BAØI GIAÛNG NGN

Chöông 3: Chuyeån maïch meàm

CHÖÔNG 3:

CHUYEÅN MAÏCH MEÀM SOFTSWITCHING
-------

I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG
Ta ñaõ ñöôïc tìm hieåu veà toång theå cuõng nhö caáu truùc cuûa maïng NGN. Vaø thaønh phaàn coát loõi trong maïng NGN, thaønh phaàn coù khaû naêng lieân keát caùc loaïi thoâng tin treân cuøng moät cô sôû haï taàng maïng duy nhaát, ñoù chính laø MGC (Media Gateway Controller). MGC coù theå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy nhôø söû duïng phaàn meàm ñieàu khieån “theá heä môùi” - chuyeån maïch meàm (Softswitch). Trong chöông naøy ta seõ ñi tìm hieåu veà chuyeån maïch meàm. Do thoaïi laø moät trong nhöõng dòch vuï cô baûn cuûa baát kyø maïng vieãn thoâng naøo neân phaàn lôùn noäi dung cuûa chöông naøy ñeà caäp ñeán khía caïnh thoaïi cuûa maïng theá heä sau. Vaø tröôùc heát, hoaït ñoäng cuûa maïng cung caáp dòch vuï thoaïi hieän nay seõ ñöôïc xeùt ñeán. 1. Hoaït ñoäng cuûa PSTN Trong maïng PSTN (Public Switched Telephone Network), coâng ngheä chuyeån maïch keânh ñöôïc söû duïng ñeå coù theå truyeàn thoâng tin töø ñaàu cuoái ñeán ñaàu cuoái. Ñoái vôùi chuyeån maïch keânh, ta söû duïng kyõ thuaät gheùp keânh phaân thôøi gian TDM (Time Division Multiplex). Quaù trình chuyeån maïch thoaïi trong PSTN chính laø söï chuyeån maïch caùc khe thôøi gian (timeslot). Coù 2 daïng chuyeån maïch khe thôøi gian ñoù laø chuyeån maïch thôøi gian (T) vaø chuyeån maïch khoâng gian (S). Moãi daïng chuyeån maïch ñeàu coù nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm rieâng. Trong thöïc teá, 2 daïng naøy ñöôïc keát hôïp ñeå taïo ra chuyeån maïch nhieàu taàng. Hoã trôï hoaït ñoäng trong maïng cung caáp dòch vuï thoaïi laø baùo hieäu R2 vaø baùo hieäu soá 7. Hieän nay, haàu heát treân maïng PSTN cuûa caû nöôùc ñeàu söû duïng baùo hieäu soá 7 (SS7). SS7 laø baùo hieäu söû duïng 1 keânh rieâng ñeå
- 59 -

BAØI GIAÛNG NGN

Chöông 3: Chuyeån maïch meàm

truyeàn thoâng tin baùo hieäu cho moïi cuoäc goïi, thöôøng laø khe thôøi gian 16 ñoái vôùi khung 24 khe thôøi gian (chuaån Chaâu AÂu). Thoâng thöôøng baùo hieäu soá 7 ñöôïc tích hôïp saün trong caùc toång ñaøi treân maïng. Do ñoù caùc toång ñaøi chuyeån maïch coøn ñoùng vai troø laø caùc ñieåm baùo hieäu STP (Signaling Transfer Point) trong maïng SS7. Ñeà nghò caùc baïn SV tìm hieåu laïi veà chuyeån maïch thôøi gian, chuyeån maïch khoâng gian, chuyeån maïch ña taàng cuõng nhö baùo hieäu soá 7 ñeå naém roõ kyõ thuaät chuyeån maïch keânh cuõng nhö quaù trình baùo hieäu cuoäc goïi khi söû duïng chuyeån maïch keânh. Hình sau minh hoïa hoaït ñoäng cuûa PSTN cuøng vôùi baùo hieäu soá 7:

Maïng SS7

SCP

Chuyeån maïch lôùp 4 Baùo hieäu Trung keá Chuyeån maïch lôùp 5 Thoaïi Chuyeån maïch lôùp 5

Telephone

Telephone

Hình 3.1: Hoaït ñoäng cuûa maïng PSTN
SCP: Service Control Point

Ghi chuù: chuyeån maïch lôùp 5 chính laø chuyeån maïch ôû toång ñaøi noäi haït, chuyeån maïch lôùp 4 chính laø chuyeån maïch ôû toång ñaøi toll/tandem. Tröôùc khi quaù trình truyeàn thoaïi thöïc söï xaûy ra, quaù trình baùo hieäu seõ dieãn ra tröôùc. Khi coù 1 thueâ bao nhaác maùy, quaù trình baùo hieäu seõ baét
- 60 -

BAØI GIAÛNG NGN

Chöông 3: Chuyeån maïch meàm

ñaàu dieãn ra treân 1 keânh aán ñònh tröôùc. Cho ñeán khi thueâ bao bò goïi nhaác maùy thì quaù trình thieát laäp cuoäc goïi seõ keát thuùc, keânh thoaïi seõ ñöôïc thieát laäp (thoâng qua caùc khe thôøi gian coøn roãi, tröø khe 0 vaø khe 16) vaø quaù trình ñaøm thoaïi baét ñaàu. Khi coù moät beân gaùc maùy, quaù trình baùo hieäu keát thuùc cuoäc goïi baét ñaàu vaø keânh thoaïi cuõng nhö quaù trình baùo hieäu daønh cho cuoäc goïi naøy chæ thaät söï ñöôïc giaûi phoùng khi beân coøn laïi gaùc maùy. Treân ñaây chæ moâ taû khaùi quaùt hoaït ñoäng cuûa PSTN ñoái vôùi 1 cuoäc goïi thoâng thöôøng. Caùc böôùc thöïc hieän moät cuoäc goïi seõ ñöôïc xeùt chi tieát hôn trong nhöõng phaàn sau. 2. Nhöôïc ñieåm cuûa chuyeån maïch keânh Trong quaù trình hoaït ñoäng, chuyeån maïch keânh ñaõ boäc loä nhöõng yeáu ñieåm cuûa mình. Sau ñaây laø nhöõng nhöôïc ñieåm chính cuûa chuyeån maïch keânh: - Giaù thaønh chuyeån maïch cuûa toång ñaøi noäi haït: Vieäc ñaàu tö moät toång ñaøi noäi haït lôùn vôùi chi phí cao cho vuøng coù vaøi ngaøn thueâ bao laø khoâng kinh teá do ñoù caùc toång ñaøi thöôøng ñöôïc laép ñaët cho vuøng coù soá löôïng thueâ bao lôùn. Ngoaøi ra nhaø cung caáp dòch vuï coøn phaûi xem xeùt ñeán chi phí truyeàn daãn vaø chi phí treân moät ñöôøng daây thueâ bao vaø vieäc laép ñaët toång ñaøi taïi nôi ñoù coù kinh teá, ñem laïi lôïi nhuaän hay khoâng. - Dòch vuï khoâng ña daïng, khoâng coù söï phaân bieät dòch vuï cho caùc khaùch haøng khaùc nhau: Ñoù laø do caùc toång ñaøi chuyeån maïch truyeàn thoáng cung caáp cuøng moät taäp caùc tính naêng cuûa dòch vuï cho caùc khaùch haøng khaùc nhau. Hôn theá nöõa vieäc phaùt trieån vaø trieån khai moät dòch vuï môùi phuï thuoäc nhieàu vaøo nhaø saûn xuaát, raát toán keùm vaø maát moät thôøi gian daøi. - Haïn cheá veà kieán truùc maïng, do ñoù khoù khaên trong vieäc phaùt trieån maïng: Ñoù laø do trong cô caáu chuyeån maïch, thoâng tin thoaïi ñeàu toàn taïi döôùi daïng caùc doøng 64kbps neân khoâng theå ñaùp öùng cho caùc dòch vuï môùi coù dung löôïng lôùn hôn. Vaø do trong chuyeån maïch keânh ñaàu vaøo vaø ñaàu ra ñöôïc noái coá ñònh vôùi nhau neân vieäc ñònh tuyeán cuoäc goïi vaø xöû lyù ñaëc tính cuûa cuoäc goïi coù moái lieân keát chaët cheõ vôùi phaàn cöùng chuyeån maïch. Hay noùi caùch khaùc phaàn meàm
- 61 -

62 - . Do ñoù khi môû roäng dung löôïng nhieàu khi ñoøi hoûi ñeán vieäc phaûi taêng soá caáp chuyeån maïch. Ñeå taän duïng söï hoaït ñoäng toát cuûa PSTN vaø öu ñieåm cuûa chuyeån maïch goùi.999%) neân vieäc chuyeån caû maïng truy nhaäp vaø maïng loõi cuûa PSTN thaønh maïng goùi laø raát toán keùm. Söï ra ñôøi cuûa chuyeån maïch meàm (Softswitch) Trong töông lai. Mutticast Trunk gateway Wireless PC xDSL Digi. caáu hình maïng NGN bao goàm chuyeån maïch keânh vaø chuyeån maïch goùi ñöôïc theå hieän nhö trong hình sau: ISP Mobile Users DNS GPRS UMTS Wireless Wireless gateway SS7 Directory Server Signaling gateway Application/ Feature Server MGC Softswich Telephone Users PSTN IP Network (WDM/SDH/ATM) MPLS. baùo hieäu cuøng nhieàu vaán ñeà phöùc taïp khaùc. Mobile IP. MAN Business/ Residental Users Wireless Hình 3. IP Sec Access gateway Resident gateway AAA Charging Network Management GE.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm ñieàu khieån trong chuyeån maïch keânh phuï thuoäc raát nhieàu vaøo phaàn cöùng.2: Caáu truùc maïng theá heä sau NGN . Ngoaøi ra khi moät toång ñaøi ñöôïc saûn xuaát thì dung löôïng cuûa noù laø khoâng ñoåi. ñieàu naøy seõ aûnh höôûng ñeán vieäc ñoàng boä. maïng theá heä môùi seõ hoaøn toaøn döïa treân cô sôû haï taàng laø maïng goùi. TV Business Users LAN RSVP. 3. Vì theá vieäc chuyeån töø maïng vieãn thoâng hieän taïi leân maïng theá heä môùi phaûi traûi qua nhieàu giai ñoaïn. Do PSTN hieän taïi vaãn hoaït ñoäng toát vaø dòch vuï do noù cung caáp khaù tin caäy (99.

. Phaàn meàm naøy chaïy treân moät boä xöû lyù chuyeân duïng ñöôïc tích hôïp saün vôùi phaàn cöùng vaät lyù chuyeån maïch keânh. phaàn phöùc taïp nhaát trong nhöõng toång ñaøi naøy chính laø phaàn meàm duøng ñeå ñieàu khieån quaù trình xöû lyù cuoäc goïi. Thieát bò ñoù chính laø MGC söû duïng chuyeån maïch meàm Softswitch.63 - . toång ñaøi lôùp 5 hay toång ñaøi noäi haït duøng chuyeån maïch keânh (circuit-switched local-exchange) (theå hieän qua phaàn maïng PSTN) vaãn ñöôïc söû duïng. Moät giaûi phaùp coù theå thöïc thi laø taïo ra moät thieát bò lai (hybrid device) coù theå chuyeån maïch thoaïi ôû caû daïng keânh vaø goùi vôùi söï tích hôïp cuûa phaàn meàm xöû lyù cuoäc goïi.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm AAA: Accounting. Nhö ñaõ bieát. Hay noùi caùch khaùc phaàn meàm söû duïng trong caùc toång ñaøi noäi haït phuï thuoäc vaøo phaàn cöùng cuûa toång ñaøi. Authentication. and Authorization DNS: Domain Name Server DSL: Digital Subscriber Line GE: Gigabit Ethernet GPRS: General Packet Radio Service IP Sec: Internet Protocol Security ISP: Internet Service Provider LAN: Local Area Network MAN: Metropolitan Access Network MGC: Media Gateway Controller MPLS: Multi Protocol Label Switching RSVP: ReSerVation Protocol SDH: Synchronous Digital Hierarchy UMTS: Universal Mobile Telecommunications Network WDM: Wavelength Division Multiplex Theo hình treân. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch taùch rieâng chöùc naêng xöû lyù cuoäc goïi khoûi chöùc naêng chuyeån maïch vaät lyù. Hay chuyeån maïch meàm Softswitch chính laø thieát bò thöïc hieän vieäc xöû lyù cuoäc goïi trong maïng NGN. Ñieàu naøy gaây khoù khaên cho vieäc tích hôïp maïng PSTN vaø maïng chuyeån maïch goùi khi xaây döïng NGN – laø maïng döïa treân cô sôû maïng goùi.

Theo haõng Mobile IN. coù theå thöïc hieän ñöôïc nhöõng chöùc naêng thoâng tin phaân taùn treân moät moâi tröôøng maùy tính môû vaø coù chöùc naêng cuûa maïng chuyeån maïch thoaïi TDM truyeàn thoáng.64 - . coøn xöû lyù cuoäc goïi laø chöùc naêng cuûa boä ñieàu khieån coång phöông tieän Media Gateway Controller (MGC).Laø ñoäng löïc cho caùc heä ñieàu haønh. Theo CopperCom. Softswitch chính laø thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa maïng theá heä tieáp sau. tuøy thuoäc vaøo töøng haõng vieãn thoâng khaùc nhau. Softswitch laø moät phaàn meàm theo moâ hình môû. Chuyeån maïch meàm coù theå tích hôïp thoâng tin thoaïi. xaùc ñònh vaø thöïc thi caùc ñaëc tính cuoäc goïi).Cho pheùp coù moät giaûi phaùp phaàn meàm chung ñoái vôùi vieäc xöû lyù cuoäc goïi. KHAÙI NIEÄM VEÀ CHUYEÅN MAÏCH MEÀM Hieän nay coù nhieàu khaùi nieäm veà chuyeån maïch meàm. Theo thuaät ngöõ chuyeån maïch meàm thì chöùc naêng chuyeån maïch vaät lyù ñöôïc thöïc hieän bôûi coång phöông tieän Media Gateway (MG). soá lieäu vaø video. Softswitch laø teân goïi duøng cho moät phöông phaùp tieáp caän môùi trong chuyeån maïch thoaïi coù theå giuùp giaûi quyeát ñöôïc caùc thieáu soùt cuûa caùc chuyeån maïch trong caùc toång ñaøi noäi haït truyeàn thoáng. Softswitch laø yù töôûng veà vieäc taùch phaàn cöùng maïng ra khoûi phaàn meàm maïng. (Ghi chuù: chöùc naêng xöû lyù cuoäc goïi bao goàm ñònh tuyeán cuoäc goïi vaø quaûn lyù.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm II. tieát kieäm ñaùng keå trong vieäc phaùt trieån vaø öùng duïng caùc phaàn meàm xöû lyù cuoäc goïi. Vaø noù coù theå phieân dòch giao thöùc giöõa caùc maïng khaùc nhau. Vaø phaàn meàm naøy ñöôïc caøi ñaët treân nhieàu loaïi maïng khaùc nhau. . Theo haõng Nortel. . Thöïc chaát cuûa khaùi nieäm chuyeån maïch meàm chính laø phaàn meàm thöïc hieän chöùc naêng xöû lyù cuoäc goïi trong heä thoáng chuyeån maïch coù khaû naêng chuyeån taûi nhieàu loaïi thoâng tin vôùi caùc giao thöùc khaùc nhau. caùc moâi tröôøng maùy tính chuaån. Moät soá lyù do chính cho thaáy vieäc taùch 2 chöùc naêng treân laø moät giaûi phaùp toát: . bao goàm caû maïng chuyeån maïch keânh vaø maïng goùi (aùp duïng ñöôïc vôùi caùc daïng goùi vaø moâi tröôøng truyeàn daãn khaùc nhau).

CA-F. Trong ñoù Media Gateway laø thaønh phaàn naèm treân lôùp Media Layer. moät yeáu toá quan troïng trong vieäc khai thaùc tieàm naêng cuûa maïng trong töông lai. Beân caïnh ñoù coøn coù caùc thaønh phaàn khaùc hoã trôï hoaït ñoäng nhö: Signaling Gateway (SG). Media Server (MS). Application Server (AS)/Feature Server (FS). R-F vaø A-F.3: Vò trí cuûa chuyeån maïch meàm Softswitch trong moâ hình phaân lôùp chöùc naêng cuûa NGN IV.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm . Media Server vaø Application Server/Feature Server naèm treân lôùp Application and Service Layer. III. Signaling Gateway laø thaønh phaàn ôû treân cuøng lôùp vôùi MGC. THAØNH PHAÀN CHÍNH CUÛA CHUYEÅN MAÏCH MEÀM Thaønh phaàn chính cuûa chuyeån maïch meàm Softswitch laø boä ñieàu khieån coång thieát bò Media Gateway Controller (MGC). Softswitch Lôùp dòch vuï Lôùp ñieàu khieån Lôùp phöông tieän Lôùp truy nhaäp vaø truyeàn daãn Hình 3.65 - . . IW-F. Vaø caùc thöïc theå chöùc naêng cuûa Softswitch laø MGC-F.Cho pheùp caùc phaàn meàm thoâng minh cuûa caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñieàu khieån töø xa thieát bò chuyeån maïch ñaët taïi truï sôû cuûa khaùch haøng. Media Gateway (MG). VÒ TRÍ CUÛA CHUYEÅN MAÏCH MEÀM TRONG MOÂ HÌNH PHAÂN LÔÙP CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGN Do coù chöùc naêng laø xöû lyù cuoäc goïi (Call control) neân vò trí töông öùng cuûa Softswitch trong moâ hình phaân lôùp chöùc naêng cuûa NGN laø lôùp Ñieàu khieån cuoäc goïi vaø baùo hieäu (Call Control and Signaling Layer).

Trong khi ñoù maïng khoâng IP (non IP network) laø maïng coù caùc thieát bò ñaàu cuoái khoâng phaûi thuoäc maïng IP vaø caùc maïng voâ tuyeán khoâng daây.4: Keát noái MGC vôùi caùc thaønh phaàn khaùc cuûa maïng theá heä sau NGN ATM: Asynchronous Transfer Mode IP: Internet Protocol PSTN: Public Switched Telephone Network SS7: Signaling System 7 TDM: Time Division Network Ghi chuù: caùc thieát bò thuoäc maïng IP laø caùc router.66 - . … . caùc chuyeån maïch thuoäc maïng backbone ñeå truyeàn taûi caùc goùi tin ñi. IAD (Integrated Access Device) cho maïng DSL. Ví duï veà caùc thieát bò ñaàu cuoái khoâng thuoäc maïng IP: thieát bò ñaàu cuoái ISDN.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Caùch keát noái caùc thaønh phaàn treân ñöôïc theå hieän ôû hình sau: Application Server/ Feature Server Media Server Media Gateway Controller Media Gateway Controller Media Gateway Controller Signaling Gateway Media Gateway SS7 Non IP network PSTN TDM/ATM IP network Hình 3.

5: Chöùc naêng cuûa Media Gateway Controller Xin xem chi tieát phaàn Caáu truùc chöùc naêng cuûa maïng NGN. Vaø moät Media Gateway coù theå noái ñeán nhieàu loaïi maïng khaùc nhau. CA-F ñöôïc kích hoaït khi MGC-F thöïc hieän vieäc ñieàu khieån cuoäc goïi. Xin xem chi tieát trong phaàn 1. chöông 2 ñeå hieåu roõ chöùc naêng cuûa töøng thöïc theå chöùc naêng.67 - . Chuù thích: CA-F vaø IW-F laø 2 chöùc naêng con cuûa MGC-F. Media Gateway Controller MGC chính laø thaønh phaàn chính cuûa chuyeån maïch meàm. Hình treân chæ minh hoïa 1 MGC quaûn lyù 1 MG. Vaø IW-F ñöôïc kích hoaït khi MGC-F thöïc hieän caùc baùo hieäu giöõa caùc maïng baùo . muïc Caùc thaønh phaàn cuûa NGN ñeå hieåu roõ caùc chöùc naêng cuûa caùc thaønh phaàn. vaø cuõng thöôøng ñöôïc goïi laø Softswitch. Caùc chöùc naêng chính cuûa MGC ñöôïc theå hieän trong hình sau: Media Server MS-F Application Server AS-F MGC-F Inter-Operator Manager Interworking IW-F Connection session manager MGC-F Access session manager R-F/A-F Call control & Signaling CA-F Media Gateway Controller Media Gateway MG-F Signaling Gateway SG-F Hình 3.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Moät Media Gateway Controller coù theå quaûn lyù nhieàu Media Gateway. 1. hay Call Agent.

Media Gateway Controller coù nhieäm vuï taïo caàu noái giöõa caùc maïng coù ñaëc tính khaùc nhau bao goàm PSTN. Caùc giao thöùc Media Gateway Controller coù theå söû duïng: .Xöû lyù baûn tin SS7 (khi söû duïng SIGTRAN).248.Töông taùc vôùi AS-F ñeå cung caáp dòch vuï hay ñaëc tính cho ngöôøi söû duïng.Ñieàu khieån cuoäc goïi.Xöû lyù baûn tin lieân quan QoS. .Coù theå quaûn lyù caùc taøi nguyeân maïng (port. SIP. RTCP. Rieâng thöïc theå chöùc naêng Inter-operator Manager coù nhieäm vuï lieân laïc. phaân tích soá vaø dòch soá).Ñieàu khieån vaø hoã trôï hoaït ñoäng cuûa Media Gateway. IP. . trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc MGC vôùi nhau. .Ñeå truyeàn thoâng tin: RTP.Ñieàu khieån Signaling Gateway: SIGTRAN (SS7). SS7. . duy trì traïng thaùi cuûa moãi cuoäc goïi treân moät Media Gateway. Caùc thaønh phaàn maïng cuûa NGN lieân laïc vôùi nhau qua caùc giao thöùc ñöôïc theå hieän trong hình sau: . . . …). Caùc chöùc naêng chính cuûa Media Gateway Controller: .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm hieäu khaùc nhau.Ñeå thieát laäp cuoäc goïi: H. Megaco/H.323. baêng taàn. .Phaùt hoaëc nhaän baûn tin baùo hieäu. .Trao ñoåi caùc baûn tin cô baûn giöõa 2 MG-F.Ñònh tuyeán (bao goàm baûng ñònh tuyeán. . . Signaling Gateway. .Ñieàu khieån Media Gateway: MGCP.68 - .

6: Giao thöùc söû duïng giöõa caùc thaønh phaàn SIP: Session Initiation Protocol SIGTRAN: Signaling Transport Protocol MGCP: Media Gateway Controller Protocol Megaco: MEdia GAteway COntroller Protocol ENUM: E.69 - .164 Number (IETF) TRIP: Telephony Routing over IP (IETF) Hình sau trình baøy moät ví duï cuûa vieäc söû duïng MGC: .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Application Server/ Feature Server SIP ENUM/TRIP Media Server SIP MGCP SIP MGCP Megaco Media Gateway Controller SIP SIGTRAN Media Gateway Controller Media Gateway Controller Signaling Gateway Media Gateway SS7 Non IP network PSTN TDM/ATM IP network Hình 3.

322 IW-F SS7 network SS7 MGC A-F SIP SIP/H.7: Ví duï söû duïng Media Gateway Controller RTP: Real Time Transport Protocol RTCP: Real Time Control Protocol SPS-F: SIP Proxy Server Function Trong ví duï naøy. SIP. IP Phone. Ta thaáy trong maïng naøy khoâng chæ hoã trôï caùc maïng cung caáp dòch vuï truyeàn thoáng maø coøn coù caùc maïng cung caáp dòch vuï môùi (H.Function). SPS-F hoã trôï cho R-F trong quaù trình ñònh tuyeán.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm SIP/MGCP AS AS-F AS ENUM TRIP MS MS-F SIP/MGCP SIP ENUM/TRIP SIP/H.323.70 - . .323 network SG SG-F SPS-F SIGTRAN R-F MGC-F MGCP/Megaco CA-F MGCP/Megaco SIGTRAN MGC khaùc SIP/MGCP/ Megaco TDM PSTN TG MG-F RTP/RTCP Access Proxy RTP RTCP RTP RTCP AG AGS-F MG-F Access network IP Phone Hình 3. vì söû duïng giao thöùc SIP ñeå khôûi taïo keát noái neân MGC seõ coù theâm chöùc naêng SPS-F (SIP Proxy Server . …).

(5) Caller-MGC söû duïng nhöõng soá naøy ñeå quyeát ñònh coâng vieäc tieáp theo seõ thöïc hieän. Neáu chöa ñeán ñuùng MGC cuûa thueâ bao bò goïi (ta goïi laø calleeMGC) thì MGC naøy seõ tieáp tuïc chuyeån yeâu caàu thieát laäp cuoäc goïi ñeán MGC khaùc cho ñeán khi ñeán ñuùng callee-MGC. Luùc naøy thoâng tin baùo hieäu seõ ñöôïc moät loaïi Gateway khaùc xöû lyù. Caùc tröôøng hôïp khaùc thì hoaït ñoäng cuûa chuyeån maïch meàm Softswitch cuõng seõ töông töï. Ta goïi MGC naøy laø caller-MGC. (6) Caller-MGC seõ gôûi yeâu caàu thieát laäp cuoäc goïi ñeán moät MGC khaùc.71 - . (4) Caùc soá do thueâ bao nhaán seõ ñöôïc SG thu thaäp vaø chuyeån tôùi callerMGC. Coøn neáu thueâ bao naøy laø moät ñaàu cuoái khaùc loaïi thì MGC seõ ñoàng thôøi kích hoaït chöùc naêng IW-F ñeå khôûi ñoäng boä ñieàu khieån töông öùng vaø chuyeån cuoäc goïi ñi. Tröôøng hôïp ñaàu cuoái ñích cuøng loaïi vôùi ñaàu cuoái goïi ñi (nghóa laø cuõng laø moät thueâ bao cuûa maïng PSTN): neáu thueâ bao bò goïi cuõng thuoäc söï quaûn lyù cuûa caller-MGC thì thöïc hieän böôùc (7). Trong quaù trình . Vaø quaù trình truyeàn thoâng tin seõ dieãn ra töông töï nhö keát noái giöõa 2 thueâ bao thoaïi thoâng thöôøng. Khaùi quaùt hoaït ñoäng cuûa chuyeån maïch meàm Softswitch ÔÛ ñaây chæ xeùt tröôøng hôïp thueâ bao goïi ñi laø moät thueâ bao thuoäc maïng cung caáp dòch vuï thoaïi truyeàn thoáng PSTN. Neáu thueâ bao naøy thuoäc söï quaûn lyù cuûa moät MGC khaùc thì thöïc hieän böôùc (6). Hoaït ñoäng cuûa phaàn meàm naøy bao goàm caùc böôùc sau: (1) Khi coù moät thueâ bao nhaác maùy (thuoäc PSTN) vaø chuaån bò thöïc hieän cuoäc goïi thì toång ñaøi noäi haït quaûn lyù thueâ bao ñoù seõ nhaän bieát traïng thaùi off-hook cuûa thueâ bao.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 2. Vaø Signaling Gateway (SG) noái vôùi toång ñaøi naøy thoâng qua maïng SS7 cuõng nhaän bieát ñöôïc traïng thaùi môùi cuûa thueâ bao. (2) SG seõ baùo cho Media Gateway Controller (MGC) tröïc tieáp quaûn lyù mình thoâng qua CA-F ñoàng thôøi cung caáp tín hieäu dial-tone cho thueâ bao. (3) Caller-MGC gôûi yeâu caàu taïo keát noái ñeán Media Gateway (MG) noái vôùi toång ñaøi noäi haït ban ñaàu nhôø MGC-F. Caùc soá naøy seõ ñöôïc chuyeån tôùi chöùc naêng R-F vaø R-F söû duïng thoâng tin löu tröõ cuûa caùc server ñeå coù theå ñònh tuyeán cuoäc goïi.

coù tính chaát phaân taùn. . ÖU ÑIEÅM VAØ ÖÙNG DUÏNG CUÛA CHUYEÅN MAÏCH MEÀM 1. hay baát cöù nôi naøo vaø khi naøo maø hoï muoán. (7) Callee-MGC gôûi yeâu caàu taïo keát noái vôùi MG noái vôùi toång ñaøi noäi haït cuûa thueâ bao bò goïi (callee-MG). Caùc dòch vuï naøy höùa heïn seõ ñem laïi doanh thu cao hôn so vôùi caùc dòch vuï thoaïi truyeàn thoáng. V.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm naøy.Cho cô hoäi môùi veà doanh thu: Vôùi coâng ngheä maïng cho pheùp hoäi tuï caùc öùng duïng thoaïi. video cuøng coâng ngheä chuyeån maïch môùi. caùc nhaø cung caáp dòch vuï coù theå cung caáp dòch vuï cho moät nhoùm nhoû khaùch haøng. Do söû duïng coâng ngheä chuyeån maïch meàm. (15) Khi chaám döùt cuoäc goïi thì quaù trình seõ dieãn ra töông töï nhö luùc thieát laäp. (14) Keát noái giöõa thueâ bao goïi ñi vaø thueâ bao bò goïi ñöôïc hình thaønh thoâng qua caller-MG vaø callee-MG. (8) Ñoàng thôøi callee-MGC gôûi thoâng tin ñeán callee-SG.72 - . qua caller-SG ñeán ngöôøi goïi. thoâng qua maïng SS7 seõ laøm rung chuoâng thueâ bao bò goïi. soá lieäu. Caùc coâng vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi CA-F. (10) Vaø callee-MGC seõ phaûn hoài veà caller-MGC ñeå baùo mình ñang lieân laïc vôùi ngöôøi ñöôïc goïi. qua caller-SG roài ñeán thueâ bao thöïc hieän cuoäc goïi. (12) Callee-MGC gôûi thoâng tin ñeå cung caáp tín hieäu ring back tone cho caller-MGC. caùc MGC trung gian luoân phaûn hoài laïi MGC ñaõ gôûi yeâu caàu ñeán noù. (13) Khi thueâ bao bò goïi nhaác maùy thì quaù trình thoâng baùo töông töï caùc böôùc treân xaûy ra: qua nuùt baùo hieäu soá 7. nhieàu dòch vuï giaù trò gia taêng hoaøn toaøn môùi ñöôïc ra ñôøi. (9) Khi callee-SG nhaän ñöôïc baûn tin baùo traïng thaùi cuûa thueâ bao bò goïi (giaû söû laø roãi) thì noù seõ gôûi ngöôïc thoâng tin naøy trôû veà callee-MGC. thoâng tin nhaác maùy qua callee-SG ñeán callee-MGC. Öu ñieåm . roài ñeán caller-MGC.

Ñieàu naøy laøm cho vieäc trieån khai caùc dòch vuï môùi cuõng nhö naâng caáp dòch vuï ñang cung caáp trôû neân nhanh choùng hôn. . Ñaây chính laø moät trong nhöõng ñaëc ñieåm khaùc bieät cuûa maïng theá heä sau NGN maø caùc maïng hieän taïi khoâng coù.Giaûm chi phí xaây döïng maïng: Chi phí xaây döïng cho caùc heä thoáng söû duïng chuyeån maïch meàm laø chi phí cho phaàn meàm.Giaûm chi phí ñieàu haønh maïng: Do phaàn meàm chuyeån maïch theá heä môùi Softswitch cho pheùp khaùch haøng töï löïa choïn vaø kieåm soaùt quaù trình söû duïng dòch vuï cuûa mình neân ñaõ giuùp cho coâng vieäc cuûa caùc nhaø ñieàu haønh maïng ñöôïc giaûm ñi moät phaàn. . Caùc chuyeån maïch giôø ñaây seõ laø caùc maùy chuû ñaët phaân taùn trong . Ñaây laø ñieåm khaùc bieät vì chuyeån maïch truyeàn thoáng luoân ñöôïc thieát keá vôùi taäp tính naêng vaø qui moâ lôùn hôn nhieàu so vôùi soá löôïng khaùch haøng vaø nhu caàu dòch vuï thöïc teá. khoâng theo kieåu chi phí cho caùc cô caáu chuyeån maïch keânh tröôùc ñaây. . Caùc nhaø khai thaùc coù theå khôûi ñaàu phuïc vuï cho moät soá löôïng nhoû khaùch haøng nhöng vaãn cung caáp ñaày ñuû caùc dòch vuï thoâng qua caùc nhaø khai thaùc lôùn hôn. Hôn theá nöõa.Thôøi gian tieáp caän thò tröôøng ngaén: Do coâng ngheä chuyeån maïch môùi döïa treân phaàn meàm neân caùc dòch vuï môùi ra ñôøi cuõng döïa treân phaàn meàm. khi söû duïng chuyeån maïch meàm seõ khoâng coøn caùc toång ñaøi lôùn taäp trung. tieâu toán naêng löôïng vaø nhaân löïc ñieàu haønh. Do ñoù khoâng ñoøi hoûi phaûi coù voán ñaàu tö ban ñaàu lôùn maø chi phí xaây döïng seõ taêng tuyeán tính theo nhu caàu vaø soá löôïng khaùch haøng. Ngoaøi ra nhaø khai thaùc maïng coù theå mua moät dòch vuï môùi töø nhaø cung caáp thöù ba ñeå trieån khai nhanh choùng dòch vuï khaùch haøng yeâu caàu. vieäc ñöa vaøo söû duïng chuyeån maïch meàm coøn giôùi thieäu vôùi khaùch haøng nhieàu dòch vuï môùi haáp daãn ñoàng thôøi cho pheùp hoï töï löïa choïn vaø kieåm soaùt caùc dòch vuï thoâng tin do mình söû duïng.Khaû naêng thu huùt khaùch haøng: Cuøng vôùi vieäc ñöa vaøo söû duïng maïng theá heä môùi.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm .73 - .

Vaø keânh naøy seõ khoâng ñöôïc söû duïng cho muïc ñích naøo khaùc trong suoát quaù trình keát noái. Tuy TDM cho pheùp truyeàn nhieàu keânh treân moät trung keá nhöng keânh daønh rieâng vaãn söû duïng taøi nguyeân maïng nhieàu hôn möùc yeâu caàu thöïc teá vì toàn taïi nhöõng khoaûng laëng trong quaù trình ñaøm thoaïi. .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm maïng vaø ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc giao dieän thaân thieän vôùi ngöôøi duøng GUI. . caùc nhaø khai thaùc coù theå cung caáp caùc dòch vuï môùi nhanh choùng hôn vaø giaù thaáp hôn so vôùi chuyeån maïch truyeàn thoáng. . Baèng caùch laép ñaët theâm moät maùy chuû öùng duïng rieâng môùi (coøn goïi laø naâng caáp phaàn meàm chuyeån maïch Softswitch) hay trieån khai theâm moät module cuûa nhaø cung caáp thöù 3.74 - .Tieát kieäm khoâng gian ñaët thieát bò: Softswitch cho pheùp caùc öùng duïng ñöôïc thi haønh taïi baát cöù khu vöïc naøo treân maïng. Ngoaøi ra chuyeån maïch meàm coøn hoã trôï nhieàu tính naêng giuùp nhaø khai thaùc phaân bieät dòch vuï cho töøng khaùch haøng rieâng leû. . Khi ñöa maïng theá heä môùi vaøo söû duïng. Ñieàu naøy giuùp cho caùc nhaø ñieàu haønh quaûn lyù maïng hieäu quaû hôn.Quaûn lyù maïng hieäu quaû: Ñoù laø do Softswitch cho pheùp giaùm saùt vaø ñieàu chænh hoaït ñoäng maïng theo thôøi gian thöïc ñoàng thôøi coù theå naâng caáp hay thay ñoåi caáu hình maïng töø xa. Caùc öùng duïng vaø taøi nguyeân coù nhieäm vuï cung caáp caùc dòch vuï vaø tính naêng môùi khoâng nhaát thieát phaûi ñaët taïi cuøng moät nôi treân maïng. Maïng coù theå ñöôïc saép xeáp sao cho caùc maùy chuû ñöôïc boá trí gaàn nhöõng nôi maø noù thaät söï laø taøi nguyeân quan troïng. . heä thoáng chuyeån maïch seõ thieát laäp moät keânh daønh rieâng cho ngöôøi goïi vaø ngöôøi ñöôïc goïi trong cuoäc goïi thoâng thöôøng.Caûi thieän dòch vuï: Vôùi khaû naêng cung caáp dòch vuï moät caùch deã daøng ñaõ giuùp cho Softswitch nhanh choùng ñöôïc chaáp nhaän.Söû duïng baêng thoâng moät caùch hieäu quaû: Vôùi moâ hình truyeàn thoáng. do maïng IP ñöôïc söû duïng neân ñaõ taän duïng ñöôïc öu ñieåm söû duïng baêng thoâng hieäu quaû.

75 - . VI.Cung caáp moâi tröôøng taïo laäp dòch vuï meàm deûo: Do dòch vuï ñöôïc taïo ra nhôø phaàn meàm neân moâi tröôøng taïo laäp dòch vuï môùi raát linh hoaït. CAÙC GIAO THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG Caùc giao thöùc coù theå ñöôïc söû duïng trong maïng NGN: . . 2. Ñieàu naøy giuùp nhaø khai thaùc vöøa thu hoài voán ñaàu tö vaøo maïng cuõ vöøa thu lôïi nhuaän töø dòch vuï do maïng môùi cung caáp. Khi ñoù chuyeån maïch meàm Softswitch khoâng chæ thieát laäp vaø xoùa cuoäc goïi maø seõ thöïc hieän caû caùc chöùc naêng phöùc taïp khaùc cuûa moät toång ñaøi lôùp 5. .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Hôn theá nöõa caùc thaønh phaàn cuûa maïng NGN. Trong töông lai khi tieán leân maïng NGN hoaøn toaøn thì caùc MGC söû duïng Softswitch seõ thay theá caû caùc toång ñaøi noäi haït (lôùp 5). Vaø phaàn meàm ñieàu khieån chuyeån maïch luùc naøy chæ coù nhieäm vuï ñôn giaûn laø thieát laäp vaø keát thuùc cuoäc goïi. ÖÙng duïng Chuyeån maïch meàm Softswitch hieän nay. khi vaãn taän duïng maïng PSTN. ñaëc bieät laø caùc MGC söû duïng chuyeån maïch meàm Softswitch coù kích thöôùc nhoû vaø coù tính phaân taùn neân khoâng gian ñaët thieát bò cuõng goïn hôn. ñöôïc söû duïng trong maïng coâng coäng ñeå thay theá cho toång ñaøi caáp 4 (tandem switch) vaø trong maïng rieâng.An toaøn voán ñaàu tö: Do maïng NGN hoaït ñoäng treân neàn haï taàng cô sôû coù saün neân caùc nhaø khai thaùc vaãn tieáp tuïc söû duïng maïng truyeàn thoáng ñoàng thôøi trieån khai nhöõng dòch vuï môùi.

245 H.248 MEGACO RTCP RTP M3UA R T S P TCP SCTP UDP UDP IP Hình 3.0 H.235 H. MGCP (Media Gateway Control Protocol).225.225 RAS UDP MTP3 SIP M2UA I S U P S C C P SUA Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Media Gateway Truyeàn thoâng tin MGCP H.450 H. vaø SIGTRAN (Signaling Transport) vaø RTP (Real Time Transport Protocol).8: Caùc giao thöùc söû duïng trong NGN TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol SCTP: Stream Control Transport Protocol ISUP: ISDN User Part TCAP: Transaction Capability Application Part M2UA: MTP2 User Adaptation M3UA: MTP3 User Adaptation MTP3: Message Transfer Part Layer 3 SCCP: Signaling Connection Control Part SUA: SCCP User Adaptation SIP: Session Initiation Protocol RTP: Real Time Protocol RTCP: Real Time Control Protocol RTSP: Real Time Streaming Protocol RAS: Remote Access Network Caùc thaønh phaàn trong MGC coù theå söû duïng nhieàu giao thöùc cho caùc hoaït ñoäng cuûa mình. Trong khuoân khoå phaàn caùc giao thöùc chuyeån maïch meàm cuûa baøi giaûng naøy chæ ñeà caäp ñeáân caùc giao thöùc sau: SIP (Session Initiation Protocol).323 H.BAØI GIAÛNG NGN Baùo hieäu cuoäc goïi Signaling Gateway TCAP H. Lyù do laø .76 - .

• Thieát laäp cuoäc goïi: Chöùc naêng naøy thöïc hieän vieäc rung chuoâng. SIP (Session Initiation Protocol) 1. 1.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm nhöõng giao thöùc trình baøy ôû ñaây laø nhöõng giao thöùc ñôn giaûn. döïa treân vaên baûn (text-based) ñöôïc söû duïng ñeå hoã trôï trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï thoaïi taêng cöôøng qua maïng Internet. Duøng ñeå ñaûm baûo cuoäc goïi ñeán ñöôïc ngöôøi nhaän duø hoï ôû ñaâu.1 Toång quan veà SIP: SIP. SV seõ coù caùi nhìn toång quaùt veà hoaït ñoäng cuûa phaàn meàm chuyeån maïch. . • Xöû lyù cuoäc goïi: Bao goàm chuyeån vaø keát thuùc cuoäc goïi. Duøng ñeå xaùc ñònh loaïi thoâng tin vaø caùc loaïi thoâng soá lieân quan ñeán thoâng tin seõ ñöôïc söû duïng. 1.2 Caùc chöùc naêng cuûa SIP: SIP coù caùc chöùc naêng chính sau: • Xaùc ñònh vò trí cuûa ngöôøi söû duïng (user location): Hay coøn goïi laø chöùc naêng dòch teân (name translation) vaø xaùc ñònh ngöôøi ñöôïc goïi. Nhöõng giao thöùc khaùc seõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn sau cuûa baøi giaûng. thay ñoåi ñaëc tính cuoäc goïi.77 - . • Xaùc ñònh khaû naêng cuûa ngöôøi söû duïng: Coøn goïi laø chöùc naêng thöông löôïng ñaëc tính cuoäc goïi (feature negotiation). ñieàu chænh vaø keát thuùc phieân laøm vieäc cuûa moät hay nhieàu ngöôøi tham gia. quaûn lyù nhöõng ngöôøi tham gia cuoäc goïi. laø moät giao thöùc baùo hieäu ñieàu khieån thuoäc lôùp öùng duïng duøng ñeå thieát laäp. thieát laäp caùc thoâng soá cuoäc goïi cuûa caùc beân tham gia keát noái. ñöôïc xaây döïng bôûi IETF. • Xaùc ñònh söï saün saøng cuûa ngöôøi söû duïng: Duøng ñeå xaùc ñònh ngöôøi ñöôïc goïi coù muoán tham gia vaøo keát noái hay khoâng. SIP laø moät giao thöùc ñôn giaûn.

3 Caùc thaønh phaàn cuûa SIP: Caùc thaønh phaàn chính cuûa SIP bao goàm caùc Agent vaø caùc Server: • User Agent Client (UAC): Coøn ñöôïc goïi laø Calling User Agent. Coù 2 loaïi proxy server: proxy server coù nhôù (stateful) vaø khoâng nhôù (stateless). • Location/Registration Server: Laø server ñöôïc caùc server coøn laïi söû duïng ñeå laáy thoâng tin veà vò trí cuûa ngöôøi ñöôïc goïi. . Trong ñoù proxy server coù nhôù laø server coù khaû naêng löu tröõ thoâng tin veà moät yeâu caàu vaø ñaùp öùng cuûa noù. Proxy server bieân dòch vaø coù theå taïo laïi baûn tin yeâu caàu tröôùc khi chuyeån tieáp baûn tin ñi. Caùc yeâu caàu naøy coù theå ñöôïc phuïc vuï ngay taïi server hay ñöôïc chuyeån sang server khaùc sau quaù trình chuyeån ñoåi teân. • Redirect Server: Laø server nhaän yeâu caàu SIP. • User Agent Server (UAS): Coøn ñöôïc goïi laø Called User Agent. Laø moät öùng duïng khaùch (client) coù chöùc naêng khôûi taïo moät yeâu caàu SIP. Laø moät öùng duïng chuû (server) duøng ñeå lieân laïc vôùi ngöôøi duøng khi nhaän ñöôïc yeâu caàu SIP vaø sau ñoù traû ñaùp öùng veà ngöôøi söû duïng.78 - . • Proxy Server: Laø chöông trình öùng duïng trung gian duøng ñeå taïo yeâu caàu SIP.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 1. Moät yeâu caàu SIP thaønh coâng bao goàm phöông thöùc INVITE vaø theo sau ñoù laø phöông thöùc ACK (phöông thöùc INVITE. ACK ñöôïc ñònh nghóa ôû phaàn sau). sau ñoù tieán haønh dòch ñòa chæ nhaän töø ngöôøi duøng sang ñòa chæ môùi vaø gôûùi traû veà öùng duïng khaùch.

• CANCEL: Huûy boû yeâu caàu vöøa gôûi. • BYE: UAC thoâng baùo cho server keát thuùc cuoäc goïi. Haønh ñoäng ñaõ ñöôïc nhaän thaønh coâng vaø ñöôïc chaáp nhaän. • 3xx: Yeâu caàu xaùc ñònh laïi.4 Caùc phöông thöùc söû duïng: Ñoù laø caùc phöông thöùc sau: • INVITE: Duøng ñeå môøi moät user hay moät dòch vuï tham gia vaøo phieân keát noái.79 - . • 2xx: Thaønh coâng. . Ñieàu naøy coù nghóa laø trong yeâu caàu coù loãi cuù phaùp hay server khoâng theå thi haønh yeâu caàu. • ACK: Cho bieát öùng duïng khaùch ñaõ nhaän ñöôïc yeâu caàu INVITE. • 4xx: Coù loãi ôû client. ñang xöû lyù yeâu caàu gôûi ñeán. • REGISTER: ÖÙng duïng khaùch ñaêng kí ñòa chæ vôùi SIP server.5 Caùc maõ ñaùp öùng cuûa SIP: • 1xx: Cho bieát yeâu caàu ñaõ ñöôïc nhaän. 1. • OPTIONS: Ñöôïc söû duïng khi coù yeâu caàu ñoái vôùi server veà vieäc xaùc ñònh ñaëc tính cuoäc goïi. Moät soá haønh ñoäng caàn ñöôïc thöïc hieän ñeå hoaøn taát yeâu caàu.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 1.

vn Ring! Trying: 100 OK: 200 Trying: 100 OK: 200 ACK ACK Hình 3.ptithcm.ptithcm. 1.ptithcm. Ñieàu naøy coù nghóa laø yeâu caàu khoâng theå thi haønh ôû baát cöù server naøo. Ñieàu naøy coù nghóa laø server bò quaù taûi ñeå thi haønh hay ñöa ra yeâu caàu.6 Cuoäc goïi SIP tieâu bieåu: Caùc hình sau seõ minh hoïa caùc cuoäc goïi tieâu bieåu (chæ phaàn khôûi taïo cuoäc goïi) söû duïng giao thöùc SIP.vn Endpoint 2 Invite: admin@mag. • 6xx: Loãi toaøn cuïc.9: Minh hoïa 1 veà cuoäc goïi söû duïng giao thöùc SIP .vn SITE 1 Proxy SITE 2 Location server Lookup: admin@sip.80 - .vn Internal name: admin@mag. Endpoint 1 Invite: admin@sip.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm • 5xx: Coù loãi ôû server.ptithcm.

phaàn Caáu truùc vaät lyù cuûa maïng NGN.10: Minh hoïa 2 veà cuoäc goïi söû duïng giao thöùc SIP 2.vn Invite: master@ins. Xin xem chi tieát chöông 2.vn Ring! Trying: 100 OK: 200 ACK Ñaøm thoaïi Bye OK: 200 Hình 3.2 Caùc thaønh phaàn cuûa MGCP Coù 2 thaønh phaàn cô baûn söû duïng giao thöùc MGCP laø MGC vaø MG. .1 Toång quan veà MGCP MGCP laø moät giao thöùc ôû möùc öùng duïng duøng ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa MG. Trong ñoù MGC ñoùng vai troø laø master. laø thöïc theå thuï ñoäng thöïc hieän moïi leänh do MGC yeâu caàu. Ñaây laø moät giao thöùc söû duïng phöông thöùc master/slave.ptithn.ptithn.81 - .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm SITE 1 Endpoint 1 Invite: admin@sip. hay MGC laø ngöôøi quyeát ñònh chính trong quaù trình lieân laïc vôùi MG. muïc Caùc thaønh phaàn cuûa NGN.vn Proxy SITE 2 Location server Lookup: admin@sip.ptithn. MGCP (Media Gateway Controller Protocol) 2. coøn MG laø slave.ptithn. 2.vn Location 3 SITE 3 Endpoint 2 302: try master@ins. Moãi MGC coù moät soá nhaän daïng rieâng goïi laø Call Agent Identifier.

Ví duï veà moät soá ñieåm cuoái: coång keânh DS0. maùy chuû truy nhaäp maïng (network access server . • Tín hieäu (Signal): ñoù laø caùc tín hieäu söû duïng trong quaù trình baùo hieäu ñeå thöïc hieän moät cuoäc goïi.T). gaùc maùy (onhook). Moãi keát noái coù moät soá nhaän daïng (connection identifier) ñöôïc taïo bôûi MG. ñieåm truy nhaäp IVR (Interactive Voice Response). Moät soá thoâng soá cô baûn: N: NotifyEntity . busy tone. MGCP duøng giao thöùc Session Description Protocol (SDP) ñeå moâ taû moät keát noái. Ví duï: dial tone. … • Goùi (Package): laø moät nhoùm caùc tín hieäu vaø söï kieän ñöôïc söû duïng trong quaù trình thöïc hieän moät cuoäc goïi.82 - . Moät soá goùi cô baûn: thoâng tin chung (generic media . Trong ñoù header bao goàm caùc doøng sau: 1 doøng leänh: Action + TransID + Endpoint + Version Caùc doøng thoâng soá: Parameter name: Value Löu yù: teân thoâng soá phaûi vieát hoa.G). giao dieän trung keá ATM OS3. Ví duï: nhaác maùy (off-hook). … • Söï kieän (Event): ñoù laø caùc söï vieäc xaûy ra vaø laøm thay ñoåi traïng thaùi cuûa thueâ bao. soá DTMF (D). … • Keát noái (Connection): laø söï keát noái ñeå truyeàn thoâng tin giöõa caùc ñieåm cuoái.3 Caùc khaùi nieäm cô baûn • Ñieåm cuoái (Endpoint): laø nhöõng nôi thu vaø nhaän döõ lieäu.N). coång analog.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 2.L). maùy chuû thoâng baùo (announcement server . ñöôøøng daây (line . trung keá (trunk .4 Caùc leänh söû duïng trong MGCP Ñònh daïng cuûa moät leänh bao goàm 2 phaàn: header vaø tieáp theo sau laø thoâng tin moâ taû phieân (session description). ringing tone. … Tuy nhieân trong giao thöùc naøy thì tín hieäu vaø söï kieän ñöôïc ñoái xöû nhö nhau. 2. phaùt hieän soá DTMF hay caùc soá ñöôïc nhaán.A). handset (H).

a: compression algorithm) M: Mode I: ConnectionIdentifier Moãi leänh ñeàu coù moät ñaùp öùng.83 - . • DLCX (Delete Connection): caû MGC vaø MG ñeàu coù theå söû duïng leänh naøy ñeå yeâu caàu xoùa keát noái. Vaø caùc leänh ñöôïc söû duïng trong MGCP laø: • CRCX (Create Connection): laø leänh MGC truyeàn ñeán MG yeâu caàu taïo keát noái giöõa caùc endpoint. MGC yeâu caàu MG chuù yù ñeán moät söï kieän naøo ñoù.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm X: RequestIdentifier R: RequestEvents D: DigitMap O: ObservedEvent C: CallID L: LocalConnectionOptions (p: packetize period (ms). • MDCX (Modify Connection): truyeàn töø MGC ñeán MG. MG söû duïng leänh naøy trong tröôøng hôïp ñöôøng daây bò hö hoûng. coù theå coù hoaëc khoâng. • RQNT (Request Notification): truyeàn töø MGC ñeán MG. Ñöôïc duøng ñeå caáu hình ñieåm cuoái. . Ñònh daïng header cuûa ñaùp öùng nhö sau: 1 doøng leänh: Response + TransID + Commentary Caùc doøng thoâng soá: Parameter name: Value Ghi chuù: moät leänh hay moät ñaùp öùng ñeàu ñöôïc goïi chung laø 1 töông taùc (transaction. Ví duï nhö quyeát ñònh ñieåm cuoái DS0 söû duïng phöông phaùp maõ hoùa naøo. • EPCF (Endpoint Configuration): truyeàn töø MGC sang MG. Leänh naøy ñöôïc söû duïng khi ñaëc tính cuûa keát noái caàn thay ñoåi. vieát taét trong caâu leänh laø trans). Vaø ñònh daïng cuûa ñaùp öùng cuõng töông töï nhö leänh nhöng caùc thoâng soá laø tuøy choïn.

1 Toång quan veà SIGTRAN Nhieäm vuï chính cuûa giao thöùc SIGTRAN laø duøng ñeå truyeàn thoâng tin baùo hieäu cuûa maïng PSTN qua maïng IP. 3.Yeâu caàu thôøi gian thöïc: Vôùi vieäc gaây ra treã khoâng caàn thieát do söû duïng caùc cô cheá treân ñaõ laøm cho TCP khoâng thích hôïp vôùi caùc öùng duïng thôøi gian thöïc. • AUCX (Audit Connection): ñaây laø leänh MGC gôûi ñeán MG ñeå laáy caùc thoâng soá lieân quan ñeán keát noái. • AUEP (Audit Endpoint): MGC gôûi leänh naøy ñeán MG ñeå xaùc ñònh traïng thaùi cuûa ñieåm cuoái. Vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän thoâng qua cô cheá xaùc nhaän (acknowledgments mechanism) vaø cô cheá tuaàn töï (sequencing mechanism).Cô cheá socket cuûa TCP: Cô cheá naøy laøm phöùc taïp vieäc cung caáp khaû naêng truyeàn tin caäy cuûa multi-homed host.84 - . .Caùc cô cheá truyeàn ñaûm baûo söï tin caäy: TCP laø giao thöùc cung caáp vieäc truyeàn döõ lieäu tin caäy.Vaán ñeà an toaøn: . . • RSIP (Restart in Progress): ñaây laø yeâu caàu cuûa MG gôûi ñeán MGC ñeå baùo hieäu cho MGC bieát ñieåm cuoái ñaõ khoâng hoaït ñoäng (out of service). Ñaây laø moät giao thöùc truyeàn taûi môùi (transport protocol) ñöôïc xaây döïng ñeå thay theá TCP (Transmission Control Protocol) trong vieäc truyeàn tín hieäu SS7. Moät soá öùng duïng caàn söï truyeàn tin caäy nhöng khoâng caàn söï hoã trôï cuûa 2 cô cheá treân neân vieäc söû duïng TCP trong nhöõng tröôøng hôïp naøy seõ gaây ra treã. Lyù do vieäc ra ñôøi cuûa SIGTRAN laø do moät soá haïn cheá sau cuûa TCP: .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm • NTFY (Notify): truyeàn töø MG ñeán MGC nhaèm thoâng baùo cho MGC khi coù moät söï kieän xaûy ra. . SIGTRAN (signaling Transport Protocol) 3.

3. 3. moâ hình naøy theå hieän chöùc naêng chính cuûa SIGTRAN laø truyeàn baûn tin baùo hieäu soá 7 giöõa Signaling Gateway vaø Media Gateway Controller qua maïng IP.11: Moâ hình chöùc naêng cuûa SIGTRAN Theo thuaät ngöõ cuûa Softswitch.85 - . Chöùc naêng cuûa SCTP ñöôïc theå hieän ôû hình sau: .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm TCP deã bò söï coá vôùi caùc taán coâng töø choái dòch vuï (denial-of-service attack).3 SCTP (Stream Control Transport Protocol) SCTP laø giao thöùc höôùng keát noái ôû cuøng caáp vôùi TCP coù chöùc naêng cung caáp vieäc truyeàn caùc baûn tin moät caùch tin caäy giöõa caùc ngöôøi söû duïng SCTP ngang caáp. Löu yù: coù nhieàu giao thöùc thích öùng (Adaptation protocol) ñöôïc ñònh nghóa nhöng taïi 1 thôøi ñieåm chæ coù duy nhaát 1 giao thöùc ñöôïc söû duïng. xUA) Common Signaling Transport (SCTP) Standard Internet Protocol (IP) SIGTRAN Hình 3.2 Moâ hình chöùc naêng Moâ hình chöùc naêng cuûa SIGTRAN bao goàm 3 thaønh phaàn ñöôïc theå hieän trong hình sau: Adaptation Protocol (xPA.

• Sequenced delivery within streams: Ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh taïi thôøi ñieåm khôûi taïo toång soá doøng vaø soá thöù töï doøng döõ lieäu (data stream) cuûa ngöôøi duøng treân moät keát noái. Moãi doøng laø moät keânh logic moät chieàu. SUA.. Moãi ñieåm cuoái SCTP ñöôïc xaùc ñònh bôûi 1 ñòa chæ IP vaø soá thöù töï coång. .. .86 - .12: Chöùc naêng cuûa SCTP Trong ñoù: • Association startup & teardown: Association trong thuaät ngöõ SCTP ñöôïc hieåu laø moät keát noái ñöôïc thieát laäp giöõa 2 ñieåm cuoái tröôùc khi thöïc hieän vieäc truyeàn döõ lieäu ngöôøi duøng (do SCTP laø giao thöùc höôùng keát noái). Chöùc naêng naøy ñöôïc kích hoaït ñeå taïo ra moät keát noái khi coù yeâu caàu töø ngöôøi söû duïng SCTP.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Upper layers SCTP user (M3UA.) Sequenced delivery within streams User data fragmentation Association startup & teardown Acknowledgement & congestion avoidance Chunk bundling Packet validation Path management IP SCTP Adaptation protocol Hình 3.

.13: Caáu truùc cuûa goùi SCTP .87 - . … • Packet validation: Duøng ñeå kieåm tra goùi SCTP thoâng qua tröôøng xaùc nhaän vaø 32-bit checksum. • Acknowledgement & congestion avoidance: Moãi baûn tin ngöôøi duøng (ñaõ ñöôïc phaân ñoaïn hay chöa) ñeàu ñöôïc SCTP gaùn moät soá thöù töï truyeàn TSN (Transmission sequence number). • Path management: Duøng ñeå choïn ñòa chæ truyeàn ñích cho moãi goùi SCTP truyeàn ñi döïa treân leänh cuûa SCTP user vaø traïng thaùi cuûa ñích ñeán. Caáu truùc cuûa goùi SCTP: 32 bits Header chung Chunk # 1 . Caùc loaïi chunk bao goàm taûi döõ lieäu. Chunk # n Hình 3. khoûi taïo.. • Chunk bundling: Moät goùi SCTP bao goàm moät header chung vaø moät hay nhieàu chunk.. keát thuùc.. Nôi nhaän seõ xaùc nhaän taát caû TSN nhaän ñöôïc keå caû khi soá thöù nhaän khoâng lieân tuïc. .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm • User data fragmentation: Nhieäm vuï cuûa chöùc naêng naøy laø phaân ñoaïn vaø taäp hôïp baûn tin ngöôøi duøng .

Ñeå hieåu roõ hôn caùc giao thöùc thích nghi treân. • Verification tag: beân nhaän goùi naøy seõ duøng tröôøng naøy ñeå kieåm tra söï hôïp leä cuûa ngöôøi goùi.88 - . M2PA coù chöùc naêng töông töï nhö MTP2. 3. 3. M3UA vôùi SUA trong phaàn phuï luïc. Signaling Gateway söû duïng giao thöùc thích öùng naøy ñoùng vai troø nhö moät nuùt trong maïng SS7.6 M3UA (MTP3 User Adaptation) M3UA duøng ñeå truyeàn baûn tin cuûa ngöôøi duøng lôùp MTP3 (nhö baûn tin ISUP.4 M2PA (Message Transfer Part 2 Peer-to-Peer Adaptation) M2PA hoã trôï vieäc truyeàn baûn tin baùo hieäu soá 7 lôùp MTP3 qua maïng IP.5 M2UA (MTP2 User Adaptation) M2UA cuõng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn baûn tin lôùp MTP3 nhöng Signaling Gateway söû duïng noù khoâng phaûi laø moät nuùt maïng SS7.14: Ñònh daïng cuûa header chung cuûa goùi SCTP Vôùi: • Source/Destination port number: 16 bits naøy duøng ñeå xaùc ñònh coång cuûa ngöôøi goùi vaø ngöôøi nhaän SCTP. • Checksum: 32 bits naøy duøng ñeå chöùa keát quaû checksum cuûa goùi SCTP. .7 SUA (SCCP User Adaptation) SUA ñònh nghóa giao thöùc truyeàn baûn tin baùo hieäu cuûa ngöôøi duøng lôùp SCCP (TCAP. Lôùp naøy cung caáp cho ISUP vaø SCCP caùc dòch vuï cuûa MTP3 taïi Signaling Gateway ôû xa. RANAP).BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 32 bits Source port number Destination port number Verification tag Checksum Hình 3. 3. SCCP). SUA cung caáp cho TCAP caùc dòch vuï cuûa lôùp SCCP taøi Signaling Gateway ôû xa. 3. xin xem theâm phaàn so saùnh M2PA vôùi M2UA.

RTP (Real Time Transport Protocol) RTP laø giao thöùc duøng ñeå truyeàn caùc thoâng tin yeâu caàu tính thôøi gian thöïc (real-time) nhö thoaïi vaø hình aûnh.15 entries) Hình 3.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 4. 2 thaønh phaàn chính maø RTP ñöa cho lôùp treân ñeå lôùp naøy quyeát ñònh chaát löôïng truyeàn cuûa caùc loaïi thoâng tin treân laø: soá thöù töï cuûa goùi truyeàn (sequence number) vaø thôøi gian truyeàn toái ña cuûa 1 goùi (timestamp). Noù chæ ñôn giaûn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin leân öùng duïng lôùp cao hôn ñeå lôùp naøy ñöa ra quyeát ñònh hôïp lyù ñeå döõ lieäu vôùi möùc chaát löôïng yeâu caàu ñöôïc xöû lyù nhö theá naøo. Baûn thaân RTP khoâng thöïc hieän moät hoaït ñoäng naøo lieân quan ñeán söï ñaûm baûo chaát löôïng cuûa thoâng tin caàn truyeàn taûi coù yeâu caàu veà thôøi gian thöïc. RTP vaø giao thöùc hoã trôï RTCP (Real Time Control Protocol) laø caùc giao thöùc hoaït ñoäng ngay treân lôùp UDP.89 - . Caùc baûn tin RTCP ñöôïc trao ñoåi giöõa caùc ngöôøi söû duïng phieân nhaèm ñeå trao ñoåi thoâng tin phaûn hoài veà chaát löôïng cuûa phieân laøm vieäc. Caáu truùc goùi RTP ñöôïc trình baøy trong hình sau: RTP header RTP payload Hình 3.15: Caáu truùc goùi RTP 32 bits 0 1 3 8 16 31 V P X CC M PT Timestamp Sequence number Synchronising Source (SSRC) Identifier Contributing Source (CSRC) Identifiers (0 . 2 thaønh phaàn naøy seõ ñöôïc trình baøy tieáp sau ñaây.16: Maøo ñaàu cuûa RTP .

Beân nhaän seõ duøng thoâng soá naøy ñeå xaùc ñònh mình coù theå thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu phaùt thoâng tin ñaõ ñöôïc gôûi coù ñaûm baûo thôøi gian thöïc hay khoâng.PT (payload type): cho bieát kieåu döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi. . . Nhôø vaøo soá thöù naøy maø ta seõ xaùc ñònh ñöôïc goùi naøo bò maát vaø caùc goùi coù ñeán ñuùng thöù töï hay khoâng. .P (padding): bit naøy cho bieát trong goùi RTP coù söû duïng cheøn bit 0 hay khoâng. . Soá thöù töï cuûa goùi ñaàu tieân ñöôïc truyeàn ñi trong moät phieân hoaït ñoäng laø moät soá ngaãu nhieân baát kyø. . .V (version): cho bieát phieân baûn RTP naøo ñang ñöôïc söû duïng. .90 - .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Trong ñoù: .M (marker): ñöôïc söû duïng khi coù öùng duïng yeâu caàu ñaùnh daáu taïi 1 ñieåm naøo ñoù trong doøng döõ lieäu. .Sequence number: cho bieát soá thöù töï ñöôïc truyeàn ñi cuûa goùi.Synchronising Source (SSRC) Identifier: laø soá nhaän daïng cuûa nôi goác phaùt döõ lieäu.CC (count of contributing sources): cho bieát soá löôïng doøng döõ lieäu ñöôïc gheùp chung vaøo 1 goùi.X (extension): cho bieát header coù ñöôïc môû roäng ra theâm hay khoâng. Thoâng thöôøng vieäc gheùp caùc doøng thoâng tin ñöôïc thöïc hieän khi coù nhieàu user tham gia vaøo moät phieân laøm vieäc (ví duï nhö hoäi nghò truyeàn hình – video conference) vaø CC duøng ñeå xaùc ñònh soá ngöôøi tham gia hoäi nghò.Timestamp: cho bieát thôøi gian maø octet ñaàu tieân ñöôïc laáy maãu. Neáu khoâng thì noù seõ phaùt laïi thoâng tin (playback). . Vì trong moät soá öùng duïng.Contributing Source (CCRC) Identifier: laø soá nhaän daïng cuûa caùc nôi phaùt döõ lieäu cuøng tham gia vaøo phieân laøm vieäc vôùi SSRC. Ta söû duïng cheøn bit naøy sau phaàn payload khi thoâng tin coù trong phaàn taûi khoâng laáp ñaày phaàn RTP payload cho tröôùc. . phaàn header môû roäng ñöôïc theâm vaøo giöõa phaàn header coá ñònh vaø phaàn taûi (payload).

Caùc ñaëc tính cuûa chuyeån maïch Ñaëc tính Chuyeån maïch meàm Chuyeån maïch keânh Döïa treân “keânh” Chaët cheõ Phöông thöùc chuyeån maïch cô Döïa treân phaàn meàm baûn Söï phuï thuoäc giöõa phaàn meàm Khoâng vaø phaàn cöùng Caáu truùc Tính linh ñoäng Coù tính module.91 - Khaû naêng môû roäng Töông thích vôùi ñaàu vaøo .BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm VII. 1. caùc giao thöùc hoaït ñoäng trong chuyeån maïch meàm. döïa Ñoäc nhaát treân caùc chuaån môû Cao Thaáp Khoù khaên Khoù khaên Khaû naêng tích hôïp öùng duïng Deã daøng cuûa thöïc theå thöù 3 Khaû naêng thay ñoåi Giaù thaønh Coù Khoâng quaù maéc. trong phaàn naøy seõ so saùnh chuyeån maïch meàm vôùi phaàn meàm ñieàu khieån xöû lyù cuoäc goïi cuûa chuyeån maïch keânh (noùi ngaén goïn laø chuyeån maïch keânh) ñeå hieåu roõ hôn veà chuyeån maïch meàm Softswitch vaø caùc öu ñieåm cuûa noù. SO SAÙNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CHUYEÅN MAÏCH MEÀM VAØ CHUYEÅN MAÏCH KEÂNH Sau khi tìm hieåu caùc thaønh phaàn cuøng vôùi chöùc naêng cuûa chuùng. caáu truùc chuyeån maïch (caùc thaønh phaàn cô baûn vaø söï lieân heä giöõa chuùng) vaø caùch thöïc hieän cuoäc goïi. reû hôn Maéc 40% so vôùi chuyeån maïch truyeàn thoáng veà maët caáu hình Deã daøng vôùi soá löôïng Ñoøøi hoûi phaûi theâm lôùn thieát bò Coù theå xaây döïng moät Laép ñaët 1 toång ñaøi chuyeån maïch nhoû phuïc ñeå phuïc vuï moät soá vuï moät soá ít khaùch haøng löôïng lôùn khaùch haøng (vì tính kinh . Vieäc so saùnh seõ döïa vaøo caùc tieâu chí sau: ñaëc tính cuûa chuyeån maïch (veà phaàn cöùng vaø phaàn meàm).

chieám khoâng gian Ñoä daøi cuoäc goïi (thöôøng do Khoâng giôùi haïn chuû quan ngöôøi goïi) Chaát löôïng dòch vuï cung caáp Phaàn cöùng Toát Nhoû goïn Baûng 3. Thöôøng chuû yeáu laø fax thoaïi Thöôøng ngaén Toát Lôùn.17: Caáu truùc chuyeån maïch meàm Coøn caáu truùc cuûa chuyeån maïch keânh thì ñöôïc moâ taû trong hình sau: . video. döõ lieäu.92 - .1: So saùnh caùc ñaëc tính cuûa chuyeån maïch keânh vôùi chuyeån maïch meàm 2.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm teá) Khaû naêng söû duïng ña phöông Deã daøng. nhieàu loaïi tieän Hoäi nghò truyeàn hình Caùc loaïi döõ lieäu hoã trôï Cho chaát löôïng toát hôn Raát haïn cheá Coù hoã trôï Thoaïi. Caáu truùc chuyeån maïch Caáu truùc chuyeån maïch meàm ñöôïc theå hieän trong hình sau: Dòch vuï SCP Heä thoáng tính cöôùc MGCP T D M Softswitch Maïng SS7 MGCP T D M MG Maïng loõi goùi MG Hình 3.

quaù trình thöïc hieän moät cuoäc goïi seõ ñöôïc tìm hieåu.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Dòch vuï Boä ñieàu khieån chuyeån maïch TDM Maïng SS7 T D M Boä trao ñoåi khe thôøi gian Card ñöôøng daây Card trung keá T D M Hình 3. (2) Toång ñaøi goïi (calling switch. phaàn meàm xöû lyù ñieàu khieån cuoäc goïi khoâng phuï thuoäc vaøo phaàn cöùng chuyeån maïch vaät lyù cuõng nhö moâi tröôøng loõi truyeàn thoâng tin.93 - . Coøn ñoái vôùi maïng truyeàn thoáng thì taát caû caùc thaønh phaàn ñeàu tích hôïp trong 1 phaàn cöùng. (4) CRX: nhaän soá vaø xaùc ñònh tuyeán ñeå chuyeån cuoäc goïi ñeán ñích. goïi laø CRX): gôûi dial tone cho CR ñeå môøi quay soá. 3. Quaù trình naøy goàm nhöõng giai ñoaïn sau: (1) Thueâ bao goïi (caller-CR): nhaác maùy. Nhö treân hình veõ ta cuõng thaáy roõ trong chuyeån maïch meàm caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa heä thoáng chuyeån maïch laø caùc module rieâng bieät nhau.18: Caáu truùc chuyeån maïch keânh Nhaän xeùt: caû 2 daïng chuyeån maïch ñeàu söû duïng phöông phaùp gheùp keânh tröôùc khi thöïc söï chuyeån maïch. Quaù trình thöïc hieän chuyeån maïch Tröôùc heát. (3) CR: nhaán soá. Baûn tin SS7 ñöôïc chuyeån ñeán toång ñaøi ñích ñeå rung chuoâng thueâ bao bò goïi. .

Ñoái vôùi chuyeån maïch meàm. cuoäc goïi trong maïng chuyeån maïch keânh söû duïng baùo hieäu soá 7. thoâng tin thoaïi ñöôïc truyeàn qua MG. quan saùt tình traïng cuûa thueâ bao (baän hay roãi) vaø caáp tín hieäu chuoâng neáu CE roãi. (7) CRX vaø CEX: baét ñaàu tính cöôùc vaø truyeàn thoâng tin thoaïi qua keânh 64kbps.94 - . (10) CRX vaø CEX: ngöøng tính cöôùc. baûn tin cuoäc goïi keát thuùc ñöôïc trao ñoåi. (8) CR vaø CE: ñaøm thoaïi. keânh baùo hieäu vaø keânh thoaïi laø 2 keânh khaùc nhau nhöng cuøng truyeàn ñeán 1 ñieåm xöû lyù treân cuøng ñöôøng daây. Trong chuyeån maïch keânh. Ñoàng thôøi cuõng thoâng baùo cho CRX traïng thaùi cuûa CE. Vaø thoâng tin baùo hieäu ñöôïc truyeàn qua SG. (6) Thueâ bao bò goïi (callee-CE): nhaác maùy. Ñeå tieän so saùnh ôû ñaây. (9) CR hoaëc CE ñaùp maùy: cuoäc goïi keát thuùc. Caùc hình sau seõ trình baøy quaù trình thöïc hieän moät cuoäc goïi: . (Keânh baùo hieäu ñöôïc thieát laäp tröôùc. cuoäc goïi ñöôïc thöïc hieän giöõa 2 thueâ bao ñieän thoaïi (vaãn söû duïng baùo hieäu soá 7) trong maïng PSTN vôùi nhau thoâng qua maïng loõi cuûa maïng theá heä sau NGN. goïi laø CEX): nhaän bieát baûn tin rung chuoâng. ñeàu phaûi thieát laäp keát noái tröôùc khi thöïc hieän ñaøm thoaïi. hay noùi caùch khaùc laø treân cuøng keát noái vaät lyù.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm (5) Toång ñaøi bò goïi (callee switch. baèng chuyeån maïch meàm hay chuyeån maïch keânh. Caû 2 caùch thöïc hieän cuoäc goïi. sau ñoù keânh thoaïi môùi ñöôïc thieát laäp ). Trong khi ñoù ñoái vôùi chuyeån maïch meàm thì 2 keânh naøy khoâng chæ laø 2 keânh rieâng bieät maø chuùng coøn ñöôïc truyeàn treân 2 keát noái khaùc nhau.

95 - . caùc baïn sinh vieân töï hoaøn thieän caùc sô ñoà phaàn keát thuùc cuoäc goïi.BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Local SW SS7 Telephone Nhaác maùy. nhaán soá Ringback tone STP IAM ACM ANC Local SW STP Telephone Rung chuoâng Nhaác maùy Ñaøm thoaïi Ñaøm thoaïi Gaùc maùy CLF CBK RLG Gaùc maùy Hình 3. . ÔÛ ñaây chæ trình baøy quaù trình thieát laäp ban ñaàu.19: Quaù trình thöïc hieän moät cuoäc goïi khi söû duïng chuyeån maïch keânh Löu yù: ñeà nghò tham khaûo laïi maïng baùo hieäu soá 7 ñeå hieåu roõ caùc baûn tin ñöôïc söû duïng trong quaù trình thöïc hieän cuoäc goïi.

BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm IP network Local SW SS7 Softswitch Softswitch Local SW SS7 Caller SG Telephone STP Nhaác maùy.96 - .19: Quaù trình thöïc hieän moät cuoäc goïi khi söû duïng chuyeån maïch meàm IAM: Initial Address Message ACM: Address Complete Message CPG: Call Progress Message ANM: Answer Message CRCX: Create Connection MDCX: Modify Connection . nhaán soá IAM IAM CRCX OK Invite CRCX OK IAM ACM ANM IAM ACM ANM MG MGC MGC MG SG Callee STP Telephone Chuoâng rung Nhaác maùy traû lôøi Ringback tone ACM ACM MDCX OK 183 200 ANM Ñaøm thoaïi ANM ACK Thoâng tin thoaïi Ñaøm thoaïi SS7 SIGTRAN MGCP SIP Hình 3.

KEÁT LUAÄN Vôùi söï ra ñôøi cuûa chuyeån maïch meàm ñaõ laøm cho vieäc thöïc hieän chuyeån maïch ñöôïc linh hoaït. Lucent coù Lucent Softswitch. haõng Telic coù Multiprotocol Call Control Server (MPCCS).BAØI GIAÛNG NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm VIII. Cisco coù Cisco BTS 10200. töø ñoù phaùt trieån leân NGN hoaøn toaøn.97 - . GIAÛI PHAÙP CHUYEÅN MAÏCH MEÀM CUÛA CAÙC HAÕNG Trong phaàn naøy chæ giôùi thieäu caùc saûn phaåm Softswitch cuûa caùc haõng khaùc nhau maø khoâng ñi saâu tìm hieåu chuùng. . Haõng Alcatel coù Alcatel 1000 Softswitch. khoâng coøn phuï thuoäc vaøo phaàn cöùng cuûa toång ñaøi. Ñaây laø phaàn daønh cho SV töï nghieân cöùu. Huges Software Systems coù HSS Softswitch. haõng Open Telecommunications coù openCallAgent. Ñaây laø yeáu toá giuùp cho vieäc keát hôïp maïng PSTN vôùi maïng IP deã daøng vaø thuaän lôïi. … IX.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful