You are on page 1of 15

BÀI TẬP HALOGEN

A. LÝ THUYẾT
Dạng 1. Giải thích hiện tượng và viết PTHH
Câu 1: Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có) để giải thích tại sao:
a) Khí clo ẩm có tính tẩy màu? clo khô có tính tẩy màu không?
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b) HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c) Có thể điều chế được nước clo nhưng không thể điều chế được nước flo?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
d) Không dùng chai, lọ bằng thuỷ tinh đựng axit HF?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
e) Nước clo, nước Javen, clorua vôi lại có tính tẩy mầu?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Câu 2: Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra (nếu có) cho các trường hợp sau:
a) Đưa mẩu giấy màu tẩm ướt vào bình đựng khí clo.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b) Nhỏ ít giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaCl, sau đó đưa ống nghiệm ra
ngoài ánh sáng.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c) Đưa tàn que đóm hồng vào miệng ống nghiệm (trong ống nghiệm chứa hỗn hợp KClO3 + MnO2
đang đốt nóng).
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b) Dẫn khí clo vào dung dịch KI + hồ tinh bột.
........................................................................................................................................................
GV: Trịnh Huyền

Page 1

........................................................................................Chất trao đổi (trong phản ứng trao đổi)................................................ Cl2 & khí H2S………………………………………………………………………… e.......................................................................................................................................... N2 & Cl2……………………………………………………………………………………… GV: Trịnh Huyền Page 2 .................................................................................... Câu 4: a) Trình bày một số phương pháp điều chế clo và hiđro clorua? Phương pháp nào được dùng trong công nghiệp? Trong phòng thí nghiệm? ........................................................................................................................... b..................................................................................... ..................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. clorua vôi và kaliclorat.......................................Chất khử................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. ............................................................. ...................... ..................................................................................................................... ...................................................................................................................... Câu 6: Cho biết các chất sau có cùng tồn tại hay không? Tại sao? a.................................................................................................................................. ............................................................................................................... NaCl & Br2 …………………………………………………………………………………......................... ............................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ...................... b) Bằng các PTPƯ hãy chứng minh axit clohiđric có thể tham gia các phản ứng với vai trò là: ..................................................................................................................................................................................................................................... Câu 3: Bằng các phương trình phản ứng hãy chứng minh tính chất hoá học của các halogen giảm dần từ flo đến iốt.................................................................................................. ............................ b) Viết các phương trình phản ứng điều chế nước Javen......... ................................................Chất oxi hóa............ Câu 5: a) Trình bày 5 phương trình phản ứng có thể tạo ra HCl trực tiếp từ Cl2............................................................................... ............................................................... .......................................... c.............................................................................................. ....... ..................................................................................... HCl & Na2CO3……………………………………………………………………………… d................................................................................ ............ Cl2 & dung dịch KI…………………………………………………………………………...................................................... ...........................................................................................................

................................................................ ................................................................................... ...................................................... Câu 6: a) Viết công thức cấu tạo các axit có chứa oxi của clo và cho biết liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử của những axit này thuộc loại nào? ................................. ...................................................... .............. .................................................................................................................... GV: Trịnh Huyền Page 3 ............................................................................................................. Cl2 & dd NaBr …………………………………………………………………………… i......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ag2O & dd HCl ………………………………………………………………………………........................................................dd HCl& AgNO3 …………………………………………………………………………................................ Câu 7: Viết các phương trình phản ứng khi cho khí CO2 đi qua các dung dịch nước Javen...................................................... ... CuO & dd HCl……………………………………………………………………………… h.............................................................................................................................. Câu 8: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện) Một số kiến thức cần chú ý khi làm bài tập chuỗi phản ứng: ...................................................................................................................................................... ...................... dd HCl& Fe3O4 …………………………………………………………………………… k.................................................................................................. ...................................... .... b) A............................................................. B.................................................. ........................... .............................................................................................................. C........................ f.................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... D là những hợp chất khác nhau của clo trong đó clo lần lượt có số oxi hóa là -1............................................................. dd NaOH & Cl2………………………………………………………………………………… j......... Hãy chọn các chất thích hợp và viết phương trình phản ứng để thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) (1) (2) Cl2 A (3) (4) C B (5) (6) D ................................................................................................... .......................................................................................................... -1..............................................Tính tan của một số muối: ...................................................................................................................................................................................................... +5 và -1.............................................................. dung dịch Ca(OCl)2.................................... ..... g.................................................

...................................................................................... ................ ............. .................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. (1) ( 2) (3) ( 4) d.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (1) ( 2) (3) ( 4) (5) (6) b...... ......... ..................... ........................................................................................................................................................................................ ............................................. ..... ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ KClO3 → Cl2 → Clorua vôi → Cl2 → NaClO → Cl2 → nước clo ........................................................................................................................Khả năng phản ứng của một số loại chất ................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ............................... e.......................................................................................................................................... ................................................................................................................... .................................................................................................................. ......... NaCl → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → FeCl3 → NaCl .................................................................................................................................................................................................... ............................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. (1) ( 2) (3) ( 4) (5) (6) a.... ............................................................................................................................................................ NaCl → HCl → FeCl2 → FeCl3 → AgCl → Cl2 → Clorua vôi ............................................................. ............................................................................................................................................. .................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → NaClO → NaCl → Cl2............ (1) ( 2) (3) ( 4) (5) (6) c.................................................................................... Natri clorua → Hidrô clorua → Magiê clorua → Kali clorua → Khí clo (5) (6) → Kali clorat → Kali peclorat ................................................................................................................................................... GV: Trịnh Huyền Page 4 ...................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................

.......................................... MnO2 → Cl2 → HCl → NaCl → Cl2 → Br2 ............................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................................................... h.................................... ........................... ....................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. GV: Trịnh Huyền Page 5 ............................................................................ . KClO3 → KCl → Cl2 → NaCl → HCl ..................................................... .............. ................................. ......................................................................................................................................................................................... ......... ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. KMnO4 → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 ................................................................... .............. NaCl → NaOH → NaCl → HCl → Cl2 → KClO3 → KCl → KNO3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. NaCl → Cl2 → NaClO → NaCl → HCl....................................... ................................... ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................... .............................. .................................................. ............................................................. ............................................................................................................ Câu 9: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................. ............................................................. ............................................................................. j........................................................................................... g............................ ................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................... i.. f..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................

................................... ..................................................................................................................................................................................... b........................................... ......................................................................................................................................................phâ n m.......... D +F↑ + Cl2↑ x D + G → Fe(OH)3↓ + B ......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ................................................ ............................ .........................................n........................................................................................... ................................................................................................................................... KClO3→ A + B↑ A + MnO2 + H2SO4 → C + D + E + F đfnc A→ G+C G + H2O → L + M t0 C + L → KClO3 + A + F ..............................................................................................a) CaOCl HCl (13 ) FeCl2 (14 ) 2 (10 (11 (12 ) ) ) (15 FeCl (9) Cl2 ) 3 (1) (2) (3) FeCl 3 NaCl O (16 )** (17 ) NaCl KClO3 Cl2 Br2 I2 NaCl KCl AgCl (4) (5) (6) (7) (8) .................................................................................................. ................. ............................................................................................................................................................................................................... KMnO4 + A → B + MnCl2 + Cl2↑ + C Cl2 + D(dd) → B + KClO3 + C KClO3→ B + E↑ B+C đ........................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c........................................................................................ GV: Trịnh Huyền Page 6 .................................... .............................................................................................................................................. ................................................. ................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................... ....................................................................................................................................................................

........................... NaCl.................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (Fe + FeO)......................................................... ........................................................................ ................................................................................................................................................... HCl.................... ............................................................................................................................................................................................................................................... NaOH............................................................................... H2SO4 .................................................................................................. NaNO3......................... ............. NaCl.................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................... BaCl2 ............ .............................................................................................................................................................................................................................. Câu 9: a) Chỉ dùng CaCO3 có thể phân biệt được 3 dung dịch sau đây không: NaOH................................................................................... GV: Trịnh Huyền Page 7 ......................... ..................................................... ....................................................................... b) HCl........ Nhận biết – Điều chế Câu 8: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng riêng rẽ các chất sau: a) HCl......................................................... ............................................................ b) Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... FeO.......................................................................................... Dạng 2....................... Na2CO3.............................................................. Na2SO4............... ......................................................................................................... .............. Nếu được hãy trình bày cách phân biệt................................... ............................................................................... MnO2................................................................................ chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt 5 gói bột đó không? ................................................... H2SO4 loãng..................................................................... .................................................................................................................................... .................................... ...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... HNO3 ........ ................................. ........ ................................................................................... .............................................................................. Ag2O.......................................................................................................................................................................... c) NaCl.................................................................................................................. ................................. ................................................................................................................. HCl.................. ...... Na2SO4 ............................................................................................................................................................................................................................................... d) NaCl........................................................

........................................................ ................. ......................................................................................................................................... ............................................... GV: Trịnh Huyền Page 8 ............................................................................ ........... .......................................... NaCl....................................... ................................................................................ Bài tập điều chế Câu 10: Từ NaCl..................... Câu 11: Từ KCl và H2O viết phương trình điều chế: nước Javen..................................................................................... ......................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 (g) hỗn hợp G gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch HCl 2 (M) thu được m (g) hỗn hợp muối G’và V (l) khí (đkc)........................5 (g) ........................................................................................................................... H2SO4.... c) Tính khối lượng hỗn hợp muối G’.................................. Bài 2: Cho 8 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14.......................... FeCl2.......................... a) Tính khối lượng từng chất trong G.........................................3 (g) ........ ................................ BÀI TOÁN Dạng 3.......................................................................................................................................... ................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ...... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... B.................................................................................................. ................................................................................................... Câu 12: Từ MnO2......................................................................................... 8................................................................. Fe Viết phương trình phản ứng điều chế FeCl3............................................................................................................................................48 lít H2 (đktc).......................... ...................................................................................................................................... .........................................................................................................................96 (l) ......................................... . Toán hỗn hợp Bài 1: Cho 11..................................4 (g) .................................... ....................... ................................................................................................................................................................................................................................ 40.....................6%thu được 4................................. ......................................................................................................... ĐS: 5.............................................. Kalipeclorat ............................... ......................... 6........................................... b) Tính thể tích khí thoát ra (đkc)..................................................................................................................................................................................... ............ H2O viết phương trình điều chế HCl và O2 ............................................................................................ ................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................

.................................. .............. ..................................................................... ............................. .. ........................................................................................ Al2O3 bằng dung dịch HCl loãng........................................................................... .............................................................................................34% ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................... ................................................................................................ .................................................................................48 lít khí (đktc)........................................................................................................................................................................................................... NaCl 2........................................................ ................ ................................................. Hoà tan hỗn hợp vào nước thành 400 gam dung dịch A........................................................................................................................................................................... GV: Trịnh Huyền Page 9 ........................................ ......................................................................................................................................................................................................................... .......................................................... ĐS: KCl 2....................... ................................................6 gam hỗn hợp KCl và NaCl.............. ......................................................................................... c) Tính C% các muối trong dung dịch sau phản ứng............................. .... .. .................... ................................................................................... Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp Mg............................................ .............................................................................................................................4 g kết tủa..........................................................................................................................................................98% .................................................................................... ......................................... .......................................................................... .................................................................................. Tính CM các muối trong dung dịch sau phản ứng (Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).................... Cho dung dịch A tác dụng với AgNO3 dư thì thu được 57...................................................................................................................................................... Sau phản ứng thu được 4...................... b) Cần dùng 500ml dung dịch HCl có nồng độ mol/l bằng bao nhiêu để hoà tan vừa hết hỗn hợp trên.......................................................................... ............................ ................ a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.............................................................................................................. b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng............................................................................................................................................................................................. Tính C% mỗi muối trong dung dịch A................................................. Bài 4: Có 26.................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp..................................................................................................................................................

..............3 (g) oxit của kim loại M hóa trị II vào một lượng dung dịch HCl 18.......................................................................25% thu được 20................................. ........................................... ................................ Cu.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 5: Chia 35 (g) hỗn hợp X chứa Fe..............................................................72 (l) khí (đkc)................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................... Al thành 2 phần bằng nhau: Phần I: cho tác dụng hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 6...................... ...................... ....................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................... ....................... Bài 8:Hòa tan 21...... 40 (g) ............................... Tính % khối lượng từng chất trong X........................................................................................................................... 200 (ml) GV: Trịnh Huyền Page 10 ......... Bài 7:Hòa tan 15............................................................................................... ......................... ................................................ Xác định tên M và khối lượng dung dịch HCl đã dùng....................... . .............................. ................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................8 (g) muối......................................................................................................................................................................... ĐS: Ba .......................................................................................................................................................................... ............................................................. Dạng 4.......................... ................................................................... Xác định tên R.....................................................................4 (g) muối.................................................................. .... Xác định tên R và thể tích dung dịch HCl đã dùng........................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................. ĐS: Na .....................................................................................................................2 (g) muối R2CO3 vào một lượng dung dịch HCl 2 (M) thu được 23.......................................................................................................5 (g) dung dịch HCl 20%........... ................... ..................................... .................... Phần II: cho tác dụng vừa đủ 10..................... ........64 (l) khí clo (đkc)................... ................................................................................ Xác định CTPT Bài 6: Hòa tan 16 (g) oxit của kim loại R hóa trị III cần dùng 109........................................................................................................................................................... ĐS:Fe .................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................

. ........................... ................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................................... ............ ............................................................................................................4 gam kim loại M (hoá trị không đổi ) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%.......................................... ........................................................................................................................ sau phản ứng thu được 6........................................................................................... .............................. .................................................. b) Cần bao nhiêu gam MnO2 và bao nhiêu ml dung dịch HCl 30% (d = 1..................................................................................................................................................................................................................................................14ml dung dịch HCl 10% (d =1.............................................................. ................ ............................................................................................. ................................................................................ b) Tính C% các chất có trong dung dịch A.......................................... GV: Trịnh Huyền Page 11 .......... ............................ .............. ............................................ Bài 10: Cho 5....................................................................................................................................................................................................................... Bài 9: Để hoà tan 4 gam sắt oxit cần 52.......................................................................................................................... Bài 11: Khi clo hoá một kim loại ta thu được 42........................................................... .............................................................................................................................................. .....................................................................................................72 lít Cl2 (đktc)............................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................15 g/ml) để điều chế lượng Cl2 đã dùng ở trên..................................................................................................... ...... a) Xác định kim loại M............................................................... a) Xác định kim loại...............................................................................................................................................................................................................................................................................72 lit H2 (đktc) và dung dịch A....................................................................................................................................... ..............................................................................................................................47 gam muối clorua của kim loại hoá trị III và tốn hết 6............... .............................................................................................................................................................................................................................................. ....... Xác định công thức sắt ôxit....................................................05g/ml).....................

............................................................................................................................ ...... Bài 13: Cho m gam KMnO4 tác dụng hết với HCl đặc................... .............................................................................................................................. Chia A thành 2 phần đều nhau.......................................... GV: Trịnh Huyền Page 12 ....................................................................... ....................... Đổ thêm nước vào dung dịch tạo thành sau phản ứng thu được 400ml dung dịch A........ ........................................................................................................................................................................................................985 gam kết tủa........................................................................................................... ............................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 M.......................................................................................................... ........................................................................... làm thoát ra V lít khí clo (đo đktc).............................Để trung hoà phần I cần sử dụng 150ml dung dịch NaOH 0..... ................ .....................................................................................................................08 gam một muối halogen của kim loại hoá trị II vào nước..................... .........................................................................Phần thứ hai cho tác dụng với Na2CO3 dư thu được 0.. .................................................................................................. .........................................................................................Vòng 1 ......................435 gam kết tủa.........................................................................................................................................................................................................năm 1999/2000) ................................................................................................................................................................................................. (Trích Đề thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội ........... ........................................................ ........................................ ........................................................... a) Tính m và V b) Tính nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch A.......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ............. .......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .. ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................Phần thứ nhất cho tác dụng với AgNO3 dư thu được 1.......................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ............. ................................................. sau đó chia thành hai phần bằng nhau.... ..........................................61 gam kết tủa.... ......................Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào phần II tạo thành 8...................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Bài 12: Hoà tan 2................................................................................................................................................................................................................... ............................................. .......................................... Xác định công thức của muối..............................

............................................ Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu........................................... .......................................................... NaY và tính khối lượng mỗi muối.......................................................................... ................ ....................................... ....... GV: Trịnh Huyền Page 13 .................................... ....... ..............................4 gam Fe tác dụng với khí Clo thu được 16.................................................................................................................................................................................................... Tính hiệu suất của phản ứng.................................... NaY (X........................................................................................................................................................ NaCl............................ Hoà tan X vào nước được dung dịch B................................................................................................. ................................................ .............................................6 lít Clo (đktc)..................................................................................................................................... ........................................................... (Trích ĐTTS vào trường ĐH Luật Hà Nội 1999/2000) Bài 15: Cho 31........................................................................................................................ ........................................ ............................................................................................................................ thu được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối X là a gam.............................................. ......................................................................................... Y là hai Halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57..............................34 gam kết tủa..................................... ...... NaBr nặng 4...................................................... Sục khí Clo dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3......................................... Lấy một nửa lượng muối khan này hoà tan vào nước rồi cho phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 4.......................................................................................... Lượng tạo thành = ..................................................................................................................................................................................................................... Tìm công thức của NaX............................... ................................................................................................. sục khí clo vừa đủ vào dung dịch B.......................................................................................................................................................................................................................................................................305 gam kết tủa....................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................82 gam hoà tan hoàn toàn vào nước được dung dịch A......... Bài 19: Cho 8.... .............................93 gam muối khan......................... Biết Hiệu suất phản ứng bằng 80%............... Tính khối lượng sản phẩm tạo thành biết hiệu suất phản ứng là 90%................................................... ............................................ ....................................................................4 gam Fe tác dụng với khí Clo dư................................................................ (Trích ĐTTS vào trường ĐHSP TPHCM 2000/2001) Bài 16: Một hỗn hợp 3 muối NaF.................................................................................................Đợt 1 năm 2000/2001) Dạng 5: Toán hiệu suất Lượng ban đầu = ..................................... ............................................... Br2 .............................................................................. Bài 14: Hỗn hợp NaI và NaBr hoà tan vào nước được dung dịch A cho thêm Brom vừa đủ vào dung dịch A được muối X có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của hỗn hợp muối ban đầu là a gam................................ (Trích ĐTTS vào trường ĐHQG TPHCM ............ Hãy tính % về khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối ban đầu (Coi Cl2........................................................................................................ ............. Bài 18: Cho 8.................................................................................................. Bài 17: Tính khối lượng Mangan đioxit cần dùng để điều chế 5..........84 gam hỗn hợp NaX..25 gam muối......................................................................... I2 không phản ứng với nước)..................................................................

....... Bài 24: Cho 25.................................................................................................................................................................................... b) Tính CM của dung dịch HCl............................................................................................................................................ MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 23: Cho 200ml dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với 28.................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............. .................... a) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng ..2 gam Fe trong 3............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ........................................................................35 (g) ........................ ........... ................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................ ........ .................................................................................................. ĐS: 64................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .. ........................................32 (l) ........................ ................................................................................................................................. Bài 21: Đốt cháy 11................................................................ biết hiệu suất phản ứng là 80%.................................................................................................................................................... Tính hiệu suất của phản ứng.................................................................................................................................................................................................................................................................................. Mg tác dụng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch HCl 2...................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ...........................................36 lít khí clo (đktc) thu được 13 gam muối.................................... ...................................................................................................................................72 lit khí (đktc).............................................................................................................................. Fe.....................................................................................................................................................4 gam hỗn hợp 2 muối Cacbonat của 2 kim loại hoá trị II người ta thu được 6............................................. .................................................................. Bài 22:Tính khối lượng Natri và thể tích khí Clo cần dùng để điều chế 4...................................................................................................................................... ..........68 gam muối natri clorua..................................................................................72 gam ZnCl2.................. Tính hiệu suất phản ứng...............................................................................................5 gam Zn phản ứng với 7 lít Clo (đktc) thì thu được 36.............................................................. GV: Trịnh Huyền Page 14 .......... ...................................... ........................................................................ 12.. ........................................................................................................................75 (M) thu được m (g) hỗn hợp muối X và V (ml) khí (đkc)....... Xác định m (g) và V (ml)........................................................ .3 (g) hỗn hợp A gồm Al.................................................. ....................................................................................................................................................................................... Bài 20: Cho 19................................................... ..........................................................

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................ GV: Trịnh Huyền Page 15 ............................................................................................