You are on page 1of 14

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 1

Projekt

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 4 w pkt 13 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 1417 w brzmieniu: 14) dowiadczenie zawodowe dowiadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w danym zawodzie; 15) kwalifikacje uzyskane w ramach ksztacenia na poziomie studiw wyszych ukoczenie z wynikiem pozytywnym, powiadczone dyplomem, wiadectwem lub innym dokumentem wydanym przez waciwy organ, programu studiw wyszych, czyli cyklu zaj prowadzonych przez instytucj edukacyjn uznan za instytucj szkolnictwa wyszego przez pastwo, w ktrym ma ona siedzib, pod warunkiem e czas trwania studiw niezbdny do ich uzyskania wynosi co najmniej 3 lata; 16) wykonywanie pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji wiadczenie pracy, w ramach zatrudnienia, przez cudzoziemca posiadajcego kompetencje potwierdzone wyszymi kwalifikacjami zawodowymi, ktry, niezalenie od zachodzcego midzy stronami stosunku prawnego, wykonuje prac na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem; 17) wysze kwalifikacje zawodowe kwalifikacje uzyskane w ramach ksztacenia na poziomie studiw wyszych albo co najmniej picioletnie dowiadczenie zawodowe na poziomie porwnywalnym do kwalifikacji uzyskanych w ramach ksztacenia na poziomie studiw wyszych, niezbdne do wykonywania pracy okrelonej w umowie o prac lub w ofercie pracy.; 2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wsplnych norm i procedur stosowanych przez pastwa czonkowskie w odniesieniu do powrotw nielegalnie przebywajcych obywateli pastw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98) oraz 2) dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunkw wjazdu i pobytu obywateli pastw trzecich w celu podjcia pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 18.06.2009, str. 17).

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 2

1. Organy prowadzce postpowania w sprawach o wydanie lub przeduenie wizy, udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si lub zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej, zwanego dalej zezwoleniem na pobyt rezydenta dugoterminowego UE, oraz o wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pouczaj cudzoziemca w jzyku dla niego zrozumiaym o zasadach i trybie postpowania oraz o przysugujcych mu prawach i cicych na nim obowizkach.; 3) uyty w art. 16 w ust. 1 w pkt 2, w art. 26 w ust. 1 w pkt 17, w art. 53 w ust. 1 w pkt 13, w art. 54 w pkt 2, w art. 56 w ust. 2 w pkt 1, w art. 57 w ust. 3 w pkt 1, w art. 59, w tytule rozdziau 5, w art. 64 w ust. 6, w art. 65 w ust. 1 i 7, w art. 67 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 69 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 1 w pkt 1 i 5, w ust. 24, w art. 70, w art. 71 w ust. 1, 4 oraz 5 w pkt 2 i 3, w art. 71a, w art. 71b w ust. 13, 6a, 7 oraz 810, w art. 71c w ust. 1, w art. 71d, w art. 72 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 3 w pkt 3, w art. 73 w ust. 1, w art. 74 w ust. 6, w art. 75 w ust. 1, w art. 77 w pkt 4, w art. 80 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 81 w ust. 1, w art. 88 w ust. 2, w art. 89 w ust. 1 w pkt 2, w art. 96 w ust. 2 w pkt 2, w art. 97 w ust. 2 w pkt 1, w art. 100l, w art. 100n w ust. 1 w pkt 2 i 5, w art. 100u w pkt 2, w art. 101 w ust. 3 w pkt 2, w art. 124 w ust. 1 w pkt 1 w lit. j, w art. 126 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d, w art. 128 w ust. 1a w pkt 1 i 2 oraz w art. 148 w ust. 1 w pkt 7 w lit. c wyraz WE zastpuje si wyrazem UE; 4) w art. 54 w pkt 5 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 6 w brzmieniu: 6) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji, wydanego na okres pobytu nie krtszy ni 1 rok.; 5) po rozdziale 4 dodaje si rozdzia 4a w brzmieniu: Rozdzia 4a Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji Art. 63a. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji, udziela si cudzoziemcowi, ktry zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywa prac w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji przez okres duszy ni 3 miesice, jeeli: 1) cudzoziemiec posiada: a) umow o prac lub wic ofert pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej 1 roku, b) dokumenty potwierdzajce spenienie wymaga kwalifikacyjnych i innych warunkw w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 3

2.

