Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH

)
1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran. Penguasaan kemahiran merancang rancangan kerja berdasarkan;

Penelitian dan Pentafsiran Sukatan Pelajaran;

Guru pelatih haruslah terlebih dahulu membaca dan mentafsir aspek-aspek penting dalam sukatan pelajaran. Antaranya adalah; •

Unit-unit pembelajaran Objektif-objektif pengajaran Kemahiran-kemahiran yang ingin dicapai Strategi dan aktiviti pengajaran pembelajaran yang bersesuaian Sumber serta bahan pengajaran Penyediaan Rancangan Mengajar

Komponen-komponen Persediaan Mengajar PERSEDIAAN - butir-butir am pengetahuan lepas kemahiran objektif pelajaran penggabungjalinan sumber pengajaran pembelajaran penerapan nilsi

Sukatan pelajaran merujuk kepada satu dokumen yang mengandungi susunan topiktopik yang disediakan untuk sesuatu matapelajaran.strategi pengajaran . Sukatan pelajaran disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum ( PPK).cara penutup . teknik mengajar.penilaian objektif .1 Penyediaan Rancangan Kerja Perancangan pengajaran yang baik amat penting untuk menjayakan satu proses pengajaran dan pembelajaran.pembelajaran .penerapan nilai . Sukatan pelajaran akan menyenaraikan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam tahap satu dan dua. Berdasarkan sukatan pelajaran dan buku panduan khas. bahan Bantu mengajar agar pengajaran pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan 5. 4.penggunaan sumber PENUTUP . seorang guru perlu merancang strategi pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pelajar memperolehi hasil yang optimum .Perkembangan – isi pelajaran . diperuntukkan kandungan ilmu pengetahuan serta kemahirankemahiran yang perlu dicapai dan dikuasai bagi setiap matapelajaran.pengubahsuaian NOTA TAMBAHAN 5.rumusan / kesimpulan . Ia mempunyai objektif pengajaran pembelajaran yang tersendiri 2. Dalam sukatan pelajaran.kemahiran .PENYAMPAIAN – Set Induksi .2 Pentafsiran Sukatan Pelajaran 1. Guru perlu merancang isi pelajaran. 3.aktiviti susulan .

Ia mempunyai rancangan yang mengandungi pernyataan objektif yang hendak dicapai dalam satu minggu 7. Kepentingan Rancangan kerja ialah ia membolehkan guru merancang dan bersedia untuk mengajar pelajarnya dengan terancang dan teratur 4.Rancangan kerja merupakan satu program yang terdiri daripada topik-topik dalam sukatan pelajaran yang disusun untuk setahun 2. 6. Format rancangan kerja mingguan adalah seperti berikut: Minggu Kemahiran Isipelajaran Aktiviti Bahan pengajaran danMengajar pembelajaran Bantu 8. senarai kemahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester.5. Format rancangan kerja tahunan adalah seperti dalam jadual berikut: Semester Minggu Tajuk Kemahiran Penerapan Nilai 5.3 Penyediaan Rancangan Kerja 1. Rancangan Kerja Harian Rancangan Kerja Harian ini merupakan rancangan kerja minggguan yang dibahagikan secara terperinci mengikut harian 9. Rancangan kerja semester pula dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif. Ia akan mengandungi butiran seperti berikut: .Rancangan kerja disediakan pada awal tahun sebelum tahun akademik bermula 3. Rancangan Kerja Mingguan merupakan perincian rancangan yang dibentuk daripada rancangan kerja semester.

4 Penyedian Rancangan Mengajar 1.a) kemahiran yang hendak dikuasai b) catatan isi pelajaran c) aktiviti pengajaran dan pembelajaran d) alat/bahan/catatan 10.Persediaan rancangan mengajar merujuk kepada satu perancangan yang terdiri daripada langkah-langkah pengajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Jadual format rancangan kerja harian adalah seperti berikut: Hari Kemahiran Isi pelajaran Aktiviti pengajaranpembelajaran Alat/bahan 5. Ia terdiri daripada: a) Butiran am b) Tajuk pelajaran c) Objektif d) Kemahiran e) f) g) h) i) j) Bahan bantu mengajar Pengetahuan sedia ada Penerapan ilmu Penerapan nilai Set induksi Teknik Mengajar .

k) l) m) Langkah perkembangan Penutup Tindakan susulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful