Name and surname: _________________________________________________

V grade

ТЕСТ 3, ТЕМА 5 и 6
I.

Напиши ги зборовите од квадратчето под соодветниот знак а потоа напиши
реченици за секој знак користејќи MUST / MUSTN’T според примерот:
8/

1. Don’t smoke
a.Don’t turn right__

2. Don’t enter

b.______________ c.______________

3. Be quiet in class
4. Use zebra crossing
d.________________ e._______________

f.________________

5. Don’t fight
6. No bicycle

g.________________ h._________________ i.__________________
Sentences:
16/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.

You mustn’t turn right.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.

Напиши ги имињата на превозните средства под секоја слика:

Boat

bus

train bicycle fire engine
jeep
car

10/

helicopter

plane

submarine

1.______________ 2._____________ 3._____________ 4._____________ 5. _____________

6.______________ 7._____________ 8._____________ 9. ____________ 10. ____________

III. Погледни ја сликата внимателно и напиши кое дете кое место го освоило во
трката: 9/
1. Tim: first
2. Tom:__________________________
3. Jack:__________________________
4. Ben: __________________________
5. Steve: _________________________
6 .Bill: ___________________________
7. John: _________________________
8. David: ________________________
9. Harry: ________________________
10. Sam: ________________________

IV.
a.
b.
c.

Напиши ги зборовите/задачите со цифри:
6/
Twenty-two plus seven equals twenty-nine ______________________________________
Ninety-nine minus seventy-two equals twenty-seven _______________________________
Three times seven equals twenty-one ___________________________________________

V.
a.
b.
c.

Напиши ги цифрите со зборови:
6/
56 : 7 = 8 _______________________________________________________________
9 x 9 = 81 _______________________________________________________________
32 + 84 = 116 ____________________________________________________________

VI.
a.
b.
c.

Напиши ги броевите со зборови:
6/
13 695 ______________________________________________________
91 025 ______________________________________________________
60 304 ______________________________________________________

Total 61 / ________
61 – 53 = 5
52 – 46 = 4
45 – 36 = 3
37 – 29 = 2
28 – 0 = 1

Легенда
A (excellent-odli~no)
B (very good- mn.dobro)
C (good- dobro)
D (enough- dovolno)
F (not enough- nedovolno)

Ученикот/ Ученичката:
Умее да ги препознава знаците во сообраќајот и правилата во училиштето __________
Умее правилно да ја користи формата must/ mustn’t __________
Умее да ги именува превозните средства __________
Умее правилно да ги применува редните броеви __________
Умее да ги преставува основните математички операции на англиски со цифри_________
Умее да пишува математички операции на англиски ________
Умее да ги пишува броевите до милион _________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful