Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.

ograde. rasvjete i odvodnje. a sastoji se od: nosive konstrukcije. temperaturnih dilatacija). Diplomski rad Antun Rosandić . izolacije.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. odbojnika.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. ležaja. statički sustav. željezničkog saobraćaja. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. pješačke staze. prelaznih konstrukcija. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. visina nosive konstrukcije. broj i veličina raspona. kolnika. visina nivelete iznad tla.

6 Diplomski rad Antun Rosandić . drveni. armirano betonski i metalni mostovi.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. betonski.

14 mm i 16 mm (ležaj). pa je most projektiran kao kosi objekt.1 i 2. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje). Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm.20 m. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi.5 cm. a postavlja se preko rijeke Save. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. na dionici Zaprešić – Jankomir. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. 50.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj.2 2. međusobno povezana poprečnim nosačima. Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m. 80 i 100 mm. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu.50 m. Razmak glavnih nosača je 7.0 m. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . Debljina hrpta je 12 mm. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. visina 70 cm. a debljina 35.

Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem.5% za zavarene spojeve. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. godine. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. uključujući dodatak cca 1. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine.52-3N). U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. automatskim EP postupkom. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. a u sukladno standardu EN DIN 10025.

na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.

Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta.15 mm. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX".Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2. Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 .2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala. Diplomski rad Antun Rosandić . dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli. Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm.

I i II.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina.1.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2. Službeni list SFRJ iz 1964. 11 Diplomski rad Antun Rosandić . Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S. g. a navedeni su u tablici 2. To je tzv. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817.

3 a 3 mm 4% d < 0. 2. Kraterske pukotine ( vidjeti br. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : .sučeljene zavarene spojeve .4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0.4 s d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.5 s h < 0.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.5 s d < 0.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.5 s d < 0.4 s d < 0.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić . Naziv br. osim mikro pukotina ( h .5 a d < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2.3 s d < 0. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za . Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.4 s h < 0.5 s h < 0. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.5 a 4 mm d < 0.3 s h < 0.sučeljene zavarene spojeve . ) 2.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .4 a 3 mm 16 % 8% d < 0. Kraterska pukotina 3. 1<1 mm2 ).kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0. Pukotine 100 Sve vrste pukotina.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.3 s d < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1.sučeljeni zavareni spoj .sučeljeni zavareni spoj .5 a 5 mm d < 0.

1. 401 Dopuštene.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .5 s h < 0.sučeljene zavarene spojeve .2 s h < 0. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.3 s h < 0.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. ali samo isprekidane.sučeljene zavarene spojeve .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.4 s h < 0. i ne blizu površine nedopušteno 9.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.1 s max. 2 mm max.5 s h < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : .

1 b max. 2 mm a Razmaci. 5 mm b h max.2 a max.15 b h < 1 mm + +0. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10.3 a max.5 mm h < 1.5 mm h 12. 4 mm h < 0. 10 mm max.25 b max.0 mm h < 0. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. 4 mm h < 1 mm + +0. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić . Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.1 a max. 11.15 b max.25 b h < 1 mm + +0. 7 mm 13. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.5 mm-0.1 b max. 3 mm 14 h < 0.5 mm-0. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1.

25 t. 3 mm max. 4 mm h < 0. 1 mm h a 16.6 b max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. 4 mm spojevi h < 0. max. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15.2 b max. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . 5 mm Slika A . ) " t " se odnosi na tanju stijenku. Ukoliko nije drugačije propisano. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1.3 a max.5 t. max. 5 mm h < 1 mm + +0.3 mm + 0.1 t.15 t.3 b max. 5 mm h < 1 mm + +0.15 b max. 2 mm stvarna debljina max. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.2 b t b h max. 2 mm t h < 0. max. max. h t h t t Slika B . Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0. 4 mm h < 1 mm + +0. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. 3 mm 17. 4 mm h < 1 mm + +0. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1.1 a Nedopušteno zadana debljina max.Poprečni zavareni h t t max.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0.

Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19.2 a 0.2 s ili 0.25 s ili 0.1 t. Preklop 23. h < 2 mm + +0. 2 mm 20. Kratke nepravilnosti h < 0. h4 h3 h5 = h h h1 0. 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić .15 a 509 b h < 0. 0. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24.2 t.25 a 0. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti.5 mm h h < 1 mm h < 0.5 mm h < 1.15 a z1 21. max.15 s ili 0. 1 mm h < 2 mm + +0.05 t. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.5 mm + +0.2 a max.

npr. Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. npr. normative. međufazna kontrola.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole.. što jednostavnije. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće.točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole. alate i naprave.Za segment 5 mosta prilog 1 . svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade.) i kontrola i osiguranje kvalitete.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke. . tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava). To nisu jednostavne aktivnosti.). i dr. jasne i nedvosmislene tehnologije. mehanička ispitivanja. tlačna proba.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda.). odnosno elementarne aktivnosti. kontrola manje složenih sklopova i dr. Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti.. Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće.7.

1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3. Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG .1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv. Rukovanje uređajima je jednostavno. Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h. kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić .1. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP . Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih.

pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. Ca. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Obloga sadrži spojeve (K.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav.1): lako «paljenje» električnog luka. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. V). Diplomski rad Antun Rosandić . 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. Ti. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Mn.

Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele .visoka Šljaka: .fino kapljični Penetracija: .visoka Šljaka: .sprey . Prenos metala: .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.grubo kapljični Penetracija: .srednje kapljični .vrlo porozna Prenos metala: .mineralno kisele . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.porozna Prenos metala: .oksidne .fino kapljični .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina. Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić . Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.kompaktna Slika 3.djelomično kristalna .srednja Šljaka: . penetraciju i katekteristike šljake (troske). Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.srednje kapljični Penetracija: .kristalna .staklasta .srednja .niska .rutilne bazične neutralne .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva.šavovi imaju lijep izgled. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. troska se lako odvaja. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. povećava stabilnost električnog luka. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida.

2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3.1. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić . štiteći ga od naglog hlađenja.Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala. Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost. Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3.2 EP . Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb.

Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve.3 dovod žice povrat praha 450 32. Diplomski rad Antun Rosandić .primjenjuju se kod vanjske regulacije. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom .primjenjuju se kod unutarnje regulacije. Mora biti kalibrirana. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom . Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. ne korodirana.

Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. Diplomski rad Antun Rosandić . ili mješavina plinova Ar + CO2).3 MIG / MAG .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema. znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara).1. keramičke pločice. prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3. otpaci žice zanemarivi. Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 .

skrutnuti materijal 4.izvor struje Slika 3. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti.troska 9.0.osnovni materijal 5.0.gorionik 5. 1.rashladni sustav 8.4 mm namotana na koture standardne veličine.kontaktna vodilica 6.2.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.električni luk 2.rashladni sustav 1. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.sustav za dovod zaštitnog plina 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić . 1. što smanjuje gubitke rasprskavanjem. i 2.zaštitni plin 7.sustav za dovod žice za zavarivanje 3. 1. 2.6.rastaljeni materijal 3.8.izvor struje 2.

4 mm. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja.2 mm. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem. količinu rastaljene žice. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija.0 mm. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. l. a nastavlja se uspostavom luka.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. 26 Diplomski rad Antun Rosandić .6 mm.2 mm.0 mm. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. l. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška. 2.4 mm i 3. l. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu. 2. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća.

