You are on page 1of 69

SKAKAVAC 3.

SKAKAVAC
VOL.III BROJ 5.

SADRAJ: BABA JAGIN ARABESKNI KOVEG LABAVIS ME, ADONAI DVE TELEMITSKE "KRENJE" LIBER TAU SA KOMENTARIMA POLIFILIJEV SAN DRAGA BRAO U KRALJEVSKOJ UMETNOSTI DATUMI RITUALA O.'.T.'. za 2012. e.v. TA JE LJUBAV TVOJA,.... UNIVERZALNA RELIGIJA LIBER STELAE RUBEAE SA KOMENTARIMA LOGOS AIONOS TARO FINALNA FANTAZIJA

Serijal 3. / Broj 5. Privatno elektronsko izdanje. Svi tekstovi su vlasnitvo autora. Proleni Ekvinocij 2012.e.v.

SKAKAVAC 3.5

BABA JAGIN ARABESKNI KOVEG


Sr.Pandora Starica je spustila arabeskni koveg na pranjavu cestu blizu raskra. Okrenula se prema meni, pogledala me dugim, tekim pogledom koji me poklopio poput gavranovog krila i obojio sve oko nas gustom, crnom tintom noi. No sudbonosnih pitanja. Bio je to pononi pogled Babe Jage, pogled-bode koji me sasjekao na komadie. /bljeskanje srebrne otrice: bjelokosni, prijetei onjaci divlje ivotinje koji naglo izviru iz umske tame; naotren srp opadajueg mjeseca: oruje-igraka amazonskih ratnica./

Zauo se krckavi zvuk, kao kad noga zgazi snop suhih granica. Zvuk hrskavih kostiju. Ubrzo nakon toga osjetila sam bolni trzaj koji je poput strujnog udara obuhvatio cijelo moje tijelo u elektrini zagrljaj. Tresla sam se kao epileptiar, kao vudu sveenica u transu. (Putujem kroz psihodelinu crvotoinu- prostorvremenski kontinuum...) Ispustila sam otri vrisak koji je zaparao delikatnu haljinu noi, uinio da zvijezde zadrhte i sakriju se, preplaene, iza tmurnih oblaka. Iz ume se zaulo nemirno komeanje i uzbu eno glasanje ivotinja. Osjeala sam svakom stanicom svoga tijela kako cijela Priroda sudjeluje u mojoj katarzi i podrava ju. Kao da navija za mene: "Ustraj, ustraj!" Potmula implozija. Tamo, u najtamnijim dubinama mog bia neto se prelomilo poput snopa suhih granica, a zatim se uz vrisak oslobodilo, porodilo, izronilo na povrinu svijesti. Uarene kugle svjetlosti lebdjele su iznad moje glave. Iako je bila no, sve je svijetlilo nekim neobinim unutranjim sjajem.

Pogledala sam staricu. Izraz njenog lica u potpunosti se izmijenio-vie nije bio zastrauju ve umiruju. Kristalne kugle njenih oiju isijavale su blagu svjetlost koja mi je milovala srce. Izgledala je pomla eno, a u isto vrijeme cijela njena pojava odisala je drevnom, monolitnom mudrou. Mlada sveenica i stara vjetica koje koegzistiraju u jednom biu, istovremeno.

Pogledala je koveg, zatim mene te je najzad progovorila (glasom koji me podsjeao na zbor vjetrova): "Spremna si." Klimnula sam u znak odobravanja, krenula prema arabesknom kovegu, primila ga za srebrne ruke i podigla s pranjave ceste.

Doavi do raskra, krenula sam putem koji vodi ka modroj planini.

SKAKAVAC 3.5

LAVABIS ME, ADONAI


Ti e me Oprati, Gospode! Fr. L.A.

ujem isto, ali drugaije, vidim isto ali drugaije. Iako je sve isto, ali Zora posle noi nam omoguava da vidimo jasnije dojueranje obrise u tami, vidimo onako kako jeste svoje sopstveno dvorite. Ta Zlatna Zora sopstvenog bia. Da, potpuno si u pravu, svaki deo puta je deo sopstvenog univerzuma i bavljenjem sopstvenim univerzumom je zaista TO. Tada taj oduvek savreni univerzum, kristalno ist postaje jasan poput kamenog kristala nakon dugotrajnog glaanja. Lii na dijamant, za mene je dijamant i postaje Dijamant. Dok traimo dijamantsku Krunu, tumaramo kroz strahove i nadanja, ali dok strpljivo glaamo Kristal, on postaje polako bez puno napora Sjajan Dijamant. Nakon serije radova san me je odneo na venanje u belom, svi su bili u belom i ona nepoznata, uzvieni aspekt moga bia. Rekla mi je "Jednim se moe nahraniti sve, a i lake je", otila je, ali ja sam ostao radostan jer znam da je tu. Beli stubovi, beskonani redovi stolova sa aama Belog vina. Prepun radosti i ljubavi, gledam belu salu i svestan sam da je sve slika univerzuma mog bia oko mene. Prethodne noi, san me je odneo u pozorite, na podijumu predstava mojih strahova... Gledalite prepuno likova sa belim rukavicama, skerletna zavesa....

SKAKAVAC 3.5

DVE TELEMITSKE "KRENJE"


za otvaranje i zatvaranje rituala Fr.Alion Po Knjizi Zakona....

PRVA KRETNJA: Vrh glave: Nuit! Sex centar: Hadit! Sredite grudi: Ra-Hoor-Khuit! Solarni plexus: Sunce, Sex centar: Snaga i elo: Vid, Krug oko glave: Svetlost; Sredite grudi:...to je za sluitelje Zvezde i Zmije.

DRUGA KRETNJA: Sredite grudi: Lepota i Sex centar: snaga, Levo rame: poskoan smeh i prijatna enja Desno rame: snaga i vatra Sredite grudi: ...to je nae.

SKAKAVAC 3.5

LIBER TAV
SA KOMENTARIMA Fr.Alion.'.

ini ta ti je volja e biti sav Zakon. TAU "Tau" je Univerzum u svojoj totalnosti; sadri sve sfere, sva stanja, razine i procese. Stoga je "Tau" obgrlio i sadri u sebi sva Trojstva u svih navedenih sedam stadijuma egzistencije svesti i energije. T

ALEF

HET

SAMEK

Alef - Magister Templi / 8=3 Het - Adeptus / 5=6 Samek - Neofit / 0=0
Magister Templi je sadratelj svega to ini "Samotnika" Teleme. Adeptus je "Ljubavnik" O.'.T.'., a Neofit je "novajlija" koji se budi kao "ovek Zemlje" u Redu Telemita, tj. poima svoj Univerzum kroz Zakon Teleme. Ova tri "stepena" ("ranga") su osnovna polja sa-dejstva svesti na ravnima postignua i korespodentni su "trijadama" Drveta ivota. Alef je "vrhunac" Duhovnosti Samotnika; u "Ludi" je sadrana celokupna Svest (Dah ivota) onoga to ini oveka u "celosti". Alef je i Svastika postojanja Energije, kao i "Znak Tune Isis". Het je staza kojom Adept tj. Ljubavnik kroz "koijaenje" dosee vii rang, tj. kojom "prelazi" Ponor i postaje M.T. ("Samotnik"). Samek je staza i "formula" koja je kljuna za oveka Zemlje uspostavljanje potpune ravnotee elemenata i potpuna "vertikalnost" u aspiraciji ka "viem", tj. Duhovnom (ka Zvezdano-Solarnoj svesti).

BET

TET

AJIN

Bet - Ultimativna Iluzija Tet - Iluzija Sile Ajin - Iluzija Materije


Bet je svest o svim elementima koji jesu sainioci Univerzuma (u budnosti Samotnika), a posebne osobine svakog elementa su "iluzija" o odvojenosti bilo kojeg smisla od bilo kojeg drugog sadraja svesti. Tet je staza Snage i Lava, za Ljubavnika ona predstavlja Silu koja odre uje Duhovno Razumevanje koje "kroti" sirove sile Ruaha ("zveri"). Adept je "Terion" svojem An elu, koji je Nemah - "Babalon". Ajin je "Bafomet" - energino poimanje sveukupne snage koja odrava materiju u "postojanju". ovek Zemlje istraivajui elemente (sebe i okolnog univerzuma) pojmi " avola" kao najmonihu Silu... i to je iluzija iji "veo" u odre enom momentu biva strgnut - postignuem inicijacije u vie stanje.

SKAKAVAC 3.5
Sveukupno... Materija i Sila jesu Iluzije ogranienosti elemenata i polarnosti.

GIMEL

JOD

PE

Gimel - Tiina u Govoru / Konstrukcija Jod - Tiina / Prezervacija Pe - Govor u Tiini / Destrukcija
"Funkcije tri reda"... Gimel predstavlja "mirnou" u ispiljavanju svetlosti koja se emanira kao ideje formirane u rei i govor. Stoga taj Mir jeste Tiina neuslovljenosti "linim". Gimel je i uravnoteen uticaj Samotnika ka regijama svesti i postojanja nivoa Ljubavnika. Emanacija Svetlosti iz Krune ka Lepoti jeste "konstrukcija" i kristalizacija Svetlosti iz neogranienog i slobodnog u kormativno funkcionalno i smisleno poimanje. Jod je koren moi Ljubavnika. On je povuen u svoju Gnozu. Sam Jod je i "Pustinjak" te ukazuje na potencijal Ljubavnika da "sazri" u Samotnika. Jod je koren inicijacije Ljubavnika. Pe je Kula postojanja siline ivota oveka Zemlje. Govor u Tiini se formira iz Necaha ka Hodu, gde intelekt obavlja svoju funkciju kalkulatora i mainiste (osnaene ognjem) due. Samotnik je "sposoban" da deluje iz svoje Tiine; Ljubavnik obitava u tiini i Lepoti svog postignua, a ovek Zemlje govori o Univerzumu kao vatrenoj Kuli ivota.

