You are on page 1of 6

© Orde der Verdraagzamen Juweeltje

Aanvaard het geheel in je.
Aanvaardt jezelf, dan bemint het universum je ook.
Accepteer jezelf. Aanvaard de wereld. Voel de kracht van het geheel in je werken.
Al veranderd de vorm, de kracht blijft gelijk.
Al wat je erkent is deel van je.
Alle streven, willen en moeten beperkt je op een bepaald moment, zoek niet langer, maar laat
alleen de kracht in je werken.
Alleen door een doel, kun je jezelf tot een willende eenheid maken.
Alleen je eigen ervaring als autoriteit erkennen, behoedt je voor de valstrikken van dogma.
Alleen je illusie scheidt je van de kracht.
Alles binnen je grenzen kun je beheersen.
Alles in de oneindige intelligente kosmos heeft zin.
Alles ís ergens waar.
Alles is in je, en wordt buiten je herkent.
Alles verschijnt slechts één maal op dezelfde wijze.
Alles wat in je bestaat leeft ook ergens buiten je.
Alles wat je buiten je ziet leeft ook in je.
Alles wat je droomt, denkt of voelt bén je latent.
Alles wat je erkent en aanvaardt, is deel van je.
Alles wat je kent is een deel van een groter geheel dat je nog niet kent.
Alles wat je ontmoet heeft voor jou een betekenis. Verwerp het niet, maar begrijp het.
Alles wat zich manifesteert heeft zijn tegendeel.
Als er een grote mate van gelijkheid is tussen twee eenheden, zal er een overdracht van
energie tussen die twee plaatsvinden. Wanneer de gedachte gelijk is aan de werkelijkheid zal
krachtoverdracht via de gedachte mogelijk zijn.
Als er iets aan een kant ontstaat, ontstaat er aan de andere kant een tegenwaarde.
Als je angst wil overwinnen moet je de angst accepteren, en dan je moed sterker maken, door
je op je eigen kracht te richten verdwijnt je angst.
Als je binnen je grenzen harmonie hebt, hun je die grenzen veilig overschrijden.
Als je gelijkwaardig bent in je anders zijn, is er geen conflict.
Als je grenzen verruimen, verruimt je werkelijkheid.
Als je het probleem in het licht plaatst, zal de aanvulling vanzelf komen.
Als je hier iets veroorzaakt ontstaat er elders in tijd of ruimte een gevolg.
Als je in een ruimere wereld bent, kun je al het beperktere omvatten en waarnemen door
identificatie, maar ook beheersen.
Als je in jezelf gelooft en je zekerheden emotioneel voelt zul je anderen overtuigen van jouw
waarheid.
Als je jezelf bevrijdt van het geloof aan eindigheid, verruimt je wereld tot eeuwigheid.
Als je jezelf niet laat beïnvloeden, wordt je zelf een invloed.
Als je meer wilt worden dan een bepaald fenomeen, moet je er eerst één mee zijn.
Als je mogelijkheden verruimen, verruimen je grenzen.

SLEUTELS IN EEN NOTENDOP 1
Orde der Verdraagzamen

Als je weet wat je kent, begrijp je ook wat je niet kent.
Als je waarneemt zonder jezelf er bij te betrekken, ben je gelijk aan wat je waarneemt.

Beleef en doorzie het relatieve, dan zul je er achter het absolute zien.
Beleef je macht, wijsheid en liefde, maar als je niet kunt relativeren, beleef dan je dood.
Bemoei je niet ongevraagd met wat jou niet aangaat.
Ben je zeker van jezelf, dan is je wil magisch.
Besef dat je eigen ervaringen zo groot of klein zijn als de beperking, die je door je opvattingen
en vooroordeel aan jezelf oplegt, dan geloven anderen ook in je, zelfs al is je geloof een illusie.
Bevorder slechts de harmonie.
Bewustzijn van de kracht, richt de kracht.

Constateer je probleem en neem er afstand van.

De buitenwereld is slechts één vergroot detail van de binnenwereld.
De dualiteit is één aanvullend geheel.
De enige grens die je hebt is het denkbeeld van onmogelijkheid. Als je dat denkbeeld wijzigt,
wijzigen je mogelijkheden.
De enige remedie tegen denken is: voelen.
De ervaring waardoor je erin terecht gekomen bent, is de uitweg.
De goden komen in je leven om je te verlichten, de demonen om je grenzen te doorbreken.
De kosmos is een stille onmerkbare kracht, alleen door zelf net zo stil te worden merk je hem
op.
De kosmos is telkens nieuw, en altijd anders.
De werkelijkheid is groter dan je inhoud.
Denk niet, maar voel en weest er een mee.
Denken iets al te weten blokkeert het leren.
Dien het belang van het geheel in plaats van je eigenbelang. Daardoor zal de kracht van het
geheel door je heen werken.
Dingen die je vaak of intens denkt worden waar, vooral als je in de mogelijkheid ervan gelooft.
Doe alsof dit alles doen alsof is.
Door de versmelting van de tegenstellingen ontstaat evenwicht.
Door je eigen duister te aanvaarden kom je tot licht.
Door je zelfvertrouwen hanteer je die kracht.
Door jezelf tot een of andere creatieve discipline te dwingen, zul je het lichaam en de geest
leren beheersen.
Doorbreek je gewoonten en je doorbreekt je grenzen.
Drie vuren brengen het evenwicht, navel, hart en hoofd.

Eenheid kan zich alleen in tegenstellingen manifesteren.
Elk bevel aan jezelf zal worden uitgevoerd.
Elke gave die vanzelfsprekend is, is blijvend.

2 SLEUTELS IN EEN NOTENDOP
© Orde der Verdraagzamen Juweeltje

Elke van buitenaf opgelegde discipline leidt tot afstomping.
Er is geen fantasie, die niet ergens waar is.
Er is slechts één kracht, waarin, waardoor, waarvoor en waarmee je leeft. Die kracht leeft net
zo goed in jou als in al het andere.
Erken geen andere autoriteit dan je eigen ervaring.
Erken het deel en tegendeel dat in je leeft.

Ga uit van het mogelijke, grijp niet te hoog.
Geloof in een versie van de werkelijkheid die mooier, ruimer en beter is dan de dagelijkse
werkelijkheid. Waar die wereld met deze wereld samenvalt, beïnvloedt de tweede
werkelijkheid de dagelijkse werkelijkheid.

Handel en weest een positief antwoord op wat tot je komt.
Harmonie met jezelf is harmonie met het geheel.
Heb je de kracht om in jezelf en je ideaal te geloven,
Herschep in je geest een tweede werkelijkheid waarmee jij harmonisch bent, als ze aan de
geestelijke realiteit gelijk is, dan maak je die werkelijkheid ook op aarde waar.
Het evenwicht in je, is gelijk aan het evenwicht buiten je.
Het evenwicht van het geheel herstelt zichzelf voortdurend.
Het geestelijke mag nooit een vervanging zijn voor wat je stoffelijk moet zijn, maar is een
vervollediging van het geheel van je bestaan.
Het geheel blijft altijd gelijk.
Het grote en kleine versmelten daar, door het bewustzijn van het mysterie van het leven.
Het innerlijk kent alle relaties.
Het is beter van het leven te genieten, dan aan de poging de wereld te veranderen ten gronde
te gaan.
Het menselijk handelen is een schaduw van het archetypische handelen, wanneer de mens
met het archetype harmonieert, zal hij het voertuig van een mythe worden.
Het verwezenlijken van je wensen is afhankelijk van de overeenstemming tussen je wensen en
je geloof in hun verwerkelijking.
Hoe groter kracht, des te groter overzicht, hoe groter overzicht, des te meer
verantwoordelijkheid.
Hoe groter overzicht je hebt des te meer keuzemogelijkheden zie je.
Hoe meer keuzen je hebt of beseft des te vrijer ben je.
Hoe meer zekerheid, des te meer kracht.
Hoe minder je waarneemt des te groter je zelf lijkt, hoe meer je waarneemt des te kleiner je
zelf lijkt.

In je is de absolute harmonie met de totaliteit van jezelf en de werelden waarin je bestaat.
In je is vrede, in die vrede is kracht.

Je bent de meester over jouw eigen energie.
Je bent geest, je lichaam is van die geest het uitvloeisel en voertuig.

SLEUTELS IN EEN NOTENDOP 3
Orde der Verdraagzamen

Je bent oorzaak, volgens de kracht die je voorstelt te bezitten.
Je bent wat je ontmoet, alles spiegelt je.
Je geloof is meer bepalend en sterker dan je wil.
Je gevoel is de starter van je visioenen.
Je kunt in je bewustzijn elke energie in een andere energie omzetten, daarvoor moet je de
uitgangsenergie kennen en beheersen en de doelenergie ook.
Je mogelijkheden zijn net zo groot als je grenzen, en die grenzen stel je jezelf.
Je poging het onveranderlijke te veranderen, is een bron van onmacht.
Je zult de wereld kunnen beheersen als iets van jezelf toevoegt aan de wereld.
Jij leeft niet in de wereld maar de wereld leeft in jou.

Ken de obsessie die je aandacht gevangen houdt in deze wereld.
Kennis vindt je door het onbekende op te merken in het bekende dat je omringt.

Laat die kracht met je probleem versmelten.
Leef zonder routines, begin steeds opnieuw.
Los je op in de ene kracht.

Maak je leeg door ergens helemaal niets over te weten. Resoneer dan mee met dat mysterie.
Meditatie is eliminatie, tot het niet ik-zijn gerealiseerd wordt.
Merk ondanks alles de harmonie en schoonheid op, versterk het door er aandacht aan te
geven.

Neem jezelf niet serieus, speel je rol met lol.
Niet het gevaar is het probleem, maar de angst voor het gevaar.
Niet kennis, maar ervaring verandert je.
Nooit is er twee maal hetzelfde. Wanneer we steeds hetzelfde zien, zien we alleen maar onze
eigen vooringenomenheid.

Om het licht te bereiken moet je soms eerst door het duister gaan.
Onderzoeksdrift maakt je geest helder en aandacht maakt je klaar wakker.
Ontwikkelen maakt alles minder ingewikkeld, breng het complexe terug tot een eenvoudige,
begrijpelijke waarheid.

Pas op dat je jouw opvatting over de werkelijkheid, niet méér voor waar aanziet, dan de
werkelijkheid zelf.

Realiseer dat je jezelf door denkbeelden beperkt, de werkelijkheid is oneindig eenvoudig.

Richt je aandacht op wat je wel harmonies vindt.
Richt je in een disharmonische situatie op één punt van harmonie, laat die harmonie zo groot
worden dat ze de disharmonie absorbeert.

4 SLEUTELS IN EEN NOTENDOP
© Orde der Verdraagzamen Juweeltje

Stel geen grens tussen jezelf en het licht.
Stel je alles als volmaakt voor.
Strijd nooit met dat wat je als disharmonies ervaart.

Te willen zijn wat je niet bent vernietigt jezelf.
Tegenstrijdigheid in jezelf blokkeert dat iets wat je verbeeld waar wordt.
Tijd en eeuwigheid zijn één leven.

Verander je bewustzijn en je veranderd van wereld.
Verander je jouw bewustzijn, dan verander je jouw vermogen en wereld ook.
Verenig alles wat je bent in een gevoel, maak daar een beeld van.
Vergelijk niet en oordeel niet, maak je eigen mogelijkheden waar.
Vertrouw je jezelf, dan vertrouwen anderen jou ook.
Verwonder je, en vraag je af hoe de dingen functioneren. Zelfs al weet je het antwoord niet.
Voeg licht en duister samen.
Voel dat alles goed is zoals het is. Zonder verlangens, heb je vrede.
Voel dat je geest bent en dat je lichaam daar het verlengstuk van is.
Voel de kracht die dit kan herstellen.
Voor alles is slechts één juiste tijd en plaats.
Vraag je af en toe eens af: wie is het die deze ervaring heeft?
Vrede vind je niet buiten je, vrede creëer je in jezelf.

Wanneer het bewustzijn de kracht ervaart, wordt de waarde van de kracht, door het
bewustzijn ervan bepaalt.
Wanneer het demonische zich aandient is ze de spiegel voor al het demonische in je.
Wanneer het goede zich aan je aandient is ze de spiegel voor al het goede in je.
Wanneer je goud wilt maken, moet je in jezelf de kracht vinden, die al het andere aanvult tot
goud.
Wanneer licht en duister in je huwen, ontstaat de harmonie die perfect is.
Wat in je leeft, leeft ook buiten je. Door innerlijk iets te veranderen veranderd het in de
buitenwereld ook.
Wat je denkt projecteer je in dat waarmee je werkt.
Wat je toevoegt wordt opgeheven en wat je wegneemt wordt aangevuld.
Wat je voor jezelf doet is uitsluitend voor jezelf zinvol, maar door wat je voor anderen
betekent krijg je kosmisch zin.
Wat tot je komt, ging van je uit.
Weest doorlaatbaar voor kosmische energie.
Welbevinden gaat aan welzijn vooraf.
Werk in de wereld terwijl je het contact met de bron behoud. Genees jezelf door anderen te
genezen.

SLEUTELS IN EEN NOTENDOP 5
Orde der Verdraagzamen

Wie wil werken met de eenheid moet zich van die eenheid in alles bewust zijn.
Wie zich om alles dankbaar voelt, leeft altijd in een staat van welbevinden en overvloed.
Wiens droom maak je waar, die van je diepste zelf, of die van een ander?

Zelfs het inzien dat je niet beperkt bent tot één noodzakelijke keuze geeft je een gevoel van
vrijheid.
Zie alleen maar het resultaat voor je. Je hebt dan geen procedure nodig.
Zoek het evenwicht van deel en tegendeel.
Zoek in alle dingen het beste, richt daar je totale aandacht op.
Zoek niets op en ga niet uit de weg.
Zoek steeds de versmelting van tegendelen te bevorderen.
Zorg voor de juiste sfeer, die sfeer vormt en verwekt het gebeuren.

6 SLEUTELS IN EEN NOTENDOP