50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju.10% C. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.25-0. 0. 0. Diplomski rad Antun Rosandić . Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3.05-0.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal. 0-05% Si. max. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici.5 mm.3 mm. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).

a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti.5). Diplomski rad Antun Rosandić . 12-14% što rezultira nižom produktivnošću. Slika 3. najčešće žarenjem na 250 °C.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta. b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. Najviše se koriste sapuni. Relativno debele stijenke žice.

produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3. a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja.bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.sjajna površina bez oksidnog sloja . Prednosti valjanih žica su: .nema ostataka sapuna .

zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom. npr.široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . korijena zavara. praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija.manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina .vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima. bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić .visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica.dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja . a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. što utječe na veliku produktivnost .dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro . mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama . Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica.vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . nego onaj izveden punom žicom .). itd. naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .u odnosu na punu žicu.jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . masnoća površine. Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja.uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske . koje su izradile zavarivačke udruge različitih država.

za zavarivanje nehrđajućih čelika .u obliku žice (od 0.u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .za zavarivanje niskolegiranih čelika .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .5 mm) .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .9 do 4.za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .

sučeoni.križni. Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić . 3. a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima. Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice.kutni: . .2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: .s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja.prirubni.preklopni.naliježući. .s pobakrenom površinom . .rubni. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje. te oblik spoja i položaj zavarivanja. Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: .T-spoj. . . .

Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.

Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala.3.8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3. Diplomski rad Antun Rosandić .3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.

te dovođenje mlaza kisika na površinu metala. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 . U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće.1) Acetilen Propan . Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja.C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . aluminij i njegove legure.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati.3.3%. 3. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak.3%.3% ukoliko prelazi 0. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC.2%. moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Si do 4% W do 10% C do 0. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić .

Diplomski rad Antun Rosandić . Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja. Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: . a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere. 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova.vijcima).3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. 3.za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju).3.za strojno rezanje do 125 mm .

5 bara). Žica mora biti promjera 33. preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena. kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva.5% Al. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. proizvod “Metco”. brzina pomaka 35-40 m/min. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. pri vlažnosti zraka max.E7. Udaljenost pištolja od površine je cca. 5% Mg ) prema HRN C. acetilen 1 bar. Odmah nakon sačamrenja. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). a najkasnije nakon 2 sata. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . 150 mm pod kutom 70-80°.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. Nakon završnog pritezanja tj. plinsko punjenje (kisik 28 bara.140/85. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»).C2. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10.100. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. radni tlak zraka 6.

Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. ISO 15614-1:2004 (do 15.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. lokaciji. Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. vrijedila HRN EN 288). troškovima. VI 2004. radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. ASME sec. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. prema standardu HRN EN 287-1:2004). Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. Na slici 3. pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. rokovima izrade. 39 3. odnosno u kojoj mjeri. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. IX). atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. zahtjevima za kvalitetu. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. Sukladno zahtjevima za kvalitetu. odnosno verificirana. potrebnog broja zavarivača i dr. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja. Temeljem verificiranog atesta postupka. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja. Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. kao i proračuni različitih normativa. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. 40 Diplomski rad Antun Rosandić .. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. potrebe opreme za zavarivanje.

Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON)... Welding procedure Approval Record .plan zavarivanja .WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF)....baze "znanja" . radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja .) .ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar. Slika 3. dogrijavanje .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon.ispitivanja zavarljivosti .4.iskustveno dobiveni podaci . Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). dimenzije.9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3..redni broj i oznaka procedure . tip ..) . polaritet .dodatni materijal .. Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.položaji zavarivanja . brzina zavarivanja. Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić .predgrijavanje. međuprolazna temperatura.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova ..baza podataka o osnovnom materijalu (grupa. IX) WPS 1 WPS 2 WPS .PQR (ASME sec.tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .

300 : 1 - 2 % Nital o 2 .10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 . 300 : 1 - 2 % Nital o 3 .

zatezne ili vlačne čvrstoće. udarne žilavosti i probe savijanja.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić . zonu utjecaja topline i zonu taljenja). ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3.1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 . ispitivanje granice razvlačenja. izduženja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.

S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura. Diplomski rad Antun Rosandić . 30 (2.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW . . Tablica 3.2/1. tj. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39. [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min. . 22 [%] -W.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min.5 a) Br. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja.Nr.20 60 58 59 66 61 51 60 58. .presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22..2 39.1 39 39. [mm x mm] 1 2 Temp. W= Korijen.U..3 Tablica 3.T.. a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja. [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 .3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br. .1 Bez pukotina **) D=Lice. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije. WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

13 .3. zaštitni plin.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3.14 i tablica 3. o1 o2 o3 o4 o5 o 1 . su identični kao u prethodnoj točki). položaj zavarivanja i dr.5. 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić . Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 .

Limija mjer. S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. 300 : 1 2 % Nital o 4 . ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3. 1 – 15 16 .5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . 300 : 1 UZORAK BR. S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat.13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja.24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić .24 1 – 15 1L 16 . o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat.

1. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj. Slika 4.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. Diplomski rad Antun Rosandić . u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva. donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv.2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate.8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava. slika 4. Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita).9.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić . Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta).7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4.zebra") slika 4.

Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić .10. Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4.9 Probna montaža mosta Zaprešić . Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4. Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.

10 Montaža mosta Zaprešić . Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem . Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Slika 4. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača.

dijelova i usluga ). Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom.…) oblik žlijeba. postupci. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. Mijenjat se može: materijal. dimenzije proizvoda. Nabavlja se nova oprema. 7. Npr. strojevi.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. 4. 3. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. kadrovi i rokovi. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. oblik. oprema. operacije se mehaniziraju. izrada i montaža. režimi. opreme. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. radna površina. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. eksploatacija. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. 2. 6. proizvodne operacije npr. kriteriji prihvatljivosti.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. načine zavarivanja (EPP. kadrovi se šalju na izobrazbu. TIG. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. propisi. 5. radne površine. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. rokovi. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. izbor materijala. MIG. oblik i metode kontrole i dr. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. oblici žljebova i dodatni materijali. kapacitet.

u bilo kojem položaju u vodoravnoj. dodatnog materijala. U tablici 4. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4. 4. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. Diplomski rad Antun Rosandić . dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. okomitoj ili nagnutoj ravnini. brzo puštanje u rad. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. lagana i robusna. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača.11. jednostavnost upotrebe. žljebova.

OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4.

97-3.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.0 21.2-16.42 13.3/ 45.16 11.0-14.prolaz 220-240 23-24 1.1 23-24 12.2 22 1.80 2-7.39 2-9.6 49.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.97-3.6/ 62.2 2.0 21.9 23.4-23.prolaz 180 22 1.97-3.2 2.16 11.42 24.2 2.31 2-6.prolaz 180 22 1.4-14.6 70.prolaz 220-240 1.42 14.6 51.1) nadvišenje 0.9 1.2 11.5-24.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .3 1.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.4/ 44.prolaz 180 3.0 21.2 2.4-21.2 2.2 2.3 21.16 2.

prolaz 220-240 23-24 1.3 24.0 21.6/62.2 2.2 22 1.5-24.1 1.3) nadvišenje 0.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .prolaz 220-240 23-24 1.31 2-6.97-3.prolaz 180 22 1.42 14.3 21.6 2.2 2.2 49.16 11.0 21.4-14.16 11.2 2.2 2.97-3.0-14.4/44.prolaz 220-240 23-24 1.prolaz 180 3.42 13.16 2.2 2.3/45.80 2-7.6 70.4-21.4-23.6 51.2 2.2-16.97-3.39 2-9.9 1.2 11.0 21.9 23.42 12.prolaz 180 22 1.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.

tijekom radioničke izrade. Konkretne specifikacije kakvoće.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. norme. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. 5.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. 5.(N. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.N. br. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće.

njihovih odjela i telefona. detaljan. posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. .3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . posjedovanje odgovarajućih kadrovskih. 5. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost. postupke i izvršitelja. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. . proizvodne reference.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. pogone. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije. posjedovanje programa osiguranja kakvoće. odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. tehnoloških i financijskih resursa. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće.terminski plan realizacije projekta. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. postupaka ispitivanja i kontrole. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. osigurati prava Naručitelju.

nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. (za montažne radove). postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. postupak za pakiranje.). projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. . postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. planove zavarivanja spojeva na montaži. Diplomski rad Antun Rosandić . projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova. transport i skladištenje do početka ugradnje. postupak za obradu tarnih površina. izvještaje o ispitivanju. planove kontrole i ispitivanja. planove kontrole za izradu i montažu.plan kakvoće za izradu i montažu.podloge za izdavanje uporabne dozvole. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. . postupke zavarivanja i ateste postupaka. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. mjerenjima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta.

ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. za vrijeme i nakon izgradnje). odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. izvješće o kontroli zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. te spojnih elemenata. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. kvalifikacija procesa i postupaka. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . izvješća o ispitivanju bez razaranja. izvješće o probnoj montaži. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. odnosno dostavu važećih. odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju.

4. izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza. atesta i normi: . odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade. DIN 8557/91. montaže i ispitivanja. Teil 1 i 2/84) . planovima kontrole i pisanim procedurama. važećim normama.zaštitni premaz (DIN 55928.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84. građevinski dnevnik. Teil 5/86) . 5.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža.limovi i profili (DIN EN10025/91) . Teil 3 i 4/84. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole. 5.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. DIN 8559/84) . Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić . zahtjevima projekta. Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje.ležajevi za konstrukciju(DIN 4141. a u svrhu nadzora.

Naručitelja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012.5/91). kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima.41/64).list SFRJ. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta).br. zavarivanja i antikorozivne zaštite. Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288. izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama.Teil 4. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala. provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade. skladištenja i otpreme. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 . pakovanja. Diplomski rad Antun Rosandić . Teil 1. (kontrola prijenosa šarži).list SFRJ.4. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija. kontrola označavanja.br 41/64). probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije. kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287.

akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. kontrola atesta postupaka zavarivanja. akt o postavljanju voditelja građenja. projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. (DIN EN 288. tehnologije zavarivanja. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. pregled tehnologije montaže.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. dodatnog materijala. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. Kontrola tijekom građenja i montaže 5. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja.4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. ispitivanje i pritezanje vijaka. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja.4. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić . kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru.4. Teil 1/92).3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. Teil 1/92). atesti zavarivača i postupci zavarivanja. kontrola pripremnih radova za montažu. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima.

završnu kontrolu. te popis svih učesnika.br. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta.29/70). kontrolu mjera i oblika.140/85. Primopredaja i tehnički pregled 5. Diplomski rad Antun Rosandić . kontrola tehničkih zaštitnih mjera. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. Naručitelja i nadzornog inženjera. kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. kontrolu parametara zavarivanja. vizualnu.E7.list SFRJ. pregled zategnutosti vijčanih spojeva. DIN 18800 Teil 7). kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. predmet završnog pregleda.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl.4. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). HRN U.

uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. predaje dokazne dokumentacije kakvoće.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. Diplomski rad Antun Rosandić . U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. na dionici Zaprešić – Jankomir. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP).

Božo. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Građevinska knjiga. Dragan. 2005. Slavonski Brod. Stipanić. Sarajevo. Beograd. [6] Samardžić. B. Zadar.4-13. Živčić. Ljubičić.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. . Bratislav: Čelični mostovi. Kuzmanović. Despotović. Diplomski rad Antun Rosandić . Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. Anto. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković.109-118. [4] Juraga . www. Kruno. . Klarić Štefanija. 1998. Slavonski Brod. 36. Topić. Zvonimir: Zavarivanje. 1986. Ivan. 4-1 . Pašić: Zavarivanje. Kožuh. M. Građevinska knjiga. Ivan. Univerzitetska knjiga Svjetlost. Kožul. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.: Osnovi čeličnih konstrukcija. . Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. Radojković . Beograd. [8] Samardžić.hr/kth/zavar [7] Lukačević. str. Slavonski Brod. 1998. str. Ivan. 1998. HDTZ.sfsb. 2001. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. [2] Buđevac. Despotović. [5] Omer. Zoran. 2002. M. 2005. Zagreb.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .01 .06.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.06.hrbat glavnog (crtež br.06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.poprečni nosač TYP 6 (crtež br. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br.06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful