You are on page 1of 9

a ch cc bnh

Phn mm qun l bnh vin


pPfggggggggggggm, hi phng, min bc,min nam, min trung
- : ng Gii Phng- Tel: 38393731
- Bnh vin a khoa Xanh Pn: 59 Trn Ph Tel: 38233066
- Bnh vin ng a: 168 Nguyn Lng Bng Tel: 38510613
- Bnh vin E: Ngha Tn, Cu Giy Tel: 37541148, 37543233
- Bnh vin Thanh Nhn: Thanh Nhn, Hai B Trng Tel: 39714363
- Bnh vin Hu ngh Vit Nam Cu Ba: 37 Hai B Trng Tel: 38253304
- Bnh vin Ni Tit: B20 P. Thnh Quang Tel: 38560286
- Bnh vin Vit c: 40 Trng Thi 38253531
- Bnh vin K: 43 Qun S Tel: 38252143
- Vin Bo v b m v tr s sinh: 43 Trng Thi Tel: 38252161
- Bnh vin Ph sn H Ni: Thnh Cng Tel: 38343181
- Bnh vin Qun i 108: 1 Trn Hng o Tel: 38254627
- Bnh vin Quc t Vit Php: 1 Phng Mai Tel: 35740740
- Bnh vin Y hc dn tc: 17 Ho Nhai Tel: 38287790
- Bnh vin Da liu: Phng Mai Tel: 38521182
- Bnh vin Nhi TW: La Thnh Tel: 38343603
- Bnh vin Lao v bnh phi: Thanh Nhn Tel: 38326249
- Vin Lo khoa: Phng Mai Tel: 38694816
- Vin Mt TW: B Triu Tel: 38228957
- Vin Y hc c truyn: 29 Nguyn Bnh Khim Tel: 39438150
- Vin Rng hm mt HN: 40B Trng Thi Tel: 38269722
- Vin Tai mi hng : Tel: 38694706
- Vin v sinh dch t: Yecxanh Tel: 39716356
- Vin qun
Tn trng

Loi
hnh

BA NH

Qun/Huyn

TCQ

a ch

Cng lp BA NH

0438471371

S 145 Hong Hoa Thm

I YN

Cng lp BA NH

0437221272

S 167 ph i Cn

DL H NI

Dn lp BA NH

0437626425

Ng 463 ph i Cn

HONG DIU

Cng lp BA NH

0437660881

S 526 ph i Cn

HONG HOA
THM

Cng lp BA NH

0437611279

S 2 ph Vnh Phc

KIM NG

Cng lp BA NH

0438452179

Ph Trn Huy Liu

NGHA DNG

Cng lp BA NH

0437167079

S 55 ph Ngha Dng

NGC H

Cng lp BA NH

0438235180

H B52 Lng Ngc H

NGC KHNH

Cng lp BA NH

0437717711

S 5 ph Nguyn Cng Hoan

NGUYN B
NGC

Cng lp BA NH

0437625771

S 18 ng 294 ph i Cn

NGUYN TRI
PHNG

Cng lp BA NH

0437164979

S 190 ph Qun Thnh

NGUYN
TRUNG TRC

Cng lp BA NH

0438261441

S 23 ph Nguyn Trung
Trc

PHAN CHU
TRINH

Cng lp BA NH

0437470473

S 40 ph Nguyn Thi Hc

THNH CNG A Cng lp BA NH

0438359766

Khu D - TT Thnh Cng

THNH CNG B Cng lp BA NH

0438313385

Khu D - TT Thnh Cng

TH L

Cng lp BA NH

0438346946

TT Th l 2

VN PHC

Cng lp BA NH

0438236477

Ng 294 ph i Cn

VIT NAM - CU
BA

Cng lp BA NH

0437161175

S 105 ph Nguyn Trng


T

BC TRNG AN

Dn lp HON KIM

0438288854

29 Nh Chung

CHNG
DNG

Cng lp HON KIM

0438244940

140 Vng H

IN BIN

Cng lp HON KIM

0438286597

44 Qun S

HNG H

Cng lp HON KIM

0439230757

40 Ln ng

NGUYN B
NGC

Cng lp HON KIM

0438259085

2 Hng Ch

NGUYN DU

Cng lp HON KIM

0438244054

25 L Thi T

NGUYN HIN

Dn lp HON KIM

0439328139

Phng Chng Dng

PHC TN

Cng lp HON KIM

0438283421

12 Phc Tn

QUANG TRUNG

Cng lp HON KIM

0438263263

39 Quang Trung

THNG LONG

Cng lp HON KIM

0438287786

20 Ng Trm

TRN NHT
DUT

Cng lp HON KIM

0439284002

2 Ch Go

TRN QUC
TON

Cng lp HON KIM

0439380201

31 Nh Chung

TRNG VNG Cng lp HON KIM

0422462689

25 L Thi T

V TH SU

Cng lp HON KIM

0439434098

35 Trn Hng o

B VN N

Bn
cng

NG A

0435331755

S 2 ng 14 H c Di

BI TH XUN

Bn
cng

NG A

0438572845

S 90 ng 130 ph Ty Sn

CT LINH

Bn
cng

NG A

0438236254

31 Ct Linh

KHNG
THNG

Bn
cng

NG A

0435741836

S 8 Tn Tht Tng

KIM LIN

Bn
cng

NG A

0435740955

17 Hong Tch Tr

LA THNH

Bn
cng

NG A

0438510115

28 ngch 79 ng Th Quan, P.
Khm Thin

L THNG
KIT

Bn
cng

NG A

0437470884

S 104 Nguyn Khuyn

NAM THNH
CNG

Bn
cng

NG A

0438351208

ng Cha Lng

PHNG MAI

Bn
cng

NG A

0435763150

S 6 ng 4 Ph Phng Mai

PHNG LIN

Bn
cng

NG A

0438522885

S 1 Phm Ngc Thch

QUANG TRUNG

Bn
cng

NG A

0435376284

S 6 ng Tin ng

QUC T VIP

Bn
cng

NG A

0437756305

Ng 14, Pho i Lng, HN.

TAM KHNG

Bn
cng

NG A

0435638300

S 4 Ph Khng Thng

THI THNH

Bn
cng

NG A

0438533986

S 4 Thi Thnh

THNH HO

Bn
cng

NG A

0438511333

29 Ph ng Cc

THNH QUANG

Bn
cng

NG A

0435623073

S 11, 12 ng Lng

T VNH DIN

Bn

NG A

0435132525

Ng Quan Th 1

cng
TRUNG PHNG

Bn
cng

NG A

0435724205

91/218 Ph Ch Khm Thin

TRUNG T

Bn
cng

NG A

0435729764

Ng 46C Ph Phm Ngc


Thch

VN CHNG

Bn
cng

NG A

0435183049

S 323 ng Vn Chng

B TRIU

Cng lp HAI B
TRNG

0438226373

S 31 T Hin Thnh

BCH MAI

Cng lp HAI B
TRNG

0438631729

S 44 ng Hng Mai

DL T.H.T

Dn lp HAI B
TRNG

0438621564

Ng 487 ng Kim Ngu

ON KT

Cng lp HAI B
TRNG

0438218452

S 27 Ph Cha Vua

NG NHN

Cng lp HAI B
TRNG

0439721963

S 153 L c

NG TM

Cng lp HAI B
TRNG

0438693221

S 26 ng 128C i La

HONG DIU

Dn lp HAI B
TRNG

0436364905

Ph Thanh Nhn

L NGC HN

Cng lp HAI B
TRNG

0439340808

S 41 Ph L c

L VN TM

Cng lp HAI B
TRNG

0438692107

S 74/40 T Quang Bu

LNG YN

Cng lp HAI B
TRNG

0439875307

Ph Lng Yn

MINH KHAI

Cng lp HAI B
TRNG

0436251662

S 17 ng Tri Gng

NG QUYN

Cng lp HAI B
TRNG

0438631119

S 271 ng Qunh

NG TH NHM Cng lp HAI B


TRNG

0439454505

S 41 Ph Trn Xun Son

NGUYN

0439870008

S 145 Hong Hoa Thm

Dn lp HAI B

KHUYN

TRNG

QUNH LI

Cng lp HAI B
TRNG

0438631724

S 167 ph i Cn

QUNH MAI

Cng lp HAI B
TRNG

0436362334

Ng 463 ph i Cn

TY SN

Cng lp HAI B
TRNG

0439746557

S 526 ph i Cn

THANH LNG

Cng lp HAI B
TRNG

0438213358

S 2 ph Vnh Phc

T HONG

Cng lp HAI B
TRNG

0438681176

Ph Trn Huy Liu

TRUNG HIN

Cng lp HAI B
TRNG

0438632442

S 55 ph Ngha Dng

TRNG TRC

Cng lp HAI B
TRNG

0439763304

H B52 Lng Ngc H

VNH TUY

Cng lp HAI B
TRNG

0438625453

S 5 ph Nguyn Cng Hoan

DCH VNG A

Cng lp CU GIY

0437687783

S 18 ng 294 ph i Cn

DCH VNG B

Cng lp CU GIY

0438339095

S 190 ph Qun Thnh

DL HERMANN

Dn lp CU GIY

0437644241

S 23 ph Nguyn Trung Trc

DL L THI T

Dn lp CU GIY

0462512231

S 40 ph Nguyn Thi Hc

MAI DCH

Cng lp CU GIY

0438349154

Khu D - TT Thnh Cng

NAM TRUNG
YN

Bn
cng

CU GIY

0462810112

Khu D - TT Thnh Cng

NGHA

Cng lp CU GIY

0437911934

TT Th l 2

NGHA TN

Cng lp CU GIY

0438361881

Ng 294 ph i Cn

NGUYN KH
TRC

Cng lp CU GIY

0437647028

S 105 ph Nguyn Trng T

NGUYN SIU

Dn lp CU GIY

0437844889

29 Nh Chung

NGUYN VIT
XUN

Cng lp CU GIY

0437844613

140 Vng H

QUAN HOA

Cng lp CU GIY

0438338477

44 Qun S

TRUNG HO

Cng lp CU GIY

0437832068

40 Ln ng

YN HO

Cng lp CU GIY

0439900633

2 Hng Ch

I KIM

Cng lp HONG MAI

0422135755

25 L Thi T

I T

Cng lp HONG MAI

0436413368

Phng Chng Dng

N L

Cng lp HONG MAI

0436340628

12 Phc Tn

NH CNG

Cng lp HONG MAI

0438552768

39 Quang Trung

GIP BT

Cng lp HONG MAI

0438641928

20 Ng Trm

HONG LIT

Cng lp HONG MAI

0436419770

2 Ch Go

HONG VN
TH

Cng lp HONG MAI

0438631713

31 Nh Chung

LNH NAM

Cng lp HONG MAI

0422162752

25 L Thi T

MAI NG

Cng lp HONG MAI

0438611183

35 Trn Hng o

PHNG NAM

Dn lp HONG MAI

0436405113

S 2 ng 14 H c Di

TN NH

Cng lp HONG MAI

0436626779

S 90 ng 130 ph Ty Sn

TN MAI

Cng lp HONG MAI

0436614672

31 Ct Linh

THANH TR

Cng lp HONG MAI

0438611540

S 8 Tn Tht Tng

THNH LIT

Cng lp HONG MAI

0438617139

17 Hong Tch Tr

TRN PH

Cng lp HONG MAI

0438611990

28 ngch 79 ng Th Quan, P.
Khm Thin

VNH HNG

Cng lp HONG MAI

0436446149

S 104 Nguyn Khuyn

YN S

Cng lp HONG MAI

0438611672

ng Cha Lng

I M

Cng lp LONG BIN

0422134804

S 6 ng 4 Ph Phng Mai

Cng lp LONG BIN

0438727123

S 1 Phm Ngc Thch

C KHI

Cng lp LONG BIN

0438750724

S 6 ng Tin ng

C GIANG

Cng lp LONG BIN

0438274615

Ng 14, Pho i Lng, HN.

GIANG BIN

Cng lp LONG BIN

0438274687

S 4 Ph Khng Thng

LONG BIN

Cng lp LONG BIN

0438750348

S 4 Thi Thnh

L THNG
KIT

Bn
cng

LONG BIN

0438714959

29 Ph ng Cc

NG GIA T

Cng lp LONG BIN

0438273665

S 11, 12 ng Lng

NGC LM

Cng lp LONG BIN

0438730312

Ng Quan Th 1

NGC THY

Cng lp LONG BIN

0438713226

91/218 Ph Ch Khm Thin

PHC NG

Cng lp LONG BIN

0438750043

Ng 46C Ph Phm Ngc


Thch

PHC LI

Cng lp LONG BIN

0438765764

S 323 ng Vn Chng

PTCS HY VNG

Bn
cng

LONG BIN

0438273850

S 31 T Hin Thnh

SI NG

Cng lp LONG BIN

0438752075

S 44 ng Hng Mai

THCH BN

Cng lp LONG BIN

0438750138

Ng 487 ng Kim Ngu

THNG
THANH

Cng lp LONG BIN

0438274863

S 27 Ph Cha Vua

VIT HNG

Cng lp LONG BIN

0438274840

S 153 L c

V XUN
THIU

Bn
cng

0438758925

S 26 ng 128C i La

AN DNG

Cng lp TY H

0438239095

Ph Thanh Nhn

CHU VN AN

Cng lp TY H

0438231049

S 41 Ph L c

NG

Dn lp TY H

0437530901

S 74/40 T Quang Bu

NG THI

Cng lp TY H

0437532526

Ph Lng Yn

HN THUYN

Dn lp TY H

0438472928

S 17 ng Tri Gng

NHT TN

Cng lp TY H

0437181729

S 271 ng Qunh

PH THNG

Cng lp TY H

0438385591

ng 143 Ph Gia - An Dng


Vng, Ph Thng, Ty H

QUNG AN

Cng lp TY H

0437197549

s 6 ng Thai Mai, Ty H

TH V THCS DL Dn lp TY H
DREAM

0437184689

Nh C, 98 T Ngc Vn,
phng Qung An, Ty H

T LIN

0462700823

s 6A ng 200 u C, T
Lin, Ty H

LONG BIN

Cng lp TY H

XUN LA

Cng lp TY H

0438362768

NG TRN
CN A

Cng lp THANH XUN 0438541457

NG TRN
CN B

Cng lp THANH XUN 0438546382

H NH

Cng lp THANH XUN 0435599360

KHNG NH

Cng lp THANH XUN 0438583278

KHNG MAI

Cng lp THANH XUN 043 5599360

KIM GIANG

Cng lp THANH XUN 043 8582395

NGUYN TRI

Cng lp THANH XUN 043 5637335

NHN CHNH

Cng lp THANH XUN 043 8583157

PHAN NH
GIT

Cng lp THANH XUN 043 5587306

PTDL NGUYN
TRN

Dn lp THANH XUN 043 8586883

PHNG LIT

Cng lp THANH XUN 043 8686529

BIN GIANG

Bn
cng

H NG

043 3501230

ON KT

Bn
cng

H NG

0433501470

NG MAI I

Bn
cng

H NG

043 3501241

NG MAI II

Bn
cng

H NG

0433533052

DNG NI A

Bn
cng

H NG

0433845367

DNG NI B

Bn
cng

H NG

0433580050

KIN HNG

Bn
cng

H NG

0433524912

L HNG
PHONG

Bn
cng

H NG

0433824028

Phng Xun La, Ty H

L LI

Bn
cng

H NG

0433824967

NGUYN DU

Bn
cng

H NG

0433544033

NGUYN TRI

Bn
cng

H NG

0433550977

PH LM

Bn
cng

H NG

0433533589

PH LNG I

Bn
cng

H NG

0433530663

PH LNG II

Bn
cng

H NG

0433531352

TRN PH

Bn
cng

H NG

0433540272

VN KH

Bn
cng

H NG

0433824078

VN YN

Bn
cng

H NG

0433541555

VN PHC

Bn
cng

H NG

0433825211

YN NGHA

Bn
cng

H NG

0433570324

YT KIU

Bn
cng

H NG

0433519673

C NG

Bn
cng

SN TY

0433610524

NG LM

Bn cng SN TY

y 35: 6 c Ng, Cng V Tel: 38348595

0433832925