You are on page 1of 5

www.luyenthi24h.

com

Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng lÇn 2 n¨m 2007
M«n thi: to¸n - Trung häc phæ th«ng ph©n ban
§Ò chÝnh thøc
Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
I. PhÇn chung cho thÝ sinh c¶ 2 ban (8,0 ®iÓm)

C©u 1 (3,5 ®iÓm)

x −1
, gäi ®å thÞ cña hµm sè lµ (C ) .
x+2
1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ (C ) t¹i giao ®iÓm cña (C ) víi trôc tung.
C©u 2 (1,5 ®iÓm)
Gi¶i ph−¬ng tr×nh 7 x + 2.71− x − 9 = 0 .
C©u 3 (1,5 ®iÓm)
Gi¶i ph−¬ng tr×nh x 2 − 6 x + 25 = 0 trªn tËp sè phøc.
C©u 4 (1,5 ®iÓm)
Cho h×nh chãp tø gi¸c S. ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng a , c¹nh bªn SA
vu«ng gãc víi ®¸y vµ SA = AC . TÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp S. ABCD .

Cho hµm sè y =

II. PHÇN dμnh cho thÝ sinh tõng ban (2,0 ®iÓm)

A. ThÝ sinh Ban KHTN chän c©u 5a hoÆc c©u 5b
C©u 5a (2, 0 ®iÓm)
1. Cho h×nh ph¼ng (H ) giíi h¹n bëi c¸c ®−êng y = sin x , y = 0 , x = 0 , x =

π

.
2
TÝnh thÓ tÝch cña khèi trßn xoay ®−îc t¹o thµnh khi quay h×nh ( H ) quanh trôc hoµnh.

2. XÐt sù ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè y = x 4 − 8 x 2 + 2 .
C©u 5b (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz , cho hai ®iÓm E (1; − 4; 5) vµ F (3; 2; 7 ) .
1. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu ®i qua ®iÓm F vµ cã t©m lµ E .
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng trung trùc cña ®o¹n th¼ng EF .
B. ThÝ sinh Ban KHXH&NV chän c©u 6a hoÆc c©u 6b
C©u 6a (2,0 ®iÓm)
1. TÝnh diÖn tÝch h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi c¸c ®−êng y = − x 2 + 6 x , y = 0 .
2. XÐt sù ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè y = x 3 − 3 x + 1 .
C©u 6b (2,0 ®iÓm)
Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz , cho hai ®iÓm M (1; 0; 2) , N (3;1; 5) vµ ®−êng th¼ng
⎧ x =1 + 2t

(d ) cã ph−¬ng tr×nh ⎨ y = − 3 + t
⎪z = 6 − t .

1. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ( P) ®i qua ®iÓm M vµ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng (d ) .
2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm M vµ N .
.........HÕt.........
ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu. Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Hä vµ tªn thÝ sinh: .....................................................................
Sè b¸o danh:.........................................................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: .......................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ............................................................

bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng lÇn 2 n¨m 2007
M«n thi: to¸n – Trung häc phæ th«ng ph©n ban

®Ò chÝnh thøc

H−íng dÉn chÊm thi
B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 04 trang
I. H−íng dÉn chung
1) NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× cho
®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− h−íng dÉn quy ®Þnh.
2) ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn
chÊm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt
thùc hiÖn trong Héi ®ång chÊm thi.
3) Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh
0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm).
II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
C©u
C©u 1
(3,5 ®iÓm)

§¸p ¸n

§iÓm

1. (2,5 ®iÓm)
1) TËp x¸c ®Þnh: D = R \ {− 2}.

0,25

2) Sù biÕn thiªn:
• ChiÒu biÕn thiªn:
Ta cã: y ' =

3

( x + 2) 2

; y ' > 0 víi mäi x ∈ D .

0,50

Hµm sè ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng (− ∞;− 2) vµ (− 2; + ∞ ) .
• Cùc trÞ: Hµm sè kh«ng cã cùc trÞ.
• TiÖm cËn:
lim y = 1 vµ lim y = 1 ⇒ tiÖm cËn ngang: y = 1 .
x → −∞

0,75

x → +∞

lim y = + ∞ vµ lim + y = − ∞ ⇒ tiÖm cËn ®øng: x = − 2 .

x → −2 −

x → −2

• B¶ng biÕn thiªn:

x

−∞

y’

+∞

-2
+

+
+∞

1

y
-∞

1

1

0,50

1
2

3) §å thÞ: -§å thÞ c¾t Ox t¹i ®iÓm (1; 0) vµ c¾t Oy t¹i ®iÓm (0; − ) . §å
thÞ nhËn giao ®iÓm I (−2;1) cña hai ®−êng tiÖm cËn lµm t©m ®èi xøng.
y

I

0,50

1
1
-1/2

O

-2

x

2. (1,0 ®iÓm)
1
2
3
- HÖ sè gãc cña tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm M lµ y ' (0) = .
4

- Giao ®iÓm cña ®å thÞ (C ) víi trôc tung lµ M (0;− ) .

- Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C ) t¹i ®iÓm M lµ y =
C©u 2
(1,5 ®iÓm)

1,00
3
1
x− .
4
2

BiÕn ®æi ph−¬ng tr×nh vÒ d¹ng 7 2 x − 9.7 x + 14 = 0 .
§Æt 7 x = t (t > 0) .
⎡t = 2
Ph−¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh: t − 9t + 14 = 0 ⇔ ⎢
⎣t = 7.

0,75

2

Víi t = 2 ⇒ x = log 7 2 .
Víi t = 7 ⇒ x = 1.
Ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x = log 7 2 và x =1.
C©u 3
(1,5 ®iÓm)

Ta cã: Δ' = − 16 < 0 .

0,75

0,50

Ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt lµ: x = 3 − 4i vµ x = 3 + 4i .

2

1,00

C©u 4
(1,5 ®iÓm)

- DiÖn tÝch ®¸y ABCD b»ng a 2 .
- ΔABC vu«ng c©n t¹i ®Ønh B ⇒ AC = a 2 .
- §−êng cao h×nh chãp SA = a 2 .
VËy thÓ tÝch khèi chãp S . ABCD lµ
1 2
a3 2
(®vtt).
V = .a .a 2 =
3
3

S

1,50

A

D
a

B

C©u 5a
(2,0 ®iÓm)

C

1. (1,0 ®iÓm)
π

π

2

Ta cã V x = π ∫ sin 2 xdx =
0

π⎛

sin 2 x ⎞
= ⎜x−

2⎝
2 ⎠

π
2
0

=

2

π2
4

2

π

∫ (1 − cos 2 x)dx

0,50

0

0,50

(®vtt).

2. (1,0 ®iÓm)
• TËp x¸c ®Þnh: R.
• y ' = 4 x 3 − 16 x; y ' = 0 ⇔ x = 0, x = ± 2 .
Trong c¸c kho¶ng (−2; 0) vµ (2; + ∞) , y '> 0 nªn hµm sè ®ång biÕn.
Trong c¸c kho¶ng (−∞; − 2) vµ (0; 2) , y '< 0 nªn hµm sè nghÞch biÕn.
C©u 5b
(2,0 ®iÓm)

1,00

1. (1,0®iÓm)
B¸n kÝnh mÆt cÇu lµ R = EF =

(3 − 1)2 + (2 + 4)2 + (7 − 5)2 =

44 .

0,50

Ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu lµ ( x − 1) 2 + ( y + 4) 2 + ( z − 5) 2 = 44.

0,50

2. (1,0®iÓm)
Gäi (α ) lµ mÆt ph¼ng trung trùc cña ®o¹n th¼ng EF , suy ra (α ) ®i qua
trung ®iÓm I (2; − 1; 6) cña ®o¹n th¼ng EF vµ cã vÐc t¬ ph¸p tuyÕn lµ

0,50

EI = (1; 3;1) .

Ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (α ) lµ 1.( x − 2) + 3.( y + 1) + 1.( z − 6) = 0 hay
x + 3y + z − 5 = 0 .

3

0,50

C©u 6a
(2,0 ®iÓm)

1. (1,0 ®iÓm)
-Hoµnh ®é giao ®iÓm cña ®−êng cong y = − x 2 + 6 x vµ ®−êng th¼ng
y = 0 lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh − x 2 + 6 x = 0 ⇔ x = 0, x = 6.
6

-DiÖn tÝch h×nh ph¼ng ®· cho lµ

∫−x
0

⎛ − x3

= ⎜⎜
+ 3 x 2 ⎟⎟
⎝ 3

2

6

+ 6 x dx = ∫ (− x 2 + 6 x)dx
0

6

= 36 (®vdt).
0

2. (1,0 ®iÓm)
• TËp x¸c ®Þnh: R .
• y ' = 3 x 2 − 3; y ' = 0 ⇔ x = ± 1 .
Trªn c¸c kho¶ng (−∞; − 1) vµ (1; + ∞) , y '> 0 nªn hµm sè ®ång biÕn.
Trªn kho¶ng (−1;1) , y '< 0 nªn hµm sè nghÞch biÕn.
C©u 6b
(2,0 ®iÓm)

1,00

1,00

1. (1,0 ®iÓm)
V× mÆt ph¼ng (P) vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng (d ) nªn mÆt ph¼ng (P )

0,50

nhËn vÐc t¬ chØ ph−¬ng u (2;1; − 1) cña (d ) lµm vÐc t¬ ph¸p tuyÕn.
MÆt ph¼ng (P) ®i qua ®iÓm M (1; 0; 2) nªn ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P )
lµ:
2.( x − 1) + 1.( y − 0) + (− 1).( z − 2) = 0 ⇔ 2 x + y − z = 0.

0,50

2. (1,0 ®iÓm)
Gäi (d ' ) lµ ®−êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm M vµ N nªn (d ' ) cã vÐc t¬ chØ
ph−¬ng lµ MN = (2;1; 3) .
⎧ x = 1 + 2t

Do ®ã (d ' ) cã ph−¬ng tr×nh tham sè lµ ⎨ y =
t
⎪ z = 2 + 3t.

……….HÕt……….

4

1,00