Art.

63b.

2. 3. Art. 63c. Art. 63d.

c) dokumenty potwierdzajce posiadanie wyszych kwalifikacji zawodowych, d) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztw leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) dokumenty potwierdzajce, e roczne wynagrodzenie brutto, wynikajce z miesicznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o prac lub w wicej ofercie pracy, nie bdzie nisze ni minimalne wynagrodzenie okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 63o, f) zgod waciwego organu na zajmowanie okrelonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej dziaalnoci, gdy obowizek jej uzyskania wynika z odrbnych przepisw; 2) podmiot powierzajcy cudzoziemcowi wykonywanie pracy w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji nie ma moliwoci zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 1, udziela si rwnie cudzoziemcowi, ktry zamieszkiwa przez okres 18 miesicy w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu opatrzonego napisem Niebieska Karta UE, zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywa prac w zawodzie wymagajcym wysokich kwalifikacji przez okres duszy ni 3 miesice i spenia warunki okrelone w ust. 1. 1. Ustalenie, czy podmiot powierzajcy cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma moliwoci zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, nastpuje na podstawie informacji starosty, o ktrej mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Informacj, o ktrej mowa w ust. 1, cudzoziemiec docza do wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a. O udzielenie informacji, o ktrej mowa w ust. 1, wystpuje podmiot powierzajcy cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, udziela si na okres duszy o 3 miesice od okresu wykonywania pracy, jednak nie duszy ni 2 lata. Przepisu art. 63a ust. 1 pkt 2 nie stosuje si, gdy: 1) zawd, w ktrym cudzoziemiec wykonuje prac lub rodzaj pracy, ktra jest mu powierzona, znajduje si w wykazie zawodw i rodzajw pracy, w stosunku do ktrych informacja starosty, o ktrej mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 4

i instytucjach rynku pracy, nie jest wymagana z uwagi na sytuacj na lokalnym rynku pracy, w szczeglnoci przy uwzgldnieniu liczby zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujcych pracy w poszczeglnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgoszonych do powiatowych urzdw pracy; 2) cudzoziemiec posiada zezwolenie na prac u tego samego podmiotu powierzajcego mu wykonywanie pracy na tym samym stanowisku lub cudzoziemiec ubiega si o kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, w zwizku z wykonywaniem pracy u tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku; 3) cudzoziemiec by ju legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a; 4) brak takiej koniecznoci wynika z odrbnych przepisw. Art. 63e. Uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, nie zwalnia z okrelonych odrbnymi przepisami wymogw, od spenienia ktrych uzalenione jest wykonywanie zawodw regulowanych lub dziaalnoci zawodowej. Art. 63f. Wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, pozostawia si bez rozpoznania, gdy: 1) cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt tolerowany, azylu lub korzysta z ochrony uzupeniajcej, ochrony czasowej, lub nadano mu status uchodcy w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) cudzoziemiec ubiega si o nadanie statusu uchodcy lub o udzielenie azylu; 3) cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na osiedlenie si lub zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego UE; 4) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej w celu, o ktrym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, upowaniajcej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 53a ust. 2; 6) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji zawierajcej orzeczenie o wydaleniu lub o zobowizaniu do opuszczenia tego terytorium i nie upyn jeszcze termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, take w przypadku przeduenia tego terminu; 7) cudzoziemiec zosta zatrzymany, umieszczony w strzeonym orodku lub w areszcie w celu wydalenia, lub zosta zastosowany w stosunku do niego rodek zapobiegawczy w

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 5

postaci zakazu opuszczania kraju, lub gdy cudzoziemca pozbawiono wolnoci wskutek wykonania orzeczenia sdowego; 8) cudzoziemiec ubiega si o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18, lub posiada takie zezwolenie; 9) cudzoziemiec jest pracownikiem przedsibiorstwa prowadzcego dziaalno gospodarcz w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawc, w celu wiadczenia usug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 10) cudzoziemiec jest pracownikiem sezonowym; 11) cudzoziemiec wjecha na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiza okrelonych w umowie midzynarodowej, dotyczcej uatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektrych kategorii osb fizycznych zajmujcych si wymian handlow lub inwestycjami. Art. 63g. 1. Cudzoziemcowi odmawia si udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, gdy: 1) nie spenia warunkw do udzielenia tego zezwolenia okrelonych w art. 63a ust. 1; 2) jego dane znajduj si w Systemie Informacyjnym Schengen do celw odmowy wjazdu; 3) wymagaj tego wzgldy obronnoci lub bezpieczestwa pastwa albo ochrony bezpieczestwa i porzdku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej; 4) w postpowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony: a) zoy wniosek lub doczy do niego dokumenty zawierajce nieprawdziwe dane osobowe lub faszywe informacje, b) zezna nieprawd lub zatai prawd albo, w celu uycia za autentyczny, podrobi lub przerobi dokument bd takiego dokumentu jako autentycznego uywa; 5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie; 6) jego dane znajduj si w wykazie cudzoziemcw, ktrych pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepodany; 7) podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi: a) zosta prawomocnie ukarany za wykroczenie, o ktrym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i w cigu 2 lat od skazania zosta ponownie ukarany za podobne wykroczenie, b) zosta prawomocnie ukarany za przynajmniej jedno z wykrocze, o ktrych mowa w art. 120 ust. 35 ustawy z

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 6

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2. Wojewoda odmawia udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, jeeli nie otrzyma powiadomienia, o ktrym mowa w art. 63j lub w art. 63k ust. 2, chyba e cudzoziemiec wykaza, e powiadomienie to nie zostao dorczone z powodw niezalenych od niego. 3. Do czynnoci majcych na celu ustalenie okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje si przepisu art. 79 Kodeksu postpowania administracyjnego. Art. 63h. 1. Cudzoziemcowi cofa si zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, gdy: 1) ustay przyczyny, dla ktrych zezwolenie to zostao udzielone; 2) przesta spenia warunki do udzielenia posiadanego zezwolenia okrelone w art. 63a ust. 1; 3) wystpia przynajmniej jedna z okolicznoci, o ktrych mowa w art. 63g ust. 1 pkt 3, 4, 6 lub 7; 4) bez wymaganej zmiany zezwolenia zmieni podmiot powierzajcy wykonywanie pracy, stanowisko lub wynagrodzenie, okrelone w zezwoleniu. 2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si, jeeli okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczy 3 miesicy w okresie wanoci zezwolenia oraz wystpi nie wicej ni jeden raz w okresie wanoci zezwolenia i cudzoziemiec wykae, e dopeni obowizku powiadomienia, o ktrym mowa w art. 63j, lub e powiadomienie to nie zostao dorczone wojewodzie z powodw niezalenych od niego. 3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si, jeeli brak wystarczajcych rodkw finansowych na pokrycie kosztw utrzymania cudzoziemca i czonkw rodziny pozostajcych na jego utrzymaniu dotyczy okresu dozwolonego braku zatrudnienia. Art. 63i. Cudzoziemiec, o ktrym mowa w art. 63a ust. 2, nie pniej ni w terminie 1 miesica od przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystpuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a. Art. 63j. Cudzoziemiec przebywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, w cigu 7 dni powiadamia o utracie pracy wojewod waciwego ze wzgldu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Art. 63k. 1. W okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, cudzoziemiec jest obowizany powiadomi wojewod o zmianie

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 7

innych warunkw ni wymienione w art. 63l ust. 1, okrelonych w zezwoleniu. 2. Cudzoziemiec przebywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, przez okres duszy ni 2 lata jest obowizany powiadomi wojewod waciwego ze wzgldu na miejsce aktualnego pobytu o zmianie stanowiska, wynagrodzenia lub innych warunkw zatrudnienia, okrelonych w zezwoleniu. Art. 63l. 1. W okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, cudzoziemiec nie moe rozpocz wykonywania pracy u innego podmiotu ni okrelony w zezwoleniu, zmieni stanowiska lub otrzymywa niszego wynagrodzenia ni okrelone w zezwoleniu, bez zmiany zezwolenia. 2. Zmiana zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, nie jest wymagana w razie zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzajcego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a take przejcia zakadu pracy lub jego czci na inny podmiot. 3. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, nie moe by zmienione, jeeli: 1) okres pozostawania bez pracy cudzoziemca przekracza 3 miesice poczwszy od dnia utraty pracy do dnia zoenia wniosku o zmian zezwolenia w zwizku ze zmian podmiotu powierzajcego cudzoziemcowi wykonywanie pracy; 2) cudzoziemiec nie powiadomi waciwego wojewody o utracie pracy; 3) cudzoziemiec przesta spenia warunki do udzielenia zezwolenia, okrelone w art. 63a ust. 1. Art. 63m. W decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, okrela si poza okresem wanoci zezwolenia: 1) podmiot, u ktrego cudzoziemiec ma wykonywa prac; 2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma by zatrudniony; 3) wynagrodzenie; 4) inne warunki zatrudnienia cudzoziemca. Art. 63n. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzdu do Spraw Cudzoziemcw odpis decyzji o: 1) wydaniu, odmowie udzielenia i cofniciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, cudzoziemcowi, ktry zamieszkiwa przez okres 18 miesicy w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu opatrzonego napisem Niebieska Karta UE;

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 8

2) udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego UE posiadaczowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a. Art. 63o. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, wysoko minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, w taki sposb, aby wysoko tego wynagrodzenia: 1) nie bya nisza ni rwnowarto 120% redniego rocznego wynagrodzenia brutto w Rzeczypospolitej Polskiej obliczanego na podstawie komunikatw Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego ogaszanych w danym roku na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pn. zm.2)) w przypadku zatrudniania cudzoziemcw w zawodach, w ktrych istnieje szczeglne zapotrzebowanie na pracownikw i ktre nale do pierwszej lub drugiej grupy wielkiej zawodw w rozumieniu przepisw wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 2) nie bya nisza ni rwnowarto 150% redniego rocznego wynagrodzenia brutto w Rzeczypospolitej Polskiej obliczanego na podstawie komunikatw Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego ogaszanych w danym roku na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w przypadku zatrudniania cudzoziemcw w innych zawodach ni okrelone w pkt 1. Art. 63p. Minister waciwy do spraw wewntrznych przekazuje kadego roku Komisji Europejskiej wykaz zawodw, przy wykonywaniu ktrych, wysoko wynagrodzenia nie moe by nisza ni 120% redniego rocznego wynagrodzenia brutto w Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 63r. Do zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a, stosuje si przepisy art. 59, art. 60 ust. 1, 4, 4a, 5 i 6, art. 61 ust. 1, 2a4, art. 62 ust. 17, 8, 8a i ust. 9 pkt 2 i 3 oraz art. 63 ust. 1.; 6) w art. 65 po ust. 6 dodaje si ust. 6a i 6b w brzmieniu: 6a. Do picioletniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ktrym mowa w ust. 1, zalicza si czny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeeli cudzoziemiec przebywa na tym terytorium na podstawie dokumentu opatrzonego napisem Niebieska Karta UE nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat, w tym na terytorium 2 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz.
224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i poz. 251.

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 9

Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata bezporednio przed zoeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego UE na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ktrym mowa w art. 63a. 6b. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowicy podstaw do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego UE, jest nieprzerwany, jeeli adna z przerw w nim nie bya dusza ni 12 miesicy i nie przekroczya cznie 18 miesicy w okresie legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, o ktrym mowa w ust. 6a.; 7) w art. 76 w ust. 1 w pkt 8 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 9 i 10 w brzmieniu: 9) adnotacj Niebieska Karta UE w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 63a; 10) adnotacj uprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE w przypadku zezwolenia rezydenta dugoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, ktry posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone na podstawie art. 63a.; 8) w art. 89 w ust. 1 w pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: 4) cudzoziemiec posiada wane zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniajce do pobytu, wydane przez inne pastwo obszaru Schengen i jego dalszy pobyt nie stanowi zagroenia dla obronnoci lub bezpieczestwa pastwa lub bezpieczestwa i porzdku publicznego, chyba e nie uda si niezwocznie na terytorium tego pastwa obszaru Schengen po pouczeniu go o tym obowizku przez organ waciwy do wydania decyzji o wydaleniu.; 9) w art. 90: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) okrela si termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktry wynosi od 7 do 30 dni, z wyczeniem przypadkw, w ktrych decyzja podlega przymusowemu wykonaniu na podstawie art. 95;, w pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: 4) orzeka si o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen, i okrela okres tego zakazu., b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Termin, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, moe by przeduony jednorazowo do 1 roku, jeeli przepisy polskiego prawa wymagaj od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem wadzy publicznej lub obecnoci cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjtkowa sytuacja osobista lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 10

1b. Przeduenie terminu, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, moe nastpi, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, take po wydaniu decyzji o wydaleniu.; 10) po art. 93 dodaje si art. 93a w brzmieniu: Art. 93a. 1. Organ, ktry wyda decyzj o wydaleniu, na wniosek cudzoziemca, dokonuje, w jzyku zrozumiaym dla cudzoziemca, pisemnego tumaczenia tej decyzji, a w szczeglnoci pouczenia dotyczcego prawa do odwoania. 2. Organ odwoawczy prowadzcy postpowanie w sprawie wydania decyzji o wydaleniu zapewnia cudzoziemcowi, ktry nie wada w wystarczajcym stopniu jzykiem polskim, moliwo korzystania z pomocy tumacza.; 11) w art. 97: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 88 ust. 1 pkt 13, 6, 11 i 12, cudzoziemiec moe by zobowizany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 7 do 30 dni, gdy z okolicznoci sprawy wynika, e dobrowolnie wykona ten obowizek., b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Do decyzji o zobowizaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si przepisy art. 90 ust. 1a i 1b., c) w ust. 2 w pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: 4) jeeli cudzoziemiec posiada wane zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniajce do pobytu, wydane przez inne pastwo obszaru Schengen i jego dalszy pobyt nie stanowi zagroenia dla obronnoci lub bezpieczestwa pastwa lub bezpieczestwa i porzdku publicznego, chyba e cudzoziemiec nie uda si niezwocznie na terytorium tego pastwa obszaru Schengen, po pouczeniu go o tym obowizku przez organ waciwy do wydania tej decyzji., d) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. W decyzji o zobowizaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orzeka si o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen, i okrela okres tego zakazu., e) uchyla si ust. 3; 12) po art. 97 dodaje si art. 97a w brzmieniu: Art. 97a. Do postpowania w sprawie zobowizania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si przepisy art. 93a.; 13) po art. 98 dodaje si art. 98a i art. 98b w brzmieniu: Art. 98a. Organ, ktry wyda decyzj zawierajc orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 11

Schengen, na wniosek cudzoziemca, moe, w drodze decyzji, cofn ten zakaz, w przypadku gdy cudzoziemiec wykae, e: 1) wykona postanowienia decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowizaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innej decyzji, w ktrej zosta orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen lub 2) ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium pastw obszaru Schengen ma nastpi ze wzgldu na uzasadnione przypadki, zwaszcza ze wzgldw humanitarnych. Art. 98b. Organ, ktry wyda decyzj zawierajc orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen, odmawia cofnicia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen, w przypadku gdy: 1) wjazd lub pobyt cudzoziemca stanowiby zagroenie dla obronnoci lub bezpieczestwa pastwa albo bezpieczestwa i porzdku publicznego albo naruszaby interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) cudzoziemiec nie uici kosztw wydalenia, ktre by obowizany ponie.; 14) po art. 99a dodaje si art. 99b w brzmieniu: Art. 99b. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen, o ktrym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 4 i art. 97 ust. 2a, okrela si na nastpujce okresy: 1) od 6 miesicy do 3 lat w przypadkach, o ktrych mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, 1a, 3, 6, 11 lub 12; 2) od 1 roku do 3 lat w przypadkach, o ktrych mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 lub 8; 3) od 3 lat do 5 lat w przypadkach, o ktrych mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, 4a, 7, 9 lub 10; 4) 5 lat w przypadkach, o ktrych mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5.; 15) w art. 102: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Cudzoziemca umieszcza si w strzeonym orodku, jeeli: 1) istnieje ryzyko ucieczki cudzoziemca, wobec ktrego prowadzone jest postpowanie w sprawie o wydalenie; 2) wydano mu decyzj zawierajc orzeczenie o wydaleniu bez orzekania o terminie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) nie opuci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okrelonym w decyzji zawierajcej orzeczenie o wydaleniu;

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 12

4) przekroczy lub usiowa przekroczy granic nielegalnie., b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Ryzyko ucieczki, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, wystpuje w szczeglnoci, w przypadku gdy cudzoziemiec: 1) deklaruje brak woli podporzdkowania si obowizkom wynikajcym z decyzji zawierajcej orzeczenie o wydaleniu; 2) nie dysponuje dokumentami powiadczajcymi jego tosamo, po uprzednim nielegalnym przekroczeniu granicy; 3) wjecha i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie obowizywania zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen.; 16) w art. 117 po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Maoletni przebywajcy w strzeonym orodku moe uczestniczy, w czasie i miejscu okrelonych przez kierownika orodka lub funkcjonariusza odpowiadajcego za jego funkcjonowanie, w zajciach dydaktycznowychowawczych i rekreacyjno-sportowych. Program zaj powinien by dostosowany do wieku maoletniego i dugoci jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.; 17) w art. 128: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zostaa wydana decyzja zawierajca orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen;, uchyla si pkt 2, b) w ust. 1a w pkt 2 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 3 w brzmieniu: 3) przebywajcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15 lub art. 53a ust. 2 pkt 4, chyba e jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagroenie dla obronnoci lub bezpieczestwa pastwa albo bezpieczestwa i porzdku publicznego., c) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 1b. Jeeli decyzji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, nadano rygor natychmiastowej wykonalnoci, dane cudzoziemca mona umieci w wykazie na podstawie tej decyzji, nawet jeeli nie jest ona ostateczna., d) w ust. 3: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) okrelony w decyzji zawierajcej orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen;,

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 13

uchyla si pkt 24, e) uchyla si ust. 3a, f) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Dane cudzoziemca wykrela si z wykazu po upywie okresw, o ktrych mowa w ust. 3, oraz gdy decyzja orzekajca o cofniciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen staa si ostateczna.; 18) w art. 130 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Organ, ktry wyda decyzj zawierajc orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pastw obszaru Schengen, jest obowizany do przekazania Szefowi Urzdu do Spraw Cudzoziemcw odpisu tej decyzji, gdy stanie si ostateczna.; 19) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W postpowaniu wszcztym na wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, Szef Urzdu do Spraw Cudzoziemcw udziela cudzoziemcowi tylko informacji o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu lub Systemu Informacyjnego Schengen do celw odmowy wjazdu, terminie obowizywania wpisu, podstawie prawnej wpisu, a w przypadkach, o ktrych mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1, take o podstawie faktycznej wpisu.; 20) w art. 131a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Szef Urzdu do Spraw Cudzoziemcw umoliwia cudzoziemcowi, ktrego dane zostay umieszczone w wykazie, na jego wniosek, przegldanie dokumentw dotyczcych wpisu do wykazu w zakresie: jego danych osobowych, terminu obowizywania wpisu, podstawy prawnej wpisu, a w przypadkach, o ktrych mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1, dotyczcych take podstawy faktycznej wpisu. Przepisu art. 73 Kodeksu postpowania administracyjnego nie stosuje si.; 21) w art. 134a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) art. 128 ust. 1 pkt 1 z wyczeniem danych cudzoziemca, ktry otrzyma decyzj zawierajc orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,. Art. 2. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pn. zm.3)) w art. 87 w ust. 1 po pkt 11 dodaje si pkt 11a w brzmieniu: 11a) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 63a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;. 3 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707.

Liczba stron : 14 Data : 2012-03-13 VII kadencja/druk nr 206

Nazwa pliku : 88353836 14

Art. 3. Do danych cudzoziemcw umieszczonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w wykazie cudzoziemcw, ktrych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepodany, stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 4. 1. Jeeli dane cudzoziemca zostay umieszczone w wykazie cudzoziemcw, ktrych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepodany na podstawie decyzji, wydanej w wyniku postpowania wszcztego po dniu 23 grudnia 2010 r. i zakoczonego ostateczn decyzj przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, Szef Urzdu do Spraw Cudzoziemcw, na wniosek cudzoziemca, moe wykreli jego dane, gdy: 1) cudzoziemiec wykona postanowienia decyzji, ktra stanowi podstaw wpisu w terminie okrelonym w decyzji lub 2) wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium pastw obszaru Schengen ma nastpi ze wzgldu na uzasadnione przypadki, zwaszcza ze wzgldw humanitarnych. 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, Szef Urzdu do Spraw Cudzoziemcw odmawia wykrelenia danych cudzoziemca z wykazu, gdy: 1) wjazd lub pobyt cudzoziemca stanowiby zagroenie dla obronnoci lub bezpieczestwa pastwa albo bezpieczestwa i porzdku publicznego albo naruszaby interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) cudzoziemiec nie uici kosztw wydalenia, ktre by obowizany ponie. Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.