ĐAMH Quá trình & Thiết bị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa: Công nghệ Hóa & Thực phẩm
Bộ môn: Quá trình và Thiết bị

GVHD : Phan Đình Tuấn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỒ ÁN
MÔN HỌC: ĐỒ ÁN MÔN HỌC QT&TB. MÃ SỐ: 605040
Họ và tên sinh viên: Vũ Tiến Dũng
Lớp: HC06MB
Ngành (nếu có): My & Thiết Bị
1. Đầu đề đồ án: Thiết kế tháp mm chĩp chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen
có năng suất 200 l/h tính theo sản phẩm đỉnh
2. Nhiệm vụ (nội dung yêu cầu và số liệu ban đầu):
Nồng độ nhập liệu: F = 40%phần khối lượng
-

Nồng độ sản phẩm đỉnh:

-

Nồng độ sản phẩm đáy:

D
W

= 98% phần khối lượng
= 1% phần khối lượng

Nguồn năng lượng và các thông số khác tự chọn
Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Xem ở phần mục lục
Các bản vẽ và đồ thị (loại và kích thước bản vẽ):
Gồm 2 bản vẽ A1: bản vẽ quy trình công nghệ và bản vẽ chi tiết thiết bị
Ngày giao đồ án: 6/10/2009
Ngày hoàn thành đồ án: 18/01/2010
Ngày bảo vệ hay chấm: 25/01/2010
Ngày 6 tháng 10 năm 2009
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
-

3.
4.
5.
6.
7.

Trang 1
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

ĐAMH Quá trình & Thiết bị

GVHD : Phan Đình Tuấn

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN
Cán bộ hướng dẫn. Nhận xét: _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Điểm: ______________
Chữ ký: ________________
Cán bộ chấm hay Hội đồng bảo vệ. Nhận xét: __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Điểm: ______________
Chữ ký: ________________
Điểm tổng kết:

Trang 2
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

ĐAMH Quá trình & Thiết bị

GVHD : Phan Đình Tuấn

LỜI MỞ ĐẦU
Khoa học kỹ thuật ngy cng pht triển đóng góp to lớn cho nền cơng nghiệp nước
ta nĩi ring v thế giới nĩi chung. Một trong những ngành có đóng góp vô cùng to lớn đó
là ngành công nghiệp hố học, đặc biệt l ngnh sản xuất cc hố chất cơ bản.
Hiện nay, cc ngnh cơng nghiệp cần sử dụng rất nhiều hố chất có độ tinh khiết
cao. Nhu cầu này đặt ra cho cc nh sản xuất hố chất sử dụng nhiều phương pháp để
nâng cao độ tinh khiết của sản phẩm như : trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu … Tuỳ
theo đặc tính yu cầu của sản phẩm m ta cĩ sự lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Đối
với hệ benzen – toluen l hệ 2 cấu tử tan lẫn vo nhau, ta chọn phương pháp chưng cất
để nâng cao độ tinh khiết cho benzen.
Đồ n mơn học Qu trình & Thiết bị l một mơn học mang tính tổng hợp trong qu
trình học tập của cc kỹ sư Công nghệ Hố học tương lai. Môn học ny gip sinh vin cĩ thể
tính tốn cụ thể : quy trình cơng nghệ, kết cấu, gi thnh của một thiết bị trong sản xuất
hố chất - thực phẩm. Đây là lần đầu tin sinh viên được vận dụng cc kiến thức đ học để
giải quyết cc vấn đề kỹ thuật thực tế một cch tổng hợp.
Nhiệm vụ của đồ n l thiết kế thp mm chĩp để chưng cất hỗn hợp Benzen –
Toluen ở p suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) l 200 lít/h cĩ nổng
độ 98% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đy l 99% khối lượng
Toluene,Nồng độ nhập liệu l 40% khối lượng Benzene, nhập liệu ở trạng thi lỏng sơi.

Trang 3
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

ĐAMH Quá trình & Thiết bị

GVHD : Phan Đình Tuấn

MỤC LỤC

Lời mở đầu ........................................................................................................ 3
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN .......................................................................... 4
I.
Lý thuyết về chưng cất ............................................................................. 5
II.
Giới thiệu sơ bộ về nguyn liệu.................................................................. 7
CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ .................................................... 9
CHƯƠNG 3 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT ....................................................... 10
I.
Các thông số ban đầu ............................................................................ 10
II.
Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy thu được ........... 10
III.
Xác định tỉ số hoàn lưu làm việc............................................................ 11
IV.
Xác định phương trình đường làm việc – Số mâm lý thuyết.................. 13
V.
Xác định số mâm thực tế ........................................................................ 14
CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CấT ....................................... 16
Đường kính đoạn cất ............................................................................. 16
Đường kính đoạn chưng ........................................................................ 18
Trở lực của thp....................................................................................... 20
CHƯƠNG 5 : CN BẰNG NHIỆT LƯỢNG .................................................. 22
I.
Cn bằng nhiệt lượng cho thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh ................... 22
II.
Cn bằng nhiệt lượng cho thiết bị gia nhiệt nhập liệu ............................ 22
III.
Cn bằng nhiệt lượng cho thiết bị lm nguội sản phẩm đáy ..................... 22
IV.
Cn bằng nhiệt lượng cho thiết bị lm nguội sản phẩm đỉnh ................... 22
V.
Nhiệt lượng cung cấp cho đáy tháp ....................................................... 23
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ ............................................................. 24
I.
Tính tốn thn thp ..................................................................................... 24
II.
Tính tốn chĩp .......................................................................................... 24
III.
Tính toán đáy nắp thiết bị ...................................................................... 25
IV.
Bích ghp thn........................................................................................... 26
V.
Đường kính cc ống dẫn – Bích ghp ống dẫn ......................................... 28
VI.
Chân đỡ - tai treo ................................................................................... 31
I.
II.
III.

CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHU ................................................ 33
I.
Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh .......................................................... 33
II.
Thiết bị đun sôi đáy tháp ........................................................................ 36
III.
Thiết bị làm nguôi sản phẩm đỉnh ......................................................... 39
IV.
Thiết bị làm nguội sản phẩm đáy ........................................................... 43
V.
Thiết bị đun sôi nhập liệu ...................................................................... 47
VI.
Bồn cao vị............................................................................................... 50
VII.
Bơm ........................................................................................................ 52
Kết luận ........................................................................................................... 54

Trang 4
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

ĐAMH Quá trình & Thiết bị

GVHD : Phan Đình Tuấn

Tài liệu tham khảo .......................................................................................... 54

Chương 1 :
TỔNG QUAN

I. LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT :
1. Khi niệm :

Trang 5
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

cịn trong qu trình cơ đặc thì chỉ có dung môi bay hơi cịn chất tan không bay hơi. . …Ở đây ta khảo st 2 loại thường dng l thp mm v thp chm. nếu pha lỏng phn tn vo pha khí ta cĩ thp chm. xupap.Thay vì đưa vào trong hỗn hợp một pha mới để tạo nn sự tiếp xc giữa hai pha như trong quá trình hấp thu hoặc nhả khí. trong qu trình chưng cất pha mới được tạo nn bằng sự bốc hơi hoặc ngưng tụ.  Sản phẩm đáy chủ yếu l toluen v một ít benzen. thp phun.Thp mm chĩp : trn mm bố trí cĩ chĩp dạng trịn. người ta thường dng nhiều loại thiết bị khác nhau để tiến hành chưng cất. thẳng đứng phía trong cĩ gắn cc mm cĩ cấu tạo khác nhau.com. 2. . Trang 6 Sưu tầm bởi: www.  Thp mm : thn thp hình trụ. yu cầu cơ bản chung của cc thiết bị vẫn giống nhau nghĩa l diện tích tiếp xc pha phải lớn. p suất hơi bo hồ của cc cấu tử khc nhau). trên đó pha lỏng và pha hơi đượ cho tiếp xc với nhau. Thiết bị chưng cất : Trong sản xuất.Chưng cất l qu trình dng để tch cc cấu tử của hỗn hợp lỏng cũng như hỗn hợp khí lỏng thnh cc cấu tử ring biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của cc cấu tử trong hỗn hợp (nghĩa l khi ở cng nhiệt độ. Tuy nhin.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn .daihoc. nếu nhiệt độ sơi của cc cấu tử qu cao thì ta giảm p suất lm việc để giảm nhiệt độ sơi của cc cấu tử.Chưng cất và cô đặc kh giống nhau. 3. tuy nhin sự khác nhau căn bản nhất của 2 qu trình ny l trong qu trình chưng cất dung mơi v chất tan đều bay hơi (nghĩa là các cấu tử đều hiện diện trong cả hai pha nhưng với tỷ lệ khc nhau). Nếu xt hệ đơn giản chỉ cĩ 2 cấu tử thì ta sẽ thu được 2 sản phẩm :  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi lớn (nhiệt độ sơi nhỏ)  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi nhỏ (nhiệt độ sơi lớn) .Nguyn lí lm việc :  Chưng một bậc  Chưng lôi cuốn theo hơi nước  Chưng cất . ta có : .Khi chưng cất ta thu được nhiều cấu tử và thường thì bao nhiu cấu tử sẽ thu được bấy nhiu sản phẩm. . . ta chọn phương pháp chưng cất lin tục ở p suất thường. ….Đối với hệ Benzen – Toluen  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm benzen v một ít toluen. Điều ny phụ thuộc vo mức độ phn tn của một lưu chất này vào lưu chất kia.p suất lm việc :  p suất thấp  p suất thường  p suất cao  Nguyn tắc lm việc : dựa vo nhiệt độ sơi của cc cấu tử. Nếu pha khí phn tn vo pha lỏng ta cĩ cc loại thp mm.Cấp nhiệt ở đáy tháp :  Cấp nhiệt trực tiếp  Cấp nhiệt gin tiếp Vậy : Đối với hệ Benzen – Toluen. Tuỳ theo cấu tạo của đĩa.vn . Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất được phn loại theo : .

vận hnh. So sánh ưu nhược điểm của cc loại thp : Thp chm Thp mm xuyn lỗ Thp chĩp .vì vậy tan tốt trong cc dung mơi hữu cơ không phân cực v tan rất ít trong nước.Hiệu suất cao. Benzen khơng phn cực.Hiệu suất kh cao. Vậy :qua phn tích trn ta sử dụng thp mm chĩp để chưng cất hệ Benzen – Toluen.công thức phn tử tương tự như benzen có gắn thm nhĩm –CH3. thấp.  Tháp chêm (tháp đệm) : thp hình trụ.Cơng thức phận tử l C6H6.do đó toluen tan tốt trong benzen. .Do cĩ hiệu ứng thnh  khi c điểm tăng năng suất thì hiệu ứng thành tăng  khó tăng năng suất. Tuy nhiên sau đó người ta pht hiện ra rằng nồng độ benzen trong khơng khí chỉ cần thấp khoảng 1ppm cũng cĩ khả năng gây ra bệnh bạch cầu.Cấu tạo khá đơn giản.Độ ổn định khơng cao. . vật tư.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn . Nhượ . .vn .ở dạng lỏng và có tính thơm .Do cĩ hiệu ứng thnh  hiệu .Trở lực thấp. gồm nhiều bậc nối với nhau bằng mặt bích hay hn.Cĩ trở lực lớn. với chất lỏng bẩn.866 o Nhiệt độ sơi : 111oC Trang 7 Sưu tầm bởi: www. Trước đây người ta thường sử dụng benzen làm dung môi.879 o Nhiệt độ sơi: 80 oC o Nhiệt độ nĩng chảy: 5. .Lm việc được với chất lỏng . kết cấu .Khơng lm việc được . khĩ .Trở lực tương đối . Khơng phn cực. nên ngày nay benzen được sử dụng hạn chế hơn Cc tính chất vật lí của benzen: o Khối lượng phn tử: 78. điểm bẩn nếu dùng đệm cầu cĩ    của chất lỏng.Kết cấu kh phức tạp. II.Thiết bị kh nặng nề.11 o Tỉ trọng(200C): 0.Toluen cĩ tính chất dung môi tương tự benzen nhưng độc tính thấp hơn nhiều.Thp mm xuyn lỗ : trn mm cĩ nhiều lỗ hay rnh.13 o Tỉ trọng (20oC) : 0. phức tạp. GIỚI THIỆU VỀ NGUYN LIỆU : 1. nên ngày nay thường được sử dụng thay benzen lm dung mơi trong phịng thí nghiệm v trong cơng nghiệp. Cc tính chất vật lí của toluen: o Khối lượng phn tử : 92.Tiu tốn nhiều suất truyền khối thấp.50C Toluen: l một hợp chất mạch vịng. . . Ưu . Vật chêm được cho vo thp theo một trong hai phương pháp sau : xếp ngẫu nhin hay xếp thứ tự.com.Kh ổn định.daihoc. Benzen & Toluen : Benzen: l một hợp chất mạch vịng. ở dạng lỏng không màu và có mùi thơm nhẹ.

4 91 95.2 98.daihoc.Cl AlCl   C6H5-CH3 2. vì cĩ thể thu được lượng lớn nĩ bằng phương pháp chưng cất than đá.(Tham khảo STT1) x (% phn 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mol) y (% phn 0 11.2 2 3 2 3 3 Trang 8 Sưu tầm bởi: www.vn .4 38 51.8 21. Hỗn hợp benzen – toluen : Ta cĩ bảng thnh phần lỏng (x) – hơi (y) và nhiệt độ sơi của hỗn hợp Benzen – Toluen ở 760 mmHg.com. hay cc lim loại chuyển tiếp như Pd.2 79 85.4 86. dầu mỏ….8 84.2 92.9 71.1 89.4 82.1 61.9 100 mol) t (oC) 110.3 106.3 80. Pt / Al O CH3(CH2)4CH3 Cr O   C6H6 o Dehidro hĩa cc cycloankane Cc cycloankane cĩ thể bị dehidro hĩa ở nhiệt độ cao với sự cĩ mặt của cc xc tc kim loại chuyển tiếp tạo thnh benzen hay cc dẫn xuất cảu benzen Pd C6H12 Pt/  C6 H 6 o Đi từ acetylen Đun acetane trong sự cĩ mặt cảu của xc tc l than hoạt tính hay phức của niken như Ni(CO)[(C6H5)P] sẽ thu được benzen xt 3C2H2  C6 H 6 o Từ benzen ta cĩ thể điều chế được cc dẫn xuất của benzen như toluen bằng phản ứng Friedel-Crafts (phản ứng ankyl hĩa benzen bằng cc dẫn xuất ankyl halide với sự cĩ mặt cảu xc tc AlCl3 khan C6H6 + CH3.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn o Nhiệt độ nĩng chảy : -95 oC Các phương thức điều chế : o Đi từ nguồn thin nhin Thông thường các hidrocacbon ít được điều chế trong phịng thí nghiệm.6 108.1 102.6 95. o Đóng vịng v dehiro hĩa ankane o Cc ankane cĩ thể tham gia đóng vịng v dehidro hĩa tạo thành hidro cacbon thơm ở nhiệt độ cao v cĩ mặt xúc tác như Cr2O3.

