You are on page 1of 5

www.luyenthi24h.

com

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
-----------------

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng
n¨m häc 2003 – 2004

-------------------®Ò chÝnh thøc

m«n thi: to¸n
Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
1
Bµi 1 (4 ®iÓm) Cho hµm sè y = x 3 − x 2 cã ®å thÞ lµ (C).
3
1. Kh¶o s¸t hµm sè.
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh c¸c tiÕp tuyÕn cña (C) ®i qua ®iÓm A(3; 0) .
3. TÝnh thÓ tÝch cña vËt thÓ trßn xoay do h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi (C) vµ c¸c
®−êng y = 0, x = 0, x = 3 quay quanh trôc Ox.

Bµi 2 (1 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè
trªn ®o¹n [ 0 ; π ] .

4
y = 2 sin x − sin 3 x
3

Bµi 3 (1,5 ®iÓm) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é Oxy cho elÝp
(E):

x2 y2
+
=1
25 16

cã hai tiªu ®iÓm F1 , F2 .
1. Cho ®iÓm M(3; m) thuéc (E), h·y viÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (E) t¹i M
khi m > 0.
2. Cho A vµ B lµ hai ®iÓm thuéc (E) sao cho A F1 + B F2 = 8. H·y
tÝnh A F2 + B F1 .
Bµi 4 (2,5 ®iÓm) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho bèn ®iÓm A(1; -1; 2),
B(1; 3; 2), C(4; 3; 2), D(4; -1; 2).
1. Chøng minh A, B, C, D lµ bèn ®iÓm ®ång ph¼ng.
2. Gäi A’ lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm A trªn mÆt ph¼ng Oxy. H·y viÕt
ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) ®i qua bèn ®iÓm A’, B, C, D.
3. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp diÖn (α) cña mÆt cÇu (S) t¹i ®iÓm A’.
Bµi 5 (1 ®iÓm) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh (víi hai Èn lµ n, k ∈ N)
P

n+5

(n − k ) !

≤ 60 A kn++23

------- hÕt ------Hä vµ tªn thÝ sinh:

Sè b¸o danh:

Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 1:

Ch÷ kÝ gi¸m thÞ 2:

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
.......................

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng
n¨m häc 2003 – 2004
.....................

h−íng dÉn chÊm
®Ò chÝnh thøc

M«n thi: To¸n

B¶n h−íng dÉn chÊm cã 4 trang

I. C¸c chó ý khi chÊm thi
1) H−íng dÉn chÊm thi (HDCT) nµy nªu biÓu ®iÓm chÊm thi t−¬ng øng víi ®¸p ¸n d−íi
®©y.
2) NÕu thÝ sinh cã c¸ch gi¶i ®óng kh¸c víi ®¸p ¸n, th× ng−êi chÊm cho ®iÓm theo sè
®iÓm qui ®Þnh dµnh cho c©u ( hay phÇn • ) ®ã.
3) ViÖc vËn dông HDCT chi tiÕt tíi 0,25 ®iÓm ph¶i thèng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c tæ chÊm
thi m«n To¸n cña Héi ®ång.
4) Sau khi céng ®iÓm toµn bµi míi lµm trßn ®iÓm m«n thi theo qui ®Þnh chung.
II. §¸p ¸n vµ c¸ch cho ®iÓm
(4 ®iÓm)

Bµi 1
1. (2, 5 ®iÓm)
- TËp x¸c ®Þnh R .
- Sù biÕn thiªn:

0, 25

a) ChiÒu biÕn thiªn:

1
y = x 3 − x 2 , y ' = x 2− 2x ,
3

 x=0

y' = 0 ⇔ 

 x=2

;

y’< 0 víi ∀ x ∈ (0; 2 ) : hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (0 ; 2 ) ,
y’ > 0 víi ∀ x ∈ (− ∞ ; 0 ) ∪ (2; +∞): hµm sè ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng (- ∞; 0),
(2; +∞).

0, 75

b) Cùc trÞ:

Hµm sè cã hai cùc trÞ: cùc ®¹i yC§ = y(0) = 0, cùc tiÓu yCT = y(2) =

c) Giíi h¹n:
lim

x→ −∞

y=−∞,

lim y = + ∞ , ®å thÞ kh«ng cã tiÖm cËn.
x→+ ∞

d) B¶ng biÕn thiªn:

x
-∞
y’

+

0
0

2
0

-

4
3

.

0, 25

0, 25

+∞
+
+∞

0

y

-∞

1

CT
4
3

0, 25

e) TÝnh låi, lâm vµ ®iÓm uèn cña ®å thÞ:
• y’’= 2x – 2, y’’ = 0 ⇔ x = 1. Ta cã y(1) =
-∞

x

,

+∞

-

0

låi

®. uèn
U( 1; −

- §å thÞ:

3

1

y’’
§å thÞ

2

+
2
3

0, 25

lâm
)

y

O

-1

1

2

3

VÏ ®óng d¹ng ®å thÞ :
+ Giao víi Oy: (0; 0)
+ Giao víi Ox: (0; 0) , (3; 0)
+ T©m ®èi xøng cña ®å thÞ:

x

2

U(1; −

3
4

2
3

0, 50

)

3

2. (1,0 ®iÓm)
• Nªu ®−îc ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó ®−êng th¼ng d víi hÖ sè gãc k ®i qua
®iÓm (3; 0) cã ph−¬ng tr×nh y = k(x-3) tiÕp xóc víi (C) lµ hÖ ph−¬ng
tr×nh sau cã nghiÖm
1 3
x − x 2 = k ( x − 3)
3

x 2 − 2x = k

0, 25
0, 50
0, 25

• T×m ®−îc hai nghiÖm (x; k) lµ: (0 ; 0) , (3 ; 3) .
• ViÕt ®−îc hai ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn: y = 0 , y = 3x – 9 .
3. (0,50 ®iÓm)

3

1
3
0

3

1
9
0

V = π ∫ ( x 3 − x 2 ) 2 dx = π ∫ ( x 6 −

=π(

2 5
x + x 4 ) dx
3

0, 25

x 7 x 6 x 5 3 81π

+ ) =
(®vtt).
63 9
5 0 35

0, 25
(1 ®iÓm)

Bµi 2
• TÝnh ®óng ®¹o hµm cña hµm sè y = 2sinx −

4 3
sin x :
3

0, 25

y' = 2 cosx − 4sin 2 x cosx.

• T×m ®−îc c¸c ®iÓm tíi h¹n trªn ®o¹n [0; π] : y’ = 0 ⇔ x∈ {
2

π π 3π
2

,

4

,

4

}.

0, 25

π
π

• TÝnh c¸c gi¸ trÞ y(0), y(π), y( ) , y ( ) , y ( )
2

4

4
2 2
.
⇒ min y = 0 , max y =
3
[0; π ]
[0; π ]

0, 50
(1,5 ®iÓm)

Bµi 3
1. (0,75 ®iÓm).
16
).
5
3. x 16. y
+
=1
ViÕt ®−îc ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (E) t¹i M:
25 5.16
3x y
+ = 1.
Hay
25 5

• T×m täa ®é ®iÓm M(3; m) thuéc (E), m>0: M = (3;

2. (0, 75 ®iÓm).
• T×m ®−îc A F1 + A F2 = B F1 + B F2 = 10 .

0, 50

0, 25

0, 50

• TÝnh ®−îc A F2 + B F1 = 20 – (A F1 + B F2 ) = 12.

0, 25
(2,5 ®iÓm)

Bµi 4
1. (1 ®iÓm)
→ → →
→ → →
AB , AC , AD ®ång ph¼ng ⇔ [ AB, AC ]. ADAB = (0; 4; 0) , AC = ( 3; 4; 0 ) , AD = ( 3; 0; 0 ) ;

• Nªu ®−îc ba vect¬
• TÝnh ®−îc:

→ →
[ AB, AC ] = (0; 0; − 12)

→ →

= 0,

; [ AB, AC ]. AD = 3.0 + 0.0 + 0.(-12) = 0.
( Ghi chó: NÕu thÝ sinh lËp luËn bèn ®iÓm ®· cho cïng n»m trªn mÆt ph¼ng
z = 2 th× chÊm ®¹t ®iÓm tèi ®a)

0,2 5

0, 75

2. (1,0 ®iÓm)
• Nªu ®−îc A’ = (1; -1; 0), ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) cÇn t×m cã d¹ng:
x 2 + y 2 + z 2 + 2 ax + 2 by + 2 cz + d = 0 (*)
Nªu ®−îc bèn ®iÓm A’, B , C , D n»m trªn mÆt cÇu (S) nªn cã to¹ ®é tho¶ m·n
ph−¬ng tr×nh (*) vµ c¸c hÖ sè a, b, c, d lµ nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh :



2 + 2a − 2b + d = 0

A' ∈ (S)

14 + 2a + 6b + 4c + d = 0

B ∈ (S)

29 + 8a + 6b + 4c + d = 0

C ∈ (S)

21 + 8a − 2b + 4c + d = 0

D ∈ (S)

0, 50

5

• Gi¶i hÖ t×m ®−îc: a = − , b = -1, c = - 1, d = 1; ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu
2

(S) :

x

2

+ y 2 + z 2 − 5x − 2 y − 2z + 1 = 0 .

3

0, 50

3. (0,50 ®iÓm)
5

• T×m ®−îc t©m I = ( ; 1; 1) cña mÆt cÇu (S) vµ vect¬ ph¸p tuyÕn
2

3
IA' = ( − ; − 2; − 1) cña tiÕp diÖn (α).
2

0, 25

• ViÕt ®−îc ph−¬ng tr×nh tiÕp diÖn (α) cña mÆt cÇu (S) t¹i ®iÓm A’lµ:
3x + 4y + 2z +1= 0.

(1 ®iÓm)

Bµi 5
• ViÕt ®−îc:

0, 25

P

n+5

(n − k ) !

≤ 60 A kn++23

k≤n
⇔ 
 (n + 5)(n + 4)(n − k + 1) ≤ 60

• XÐt víi n > 4 : kh¼ng ®Þnh bÊt ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm.
• XÐt víi n ∈{0, 1, 2 , 3} t×m ®−îc c¸c nghiÖm (n; k) cña bÊt ph−¬ng tr×nh
lµ:
(0; 0) , (1; 0) , (1; 1) , (2; 2) , (3; 3).

--------- HÕT ---------

4

0, 50
0, 25
0, 25