அறகண சீரைை பப

ேே ராசிரய ர Dr. P. ைாதவன

- ெேஙகளர

- 0 98860 67232

ெேஙகளர இநதிராநகர ஸைக அறககடடைை, நிரவாக

அற கண சீர ைை பப
ேேராசிரயர Dr. P. ைாதவன - ெேஙகளர - 0 98860 67232
ெேஙகளர இநதிராநகர ஸைக அறககடடைை, நிரவாக அறஙகாவலர

அறிம கம
நைத வாழகைக ைிக ைிக ைதிபப ைிககத. அதன ைதிபப வாழம
வைகைய ெோறததத வாழம வைக நைத ெசயலகைை
(சிநதைை+ேேசச+ெசயல) ஒடடயத. ெசயலகைின தனைை
அதைதன விைைைவ (இனேம/தனேம) ைவதத
கணிககபேடவத விைைவகளகேகறே ெசயலாறற, ெசயலைாறற
அறிவ ேதைவ. சிறநத அறிவ - இைறயறிவ இைறயறிவ ெேற,
அறகண சீரைைபப அஸதிவாரம
அவசியம
இைற ைலரநதத - இயறைகயாக (ஐமபதம), உயிராக (ஐநத
தனைாததிைர), ைைைாக (ஆறறிவ)
ைைிதைின சிறபப - ைைம ைைம ெகாணட, ைைிதன இயறைக
வைஙகைை தன வாழகைக வைஙகைாக ைாறறிைான.
அபெோழத, இைத தான ெசயேதன, இத தன
ெசாநதம எனற தனைை மன ைவததான. இயறைகயின
மலதைஙகைை ெகாணட தன மலதைஙகைை/வைஙகைை
ெேரககிய ைைிதன தனைை மனைிைலபேடததிெகாணடான.
இைற/இயறைக அைத ேினைிைலபேடததிைான அலலத ைறநத
விடடான. இத தான, தனமைைபப = (தான+தைத) எனற
மைைபப
தான, தைத எனற ெேறேறாரகளகக ேிறநத ஆற ேிளைைகள
தான, ஆற தீய கணஙகள ஆற தீய கணஙகள = ( ேேராைச,
சிைம, கடமேறற, மைறயறற ோலகவரசசி, உயரவ தாழவ
ைைபோனைை, வஞசம ) இததீயகணஙகைால, ைைிதன

ேஞசைாோதகஙகள பரநதான (ெோய,கைவ,ெகாைல,சத,கறேழிபப)
இபோவசெசயலகள, தனே வாழகைக விைைவகைைததநதத.
இனே வாழகைககக ெசயல ைாறறஙகள
அவசியம. அதறக அறகண சீரைைபப அவசியம

அற கண சீரைை பப
சீரைைககம மன
1. ேேராைச
2. சிைம
3. கடமேறற
4. மைறயறற ோலகவரசசி
5. உயரவ தாழவ ைைபோனைை
6. வஞசம

சீரைைதத ேின
1. நிைற ைைம
2. ெோறைை
3. ஈைக
4. கறப
5. ேநரநிைற உணரவ
6. ைனைிபப

சீரைைக கம வழிமைறகள :
ைைவைககைல ேயிறசிகைை மைறயாகசெசயத
வரபேழககைாகம
1. உடறேயிறசி + காயகலே ேயிறசி
2. அகததவம (தியாைம)
3. அகததாயவ (தறேசாதைை)
4. சீவகாநதபபயிறசிகள
5. தததவ விைககஙகள
நான, நீ ேவறாகம ேேதம
நான நீ ஒனறாகம ேோத
ஞாைி (நான+நீ) அனறி ேவேறத?
ஒலியின மலம ெைௌைம
ஒைியின மலம இரடட
எழததின மலம ேகாடகள
உரவததின மலம அரவம
எனைின மலம இைறேய!
ைலேர ைலேர நீ யார?
உரவபெோரள தான ைலர
எைதைைபப அணககடடம
எைத மனைம ேரம, மலம சிவம,
அதேவ ேிரமைம; இபே அணவாசச
உணைைபெோரள நான - இைற
இைற அறிவ / உணரவ ெேறறால தான அற வாழவ வாழ
மடயம. அற வாழவ வாழநதால தான இனேம தயகக மடயம
இனேம தயகக அறகண சீரைைபப அவசியம. இனேேை
இைறவன; இைறவேை இனேம