Lưu lượng dịng nhập liệu được kiểm soát qua lưu lượng kế (14). Một phần chất lỏng ngưng tụ đi qua thiết bị lm nguội sản phẩm đỉnh (8). Hỗn hợp lỏng ở đáy có nồng độ Toluene l 99% phần khối lượng. nhiệt độ nguyn liệu lúc đầu l 300C tại bình chứa nguyn liệu (1). Pha lỏng chuyển động trong phần chưng càng xuống phía dưới cng giảm nồng độ cc cấu tử dễ bay hơi vì đ bị pha hơi tạo nn từ nồi đun (10) lơi cuốn cấu tữ dễ bay hơi. chất lỏng được trộn với phần lỏng từ đoạn luyện của thp chảy xuống. Dịng nhập liệu được gia nhiệt tới nhiệt độ sơi trong thiết bị truyền nhiệt ống chm.com. Cuối cng ở đáy tháp ta thu được hỗn hợp lỏng hầu hết l cấu tử khó bay hơi (Toluen). Trong tháp. cịn lại l Benzene.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Chương 2 : QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ Hỗn hợp Benzen – Toluen cĩ nồng độ Benzen l 40% (phần khối lượng). phần cịn lại ra khỏi nồi đun được cho qua thiết bị lm nguội sản phẩm đáy (13) rồi đi vào thiết bị lm nguội sản phẩm đáy(13) sau đó vào bồn chứa sản phẩm đáy(12). Hơi này đi vào thiết bị ngưng tụ (7) được ngưng tụ hồn tồn. Dung dịch lỏng ở đáy đi ra khỏi thp vo nồi đun (10). Trên đĩa nhập liệu. nên khi hơi đi qua các đĩa từ dưới ln thì cấu tử cĩ nhiệt độ sơi cao l toluen sẽ ngưng tụ lại. cuối cùng trên đỉnh thp ta thu được hỗn hợp cĩ cấu tử benzen chiếm nhiều nhất (nồng độ 98% phần khối lượng). sản phẩm đáy là Toluen Trang 9 Sưu tầm bởi: www. được bơm (2) bơm lên bồn cao vị (3).vn . được lm nguội bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống(8) rồi được đưa qua bồn chứa sản phẩm đỉnh (9). Ở đây có sự tiếp xúc và trao đổi giữa hai pha với nhau.daihoc. hơi đi dưới ln gặp lỏng đi từ trn xuống. Phần cịn lại của chất lỏng ngưng tụ được hoàn lưu về thp ở đĩa trên cùng với tỉ số hoàn lưu thích hợp và được kiểm sốt bằng lưu lượng kế(5). Sau đó hỗn hợp được đưa vào tháp chưng cất (6) ở đĩa nhập liệu v bắt đầu qu trình chưng cất. Hệ thống lm việc lin tục cho ra sản phẩm đỉnh l Benzen. Nhiệt độ cng ln trn cng thấp. Trong nồi đun dung dịch lỏng một phần sẽ bốc hơi cung cấp lại cho tháp để tiếp tục lm việc.

 W .28 kg/kmol MW =xW.  D . xi : nồng độ phần mol.MT = 0. 78 + (1-0.86 kg/kmol xF 0.92 = 86. W: suất lượng sản phẩm đáy tính theo kg/h.MB + (1.01 MB 78    0.daihoc.MT = 0.vn . phần khối lượng của cấu tử i.xD).98.4. XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG DỊNG NHẬP LIỆU V DỊNG SẢN PHẨM ĐÁY: MF =xF.92 = 78.78 + (1-0.01). F: suất lượng nhập liệu tính theo kg/h.01. kmol/h.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Chương 3 : CN BẰNG VẬT CHẤT I.01 1  0.98).78 + (1-0.MB + (1.4).92 =91.Toluen thì cấu tử dễ bay hơi là Benzen. rT = 805 kg/m3 x 1  xD 1  D    D  809kg / m3 D B T Trang 10 Sưu tầm bởi: www.MT = 0.44 0.012 0. kmol/h.xW).4 1  0. II.4 xF 1  x F   78 92 MB MT xW xW 0.  xi.MB + (1-xF).4 MB 78 xF    0.01 xW 1  xW   78 92 MB MT Dịng sản phẩm đỉnh cĩ nhiệt độ 800C nn ta cĩ khối lượng ring của dịng ny: rB = 815 kg/m3. kmol/h.4 kg/kmol MD =xD. CC THƠNG SỐ BAN ĐẦU : Chọn loại tháp là tháp mâm chĩp. D: suất lượng sản phẩm đỉnh tính theo kg/h.com. Khi chưng luyện hỗn hợp Benzen .  Benzen: C 6 H 6  M B  78 g / mol Toluen: C6 H 5CH 3  M T  92 g / mol Hỗn hợp:        Năng suất sản phẩm đỉnh : D = 200l/h Nồng độ nhập liệu : xF = 40% phn khối lượng Nồng độ sản phẩm đỉnh : xD = 98% phn khối lượng Nồng độ sản phẩm đáy: xW = 99% phn khối lượng Nhiệt độ nhập liệu: nhập liệu ở trạng thi lỏng sơi Chọn:  Nhiệt độ nhập liệu: tFV = 94oC  Nhiệt độ sản phẩm đáy sau khi làm nguội: tWR = 35oC  Nhiệt độ dòng nước lạnh đi vào: tV = 30oC  Nhiệt độ dòng nước lạnh đi ra: tR = 40oC  Các ký hiệu:  F .

xF  D.07kmol / h  D MD F  D  W Phương trình cn bằng vật chất:   F .07 kmol/h W = 2. Do đó.012 III.8 kmol/h x F  0.4 x D  0.44 x D  0.8kmol / h F  402.com.01 x F  0.4 kg/h D = 161.809  161.87kmol / h F = 402.2. XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HỒI LƯU THÍCH HỢP : * Chỉ số hồi lưu tối thiểu : Tỉ số hoàn lưu tối thiểu là chế độ làm việc mà tại đó ứng với số mâm lý thuyết là vô cực.daihoc.8kg / h D  2.6 kg/h F = 4. D  0.6kg / h W  2.xW  W  240. chi phí cố định là vô cực nhưng chi phí điều hành (nhiên liệu.8 kg/h W = 240.983 xW  0.4kg / h F  4.87 kmol/h D = 2.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn  D  VD .vn .98 xW  0.xD  W . Trang 11 Sưu tầm bởi: www. nước và bơm…) là tối thiểu.

Mặt khc diện tích tiết diện thp tỉ lệ vơi lượng hơi.68 y *F  x F 0.3  = 1. Lần lượt cho cc gi trị R v tìm thể tích thp.5.5 4 14 70 3.5Rmin = 1.44 yF* = 0.44 Tỉ số hoàn lưu làm việc tính theo cơng thức kinh nghiệm: R = 1. ứng với gi trị no nhỏ nhất của thể tích thp thì R đó là tỉ số hoàn lưu tối ưu.52 Theo Phương pháp thể tích thp nhỏ nhất ta cĩ: V = S.daihoc. R Nlt (R+1).com.643  0.1. Vậy thể tích thp tỉ lệ với gi trị Nlt.68 = 2.H Với S – diện tích tiết diện ngang của thp.983  0. H – chiều cao thp.(R+1). Chiều cao thp tỉ lệ với số đĩa lý thuyết Nlt.5 16 72 3 15 60 2.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Hình 1: Đồ thị cân bằng pha của hệ Benzen – Toluen tại P = 1atm Dựa vào hình 1 ta cĩ xF = 0.Nlt 5 12 72 4.5 15 52. lượng hơi này lại tỉ lệ với lượng hoàn lưu hay S tỉ lệ với R.5 13 71.5 2 18 54 Biểu diễn trên đồ thị: Trang 12 Sưu tầm bởi: www.64.643 Tỉ số hoàn lưu tối thiểu : Rmin  x D  y *F 0.vn .

012 với f= D W = =2.771.0044 R 1 R 1 x x 0.48 0. Phương trình đường lm việc phần chưng: -Phương trình đường làm việc của phần chưng R f f 1 x xW =1.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn (R+1).vn .SỐ MÂM LÝ THUYẾT: 1 .48  1 2.44  0.284 2 . PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC .Nlt R Theođđồ thị trn ta chọn gi trị tỉ số hồi lưu thích hợp R = 2.com. Phương trình đường làm việc của đoạn cất: y= 2.983  0.37x -0.48  1 = 0.012 x F  xW y= Trang 13 Sưu tầm bởi: www.27 0.48 IV .x + 0.983 R x x x D = R 1 R 1 2.daihoc.

htb – hiệu suất trung bình của thiết bị n  n  n  . số đĩa lý thuyết là Nlt = 15 mâm. Trên đồ thị y-x ta lần lượt vẽ các đường bậc thang từ đó xác định được số đĩa lý thuyết là14. Nlt .. XÁC ĐỊNH SỐ MÂM THỰC TẾ: cĩ nhiều phương pháp xác định số mm thực của thp.56 đĩa. V . Số đĩa lý thuyết : Đồ thị xác định số đĩa lý thuyết : Dựng đường làm việc của tháp bao gồm đường làm việc phần cất và phần chưng. n .hiệu suất của cc bậc thay đổi nồng độ.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn y x Hình 2: Đồ thị xác định số mm lý thuyết chưng hệ Benzen – Toluen tại P = 1atm 3 .  nn htb = 1 2 3 n x Trong đó ni . ta lấy trịn 15 Từ đồ thị..vn . ta có : 15 đĩa bao gồm : 6 mâm cất 1 mâm nhập liệu 6 mâm chưng (5 mâm chưng + 1 nồi đun) Tóm lại.com.số đĩa lý thuyết.daihoc..số vị trí tính hiệu suất Trang 14 Sưu tầm bởi: www. ngoại trừ cc ảnh hưởng của thiết kế cơ khí tháp thì ta cĩ thể xác định số mm thực dựa vo hiệu suất trung bình: Nt = Nlt/htb Trong đó: Nt – số đĩa thực tế.

s/m2.12 1 y x 1  0.lg mT (theo cơng thức I.lg mT (theo cơng thức I. tương tự như trên ta có: Và độ bay hơi tương đối a = TF(nhiệt độ đĩa nhập liệu) = 940C.012  a.29.316 = 0.xD). = 2. 10-3 N. tương tự như trên ta có: Và độ bay hơi tương đối a = Tw(nhiệt độ đĩa dưới cng) = 1100C.s/m 2.101 trang 91 5 tra v nội suy cc gi trị độ nhớt m B = 0.xD).10-3 N.905.Xác định nD ta cĩ: Tđ(nhiệt độ đỉnh thp) = 800C.0.293 = 0.44 .643 sử dụng bảng I.10 -3 N.62 n n n 0. m hh = 2.s/m 2.58  0.777.xD). Độ nhớt của hỗn hợp lg m hh = xD.101 trang 91 STT1 tra v nội suy cc gi trị độ nhớt m B = 0.daihoc.643 0. mT = 0. xw = 0.249 cP) y 1 x 0. m hh = 3.Xác định nF . Độ nhớt của hỗn hợp lg m hh = xD.s/m2. 10-3 N.316.250.994 sử dụng bảng I.983  a. m hh = 2.291. xD = 0. Độ nhớt của hỗn hợp lg m hh = xD. 10-3 N.lgmB – (1.10-3 N. = 2.8 lấy trịn 26 mm Trang 15 Sưu tầm bởi: www.249.87 1 y x 1  0.Xác định n w .10-3 N. = .lgmB – (1.s/m 2 (= 0. = .249 = 0.12 trang 84 5 )  m hh = 0.11 trang 171 thì nD = 0. = .012 suy ra yD = 0. mT = 0. xf = 0.10-3 N.0365 0.0365 1  0.994 1  0.12 trang 84 STT1)  mhh = 0.11 trang 171 thì nD = 0.62 htb = D F W = = 0.58 3 3 Và độ bay hơi tương đối a = Suy ra số mm thực : Nt = Nlt/htb = 15/0.lần lượt l hiệu suất ở đĩa trên cùng.s/m 2 (= 0.lgmB – (1. hiệu suất ở đĩa nhập liệu v hiệu htb = suất ở đĩa dưới cng .12 trang 84 5 )  m hh = 0.58 = 25.983 suy ra yD = 0.277.994 0.983 . = 3.12.29 1 y x 1  0.53 .44  a.293 cP) y 1 x 0. theo hình IX.239.87. theo hình IX.com.319.10-3 N.lg mT (theo cơng thức I.293.316.065 sử dụng bảng I.s/m2.11 trang 171 thì nD = 0. theo hình IX.0.012 . mT = 0.53  0.vn .316cP) y 1 x 0.44 suy ra yD = 0.58 .s/m 2.101 trang 91 5 tra v nội suy cc gi trị độ nhớt mB = 0.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Trong trường hợp ny ta tính n D  n F  nW 3 Với nD nF nW .0.s/m2 (= 0.643 1  0.672.

ω tb (  y .(R+1) =2.212.204 kmol/h = 563. đường kính đoạn chưng và đoạn cất cũng khác nhau. Ẩn nhiệt hoá hơi của Toluen : rT1 = 371.(2.212. [5] ta có : Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : rB1 = 383. Lượng hơi trung bình đi trong tháp ở đoạn cất: g tb  g d  g1 kg/h 2 gd : lượng hơi ra khỏi đĩa trên cùng của tháp kg/h g1 : lượng hơi đi vào đĩa dưới cùng của đoạn cất kg/h  Xác định g d: gd = D.11.0.r d d  1 1 (IV.3 kJ/kg.com.92 = 78.3600.3.48+1) = 7.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Chương 4 : TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT * Đường kính tháp chưng cất (Dt) : Dt  4Vtb g tb  0. [5] ta có : Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : rBd = 393.1) Với: G1 : lượng lỏng ở đĩa thứ nhất của đoạn cất . Lượng hơi trung bình đi trong đoạn chưng và đoạn cất khác nhau. I.yD + (1-yD). trang 254. tra bảng I.0188 π.3.8y1 kJ/kg * Tính rd : tD = 80 oC . Ẩn nhiệt hoá hơi của Toluen : rTd = 378.y1 + (1-y1).11.1 kJ/kg.vn . r1 : ẩn nhiệt hoá hơi của hỗn hợp hơi đi vào đĩa thứ nhất của đoạn cất rd : ẩn nhiệt hoá hơi của hỗn hợp hơi đi ra ở đỉnh tháp .4(ta coi n) Trang 16 Sưu tầm bởi: www.983 suy ra yD theo phn khối lượng l 0.99 + 378. Suy ra : rD = rBd.3 kJ/kg.07.yD+(1-yD).28 kg/kmol)  Xác định g1 : Từ hệ phương trình :  g 1  G1  D   g 1 .Do đó.ω y ) tb (m) Vtb :lượng hơi trung bình đi trong tháp m3/h.0.1y1 .3 kJ/kg . y1  G1 .1y1 . Suy ra : r1 = rB1.rTd = 393. trang 254.rT1 = 373. tra bảng I. gtb : lượng hơi trung bình đi trong tháp Kg/h.99) * x1 = xF = 0.93 kg/h (Vì MhD =78.daihoc.r  g . Đường kính đoạn cất : 1 .8y1  r1 = 373. tb :tốc độ hơi trung bình đi trong tháp m/s.x1  D.x D  g . * Tính r1 : t1 = tFs = 94 oC .01  rD = 393.15 kJ/kg (với xD = 0.

2. [5].725 2 2 t t 98.   h.2.692 2 2 78. rytb : khối lượng riêng trung bình của pha hơi kg/m3 . 78.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Giải hệ (IV.daihoc.468  0.5.93  755.xtb = 65. ta được : G1 = 593.273 22.1) . ta có : benzen  804kg / m 3 toluen  798kg / m3 1 x 1  xtb  tb   xtb benzen toluen rxtb = 802 kg/m 3 Xác định    : hệ số tính đến sức căng bề mặt Ta cĩ: 1 1 1 1 1       hh  10.3 kg/h y1 = 0.5 kg/h 2 2 .10 21.33kg / m 2 .0188 g tb 659.78  1  ytb .99 = = 0.5 + Nhiệt độ trung bình đoạn cất : ttb = 1 D = = 89.7.2m)    : hệ số tính đến sức căng bề mặt  Xác định rytb :  ytb  ytb .10 -3 Với:  B =21.s D t  0.xtb  (1  xtb ).752  1.ttb  273 y1  y D 0.wy tb  0. h: khoảng cch mm (chọn h = 0. Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp ở đoạn cất: Vận tốc hơi đi trong tháp ở đoạn cất:  y .5  80.065.vn .5.6-1.33 Trang 17 Sưu tầm bởi: www.0.92 ttb = 89.com.44  0.10 3 N / m  10.242 trang 300 STT1) Ta thấy  hh < 20 theo STT2 – tr184 chọn   = 0.524 (phân khối lượng benzen) g1 = 755.  T = 21.3.7 dyn / cm 3 3  hh  B  T 21.   h.5 %.92.3.3 ứng với D = 0.5  0.8.  0. trang 9.3.1  659.  Xác định rxtb : Nồng độ phân mol trung bình : xtb = Suy ra : xtb  x F  xD 0. xtb  ytb  0. tra bảng I.065.752 kg/m3.ω y ) tb 1.802.10-3 N/m (số liệu tra từ bảng I. xtb  ytb Với : rxtb : khối lượng riêng trung bình của pha lỏng kg/m3 .5oC .wy tb  0.5 oC 2 2 Với: + Nồng độ phân mol trung bình : ytb = Suy ra : rytb =2.8  y . 0.4.065.10 N/m.419m (  y .1 kg/h Vậy : gtb = 563.983 = = 0.0188.

1  772.rT1 = 378.2) .vn .92.x'1  g 1 .483m / s 2.r '  g .212.20 kJ/kg.r n n 1 1  1 1 (IV. ta có : Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : r’B1 = 370. tra bảng I.78  1  ytb . r’1 : ẩn nhiệt hoá hơi của hỗn hợp hơi đi vào đĩa thứ nhất của đoạn chưng. yW  W . Tốc độ hơi trung bình đi trong tháp ở đoạn chưng: Vận tốc hơi đi trong tháp ở đoạn chưng:  y . [5] ta có : Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : rB1 = 383. tương đương với nồng độ khối lượng l y*W = 0.012(phần mol) tra đồ thị cân bằng của hệ ta có : y*W =0.r’T1 =362.3 ứng với D = 0.6-1. rytb : khối lượng riêng trung bình của pha hơi kg/m3 .com. Lượng hơi trung bình đi trong tháp ở đoạn chưng : g . kg/h.daihoc.   h. h: khoảng cch mm (chọn h = 0.wy tb  0.2m)    : hệ số tính đến sức căng bề mặt  Xác định rytb :  ytb  ytb . trang 254. * Tính r’1 : xW =0. ta được : x’1 = 0.212. tb  g .w y tb y  1.yW + (1-yW).7kg/h Vậy : g’tb = 789. g’1 : lượng hơi đi vào đoạn chưng .6 kg/h Giải hệ (IV.9 kJ/kg * W = 240.1 kJ/kg.3 kJ/kg. n  g .273 22.33  0. r1 = rB1.4.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Tốc độ hơi trung bình đi trong đoạn cất: w' y  II.1 kg/h  Xác định g’1 : Từ hệ phương trình : G '1  g '1  W  ' ' G 1 .  Xác định g’n : g’n = g1 = 755.7  755. xtb  ytb Với : rxtb : khối lượng riêng trung bình của pha lỏng kg/m3 .t tb  273 Trang 18 Sưu tầm bởi: www.2) Với : G’1 : lượng lỏng ở đĩa thứ nhất của đoạn chưng . trang 254. Ẩn nhiệt hoá hơi của Toluen : r’T1 = 362.065. [5].3 kg/h g’1 = 789. kg/h.  r’1 = r’B1.  y .4 kg/h 2 2 . Ẩn nhiệt hoá hơi của Toluen : rT1 = 371.752 Đường kính đoạn chưng : 1 .0135 (phân mol) G’1 = 1030. kg/h g’n : lượng hơi ra khỏi đoạn chưng . tra bảng I.014(phần khối lượng) t’1 = tW = 110oC.1 2 .016(phần mol).56 kJ/kg.y1 + (1-y1).r '  g ' .3 kJ/kg * Tính r1 : t1 = tFs = 94 oC .xW  g ' .

   h. ta có : 2 2  benzen  793kg / m 3 Suy ra : xtb   toluen  788kg / m 3 1 x 1  xtb  tb   xtb benzen toluen Suy ra: rxtb = 789 kg/m3 Xác định    : hệ số tính đến sức căng bề mặt Ta cĩ: 1 1 1 1 1       hh  10.38 D t  0.369 m/s.92 t t 93  110 o ttb = F W =  101.8.STT2 -Tr.wy tb  0.10 3 N / m  10.01882.466m / s 2.g tb 2 Dt .3.5 C .444m (  y .0188 g tb 772.8 %.065.g tb 2 Dt .10 N/m. xtb  ytb  0.659. Khi đó tốc độ hơi ở chế độ làm việc thực: + Phần cất : lv = 0.w y tb  ytb  1.96 Kết luận : hai đường kính đoạn cất và đoạn chưng không chênh lệch nhau quá lớn nên ta chọn đường kính của toàn tháp là : Dt = 0.vn .3dyn / cm 3 3  hh  B  T 18.10 -3 Với:  B =18.014 = = 0.468  0. y tb 0.01882.2.2.54.5. trang 9. m (cơng thức IX.012 = = 0. tra bảng I.  T = 21.4  0.8  y .96  1.226 2 2 78.772.752  0.3.xtb = 18.0188. 0.96 * chiều cao tháp chưng cất (Dt) : H = Nt(Hđ + d) + (0.2.065.339 m/s 0.789.10-3 N/m (số liệu tra từ bảng I.xtb  (1  xtb ).4  0. 78.10 21.2oC 2 2 Với: + Nồng độ phân mol trung bình : ytb = Suy ra : rytb =2.169) Trang 19 Sưu tầm bởi: www.  0.7.5  110 + Nhiệt độ trung bình đoạn chưng : ttb = 1 W = = 104.50 2.38  0.ω y ) tb 1.daihoc.5  0.2. 5 .com.01882.44  0.01882.242 trang 300 5 ) Ta thấy  hh < 20 theo STT2 – tr184 chọn   = 0.50 m.8.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn y1  y D 0.50 2.8.241 2 2 t t 98.96 kg/m3.38 Tốc độ hơi trung bình đi trong đoạn chưng: w' y   y .  Xác định rxtb : Nồng độ phân mol trung bình : xtb = x F  xW 0.8 ÷ 1).0.5. y tb + Phần chưng : lv =  0. 0.

f x = a. m. kg/m3.4 2 Suy ra: Pk =   5. N/m  Trở lực của đĩa khô Pk : Pk =   y . một chĩp 10 rnh).diện tích tiết diện tự do của rnh.10 = 50mm2 với a.339 1 1  35.w 2 0 2 Trong đó:  . d bề dy của đĩa.daihoc. m/s Với khối lượng riêng pha hơi đi trong toàn tháp: y  2.  = 2. mm.vn . Hđ – khoảng cch giữa các đĩa.sức căng bề mặt.004 ) +0.35.10 3 m  30 Trang 20 Sưu tầm bởi: www.752  2.5 m Trong đó bề dày đĩa d = 0.b l bề rộng v chiều cao của rnh chĩp.chu vi rnh chĩp. w0 – tốc độ khí qua rnh chĩp. m.(0. N/m2 d tđ w0   Trong đó  . GVHD : Phan Đình Tuấn Trong đó Nt . Ps = .5 – 5(ở đây ta chọn  = 5).  .004 m tính ở phần bề dày đĩa Vậy kết luận chiều cao thp H = 7.(a+b) = 30mm Suy ra: dtđ = 4. f x 4. m H = 26.856kg / m 3 2 Vận tốc khí trung bình đi qua một rnh của chĩp(phần tính tốn chĩp ta chọn một đĩa 10 chóp. vậy: 0. tổn thất thất do lớp chất lỏng trên đĩa và bỏ qua sự biến đổi chiều cao lớp chất lỏng trên đĩa Trở lực của tháp chóp được xác định the cơng thức: P  N tt .ĐAMH Quá trình & Thiết bị III. N/m2 Pd = Pk + Ps + Pt Pk . Pd .w 2 0 2.4m / s 2 10 10  y .96  2.com. N/m.25 +0.Trở lực của lớp chất lỏng trên đĩa.67 mm  6. dtđ – đường kính tương đương của khe rnh chĩp.số đĩa thực tế.8 = 7. f x  Ở đây f x .trở lực đĩa khô.b = 5.tổng trở lực của một đĩa.67.  8045.  y .369  0. N/m2 4. N/m 2 Pt .khối lượng ring của pha hơi.m Khi rnh chĩp mở hồn tồn: dtđ = 4. 0.5 m Trở lực của thp chĩp : Trở lực của thp chĩp bao gồm: tổn thất p suất khi dịng khí đi qua đĩa khô. N/m 2 2 Ps . tổn thất do sức căng bề mặt.trở lực đĩa do sức căng bề mặt.3N / m 2 2 2 Trở lực do sức căng bề mặt Ps . thường chọn  = 4.4 m lấy trịn l H = 7.50   6.586.hệ số trở lực.Pd .8 ÷ 1 – khoảng cch cho php ở đỉnh và đáy thiết bị. N / m 2 Trong đó Ntt – số đĩa thực tế của thp.

10 3   6.khối lượng ring bọt.10.2N/m Trở lực của tồn thp: P  N tt . như ta đ tính ở phần vận tốc hơi đi trong tháp thì  cất = 10.01    2 Pt =  b .39 N/m2 Trang 21 Sưu tầm bởi: www.khối lượng ring trung bình pha lỏng phần chưng và phần cất.vn .5 = 379.5.10 3 N/m  2 Trở lực của chất lỏng trên đĩa Pt . theo phần tính toán cho đĩa thì chiều cao lớp chất lỏng trên đĩa là 25mm.3 + 6.9.ĐAMH Quá trình & Thiết bị Vậy Ps = GVHD : Phan Đình Tuấn 4.3. m.39 N / m 2 Kết luận: Trở lực của tồn thp P = 16438.    chung 789  802  x = cât   795.5. N/m 2  Trong đó b – chiều cao khe chĩp.296 + 167.75 kg/m3.com. tính tốn ở phần chĩp ta cĩ b = 10mm Suy ra: b 0. vậy hb = 50mm +b – chiều cao khe chĩp. N/m2 (trở lực thủy tĩnh) b  2 Pt =  b .296 N / m 2 .795.67.10 của phần chưng và phần cất.5. m/s2 + Khối lượng ring bọt b = 0. kg/m3.g  hb   .81 0. với  x .Pd  25.7.2  16438.05    167. hb – chiều cao của lớp bọt trên đĩa.6 = 8219.daihoc. với  l sức căng bề mặt trung bình 3 d tđ 6. 4. g – gia tốc trọng trường.10-3 N/m.75.g  hb    379. m.  b .10-3 N/m.8219.6 N / m 2 2    Tổng trở lực của 1 đĩa: 2 Pd = Pk + Ps + Pt = 8045.5kg / m 3 2 2 + h b – chiều cao lớp bọt lấy bằng hai lần chiều cao lớp chất lỏng trên đĩa.  chưng = 10.    chung suy ra  = cât  10.5  x = 0.

kW Trang 22 Sưu tầm bởi: www.153 TR171-172.com.5oC . 2.4.10 3 J/kg rD = 0.43 kW 3600 Nếu coi tổn thất trên đường nhập liệu bằng 5% thì QF = 1.1900 = 1913. kW  Với rD = x D .2.2 Kw III.1952.02 x 377.5 ta có : CB=1983 J/kgđộ.86.TVo).x w )CT = 0.43=16.31 J/kgđộ Do đó QW= IV.31.103 J/kg và rT=377.86 . kW Nhiệt dung riêng được xác định ở nhiệt độ trung bình T= 110  35 =72.x D ). CT=1900 J/kgđộ (Bảng I.108. CN BẰNG NHIỆT LƯỢNG CHO THIẾT BỊ LM NGUỘI SẢN PHẨM ĐÁY TỪ NHIỆT ĐỘ 110OC XUỐNG 35OC : QW = WCW(TW.4 (94 -25) = 15. 1983 + (1-0.daihoc.4.48+1) = 61. CT=1952J/kgđộ Nên CW = x w CB + (1. CN BẰNG NHIỆT LƯỢNG CHO THIẾT BỊ NGƯNG TỤ : Qnt =(R+1)D.F(TF .rD kW Qnt : nhiệt ngưng tụ.28 .1952= 1952.108 (2. kW  Tại xF = 0. Ta có CF= x F CB + (1.x F )CT = 0.78.rT  Tại xD = 0.(110-35)=11.D(TD.86.15. Tại nhiệt độ này ta có: rB= 392.1930+ (1-0.01). 2.103 + 0.8.07.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn CHƯƠNG 5: CN BẰNG NHIỆT LƯỢNG I. 392.103 J/kg Do đó Qnt = II.05. kW 3600 CN BẰNG NHIỆT LƯỢNG CHO THIẾT BỊ LM NGUỘI SẢN PHẨM ĐỈNH TỪ NHIỆT ĐỘ 80OC XUỐNG 35 OC : QD =CD.44 nội suy từ bảng IX-2a trang 146 STT2 ta có TF = 94oC Nhiệt dung riêng của nhập liệu tra ở nhiệt độ trung bình t= 94  25 =59. Tại 2 nhiệt độ ny ta nội suy từ bảng I.8.5oC 2 tại nhiệt độ này ta có CB =1930 J/kgđộ .01.2 J/kgđộ Do đó QF=1913.vn . 91.98 x 392.rB +(1.153 TR171-172 5 ).TWra).4.4). 4.TDra).103 = 392.87.42 kW 3600 CN BẰNG NHIỆT LƯỢNG CHO THIẾT BỊ GIA NHIỆT DỊNG NHẬP LIỆU ĐẾN NHIỆT ĐỘ SƠI : QF =CF .8.98 tra bảng IX-2a trang 135 STT2 ta có TD = 80 .

NHIỆT LƯỢNG CUNG CẤP CHO ĐÁY THÁP : Từ cân bằng nhiệt lượng ta có: QT = Qnt + QW + QD – QF + Qf=1.5oC . CT=1850 J/kgđộ Tương tự ta tính được CD=1877 J/kgđộ Do đó QD = 2.16.2 ) = 65.86.5 : Nhiệt dung riêng cũng được xác định ở nhiệt độ trung bình T= CB=1877. ta lấy khoảng 5% tổng lượng nhiệt có ích cung cấp cho đáy tháp Trang 23 Sưu tầm bởi: www.com.daihoc.42 + 11.153 TR171-172.32 kW Qf : là lượng nhiệt tổn thất.86 + 5. 2 Tại nhiệt độ này ta nội suy cc gi trị nhiệt dung ring ở bảng I.(80-35)=5.5 J/kgđộ .05.13 kW 3600 V.vn .13.1877 .( 61.4 .ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn 80  35 =57.07.

856.g.197 + 1 = 1.95  1618  25 P 0.061 Nn ta tính bề dy thn theo cơng thức 5.105. 6 )  Tính bề dy: Cho thn trụ hn chịu p suất trong [ ] 140 h   0.vn .0.15).3 tr96 – 7Bề dy tối thiểu: S’ = P.81.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ I .9.Dt 0. trang 16. Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm và khả năng ăn mòn của benzen đối với thiết bị.500   0. Điều kiện nguy hiểm nhất chọn để tính toán đó là tháp chứa đầy Toluene ở nhiệt độ 30 0C khi đó khối lượng ring của Toluene đT = 856.đ T = (7.5 kg/m3 Nn: P = (Hthân + 2Hnắp).0. Vì thp lm việc với nhiệt độ lớn hơn 1000C nn cần phải bọc cch nhiệt cho thp. nn ta chọn p suất tính toán theo điều kiện nguy hiểm nhất như trên đ tính.01N/mm2. kiểu hàn giáp mối 2 phía.95 (Bảng XIII.5 = 61328 N/m2 ≈ 0.Tính tốn thiết kế chi tiết thiết bị hĩa chất dầu khí – Hồ L Vin thì p suất tính tốn P = 0.95  S’ + Ca = 0. Bề dày thân : Vì thiết bị hoạt động ở áp suất thường nên ta thiết kế thân hình trụ bằng phương pháp hàn hồ quang điện.1 tr10.197mm 2[ ] h 2.2.8. Thân tháp được ghp với nhau bằng mối ghp bích. Hệ số bổ sung do ăn mịn hĩa học của môi trường: Chọn hệ số bổ sung do ăn mịn hĩa học Ca = 1 mm  Ứng suất cho php tiu chuẩn: của X18H10T []* = 140 N/mm2 (Hình 1.5 + 2. trang 362. THN THP : 1.197 mm Trang 24 Sưu tầm bởi: www.daihoc.140.0613 N/mm2 Với dung tích thp nhỏ hơn 30m 3 ta chọn theo bảng 1.com. ta chọn thiết bị thân thiết bị là thép không gỉ mã X18H10T.  Các thông số cần tra và chọn phục vụ cho quá trình tính toán:  Nhiệt độ tính toán : t = tmax + 20 = 110 + 20 = 1300C  Áp suất tính toán : Vì thp hoạt động ở p suất thường nn ta coi p suất tính tốn bằng với p suất thủy tĩnh lớn nhất tc dụng lên đáy tháp. 7Hệ số hiệu chỉnh: ç = 1  Ứng suất cho php: [] =  []* = 140 N/mm 2 (chọn  = 1)  Hệ số bền mối hàn: Vì dng phương pháp hàn hồ quang điện kiểu hn gip mối hai phía  h = 0. với Hnắp = h + ht = 125 +25 =150 mm(tính ở phần đáy nắp).

8  0.3.  .10 3 m /h.81.3 mm.bề dày chóp.hệ số trở lực của đĩa chóp.khối lượng ring trung bình của pha hơi và pha lỏng. chọn b = 25 mm 9. với khoảng cch giữa tm của hai chĩp 100mm + Chiều cao chĩp tính từ mặt đĩa đến đỉnh chĩp 70mm + Đường kính trong của chĩp 46mm Với:  ch .0.5 .vn . làm bằng thép X18H10T [ ] 140 h   0.1   0.006  0. 3600. Vy – lưu lượng hơi đi trong tháp.95  (4  1) Nn: [ P]   = 1.245  3. y b g .061 N/mm 2 : thỏa Dt  ( S  C a ) 500  (4  1) Điều kiện: Vậy kết luận: bề dày thân tháp S = 4mm. .5 -2.1 trg 94 . . x Với w y  4V y 2 3600.95  940  25 Ta cĩ: P 0.1  0.4 =508 mm II. thường lấy bằng 1.n  4. thường lấy 2 mm .d h .5 2.105 Trang 25 Sưu tầm bởi: www. Tính Tốn Chĩp : Chọn chĩp sử dụng trong thp l chĩp trịn + Đường kính ống hơi: dh = 26 mm + Số chĩp phn bố trên đĩa: n = 10 chĩp Chọn số chĩp n = 10. ta chọn 2 mm Suy ra đường kính ngồi của chĩp 50mm + Khoảng cch từ mặt đĩa đến chn chĩp S = 15 mm + Chiều cao gờ chảy trn 45mm + Chiều cao khe chĩp w 2 y . tuy nhin dựa vo bảng 5.1 (thỏa) 500 Dt 2[ ] h ( S  C a ) 2  140  0.790 + Chọn bề rộng khe chĩp 5mm + Chọn khoảng cch lớn nhất từ gờ chảy chuyền đến thn thp 60mm(bề dy 4mm) + Chọn khoảng cch từ gờ chảy tràn đến thn thp 80mm(bề dy 4mm) + Bố trí các chóp trên đĩa sao cho 3 chóp liên tiếp nhau tạo thnh hình tam gic đều III.com. Tính Toán Đáy và Nắp Thiết Bị Chọn đáy và nắp có dạng hình ellip tiêu chuẩn.7 Tính kiểm tra bền: Cho thn trụ hn chịu p suất trong S  Ca 4 1  0.daihoc.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Quy trịn theo chuẩn: S = 2 mm. kg/m3 Suy ra b  2.586 > P = 0.2. đường kính ngồi thp Dn = 500 + 2.  y  x .05 2. có gờ.0218 m.

com.  Bích ren: chủ yếu dùng cho thiết bị làm việc ở áp suất cao.[ k ]. mm.giới hạn bền ko của vật liệu Trong đó S – bề dày đáy nắp.125 Tính kiểm tra bền:  t 2[ ] h (S  C a ) 2.05 mm lấy theo chuẩn S = 4 mm Vì đáy nắp tiu chuẩn nn ta cĩ: ht = 0. m. h 2. cấu tạo của bích là bích phẳng hn kiểu 1 theo bảng XIII. h 2 Dt – bn kính cong bn trong ở đỉnh 4.9 (Tính tốn cc chi tiết thiết bị hĩa chất v dầu khí –Hồ L Vin) S Rt .31m2 +Thể tích chứa của đáy(nắp):Vđáy chứa = 27.  h . Kết luận chọn kích thước đáy nắp: + ht =125 mm + Chiều cao gờ: hgờ = h = 25 mm +Diện tích bề mặt trong: Sđáy = 0.hệ số bền mối hn (lấy bằng 0.[ k ].540.05 < 10mm nn ta cộng thm 2 mm nữa cho bề dày (theo hướng dẫn trg 386 – STT2) suy ra S = 3.25 do đó Rt = Dt = 500 mm Dt V chọn các kích thước theo STT2 tr382: + h t =125 mm + Chiều cao gờ: hgờ = h = 25 mm +Diện tích bề mặt trong: Sđáy = 0.P 500.daihoc.10-3 m 3 + Rt = Dt = 500 mm IV. đặc biệt là khi cần làm mặt bích bằng vật liệu bền hơn thiết bị.006  0.140.105  Rt  ( S  Ca ) 500  (4  1) Vậy thỏa điều kiện bền.00105 2.001  0.6. [ k ] .ht đáy(nắp). Ca – hệ số ăn mịn.27 trg417 STT2.105  Ca   0.P  Ca 2.0.31 m2 +Thể tích chứa của đáy(nắp):Vđáy chứa = 27.0. Chọn bích được ghép thân.vn . Trang 26 Sưu tầm bởi: www.95(4  1) [ P]    1.0.95). Các loại mặt bích thường sử dụng:  Bích liền: là bộ phận nối liền với thiết bị (hàn. Loại bích này chủ yếu dùng thiết bị làm việc với áp suất thấp và áp suất trung bình. để nối các bộ bằng kim loại màu và hợp kim của chúng.95 Ta thấy S – Ca = 0. mm S Rt .6.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Nn bề dày đáy và nắp chịu p suất trong tính theo cơng thức 6. đúc và rèn). P – p suất tính tốn N/m2. Rt  với X18H10T thì [ĩk] =540.106 N/m2.  Bích tự do: chủ yếu dùng nối ống dẫn làm việc ở nhiệt độ cao.586  P  0.Bích ghép thân và nắp: Mặt bích là bộ phận quan trọng dùng để nối các phần của thiết bị cũng như nối các bộ phận khác với thiết bị.10-3 m 3  S  Ca 4  1  D  500  0. đáy và nắp làm bằng thép CT3.10 6.

61. hệ số. đệm bị biến dạng và điền đầy lên các chỗ gồ ghề trên bề mặt của bích.ứng suất cho php của vật liệu lm bulong [ ]bi .   ( l )2  [ ]b d b   l2 Cánh tay địn của mơment gy uốn: 580  550 Db  D1 = = 15 mm 2 2 D  Dt  s 580  500  4 l2 = b = = 38 mm 2 2 l1 = S – bề dy thiết bị.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Với Dt = 500 mm và áp suất tính toán P = 0.vn .daihoc. [ ]b K . để đảm bảo độ kín cho thiết bị ta chọn đệm là dây amiăng. Vậy. Với Trang 27 Sưu tầm bởi: www.27 trg418 STT2: Dt D Db D1 Do h (mm) 500 630 580 550 511 22 Bu-lông db Z (cái) 20 16 Trs bảng IX. vậy tổng số bích cần dng l N B  Nt 25 1   1  6.7.1 trg 148 Tính tốn cc chi tiết thiết bị hĩa chất v dầu khí -Hồ Lê Viên : h  t  0. mm [ ]b .[ ]bi l D  P   1  Z  0. Đệm làm bằng các vật liệu mềm hơn so với vật liệu bích. có bề dày là 3 mm.d b .ứng suất cho php của vật liệu lm bích K.5 trang 170 6 ứng với đường kính trong 500mm ta chọn số đĩa giữa hai bích l 4. Tính kiểm tra bề dy của bích theo cơng thức 7. mm P – áp suất của môi trường trong thiết bị N/mm2 db – đường kính ngoài của bulong.com.061 N/mm2  chọn bích có các thông số sau theo bảng XIII.25 4 4 Ta chọn 7 bích ghp thn Độ kín của mối ghép bích chủ yếu do vật đệm quyết định. Khi xiết bu lông.

ĐAMH Quá trình & Thiết bị K 1 GVHD : Phan Đình Tuấn Dt 2. Đối với mối ghép tháo được.  Loại ren chủ yếu dùng với ống có đường kính d  10mm.25 kg/m 3  Khối lượng riêng của toluen : T = 778.( )  1  0.l 2 2  l 15  580  2. gi trị t được chọn theo STT2.daihoc.l 2 D  l S    (1  2  2 )  ( ) 2  1 Db t  Dt   : hệ số   (1  l1  Db  2. đôi khi có thể dùng với d  32mm.( )  1  0. Ống dẫn sản phẩm đáy: Nhiệt độ của chất sản phẩm đáy tw = 110 oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của benzen : B = 780. nn ta chọn trước gi trị t để tính K.vn . ta sử dụng mối ghép tháo được.2   1. Trong thiết bị này. cấu tạo của bích là bích liền không cổ. Ống dẫn được làm bằng thép X18H10T. Bích được làm bằng thép CT3 .39 kg/m 3 Trang 28 Sưu tầm bởi: www.38 2  15 ). Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn : Ống dẫn thường được nối với thiết bị bằng mối ghép tháo được hoặc không tháo được.com.19 l2  Dl l2 38  550 38   Ta thấy rằng trong cơng thức tính t cĩ K.2  1  (1  ). thay vo tính t = 18. người ta làm đoạn ống nối.887. 1. Chọn t = 20mm suy ra K = 0. đó là đoạn ống ngắn có mặt bích hay ren để nối với ống dẫn:  Loại có mặt bích thường dùng với ống có đường kính d > 10mm.22 ta thấy gi trị t chọn v t tính tốn sai lệch không đáng kể (nhỏ hơn 5%) nên chọn bề dy bích h = t = 20 mm Tĩm lại kích thước bích l: Dt D Db D1 Do h (mm) 500 630 580 550 511 22 Bu-lông db Z (cái) 20 16 V.

0.402.5. Chọn vận tốc chất lỏng trong ống nối là vF = 0. [6]  Các thông số của bích ứng với P = 0.32 Dy =  Chọn ống có Dy = 25 mm.25 N/mm2 là: Dy Dn D Db D1 h 25 32 100 mm 75 60 12 Bu lông db 10 cái 4 2. Tra bảng XIII. F . .2665  F    F  B T 818. F .26. Tra bảng XIII. (theo bảng XIII.v F 3600.4.daihoc.2 trg370 STT1) Đường kính trong của ống nối: 4.32 m/s.2665 1  0.32 m/s.GF 4.5 kg/m3 Chọn loại ống nối cắm sâu vào thiết bị.2 trg370 STT1) Đường kính trong của ống nối: 4.778.32.9 mm  3600.99  F    F B T 780.6 = 0.25 778. Tra bảng XIII.32 STT2) Tra bảng XIII.vn .3 kg/m3  Khối lượng riêng của toluen : T = 780 kg/m3 Nên: 1 x 1  xF 0. trang 410.240.39  F = 778. .25 N/mm2 là: Dy 25 Dn 32 D Db D1 h 100 mm 75 60 12 Bu lông db 10 Z cái 4 Trang 29 Sưu tầm bởi: www. trang 434.023 m = 23 mm 3600.789. trang 410. (theo bảng 2.01 1  0.4  = 0.0189 m = 18. (theo bảng 2. .0. Chọn vận tốc chất lỏng trong ống nối là vF = 0.GF 4.com.v F 3600.4 kg/m3 Chọn loại ống nối cắm sâu vào thiết bị.26. .32 Dy =  Chọn ống có Dy = 25 mm. trang 434. 6  Chiều dài đoạn ống nối l = 90 mm.34 810. 6  Các thông số của bích ứng với P = 0.32. [6]  Chiều dài đoạn ống nối l = 90 mm.9  F = 789. Ống dẫn nguyn liệu: Nhiệt độ của chất lỏng nhập liệu là tF = 94 oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của benzen : B = 802.ĐAMH Quá trình & Thiết bị Nên: GVHD : Phan Đình Tuấn x 1  xF 1 0.

Ống dẫn hơi vào đáy tháp: Nhiệt độ tại đáy tháp là 1100C khối lượng ring của pha hơi tại đáy tháp  HW  Z cái 4 PM HW 1  91.22kg/s = 0.32 STT2) Tra bảng XIII.92kg / m 3 22.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn 3.G D 4  563.2 trg370 STT1) Đường kính trong của ống nối Với lưu lượng hơi đi vào đáy tháp g’1 = 789. .48 + 1) = 563.7    20  Chọn ống có Dy = 40 mm.7kg/h = 0. trang 411.(theo bảng 2. 6  Chiều dài đoạn ống nối l = 110 mm.26.(2.075  0.32.vn .  Chọn ống có Dy = 70 mm. 4 RTHD  (80. 6  Các thông số của bích ứng với P = 0. 6  Chiều dài đoạn ống nối l = 100 mm.8. trang 412.daihoc.(theo bảng 2.25 N/mm2 là: Bu lông Dy Dn D D1 h D db Z mm cái 70 76 160 130 110 12 14 8 5.2 trg370 5 )  Khối lượng riêng của benzen : B = 813. Tra bảng XIII. Chọn vận tốc của dịng ny vo thp l v = 0.46 kg/m 3  Khối lượng riêng của toluen : T = 806. 6  Các thông số của bích ứng với P = 0. Ống dẫn hơi ra khỏi thp : Nhiệt độ của pha hơi tại đỉnh tháp là tD = 80. Tra bảng XIII.069 m = 69 mm . (theo bảng 2.(R + 1) = 161.56 kg/m 3 Trang 30 Sưu tầm bởi: www. Ống dẫn lỏng hoàn lưu : Nhiệt độ dịng hồn lưu tR = 80.06 kg/h Đường kính trong của ống nối: Dy = 4.vHD 3600  2.06 = 0.25 N/mm2 là: Dy Dn D D D1 h Bu lông db mm 40 45 130 100 80 12 12 4.5 oC.0.32.5  273) 273 Chọn vận tốc hơi ra khỏi đỉnh tháp là vHD = 20 m/s.2 trg370 STT1) Lượng hơi vào thiết bị ngưng tụ : GD = D.86   2.(theo bảng XIII.5 oC.28 = 2.4 RTHW  (110  273) 273 Chọn vận tốc hơi vào đáy tháp là vHD = 20 m/s. trang 434.031 m = 31 mm  3600  HD .075m3/s Suy ra Dy = 4.com. trang 434.(theo bảng XIII.26.3 m/s.7 kg/m3  22 .32 STT2) Tra bảng XIII. Khối lượng riêng của pha hơi tại đỉnh tháp:  HD  PM HD 1 78.

 1 . CT 3  8.9765 1  0.3 kg/m3 Đường kính trong của ống nối: Dy = 4.25 = 310 kg Khối lượng Toluene giả sử chứa đầy tháp trong trường hợp nguy hiểm nhất Mtoluene =   .88 = 0.812.004 .daihoc.3  Chọn ống có Dy = 25 mm.9.   .4.3 kg 4   4 Khối lượng của thân thiết bị : mthân =   . 0. suy ra: Mmm = 2.v 3600.ĐAMH Quá trình & Thiết bị Nên: GVHD : Phan Đình Tuấn 1 x 1  xD 0. ta cĩ 25 mm v thiết bị đun sôi Mmm = khối lượng chĩp + khối lượng đĩa dưới chĩp + khối lượng ống chảy chuyền(bao gồm cả phần gờ chảy trn) + khối lượng ống hơi Ta lấy khối tổng thể của một mm bằng 2 lần khối lượng mm khơng cĩ lỗ v ống chảy chuyền cng với bề dy mm l 4mm.GD . 0.0. 7.32. D . [6]  Các thông số của bích ứng với P = 0. trang 313.25 N/mm2 là: VI.2 kg 2.7.022  7850 = 159. tai treo : 1.7.com.R 4. Trang 31 Sưu tầm bởi: www. D2t. Tra bảng XIII.9 + 310 +1260 = 2124. . trang 409. X18H10T = 2. Dy Dn D Db D1 h 25 32 100 mm 75 60 12 Bulông db 10 Z cái 4 Tính toán chân đỡ.46 806.508 2  0.5 = 1260 kg 4 4 Khối lượng của toàn tháp: m = Mbích + Mthân + Mđáy(nắp) + Mmm + Mtoluene = 159.5.26. X18H10T = 2. 0. . 0.52.9 kg Khối lượng mm. [6]  Khối lượng riêng của thép CT3 là: CT3 = 7850 kg/m 3 Khối lượng của tm bích ghép thân và nắp :   m bích = 8.500 2 .3 +375 +19.4 kg 4 4 Tổng khối lượng mm M = 12. Tính chân đỡ tháp: Chọn chân đỡ: tháp được đỡ trên bốn chân.5 . 0.0. D2t.630 2  0.vn .52.500 2  0.9765  D    D B T 813.0. toluene = .416.56  D = 813.Hthân . Ht .32 6) Tra bảng XIII. 7900 = 19.(D2ng –D2t). [6]  Chiều dài đoạn ống nối l = 90 (mm). Sbề mặt . D 2  Dt 2 . trang 434. X18H10T = . (theo bảng XIII. 7900 = 12.h.31 . 856.đáy .7900 = 375 kg 4 4   Khối lượng của đáy (nắp) tháp: mđáy(nắp) =2. Tính trọng lượng của toàn tháp: Tra bảng XII.023 m = 23 mm  3600. Vật liệu làm chân đỡ tháp là thép CT3.004 . .

10 -3 m 3 Khối lượng một chân đỡ: m 1 chânđỡ = V1 chânđỡ .104 q.5.6. B2 + L.69. trang 439.2  9.81 = 0.s. CT3 = 2.104 N Tra bảng XIII. 6  chọn chân đỡ cĩ cc thơng số sau: F.6.5253.35.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Truïc thieá t bò Theo ñaù y thieá t bò Tải trọng cho php trn một chân đỡ: Gc = P mg 2142.1kg 3.110 + 110.4 q.10 -9 = 2.10-3.10 -6 L B B1 H S l a d m 2 2 m N/m mm 57.104 m2 85.104 N Tra bảng XIII.(H – s).37.36.com. STT2  chọn tai treo cĩ cc thơng số sau: F. Tính tai treo thp: Chọn tai treo: Tai treo được gắn trn thn thp v tựa vào giàn đỡ để giữ thp vững trong qu trình lm việc Chọn vật liệu lm tai treo l thp CT3 Tải trọng trn một tai treo chọn bằng với tải trọng trn một chân đỡ Gc = 1.44 90 65 75 140 6 35 15 14 1.29 L B B1 B2 110 80 95 110 H mm 180 h s l d 12 0 6 40 18 Tính khối lượng gần đúng một chân đỡ: Thể tích một chân đỡ: V1 chânđỡ = [2.104 N   4 4 4 Để đảm bảo an tồn ta chọn Gc = 1. s.104 N):  Chiều dài tấm lót: H = 260 mm  Chiều rộng tấm lót: B = 140 mm  Bề dày tấm lót: SH =6 mm Trang 32 Sưu tầm bởi: www. STT2  Chọn tấm lót tai treo bằng thép CT3 có các thông số sau(tra theo Gc = 2.daihoc.10-6 N/m2 0.0 0.vn .7850 = 21.0 kg Tra bảng XIII. trang 437.10-9 = [2.80].0 Khối lượng một tai treo: mtai treo = 1.(180 – 6). B]. trang 438.69.

5 oC 1.42 kJ/s theo tính tốn phần cn bằng nhiệt Lượng nước cần dùng: Gn  Qnt 2 61.daihoc. 6.7850 = 1.rD = 61.5  125. 80.2184.com.02 m  Bề dày ống: t = 2 mm = 0. kích thước ống 20 x 2:  Đường kính ngoài: dn = 20 mm = 0.  Dòng hơi tại đỉnh đi ngoài ống với nhiệt độ ngưng tụ tngưng = 80.10 -3 m 3 Khối lượng một tấm lót tai treo: mtấm lót = Vtấm lót. 260.5  30)  (80. nên: tlog  (80. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ SẢN PHẨM ĐỈNH: Chọn thiết bị ngưng tụ vỏ – ống loại TH. 10-9 = 0.5  40 3.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Thể tích một tấm lót tai treo: Vtấm lót = B.5  40) = 45.(hR – hV) = Gn.47 kg/s hR  hV 167. CT3 = 0. h v enthanpy của nước ở nhiệt độ trung bình tf  1 t v  t r   1 30  40  350 C 2 2 2.SH.32 K.7 Trong đó hR.002 m  Đường kính trong: dtr = 0.714 kg Chương 7 : TÍNH TỐN THIẾT BỊ PHỤ I .2184.016 m Chọn:  Nước làm lạnh đi trong ống với nhiệt độ vào tV = 30oC và nhiệt độ ra tR = 40oC.42 = = 1.rD = Gn. đặt nằm ngang. Suất lượng nước làm lạnh cần dùng : Cân bằng nhiệt: Qnt = (R + 1).CpT Qnt = (R + 1).5  30 Ln 80. Hiệu số nhiệt độ trung bình : Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều. Hệ số truyền nhiệt: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: Trang 33 Sưu tầm bởi: www. Ống truyền nhiệt được làm bằng thép CT3.GD.D.H = 140.vn .10-3.

ứng với Re n = 8630.7 ta cĩ C = 30 Tính Prv: Prv được xác định ở nhiệt độ trung bình của thnh ống Hệ số cấp nhiệt của nước đi trong ống trong: n = Nu n .0162.K 1 1  rt  n  ngöng Với:  n : hệ số cấp nhiệt của dòng nước lạnh W/m 2. trang 48.626 W/mK  Chuẩn số Prandtl: Prn = 4.6 m/s  Số ống: n  Gn 4 1. n d tr 3. tương ứng  l = 1.90 Chọn vận tốc nước đi trong ống: vn = 0.23. (W/m 2).com.daihoc.016 = 8630. 25 l Trong đó: 1 – hệ số tính đến ảnh hưởng của hệ số cấp nhiệt theo tỷ lệ giữa chiều dài L và đường kính d của ống khi Re < 10000.0.7  n 7. 2  N  .v n 994  . Hướng dẫn TNQTTB hay cơng thức V.K  rt : nhiệt trở qua thành ống và lớp cáu.  .0. 3.ĐAMH Quá trình & Thiết bị K GVHD : Phan Đình Tuấn 1 . Xác định hệ số cấp nhiệt của nước đi trong ống : Nhiệt độ trung bình của dòng nước trong ống: t f  1 t v  t r   1 30  40 . Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu : qt  t w1  t w 2 . W/m2.K  ngưng : hệ số cấp nhiệt của dòng hơi ngưng tụ W/m2.44 6 trang 16 công thức xác định chuẩn số Nusselt: 0 .39 m/s.47 = 0.39  0.10-7 m2/s  Hệ số dẫn nhiệt của nước: n = 0.1.  2  n nd tr 994  19    0.6 Tra bảng V. rt Trong đó:  tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với hơi ngưng tụ. 2 2 Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của nước: n = 994 kg/m3  Độ nhớt của nước: n = 7.2. Pr  Pr . d tr 0.26 ống .d tr . oC  tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với nước lạnh.2 Hệ số C phụ thuộc Re. oC Trang 34 Sưu tầm bởi: www. 43 n Nu n  C.23.vn . n  Prv    0 . trang 6.0162 Chuẩn số Reynolds : Re n  vn. 6  chọn n = 19 ống  Vận tốc thực tế của nước trong ống: vn  4Gn 4  1.10 7 Ta thấy 2300 < Ren < 10000 cấp nhiệt xảy ra ở chế độ chảy quá độ Áp dụng công thức (10).47 4 = 18.II.

(80.Không chứa không khí không ngưng.10-4) + (1 .5 .98.1436 W/mK  Ẩn nhiệt ngưng tụ của sản phẩm đỉnh xác định ở tf: r = 390 kJ/kg Nên: r.2 W/m2K  qngưng = ngưng (tngưng – tW1) = 708.828. .10-4)   = 3.2.71 kg/m3  N A 828.3.92 kg/m3  Khối lượng riêng của toluene : T = 820. trang 30.t W1 ).com.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn t  r1  r2 t  Bề dày thành ống: t = 0.20.7 (vì xếp xen kẽ và số ống trong mỗi dãy thẳng đứng là 9)  Hệ số cấp nhiệt trung bình của chùm ống: ngưng = tb1 = 0.3 1  0.0005 m2.Hơi ngưng tụ ở mặt ngoài ống. trang 120.9765 1  0.34  Độ nhớt của benzene : B = 3.K -4 .67.02  ngưng = 1 . . STQTTB Tập 6  hệ số phụ thuộc vào cách bố trí ống và số ống trong mỗi dãy thẳng đứng là tb = 0.103.7254  0.7 (W/m2) (xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể) Trang 35 Sưu tầm bởi: www.Ống nằm ngang.67.s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm đỉnh : D = 0.daihoc.7254 . 2 .10 -4 N.7254  1011.K/W 3.d n Tra hình V.0.25 oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của benzene : B = 828.(t ngöng .51. .92 820.51.5 + 52) = 66.g.52) = 20183.71 Dùng phép lặp: chọn tW1 = 52 oC Nhiệt độ trung bình của màng chất ngưng tụ: tm = ½ (tngưng + tW1) = ½ (80.g.7 W/m2  qt = qngưng = 20183.10 -4 N. 2 . Xác định hệ số cấp nhiệt của hơi ngưng tụ ngoài ống : Điều kiện: .vn .10 .Màng chất ngưng tụ chảy tầng.67.K/W Nên: rt = 0.Ngưng tụ hơi bão hòa.52).0. .9765       = 828.(t ngöng . [4] Đối với ống đơn chiếc nằm ngang thì: r.3 W/mK  Nhiệt trở lớp bẩn trong ống: r1 = 1/5000 m 2.lg(3.s/m2  Độ nhớt của toluene : T = 3.14363  1  0.65). rt  Áp dụng công thức (3.K/W  Nhiệt trở lớp cáu ngoài ống: r2 =1/5800 m 2.s/m2 Nên: lg = xDlgB + (1 – xD)lgT = 0.67.t W1 ).712.d n 3.0.0.002 m  Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: t = 16.66W / m 2 .7 = 708.5 .(80.34 kg/m3 Nên: 1 xD 1  xD 0.10-4 N.3 390.98)lg(3.

4.83 0.0005  2947. khơng thỏa ta lập lại các bước tính như trên với cc gi trị khc của tw1 Số Lần Tính tngưng tw1 tm 1 80.742  45. Pr . Trang 36 Sưu tầm bởi: www.867.83.27 27929.7.5 m2 5.2  75.com.vn . Ống được bố trí theo hình lục giác đều.2 W/m2 Kiểm tra sai số:  = q ngöng  q n q ngöng 100% = 20183.742 W/m2K 1 1  0.2 .32 F = 2.83   Prv  Nu n .474 28996. Xác định hệ số truyền nhiệt: K 1 = 646. 25 0 .8W / m 2 K d tr 0.626  n =   2966.qtrt = 52 – 20183.   3.5 1397.474 4.7191 19.5 1432.10-4 = 46. 43.5 59 69.7% sai số qu lớn. Cấu tạo thiết bị: Số ống truyền nhiệt: n = 19 ống.1.1 m2 dự trữ bề mặt truyền nhiệt ta chọn K .9 0.016 0 . n   l  30.daihoc.(46.5 1414.25 2 80.5 60 70.20C  Prw2 = 3.2.4.83  qn = n (tW2 – tf) = 2966.732 30051.8.2597 21. Bề mặt truyền nhiệt: Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: F= Qnt 61.60C 3. 25  Pr   4.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn  tw2 = tw1 .8 1414.35) = 33228.75 3 80.7 100% = 55.234 Kết luận: vậy chọn lần tính lặp lại thứ nhất với: tw1 = 600C để có sai số nhỏ nhất.0.9   Nu n  C.5 61 70.42 1000  = 2.75 Hơi Ngưng tụ t1 angưng qngưng 20. v tw2 = 45.t log 646. 43 n .7  33228.2 20183.n 75.

5 at = rH O = 2189.25 oC Dòng sản phẩm tại đáy có nhiệt độ:  Trước khi vào nồi đun (lỏng): tS1 = 110. [6]:  Đường kính trong của thiết bị: D = t(b-1) + 4dn = 0. 126.140).25  110.0315kg / s  113.K.85 K.Q f r2  Q nt + Q W + Q D .2189.6 3. Trang 37 Sưu tầm bởi: www.32   0.5 kJ/kg 2 2 2 D2  Q nt + Q W + Q D .2)  (126.95.003 m  Đường kính trong: dtr = 0.Q F .2m II .com. Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T.(5-1) + 4.25  110.251.daihoc. [3]  Bước ống: t = 1.25  110.604 m  chọn L = 0.2d = 1. [5]  Nhiệt hóa hơi của nước ở 2.r2 0.5at đi trong ống 38 x 3.6 oC 1. nên: tlog  (126.7 m d n  d tr n 2 Số chặng : 1 chặng Số ống trên đường chéo: b = 5 ống Tra bảng trang 21.2 oC  Sau khi được đun sôi (hơi): tS2 = 110.032 m Hơi đốt là hơi nước ở 2. trang 49.2 ln 126.05kg / h 0.K  S : hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đáy W/m 2.17m lấy trịn 0.02 = 0. Tra bảng 1.02 = 0.vn . trang 314.038 m  Bề dày ống: t = 3 mm = 0.024 m Số ống tất cả : 19 Áp dụng công thức (V. Hệ số truyền nhiệt: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức như đối với tường phẳng: K 1 1 1  rt  n S .5 2.2. THIẾT BỊ ĐUN SÔI ĐÁY THÁP : Chọn thiết bị đun sôi đáy tháp là nồi đun Kettle.024.0.  rt : nhiệt trở qua thành ống và lớp cáu.Q F .0.25  110.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Chiều dài ống truyền nhiệt: L = F = 0. 6:  Nhiệt hóa hơi: rH O = rn = 2189500 J/kg  Nhiệt độ sôi: t H O = tn = 126.251. Hiệu số nhiệt độ trung bình: Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều. trang 314. Suất lượng hơi nước cần dùng: Tra bảng 1. kích thước ống 38 x 3:  Đường kính ngoài: dn = 38 mm = 0.95.Q f 65.6) = 15.W/m2.K Với:  n : hệ số cấp nhiệt của hơi đốt W/m 2.

K/W Nên: rt = 5. rt Trong đó:  tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với hơi đốt trong ống.4  273) 273  Khối lượng riêng của benzen : B = 780.0043.52 781.r      h  S = 7.K  Nhiệt dung riêng của toluen : cT = 2108.289. 0.com.009 N/m  B T  Nhiệt dung riêng của benzen : cB = 2157.4 K  2 2 Tại nhiệt độ sôi trung bình thì:  Khối lượng riêng của pha hơi trong dòng sản phẩm ở ngoài ống: h  PM HW 1  92 = 2.   0. W/m2.00365 1  0.52 kg/m 3  Khối lượng riêng của toluen : T = 781.003 m  Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: t = 16.10 -4 N.64  Độ nhớt của toluen : T = 2.77 .s/m2  Độ nhớt của benzen : B = 2.daihoc. 10-2.4 + 273 = 383. [6]:   h .19 J/kg.91 kg/m3  22 .10)   = 2.3 W/mK (Bảng XII.64 kg/m 3 Nên: 4 1 xW 1  xW 0.993. [4])  Nhiệt trở lớp cáu ngoài ống: r2 =1/5800 m 2.vn .c0.333 .ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn 3.7  0.149 W/mK  Sức căng bề mặt của benzen : B = 0.s/m 2 Nên: lg = xWlgB + (1 .xW)lgT = 0.4 (oC)  tS = 110.2.K/W 3. trang 419.636 kg/m  B T 780. 4 RTS  (110. oC  tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với sản phẩm đáy ngoài ống.00128   = 781.033  .  0.2  110.0043)lg(2. Xác định hệ số cấp nhiệt của dòng sản phẩm đáy ngoài ống: Áp dụng công thức (V.6 = 110. oC rt  t  r1  r2 t  Bề dày thành ống: t = 0.75 .71.00365 3      0.10 -4 m2.117. Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt  t w1  t w 2 .71.10-4 N.s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của hỗn hợp :  = 0.89).0.lg(2. trang 313.q 0.0183 N/m   Nên:   B T = 0.K/W (Bảng 31.10 -4) + (1 .7.1.37 Nhiệt độ sôi trung bình của dòng sản phẩm ở ngoài ống: tS  t S1  t S 2 110. trang 26.Ts0.10 -4 N.01755 N/m  Sức căng bề mặt của toluen : T = 0.K Trang 38 Sưu tầm bởi: www. STQTTB 6)  Nhiệt trở lớp bẩn trong ống: r1 = 1/5800 m 2.45 J/kg.45 .994.994.

2 m d  d tr n n 2 Tra bảng V.2. 2n . Cấu tạo thiết bị: Chọn số ống truyền nhiệt: n = 37 ống.525 oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của nước: n = 937.3n  n .107 m  chọn L = 1.8oC và tw2 = 116. (1 .038 = 0. STQTTB 6 Số ống trên đường chéo: b = 7 ống Chiều dài ống truyền nhiệt: L = Chọn bước ống: t = 1.85 5.15349 W/m2 (xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể)  tw2 = tw1 .com. (1 .vn .686 W/mK Nên: n = 10849.4.t W1 ). [6]:  Đường kính trong của thiết bị: D = t(b-1) + 4dn = 0.5 m2 K .73 W/m 2K 4. trang 120.0.17 m2 lấy dư bề mặt truyền nhiệt F = 4.25. [4]:  n  0.65). Ống được bố trí theo hình lục giác đều.73 15.47 J/kg  Nhiệt hóa hơi của toluen : rT = 362262.97% < 5% (thỏa) Kết luận: tw1 = 124.g.8 (oC) Nhiệt độ trung bình của màng nước ngưng tụ: tm = 126.qtrt = 116.45 J/kg 3.43(m) Trang 39 Sưu tầm bởi: www.37 J/kgK  Nhiệt hóa hơi của Benzen: rB = 370636.(t n .II.10 4  1849.x W ) = 362293.x W ) = 2108.76103 (W/m2K)  qn = n (tn – tW1) = 15732. Xác định hệ số cấp nhiệt của hơi đốt trong ống: Áp dụng công thức (3.68 oC 3.68 oC  S = 2481.15 W/m 2  qt = qn = 15732.87 J/kg Nên: r = rN x W + rA.544 = 988.t log 988.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Nên: c = cN x W + cA. F = 1.76103 2481.daihoc.32 1000   4.2d n = 1.58 W/m2 Kiểm tra sai số: = qn  qS qn 100% = 0. trang 48.3.7254 rn .d tr Dùng phép lặp: chọn tW1 = 124.289.140).s/m2)  Hệ số dẫn nhiệt của nước: n = 0.046 m Áp dụng công thức (V.544 W/m 2K (với q = q t)  qS = S (tW2 – tS) = 15579.935 kg/m3  Độ nhớt của nước: n = 2.10 -4 (N. Xác định hệ số truyền nhiệt: K 1 1 1  5. Bề mặt truyền nhiệt: Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: F= Qđ 65.

ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn III .t log Với: + K : hệ số truyền nhiệt.vn . Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T. Các tính chất lý học của nước làm lạnh được tra ở tài liệu STQTTB tập 1 ứng với nhiệt độ trung bình ttbN = t1  t 2 =33. + Hệ số dẫn nhiệt: N = 0.038 K.5oC: 2 + Nhiệt dung riêng: cN = 4. nhiệt độ cuối : t’D = 35oC.com. + Sản phẩm đỉnh đi trong ống 25x2.5  35 o   57.(40  28) 2 .5 (ống ngoài) với nhiệt độ đầu : tD = 80.1 kg/h  c N . + Khối lượng riêng: D = 837.5  40)  (35  27)  20. + Hệ số dẫn nhiệt: D = 0.5  40 ln 35  27  Xác định hệ số truyền nhiệt K: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: Trang 40 Sưu tầm bởi: www.daihoc. 80.045 kg/s.149 (W/m oK). Các tính chất lý học của sản phẩm đỉnh được tra ở tài liệu tham khảo 6 ứng với nhiệt độ trung bình ttbD = t D t 'D 80.102 kg/s = 368.6242 (W/moK). Chọn: + Nước làm lạnh đi trong ống 16x1.84 (J/kg. Xác định bề mặt truyền nhiệt : Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: Ftb = Qt . + Độ nhớt động lực: N = 0.181 kJ/kg.độ). Suất lượng nước cần dùng để làm mát sản phẩm đỉnh: Suất lượng sản phẩm đỉnh: GD = 161. + tlog : nhiệt độ trung bình logarit. Lượng nhiệt cần tải đ tính ở phần cn bằng nhiệt lượng cho thiết bị lm nguội sản phẩm đỉnh QD = 5.(t 2  t1 ) 4.s/m2).5.8 kg/h = 0.5 oC.75 C: 2 2 + Nhiệt dung riêng: cD= 1909.độ + Khối lượng riêng: N = 994. THIẾT BỊ LÀM NGUỘI SẢN PHẨM ĐỈNH : Chọn thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống.91 (Kg/m 3).7371.s/m 2).407. nên: t log  (80.10-3 (N.m2 K . nhiệt độ cuối : t2 = 40oC.181. + Độ nhớt động lực: D = 0.6 (ống trong) với nhiệt độ đầu : t1= 27oC. kích thước ống trong : 16x1. 1 .13 = 0.  Xác định tlog : Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều.10 -3 (N.4 (Kg/m 3).13 kW : Suất lượng nước cần dùng: GN = QD 5.6. kích thước ống ngoài : 25x2.

149 3095. 25 l Trong đó: + l : hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tỷ lệ chiều dài ống với đường kính ống.02. 43 D  Pr . + rt : nhiệt trở của thành ống và lớp cáu. công thức xác định chuẩn số Nusselt có dạng: Nu D  C .8 D =   0 .5 + PrD : chuẩn số Prandlt của sản phẩm đỉnh ở 57. * Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt  t w1  t w 2 . nên  .oK. PrD  D D  D 0.W/m2. chọn l =1.0.223.0. Suy ra: Nu D  83.004.(t tbD  t w1 )  3095.( D tr  d ng ). D  Prv    0 .oK.1909.016 = 0.016 2 ) Đường kính tương đương: dtd = Dtr –dng = 0.com.daihoc. Hệ số C = 19. Trang 41 Sưu tầm bởi: www.  0.  + rt  t  r1  r2 t Bề dày thành ống: t = 1.01. 25 2 (57.004 Prw1 Nhiệt tải phía sản phẩm đỉnh: q D   D . Chuẩn số Reynolds : v d .02  0. + D : hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đỉnh W/m2.004 (m). 837.149 + Prw1 : chuẩn số Prandlt của sản phẩm đỉnh ở nhiệt độ trung bình của vách.D 83.0. W/m2.(0.84 = 5.62 < 10000 : chế độ chảy D 0. 2 2 2  D  .837.75  t w1 ) W/m Với tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với sản phẩm đỉnh (ngoài ống nhỏ).475. Pr 0. 25 d td Prw1 .ĐAMH Quá trình & Thiết bị K GVHD : Phan Đình Tuấn 1 1 1  rt  N D .c 0. rt Trong đó: + tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với nước (trong ống nhỏ). 25 0. * Xác định hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đỉnh ở ống ngoài: Vận tốc của sản phẩm đỉnh đi trong ống ngoài: vD  GD 4 0. 25 Hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đỉnh trong ống ngoài: Nu D .407.8 Prw1 0.10 3 chuyển tiếp.  .475 m/s.01 Prw1 0 . 0.0.75oC.10 3.407.vn .91 Re D  D.oK Với: + N : hệ số cấp nhiệt của nước trong ống W/m2.045 4 . td D   5991.91  .6 mm.

8oC 2155.  .4 4 Re N  N . .102 4 .9 0 .ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: t = 17.10 3 rối. 25 0 . 25 Prw 2 Chọn: tw1 = 50.9 Từ (IV.798.( PrN 0.vn .oK/W.423.s/m2.994. Nhiệt trở trung bình của lớp bẩn trong ống với nước sạch: r1 = 1/5000 m2.1906.38 J/kg. Suy ra: Nu N  107.10-3 N. tr N   13779.9): qD = Trang 42 Sưu tầm bởi: www.5 W/m.94.02 W/m2.138 3095.8 . Re N 0.com.84  0.021. K/W).6242 5265.5)  14438. N 128.  0.423.0.7371.độ.90 2 (t w 2  34) W/m 0 .798 (m/s).10).75  50. + PrN : chuẩn số Prandlt của nước ở 34oC.(tw1-tw2) * Xác định hệ số cấp nhiệt của nước trong ống nhỏ: Vận tốc nước đi trong ống: vN  GN 4 0.(t w 2  t tbN )  5265.c 0. 43 .10 3.138 W/moK.K.8 PrN 0 .01282 Chuẩn số Reynolds : v d . 25 Xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể: qt = qD =14438.49.0. 0. Nhiệt trở lớp cấu phía sản phẩm đỉnh: r2 = 1/5800 (m 2.d tr 994.0. 25 Prw 2 Hệ số cấp nhiệt của nước trong ống: Nu N .9.0. + Prw2 : chuẩn số Prandlt của nước ở nhiệt độ trung bình của vách. ta có: tw2 = tw1 = 43. 25 ) Prw 2 Trong đó: + l : hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào ReN và tỷ lệ chiều dài ống với đường kính ống : ReN = 13779.4  .5oC: + Nhiệt dung riêng: c = 1906. + Độ nhớt động lực:  = 0. K/W).0128 Prw 2 Nhiệt tải phía nước làm lạnh: q N   N . Vậy: q t = 2155.84 0.9 (m2. 2  N  .(57.90 N =   0 . 5. công thức xác định chuẩn số Nusselt có dạng: Nu N  0.94 > 10 : chế độ chảy N 0.5oC : Các tính chất lý học của sản phẩm đỉnh được tra ở tài liệu tham khảo 5 ứng với nhiệt độ tw1=50.38 Khi đó : Prw1 =   5. + Hệ số dẫn nhiệt:  = 0. l .0128. Suy ra: rt = 1/2155.daihoc. 25 d tr Prw 2 . chọn l =1. qt Từ (IV.02 W/m 2. nên PrN = 5.

038 Suy ra chiều dài ống truyền nhiệt : L  0. 25 5.99 m 0. C 1 1 1   1991.8 D   1991.6  Kích thước ống ngoài: 25 x 2.0128 .05. THIẾT BỊ LÀM NGUỘI SẢN PHẨM ĐÁY : Chọn thiết bị làm nguội sản phẩm đáy là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống.7 W/m2.29% sai số ny chấp nhận được nn ta chọn Vậy: tw1 = 50.8  34)  16650. 2 Chọn: L = 8 m.95 Kiểm tra sai số: = qN  qD qD  14438.9 Khi đó:  N  Từ (IV.9  3725. 25 3.vn . chia thành 2 dãy.( 43.316 m2 810. 25 3095. Suất lượng nước làm lạnh cần dùng: Trang 43 Sưu tầm bởi: www. mỗi dãy 4 ống mỗi ống 1 m.20. 1. Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T:  Kích thước ống trong: 16 x 1.316  6. IV .28 2155.7 16650.016  0.45 W/m2.5 Chọn:  Nước làm lạnh đi trong ống trong với nhiệt độ vào tV = 27oC và nhiệt độ ra tR = 43 oC.10 Từ (IV.11): qN = 5265. Prw2 = 4.103 = 0.25 3725.2oC và nhiệt độ ra tW = 35 oC.com.05 W/m .7 = 13.13.28 W/m 2. d tr 0.7).02  16650. bề mặt truyền nhiệt trung bình: Ftb  5.daihoc.5   625  50 thì l = 1: thoả.oC 3. 5265.  Sản phẩm đáy đi trong ống ngoài với nhiệt độ vào tWS = 110.84 1 2 o K  810.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Tra tài liệu tham khảo [4 (tập 1)].8oC. Kiểm tra: L 7.(dự trữ khoảng 15%).0128 Vậy: thiết bị làm mát sản phẩm đỉnh là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống với chiều dài ống truyền nhiệt L = 8 m.oC 0 . 0 .5 oC và tw2 = 43.95 0.90 .

10-7 m2/s  Hệ số dẫn nhiệt của nước: n = 0.626 W/mK  Chuẩn số Prandtl: Prn = 4. 3. 43 n Pr  Pr  .K Với:  n : hệ số cấp nhiệt của dòng nước lạnh W/m 2.10 7 Áp dụng công thức (11).0128  = 24484.6 mm = 0.1.021.0128 m Nhiệt độ trung bình của dòng nước trong ống: tf = ½ (tV + tR) = 35 oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của nước: n = 994 kg/m3  Độ nhớt của nước: n = 7.K  rt : nhiệt trở qua thành ống và lớp cáu. Xác định hệ số cấp nhiệt của nước trong ống: Kích thước của ống trong:  Đường kính ngoài: dn = 16 mm = 0. ta cĩ lượng nhiệt trao đổi QW = 11. 110.vn . d tr 1.13 kJ/kg  Enthalpy của nước ở 43 oC = hR = 180. trang 7. ST I  Enthalpy của nước ở 27oC = hV = 113.86 kW Tra bảng 1. 25 Trang 44 Sưu tầm bởi: www.17 kJ/kg Suất lượng nước cần dùng: Gn  11.2  43 ln 35  27 3. 6 công thức xác định chuẩn số Nusselt: Nu n  0.23.K  W : hệ số cấp nhiệt của dòng sản phẩm đáy W/m2.8 = 1.82 K.8 kg/h hR  hV 180.86. n   Prw 2  0 .ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Như phần cn bằng nhiệt lượng trên đ tính. Re 0 .0016 m  Đường kính trong: dtr = 0. Hệ số truyền nhiệt: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức: K 1 1 1  rt  n W W/m 2.65 > 104 : chế độ chảy rối n 7.383  0.9 Vận tốc nước đi trong ống: vn  4Gn 4  636.383 m/s  2 3600 nd tr 3600  994    0.daihoc.2  43)  (35  27) = 27.com.23. nên: tlog  (110. Hiệu số nhiệt độ trung bình: Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều. l .250.016 m  Bề dày ống: t = 1.17  113.01282 Chuẩn số Reynolds : Re n  vn.3600 Q = = 636.8 n 0 .13 2. trang 312.

ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Trong đó: 1 – hệ số tính đến ảnh hưởng của hệ số cấp nhiệt theo tỷ lệ giữa chiều dài L và đường kính d của ống v Re.42  Vận tốc của dòng sản phẩm đáy ngoài ống: Trang 45 Sưu tầm bởi: www.5 mm = 0.029 kg/m3  Khối lượng riêng của Toluen : T = 814.04 J/kgK Nên: c = cB x W + cT.daihoc.224 kg/m  N A 822. Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt  t w1  t w 2 . Xác định hệ số cấp nhiệt của dòng sản phẩm đáy ngoài ống: Kích thước của ống ngoài:  Đường kính ngoài: Dn = 25 mm = 0.s/m2  Độ nhớt của Toluen : T = 3. (1 .3.6 C.315. ta chọn 1 = 1 theo bảng trang 7 .565.025 m  Bề dày ống: t = 2.3 W/mK  Nhiệt trở lớp bẩn trong ống: r1 = 1/5000 m 2.146 W/mK  Nhiệt dung riêng của Benzen : cB = 1980.35).00365 3      0. Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của Benzen : B = 822.001228   = 814.196  Độ nhớt của Benzen : B = 3. n d tr 3.K/W o 3.6 Hệ số cấp nhiệt của nước trong ống: n = Nu n .s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm đáy : W = 0.196 kg/m3 Nên: 1 xW 1  xW 0. oC rt  t  r1  r2 t  Bề dày thành ống: t = 0.x W ) = 1941.10 -4 N. oC  tw2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với nước lạnh (ngoài ống trong). trang 12.10 -4 m2.00365 1  0.28 J/kgK  Nhiệt dung riêng của Toluen : cT = 1941.409.003 m  Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: t = 16.K/W  Nhiệt trở lớp cáu ngoài ống: r2 =1/5800 m 2.316.xW)lgT   = 3. STQTTB 6: Pr  c = 4.com.10-4 N.vn .18 J/kgK Áp dụng công thức (V.10-4 N.02 m Nhiệt độ trung bình của dòng sản phẩm đáy ngoài ống: tW = ½ (tWS + tWR) = 72.2.0025 m  Đường kính trong: Dtr = 0. W/m2 rt Trong đó:  tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với sản phẩm đáy (trong ống trong).029 814.s/m2 Nên: lg = xWlgB + (1 .K/W Nên: rt = 5.

1. 43  69.66 W 1 0.78. 6  chọn C = 27 Hệ số cấp nhiệt của dòng sản phẩm đáy ngoài ống: W = Nu W .224 Re  tđ  = 7169.73  0.880.s/m 2 Nên: lgW1 = xWlgB + (1 – xW)lgT  W1 = 3.s/m 2  Độ nhớt của toluen : T = 3.74  qW = aW (tW – tW1) = 2219 (76. trang 6.25 J/kgK  Nhiệt dung riêng của Toluen : cT = 1904 J/kgK Nên: cW1 = cB x W + cT.10 Áp dụng công thức (10).44 W/m2  qt = qW = 25740.1189  W =   2219 W/m 2 . Pr . 101. d tñ Dùng phép lặp: chọn tW1 = 60 oC Tại nhiệt độ này thì:  Độ nhớt của benzen : B = 3. Nên: NuW  C l .44 W/m2 (xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể)  tw2 = tw1 .3 J/kgK c  3.vn .0.224    (0.73 m/s  2 2 3600  ( Dtr  d n ) 3600  814.10-4 N. 6  chọn 1 = 1.020 2  0.78.x W ) = 1904.004 0 .s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm đáy : W = 0. 43  Pr   .86.   4.  Prw1  0 .1275 0 .55 W/m 2K  qn = an (tW2 – tf) = 28809.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn 4GW 4  240.2 oC  PrW2 = 4.3 Ta cĩ: PrW 1  W 1 W 1   = 5.016 = 0.316.qtrt = 41.004  814.6 = 0.78. Pr 0 .004 m  v Chuẩn số Reynolds : vd  0.03.com.9    27.02 – 0.10-4 N.4  an = 4801. 25  Pr   4. 6 công thức xác định chuẩn số Nusselt: NuW  C l . 43. trang 6.1275 W/mK  Nhiệt dung riêng của Benzen : cB = 1935.4.daihoc.2 – 60) = 25740.89 < 104 : chế độ chảy chuyển tiếp 4  3.10-4 N.10 4.K d tñ 0. Tra bảng 2.9 Tra bảng 2.31  Nun = 153. 25 Trong đó: 1 – hệ số tính đến ảnh hưởng của hệ số cấp nhiệt theo tỷ lệ giữa chiều dài L và đường kính d của ống.1904. (1 . trang 6.9.71   Prw1  NuW .016 2 ) 4F Đường kính tương đương: dtđ =  Dtr – dn = 0. 25 0 .33 W/m2 Kiểm tra sai số: Trang 46 Sưu tầm bởi: www.

62 W/m2K 4.5 m.5 m V . Xác định hệ số truyền nhiệt: K 1 1 1  5.t log 3600  27.5 = 195 > 50  l = 1: thỏa  d tr 0.106 chọn khoảng ~ 5% l ph hợp nn kết quả ny chấp nhận được Kết luận: tw1 = 60 oC và tw2 = 41 oC 3.95.5at đi trong ống 38 x 3.251.ĐAMH Quá trình & Thiết bị = GVHD : Phan Đình Tuấn qW  qn qW 100% = 0. Bề mặt truyền nhiệt: Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: F= Q 11.86 1000 = 0.daihoc. THIẾT BỊ ĐUN SÔI NHẬP LIỆU Chọn thiết bị gia nhiệt nhập liệu l thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chm.55 2219 = 798.vn .038 m  Bề dày ống: t = 3 mm = 0. chia thnh 5 hng ống mỗi hng cĩ ống di 0.0128 Kết luận: Thiết bị làm nguội sản phẩm đáy là thiết bị truyền nhiệt ống lồng ống với tổng chiều dài ống truyền nhiệt L = 2.43  0.2189. Suất lượng hơi nước cần dùng: Tra bảng 1.5 m d n  d tr n 2 L 2. Ống truyền nhiệt được làm bằng thép X18H10T.25 oC Dòng sản phẩm tại đáy có nhiệt độ:  Trước khi vào nồi đun (lỏng): tF = 30 oC  Sau khi được đun (lỏng sơi): tS2 = 94 oC 6. STQTTB 6:  Nhiệt hóa hơi: rH O = rn = 2189500 J/kg  Nhiệt độ sôi: t H O = tn = 126.251.565.5 Trang 47 Sưu tầm bởi: www.003 m  Đường kính trong: dtr = 0. kích thước ống 38 x 3:  Đường kính ngoài: dn = 38 mm = 0.4.5 kJ/kg 2 2 2 D2  QF r2  15.12 m2  K .10 4  4081.5 at = rH O = 2189. trang 314. Tra bảng 1.com. trang 314.0074kg / s  74kg / h 0. [5]  Nhiệt hóa hơi của nước ở 2.82 5. Cấu tạo thiết bị: Chiều dài ống truyền nhiệt: L = Kiểm tra: F = 2.12 m  chọn L = 2.032 m Hơi đốt là hơi nước ở 2.

2 kg/m  B T 836 828  Độ nhớt của toluen : T = 3.10 -4 N. Xác định hệ số cấp nhiệt của dòng nhập liệu trong ống: Tại nhiệt độ sôi trung bình thì của dịng nhập liệu tFtb = 620C:  Khối lượng riêng của benzen : B = 836 kg/m3  Khối lượng riêng của toluen : T = 828 kg/m3 Nên: 1 xF 1  xF 0. oC  tw1 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với nhập liệu trong ống.0012   = 831.vn .25  30 ln 126.4)lg(3.19 J/kg.K  Nhiệt dung riêng của toluen : cT = 2108.25  94 8.4. Nhiệt tải qua thành ống và lớp cáu: qt  t F1  t F 2 .25  30)  (126.K/W 3. rt Trong đó:  tF2 : nhiệt độ của vách tiếp xúc với hơi đốt phía vỏ.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn 7.s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của hỗn hợp :  = 0. trang 419.3 W/mK (Bảng XII.K/W Nên: rt = 5. trang 313.  rt : nhiệt trở qua thành ống và lớp cáu.s/m2 Nên: lg = xFlgB + (1 – xF)lgT = 0. nên: tlog  (126.10-4 N.003 m  Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: t = 16.81.25  94) = 58.149 W/mK  Nhiệt dung riêng của benzen : cB = 2157. Hệ số truyền nhiệt: Hệ số truyền nhiệt K được tính theo công thức như đối với tường phẳng: K 1 1 1  rt  n F .K.lg(3.9. Hiệu số nhiệt độ trung bình: Chọn kiểu truyền nhiệt ngược chiều.4 1  0.6. [4])  Nhiệt trở lớp cáu ngoài ống: r2 =1/5800 m 2.x F ) = 2108. (1 .s/m 2  Độ nhớt của benzen : B = 3.4 3      0.45 J/kg.K Nên: c = cN x F + cA.10 -4)   = 3.10 -4 m2.81.com. W/m2. STQTTB 6)  Nhiệt trở lớp bẩn trong ống: r1 = 1/5800 m 2.W/m2.289.37 J/kgK Trang 48 Sưu tầm bởi: www.daihoc.10-4 N.95 K.K  F : hệ số cấp nhiệt dịng nhập liệu W/m2.85. oC rt  t  r1  r2 t  Bề dày thành ống: t = 0.5. 3. 126.7.10-4) + (1 .K Với:  n : hệ số cấp nhiệt của hơi đốt W/m 2.K/W (Bảng 31.9.0.

3.10 -4)   = 2.4 3      0.25.39.10-4 N.d tr o Dùng phép lặp: chọn tF1 = 122. 6: PrF  F F = 3. trang 110.4  = 0.25 kg/m  B T 775 780.lg(3.85.2 Re F  F tr F  = 11534.31 F Trang 49 Sưu tầm bởi: www.021.(t n .032 2 Chuẩn số Reynolds : v d  0. 2 3600 d tr 3600  831.032  831.g.94 F Vận tốc dịng nhập liệu đi trong ống: vF  4GF 4  402.2    0.35).s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của nước: n = 0. trang 120.q trt = 116oC  Với tF2 = 1160C thì tính chất của dịng nhập liệu trong ống Khối lượng riêng của benzen : B = 775 kg/m3 Khối lượng riêng của toluen : T = 780. (1 .65).167 m/s.35).10 -4 N.9.s/m 2 Nên: lg = xFlgB + (1 – xF)lgT = 0.19 J/kg.K Nhiệt dung riêng của toluen : cT = 2118.27).167  0.10-4 N.4)lg(3. [4]:  n  0.s/m2 Hệ số dẫn nhiệt của hỗn hợp :  = 0.4 1  0.25 oC Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của nước: n = 937.686 W/mK Nên: n = 10849.71 > 104 : chế độ chảy rối F 3.8 F 0 .10 -4) + (1 .3n Áp dụng công thức (3.0.128 W/mK Nhiệt dung riêng của benzen : cB = 2168.K Nên: cF = cN x F + cA.daihoc.32. F  PrF 2    0 .5 Độ nhớt của benzene : B = 2. [4]  Cơng thức xác định chuẩn số Nusselt: Nu F  0. 43 F Pr  Pr .935 kg/m3  Độ nhớt của nước: n = 2.t W1 ).7254  n . trang 12.45 J/kg. l .27.1 W/m2 (xem nhiệt tải mất mát là không đáng kể)  tF2 = tF1 . Re 0.10  4 p dụng cơng thức (3. n2 .ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn p dụng cơng thức (V. Xác định hệ số cấp nhiệt của hơi nước đi phía vỏ : rn .8 C Nhiệt độ trung bình của màng nước ngưng tụ: tm = 126.81.00128   = 781.com.4. trang 12.s/m 2 Độ nhớt của toluene : T = 2.76 W/m 2K  qn = n (tn – tW1) = 16820. 25 Trong đó: 1 – hệ số tính đến ảnh hưởng của hệ số cấp nhiệt theo tỉ lệ chiều dài và đường kính ống.10-4 N. 6]: PrF  cF  F = 1.xF ) = 2130.5 kg/m3 Nên: 1 x F 1  x F 0.7.49 W/m2  qt = qn = 16530.vn .37 J/kgK c  p dụng cơng thức (V.

trang 48. l . BỒNCAO VỊ : 1.5 m K . Ống được bố trí theo hình lục giác đều.25 m lấy dư bề mặt truyền nhiệt F = 0.10 4  10849.  vF : vận tốc dòng nhập liệu trong ống dẫn 1.43 1000 2 2   0.t log 1024.vn .  l1 : chiều dài đường ống dẫn.15. d1 = dtr = 0.II. trang 381. Chiều dài ống truyền nhiệt: L = F d  d tr n n 2 = 0.8 W/m2 Kiểm tra sai số: = qn  qS qn 100% = 1.8oC và tw2 = 116 oC 3.56  F = 2818.523 m  chọn L = 0.8% < 5% (thỏa) Kết luận: tw1 = 122.daihoc.23 = 1024. 25 = 704.08m. F  d1  2g m Trong đó:  1 : hệ số ma sát trong đường ống. 6  Số ống trên đường xuyn tm của hình su cạnh l 3 ốn VI .  d1 : đường kính ống dẫn.1. 8 F GVHD : Phan Đình Tuấn 0. 43 F Pr  Pr  .ĐAMH Quá trình & Thiết bị  Nu F  0.69  58.com. Bề mặt truyền nhiệt: Bề mặt truyền nhiệt được xác định theo phương trình truyền nhiệt: F= Qđ 15. Re 0.6 m Tra bảng V. Xác định vận tốc dòng nhập liệu trong ống dẫn : Các tính chất lý học của dòng nhập liệu được tra ở nhiệt độ trung bình: tF = t FV  t FS 30  94  = 62 oC 2 2 Trang 50 Sưu tầm bởi: www.69 W/m 2K 9.2 mm = 0. Xác định hệ số truyền nhiệt: K 1 1 1  5. F   PrF 2  0 .76 2818.95 10.021. chọn l1 = 30 m. Tổn thất đường ống dẫn: Chọn ống dẫn có đường kính trong là dtr = 80 mm Tra bảng II.8.  1 : tổng hệ số tổn thất cục bộ.0002 m (ăn mòn ít) Tổn thất đường ống dẫn:  l  v 2 h1    1 1  1 . [5]  Độ nhám của ống:  = 0. Cấu tạo thiết bị: Chọn số ống truyền nhiệt: n = 19 ống.289.23 W/m2K (với q = qt)  qF = F (t F2 – tF) = 17134.

10 4 Chuẩn số Reynolds tới hạn: Regh = 6(d1/)8/7 = 5648.031  30  0.15.daihoc. Đường ống có 2 van cầu  van = 10.  Vào tháp : tháp = 1 Nên: 1 = u1 + van + ll = 21.022 m  21.s/m2  F = 4. [1]: Chọn van cầu với độ mở hoàn toàn thì van (1 cái) = 10. 6 = 0.16. trang 94.149  Độ nhớt của benzen : B = 4. Chiều cao bồn cao vị: Chọn :  Mặt cắt (1-1) là mặt thoáng chất lỏng trong bồn cao vị.  d1 ReF   0.10-4 N.1.56 = 0.114  0.9 .08 2 1.15.54 > 4000 : chế độ chảy rối F 4.25 = 0.64). 2 = 20  Lưu lượng kế : l1 = 0 (coi như không đáng kể).g 2 .46.045.031 1.10 -4 N.1.08  2  9.g  F .g  F .4 1  0.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của benzen : B = 836 kg/m3  Khối lượng riêng của toluen : T = 828 kg/m3 Nên: 1 x 1  xF 0.129.513 Chuẩn số Reynolds khi bắt đầu xuất hiện vùng nhám: Ren = 220(d1/)9/8 = 186097.4  F     F = 832 kg/m3 F  N A 843.81 2.9  Van : Tra bảng 9.vn .08  832 Re F  F tr F  = 18461.114 m/s  2 3600 F d tr 3600  832    0. Ap dụng phương trình Bernoulli cho (1-1) và (2-2): 2 2 v v P P z1 + 1 + 1 = z2 + 2 + 2 +hf1-2 2 .2. Đường ống có 6 chỗ uốn  u1 = 0. [5]: 1= 0.335. Xác định hệ số ma sát trong đường ống : Chuẩn số Reynolds : v d  0.s/m2 Vận tốc của dòng nhập liệu đi trong ống: vF  4GF 4  1717.   100   Áp dụng công thức (II. [5]: Chọn dạng ống uốn cong 90 o có bán kính R với R/d =2 thì u1 (1 chỗ) = 0.5. Xác định tổng hệ số tổn thất cục bộ :  Chỗ uốn cong : Tra bảng II.g Trang 51 Sưu tầm bởi: www. 0.9  Vậy: h1   0.3.s/m2  Độ nhớt của toluen : T = 4.1142 = 0.129. trang 382.295 833.com.  Mặt cắt (2-2) là mặt cắt tại vị trí nhập liệu ở tháp.10 -4 N.342 Vì Regh < ReF < Ren  chế độ chảy rối ứng với khu vực quá độ. trang 379.

Cột áp: Chọn :  Mặt cắt (1-1) là mặt thoáng chất lỏng trong bồn chứa nguyên liệu.91.78 m Chọn Hcv = 10 m.39  Độ nhớt của benzen : B = 5. xem v1 = 0 m/s.541.81 = 8.s/m2)  Độ nhớt của toluen : T = 5.98 m  P1 : áp suất tại mặt thoáng (1-1).  z2: độ cao mặt thoáng (2-2) so với mặt đất.25 + 0.  hf1-2 : tổng tổn thất trong ống từ (1-1) đến (2-2): h f1-2 = 0.4 = 3.39 (kg/m 3) Nên: 1 x 1  xF 0.g 2.2665  F     F = 858.s/m 2) Nên: lgF = xFlgB + (1 – xF)lgT  F = 5.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn 2 2 P  P v  v1  z1 = z2 + 2 1  2 +h f1-2  F .10 4 N/m2  P2 : áp suất tại mặt thoáng (2-2) Xem P = P2 – P1 = nttL .150 + (14 – 1)0. v2 = vF = 0.81.832 2  9.vn .78 (kg/m 3) F  N A 869.32 2  0  + 0. chọn P1 = 1 at = 9.10-3 (N.25 855.PL = 12.10-4 (N.  v2 : vận tốc tại vị trí nhập liệu.5 m3/h Vậy: chọn bơm có năng suất Qb = 0.10-4 (N.g 2.2665 1  0. 2040= 24485 N/m2  v1 : vận tốc tại mặt thoáng (1-1).81.g 24485 0.s/m 2) Suất lượng thể tích của dòng nhập liệu đi trong ống: QF  402.39.  Mặt cắt (2-2) là mặt thoáng chất lỏng trong bồn cao vị. BƠM : 1.4 = 0. Tại nhiệt độ này thì:  Khối lượng riêng của benzen : B = 869.32 m/s.25 (kg/m 3)  Khối lượng riêng của toluen : T = 855.daihoc.g Trong đó:  z1: độ cao mặt thoáng (1-1) so với mặt đất.662m 2 Vậy: Chiều cao bồn cao vị: Hcv = z2 + = 3.18 + 0.662 9. Áp dụng phương trình Bernoulli cho (1-1) và (2-2): Trang 52 Sưu tầm bởi: www. hay xem như là chiều cao bồn cao vị Hcv = z1. Năng suất: Nhiệt độ dòng nhập liệu là tF = 30oC.4kg / h = 0. hay xem như là chiều cao từ mặt đất đến vị trí nhập liệu: z2 = hchân đỡ + hđáy + (nttC – 1)h + 0.5 (m3/h) 2.98 + 2 P2  P1 v 2  v 1 +h f1-2   F . VII .com.

 v1. chọn P1 = 1 at.15.  z2: độ cao mặt thoáng (2-2) so với mặt đất. vF  4Qb 4  2.0502  Xác định hệ số ma sát trong ống hút và ống đẩy : Chuẩn số Reynolds : v d  0. xem v1= v2 = 0 m/s.541.1.46. [5]:  = 0.g  F .1.v2 : vận tốc tại mặt thoáng (1-1) và(2-2).10 4 Chuẩn số Reynolds tới hạn: Regh = 6(dtr/)8/7 = 3301.   100   Áp dụng công thức (II. 2.381 Vì Regh < ReF < Ren  chế độ chảy rối ứng với khu vực quá độ. [5]  Độ nhám của ống:  = 0.  đ : tổng tổn thất cục bộ trong ống đẩy. chọn z1 = 1m.  lđ : chiều dài ống đẩy.15. Chiều cao hút của bơm: Tra bảng II. [5]  hh = 4.   : hệ số ma sát trong ống hút và ống đẩy.64).g Trong đó:  z1: độ cao mặt thoáng (1-1) so với mặt đất.25 = 0.  hf1-2 : tổng tổn thất trong ống từ (1-1) đến (2-2). trang 382.36  0.g 2. chọn lđ = 15 m.34. chọn P2 = 1 at. [5]: Chọn dạng ống uốn cong 90o có bán kính R với R/d = 2 thì u1 (1 chỗ) = 0. F d tr   2g h f1-2 =   Trong đó:  lh : chiều dài ống hút.vn . trang 379.com.  d tr ReF   0.03124  Xác định tổng tổn thất cục bộ trong ống hút :  Chỗ uốn cong : Tra bảng II.ĐAMH Quá trình & Thiết bị 2 GVHD : Phan Đình Tuấn 2 P v P v z1 + 1 + 1 + Hb = z2 + 2 + 2 +hf1-2  F .g 2 .3 m  Chọn lh = 6 m.63 > 4000 : chế độ chảy rối F 5.1.  P2 : áp suất tại mặt thoáng (2-2). z2 = Hcv = 10m.065 Chuẩn số Reynolds khi bắt đầu xuất hiện vùng nhám: Ren = 220(dtr/)9/8 = 109674.05  858.  h : tổng tổn thất cục bộ trong ống hút. trang 381. trang 441.36 m/s 2 3600d tr 3600    0.daihoc.  P1 : áp suất tại mặt thoáng (1-1).78 Re F  F tr F  = 27122.5  = 0.16. Trang 53 Sưu tầm bởi: www.2 mm = 0.  vF : vận tốc dòng nhập liệu trong ống hút và ống đẩy m/s.0002 m (ăn mòn ít) Tổng trở lực trong ống hút và ống đẩy  lh  lñ  v 2   h   ñ .  Hb : cột áp của bơm. Tính tổng trở lực trong ống: Chọn đường kính trong của ống hút và ống đẩy bằng nhau: dtr = 50 mm Tra bảng II.

2 m 3.2 m 0.15.5.g 0.8.8 = 13. trang 382.6  Vậy: hf1-2 =  0.5  9.81  3600.6  Van : Tra bảng 9.45 W KẾT LUẬN Với quy trình cơng nghệ tính tốn ở trn ta thấy rằng một lượng nhiệt đáng kể cần giải là ngưng tụ sản đỉnh. 4 = 0.2.5 m3/h .05  2  9. Vấn đề tận dụng nhiệt l một vấn đề thực tế rất được quan tâm.322  10.daihoc. Trang 54 Sưu tầm bởi: www. [1]: Chọn van cầu với độ mở hoàn toàn thì v2 (1 cái) = 10. giải nhiệt sản phẩm đỉnh v giải nhiệt cho sản phẩm đáy chưa được tận dụng để gia nhiệt cho dịng nhập liệu.Công suất: Nb = 13.Năng suất: Qb = 0.vn . có: . Đồ n mơn học l một mơn học tổng hợp và nó đ mang lại cho em nhiều kinh nghiệm để tính tốn thiết kể hồn chỉnh một qu trình trong sản xuất. Nhưng trong quá trình tính tốn để gia nhiệt cho dịng nhập liệu tới trạng thi lỏng sơi nếu tận dụng nhiệt thì chưa đủ để gia nhiệt tới lỏng sôi trong khi đó phải tốn thm thiết bị.com. Ống hút có 1 van cầu  v1 = 10 Nên: h = u1 + v1 = 10. Ống đẩy có 4 chỗ uốn  u2 = 0.6 .45 W Kết luận: Để đảm bảo tháp hoạt động liên tục ta chọn 2 bơm li tâm loại XM.2  858. trang 94.3  Van : Tra bảng 9. b 3600  0.3  11. Ống đẩy có 1 van cầu  v2 = 10  Vào bồn cao vị : cv = 1 Nên: đ = u1 + v1 + cv = 11.3  Xác định tổng tổn thất cục bộ trong ống đẩy :  Chỗ uốn cong : Tra bảng II. = 0.16. đường ống… làm tăng chi phí của phân xưởng.Cột áp: Hb = 9. 2 = 0.81 2. Công suất thực tế của bơm: Nb = Qb H b  F . trang 94.15. [1]: Chọn van cầu với độ mở hoàn toàn thì v1 (1 cái) = 10. [5]: Chọn dạng ống uốn cong 90o có bán kính R với R/d = 2 thì u2 (1 chỗ) = 0.5. Công suất: Chọn hiệu suất của bơm: b = 0.15.03124  6  20  0.2 m .78  9.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Ống hút có 2 chỗ uốn  u1 = 0. nhưng trong giới hạn về thời gian. khả năng và kinh nghiệm thực tế nn em chưa phân tích tính toán đánh giá đúng mức cc qu trình. nó như là một giải pháp để năng cao hiệu quả của qu trình v tiết kiệm năng lượng.2 = 9. Tính cột áp của bơm: Hb = (z2 – z1) + h f1-2 = (10 – 1) + 0.

Tính hệ thống đường ống”. 1978. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TpHCM. [8]. 1997. 1999. Quyển 2: Phân riêng bằng khí động. Võ Văn Bang – Vũ Bá Minh. [2]. “Quá trình và Thiết bị trong Công Nghệ Hóa Học – Tập 10: Ví dụ và Bài tập”. Hà Nội. Tập thể tác giả. 1984. Tập thể tác giả. “Cơ sở tính toán Máy và Thiết bị Hóa chất – Thực phẩm”. 134tr.vn . 1999. 2002. [5]. 2004. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TpHCM. “Quá trình và Thiết bị trong Công Nghệ Hóa Học – Tập 5: Quá trình và Thiết bị Truyền Nhiệt”. [6]. 203tr. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. bơm. “Sổ tay Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa chất – Tập 2”. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. “Quá trình và Thiết bị trong Công Nghệ Hóa Học – Tập 3: Truyền Khối”. 626tr. lực ly tâm. [3]. “Thiết kế và Tính toán các thiết bị hóa chất”.daihoc. 468tr.ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. “Quá trình và Thiết bị trong Công Nghệ Hóa Học – Tập 1. Trang 55 Sưu tầm bởi: www. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TpHCM. máy nén. Trần Hùng Dũng – Nguyễn Văn Lục – Hoàng Minh Nam – Vũ Bá Minh. Hà Nội. quạt. 372tr. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TpHCM. Phạm Văn Bôn – Nguyễn Đình Thọ.com. Phạm Văn Bôn – Vũ Bá Minh – Hoàng Minh Nam. [7]. Hồ Lê Viên. [4]. “Sổ tay Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa chất – Tập 1”. 286tr. Nguyễn Minh Tuyển. 447tr. 388tr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful