácskertes) . . . . . . . . . . . . . . c Gazdag volt az édesapám (Magyarszentmihály) . . . . . dél kezd lenni (Topolya) . . . b Dunyha. Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca (Hertelendyfalva) . . . . . . az oláj cigányok (Dobradó) . Mohol) . . csak a füle látszik (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . az oláj cigányok (Satrinca) . . . . . . . . . . . . . . . Elvesztettem zsebkendõmet. . . . . a Feleségem olyan tiszta (Törökfalu) . . . . . . hegedûn) Hangzó: 25 . . . . . . . . 384 166. . Édes-kedves feleségem. . Csóka) . . . . Martonos-Ostorka. . . . De széles a Tisza vize (Bajsa. . . . . . 422 182. az olájok facipõbe járnak (Csantavér) . . . . . . . . 424 184. . . . . . . . . . . . . . dunyha. 394 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sej. . 428 185. . . . . . . . Csóka) . . . . . 414 179. . az olájok facipõbe járnak (Völgyes) . Bajmok) . Magas fán terem a meggymag (Gombos) . . . . . . . de jó asszony vagy (Mohol. . . . . . . . . bánom (Doroszló) . . . . . . . 399 175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . csárdások. . . . . . 430 585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ugrósok. . . . . . . . . . . . 381 165. . . . . . . . . . . Olájos (Csóka. . Eléltem a világi jót (Királyhalom. . . . . . . . . . . . . . Az olájok. Törökkanizsa. . . . . . KARIKÁZÓK 170–226. . . . . . . . . . . . . . . . . . . bár ne mentem volna (Hertelendyfalva) . . . . . . . . 396 173. . . . 390 Vánkostánc 168. . . . . . . . . megver anyám érte (Székelykeve) . Feketetó) . . . . 380 164. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuss ki. . . . . . . . . . . . . . . Ludas. 392 169. dudanóták: 170–213. . . Zenta) . Tarka-barka rokolyának kiszakadt a ránca (Sándoregyháza) Hangzó: 27 . . . . . . . míg élek is. . . Tarka-barka rokolyának (Hertelendyfalva. . . . . . . . . . . . . . 379 163. . . . . . . . . . . . sz. . . . . . . 405 176. c Reggel van már. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 183. . . a Esthajnali csillag ragyog (Gombos) . . . . . . . . . . . . . . . Magyarkanizsa) . b Feleségem olyan tiszta (Törökfalu. . . . . 387 166. . bánom (Bajsa) . . . . . . 382 165. . . . . . Sej. . . . Azért adtam százhúsz pengõt (Mohol. . Elment a tyúk vándorolni (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . b Árok szélén ül a Borcsa (Csóka. . A hajnali csillag ragyog (Törökfalu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olájos (Mohol. Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . melyben rokka terem (Csantavér) Hangzó: 26 . 413 178. . . . . . . . . . . . a Feleségem olyan tiszta (Zenta) . . . . . . . . a Elindultam házasodni. . . . Péterréve. . . . . . . disznó a búzából. . . . . . . . . . . . . c Az olájok. . . . . . . . SZ. . Doroszló. . . . . . a Az olájok. 391 169. . . . . . . . . Hertelendyfalva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 167. . . dínom-dánom. csak a füle látszik (Bácskertes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horgos. . . . . . Szabadka. . . . . . 417 182. . . . . . . . . . . . Magyarszentmihály) . . . . . . . dunyha. 398 174. . . . Szomszéd legény kért meg engem (Völgyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 165. 416 181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Elõször is igyunk rája (Zenta) . . b Az olájok. . . . . . . . . 425 184. . . az olájok. . . . . Olájos (Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . . . tamburások) . . . . . . . . . . . . . . . . 409 176. . . . . . . . . . . . 402 175. . . . EGYÉB TRÉFÁS DALOK ÉS TÁNCOK. . . . az olájok facipõbe járnak (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . Szaján. . . . . . 170. . . . . . . Csóka) . 415 180. . . .162. . . . . . . . . . . . 411 177. . . . . . . . . . . . . . . furulyán) . . . . . . . . . . 410 177. . . . . . . . . . . . . . . . Bogaras. . . . 419 182. . . . . . . . . zenekar) Hangzó: 28 . . . 393 4. . . Csóka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Van énnékem feleségem (Csóka. . . Tarka paszuly az ágy alatt (Királyhalom. . . . . . . . . . Gombos. . . . . . . . . . . . . . . Horgos. . . . . 395 172. . . . . . . . . csipkés dunyha (Bácskertes) . . Zöld asztalon ég a gyertya (Torontáltorda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 166. . . 388 166. Az olájok. .

. . Húzd rá. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fejértelep. . . . . . . . . . . . . . . 445 193. . . . 450 195. . . . Kicsi még a mi lányunk (Rábé. . . . . . . . Közel vetem a kenderem a tanyához (Törökkanizsa. Csóka. 4 4 9 195. . A szajáni/szegedi halastó. . . . . a Gyalog mentem. . . . b Lánykérõbe indultam (Csóka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Fehér faszujkavirág (Bukovina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Tiszán innen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hallod. Doroszló) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az én gatyám tölgyfakéreg – kurjantás (Bácskertes) . . . a Pada kiša az árpatarlóra (Ürög. . . . . . . . . . . gömbölyû (Mohol. . . . . . . Csóka. . . . . . . 471 208. . . . . . . . . . . . . . . meghalok (Piros. . . . . . . . . . . . . . . . Ez a lábam. . . . . Torontáltorda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 188. . . . Dunán túl (Hertelendyfalva) . . . 461 201. . . . ha leszakajtanálak (Karácsonyfalva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Kerek udvar. a Kék ibolya búnak hajtja a fejét (Csóka. . . . . . . . . Pacsér. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Csütörtökön virradóra (Bácskertes) . . . . . Csóka) . . . . Három húszast kerestem (Királyhalom) . . . . . . . Mohol. . . . . . . . . 457 200. . . . . halastó (Topolya. . . . . Ugat a kutyám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meg ne mondja az uramnak (Mohol) . . . . . . . . 483 212. . . . . 460 200. . . . . . . . . . . . . . . 468 206. . . . . . . . . de majd lesz (Kanak) . . . . . . . . . . . . Bajsa. . . . . . . . 447 193. Csütörtökre. . . 480 212. . . 475 209. rózsám. . . a Rajna (Mohol. . . . . . Horgos. . A szegedi halastó. . Oromhegyes. . . . . . . . . mit dünnyög a szúnyog (Bácsfeketehegy. . . . . . . . . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . Törökkanizsa. . . . . . Bácskertes) . . . . . . adósa (Gombos) . . . . . Bajsa. . halastó (Csóka) . . Hertelendyfalva) . . . . . Székelykeve) . . . . . a vásárra (Magyarkanizsa) . . . . . . . . Tiszán innen. . . Szaján. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . délig. . 451 196. . . . . . . . . . . . . . Hová megy kend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kicsiny ház (Sándoregyháza. . . . . 435 189. . . . . . . . . tüdõ. . prímás. . 463 203. . . . . . . . . . . . a Õsszel érik meg a szilva (Péterréve) . . 4 3 9 191. . . . . . Topolyai halastó. . Szilágyi. . . . . . . . . . . . délig (Oromhegyes) . . . . . . . . Csóka) . . . . . . . . . . . . . 478 211. . . . . . . . . . . . . . . . komámasszony? – Debrecenbe (Torontáltorda) . . 476 210. . . . . . . . . . . . . Ucca. . . . . . . . Vékony deszkakerítés (Bajsa) . . . . . . . . . . 433 187. . . . . . . . . . . . . . Nincsen pénzem. . . 453 198. . 473 208. . . . . . . Zenta) . . . Magyarszentmihály. b Közel vetem a kenderem a tanyához (Tóthfalu) . . . Dunán túl (Gombos) . . . . Hódegyháza. . . . Bácsfeketehegy) . . . . . . . . . . . 440 192. . . . . . . Oroszlámos. . . 432 186. . 436 190. . . halastó. . . . Ómoravica) . . . . . . . 456 200. . . . . . . . . Tóthfalu. ez. . . . Hertelendyfalva) . . . . . . . . . Kék ibolya. . . délig. . . . . . . . . . . . . . 484 Kurjantások 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bajsa) . . . . . . . . . . . . . . . Rábé. ez. . . . . . . . . b Kicsiny ablak. . . . . . . . . . . . A csizmámon. . . . . . . Péterréve. 438 190. . . . Nem vagyok én senkinek se adósa. . . Dunán túl (Torontálvásárhely) . 448 194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . halastó (Szaján. . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . Bajmok) . . 431 186. . . . Csóka. . . . . . . . . Törökbecse. . . b Erre gyere. . . . Csóka) . . . . . . . . . . 466 205. . ne tüdõ (Oromhegyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ez (Hertelendyfalva) Hangzó: 7 . . . Sándoregyháza. . . . . . . . amerre én (Pacsér. . . . . Száraz kóró tavasszal virágzik (Gombos. . . . . . . . . . . . . . . . . 446 193. Mohol) . Székelykeve) . 462 202. . . . . . . . komámasszony. . . . . . . . . . . . . . . . . ne. Száraz kóró tavasszal virágzik (Gombos. . . kicsi ház (Hertelendyfalva. . . . . . . Tiszán túl. . . . 454 199. . . . . . . Hódegyháza. . . . . . . . . . . . . . . 470 207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Törökfalu. . . . . . . . . . . Völgyes. . . kutyám. . 464 204. . . 444 192. . . . . . . 455 199. Satrinca. . . . . . . . . . . . . Törökfalu) . . . . . . . . Piros alma. . virradóra (Bácskossuthfalva. . . . . Alsóittebe) . . . . Kiša pada az árpatarlóra (Ürög) . . 452 197. . . . . . . . . . Édesanyám. . . . . . . . . . . . . . . . Hódegyháza. . . . . . . . . . . Komámasszony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185. . . . . . . . . . . . . . . de nincsen kéreg (Horgos) . . . . . . . . Ebbe a kerek tóba (Gombos. . Völgyes) . . . . . . . . 442 192.

. . . . . . . . . . tudom a neved (Doroszló) . . . . Túlsó soron (Bácsfeketehegy. . . . Ezt a kislányt ne vedd el. Erre gyere. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmaringszál fölsiet az ég felé (Gombos) . . . . . . . . . . . . . . . Megellett a Bogoja (Gombos) . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne vedd el (Gombos. . . . . . . . . . . 506 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Aranyóra a farom (Felsõhegy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Túlsó soron esik az esõ (Gombos) . . . . . . . . . . . . . Csantavér) . . . . . . . . . . . . . . . Doroszló) . . 485 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezdán) . . . b Kicsi nékem ez a ház (Csantavér) . b Körül fodros a kötõm (Felsõhegy. . . 5 2 9 Szótagszámmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azt mondja a torma (Doroszló) . . . . . . . . . . . . . . . . . tudom a neved (Doroszló) . . 496 218. . . . . . . ez. . . . . . . . . . . . . . . 515 Lemezek. . . . . . . . . . . . . . 509 225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kazetták . . 498 219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 212. . . b Görögdinnye a farom (Doroszló) . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Sorzárlatmutató . . Kiszáradt a bodzafa (Gombos. . . . . . . . . . . . . . . . Szilágyi) . . . . . . . . . . . . . . . b Az a legény. . . . . . . . . . . . . . Üssön meg. . . . . . . . . . . . . . . 485 212. . b Ez a lábom. . . . . . . . . . . . . . . 489 214. . . . . . . . . . . Csóka. . . . b Ma van kedvem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Karikázók: 213–226. . . . . . .212. . 503 222. . . . . . . . . . . . . 5 1 3 Irodalom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gombos) Hangzó: 40 . . . . . . . . . . . . . . Csantavér. . . . . . . ez (Maradék) . . . . . . . . 485 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Táncmutató . . . . . . . . . a Csira Maris. . . . . . . . . . . . . . Pacsér. . 500 220. . . . . . . . . . . . . . . . 485 212. . . . . . . . . . . . . . . Törökfalu. . . . . . . . . . . . b Azt hallottam a prímástól (Magyarkanizsa) . . . . . . . . . 501 221. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Térképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Zenei mutatók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohol) . Horgos. . . . . . . Bácsfeketehegy. . . . . . . . . . Csillag Boris. . . . . . . . . . . Doroszló) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ménkû (Doroszló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 MUTATÓK Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . források . . . . . . . . . . . . . . . . . c Túlsó soron esik az esõ (Bácskertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amerre én (Gombos. . . . Völgyes. . . . . . . . . . . . . . . 538 A dalok forrásjegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . Piros alma csutája (Doroszló) Hangzó: 6 . . 488 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . holnap nem lesz (Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 217. . . . . . . . . . 537 A kezdõ sorok betûrendes mutatója . . . . . . . . . . . b Hallottam a nagybõgõsrõl (Völgyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 212. aki dobog (Felsõhegy. . . . 511 226. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Törökfalu. . . . . . . . . . . . . . . . Úgy szeretem az öreget (Hertelendyfalva) . . . . . . babám. . . . . . Árokparton kácsatojás (Gombos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elszaladt a kemence tele pogácsával (Gombos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Énekesek (fényképek) . . . . . . . . . . . . . . . . 492 216. . . . Völgyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 A dalok lelõhelyei . . . . Rábé) . . . . . . . . . . . sz. . . . . . Csantavér. . . . . . . . . . . . . 485 212. . . . . Csantavér) . . . Csóka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ez. . . . . . . . . . . . 486 214. . . . . . . . . . . . . . . . . Túlsó soron esik az esõ (Felsõhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 214. . . . . . . . . .

4(497. Forum Könyvkiadó. térképek. ISBN 86–323–0585–9 1.113=945. 2003 (Novi Sad : Ideal). Bodor. – Zenei mutatók: p. 2003-ban . Zenta : Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ. : Párosítók. – A kezdõ sorok betûrendes mutatója: p. : kották. a térképeket Valkay Zoltán rajzolta]. – Újvidék : Forum . 529–536. fotók . Anikó a) Narodne pesme. Újvidék Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ. [kottagrafika Bordás Szilárd . Zenta 2003 CIP – A készülõ kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára.Bodor Anikó VAJDASÁGI MAGYAR NÉPDALOK III. 559–571. – Irodalom: p. lakodalmasok.11) VAJDASÁGI magyar népdalok III. – A dalok forrásjegyzéke: p.SR–ID 186787591 A kiadásért felel Bordás Gyõzõ fõszerkesztõ Recenzens: Bori Imre és Hajnal Jenõ Szerkesztõ: Buzás Márta Számítógépes elõkészítés: Csernik Elõd és Bordás Szilárd A fedõlapon Vaszary János–Kovalszky Sarolta Jegyespár címû faliszõnyegének reprodukciója A térképeket Valkay Zoltán rajzolta Példányszám: 800 Készült az Ideál Nyomdában Újvidéken. Novi Sad 784. – 587 p. 515–519. szerelmi dalok / [összeállította] Bodor Anikó . maðarske – Vojvodina COBISS. 24 cm Példányszám: 800. 538–558.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful