You are on page 1of 9

© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

VRAGENGEDEELTE

Persoonlijke vragen kunt u stellen, u krijgt alleen geen antwoord. Alle andere vragen, zover als
het maar mogelijk is. Kan het niet, dan zeg ik het u en ik probeer er in ieder geval niet teveel
omheen te draaien. Mag ik de eerste schriftelijke vraag, want die gaan natuurlijk voor.
Direkt na het Wesak valt er in het algemeen weinig konkreets te zeggen voor wat te
verwachten ontwikkelingen betreft. Kunt u dit nu ook?.......
Ik denk dat ik over de Wesak wel het een en ander kan zeggen. Het is een eigenaardige
mengeling geweest van licht. Het is het laatste jaar toch erg het geval, dus ondermeer kruisende
stralen. Opvallend is dat de blauwe faktor aanmerkelijk sterker was, zelfs twee stralen. Verder
dat er een periode moet zijn in de komende jaren, waarin het gouden licht bijzonder sterk zal
zijn. Eh, mijn conclusie is, de mensen zullen nog wel in verwarring verkeren. Er kunnen nog veel
konflikten voorkomen, maar er wordt meer over gedacht, er wordt meer ontdekt en heel
waarschijnlijk ontstaat dus een aangename sfeer tegen het einde van deze periode, laten we
zeggen, tussen mei en juni van het volgende jaar. En dan verder is me opgevallen dat er dus
bepaalde, configuraties is misschien het beste woord ervoor, verschillende configuraties waren
van licht, die erop wijzen dat bepaalde hoge krachten zich in het bijzonder met bepaalde
ontwikkelingen van de mensen bezig gaan houden en ik heb het vermoeden, gezien de verdelin-
gen van licht, dat het zowel op rationeel als ook op geestelijk terrein zal zijn. Dus u kunt er wel
iets van zeggen.
De Witte Broederschap heeft een aantal besluiten genomen. Eh, ja, u kunt het een klein beetje
met UNO-vergaderingen en de Veiligheidsraad en dergelijke vergelijken. Er zijn nogal wat
verschillende inzichten. Sommigen willen de ellende nu op aarde in korte tijd beëindigen, anderen
zeggen, nee, dat moet nog door blijven gaan, want de mensheid moet leren, dat hij op die
manier niet verder kan komen. En daardoor zouden dus allerhand crises in dit jaar, waarschijnlijk
nog in de laatste drie maanden van dit jaar en de eerste twee maanden van het volgende jaar
voor kunnen komen. Ik meen dat de laatste partij een beetje de overhand heeft, dus het zou
kunnen zijn dat dit nog verder een heel roerig jaartje wordt, maar aangezien het eindigt met een
bijzonder sterke gouden gloed, moet ik ook aannemen dat het volgende voorjaar voor de meeste
mensen een vergroting is van kracht. U krijgt als het ware ook geestelijk ruimte om adem te
halen. Voldoende?
Vraag: Valt er in de.....stelsel in de nabije toekomst een economische crisis te verwachten
vergelijkbaar met 1929?
Vergelijkbaar met 1929 niet, want dat zullen ze nooit toegeven, maar u zit middenin een crisis, u
heeft het alleen nog niet ontdekt. Dat komt waarschijnlijk omdat u in Nederland woont; daar
komt het gemiddeld vijftig jaar later. Maar er zijn dus verschillende crises. De Verenigde Staten
verkeert in feite in een zware economische crisis, ook al durft men dit niet toe te geven en
probeert men met lapmiddelen de zaak een beetje gaande te houden. Japan zit met een hele
grote crisis op het ogenblik, die zowel binnenslands als ook voor de grote concerns een ernstige
terugslag betekent. Duitsland zit met een reeks uitgaven die ze feitelijk niet kunnen opbrengen.
Dat betekent dat ook de vastheid van de Duitse mark aan het wankelen slaat en ook hier is dus
een crisis op komst, zover ze er niet verborgen al hier en daar aanwezig was.
Wat Frankrijk betreft, Frankrijk is Frankrijk niet, wanneer ze niet van de ene crisis in de andere
strompelen. Dus ook daar moeten we zeggen, zijn een aantal verschijnselen, die erop wijzen dat
het daar niet bijzonder goed gaat.
In Italië is op het ogenblik voor vooral de boerenbevolking, de landbevolking, is er in feite een
crisis gaande. Voor de industrieële bevolking is dat iets minder. Maar de verarming neemt toe en
de tegenstellingen ook en daardoor ook het geweld in dit land. Ik heb nu maar een paar gebieden
genoemd. Ik zou ook nog kunnen vertellen dat Rusland in een crisis verkeert, maar dat heeft u
waarschijnlijk al gehoord, want dat hoort iedereen graag. Eh, de verandering in de economie daar
laat nu eigenlijk zien wat er allemaal niet was en wat men nooit heeft toegegeven. Want onthoudt
u één ding: over een crisis spreekt men in deze moderne tijd pas als de regeerdenen het

AM910207 - VRAGENGEDEELTE 1
Orde der Verdraagzamen

toegeven en dat doen ze niet als ze gekozen worden en ze doen het evenmin als ze dictator zijn,
want daardoor zou hun gezag en dus hun mogelijkheid tot aanblijven worden aangetast.
Voldoende?
Zit hier ook echt in, dat, eh, er is voorspeld dat er een eind komt aan onze
consumptiemaatschappij?
Eh, die voorspelling begint op het ogenblik aardig waar te worden, vindt u niet? Natuurlijk, u
consumeert nog steeds, maar men begint op het ogenblik al om produktie te vereenvoudigen.
Men ziet dat de aarde vergiftigd raakt, men probeert alles om wat er nu nog een beetje goed is
goed te houden en dat betekent als vanzelf een grote beperking van de produktiemogelijkheid.
De produkten zullen veel duurder worden. Daardoor moeten ze degelijker zijn, blijven langer en
daardoor is de afzet verminderd. We zijn dus langzaam maar zeker bezig om over te schakelen
van een genormeerde produktiemaatschappij en daarmee gepaard gaande consumentisme naar
een maatschappij, waarin veel kleinere producenten betere produkten op de markt brengen en
dan komt er een ogenblik dat de groten wel mee moeten.......
Het helemaal in elkaar storten van de consumptiemaatschappij, kan dat globaal gaan?......
Mijn waarde vriend, u moet een ding goed onthouden. Als de moderne staten van de Westerlijke
wereld firma's waren, zouden ze allemaal failliet zijn. Denk u daar even over na. Maar doordat je
dus kunt manipuleren met de valuta, omdat je met belastingheffing enz. anderen voor je eigen
fouten op kunt laten komen, draait het nog steeds. Maar het is wel duidelijk dat de laatste tijd
steeds meer dingen afhankelijk zijn geworden van gemeenschapsgelden. Bijvoorbeeld, de
landbouwproduktie zoals ze nu bestaat in Nederland kan maar voor ongeveer 30 % gehandhaafd
blijven, wanneer de subsidies wegvallen.
In de toneelwereld zou ongeveer, nou, een 70 % van de gezelschappen wegvallen, wanneer ze
niet gesubsidieerde waren. En wat overblijft dat werkt toch al in de vrije produktie, hè.
Orkesten, grote orkesten zijn er genoeg in Nederland, maar zonder subsidie kunnen ze niet
verder gaan. Dan zouden ze namelijk teveel moeten rekenen voor een concert; dat wil geen
Nederlander betalen. De Nederlander zelf is trouwens ook iemand die eigenlijk de pest eraan
heeft als hij moet betalen. En dat betekent dat de opstand tegen de regering groter wordt,
naamate de inning van boetes meer reeël en zakelijker wordt volbracht.
Houdt dat niet in dat er een veel grotere werkeloosheid komt?
Eh, het zou kunnen betekenen dat de werkeloosheid meer voelbaar wordt, omdat het niet
mogelijk is de werklozen met een minimuminkomen dat hen dan toch redelijke mogelijkheden
geeft, eh, voor te laten leven, wanneer er teveel komen. Dat is heel erg duidelijk. De sociale
voorzieningen zoals ze in Nederland bijvoorbeeld en in bepaalde andere landen bestaan zijn
alleen te handhaven, wanneer het niet meer betreft dan ongeveer zeven tot acht procent van de
bevolking. Zodra het meer wordt, wordt het een last, die je nog wel enige tijd kunt financieren,
maar die je op den duur niet meer kunt financieren, omdat de schulden zo groot worden dat je
meer aan de bank moet betalen aan rente dan je via belastingheffing nog kunt binnenkrijgen.
Je vraagt je af wat dan voor in de toekomst.
Nou, dan laat je die banken failliet gaan door te zeggen dat je niet meer betaalt. Nee, dat is het
gewone antwoord wat je dan krijgt. Of ze worden genaast .....of er gebeurt wat anders. Het
beroerde is natuurlijk dat de mensen die in een zogenaamd democratisch land aan het bewind
zijn in ieder geval nog gekozen worden. Je vraagt je soms af waarom, hè. Als ik nu denk aan
mensen zoals Nixon of die mislukte filmacteur, weet u wel, dan vraag je je toch wel af wat moet
het voor een volk zijn dat het zulke mensen kiest. En als ze nou werkelijk in de ellende komen,
dan krijgen ze dus eigenlijk wat ze gekozen hebben. Maar goed, dat is in Nederland ook zo.
Hè, neemt u mij niet kwalijk, het is misschien politiek, maar uw vragen gaan nu eenmaal in die
richting. En laten wij het goed begrijpen, zo'n staat moet dus doen alsof het goed gaat opdat
niemand erachter komt dat het verkeerd gaat voor de verkiezing voorbij is. Dan zeggen we dat
het slecht gaat. We kunnen niet zeggen hoe erg. We zeggen dat het slecht gaat, we nemen wat
maatregelen. Daar hebben we twee jaar de tijd voor, daarna moeten we al weer bezig zijn voor
de volgende verkiezing. Zo gaat dat hier. Hè, dus precies hetzelfde als die man die bij de paus
kwam. Toen zij die: "Ja, u predikt nou zo veel, maar waar blijft de liefde Gods op aarde?" Toen
zei hij: "Voelt u die niet in uw hart?" "Nee", zegt de man. Toen zei de paus: "Maar geloof je dan
wel echt?" Toen zei hij: "Als u het zo tegen mij zegt, nee." Toen zei de paus: "Ik zal voor u
bidden".

2 AM910207 - VRAGENGEDEELTE
© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

Ja, die vond ik ook wel aardig. Het was een sterretje, weet je wel, die zong nog al eens hier en
daar bij orkestjes en zo. Afijn, op een dag loopt ze door een park heen en daar komt zo'n vieze
man, weet u wel, zijn jas open, alles zichtbaar, hè, en die dacht nou zal ze wel schrikken. Maar ze
begon onmiddelijk te zingen: "Is that all there is, is that all there is." Ja, ik wil maar zeggen, hè,
alle dingen worden eigenlijk een klein beetje verdraaid, als je het zo bekijkt. Iedereen reageert op
zijn eigen manier, maar niemand wil toegeven dat het hem slecht gaat. En iedereen die weet dat
hij profiteert wil het niet toegeven, want hij zegt het is mijn recht om te profiteren. En dat
betekent dus dat degene die werkelijk profiteren door diegenen die denken dat het hun recht is te
profiteren iets te geven meer kunnen profiteren dan een ander aanneemt dat redelijk is.
Denkt u er goed over na. Ik heb u hier een kort ogenblik een politiek overzicht gegeven dat voor
bijna de gehele Westerlijke wereld toepast. Uitzonderingen zijn bepaalde Derde Wereld landen
Daar geldt er dus dat je rijk kunt worden als je ieder die te arm is doodschiet. Goed, dat weet u
dus ook. Volgende vraag.
Je kunt niets waarlijk bezitten, is een van de hoofdthema`s van de huidige Wereldleraar.
Zelfs een stoel zal u niet volgen. Gebruiksdenken is daarom te preferen boven
bezitsdenken. Toch lijkt men geld wel te kunnen bezitten en lijkt geld, althans stoffelijk,
een zekere energie te vertegenwoordigen.
Je moet het omgekeerd zien. Eh, het is zo, een stoel bezit u niet, ook wanneer u er op zit en u
bezit die stoel niet, want als u zich verheft kunt u niet gelijktijdig toch nog op de stoel zitten. Geld
is echter iets dat u de illusie geeft dat u iets bezit. En dat daardoor uw geest in beslag neemt,
zodat het geld u gaat bezitten op het ogenblik dat u het nastreeft, omdat u denkt dat het u meer
maakt dan u bent, maar het maakt u steeds minder want u wordt afhankelijker van het geld en
dus minder afhankelijk van uw eigen persoonlijkheid.
Is dat voldoende? Als het niet zo is, zegt u het maar.
En als je geen geld hebt?
Maar als je geen geld hebt, dan zit je natuurlijk in een beroerd pakket in deze maatschappij en
dan is het dus een kwestie om uit te kijken waar je het makkelijkst iets kunt pikken zonder
betrapt te worden. Dat is de moderne maatschappij.
Is het niet zo met de rijken dat hij niet het geld heeft, maar het geld heeft hem.
Dat heb ik zojuist betoogd, inderdaad.
Volgt uit die stelling van de Wereldleraar, dat iets alleen als je bezit beschouwd kan
worden, zolang je het gebruikt, dat alle of zeer veel geld, opgeslagen bij banken en elders,
eigenlijk afgepakt, onteigend zou mogen worden, niet uit een stille overweging...., maar
omdat het elders veel beter en meer uit algemeen belang gebruikt kan worden.
Nu moet ik even diplomatiek worden. Want je weet nooit, hè, wie meeluistert. Maar goed ik zou
zeggen, het geld in de banken, is in feite een papieren illusie, die alleen dan kan blijven bestaan
als er voldoende mensen in geloven. Vandaar dat ze u zover proberen te brengen, dat u met
plastik betaalt, want dan is de illusie van het geld voorkomen, omdat u niet meer begrijpt dat
geld een tegenwaarde moet hebben. Oorspronkelijk was het een ruilmiddel, waardoor men
eenvoudige goederen kon ruilen dan wel betalen voor bepaalde prestaties. Maar zodra men het
een zelfstandigheid geeft, is het geld nog maar een illusie, vooral omdat het geen tegenwaarde
heeft. Voldoende?
Zijn er sterren of sterrenstelsels bekend waar Bhoedda en Jezus vandaan kwamen voordat
zij de aardse cyclus aanvingen?
Bij mij niet.
Komen andere bekenden, Mohammed, Hermes, Laotze, Tswang Su en dergelijken en
Krishnamurti ook van andere stelsels?
Het is mij niet bekend. Ze zijn allemaal op aarde geboren en waar ze vandaan komen, ja, eh,
neem mij niet kwalijk, maar er is geestelijk gezien nog steeds geen douane die die gegevens
vastlegt.
Is de Bhoedda nog steeds de zogenaamde Shankiaanse..... zienswijze toegedaan, welke
prakiti, het beginsel van alle geest en stof, een onafhankelijk eeuwig bestaan toekent, los
van onze mentale waarneming?

AM910207 - VRAGENGEDEELTE 3
Orde der Verdraagzamen

Die waarneming is door hen innerlijk beleefd en als zodanig ....waarheid. Hij geeft echter
gelijktijdig toe, het werkelijk beginsel voor de meesten van ons alleen dan kenbaar is, wanneer
we er een voorstelling aan verbinden, hetzij een wet, hetzij een beeld en dat we in beide
gevallen, dus geleid door wet of beeld wel datgene nastreven wat in ons woont, maar onszelf
gelijktijdig blind maken voor hetgeen het in ons betekent.
Zit een Bhoedda en de huidige Wereldleraar en zijn voorloper ook nog in een van de raden
van de Broederschap, de hoogste waarschijnlijk, of zijn ze zo kosmisch dat ze daar geheel
los van staan, zoals Jezus? Geldt hetzelfde trouwens ook voor Johannes de Doper,
respektievelijk de lievelingsleerling?
Ja, Johannes, dat was degene die zijn kop kwijtraakte omdat hij die weigerde te verliezen voor
een bepaalde dame.
Nee, ik heb ze in de raad niet gezien en ik ben zelf maar een kleine jongen, ik kom dus daar niet
zo heel vaak en ik denk dat de meesten van u ook niet weten welke namen de hoofdambtenaren
hebben die de beslissingen nemen die uw meesters bekend maken. Dus op dezelfde manier, ik
weet het eenvoudig niet. Ik geloof niet dat iemand die een kosmisch bewustzijn bereikt volledig
nog bezig kan zijn met allerhand problemen en dus in raden zitting kan hebben. Hij kan
misschien soms opduiken als een raadgevende stem, maar ik geloof niet dat hij mede blijft
kibbelen over beslissingen, zoals althans in lagere raden van de Witte Broederschap nog wel eens
gebeurt. Voldoende?
In welke tijdperken vooral en voor welke rassen en soorten heeft de Sanata Kumara grote
verantwoordelijkheden aanvaard? Wat voor soort inwijding en leer heeft hij gegeven en
aan wie en wanneer?
Ik zou het u niet volledig kunnen beantwoorden. Het spijt mij.
Waar is het Jatakaboek verkrijgbaar, waarin diverse incarnaties van de Bhoedda vermeld
staan?
Ik denk dat u zich dan zult moeten richten tot de Bhoeddistische kloosters en ik meen dat die op
Ceylon daar gegevens over hadden, maar dat die niet geneigd zullen zijn om deze verder te
publiceren, als ze nog bestaan onder de huidige omstandigheden.
De jeugdige Shankara vroeg de wijze en ziener Gaudapada om ingewijd te worden in de
leer van de yoga. De laatste weigerde. Hij had een eed afgelegd voortdurend in Brahman
te verblijven. Maar hij zond hem naar zijn meest vooraanstaande leerling, Govindapada.
Spoedig bereikte Shankara volledige verlichting. Was en is deze Gaudapada werkelijk een
ingewijde?
Werkelijk ingewijden bestaan alleen in zichzelf. Datgene wat naar buiten als een volledig
ingewijde wordt gepredikt is er nooit een, omdat het een verschijningsvorm is van iets wat je niet
kunt definieren. En als zodanig een belang heeft dat niet op werkelijkheid berust.
Maar niet om een symboolnaam....?
U kunt deze namen het beste als symboolnamen hanteren, ook wanneer ze, althans een ervan, in
de werkelijkheid een tijdlang is gebruikt.
Leven Shankara en Ramana Maharishi en ook Patanjali nu inderdaad in de ene zonder
tweede, Brahman zelve, zonder anderen te onderkennen, zonder ego ook geen anderen of
is dit theorie en hebben ze nu ook nog een, zij het gering, een ego?
Als ik in hogere kringen kom te verkeren, dan zal ik er eens naar informeren, tenzij ik zover één
ben geworden, dat het mij niet meer interesseert.
U vraagt mij om uitspraken te doen over werkelijk de hoogste waarde. U vraagt mij uitspraken te
doen over persoonlijkheden, die ik niet mag en kan doen, omdat de kans op misverstand en
onrechtvaardigheid te groot is. Want onthoud u één ding: alle namen die u hoort, alle pretenties
die er bij horen, zijn alleen maar de schil, waarbij de vrucht daarachter schuil gaat.
Er zijn vele systemen die voor sommigen tot het doel kunnen voeren, maar anderen in het
ongeluk kunnen storten. Er zijn denkwijzen die voor sommigen een werkelijke innerlijke
bevrijding betekenen en voor anderen alleen een verslaving. En zodra u dit gaat begrijpen zult u
eveneens inzien dat een algemene uitspraak nimmer kan worden gegeven. Dat nimmer een
bepaalde persoonlijkheid als verheven kan worden beschouwd. En ten laatste, dat het niet
mogelijk is om antwoord te geven op uw vraag ten aanzien van het al of niet in Brahman

4 AM910207 - VRAGENGEDEELTE
© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

verkeren en wat dit betekent. Ik kan hier alleen een theoretisch antwoord geven. Het theoretisch
antwoord is, gezien de stelling van uw vraag, hier in feite waardeloos. Voldoende?
Het plaatsen van bergkristal bij het bed moet een beschermende werking hebben. Wat is
die werking? En hoe moeten de stenen geplaatst worden?
In de eerste plaats, bergkristal is in zichzelf neutraal, kan een beschermende werking hebben,
wanneer de juiste instelling op kracht, of de juiste lading in het kristal is aangebracht. Het plaat-
sen van die kristal is sterk afhankelijk van het doel dat men ermee nastreeft. Hierop is dus nooit
een volledig antwoord te geven. Bergkristal behoort tot die halve edelsteen die, mits een juiste
omvang aanwezig, over het algemeen een eigen kristalrooster hebben, dat bepaalde kosmische
krachten eveneens kan concentreren. En hierbij zal het begin van deze kracht altijd van een
origine van menselijke of geestelijke aard moeten stammen, daar het kristal in zichzelf niet de
neiging heeft om deze krachten zelf te bundelen, laat staan uitstralen. Is het proces eenmaal
begonnen, dan zal de structuur van het kristal er in dit geval ertoe voeren, dat grotere
energieopname plaats vindt dan opslagmogelijkheid aanwezig is, waardoor een eigen stra-
lingsveld ontstaat. Het stralingsveld is nimmer te oriënteren, zeg wendend links, rechts of
omgekeerd of van boven naar beneden. Het is altijd alleen maar als een aanwezig veld te
constateren. De polariteit van het veld wordt bepaald door datgene wat zich binnen het veld
bevindt, nooit door het veld zelf. Is dit voldoende?
Kunnen de rijksten in India er niet op enigerlei wijze toe bewogen worden hun bezit ten
behoeve van het geheel, de armen en hongerenden af te staan, hetzij via wijsheid - ze
binden zich maar en moeten de consequenties na de dood ondergaan -, hetzij via massale
verachting, bijvoorbeeld via massamedia, hetzij isolatie of is dwang als bij
landhervormingen de enige manier?
Ja, de rijke verloor een dubbeltje en zei: "wat ben ik arm geworden". De arme vond een
dubbeltje en riep uit: "Nu ben ik rijk". Dus de voorstelling van de mens, van de belangrijkheid
van zijn bezit, het beeld van zichzelf dat hij maakt en mede ook zijn bezit en zijn mogelijkheden
en zijn gezag eventueel over anderen berust, waardoor deze voor hem tot noodzaak worden en
hij zal ze nooit vrijwillig afstaan. Pas wanneer hij beseft hoe waardeloos ze zijn, omdat hij
innerlijk een grotere kracht kan ervaren en vandaaruit veel meer kan bereiken, zullen ze tijdelijk
iets van het bezit willen afstaan en als ze dan daarvoor niet beloond worden naar hun eigen
opvattingen zullen ze het verlies nog betreuren ook. Voldoende?
Wie zijn op dit moment de rijksten, respektievelijk machtigsten in India? Kent dit land ook
een maffia of meerdere mafia's? Wat en hoe groot is hun invloed?
Wat een vragen hebben jullie eigenlijk. Ja, neem mij niet kwalijk, ik zal het heel kort zeggen. Er is
geen land in de wereld waarin geen maffia bestaat zolang het een regering heeft. Al het andere
zullen we maar buiten beschouwing laten.
Zijn er dieren die bewuste of onnodige wreedheid kennen. Welke?
Een dier kent een bewuste wreedheid, maar beseft ze niet als zodanig. Een dier bijvoorbeeld als
een poema kan ontzettend wreed zijn en uw huiskat kan ontzettend wreed zijn als u ziet hoe ze
met een muis kan omspringen. Dit is menselijk gezien wreedheid. Voor het dier is het eenvoudig
zelfbevrediging. En ik geloof dat vele menselijke wreedheden uit eenzelfde begrip van
zelfbevrediging voortkomen waardoor het schuldgevoel achterwege blijft.
Moeten deze dieren na hun dood net als mensen bepaalde gevolgen hiervan ondervinden,
bijvoorbeeld een schuldgevoel wat als sterk leed..... ervaren wordt?
Nou laten wij het heel eenvoudig zeggen. Een kat die een kat is geweest zegt later, ik was een
goede kat, want ik heb veel muizen gevangen. En kijkt dan ronzig... en zegt ik zou wel eens een
ander dieet willen hebben en besluit dan uiteindelijk misschien een koe, een olifant, een
neushoorn of een mens te worden. En als het mens wordt dan kiest ze waarschijnlijk voor het
vrouwelijk geslacht.
Kan hun incarnatiemogelijkheid voor de volgende ronde er op enigerlei wijze door
bemoeilijkt worden?
Bemoeilijkt niet, beïnvloed wel, omdat al datgene wat je geleerd hebt, een gedragspatroon die je
in een vorig leven hebt opgedaan, meebepaald zijn bij de keuze van een volgende incarnatie.

Is het egoïsme bij dieren gemiddeld nog sterker dan bij mensen?

AM910207 - VRAGENGEDEELTE 5
Orde der Verdraagzamen

Ik zie geen verschil, maar ik zou zeggen, egoïsme is uiteindelijk het gevolg van een egocentrisme
en iedereen die zichzelf ziet als middelpunt van zijn wereld of van zijn leven, die zal geneigd zijn
om al het andere daaraan ondergeschikt te maken. Doet hij dit op een wijze waardoor je anderen
het onmogelijk maakt om zichzelf te zijn of te leven, dan noemen we het egoïsme. En in dit geval
zou je zeggen bij mens en dier komt gelijkelijk voor, alleen zijn de meeste mensen de grootste
egoïsten op het ogenblik dat ze de altruïst beginnen uit te hangen. Denkt u daar even over na.
Bij planten lijkt het egoïsme geringer dan bij dieren of bij mensen, ondanks de lagere
bewustzijnsfase.
Stop! Grote vergissingen en grote stommiteiten. Als u ooit het bosleven hebt gezien, dan zult u
zien hoe planten het voedsel en zelfs de sappen van andere planten weg zuigen om hun eigen
bestaan te vereenvoudigen en dat is dus datgene wat u egoïsme noemt, wanneer het bij een
mens of bij een dier voorkomt. Dit is een normaal verschijnsel van de strijd om het bestaan en
het bewustzijn van verschillende planten ligt zo verschillend in niveau dat gezegd kan worden dat
sommige bomen een hoger niveau hebben dan sommige mensen, zodat het niet mogelijk is een
redelijke vergelijking op dit terrein te maken. Voldoende?
Zouden de dieren ook allerlei rechten opeisen en eisen stellen als ze konden praten?
De huisdieren waarschijnlijk wel, want die imiteren toch al bepaalde dingen van hun bazen.
Wanneer is stelen, nemen volgens aardse opvatting, geestelijk gezien geen stelen en dus
niet verkeerd?
Stelen is geen stelen op het ogenblik dat datgene wat je steelt een ander niet van zijn
mogelijkheid tot leven berooft en jou de mogelijkheid geeft je leven in stand te houden zonder
dat je daar verdere weelde of vooruitgang uit hoopt te putten.
Waarom moet kapitaal, geld, in deze wereld althans, rente opleveren?
Doodgewoon, omdat de mensen er nog steeds niet achter zijn gekomen dat voor wat hoort wat
niet uitkomt.
Is dat op andere planeten ook zo, hoe is het daar gesteld, werkt men daar ook met geld?
Op sommige planeten wel, op anderen niet, er zijn er ook waar u dus een basis hebt van de
produktie die u kunt gebruiken en die kunt u dan op uw eigen manier aan bepaalde produkten
besteden en de een die kan dus een luxe huis hebben
en de ander zegt, dat heb ik niet nodig, maar ik heb wel hele dure instrumenten nodig en die
koopt u daarvoor, nou ja.
En dan is er wel een rekeneenheid, maar er is geen geld en als je aan het einde van het jaar niet
voldoende hebt verbruikt, dan gaat alles weer terug naar de gemeenschappelijke pot en wordt
meeverdeeld over alle anderen, inclusief het inkomen van het laatste jaar, dus de produktie van
het laatste jaar en de mogelijkheden die daardoor tot levering van goederen en diensten zijn
ontstaan. Heel simpel.
Mag ik even daarop inhaken, als je dat weer zou doen, datzelfde systeem, dan zou je toch
een enorme armoede, letterlijke armoede hebben?
Ik geloof niet dat je dan letterlijke armoede zou hebben en (vraagsteller: honger, bedoel ik) en
zelfs geen honger, omdat je dan gelijkelijk zou delen en dat wil zeggen, dat degenen die dus
meer kunnen dan ook meer gaan doen opdat allen meer krijgen. Bovendien, wanneer de dienst
aan de gemeenschap in de plaats treedt van het gezag dat men nu aan bezit ontleent, dan zullen
veel mensen die op het ogenblik anderen exploiteren zich dood werken om wat voor anderen te
betekenen. Dus de mogelijkheid bestaat wel degelijk en de conclusie is niet zonder meer juist.
Maar ik geef onmiddelijk toe dat een dergelijke omwenteling onmiddelijk zou voeren tot het
gewelddadig optreden van mensen die nu overbodig zouden worden zoals politici, legerofficieren
en dergelijke.

Bij Djapur... zit een gat in de ozonlaag, zo groot als Alaska. Er schijnen nog enkele
plaatsen te zijn waar helemaal niets is. De ozonlaag hebben we nodig, ze kan niet
gerepareerd of dichtgeplakt worden. Is er toch een oplossing?
Die oplossing is heel eenvoudig. Het is namelijk meerdere malen voorgekomen en op het ogenblik
dat een ozonlaag dus, en dat geldt alleen op zeer grote hoogte, moet u heel goed begrijpen, dus
wegvalt, ontstaat er een groot spanningsveld waarbij een toename is van de statische
electriciteit, de statische verschillen tussen de verschillende lagen van de lucht en de aarde.
6 AM910207 - VRAGENGEDEELTE
© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

Hierdoor ontstaat uiteindelijk weer een ozonisatie, waarbij dus eenvoudig de gaten weer
dichtgroeien, alleen duurt dat een tijdje. En u zegt en ook elders schijnt helemaal niets aanwezig
te zijn. Ik heb niet veel van die plaatsen kunnen konstateren. Nou ja, een aantal hoofden, maar
voor de rest gaat het nog.
Zal hierdoor huidkanker snel gaan toenemen?
Ach, ik geloof niet dat dat zo snel gebeurt om de doodeenvoudige reden dat de mens zich zeer
snel aanpast aan veranderende stralingsomstandigheden. Dus ik geloof dat dat alleen zou gelden
voor, zullen we zeggen, de decadente groepen.
En dat vind ik helemaal niet erg en trouwens in Nederland merk je er niets van. Er is zoveel
gekanker, een beetje meer of minder valt niet op.
Waarin ligt de truc of capaciteit van de toneelhypnotiseur die alles met een sujet kan doen?
Ja, dat ligt eraan wat voor toneelhypnotiseur u hebt. Er zijn in de eerste plaats mensen die
helpers hebben. Die zijn er zeer gewillig, maar die zijn niet onder hypnose. In de tweede plaats
zoekt men uit degene die suggestibel zijn, heel vaak bijvoorbeeld door de bekende handenproef.
U weet wel, strengelt u de vingers in elkaar en probeert u ze los te krijgen. U kunt ze niet los
krijgen. Nou, degenen die dat wel kunnen moet je niet hebben. Wat je overhoud zijn suggestibele
sujets. Je brengt ze in een situatie die voor hen wat ongewoon is. Ze zijn dus al geneigd om een
performance te geven en het enige wat je nu moet doen is ze blind maken voor de
belachelijkheid ervan, wat je via een suggestiemethode kunt doen. In feite is dus toneelhypnose
over het algemeen een verdoorgevoerde suggestie, waardoor een werkelijkheidsvervreemding
ontstaat bij degene die men behandelt en die men eventueel zekere dingen laat doen. Wanneer
je daarbij dus de patiënt later niet goed vrij maakt, zou het vervreemdingseffekt lange tijd
kunnen blijven bestaan en dat heeft dan wel voor de persoon en zijn omgeving onaangename
gevolgen. Voldoende?
Waarom aarzelen de ontwikkelingslanden met niet terugbetalen van de schuldenlasten?
Omdat ze hopen nog meer te kunnen lenen.
Wat voor repraissalles zouden de Wereldbanken, IMF en andere banken kunnen uitvoeren?
Ze zouden kunnen zeggen, je krijgt geen geld meer. En dan zouden dergelijke staten dus
genoopt zijn om te zeggen, nou, dan onteigenen we alle buitenlandse bezit in onze staat om
daarmede in ieder geval onze eigen burgers nog in leven te kunnen houden. En dat zou dan weer
betekenen dat er troepen van allerhand landen aan komen rukken om dat onmogelijk te maken.
Laat ze dan maar wat vernielingen aanrichten. Dan zullen ze later wel weer een soort
Marshallhulp geven en dan kom je er weer bovenop. Cynisme, hè, maar neem mij niet kwalijk,
als het u cynisch voorkomt, dan moet u eens kijken naar de verschillende scenario's die voor
dergelijke gevallen bestaan. Die zijn nog veel cynischer. Goed.
Is het steady state heelal model.... welk een voortdurende schepping van nieuwe materie
en melkwegstelsels uit een schijnbare niets veronderstelt, onjuist?
Ja.

Is het ademende heelal voor de geest een direkt aanzichtbaar of contateerbaar feit of een
conclusie of een grote waarschijnlijkheid?
Het is een constateerbaar verschijnsel, omdat er entiteiten zijn die dus buiten de tijd dit
verschijnsel kunnen waarnemen. Het is geen verschijnsel waarvan we een volledige verklaring
kunnen geven in menselijke termen, maar in feite is het heel eenvoudig. Op het ogenblik dat een
energiespreiding te ver gaat, ontstaat een terugval door de ijlheid naar het centrum toe. Daar een
eenmaal in gang gezette beweging zichzelf doorzet -het is nu eenmaal zo, een bestaande staat
wordt in de natuur zo lang mogelijk gehandhaafd -, betekent dit dat het al dus tijdelijk krimpt. Bij
dit krimpende al zullen de meeste verschijnselen niet constateerbaar zijn voor degenen die hierin
wonen. Wordt echter de dichtheid te groot, dan zijn er twee mogelijkheden: er is een absoluut
wegvallen vanuit de verdere energieuitwisseling, stasus, gevolgd door een afvloeïng van de
overvloedige energie, naar, zeg maar, een soort parallel universum of er is de mogelijkheid dat
de remming tijdig tot stand komt en veelal gepaard gaande met het novum.... worden van een
aantal zonnen, dus wederom een uitademing begint. Simpel.

AM910207 - VRAGENGEDEELTE 7
Orde der Verdraagzamen

Is het heelal een gesloten heelal? Een krachtige laeserstraal in een gesloten heelal
uitgezonden, zou een gesloten baan beschrijven en de zender, na rondgezonden.... te zijn
in zijn achterhoofd, wederom bereiken.
Ja, dus u hoeft niet eens op uw achterhoofd te vallen om u zelf een klap te geven. Dat is
inderdaad geestelijk juist. Maar we kunnen verder zeggen, wanneer je de theoriën verder
doorvoert, is elk heelal in feite een voorstellingswereld welke bestaat in een kracht welke
onbeschrijfbaar is en die niet in afmeting te definiëren is.
Was er bij de reusaapachtigen eerst de rechtopstaande gang of eerst de grotere
herseninhoud?
Eh, ik denk dat bij de aapachtigen de noodzaak om zich dus te verdedigen aanmerkelijk groot
was. Dit maakte het noodzakelijk dat intensere reactie- en denkprocessen en snellere
reactiemogelijkheden aanwezig waren. Hierdoor vergrootte de herseninhoud zich en een deel van
hen heeft zich toen - om zich te onttrekken aan de gevaren van de zeer moerasachtige bossen uit
die tijd - toen begeven naar de drogere gebieden, waarbij men echter om uit te kijken en wacht
te houden, dus een grotere hoogte nodig heeft dan het dier op vier poten kon hebben. Hierdoor
ontstond, wat u noemt, de rechtopgaande gang, die overigens bij de aapachtigen een niet
natuurlijke is, maar een alleen incidenteel aangenomene. Voldoende?
Hoe loopt de lijn terug van de gibbonachtige gemeenschappelijke voorouder van zowel aap
als mens naar bepaalde robachtigen? Zijn de tijdaanduidingen globaal bekend?
Tijdaanduidingen durf ik niet te geven. Ik ken ze niet. Eh, over het algemeen kan worden gezegd
dat er voor de aapachtigen de kleine warmbloedigen waren, voor de kleine warmbloedigen waren
er de grote koudbloedigen en de kleine koudbloedigen. En in deze koudbloedigen vinden wij dan,
wat wij noemen, de robachtigen, omdat zij deze structuur hebben, maar in tegenstelling tot de
huidige robben nog geen zoogdier waren.
Voldoende?
Bestaat het verschijnsel klinisch dood ook bij dieren? Wat is volgens u essentieel aan dit
verschijnsel?
Klinisch dood wil doodgewoon zeggen dat de dokter zegt dat je dood bent ongeacht of het waar is
of niet. Dat zal bij dieren ook voorkomen.
Kunt u vertellen over de Sovjet-psychiatrie?
Ik zou er heel veel over kunnen vertellen, maar ik roddel niet graag. Laten wij het zo zeggen, de
psychiatrie is overal een randwetenschap, neemt u mij niet kwalijk als er psychiaters aanwezig
zijn, eh, gaat u eens bij uzelf op de bank liggen en denkt u erover na. Maar wanneer een
randwetenschap van staatsondersteuning afhankelijk is, zal zij dus zoeken naar een vervulling
van de wensen van de staat. Dat wil zeggen dat in de psychiatrie het bevorderen ook van de
wensen van de staat, noodzakelijk was, omdat zonder dit een verdere ontwikkeling van deze
wetenschap - pseudowetenschap - en de mogelijkheid tot behandeling van problemen van
anderen, geheel niet aanwezig zou zijn geweest. Voldoende?

Zal Gorbatjov in staat zijn met corruptie in zijn land, met name van de maffia zijde, welke
ook in de topkaders van de bureacratie schijnt door te dringen, af te rekenen?
Eh, nee, afrekenen niet, maar hij kan proberen ze zelf de rekening te laten betalen en dat is heel
iets anders. Hij kan namelijk duidelijk maken waar hun fouten liggen bij het volk en dit heeft
gevoerd, als ik even mag opmerken, tot het ontslag op verzoek van de arbeiders of van de
bevolking van een groot aantal mensen die tot nu als kleine maffiosie dus profiteerden van de
gemeenschap. Maar het aantasten van de werkelijke rechten van de regeerderen in de verschil-
lende hoofdsteden inclusief natuurlijk die in Mouskou, zal zeer moeizaam gaan, omdat deze
zoveel hebben, dat ze alles zullen doen om te kunnen verdedigen. Maar je kunt wel het behouden
van wat ze hebben steeds kostbaarder maken en daardoor hen op een gelijkere voet brengen
met degenen die helemaal niets hebben. En dan kom je op een ogenblik zover dat je dus, althans
deze vorm van corruptie, hebt uitgeroeid.
Een mate van corruptie bestaat in elke regering, omdat elke regeerder altijd uitgaat en zelfs in
Christelijke landen, van de bekende slagzin: Ge zult de os die dorst het muil niet toebinden. En
dan grazen ze wat ze kunnen en als iemand zegt dat dat te veel is, dan hebben ze stierlijk het
land. Voldoende?

8 AM910207 - VRAGENGEDEELTE
© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

Zal Gorbatsjov er nu met het plan Jsatelin erin slagen de economische situatie in zijn land
redelijk aan te pakken zonder al te veel door Jeltsin tegengewerkt te worden? Hoeveel tijd
is er voor nodig voor ze redelijk draait?
Om de economie om te turnen zoals die nu bestaat in de Sovjetunie is mede gezien gebreke aan
produtieapparaat een onjuiste visie van wat eventueel samenwerking tussen bedrijven zou
kunnen betekenen en dergelijke ongeveer tien jaar vergen. Het zou ongeveer vijftig jaar moeten
duren voordat een soort Amerikaanse maatschappij in Rusland zou kunnen ontstaan maar gezien
de verdere ontwikkelingen op de wereld wordt hem dat waarschijnlijk gespaard.
We moeten zo langzaam maar zeker, dacht ik, aan de tijd gaan denken, hè. Hoeveel vragen?
Nou, nog twee.
Hoe zal de situatie in het Midden Oosten zich ontwikkelen?
Nou, van gvd tot bam bam bam en terug. Dus met andere woorden, er zullen bepaalde
gewapende conflicten zijn, maar die worden waarschijnlijk niet gepubliceerd voor een afloop is
bereikt en daarnaast zal men dan teruggaan naar het elkaar als het ware betuttelen en
bekritiseren van datgene wat men diplomatie pleegt te noemen en uiteindelijk wordt er een
koopkontrakt gesloten, waarbij inderdaad Koeweit weer vrij wordt en daarvoor bepaalde andere
dingen gaan gebeuren in de wereld die voor.... Saddam Hoessein zeer wenselijk zijn. Wanneer
het verdrag gesloten is, is het heel waarschijnlijk dat hij binnen drie jaar daarna overlijdt, waarna
men op vele gebieden zal horen dat het verdrag eigenlijk onder dwang was gesloten en dus niet
geldig is. Voldoende?
Nog een vraag in de zaal? Nou, ik zou zeggen, vrienden, laten we dan maar gaan sluiten. Daar
hoort dan nog een dingetje bij, zoals u weet. Een eindimprovisatie, tenminste wanneer u wilt. Het
hoeft niet, hoor. Vandaag, afscheid, wantrouwen.
Wanneer ik zonder wantrouwen vandaag afscheid moet nemen van het leven, zal ik leven in een
werkelijkheid. Maar daar waar het wantrouwen mij misleidt, omdat ik niet aanvaard dat het
verschijnsel zelve tot mij spreekt, maar in mijzelve iets is dat staf over alle dingen breekt die ik
niet ben en die ik niet ken, zal ik ontdekken dat ik niet meer waar kan zijn, niet leven wat ik ben,
wanneer de grens bereikt is, die mensens dood soms noopt. En dat wat men als afscheid dan
onderling zich roemt, het is al vergaan voor het is gesproken. Het is gesprokene over iets wat niet
bestaat, want wie kan zeggen, wat het afscheid werkelijk betekent, hoe een mens het leven
werkelijk verstaat en ondergaat. Daar waar geen werkelijkheid omschreven werd beleefd is in het
zijn geen wantrouwen, geen angst, geen zoeken naar leven op de aarde, maar een overgang die
zonder pijn de werkelijkheid van het geestelijk leven doet ontplooïng voortbestaan en zo aan het
einde van een deel van waan zichzelve weet tot nieuwe waarheid, tot nieuwe waardigheid
verheven, want wil je afscheid nemen van het leven, van elkaar of hoe dan ook. Een afscheid is
niet het vernieuwen, van dat wat in jou staat geschreven, het is verandering van ondergaan,
verandering het beleven van het bestaan misschien, maar altijd blijft in jou dat leven waardoor
herinnering geschreven, je eigen werd en dit bestaat door alle tijd en overal, is een facet zelfs
van de God die ik besef en dien. Dus wil je afscheid nemen, neem afscheid als je heen moet
gaan, maar zeg ik ben verrijkt door al wat in mij blijft bestaan en zeg je ik wil zonder wantrouwen
beleven wat in mij bestaat, behoud dat wat voor het eigen wezen licht geeft, wat je leven laat. En
laat het andere verwazen. Herinnering die niet meer blijft, omdat wat niet behoort bij eigen zijn
en leven ook in de herinnering niet beklijft. Zoek werkelijkheid in eigen wezen, beleef al wat er in
jezelf bestaat en maak het tot een kracht die uit je verder gaat en zo je kracht geeft om vanuit
jezelf en door jezelf in anderen te leven. Want eeuwigheid wordt elk moment door eigen wezen
neergeschreven en wordt deel van oneindigheid. En dat misschien is het geluk, want wat wij zijn
en zijn geweest blijft deel van al, zal nimmer ooit vergaan, omdat bewustzijn, ook van het al, al
neemt van zijn en van het bestaan dat in ons leeft. Dat is de werkelijkheid en wie dat wil
vergeten, wantrouwe toch zichzelf ietwat, vooral zijn eigen zeker weten.
Vrienden, mag ik het daar bij laten. Ik dank u voor uw aandacht. Prettige huisgang natuurlijk en
een zeer gezegende nachtrust. Morgen uitgerust wakker en leef zo verder totdat je niet meer
wakker wordt en ontdek dan dat werkelijk wakker worden eigenlijk doodgaan heet.
Goedenavond.

AM910207 - VRAGENGEDEELTE 9