SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPAR DASAR PBS

Dasar Pelaksanaan PBS SK Kampar 1. Pentaksiran dijalankan oleh Pentaksir yang dilantik secara rasmi. 2. Mesyuarat Jawatankuasa PBS 4 kali bagi setahun. 3. Aktiviti PBS dijalankan secara terancang melalui Takwim PBS sekolah. 4. Peperiksaan (PKBS), soalan disediakan berorientasikan sekolah dan dijalankan sebanyak 2 kali dalam setahun. 5. Pelaporan Formatif dijalankan sepanjang masa bermula dari Januari hingga Oktober sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. 6. Laporan Sumatif dijalankan 2 kali setahun iaitu pada berakhir penggal pertama dan pada akhir penggal kedua. 7. Laporan disampaikan kepada ibubapa / penjaga 2 kali setahun iaitu pada berakhir penggal pertama dan pada akhir penggal ke dua. 8. Evidens boleh disediakan dalam sebarang bentuk dengan syarat boleh dikemukakan sebagai bukti apabila diminta. 9. Evidens murid disimpan selama tempoh 6 bulan di dalam Fail Portfolio Perkembangan Murid. 10. Kaedah pelupusan evidens apabila genap 6 bulan adalah dengan cara memulangkan kepada murid. 11. Pemantauan ke atas pengurusan dan isi kandungan fail dibuat oleh Guru Besar 2 kali setahun. 12. Fail Portfolio Perkembangan Murid akan diserahkan kepada murid apabila murid bertukar ke sekolah baharu untuk di bawa bersama.

Dasar Pengurusan Sistem Fail PBS SK Kampar
BIL JENIS FAIL CADANGAN PELAKSANAAN JANUARI KANDUNGAN 1. Fail Putih – AM 365 * 1.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD 1.2 Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD 1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS – PRS 2. Fail Pendua ( Fail Kulit Keras – Ring File ) 2.1 PEKELILING-PEKELILING  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD  Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD  Surat-menyurat berkaitan PBS – PRS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS - PRS SEKOLAH  Struktur Jawatankuasa  Jadual Petugas Pentaksiran  Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS - PRS  Senarai Guru PBS - PRS  Biodata Guru PBS - PRS  Surat Lantikan sebagai guru PBS PRS/ Pentaksir  Jadual Waktu Mengajar 2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS - PRS  Takwim aktiviti PBS - PRS  Program Tahunan PBS – PRS (Mengikut Panitia Matapelajaran)  Rancangan Tahunan M/Pel PBS PRS 2.5 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA  Minit mesyuarat J/Kuasa PBS - PRS tahunan atau bulanan  Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS - PRS  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada  Laporan aktiviti PBS – PRS CATATAN

1

**FAIL PENGURUSAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD (PRS) KOD SEKOLAH/ 6006/2/_ _

* Simpan di Pejabat ** Fail mengikut Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3

Lampiran 4

2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN  Data murid PBS - PRS tahun berkenaan  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun  Graf Pencapaian Keseluruhan Matapelajaran dan Pencapaian Standard 2.7 LAPORAN PENCERAPAN  Jadual Pencerapan  Laporan Pencerapan Guru PBS PRS oleh GB/PK  Laporan Pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 2.8 KES-KES KHAS  Murid yang kerap tidak datang ke sekolah  Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara  Murid Berkeperluan Khas  Kes- Kes Lain

2

PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID (Lampiran 8)

MAC OKTOBER

5 BUAH FAIL MENGIKUT MATAPELAJARAN BAGI SETIAP MURID - Bahasa Malaysia i. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan Kemahiran Mendengar dan Bertutur ii. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan Kemahiran Membaca iii. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan Kemahiran Menulis iv. Catatan Refleksi - English Language i. Listening and Speaking Development Chart and Standard Performance Achievement ii. Reading Development Chart and Standard Performance Achievement iii. Writing Development Chart and Standard Performance Achievement iv. Language Arts Development Chart and Standard Performance Achievement v. Catatan Refleksi - Matematik i. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan ii. Catatan Refleksi

Disimpan dalam kelas / tempat yang selamat Lampiran 5 & 6

Lampiran 7

Lampiran 5 & 6

Lampiran 7

Lampiran 5, 6 &7

3

PORTFOLIO SHOWCASE (Lampiran 9)

NOVEMBER

- Dunia Sains dan Teknologi i. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan ii. Catatan Refleksi 1 BUAH FAIL SETIAP MURID  Maklumat Murid (Lampiran 10)  Sasaran Pencapaian Murid (Lampiran 12)  Laporan Perkembangan Keseluruhan (Lampiran 11)  Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan bagi setiap Matapelajaran  Catatan Refleksi bagi setiap Matapelajaran  Evidens terbaik bagi setiap Matapelajaran  Pendidikan Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) - Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ)

Lampiran 5, 6 &7

* Kandungan showcase diambil dari Portfolio Perkembang an Murid

4

PORTFOLIO GURU

JAN NOVEMBER

1 BUAH FAIL SETIAP GURU  Maklumat Guru  Standard Prestasi Matapelajaran  Instrumens Pentaksiran  Takwim  Jadual Waktu  Surat Lantikan Pentaksir  Salinan Modul Teras Asas dan Tema (KSSR)

* Sekiranya guru mengajar lebih daripada satu Matapelajara n sediakan satu fail sahaja

RUMUSAN BILANGAN FAIL

BIL

JENIS FAIL FAIL PENGURUSAN PBS (PRS) – AM 365

TINDAKAN

CATATAN

1.

1

PENTADBIRAN

SIMPAN DI PEJABAT

2.

FAIL PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD (PRS) – PENDUA

1

PENYELARAS

DISIMPAN OLEH PENYELARAS PBS – PRS

3.

PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID

4 (SK) 5 (SJK)

GURU MATAPELAJARAN

DISIMPAN OLEH GURU MATAPELAJARAN DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN OLEH GURU

4.

PORTFOLIO SHOWCASE

1

GURU KELAS

5.

PORTFOLIO GURU

1

GURU

(a) Fail Induk **disimpan di pejabat sekolah 1. Takwim (a) mesyuarat (b) perjumpaan (c) ujian / peperiksaan (d) pelan taktikal 2. Struktur / Carta organisasi 3. Biodata dan rumusan maklumat guru 4. Jadual (a) peribadi guru (b) jadual kelas 5. (i) Minit Mesyuarat & Minit Curai (a) kurikulum (b) Jawatankuasa PBS (ii) Perancangan kewangan PBS

**takwim sekolah **disediakan oleh setiap guru KSSR **dibentuk dalam mesyuarat kali pertama PBS **diisi oleh setiap guru KSSR ** drpd PK1 ** Minit Curai disediakan oleh semua guru yang menghadiri kursus KSSR Tahun 1 ** Minit mesyuarat PBS disediakan oleh Setiausaha, minit kurikulum drpd PK1 (mesti sentuh perkara PBS) **perancangan kewangan disediakan oleh penyelaras PBS

6. Peperiksaan (a) Jadual peperiksaan (b) Laporan analisis peperiksaan 7. Senarai Bahan Rujukan / Bahan Bantu Mengajar 8. Jadual Pencerapan 9. Perkembangan staf (a) jadual kursus (b) laporan kursus (c) bahan edaran 10. Surat / Pekeliling 11. Program (a) Kertas kerja (b) Laporan (c) Post mortem (d) tindak susul

**drpd PK1 **markah setiap matapelajaran dicatat dan buat analisa (graf/jadual) **disediakan oleh setiap guru KSSR **drpd PK1 ** bahan edaran (semua bahan seperti nota,CD, buku, etc) **laporan kursus disediakan oleh setiap guru yang menghadiri kursus (rujuk contoh) **Surat panggilan kursus ,pekeliling **Contoh: program anak angkat, rakan sebaya, pondok bestari, anugerah cemerlang, motivasi, pertandingan 3M (kuiz, peraduan, teka-teki), mentor-mentee, etc

(b) Pengurusan Fail Portfolio Perkembangan Murid 1) Mesti disimpan dalam kelas masing-masing dan dikendalikan oleh guru kelas 2) Mempunyai 10 bahagian (1 matapelajaran 1 bahagian) 3) Digunakan untuk menyimpan hasil kerja dan kertas peperiksaan murid (guru matapelajaran bertanggungjawab untuk menyimpannya dalam fail) 4) Digunakan untuk 6 tahun. Sekiranya penuh, keluarkan bahan lama dan masukkan dalam fail arkib 5) Guru kelas bertanggungjawab melabelkan fail 6) Sekiranya murid bertukar ke sekolah lain fail hendaklah dibawa bersama

(c) Fail Matapelajaran 1) setiap matapelajaran untuk setiap kelas ada 1 fail 2) disimpan oleh guru matapelajaran masing-masing 3) terdapat 5 bahagian: (a) Standard Kurikulum (syllabus photostat dan masukkan) (b) Standard Prestasi **direkacipta oleh guru berdasarkan standard kurikulum **sediakan penerangan untuk band 1 – band 6 untuk setiap kemahiran secara teliti dan bersesuaian (pada masa yang sama, merancang assessment yang sesuai untuk penilaian dan bukti keputusan murid) (c) Borang Prestasi Kelas ** borang yang digunakan untuk mencatat markah setiap murid dalam kelas **boleh memberi markah pada bila-bila masa berdasarkan perancangan **gunakan pencil untuk mengisi markah supaya dapat membuat perubahan **pada akhir tahun,tetapkan gred terakhir yang dicapai oleh murid dalam setiap kemahiran dan isi semula dengan pen biru (d) Borang Prestasi Individu **digunakan untuk mencatat tarikh, kemahiran yang dinilai dan gred yang dicapai oleh murid secara indiviu **boleh digunakan untuk menunjukkan perkembangan murid Peringatan : sekiranya murid tukar ke sekolah lain, borang prestasi individu ini mesti dibawa bersama murid ke sekolah baru **(b), (c) & (d) perlu dihasilkan oleh guru atas usaha sendiri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful