You are on page 1of 9

BAØI TAÄP PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG TRONG

MAËT PHAÚNG
Baøi 1: Cho tam giaùc ABC bieát A(−1; 2), B (5;7), C (4; −3)
1. Vieát phöông trình caùc ñöôøng cao cuûa tam giaùc
2. Vieát phöông trình caùc ñöôøng trung tröïc cuûa tam
giaùc
Baøi 2: Cho tamgiaùc ABC vôùi A(1;-1) ; B(-2;1); C(3;5).
a) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc keû töø A ñeán
trung tuyeán BK cuûa tam giaùc ABC .b) Tính dieän tích tam
giaùc ABK.
Baøi 3: Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng
bieát phöông trình toång quaùt cuûa noù laø 5 x − 2 y + 3 = 0
Baøi 4: Vieát phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng
qua M(-1;2) vaø song song (∆) : 2 x − 3 y + 4 = 0
Baøi 5: Vieát phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng
qua N(-1;2) vaø vuoâng goùc (∆) : 2 x − 3 y + 4 = 0
Baøi 6: Cho hai ñieåm A(-1;2) vaø B3;4) . Tìm ñieåm C treân
ñöôøng thaúng x-2y+1 = 0 sao cho tam giaùc ABC vuoâng ôû
C.
Baøi 7: Cho A(1;1) ; B(-1;3) vaø ñöôøng thaúng d:x+y+4=0.
a) Tìm treân d ñieåm C caùch ñeàu hai ñieåm A, B.
b) Vôùi C tìm ñöôïc . Tìm D sao cho ABCD laø hình bình
haønh .Tính dieän tích hình bình haønh.
Baøi 8: Cho D ABC coù phöông trình ba caïnh laø
( AB) : 8 x − 3 y +17 = 0, ( AC ) : 3 x − 5 y − 13 = 0, ( BC ) : 5 x + 2 y − 1 = 0 . Tìm
toaï ñoä ba ñænh A, B, C
Baøi 9: Cho tamgiaùc ABC coù ñænh A(2;2) .Laäp phöông
trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC.Bieát raèng caùc ñöôøng
thaúng 9x-3y-4=0 vaø x+y-2=0 laàn löôït laø caùc ñöôøng cao
cuûa tam giaùc xuaát phaùt töø B vaø C.
Baøi 10: Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm
A(0;1) vaø taïo vôùi ñöôøng thaúng : x+2y+3=0 moät goùc
baèng 450
Baøi 11: Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa hình vuoâng coù
ñænh laø (-4;5) vaø moät ñöôøng cheùo coù phöông trình 7xy+8=0.
Baøi 12: Cho tam giaùc ABC bieát A(1;-1) ; B(-2;1); C(3;5).
Tính chieàu cao keû töø A

5) ñöôøng cao keû töø A coù phöông trình 2x-5y+3=0 vaø ñöôøng trung tuyeán keû töø C coù phöông trình x+y-5=0 .Xaùc ñònh toïa ñoä cuûa caùc ñænh cuûa tam giaùc ABC. a) Tính toïa ñoä ñieåm A.-3).4) coøn hai caïnh kia coù phöông trình 2x+y-11=0 vaø x+4y-2=0.Laäp pt ñöôøng thaúng qua P caùch Q moät ñoïan coù ñoä daøi baèng 3 Baøi 16: Cho ba đt (d 1 ) : x + y + 3 = 0. caïnh BC coù trung ñieåm M(0.Baøi 13: Cho hai ñöôøng thaúng d1 : 2 x − y − 2 = 0 & d 2 : 2 x + 4 y − 7 = 0 .3). B-4. N laø trung ñieåm AC . caïnh AB coù phöông trình x-2y-2=0. a) Xaùc ñònh ñænh A.2). Vieát phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi d1 vaø d2 Baøi 14: Cho tam giaùc ABC vôùi A(-6. (d 2 ) : x − y − 4 = 0. Baøi 20: Cho tam giaùc ABC coù M(-2. Baøi 22: Cho tam giaùc ABC coù troïng taâm G(-2. . ( d 3 ) : x − 2 y = 0 . b) Tìm toïa ñoä ñieåm B vaø vieát phöông trình ñöôøng thaúng BC. Tìm toïa ñoä ñieåm M naèm treân ñöôøng thaúng (d3) sao cho khoaûng caùch töø M ñeán ñöôøng thaúng (d1) baèng hai laàn khoaûng caùch töø M ñeán ñöôøng thaúng (d2) Baøi 17: Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng 3 x − 5 y + 2 = 0 & 5 x − 2 y + 4 = 0 vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (d ) : 2 x − y + 4 = 0 . Baøi 18: Phöông trình hai caïnh cuûa tam giaùc trong maët phaúng toïa ñoä laø 5x-2y+6=0 vaø 4x+7y-21=0 .1) .2) laø trung ñieåm cuûa BC . Tìm ñieåm N roài tính toïa ñoä B. Laäp phöông trình ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùcA cuûa tam giaùc ABC. C. Baøi 19: Cho tam giaùc ABC .5) vaø Q(5. Baøi 21: Cho tam giaùc ABC coù ñænh B(3. C9. b) Vieát phöông trình cuûa caùc caïnh cuûa D ABC. caïnh AC coù phöông trình : 2x+5y+3=0.Vieát phöông trình caïnh thöù ba cuûa tam giaùc bieát tröïc taâm cuûa tam giaùc truøng vôùi goác toïa ñoä. b) Goïi C laø ñieåm treân ñöôøng thaúng x+4y-2=0. Baøi 15: Cho hai ñieåm P(2.-1) vaø coù caùc caïnh AB:4x+y+15=0 vaøAC:2x+5y+3=0 a) Tìm toïa ñoä ñænh A vaø toïa ñoä trung ñieåm M cuûa BC .

-1) vaø hai ñöôøng thẳng d: x-2y+1=0 vaø D :x+y+3=0 .3) phaân giaùc trong (AD):x+2y-5=0.-1) ñöôøng cao vaø trung tuyeán ke û töø moät ñænh coù phöông trình 2x-3y+12=0 vaø 2x+3y=0. Baøi 26: Cho tam giaùc ABC bieát A(2. Tìm B. Baøi 8: Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC neáu bieát A(1. Tìm phöông trình ñöôøng thaúng qua M vaø caùch ñeàu hai ñieåm A(-1. caùc ñænh A vaø B thuoäc truïc hoøanh . Baøi 29: Vieát phöông trình ñöôøng thaúng song song vôùi d: 3x-4y+1=0 vaø coù khoûang caùch ñeán ñöôøng thaúng d baèng 1. C. Baøi 24: Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC bieát ñænh C(4. Baøi 33: Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû A . Baøi 30: Cho tam giaùc caân ABC bieát phöông trình caïnh ñaùy AB:2x-3y+5=0 caïnh beân AC:x+y+1=0.-3).Haï MK ⊥ d vaø goïi P laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua d: a) Tìm toïa ñoä cuûa K vaø P.3) vaø hai ñöôøng trung tuyeán coù phöông trình laø x-2y+1=0 vaø y-1=0.3) .Laäp phöông trình ba caïnh. ñöôøng cao BH naèm treân ñöôøng thaúng y=x . b) Tìm ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua d.19). phaân giaùc trong goùc C naèm treân ñöôøng thaúng x+3y+2=0 . N(-5.Baøi 23: Cho tam giaùc ABC coù ñænh A(-1. b) Bieát ñöôøng trung tröïc cuûa AB laø 3x+2y-4=0 vaø troïng taâm G(4. phöông trình BC laø 3x − y − 3 = 0 .-2) . Baøi 31: Cho tam giaùc ABC coù ñænh A(-1.1). b) Tìm A treân d sao cho AM + AN coù giaù trò nhoû nhaát vaø tính giaù trò ñoù. Baøi 28: Cho A(2.0) vaø B(2. Tìm C. trung tuyeán (AE) 4x+13y-10=0. C.a) Tìm đhình chieáu cuûa A treân d. Tìm phöông trình caïnh beân BC bieát raèng noù ñi qua ñieåm D(1.1).Troïng taâm G cuûa tam giaùc naèm treân ñöôøng thaúng d: 3x-y-8=0.3) . Tìm toïa ñoä ñænh B . Baøi 25: Cho tam giaùc ABC bieát C(4. a) Bieát ñöôøng cao BH: 5x+3y-25=0. dieän tích tam giaùc ABC baèng 3/2 . B(3.3) . ñöôøng cao CK: 3x+8y12=0. Vieát phöông trình caïnh BC .-2). Baøi 32: Cho ñöôøng thaúng d: 2x+y-4=0vaø hai ñieåm M(3.-3) . c) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A caùch ñeàu d vaø D Baøi 27: Cho ñieåm M(-2.

Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) taïi A Baøi 7: Cho ñöôøng troøn (C): ( x − 3) 2 + ( y − 1) 2 = 4 . Baøi 35: Trong mp(Oxy) cho hai ñöôøng thaúng d1 : x − y = 0 vaø d 2 : 2 x + y − 1 = 0 .3) Baøi 8: Cho ñöôøng troøn (C): x 2 + y 2 − 6 x + 2 y + 5 = 0 . B(3:-5) Baøi 2: Vieát phöông trình ñöôøng troøn coù taâm I(-1.3). ñænh C thuoäc d2 vaø caùc ñænh B.2) vaø tieáp xuùc ñöôøng thaúng (∆) : 3 x − 4 y + 2 = 0 Baøi 3: Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa ñtr (C ) : x 2 + y 2 + 2 x − 4 y − 20 = 0 Baøi 4: Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) ñi qua A(3. . B(2. Baøi 6: Xeùt ñöôøng troøn (C) qua ba ñieåm A(-1.vaø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp baèng 2. 4).1). B. – 3) vaø ñi qua A(– 5 . Baøi 34: Cho hình chöû nhaät ABC coù taâm I(1/2.2).C(5. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC. Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn bieát tieáp tuyeán song song vôùi ñt (d ) : 2 x + y + 10 = 0 Baøi 9: Laäp phöông trình cuûa ñöôøng troøn (C) trong caùc tröôøng hôïp sau : Taâm I(2 . Tìm toaï ñoä caùc ñænh hình vuoâng ABCD bieát raèng ñænh A thuoäc d1. phöông trình ñöôøng thaúng AB laø x-2y+2=0 vaø AB=2AD .1) Baøi 5: Cho phöông trình : x 2 + y 2 + 4mx − 2my + 2m + 3 = 0 (1). Tìm toïa ñoä caùc ñænh A. C(-3.D thuoäc truïc hoaønh BAØI TAÄP PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG TROØN Baøi 1: Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñöôøng kính AB bieát A(1.3).Ñònh m ñeå phöông trình (1) laø phöông trình cuûa ñöôøng troøn (Cm). B(1. D bieát raèng ñænh A coù hoøanh ñoä aâm.0). C. Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát raèng tieáp tuyeán naøy ñi qua ñieåm M(6.1).0) .

Baøi 15: Laäp phöông trình ñöôøng troøn coù taâm naèm treân ñöôøng thaúng 2x+y=0 vaø tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng x-7y+10=0 taïi ñieåm A(4. Ñi qua A(1 . 1) vaø N (1 .2). 5 5 Baøi 12: Laäp phöông trình ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc coù ba ñænh laø A(-1. – 3).7). 1).-3). B(4.1). Taâm ôû treân ñöôøng thaúng ∆ : 2x – y – 4 = 0 vaø tieáp xuùc vôùi hai truïc toïa ñoä.(d2 ): y = x + 2. B(5 .1). C(-4. Baøi 14: Laäp phöông trình ñöôøng troøn ñi qua ñieåm A(-1. Ñi qua M(4 . 2) vaø tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng ∆ : x – 2y + 7 = 0. B(-1. Baøi 10: Laäp phöông trình ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc coù ba ñænh laø A(1. Taâm I(–1 . 5) vaø C(6 . 3) vaø tieáp xuùc vôùi đdt 2x + y – 3 = 0 taïi ñieåm B(1 . Taâm thuoäc (∆): 4x + 3y – 2 = 0 vaø tieáp xuùc vôùi (d) : x + y + 4 = 0 vaø( d’) : 7x – y + 4 = 0. . –2). 1) vaø B(7 . 4). Taâm thuoäc (∆): 2x – y – 3 = 0 vaø tieáp xuùc vôùi 2 truïc toïa ñoä.y + 1 = 0.2).2). – 2) vaø tieáp xuùc vôùi truïc Oy.-1). Taâm I(5 . Ñi qua A(3 . Taâm thuoäc ñt 2x + y = 0 vaø tieáp xuùc vôùi (d): x – 7y + 10 = 0 taïi A(4 . Ñi qua 3 ñieåm A(–2 .1) vaø B(1. Ñöôøng kính AB vôùi A(1 . 1) vaø tieáp xuùc vôùi hai ñt 7x + y – 3 = 0 vaø x + 7y – 3 = 0. 2). – 7) vaø tieáp xuùc vôùi truïc Ox.2) vaø tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d): 7x-y-5=0 taïi ñieåm M(1. 5).(d3 ): y = 8− x .Taâm I(6 . Taâm thuoäc (d) : 2x + 7y + 1 = 0 vaø qua M(2 .-3) coù taâm naèm treân ñöôøng thaúng (d):2x . Ñi qua goác toïa ñoä vaø tieáp xuùc vôùi hai đñt 2x + y – 1 = 0 vaø 2x – y + 2 = 0. C(0. Baøi 13: Laäp phöông trình ñöôøng troøn ñi qua caùc ñieåm A(-1. Baøi 11: Laäp phöông trình ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc coù ba caïnh naèm treân ba ñöôøng thaúng x 2 (d1): y = − . 2) vaø tieáp xuùc vôùi hai truïc toïa ñoä.

2 = 0 vaø tieáp xuùc vôùi hai ñöôøng thaúng : x + y + 4 = 0 vaø 7x . Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C') ñoái xöùng vôùi ñöôøng troøn (C) qua ñöôøng thaúng (d). 2) Goïi (D) laø moät tieáp tuyeán chung khoâng ñi qua H cuûa (C1) vaø (C2) . .Baøi 16: Vieát phöông trình ñöôøng troøn coù taâm naèm treân ñöôøng thaúng 4x +3y . Baøi 24: Cho ñöôøng troøn (C): x2 + y2 − 2x − 6y + 6 = 9 vaø ñieåm M(2.Oy. Haõy laäp phöông trình cuûa ñöôøng thaúng chöùa daây cung cuaû (C) ñi qua A sao cho ñoä daøi daây cung ñoù ngaén nhaát. Baøi 21: Cho hai ñöôøng troøn (C1): x2 + y2 − 4x + 2y − 4 = 0. Chöùng toû raèng ñieåm M naèm trongñöôøng troøn. Tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa (C) vaø (C').y + 4 = 0. 1) Chöùng minh (C1) tieáp tieáp xuùc ngoaøi vôùi (C2) vaø tìm toïa ñoä tieáp ñieåm H. Baøi 22: Cho ñieåm M(6.2).Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) ñi qua K vaø tieáp xuùc vôùi hai ñöôøng troøn (C1) vaø (C2) taïi H. Baøi 20: Cho hai ñöôøng troøn: (C1): x2 + y2 − 4y − 5 = 0 vaø (C2): x2 + y2 − 6x + 8y + 16 = 0 Vieát phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa caùc ñöôøng troøn (C1) vaø (C2) . Laäp phöông trình ñöôøng thaúng (d) qua M caét (C) taïi hai ñieåm phaân bieät A. 2.6 = 0.1) vaø tieáp xuùc vôùi hai truïc toïa ñoä Ox. B sao cho AB = 10 Baøi 23: Cho ñöôøng troøn (C): x2 + y2 = 9 vaø ñieåm A(1. Vieát phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa caùc ñöôøng troøn (C1) vaø (C2) . (C2 ): x2 + y2 − 10x − 6y + 30 = 0 coù taâm laàn löôït laø I vaø J. Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua caùc giao ñieåm cuûa (C1) vaø (C2) vaø coù taâm naèm treân ñöôøng thaúng (d): x + 6y . Baøi 18: Cho ñöôøng troøn (C):(x-1)2 +(y-2)2=4 vaø ñöôøng thaúng (d):x-y-1=0. Tìm toïa ñoä giao ñieåm K cuûa (D) vaø ñöôøng thaúng IJ. Baøi 17: Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua ñieåm A(2. Baøi 19:Cho hai ñöôøng troøn: (C1): x2 + y2 − 10x = 0 vaø (C2): x2 + y2 + 4x − 2y − 20 = 0 1.2) vaø ñöôøng troøn (C): x2 + y2 − 2x − 4y = 0 .4) 1.

2) Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (C1) vaø (C2). Baøi 26: Cho hoï ñöôøng troøn (Cm) coù phöông trình : x2 + y2 − (m− 2)x + 2my − 1= 0 1) Tìm taäp hôïp taâm caùc ñöôøng troøn (Cm) .2). Baøi 29: Trong mp(Oxy) cho hoï ñöôøng troøn (Cm) coù phöông trình : x2 − 2mx + y2 + 2(m+ 1)y − 12 = 0 1) Tìm taäp hôïp taâm caùc ñöôøng troøn (Cm) . Tieáp tuyeán song song vôùi ñöôøng thaúng x-y=0 2.-1).2. Tieáp tuyeán vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng 3x-4y=0 Baøi 28: Cho tam giaùc ABC ñeàu noäi tieáp trong ñöôøng troøn (C): (x − 1)2 + (y − 2)2 = 9. 2) Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì baùn kính cuûa hoï ñöôøng troøn ñaõ cho laø nhoû nhaát? Baøi 22: Cho hai ñöôøng troøn : (C1): x2 + y2 − 2x − 9y − 2 = 0 (C2 ): x2 + y2 − 8x − 9y + 16 = 0 1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng troøn (C1) vaø (C2) tieáp xuùc nhau. Xaùc ñònh toaï ñoä caùc ñieåm B. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm M. C bieát ñieåm A(-2. 2) Tìm m ñeå (Cm) tieáp xuùc truïc tung. Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (C-2) veõ töø A. Baøi 27: Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (C): x2 + y2 − 2x − 6y + 9 = 01. Baøi 25: Trong mp(Oxy) cho hoï ñöôøng troøn (Cm) coù phöông trình : x2 + y2 − (2m+ 5)x + (4m− 1)y − 2m+ 4 = 0 1) Chöùng toû raèng (Cm) qua hai ñieåm coá ñònh khi m thay ñoåi. caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B sao cho M laø trung ñieåm cuûa AB . Baøi 23: Cho hai ñöôøng troøn : (C1): x2 + y2 − 10x = 0 (C2 ): x2 + y2 + 4x − 2y − 20 = 0 . 2) Cho m = -2 vaø ñieåm A(0.

8 = 0. Goïi T1. (A. Tìm m ñeå treân (d) coù duy nhaát moät ñieåm P maø töø ñoù coù theå keû ñöôïc hai tieáp tuyeán PA.Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (C1) vaø (C2). M. Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh taïi ñieåm A vaø khoaûng caùch töø taâm cuûa (C) ñeán ñieåm B baèng 5 ÑHA–2006:Cho (d1) : x + y + 3 = 0 vaø (d2) : x – y – 4 = 0 vaø (d3) : x – 2y = 0. ÑH B -2007: Trong mặt phẳng Oxy. T2 laø caùc tieáp ñieåm cuûa caùc tieáp tuyeán keû töø M ñeán (C).B2005)Cho hai ñieåm A(2.1).K. ÑHB–2006:Cho ñöôøng troøn (C ) : x 2 + y 2 − 2 x − 6 y + 6 = 0 vaø ñieåm M(-3. cho ñieåm A(2.0).B– 2004:Cho A(1 . B laø caùc tieáp ñieåm) sao cho tam giaùc PAB ñeàu. Hoïi H laø chaân ñöôøng cao keû töø B. Tìm ñieåm C thuoäc ñöôøng thaúng (d) : x – 2y – 1 = 0 sao cho khoaûng caùch töø C ñeán ñöôøng thaúng AB baèng 6 (TS. Tìm toïa ñoä B vaø C laàn löôït thuoäc d1 vaø d2 sao cho tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A. – 3). PB tôùi (C). ÑH. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng T1T2. ÑHD – 2007 : Cho ñöôøng troøn (C) : (x – 1)2 + (y + 2)2 = 9 vaø ñöôøng thaúng (d) : 3x – 4y + m = 0. ÑHD – 2011(CB) ÑHD – 2011(NC) ÑHB – 2011(CB) . ÑH A-2007: Cho D ABC coù A(0. N. B(6.d2 : x + y . M vaø N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AB vaø BC. -2) vaø C(4. -2).2 = 0.4). 2) vaø caùc ñöôøng thaúng d1 : x + y . Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua caùc ñieåm H. B(-2. Tìm M thuoäc (d3) ñeå khoaûng caùch töø M ñeán (d1) baèng 2 laàn khoaûng caùch töø M ñeán (d2). 2). 1) vaø B(4 .

ÑHB – 2011(NB) .