You are on page 1of 4

www.luyenthi24h.

com

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006
M«n thi: to¸n - Bæ tóc trung häc phæ th«ng

§Ò thi chÝnh thøc

Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

C©u 1 (3,5 ®iÓm)
1. Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè y = x 3 + 3x 2 .
2. TÝnh diÖn tÝch h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi ®å thÞ (C), trôc hoµnh vµ c¸c ®−êng th¼ng x = − 2,
x = − 1.
C©u 2 (1,5 ®iÓm)
π
2

1. TÝnh tÝch ph©n J =

∫ ( 2sin x + 3) cos xdx .
0

1
2. Chøng minh hµm sè y = x3 − mx 2 − (2m + 3)x + 9 lu«n cã cùc trÞ víi mäi gi¸ trÞ cña
3
tham sè m.
C©u 3 (2,0 ®iÓm)
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho ®−êng th¼ng ( ∆ ) cã ph−¬ng tr×nh x − 2y − 10 = 0

vµ ®−êng trßn (T) cã ph−¬ng tr×nh ( x − 1) + ( y − 3 ) = 4 .
2

2

1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ( ∆ ' ) ®i qua t©m I cña (T) vµ vu«ng gãc víi ( ∆ ) .

2. X¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm I' ®èi xøng víi ®iÓm I qua ( ∆ ) .

C©u 4 (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho bèn ®iÓm A(4; 3; 2), B(3; 0; 0), C(0; 3; 0) vµ
D(0; 0; 3).
1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua ®iÓm A vµ träng t©m G cña tam gi¸c BCD.
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu cã t©m A vµ tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng ®i qua ba ®iÓm B, C, D.
C©u 5 (1,0 ®iÓm)
5

1⎞

T×m sè h¹ng chøa x trong khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n cña ⎜ 2x + ⎟ .
x⎠

.........HÕt.........
3

Hä vµ tªn thÝ sinh: ...................................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: .......................................................

.

Sè b¸o danh:.............................................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006
M«n thi: To¸n - Bæ tóc trung häc phæ th«ng

§Ò thi chÝnh thøc

h−íng dÉn chÊm THi
B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang
I. H−íng dÉn chung
1. NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× cho ®ñ
®iÓm tõng phÇn nh− h−íng dÉn quy ®Þnh.
2. ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn chÊm ph¶i
®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt thùc hiÖn trong Héi
®ång chÊm thi.
3. Sau khi céng ®iÓm toµn bµi míi lµm trßn ®iÓm thi theo nguyªn t¾c: §iÓm toµn bµi
®−îc lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0
®iÓm).
II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
§¸p ¸n

§iÓm

C©u 1

1. (2,5 ®iÓm)
(3,5 ®iÓm) a) TËp x¸c ®Þnh: R.
b) Sù biÕn thiªn:
• ChiÒu biÕn thiªn: y' = 3x 2 + 6x ; y' = 0 ⇔ x = 0 hoÆc x = − 2.
y' > 0 ⇔ x < −2 hoÆc x > 0; y' < 0 ⇔ −2 < x < 0.
Hµm sè ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng ( − ∞ ; − 2) vµ (0; + ∞ ), hµm sè nghÞch
biÕn trªn kho¶ng ( − 2; 0).
• Cùc trÞ: Hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x = − 2 ; yC§ = y( − 2) = 4.
Hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 0 ; yCT = y(0) = 0.
• Giíi h¹n: lim y = −∞ ; lim y = + ∞ .
x→ − ∞

x→ + ∞

0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

• TÝnh låi, lâm vµ ®iÓm uèn: y'' = 6x + 6 ; y'' = 0 ⇔ x = −1 .
−∞

x

−1

y''

§å thÞ

låi

• B¶ng biÕn thiªn:
x −∞
−2
y'

+

y

0

+∞

0

+

§iÓm uèn
U( − 1; 2)
−1

0

0

4
−∞

0,25

lâm
+∞
+
+∞

2

0
1

0,50

c) §å thÞ:

y

Giao ®iÓm cña ®å thÞ víi c¸c
trôc täa ®é: ( − 3; 0), (0; 0).
§å thÞ nh− h×nh bªn.
§å thÞ nhËn ®iÓm U( − 1; 2)
lµm t©m ®èi xøng.

4
2
x
-3 -2 -1 O

0,50

1

(C)
2. (1,0 ®iÓm)
V× x3 + 3x 2 ≥ 0 ∀x ∈[−2; − 1] nªn diÖn tÝch h×nh ph¼ng cÇn t×m :

S=

−1

∫ (x

3

)

+ 3x 2 dx

−2

0,50

−1

⎛ x4

=⎜
+ x3 ⎟
⎝ 4
⎠ −2
13
⎛1 ⎞
= ⎜ −1 ⎟ − ( 4 − 8) =
(®vdt).
4
⎝4 ⎠
C©u 2

1. (1,0 ®iÓm)

(1,5 ®iÓm)

π
2

J=

0,25
0,25

1
(2sin x + 3)d(2sin x + 3)
2 ∫0

0,50

π
1
2 2
= (2sin x + 3)
0
4
1
2
2
= ⎡( 2 + 3 ) − ( 0 + 3 ) ⎤ = 4.

4⎣
2. (0,5 ®iÓm)
y' = x2 − 2mx − 2m − 3.
∆' = (m + 1)2 + 2 > 0, ∀m .
Do vËy hµm sè lu«n cã cùc trÞ víi mäi gi¸ trÞ cña tham sè m .

C©u 3
(2,0 ®iÓm)

1. (1,0 ®iÓm)
T©m cña ®−êng trßn (T): I(1;G 3).
VÐc t¬ chØ ph−¬ngGcña (∆): u = (2; 1).
V× (∆') ⊥ (∆) nªn u = (2; 1) lµ mét vÐct¬ ph¸p tuyÕn cña (∆').
Ph−¬ng tr×nh (∆'): 2(x − 1) + 1(y − 3) = 0 ⇔ 2x + y − 5 = 0.

2

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

2. (1,0 ®iÓm)
Täa ®é giao ®iÓm M cña (∆) vµ (∆') lµ nghiÖm cña hÖ:
⎧2x + y − 5 = 0

⎩x − 2y − 10 = 0.
⎧x = 4
⇔ ⎨
⎩y = −3. Suy ra M(4; − 3).

0,25
0,25

⎧1 + x I '
⎪⎪ 2 = 4
⎧x = 7
⇔ ⎨ I'
Täa ®é ®iÓm I'( x ' ; y ' ) tháa m·n hÖ: ⎨
I
I
⎪ 3 + y I ' = −3 ⎩y I ' = −9.
⎪⎩ 2
§iÓm cÇn t×m: I' (7; − 9).
C©u 4
1. (1.0 ®iÓm)
(2,0 ®iÓm) Täa ®é ®iÓm G: G = (1; 1; 1).
JJJG
VÐc t¬ chØ ph−¬ng cña ®−êng th¼ng AG: GA = (3; 2; 1) .
x −1 y −1 z −1
=
=
.
Ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng cÇn t×m :
3
2
1
2. (1,0 ®iÓm)
x y z
Ph−¬ng tr×nh theo ®o¹n ch¾n cña (BCD): + + = 1 ⇔ x + y + z − 3 = 0.
3 3 3
4+3+2−3
Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm A ®Õn (BCD): d(A,(BCD)) =
= 2 3.
1+1+1
Gäi R lµ b¸n kÝnh mÆt cÇu cÇn t×m, ta cã: R = d(A,(BCD)) .

Ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu cÇn t×m: (x − 4) + (y − 3) + (z − 2) = 12.
Sè h¹ng thø k+1 trong khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n:
C©u 5
k
5− k − k
(1,0 ®iÓm) T
x
k +1 = C 5 (2x)
2

= C 5k 25−k x5−2k

(k = 0,1,...,5) .
Tk+1 chøa x3 ⇔ 5 − 2k = 3 ⇔ k = 1.
Sè h¹ng cÇn t×m : C15 2 4 x 3 = 80x3 .

……...HÕt...

3

2

2

0,25
0,25
0,25
0,25
0,50

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25