You are on page 1of 4

Czy przestrzeganie Boego Prawa oznacza odpadnicie od aski?

Czy podajc drog Boego Prawa przeciwstawiamy si asce? Co Pawe mia na myli, gdy oskara Galacjan o odpadanie od aski? Co oni takiego zrobili? Jak to si stao, e nasz Zbawiciel sta si bezuyteczny? Gal. 5:4 Zostalicie odczeni od Chrystusa, wy, ktrzy uznajecie si za sprawiedliwych w Prawie; wypadlicie z aski. Poniewa List do Galacjan jest listem z konkretnym kontekstem, a nie pojedynczym wersetem, musimy to sobie uzmysowi i dobrze zrozumie. Galacjanie faszywie byli nauczani, e przestrzeganie Prawa daje zbawienie. Faszywi nauczyciele (Partia obrzezania - Gal. 2:7-12; 5:12 i Uczynki Prawa - Gal. 2:16; 3:2; 3:5; 3:10) zaczli promowa swoj doktryn (prawo oralne) mwic, e Poganie musz zosta w odpowiedni sposb obrzezani, by mogli zosta usprawiedliwionymi ku zbawieniu (zbawieni). Gal. 2:16 A wiedzc, e czowiek nie jest uznawany za sprawiedliwego z uczynkw Prawa, ale przez wiar Jezusa Chrystusa, i mymy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abymy zostali uznani za sprawiedliwych z wiary Chrystusa, a nie z uczynkw Prawa. Bowiem z uczynkw Prawa nie zostanie uznane za sprawiedliwe adne ciao wewntrzne. Temat ten przewija si w caym Licie do Galacjan (np. Gal. 2:21; 3:2-3; 3:5; 3:11; 5:4). Uczynki Prawa Dokument z Qumran oznaczony symbolem 4QMMT (4Q394-5) daje nam nieco wgldu na ydowsk sekt z pierwszego wieku, nazwan Uczynki Prawa. ydowscy zwolennicy Uczynkw Prawa wierzyli w wiele rzeczy sprzecznych z Boym Prawem, uczyli take, e Poganie nie mog by zbawieni. Nie yli oni wiar zgodnie z Boym Prawem, lecz yli wedug swojego wasnego, wymylonego prawa, ktre byo powykrcan form Boego Prawa i podobn praktyk 6 rnych sekt Faryzeuszw. Ich doktryna bya bardzo podobna do tej z Partii Obrzezania. To zapewne dlatego Gal. 6:13 mwi, e grupa ta uczy zbawienia przez uczynki z Boego Prawa, a sama nawet nie czyni tych uczynkw. Partia Obrzezania ydowska sekta Partii Obrzezania pojawia si w Dz. Ap. 10:45; 11:2; 15; Gal 2:7-12; 5:12; Efez. 2:11; Tyt. 1:10. Wiedzc o tym, werset ten staje si teraz wyraniejszy. Gal. 5:4 Zostalicie odczeni od Chrystusa, wy, ktrzy uznajecie si za sprawiedliwych w Prawie; wypadlicie z aski. Stara si by usprawiedliwionym z prawa jest tym samym, co odpadnicie od aski. Jestemy usprawiedliwieni ku zbawieniu wiar, poprzez ask, a nie poprzez wypenianie Boego Prawa. 1

Czy w takim razie oznacza to, e w naszej wierze nie mamy by posuszni Boemu Prawu? Oczywicie, e nie. Pawe te o tym pisa: Rzym. 3:31 Czy zatem z powodu wiary znosimy Prawo? Nie moe by; przecie Prawo utwierdzamy. Rzym. 7:12 Tak, e Prawo jest wite, i przykazanie jest wite oraz sprawiedliwe i dobre. Rzym. 7:22-23 Razem si ciesz Prawem Boga z powodu wewntrznego czowieka, ale w moich czonkach widz inne prawo, prowadzce wojn przeciwko Prawu mojej myli oraz biorce mnie do niewoli w prawie winy, tym, co jest w moich czonkach. Nawet Jaszua (Jezus) powiedzia: Mat. 5:17-19 Nie mniemajcie, e przyszedem rozluni Prawo lub Prorokw; nie przyszedem rozluni, ale dopeni. Bo zaprawd, powiadam wam: Dopki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, a wszystko to si stanie. Jeli wic, kto by rozluni jedno z tych najmniejszych przykaza, i tak by naucza ludzi - najmniejszym bdzie nazwany w Krlestwie Niebios; a ktokolwiek by je czyni i naucza, ten bdzie nazwany wielkim w Krlestwie Niebios. Jaszua (Jezus) naucza, e adne z Boych przykaza nie bdzie uniewanione lub rozlunione dopki cae Prawo oraz Prorocy nie zostan dopenione, a niebo i ziemia nie przemin. Przeminicie nieba i ziemi poprzez pojawienie si nowych jest ostatnim proroctwem przepowiedzianym nam w Pimie. Izaj. 65:17 Oto stworz nowe niebiosa i now ziemi, wic poprzednie rzeczy nie bd wspomniane, ani nie przejd przez myl. Obj. 21:1 Ujrzaem te nowe niebo i now ziemi; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminy, i morze ju nie istnieje. Prosz zwrci uwag, e to wydarzenie jeszcze nie miao miejsca. Jaszua (Jezus) powiedzia nam, e cae Boe Prawo bdzie istnie CO NAJMNIEJ A do dnia, o ktrym Pan mwi: Obj. 21:5-6 Take Ten, co siedzia na tronie, powiedzia: Oto wszystko czyni nowe. Mwi te: Zapisz, bo te sowa s godne zaufania i zgodne z prawd. I mi powiedzia: Dokonao si. Ja jestem Alfa i Omega, pocztek i spenienie. Dzieo Chrystusa na krzyu, dla naszego zbawienia, jest skoczone (Jan 19:30), jednake Pan nie skoczy jeszcze z tym wszystkim, o czym jest powiedziane w caym Jego Prawie i u Prorokw, i dopki nie powie: Dokonao si. A jak widzimy, to zdanie jest poprzedzone Nowym Niebem i Now Ziemi. Jeli ten fragment Pisma jest prawdziwy, to jak biblijn i logiczn gimnastyk musz wykona ci, ktrzy nauczaj, eby nie doj do takiego wniosku? C, jeli w ogle wspominaj ten werset, to wytwarza on do enujc sytuacj. Niektrzy ucz, e sowo wypeni w Mateuszu 5:17 oznacza skoczy, zaprzesta, znie. Robi tak (od samych siebie) by unikn jasnego i wyranego nauczania Jezusa, e adne z Boych przykaza nie zniknie z prawa. To wspiera take ich bdn interpretacj listw Pawa. 2

Jeli taka interpretacja rzeczywicie byaby poprawna, to powinnimy by w stanie zastosowa to nauczanie do Pisma i powinno to by logiczne, gdy Bg nie jest Bogiem zamieszania i niepewnoci. Mamy przykazane, by wszystko bada, lecz trzyma si tylko tego, co dobre (1 Tes. 5:21). Zbadajmy zatem nauczanie twierdzce, e sowo wypeni oznacza zaprzesta lub skoczy w porwnaniu z teori, gdzie wypeni oznacza po prostu wypeni cae i w penym znaczeniu Boe Prawo. Czy wypeni z Mateusza 5:17 moe oznacza zakoczy? Mat. 5:17 Nie mniemajcie, e przyszedem rozluni Prawo lub Prorokw; nie przyszedem rozluni (Prawo), ale zakoczy (Prawo). H? Mat. 5:18 Bo zaprawd, powiadam wam: Dopki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, a wszystko (Prawo i Prorocy) to si stanie. Drugie h? Mat. 5:19 Jeli wic, kto by rozluni jedno z tych najmniejszych przykaza (to, ktre wanie zakoczam), i tak by naucza ludzi - najmniejszym bdzie nazwany w Krlestwie Niebios; a ktokolwiek by je czyni i naucza (cho je zakoczyem), ten bdzie nazwany wielkim w Krlestwie Niebios. Trzecie h? Istniej tylko dwie moliwe interpretacje sowa wypeni w Mateuszu 5:17: 1. Jedna, to taka, e Jaszua (Jezus) przyszed wypeni i pokaza prawdziwe znaczenie Boego Prawa, ktre faryzeusze zanieczycili swoim oralnym (ustnym) prawem. Ma to sens, gdy za kadym razem, kiedy Jaszua (Jezus) by w pobliu faryzeuszw, to taki by cel i punkt caego Jego nauczania. Jaszua by yw i chodzc Tor (Sowem), ktra uczya nas jak waciwie chodzi drog, ktr Bg chce, abymy chodzili w Jego Prawie, a nie drog, jak ludzie by chcieli, bymy chodzili w Boym Prawie. 2. Druga, taka, e wypeni w Mateuszu 5:17 oznacza zakoczy, skoczy, znie, uniewani. Wszystko, co kto musi zrobi, to wstawi t denicj w kontekst Pisma i przekona si na wasne oczy jak nielogiczna i absurdalna jest taka interpretacja. Technicznie rzecz biorc literalne oddanie greckiego sowa dopuszcza obie interpretacje. G4137 , pleroo, od G4134 1. napeni, zapeni; 2. nasyci; 3. wypeni, dopeni; 4. speni, urzeczywistni; 5. speni si; 6. by napenionym, by penym czego W Biblii Gdaskiej - wypeni si 33, napenionym by 10, napeni 9, wypeni 7, zupenym by 5, penym by 3, wypenionym by 3, wykona 2, -wypeni -si 2, by (5550) 1, dokona 1, dokona si 1, dokoczy 1, dopenia 1, dopeni 1, dopeni si 1, dopenionym by 1, doskonay 1, doskonaym by 1, napenia 1, podstpi 1, przej 1, wyj 1, zamyka si 1, zici 1 (Sownik Stronga) Jedyn interpretacj sowa dopeni, ktra pasuje do kontekstu i nie sprawia logicznych absurdw, jest ta, w ktrej Jezus uczy, e przyszed On uczyni penym lub w caoci naucza Boego Prawa. Jaszua (Jezus) przyszed, by w caoci zwiastowa i uczy nas penego znaczenia Boego Prawa. 3

Galacjanie popenili bd, stosujc faszywe doktryny, ktre mwiy, e musz by oni obrzezani, aby uzyska zbawienie. Jest to legalizm, a nie zwyke posuszestwo. 1 Tym. 1:8 A wiemy, e Prawo jest szlachetne, jeli kto posuguje si nim naleycie. A wiemy, e Galacjanie niewaciwie uywali Boego Prawa; prawnie, lecz niewaciwie. Mamy przestrzega Boego Prawa, by wyraa Mu tym swoj mio, a nie eby zaskarbi sobie nasze zbawienie. Jan 14:15 Jeli mnie miujecie, zachowujcie moje przykazania. Jan 14:21 Ten, ktry ma moje przykazania oraz je zachowuje, mnie miuje; za miujcy mnie zostanie umiowany przez mego Ojca i ja go bd miowa oraz mu objawi samego siebie. Jan 14:23-24 Odpowiedzia Jezus i rzek mu: Jeli kto mnie miuje, bdzie zachowywa moje sowo, a mj Ojciec bdzie go miowa oraz przyjdziemy do niego i uczynimy u niego mieszkanie. Kto mnie nie miuje, moich sw nie zachowuje; a sowo, ktre syszycie, nie jest moje, ale Ojca, ktry mnie posa. Jan 15:10 Jeli zachowacie moje polecenia, zamieszkacie w mojej mioci, tak jak i ja dochowaem polece mojego Ojca oraz mieszkam w Jego mioci. 1 Jana 2:4-5 Kto mwi, e Go pozna, a nie strzee Jego przykaza, jest kamc i nie ma w nim prawdy. Za kto strzee Jego sowo, w tym naprawd wypenia si mio Boga. Przez to poznajemy, e w nim jestemy. 1 Jana 5:3 Gdy to jest mio Boga, aby strzec Jego przykaza; a Jego przykazania nie s cikie. 2 Jana 1:6 A to jest mio - bymy yli wedug Jego przykaza. To jest to przykazanie, jakie usyszelicie od pocztku, abycie w nim yli. Mamy by posuszni Boemu Prawu z powodu naszego zbawienia, nie dla naszego zbawienia. 1 Jana 4:19 My go miujemy (posuszestwo), bo on pierwszy nas umiowa (aska). Posuszestwo jest po prostu wiadectwem naszej wiary (Jakub 2:26). Jakub 2:26 Bo jak ciao bez ducha jest martwe, tak te wiara bez uczynkw jest martwa. Pawe stara si po prostu sprowadzi Galacjan na waciwe tory; przyprowadzi ich do Boej aski, poprzez wiar, i uczy, e bdem jest prba stosowania Prawa do osignicia zbawienia. Nigdzie, w caym Licie do Galacjan Pawe nie naucza, e w naszym posuszestwie nie musimy przestrzega Boego Prawa. Gdyby tak uczy, przeczyby samemu sobie, Jezusowi (Jaszua) i wielu wersetom z Pisma. Zadawaj sobie trudne pytania. Zadawaj je innym. Pytaj si Sowa. Sprawdzaj swoj wiar. Rzucaj sobie wyzwania. Wszystko sprawdzaj i wszystko testuj.

tumaczy Bogusaw Kluz 4