ORIENTARI

PE.NTRU . LEGIONARI

No.3

ERDING/Bavarie

Dece brie 1957

Cei ce slujeau stelelor dela stea au inva~at-·sa se mohine ~ie, soarelui drepta~ih Acum aproape doua milenii invata1;ii dela Rasarit-, cei ce se indeletnicesu ell. erm suI steleIor,alergasera sa se l:ncl1ine,unrlli, Prunoulni din Galileea,recunoscand: in el e.dey~ul. Irod, tiranul, incercase sa-~i fadi din cei trei magi' aliati in tentativa lui de ucidere a ade~lu.i.. Dar .,Pruneii BaLded Loz" nu s ' au pus in sIujba tiranu1ui: ingerul Ie aratase calea de urmato 91 Irod n'a isbutit decat sa uoida. p~ci nevinova.ti•••••••• Tiranii de azi - irozii dela Rasarit - ,vor !ji ei sa ucida acieva1'Ul.Caci adeva.rul acesta bar eaaa dzrumu.L lor smi.ntit·.91 ca tentativa. sa nu fie lipsita.·de analogii,~i tiranU de azi vor sa-§i faca. aliati din in.va1;a1;Hcare stau fIll slujba stelelor. 91 in be-tia primelor zile de irevelanii"aizbanda ne-a fost dat Sfl. auzim chiote de victorie: cerul fusese,pasa-mi-te, golit de taine; nerozia umilise pe Durnnezeu••••• ~i ehio"tul de victoria a1 tiraniloll'din Rasarit impresionase multa lume blajina. din Apus'. Ui baser a oamenii ca §i min-tea tot dela Dumnezeu eat e ,spre folosul omului; dar eli §i ei i se pusese hotar,pe care nu-l poate trece<oo". Noi,legionarii lui·Corneliu Codreanu,porniti ia drum subt ocrotirea sfantului Mihail arhistrategul o§tilor cere~ti,nu cunoa§ter.:J. sparietura~ nof avem "cctate tara1 starn pe stanca adevarului cre§1tin..Drumul nostru e drumul luminii care ya risipi puterile intunerecului.Na§terea lui Cristqs este sarbatoarea Q~~~§teriio Impotriva lumii care,speriata,ar fi gata sa faca pace cU diavolul,noi trebue sa afirmam cu taris: pczd ~ia noas tz-a fia ~8. de lu:mea ce ne inconjoara ,§i fa ~a de eterni tate., Pen.tTu noi nu po t, exista surprize care sa infirme ad.evar-u'L adus lumii <:le Cristos;-Dumnezeu. Noi fra.~ie eu adversarii I1Soare1ui drept'a1;ii" nu put em incheiao Noi. credem 08. unelti:dle uc i.ga.sd Lor-, ale pangaritorilor ~;i ·ale palavragiilor vor fi stl"icate< Chiar daca in sluj"ba aeestora s'au pus §i unii oameni care trebuiau sa. ramana numai in slujba steleloxo In aceasta credin~a stand5noi strigam)cu sutela de milioane : Cristos se na§te : canta ~i-L! Cristos din eeruri : intampina ti-ll! SERVICIUL DE SECRETA,RIAT At MI~ClRII LEGIOWARE

...

--

=
It

====rr

II 11 11 11

" " " 11

II 11 If II II

"

"

" I' "

In preajma sfintelor sarbatori al~ Craciunul~i §i Anului Nou, trimiteo tuturor camarazilor §i prietenilor Mi~caxii Legionare urarile noastre de bine. In exil~ltpainea este amara"·§i sarbatorile sunt- triste~ RezLs t en ta noas t.ra sufleteasca. insa nu trebue saslabeasdL Bai!;alille se c8.o§ltiga catra cei care §t.iu §i pot sa.reziste mai multc. Exilul de romanese are 0 misiune in Iupi';a de eliberare.Legionarii trebu.e sa fie s.lujitorii eei mal activi ai acestei misiuni~ Anu1 .Nou sa adue a sanatate,noroe §i mare tarie sufleteasca spre a birui indoelile §i ademeniFile care ne dau aeal din toate par1;ile §i sub toate formele'

It

II II

" " "

II

"

II

'"
'II 'II

"

II

11

u___

" " " =====:!!-

II II

-2-

1) - 1 Decembrie 1918. Pretutindeni poporul roman sarba.tore~te 8ceasta zi care,prin a~liearea principiulu1 de autodeterminare,i-a adus intregirea sa politiea. Cel mai bun omaglu pe care Romanii din exil I-ar putea educe ac eet.ud, act este vi ilena de_ a nu f1 subm1pat. Nu trebue uitat 0 clipe. ca fo~tii asupri or~ n au renun at a v su - restaurarii veehilor nedrepta~l. In ultlmul timp cauts. sa se prevaleze de f,aima adusa. de revoIu~ia maghiara din anul, trecut ,cu toate os. - asa cun se ~tie - aeeasta revolu,ie a fost animata de Idees de libertate a popoarelor ~1 nu aeeea de robire. ~i intrucat ace~tl nostalgic! :t~i dau seama cs asemenea revendlcari. sunt a.bsurde pent:ru spiritul de I1bertate a1 vremurilor noastre,recurg Is fel de fel de formule pentru oamuflare_J ca ,,~pa~iu dunareant;etc. Pe asemenea drumuri qlversion1s~e inceales el sa antreneze ~l al~l interesa,l. Orlee Roman trebue sa combata asemenea ten~tive. Dar nu in discursuri sauartlcole ocazionale facute in stl1 "patrlotlc",umflat,pentru compatrioli,cl in 1~murlr1 temelnice (documentate) faita de eercurile straine;tn scopul de a contracara insidloasa propaganda ma6111~ra." '. • Lozinca le'gionarl1or trebue sa fie: "Du§!manul nostru se intereseaz8. 1 unde dumanul se intereaeaza·scolo. are ! runes datoria Le sfanta de a se n_9resa' C rc .psg. 5. • In ceeace prlve~te unlfiearea dlf,er1telor spa~11 europene ,concept-is noastra de baza eate ca,pentru injghebarsa unei unitati europene durabile eate neaparatnecesar oa ~arl1e componehte sa nu fie mozaieurl de popoare ,ca defunctul imper.iu hababuz-gf.c ,eu discrepan~e interne ,cistate nationale rezultate din libera autodeterminare a popbarelor respective. 2) "';'"1.0 Decewb::le 1922.,Se.impllnesc anu1 acesta ~5 de ani de cand studen~imea r omana s i a 'i!dlcat masiv ~i a c~rut "vla~a ;il oncare pentru neamul nostru". "N1am crezut - scrie Capltanul - ca zlua aceasta ne va purts prin atatea prlmejdl1,~1 ne vazrluce atatea'lovlturi 91 states rani in lupta pentruapararea ~,arli noaatre " (PL. "p.•7) e Deaeeea 7 Capltanul a proelaniat ziua de 10 Decembrle ea 0 zl a suferlnt.~l legionare .• A tu+ur oz-: sufer1n~elor indurate 91 a acelora pe care Ie VOID fndura" (Circ ".p." 27l. Pri!}tr'0 curloasa colnciden~a,tot ziua de'10 Decembr ae a fast pro:; elaJ?B-tavla1948;ca ziuay"Dr~pturl1?~ Omului:. Poate lmensEly suferin~a indurata de legionarl,earora deceru~ de-a-randu1,lis'au calcat in piclo~re ce l,emal ele.mentare gr,eptu~i .l!_ID.~ne, fi influenl~a~,prin for~e S8. nevazute1ageasta eoinciden~a plina ae semnlf!~a1;le. Privlta in largs' p~r~pect~va a ~lmpulul, Ml~carea Studenteasea dela 1922 (gare sla desavar:jl1 in Mi~carea Legionar~O apare ea cea mal autentieaexpreslea t tuturor framantarl10r ~inazuln~elo:r din trecut,pe care Ie-a avut nea ... mul romanesc de pretutindeni,penti"uea ~i momentul intregirii na~ionale este unic, dela Dacii lui Deoebal incoace. Aceasta expresie - sinteza a tuturor virtut1lor romanefiitl ea11 te !n grelele incerca.ri ale , u:aei lstorll sbueiumate - Dumnezeu a vrut sa 0 1ntruchipeze intr'o persona11tate pe cat de puternica,pe atat de armonloasa,in exponentul eel mai autentlc pe care 1"'8 da.t in ul timul veac na1ia noastr8.~ QB.fitanuI. E1 a fost oel chemat,filndca numal el,din prlmul moment ,a avu con~~l1n~a vie ca 1a spate1e lui "sta neamul tot,cu vii,cu alaiu1 de mor~i pentru 1iara,cu 1(o'!! viitorul luiu (PL .. ,po'G65)L Glasul pamantului stramo~eso, el I-a ascultat mai bane , uTn miezuri de' noapte,in ceasur11e grele ale neanmLuf.' - n,)i auzim glasul pamantului romaneso ,care ne indeamna Ia lupta~ "Suntem lega~! de acest pamant ~rin milioane de morminte 91 p~in milloane de fire nevazuee ,pe care numa't sufl'etul nc s+ru: Le simte, f:}1 rau de acei ce vor.!ncerca sa.ne smulga de pe e1 (P.L .. pag" 90)e ,

-3-

..tJ

"

.....

Mar11e sentimente de ras:eundere, de care 'era dwninata ace as t a gbner~~iedela 1~22 facea ea tralrea,el interioara savia aspeete de 0 graVl. tate im~unatoare .. fl In momertu'l :aeesta - serie Capi tanBl r neamul nostru trae9te ou noi J birue~te prin noi - sau de vom cadea moare eu noi (Circ., pago 44Q) Cele trei decenii 91 mai bine de lupte cranoene-pe care. studen~imea romana Ie-a dus eu a energie ~i putere de jertfa neajuns8 de niei ~tudenl1me din lume - :ee car~ noi Ie ?omemoram.astazi in,..exil i1 prin l.nchisori, sunt ch8za~ie ca de pe llnia. destl.nului romanet!lc nu ne va abate nimeni 91 niciodata. Furia, cu care pre sa din R.P .Ro .at acji pe elev!! sau studen~ii ,lm:!.stici" sau 1,hul!gani."expresi! folasite inca dela isbucnirea mi~carli studente9ti d1:n 1922 - arats. ca saman~a spirituals' a stude~i;imii dela 1922 pca+e ~ecunda9!~ub' cea 1+1a1 cumplita teroare. Toate uneltirile dU-1manevor ca_dea.Ill. pamant. Aeum'§i peste veacurl .s tudent t.mea romana va lupt.a i1 va birui sub semnul Capi tanului, rasarit 08 un. lueeafar luminos din mijlocul ei. In felul aeesta genera~ia dela 22 va marca 0 etapa ist9rica importanta in ae~iunea de trezire a neamului romanasc.' 3)Comem6rari LegionB::r:~. In"mod ob1~'nui"t se d.au di~pozi ~li speciale' in aeeasta privin~~L Comemorarile legionare au intrat de' mult, in trad1j;la Miscarii" Fiecare organizaijie oricat de restransa ar fi ea,91 chiar oriee legionar rasle~} va avea grij ~i va Lua ini ~-iativa' sa nu fie uitate fapt~l: 9i. even_ime~telev1e~at.e de trecutul. M!9Ca!~:L R03tul aeestorcomemorar~ n?ar trebUl insa sa fie static: adlea tra~rea numai in trecut. Ci dinamic : prih contactul sufletesc colectiv eu ·inainta~ii n09tri care aB- jertfi t pen!ru neam ~i legiune sa. ne simi;im m.ai. inal)a1jl 91 mai hotara~i in lupta~ In felul aC6sta - mai ales in prlbegie - ne vorn simti mai bine ancora";! in realita~ile spirituale romaneat t, $1 ac t Lunea noastr,~ r omaneascji va fi mai feeunda,in toate domeniile .. 4) - Schimbarea numclni Mi~earii. Sunt unii care ventileaza ideea schimbarli numelui'Ml~carii6 Mot1vul: faptul cs. ea este eunoseuta ca Mi9care ufascista'.' ~ In ac e s t sens se arata ca ~i in trecut Migearea a luat diferi te denumiri v S\:oui ta insa ca t Date aeests sehimbari de nume (afara de' denumirea "Garda de Fiey" ad.opt at a. pentru ae~iunea poli tica· a Mi9carii), s ' au facut aub vpr-e s Lunea di,zolvarilor arbitral'e ale pol]", ticienilor' abuzivi., In lumea.libera,unde libertatea de opinie este o· realitate, nu exista 0 asemenea necesitate. ~ar noi, care 5untem convin~i cs. spiritualitatea legionara,inspirata din inva~atuI'a ere9tinas e ore spunde mai bi.ne oa cr'Lca.re alta· doctrln~ politicS. - ·v.remuril:)r noi, n'avem niei un motiv sa ne jenam,de numele de legionar.Dimpotriva, in re z onanta acestui nume se reflecta atata c.ura ~en:ie sufl,eteasea ,. ar> d oazea de f?pta 91 spiJ':'ic de jertfa inc-at se '1mpune ca da t crd.e sfantaoa noi sa fim demni e.·~uac::. cand il· invocam.' Educai;ia trebue facute in acest sens. . ~)- Ment~l~!.at~a ~~..nu_ciga§_~. Capita~Blvspunea CB. nu este "1iei 0"----supa~are daca C1eeve,gare ~~ai crede, parase9te organiza~!a, Dimpotriva, soeotea (;a parasirea aceasta este un bine. Cerea insa ca cel plecat sa fie corect eu Mi~carea .. in randurile careia a militat) fie ii de c1rcumstan'l;a. Sunt :f.nsa in9i care n ' au curajul moral recunoasca ca debi tul credini;ei lor - spumos in vremuri bune - a sac at in vr-ermrr t grele, fiindea in realltate nu venea din inlma. ~i pentru a-~i eamufla ace as tji defielenta Lnvent e azji : fel de fel de t,eorii Unele poate ehiar sugerate de duaman'cL Mlfjca.rii .. Spa1;iul nu ne ingadn.e sa Le ana.LLzjim aici.Semnalam numai una din cele mai prapastioaae. Se spuns ea pentru binele neamu~.ui"Mi7ca!'e~' Leg!onara tr~.bue sa se risipeasca in eeJ..ela1~e partida 9~ sa dlspa7a~ Ata~a a inteles un astfel de ins, care 1,i zice legions.!" ~din :rv~'~ul Mi§.,:a:r·ii ~i a jertfelor facute pentru ,eaZDaca la mijloc eSi;e buna eredjnta,cazul aminte9lte de a.cei soldati frlco~i ,

