You are on page 1of 36

SULIT

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN


(5 WAKTU)

TAHUN 6

2011

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

SULIT

1.
2.
3.
4.
5.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

iii
iv
1
6

7
10
12
14
17
20
21
24
24
25
27
28
29
31

iii

iv

4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

II

III

10
11
12
6

I.
1.

1.4 1

a.
i.
ii.
b.
c.
d.
e.

a.

b.
c.
d.
e.

1.6

a.

b.
c.
d.

a.

b.

c.

1.7

a.
b.

c.
d.

a.

i.

ii.
iii.

b.
c.
d.

2.

2.5

a.

b.

2.6

a.

b.
c.
d.

10

2.8 1

a.
b.

c.

2.9 1

a.

i.

ii.

iii.

b.
c.

11

3.

3.1

3.3

12

a.

i.
ii.

b.
b.
c.
d.
a.

3.4

a.

b.
c.
d.
e.

3.5

a.
b.
c.
d.

3.6

a.

i.
ii.

b.
3.7

a.
b.
c.

13

4.

4.1

a.
b.
c.
d.

4.2

a.
b.
c.
d.
e.

4.3

a.
b.
c.
d.
e.

i.
ii.
iii.
f.

14

4.4

1
a.
b.

c.
d.

*
*
*
e.

15

4.6

1
a.

b.

c. /
d.

16

5.

5.1

a.
b.
c.
a.
b.
c.

5.2

17

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

1
a.
b.

c.
d.
e.
f.

5.3

5.4

1
a.

i.

ii.

iii.

b.

i.

ii.
iii.

18

5.5

1
a. //

()

b.

i.
ii.
c.

5.6

19

a. //

b.
c.

4.2
* 4.3

II.

1.

2.

3.

4.

1.1
1.2
1.3
1.4
* 1.5

5.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

3.1

4.1
20

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

* 5.10

5.11

5.12

5.13

* 5.14

12

5.15

13

6.

3
4
5
6
7
8

10

11

14
15
16
17
20

2
3
11
15
29

37

20
9
8
5
2
1
277

III.
35

34

36

30
21

22

23

v.
vi.

I.

II.

i.
ii.
iii.
iv.

i.
ii.
iii.
iv.

24

(1)
(2)

4.

III.
1.

5.
a.
b.
c.

2.
a.
b.
c.

6.

3.
a.
b.
c.

d.

7.
a.
b. AB C

c.

25

8.

9.

11.
a.
b.
c.

12.
a.
b.
c.

13.
a.
b.
c.
d.

14.

10.
a.
b.
c.

15.
a.
b.

26

16.
a.
b.

18. ()

19.

c.
d. A

e.
f.
g.

IV.

17.

27

V.

1.

2. ()

3.

28

VI.

b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
z
c
s
zh
ch
sh
r
y
w

ba
pa
ma
fa
da
ta
na
la

bo
po
mo
fo

ga
ka
ha

za
ca
sa
zha
cha
sha
ra

me

bi
pi
mi

de
te
ne
le

di
ti
ni
li

bu
pu
mu
fu
du
tu
nu
lu

ge
ke
he

ze
ce
se
zhe
che
she
re

n
l

gu
ku
hu
ji
qi
xi
zi
ci
si
zhi
chi
shi
ri
yi

er

ai

ei

ao

bai
pai
mai

bei
pei
mei
fei
dei

bao
pao
mao

dai
tai
nai
lai
gai
kai
hai

nei
lei

dao
tao
nao
lao

gei
kei
hei

gao
kao
hao

ou
pou
mou
fou
dou
tou
lou

lia

zei

zhei
shei

zao
cao
sao
zhao
chao
shao
rao

yu

iu

bie
pie
mie

biao
piao
miao

miu

die
tie
nie
lie

diao
tiao
niao
liao

ua

diu

jie
qie
xie

jiao
qiao
xiao

dui
tui
ne
le
guai
kuai
huai

gui
kui
hui

zuo
cuo
suo
zhuo
chuo
shuo
ruo

zhuai
chuai
shuai

zui
cui
sui
zhui
chui
shui
rui

you

yue
wa

29

guo
kuo
huo

ui

jue
que
xue

shua
yao

uai

jiu
qiu
xiu

zhua

ye

uo

duo
tuo
nuo
luo

niu
liu

zou
cou
sou
zhou
chou
shou
rou
ya

wu

iao

gua
kua
hua
jia
qia
xia

zai
cai
sai
zhai
chai
shai

ie

gou
kou
hou

ju
qu
xu
zu
cu
su
zhu
chu
shu
ru

ia

wo

wai

wei

b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
z
c
s
zh
ch
sh
r
y
w

an
ban
pan
man
fan
dan
tan
nan
lan
gan
kan
han

en
ben
pen
men
fen

nen

in
bin
pin
min

nin
lin

gen
ken
hen

uan
un

duan
tuan
nuan
luan
guan
kuan
huan

dun
tun
lun
gun
kun
hun

jin
qin
xin
zan
can
san
zhan
chan
shan
ran

zen
cen
sen
zhen
chen
shen
ren

ian
bian
pian
mian

juan
quan
xuan

ang
bang
pang
mang
fang
dang
tang
nang
lang
gang
kang
hang

yuan

yun

wen

ing
bing
ping
ming
ding
ting
ning
ling

dong
tong
nong
long
gong
kong
hong

jing
qing
xing
zang
cang
sang
zhang
chang
shang
rang

yan

eng
beng
peng
meng
feng
deng
teng
neng
leng
geng
keng
heng

jun
qun
xun

zun
cun
sun
zhun
chun
shun
run

yin
wan

dian
tian
nian
lian

jian
qian
xian
zuan
cuan
suan
zhuan
chuan
shuan
ruan

an

ong
iang

zeng
ceng
seng
zheng
cheng
sheng
reng

iong

uang

niang
liang
guang
kuang
huang
jiang
qiang
xiang

jiong
qiong
xiong

zong
cong
song
zhong
chong

zhuang
chuang
shuang

rong
ying

yang

yong
wang

30

ueng

weng

6. + ()
a.
b.

VII.

(A)
1. + ()
a. ( + )
b. ( + )

7.
a. ()

b. ()

2. + ()
a.
b.

(B)
a.
b.
c.
d.
e.

3. + () +
a. ( + )
b. ( + )
c. ( + )


1.
a.
b.

4. + () +
a. ( + )
b. ( + )
c. ( + )
d. ( + )

2.
a.
b.

5. () + ( + )
a.
b.

3.
a.
b.
31

4.
a.
b.
5.
a.
b.
6.
a.
b.
7.
a.
b.
8.
a.
b.

32