You are on page 1of 6

www.luyenthi24h.

com

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006
M«n thi: to¸n - Trung häc phæ th«ng ph©n ban

§Ò thi chÝnh thøc

Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

I. PhÇn chung cho thÝ sinh c¶ 2 ban (8,0 ®iÓm)

C©u 1 (4,0 ®iÓm)
1. Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè y = − x3 + 3x2.
2. Dùa vµo ®å thÞ (C), biÖn luËn theo m sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh − x3 + 3x2 − m = 0.
3. TÝnh diÖn tÝch h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi ®å thÞ (C) vµ trôc hoµnh.
C©u 2 (2,0 ®iÓm)
1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh 22x+2 − 9.2 x + 2 = 0.
2. Gi¶i ph−¬ng tr×nh 2x2 − 5x + 4 = 0 trªn tËp sè phøc.
C©u 3 (2,0 ®iÓm)
Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh a, c¹nh bªn SA vu«ng gãc víi
®¸y, c¹nh bªn SB b»ng a 3 .
1. TÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp S.ABCD.
2. Chøng minh trung ®iÓm cña c¹nh SC lµ t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp S.ABCD.
II. PHÇN dµnh cho thÝ sinh tõng ban (2,0 ®iÓm)

A. ThÝ sinh Ban KHTN chän c©u 4a hoÆc c©u 4b
C©u 4a (2,0 ®iÓm)
ln 5

1. TÝnh tÝch ph©n

I=

ln 2

( e x + 1)e x

ex − 1

dx.

x 2 − 5x + 4
, biÕt c¸c tiÕp
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh c¸c tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y =
x−2
tuyÕn ®ã song song víi ®−êng th¼ng y = 3x + 2006.
C©u 4b (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian täa ®é Oxyz cho ba ®iÓm A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 6).
1. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®i qua ba ®iÓm A, B, C. TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
2. Gäi G lµ träng t©m tam gi¸c ABC. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu ®−êng kÝnh OG.

B. ThÝ sinh Ban KHXH-NV chän c©u 5a hoÆc c©u 5b
C©u 5a (2,0 ®iÓm)
1

1. TÝnh tÝch ph©n J = ∫ (2x + 1)e x dx.
0

2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y =

2x + 3
t¹i ®iÓm thuéc ®å thÞ cã
x +1

hoµnh ®é x0 = − 3.
C©u 5b (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian täa ®é Oxyz cho ba ®iÓm A( − 1; 1; 2), B(0; 1; 1), C(1; 0; 4).
1. Chøng minh tam gi¸c ABC
ViÕt ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng AB.
JJJG vu«ng.
JJJG
2. Gäi M lµ ®iÓm sao cho MB = −2MC . ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®i qua M vµ
vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng BC.
.........HÕt.........
Hä vµ tªn thÝ sinh: .....................................................................

Sè b¸o danh:..............................................................................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: .......................................................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006
M«n thi: To¸n - Trung häc phæ th«ng ph©n ban

§Ò thi chÝnh thøc

h−íng dÉn chÊm THi
B¶n h−íng dÉn chÊm gåm: 05 trang
I. H−íng dÉn chung
1. NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× cho ®ñ
®iÓm tõng phÇn nh− h−íng dÉn quy ®Þnh.
2. ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn chÊm
ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt thùc hiÖn
trong Héi ®ång chÊm thi.
3. Sau khi céng ®iÓm toµn bµi míi lµm trßn ®iÓm thi theo nguyªn t¾c: §iÓm toµn bµi
®−îc lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm ( lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0
®iÓm)
II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
§¸p ¸n

§iÓm

C©u 1
1. (2,5 ®iÓm)
(4,0 ®iÓm) a) TËp x¸c ®Þnh: R.
b) Sù biÕn thiªn:
• ChiÒu biÕn thiªn:
y' = −3x 2 + 6x .
y' = 0 ⇔ x = 0 hoÆc x = 2.
Trªn c¸c kho¶ng ( −∞; 0 ) vµ ( 2;+∞ ) , y' < 0 ⇒ hµm sè nghÞch biÕn.

Trªn kho¶ng (0; 2), y' > 0 ⇒ hµm sè ®ång biÕn.
Chó ý: NÕu chØ xÐt dÊu y' hoÆc chØ nªu c¸c kho¶ng ®ång biÕn, nghÞch
biÕn th× vÉn cho 0,25 ®iÓm.
• Cùc trÞ:
Hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 0; yCT = y(0) = 0.
Hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x = 2; yC§ = y(2) = 4.
• Giíi h¹n ë v« cùc:
lim y = +∞; lim y = −∞ .
x →−∞

x →+∞

• B¶ng biÕn thiªn:
x −∞

y'
+∞

0
0

2
0
4

+

0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

+∞

0,50

y

−∞

0
1

y

(C)

c) §å thÞ:
Giao ®iÓm víi c¸c trôc täa ®é :
(0; 0) vµ (3; 0).

4
m
x
O

2 3

0,50
2. (0,75 ®iÓm)
−x3 + 3x 2 − m = 0 ⇔ − x3 + 3x 2 = m (1)
Sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1) lµ sè giao ®iÓm cña ®å thÞ (C) vµ ®−êng
th¼ng y = m.
Dùa vµo sù t−¬ng giao cña ®å thÞ (C) vµ ®−êng th¼ng y = m ta cã:
• NÕu m < 0 hoÆc m > 4 th× ph−¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm.
• NÕu m = 0 hoÆc m = 4 th× ph−¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm.
• NÕu 0 < m < 4 th× ph−¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm.
3. (0,75 ®iÓm)
Gäi S lµ diÖn tÝch h×nh ph¼ng cÇn t×m.

0,25

0,50

3

Tõ ®å thÞ ta cã: S =

∫ −x

3

+ 3x 2 dx

0,25

0

3

⎛ x4

= ∫ (−x + 3x )dx = ⎜ − + x3 ⎟
⎝ 4
⎠0
0
27
=
(®vdt).
4
3

3

C©u 2
(2,0®iÓm)

2

1. (1,0 ®iÓm)
22x + 2 − 9.2 x + 2 = 0 ⇔ 4.(2 x )2 − 9.2 x + 2 = 0

⎡2 = 2
⇔⎢ x 1
⎢2 =
⎢⎣
4
⇔ x = 1 hoÆc x = −2 .
Ph−¬ng tr×nh ®· cho cã hai nghiÖm x = 1; x = − 2.
2. (1,0 ®iÓm)
∆ = −7.
5+i 7 5
7
x1 =
= +i
;
4
4
4

0,25
0,25

0,25

x

x2 =

5−i 7 5
7
= −i
.
4
4
4

Ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 =

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

5
7
5
7
+i
; x2 = − i
.
4
4
4
4
2

0,25

Chó ý: NÕu bµi lµm kh«ng cã h×nh vÏ ®óng th× kh«ng cho ®iÓm.
C©u 3
(2,0 ®iÓm)
S

.I

A

B

D
C
1. (1,0 ®iÓm)
Gäi ®é dµi ®−êng cao h×nh chãp lµ h, diÖn tÝch ®¸y h×nh chãp lµ S ABCD .
Ta cã: h = SA = SB 2 − AB 2 = a 2;
S ABCD = a 2 .
1
1
Gäi V lµ thÓ tÝch cña khèi chãp. Ta cã: V = S ABCD .h = a 3 2 (®vtt).
3
3

2. (1,0 ®iÓm)
Gäi I lµ trung ®iÓm c¹nh SC.
SA⊥(ABCD) ⇒ SA⊥AC ⇒ ∆SAC vu«ng t¹i A ⇒ IA = IC = IS (1).
CB ⊥ AB, CB ⊥ SA ⇒ CB ⊥ (SAB) ⇒ CB ⊥ SB ⇒ ∆ SBC vu«ng t¹i B
⇒ IB = IC = IS (2).
Chøng minh t−¬ng tù: ∆SDC vu«ng t¹i D ⇒ ID = IC = IS (3).
Tõ (1), (2), (3) suy ra: trung ®iÓm I cña c¹nh SC c¸ch ®Òu c¸c ®Ønh cña
h×nh chãp S.ABCD ⇒ I lµ t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp S.ABCD.
1. (1,0 ®iÓm)
C©u 4a
(2,0 ®iÓm) §Æt t = e x − 1 ⇒ e x = t 2 + 1, e x dx = 2tdt .
x = ln2 ⇒ t = 1; x = ln5 ⇒ t = 2.

0,25
0,25
0,50

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

2

I = 2 ∫ (t 2 + 2)dt

0,25

1
2

⎛ t3

+ 2t ⎟
= 2⎜
⎝ 3
⎠1
26
.
=
3

0,25
0,25

3

2. (1,0 ®iÓm)
Gäi x lµ hoµnh ®é tiÕp ®iÓm, theo gi¶ thiÕt ta cã: y'(x) = 3 (1)

(1) ⇔

x 2 − 4x + 6

(x − 2)

2

= 3 ⇔ x = 1 hoÆc x = 3.

Täa ®é c¸c tiÕp ®iÓm: A(1; 0), B(3; − 2).
Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i A: y = 3(x − 1) ⇔ y = 3x − 3.
Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i B: y = 3(x − 3) − 2 ⇔ y = 3x − 11.
(Tháa m·n yªu cÇu ®Ò bµi).
C©u 4b
1. (1,0 ®iÓm)
(2,0 ®iÓm)
x y z
MÆt ph¼ng ®i qua ba ®iÓm A, B, C cã ph−¬ng tr×nh: + + = 1
2 3 6

3x
+
2y
+
z

6
=
0.
JJJG
JJJG
AB = (−2; 3; 0), AC = (−2; 0; 6) .
JJJG JJJG
1 JJJG JJJG
AB ∧ AC = (18; 12; 6) ⇒ S ∆ABC = AB ∧ AC = 3 14 (®vdt).
2
2. (1,0 ®iÓm)
⎛2

G lµ träng t©m tam gi¸c ABC: G = ⎜ ; 1; 2 ⎟ .
⎝3

⎛1 1 ⎞
T©m I cña mÆt cÇu lµ trung ®iÓm OG: I = ⎜ ; ; 1 ⎟ .
⎝3 2 ⎠
7
B¸n kÝnh mÆt cÇu: R = OI = .
6
2
2
1⎞ ⎛
1⎞
49
2

Ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu: ⎜ x − ⎟ + ⎜ y − ⎟ + ( z − 1) = .
3⎠ ⎝
2⎠
36

C©u 5a
1. (1,0 ®iÓm)
(2,0 ®iÓm)
⎧⎪u = 2x + 1 ⎧⎪du = 2dx
§Æt ⎨
⇒⎨
x
x
⎪⎩dv = e dx ⎪⎩ v = e .
x⎤

0,25

0,25
0,25
0,25

0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

1

1

J = ⎡⎣(2x + 1)e ⎦ − 2 ∫ e x dx
0

0,25

0

1

1

= ⎡⎣(2x + 1)e x ⎤⎦ − (2e x )
0
0
= e + 1.
2. (1,0 ®iÓm)
−1
TÝnh ®−îc y' =
.
(x + 1)2
3
−1
y 0 = y(−3) = ; y'(−3) = .
2
4

0,25
0,25
0,25
0,50

1
3
Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn: y = − x + .
4
4

4

0,25

C©u 5b
1JJJ
. (1,0
G ®iÓm) JJJG
(2,0 ®iÓm) AB = (1;0; −1), AC = (2; −1;2) .
JJJG JJJG
⇒ AB.AC = 0. Suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh.
JJJG
Vect¬ chØ ph−¬ng cña ®−êng th¼ng AB: AB = (1;0; −1).
⎧x = − 1 + t

Ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng AB: ⎨y = 1
⎪z = 2 − t .

2. (1,0 ®iÓm)
Gäi
JJJGM(x; y; z).
JJJG
MB = (0 − x;1 − y;1 − z), MC = (1 − x;0 − y;4 − z).

⎧0 − x = −2(1 − x)
JJJG
JJJG

MB = −2MC ⇔ ⎨1 − y = −2(0 − y)
⎪1 − z = −2(4 − z)

2

⎪x = 3

1

⎛2 1 ⎞
⇔ ⎨y = ⇔ M ⎜ ; ;3 ⎟ .
3
⎝3 3 ⎠

⎪z = 3


Gäi (P) lµ mÆt ph¼ng qua MJJJvµ
G vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng BC.
Vect¬ ph¸p tuyÕn cña (P): BC = (1; − 1;3).
28
Ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P): x − y + 3z −
= 0.
3


…...HÕt...

5

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25