ΛΕΞΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ

”Agamai `UperbÒlou 'Attiko…, ¥gamai `Upšrbolon “Ellhnej. ¢¾r baqe‹a 'Attiko…, ¢¾r baqÚj “Ellhnej. ¢nšsthsan p©j Ð dÁmoj 'Attiko…, ¢nšsth p©j Ð dÁmoj “Ellhnej. ¢qan£tw ¢g»rw 'Attiko…, ¢q£natoi ¢g»ratoi “Ellhnej. ¢nabÁnai t¾n guna‹ka boÚlomai 'Attiko…, ¢nabÁnai ™pˆ t¾n guna‹ka “Ellhnej. a‡tiai æj Ósiai 'Attikoˆ barutÒnwj, a„t…ai æj eÙd…ai “Ellhnej paroxutÒnwj. ¥nqhn 'Attiko…, ¥nqhsin “Ellhnej. ¤qurma dasšwj 'Attiko…, yilîj “Ellhnej. ¢mforša ¡liša makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. ¢gui© makrîj t¾n ™pˆ tšlouj 'Attiko…, ¢gui£ “Ellhnej.

¢nt…grafa plhquntikîj 'Attiko…, ¢nt…grafon ˜nikîj “Ellhnej. ¢mugd£laj qhlukîj 'Attiko…, ¢mÚgdala oÙdetšrwj “Ellhnej. ¢rcaires…aj qhlukîj 'Attiko…, æj Dhmosqšnhj Filippiko‹j, ¢rcairšsia oÙdetšrwj “Ellhnej. ¥sboloj 'Attiko…, ¢sbÒlh “Ellhnej. ¥lloqi ¥lloqen ¥llose 'Attiko…, ¢llacÒqi ¢llacÒqen ¢llacÒse kainÒteron 'Attikoˆ kaˆ “Ellhnej. ¢pšdomen ¢pšdote ¢pšdosan 'Attiko…, ¢pedèkamen ¢pedèkate ¢pšdwkan “Ellhnej. ¢pollÚj 'Attiko…, ¢pollÚwn “Ellhnej. ¥norgoi 'Attiko…, ¢nÒrghtoi “Ellhnej. ¢ll©j 'Attiko…, ¢ll£ntion “Ellhnej. aÜxhn 'Attiko…, aÜxhsin “Ellhnej. ¢pall£xontai 'Attiko…, ¢pallag»sontai “Ellhnej. ¢phl£qh 'Attiko…, ¢phl£sqh “Ellhnej. ¢pallaxe…ontej 'Attiko…, ¢pallaktikîj œcontej “Ellhnej. ¢gÒntwn -dÒntwn 'Attiko…, ¢gštwsan -dštwsan “Ellhnej. ¢kro´ 'Attiko…, ¢kro©sai “Ellhnej. ¥peisin 'Attiko…, ¢peleÚsetai “Ellhnej. ¢le‹j 'Attiko…, ¢lšseij “Ellhnej. ¢etÒn 'Attiko…, a„etÒn “Ellhnej. ¢n…stw 'Attiko…, ¢n…staso “Ellhnej. ¥qrouj 'Attiko…, ¢qrÒouj “Ellhnej. ¢nakoinîsai 'Attiko…, æj Qoukud…dhj "¢nako…nwson to‹j f…loij," ¢nakoinèsasqai “Ellhnej. ¥fukton 'Attiko…, ¥feukton “Ellhnej. ¢cqšsetai 'Attiko…, ¢cqesq»setai “Ellhnej. ¢pelaqe…j 'Attiko…, met¦ d toà s1 “Ellhnej. ¢nabiîn 'Attiko…, æj Pl£twn Skeua‹j "¢nabiîn ™k tÁj nÒsou," ¢nabièsasqai koinÒn. ¢roàn 'Attiko…, ¢rotri©n “Ellhnej. ¢e…nwn 'Attiko…, ¢šnnaon “Ellhnej. ¥platon 'Attiko…, ¥pleton “Ellhnej. ¢kratšsteron 'Attiko…, ¢kratèteron koinÒn. ¢pollÚasin 'Attiko…, ¢pollÚousin “Ellhnej. ¢nhlwmšna 'Attiko…, ¢nalwmšna “Ellhnej. ¥rrena 'Attiko…, ¥rsena “Ellhnej. ¢nasc»setai 'Attiko…, ¢nšxetai “Ellhnej. ¢pÒduqi 'Attiko…, ¢pÒdusai “Ellhnej. ¢nqrwpe…v fÚsei 'Attiko…, æj Qoukud…dhj, ¢nqrwp…nV “Ellhnej.

¢dolšschj 'Attiko…, ¢dÒlescoj “Ellhnej. 'Aq»naze 'Attiko…, ™x 'Aqhnîn “Ellhnej. a„scunthlÒj 'Attiko…, a„scunthrÒj “Ellhnej. ¢pokteinnÚnai 'Attiko…, ¢pokte…nein “Ellhnej. ¢n£qhma 'Attiko…, ¢n£qema “Ellhnej. ¢noht…an 'Attiko…, ¢nohs…an “Ellhnej. ¢pe‹pa 'Attiko…, ¢pe‹pon “Ellhnej. ¢nupÒdhtoj 'Attiko…, ¢nupÒdetoj “Ellhnej. ¡lukÒn 'Attiko…, æj 'Aristof£nhj Lusistr£tV, ¡likÒn koinÒn. ¢noignÚtw 'Attiko…, ¢noigštw “Ellhnej. ¢pšktonen 'Attiko…, ¢pšktagken “Ellhnej. ¥knapton 'Attiko…, ¥gnafon “Ellhnej. ¢wr… 'Attiko…, ¢wr…v “Ellhnej. 'ApÒllw 'Attiko…, 'ApÒllwna “Ellhnej. ¥cri ¥neu toà s1 'Attiko…, ¥crij “Ellhnej. ¢me…nw 'Attiko…, ¢me…nona “Ellhnej. ¢staf…j 'Attiko…, staf…j “Ellhnej. ¢skar…zein 'Attiko…, skar…zein “Ellhnej. a„šlouroj 'Attiko…, a‡louroj “Ellhnej. ¢rÚtesqai 'Attiko…, ¢rÚesqai “Ellhnej. ¢pšdran 'Attiko…, ¢pšdrwn “Ellhnej. ¥xomai paqhtikîj 'Attiko…, ¥xw ™nerghtikîj “Ellhnej. ¢pagšsqw paqhtikîj 'Attiko…, ¢pagštw ™nerghtikîj “Ellhnej. ¢dwrÒtatoj Ð m¾ lamb£nwn dîra 'Attiko…. °setai 'Attiko…, °sei “Ellhnej. ¢dagmÒj ¢d£xasqai 'Attiko…, knhsmÒj kn»sasqai “Ellhnej. ¢podiopompe‹sqai 'Attiko…, ¢pokaqa…resqai koinÒn. ¢spalieut»j Ð tÍ Ðrmi´ crèmenoj ¡lieÝj 'Attiko…, Ðrmieut»j “Ellhnej. ¢nakîj 'Attiko…, æj Pl£twn Ð kwmikÕj "kaˆ t¦j qÚraj ¢nakîj œcein." [¢ntˆ toà] ¢sfalîj À fulaktikîj koinÒn. ¢karÁ 'Attiko…, mikrÒn “Ellhnej. ¢mÒrginon 'Attiko…, leptÕn Ûfasma “Ellhnej. ¢mforša tÕn d…wton st£mnon 'Attiko…, st£mnon “Ellhnej. ¢mforeÚj 'Attiko…, metrht»j “Ellhnej. ¢mf…etej 'Attiko…: tÕ g¦r kat' ™niautÕn ¢mf…etej lšgousin, æj ¢mfhmerinÒn tÕ kaqhmerinÒn. tÕ d kat' œtoj “Ellhnej. ¢tecnîj 'Attiko…, ¡plîj koinÒn. aÙtoscedi£zein 'Attiko…, scedi£zein “Ellhnej. ¥qlioj 'Attiko…, ¢tuc»j `EllhnikÕn kaˆ koinÒn.

¢paiol©n 'Attiko…, ¢poplan©n “Ellhnej. ¢mugd£laj t¦ clwr¦ k£rua 'Attiko…, k£rua d “Ellhnej. aÙtoboe… 'Attiko…, æj Qoukud…dhj ™n a/, paracrÁma “Ellhnej. ¢kkismÒj 'Attiko…, prospo…hsij “Ellhnej. ¢kšstria 'Attiko…, ºp»tria “Ellhnej. ¢posklÁnai 'Attiko…, ¢poxhranqÁnai “Ellhnej. ¡mhgšph 'Attiko…, ¡mwsgšpwj “Ellhnej. ¢p»pote 'Attiko…, Ópwj pot “Ellhnej. ¡lm£dej 'Attiko…, kolumb£dej ™la‹ai “Ellhnej. ¢l…saj 'Attiko…, kon…saj À kul…saj “Ellhnej. ¡l…peda kaˆ m£lista t¦ prÕj tÍ qal£ssV ped…a 'Attiko…. ¢gègima kaˆ fÒrton 'Attiko…, fort…a “Ellhnej. aƒmasi£ 'Attiko…, liqolog…a À tÕ ™k cal…kwn sugke…menon “Ellhnej. ¢pofq£rhq… mou 'Attiko…, ¢pall£ghq… mou “Ellhnej. ¢mpecÒnion 'Attiko…, leptÕn ƒm£tion “Ellhnej. ¢pofr£dej ¹mšrai 'Attiko…, ¢phgoreumšnai t¦j pr£xeij “Ellhnej. ¢rguramoibo… 'Attiko…, kollubista… “Ellhnej. ¢rgurognèmonej 'Attiko…, dokimasta… “Ellhnej. ¥rricoj kÒfinoj puknÒj, e„j Ön ™netrÚgwn. 'Aristof£nhj goàn ”Ornisi t¾n diafor¦n aÙtîn lšgei: "¢ll' æj t£cista t¦j ¢rr…couj kaˆ toÝj kof…nouj ¤pantaj ™mp…plh pterîn." kÒfinoj koinÒn. ¡lourgšj 'Attiko…, porfuroàn “Ellhnej. ¢xiwtšraj 'Attiko…, eÙwnotšraj “Ellhnej. ¢str£bh 'Attiko…, nwtofÒroj ¹m…onoj “Ellhnej. ¢sk£nthj 'Attiko…, kr£batoj “Ellhnej. ¢sp£laqoi 'Attiko…, ¥kanqai “Ellhnej. aÙtod…khn 'Attiko…, aÙqšnthn “Ellhnej. ¢can»j 'Attiko…, ¥fwnoj “Ellhnej. ¥sh 'Attiko…, ¢hd…a “Ellhnej. ¢fupn…sai 'Attiko…, ™xupn…sai “Ellhnej. ¥gcein 'Attiko…, pn…gein “Ellhnej. ¢nÚsaj lšge 'Attiko…, sunelën lšge “Ellhnej. ¢mbl…skein 'Attiko…, çmotoke‹n “Ellhnej. ¢mforeafÒrouj 'Attikoˆ toÝj misqoà t¦ ker£mia fšrontaj. ¢narric©sqai 'Attiko…, proba…nein ¢nšrpwn “Ellhnej. ¢mfim£scaloj citèn 'Attiko…, ceiridwtÒj “Ellhnej. ¢nakrage‹n 'Attiko…, ¢nafwnÁsai “Ellhnej. ¢p£th ¹ pl£nh par' 'Attiko‹j, ¢p£th ¹ tšryij par' “Ellhsin. ¢kal»fh 'Attiko…, kn…dh “Ellhnej.

¥kousma 'Attiko…, ¢krÒama “Ellhnej. ¢qloqšthj 'Attiko…, ¢gwnoqšthj “Ellhnej. ¥rti oƒ m n 'Attikoˆ tÕ prÕ Ñl…gou, oƒ d “Ellhnej kaˆ ™pˆ toà nàn lšgousin. ¤lmhn tÕn tîn „cqÚwn zwmÕn 'Attiko…. oƒ d “Ellhnej ¤lmhn tÕ ¡lmurÕn Ûdwr. zwmÕn d ésper tîn kreîn, oÛtw kaˆ tîn „cqÚwn koinîj lšgousin. ¢naqe‹nai tÕ fort…on 'Attiko…, ™piqe‹nai “Ellhnej. ¢gor£zein ™kte…nontej tÕ deÚteron a 'Attiko…, ™n ¢gor´ diatr…bein “Ellhnej. ¢nim©n 'Attiko…, ¢nšlkein “Ellhnej. ¢nqosm…an 'Attiko…, eÜpnoun “Ellhnej. ¢gaqoà da…monoj pÒma 'Attiko…, t¾n teleuta…an pÒsin “Ellhnej. a„on©n 'Attiko…, katantle‹n “Ellhnej. ¢nemia‹on 'Attiko…, Øphnšmion “Ellhnej. ¢pokna…eij 'Attiko…, ¢naire‹j “Ellhnej. ¢ste zesqai 'Attiko…, politikeÚesqai (toutšstin æra zesqai) “Ellhnej. ”Anakej kaˆ 'An£kion 'Attiko…, DiÒskoroi kaˆ Dioskore‹on “Ellhnej. ¢nakšj ÑxutÒnwj 'Attiko…, æj kaˆ EÜpolij A„x…n, ¢qer£peuton “Ellhnej. ¢km»n oÙdeˆj tîn 'Attikîn ¢ntˆ toà œti, À mÒnoj Xenofîn ™n tÍ 'Anab£sei: “Ellhnej d crîntai. ¢moib»n oÙdeˆj tîn 'Attikîn ·»twr: c£rin g¦r lšgousi t¾n ¢moib»n ¥munan: lšgei d tîn 'Attikîn oÙde…j. ¢petšlesen 'Attiko…, ¢p»rtisen “Ellhnej. ¢fhlikestšran t¾n presbutšran 'Attiko…, t¾n newtšran “Ellhnej. ¢pok»rukton 'Attiko…, ¢pÒrrhton “Ellhnej. par' oÙdenˆ tîn palaiîn. ¢pr…x tÕ ta‹j cersˆn ¢mfotšraij katasce‹n b…v 'Attiko…. ¥mhj 'Attiko…, œgcutoj plakoàj “Ellhnej. ¢frontiste‹n 'Attiko…, ¢merimne‹n “Ellhnej. ¢m©n 'Attiko…, qer…zein “Ellhnej. ¢nakwc» 'Attiko…, ¢noc» “Ellhnej. ¢mfid»riton tÕn ¢gcèmalon, æj Qoukud…dhj, 'Attiko…: p£rison “Ellhnej. ¢nad£sasqai 'Attiko…, ¢namer…sasqai “Ellhnej. ¡plhg…j 'Attiko…, ¡ploàn ƒm£tion “Ellhnej. aÙl…a qÚra 'Attiko…, pulèn “Ellhnej. aÙtomat…santej 'Attikoˆ ¢ntˆ toà ¢f' ˜autîn ti pr£xantej. ¢mšmptouj oÙk ™ke…nouj toÝj ¢x…ouj mšmyewj ¢ll¦ toÝj m¾ mem-

fomšnouj. ¢dhf£gouj tri»reij œlegon t¾n P£ralon kaˆ t¾n Salamin…an di¦ t¦ e„j aÙt¦j ¢nalèmata. ¢gkur…sai tÕ palaistrikÒn. ¢ruballÒn. œsti d pothr…ou e doj stenÒstomon. balaneÚj par¦ Pl£twni kaˆ 'Aristof£nei Pelargo‹j. bradÚteron 'Attiko…, br£dion “Ellhnej. bd£llein 'Attiko…, ¢mšlgein “Ellhnej. bdÚllein 'Attiko…, bde‹n “Ellhnej. blabe‹men blabe‹te blabe‹en 'Attiko…, blabe…hmen blabe…hte “Ellhnej. boubînaj 'Attiko…, bombînaj “Ellhnej. bragc©n 'Attiko…, bragci©n “Ellhnej. belt…ouj 'Attiko…, belt…onej “Ellhnej. bîloj qhlukîj 'Attiko…, ¢rsenikîj “Ellhnej. bibl…a di¦ toà i, æj Pl£twn, 'Attiko…: bubl…a, æj Dhmosqšnhj, koinÒn. bol…toij 'Attiko…, bolb…toij “Ellhnej. bad…zein 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. bas…leian 'Attiko…, bas…lissan “Ellhnej. ball£ntion 'Attiko…, mars…ppion “Ellhnej. boÚpaij 'Attiko…, œxakmoj “Ellhnej. basmÒj 'Attiko…, baqmÒj “Ellhnej. boulutÒj ¹ éra tÁj tîn boîn lÚsewj 'Attiko…. brwm©sqai 'Attiko…, Ñgk©sqai “Ellhnej. bat…j qhlukîj tÕ qal£ttion 'Attiko…, b£toj “Ellhnej. b£toj tÕ tÁj ¢k£nqhj e doj. ¹ b£toj qhlukîj “Ellhnej. brÚkein 'Attiko…, brÚcein “Ellhnej. baukal©n 'Attiko…, katakoim…zein “Ellhnej. bl£boj 'Attiko…, bl£bh koinÒn. brabeÚj 'Attiko…, brabeut»j “Ellhnej. bebiasmšnh 'Attiko…, ™fqarmšnh “Ellhnej. balb‹dej aƒ ™pˆ tîn ¢fšsewn b£seij ™gkecaragmšnai, aŒj ™pšbai non oƒ drome‹j, †n' ™x ‡sou †stainto: diÕ kaˆ oƒ k»rukej ™pˆ tîn trecÒntwn "balb‹da podÕj qšte pÒda par¦ pÒda" kaˆ nàn œti lšgousin. 'Attiko…. Ûsplhx d koinÒn. bwmolÒcoj Ð prÕj to‹j bwmo‹j locîn ™pa…thj. bÒqroj 'Attiko…, bÒqunoj koinÒn. bÒtruj makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. brenqÚesqai tÕ metasunwno…aj ™pa…resqai 'Attiko…. bo»setai 'Attiko…, bo»sei “Ellhnej. badioàmai badie‹ badie‹tai kaˆ t¦ Ómoia 'Attiko….

bi£sasqai 'Attiko…, fqe‹rai “Ellhnej. blafqšntej 'Attiko…, blabšntej “Ellhnej. gennhtaˆ kaˆ tÕ pr©gma kaˆ tÕ Ônoma. e„sˆ d oƒ gennhtaˆ toiÒnde ti. ¹ pÒlij ¹ tîn 'Aqhnîn tÕ palaiÕn diekekÒsmhto d…ca, e‡j te toÝj gewrgoÝj kaˆ dhmiourgoÚj, oátoi d p£lin diÇrhnto e„j ful¦j d/, aƒ d fulaˆ ˜k£sth e„j trittàj, e„j d ˜k£sthn trittÝn e„s»cqh gšnh l/, oÙq n ¢f' a†matoj ¢ll»loij pros»kontej ¢ll' ¢pÕ toà politikoà gšnouj oÛtwj katwnomasmšnoi. gšlwn 'Attiko…, gšlwta “Ellhnej. g…gnetai 'Attiko…, g…netai “Ellhnej. gšloion barutÒnwj 'Attiko…, gelo‹on properispwmšnwj “Ellhnej. genetull…da t¾n mo‹ran 'Attiko…, gšnesin “Ellhnej. gnwsimacÁsai 'Attiko…, æj 'Aristof£nhj ”Ornisin, metanoÁsai “Ellhnej. gr‹foi t¦ ™n to‹j pÒtoij proballÒmena zht»mata 'Attiko…. graàj plhquntikîj 'Attiko…, gra…aj “Ellhnej. glamîsa 'Attiko…, lhmîsa koinÕn ¢mfÒtera. g»th 'Attiko…, krÒmua “Ellhnej. gomf…ouj 'Attiko…, mÚlouj “Ellhnej. gno‹men 'Attiko…, gno…hmen “Ellhnej. galÁ 'Attiko…, galša “Ellhnej. gÒhj 'Attiko…, kÒlax `EllhnikÕn kaˆ koinÒn. gray£menoj 'Attiko…, gr£yaj “Ellhnej. gegwne‹n kaˆ gegwn…skein, æj Qoukud…dhj, 'Attiko…, bo©n kaˆ kr£zein “Ellhnej. gšlgh kaˆ gelgopèlhj 'Attiko…, ·îpoj kaˆ ·wpopèlhj “Ellhnej. ghr©nai kaˆ kataghr©nai 'Attiko…, ghr©sai kaˆ kataghr©sai “Ellhnej. ghqull…j 'Attiko…, ¢mpelÒprason “Ellhnej. g£rgaloj 'Attiko…, gargalismÒj “Ellhnej. gumn£setai 'Attiko…, gumnasq»setai “Ellhnej. gnwstÁraj, æj Xenofîn, toÝj gnèstaj. dakrÚoij 'Attiko…, d£krusin “Ellhnej. do…hmen do…hte 'Attiko…, dóhmen dóhte “Ellhnej. diwk£qein koinÕn Dwrišwn kaˆ 'Iènwn, dièkein “Ellhnej. dedittÒmenoj 'Attiko…, ™kfobîn “Ellhnej. diagr£fein tÕ ™xale…fein Pl£twn Polite…aj g/. drupšphj 'Attiko…, pšpeiroj “Ellhnej. dediakÒnhka 'Attiko…, dedihkÒnhka “Ellhnej. dšw 'Attiko…, desmî “Ellhnej. deusopoio… 'Attiko…, bafe‹j koinÒn. deusopoiÕn d tÕ dusškpluton.

dšketej 'Attiko…, dek£etej “Ellhnej. ded»setai 'Attiko…, deq»setai “Ellhnej. diabibî 'Attiko…, diabib£sw “Ellhnej. duswpe‹sqai ¢ntˆ toà fobe‹sqai 'Attiko…, æj kaˆ Pl£twn ™n Fa…drJ. crîntai d' aÙtù oƒ “Ellhnej ¢ntˆ toà a„de‹sqai. di£gnwsin 'Isa‹oj t¾n Øf' ¹mîn diadikas…an. dus»ridoj kaˆ dÚshrij 'Attiko…, kaˆ Pl£twn NÒmwn q/, dÚserij “Ellhnej. dwri£zein tÕ paragumnoàsqa… tina mšrh. desm£ oÙdetšrwj 'Attiko…, desmo… ¢rsenikîj “Ellhnej. deiknàsi properispwmšnwj 'Attiko…, deiknÚousin “Ellhnej. deiknÚasi d oƒ deÚteroi 'Attiko…. drÚfaktoj ¹ qÚra toà dikasthr…ou 'Attiko…. dišfqoren 'Attiko…, dišfqarken “Ellhnej. drep£nh 'Attiko…, dršpanon “Ellhnej. diaforÒthtoj Pl£twn Qeait»tJ. par' ¥llJ oÙc eáron. dusenter…a qhlukîj 'Attiko…, dusentšrion “Ellhnej. dhmoÚmenon 'Attiko…, geloi£zonta “Ellhnej. dianeke‹ lÒgJ, æj Pl£twn `Ipp…v, 'Attiko…, dihneke‹ “Ellhnej. doàsin 'Attiko…, desmeÚousin “Ellhnej. delf…j Ôrganon ™n naumac…v moliboàn, Óqen kaˆ Qoukud…dhj nÁaj delfinofÒrouj. d»pouqen 'Attiko…, dhlonÒti “Ellhnej. diÁrej 'Attiko…, Øperùon koinÒn. dÒcmh 'Attiko…, spiqam» “Ellhnej. dialšgesqai kaˆ tÕ plhsi£zein ta‹j gunaix…n, æj `Upere…dhj. dšndroij Xenofîn, dšndresi Qoukud…dhj. de…lhj prw aj tÕ met¦ ›kthn éran, de…lhj Ñy…aj prÕj ˜spšran. kat' „d…an d de…lhj oÙ lšgousin 'Attiko…. lšgetai d mÒnon de…lhj kaq' ˜autÕ par¦ to‹j “Ellhsin. d…aita 'Attiko…, kr…sij prÕ d…khj “Ellhnej. Dhmosqšnaj 'Attiko…, Dhmosqšneij tÕ ¢n£logon “Ellhnej. ›lxei 'Attiko…, ˜lkÚsei “Ellhnej. œcqistoj 'Attiko…, ™cqrÒtatoj “Ellhnej. eÜquna trÒpoj kr…sewj ¢rx£ntwn À presbeus£ntwn. ™neteil£mhn par' oÙden…, pl¾n ¢ntˆ toà n tÕ p Ð grafeÝj œgrayen: ™petšlleto g¦r ¢šqlouj “Omhroj lšgei. ™rrÚphna ™k£qhra 'Attiko…, ™rrÚpana ™k£qara lšgousin “Ellhnej. eÙkta‹on ˜nikîj par' oÙdenˆ tîn palaiîn e„ m¾ par¦ Pl£twni ™n NÒmoij.

eÙscolî oÙdeˆj tîn palaiîn, ¢ll¦ scol¾n ¥gw. e en 'Attiko…, ¥ge d» “Ellhnej. ™gcutrismÕj ¹ toà bršfouj œkqesij, ™peˆ ™n cÚtraij ™xet…qento. eÙpatr…dai 'Attiko…, aÙtÒcqonej “Ellhnej. eÙqÚ 'Attiko…, ™p' eÙqe…aj “Ellhnej. ™pe…sion 'Attiko…, ™f»baion “Ellhnej. ™rrhfÒroi 'Attiko…, aƒ t¾n drÒson fšrousai tÍ “ErsV, ¼tij Ãn m…a tîn Kekrop…dwn. ™p…klhroj ¹ ™pˆ tÍ oÙs…v trefomšnh kÒrh. eÜhqej tÕ crhstÒn, æj Qoukud…dhj, 'Attiko…, eÜhqej tÕ ¢nÒhton “Ellhnej. œkdhmoj 'Attiko…, ¢pÒdhmoj “Ellhnej. ™pitropÁj e nai d…kaj: tÕ g¦r kakÁj ™pitropÁj ¢nÒhton: ¢gaqÁj g¦r oÙdeˆj dik£zetai. ™xalhlimmšnon ¢ntˆ toà kecrismšnon, æj Qoukud…dhj. eÙlabe‹sqai ¢ntˆ toà ful£ttesqai, æj Dhmosqšnhj ™n Filippiko‹j, 'Attiko…, eÙlabe‹sqai ¢ntˆ toà fobe‹sqai “Ellhnej. ™x…llein 'Attiko…, ™xe…rgein “Ellhnej, ™kb£llein koinÒn. eÙkaire‹n oÙdeˆj e‡rhke tîn palaiîn, “Ellhnej dš. ™krem£nnuen 'Attiko…, ™kr»mna “Ellhnej. ™lî 'Attiko…, ™l£sw “Ellhnej. ™nètia 'Attiko…, ™nèdia “Ellhnej. e„k£qoimen 'Attiko…, e‡koimen “Ellhnej. e„sÁcen 'Attiko…, e„sag»ocen “Ellhnej. e‡xasin 'Attiko…, ™o…kasin “Ellhnej. e„kèj 'Attiko…, ™oikèj “Ellhnej. ™pimšlou paroxutÒnwj 'Attiko…, perispwmšnwj “Ellhnej. ™pa…samen 'Attiko…, ™pa…xamen “Ellhnej. œzhn 'Attiko…, œzwn “Ellhnej. ™klhronÒmhse tÁj oÙs…aj 'Attiko…, ™klhronÒmhse t¾n oÙs…an “Ellhnej. ™pitropeàsai tÕn pa‹da 'Attiko…, ™pitropeàsai toà paidÒj “Ellhnej. eÜmorfon par' oÙdenˆ eáron, ¢ll¦ eÙprepÁ. eÙmorf…an par¦ Pl£twni ™n NÒmoij kaˆ par¦ Xenofînti, sp£nion dš. ™pit…mion 'Attiko…, prÒstimon “Ellhnej. ™piteqummšnon 'Attiko…, ™pitetufwmšnon À ™pikekaumšnon “Ellhnej. ˜tair…striai 'Attiko…, trib£dej “Ellhnej. ™qelšcqrwn Xenofîn 'ApomnhmoneÚmasin. e„j tr…thn ¹mšran 'Attiko…, e„j tr…thn kaq' ˜autÕ mÒnon “Ellhnej.

e„j Dionus…ou 'Attiko…, prÕj DionÚsion “Ellhnej. ˜terÒfqalmon 'Attiko…, monÒfqalmon “Ellhnej. ™tet£cato 'Attiko…, tetagmšnoi Ãsan “Ellhnej. ™mpol» t¦ fort…a 'Attiko…, æj 'Aristof£nhj "t¾n ™mpol¾n Ópwj m¾ kaˆ fšrwn kat£xV." tÕ d ™k tîn fort…wn suneilegmšnon “Ellhnej. ™mpol»santej 'Attiko…, çn»santej “Ellhnej. ™pis…xaj 'Attiko…, ™pist…xaj “Ellhnej. ™pózein tÕ ™pˆ to‹j òo‹j kaqÁsqai. ™regm…a 'Attiko…, ™regmÒj “Ellhnej. ™reschle‹n 'Attiko…, diapa…zein “Ellhnej. œgguon 'Attiko…, ™gguht»n “Ellhnej. eÙf»mei 'Attiko…, s…ga “Ellhnej. e‡setai 'Attiko…, gnèsetai koinÒn. e„ g£r 'Attiko…, e‡qe g£r koinÒn. ™linÚwn 'Attiko…, ¢napauÒmenoj “Ellhnej. ™piskÁyai 'Attiko…, ™nte…lasqai “Ellhnej. ™kpl»gnusqai ¢ntˆ toà ™kpl»ttesqai Qoukud…dhj. ™pipolÁj tÕ ™p£nw 'Attiko…. ™p…stw 'Attiko…, ™p…staso “Ellhnej. ™phlugazÒmenoj 'Attiko…, ™piskiazÒmenoj “Ellhnej. ™pithde…ouj oÙc ésper ™n to‹j `Upomn»masin, mÒnouj toÝj ™k gšnouj pros»kontaj, ¢ll¦ kaˆ toÝj ˜ta…rouj, æj Pl£twn Fa…dwni. œpion o‡nou, oÙcˆ o non, 'Attiko…. œfagon kršwj, oÙ kršaj, 'Attiko…. e„kostolÒgon tÕn e„kostènhn, æj 'Aristof£nhj ™n Batr£coij. ™ntr…besqai tÕ Øpogr£fesqai kaˆ yimuqoàsqai 'Attiko…. ™xenèqhsan 'Attiko…, æj Pl£twn NÒmwn a/, ™xen…sqhsan kaˆ ™pexenèqhsan “Ellhnej. zeÚgnumi 'Attiko…, zeugnÚw “Ellhnej. zîma 'Attiko…, zîsma “Ellhnej. zhlî 'Attiko…, zhlotupî “Ellhnej. z»lwsij 'Attiko…, m…mhsij “Ellhnej. zhlî 'Attiko…, makar…zw “Ellhnej. zwn…on tÕ gunaike‹on 'Attiko…, zènh ¹ toà ¢ndrÒj. zwpure‹n 'Attiko…, ™x£ptein “Ellhnej. zeugnàsin 'Attikoˆ plhquntikîj kaˆ properispwmšnwj, zeugnÚousin “Ellhnej. tÕ d zeugnÚasin tÁj deutšraj 'Atq…doj. zèsantej ¢ntˆ toà z»santej Pl£twn NÒmwn b/. Édeisqa 'Attiko…, Édeij “Ellhnej.

Ãn 'Attiko…, ½mhn “Ellhnej. Édh 'Attiko…, Édein “Ellhnej. Ãsqa 'Attiko…, Ãj “Ellhnej. ½mellon ºboulÒmhn ºdun£mhn hÙx£mhn di¦ toà h: di¦ d toà e “Ellhnej. ½resš me 'Attiko…, ½resš moi koinÒn. ºc» 'Attiko…, Ãcoj “Ellhnej. ºnšsceto 'Attiko…, ¢nšsceto “Ellhnej. ¼rw cwrˆj toà i 'Attiko…, æj “Omhroj "¼rw DhmodÒkJ," ¼rwŽ met¦ toà i “Ellhnej. ¼ttw 'Attiko…, ¼ssona koinÒn. ¹dànai 'Attiko…, ¢rtàsai “Ellhnej. ½nustra 'Attiko…, cordaˆ À aƒ koil…ai tîn boîn “Ellhnej. ¼lw kaˆ ˜£lw 'Attiko…, ™l»fqh “Ellhnej. Ãtron tÕn ØpÕ tù Ñmfalù tÒpon 'Attiko…, Øpog£strion “Ellhnej. ¹medapÒj 'Attiko…, ™picèrioj “Ellhnej. ¼nusa dasšwj 'Attiko…, yilîj d “Ellhnej. ¹mwd…an ™pˆ tîn ÑdÒntwn di¦ toà h 'Attiko…, aƒmwd…an “Ellhnej. ºl…qion 'Attiko…, e„ka‹on ¢nÒhton “Ellhnej. ¹b©n 'Attiko…, ¢km£zein “Ellhnej. ¹b£skein d ™pˆ tîn pa…dwn tîn ¢rcomšnwn ¹b©n æj ™pˆ tÕ ple‹ston 'Attiko…. Ékasa 'Attiko…, e‡kasa “Ellhnej. ¹rp£sqh 'Attiko…, ¹rp£gh “Ellhnej. ºdÚnw ºp…stw 'Attiko…, ™dÚnaso ™p…staso “Ellhnej. ºp…alon tÕ prÕ toà puretoà yàcoj. qam£ 'Attiko…, puknîj “Ellhnej. qamin£ 'Attiko…, pukn£ “Ellhnej. qerÒmenoj 'Attiko…, qermainÒmenoj “Ellhnej. QalÁj perispwmšnwj 'Attiko…, barutÒnwj “Ellhnej. Qaloà t¾n genik¾n 'Attiko…, Q£lhtoj “Ellhnej. qo…nh 'Attiko…, qo‹na “Ellhnej. qhr£setai 'Attiko…, qhr£sei “Ellhnej. qoim£tion 'Attiko…, tÕ ƒm£tion “Ellhnej. qewroˆ oƒ t¦j qus…aj ¢p£gontej e„j t¦ koin¦ ƒer¦ kaˆ t¦ mante‹a 'Attiko…, qeataˆ À sunqàtai “Ellhnej. qÚraze 'Attiko…, œxw “Ellhnej. qemšlia kaˆ qemšlion oÙdetšrwj 'Attiko…. qruall…da 'Attiko…, ™llÚcnion “Ellhnej. kaˆ `HrÒdotoj kšcrhtai. qiasîtai di¦ toà w 'Attiko…, qias‹tai “Ellhnej. qr£ttei 'Attiko…, tar£ssei “Ellhnej.

qrektikÒj 'Attiko…, trocastikÒj “Ellhnej. qaum£sion 'Attiko…, qaumastÒn “Ellhnej. Qhr…kleion ¢pÕ toà tecn…tou proshgoreÚqh, æj EÜbouloj "kaqarèteron g¦r tÕn kšramon e„rgazÒmhn À QhriklÁj t¢kpèmata." q£rroj 'Attiko…, q£rsoj “Ellhnej. qhl£strian t¾n tîn trofîn tîn pa…dwn t¾n qhl»n. qwmÒn 'Attiko…, æj 'Aristof£nhj Babulwn…oij, qhmîna “Ellhnej. „£lemoj 'Attiko…. shma…nei d tÕn qrÁnon kaˆ tÕn yucrÕn ¥nqrwpon. ktar. Pl£twn Polite…v "oÙd ktar," Óper ™stˆn oÙd ™ggÝj À bracša. ƒere…a makrîj t¾n teleuta…an kaˆ ÑxutÒnwj t¾n paral»gousan 'Attiko…, ƒšreia bracšwj t¾n ™sc£thn kaˆ barutÒnwj t¾n paratšleuton “Ellhnej. ƒppša ¡liša basilša makrîj 'Attiko…. ƒere‹on 'Attiko…, qàma “Ellhnej. „sc…on tÕ ko‹lon toà gloutoà, ™n ú ¹ kotÚlh stršfetai, 'Attiko…. oƒ d “Ellhnej t¦ nîta „sc…a. ‡sqmion 'Attiko…, peristÒmion À fre£tion “Ellhnej. ƒmoni£n 'Attikoˆ lšgousi kaˆ tÕ kalèdion. „liggi©n ¢ntˆ toà stroboàsqai À perifšresqai “Ellhnej. ‡scein 'Attiko…, œcein “Ellhnej. „£lemon tÕn œkluton “Ellhnej. „sotel»j Ð xšnoj Ð metšcwn tîn nÒmwn kaˆ tîn prattomšnwn p£ntwn pl¾n ¢rcÁj. mštocoj “Ellhnej. „sÒthj æj ¢rÒthj 'Attiko…, „sot»j æj brabeut»j “Ellhnej. ƒdrî 'Attiko…, ƒdrîta “Ellhnej. „diÒxenoj Ð m¾ dhmos…v proske…menoj pÒleèj tinoj ¢ll' „d…v xšnoj. ‡tria pl£smata lept¦ shsamÍ peplasmšna. l£ggana koinÒn. „shgor…a 'Attiko…, æj Dhmosqšnhj ™n tù kat¦ Meid…ou, „solog…a “Ellhnej. ƒst£nai 'Attiko…, ƒst£nein “Ellhnej. ƒppšaj makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. ƒere‹on p©n tÕ quÒmenon qeo‹j cwrˆj ØÒj. „luspèmenoj 'Attiko…, e„loÚmenoj “Ellhnej. „llÒn 'Attiko…, strabÒn “Ellhnej. ‡sasin 'Attiko…, o‡dasi koinÒn. knhs…ein 'Attiko…, knhstikîj œcein “Ellhnej. komyoÝj Pl£twn oÙ toÝj panoÚrgouj ¢ll¦ toÝj belt…stouj: komyoÝj g¦r

toÝj 'Asklhpi£daj ™painîn lšgei Polite…aj g/. kataptÒmenoj 'Attiko…, katapt£j “Ellhnej. kakk£bh 'Attiko…, k£kkaboj “Ellhnej. kšrason tÕ futÕn 'Attiko…, kerasua makrîj “Ellhnej. k£tantej t¾n prèthn ÑxutÒnwj 'Attiko…, t¾n teleuta…an Ñxšwj “Ellhnej. katalege…j 'Attiko…, katalecqe…j “Ellhnej. k…rnh 'Attiko…, k…rna “Ellhnej. k£llh t¦ ¥nqh 'Attiko…. k£llaia t¦ ØpÕ t¦ gšneia tîn ¢lektruÒnwn, oÞj k£llwnaj oƒ 'Attikoˆ lšgousin. kÒyicoj ¢ntˆ toà kÒssufoj 'Attikoˆ kaˆ “Ellhnej. kera…a plo…ou 'Attiko…, kšraj “Ellhnej. kÒptei t¾n qÚran œxwqen, yofe‹ d Ð œndoqen 'Attiko…, krote‹ d “Ellhnej. kr£stij di¦ toà k 'Attiko…, gr£stij di¦ toà g “Ellhnej. kukeî 'Attiko…, kukeîna “Ellhnej. kaqede‹ 'Attiko…, kaq…sei “Ellhnej. kaqÒti 'Attiko…, kaqèj “Ellhnej. k£cruj 'Attiko…, kriqaˆ pefrugmšnai “Ellhnej. kakk£chn 'Attiko…, kicl…zhn “Ellhnej. k£tagma 'Attiko…, m»ruma “Ellhnej. kalî kaˆ ™pˆ toà kalšsw 'Attiko…. ™pˆ d toà ™nestîtoj mÒnwn tîn `Ell»nwn tÕ legÒmenon kalî. kateskšdase t¾n ¢m…da 'Attiko…, katšceen “Ellhnej. karuke…a 'Attiko…, per…ergoj zwmÒj “Ellhnej. katakècima t¦ kateschmšna ™nšcura 'Attiko…, katÒcima “Ellhnej. kated»doken 'Attiko…, katabšbrwken “Ellhnej. katit»rion tÕn toà nekroà ÑbolÒn. kali¦ tÕ ™k xÚlwn o‡khma. kataglwtt…smata t¦ per…erga fil»mata, kaˆ kataglwtt…zein tÕ blasfhme‹n. k£kh, æj Pl£twn, 'Attiko…, kak…a “Ellhnej. katwn£kh. to‹j e„j crÒnon feÚgousin, Óte kat…oien, n£kouj ti to‹j ƒmat…oij proserr£pteto, æj kaˆ QeÒpompoj "ºnagk£sqhsan d ØpÕ tîn tur£nnwn, †na m¾ kat…wsin e„j ¥stu, katwn£khn fore‹n." kektÁsqai kaˆ kekthmšnh ¹ dšspoina par' 'Attiko‹j. kerameoàn 'Attiko…, Ñstr£kinon “Ellhnej. kšointo mÒnwj 'Attiko…. kekle…setai mÒnwj 'Attiko….

kekragmÒj 'Attiko…, kraug» “Ellhnej. khdest¦j kaˆ toÝj didÒntaj kaˆ toÝj lamb£nontaj t¦j kÒraj 'Attiko…, penqeroÝj kaˆ gambroÝj “Ellhnej. kÁcoj ¢ntˆ toà d» 'Attiko…. klisi£dej aƒ d…quroi pÚlai 'Attiko…, kl…sia d Ópou t¦ zeÚgh †stato. kl£sai 'Attiko…, kladeàsai “Ellhnej. knšfalon 'Attiko…, tÚlh “Ellhnej. knis©n tÕ qÚein 'Attiko…. kur…ttein 'Attiko…, kerat…zein “Ellhnej. kle‹n 'Attiko…, kle‹da “Ellhnej. kl£ein kaˆ k£ein sÝn tù a 'Attiko…, met¦ toà i “Ellhnej. kšdron oÙdetšrwj 'Attiko…, qhlukîj “Ellhnej. katšaxa tÁj kefalÁj 'Attiko…, zatšaxa t¾n kefal»n “Ellhnej. k£qhso 'Attiko…, k£qou koinÒn. kne‹n 'Attiko…, kn»qein “Ellhnej. koropl£qoi 'Attiko…, koropl£stai “Ellhnej. kat¦ ceirÒj 'Attiko…, kat¦ ceirîn “Ellhnej. kocènh ¹ Øpoglout…j. komye…a 'Attiko…, panourg…a “Ellhnej. kÒtinoj 'Attiko…, ¢grišlaioj “Ellhnej. kommètrian 'Attiko…, ™mplšktrian “Ellhnej. katekaÚqh 'Attiko…, katakauq»setai “Ellhnej. k…bdwnej 'Attiko…, metalleutaˆ l…qwn “Ellhnej. k…bdhloj oÙc Øgi¾j tÕn trÒpon, dokîn d Øgi»j. katÒpin 'Attiko…, Ôpisqen “Ellhnej. kwmJdopoiÒj 'Attiko…, kwmJdiopoiÒj “Ellhnej. katorèruktai 'Attiko…, katèruktai “Ellhnej. katagègion kaˆ kat£gesqai 'Attiko…, kat£luma kaˆ katalÚein “Ellhnej. kurbas…a p‹loj PersikÒj, æj 'Aristof£nhj ”Ornisin, “Ellhnej. krem£qra 'Attiko…, krem£stra “Ellhnej. lamb£nein ¢paremf£twj oƒ 'Attiko…, æj 'Aristof£nhj ”Ornisin "™£n tij ¢pokte…nV tÚrannon, tim¦j lamb£nein." tÕ d lambanštw “Ellhnej. lšmma ¢ntˆ toà lšpisma “Ellhnej, lšpoj koinÒn. lace‹n d…khn 'Attiko…, œgklhma ¢podÒsqai “Ellhnej. logopoiÕn tÕn logogr£fon oƒ 'Attikoˆ kaˆ sun»goron di¦ tîn lÒgwn. lucnoàcoj 'Attiko…, lamp¦j À fanÒj “Ellhnej. l…sfouj 'Attiko…, ¢pÚgouj “Ellhnej. lop…dej 'Attiko…, lep…dej “Ellhnej.

lÁmma di¦ dÚo m tÕ q£rsoj, di¦ d toà ˜nÕj tÕ lambanÒmenon. ¢diafÒrwj “Ellhnej. l£gunoj ¢rrenikîj 'Attiko…, qhlukîj “Ellhnej. l…tron 'Attiko…, n…tron “Ellhnej. lecè 'Attiko…, locÒj “Ellhnej. lagùa t¦ mšrh toà lagoà 'Attiko…, l£geia “Ellhnej. loàtai 'Attiko…, loÚetai “Ellhnej. leuk¾ st£qmh ¹ m¾ kecrismšnh m…ltJ ¢ll' ¥cristoj. lusitšleian oÙdeˆj lšgei, lusitel j d kaˆ lusitele‹n. log…ouj toÝj polu storaj 'Attikoˆ kaˆ `HrÒdotoj, log…ouj toÝj lektikoÝj “Ellhnej. l£sioj Ð parhbhkëj kaˆ l£sion tÕn taàron œcwn 'Attiko…, prÒceiroj kaˆ tolmhrÒj “Ellhnej. l£sanon kaˆ toÝj cutrÒpodaj kaˆ toÝj d…frouj, æj EÜpolij PÒlesin "™moˆ g¦r oÙk œst' oÙd l£sanon Ópou cšsw." lšmfoj ¹ pephgu‹a mÚxa 'Attiko…. logie‹tai 'Attiko…, log…setai “Ellhnej. leukÒcrwj 'Attiko…, leukÒcrouj “Ellhnej. laÚraj kaˆ t¦j ¢m£raj 'Aristof£nhj. laàrai d kaˆ t¦ ¥mfoda. lhtourge‹n di¦ toà h 'Attiko…, di¦ d tÁj ei difqÒggou “Ellhnej: l»Žton g¦r tÕ dhmÒsion. l£tagaj toÝj yÒfouj toÝj ™k tîn pothr…wn. liqourgoÚj Qoukud…dhj, liqokÒpouj 'Antifîn. mel…kraton 'Attiko…, o„nÒmeli ØdrÒmeli “Ellhnej. mhtroiÕn tÕn patroiÒn. metšpemye Qoukud…dhj, metepšmyato Dhmosqšnhj. metšgguoj 'Attiko…, mes…thj “Ellhnej. mÚlh 'Attiko…, mÚloj “Ellhnej. mÒlubdoj 'Attiko…, mÒluboj “Ellhnej. misogÚnhj 'Attiko…, misogÚnaioj “Ellhnej. m©zan properispwmšnwj kaˆ makrîj 'Attiko…, barutÒnwj kaˆ bracšwj “Ellhnej. m£mmhn kaˆ mamm…an t¾n mhtšra 'Attiko…. “Ellhnej t¾n m£mmhn. macair…dej aƒ m£cairai tîn kouršwn 'Attiko…. m£cairai koinÒn. monom£chj 'Attiko…, kat¦ d t¾n ¢nalog…an monom£coj. m£ntewn t¾n prèthn ÑxutÒnwj 'Attiko…, t¾n deutšran ÑxutÒnwj “Ellhnej. mšquson tÕn ¥ndra, meqÚshn t¾n guna‹ka “Ellhnej. masc£lh 'Attiko…, m£lh “Ellhnej. meir£kia toÝj ¥rrenaj 'Attiko…, me…rakaj t¦j qhle…aj “Ellhnej.

mÚloj ¹ tr£peza toà mÚlou, Ônoj tÕ ¥nw toà mÚlou. Meid…ou 'Attiko…, Meid…a tÒ te ¢nalogikÕn kaˆ tÕ `EllhnikÒn. mel£gcrwj 'Attiko…, melagcr»j “Ellhnej. mela…nesqai 'Attiko…, b£ptesqai “Ellhnej. mîn 'Attiko…, m¾ ¥ra “Ellhnej. maqhtr…j 'Attiko…, maq»tria “Ellhnej. murr…nh 'Attiko…, murs…nh “Ellhnej. mal£ch 'Attiko…, molÒch “Ellhnej. muskšlendron 'Attiko…, muÒcodon “Ellhnej. mštauloj ¹ mšsh tÁj ¢ndrwn…tidoj kaˆ gunaikwn…tidoj qÚra 'Attiko…, mšsauloj “Ellhnej. metaboleÚj kaˆ metabole‹j 'Attiko…, met£boloj kaˆ met£boloi “Ellhnej. mane‹tai 'Attiko…, man»setai “Ellhnej. merimnîn ¢ntˆ toà front…zwn Xenofîn. neèj t¾n eÙqe‹an ˜nikîj kaˆ ÑxutÒnwj 'Attiko…, naÒj “Ellhnej. nè duŽkîj 'Attiko…, ¹me‹j “Ellhnej. nùn, m¾ sunekfwnoumšnou toà i, ¹m‹n. nÁej, æj Qoukud…dhj, 'Attiko…, naàj “Ellhnej. ne‹n kaˆ n»cesqai 'Attiko…, kolumb©n “Ellhnej. nîta kaˆ tÕn nîton 'Attiko…, nîtoj kaˆ toÝj nètouj “Ellhnej. nšaton 'Attiko…, œscaton koinÒn. nšwta 'Attiko…, tÕ mšllon œtoj “Ellhnej. nautti©n ™n to‹j b/ tt 'Attiko…, nausi©n “Ellhnej. numfeÚtrian 'Attiko…, par£numfon “Ellhnej. nÁstij 'Attiko…, n»sthj “Ellhnej. ne‹a t¦ e„j paraskeu¾n plo…ou xÚla. nouqšthsij 'Attiko…, nouqes…a “Ellhnej. n©pu 'Attiko…, s…nhpi “Ellhnej. xenodÒkw 'Attiko…, xenodokî “Ellhnej. xumfènwj 'Attiko…, sumfènwj “Ellhnej kaˆ koinîj. xunwr…j 'Attiko…, sunwr…j “Ellhnej. xÚmmacoi “Ellhnej kaˆ koinîj. xurÒn makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. ÑrqreÚei 'Attiko…, Ñrqr…zei “Ellhnej. ÐmÒse ¤ma ÐmÒqen tÒpou dhlwtik£: tÕ m n g¦r ¤ma ™n tù aÙtù dhlo‹, tÕ d ÐmÒse e„j tÕ aÙtÒ, tÕ d ÐmÒqen ™k toà aÙtoà. ÐmÒdouloj 'Attiko…, sÚndouloj “Ellhnej. ÑrikÕn zeàgoj 'Attiko…, ¹mionikÒn “Ellhnej. Ôyon 'Attiko…, prosf£ghma “Ellhnej. o j monosull£bwj 'Attiko…, prÒbata “Ellhnej.

o„stÒj disull£bwj 'Attiko…, bšloj “Ellhnej. Ñmoàmai Ñme‹ Ñme‹tai 'Attiko…, ÑmÒsw ÑmÒsei “Ellhnej. oÙk ™pr£ttou 'Attiko…, oÙk œprattej “Ellhnej. Ðmil…an oÙ t¾n di£lexin mÒnon ¢ll¦ kaˆ t¾n sunous…an prÕj guna‹kaj 'Attiko…, lali¦n “Ellhnej. ÑpÚein 'Attiko…, sugg…nesqai “Ellhnej. Ñrchstr…j 'Attiko…, Ñrc»stria “Ellhnej. ÑtteÚesqai 'Attiko…, klhdon…zesqai “Ellhnej. Ñx…daj oƒ 'Attikoˆ t¦ mikr¦ lagÚnia. ÑllÚasin ÑmnÚasin 'Attiko…, ÑllÚousin ÑmnÚousin “Ellhnej. oÙc ¼kista 'Attiko…, m£lista “Ellhnej. ÑmnÚnai 'Attiko…, ÑmnÚein “Ellhnej. ÑsfrÒmenoj 'Attiko…, Ñsfrhs£menoj “Ellhnej. O„d…poun 'Attiko…, O„d…poun kaˆ “Ellhnej. O„d…poda koinîj. Ñlškrana 'Attiko…, ¢gkînaj kaˆ p»ceij “Ellhnej. ÑrropÚgion 'Attiko…, ÑrqopÚgion “Ellhnej. o sqa cwrˆj toà s1 'Attiko…, o daj “Ellhnej. o„kÒtriy 'Attiko…, o„kotraf»j “Ellhnej. ÑxuqÚmia 'Attiko…, kaq£rsia t¦ e„j triÒdouj ™kballÒmena À t¦ perike…mena to‹j ¢gconima…oij nekro‹j “Ellhnej. Ñstoàn 'Attiko…, Ñstšon “Ellhnej. o mai kaˆ o‡omai 'Attiko…, nom…zw “Ellhnej. Ôrroj tÕ ™p£nw toà prwktoà. Ðshmšrai 'Attiko…, kaq' ¹mšran “Ellhnej. o se 'Attiko…, fšre `EllhnikÕn kaˆ koinÒn. Ôstria di¦ toà i makroà 'Attiko…, Ôstrea “Ellhnej. Ôfelon ™pˆ b/ prosèpwn kaˆ ¢paremf£twn ™x ¢n£gkhj ·Áma ¢kolouq»sei ·»mati ¢paremf£tJ: "éj m' Ôfel' “Ektwr kte‹nai." Dhmosqšnhj ™n tù kat' 'Aristoge…tonoj eÙktikîj kšcrhtai. oÙk ¢p»rkei ¢ntˆ toà oÙk ¢pšcrh 'Aristof£nhj Polu dJ. Ñrrwde‹n 'Attiko…, fobe‹sqai À ¢qume‹n “Ellhnej. Ñbel…aj ¥rtoj Ð ™pˆ tîn Ñbelîn çpthmšnoj. Ôan kaˆ ™n tù w 'Attiko…, mhlwt»n “Ellhnej. o„suphrÕn œrion 'Attiko…, ·uparÒn “Ellhnej. Ñpt»ria 'Attiko…, ¢nakalupt»ria “Ellhnej. oâj 'Attiko…, çt…on “Ellhnej. Ôfeij 'Attikoˆ t¦ par¦ to‹j “Ellhsi yšlia. Órmoj 'Attiko…, peritrac»lioj “Ellhnej. Ñp»n 'Attiko…, trÚphma “Ellhnej. Ôclon ™pˆ pl»qouj 'Attiko…, t¾n par¦ to‹j “Ellhsi legomšnhn

Ôclhsin. ÑpÒj 'Attiko…, put…a “Ellhnej. ÑmÒrxasqai ™xomÒrxasqai 'Attiko…, ™km£xasqai “Ellhnej. Ñpa…a keramˆj di' Âj Ð kapnÕj œxeisin 'Attiko…, kapn…a “Ellhnej. pepaÚsomai 'Attiko…, paÚsomai “Ellhnej. pr£xomai 'Attiko…, pr£xw “Ellhnej. pa‹sai 'Attiko…, pa‹xai “Ellhnej. pepragèj ™n tù g 'Attiko…, pepracèj “Ellhnej. plšwn kaˆ kat£plewn 'Attiko…, pl»rh “Ellhnej. pepr£somai pepr£sV pepr£setai 'Attiko…, praq»somai praq»sV praq»setai “Ellhnej. ple‹n À mÚrioi 'Attiko…, plšonej À mÚrioi “Ellhnej. plhmmele‹n 'Attiko…, ™xubr…zein “Ellhnej. protšleia ¹ prÕ tîn g£mwn ¹mšra. peristùon 'Attiko…, per…stulon “Ellhnej. pšpoiqen lšgousin 'Attiko…, pepo…qhsin “Ellhnej. prÒcouj 'Attiko…, kat£cusij “Ellhnej. parous…an kaˆ t¾n oÙs…an 'Attiko…. paroy…da t¾n poi¦n m©zan 'Attiko…, paroy…da tÕ skeàoj “Ellhnej. pa‹da tÕn doàlon, k¨n Ï gšrwn, 'Attiko…. prètwj kaˆ prîton. tÕ m n posÒthtoj tÕ d poiÒthtoj dhlwtikÒn. parairšmata tîn ƒmat…wn, æj Qoukud…dhj, 'Attiko…. prî kaˆ prw aj kaˆ Ñyš kaˆ Ñy…aj. pomfÒlugaj t¦ derm£tia § ™pˆ tîn kefalîn aƒ guna‹kej œcousin: 'Aristof£nhj QesmoforiazoÚsaij. proÚtreyen, oÙ proetršyato. parJkis£mhn, oÙ parJk…sqhn. pleisthri£zein tÕ Øperb£llein tÍ timÍ. pÚraunoj kaˆ pÚrautoj tÕ peripet£menon zùon to‹j lÚcnoij. pronomeÚein tÕ katatršcein kaˆ katasÚrein. proswrm…santo, oÙ prosèrmisan. prÒtropoj o noj Ð prÕ toà pathqÁnai t¾n staful¾n · eÚsaj. pepolšmwtai Ð e„j œcqran proacqe…j. p…tura 'Attiko…. pettÚkia t¦ lept¦ peritm»mata tîn dermat…wn: ¢f' oá ¹me‹j pitt£kia lšgomen. proelÒmenoj 'Attiko…, proqšmenoj “Ellhnej. penthkÒntoroj naàj ¢pÕ toà n/ œcein ¥ndraj, Óper Ãn ¢riqmÕj lÒcou. ¹ d tri»rhj proshgÒreutai ¢pÕ toà g/ œcein e„res…aj, d/ mšntoi lÒcouj: ¹ g¦r ¢rca…a sÚntaxij diakos…ouj e ce toÝj ™m-

plšontaj. pleÚmwn 'Attiko…, pneÚmwn “Ellhnej. peirîn t¾n pa‹da 'Attiko…, peir£zwn diafqe…rwn “Ellhnej. pšleqoj 'Attiko…, spšleqoj “Ellhnej. p£puroj makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. pštomai ™n tù o kaˆ pštetai 'Attiko…, pštamai ™n tù a kaˆ pštatai “Ellhnej. pn‹goj makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. pla…sion 'Attiko…, plinq…on “Ellhnej. parashma…nesqai 'Attiko…, parasfrag…zesqai “Ellhnej. parakataq»khn 'Attiko…, paraq»khn “Ellhnej. pwlht»rion 'Attiko…, prat»rion “Ellhnej. prÒseuxai tÕn qeÒn 'Attiko…, tù qeù “Ellhnej. Peiraiîj 'Attiko…, Peiraišwj met¦ toà e “Ellhnej. pl£noj 'Attiko…, pl£nh “Ellhnej. paro…xaj tÁj qÚraj 'Attiko…, parano…xaj t¾n qÚran “Ellhnej. p£rnopej e doj ¢ttelšbwn. t¦j kaloumšnaj ¢kr…daj. pÒlin t¾n ¢krÒpolin kaˆ poli£da 'Attiko…, tÁj ¢kropÒlewj “Ellhnej. po‹ 'Attiko…, poà koinÒn. prîton prètwj “Ellhnej. petteÚein 'Attiko…, diagrammat…zein “Ellhnej. praneÚj 'Attiko…, kat£basij “Ellhnej. prÒstaxij 'Attiko…, prostag» “Ellhnej. peir£santej toà cwr…ou, æj Qoukud…dhj, ¢popeirasqšntej “Ellhnej. plšwn o‡nou 'Attiko…, pl»rh o‡nou “Ellhnej. paid…skhn kaˆ t¾n ™leuqšran kaˆ t¾n doÚlhn 'Attiko…, t¾n doÚlhn mÒnon “Ellhnej. p£ntote oÙdeˆj tîn 'Attikîn. parasc»somai 'Attiko…, paršxomai “Ellhnej. panoikhs…v 'Attiko…, panoik… “Ellhnej. pÒrkouj oƒ 'Attikoˆ oÞj kÚrtouj lšgousin “Ellhnej. prostuc¾j ™genÒmhn ¢ntˆ toà ™nštucon Pl£twn. paid£rion kaˆ tÕ qug£trion 'Attiko…, paid£rion mÒnwj tÕ ¥rren “Ellhnej. pentethr…j pentšklinon pentšmhnon 'Attiko…, pentaethr…j kaˆ t«lla Ðmo…wj “Ellhnej. p…omai p‹qi 'Attiko…, pioàmai p…e “Ellhnej. paras…touj toÝj t¦ dhmÒsia sitoumšnouj ™n prutane…J 'Attiko…, toÝj kÒlakaj “Ellhnej. prÒswpa t¦ tîn Øpokritîn 'Attiko…, proswpe‹a “Ellhnej.

pÚx 'Attiko…, grÒnqoj “Ellhnej. parhggÚhsen 'Attiko…, par»ggeilen “Ellhnej. pel£thn tÕn Øf' ¹mîn ™rgol£bon. pelitnÒn ™n tù t 'Attiko…, pšlion À pelidnÒn “Ellhnej. poio…h 'Attiko…, poióh “Ellhnej. peridšrrea 'Attiko…, peritrac»lia “Ellhnej. politeÚein kaˆ politeÚesqai lšgetai, politeut»j oÙ lšgetai ¢ll¦ dhmagwgÒj par¦ to‹j 'Attiko‹j. politeut»j “Ellhnej. p»cewn 'Attiko…, phcîn “Ellhnej. potnièmenoj 'Attiko…, dusforîn “Ellhnej. plune‹j kat¦ t¾n prèthn 'Atq…da, knafe‹j kat¦ t¾n deutšran 'Atq…da. proàpton 'Attiko…, profanšj “Ellhnej. pasp£lh 'Attiko…, kšgcroj À tÕ tucÒn “Ellhnej. pšdh 'Attiko…, periskel…j “Ellhnej. plšJ [¢ntˆ toà pl»reij] 'Attiko…, pl»reij “Ellhnej. pia…nein 'Attiko…, siteÚein “Ellhnej. peparónhken 'Attiko…, paro…niken “Ellhnej. pompe‹a 'Attikoˆ t¦ qumiat»ria kaˆ t¦j cšrnibaj, æj Qoukud…dhj. · a saj 'Attiko…, Øgi£naj “Ellhnej. ·iknoàsqai tÕ ¢schmÒnwj kine‹sqai 'Attiko…. ·igîntoj 'Attiko…, ·igoàntoj “Ellhnej. ·Úptesqai ·Úmma 'Attiko…, sm»cesqai smÁgma “Ellhnej. ·hgnÚasin di¦ toà a 'Attiko…, ·hgnÚousin À ·»ssousin “Ellhnej. ·Úsion kaˆ ™nšcura plhquntikîj 'Attiko…, ™nšcuron “Ellhnej. ·šgkein ™pˆ tîn koimwmšnwn 'Attiko…, ·šgcein “Ellhnej. ·…nh 'Attiko…, ·‹na “Ellhnej. ·oi£ 'Attiko…, ·Òa “Ellhnej. ·igîn 'Attiko…, ·igoàn koinÒn, ·igo‹n “Ellhnej. sšej 'Attiko…, sÁtej “Ellhnej. se…raion 'Attiko…, ›yhma “Ellhnej. sfe‹j 'Attiko…, aÙto… “Ellhnej. sfîn 'Attiko…, aÙtîn “Ellhnej. sf©j 'Attiko…, aÙtoÚj “Ellhnej. ski£j 'Attiko…, ¢nadendr£j koinÒn. sobe‹n 'Attiko…, ¢potršcein “Ellhnej. staqeàsai 'Attiko…, stateàsai “Ellhnej. sf£keloj 'Attiko…, sÁyij Ñstšwn “Ellhnej. stifrÒn 'Attiko…, strifnÒn “Ellhnej. skordin©sqai 'Attiko…, diate…nesqai “Ellhnej.

skirafe‹on 'Attiko…, kubeut»rion “Ellhnej. sighlÒj ™n tù l 'Attiko…, ™n tù r “Ellhnej. st‹mij 'Attiko…, st‹mi “Ellhnej. sminÚh 'Attiko…, skafe‹on ¢xinoplateian. seis£cqeian 'Attiko…, creîn ¢pokop»n “Ellhnej. s…alon ™n tù a kaˆ oÙdetšrwj 'Attiko…, s…elon ™n tù e kaˆ ¢rsenikîj “Ellhnej. sp£dwn koinÒn, eÙnoàcoj “Ellhnej. s© perispwmšnwj 'Attikoˆ t¦ sîa. swd£rion “Ermippoj tÕ Øf' ¹mîn soud£rion. surma…an 'Attikoˆ t¦ lept¦ l£cana. suggen»sesin ¢ntˆ toà sunous…aij Pl£twn NÒmoij. par' ¥llJ oÙc eáron. s»sama kaˆ Ð karpÕj kaˆ Ð tÒpoj oá ™pwle‹to. saprÕn tÕn palaiÕn o non 'Attiko…. skutotÒmon 'Attiko…, skutša “Ellhnej. salpikt»j 'Attiko…, salpist»j “Ellhnej. s£koj 'Attiko…, s£kkoj di¦ dÚo kk “Ellhnej. sk…mpouj 'Attiko…, kr£batoj “Ellhnej. skÒtoj oÙdetšrwj 'Attiko…, skot…a “Ellhnej. smèmenoj 'Attiko…, smhcÒmenoj “Ellhnej. subwte‹n 'Attiko…, Øoboske‹n “Ellhnej. sa…rein 'Attiko…, saroàn “Ellhnej. smikrÒn 'Attiko…, mikrÒn koinÒn. sfad£zein 'Attiko…, dusqanat©n “Ellhnej. stšmfula 'Attiko…, stršmfula “Ellhnej. stÚraka qhlukîj 'Attiko…, ¢rsenikîj “Ellhnej. skeuwr…a kaˆ skeuwr»mata 'Attiko…, suskeu» “Ellhnej. sunšriqoi 'Attiko…, sunufa…nousai “Ellhnej. strwmatÒdesmoj 'Attiko…, strwmateÚj “Ellhnej. stasièthj 'Attiko…, stasiast»j “Ellhnej. ster…fh 'Attiko…, sterr£ “Ellhnej. skimal…sai 'Attiko…, katadaktul…sai “Ellhnej. sit…zein tÕ paid…on 'Attiko…, ywm…zein “Ellhnej. scindalmÒj ™n tù c 'Attiko…, skindalmÒj “Ellhnej. tain…a 'Attiko…, sthqodesm…j “Ellhnej. teutl…on 'Attiko…, seàtlon “Ellhnej. t£ghnon 'Attiko…, t»ganon “Ellhnej. timèria 'Attiko…, paroxutÒnwj “Ellhnej. t»meron e nai 'Attiko…, æj Nefšlaij "kecÒreutai g¦r metr…wj ¹m‹n

toà t»meron e nai." tÕ s»meron œcon “Ellhnej. t»meron 'Attiko…, s»meron “Ellhnej. t£cion oÙ lšgetai par' 'Attiko‹j ¢ll¦ q©tton. terqre…a 'Attiko…, terate…a “Ellhnej. teic…on tÕ tÁj o„k…aj 'Attiko…, te‹coj tÕ tÁj pÒlewj “Ellhnej. tetrema…nein 'Attiko…, tršmein “Ellhnej. tric…dej 'Attiko…, tricšai “Ellhnej. tšra 'Attiko…, tšrata “Ellhnej. tufî 'Attiko…, tufîna “Ellhnej. twq£zein 'Attiko…, skèptein “Ellhnej. tim»setai 'Attiko…, timhq»setai “Ellhnej. tšwj 'Attiko…, ›wj À mšcri “Ellhnej. taÙtÒn 'Attiko…, tÕ aÙtÒ “Ellhnej. t…ni khdeÚomen 'Attiko…, par¦ t…noj guna‹ka lamb£nomen “Ellhnej. t£ricoj oÙdetšrwj 'Attiko…, ¢rsenikîj “Ellhnej. teleuta‹on mÒnwj. teleutaiÒtaton oÙdeˆj tîn palaiîn. tripl© tetrapl© perispwmšnwj kaˆ makrîj 'Attiko…, bracšwj “Ellhnej. tšra kaˆ terîn 'Attiko…, tšrata ter£twn “Ellhnej. trofal…j 'Attiko…, turap£lh “Ellhnej. teàcoj tÕ ¢gge‹on 'Attiko…, tÕ d bibl…on lšgousin “Ellhnej. Trw£j 'Attiko…, Trw£daj “Ellhnej. traul…zein 'Attiko…, yell…zein “Ellhnej. tam…an tÕn kat' ¢groÝj o„konÒmon kaˆ ™p…tropon 'Attiko…, o„konÒmon “Ellhnej. t‹fun 'Attiko…, ™fi£lthn À ™pi£lthn “Ellhnej. tupt»sein 'Attiko…, pa…sein “Ellhnej. trop…an kaˆ ™ntrop…an “Ellhnej. Ûaloj ™n tù a 'Attiko…, ™n tù e “Ellhnej. ØpÒstrwma 'Attiko…, per…strwma “Ellhnej. Øgi© 'Attiko…, ØgiÁ “Ellhnej. Øfhnamšnh 'Attiko…, Øf£nasa “Ellhnej. Ûsplhx qhlukîj 'Attiko…, ¢rsenikîj “Ellhnej. Øpnomace‹n Xenofîn Paide…aj g/ mÒnoj. Ûderoj kaˆ Ødr©n 'Attiko…, Ûdrwy kaˆ Ødrwpi©n “Ellhnej. ØpÒguion de‹ t£ttein ™pˆ toà mšllontoj, oÙk ™pˆ toà parelhluqÒtoj. shma…nei d ˜k£teron prÒsfaton. Ødaršj bracšwj tÕ a 'Attiko…, makrîj “Ellhnej. ØŽdoàj ØŽdÁ 'Attiko…, uƒwnÒj uƒwn» “Ellhnej. Øg…eia 'Attiko…, Øge‹a “Ellhnej.

Ødropwte‹n ™n tù w 'Attiko…, ™n tù o “Ellhnej. Øpokor…zesqai 'Attiko…, ™pikor…zesqai “Ellhnej. ØdrorÒh 'Attiko…, ØdrocÒa “Ellhnej. faul…aj ™la…aj t¦j ™k kot…nou metapefuteumšnaj ™la…aj. file‹ "Óper file‹ g…nesqai" 'Attiko…. fak»n ˜nikîj kaˆ qhlukîj “Ellhnej, fakoÚj plhquntikîj 'Attiko…. fro…mion 'Attiko…, proo…mion “Ellhnej. froàdoj 'Attiko…, ¥fantoj ¢fan»j “Ellhnej. fenak…zein 'Attiko…, ™xapat©n “Ellhnej. fšnax 'Attiko…, ™xapatîn “Ellhnej. fl»nafoj 'Attiko…, mwrolÒgoj “Ellhnej. fustÁ perispwmšnwj tÕ fÚrama tîn ¢lf…twn, Ótan m¾ gšnhtai m©za. fÚrama d “Ellhnej. faàlon kaˆ flaàron 'Aristof£nhj ¢mfÒtera kat¦ toà aÙtoà shmainomšnou. tÕ d faàlon shma…nei tÕ kakÒn. filÒgelw 'Attiko…, filogšlwtoj “Ellhnej. fqo‹j 'Attikoˆ monosull£bwj: œsti d pšmma platÝ œcon ÑmfalÒn. pÒpanon “Ellhnej. feidwlo… 'Attiko…, sknifo… koinÒn. fi£lh 'Attikoˆ di¦ toà a: di¦ toà e “Ellhnej. fqorša kaˆ ™fqarmšnhn oÙdeˆj tîn palaiîn, ¢ll¦ tÕn bias£menon kaˆ bebiasmšnhn. fqoreÚj d kaˆ ™fqarmšnh “Ellhnej. filogÚnhj 'Attiko…, filogÚnaioj “Ellhnej. fluare‹j œcwn. ¹ prosq»kh toà œcwn 'Attik». f£tnh 'Attiko…, p£qnh “Ellhnej. fl©n 'Attiko…, ql©n À prosanaql…besqai “Ellhnej. f£qi 'Attiko…, e„pš “Ellhnej. fqe‹rej ¢rrenikîj 'Attiko…, qhlukîj “Ellhnej. fid£knh 'Attikoˆ p…qoj mšgaj kaˆ sÚstomoj. f£kelon 'Attiko…, fort…on ™kkaum£twn “Ellhnej. fqe…rou 'Attiko…, ¢pall£ssou “Ellhnej. fqîsin 'Attiko…, fq£swsin “Ellhnej. Feršfatta 'Attiko…, FersefÒnh “Ellhnej. faul…zein 'Attiko…, kateutel…zein “Ellhnej. feyaloÝj toÝj spinqÁraj 'Attiko…. fÚsiggaj t¦ ™n ta‹j kn»maij ™kkaÚmata 'Attiko…. foinik…j œnduma LakwnikÒn, ÐpÒte e„j pÒlemon ‡oien, di¦ tÕ Ðmocroe‹n tù a†mati. 'Aristotšlhj ™n polite…v lšgei. f£rmaka t¦ crèmata tîn zwgr£fwn 'Attiko…. fqÒhn t¾n fq…sin 'Attiko….

foitht¾n tÕn maqht¾n 'Attiko…. fonša 'Attiko…, ¢ndrofÒnon “Ellhnej. co£nhn 'Attiko…, cènhn “Ellhnej. cšrson oÙdetšrwj 'Attiko…, qhlukîj “Ellhnej. calkoàj calkÁ ¢diairštwj 'Attiko…, c£lkeoj calkša “Ellhnej. crusoàj kaˆ crusÁ 'Attiko…, crÚseoj kaˆ crusša “Ellhnej. crÁtai 'Attiko…, cr©tai “Ellhnej. cqšj kaˆ cqizÒn 'Attiko…, ™cqšj kaˆ ™cqesinÒn “Ellhnej. cršwj 'Attiko…, cršoj “Ellhnej. cair»seij 'Attiko…, car»seij “Ellhnej. clwrÕn turÒn 'Attiko…, ¡palÕn d “Ellhnej. chnobÒsia 'Attiko…, chnobÒskia “Ellhnej. candÕn pie‹n 'Attiko…, kechnÒtwj kaˆ ¢qrÒwj “Ellhnej. col£daj oƒ prîtoi 'Attiko…, cÒlikaj qhlukîj oƒ mšsoi: "colikaj ˜fq£j." toÝj cÒlikaj ¢rsenikîj “Ellhnej. col»n ¢ntˆ toà man…an 'Attiko…. cleÚhn 'Attiko…, gšlwta “Ellhnej. cersimac…aj Pl£twn NÒmwn a/. clid» 'Attiko…, truf» “Ellhnej. cameÚnion 'Attiko…, y…aqoj “Ellhnej. cla‹na 'Attiko…, ƒm£tion ceimerinÒn “Ellhnej. cr»sthj pot m n Ð dedaneismšnoj pot d Ð dedaneikèj. coaneàsai 'Attiko…, cwneàsai “Ellhnej. cam©qen 'Attiko…, camÒqen “Ellhnej. c£rax ¹ m n prÕj ta‹j ¢mpšloij qhlukîj, Ð d' ™n to‹j stratopšdoij ¢rrenikîj. cr»mata kaˆ t¦ pr£gmata kaˆ t¦ ¢rgÚria lšgousin, mÒnwj d t¦ pr£gmata cr»mata 'Attiko…. coàn 'Attiko…, cwnnÚein “Ellhnej. cÒa tÕ mštron 'Attiko…, coàn “Ellhnej. crus…da t¾n crusÁn fi£lhn 'Attiko…. calkÁn crusÁn 'Attiko…, dialelumšnwj d “Ellhnej. cšrnibon tÕ Ûdwr ú niptÒmeqa kaˆ cšrniba 'Attiko…. cšrnibon d tÕ ¢gge‹on “Ellhnej. c£rin 'Attiko…, c£rita “Ellhnej. cre‹oj 'Attiko…, ™nde»j “Ellhnej. creèn cre…h crÁnai cr»sqwn p£nta 'Attiko…. camaitÚph 'Attiko…, pÒrnh ¹ ¥doxoj “Ellhnej. citwn…skoj citèn 'Attiko…, ØpodÚthn kaˆ ™pendÚthn “Ellhnej. c£rin soi œcw ¢ntˆ toà o da Pl£twn PrwtagÒrv.

Calestra…a l…mnh prÕj tÍ Makedon…v, ™n ú tÕ Calestra‹on n…tron, oá mšmnhtai Pl£twn. ca…rein ™n ™pistolÍ prîtoj lšgetai gr£yai Klšwn 'Aqhna…oij met¦ tÕ labe‹n t¾n PÚlon. œnqen kaˆ tÕn kwmikÕn ™piskèptonta e„pe‹n "prètwj g¦r ¹m©j ð Klšwn ca…rein prose‹paj poll¦ lupîn t¾n pÒlin." y…aqoj ™n tù a 'Attiko…, di¦ toà e “Ellhnej. yÚlla qhlukîj 'Attiko…, ¢rsenikîj “Ellhnej. yimÚqion di¦ toà u kaˆ makrîj 'Attiko…. y…lax 'Aristof£nhj, yilÕj kaˆ le‹oj “Ellhnej. yak£j 'Attiko…, yek£j “Ellhnej. yèran 'Attiko…, ywr…an “Ellhnej. y£mmoj 'Attiko…, ¥mmoj “Ellhnej. y£lia ™n tù a 'Attiko…, di¦ toà e “Ellhnej. yucÁnai 'Attiko…, yugÁnai “Ellhnej. yaq£llein 'Attiko…, yhlaf©n “Ellhnej. yednÒj 'Attiko…, ¢raiÒqrix “Ellhnej. yuktÁra Pl£twn Sumpos…J. œsti d Ð yukt¾r skeàoj ™n ú dian…zousi t¦ pot»ria, mestÕn Ûdatoj yucroà, À Ö lšgomen ¹me‹j prÒcuma. yell…zesqai 'Attiko…, yell…zein “Ellhnej. çt©n 'Attiko…, ð sÚ “Ellhnej. òdhkèj 'Attiko…, o„dhkèj “Ellhnej. ênioj 'Attiko…, pr£simoj “Ellhnej. çstismÒj çqismÒj 'Attiko…, çsmÒj “Ellhnej. ênhso 'Attiko…, çfšlhso “Ellhnej. éra œtouj 'Attiko…, kairÕj œtouj “Ellhnej. ðcroj ¢rrenikîj kaˆ barutÒnwj 'Attiko…, çcr…asij “Ellhnej. çraki©n 'Attiko…, leipoyuce‹n “Ellhnej. æj aÛtwj ¢ntˆ toà paraplhs…wj kaˆ kat¦ taut¦ Pl£twn `Ipp…v b/. êmnuon “Ellhnej. æra…a g£mwn 'Attiko…, ™n ¢kmÍ g£mou “Ellhnej. æj œoiken 'Attiko…, æj fa…netai “Ellhnej. êfeile d…khn lšgousin ¢ntˆ toà ¹tt»qh d…khn kaˆ ¹tthqeˆj tÕ ™k tÁj katad…khj ™pit…mion êfeilen. æj oŒÒn te 'Attiko…, æj dunatÒn “Ellhnej. ïde koinÕn 'Iènwn 'Attikîn, oÛtwj “Ellhnej.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful