Câteva date practice privind cultura faceliei (I) Dac dorim formarea unei baze melifere proprii, situat în imediata

apropiere a stupinei, trebuie s fim preocupa i în permanen de cultura plantelor tipic melifere. Specia: Phacelia tanacetifolia L. Familia: Hydrophylaceae Denumire popular : facelia Perioada de înflorire: e alonat , din mai pân toamna târziu, în func ie de epoca de sem nat. Valoarea melifer : 300-1.000 kg/ha Alte utiliz ri: poate fi folosit sub form de îngr antipoluant , antinematod . O plant care se preteaz foarte bine la aceast utilizare este facelia (Phacelia tanacetifolia L. ± fam. Hydrophylaceae), a c rei valoare melifer este întrecut numai de salcâm i evodia. Trebuie totu i men ionat în leg tur cu valoarea sa melifer c , de i pe baz de analize repetate a rezultat c are o mare capacitate melifer , totu i, datorit complexului de factori microclimatici, care influen eaz într-un fel sau altul secre ia i concentra ia nectarului, nu în to i anii i în toate localit ile se realizeaz un cules eficient cu sporuri însemnate de miere. Originar din America de Nord, unde este considerat o buruian problem , facelia a fost cercetat i selec ionat de numeroase institute de cercetare din lumea întreag pân s-a ob inut i apreciat ast zi de apicultorii din lumea întreag . i cu o arom specia de facelia cunoscut mânt verde, plant furajer , are ac iune

Mierea ob inut de la facelia este una dintre cele mai fine, de o calitate excelent foarte fin.

deosebit , foarte apreciat de cunosc tori. În stare cristalizat se aseam n cu un erbet alb, Singurul defect al acestei plante este acela c , deocamdat , în ara noastr prezint interes numai pentru apicultur , ca plant nectarifer . Apicultorii din Germania, Fran a i Anglia apreciind-o ca excelent plant melifer , au f cut eforturi uria e pentru introducerea ei în cultur , al turi de culturile cerealiere, pr itoare i furajere. Argumentele care au pledat în favoarea ei au fost urm toarele: - prin dezvoltarea sa rapid , în bu buruienile, iar frunzi ul s u foarte dens men ine terenul curat de buruieni pân la cultura urm toare; - datorit cantit ii de biomas produs la unitatea de suprafa , a con inutului bogat în proteine

înflorind astfel e alonat din luna mai pân în octombrie i chiar pân la c derea brumei. . . astfel: . . sp larea solului i infiltrarea de substan e puternic nocive i poluante spre pânzele de ap freatic . ing. Cunoscând c r s rirea are loc în 8-10 zile. Un înflorit timpuriu (în jur de 18 mai) se poate ob ine i de la plantele provenite din semin ele scuturate în anul precedent (fenomen cunoscut sub denumirea de autoîns mân are). Îngropat în p mânt la sfâr itul perioadei de înflorire. dac vremea permite.a intrat i în aten ia cresc torilor de animale ca furaj dup ob inerea unor soiuri de facelia lipsite de peri ori pe frunze. Nicoleta Ion Resurse Melifere ± I. iar durata total de înflorire dureaz cca 50-60 zile. în mod e alonat i pe suprafe e diferite. se preteaz foarte bine s fie sem nat în etape.D. În practica apicol putem folosi mai multe epoci de sem nat. Apicultur Bucure ti .i a preten iilor sc zute fa de factori pedoclimatici. s-a dovedit a fi cea mai indicat plant pentru îngr mânt verde. care las multe elemente nutritive prin încorporarea ei în sol. înflore te dup 40-60 zile de la sem nat.are ac iune antipoluant . în bune condi ii. epocile de îns mân are vor fi în a a fel alese încât înfloritul s coincid cu perioadele obi nuit lipsite de cules. Dr.o cultur de facelia Äcapteaz ³ din sol nitra ii i resturile de îngr minte r mase de la culturile precedente. Îns mân area semin elor de facelia se va face cât se poate de târziu.are ac iune antinematod . pentru a ob ine prelungirea perioadei de înflorire pe o durat cât mai lung de timp. c ci plantulele de facelia nu rezist la înghe .C. în cursul lunii noiembrie sau chiar la începutul lunii decembrie. în caz de ploi puternice. În cazul sem natului în pragul iernii sau prim vara în mustul z pezii (februarie-martie) înfloritul faceliei începe concomitent cu cel al salcâmului sau îi urmeaz imediat. facelia aduce în sol echivalentul a 30 t de gunoi de grajd la hectar. Important este ca s mân a de facelia s nu germineze pân la venirea gerurilor. Data sem natului este condi ionat numai de perioada când avem nevoie de cules.epoca de toamn . a popula iei de nematode cu 20%.o cultur de facelia permite reducerea. Literatura de specialitate consemneaz c facelia sem nat la sfâr itul lunii noiembrie înflore te prim vara cu dou s pt mâni mai devreme decât facelia sem nat prim vara. Fiind o plant cu perioad de vegeta ie scurt . limitând.

Vizitati site-ul de internet sau sunati la 0744.(11-November-2010 ) Comercializam seminte de facelia. BOLONI FRANCISC -. Dan Teodorescu tel. Cosmin Tanase -. multumesc. 2.ro 3.647. 0268/476795 int. Panaite -.(3-March-2010 ) Seminte de facelia am gasit eu anul acesta la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov.ro Vorbiti intai cu Dl. 181 mobil 0721/499485.(27-May-2010 ) ce fel de erbicid se poate folosi.08:00 . e-mail dan. ing.potato. 4. NR.teodorescu@potato.(Va urma) REVISTA LUMEA SATULUI.15:00 (Luni-Vineri). 16-31 IANUARIE 2008 Vizualizari: 5149 Comentarii 1. Fundaturii nr. vancea alin -. http://www.(28-February-2010 ) Unde gasesc seminte de facelia? 2.2 .257 . Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.