°

°

a

0

°

sa

g

-

4-

care temandu-se nu·moara la asalt se sinucid. Elttrebuesc compatimi~i ca oaroeni care la greu i~l piera cumpatul. Daca. insa lansarea unoI' astfel de teorii-porne~te d!.n sugestli du~mane sau din caleule ariv!ste,trebuesc' .d~sl?rejui1;l. Mentalitatea sinuc!e;a.98 nu treb~e tolerata de un popor tana:t: fji viguros ca poporul roman. eu atat. mai mult de 1 egionari .. Rostul Ml~carii e s t s s8..-= face "oameni de voin1a. ,carl sij priveasca drept 91 se eomporte cu barba~ie de oricegreutate .... In locul. omulu! ~Iab ~i 1nvins,e~re' se aplesl?a mereB-1 a' toate batalle de vant,trebue sa creem'ne~mului acestuia un invingator. N~·aplecat 91 neindupleeat" (P.L. pag.. 338). A~a cum au dov9,dlt ~l dovedesc legionarii buni,. in vremuri· rele.... . . , 62' - IISp~larea rufelor. '.• -=- Ml~eareavLegionara' se baseazji pe fran chats" Dar aeeasta nu ~nseamna indeeenta. Cand un legionar gr~se~te,el i~i recunoa,te gr~,ealacGi eu cit este mai pitrun~ de spiritul legianarj cu atat prime,te; ma~ V9i?~ ob~erva'SlaJs~u peeeapaa data. To~u~' se pe trece in interlorul M~qear~l, fara ilambalau, ou decen~a cuveru ta.Ca ... zu'L devine ~ublie - P!ln. for~a lucruril'ar - vnumai. cand se violeaza 1egile de baza ale Mi9caril 91 cand oriee alta solu~ie se dovede,te 1nfructu.oasa pentru remedierea raulul. Mentalltatea de a coeolo,1 a gre9~al~,chiar dac~ porue9~~ diU gri~a ge_ a :g.udau:g.8 prestigiului M!9car~i,nu es t e leglsnara1.f'J,-lndea lasa raul sa roada. mai departe~ Dupaouw nu este legianara nic:!. lnclina~ia de a desqate ,;)1"iO'9roblema interna p a Mi,carii :tn public •. 'La un asemenea slstam nure'cllrg niel oz-gand.sme Le politice de csa mai avansata structura democratica. Alia cs. voluptatea de dare in spec,tacol,.adica. deva ~pala, eu o_rlee_ re i tri· oriee' 1m r& ~urare, rufele murdare pela raspantil d,erumur 1. p Lct s n pe.; t recatorii desinteresa~l sau delectand pe du,manil lnverquna~i,daca' nu porne~te din ealeule nemarturislte,in oriee csz ar~ta 11psa de dragoste s au de sentiment de raspundere .fa,,;a de Mi~care. Faptul,_ devine cu atat'mai straniu ~i mai dureros eu cat ar exista dorin~a de a faoe bi"ne! ~ ! '~inuta reeomandata de Capitan pentru asemenea imprejurari eate e1ar~<; Ea s e .... caracterizeaza prin elegan1;a qi decenta. In ace s t ~ens t,rebue sa se faca eduea~ia sau reedueareau '. 71 -.semne.imbucuratoare. Daca In aeest buletin de "orientaril! in-terne,insJ.stam mal. mult asupra unor metehne semnalate,aceasta 0 faeem pentru a preveni ·9au coreeta raul .. Este insa. imbucurator faptul aproape nie·i un legionar - chiar ~1 din eei afla~l in ratadire· sau in iala~tina df?snadajq.1i .; n11: i"'a caut.at 1imau' de scapare in sm~rcu:rile ~ partidelor politice de democra~ie balcanioa; Limanul cu adevarat sa'lvator numai Mi1?carea Legionara t1 poate oferi. Aeeasta credln~a va m~ntUfps t~tl~ '. .. ~' . _. . 8) J. Statistici eu talc. Ziarul D-Iui Vl~oianu "Romania", din 15 Oct" a ..c." public~i. eomunicarea facuta de Dr. Sabin Manuila ~i Dr" W" Fildermann, la institutul internc9.~ional de statisticS. ~inut la Stoekholm,intre 8 -. IS..August a ..o a": "EVolu)la numerica regionala a ___lJ_o pula)lei Evreeqti; din. Romania".• F-orma in care sunt prezentate' -'O:atele este interesan~~ .• Totu:ji '!n eva~E",arleacifrelor. 'Se im~une reZ'ierva. Acea~ta nu nW?a~ pentru.m~t1.:ru1 .ca.. lucrarea men~~onata us'a.facut - cum seriu aut oril - in ' condL~il de.osebi t de grele, pentruca multe din c ansecintele evendmence Lcr istorice nu s t au inregistrat de loe (NeN .. : de pl1da im1grarea, in Romania a multor. evrei d.1n Rusia2 sau aB fos~ masu- . rate prin m~t9p.7-in~irect.etl, dar ~i pen~ru faptul ca exista ind~cii pre.. eise de subleetJ.vitate. Este~.adevarat oa prin eomun1oarea fae'Uta de D'L, Fild'erman~STa'll}at din mana c cnavf.ona l.f.Lo'r sai 0 arma nelo.iala." Aces t La2. perrtz'u a ereea un cnqml2.1ex cUIpahili tate poperul ui romanJ. de seriau an pr e aa lor na~j.vnAla: ~i interna~Ionala.,cu vadi~a rna ered1nta in Romania au fast decima~l peste 270.000 de Evrei,adica. diferen~a intre c i.f're Le dinainte de razboiu ~i eele de dupe. razboiueEi semanau seeasta c on~uzle eu t oate e~ ~tlaB f'oarte bine cs. mai t.a-yi Evrei~ de: cimati se gaseau pe teri tor~1le' rapi te Romanie! die Rusia Sovf.et Loa

sa

(

sa-

fa~a·

II

A

ea

A

I

ca

------------

-----

-------

-

-

--

-

... 5

17
,-.

(Basrreabf.a ~i Nordul Bu,cov1nei) ~i Ungaria· (Ardealul de no rd ) fn' TI'"ll 12-40,a:d~ca: ina.ipte de 1nce:pe:rea rasboiului.: Suntem iIl911.naf! ... a e.~~?~ ca Dl F11dermann face ace as t a.. rectifieare nu de g.ragul. ad~varul.v.~ ',C1 ap.re a releva abilitatea sa, de, conducator in a carui sfe1a de 'raspundereau tost sa~va~i Evre1 in~t1mpul cand Eur-opa era '~oml~at~", 5le na-. zi~ti. Caei dae~ ar f! fost patruns de s~lrltul de 2bl.~S_!;lvl_tate 'il! ar fi scris neadevarul c a !lin t1mp'tll guvernarii' scurte a Ga:r.~:...lo:rde"F1er, . .. , Evreii ~u pierdut in jurul l~i 3000 de ,vie~1~ Tn exc~eele regr~~a9ile petrecute in timpul as a z:i,S91. 1,Rebe11un1" ,au fast ;dupa.· comunicatul dat de', Generalul Ant cne scu - asiduu frecventat ·de Dl F'f.Lde'rmann .: in to.:..'· tal 490 de v i ct Ime , Din. aces t.La 346 erau Romani (legional:'1) ~i 144 ,E- " _ vrei. Numarul mor~ilor legiona1"i a.xrre scu't 'prin execuj Lf.Le 'capit~le ·de '" dupa 'rebeliune. ~candpeste 10.000 de Iegionari au nmp l ut tst-:m:i."~Gl<3 . 'iiii ' Arreorrescu lii Iagarele nazd.s t e , Daca t ot usf Dl Fil<.lermann a umf'La't 'eifiE,: , vict1melor evree~t1 in timp\ll scurteingllvernliri a. Garz1lcr de ;Fi,erll La 3000, aceasta a facut-o oa rp.ai degrevezevpe poli tjgienii rqm.9.;ri1( fo~"!i : colaboratori a1 lui Antanescu) ca Dl Manuila de p~l<.la;cu care acum C~, lab('lreaza. 91 mai ales o a creeze un comple'x de en10abilitate 1a 1e- ,. gf.onar f , In ace as tji privin~'a insa sitUl!:r~ia se prezlma eu totul complex de culpabilitate trebue ."sa alba tcr~i o ona+Lcna'La t Dlvi Eilderv. . ~ v"" mann care a.n timpul cand Capl tanul li1 sute de' Le gd oriar 1. 9J: 3-U macela .. r1"1i in lag~re ~i inchlsori" de Carol - La lnstiga~~ LLe Lu'p'e~tii· - E vre1i: 'jubilau ostentativ, cu s amp and.e prin loce..lurile pub'l i.ce , ACAst adevar trebue rel,evat ori de eate or1 ace s t La de-nigrcaze. pe'· ls:gio~ari~, 9) - "Relre zentanlli Romanilor". Din presa paaap or-t ar ',I or m'i'nor'i~ tari"din ex;l aflam oa dIrectorii ace s t o.r publica'~,ii au fost inviteyi La microfoanele "\focii Americii" vor be aaca popcvul.ua r oman perrt ru ff zt.ua el i_berari1;I. Tot :.t.n ace as+a presa se difuzeaz3.' t e or La 110 '.N ..RQ'I (adiC~'grupul DIui Vi~olanu) este un organism politic ccP.SI.:' ..t uf.t "p'<e c ompet.en+e 91 legitimitati politice" f11 ca n 'a1· ":;Tebui sa se 'tina se ama "de masiva grupare de fO~1;i ext r emf s t t ,car-e nu l'epre z.int:3. 0 imagina fidela a opiniei. publice". Une2ri intoleranll ace~"{;ot; ye~l~tici !a forma impertinen~l:.' Afla s I a intamplat eu ocazla "S8.ptama.;l1~ Romanes t L" d.ela Freiburg caud gefu1 aec t LeL romane9tl dela radle' Free .Euz ope , e:~ vreul Bernard Noel cerea cuiva soeoteala pe~tru fap~ul in cuvantul ,. de deschide.re al. unui profesor undve r-s Lt ar roman s a pomenf.f prlntre personaJ.ita~ile prezente La festivi'ta~i li1 numeLe a do;i frnntaqzi le,'':'',. gion&ria NU!jt.lm ce rost au t oat e aceste maru.f'e s t ar I f~:l'cJ..1:tee pe d p oz1~1i- americane. Poate sa. fie' Simple plasari de capatu:tala,facute din S91i~a::l tate ~asa:de catra cona~ioneli infl.ueB-~i in !~rnel'ic::rr ~1 .capatul.tl.i abuzeaza ... Caci -ne este greu sa credem ca pr e aerrt a - la pos t.urile de radio aus t Lnu t e eu bani american! - a aeestor reprezentan·~i ai Levantu1ui 91 at neamului e:rreesc lcare, vc.rbe sc POJilOTUlui rO!IJ~n d~ 1ibe.;'ta~te ,ax f1 un calcul pOll tic: an fe~a pe rapec t ave L ..de a f), 11.beraf ~ condus - mai departe ... de ace9tia;'poporul roman sa nu SE' del;3gu$te de fericirea une i astfel de Ii berta~ i Caol, il~ t.r. e '5ufo.cin-Ya de' aDtazi a poporulul roman ~i'bucuria ca1"e-1 a~teapta n:ar fi de~at deosebire de grad; nu de esen"1a.Poporul roman se va cons~dera 11bel: numal ennd va sc apa de politicienii c orupt t ~1 spo'i t at or t , Cei care Le of era. platforma de e)thibi~ii 91 proptele de sus~jnere trebue sa cunoaso a aeeste ree1i ta.~i. Mai ales q.lt gene-rosul pcpo.r amer Lc an j c axe face atatea sacrificii materiale este complet dezinteresat.

sa

sa

a.lta:" ,

••

f!..

A

i:

sa

ca

ca

I

'ere

9.

••

I I - ORIENT AAI EXTERNE'

Cons:ide.ratii mai ample s'ar putea faoe dU.Qa e0nfc:r':'r~a NATO-lui C8 se va t f.ne 1a Paris in acaas ta luna. ,cand se sper'a ca va veni 0 clarificare a s i.tlJCi~iei, 1n prezent inoe:rta qi ccnfuz8 ~ pfa at unc i semnalam nceste cateva uspGcte mai caracteristlcs
Y

----~-----------~

~8
1) - "Represalii

-6-

masive"., In presa br.i tanica 91 in camera comunelor e.a avd oane s t rat egice americane1inoarcatecu bombe atomice,pa~ruleaza In~ontinuu cerul Mare~ Britanil. ,.gata de a. t rece La represalil masive in caz de a t ao swietlc.Mo~ tlvul patrularli lor eontinui este de a nu fi $urprinsein caz de atac, in aez-opcrtur f , Acest fapt caracteriZ68'.'Z;D.indiferent dadi ar f.i ceva .... montal'e in e1 - gradul tensiunii nationale, fii faptu1 ea se vorbe~te de evitarea repetarii unui nou Pearl-Harbor,trebue sa puna pe ganduri pe s ovietici. 2) ... "Sange sau unt ' Aceasta ar f1 dilema care star pune lui Hru9oiov,guralivul succesor al lui §talinj_Taciturnul. Dlj-Pa. amenintarile apocaliptice din primul moment ,fecu!e a.n euforia data de i,lansarea aputnicului",acum a inceput sa spuna ca ar opta IIpentru unt".In acest sens se fao ultimele mesagii ale lui Bulganin ..Poate sa-l?i ff dat seama o.a lua~l de ehestiuni de prestigiu. pentru ziua aniversarii a 40 de ani de la revQlu~ie, s ' au descoper~t inainte de a f~ pus f, la pUB-ctl'Sau ~oate excesul de zel al lui Hrusc~ov din ultimul timp a fc.st facut ea sa sa debaraseze de ad,ersari ineomozi pentru a duee 0 politica reala de coeXistenta,implngand destalinlzarea pana 1a capat. Numa! aeeasta ar putea justifiea atitudini ol1rioase ca aeelea ale fostului ambasador american 1a Moscova,George Fq Kennan ~i a altora. Posibl1ita~ile de simulare ale Ru~ilor sunt nebanuit de mario 3) - Solldaritatea cr~tlna~ Recent Arhiepiscopul eatolie din Kt}ln a trimis 0 teleorama de sOlidar.izare Episcopului protestant din Berlin eu oeazia arestarii de catre sovietici a unui pastor evanghelic care a refuzat sa dea asisten~a religioasa unui comunist militant. Asemenea gesturi de apropiere a prela~ilor cre~tini sunt salutare ~ Ele pot deschide 'orizonturi noi~ Traesc in lume peste 750 de milioane de cre~t1n:1. Rolul lor ar f1 imens daea star uni ~i ar lupta impotrlva Anticri~tllor, care asmutind popoarel~ pagane,de colBare,dau esalt in toate par~ilevsa suzpe as eza're crestlna a B. Lumt L ~i sa distruga civiliza~ia eur opeana , Lozinoe noastra a fost ~i este - cum a dovedit-o jertfa lui Mo~a ~i M~ rin - unitatea crs§tin}a _E.§nt~u salvarea lumii ..
s ' a diseutat. recent, eu ingTlj orare faptul
0

1) - Acum cateva lun! sfa faeut prin "Legea" un apel catre camsrazi trimita amintiri, srticole sau studii pentru a se publica in "Pamantul Stramo§esc ", In numaz:liT sau jubiliar· cu ocazia a 3 decenii dela 1n.filnifareaMijcarii. Se repeta aeast a~el. Aceasta eu atat mai mult eu eat in anul ~n care vom pa9i tn curand se !mplinesc ~i doua decenii de la asas1narea Capitanului. 2) - Rugam pe camarazi ne comuniee oriee schimbare de adrssa~

ee

sa

1) - In ultimul timp sla fecut mare caz 1n prese internationala de excrocheriile 91 loviturJle r omftnut.udIoanovir:i. 5e va prec1za or! ~}nae ca f1 necesar numt t111 excroc nu-d, roman c1 evre u din Bas ar-ab i.a ,

ca

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful