Pheùp coi chæ tay

(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 1 -
Ghi cheùp vaø choïn loïc laïi töø nhieàu nguoàn taøilieäu khaùc nhau. Raát caàn theâm caùc yù kieán boå sung.

MUC LUC

CHUONG 1: PHAN TONG QUAT
HÌNH DAÏNG TOÅNG QUAÙT BAØN TAY
MAØU BAØN TAY
SAÉC THAÙI BAØN TAY
KHOÅ BAØN TAY
LOÂNG BAØN TAY (POIL)
PHAÂN LOAÏI BAØN TAY.
LOØNG BAØN TAY
MU BAØN TAY
BAØN TAY MAÅU
MOÙNG TAY
VAØNH TRAÊNG CUÛA MOÙNG
CAÙC NGOÙN TAY
NGOÙN CAÙI
NGOÙN TROÛ
NGOÙN GIÖÕA
NGOÙN AÙP UÙT
NGOÙN UÙT
VAØI NGUYEÂN TAÉC CHÍNH YEÁU

CHUONG 2: CAC DAU HIEU THUONG GAP
CHAÁM VAØ LOÅ TRUÛNG
CUØ LAO
DAÁU HIEÄU TAM GIAÙC
HÌNH TROØN
HÌNH VUOÂNG
HÌNH SONG SAÉT
CAÙC DAÁU HIEÄU KHAÙC
NOÁT RUOÀI ÑEN, TAØN NHANG TREÂN BAØN TAY
NOÁT RUOÀI SON
KHU OÁC
THAÄP TÖÏ (CROIX)
NGOÂI SAO

CHUONG 3: CAC CHÍ TREN BAN TAY
CAÙC HÌNH DAÏNG CHÆ
MAØU SAÉC CHÆ
SINH ÑAÏO
TAÂM ÑAÏO
TRÍ ÑAÏO
ÑÖÔØNG ÑÒNH MEÄNH
ÑÖÔØNG THAÙI DÖÔNG
ÑÖÔØNG TRÖÏC GIAÙC
ÑÖÔØNG HAÙO SAÉC
VOØNG KIM TINH
VOØNG MOÄC TINH
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 2 -
ÑÖÔØNG NGAÂN HAØ
ÑÖÔØNG HOÂN NHAÂN
ÑÖÔØNG TÖÛ TÖÙC
ÑÖÔØNG DU LÒCH
ÑÖÔØNG ÑOÀNG BOÙNG
ÑÖÔØNG ÑAÏO ÑÖÙC
ÑÖÔØNG DANH TIEÁNG
ÑÖÔØNG SINH LÖÏC
ÑAÏI TAM GIAÙC
TIEÅU TAM GIAÙC
TÖÙ GIAÙC DIEÄN
CAÙC NGAÁN TAY

CHUONG 4: CAC GO TREN BAN TAY
GOØ THAÙI DÖÔNG
GOØ THAÙI AÂM
GOØ KIM TINH
GOØ MOÄC TINH
GOØ THUÛY TINH
GOØ HOÛA TINH
GOØ ÑOÀNG HOÛA TINH
GOØ THOÅ TINH

CHUONG 5: CAC TRUONG HOP DAC BIET DE DOAN
DAÁU HIEÄU NGOAÏI TÌNH & THOÂNG GIAN
LÖÏA CHOÀNG
NGÖÔØI KHOÂNG TRUNG TÍN
ÑAØN BAØ GHEN VAØ NGOAÏI TÌNH
TAY ÑAØN BAØ GAÏT GAÃM ÑAØN OÂNG.
DAÁU HIEÄU LY HOÂN.
BAØN TAY NOÙNG TÍNH
BAØN TAY ÑOÀNG COÁT
COÙ CÔ HOÄI XUAÁT NGOAÏI KHOÂNG ?
COÙ PHAÙT TAØI TO, HAY TRUÙNG SOÁ KHOÂNG ?

BAI DOC THAM KHAO THEM.

CHUONG 1: PHAN TONG QUAT
HÌNH DANG TONG QUAT BAN TAY

- Can xung : ñöôïc söï quaân bình toång quaùt.
- Dai & kho: Tính khoâ khan deø daët.
- Ngan qua: coù nhieàu taùnh xaáu, haï tieän.
- Nhieu thit. gan guoc: Tröôøng thoï.
- Dai: kheùo leùo nhöng gian xaûo.
- Dai qua: Tyû myû, si meâ, ñoäc ñoaùn.
- Tay dai dung dau goi (?): coù yù chí, duõng maõnh, raát thoâng minh, muoán chinh phuïc thieân haï.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 3 -
- Dai va hep: ích kyû, soáng coâ ñôn.
- Ban tay hep: ngöôøi yeám theá, nhuùt nhaùt, nöõ: sinh ñeû khoù (töông töï vôùi loøng baøn tay nhoû) . ngöôïc
laïi: sinh ñeõ deã.
- Trung. duong nhu khong co chí: keùm lyù trí.
- Ban tay dep. ngon deu dan: phuù quí thöôïng löu.
- Ngan doi voi than hình: tính tình xaáu.
- Cac go deu trung: ngu ñaàn.
- Cac go cao qua muc: ñoäc ñoaùn, kieâu caêng.
- Chan chit: khoâng quaân bình, khoâng trung tính. Nhieàu chæ nhoû chaèn chòt laøm nhö baøn tay bò “naùt”:
hay tính toaùn tieàn baïc ngay caû ñoái vôùi choàng hay vôï, nöõ: soá ba ñaøo.
- Ít chí: bình thaûn, giaûn dò, voâ tö löï.
- Nhieu chí deu dan: haïnh phuùc, thích khoa hoïc.
- Co gut "triet ly" : nhieàu suy tö, gioûi toaùn phaùp, khoa hoïc, thoâng minh.

MAU BAN TAY
- Trang: bình tónh.
- Hong hong: toát daï coù söùc khoeû, caû ñôøi sung söôùng phong löu.
- Vang: noùng naûy, hay thoái chí, yeám theá.
- Doû: yeâu ñôøi, trung thaønh, nhöng caåu thaû.
- That do: keùm söùc khoeû, laøm bieáng.
- Do bam: thieáu sinh löïc, suy nhöôïc.
- Vang: noùng tính, chaùn ñôøi, thöôøng laø tay ngheä só.
- Vang dam: hay saàu haän, hung tôïn.
- Vang xanh. hay xanh chanh: döõ tôïn, thaâm hieåm.
- Nau den: yeáu gan, haùo danh, ham chinh phuïc, caáp chæ huy ñoäc ñoaùn, bi quan, coù duïc voïng thaáp
heøn.
SAC THAI BAN TAY
- Uot . mem: ham khoaùi laïc, öa haøo nhoaùng vaät chaát, deå bò caûm xuùc, nhaùt, khoâng chuû ñònh, öa an
phaän, meâ tín, böôùng bænh.
- Kho cung: laïnh luøng, thôø ô, ích kyû, traàm laëng, giaøu taâm linh.
- AÁm: khoan dung, hoøa nhaõ, ham noùi, coù theå töï kieâu neáu coù daáu hieäu xaáu. (nöõ: choïc trôøi khuaáy
nöôùc)
- Nong: phoøng beänh gan.
- Lanh: nhieàu taät xaáu nhöng bieát giöõa kín, trung thaønh, bieát hy sinh nhöng nheï daï. Deå xuùc ñoäng
(vaãn toát hôn baøn tay öôùt), phoøng bònh tim.
- Cung: thích hoaït ñoäng, gan daï, coù theå lieàu lónh, chòu ñöôïc khoå haïnh, khoâng bò chuyeän aùi tình laøm
lung laïc.
- That cung: chaäm hieåu, ngu ñaàn.
- Mem: thoâng minh, vaên sæ, giaøu töôûng töôïng, phong löu. Coù theå öa ñôn ñoäc, öa aùi tình, deã coù
nhieàu may maén veà tình vaø tieàn.
- That mem: caøng coù nhieàu mô moäng, laøm bieáng.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 4 -
- Day thit: an nhaøn, höôûng loäc.
- Map & day: Nhieàu daâm tính.
- Day: phoùng tuùng, löôøi vaø tham lam, tính cöông quyeát, thaønh coâng trong buoân baùn.
- Mong: vaát vaû, luoân lo laéng vì sinh keá.
- Gay: thieáu khaû naêng vaät chaát, thieân veà tinh thaàn. Coù theå töï phuï, buûn xæn, ghen tî nhöng bieát kieân
nhaãn, kín ñaùo. Neáu baøn tay gaày maø khoâng khuyeát: cuõng coù nhieàu cô hoäi ñöa ñeán thaønh coâng.
- Khuyet: (loøng baøn tay loõm) tranh ñaáu suoát ñôøi nhöng khoù thaønh coâng, phoøng bò quît nôï, neáu xuaát
thaân töø giaøu coù: phaù cuûa. Neáu coù nhieàu chæ xaáu: ngheøo khoå, phoøng beänh phoåi.

KHO BAN TAY
- Than nho ban tay to: ít noùi kín ñaùo, tæ mæ, coù theå ít kyû, heïp hoøi.
- Than to ban tay nho: ña caûm, vui veõ, mau hieåu, noùng naûy, thieáu bình tónh, hay cheâ bai ngöôøi.
- Ban tay mem: sung söôùng phong löu, nhöng thích nhaøn löôøi bieáng.
- Baøn tay cung: keùm phong löu, chaêm chæ, chòu ñöôïc khoå haïnh.
- Baøn tay dai: ñaén ño suy nghó, nhuùt nhaùt, töôûng töôïng, nhöng beàn chí.
- Baøn tay ngan: lanh leï, hoaït ñoäng nhöng thieáu phöôngphaùp.
- Baøn tay qua ngan: khoâng suy nghó, thieáu thuûy chung, khoâng beàn chí, öa baïo ñoäng.
- Baøn tay qua rong, khoâng goø, ngoùn caùi to: ñoäc aùc daõ man.
Ñaøn baø baøn tay ñeàu khoâng daøi khoâng ngaén laø quí.

LONG BAN TAY (POIL)
Ñaøn oâng thaân theå khoâng coù loâng, raâu: baàn tieän tính phuï nöû.
- Tay nhieu long: heøn haï, coù thuù tính.
- Nhieu long tren lung ban tay: tính khoâng quaân bình, coù theå khoâng kyû luaät.
- Long tren long ban tay: quyù töôùng, thoâng minh, coù söùc khoeû.
- Long o long tay thu 2. 3: baåm tính toát.
Ngöôøi coù nhieàu loâng: nhieàu söùc maïnh, nhieàu tình duïc.

PHAN LOAI BAN TAY.
Caùch toát nhöùt phaân loaïi theo khoa chieâm tinh (7 vì tinh tuù) , coù 7 goø chính.
I. Ban tay Kim tinh:
- Maåu ngöôøi: nhoû, troøn tròa, ñaày ñaën, toùc hoe vaø dôïn, da traéng, duyeân daùng vaø ñeïp. Maët troøn, maøy
raäm voøng nguyeät, maét vui töôi, möôùt öôùt, deå meán vaø ña tình. Mieäng vöøa vaën, raêng nhoû ñeàu, moâi
döôùi daày, nhieàu raâu, maù luùm ñoàng tieàn. Ngon tay ngan. bup mang. Töôùng ñi ñeïp. Gioïng eâm aùi.
Go Kim tinh rong. bau ra. Ngon cai ngan. Dau ngon nhu giot thit (---> su khoai lac) Khong
co gut tren dau ngon tay.
- Tính tình: hieàn, tình caûm noàng nhieät, thích nhuïc duïc. Deå bò mua chuoäc. Chung thuûy trong ñöôøng
choàng vôï. Yeâu ñôøi.
II. Ban tay Moc tinh:
- Maåu ngöôøi: voùc trung bình , khoâng oám, khoâng maäp, ngöôøi cöùng chaéc, laâu giaø. Toùc raâu nhieàu,
chôn maøy cong, loâng mi daøi nhö tô. Maét troøn to, öôùt vui veû, tia maét saét beùn. Mieäng roäng, moâi treân
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 5 -
daøy hôn moâi döôùi. Raêng cöûa thöa vaø lôùn, mình nhieàu loâng, sôùm trôû neân beùo phì. Soùi ñaàu sôùm.
Ngon tro dai hon ap ut. Go Moc tinh cao hon cac go khac. thuong co chu thap hay ngoi sao.
- Tính tình: thoâng minh, hieàn haäu, haùo danh, chuyeân cheá, ham uy quyeàn, coù khaû naêng thuyeát phuïc
ngöôøi giuùp vieäc, xaû giao roäng, hieáu khaùch, naëng tình gia ñình, saên soùc vôï con chu ñaùo, thích aên
ngon vaø haùo saéc. Noùng tính, thích toân giaùo, coù ñòa vò trong xaõ hoäi.
III. Ban tay Thuy tinh:
- Maåu ngöôøi: nhoû, oám yeáu, khoâng ñeïp. Ñaàu nhoïn, traùn trôït, toùc cao. Maët daøi, Maét saâu nhoû, maøy
cong. Ngon ut that to. long chot map. Moâi moûng, mieäng coù khoeù, coå ngaén. Caèm daøi vaø nhoïn.
Go Kim tinh nay no. khum ra bìa ban tay.
- Tính tình: hoaït ñoäng, hoaät baùt, luùc noùi hay muùa tay chaân, vui tính. Tinh khoân trong giao teá, coù theå
baát löông kheùt tieáng. Kheùo leùo veà thuû coâng maùy moùc. Coù khieáu veà kòch, y khoa. Thoâng minh,
giaøu tröïc giaùc, ñoaùn ñöôïc yù nghó ngöôøi khaùc. Öa khoa hoïc huyeàn bí. Buoân baùn gioûi, nhung gian
ngoan. Hoân nhaân toát.
IV. Ban tay Hoa tinh:
- Maåu ngöôøi: voùc trung bình hay treân trung bình, cöôøng traùng, baép thòt cöùng chaéc. Maët troøn, maét
nhoû saéc beùn. Maøy raäm, toùc daøi, cöùng, nhieàu.Traùn thaáp, tai nhoû vaø vaûnh. Muûi quaëp, mieäng roäng,
raêng to. Tieáng noùi roån raûng. Ban tay dai vun thit. ngon ngan. chí rong. gian di. Ngon ut ngan.
ngon tro dac biet cung. Go hoa tinh noi cao. Trí dao va Sinh dao cach khoan nhau.
- Tính tình: khí phaùch, thích vuû khí, can ñaûm, ít ñöôïc öa thích, loå maûng nhöng trung thöïc. Troïng
phaùi yeáu, nhöng raát ít ñöôïc yeâu. Ñôøi soáng nhieàu nguy hieåm.
V. Ban tay Tho tinh:
- -Maåu ngöôøi: voùc ngöôøi cao & oám. Toùc nhieàu vaø to sôïi. Tai to. Traùn lôùn coù nhieàu lôùp nhaên. Muõi
nhoû gaàn nhö xeïp. Maét saâu vaø raát gaàn nhau. Maøy ñen thaúng vaø gaàn nhau nhöng khoâng dính laïi.
Coù traùi coå to. Mieäng roäng, raêng thoâ. Ngon giua nay no qua muc. cac go tren tay deu hep va co
gach ngang.
- Tính tình: Gaêp khoù khaên trong caùc lónh vöïc, gaëp laém tay hoïa, nhöng coù can ñaûm chòu ñöïng.
Ngöôøi buoàn baõ, thích coâ ñôn, aån daät. Sieâng naêng, gioûi toaùn, raát coù ích cho xaû hoäi vì nhöõng phaùt
minh. Khoâng nghó tö lôïi.
VI. Ban tay Thai duong:
- Maåu ngöôøi: saéc thaùi saùng toû, hôùn hôû vui töôi. Voùc trung bình, ñeïp trai. Traùn voà, roäng. Maét to
saùng coù veát nhaên. Chôn maøy voøng nguyeät. Muûi thaúng. Tai saùt vaøo ñaàu. Raêng ñeàu, toùc ít. Tieáng
thanh tao. Töôùng sang troïng. Ngoùn aùp cao hôn ngoùn troû. Go Thai duong cao rong.
- Tính tình: Thoâng minh, oùc myõ thuaät, Leå ñoä vaø roäng raõi, hoaït baùt, haïnh phuùc trong ñôøi, gaëp nhieàu
thaøng coâng trong kinh doanh, nhöng gia ñình khoâng maáy haïnh phuùc, thöôøng hay ly dò.
VII. Ban tay Thai am:
- Maåu ngöôøi: to lôùn, gaân guoác. Thaân theå ít loâng, traùn baèng, tai saùt ñaàu, maët troøn, maét loài, muûi heïp,
mieäng nhoû, moâi daày, raêng to vaø hay hö, caøm nhoïn. Ngon tay mui viet. duong nhu tay hay lam
bieng. Go Thai am rong. co gach nga qua bìa tay.
- Tính tình: ñaûng trí, mô moäng, thích du lòch, hay nghæ vaån vô, coù linh tính, coù oùc saùng taùc, tö töôûng
kyø quaùi.


Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 6 -
LONG BAN TAY
Chaïy töø cöôøm tay tôùi chaân ngoùn giöûa. (coi theâm phaàn goø Ñoàng Hoûa tinh)
- Lang & mem: thuoäc Thaùi aâm. - Map. dep. co lo nho: Kim tinh.
- To lon: Moäc tinh. - Cung & do: Hoûa tinh.
- Om & toi: Thoå tinh. - Mem & hoi vang: Thuûy tinh.
- That mem. that nho va mong: thieáu sinh löïc, suy nhöôïc vaø mô moäng xa vôøi.
- Dep & nhan: Thaùi döông.
- Co nhieu chí go noi cao: hay lo nghó, suy tính.
- Trung (paume creuse): ñieàm xaáu, thieáu can tröôøng tranh ñaáu, thieáu kieân nhaãn, khoù thaéng vaän
thôøi. Cho vay thöôøng bò giöït.
- Phang ly. khong co gì noi ro: döûng döng, thieáu söùc khoeû.
- Rong: coù oùc phaân tích tæ mæ.
- Rong. bang phang: oùc caàu tieán, tìm toøi.
- Nho hep: oùc tính toaùn, teá nhò.
- Dai: (daøi hôn ngoùn giöûa): thoâng minh, ít nghó ñeán chi tieát, chæ nghæ ñeán vieäc lôùn lao.
- Nho: (vaén hôn ngoùn giöûa) teá nhò, kheùo leùo, coù tröïc giaùc, giaøu lyù trí, öa lyù söï.
- Long ban tay va ngon giua bang nhau: tính quaân bình, saùng suoát, thoâng minh, coâng bình.
- Long ban tay dai hon ngon giua: thoâng minh, khoâng ñeå yù nhöõng chi tieát nhoû nhaët.
- Sac am: noùng tính, hay gaét goûng.
- Sac lanh: tình duyeân traéc trôû.
- Sac kho: thaàn kinh dao ñoäng.
- Mau do. nong va kho: yeáu tim.
- Tron uot: hay thöông vay khoùc möôùn.
- Vua nong vua uot: yeáu boä hoâ haáp.
- Lanh: yeáu tim.
- Nong: coi chöøng gan, cô theå bò chöùng nhieät.
- Uot mo hoi: theâ thaáp, öa an nhaøn, nhaïy caûm, hay xuùc ñoäng.

MU BAN TAY
- Day. bao day thit: öa aên ngon, tieän nghi vaät chaát.
- Lep: ghen, haø tieän.
- Vung thit. ngon tay lai ngan: keùm trí oùc.
- Thit cung: hoaït ñoäng, coù söùc chòu ñöïng, sieâng naêng.
- Mem: thieáu sinh löïc, löôøi vaø hay mô moäng vieãn voâng.
- Khong cung khong mem: öa tieän nghi nhöng khoâng löôøi bieáng.

BAN TAY MAU
4 loaïi caên baûn:
1. Mui viet: mô moäng thi sæ, baøn tay lyù töôûng nhöng coù taâm hoàn yeáu ñuoái, ít hoaït ñoäng, öa duïc laïc.
2. Vuong: traàm tónh, suy tö, ñuùng ñaén. Caáp chæ huy toát.
3. Hình non: (conique) coù tröïc giaùc, nhaø hieàn trieát, ñuùng ñaén, öa kyû luaät.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 7 -
4. Be be: öa töï do, thích phieâu löu. Coù oùc töï laäp, caùch maïng.

MONG TAY
- Cung: coù söùc chòu ñöïng, noùng tính.
- Cung & hay gay: söùc khoeû & trí thoâng minh keùm.
- Mem (coù theå theâm moûng): hieàn haäu, hay ueå oaûi, söùc khoûe keùm, thieáu chaát voâi, coù theå tieåu
ñöôøng.
- Mong manh: keùm nghò löïc.
- Day. vong len: höôùng noäi, caèn coåi.
- Noi vong theo chieu dai: thaän yeáu.
- Vung len: khí quaûn nôû.
- Khoi len tu sau toi truoc: gan yeáu.
- Khum: teá nhò, öa thaåm myû.
- Bang: lao löïc, toái daï.
- Cong quap nhu mong chim: tham, ghen tî, ích kyû.
- Xau va duc nhu do day, cung. hoi day. be ngang rong. chan ngan: gian xaûo, hay nghi kî.
- Cun man. xau: söùc khoeû keùm, noùng tính.
- Bong lang: tính tao nhaõ.
- Qua bong: nhaïy caûm, baát an.
- Mong quap: thích tình duïc, hung tôïn, yeáu phoåi.
- Dep (phang): nhaùt, yeáu tinh thaàn.
- Dep mem: nöõ: ñau buoàng tröùng.
- Dep tron: laù laùch yeáu.
- Dai: toát buïng, roäng löôïng, thaät thaø, nhöng hay khinh ñôøi, phoøng bò gaït vì caû tin.
- Dai (>1/2 chieàu daøi loùng coù moùng): tình caûm saéc saûo, kín ñaùo, hieàn, khoân ngoan coù söùc khoeû,
cöông quyeát, saùng suoát, öa chæ huy, neáu laïi roäng: bôùt caùc tính treân, thieân sang thöïc teá, bieát lieâm
sæ.
- Qua dai: suy nhuôïc, hoâ haáp yeáu.
- Dai hep: suy nhöôïc.
- Dai rong: tieàm löïc doài daøo.
- Ngan: hay tranh luaän , öa buùt chieán, chæ huy, coù kyû luaät, coâng chöùc göông maåu. Tim yeáu, coù theå
hay bò ñoäng kinh.
- Ngan: tyû myû, haø tieän, keùm thoâng minh, hay ngaïo ngheã. (nöõ: neáu coù theâm Taâm ñaïo roõ: tính khoù,
choàng con khoâng ai chòu noåi), bôùi loâng tìm veát. Moùng ngaén maø phía döôùi troøn: coùn coù chuùt loøng
nhaân; neáu phía döôùi vuoâng: coù tính saâu ñoäc.
- Rat ngan va rat nho: heïp hoøi, töï ñaéc, ghen tî.
- Ngan va hep: buïng heïp hoøi.
- Moùng ngoùn caùi ngaén hôn 1/2 loùng 1ngoùn caùi: tính öa caèn nhaèn, khoù khaên, nhoû moïn. Neáu ngoùn caùi
lôùn: coù loøng nhaân nhöng vaãn coù tính caèn nhaèn, khoù khaên.
- Rong: cau coù.
- Bao day thit: thích vui vaät chaát.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 8 -
- Tron nhu mat dong ho: ngöôøi nguy hieån neân xa laùnh, khoù traùnh ñau phoåi.
- Co vet trang: noùng tính, coù may maén.
- Vet den: ñieàm baát töôøng.
- Mau tai: löôøi bieáng.
- Do hay do hong: noùng, haêng haùi.
- Hong. lang bong: haêng haùi.
- Mau sam: moùng laïi hay gaõy, moûng, loùng ngaén: ña nghi, ganh tî.
- Xam lot: tham vaø löôøi.
- Trang: ích kyû.
- Tím: bò ngoä ñoäc hay bò taùo boùn.
- Diem trang hong laø xaáu.
- Xanh bam. xam nhat: baïc nhöôïc, thôø ô.
- Xanh xam: yeáu ñuoái.
- Vet den: vaän ruûi
- Noi hot gao: vaän may (trong thôøi kyø coù hoät gaïo) nhöng cô theå thieáu boài boå.
- Noi hot cuom (?) trang: ôû cuoái moùng: coù vieäc xaûy ra trong voøng 2,3 thaùng; ôû giöõa moùng: vieäc
saép xaûy ra; ôû ñaàu moùng: vieäc ñaõ qua.
- Hot cuom tren ngon cai: coù ngöôøi cho quaø.
- Hot cuom tren ngon tro: coù chuyeän vui.
- Hot cuom tren ngon giua: chuyeän buoàn.
- Hot cuom tren ngon ap: coù chuyeän tình caûm.
- Hot cuom tren ngon ut: coù cô hoäi ñi du lòch.
- Hình chu nhat: coâng baèng, lieâm khieát, thöïc teá, coù löông tri. Neáu daøi vaø roäng: nhaùt, phaûn öùng
chaäm.
- Hình trai soan va dai: phong löu, quyù caùch, ña caûm, quaûng ñaïi, teá nhi, thoâng minh. Neáu heïp
töôûng töôûng quaù möùc thaønh khoâng töôûng.
- Hình thang (phía döôùi roäng): töôûng töôïng quaù ñoä, hoang ñöôøng. Neáu phía döôùi heïp: kín ñaùo, deø
daët, töï troïng, ñöùc ñoä, cöùng coûi. (coù saùch noùi: hình thang: vui tính)
- Hình tam giac: noùng naûy, hay gaây goã vaø coá chaáp. (coù saùch noùi: vui tính), neáu loõm xuoáng: bò xuùc
ñoäng thaàn kinh.
- Hình o liu: tim yeáu.

VANH TRANG CUA MONG
Coù 5 vaønh traêng ôû 5 ngoùn: söùc khoeû toát, caøng ít vaønh traêng ñoù: söùc khoeû keùm daàn. Khoâng coù vaønh
traêng: baïc nhöôïc, söùc khoeû keùm.

CAC NGON TAY
- Dai: daøi baèng loøng baøn tay: trí thöùc, khoân ngoan, coù oùc phaân tích, deå caûm ñoäng, noùng tính. Tay
nhaø cai trò gioûi, giaùm ñoác...
- Dai hon long ban tay: trí tueä, oùc ngheä só, kieân nhaãn, tyû myû, kín ñaùo, nhuùt nhaùt.
- Ngan hon long ban tay: öa duïc laïc, thoâ loã, tính thaáp heøn, noùng, ít suy nghó.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 9 -
- Ngon tron tru: haønh ñoäng theo linh caûm, höùng thuù, nhaïy caûm , ngheä só tính. Tính toaùn mau (treû
con thöôøng coù ngoùn naøy neân phaûi chôø khi lôùn, baøn tay phaùt trieån oån ñònh môùi coù theå bieát laø loaïi
ngoùn naøo).
- Ngon co gut: haønh ñoäng caân nhaéc. Coù guùt gaàn moùng tay: hay hoaøi nghi vaø tìm nguyeân nhaân söï
vieäc, neáu guùt naøy to: öa tìm hieåu, öa tranh luaän, hay töï maõn neáu haï ñöôïc ngöôøi ñoái thoaïi. Coù guùt
gaàn loøng baøn tay: kyõ löôõng, traät töï, hay caân nhaéc, coù traät töï baûn thaân, neáu guùt naøy to: öa hoaït
ñoäng thuông maïi.
- Qua diu: tính yeáu ôùt, nhieàu tình caûm.
- De uon: tính deã thích nghi, hay ñoåi yù, haøo phoùng.
- Qua cung: ñoäc ñoaùn, thieån kieán, heïo hoøi, hay nghi ngôø.
- Cac ngon ho: keùm thoâng minh, ích kyû.
- Cac ngon kín: tính caån thaän, lyù luaän, caàn kieäm.
- Cac ngon ho o chan. kín phía tren: haøo phoùng (tình caûm hay tieàn baïc hay tö töôûng), khoâng kín
ñaùo, coù oùc töï do. (tröôøng hôïp ngoùn tay khoâng goø, thaáy loå hôû duø coù hay khoâng guùt: ngheøo, thaäm
chí vaát vaû môùi ñuû aên).
- Cong queo ngon tro: bònh lieân quan veà gan.
- Cong queo ngon giua: bònh ôû lieân quan ñeán ruoät tyø, tai, gaân coát.
- Cong queo ngon ap: bònh lieân quan heä thaàn kinh, tim, thaän, maét.
- Cong queo ngon ut: bònh lieân quan boä phaän sinh duïc, baøi tieát, hay heä thaàn kinh.
- Cac ngon cong queo: thieáu ngay thaúng, hay laàm laïc.
- Ngon tro meo: haønh ñoäng baát chaáp luaân lyù vaø traät töï xaõ hoäi.
- Ngon giua meo: caâu chaáp, ñoäc taøi, thieáu tình caûm.
- Ngon ap meo va cong vua: roäng raõi, cong quaù laø thieáu löông taâm.
- Ngon ut cong queo ít: kheùo leùo trong ngheà, cong nhieàu: baát löông, gian doái.

NGON TAY NGHIENG
- Ngon giua thang, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: voâ taâm, bi quan.
- Ngon tro thang, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: thöïc teá.
- Ngon ap thang, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: oùc ngheä só.
- Ngon ut thang, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: taøi hoa, kheùo leùo.

BAN TAY XOE RA
- Ngon tro va ngon giua xa nhau: coù tö töôûng rieâng vaø khoâng phuï thuoäc vaøo tö töôûng khaùc.
- Ngon ap va ngon ut xa nhau: haønh ñoäng töï do khoâng chòu leä thuoäc, coù oùc chaâm bieám, ñònh lieäu
mau.
- Ngon giua va ngon ap xa nhau: hieáu kyø, öa nguïy bieän, khoâng caàn theo thò hieáu.
- Ngon cai va ngon tro xa nhau: khoaûng 60 ñoä: tính töï do ñoäc laäp, roäng raõi, khoan dung; neáu roäng
hôn 60 ñoä: quaù töï do, baát chaáp tuïc leä, xa hoa.
- Goc giua cac ngon qua hep: sôï dö luaän, leä thuoäc taäp tuïc, haø tieän.
- Neu ngon cai nhu quap sat lay ngon tro: haø tieän, tham lam.

Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 10 -
LOAI NGON TAY
Dau ngon hình non (conique):
- Daøi: thoâng minh, trí tueä, ngheä só, hieàn trieát, coù Tröïc giaùc, thích toân giaùo.
- Ngaén: thoâng minh nhöng phuïc vuï vaät chaát, ít ngay thaät.
Dau ngon vuong: coù oùc traät töï, thöïc teá, coù yù chí , ñoäc ñoaùn, töï tin nhöng coâng baèng, toân troïng yù
ngöôøi khaùc.
- Daøi: chæ huy gioûi.
- Ngaén: thoâng minh, sieâng naêng.
Dau ngon be be:
- Daøi: vöôït ñöôïc khoù ñeå thaønh coâng.
- Ngaén: cuøng cöïc, keùm trí tueä, gaëp nhieàu thaát voïng, ñau buoàn.
Dau ngon nhon:
- Caùc ngoùn ñeàu nhoïn: giaøu töôûng töôïng, xa hoa, nhieàu tình caûm, tính yeáu ôùt, hay mô töôûng moái tình
lyù töôûng, keùm thaønh thaät, tröïc giaùc nhaïy, ngheä só tính, öa dò ñoan, toân giaùo, thieáu thöïc teá.
Dau ngon to:
- Öa hoaït ñoäng theå xaùc, töïc ñaéc, noùng naøy, thöïc teá. Neáu laø baøn tay meàm: hoaït ñoäng phaàn moäng,
thieáu thöïc teá.

NGON CAI
Loùng coù moùng (1): töôïng tröng yù chí.
Loùng giöõa (2) : töôïng tröng lyù trí.
Loùng cuoái (3): töôïng tröng tình duïc.
Chieàu daøi loùng 1+2 neáu ngaén hôn loùng 3: bò tình duïc sai khieán, cheá ngöï lyù chí vaø lyù trí.

Xeáp theo chieàu daøi ngoùn troû (veà phía trong loøng baøn tay):
- Ngoùn caùi lôùn coù theå laøm gia taêng hay phoâ tröông tính toát cuûa caùc ngoùn khaùc, hay cöùu vaûn moät
phaàn tính xaáu cuûa ngoùn khaùc.
- Neáu daøi hôn loùng 2 cuûa ngoùn troû: thoâng minh, töï phuï, ñoäc taøi (nöõ: laán quyeàn choàng, duø choàng coù
ngoùn caùi daøi).
- Vöøa ñuïng loùng 2 ngoùn troû: thoâng minh, nhaân aùi, cöông quyeát, nhieàu suy tö.
- Ngaén hôn roõ reät: deã bò löøa, yeáu tính, chaïy theo duïc voïng, nöõ: deã bò duï doã.
- Moûng: sinh hoaït yeáu.
- Maäp: cöôøng traùng.
- Gaày: cô naêng suy nhöôïc.
- Daøi, roäng: can ñaûm, cöùng ñaàu, kieâu ngaïo.
- Ngoùn caùi thaät cong veà sau: hieàn haäu, trung thöïc. Cong quaù möùc: loá bòch.
- Ngaén, goø Kim tinh naûy nôû: truïy laïc.
- Quaù dòu meàm, beû deå daøng ra sau: heøn nhaùt, khieáp nhöôïc (ngöôøi giuùp vieäc neân coù ngoùn caùi ngaén)
- Daày: thoâ baïo.
- Nhoïn: tính thi só, bieát cheá ngöï thoùi xaáu.
- Roäng vaø beø beø: nhieàu taät xaáu.
- Long 1 (loùng coù moùng) daøi hôn loùng 2: yù chí maïnh, ngöôïc laïi: thieáu tinh thaàn, khoâng cöông quyeát
vaø thieáu nghò löïc, khoâng töï tin, deã nghe ngöôøi khaùc.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 11 -
- Loùng 1 daày, to lôùn: taøo baïo, deå gaây söï vôùi nguôøi khaùc.
- Loùng 1 troøn nhö vieân ñaïn: thoâ bæ, noùng naûy, coù theå saùt nhaân.
- Loùng 1 raát daøi: öa chæ huy, cheá ngöï con tim, öa taøn baïo.
- Loùng 1 ngaén: thieát yù chí, thieáu töï tin, thuï ñoäng.
- Loùng 1 thaät ngaén: voâ tö, khoâng töï chuû.
- Loùng 1 roäng: töï maõn, öa chæ trích vaø böôùng bænh.
- Loùng 1 hình caùi bay, nhoïn ôû ñaàu: hay gaây goå, hung baïo, coù theå maát töï chuû khi giaän.
- Loùng 1 hình noùn: ña caûm, coù khieáu veà ngheä thuaät.
- Loùng 1 hình vuoâng: traàm tónh, oùc thöïc teá, coù khieáu suy luaän.
- Long 2 moûng: khoân ngoan, nhaân caùch cao quyù, tính yeáu.
- Loùng 2 daøi, maïnh: coâng bình, saùng trí, oùc suy luaän, thieáu cöông quyeát. Deã thaønh coâng.
- Loùng 2 ngaén: bi chi phoái bôû keû khaùc, thieáu töï tin neân laàm laãn.
- Loùng 2 thon: thoâng minh, oùc xeùt ñoaùn caån thaän.
- Gaïch ngang treân loùng 2: coù tai naïn (tham khaûo nôi chæ)
• Thaäp töï ngoaøi ngoùn caùi: gaëp hoân nhaân giaøu coù.
• (*) ngoaøi ngoùn caùi: gìn giöõ söï trinh baïch troïn ñôøi.
• (+)ï ôû loùng 1: tai naïn tai, maët.

NGON TRO
Loùng coù moùng (loùng 1): toân giaùo.
Loùng 2: tham voïng.
Loùng 3: nhuïc duïc.
- Thaät daøi: thích quyeàn löïc, kieâu caêng, thích chinh phuïc keû khaùc.
- Ngaén: ñaàn, thieáu nhaân caùch, keû saùt nhaân hay quaù khieâm nhöôøng.
- Moûng vaø gaày: (duø ngoùn troû coù daøi chaêng nöûa) mô öôùc chæ huy nhöng bao giôø thaønh töïu.
- Cong nhö caùi moùc: ích kyû, thieáu thaän troïng.
- Cöùng: taøn baïo, chuyeân cheá.
- Ñaàu ngoùn vuoâng: quyeàn löïc + traät töï.
- Ñaàu ngoùn thon nhoïn, neáu ngoùn ñaày ñaën: tính hoøa hoaõn, thích an nhaøn. Neáu ñaàu ngoùn vuoâng: thöïc
teá, hoaït ñoäng, vui tính. Neáu ñaàu ngoùn beø beø: trí löïc yeáu vaø meâ tín.
- Ñaàu ngoùn troøn, ñeàu ñaën: coù tö caùch.
- Ñaàu ngoùn nhoïn: quyeàn löïc lyù töôûng.
- Ñaàu ngoùn beø beø: giaûm tính toát goø Moäc tinh.
- Ñaàu ngoùn daày: nhieàu duïc tính.
- Ñaàu ngoùn moûng maûnh: kín ñaùo, nghieâm nghò.
- Ñöôøng höôùng thuôïng leân caùc loùng tay: toát, thuaän lôïi cho thaønh coâng.
- Loùng thöù 3 (saùt baøn tay) coù (+) hay (*): coù söï xuùc phaïm thuaàn phong myõ tuïc.
- Loùng thöù 3 coù laèng ngang: can toäi naëng (tham khaûo theâm caùc chæ khaùc).
- Voøng Salomon do Taâm ñaïo quaán quanh ngoùn troû: taøi tieân tri, coù khieáu khoa hoïc huyeàn bí, coù linh
tính.
- Ngoùn troû daøi hôn ngoùn aùp; coù may maén veà vaät chaát, öa khoaùi laïc, cao voïng, töï aùi, öa chæ huy, ñoäc
ñoaùn.

Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 12 -
- Loùng 1 daøi: oùc toân giaùo, ñaø saàu, ña caûm, thöôøng laø ngheä só.
- Loùng 1 ngaén: ña nghi, voäi vaøng, thieáu xeùt ñoaùn.
- Loùng 1 hình noùn: öa ñoïc saùch.
- Loùng 1 vuoâng: toân troïng söï thaät, khoan dung.
- Loùng 1 maäp: chuù troïng khoaùi laïc theå chaát.
- Loùng 1 roäng, moùng cong: daáu hieäu ñau phoåi.

- Loùng 2 daøi: muïc ñích cao, quyeát thoûa maõn tham voïng.
- Loùng 2 ngaén: ít nghò löïc.
- Loùng 2 maäp vaø daày: öa yeân thaân trong haïnh phuùc.
- Loùng 2 khoâ: coù tham voïng veà danh döï hôn vaät chaát.

- Loùng 3 daøi: mô öôùc söï thoáng trò.
- Loùng 3 ngaén: laõnh ñaïm, ngheøo khoå.
- Loùng 3 maäp: ham aên, öa tieän nghi vaä chaát vaø khoaùi laïc.
- Loùng 3 khoâ: coi thöôøng laïc thuù cuoäc soáng.

NGON GIUA
Loùng coù moùng (loùng 1): hoaøi nghi
Loùng 2: khoa hoïc.
Loùng 3: taäp trung.
- Ngaén: töï tin, coù theå “thaéng thieân”.
- Ngaén, moûng: thieáu chuû ñònh, noâng noåi.
- Daøi (cao hôn 2 ngoùn 2 beân khoaûng >1/2 ñoát loùng 1) : nghieâm nghò, an phaän nhöng cuõng coù theå coù
tính traøo loäng 1 caùch teá nhò.
- Nhoïn: voâ tö löï, coù theå cao thöôïng.
- Vuoâng: thöùc thôøi, coùnghò löïc, hieåu Ñònh meänh.
- Beø beø: chaùn ñôøi, nghó ñeán caùi cheát.
- Ñöôøng höôùng thöôïng treân loùng tay: toát cho söï thaønh coâng.
- Ñöôøng ngang: coù tai naïn + yù nieäm töï saùt.
- Nghieâng qua ngoùn troû: thích khoaùi laïc vaät chaát.
- Nghieâng qua ngoùn aùp: thích ngheä thuaät.

- Loùng 1 daøi: dò ñoan, aâu lo, nhöng coù can ñaûm trong vieäc laøm, caån thaän vaø beàn chí.
- Loùng 1 ngaén: chòu ñöïng moïi hoaøn caûnh.
- Loùng 1 nhoïn: voâ tö, khoâng phaûn öùng.
- Loùng 1 hình caùi bay: khoâng öa giao thieäp, bi quan, luoân aùm aûnh veà cheát choùc.
- Loùng 1 coù (+) hay (*): ñôøi soáng ly kyø, phi thöôøng.
- Loùng 1 daøi vaø thon: nhaãn naïi, can ñaûm, thaønh thaät.

- Loùng 2 daøi: öa ngheà noâng, neáu coù ngoùn troøn: öa khoa hoïc huyeàn bí.
- Loùng 2 ngaén:khoâng nhaãn naïi, khoù thaønh coâng.

Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 13 -
- Loùng 3 daøi: haø tieän.
- Loùng 3 ngaén: caàn kieäm nhö thieáu toå chöùc.
- Loùng 3 daøi vaø oám: baïc phöôùc.
- Loùng 3 coù chæ hình baùn nguyeät: phoøng bònh phong tình.

NGON AP UT
Loùng coù moùng (loùng 1): Myõ thuaät
Loùng 2: pheâ bình.
Loùng 3: khoe khoang.
- Ngaén: khoâng khoe khoang, tranh ñua, khoâng oùc thaãm myõ, coâ ñoäc.
- Daøi: coù lyù töôûng, coù caù tính ngheä só.
- Thaät daøi (cao hôn ngoùn troû) vaø coù guùt: öa côø baïc (cuõng laø baøn tay ngheä só gaët haùi nhieàu thaønh
coâng)., hay toø moø, töï tin, töï ñeà cao ñeå laán aùp ngöôøi khaùc.
- Ñaàu ngoùn cong maûnh khaûnh: öa thaåm myû, coù naêng khieáu ngheä thuaät.
- Nhoïn: xa xæ, ham côø baïc.
- Vuoâng: saønh taâm lyù, thöïc teá, kieân quyeát.
- Beø beø: öa kòch ngheä, khieâu vuû, theå thao, giaøu nghò löïc hoaït ñoäng.
- Ñöôøng ngang treân loùng tay: hay gaëp khoù khaên.
- Ñöôøng höôùng thöôïng treân loùng: tình caûm toát, thuaän lôïi.
- Daøi hôn ngoùn troû: thoâng minh, gaëp nhieàu may maén vaät chaát.
- Quaù daøi: nöõa öa baøi baïc, ham tieàn, ham noåi baät treân moïi phöông dieän.

- Loùng 1 daøi: öa ngheä thuaät.
- Loùng 1 thaät daøi: khoù hieåu, kyø quaëc.
- Loùng 1 ngaén: tính ñôn giaûn, ít ñua ñoøi; ngöôïc laïi : öa caàu kyø, thaäm chí kieåu caùch ngoaøi khaû naêng
cuûa mình.
- Loùng 1 daày: öa ngheä thuaät trong khoaùi laïc hình theå vaät chaát nhö ñieâu khaéc, hoïa só.
- Ñaàu loùng 1 troøn: hoaït baùt, deã meán nhung coù luùc thieån caän.

- Loùng 2 daøi: öôùc voïng mong ñaït tôùi muïc ñích, coù khieáu veà saùng taùc ngheä thuaät, coù theå noåi danh,
neáu quaù daøi: tính kyø quaëc.
- Loùng 2 ngaén: yeám theá, muoán vöôn leân nhöng ñaày lo ngaïi.
- Loùng 2 maäp: khoâng coù khieáu trong myõ thuaät.
- Loùng 2 coù hình troøn: seõ bò loaïn trí (?).

- Loùng 3 daøi:. Öa ñoøi hoûi cuøng vôùi söï khoe khoang.
- Loùng 3 ngaén: hay thaát baïi.
- Loùng 3 maäp: sung tuùc.
- Loùng 3 oám: chaäp nhaän söù maïng, ít baän taâm tôùi tieàn hay ngheøo giaøu.Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 14 -
NGON UT
Loùng coù moùng (loùng 1): hoaït baùt
Loùng 2: oùc kyõ ngheä
Loùng 3: möu keá.

- Daøi: baët thieäp, kheùo leùo, khoân, thaønh coâng trong ñôøi, nhieàu ngöôøi meán.
- Ngaén: vuïng, thaønh thöïc, kín ñaùo, toát vôùi baïn beø, coù tính vò neå, quyeát ñònh mau.
- Quaù ngaén: hay nghe theo lôøi quyeán ruõ, noùng naûy, khi giaän khoâng neå ai.
- Cong nhö nhö caùi moùc: töï kyû, thieáu thaän troïng.
- Nhoïn: xaûo quyeät. (theo J.Ranald: coù theå mô moäng, aûo töôûng)
- Troøn: nhieàu taøi naêng kheùo leùo.
- Vuoâng: oùc toå chöùc, saønh taâm lyù, toát buïng.
- Beø beø: taø daâm.
- Quaù deûo, meàm: coù khuynh höôùng baát löông neá thieân veà vaät chaát; neáu soáng veà tinh thaàn: vaên só,
ham saùch vôû, coù taøi bieän luaän.
- Nghieâng veà ngoùn aùp: coù khieáu myõ thuaät, trang trí, xaõ giao gioûi.
- Ñöôøng ngang treân loùng: gaëp khoù khaên.
- Ñöôøng höôùng thöôïng: tình caûm toát, thuaän lôïi.
- Coù chæ hình nhaùnh naïng: noùi naêng khoù khaên, caø laêm.

- Loùng 1 daøi: coù taøi huøng bieän, öa hoïc hoûi, bieát caùch saép ñaët.
- Loùng 1 ngaén: ít saùng kieán, thaát baïi trong vieäc laøm.
- Loùng 1 daày: tính öa thay ñoåi, öa laøm ra tieàn.
- Loùng 1 maûnh mai: möu tính, xaûo quyeät, thaät gaày: söùc khoeû keùm.
- Loùng 1 coù (+): huøng bieän. Coù 2(+): ñaïi phuù.

- Loùng 2 daøi: coù khieáu kinh doanh, luoân nghó ñeán kieám lôïi.
- Loùng 2 ngaén: thieåu khaû naêng trong vieäc kinh doanh, nhöng thích hôïp ôû choán quan tröôøng.

- Loùng 3 daøi: huøng bieän, möu keá, thaäm chí xaûo quyeät vaø nguïy bieän neáu coù theâm daáu hieäu xaáu.
- Loùng 3 ngaén: thaát baïi.
- Loùng 3 maäp: öa aên chôi, phoùng ñaõng.
- Loùng 3 oám: khoâng tình caûm, ích kyû, nhoû moïn.
- 3 laèng ngang treân loùng 3: gian traù, coù khi saùt nhaân.

VAI NGUYEN TAC CHÍNH YEU
Muoán hieåu roõ ngoùn tay : chuù troïng ñeán goø noåi döôùi ngoùn.
- Ngoùn daøi : aûnh höôûng cuûa goø nhieàu.
- Ngoùn beø beø : taêng thaùi quaù aûnh höôûng cuûa goø.
- Ngoùn vuoâng : haïn cheá aûnh höôûng cuûa goø.
- Ngoùn nhoïn : laøm nheï bôùt vaø lyù töôûng hoùa aûnh höôûng cuûa goø.
Moåi ngoùn coù 2 loaïi guùt :
1- Trieát lyù : thích tranh luaän.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 15 -
2- Vaät chaát (gaàn baøn tay hôn) : hoaït ñoäng thöïc teá.
Tay coù guùt khoâng ñeïp nhöng toát cho baøn tay muõi vieát hay beø beø : bieåu hieän söï nhaãn naïi, suy nghó.
2 baøn tay khoâng gioáng nhau :
- tay traùi : khuynh höôøng baåm sinh. Baøn tay ñònh meänh.
- Tay phaûi : xaùc ñònh khaû naêng vaø cho bieát haønh ñoäng seõ thöïc haønh trong ñôøi. Ñaây laø baøn tay coù
saùng kieán caù nhaân.
(aùp duïng cho nhöõngngöôøi thuaän tay phaûi ; nhöõng ngöôøi thuaän tay traùi thì ngöôïc laïi)
Baøn tay ñònh meänh coù quyeát ñònh sau cuøng.

CHUONG 2: CAC DAU HIEU THUONG GAP

CHAM VA LO TRUNG
(Thöôøng laø daáu hieäu khoâng toát.)
1.Tren Sinh dao: 1 caên bònh hay veát thöông nhöng khoâng nguy hieåm tính maïng.
- Neáu hôi ñen hay xanh dôït: tai naïn nguy hieåm tính maïng
- Chaám hay ñoám xanh ñen: bònh thaàn kinh hay maøng oùc.
2.Tren Trí dao:
- Ñoû: thöông tích ôû ñaàu.
- Traéng: coù söï phaùt minh khoa hoïc.
- Ñen vaø xanh: bònh thaàn kinh, thöông haøn, nhöùc ñaàu.
- Loå truûng döôùi goù Thoå tinh: bò thöông ôû chaân.
3.Tren Tam dao: baùo hieäu söï buoàn raàu vì tình caûm gia ñình.
- Chaám traéng: coù söï chieán thaéng veà tình aùi.
- Chaám döôùi goø Thaùi döông: buoàn raàu, phieàn naõo do ngheä sæ hay ngöôøi coù chöùc phaän gaây ra.
- Chaám ñoû: buoàn raàu veà tình caûm, veát thöông loøng, hoân nhaân trôû ngaïi.
- Loå truûng nhö veát seïo: bònh tim, truùng phong.
4.Tren duong Dinh menh: trôû ngaïi taïm thôøi roài qua ñi.
- Chaám traéng: coù söï trôû ngaïi.
- Chaám ñoû: bò thöông tích.
5. Tren duong Truc giac:
- Chaám traéng: söï thoâng minh bò suy giaûm.
- Chaám ñoû: taâm boái roái, coù söï baát an.
6. Tren go Moc tinh:
- Chaám: thaát voïng, ñòa vò bò lung lay.
7. Tren go Tho tinh:
- Chaám: ñieàm tai naïn, bònh phong thaáp.
8. Tren go Thai duong:
- Chaám: Thaát baïi trong ngheä thuaät, danh döï bò toån thöông, ñau maét.
9. Tren go Thuy tinh:
- Chaám: thaát baïi trong kinh doanh, ñau thaàn kinh.
10. Tren go Kim tinh:
- Chaám: thöông tích hay tai naïn, ñau ruoät.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 16 -
11. Tren go Hoa tinh va dong Hoa tinh:
- Chaám: bònh gan hay bònh phong tình.
13. Tren cac mong tay:
- Chaám traéng: noùng tính.
- Chaám ñen, maøu: ñieàm khoâng toát.
14. Tren duong Tu tuc:
- Moät loå thuûng: 1 con cheát.
- Moät chaám hay (*): 1 con cheát vì tai naïn.
15. Tren duong Hon nhan: - Chaám ñen: goùa buïa.
16. Tren duong Du lich:
- Moät loå thuûng hay (*): ñieàm xaáu cho cuoäc haønh trình nguy hieåm.

