You are on page 1of 5

www.luyenthi24h.

com

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2007
M«n thi: to¸n - Trung häc phæ th«ng ph©n ban

§Ò thi chÝnh thøc

Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

I. PhÇn chung cho thÝ sinh c¶ 2 ban (8,0 ®iÓm)

C©u 1 (3,5 ®iÓm)
Cho hµm sè y = x 4 − 2 x 2 + 1, gäi ®å thÞ cña hµm sè lµ (C).
1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ (C) t¹i ®iÓm cùc ®¹i cña (C).
C©u 2 (1,5 ®iÓm)
Gi¶i ph−¬ng tr×nh log 4 x + log 2 (4 x) = 5.
C©u 3 (1,5 ®iÓm)
Gi¶i ph−¬ng tr×nh x 2 − 4 x + 7 = 0 trªn tËp sè phøc.
C©u 4 (1,5 ®iÓm)
Cho h×nh chãp tam gi¸c S.ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng t¹i ®Ønh B, c¹nh bªn SA
vu«ng gãc víi ®¸y. BiÕt SA = AB = BC = a. TÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp S.ABC.
II. PHÇN dµnh cho thÝ sinh tõng ban (2,0 ®iÓm)

A. ThÝ sinh Ban KHTN chän c©u 5a hoÆc c©u 5b
C©u 5a (2,0 ®iÓm)
2

1. TÝnh tÝch ph©n J = ∫

1

2 xdx
2

x +1

.

2. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè f ( x) = x 3 − 8 x 2 + 16 x − 9 trªn
®o¹n [1; 3] .
C©u 5b (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz, cho ®iÓm M (− 1; − 1; 0 ) vµ mÆt ph¼ng (P) cã
ph−¬ng tr×nh x + y – 2z – 4 = 0.
1. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (Q) ®i qua ®iÓm M vµ song song víi mÆt ph¼ng (P).
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng (d) ®i qua ®iÓm M vµ vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng (P). T×m to¹ ®é giao ®iÓm H cña ®−êng th¼ng (d) víi mÆt ph¼ng (P).
B. ThÝ sinh Ban KHXH&NV chän c©u 6a hoÆc c©u 6b
C©u 6a (2,0 ®iÓm)
3

1. TÝnh tÝch ph©n K = ∫ 2 xlnxdx .
1

2. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè f ( x) = x 3 − 3 x + 1 trªn ®o¹n [0; 2].
C©u 6b (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz, cho ®iÓm E (1; 2; 3) vµ mÆt ph¼ng (α ) cã ph−¬ng
tr×nh x + 2y – 2z + 6 = 0.
1. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) cã t©m lµ gèc to¹ ®é O vµ tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng (α ) .
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng (∆ ) ®i qua ®iÓm E vµ vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng (α ) .
.........HÕt.........
ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu. Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Hä vµ tªn thÝ sinh: .....................................................................
Sè b¸o danh:.........................................................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: .......................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ............................................................

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2007
M«n thi: to¸n – Trung häc phæ th«ng ph©n ban

®Ò thi chÝnh thøc

H−íng dÉn chÊm thi
B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 04 trang
I. H−íng dÉn chung
1) NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× cho
®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− h−íng dÉn quy ®Þnh.
2) ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn
chÊm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt
thùc hiÖn trong Héi ®ång chÊm thi.
3) Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh
0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm).
II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
C©u
C©u 1
(3,5 ®iÓm)

§¸p ¸n

§iÓm

1. (2,5 ®iÓm)
1) TËp x¸c ®Þnh: R

0,25

2) Sù biÕn thiªn:
• ChiÒu biÕn thiªn:
Ta cã: y ' = 4 x 3 − 4 x = 4 x( x 2 − 1) ; y '= 0 ⇔ x = 0, x = ± 1.
Trªn c¸c kho¶ng (− 1; 0 ) vµ (1; + ∞ ) , y’ > 0 nªn hµm sè ®ång biÕn.
Trªn c¸c kho¶ng (− ∞; − 1) vµ (0;1) , y’ < 0 nªn hµm sè nghÞch biÕn.
• Cùc trÞ:
Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn suy ra:
Hµm sè cã hai cùc tiÓu t¹i x = ± 1; yCT = y( ± 1) = 0.
Hµm sè cã mét cùc ®¹i t¹i x = 0; yC§ = y(0) = 1.
• Giíi h¹n ë v« cùc:
lim y = + ∞ ; lim y = + ∞ .
x→−∞

0,50

0,75

x→+∞

• B¶ng biÕn thiªn:

x

−1

−∞

y’

-

0

0
+

+∞

0

-

0

y

0

1

+
+∞

1

0

+∞

1

0,50

3) §å thÞ:
Hµm sè ®· cho lµ ch½n, do ®ã ®å thÞ nhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøng.
§å thÞ c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0; 1).
§iÓm kh¸c cña ®å thÞ: (± 2;9 ) .
y
9

0,50

1
-2 -1

C©u 2
(1,5 ®iÓm)

C©u 3

O1 2

x

2. (1,0 ®iÓm)
- HÖ sè gãc cña tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm cùc ®¹i (0; 1) cña ®å thÞ ®· cho lµ
y’(0) = 0.
- Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm cùc ®¹i lµ y = 1.
§iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph−¬ng tr×nh lµ x > 0.
Ph−¬ng tr×nh ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi
1
log 2 x + log 2 4 + log 2 x = 5
2
3
⇔ log 2 x = 3
2
⇔ log 2 x = 2 ⇔ x = 4 (tho¶ m·n ®iÒu kiÖn).
VËy ph−¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm x = 4.

1,00

0,75

0,75

Ta cã: ∆' = − 3 = 3i 2 .

0,50

(1,5 ®iÓm)

Ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt lµ: x = 2 − 3i vµ x = 2 + 3i .

1,00

C©u 4
(1,5 ®iÓm)

Gi¶ thiÕt SA vu«ng gãc víi ®¸y suy ra ®−êng cao cña h×nh chãp lµ
1
SA = a. §¸y lµ tam gi¸c vu«ng (®Ønh B), cã diÖn tÝch lµ a 2 .
2
VËy thÓ tÝch khèi chãp S.ABC lµ:
1 1
1
V = . a 2 .a = a 3 (®vtt).
3 2
6

S

a

C

A
a

a
B

2

1,50

C©u 5a
(2,0 ®iÓm)

1. (1,0 ®iÓm)

§Æt x 2 + 1 = t ⇒ 2xdx = dt.
Víi x = 1 th× t = 2; víi x = 2 th× t = 5.
5 −1
Do ®ã J = t 2 dt

2

0,50

1
5
= 2.t 2 = 2 ( 5 − 2 ) .

2

0,50

2. (1,0 ®iÓm)

- Ta cã f ' ( x) = 3 x 2 − 16 x + 16 .
- XÐt trªn ®o¹n [1; 3] ta cã f ' ( x) = 0 ⇔ x =

4
.
3

⎛ 4 ⎞ 13
, f(3) = - 6.
- Ta cã f(1) = 0, f ⎜ ⎟ =
⎝ 3 ⎠ 27
⎛ 4 ⎞ 13
, min f ( x) = f (3) = −6 .
VËy max f ( x) = f ⎜ ⎟ =
⎝ 3 ⎠ 27 [1; 3]
[1; 3]
C©u 5b
(2,0 ®iÓm)

1,00

1. (1,0®iÓm)

V× mÆt ph¼ng (Q) song song víi mÆt ph¼ng (P) nªn ph−¬ng tr×nh mÆt
ph¼ng (Q) cã d¹ng x + y – 2z + m = 0 (m ≠ - 4).
MÆt ph¼ng (Q) ®i qua ®iÓm M(-1; -1; 0) ⇔ – 1 – 1 + m = 0
⇔ m = 2. VËy ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (Q) lµ: x + y – 2z + 2 = 0.

0,50

0,50

2. (1,0®iÓm)
- V× ®−êng th¼ng (d) vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (P) nªn vÐct¬ ph¸p

tuyÕn n = (1;1; − 2) cña mÆt ph¼ng (P) còng lµ vÐct¬ chØ ph−¬ng cña
®−êng th¼ng (d).
- §−êng th¼ng (d) ®i qua ®iÓm M(-1; -1; 0) nhËn n = (1;1; − 2) lµm
⎧ x = −1 + t

vÐct¬ chØ ph−¬ng nªn cã ph−¬ng tr×nh tham sè lµ: ⎨ y = −1 + t
⎪ z = − 2t.

C©u 6a
(2,0 ®iÓm)

- To¹ ®é H(x; y; z) tho¶ m·n hÖ:
⎧ x = −1 + t
⎧t = 1
⎪ y = −1 + t
⎪x = 0


⇔⎨

⎪ z = − 2t
⎪y = 0
⎪⎩ x + y − 2 z − 4 = 0
⎪⎩ z = − 2.
VËy H(0; 0; - 2).
1. (1,0 ®iÓm)
1
§Æt u = lnx vµ dv = 2xdx; ta cã du = dx vµ v = x 2 .
x
3
3 3
Do ®ã K = ∫ 2 x ln xdx = ( x 2 ln x) − ∫ xdx
1
1

1

x2 3

3
= 9 ln 3 − 4 .
= ( x 2 ln x) −
1 2 1

3

0,50

0,50

1,00

2. (1,0 ®iÓm)

- Ta cã f ' ( x) = 3 x 2 − 3 .
- XÐt trªn ®o¹n [0; 2] ta cã f’(x) = 0 ⇔ x = 1.
- Ta cã f(0) = 1, f(1) = -1, f(2) = 3.
VËy max f ( x) = f (2) = 3 , min f ( x) = f (1) = −1 .

[0; 2]

[0; 2]

C©u 6b
(2,0 ®iÓm)

1,00

1. (1,0 ®iÓm)

- MÆt cÇu (S) cã t©m lµ gèc to¹ ®é O vµ tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng ( α )
nªn b¸n kÝnh mÆt cÇu b»ng kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn ( α ).
0+0−0+6
d(O; ( α )) =
= 2.
2
2
2
1 + 2 + (−2)
MÆt cÇu (S) cã t©m lµ gèc to¹ ®é O vµ b¸n kÝnh b»ng 2 cã ph−¬ng

0,50

0,50

tr×nh lµ: x 2 + y 2 + z 2 = 4 .
2. (1,0 ®iÓm)

V× ®−êng th¼ng ( ∆ ) vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ( α ) nªn vÐct¬ ph¸p
tuyÕn n = (1; 2; − 2) cña mÆt ph¼ng ( α ) còng lµ vÐct¬ chØ ph−¬ng cña
®−êng th¼ng ( ∆ ).
§−êng th¼ng ( ∆ ) ®i qua ®iÓm E(1; 2; 3) nhËn n = (1;2;−2) lµm vÐct¬
⎧x = 1 + t

chØ ph−¬ng cã ph−¬ng tr×nh tham sè lµ: ⎨ y = 2 + 2t
⎪ z = 3 − 2t.

……….HÕt……….

4

1,00