You are on page 1of 9

SPÓŁKA-związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu.

OSOBA FIZYCZNA-każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA-podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność majątkową za swoje decyzje. OSOBOWOŚĆ PRAWNA- zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania w swoim imieniu takich działań prawnych, np.: zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań. CHARAKTER KAPITAŁOWY spółki wyraża się w tym, że jej funkcjonowanie opiera się na kapitale wspólników. OSOBOWY CHARAKTER SPÓŁKI przejawia się w tym, że decydujące znaczenie dla funkcjonowania spółki mają wspólnicy, ich kwalifikacje, wykonywana praca i kontakty. SPÓŁKI CYWILNE: -Sp. Cywilna SPÓŁKI OSOBOWE: -Sp. Jawna -Sp. Partnerska -Sp. Komandytowa -Sp. Komandytowo-Akcyjna SPÓŁKI KAPITAŁOWE: -Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością -Sp. Akcyjna SPÓŁKA CYWILNA 1.Cechy charakterystyczne

V Wspólnik nie może domagać się podziału majątku wspólnego podczas trwania spółki. IV Wspólnik nie może rozporządzać ani udziałem we wspólnym majątku ani udziałem w poszczególnych jego składnikach. II Majątek S. jest majątkiem wspólnym wspólników – współwłasność łączna.C. .spłacenie długów Z pozostałego majątku zwraca się wspólnikom ich wkłady. musi być osiągnięty przez działanie wspólników. III Każdy wspólnik ma w majątku spółki swój udział.z mocy samego prawa .rozwiązanie spółki przez wspólników • Gdy spółka ulega rozwiązaniu następuje likwidacja.zrealizowaniu wierzytelności spółki . inna prawa • Wniesienie wkładu może mieć też postać świadczenia usług (prowadzenia księgowości) Wspólnicy odpowiadają majątkiem wspólnym lub majątkiem osobistym I S. własność.Umowa spółki cywilnej • Może być zawarta przez 2 os.Rozwiązanie S. Likwidacja polega na: . trzecich. 2. nie jest osobą prawną. że podmiotami praw i obowiązków w stosunkach w których występuje spółka są wspólnicy. 4.C.Majątek spółki • Wniesione wkłady: pieniężne. lub więcej • Jest to umowa konsensualna dochodząca do skutku w chwili porozumienia się stron • Wspólnikami mogą być osoby fizyczne jak i osoby prawne 3.• Jest stosunkiem prawnych powstającym w wyniku zawarcia umowy • Treść umowy specyficzna. Rozwiązanie spółki nie oznacza automatycznie ustalania odpowiedzialności wspólników wobec os. oznacza to. polega ona na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gosp. • Może nastąpić: .C. w sposób określony umową spółki Działanie opiera się na wniesieniu przez wspólników wkładów. przez wspólników • Cel gosp.

K.A. a inni wspólnicy ( komandytariusze ) tylko do wysokości wniesionego wkładu.K. Jawnej: • forma pisemna pod rygorem nieważności Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem ( firmy i osobistym) SPÓŁKA KOMANDYTOWA Za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli odpowiada przynajmniej jeden wspólnik ( komplementariusz ) całym swoim majątkiem osobistym. podpisujące statut spółki są założycielami spółki • Sp.odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Nazwa powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie S. musi mieć postać aktu notarialnego. 1. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. 3. składa się z nazwiska i imienia jednego lub kilku wspólników odp. Za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Kapitał zakładowy S. AKCJONARIUSZ. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .Powstanie spółki : • Sporządzenie statutu spółki( forma – akt notarialny) • Os. Nazwa S.Odpowiedzialność wspólników za zobowiązanie spółki opiera się na zasadzie subsydiarności.A. KOMANDYTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ.Umowa Sp. powinien wynosić co najmniej 50 000 zł.nie odpowiada za zobowiązania spółki.Umowa S.Jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będącą zarazem inna sp.Odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej.K. 2.K.SPÓŁKA JAWNA 1. Sp. handlową. powstaje z chwilą wpisania do KRS.

który podejmuje najważniejsze dla spółki uchwały w sprawach określonych z jednej strony w kodeksie spółek handlowych.o. podatkowych) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.O.) • przez jedną osobę • przez więcej osób 2. z o.o. to zob. Z O. z drugiej zaś w umowie spółki czy akcie założycielskim.Etapy powstawania S.Minimum kapitału zakładowego :nie może być niższy niż 50 000 zł. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki ( nie dot.Umowa S. Z o.o.Najwyższy organ spółki.1. może być tworzona: • w każdym celu prawnie dozwolonych ( tylko nie w celu gosp. w organizacji II Wniesienie przez wspólników wkładów -> powstanie kapitału zakładowego III Powołanie zarządu -> Spełnienie warunku wpisanie spółki do KRS IV Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej -> Zapewnienie nadzoru nad spółką V Wpis do KRS -> nabycie przez spółkę osobowości prawnej 4. : • Forma aktu notarialnego • Wysokość kapitału zakładowego • Nazwa firmy i siedziba • Przedmiot działalności • Ile udziałów ma wspólnik • Czas trwania spółki 6.Spółka Z o. nabywa osobowość prawną 3. I Zawarcie umowy spółki -> Powstanie s.Do powstania spółki potrzeba: • umowy zawarcia spółki • sporządzenie przez jednego wspólnika aktu założycielskiego • wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego • powołanie zarządu • powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeśli ustawa tego wymaga • FINAŁ-wpis do rejestru Z chwilą zarejestrowania Sp. . Z o.o. Wartość udziału – co najmniej 500 zł 5.

Prokura-Jest rodzajem pełnomocnictwa jakie może być udzielone przez spółki prawa handlowego.Zakładanie spółki • Założona przez jedną lub więcej osób • Założyciele spółki gromadzą kapitał spółki • Ustanowienie statutu • Rejestracja spółki • Spółka posiada osobowość prawną STATUT.SPÓŁKA AKCYJNA 1. Organy spółki: • Zarząd – powołuje i odwołuje rada nadzorcza • Rada nadzorcza-składa się z co najmniej 3 członków i posiada prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki. Prokura nie obejmuje : .A. Kapitał S. . Prokura daje Prokurowi upoważnienie do działania w imieniu spółki.najwyższy z organów spółki akcyjnej[1] albo spółdzielni[2]. Walne zgromadzenie. • Start= 50 000 zł • Do 3 lat podwyższyć do 250 000 zł • Do 5 lat podwyższyć do 500 000 zł] 3.sprzedaży . • Walne zgromadzenie akcjonariuszy 4.dzierżawy PROKURENT. Od zwykłego pełnomocnictwa prokura rożni się szerszym zakresem upoważnień.podstawowy dokument (forma aktu notarialnego).upoważniony do dokonywania wszystkich czynności sądowych i poza sądowych jakie są potrzebne do prowadzenia spółki. 2. służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).

Spółki akcyjne są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.Organami spółki akcyjnej są: walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dla osób znających doskonale prawa rynku oraz potrafiących analizować wydarzenia gospodarcze przewidując trendy hossy i bessy jest to świetna możliwość szybkiego zarobku dużych pieniędzy. zarząd. rada nadzorcza. Akcje to najczęściej kupowane i sprzedawane papiery wartościowe na giełdzie. która ją wyemitowała. Każda akcja stanowi pokrycie finansowe (w określonych przypadkach niepieniężne) konkretnej spółki akcyjnej. . Członkowie zarządu odpowiadają za swoje działania całym swoim majątkiem. Wobec wierzycieli spółka akcyjna odpowiada do wysokości udziałów akcjonariuszy powiększonych o majątek spółki.

dotyczy to zarówno praw majątkowych jak i niemajątkowych. akcje uprzywilejowane – posiadają one wymienione konkretne przywileje należne właścicielowi akcji z tytułu ich posiadania. mają za zadanie ograniczenie rozporządzania akcjami (chociaż i tak zawsze mogą być sprzedane). ich pokrycie musi wynosić co najmniej ¼ wartości akcji jednak nie mniej niż różnica pomiędzy ceną emisyjną (kwota. który spółka musi odpracować konkretnemu akcjonariuszowi poprzez konkretne usługi lub pracę – są to akcje imienne. którą płaci akcjonariusz kupując akcję) a wartością nominalną akcji – są to akcje imienne lub świadectwa tymczasowe. których właścicielem jest osoba wskazana z imienia i nazwiska na akcji (jeśli właścicielem jest firma to jej dane muszą znajdować się na akcji). akcje na okaziciela – właścicielem jest osoba posiadająca je w danym momencie – dają dużo większą (praktycznie nieograniczoną) możliwość rozporządzania nimi przez właścicieli.Jaki są rodzaje akcji? Na giełdzie dostępnych jest kilka rodzajów akcji przedstawionych poniżej: akcje imienne – są akcjami. akcje aportowe – są to akcje będące pokryciem wkładu niepieniężnego czyli takiego. akcje gotówkowe – są pokryciem gotówkowym akcji przed rejestracją spółki lub przed zwiększeniem kapitału zakładowego. akcje nieme – są to akcje uprzywilejowane nie dające jednak praw .

która wyznacza status prawny wspólnika. który wnosi do spółki udział w formie pieniężnej. Pakiet kontrolny akcji – to ilość akcji pozwalająca na przewagę w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji na Walnym Zgromadzeniu .członek spółki. rzeczowej (aport rzeczowy) albo w postaci wartości niematerialnych lub prawnych (np.wspolnik. udzialowiec Aport . licencja).wkład wspólnika do spółki przyjmujący w całości lub w części charakter świadczenia niepieniężnego. Jest podstawą bycia wspólnikiem w spółce.Udzial .ogół uprawnień i obowiązków wspólnika wobec spółki. Partner. Udziałowiec .

Odpowiedzialność wobec spółki Zasady odpowiedzialności członków władz wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę są dla obu spółek kapitałowych bardzo zbliżone. przy czym zasadą jest. także komisji rewizyjnej) oraz likwidator odpowiadają wobec spółki za każdą szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (statutu). chyba że nie ponosi winy. że osoby te powinny przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności .o. I tak: członek zarządu. rady nadzorczej (w spółce z o.