CU LAO
(chuû: taät bònh hay ngoaïi tình) Ñoùng treân:
1.Sinh dao: bònh nhöng khoâng nguy hieåm neáu Sinh ñaïo tieáp tuïc. Thôøi gian bònh tuøy thuoäc chieàu daøi
cuø lao.
2. Trí dao: ñau ñaàu, bònh thaàn kinh, coù yù nghæ xaáu ñen toái, toan tính söï heøn haï ñoå maùu. Cuø lao hình
troøn: tai naïn laøm hö maét. Neáu 2 tay ñeàu coù hình troøn: muø 2 maét.
3. Tam dao: yeáu tim, coù ngoaïi tình.
4. Truc giac: ñau gan, keû troäm caép, löøa gaït.
5. Dinh menh: ngoaïi tình, lang bang tuøy chieàu daøi cuø lao, coù theå laø söï baát thöôøng hay ñau khoå giöû
kín trong loøng.
6. Duong Thai duong: ñôøi soáng saùng choùi nhöng phaûi tranh ñaáu. Ngöôøi ngoaïi tình, yù
muoán thoûa maûn duïc voïng, cheát baát ñaéc.
7. Go Thai am: saùng yù, mô moäng, linh caûm, hay tieân tri.
8. Duoi go Thuy tinh: Thaát baïi eâ cheà trong söï nghieäp.
9. Tren duong Hon nhan: daáu hieäu keát hoân vôùi moät ngöôøi baø con.
10. Tren go Moc tinh: seõ saït nghieäp vì oaùn thuø.
11. Tren go Tho tinh: loaïn luaân, coù yù nghó quaáy vôùi vôï con ngöôøi khaùc.
12. Tren go Thai duong: seõ bò oâ nhuïc vaø maát danh döï, coù theå thaønh coâng nhôø thoâng daâm.

DAU HIEU TAM GIAC
Baùo tröôùc 1 khaû naêng veà khoa hoïc, coù taøi ñöùc ñöa ñeán thaønh coâng haàu nhö khoâng coù yù nghæa xaáu.
Ñoùng treân:
1. Go Moc tinh: taøi ngoaïi giao, thuyeát phuïc ñöôïc ñaïi chuùng.
2. Go Tho tinh: thích khoa hoïc huyeàn bí, coù khieáu veà thaàn hoïc vaø ma thuaät.
3. Go Thai duong: thích ngheä thuaät, khoa hoïc, seõ laø nhaø kinh taøi noåi tieáng.
4. Go Thuy tinh: taøi ngoaïi giao gioûi, chính trò tinh vi, giaûi quyeát vaán ñeà nhanh choùng.
5. Go Hoa tinh: thoâng binh phaùp, gioûi caàm binh, nhieàu möu löôïc.
6. Tren dong Hoa tinh: nhieàu danh voïng trong quaân tröôøng.
7. Go Thai am: khaû naêng veà haøng haûi, trieát hoïc.
8. Go Kim tinh: möu sæ, tính toaùn trong aùi tình. ( nöû: phaùt taøi veà tình aùi).
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 17 -
9. Tren vong cuom tay: gaëp hoân nhaân giaøu sang hôn mình.
10. Tren long tay 3 ngon giua (?): truïy laïc.
11. Trí dao cuoi cung co dau tam giac: coù tröïc giaùc , coù khieáu veà thaàn linh hoïc, coù ñoä trì cuûa quyù
nhaân.
12. Sinh dao cuoi cung co dau tam giac: ham ba hoa.

HÌNH TRON
Chæ coù giaù trò trong phaïm vi ngheä thuaät thöôøng coù treân baøn tay ngheä sæ giöûa ngoùn aùp vaø uùt. Neáu ñoùng
treân:
1. Go Thai duong: gaët ñöôïc thaønh coâng vaø danh tieáng.
2. Go Thai am: ngheä sæ giaøu töôûng töông, coù khaû naêng dieån xuaát treân hí tröôøng.
3. Tren Sinh dao hay Trí dao: baùo ñoäng söï hö maét. Neáu coù treân 2 tay ñeàu coù: muø loøa.

HÌNH CHU NHUT
Luoân laø daáu hieäu toát. Baát cöù ñaâu cuûng baûo veä, döõ hoùa laønh. Chaän bònh chöùng phaùt sinh. Veà hoân
nhaân: ñem laïi haïnh phuùc vaø thaønh coâng trong moïi coâng vieäc.


HÌNH VUONG
Coi chöøng nhaàm vôùi hình chöû nhöït. Noùi leân söï baûo veä thieâng lieâng trong luùc tai naïn.
1. Tren go Moc tinh: coù oùc tìm hieåu, nghieân cöùu, coù nhieàu saùng kieán.
2. Tren go Tho tinh: coi chöøng teù khi leo treøo, cuoäc ñôøi nhieàu soùng gioù, ruûi ro.
3. Dong khoang giua Sinh dao: coù naïn to trong thôøi kyø aáy, nhôø aâm ñöùc neân qua khoûi. Coù theå maát
cuûa (nöõ), tuø toäi (nam).
4. Dong tren go Kim tinh. gan Sinh dao: thaát chí chaùn ñôøi, thích aån daät hay xuaát theá. Coù theå can aùn
neáu thieáu nghò löïc.

HÌNH SONG SAT (xaáu, trôû ngaïi)
Ñoùng treân:
1. Go Moc tinh: ích kyû, meâ tín, kieâu caêng, muoán chinh phuïc keû khaùc vaø hôn ngöôøi.
2. Go Tho tinh: gaëp nhieàu tai naïn, trôû ngaïi, lao tuø.
3. Go thai duong: trôû ngaïi vì ngheä thuaät, haùo danh, loaïn thaàn kinh.
4. Go Thuy tinh: lôïi duïng khoa hoïc, gian traù, voïng ngöû.
5. Go Hoa tinh: cheát döû.
6. Go Thai am: coù söï u buoàn lo laéng, yù nghæ ñen toái, quyeân sinh.
7. Go Kim tinh: daâm ñaûng, neáu coù yù chí cöông quyeát thì söï xaùo troän tình aùi ñöôïc ñöa vaøo con ñöôøng
thi vaên ngheä thuaät vaø ñöôïc noåi tieáng (tröôøng hôïp Lamartine)
Daïng hình vuoâng kieåu chöõ Ñieàn: taêng khaû naêng huyeàn bí.

CAC DAU HIEU KHAC
1. Hình ban nguyet: ña daâm, maát caû löông tri.
2. Hình mat nhut: (Hình (*) giöûa voøng troøn) thaät toát coù nhieàu thaønh coâng.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 18 -
3. Nhanh nang (Y) duoi ngon ap ut: trôû neân giaøu coù.
4. Chu thap (+) o go Moc tinh: haïnh phuùc trong tình yeâu.
5. Nhung chí nho (|||) duoi ngon ut: coù khieáu affaire to vaø coù khieáu phuïc döôïc.

NOT RUOI DEN. TAN NHANG TREN BAN TAY
Thöôøng laø daáu hieäu khoâng toát. Naèm treân:
- Sinh ñaïo: phoøng tai naïn, coù theå gaûy chaân.
- Treân loùng 3 ngoùn aùp (?): ñau maét coù theå muø loøa.
- Go Thuûy tinh: coù tính tham, troäm caép.
- Can ñaïo: phoøng teù soâng (?)
- Khoaûng giöûa Trí ñaïo vaø Ñònh meänh hay treân goø Thoå tinh: phoøng bò vôï ñaàu ñoäc.
- Taâm ñaïo: bò thaát tình eâ cheà.
- Goø Kim tinh: bò tình phuï.
- Goø Moäc tinh: hao taøi, danh döï bò toån thöông.

NOT RUOI SON
Daáu hieäu toát, ít coù treân baøn tay, thöôøng coù treân cô theå. Ñoùng treân:
- Goø Moäc tinh: giaù trò nhö (*).
- Goø Thoå tinh: danh tieáng löøng laåy.
- Goø Hoûa tinh: ñöôïc ngöôøi treân naâng ñôû ñeán thaønh coâng.
- Goø Thuûy tinh: gaëp hoân nhaân giaøu coù.
- Goø Kim tinh: ñöôïc taøi saûn to taùt nhôø hoân nhaân.
- Khoaûng giöûa goø Thoå tinh & Thaùi döông: thaønh coâng chaéc chaén treân ñöôøng ngheä thuaät.
- ÔÛ tröôùc ngöïc, töø coå ñeán ruùn (nhöùt laø gaàn nhuû hoa): ñöôïc naâng niu chieàu chuoäng, veà moïi maët, tình
cuõng nhö tieàn.
- ÔÛ töø ruùn xuoáng ñuøi, (nhöùt laø gaàn choå kín): coù nhieàu maõng löïc, quyeán ruû ngöôøi khaùc phaùi 1 caùch
say meâ. ( Nöû: ngöôøi nghieâng nöôùc ñoå thaønh).
- ÔÛ sau löng: daáu hieäu tieàn taøi vaø may maén.
- ÔÛ baû vai: toát soá baát cöù ôû tröôøng hôïp naøo.
- ÔÛ töø vai trôû xuoáng: ngöôøi taïo ñöôïc taøi saûn raát sôùm.
- ÔÛ 2 beân moâng: ña phu.
KHU OC
Laø nhöõng ñöôøng chæ li ti cuoán troøn laïi hình troân oác. Thöôøng khu oác ôû ñaàu ngoùn tay. (töùc laø loùng 1, ñoát
1 )
- Ñaàu ngoùn caùi coù khu oác: tình duyeân thô moäng, nhöng khoâng maáy haïnh phuùc.
- Khu oác ôû ñaàu ngoùn troû: vöôïng taøi.
- Ñaàu ngoùn giöûa: nghæa hieäp, hay giuùp ñôøi, nhöng keùm ngay thaät.
- Ñaàu ngoùn aùp uùt: kheùo leùo, coù khuynh höôùng myõ thuaät.
- Ñaàu ngoùn uùt: löu loaùt coù oùc kinh doanh , coù danh voïng, öa thöông maïi.
- Baøn tay coù nhieàu khu oác: haïnh phuùc, coù söï nghieäp, tình aùi.

THAP TU (CROIX)
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 19 -
Ñoaùn tröôùc söï thay ñoåi ñòa vò. Toát, xaáu tuøy ñòa ñieåm noù ñoùng.
1. Duoi chan ngon tro: haïnh,phuùc tieàn taøi, danh voïng toát nhöng tình duyeân eùo le, hoân nhaân bò eùp
buoäc.
2. Tren go Moc tinh: ñieàm haïnh phuùc cho hoân nhaân, thöôøng laø cuoäc hoân nhaân chính thöùc. Neáu theâm
ñöôøng Thaùi döông phaùt xuaát töø goø Thaùi aâm: baïn keát hoân vì aùi tình. Neáu thaäp töï khoâng roõ: Söï keát
hoân saép thöïc hieän nhöng bò trôû ngaïi maø khoâng thaønh töïu. Neáu thaäp töï ñoùng thaân döôùi goø Moäc tinh:
giaøu sang luùc veà giaø.
3. Tren go Moc tinh. daáu thaäp dính lieàn vôùi ngoâi sao: seõ keát hoân vôùi 1 ngöôøi coù ñòa vò cao sang hôn.
4. Tren go Tho tinh: thích söï huyeàn bí, say meâ ñaïo ñöùc vaø söï thanh vaéng, thích coâ ñoäc, phieâu löu.
Ñôøi nhieàu soùng gioù nhöng haäu vaän toát.
5. Tren go Thai duong: nhieàu trôû ngaïi treân ñöôøng ngheä thuaät, thaát baïi veà tieàn taøi, söï nghieäp. Phoøng
ñau maét.
6. Tren go Thuy tinh: coù xu höôùng veà coâng cuoäc laøm giaøu baát chính (troäm caép, par ex.)
7. Tren go Hoa tinh: coi chöøng ñaùnh nhau, neân bôùt tính noùng.
8. Tren go Thai am: Giaøu mô moäng. Coi chöøng bò thuûy naïn. Neáu 2 tay coù thaâp töï: hay öu tö, ñaûng
trí.
9. Tren go Kim tinh: aùi tình duy nhöùt nhöng khoâng toát. Neáu treân goø Moäc tinh cuûng coù thaäp töï:
chuyeän xaáu hoùa toát, haïnh phuùc doài daøo.
10. Tren Dong Hoa tinh: ngöôøi nguy hieåm, thích gaây söï ñaùnh nhau, ñieàu gì cuõng daùm laøm.
11. Tren tu giac dien. duoi ngon giua la dau thap tu than bí: öa khoa hoïc huyeàn bí coù khi ma
giaùo. Neáu ñöôøng Thaùi döông dính theo: gaëp haïnh phuùc trong toân giaùo.
12. Tren tu giac dien khong ro rang: hay bò kích thích quaù ñoä.
13. Tren tu giac dien ro rang & gan go Hoa tinh nghieng qua go Thai am: neáu du lòch phöông xa
thì phaùt taøi.
14. Nhieu (+) nho ro rang trong tu giac dien: coù nhieàu baïn laønh.
15. (+) o diem phat khoi Sinh dao: tai naïn trong khi môùi sanh, hay laø con ngoaïi hoân.
16. Tren duong Sinh dao luc so khoi: tai naïn luùc thieáu thôøi (ex: teù gaõy tay chaân).
17. Tren Sinh dao: baùo tröôùc 1 tai naïn, 1 binh taät, 1 söï tranh chaáp, coù theå bò ñaàu ñoäc. Neáu(+) ñoùng
saùt Sinh ñaïo, thaáp, saâu & roõ nhöng khoâng chaïm vaøo ñöôøng naøy: seõ bò tuø toäi hay tai naïn naëng neà.
18. (+) cuoi Sinh dao: Haïnh phuùc giaøu sang luùc veà giaø.
19. O giua Trí dao: bònh ñau oùc, hay teù coù thöông tích, cheát ngöôøi. Neáu coù nhieàu thaäp töï treân Trí
ñaïo: nhieàu laàn bò thöông ôû ñaàu naëng, nheï tuøy theo söï ñaäm nhaït cuûa (+).
20. Cuoi Trí dao hay o me tren hay me duoi: coù gia taøi, tieàn baïc, höng thònh.
21. Tren Tam dao: yeáu tim, hay khoå vì tình.
22. Tren Dinh menh: trôû ngaïi trong ngheà nghieäp, thay ñoåi ñòa vò hoaëc ruûi, hoaëc may.
23. Cat duong Thai duong: trôû ngaïi laøm ñình treä böôùc tieán ñeán thaønh coâng.
24. Tren duong Truc giac: coù bònh, söùc khoeû suy yeáu.
25. Trong Tu giac dien. phía duoi go Moc tinh: coù tính ña nghi.
26. Tren go Thuy tinh gan duong Thai duong: coù khieáu khoa hoïc huyeàn bí.
27. Duoi go Thai duong. me tren Tam dao: thích toân giaùo, ham moä chính ñaïo.
28. Tren cuom tay (1 hay nhieu) : ñöôïc höôûng gia taøi, phaùt taøi baát ngôø.
29. Tai mat thu 3 ngon tro: daâm ñaûng.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 20 -
30. Tren mat thu 2 ngon tro: coù quí nhaân phuø trì.
31. Tren long thu 3 ngon ap ut: Trinh tieát trong saïch.
32. Tren mat thu 1 ngon ut: coù khuynh höôùng troäm caép, baát chính.
33. Tren duong hon nhan (hien ro rang): seû goùa buïa.

NGOI SAO
Baùo hieäu ñieàm toát hay xaáu, nhöng coù theå thay ñoåi ñöôïc nhôø yù chí vaø lyù trí. Giaù trò maïnh hôn daáu
thaäp.
1. Tren go Moc tinh: luoân toát, coù theå thöïc hieân nhöõng moäng to taùt, ñòa vò, tieàn taøi danh voïng do hoân
nhaân taïo thaønh.
2. Tren go Tho tinh: luoân xaáu, ñieàm bònh nan y, bò ñe doïa, bi can toäi saùt nhaân (thöôøng laø tay töû toäi),
seõ bò oâ nhuïc maø khoâng do haønh ñoäng cuûa mình, neáu raùng haønh thieän thì hy voïng vöôït qua tai hoïa.
3. Tren go thai duong: baùo hieäu söï giaøu sang khoâng theå töôûng töôïng nhöng bò hoïa (veà vuû khí), caàn
xem Sinh ñaïo coù daáu hieäu töû naïn khoâng?
4. Tren go Thuy tinh: laém möu moâ, gian traù, troäm caép, seõ thaønh coâng treân thöông tröôøng nhöng laø
gian thöông.
5. Tren go Hoa tinh: bò thöông veà vuû khí, danh döï tuyeät vôøi nhöng caàn caån thaän vì noùng tính coù theå
thaønh saùt nhaân, coù theå thaønh coâng veà binh nghieäp.
6. Tren go Thai am: bi thuûy naïn (neáu (*) môø: bò thuûy naïn nhöng khoâng cheát), hay noåi danh nhôø oùc
töôûng töôïng saùng taùc.
7. O dau Sinh dao: coù taøi saûn, nhöng buoàn khoå vì ñaøn baø, neân thaän troïng khi löïa choïn baïn loøng ñeå
phoøng khoå luïy, ñaøn baø trong thaân toäc cuõng neân caån thaän.
8. O chan go Kim tinh: ñieàm thaát voïng vì tình, khoå vì vôï ngoaïi tình. Neáu goø Kim tinh toát ñeïp vaø chæ
coù (*) naøy: coù theå haïnh phuùc vì tình.
9. O go Kim tinh co duong thang den Trí dao. noi do cung la ngoi sao: tai naïn laâm ly, coù thöa
kieän, hay ly hoân.
10. 1 hay nhieu (`) o go Kim tinh: tang khoù cuûa ngöôøi thaân.
11. O Dong Hoa tinh co duong thang den go Kim tinh: 1 tai hoïa. Chuù yù thôøi ñieåm treân Sinh ñaïo
ñeå aán ñònh. Neáu ngoâi sao ñôn ñoäc: seõ noåi danh trong ngheà nghieäp, phaùt minh.
12. Trong tu giac dien: tính toát nhöng yeáu heøn, sôï vôï. Coù taøi thaùo vaùt, duø coù thaát baïi nhöng vaãn coù
cô gaày laïi söï nghieäp deå daøng.
13. O dau duong Sinh dao. hay (+): ñöùa con ngoaïi hoân hay bò tay naïn luùc chaøo ñôøi.
14. Cuoi Sinh dao. gan cuom tay: giaøu sang luùc veà giaø ( neáu (*) ôû giöûa baøn tay treân Sinh ñaïo: bò
cheát khuûng khieáp (tröôøng hôïp baøn tay Hitler-theo saùch cuûa baùc sæ J.Ranald)
15. Tren Trí dao: binh thaàn kinh hay bò thöông ôû ñaàu, nhöùt ñaàu.
16. O cuoi Trí dao: coù theå laø ñieåm tuyeät vôøi cuûa söï thoâng minh maø cuõng coù theå bò thöông ôû ñaàu, hay
roái loaïn thaàn kinh.
17. Tren duong dinh menh: coù trôû ngaïi hay tai naïn, thay ñoåi ñòa vò hoaëc ruûi, hoaëc may.
18. Duoi chan duong dinh menh: phaù saûn cuûa cha meï thôøi nieân thieáu.
19. Tren duong thai duong . hay 1 nhom sao nho: baùo hieäu tai naïn. Neáu ñöôøng thaùi döông vöôït
ngang ngoâi sao: ñöông nhieân coù tai naïn nhöng qua khoûi nhôø phuùc ñöùc & ñaït ñöôïc thaønh coâng.
20. Cuoi vong Kim tinh: keû saùt nhaân hay tuø toäi cuõng vì tình.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 21 -
21. Cat doi vong Kim tinh duoi ngon giua: Bònh do Kim tinh gaây ra (bònh phong tình chaúng haïn)
22. Ngoi sao hay thap tu tren cuom tay: coù taøi saûn, gia taøi trong ngaøy vò lai.
23. Ngoi sao dau ngon cai: haøo hoa phong nhaû ñi ñeán truïy laïc.
24. O dau ngon cai. gan mong tay: öa chöng dieän, daâm daät.
25. Tren cac dau ngon tay: ñieàm xaáu, tai naïn.
26. O mat thu 2 ngon cai. gan lang ranh go kim tinh: baùo tröôùc do phuï nöû gaây ra & hoân nhaân
khoâng may maén.
27. Tren long 1 ngon tro. ngon ut: coù khoa ngoân ngöû, noùi löu loaùt.
28. Tren dot 1 ngon giua: baùo hieäu bieán coá troïng ñaïi hoaëc vinh quang nhö Napoleùon hay baát maûn
ñieân khuøng neáu söï vieäc khoâng töông xöùng vôùi tö caùch cuûa mình.
29. Tren duong tu tuc: ñieàm con cheát.
30. Tren duong hon nhan: goùa buïa.
31. Tren duong du lich: baùo tröôùc söï du lòch ñaày nguy hieåm (chìm taøu, baõo toá..)
32. Tren long 3 ngon giua: Haïnh phuùc traøn ñaày, nhieàu may maén.
33. Tren long 3 ngon tro: Buoàn khoå maát trí vì tang toùc.
34. Tren long 3 ngon ap: trôû ngaïi treân ñöôøng coâng danh, thaønh coâng khoù khaên.
35. Tren tam dao: coù vôï giaøu, ñöôïc höôûng gia taøi.(Neáu ngoâi sao naøy laïi ñoùng döôùi khu
vöïc goø Thoå tinh: cheát vì yeáu tim.)
36. Tren sinh dao: (Tröø choå khôûi ñaàu) haøo hoa phong nhaõ, say meâ ñaøn baø.

CHUONG 3: CAC CHÍ TREN BAN TAY

CAC HÌNH DANG CHÍ
- Hình nhaùnh naïng (chæa 2).
- Hình tua (coù caùc nhaùnh moïc ra töø chæ chính).
- Hình löôùi saét.
- Soïc ñöùng.
- Cuø lao, chaám, loã saâu: laøm maát aûnh höôûng hay giaûm giaù trò cuûa chæ, cho thaáy söï trôû ngaïi, keùm söùc.
- Chæ roäng: xaùc ñònh tính xaáu hay toát, nhöng thieáu chieàu saâu, thieáu xeùt ñoaùn, suy nghó. Coù tính
chaäm chaïp, ít hoaït ñoäng (thöôøng baøn tay ít chæ hay coù chæ roäng)
- Chæ caïn: coù tính caùch maäp môø, khoâng döùt khoaùt, coù theå "ngaén nguûi", ña caûm, hay thay ñoåi.
Thöôøng chæ roäng cuõng laø chæ caïn.
- Chæ heïp: ñaén ño, suy tính, oùc tinh teá, thöôøng coù chæ heïp vaø nhieàu.
- Chæ saâu: coù tính tröôøng kyø, maïnh meõ, noùng naûy, coù tính "heát mình", lieàu lónh, chaáp nhaän maát taát
caû hay höôûng troïn veïn. Coù tính chung thuûy. Neáu ñöùt ñoaïn: coù trôû ngaïi nhöng chæ trong thôûi gian
ngaén.
- Chæ moûng: ít ham muoán ít trôû ngaïi, cuoäc ñôøi bình oån.
- Chæ roõ: coù tính chaát quang minh, chính xaùc.
- Chæ môø: khoâng döùt khoaùt, maäp môø, khoâng trung thöïc, quang minh.
- Chæ thaúng: xaùc ñònh söï deã daøng, khoâng trôû ngaïi.
- Chæ ngoaèn ngoeøo: ña nghi, coù tính khoâng trung thöïc, laøm maát caùi hay cuûa chæ.
- Chæ nguyeân veïn: yeân tónh, traàm maïc.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 22 -
- Chæ ñöùt: moät giaùn ñoaïn, xaùo troän.
- Chæ ñöùt nhöng choàng nhau hay coù ñöôøng phuï noái: söï giaùn ñoaïn xaùo troäïn ñöôïc giaûi.
- Chæ choàng nhau: taêng theâm giaù trò cuûa chæ.
- Chæ bò caét: nguy hieåm, gian lao, bònh taät thaäm chí cheát choùc. (khaùc vôùi ñöôøng ñöùt quaõng: khoâng
theå xem laø moät ñöôøng).
- Chæ ñöôïc tieáp noái: söï khoù khaên ñöôïc giaûi cöùu.
- Chæ reû nhaùnh, cheû ñuoâi: khaû naêng ôû ñaây ñöôïc phaùt trieån ra nhöng neáu cheû ñuoâi nhieàu giaûm giaù trò
cuûa chæ, theå hieän söï do döï, cuûng coù theå laø khaû naêng taûn maùc, suy nhöôïc. Nhaùnh chaûy veà goø naøo:
seõ bò aûnh höôûng goø aáy. Tuøy ñoä ñaäm nhaït maø coù hieäu löïc khaùc nhau. Thôøi gian bieán ñoåi coù theå
xaûy ra sôùm nhaát laø 6 thaùng (theo baùc só Josef Ranald).
- Chæ hình loøi toùi:giaûm söùc chæ ñoù.
- Chæ coù nhaùnh nhoùc: trieäu chöùng toát.

MAU SAC CHÍ
- Ñoû: sinh löïc doài daøo.
- Xaùm nhaït: söùc khoeû doài daoø nhöng thieáu nghò löïc.
- Maøu thaät thaãm: saàu muoän, thuø haèn vaø kín ñaùo.

SINH DAO
Noùi leân söï cöôøng traùng, thoï yeåu.
- Roõ, ñeàu, daøi, maøu hoàng: coù söï quaân bình, trong cô theå.
- Daøi vaø lu môø: suy tö, xem ñôøi laø taïm bôï, traàm maëc, thích coâ ñoäc.
- Daøi, cong suoát goø Kim tinh: thoï.
- Baét nguoàn thaät cao döôùi ngoùn troû: töï phuï, kieâu caêng, tham voïng (bieát caùch duøng khaû naêng mình
ñeå ñaït tham voïng), giaøu coù.
- Ngaén, neáu ôû caû 2 tay: yeåu khoâng traùnh khoûi.
- Ngaén neáu ôû tay traùi (ñoái vôùi ngöôøi thaän tay phaûi): coù theå thoï neáu bieát caùch soáng.
- Ngaén, neáu cuoái ñöôøng coù nhaùnh nhoû (nhö hình chóa ba chaúng haïn): cheát yeåu vì baïo bònh.
- Ngaén, cuoái ñöôøng coù (+) hay (*) : cheát baát ngôø vì tai naïn.
- Ngaén, cuoái ñöôøng coù 2 laèng nhoû song song 2 beân: phoøng cheát baát ñaéc.
- Moûng, ngaén, baøn tay meàm: caù tính nhuùt nhaùt, hay ñau oám.
- Hoàng haøo: tính ñôn giaûn, öa laøm vieäc phaûi.
- Maøu ñoû, saâu roäng: noùng, hung tôïn. Neáu coù theâm maét xích: hoang daâm.
- Saâu roäng: noùng, hung tôïn ï. Neáu coù theâm saéc ñoû: taêng theâm tính thoâ loã, coäc caèn.
- Khoâng ñeàu, coù khoaûng roäng , khoaûng heïp: khoâng möïc thöôùc, öông yeáu.
- Nhoû, daøi: bieát giöõ söùc khoeû ñeà soáng laâu.
- Bò caét ñöùt thaønh nhieàu khoaûng: yeáu, nhieàu bònh, coù theå phaùt xuaát töø boä maùy tieâu hoùa.
- Ñöùt ôû tai traùi (ñoái vôùi ngöôøi thaän tay phaûi): bònh naëng trong khoaûng ñöùt.
- Ñöùt 2 phaàn trong 1baøn tay: söï yeáu söùc nhö ñeâ vôõ, 1 bònh naëng qua khoûi (neáu 2 ñoaïn coù 2 ñaàu
choàng nhau); neáu coù chæ taïo hình vuoâng hay chöû nhöït noái 2 ñoaïn ñöùt thì thoaùt tai naïn trong ñöôøng
tô keû toùc hay coù ñöôøng Ñònh meänh noái laïi 2 khoaûng ñöùt.
- Coù tua luùc phaùt sinh: may maén, giaøu töø thô aáu.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 23 -
- Reû veà goø Thaùi aâm: phieâu baït, xa queâ höông.
- Roäng, gaàn nhö bao truøm caû goø Kim Tinh: giaøu loøng nhaân aùi.
- Heïp: ích kyû, laïnh nhaït, nöõ: sinh ñeû khoù. (khi aáy goø Kim tinh heïp laïi)
- Sinh ñaïo ñoâi: nhieàu söùc khoeû, thoï, höôûng gia taøi, tuy nhieân caûnh ngoä eùo le, thöôøng gaëp nhieàu
caûnh baát traéc nhöng thoaùt cheát. Nöõ: ña tình (caàn neân cheá ngöï), coù theå ñoâng con hay khoâng ñöùa
naøo. (theo J. Ranald: neáu ñöôøng naøy naèm veà phía ngoùn caùi: laø ñöôøng Hoûa tinh: laøm gia taêng duïc
tính neáu khoâng coù Trí Ñaïo vaø Taâm ñaïo toát keàm haõm). Neáu cuoái ñöôøng caëp theo Sinh ñaïo coù
nhieàu veát nhaên nhö bò caét: bònh veà giaø, neáu laèn chæ öûng hoàng: giaø khoâng ñau oám, cheát eâm aùi.
- Uoán cong xoaén nhö ruoät gaø: ñau maét, caän thò, coù theå muø.
- Daïng xuùc xích: saàu khoå, nhieàu bònh suoát ñôøi.
- Töø choå baét nguoàn coù nhieàu ñöôøng ngang vaø cuø lao: hay ñau yeáu, baát haïnh töø nhoû, coù theå laø con
ngoaïi hoân.
- Cuoái Sinh ñaïo coù nhaùnh naïng: yeáu söùc khoeû, coù treân 2 tay: neân nghæ ñeå soáng laâu hôn.
- Cuoái Sinh ñaïo coù nhaùnh naïng hay nhieàu nhaùnh (hay coù tua): caûnh ngheøo luùc giaø hay söùc khoeû
keùm luùc giaø.
- Coù ñöôøng song song keøm theo Sinh ñaïo: nöõ: ña daâm nhöng giaøu, thuï höôûng gia taøi.
- Keát thuùc ôû goø Thaùi Aâm: tính phieâu löu, khoâng ôû nhaát ñònh choå naøo.
- Keát thuùc baèng (*) hay (+): cheát baát ngôø hay tai naïn khuûng khieáp (caàn xem theâm caùc chæ khaùc).
- Ñieåm troøn treân Sinh ñaïo: hö maét. 2 ñieåm troøn: coù theå hö 2 maét.
- Ñieåm troøn to: tai naïn, coù theå laø saùt nhaân.
- Thaäp töï treân Sinh ñaïo: tai naïn, coù theå gaây taøn taät hay nguy tính maïng.
- (+) hay (*) khôûi ñaàu Sinh ñaïo: tai naïn luùc môùi sinh hay con ngoaïi hoân.
- Chaám ñen treân Sinh ñaïo: thöông tích hay 1 bònh phaùt sinh.
- Cuø lao treân Sinh ñaïo: bònh, suy nhuôïc tuøy thuoäc chieàu daøi cuø lao.
- Nhieàu chæ vaét ngang vaø cuø lao ôû choå baét nguoàn (giöõa ngoùn caùi vaø troû): baát haïnh luùc nhoû, coù theå
laø con ngoaïi hoân.
- (+) cuoái Sinh ñaïo: phoøng muø loøa.
- Nhaùnh naïng höôùng thöôïng: neáu roõ: thaønh coâng nhoû trong ñôøi (tieàn vaø chöùc phaän), neáu keùo daøi
leân caùc goø: thaønh coâng trong ngheà nghieäp.
- Nhaùnh naïng höôùng thöôïng vaø coù ñöôøng caét ngang (taïo tam giaùc) : ly hoân, hay sinh ly töû bieät, hay
thöa kieän, xích mích trong gia ñình.
- Nhaùnh naïng höôùng haï: thaát baïi, coù theå ngheøo tuùng trong moät thôøi gian.
- Coù nhaùnh reõ: phoøng bò kích ñoäng thaàn kinh.
- Coù nhaùnh reû vaøo goø Kim tinh: yeáu, taøn pheá do truïy laïc töø nhoû.
- Coù nhaùnh reû vaøo goø Thaùi aâm: giaø bò laãn loän.

Chæ caét ngang Sinh ñaïo:
- Phaùt khôûi töø goø Kim tinh: buoàn raàu lo laéng trong gia ñình, haøng xoùm, laøm aên. Söùc khoeû bò aûnh
huôûng.
- Sinh ñaïo bò moät chæ khaùc xuyeân thaúng töø döôùi leân treân: soá laøm aên khaù, nhöng neáu chæ naøy thaúng
leân ñuïng Taâm ñaïo hay Trí ñaïo roài bieán maát: khaám khaù chæ trong moät thôøi gian roài ñaâu laïi vaøo
ñaáy.
- Töø Sinh ñaïo caét Trí ñaïo: yù kieán, döï truø bò caûn trôû.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 24 -
- Töø Sinh ñaïo caét ñ. Ñònh meänh: tai hai cho vieäc laøm aên.
- Töø Sinh ñaïo caét Taâm ñaïo: phieàn naõo trong tình caûm gia ñình ,hoân nhaân.
- Caét ñöôøng Thaùi döông: laøm aên bò ñuïng chaïm, xaùo troän vôùi ngöôøi xung quanh, coù theå bò haïi hay
phaù saûn, vôï choàng phaân ly.
- Töø (*) cuûa goø Kim tinh: coù tang ngöôøi thaân, neáu ñuïng (*) treân Trí ñaïo: coù kieän tuïng hay ly dò.
- Töø goø Kim tinh baêng qua Sinh ñaïo phaùt khôûi töø (*): tang toùc, ly dò ôû thôøi ñieåm treân Sinh ñaïo.
- Töø Sinh ñaïo ñuïng ñöôøng Thaùi Döông vaø chaûy cuøng chieàu hoøa vôùi ñöôøng naøy nhö raïch ñoå ra
soâng: ñöôïc kieän vaø thuï ñaéc taøi saûn.
- 1 ñöôøng töø goø Kim tinh caét ñoâi Sinh ñaïo: hoân nhaân traéc trôû (neáu coù keøm theo hình vuoâng:hoân
nhaân rôøi raõ nhieàu laàn).

Caùc chæ höôùng thöôïng: noùi chung thuaän lôïi (chæ ngang: traéc trôû).
- Töø Sinh ñaïo leân goø Moäc tinh: oùc kinh doanh, oùc tranh ñaáu ñeå thaønh coâng.
- Leân goø Thoå tinh: thaønh coâng nhöng phaûi qua nhieàu trôû ngaïi.
- Leân goø Thaùi döông: thaønh coâng veà ngheä thuaät, noåi tieáng.
- Leân goø Thuûy tinh: thaønh coâng lôùn treân thöông tröôøng.

Cach tính tuoi tren Sinh dao:
Cach 1: thoâng duïng nhaát.
- Veõ 1 ñöôøng töôûng töôïng AB töø nguoàn Sinh ñaïo (A) ngang qua loøng baøn tay (giao caïnh baøn tay
ñieåm B).
- Keùo daøi truïc caùc ngoùn thaønh nhöõng laèng thaúng ñuïng AB.
- Töø caùc giao ñieåm ñoù veõ nhöõng ñöôøng 45 ñoä ñuïng Sinh ñaïo (trong ñoù 1 laèng keû töø B ñuïng Sinh
ñaïo laø ñieåm 50 tuoåi).
- (Töø ñoù suy ra caùc bieán coá ôû thôøi ñieåm naøo ñoù)
- So saùnh chieàu daøi caùc chæ khaùc ñeå kieåm tra laïi.
Cach 2: Ñieåm giöûa chaân ngoùn troû laøm taâm keû ñöôøng troøn töø giöõa ngoùn aùp ñeán Sinh ñaïo (10 tuoåi)
- Voøng 20 tuoåi töø keû ngoùn aùp vaø ngoùn uùt.
- Voøng 30 tuoåi töø giöõa ngoùn uùt.
- Voøng 40 tuoåi töø bìa tay ngoùn uùt.
- Tieáp tuïc veõ voøng 50, 60, 70 khoaûng caùch ñeàu nhau.
- Voøng 60-70 tuoåi baèng 2/3 khoaûng caùch treân.
- Voøng 70-80 2/3 khoaûng caùch voøng 60-70 tuoåi. Cöù theà tieáp tuïc ñeán voøng 100 tuoåi, voøng sau baèng
2/3 voøng tröôùc.
(caàn tham khaûo nghieân cöùu laïi keå töø voøng 60 tuoåi)
Cach 3: (caàn tham khaûo nghieân cöùu laïi)
- Laáy trung bình coâng tuoåi thoï treân Sinh ñaïo, Taâm ñaïo, Trí ñaïo, Ñònh meänh = (a)
- Neáu baøn tay coù ñöôøng sinh löïc: coâng tuoåi sinh löïc vaøo (a).
- Neáu baøn tay coù Sinh ñaïo ñoâi: laáy tuoåi 2 ñöôøng Sinh ñaïo laøm 1 cuõng laøm nhö treân.
Ñoái vôùi baøn tay chaèn chòt: (caàn tham khaûo nghieân cöùu laïi)
- ( Ño chieàu daøi Sinh ñaïo +100) x ¼
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 25 -
- Neáu Sinh ñaïo quaù ngaén hay quaù daøi: caên cöù khoaûn caùch 30-40 tuoåi maø tìm phaàn dö ra roài caùch
tính cuõng nhö treân.
Ñoái vôùi baøn tay ít chæ: (caàn tham khaûo nghieân cöùu laïi)
Neáu baøn tay thieáu:
- Sinh ñaïo: laáy chieàu daøi ngoùn caùi thay theá.
- Trí ñaïo: chieàu daøi ngoùn giöõa thay theá.
- Taâm ñaïo: chieàu daøi ngoùn troû thay theá.
- Ñònh meänh: chieàu daøi ngoùn aùp (hay ñuôøng Thaùi döông) thay theá.
- Sau ñoù laáy toång x ¼ .
Aùp duïng caùch treân cho 2 baøn tay laø laáy trung bình baèng tính tuoåi thoï baøn tay ít chæ.

Ban tay ít chí.
- Baøn tay chæ coù 3 chæ nhaùnh, khoâng coù chæ phuï vaø daáu hieäu khaùc: cam chòu soá phaän, an phaän.
- Sinh ñaïo laø chính yeáu: neáu ngaén: ít thaønh coâng nhöng tæ mæ, kyõ caøng trong coâng vieäc, nhieàu ngöôøi
meán.
- Trí ñaïo xuaát phaùt khoâng dính vôùi Sinh ñaïo: cöùng ñaàu, töï tin, töï laäp (neáu Taâm ñaïo ñoùng cao: laïnh
luøng trong tình caûm).
- Sinh ñaïo vaø Trí ñaïo dính luùc khôûi ñaàu, Trí ñaïo laïi uoán cong leân Taâm ñaïo: nhuùt nhaùt, khoâng chuû
ñònh, do döï, khoù thaønh coâng, nhieàu tình caûm.
- Trí ñaïo chaûy ngöoïc leân Taâm ñaïo vaø döùt döôùi goø Thuûy tinh: raát khoân, coù theà quyû quyeät, coù oùc
thöông maïi ngoaïi giao, nhieàu thuû ñoaïn laøm tieàn.
- Trí ñaïo chaûy vaøo goø Hoûa tinh laïi coù cuø lao: ñau ñaàu, maát trí, tai naïn nôi ñaàu (khoù traùnh) , deå thaát
baïi ví noùng tính.
- Taâm ñaïo vaét troïn baøn tay: ít may maén, luoân saàu naõo, than thôû, nhö khoâng coù tri kyû ñeå taâm söï,
nhieàu nguôøi meán, coù baïn chung tình khoân ngoan hoaït baùt. giaøu sang.

Ban tay chan chit:
- Xaáu soá, luoân öu tö suy nghó neân deã sinh bònh.
- Khoâng thoï, trung bình laø 35 tuoåi.
- Nhuùt nhaùt, thöông ai cuõng giaáu kín trong loøng, ít baøy toû duø vôùi nguôøi mình thöông.
- Keùm may maén. Hay treå naûy trong coâng vieäc.
- Hay tính toaùn, nöõ: soá ba ñaøo.

TAM DAO
Khôûi töø bìa baøn tay ñeán ngoùn troû. Theå hieän taâm tö tình caûm.
- Thieáu Taâm ñaïo: xaáu, tình caûm khoâ khan, gian doái, hung tôïn, yeåu.
- Roû, töôi saùng: Taâm ñaïo lyù töôûng, nhieàu tình caûm, deå sa ngaõ. Neáu ñeán goø Moäc tinh: ña caûm,
nhieàu tình aùi.
- Ñoû saäm: tình caûm maõnh lieät.
- Saâu loõm: hung tôïn, coù theå saùt nhaân.
- Saâu vaø ngoaèn ngoeøo: khoâng chöøng möïc, hay thay ñoåi, ham meâ duïc voïng nhöng mau chaùn, coù theå
cheát vì aùi tình (neáu coù nhieàu ñöôøng nhoû caét Taâm ñaïo: nhieàu baát haïnh treân tình tröôøng)
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 26 -
- Saâu ñaäm vaø guùt maéc: noùng, hung baïo, coù theå saùt nhaân. Neáu Taâm ñaïo ngaén, hay baøn tay cöùng,
khoâ khan, ngoùn goà gheà: tình tình nguy hieâm, coù theå saùt nhaân.
- Ñaäm, ngoaèn ngoeøo: giaøu yeâu ñöông , nhieàu ghen tuoâng.
- Lôït laït, khoâng nhaùnh: khoâng tình caûm, hay ghen gheùt.
- Lôït laït, xanh meùt: söùc khoeû keùm.
- Ñoû baàm:, baøn tay cöùng, ñaàu ngoùn caùi troøn: hung tôïn.
- Ngoaèn ngoeøo: hay löøa tình.
- Ngoaèn ngoeøo vaø guùt maéc: noùng, ñau khoå vì vôï döõ. Phoøng bònh bao töû vaø tim
- Roäng vaø hôi caïn: deå caûm xuùc, deå phaån noä nhöng deã meán.
- Moûng: tính tình laïnh nhaït, ít muoán xen vaøo chuyeän ngöôøi (neáu taát caû nhöõng ñöôøng khaùc ñeàu
moûng: ngöôøi khoâng laïnh nhaït nhöng ñöùng ñaén, oân hoøa).
- Daøi, thaúng, khoâng gaõy, khoâng xuùc xích: giaøu nhaân ñöùc.
- Daøi: ñaøo hoa, nhieàu naêng löïc veà aùi tình (nöõ: ghen ngaàm). Yeâu voâ bôø beán nhöng trung thaønh (xem
theâm Trí ñaïo ñeå xaùc ñònh).
- Daøi vaét ngang troïn baøn tay: ña caûm, muø quaùng trong aùi tình, coù theå duøng moïi thuû ñoaïn ñeå chieám
nguôøi yeâu baát chaáp tính maïng vaø danh döï. Coù theå cuoàng daâm, Sôû Khanh (xem caùc chi tieát chæ
khaùc ñeå xaùc ñònh theâm).
- Daøi, goø Thaùi aâm coù nhieàu gaïch: ñoá kî, ghen töông thaùi quaù.
- Ñi troïn veïn baøn tay, coù tua hay khoâng: deå caûm ñoäng, ñoâi khi maát söï quaân bình. Hay öu tö buoàn
phieàn, noùng naûy, deå yeáu tim. Hay mô ñeán söï cheát. Coù haïnh phuùc aùi tình nhöng aâu lo nhö khoâng
coù tri kyû. Deå hoùa ra ghen töông, khoâng muoán ngöôøi mình thöông san seû tình thöông cho ai heát
(baøn tay meï choàng: hay ñoá kî con daâu).
- Ngaén, lôït laït: nhieàu tính xaáu, duø laø nguôøi tu haønh.
- Quaù ngaén: loøng baøn tay meàm vaø cuït, töôùng ngöôøi maäp luøn, göông maët troøn vaø maét nhoû: keùm xaõ
giao, nöõ: vuïng veà.
- Taâm ñaïo ñeán ñöôïc goø Moäc tinh: hay gaëp may trong ñôøi, tình caûm môùi thanh cao. Nam: chính
nhaân quaân töû, nöõ: hieàn phuï ñaûm ñang.
- Khôûi döôùi ngoùn uùt: kheùo leùo, ít tình caûm, ñieàm xaáu.
- Döùt taïi loùng 3 ngoùn troû: toát, ngöôøi ñaùng kính troïng.
- Döùt taïi goø Moäc tinh: gaëp aùi tình lyù töôûng, tính toát, giaøu sang, coù danh voïng.
- Döùt chaân ngoùn troû (ngay ngaán loùng): taùn taøi, maát saûn nghieäp trong kinh doanh (neân ñöùng lieàu
lónh), say ñaém aùi tình nhöng ñuû löông tri ñeå keàm haõm duïc voïng. Baét nguoàn caøng saùt ngoùn troû:
tình yeâu caøng thanh cao. Caøng xa ngoùn troû: caøng nghieâng veà duïc voïng.
- Döùt döôùi ngoùn giöõa: loøng daï khoâ khan, duy vaät, ít kyû, khoâng coù haïnh phuùc hoân nhaân, yeåu, soá ba
ñaøo, Coù theå coù theâm bònh böôùu. Neáu coù theâm goø Kim tinh naûy nôû: sa ñoïa. Neáu loøng baøn tay
cöùng: deå sa ngaõ vì töûu saéc. Goø Kim Tinh caøng naøy nôû: caøng daâm.
- Döùt giöûa ngoùn troû vaø ngoùn giöûa: thöïc teá vaø haïnh phuùc trong aùi tình, chung thuûy, coù chí quaät
cöôøng, hay bò cho laø cöùng ñaàu, khoå taâm, cöïc ñeán giaø .
- Döùt döôùi ngoùn aùp uùt: ngu, ngheøo tình caûm, lyù trí, ích kyû, töï ñaéc, kieâu caêng.
- Coù nhaùnh höôùng leân goø Moäc tinh: tình caûm maïnh vaø eâm dòu. Neáu coù 3 nhaùnh: giaøu.
- Ñoùng ñoùng thaät cao: ngoâng, loá bòch nhöng chung tình.
- Ñoùng thaáp (Taâm ñaïo ñeán chaân ngoùn uùt = 1/3 chieàu daøi loøng baøn tay): thoâng minh, saùng choùi,
nhaân töø, noåi danh veà buoân baùn (nöõ: deå ñoåi choàng)
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 27 -
- Daïng xuùc xích: deå caûm, vui veû, côûi môû nhöng khoâng thöïc loøng vôùi ai. Ña tình nhöng khoâng trung
tín, deã sa ngaõ. (hoài hoäp vì tim yeáu). Loøi toùi döôùi goø Moäc tinh: bònh ôû nguõ taïng, taâm hoàn luoân xao
ñoäng.
- Taâm ñaïo ñoâi (hieám thaáy): trung tính, tình duïc maïnh. (nöõ: toát, traùnh nhieàu bònh taät).
- Roäng, khoâng maøu saéc: tình caûm khoâ khan, deã sa ngaõ, öa duïc laïc.
- Ñöùt töøng ñoaïn(----): xaáu soá, luoân bò tình phuï duø luoân tha thieát vôùi tình.
- Bò caét ngang bôûi nhöõng ñöôøng nhoû: buoàn raàu veà tình caûm, gaõy ñoå phaân ly veà baïn loøng, Bao
nhieâu gaïch thì baáy nhieâu naïn.
- Coù nhaùnh höôùng leân: khoâng chung tình, phaûn boäi. Coù theå chæ laø yù nghó. Neáu Trí ñaïo ngay ngaén:
yeâu thöông lyù thuyeát, coù lyù töôûng naøo ñoù. Thöôøng Taâm ñaïo coù nhaùnh beân treân maø lôø môø laø coù
tính Sôû Khanh. Moãi nhaùnh töông öùng 1 moái tình naøo ñoù hay 1 lyù töôûng (neân maáy baø ñöøng voäi
ghen choàng khi tay choàng coù daáu hieäu naøy).
- Coù nhaùnh ñi xuoáng: giaøu nhöng ích kyû.
- Coù nhaùnh reû qua Trí ñaïo: Coù maâu thuaãn giöûa 2 ñöôøng naøy : neân xem xeùt kyõ.
- Coù nhaùnh nhoû reõ töø Taâm ñaïo qua Trí ñaïo: xaùo troän luông tri-tình caûm.
- Coù tua ôû cuoái ñöôøng: haøo hoa, thích laøm ñeïp. Neáu coù 3 tua (nhaùnh) höôùng leân goø Moäc tinh: giaøu
sang, coâng baèng, thích laïc thuù ôû ñôøi.
- Dính lieàn vôùi nôi khôûi ñaàu cuûa Trí ñaïo: ích kyû, hung haêng, taâm roái loaïn, baát haïnh.
- Coù 2 nhaùnh giöõa goø Moäc tinh vaø Thoå tinh: daáu hieäu haïnh phuùc, bình an, thaønh coâng (nöõ: coù
choàng khoâng maáy chung tình). (neùu coù 3 nhaùnh môùi hoaøn toaøn haïnh phuùc: 1 döôùi ngoùn troû, 1 döôùi
ngoùn giöûa, 1 giöûa 2 ngoùn naøy: möïc thöôùc trong aùi tình, ñuùng ñaén trong tình tröôøng).
- Taâm ñaïo cong queïo: keùm ñöùc tin, keo kieät, tính Sôû Khanh (nöõ: ña caûm, nheï daï tröôùc aùi tình, u
buoàn).
- Taâm ñaïo ñi thaúng leân goø Moäc tinh roài haï thaáp ñuïng Trí ñaïo taïo thaønh (+): khoâng traùnh khoûi hoân
nhaân baát hoøa, ñoå vôõ.
- Caét Trí ñaïo: xaùo troän taâm thaàn.
- Coù ñoaïn uoán löôïn haï thaáp xuoáng Trí ñaïo: giaû doái, löôøng gaït, tình caûm tính toaùn.
- Ñi saùt Trí ñaïo, maøu ñoû thaåm: toát. Ôû ñaàu coù 2 nhaùnh cheû ra: laõng maïn vu vô, taâm hoàn giao ñoäng,
thænh thoaûng hoaïnh taøi. Neáu Sinh ñaïo vaø Trí ñaïo moûng, baøn tay taùi meùt, nhieàu chæ caét chaèng chòt:
phoøng cheát baát ñaéc duø khoâng bònh (nhö ñöùt gaân maùu).
- Taâm ñaïo haï xuoáng dính lieàn Trí ñaïo (sau ñoù laïi chaïy leân): deã gaëp tieáng seùt aùi tình. Neáu choå giaùp
noái ôû giöûa baøn tay, döôùi ngoùn giöûa: coù söï thaát tình tuyeät voïng.
- Haï thaáp dính lieàn Trí ñaïo döôùi ngoùn giöûa: ñaïi naïn, cheát yeåu.
- Ñi saùt gaàn Trí ñaïo: ngöôøi giaû hình.
- Laán aùt Trí ñaïo: deã bò maát trí.
- Haï xuoáng thaáp: coù khuynh höôùng aùi tình cao thöôïng (ñuùng khi Trí ñaïo ñoùng cao).
- Taâm ñaïo, Trí ñaïo, Sinh ñaïo dính laïi nhau: taùn taøi, cheát baát ñaéc, tính kyø khoâi khoâng ai caûn ñöôïc.
(ngöôïc laïi 3 ñöôøng rôøi nhau: lieàu lónh, nhöng mau chaùn). Neáu dính saùt ngoùn troû: hoân nhaân ñau
khoå. Neáu dính saùt ngoùn caùi: coù theå töï töû.
- Ñöùt nhieàu ñoaïn (---) khoâng nhaát ñònh: tính baát thöôøng, hay ñoåi aùi tình vaø baïn beø, nheï daï.
- Khoaûng ñöùt döôùi ngoùn giöõa: yeåu.
- Khoaûng ñöùt döôùi ngoùn aùp: töï phuï.
- Khoaûng ñöùt giöûa ngoùn aùp vaø ngoùn uùt: keo kieät, ñaàn ñoän.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 28 -
- Khoaûng ñöùt döôùi ngoùn uùt:baàn tieän, nhoû nhen, heïp hoøi.
- Taâm ñaïo chia 2 nhaùnh (1 leân goø Thoå tinh vaø 1 xuoáng Trí ñaïo): deã laàm laïc, maát cuûa.
- Coù 3 nhaùnh töø goø Moäc tinh chaûy xuoáng Trí ñaïo: ñôøi u buoàn, ñen toái, coù theå töï saùt.
- Coù nhieàu nhaùnh chaûy xuoáng Trí ñaïo (höôùng veà ngoùn caùi): löông tri tình caûm bò xaùo troän. Nhöùt laø
tình aùi.
- Coù nhaùnh leân goø Thuûy tinh: seõ phaùt taøi, laém lôïi loäc, coù cô hoäi laøm giaøu.
- Bò 1 ñöôøng töø goø Thaùi aâm chaïy leân ñuïng vaø döùng laïi ôû Taâm ñaïo: haïnh phuùc nhôø phuï nöõ, söï
nghieäp, ñòa vò cuõng vì phuï nöõ laøm trôû ngaïi, phoøng ñau tim.
- Trong nhieàu baøn tay chæ coù 1 ñöôøng duy nhaát Trí ñaïo hay Taâm ñaïo: neáu noù dính Sinh ñaïo: laø Trí
ñaïo; neáu noù xuaát phaùt giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû vaø chaûy xuoáng loøng baøn tay: Trí ñaïo; Tröôøng
hôïp xuaát phaùt töø rìa baøn tay: Taâm ñaïo. Ñöôøng duy nhaát tröôøng hôïp treân coù giaù trò laø Taâm ñaïo
cho duø noù laø Trí ñaïo (vì 2 ñöôøng hoøa hôïp nhau). Ngöôøi coù loaïi ñöôøng naøy thöôøng coù quyeát ñònh
saâu saéc vaø khoâng lay chuyeån, coù tham voïng ñaøn aùp vaø chæ huy.
- Trong vaøi baøn tay trí thöùc, Trí ñaïo vaø Taâm ñaïo laø 1: tình caûm vaø lyù trí hoãn taïp. Thöôøng bò phong
ba vaø tai naïn, ñau thaän vaø yeáu tim. Neáu coù nhieàu daáu hieäu khaùc thì ñôõ nhöng vaãn hoài hoäp vaø lo sôï
cho soá phaän (nöõ: coâ ñôn, yeåu).
- Thieáu Taâm ñaïo: hieåm, hoang daâm. (Neáu 2 baøn tay ñeàu thieáu: yeåu, hay gaëp naïn lôùn.) Neáu coù theâm
Trí ñaïo laïi vaïch suoát baøn tay: seõ gaëp ñaïi naïn.

Bieán coá treân Taâm ñaïo:
- Taøn nhang hay hình truõng: baát haïnh, lao taâm, khoå töù maø khoâng ñöôïc an uûi nhöng chung tình.
- Cuø lao: caû ñôøi buoàn khoå vì tình ñaàu ngang traùi, khoâng daùm than thôû vôùi ai, yeáu tim.
- Chaám ñoû: thaát tình, yeáu tim, coù söï phieàn naõo trong gia ñình veàtình aùi. (ôû döôùi goø Thaùi döông: ñau
khoå vì yeâu ngheä só)
- Vaïch ngang: baát haïnh, thaát tình.
- Nhieàu gaïch cheùo nhau: ñau khoå vì tình duyeân, vôû choàng luïc ñuïc, deã tan raõ.

Tính tuoåi treân Taâm ñaïo:
- Taïi truïc ngoùn uùt: thôøi kyø 10 tuoåi.
- Taïi truïc ngoùn aùp uùt: thôøi kyø 30 tuoåi.
- Taïi truïc ngoùn giöõa: thôøi kyø 50 tuoåi.
- Taïi truïc ngoùn troû: thôøi kyø 70 tuoåi.

TRÍ DAO
Noùi leân söï hoaït ñoäng cuûa ñaàu oùc, tinh thaàn.
- Khôûi cuøng ñieåm vôùi Sinh ñaïo: hoaït ñoäng thoâng minh, coù söï kieåm soaùt deø daët vaø coù suy nghó.
(neáu dính 1 ñoaïn daøi môùi taùch ra: aûnh höôûng nhieàu cuûa löông tri vaø cha meï neân trôû neân nhaùt, baïn
gaùi seõ laø ngöôøi meï göông maãu, hieàn töø.
- Sinh ñaïo, Trí ñaïo khoâng phaùt sinh cuøng 1 ñieåm: cöùng ñaàu, khoù daïy, töï ñaéc, haønh ñoäng ñieân roà
nhöng laø dieãn giaû coù taøi, khoâng keàm haõm xuùc ñoäng. Ñôøi soáng gian nan (chaéc chaén), coù tai naïn.
(neáu 2 tay ñeàu nhö vaäy: neân haïn cheá söï taùo baïo daãn ñeán söï xaáu xa, hung tôïn. Nöõ: aên hieáp
choàng).
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 29 -
- Giöõa ngoùn aùp keùo 1 ñöôøng thaúng xuoáng. Neáu Trí ñaïo döùt khi ñuïng vaøo ñöôøng naøy: chieáu daøi Trí
ñaïo trung bình.
- Daøi roõ, chaïy ñeán goø Hoûa tinh: thoâng minh, tinh thaàn quaân bình, ngöôøi chaân chính,giaøu nhaân aùi
(neáu coù maøu saéc hoàng haøo thì giaù trò toát taêng leân).
- Daøi, chaïy ñeán goø Thaùi aâm, loøng baøn tay meàm: thôø ô, laïnh luøng. Neáu loøng baøn tay coù nhieàu ñoaïn
caét baáy baù: yeåu töû vì quaù lo nghó.
- Daøi, döùt ôû nöõa goø Thaùi aâm: toát, neáu cuoái ñöôøng coù nhieàu (*): may maén laï thöôøng.
- Daøi, vaïch ngang loøng baøn tay: nhieàu tham voïng, quaù cöùng raén, töï cao, coù nhieàu khaû naêng, bieät
taøi, phaùch loái, tính öa ñoäc laäp.
- Daøi saâu: thoâng minh ,thaùo vaùt, trí nhôù dai, gioûi giao teá, lyù luaän, chæ huy (tay ngoaïi giao, traïng sö,
giaùm ñoác), hay lo nghó, coù theå coù bieät taøi.
- Quaù daøi: quaù thaän troïng neân ít thaønh coâng.
- Ngaén, chæ ñeán ngoùn giöõa: yeåu, keùm thoâng minh, nhoû moïn, soá ba ñaøo, ít may maén (neân choïn baïn
ñôøi coù Trí ñaïo daøi), khoâng thaän troïng, khoâng döùt khoaùt.
- Ngaén, ngoùn tay nhoïn, baøn tay cöùng: quaù thaät thaø, phoøng bò gaït vaø lôïi duïng.
- Quaù ngaén: noùng, hung tôïn, coù luùc nhôø lieàu lónh maø thaønh coâng.
- Ngaén vaø ñaäm: thoâ loã, phaûn phuùc.
- Ngaén khoâng tôùi ngoùn aùp: voâ tö löï, ngu ñoän, trí nhôù keùm.
- Roäng maø caïn: khoâng roõ raøng, thieáu töï tin, xeùt ñoaùn noâng caïn.
- Ngoaèn ngoeøo: hay naûn chí, neáu theâm luùc ñaäm, luùc nhaït: gian xaûo.
- Thieáu Trí ñaïo trong 1 baøn tay: ngu doát.
- Thieáu Trí ñaïo trong 2 baøn tay: tai naïn nguy ñeán tính maïng.
- Thaúng baêng: vöng chaéc, töï tin, khoâng ham lôïi loäc. Neáu Trí ñaïo xuaát phaùt ngoaøi sinh ñaïo: giaù trò
naøy caøng cao.
- Chaûy veà goø Thaùi aâm: giaøu töôûng töôïng, öa kieåu caùch xa hoa, coù saùng kieán ngheä thuaät, vaên
chöông. Neáu baêng qua goø Thaùi aâm: nhieàu mô moäng, öa toân giaùo huyeàn bí, coù theå cuoàng tín, dò
ñoan. (Neáu baøn tay yeáu hay ngoùn caùi xaáu: deå chìm trong truïy laïc). Neáu Trí ñaïo thaúng: tay ngheä
só, nhaø söu taàm, nöõ: noåi tieáng veà nhaïc hay vuõ ñieäu.
- Höôùng leân goø Thuûy tinh: tham quaù ñoä, quyû quyeät. Baøn tay caøng heïp: caøng theâm coù tính keo kieät.
- Chaûy ngöôïc leân nhö muoán tìm Taâm ñaïo: laïnh nhaït, thích coâ ñôn.
- Chaûy ngöôïc leân nhö muoán dính Taâm ñaïo döôùi ngoùn aùp: yeåu.
- Chaûy ngöôïc leân nhö muoán dính Taâm ñaïo döôùi ngoùn uùt: cheát baát ñaéc.
- Ngoaèn ngoeøo: hay thoái chí, baát nhaát, cöùng ñaàu ñoù roài bò xoû muõi ñoù.
- Guùt maét nhö loøi toùi: vuõ phu, dao buùa, coù nhöõng haønh ñoäng traùi luaân thöôøng, saùt nhaân. (neáu Trí
ñaïo roäng maø caïn: nheï daï, deã tin ngöôøi).
- Ñoùng thaät cao saùt Taâm ñaïo: möïc thöôùc, coù khaû naêng keàm haõm duïc voïng.
- Gaõy, ñöùt: bò thöông ôû ñaàu, bò xaùo troän tinh thaàn, coù theå bò maát trí (neáu coù chaám hay cuø lao nôi ñoù:
xaùo troän gia taêng; nöõ: thaát tình, coù yù nghóa töï saùt). Khi coù hình vuoâng, chöõ nhaät, hay ñöôøng ñoâi
noái laïi: coù theå ñöôïc cöùu vaõn.
- Gaõy niöõa ngoùn giöõa: thôøi gian vöøa bieát yeâu; neáu gaõy giöõa ngoùn aùp: bieát yeâu khoaûng 30 tuoåi (caàn
tham khaûo laïi).
- Coù ñoaïn uoán löôïn cong leân ngoùn giöõa: bò meâ hoaëc vì tieàn.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 30 -
- Coù ñoaïn uoán löôïn cong leân goø Thaùi döông: oùc myõ thuaät doài daøo, noåi tieáng trong myõ thuaät. (cong
leân veà phía treân môùi toát, ngöôïc laïi laø khoâng may maén).
- Neáu khoaûn dính giöõa Taâm ñaïo vaø Trí ñaïo daøi: caån thaän nhöng nhaùt, luùc nhoû soáng nhôø ngöôøi
khaùc. Khoaûng dính sôùm reõ ra: caøng sôùm töï laäp. Tính hay laõng trí.
- Khôûi phaùt trong Sinh ñaïo, daïng nhö 2 choå gaõy ñuïng nhau: thieáu töï tin, nhuùt nhaùt, coù khi thieáu
nhaân caùch. Tính coâ ñoäc , khoâng lòch duyeät, cuoäc ñôøi khoâng noåi tieáng.
- Khôûi phaùt döôùi Sinh ñaïo: nhaùt, heøn haï, coâ ñôn, ngheøo.
- Khôûi phaùt gaàn nhö döôùi ngoùn troû: nhieàu naêng löïc ñeå ñaït yù nguyeän (chæ ñuùng ôû baøn tay toát vaø moät
ngoùn caùi toát). Neáu chaûy veà goø Thuûy Tinh: noåi danh kòch ngheä. Neáu coù daïng chöõ S: coù söùc khoeû,
giaøu ham muoán veà söï cöôøng traùng theå xaùc.
- Döùt khoaûng giöõa Sinh ñaïo-ngoùn uùt: giaøu. kieán thöùc, ñoäc laäp, töï tin, can ñaûm, ñuû khaû naêng ñaït
nhöõng tham voïng. Neáu ñöôøng saâu ñaäm: thaønh coâng chaéc chaén. Ñieåm döùt caøng cao: tính töï tin
caøng cao, coù theå ñeán möùc taùo baïo.
- Trí ñaïo ñoâi: may maén lôùn vì tieàn, coù cuûa hoaïnh taøi, seõ höôûng gia taøi luùc nöûa ñôøi.
- Trí ñaïo ñoå xuoáng vaø uoán voøng cung (hình moùc caâu): xaáu, gaëp tai naïn.
- Bò caét ngang bôûi nhieàu vaïch nhoû: thöôøng bò nhöùc ñaàu. 2 tay ñeàu nhö vaäy: naïn to.
- Ñöùt nhieàu ñoaïn: bònh ñau oùc, neáu nhöõng ñoaïn naøy ñaäm: coù theå bònh thaàn kinh.
- Bò ñöùt laøm 2 ñoaïn: ñau ñaàu, teù naëng, phoøng loaïn trí. Neáu chæ coù ôû 1 tay: thoaùt naïn.
- Neáu ñöùt 2 ñoaïn vaø ñöôïc chaáp choàng döôùi goø Thoå tinh: bò thöông ôû ñaàu, tay, chaân (coù theå cheát),
cuõng laø daáu hieäu cheát yeåu (?)
- Nghieâng xuoáng oâm theo Sinh ñaïo: ñöôïc haïnh phuùc, thoâng minh.
- Trí ñaïo cuoái ñöôøng reû laøm 2 nhaùnh: khoân, baët thieäp, thích caõi, hay noùi doái , kheoù leùo. Nöõ:
nghieâng nuôùc nghieâng thaønh. Lyù töôûng cho muïc sö, kòch só, luaät sö.
- Trí ñaïo chaûy leân gaàn Taâm ñaïo: coù maùu saâm, hoâ haáp khoù, neáu cuoái Trí ñaïo coù nhaùnh naïng (Y):
giaû doái, saâu hieåm.
- Höôùng leân gaëp Taâm ñaïo: tình caûm laán aùt lyù trí, sôï vôï. (Neáu Trí ñaïo ñoùng cao, gaàn saùt Taâm ñaïo:
möïc thöôùc, coù theå keàm haõm ham muoán cuûa mình; ngöïôïc laïi neáu Taâm ñaïo ñoùng thaáp xuoáng gaàn trí
ñaïo, torng khi Trí ñaïo ôû vò trí thaáp: haønh ñoäng hoaøn toaùn theo baûn naêng tröôùc moïi ham muoán duø
trong lónh vöïc naøo.).
- Coù nhieàu nhaùnh höôùng leân Taâm ñaïo: lyù trí aùt tình caûm.; neáu nhaùnh chaûy höôùng leân goø Moäc tinh:
gaëp thaønh coâng kyø laï; leân quaù ngoùn troû: kieâu caêng.
- Cuoái Trí ñaïo reõ 3 nhaùnh: 1 nhaùnh chaûy thaúng: nhieàu ham muoán; 1 nhaùnh veà goø Thuûy Tinh: khoân
kheùo, lòch duyeät; 1 nhaùnh reõ veà goø Thaùi Aâm: giaøu sang (vôùi baøn tay yeáu meàm: baát nhaát, thieáu
nhaän xeùt vaø khoâng coù nhöõng ñöùc tính treân).
- Cuoái Trí ñaïo cheû 2 chæ: 1 leân goø Thaùi aâm, 1 leân goø Hoûa tinh: coù ngheä thuaät xaõ giao.
- Trí ñaïo reõ laøm ñoâi: coù theå höôûng gia taøi moät caùch baát ngôø (theo baùc só J.Ranald)
- Neáu coù nhaùnh naïng (Y) höôùng troïn vaøo goø Thaùi aâm: giaøu töôûng töôïngneáu coù theâm (*) giöõa 2
nhaùnh naïng: loaïn trí, ñieân khuøng.
- Coù nhaùnh naïng hình chóa gaàn goø Thaùi aâm: ña nghi nhöng nhöõng ña nghi ñeàu linh öùng.
- Trí ñaïo voøng cung höôùng leân Taâm ñaïo: tính bí aån, heïp hoøi, taâm söï giöû kín ít thoå loä, neáu caét Taâm
ñaïo: raát khoân, coù theå gian xaûo.
- Trí ñaïo gaõy, hay coù nhieàu cuø lao: söï suùt keùm tinh thaàn, treû con: thoâng minh nhöng trí nhôù keùm
(phoøng nhöùc ñaàu, suy nhuôïc veà sau).
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 31 -
- Chöû thaäp (+) nhoû cuoái Trí ñaïo (naèm treân hay döôùi Trí ñaïo): haïnh phuùc veà chieàu, coù gia taøi.
- (+) hay (*) treân Trí ñaïo: bò thöông ôû ñaàu ôû giai ñoaïn naøo ñoù.
- Cuoái ñöôøng Trí ñaïo coù nhaùnh 3: tam giaùc thoâng minh, nguôøi sieâu vieät.
- Cuø lao treân Trí ñaïo: ñau ñaàu, nöõ: baát haïnh vì tình, phoøng maát trí.
- (+): bò thöông ôû ñaàu, teù, bò thuù caén.
- (*): bò thöông ôû ñaàu, ñieân loaïn. Nöõ: ñeû khoù, hieám con. ÔÛ cuoái Trí ñaïo: lieàu lónh, thuû ñoaïn.
- Nhieàu (*) bao quanh Trí ñaïo: thoâng minh, coù ngöôøi laïi ñaõng trí.
- Laèn chæ nhö ngoâi sao: nöõ: hieám con, phoøng coù tai bieán khi sanh.
- Vaïch ngang ôû gaàn nguoàn Trí ñaïo: ñau ñaàu.
- Voøng troøn treân Trí ñaïo: noùng tính, coù theå saùt nhaân.
- Nhaùnh nhoû höôùng leân: giai ñoaïn ñoù löông tri mình bò môø aùm do ngöôøi khaùc gaây ra.
- Nhaùnh nhoû moïc xuoáng: moäng aûo, khoâng thöïc hieän ñöôïc.

Tính tuoåi treân Trí ñaïo:
- Taïi truïc ngoùn troû: thôøi kyø 10 tuoåi.
- Taïi truïc ngoùn giöõa: thôøi kyø 30 tuoåi.
- Taïi truïc ngoùn aùp uùt: thôøi kyø 50 tuoåi.
- Taïi truïc ngoùn uùt: thôøi kyø 70 tuoåi.

Tong hop 3 duong Sinh dao. Trí dao. Tam dao:
- 3 chæ xuaát phaùt töø moät choã: tính kyù khoâi, muoán gì laø laøm khoâng ai caûn ñöôïc; coù tính hung döõ (neáu
baøn tay cöùng); tính hieàn), coù "ñöùc naêng thaéng soá" haäu (neáu baøn tay meàm, ñaàu ngoùn caùi nhoïn).
- 3 chæ xuaát phaùt rôøi nhau: laøm lieàu, cao höùng laø laøm, laøm roài mau chaùn, tính nghi ngôø vaø do döï.
- 3 chæ roõ raøng, caùc goø ñeàu thaáp, goø Thaùi döông Thaí Döông, ngoùn uùt no troøn: khaù giaû töø töø nhôø chí
nhaãn naïi.
- Taâm ñaïo vaø Trí ñaïo thaúng vaø song song: roäng thì toát, saùngh suoát, taâm hoàn roäng raõi, quaù roäng: oùc
khoaùng ñaït coù khi phoùng ñaõng. Heïp: thieån caän, heïp hoøi. Hình töù giaùc caøng veà giaø caøng coù ñaàu oùc
khoaùng ñaït.

DUONG DINH MENH
Phaùt xuaát töø döôùi baøn tay chaïy leân ngoùn giöõa. Chòu aûnh höôûng goø Thoå tinh. Thöïc teá 13% khoâng coù
ñuôøng naøy (khoâng quan troïng): seõ thaønh coâng do taøi ñöùc caù nhaân. Ñöôøng hay chaám tôùi Trí ñaïo 30%,
vöôït khoûi Trí ñaïo 11%. Phaùc hoïa cuoäc ñôøi, cuõng theå hieän may maén.
- Daøi roõ: ñôøi soáng khoâng gaõy ñoå, khoâng tai bieán, coù quyù nhaân giuùp.
- Roäng, xaùm nhaït, khoâng roõ raøng: thieáu may maén.
- Moûng, khoâng roõ raøng: thieáu cöông quyeát neân deå thaát baïi.
- Bò gaõy nhieàu ñoaïn chaép laïi nhau: gaëp nhieàu cô hoäi toát nhöng lao ñao môùi thaønh coâng. Nhieàu baát
maõn hoaøi nghi, ngaõ loøng nhöng thoaùt ñöôïc.
- Cong, ñöùt vaø ñöôïc noái laïi: truaân chuyeân, tieàn baïc ,ñòa vò thay ñoåi. Thaønh coâng vôùi nhieàu khoù
nhoïc caù nhaân.
- Nhieàu khoaûng gaõy: nhieàu thaát baïi, phaûi ñoåi ngheà. Cho duø yeáu toá cöùu giaûi thì cuõng laø moät thaát baïi
treân ñöôøng ñôøi.
- Gaõy hay bò ñöùt ñoaïn ôû Trí ñaïo: lieàu lónh.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 32 -
- Gaõy hay bò ñöùt ñoaïn ôû Taâm ñaïo: coù ñuïng chaïm trong tình caûm.
- Neáu choå ñöùt coù ñöôøng chaïy ngang roài ñöôøng ñònh meänh tieáp tuïc ñi leân goø Thaùi döông: ñoåi vieäc
laøm, thieân sang ngheä thuaät.
- Noùi chung ñöôøng gaõy laø moät trôû ngaïi trong laøm aên.
- Roõ vaø thaúng: thoï duø Sinh ñaïo coù gaõy.
- Khôûi töø Sinh ñaïo: thaønh coâng töø giaù trò caù nhaân khoâng nhôø keû khaùc.
- Khôûi töø goø Thaùi aâm (thöôøng laø leân goøThoå tinh): coù theå noùi laø ñöôøng haïnh phuùc, soáng theo Ñònh
meänh, thích haïnh phuùc do Ñònh meänh ñöa ñeán. Ñöôïc ngöôøi thaân, baïn giuùp thaønh coâng. Nöõ: coù
tröïc giaùc. Raát deã hoaïnh taøi, truùng soá. Thaønh coâng nhôø du lòch. Ñôøi thaêng traàm nhöng vuôït qua,
nhieàu ngöôì meán, hoân nhaân toát (neáu dính vôùi Taâm ñaïo 1 khoaûng daøi: vôï choàng ñoàng loøng chung
söùc).
- Khôûi töø goø Thaùi aâm, chaûy leân dính vôùi Taâm ñaïo: gaëp hoân nhaân giaøu, haïnh phuùc töø ñoù laäp nghieäp.
- Khôûi töø goø Thaùi aâm, ñi leân goø goø Moäc tinh: may maén lôùn trong ñôøi.
- Khôûi töø goø Thaùi aâm vaø Kim tinh (2 nhaùnh nhaäp 1): thaønh coâng khoù nhoïc, ña tình vaø giaøu töôûng
töôïng. Mô nhöõng moái tình xa thöïc teá.
- Khôûi töø cöôøm tay roõ raøng, khoâng bò caét (khoâng coù (+)), saâu ñaäm, thaúng leân goø Thoå tinh: ñôøi sung
söôùng, deã daøng, ñöôïc Ñònh meänh an baøi, seõ thaéng baát cöù theá löïc naøo, khoâng gaëp nguy hieåm, baøn
tay cuûa vua chuùa, thuû töôùng. Neáu ñuôøng ñònh meänh vöôït leân loùng ngoùn giöûa: xoay sôû tröôùc thôøi
cuoäc (hoaëc cöïc kyø vinh quang, hay thaát baïi thaûm haïi)
- Khôûi töø goø Hoûa tinh: duõng caõm, coù söc chòu ñöïng, coù taøi duïng binh. Ñôøi soáng ba ñaøo nhöng vöôït
qua khoâng bao giôø ngaõ, anh huøng, khoâng naûn chí neáu xuaát phaù töø ñoång Hoûa tinh (giöõa baøn tay):
ban sô baàn haøn, sau thaønh coâng, ñôøi soáng tranh ñaáu, ñoâi khi ngaõ loøng, coù yù nghóa ñen toái.
- Khôûi töø giöûa baøn tay: baàn haøn, sô cöïc. Teä hôn neáu bò ñöùt hay lu môø, gaõy ñoå.
- Ñoaïn phaùt khôûi toát hôn ñoaïn cuoái: tuoåi treû söôùng, giaø cöïc. Neáu khoaûng cuoái lu môø hay ngoaèn
ngoeøo: trieäu chöùng gaëp tuûi nhuïc khi lôùn tuoåi, hay bònh.
- Coù nhieàu ñöôøng nhoû, laèn nhoû (song song) keøm: toát, thaéng trôû ngaïi.
- Coù nhieàu ñöôøng nhoû höôùng thöôïng: ñôøi soáng tieán trieån töø töø tuøy theo ñöôøng höôùng veà goø naøo.
- Bò caét ñöùt baèng nhieàu ñöôøng khaùc: 1 laèn caét ñöùt laø 1 laàn trôû ngaïi.
- Döùt ôû goø Thoå tinh: gaëp nhieàu may maén thaønh coâng söùc mình.
- Döùt ôû goø Moäc tinh: nhieàu tham voïng, thaønh coâng veà vaät chaát, ñòa vò, nhieàu may maén.
- Döùt ôû Trí ñaïo: ñau ñaàu, coù thay ñoåi ñòa vò. Tính lieàu neân deã thaát baïi. Neáu Trí ñaïo bò caét ñöùt vaø
laøm ñöôøng Ñònh meänh gaõy nhieàu ñoaïn: gaëp trôû ngaïi trong vieäc laøm aên trong khoaûng 30 tuoåi. Keát
cuïc cuõng thaønh coâng.
- Döùt ôû Taâm ñaïo: ñau tim, coù thay ñoài tình caûm, aùi tình, gia ñaïo. Nöõ: baøn tay laõng maïng, ñieâu
ñöùng vì tình. Veà giaø ñi tu.
- Duø phaùt xuaát ôû ñaâu, maø döùt ôû goø Thoå tinh baèng 1 ñöôøng ñeïp: thanh nhaøn, haïnh phuùc, söùc khoeû
toát veà giaø sau khi traûi nhieàu thöû thaùch trong ñôøi.
- Cuoái ñöôøng coù nhieàu ñöôøng nhoû: veà giaø khoâng traät töï, laõng trí, söùc khoeû keùm, nhuïc chí höôùng.
- Bò nhieàu laèn nhoû caét ngang nôi goø Thoå tinh: nhieàu trôû ngaïi, sôï bò tuø toäi, hoaïn naïn, hao taøi.
- Bò nhieàu laèn nhoû caét ngang töø goø Thaùi aâm caét: giauø töôûng töôïng, xa rôøi thöïc teá, khoâng thieát ñeán
ngaøy mai.
- Bò nhieàu laèn nhoû caét ngang töø goø Kim Tinh: öa xa hoa, gaët haùi thaønh coâng töø söï xa hoa. Neáu coù
theâm ñöôøng daâm duïc: soáng vaø thaønh coâng trong sa ñoïa.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 33 -
- Coù hình vuoâng bao boïc nôi goø Thoå tinh: ñöôïng baûo veä traùnh khoûi tai naïn.
- Döùt ôû treân loùng 3 ngoùn giöõa: Ñònh meänh to taùt (toát cuõng nhö xaáu) ngöôøi xoay thôøi cuoäc. Raát vinh
quang cuõng nhö raát laø xaáu.
- Döùt treân loùng 2 ngoùn giöõa: ñieàn tuø toäi (döùt treân hay khoûi goø Thoå tinh hay xuaát phaùt ngoaøi bìa baøn
tay laø xaáu).
- Gaëp Trí ñaïo ñoåi höôùng leân goø Moäc tinh: haùo danh, thaønh coâng lôùn, haïnh phuùc (neáu vöôït goø Moäc
tinh, ñuïng chaân ngoùn troû: quaù kieâu caêng, coù theâm (*) cuoái ñöôøng: thaønh coâng baát thöôøng.
- Ñònh meänh khoâng ñi xa: khoâng toát cho tuoåi thoï. Khi aáy laáy ñöôøng Thaùi döông thay noù.
- Trong baøn tay nhieàu chæ vaø Ñònh meänh khoâng ñeàu: ña tình, ña caûm, keùm söùc khoeû (nöõ: ñôøi soáng
ba ñaøo, ham tieàn, thaønh coâng nhöng coâ ñoäc veà giaø).
- Ñònh meänh ñoâi (2 ñöôøng song song): töông ñöông 2 Ñònh meänh: giaøu, ñoâng con, coù saùng kieán.
- Coù hình nhaùnh naïng trong goø Thoå tinh: raát thònh vöôïng.
- Cuoái ñöôøng coù ñuïng moät nhoùm ñöôøng song song: cuoái ñôøi bò ñen toái.
- Ñöôøng chæ saâu caét ñuôøng Ñònh meänh treân goø Thoå tinh: coù chöôùng ngaïi do noåi buoàn noäi taâm.
- Ñuïng ñöôøng Thaùi döông: vaên nhaân loãi laïc.
- Chæ nhoû xuaát phaùt töø Ñònh meänh höôùng leân caét Taâm ñaïo: hình thöùc khaû quan, tình, tieàn ñeàu coù.
- Coù nhieàu nhaùnh höôùng leân: moãi nhaùnh laø 1 naác thang ñeå tôùi thaønh coâng do taøi ñöùc caù nhaân. Coù
theå töø ngheøo leân giaøu.
- Cuø lao treân Ñònh meänh: hoái haän 1 ñôøi soáng traùi ñaïo ñöùc; 1 yù töôûng ngoaïi tình hay 1 söï ngoaïi tình
ñaõ thöïc hieän. Nöõ duø coù choàng vaãn coù theå sa ngaõ; coù söï ñau khoå kín trong loøng.
- (+) treân Ñònh meänh: tai naïn (neáu trong Sinh ñaïo coù ghi roõ), 1` chöôùng ngaïi, thay ñoåi ñòa vò (toát
hay xaáu coøn tuøy).
- (*) treân Ñònh meänh: aùch vaän, taùn taøi (duø lu môø).
- (*) ôû phaùt nguoàn hay cuoái ñöôøng: xaûo, mang tieáng xaáu, laøm vieäc khoâng löông thieän.
- Hình tam giaùc treân Ñònh meänh: oùc khoa hoïc (haàm moû)
- Coù chaám ñoû: tai naïn.
- Chaám ñen: tai naïn, bònh taät.
- Chaám xanh: bònh naëng.

Tuoåi treân Ñònh meänh:
- Giao ñieåm Ñònh meänh-Trí ñaïo: 30 tuoåi.
- Giao ñieåm Ñònh meänh-Taâm ñaïo: 40 tuoåi.
- Giao ñieåm ngay chaân ngoùn giöõa: 75 tuoåi.
- Gaàn cöôøm tay: 10 tuoåi.

DUONG THAI DUONG
Moät hình thöùc ñöôøng Ñònh Meänh, xaùc ñònh tieàn taøi, danh voïng.
- Ñi töø cöôøm tay hay Sinh ñaïo, hay töø goø Thaùi aâm leân goø Thaùi döông.
- Thaät daøi: gaëp nhieàu may maén.
- Ngaén (phaùt xuaát töø thaân döôùi loøng baøn tay vaø keát thuùc sôùm): may maén trong tuoåi treû bò laõng phí.
- Ngaén vaø môø: thích myõ thuaät nhöng khoâng soáng baèng ngheà naøy.
- Roäng nhöng khoâng saâu: thaønh coâng khoâng ñöôïc roõ raøng treân ñöôøng ñôøi.
- Ngoaèn ngoeøo: ñoåi yù kieán, thieáu cöong quyeát neân thaát baïi.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 34 -
- 45% coù ñöôøng naøy, giuùp cho saùng choùi veà myõ thuaät. Bieåu loä thaønh coâng danh voïng vaø tieàn taøi.
- Neáu khoâng coù ñöôøng naøy: khoù khaên taïm thôøi nhöng caàn phaûi coi kyõ xem coù yeáu toá thaønh coâng
naøo khaùc hay khoâng.
- Thoâng thöôøng döùt ôû chaân ngoùn aùp uùt, neáu vöôït khoûi: raát toát, thuaän lôïi.
- Caùc danh nhaân thöôøng coù ñöôøng naøy, noù luoân cho thaáy may maén baát ngôø.
- Thieáu ñuôøng Thaùi döông: tranh ñaáu vaát vaû, ít thaønh coâng duø coù nhöõng daáu hieäu toát.
- Döùt tröôùc khi vaøo goø Thaùi döông: khoå cöïc, veà giaø hao taøi, keùm haïnh phuùc gia ñình. Tuoåi treû
hoang phí.
- Lu môø ôû cuoái ñöôøng: nhieàu phieàn naõo luùc veà giaø.
- Khôûi töø Taâm ñaïo: thaønh coâng khoaûng 40-45 tuoåi nhôø hoân nhaân. Tình tieàn ñaày ñuû.
- Khôûi töø Trí ñaïo: cöông quyeát vì ngheä thuaät vaên chöông. Thaønh coâng khoaûng 30-35 tuoåi nhôø söï
tính toaùn kheùo leùo.
- Khôûi töø Sinh ñaïo: töong lai röïc rôõ. Seõ thaønh coâng veà ngheä thuaät do thöïc taøi.
- Khôûi töø Ñònh meänh: thuaän lôïi, nhieàu cô hoäi ñeå danh tieáng, thaäm chí ñaõ chöùng minh thaønh coâng
trong 1 naêm naøo ñoù.
- Khôûi töø goø Kim tinh ôû phía treân (caét qua Sinh ñaïo ñeán goø Thaùi döông): luùc nhoû cha meï hao taøi,
phaù saûn.
- Khôûi töø giöõa goø Kim tinh: töông lai saùng choùi (nhö V.Hugo chaúng haïn).
- Khôûi töø goø Thaùi aâm: thaønh coâng phi thöôøng nhôø söùc töôûng töôïng. Baøn tay thi nhaân, ngheä só, thaønh
coâng vì tình, tieàn.
- Khôûi töø ñoàng Hoûa tinh: tieân ñoaùn söï hieáu chieán, gaëp nhieàu khoù khaên nhöng khoâng ngaõ loøng ñeå
ñeán thaønh coâng vaø danh döï.
- Khôûi töø goø Hoûa tinh: can tröôøng, coù chieán ñaáu môùi thaønh coâng.
- Khôûi töø coå tay huôùng leân: coù söï nghieäp saùng choùi do taøi ñöùc caù nhaân.
- Khôûi töø ñöôøng Tröïc giaùc: söï töôûng töôïng ñaû phaù söï thaønh coâng.
- Neáu coù 2 ñöôøng Thaùi döông ngay thaúng vaø phaân bieät: cao thöôïng, söï nghieäp veà myõ thuaät vaên
chöông to taùt, coù danh tieáng.
- Neáu coù 2,3 ñöôøng Thaùi döông nhoû treân goø Thaùi döông roû, ngay thaúng (lll): thaønh coâng veå myõ
thuaät, vaên ngheä.
- Ñöôøng Thaùi döông ñeán goø Thaùi döông chia laøm 3 nhaùnh (“chæa ba huyeàn dieäu”): nhaùnh leân goø
Thaùi döông: saùng choùi veà ngheä thuaät; nhaùnh leân goø Thuûy tinh: giaøu sang; nhaùnh leân goø Thoå tinh:
thaønh coâng theo yù nguyeän (nhaùnh naøy neáu thieáu thi vaãn coøn giaù trò cuûa “chæa ba huyeàn dieäu”
naøy).
- Höôùng thaúng veà goø Thuûy tinh: giaøu sang; veà goø Thoå tinh: tính ña nghi.
- Hình (U) hay (V) noái goø Thaùi döông vaø Thuûy tinh: thaønh coâng trong hoäi hoïa vaø kyõ thuaät, hay
kieán truùc.
- Coù nhieàu laèn nhoû hay ñöôøng lôùn caét ñöôøng Thaùi döông: tranh ñaáu gay go, trôû ngaïi vaø ñoá kî. Phaûi
cöïc nhoïc môùi thaønh coâng. Treân 1 baøn tay coù nhieàu laèn nhoû caét ngang ñöôøng Thaùi döông: vaãn
thaønh coâng trong khoù khaên. Treân caû 2 baøn tay: phaù saûn.
- Coù ñöôøng töø goø Thuûy tinh ñeán goø Thaùi döông: noåi danh nhöng nhieàu thuû ñoaïn.
- Ñöôøng Thaùi döông coù (*) hay 1 nhoùm chæ nhoû hoãn ñoän: tai naïn, neáu ñuôøng Thaùi döông vöôït qua
ñuôïc vaø tieáp tuïc keùo daøi: thoaùt naïn vaø vaãn thaønh coâng vaø may maén. Coù saùch cho raèng ñöôøng
Thaùi Döông chaám döùt baèng (*): thaønh coâng chaén chaén treân ñöôøng ñôøi (J.Ranald)
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 35 -
- Coù cuø lao treân ñöôøng Thaùi döông: gian daâm, tieàn daâm haäu thuù. Söï hoân nhaân naøy giuùp cho thaønh
coâng. Cuõng laø daáu hieäu tai bieán.
- Taïo hình U treân Taâm ñaïo, 1 nhaùnh ñeán goø Thoå tinh vaø 1 nhaùnh ñeán goø Thaùi döông: hoøa hôïp
ngheä thuaät vaø khoa hoïc.
- Döùt baèng naïng 2 (Y): tai naïn laøm phaù saûn luùc veà chieàu.
- Döùt khi gaëp Trí ñaïo, taùi sanh beân Taâm ñaïo: 30-40 tuoåi coù naïn nhöng vöôït qua.
- Bieán maát hay coù (X) hay gaõy ñoå: thaønh coâng gaëp nhieàu khoù khaên.
- Chuù yù: ñöôøng Ñònh meänh vaø Thaùi döông phaûi buø tröø nhau. Neáu trong 2 baøn tay hay 2 ñöôøng naøy
khaùc nhau thì caàn laáy giaù trò trung bình.
- Caùch tính tuoåi treân ñöôøng thaùi döông gioáng nhö tính tuoåi treân ñöôøng Ñònh meänh.

DUONG TRUC GIAC
Coøn goïi laø ñöôøng thuûy tinh . Xaùc ñònh söùc khoeû vaø tröïc giaùc con nguôøi.
- Khôûi töø phía döôùi baøn tay höôùng veà goø Thuûy tinh. Cuõng goïi laø ñöôøng söùc khoeû.
- Nöû coù ñöôøng naøy: coù Tröïc giaùc, duyeân daùng, vui veû.
- Roû, ñeàu: thoâng minh, coù taøi tieân tri, nhieàu mô moäng, coù söùc khoeû, nhôù dai, noùi gioûi.
- Khôûi töø Sinh ñaïo: noùi gioûi, loâi cuoán nhieàu taâm hoàn.
- Khôûi töø goø Hoûa tinh: noùng tính, thoâ loå.
- Khôûi töø goø Thaùi aâm: soáng trong moäng töôûng nhöng haïnh phuùc vaø thaønh töïu.
- Khôûi töø goø Kim tinh (dó nhieân caét Sinh ñaïo): coù duyeân ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi giuùp.
- Quanh co, hình loø xo: kyø dò, haønh ñoäng coå quaùi, khoâng toát.
- Hình xuùc xích: mô moäng hoãn taïp.
- Coù cuø lao, (+), (*): ñau gan, trí thoâng minh giaûm suùt.

DUONG HAO SAC
Ñi töø döôùi goø Thaùi aâm chaïy voøng xuoáng cöôøm tay: haùo saéc, tính duïc maïnh, deã sa ngaõ. Nhöng neáu
tính cöông quyeát thì coù theå töï chuû ñöôïc. Cuõng xaùc ñònh theâm ñaëc tính ñöôøng Thuûy tinh.
ÔÛ trong baøn tay trí thöùc thì ñaây xaùc ñònh theâm khaû naêng laøm vieäc trí oùc (theo J. Ranald).

VONG KIM TINH
Voøng baùn cung phaùt xuaát giöõa ngoùn troû vaø ngoùn giöõa chaïy daøi ñeán giöõa ngoùn aùp vaø ngoùn uùt. Nhieàu
baøn tay khoâng coù ñöôøng naøy.
- Ñeàu ñaën: aûnh höôûng Kim tinh toát, toát cho söùc khoeû. Laøm naûy nôû ngheä thuaät (neáu laø ngheä sæ).
Cuõng laø daáu hieäu haùo saéc, ña tình vaø noùng tính.
- Thöôøng coù yù nghóa xaáu tröø khi noù chaûy ñeán goø Thuûy tinh: duïc voïng ñöôïc keàm haõm, sieâng naêng,
thích khoa hoïc.
- Khoâng ñeàu, gaõy ñoå, ñöùt ñoaïn: truïc laïc voâ ñoä (nöû: neáu coù theâm nhieàu vaïch doïc ôû goø Kim tinh: baát
haïnh, daâm).
- Goàm nhieàu ñoaïn chæ ngaén saâu ñaäm taïo thaønh: daâm tính trôû thaønh thuù tính. Deã gaây aùn maïng.
- Coù nhieàu chæ nhoû xaâm nhaäp voøng Kim Tinh: duïc tính taêng; Neáu voøng Kim tinh ngaén: u uaát vì doàn
neùn sinh lyù..
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 36 -
- Caét ñöôøng Ñònh meänh: ñòa vò, danh döï bò toån thöông, trôû ngaïi (neáu caét ñöôøng Thaùi döông: bò
nhaân tình, baïn beø…phaù haïi taøi saûn.
- Dính vôùi Taâm ñaïo: gaëp tai naïn vì tình duïc haï tieän.
- Ñeán cuoái ngoùn uùt (phía bìa baøn tay): duïc voïng maõnh lieät, khoâng töø thuû ñoaïn ñeå thoûa maõn tình aùi
hay tieàn.
- (*) cuoái ñuôøng: bò tuø hay gaây aùn maïng vì tình.
- (*) treân ñöôøng Kim tinh döôùi ngoùn giöõa: bònh do aùi tình gaây ra.
- Chaïy traøn ra bìa baøn tay: raát daâm, coù theå hieáp daâm gaây aùn maïng. Bò maát thaønh coâng vì daâm tính.
- Voøng Kim tinh ñoâi hay 3, khoâng roõ vaø gaõy ñoå: daâm, truïy laïc, thích coâ ñôn.
- Coù hình thöùc gioáng nhö Taâm ñaïo ñoâi: coù theå thay theá Taâm ñaïo neáu Taâm ñaïo khoâng coù.

VONG MOC TINH
(Theo J. Ranald) Hieám gaëp, thöôøng thaáy ôû phaùi nöõ nhieàu hôn. Laø hình thöùc noái tieáp Taâm ñaïo thay vì
phaùt nguoàn taïi goø moäc tinh laïi döùt thaønh moät voøng cung vaø ñoùng duôùi ngoùn troû, phaàn coøn laïi xem
nhö laø Taâm ñaïo (?).
Cho thaáy caù tính saùng suoát, khaû naêng thieâng lieâng sieâu vieät.

DUONG NGAN HA
Song song vôùi ñöôøng Thuûy tinh veà goø Thuûy tinh. Noùi leân söï mô moäng, xa hoa.
- Toát: neáu töø rìa baøn tay chaûy veà goø Thuûy tinh (raát hieám thaáy).
- ÔÛ baøn tay hoïa só: giuùp saùng taùc theo lyù töôûng, moäng töôûng vaø tình caûm.
- Cho pheùp choïn yù trung nhaân vì baøn tay coù ñuôøng naøy thuôøng coù nhieàu haïnh phuùc.

DUONG HON NHAN
Phaùt xuaát töø bìa baøn tay, chaûy veà goø Thuûy tinh vaø döùt nôi ñoù. Chæ söï keát hôïp vôùi ngöôøi khaùc phaùi taïo
neân cô caáu gia ñình tröïc tieáp hay giaùn tieáp hôn laø keát hoân.
- Nhieàu ñöôøng: nhieàu söï kích thích veà tình aùi, nhieàu moái tình.
- Nam: 1 ñöôøng laø moät laàn keát hôïp, coù theå laø moái tình thaàm kín hay moái tình lyù töôûng.
- Nöõ: nhieàu ñöôøng: doài daøo tình caûm (khoâng phaûi nhieàu choàng), neáu coù 2 ñöôøng song song: nhieàu
tình caûm, bieát giöõ choàng vaø haïnh phuùc gia ñình.
- Ngaén vaø saâu: tình yeâu noàng nhieät maø khoâng beàn (coù saùch ghi: duïc tình maõnh lieät).
- Daøi: coù söï keát hôïp tröôøng cöûu, nhieàu tình duïc, ñoâi khi laõng maïn.
- Roäng vaø ñoû: keát hôïp voâ phuùc vaø gaây nhieàu phieàn luïy.
- Moûng vaø daøi: vôï choàng laïnh nhaït.
- Ngoaèn ngoeøo (hình loø xo hay maét xích): baát haïnh trong hoân nhaân.
- Chaûy veà goø Thaùi Döông: hoân nhaân beàn chaët duø moïi hoaøn caûnh.
- Cong döôùi goø Thuûy tinh: höôûng gia taøi beân ñaøn baø.
- Chaûy xuoáng Taâm ñaïo: xaøo xaùo gia ñaïo, deå ly dò (coù saùch noùi: tình yeâu tieàn kieáp) (caàn tham
khaûo laïi).
- Saùt vôùi Taâm ñaïo: chæ ñònh thôøi gian luùc coøn treû khoaûng 20-25 tuoåi.
- Caøng gaàn ngoùn uùt: hoân nhaân chaäm laïi.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 37 -
- Ñoäc nhaát vaø cong leân treân hay ñeán chaân ngoùn uùt: nhieàu haïnh phuùc vaø giaøu do hoân nhaân nhöng
cheânh leäch tuoåi; vôï giaøu.
- Nhieàu ñöôøng li ti: tình aùi vung vaõi, thieáu thaän troïng, deå thay ñoåi.
- Coù cuø lao: ngoaïi tình hay loaïn luaân.
- Coù (*) hay loå truûng: goùa buïa.
- Coù (+) : coù tang ngöôøi yeâu, hay ngöôøi yeâu gaëp naïn.
- Döùt ôû ñöôøng Thaùi döông: hoân nhaân beàn chaët, haïnh phuùc vôùi choàng quyeàn quyù, vôï giaøu.
- Ñöôøng hoân nhaân coù 1 ñöôøng nhoû nhö cheû tre ôû ñaàu bìa baøn tay: hoân nhaân trôû ngaïi, buoàn phieàn
(xem hình)
- Coù naïng 2 (Y) ôû ñaàu (nôi bìa baøn tay): hoân nhaân tan raõ, tan roài hôïp.
- Chaám döùt baèng naïng 2: sinh ly töû bieät, hoaëc baát hoøa, khoâng coù haïnh phuùc gia ñình.
- Coù nhaùnh reõ ñoâi theo höôùng Taâm ñaïo: ly dò.
- Cong veà Taâm ñaïo maø khoâng höôùng reõ: ly dò.
- Chaûy veà ngoùn uùt vaø khoâng coù nhöõng ñöôøng naøo dính daùng ñeán noù: khoâng coù daáu hieäu keát hoân
chính thöùc. Neáu Taâm ñaïo hình loøi toùi: choàng ngaøy vôï böõa.

DUONG TU TUC
Laø nhöõng ñöôøng chæ nhoø ñoùng theo chieàu vuoâng goùc vôù ñöôøng hoân nhaân döôùi ngoùn uùt. Chæ soá löôïng
con maø nöõ coù theå coù (nam khoâng coù yù nghóa veà nhöõng ñöôøng naøy).
- Saâu, roäng: con trai; caïn heïp: con gaùi.
- Lu môø, li ti: con cheát hay eøo uoät.
- Neáu coù 1,2 ñöôøng vöôït qua caùc ñöôøng khaùc, saâu ñaäm hôn, daøi hôn: ñöùa con coù söùc khoeû vaø thoâng
minh troäi hôn nhöõng ñöùa con khaùc.
- Tuyeät töï neáu: goø Kim tinh baèng phaúng, 1 voøng ngaán tay quaù cao treân loøng baøn tay thay vì ôû
cöôøm tay.

DUONG DU LICH
Chaïy töø bìa baøn tay ngang qua goø Thaùi aâm: bieåu töôïng yù muoán du lòch, sôû thích du lòch, oùc mô moäng,
chí phieâu löu. Ñöôøng quan troïng thì cuoäc du lòch laâu daøi. Khoâng tuyeät ñoái laø söï du lòch maø laø bieåu
hieän söï xa rôøi nôi choân nhau caét ruùn.
- Ñoùng thaáp ôû goø Thaùi aâm, vaïch ngang goø naøy, daøi, roõ: du lòch chaéc chaén vaø thaønh coâng.
- Lu môø: coù yù du lòch maø khoâng thöïc hieän ñöôïc.
- Coù nhieàu ñöôøng: ñoåi choå ôû luoân, khoâng ñònh cö ôû 1 choå.
- Ñoùng ôû löng chöøng goø Thaùi aâm, döùt ôû loøng baøn tay: coù du lòch theo ñoaøn.
- Bò nhöõng chæ töø Sinh ñaïo chaïy sang vaø ñuïng vaøo: du lòch baèng ñöôøng bieån hay soáng baèng ngheà
haøng haûi.
- Chaûy vaøo ñöôøng Ñònh meänh: Soáng baèng ngheà du lòch, duøng du lòch ñeå taïo nghieäp.
- Thôøi gian xaûy ra lieân quan vôùi söï caáu keát ñöôøng naøy vôùi Ñònh maïng.

Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 38 -
DUONG DONG BONG
Ñi töø goø Thaùi aâm chaûy leân ñuïng goø Thuûy tinh.
- Ngoaèn ngoeøo, guùt maéc: taâm linh baát thöôøng, ñoaùn khi truùng khi sai.
- Toát ñeïp: ñoaùn ñaâu truùng ñoù, nhöng chæ trong 1 thôøi gian maø thoâi.
Theo J. Ranald: ñöôøng naøy laø ñöôøng Sinh lyù.
- Toát ñeïp, roõ raøng, hình voøng cung: tröïc giaùc toát.
- Neáu coù cuø lao:tröïc giaùc voâ chöøng.
- Nhaùnh reõ chaûy veà goø Moäc tinh: ñem tinh thaàn vaø hieåu bieát aùp duïng vaøo ñôøi soáng (tay nhaø myõ
thuaät, thoâng thaùi)
- Bò caét nhieàu ñoaïn: quaù meâ tín, taâm thaàn bò xaùo troän neáu coù theâm Trí ñaïo xaáu.

DUONG DAO DUC
- Ñöôøng li ti döôùi chaân ngoùn uùt: say muøi ñaïo, töø bi (truøng hôïp vôùi ñöôøng töû töùc ???).
- Ñöôøng vaét xeùo töø cöôøm tay leân goù Thaùi aâm (neáu roõ raøng): xuaát gia hay cö só.

DUONG DANH TIENG
Laø nhöõng ñöôøng vaïch thaúng leân goø Thaùi döông (|||) vaø khoâng vöôït khoûi goø (nhieàu baøn tay khoâng coù).

DUONG SINH LUC
Laø nhöõng ñöôøng töø goø Thuûy tinh chaûy xuoáng sinh ñaïo, thöôøng ít thaáy hay raát lu môø: theå hieän söùc
khoeû keùm. Neáu coù daïng ñöôøng cong: söùc khoeû vaø sinh maïng bò ñe doïa. Neáu Taâm ñaïo vaø Trí ñaïo
yeáu: coù theå cheát nôi ñieåm gaëp nhau cuûa ñöôøng naøy vaø Sinh ñaïo.

DAI TAM GIAC
(SINH ÑAÏO + TRÍ ÑAÏO + TRÖÏC GIAÙC)
Ñieàu hoøa söï quaân bình tinh thaàn vaøvaät chaát. Coù söùc khoeû, thoâng minh, deå thaønh coâng.
- Ngöôïc laïi: ích kyû, deå bò loâi cuoán.
- Neáu khoâng coù ñöôøng Tröïc giaùc: ñöôøng Thaùi döông seõ thay theá khi ñoù ñaïi tam giaùc seõ heïp hôn
nhöng khoâng keùm hieäu löïc: thoâng minh, nghieân cöùu nhieàu.
- Khoâng ñeàu, khoâng roõ: khoâng coù söï quaân bình. Gaëp nhieàu trôû ngaïi (neáu coù theâm trong ñaïi tam
giaùc nhieàu laèn nhoû dính nhau thaønh (+) vaø haøng raøo).
- Ñaïi tam giaùc heïp :keo kieät.
- Coù (*) trong ñaïi tam giaùc: thích khoa hoïc huyeàn bí.

TIEU TAM GIAC
(TRÍ ÑAÏO + ÑÒNH MEÄNH + TRÖÏC GIAÙC)
- Söï thoâng minh veà moïi maët. Mau hieåu, ham hoïc hoûi, chæ söï may maén, yeâu thieân nhieân, thieân veà
caùc moân hoïc töï do. May maén veà moïi phöông dieän.
- Coù (+): Ñieàm höôûng gia taøi, ñöôïc taøi saûn lôùn.
- (Nöû): tieåu tam giaùc ñeïp: baùc sæ, kyõ sö. Lu môø: noäi trôï gioûi.


Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 39 -
TU GIAC DIEN
(KHOAÛNG GIÖÛA TAÂM ÑAÏO VAØ TRÍ ÑAÏO)
- Roäng: ñaïi ñoä, ngay thaúng.
- Thieáu vì Taâm ñaïo vaø Trí ñaïo lieàn nhau (thöôøng taïi 1 ñieåm gaàn goø Thoå tinh, döôùi ngoùn giöûa): tai
naïn, hay ruûi ro khoù traùnh.
- Neáu 2 ñöôøng Taâm ñaïo vaø Trí ñaïo song song: toát.
- Taâm ñaïo xuoáng quaù thaáp: tham, keo kieät.
- Trí ñaïo leân quaù cao: nhaùt, nhoû moïn vôùi vôï con.
- Coù 1 (+) trongtöù giaùc dieän: coù söï ngöôûng moä veà thaàn bí (?); neáu khoâng roû: ñeàm xaáu; gaàn goø Hoûa
tinh, nhieâng qua goø Thaùi aâm: söï vieãn du coù ích + phaùt taøi to.
- Nhìn töù giaùc dieän ñeå choïn daâu reå: coù ñem laïi haïnh phuùc cho con chaùu mình khoâng?

CAC NGAN TAY (La rascette)
ÔÛ ngaán coå tay coù nhieàu ñöôøng bao quanh. Nhieàu baøn tay khoâng coù hay coù 2,3 ngaán. Thoâng thöôøng 1
ngaán töông ñöông 30 naêm tuoåi thoï, khoâng ñaëc ñieåm naøo toát baèng. Khoâng coù voøng naøy: laän ñaän, coù
theå yeåu. Neáu coù caùc ngaán naøy maø ñöùt ñoaïn thì coi nhö khoâng coù. (nhöng theo J. Ranald thì vieäc naøy
khoâng chính xaùc).
- Roõ: thoï vaø haïnh phuùc, yeân vui.
- Ñöôøng daây chuyeàn: noùng, ñôøi soáng khoù khaên, chieán thaéng vôùi nhieàu coâng lao taøi trí, töï löïc, töï
laäp, thoï, söùc khoeû, giaøu vaø haïnh phuùc.
- (+) giöõa cöôøm tay: höôûng gia taøi, truùng soá, hoaïnh taøi baát ngôø.
- Nhieàu (+): nhieàu gia taøi vaø coù lôïi töùc baát ngôø.
- (+) hay (*) gaàm cöôøm tay treân Sinh ñaïo: giaøu sang khi veà giaø.
- Neáu coù hình (<) hay (xem hình trang sau): giaøu, danh giaù veà chieàu. Neáu coù theâm (*) hay (+) ôû
hình goùc (<+): ít bònh.
- Voøng troøn, ñieåm ñoû: trieäu chöùng bònh.
- Coù 1 ngaán tay: ña daâm.
- 2 Ngaán tay: ñeû khoù.
- 3 ngaán: söùc khoeû, ít bònh nhöng bònh thì bònh naëng.
- Trong ngaán tay coù hình tam giaùc: seõ gaëp may baát ngôø, coù gia taøi (xem hình)

CHUONG 4: CAC GO TREN BAN TAY

GO THAI DUONG
Bieåu hieän khaû naêng ngheä thuaät vaø saùng suoát, minh maãn veà tinh thaàn. Cuõng theå hieän söï ham muoán
(cao thöôïng hôn goø Moäc tinh), thöôøng laø ham muoán danh voïng vaø quyeàn theá.

- Cao: hoïc cao noåi danh veà taøi uyeân baùc , noåi danh, baäc vaên ngheä só. (töông töï khi coù ñöôøng höôùng
thöôïng töø Taâm ñaïo). Nöõ: taøi hoa, nhieàu bieät taøi, deã thaønh coâng trong thöông maïi, coù saùng kieán vaø
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 40 -
oùc toå chöùc. (Thöôøng thaáy ôû baøn tay öûng hoàng vaø meàm; baøn tay cöùng vaø khoâ khan ít thaáy tröôøng
hôïp naøy).
- Goø ñaày ñaën: vui veû, roäng xaõ giao, ña caûm, traàm tónh, giaøu nhaân phaåm, yeâu ngheä thuaät duø khoâng
khaû naêng laøm ngheä thuaät, tö caùch sang troïng. Neáu coù ngoùn aùp uùt daøi: say meâ côø baïc, ham tieàn
(neáu khoaûng roäng giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû lôùn: taät xaáu gia taêng, noùng naûy hôn). Neáu coù trí ñaïo
toát: coù khieáu kinh doanh.
- Ñaày ñaën vôùi ngoùn aùp uùt thon daøi: say meâ ngheä thuaät (nhöùt laø kòch ngheä), laïc quan.
- Lôùn: öa ngheä thuaät, thaønh coâng vaø danh tieáng vôùi taøi caù nhaân
- Nhoû quaù: tìm haïnh phuùc kín, khoâng ñoøi hoûi quaù cao.
- Nghieâng qua goø Thoå tinh: coù yù muoán saùng choùi nhöng nhieàu trôû ngaïi vaø böïc boäi trong khi saùng
taùc.
- Nghieâng qua goø Thuûy tinh: thoâng minh kheùo leùo ñöa ñeán thaønh coâng (nöõ: ham tieàn baát keå danh
döï).
- Thieáu goø Thaùi döông, hay goø thaáp: voâ phuùc, ñôøi toái taêm.
- Coù ñöôøng höôùng thöôïng: nhöõng ñöôøng haïnh phuùc. Neáu nhieàu ñöôøng hoãn taïp: lao taâm, lao löïc maø
khoâng coù keát quaû mong muoán.
- Coù nhöõng vaïch ngang: trôû ngaïi, taùn taøi do ngöôøi thaân gaây ra, thaát baïi eâ cheà.
- Coù nhieàu ñöôøng quaên queo: choïn nhieàu ngheà nhöng thaát baïi.
- Coù tam giaùc: coù khaû naêng khai thaùc thieân tö saün coù.
- Loå truûng döôùi chaân goø: ñau thaän hay maét.
- Coù (*): ñaït toät ñænh vinh quang.
- (+) ngoaøi goø Thaùi döông: danh döï bò ñoå vôû.
- (*) ngoaøi goø Thaùi döông: phoøng suùng ñaïn.
- Nhieàu chæ nhoû höôùng thöôïng leân goø Thaùi döông vaø Thuûy tinh: khieáu y hoïc.
- Coù hình löôùi : kieâu caêng, gaëp nhieàu trôû ngaïi laøm toån thöông danh döï.
- Cuø lao ôû döôùi chaân goø Thaùi döông hay treân goø Thaùi döông (xem hình): thaønh coâng do thoâng daâm.

GO THAI AM
Theå hieän söùc töôûng töôïng vaø mô moäng.
- Maøu saéc ñoû hoàng: may maén moïi vieäc nhôø aâm ñöùc. Neáu loøng baøn tay khoâng ñoû hoàng: keùm may
maén hôn chuùt ít.
- Toát, nôû nang, laán phía bìa baøn tay: giaøu töôûng töôïng, coù oùc phieâu löu, khaû naêng saùng taùc, thích
ñoåi choå ôû, mô moäng tuyeät vôøi, thi só, nhaïc só, hoïa só. (neáu coù theâm goø Thuûy tinh toát: khaû naêng
saùng taïo cao, coù theå ñaït danh voïng treân ñöôøng ngheä thuaät)
- Roäng nôû thaùi quaù: mô moäng trôû thaønh meâ tín, baát maõn voâ côù. Neáu theâm meàm nhuõng: baát nhaát,
khoâng chuû ñònh, nhieàu tham voïng.
- Ñieàu hoøa: yeân tónh, ru ta vaøo moäng.
- Truõng: coù theå bò lao tuø, khoå cöïc.
- Ñöôøng Tröïc giaùc thaät naûy nôû vaø goø Thaùi aâm cao vaø coù vaïch: taøi tieân tri vaø linh caûm.
- Ñöôøng höôùng thöôïng neáu leân cao ñeán goø Thoå tinh: hoä trì 1 caùch maøu nhieäm, hay tieân ñoaùn truùng.
- 1 ñöôøng thaúng ñi leân vaø döùt ôû Taâm ñaïo: haïnh phuùc nhôø ñaøn baø.
- Nhöõng ñöôøng chæ nhoû töø bìa baøn tay xuyeân qua phaàn döôùi goø: nhöõng cuoäc tình duyeân thô moäng
nhöng khoâng thaønh.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 41 -
- Nhieàu laèn ngang: öa du lòch.
- Nhieàu laèng doïc: lyù trí keàm haõm trí töôûng töôïng, coù oùc saùng taïo.
- Coù (+) hay (*): phoøng thuûy naïn (lôø môø: bi thuûy naïn nhöng khoâng cheát), neáu naèm treân ñöôøng du
lòch: thuûy naïn xaûy ra trong khi du lòch.
- Coù hình (<): phoøng cheát ñuoái.
- Coù hình löôùi: buoàn raàu lo laéng, khoâng toát cho oùc töôûng töôïng.
- Coù hình tam giaùc: toát cho Tröïc giaùc vaø khoa hoïc haøng haûi.
- Coù cuø lao: oùc tieân tri, thieân tö veà du lòch.
- Hình naïng (Y): hoân nhaân baát haïnh, khoâng con.

GO KIM TINH
- Thaät roäng: nhieàu tình caûm , nhaân aùi vaø khaùt voïng nhuïc duïc.
- Noåi cao, loøng baøn tay ñoû hoàng, truûng saâu vaø meàm, baøn tay meàm, saéc ñoû öûng, 3 chæ chính ñaày ñuû,
coù nhieàu laèn nhoû xung quanh, caùc ngoùn hôi vuoâng, ngoùn uùt daøi: giaøu tình caûm hay xuùc ñoäng,
traàm ngaâm, töø toán chaäm raõi, tay trí thöùc hay ngheä só coù teân tuoåi. Coù theâm 1,2 voøng Kim tinh: öa
höôûng thuï, deã bò sa ngaõ, bò ñôøi soáng vaät chaát chi phoái.
- Caøng noåi cao: caøng ham muoán nhuïc duïc. Caøng noåi cao ôû phaàn döôùi goø: caøng daâm duïc vaø cuoàng
baïo.
- Noåi cao cuøng vôùi goø Thaùi aâm: thieân veà vaät chaát.
- Noåi cao vöøa phaûi, 4 goø cuûa 4 ngoùn kia khoâng noåi cao, baøn tay cöùng, 3 ñöôøng Sinh ñaïo, Taâm ñaïo,
Trí ñaïo roõ raøng khoâng bò chæ phuï caét, ngoùn caùi vuoâng: thaät thaø chaân chaát, öa ñaïm baïc, chuyeân
caàn, chòu khoå, deå thích nghi, an phaän, khoâng bon chen ganh tî, thoâng minh, coù taøi ít nhieàu; neáu
da ngaâm ñen: uoáng röôïu ít say baäy.
- Neáu ñaày ñaën vöøa phaûi: ña tình nhöng khoâng ña daâm.
- Naûy nôû, ñaày ñuû: giaøu loøng nhaâ aùi, thoï, doài daøo tình aùi, nöõ: sinh ñeû deå.
- Heïp: nhieàu hoaïn naïn thôøi nieân thieáu, coâ ñôn, söùc khoeû keùm.
- Heïp, moûng, baøn tay, ngoùn tay ñeàu nhoû: sinh ñeû khoù.
- Goø trung bình, ít chæ: trung tín vaø haøo hieäp.
- Thaáp, ít chæ: hö thaân, truïy laïc, baát löïc sôùm trong tình tröôøng.
- Thaáp vaø cöùng, loøng baøn tay khoâ khan: thaâm traàm, hieàn thuïc, nhaãn nhuïc, ít noùi, sieâng naêng, bieát lo
gia ñình, chung thuûy (toát vôùi nöõ).
- Coù maët löôùi: yeâu ñöông raøo raït; nöõ: deã bò gaït tình. Caàn ngoùn caùi lôùn môùi cheá ngöï.
- Coù nhieàu chæ doïc: ña caûm, ña tình, trung thaønh vôùi ngöôøi mình yeâu.
- Coù ñöôøng song song vôùi Sinh ñaïo: thích vaät chaát, giaøu coù.
- Nhieàu ñöôøng chæ ngang: ôû khu vöïc treân: thoâng minh, roäng xaõ giao; khu vöïc giöõa: tình caûm nhieàu,
mô moäng laõng maïn; khu vöïc döôùi: daâm ñaõng, phoùng tuùng, taïo nghieäp sôùm.
- Coù nhieàu chæ ngang, goù cao vaø cöùng: haêng haùi, noùng naûy, loùng 1 ngoùn caùi nhoû: daâm ñaõng khoù
cheá ngöï nöõ: nheï hôn); neáu trí ñaïo daøi, roõ: bieát cheá duïc, coù theå bieán thaønh tình thöông nhaân loaïi.
- Coù 1 hay 2 ñöôøng ngang saâu: aùi duïc ñaäm.
- Coù ñöôøng chæ chaûy töø Sinh ñaïo ñeán chaân ngoùn caùi: sillon du sentiment (ngöôøi thuoäc Kim tinh
chính hieäu).
- Khoâng coù chæ treân goø Kim tinh: laïnh luøng.
- Coù (+): aùi tình duy nhaát, ghen maïnh, haïnh phuùc phuï thuoäc goø Kim tinh toát xaáu.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 42 -
- Coù tam giaùc: tình yeâu coù söï tính toaùn.
- Coù (*): naïn trong tình aùi; daáu saùt phu, chòu coâ quaïnh suoát ñôøi.
- Coù (*) treân vaïch ngang: coù tang ngöôøi thaân coù theå laøm chaán ñoäng ñôøi mình; neáu (*) treân ñaàu goø
gaàn choå nguoàn Sinh ñaïo: coù gia taøi söï nghieäp.
- Coù hình vuoâng: thích ñoäc thaân, xuaát gia.
- Coù hình thang hay löôùi hình thang: phoøng suïp ñoå bôûi ñaøn baø.
- Coù chaám: phoøng tai naïn.
- Coù hình löôùi: aùi duïc, kích thích cao ñoä.
- Goø bò caét bôûi nhieàu chæ nhoû: (= -≡ = = ): neáu coù theâm Trí ñaïo ngoaèn ngoeøo, nöõ: thích vaät chaát, buïi
ñôøi.

GO MOC TINH
Xaùc nhaän tính töï phuï, tham lam, tính chæ huy, bieåu hieän quyeàn theá, coù tính tìm toøi vaø khaûo cöùu, thuaän
lôïi cho hoân nhaân.
- Cao: gaëp nhieàu may maén phi thöôøng, giaøu hay noåi tieáng. Öa aên ngon maëc ñeïp, öa phoâ tröông
(nhöùt laø nöõ), coù oùc thaåm myõ cho mình vaø moïi ngöôøi. Tuoåi treû ñöôïc nhieàu ngöôøi vò neå vì taøi ba
hay phuù quyù nhôø cô hoäi mang ñeán. Nöû: neáu coù theâm thaân hình maûnh deû, da traéng, maët ñeàu, tieáng
thanh, loøng baøn tay öûng hoàng: khaù giaû, ñöôïc choàng giaøu sang.
- Cao, ngoùn troû nhoïn, caùc ngoùn khaùc vöøa phaûi: tín nguôõng, thaäm chí meâ tín. Coù theå laø vaên só gioûi
hôn nguôøi. Ña saàu ña caûm, öa laøm vieäc nheï nhaøng, (nöõ) höôûng phöôùc nhôø choàng con.
- Quaù cao: kieâu ngaïo, khinh ñôøi. Neáu ngoùn troû daøi: theâm tính töï phuï vaø phaùch loái, giaøu tính
ngöôõng (do ñoù neáu tu haønh thì deã thaønh coâng).
- Nghieâng veà goø Thoå tinh: buoàn böïc, thích toân giaùo, neáu laán haún goø Thoå tinh: söï thaønh coâng duø baát
cöù giaù naøo.
- Cao vaø ngoùn troû troäi: töï phuï, phaùch loái, coù ñöùc tin, deå ñaéc ñaïo. Neáu ngoùn troû vuoâng: öa quyeàn
haønh, gioûi vaên chöông. Neáu theâm ngoùn caùi daøi, ñaàu ngoùn vuoâng: öa laán löôùt veà moïi phöông dieän.
- Ñaày ñaën, khoâng cao vaø ngoùn troû thon: nhieàu kyø voïng cao xa, coù taâm hoàn cao thöôïng.
- No troøn, ñeàu ñaën vôùi ngoùn troû daøi, ñaàu baàu duïc: coù taøi ñieàu binh khieån töôùng, coù can ñaûm vaø
nghò löïc cuõng nhö kyø voïng.
- Truõng: khoâng bieát ham muoán, löôøi vaø tö kyû, haïng taàm thöôøng, suoát ñôøi laøm tay sai keû khaùc.
- Coù (*): cao voïng ñöôïc ñaït thaønh, thaønh coâng ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán.
- Coù (+) hay (+) vaø (*) dính lieàn: tình yeâu, hoân nhaân haïnh phuùc vôùi ngöôøi coù ñòa vò hôn mình.
- Coù (+): tieân ñoaøn söï giaøu coù vaø tình yeâu haïnh phuùc, vôï choàng chung thuûy, danh döï ñöôïc che chôû.
- Coù tam giaùc: taøi ngoaïi giao, vaø nhôø ñoù haïnh phuùc ñöôïc taêng tröôûng.
- Coù nhieàu chæ ngang: gaëp khoù khaên ñeå ñeán thaønh coâng, lo raàu trong gia ñaïo, coù luùc coù yù nghóa ñen
toái, muoán ñi xa, boû ñôøi.
- Ñöôøng höôùng thöôïng: toát, tham voïng ñaït thaønh.
- Hình vuoâng: giaûm söï kieâu caêng, coù khieáu veà caùc moân hoïc. Hoaïnh taøi baát ngôø duø laø ôû hoaønh caûnh
ngheøo.
- Chaám hay taøn nhang: ñòa vò nguy nan, thaát voïng.
- Hình löôùi: trôû ngaïi trong vieäc thaønh coâng.
- Hình troøn: cuoäc ñôøi danh voïng.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 43 -
- 1 ñöôøng töø goø Kim tinh chaûy leân goø Moäc tinh vaø cuoái ñöôøng (treân goø Moäc tinh) coù ngoâi sao:
höôûng gia taøi, giaøu sang.
GO THUY TINH
Theå hieän tính hoaït baùt, xaõ giao vaø bieän luaän.
- Ñeàu ñaën: roäng xaõ giao, coù taøi bieän luaän, bieát an phaän. Coù theâm ngoùn uùt ñeàu ñaën: gia taêng theâm
khaû naêng treân.
- Cao vöøa phaûi, ngoùn uùt troøn tròa nôû nang, loùng 1 cao vöøa phaûi ( baèng loùng 2 ngoùn aùp) ñaàu ngoùn aùp
hôi vuoângkieân trì, chòu khoå nguy, bình tónh, caân nhaéc kyõ tröôùc khi laøm. Neáu loùng 3 ngoùn uùt to
maäp, coù nhieàu laèn chæ thaüng ñöùng: giaøu con duø khoâng giaøu cuûa.
- Cao nhieàu + ngoùn uùt quaù cao: xaûo traù, troäm caép, quyû quyeät.
- Leùp, ngoùn uùt leùp vaø cong queo: cuoäc ñôøi khoâng ra gì, duø caùc goø khaùc ñeàu toát.
- Truûng: ngu ñaàn, khoâng coù khieáu veà thöông maïi, say meâ côø baïc, ti tieän.
- Nghieâng veà goø Thaùi döông: thoâng minh, chuyeân moân veà khoa hoïc kyõ thuaät.
- Cao vaø nghieäng veà bìa baøn tay: kheùo leùo nhöng xaûo, bòp, troäm caép gioûi.
- Nhieàu chæ höôùng thöôïng hay chæ doïc: coù khieáu y hoïc hay tröïc giaùc.
- Nhieàu chæ höôùng ngang: ngheøo, suïp ñoå, trôû ngaïi buoàn loøng, öa höôùng veà choå thanh vaéng ñeå tìm
söï yeân tónh.
- (*) hay (+) gaàn bìa tay: tham lam, troäm caép.
- Coù hình tam giaùc: taøi ngoaïi giao.
- Coù hình löôùi: hay noùi doái.
- Coù 1 cuø lao trong goø nhieàu thaát baïi trong ngheà nghieäp.
- Ñieåm ñoû nhö bôùt son: gaëp may, coù theå thoaùt nhieàu naïn döõ (neáu treân loùng tay cuõng coù). Thoâng
thöôøng daáu hieäu naøy hieän leân trong moät thôøi gian, ít ai coù thöôøng xuyeân (quaù toát).

GO HOA TINH
Theå hieän tính hieáu chieán.
- Cöùng raén: noùng, thoâ loå. Neáu baøn tay cöùng, ñaàu ngoùn tay trôn, da hôi saäm ñoû, maét coù thaàn saéc loä
ra, trong maét coù gaân ñoû ngang doïc: hung tôïn (töôùng cöôùp hay quan voõ)
- Saâu: keo kieät, sinh ñeû khoù.
- Nôû nang vaø ngoùn caùi ngaû ra sau: ngöôì phaù saûn, xaøi hoang phí vaø khoe giaøu.
- Naûy nôû: can ñaøm, khoâng luøi böôùc.
- Meàm, leùp: buoàn naõn, muoán tu haønh, taâm thaàn baát oån ñònh. Coù luùc tieâu phí tieàn cuûa khoâng heà tieác.
- Thaâm ñen khi veà giaø, coù laèn chæ ngang doïc nhö maøng nheän: söùc khoeû giaûm, coù theå cheát. Neáu laø
treû sô sinh: khoù nuoâi, yeåu.
- Coù laèng ngang: coi chöøng bò soát reùt.
- Coù laèng doïc: hieáu thaéng cöïc ñoä.
- Coù chæ höôùng thöôïng (III): noùng naûy, baát caån.
- Coù (*): coi chöøng bò thöông vì suùng ñaïn.
- Coù hình löôùi: phoøng tai naïn cheát ngöôøi.
- Coù hình tam giaùc: coù khieáu voõ nghieäp.

Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 44 -


GO DONG HOA TINH
- Giöõa goø Kim tinh vaø goø Moäc tinh (xem theâm loøng baøn tay)
- Truõng: keùm söùc maïnh.
- Khum ra: söùc maïnh haêng say.
- Coù vaïch nhaên, (+), ñöôøng ngang, hay ñöôøng chæ doïc: hay caõi, tranh luaän, buùt chieán.
- Coù hình tam giaùc: voõ nghieäp vinh quang.

Coù saùch cho raèng:
- Hoaû tinh aâm: giöõa goø Thuûy tinh vaø Thaùi aâm
- Hoaû tinh döông: giöõa goø Kim tinh vaø goø Moäc tinh.
- Goø Hoaû tinh döông xaùc ñònh tính hung haêng treân phöông dieän vaät chaát
- Goø Hoûa tinh aâm xaùc ñònh theâm tính saün coù cuûa Hoûa tinh döông vaø tính hung haêng veà maët tinh
thaàn.
- 2 goø ñeàu naûy nôû: coù theå laøm xaoù troän hoaøn caûnh vaø khoâng nao nuùng tröôùc nghòch caûnh.
- Goø Ñoàng Hoûa tinh:giuõa 2 goø treân. Laøm taêng tính caùch 2 goø treân tuøy theo noù naûy nôû nhieàu hay ít.
Neáu coù ñöôøng chaïy ngang qua noái 2 goø Hoûa tinh aâm vaø döông: taêng theâm tính hung baïo. Neáu
ngoùn caùi to vaø Trí ñaïo daøi vaø toát môùi coù theå keàm cheá tính hung baïo.

GO THO TINH
Bieåu hieän Ñònh meänh. Coù theå thay ñoåi neáu coù chí cöông quyeát. Xaùc ñònh tính cöông nghò, khaû naêng
bieän luaän, tính caån thaän, naêng khieáu veà haàm moû, noâng nghieäp (nhöõng lónh vöïc thuoäc thoå), vaø söï ruûi
may treân ñöôøng ñôøi. Cuõng coù yù nghóa ít nhieàu ngöôïc vôùi goø Moäc Tinh.
- Lôùn: hay chaùn naûn, bi quan, deã sa ñoïa.
- Cao roäng (hieám): öa thanh vaéng, ham toân giaùo. Coù theå ña saàu ña caûm.
- Cao , goø Thaùi duông cuõng cao, ngoùn giöûa coù loùng 1 to maäp: öa röôïu cheø, khoù thaønh coâng (goø
Thaùi Döông bò goø Thoå tinh chen vaøo laø ñieàm gôû).
- Ñaày ñaën vaø ngoùn giöõa maønh khaûnh: coù suy nghó vu vô, coù khi thaønh aûo voïng. Neáu ngoùn giöõa troäi
hôn caùc ngoùn khaùc töï kyû caù nhaân, khoâng thích giao dòch neáu khoâng coù lôïi loäc. Neáu tröôøng hôïp
naøy maø ngoùn giöõa nhoïn: bi quan, öông ngaïnh, nhöng laïi öa thoå loä taâm tình.
- Ñaày ñaën, ngoùn giöõa thon, loøng baøn tay coù taâm ñaïo môø aûo: nhu nhöôïc, thaát voïng, coù theå daãn ñeán
töï töû.
- Ñaày ñaën, vaø loùng giöõa cuûa ngoùn giöõa ñeàu ñaën: tinh khoân, coù thöïc taøi.
- Cao hôn caùc goø khaùc: thoï , haäu vaän toát duø Sinh ñaïo ñöùt (ñieåm ñaëc bieät caàn löu yù).
- Cao vaø loùng choùt cuûa ngoùn giöõa to lôùn: keo kieät, goø caøng cao tính caøng keo kieät.
- Ngaû qua goø Moäc tinh: buoàn böïc, thaát voïng.
- Ngaû qua goø Thaùi döông: ñöôøng tieán hoùa bò trôû ngaïi.
- Baèng phaúng: bình tænh, cuoäc ñôøi ít xaùo troän.
- Truûng: heøn haï, hay bò chæ trích.
- Coù vaïch ngang goø: noäi taâm u buoàn, chaùn naûn, naïn doàn daäp, coù theå tuø toäi, ñau khoå, coù theå töï saùt.
- Ñöôøng höôùng thöôïng: coù coá gaéng ñaït keát quaû toát, coù khieáu khoa hoïc.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 45 -
- Coù voøng Thoå tinh (nhoû hôn vaø khaùc voøng Kim tinh) saùt ngoùn giöõa: öa ñoäc thaân, öa traàm tö, öa nôi
vaéng veû.
- Coù hình vuoâng: baûo veä, che chôû khoûi taïi naïn.
- Coù hình tam giaùc: öa khoa hoïc huyeàn bí.
- Coù (+) (croix des sorciers): öa khoa hoïc huyeån bí, coù linh öùng, nhaïy noùi, suoát ñôøi öu tö, coù loøng
tu haønh, coù taøi nhöng trong ñôøi ít nhöùt 1 laàn vao tuø ra khaùm.
- Coù (*): coù danh tieáng nhöng môø aùm. Hay ñau yeáu. Coi chöøng bò haõm haïi (aùm saùt). Nöõ, loøng baøn
tay khoâ khan vaø treït leùt: hieám con, sinh ñeû khoù.
- Coù nhieàu laèn chæ hôïp laïi thaønh hình gioáng ngoâi sao: gian nguy, coù theå bò tuø neáu laøm chính trò.
- Coù chæ ñöùng nhoû ly ty caét ngang doïc baáy baù, loøng baøn tay ñen saïm: phoøng haäu vaän xaáu, neân tu
taâm döôõng taùnh.
- Coù chaám: tai naïn.

CHUONG 5: CAC TRUONG HOP DAC BIET DE DOAN

DAU HIEU NGOAI TÌNH & THONG GIAN
Khi coù moät trong caùc daáu hieäu sau:
- Ñöôøng phaùt xuaát töø Sinh ñaïo coù cuø lao.
- Sinh ñaïo quanh co, ngoaèn ngoeøo.
- Cuø lao treân ñöôøng xuaát phaùt töø goø Kim tinh baêng ngang Sinh ñaïo: u buoàn.
- Taâm ñaïo hoån taïp, xuùc xích: tình aùi laêng nhaêng, hay thay ñoåi, nheï daï.
- Ñöôøng Ñònh meänh hay ñöôøng Thaùi döông coù cuø lao.
- Nhieàu ñöôøng Hoân nhaân treân tay baïn trai. Bao nhieâu ñöôøng baáy nhieâu tình aùi.
- Ñöôøng Hoân nhaân xuùc xích hay coù cuø lao: hoân nhaân vôùi ngöôøi trong gia toäc.

LUA CHONG
Ngöôøi choàng phaûi coù:
- Ngoùn caùi lôùn.
- Ñöôøøng Hoân phoái ñoäc nhöùt.
- Khoâng coù daáu ngoaïi tình treân baøn tay.
- Baøn tay trôn daøy (thaønh coâng) , ngoùn tay daøi vaø trôn laùng (nhaån naïi & ñuùng ñaén).

NGUOI KHONG TRUNG TÍN
- Baøn tay nhieàu chæ.
- Voøng Kim tinh roû raøng.
- Taâm ñaïo quaù daøi.
- Goø Kim tinh to vaø thaáp.
- Ngoùn troû nhoïn.
- Ñöôøng Ñònh meänh coù cuø lao.

DAN BA GHEN VA NGOAI TÌNH
- Chæ saâu ñaäm, ngoùn caùi hình quaû bi.
- 1 ñöôøng töø goø Kim tinh, coù cuø lao chaïy qua ñuïng Trí ñaïo: maát ngöôøi yeâu vaø coù taùi giaù.
- Moät ñöôøng nöûa ñi töø Sinh ñaïo baêng qua ñoàng Hoûa tinh, ñeán goø Thuûy tinh: 30 tuoåi seû ngoaïi tình,
nhöng vaãn yeâu ngöôøi tình cuû.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 46 -
- Cuø lao treân ñuôøng Ñònh meänh.

TAY DAN BA GAT GAM DAN ONG.
- Trí ñaïo coù nhaùnh naïng (Y): noùi laùo hay vaø thaùo vaùt cuõng hay.
- Goø Kim tinh cao roäng.
- Ñöôøng Ñònh meänh coù cuø lao vaø coù 2 nhaùnh: 1 höôùng leân goø Thaùi döông, 1 höôùng leân goø Thuûy tinh.

DAU HIEU LY HON.
- Ñöôøng töø goø Kim tinh baêng ngang Sinh ñaïo, ñeán ñuïng Trí ñaïo thaønh daáu thaäp töï.
- Ñöôøng Sinh ñaïo coù daáu hieäu nhö tam giaùc ôû khoaûng giöûa taïo bôûi: Sinh ñaïo + 1 nhaùnh höôùnh
thöôïng xuaát phaùt töø Sinh ñaïo + 1 laèng ngang caét 2 ñöôøng treân. (tam giaùc thöôøng naèm phiaù phaûi Sinh
ñaïo neáu ôû tay traùi).

BAN TAY NONG TÍNH
- Baøn tay khoâ khan, nhieàu neáp nhaên.
- Chæ tay saâu ñaäm.
- Trí ñaïo daøi vaø thaúng.
- Taâm ñaïo xuùc xích.
BAN TAY DONG COT
- 1 chæ töø goø thaùi aâm ñeán goø Thuûy tinh thaät roõ.
- Trí ñaïo chaïy xuoáng goø thaùi aâm. Cuoái ñöôøng laïi coù (*): daáu hieäu coù theå ñieân loaïn.
- Goø thaùi aâm coù nhöõng vaïch ngang (moäng töôûng cuoàng nhieät) laïi theâm coù voøng kim tinh.

CO CO HOI XUAT NGOAI KHONG ?
- Goù Thaùi aâm thaät nôû nang.
- Goø Hoûa tinh cöùng.
- Nhieàu ñöôøng du lòch vaïch ngang goø Thaùi aâm.
- Trí ñaïo cöùng chaéc, chaûy xuoáng goø Thaùi aâm.
- Hình tam giaùc treân goø Thaùi aâm.

CO PHAT TAI TO. hay TRUNG SO KHONG ?
- Goø Moäc tinh ñeïp.
- Goø Thuûy tinh nôû nang.
- Goø Thaùi AÂm hôi vung, coù nhieàu ñöôøng höôùng thöôïng.
- Ñöôøng Tröïc giaùc ñeïp.
- Coù caû 2 ñöôøng Ñònh meänh vaø Thaùi döông: dung hoøa giöûa ñònh meänh vaø may maén.
- Coù ñöôøng Gia taøi töø goø Kim tinh chaïy leân goø Moäc tinh vaø cuoái ñöôøng coù Thaäp töï.
- Moät (*) phaàn treân goø Kim tinh gaàn Sinh ñaïo.
- Hình vuoâng treân goø Moäc tinh.
- Hình naác thang ( )÷( ) hay hình chöû ñieàn .
- Ñöôøng Hoân nhaân cong veà phía treân (coù gia taøi nhôø ñaøn baø).
- Voøng troøn treân goø Thaùi döông: giaøu coù sang troïng.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 47 -
- Hình tam giaùc treân goø Thaùi döông.
- Ngoùn aùp daøi hôn ngoùn troû (taâm hoàn ngheä sæ, thaønh coâng).
- Goø Thaùi döông coù ngoâi sao: con cöng cuûa Thaàn taøi, danh voïng vaø giaøu sang.
- Ñöôøng Ñònh meänh töø goø Thaùi aâm chaïy leân ngoùn giöûa: thaønh coâng baát ngôø vaø to taùt.
- Ñöôøng coâng lao ñeïp (ligne de meùrite) chaïy töø Sinh ñaïo leân goø Thaùi döông, Moäc tinh vaø Thoå tinh.
- (*) cuoái Sinh ñaïo: baûo ñaûm ñôøi soáng luùc veà giaø (?) (coù saùch ghi: cheát khuûng khieáp).
- Hình nhaùnh naïng nhoû höôùng thöôïng phaùt xuaát töø khoaûn giöûa goø Kim tinh vaø Thaùi aâm: taêng ñòa vò
xaõ hoäi vaø taøi saûn.
- Cuoái Trí ñaïo coù tam giaùc: coù söï hoä trì cuûa quí nhaân cao sang.
Chæ coù vaøi daáu hieäu cuõng ñuû laøm ta haøi loøng.

Co Minh Tam.
(Hieäu chænh ngaøy 10-12-2002 luùc 11h30 taïi nhaø rieâng.)

BAØI ÑOÏC THAM KHAÛO THEÂM (trích töø taïp chí):
LES LIGNES DE LA MAIN
La main droite ou la main gauche?
Pour un droitier, son destin est ecrit dans la main gauche; sa vie s’inscrit dans la main droite. Pour un
gaucher, c’est l’inverse.
Mode d’emploi
Si cela est possible, reùunissez-vous aø plusieurs et commencez par comparer vos mains: forme et
longeur des doigts, “monts” deùveloppes ou non, traceùs des lignes dans la paume. Ensuite, vous
interpreùterez.
Les doigts
- le pouce
D’une longeur normale: eùnergie, volonteù, perseùveùrante.
Pouce plutoât long: exubeùrance, intoleùrance, impatience.
Pouce plutoât court: indecision, paresse, hypersensibiliteù.
Pouce treøs eùcarteù des autres doigts: geùneùrositeù, largeur d’esprit.
Pouce peu eùcarteù des autres doigts: avarice, mesquinerie.
- L’index:
D’une longeur normale: esprit de deùcision, de commandement.
Index plutoât long: autoritarisme et ambition excessive.
Index plutoât court: manque d’ambition, caracteøre influencable.
Index pointu: versatiliteù, indeùpendance.
Index carreù: attachement aux conventions, reùalisme.
Index rond: ambition plus soirituelle que mateùrielle.
Index spatuleù: voie professionelle originale.
- Le majeur:
Majeur d’une longueur normale: courage, constance, sinceùriteù.
Majeur plutoât long: capaciteù aø surmonter les eùpreuves de la vie.
Majeur plutoât court: caracteøre timoreù ou impreùvisible.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 48 -
Majeur pointu: spontaneùiteù, geùneùrositeù ou frivoliteù.
Majeur carreù: caracteøre laborieux ou meùlancolique.
Majeur rond: vie spirituelle intense, besoin de s’eùchapper du quotidien.
Majeur spatuleù: penseùes profondes, grande reùflexion.
- L’annulaire:
D’une longeur normale: esprit contructif, faculteùs d’eùvaluation.
Annulaire plutoât long: gout du risque, de l’aventure, originaliteù, dispositions artistiques.
Annulaire plutoât court: difficulteùs aø creùer mais esprit pratique deùveloppeù.
Annulaire pointu: intuition, mysticisme, imagination.
Annulaire carreù: sinceùriteù, franchise.
Annulaire rond: paresse, gout excessif du plaisir.
Annulaire spatuleù: grande originaliteù artistique, gout de la nouveauteù.
- L’auriculaire:
D’une longeur normale: intelligence, diplomatie, eùloquence.
D’une longeur plutoât long: caracteøre reùflechi, studieux, honneâte (?)
D’une longeur plutoât court: jugement critique, rapiditeù d’action.
Auriculaire pointu: tact, diplomatie, intuition, dons occultes.
Auriculaire carreù: raison, logique, esprit pratique.
Auriculaire rond: faciliteù d’adaptation aux situation nouvelles.
Auriculaire spatuleù: faculteù de persuader les autres.


L.NORM LONG COURT POINTU CARRE ROND SPATULE
POUCE
eùnergie,
volonteù,
perseùveùrante
exubeùrance,
intoleùrance,
impatience
Indecision,
paresse,
hypersensibi-
liteù.


INDEX
esprit de
deùcision, de
commande-
ment.
autoritarisme
et ambition
excessive.

manque
d’ambition,
caracteøre
influencable
versatiliteù,
indeùpendan-
ce
attachement
aux
conventions,
reùalisme.
ambition plus
soirituelle
que
mateùrielle.

voie
professionel-
le originale.

MA1EUR
courage,
constance,
sinceùriteù.

capaciteù aø
surmonter les
eùpreuves de
la vie.
caracteøre
timoreù ou
impreùvisible.
spontaneùiteù,
geùneùrositeù
ou frivoliteù.

caracteøre
laborieux ou
meùlancoli-
que.
vie
spirituelle
intense,
besoin de
s’eùchapper
du quotidien.

penseùes
profondes,
grande
reùflexion.

ANNU-
LAIRE
esprit
contructif,
faculteùs
d’eùvaluation.
gout du
risque, de
l’aventure,
originaliteù,
dispositions
artistiques.
difficulteùs aø
creùer mais
esprit
pratique
deùveloppeù
intuition,
mysticisme,
imagination.

sinceùriteù,
franchise.
paresse, gout
excessif du
plaisir.

grande
originaliteù
artistique,
gout de la
nouveauteù.
AURI-
CULAIRE
intelligence,
diplomatie,
eùloquence.

caracteøre
reùflechi,
studieux,
honneâte
jugement
critique,
rapiditeù
d’action.
tact,
diplomatie,
intuition,
dons occultes
raison,
logique,
esprit
pratique.
faciliteù
d’adaptation
aux situation
nouvelles.
faculteù de
persuader les
autres.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 49 -

Les monts:
Plutoât plat Leùgeørement bombeù Franchement bombeù
Venus Individu au tempeùrament a priori
assez froid, distant.
Personne chaleureuse, ai-mante,
qui attache une gran-de
importance aø sa vie sen-timentale.
Gout excessif du plaisir sexuel.
1upiter Inquieùtude, manque d’ambi-tion. Sens de la justice, geùneùrosi-
teù,consideùration pour autrui,
Preùsage de reùussite.
Arrogance, ambition deù-
mesureùe.
Saturne Caracteøre qui se laisse porter
par les eùveùnements.
Personne capable de se fli-xer une
voie et de la suivre,
doueùe pour un travail cons-
tant et preùcis.
Tempeùrament plutoât solitaire.
Soleil L’individu tient le luxe pour une
futiliteù.
Grand inteùreât pour la musi-que, les
arts et l’estheùtisme.
Extraversion, gout du clin-quant,
amour excessif des plaisir.
Mercure Manque de confiance, d’am-bition
ou d’inteùreât pour le tra-vail.
Aptitude aø la communica-tion. Sens aigu des affaires.
Lune L’esprit pratique prend le pas sur les
eùmotions.
Esprit imaginatif, romanti-que,
intuitif, gout de la poeù-sie, la
litteùrature.
L’imagination prend le pas sur
la raison, clivoyan-ce.

La lignes de vie:
Sur la ligne de vie, une eùchelle des aâges est indiqueùe. Cette eùchelle estune moyenne, une simple
indication. En effet, la longeur de la ligne de vie n’a pas obligatoirement de rapport avec la longeur
probable de la vie.. Elle indique la robustesse physique et la vitaliteù de la personne. Plus la ligne de
vie est longue, mince, reùgulieøre et profonde creuseùe, plus l’existence sera sereine. Les cassures que
l’on peut observer sur cette lignes sont consideùreùes comme des changements radicaux dans le style
de vie ou dans la carrieøre de la personne.
N’oublier pas de comparer les deux mains pour connaitre, d’une part le destin de la personne (eùcrit aø
sa naissance) et, d’autre part, ce qu’elle sera capable d’en faire.
Par exemple, pour un droitier, une lignes de vie courte dans la main gauche et plus longue dans la
main droite indique que cette personne, par ses habitudes de vie, augmente ses chances d’eâtre en
bonne santeù longtemps.

Les irreùgulariteùs sur la lignes de vie:
Lignes s’eùlargissant: peùriode troubleùe, agressiviteù.
Lignes se reùtreùcissant: fragiliteù, tendance au pessimisme.
Grille: obstacle, contradiction.
Point sur la ligne: peùriode d’indeùcision, de reùflexion.
Une ligne croise la ligne de vie: changement important, inattendu.
Rameaux: raide, chance, gain d’argent, honneurs.
Ile: peùriode d’instabiliteù.
Chevauchement de ligne briseùes: changement de style de vie, nouvelles opportuniteùs.
Rond: barrage, tourment, manque.
Lignes doubleùes: protection sur la longeur de la ligne.
Rupture, coupure: transformation radicale.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 50 -
Chaine: reùactions incontroâleùes, instabiliteù.
Lignes interrompue dans un rectangle: deùception amoureuse.
Ile suivie d’une petite interruption: deùpression.

La ligne de coeur: (vie sentimentale)
Elle se lit en association avec la ligne de teâte de facon qua l’eùquilibre entre les eùmotions et
l’intellect soit apparent.
♦ Si la ligne de coeur par du mont Jupiter: romatique, vulneùrable et treøs ideùaliste en amour;
tendance aø idolaâtrer son partenaire, aø gommer ses deùfauts. Attention aux illusions!
♦ Si la ligne de coeur part entre la le mont de Jupiter et le mont de Saturne: l’attitude envers
amour est eùquilibreùe; l’individu posseøde des eùmotions fortes mais garde toujours les pieds sur la
terre.
♦ Si la ligne de coeur part du mont de Saturne: ‘es passions physiques ont une importance
exageùreùe. Un certain meùpris pour le sexe opposeù.
♦ Si la ligne de coeur deùbute par une fourche: aptitude aø vivre un amour profond et sinceøre.
♦ Si la ligne de coeur part de la ligne de teâte ou de la ligne de vie: personnaliteù froide, deùnueùe
d’eùmotions.
♦ Plus la ligne de coeur est droite, plus les eùmotions sont contenues.
♦ Plus la ligne de coeur est courbe, plus le besoin d’aimer et d’eâtre aimeù est fort.
♦ Plus la ligne de coeur est formeùe de chaines, d’iles, et de hachures, plus la personne deùsire
partager ses sentiments, plus d’appetit sexuuel est grand.
♦ Plus la ligne de coeur est fine et nette, plus lebesoin sexuel est limiteù.
♦ Plus la ligne de coeur est profonde, plus le caracteøre est passioneù.
♦ Plus la ligne de coeur est paâle et large, plus la personne connait des difficulteùs aø exprimer ses
sentiments.
♦ Plus la ligne de coeur est raprocheùe des doigts, plus la vie eùmotionnelle est controâleùe par
l’esprit.
♦ Rameaux sur la ligne de coeur allant vers les doigts: liaisons, aventures sentimentales.
♦ Ruptures sur la ligne de coeur: ruptures sentimentales.
♦ Petites lignes sur le tranchant de la main, entre la ligne de coeur et l’auriculaire: nombre
d’enfant probable.

La ligne de tete (vie intellectuelle)
♦ Ligne de teâte bien nette, bien dessineùe: bonne adaptation a øl’existence, ang-froid, constance.
♦ Ligne de teâte faible, peu dessinneùe: signe d’indeùcision ou esprit tortueux.
♦ Ligne de teâte en forme de chaine: manque de concentration, maux de teâte freùquents.
♦ Ligne de teâte doubleùe: chance au jeu, heùritage.
♦ Si le deùbut de la ligne de teâte coincide avec le deùbut de la ligne de vie: la vitaliteù est en rapport
eùtroit avec le psychisme. Cette personne peut meùlanger consideùrationspratiques et eùmotions, vie
sentimentale et vie professionnelle.
♦ Si la ligne de teâte part du mont de Jupiter: signe qua la personne est ambitueuse, eùnergique.
Preùsage de chance.
Pheùp coi chæ tay
(taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.)
- 51 -
♦ Si la ligne de teâte part bien droite puis deùcrit une courbe vers le bas: esprit bien eùquilibreù,
diplomae, combinant sens pratique et intuition.
♦ Si la ligne de teâte est plutoât droite: personne eùcomome, d’une moraliteù stricte, inteøgre.
♦ Si la ligne de teâte est plutoât courbe: riche imagination qui peut entrainer la deùpression si elle
n’est pas controâleùe.
♦ Si la ligne de teâte est plutoât courte (mais bien traceùe): personne occupeùe par les affaires et
question d’argent.
♦ Si la ligne deteâte se termine en fourche: possibiliteùs intellectuelles renforceùes, talents litteùraires.
♦ Si la ligne de teâte se termine en tranchant de la main: aptitudes pour les sciences exactes, amour
de l’argent, voire avarice.
♦ Si la ligne deteâte se termine sur le mont de Mercure: don pour les affaires, peu de scrupules.
♦ Si la ligne de teâte se termine au milieu de la main: caracteøre leùger, voire infideøle.

La ligne de destinee (l’ambition)
Cette ligne (qui n’existe pas bien traceùe dans toutes les mains) prend naissance theùoriquement au
bracelet et s’oriente vers le mont de Saturne.
Ligne bien traceùe, longue et droite: vie brillante, destin exceptionnel.
♦ Si la lignede destineùe prend naissance surla ligne de vie: peùriode treøs propice aø l’aâge deùtermineù
par le point de deùpart.
♦ Si elle prend naissance sur le mont de la lune: intervention de personnes du sexe opposeù
apportant bonheur mateùriel. Reùusite avec le public.
♦ Si elle se termine sur le mont Jupiter: grand succeøs, treøs toât dans la vie.
♦ Si elle se termine sur le mont de Soleil: reùussite par les talents artistiques (theùaâtre, cineùma,
danse, peinture…)
♦ Si elle se termine sur le mont de Mercure: reùussite dans une carrieøre consacreùe aø la
communication, aux meùdias.
♦ Rameau orienteù vers l’index: accession au pouvoir.
♦ Rameau orienteù vers l’annulaire: reùussite intellectuelle.
♦ Rameau orienteù vers l’auriculaire: reùussite industrielle ou scientifique.
♦ Rupture sur la ligne: changements d’orientation de carrieøre.