You are on page 1of 1

Su enje plodova je jedan od najstarijih, najjeftinijih i najjjednostavnijih na ina ostavljanja vo a za zimu.

Pravilno osu eni plodovi dugo uvaju hranljivu vrednost i prijatan ukus. Za su enje su najpogodniije jabuke, kru ke, kajsije, ljive, gro dje, smokve. Postupak je jednostavan: plodove koji se su e treba spustiti u kipu u vodu, pa ih posle 4-5 minuta izvaditi i dobro ocediti. Manje plodove mo ete odmah rasporediti na re etkastu podlogu za su enje (mo e da poslu i i i ana re etka za ro tilj iz pe nice, ili ram presvu en metalnom mre om koja ne rdja), dok one krupnije, kao to su jabuke i kru ke, treba ise i na kolutove ili kri ke. Kajsije se raspolove i izvadi se ko tica, pa se onda su e, dok ljive i smokve mo ete su iti i cele. Pe nicu treba zagrevati deset minuta, a zatim temperaturu podesiti na 50 stepeni i re etku sa poredjanim vo em staviti u sredinu. Dobro je da se na dno pe nice postavi aluminijumska folija u koju e da kaplje sok koji vo e ispu ta prilikom su enja. Vrata pe nice ne smeju biti sasvim zatvorena, najbolje je da se izmedju vrata stavi drvena varja a ili neki sli an predmet, kako bi para mogla nesmetano da izlazi. Vo e se su i sve dok pri pritisku prstom iz ploda ne izlazi sok. Tada se mo e izvaditi, rasprostrti na istu hariju ili platno i ostaviti da se na vazduhu su i jo neki dan. Posle toga treba ga uvati u platnenim ili papirnim kesama, na suvom mestu. Na isti na in mogu da se su e i pe urke, ali samo ako su sasvim zdrave i sve e, brane po suvom vremenu. Pre su enja pe urke treba dobro o istiti, ise i na listi e i poredjati da se su e, isto kao i vo e.