You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 275

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.03.15 14:02:01 +01'00'

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien spenia formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

1. W rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien spenia formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 57, poz. 294) w 2 w pkt 1 wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w lit. e dodaje si tiret trzecie w brzmieniu:

2) lit. fh otrzymuj brzmienie:

ww
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaem administracji rzdowej rolnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. patnoci do surowca tytoniowego,; f) jednolitej patnoci obszarowej lub patnoci uzupeniajcej, o ktrej mowa w art. 7 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego, zwanej dalej ustaw o patnociach, lub wsparcia specjalnego przejmujcemu gospodarstwo rolne w przypadku jego przekazania w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiajcego szczegowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnonie do zasady wzajemnej zgodnoci, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarzdzania i kontroli w ramach systemw wsparcia bezporedniego przewidzianych w wymienionym rozporzdzeniu oraz wdraania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodnoci w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65), g) jednolitej patnoci obszarowej, patnoci uzupeniajcej, o ktrej mowa w art. 7 ust. 2 i 2a ustawy o patnociach, i wsparcia specjalnego w przypadku mierci rolnika, ktra nastpia w okresie od dnia zoenia wniosku o przyznanie tych patnoci lub tego wsparcia do dnia dorczenia decyzji w sprawie ich przyznania, h) jednolitej patnoci obszarowej, patnoci uzupeniajcej, o ktrej mowa w art. 7 ust. 2 i 2a ustawy o patnociach, i wsparcia specjalnego w przypadku rozwizania albo przeksztacenia rolnika albo wystpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku ktrych zaistniao nastpstwo prawne, z wyczeniem przypadku, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o patnociach, w okresie od dnia zoenia wniosku o przyznanie tych patnoci lub tego wsparcia do dnia dorczenia decyzji w sprawie ich przyznania,;

Dziennik Ustaw 3) dodaje si lit. i w brzmieniu:

Poz. 275

2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

ww

w. rcl .go v.p l


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

i) patnoci uzupeniajcej dla producentw surowca tytoniowego i patnoci uzupeniajcej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego nabywcy gospodarstwa rolnego oraz maonkowi nabywcy gospodarstwa rolnego, o ktrych mowa odpowiednio w art. 24ab ust. 2 pkt 3 oraz art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy o patnociach;.