You are on page 1of 5

Czy Jaszua (Jezus) zgrzeszy?

Jan 8:1-12 Za Jezus poszed na gr Oliwek. A witem znw przyby do wityni, usiad oraz ich uczy; a przyby do niego cay lud. Ale uczeni w Pimie i faryzeusze przyprowadzaj niewiast przyapan na cudzostwie, po czym postawili j w rodku oraz mu mwi: Nauczycielu, ta niewiasta zostaa przyapana jako jawna cudzoonica; za Mojesz, w Prawie, nakaza nam takie kamienowa; a ty, co mwisz? Ale mwili to, wystawiajc go na prb, aby go mieli za co oskary. Za Jezus schyli si ku doowi i zapisywa palcem na ziemi. A gdy go powstrzymywali pytajc, podnis si oraz do nich powiedzia: Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na ni kamie. I znowu schyli si ku doowi oraz pisa po ziemi. Wic kiedy to usyszeli i rozsdzili na skutek sumienia wychodzili jeden za drugim, poczwszy od starszyzny, a do najlichszych, i Jezus zosta sam oraz ta niewiasta, co staa w rodku. Wic Jezus si podnis, a nikogo nie widzc, tylko ow kobiet, powiedzia jej: Niewiasto, gdzie s twoi oskaryciele? Nikt ci nie potpi? Za ona powiedziaa: Nikt, Panie. A Jezus jej powiedzia: Ja take ci nie potpiam; id i ju wicej nie grzesz. Nadto Jezus znowu im powiedzia, mwic: Ja jestem wiato wiata; kto za mn idzie nie bdzie chodzi w ciemnoci, ale bdzie mia wiato ycia. Czasem si zdarza, e historia cudzoonicy z 8 rozdziau ewangelii Jana jest wykorzystywana do wspierania tezy o uniewanieniu Boego Prawa przez Jezusa (Jaszua). Oto ich sposb rozumowania: Faryzeusze poprawnie twierdzili, e kamienowanie cudzoonikw jest przykazaniem z Prawa Mojeszowego. Faryzeusze przyprowadzili do Jezusa (Jaszua) kobiet zapan na cudzostwie. Jezus (Jaszua) jej nie ukamienowa, a take nie kaza tego robi innym. Z tego wynika, e Boe Prawo ju nie obowizuje. Ich jak zakadaj logiczne rozumowanie opiera si na fakcie, e Jezus (Jaszua) powiedzia: Bezgrzeszny z was, niech pierwszy rzuci na ni kamie. Dlatego przyjmuj oni, e kady, kto zgrzeszy, nie moe osdza drugiego. Wikszo badaczy biblijnych rozumie dlaczego takie wnioski s nie do przyjcia. Bd takiego rozumowania staje si oczywisty ju przy niewielkim przebadaniu tej sprawy. Jednake wikszo badaczy Biblii przyjmuje pozycj, e nie cae Pismo jest wci prawdziwe, poniewa podpisuj si oni pod twierdzeniem, e prawo zostao obalone. Wybieraj bardziej powszechne rzekome wersety z Galacjan, Rzymian, czy Kolosan na poparcie swoich przekona. A poniewa tekst ten jest czsto le interpretowany, le stosowany i wykorzystywany do mieszania innym w gowie, przypatrzymy si Janowi 8:1-12. Jeden z gwnych problemw tego caego zamieszania ley w samych jego trzonie i wie si myl, e nie powinnimy osdza innych. Pismo jednak wyranie mwi, e w kwestii grzechu mamy osdza innych. Pismo podaje nam take trzy kroki, w jaki sposb to mamy zrobi (1. prywatnie; 2. p-prywatnie; 3. publicznie). Nie tylko to, Pismo wyranie nas uczy, e powinnimy chcie, aby inni sdzili nas zgodnie z Boym Prawem, by pomaga nam w uwidocznianiu 1

tego grzechu, po to, abymy mogli z nim si rozprawi. Innymi sowy, przyjaciele nie pozwalaj przyjacioom y w grzechu. I prawd mwic, nie osdzajc innych, de facto sami grzeszymy. Powinnimy nawet osdza samych siebie, by uwidocznia swj wasny grzech. Tylko dziki osdzaniu jestemy w stanie ujawni grzech w nas samych (najpierw), a take w innych (potem). Jedynym sposobem by pozna je po ich owocach jest rozpoznanie i ocenienie ich owocw (Mat. 7:15-20). Ci, ktrzy si sprzeciwiaj (nawet wbrew Pismu), e nie powinnimy sdzi, z reguy koncentruj si na sucemu tylko sobie wezwaniu do jednoci. Szybko zapominaj oni, e Ciao Chrystusa ma by zjednoczone w wierze i praktykowaniu prawdy (Boego Sowa), a nie jednoczeniu si w tym, co faszywe (Efezjan 4). Mamy wzrasta w mioci, bdc pouczani w prawdzie. Tak, jak to Pawe poprawnie uj, co ma wsplnego ze sob wiato i ciemno? Jeli Jaszua (Jezus) uczy nas, e mamy innych nie osdza, to bycie posusznym takim wersetom jak Rzym. 16:17-18, 2 Kor. 6:17, 2 Tym. 3:5-6, 1 Jan 4:1 jest w zasadzie niemoliwe. Jestemy wezwani by napomina i korygowa. Kto by chcia by inni yli w grzechu (zniewoleniu)? 2 Tym. 3:16-17 Cae Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci (sowo dodane - przyp. tum.) w sprawiedliwoci; aby czowiek Boga by przygotowany i wyposaony do kadego szlachetnego dziaania. Mamy przyjmowa czyje korekty, gdy su nam ku dobremu. Przyp. 10:17 ciek ku yciu zda ten, kto przestrzega napomnienia; a kto na przestrogi nie zwaa bdzi. Przyp. 12:1 Ten, kto miuje napomnienie miuje wiedz; a kto nienawidzi przygany jest bezmylnym. Przyp. 15:10 Surowa ka spotyka tego, kto opuszcza prawdziw drog; kto nienawidzi napomnienia musi zgin. Jer. 5:3 JAHWE! Czy Twoje oczy nie s ku prawdzie? Razie ich, ale nie czuli; tpie ich, ale si wzbraniali przyj przestrog; twardszym od skay uczynili swoje oblicze oraz nie chcieli si nawrci. Mamy napomina i korygowa w uprzejmoci i mioci, i zawsze w oparciu o Boe Prawo, ktre jest jedynym rdem przyjtej prawdy. Jak bardzo bymy kogo musieli nie miowa, eby nie pomaga im w rozprawieniu si z ich wasnym grzechem (amaniem Boego Prawa). Dlatego twierdzenie, e Jaszua (Jezus) uczy nas w Jana 8 nie sdzi innych za grzech, jest cakowicie bdne. Takie nauczanie tak naprawd niszczyoby Ciao Chrystusa, gdyby to Ciao zaczo tolerowa i ignorowa grzech. Powinno by zatem oczywiste dlaczego taka interpretacja i takie wnioski z Jana 8 s w wietle Biblii niepoprawne nawet w oczach wielu badaczy biblijnych. Faryzeusze i uczeni w Pimie oskarali kobiet o zamanie Boego Prawa: 5 Moj. 22:22 Gdyby by znaleziony kto, kto obcuje z zamn kobiet niechaj oboje umr; i mczyzna, co obcuje z obc kobiet, i kobieta; wyplenisz zo z Israela. 3 Moj. 20:10 A kto zhabi zamn kobiet, kto zhabi on swojego bliniego obydwoje bd wydani na mier; ten, ktry zhabi i ta zhabiona. 2

Po przyprowadzeniu kobiety do Jaszua (Jezusa) i odwoaniu si do Prawa Mojeszowego, powiedzieli: A ty, co mwisz? Innymi sowy, faryzeusze i uczeni starali si wrobi Jaszua (Jezusa) w zrobienie czego przeciwko Boemu Prawu. Taki by ich motyw, gdy zostao nam to pokazane: Ale mwili to, wystawiajc go na prb, aby go mieli za co oskary. Zatem musimy zada sobie pytanie, jeli faryzeusze i uczeni maj racj co do tego, e kobieta popenia cudzostwo, oraz jasne jest, e w wietle Prawa Mojeszowego ma ponie mier, to w czym tu chc zastawi puapk na Jaszua (Jezusa)? Czego brakuje? Jeli Jaszua (Jezus) wykonaby wyrok, to o co by go oskaryli? Zamy, e Jaszua (Jezus) nie zgadza si z nimi, e powinna ponie mier, w tym przypadku Jaszua (Jezus) uczy i robi wbrew Prawu Mojesza. A to traktowane jest jako grzech. 1 Jan 3:4 Kady, kto popenia grzech, powoduje te nieprawo, gdy grzech jest bezprawiem. Takie co oczywicie postawioby nas w zym pooeniu, gdy nie mielibymy doskonaej oary przykrywajcej nasze grzechy. Wiemy, e Jaszua (Jezus) nie zgrzeszy, jak to si wic stao, e kobieta nie poniosa mierci? Zanim na to odpowiemy, musimy rozwiza jeszcze jeden problem zwizany z tym, czy Jaszua (Jezus) uczy przeciwko Prawu Mojeszowemu. Jeli by tak byo, to w takim przypadku Jaszua (Jezus) nie speniby wymogu dotyczcego Mesjasza, o ktrym mowa w Boym Prawie i zostaby On okrelony mianem faszywego proroka. Rozdziay 13 i 18 z 5 Mojeszowej podaj nam instrukcje, czy prorok jest prawdziwy, czy faszywy. Tak to stosowali w I wieku. To dlatego uczeni testowali Jaszua (Jezusa), gdy zgodnie z Bibli byli do tego zobowizani. Kady prorok, ktry odbiega od Prawa Mojeszowego by uwaany za faszywego proroka, oraz w myl tego Prawa tak samo gubiony. Oczywicie wiemy, e tak nie byo w przypadku Jaszua (Jezusa), gdy by On prorokiem podobnym do Mojesza. Aby na to odpowiedzie, musimy po prostu do dobrze rozumie Boe Prawo. Odkryjemy, e Jaszua (Jezus) zna je bardzo dobrze. Prawo Mojeszowe mwi take (czego ju faryzeusze chytrze nie wspomnieli): 5 Moj. 19:15 Nie podniesie si jeden wiadek przeciwko czowiekowi odnonie do jakiejkolwiek winy, w jakimkolwiek przestpstwie bd w jakimkolwiek grzechu, ktrego by si dopuci; na zeznaniu dwch wiadkw, albo na zeznaniu trzech wiadkw bdzie stwierdzona dana rzecz. Faryzeusze twierdzili, e ta kobieta zcudzooya, jednak nie widzimy adnego dowodu w postaci wiadkw, ktrzy by stanli i j oskaryli. To wanie bya ta puapka, w jak faryzeusze chcieli chwyci Jaszua (Jezusa). I chocia prawd jest, e w wietle Prawa Mojeszowego kobieta ta powinna zosta ukamienowana, to jednak nie jest to wszystko, co naley rozpatrze w tej sprawie. S wymogi i kryteria, ktre musz by zaprezentowane w sdzie, aby rozpatrze jak spraw. Jeli nie byo dwch lub trzech wiadkw do osdzenia grzechu, to w takiej sytuacji nie mogo by rozprawy skazujcej j na mier. W rzeczy samej, gdyby Jaszua (Jezus) dokona przeprowadzenia wyroku, to pogwaciby Prawo Mojeszowe (zamordowaby) i nie byby nasz doskona oar. Jaszua (Jezus) byby tak samo winny i znalazby si pod przeklestwem prawa, jak kady z nas. Jak sobie przypominamy z historii, Jaszua (Jezus) gdy tylko Go zapytali co On ma do powiedzenia, schyli si i zacz pisa po ziemi (tak napisano). 3

Dlaczego? Po napisaniu powiedzia, by ci co s bez grzechu ukamienowali j, co oznaczao, e wszyscy znajdujcy si tam grzeszyli w tym momencie swoim zachowaniem i zamiarem. Dlaczego? Nastpnie spyta j: Nikt ci nie potpi? Po co to pytanie? Czy ta caa akcja, majca na celu potpienie jej, nie bya grzechem ze strony wszystkich obecnych, do ktrego odnosi si Jaszua (Jezus)? Jedyn moliw odpowiedzi na to dlaczego Jaszua (Jezus) jej nie potpi, jest to, e nie by speniony biblijny wymg iloci wiadkw wymaganych do osdzenia jej. 5 Moj. 19:15 Nie podniesie si jeden wiadek przeciwko czowiekowi odnonie do jakiejkolwiek winy, w jakimkolwiek przestpstwie bd w jakimkolwiek grzechu, ktrego by si dopuci; na zeznaniu dwch wiadkw, albo na zeznaniu trzech wiadkw bdzie stwierdzona dana rzecz. Dlatego Jaszua (Jezus) zapyta: Nikt ci nie potpi? Faktem jest, e Jaszua (Jezus) nie uleg ich knowaniom. Gdyby wzi udzia w ukamienowaniu jej, to wpadby w ich zasadzk. Braby udzia w kamienowaniu, ktre nie opieraoby si na zeznaniu dwch lub trzech wiadkw. Byoby to takie samo bezprawie jak ukamienowanie Szczepana w Dziejach Apostolskich 7, gdzie by on faszywie oskarony o nauczanie przeciwko Prawu Mojeszowemu. Prawdopodobnie to wanie fragment z 5 Mojeszowej 19:15 napisa na ziemi. Ma to sens, gdy Jaszua (Jezus) chcia uwidoczni i obnay ca zasadzk, ktr faryzeusze chcieli na Niego zastawi. Zdemaskowa ich test. Jak czytamy dalej, kontekst potrzeby wiadkw do osdzenia danej sprawy rozwija si dalej. Interesujce jest, e faryzeusze natychmiast wykorzystuj przeciwko Niemu to, co napisa On na ziemi. Zaczyna si to w wersecie 12. Zgodnie z Prawem Mojeszowym Jaszua (Jezus) dajc dwch lub trzech wiatkw do rozpatrzenia sprawy i ukamienowania obnay ch zgrzeszenia kadego z tam obecnych. Interesujce jest to, e faryzeusze natychmiast to obrcili i zadali od Jaszua (Jezusa) dwch lub trzech wiadkw potwierdzajcych Jego autorytet. Jan 8:12-13 Nadto Jezus znowu im powiedzia, mwic: Ja jestem wiato wiata; kto za mn idzie nie bdzie chodzi w ciemnoci, ale bdzie mia wiato ycia. Zatem faryzeusze mu powiedzieli: Ty wiadczysz sam o sobie, twoje wiadectwo nie jest prawdziwe. A jednak Jaszua (Jezus) znowu ma dla nich odpowied, dowodzc e ma take autorytet innego wiadka, Ojca. I ponownie, nie do, e faryzeuszom nie udao si wrobi Jaszua (Jezusa) w grzech, gdy ich zasadzka do popenienia bezprawia zostaa odkryta, to na dodatek nie udao im si uy tego samego fragmentu przeciwko Niemu. Faryzeusze i uczeni z ca pewnoci planowali sw z zasadzk na Jaszua (Jezusa), jednake poniewa Jaszua (Jezus) zna Boe Prawo tak dobrze, to udao Mu si przetrwa prb zwiedzenia. Uwaga: Trzeba nadmieni, e niektrzy chrzecijascy badacze Biblii poddaj w wtpliwo fakt istnienia tej historii u Jana. Powodem takiego powtpiewania jest to, e ta historia 4

nie znajduje si w czterech najstarszych znanych manuskryptach greckich, ani te nie istnieje w aramejskich manuskryptach Peshitty. Historia ta pojawia si nagle w pniejszych manuskryptach. Chocia nie da si jej udowodni z ca pewnoci, wiadomo wszake, e w krgach naukowych jest kwestionowana. Powysze studium przeprowadzone jest przy zaoeniu, e jest ona prawdziwym i udokumentowanym wydarzeniem.

tumaczy Bogusaw Kluz