DALET

KAF

CADI

Dalet - Vrhovno Razotkrivanje / Razotkrivanje Svetlosti Kaf - Razotkrivanje ivota Cadi - Razotkrivanje Ljubavi
Dalet predstavlja relaciju desne i leve hemisfere "mozga" inicijata. To je i misteriozna relacija i proimanje Svetlosti Zvezda Hokmaha sa prazninom "prostora" Binaha. Svetlost se razotkriva polju svesti, te se praznina "uma" napaja talasanjima neuslovljenih strujanja Svetlosti (iz svih izvora emanacije). Kaf predstavlja sjedinjenje Phallosa i Kteis, stoga predstavlja i sjedinjenje oveka sa Boanskim, Teriona sa Babalon - iz ega proistie "Geneza" tj. ivot koji je neodvojenost i neogranienost materijalnog i Duhovnog. Cadi prenosi ljubav boanskog ka suptilnim ulima due u oveku Zemlje.

HE

LAMED

KUOF

He - Ekvilibrijum na Kubnoj Steni Lamed - Uravnoteenje na Putu Kuof - Uravnoteenost me u Ljuturama


Budnost Samotnika o Zvezdanoj svesti je ravnotea koja "postoji" nad celokupnom emanacijom univerzuma (koji je "Kocka" / Urna). Zvezda je stoga i Samotnikovo nadahnue Ljubavniku, prenos poimanja da Tifaret jeste neodvojiv od Hokmaha.

SKAKAVAC 3.5
Lamed je posveenost Istini koja je prisutna u dui Ljubavnika. Uravnoteenost mora postojati u biu oveka Zemlje da bi sebi omoguio uzdizanje, kao to i ravnotea mora postojati izme u Ljubavnika i one Svesti koja je u njemu/njoj Istina i potovanje Kosmikih Principa Prirode. Na svim nivoima (poimali to ljudi ili ne) "postoji" savrena ravnotea, tako i u tamnim regijama konfuzije, nejasnoe i neznanja sa kojima se suoava ovek Zemlje postoji (za njega skrivena) Uravnoteenost.

VAU

MEM

RE

Vau - Ritual Inicijacije 8=3 / Asar kao Bik Mem - Ritual Inicijacije 5=6 / Asar kao ovek Re - Ritual Inicijacije 0=0 / Asar kao Sunce
Bik se uzdie nad Orionom i njegovo Crveno Oko ga budno promatra. Hoor je Hijerofant. Stazom "Vau" se napaja postojanje oveka. Vau je povezanost i neodvojivost Heseda (oveka) sa Zvezdama Hokmaha. Mem predstavlja Horusa Inicijatora. To nije nikakav samortvovani "muenik" koji kroz svoju ivotnu priu alegorino stavljenu u relaciju sa Drvetom ivota dri zakovane za krst elemenata, ve Hoor koji u Znaku Ulazeeg talasa prostor i sve sadraje donosei Svetlost i Vatru u ivot Inicijata. Sunce je spoljanji emisar duhovnih sila koje ovek Zemlje pojmi kao ideal postojanja. Sunce je Tifaret, neodvojiv od Hokmaha, pozicioniran u Prostoru Binaha i samosvesno svojih elemenata i "planeta" koji ine njegovu "telesnost".

ZAIN

NUN

IN

Zain - Ogledi Inicijacije 8=3 / Ro enje Nun - Ogledi Inicijacije 5=6 / Smrt in - Ogledi Inicijacije 0=0 / Uskrsnue
Sjedinjenje polarnosti na svakom nivou Reda predstavlja Ro enje u "vie" stanje. Kada ovek Zemlje uravnotei svoje elemente, spoljanje sa unutranjim i "povee" ih sa duhovnim u sebi i svojoj aspiraciji taj ogled prevazilaenja ogranienja i sjedinjenja polarnosti otvara njegovu/njenu svest ka poimanju neodvojivosti Ljubavi Njega kao oveka spram Boanskog. Tako e, sjedinjenje ovih polarnosti "Kralja" i "Kraljice" rastvara ogranienost polarnosti i Ljubavnik pretae svoju Ljubav u Kosmiku, sjedinjenje "kreira" dete Ljubavi ("Bebu Bezdana"). Pri svakom stanju Inicijacije "Smrt" mora nastupiti za prethodno stanje - ovek Zemlje ponitava svoju pojedinanu vezanost za elemente i Duh, Ljubavnik prevazilazi svoju "odvojenost" od Adonaia, Samotnik umire za sveopte postojanje i nestaje u Beskrajnom Svetlu i AIN-u. Kakav god da je produkt Uskrsnua, ono se "doga a", Dua oveka se budi u Duhovno, dua Ljubavnika se budi u ekstazu Ljubavi i Lepote, Dua Samotnika nestaje u "uskrsnuu" u nepostojanje (bilo da e se "vratiti" me u ljude ili e nestati razlaganjem u "telo duge").

SKAKAVAC 3.5

Alef - Magister Templi / 8=3 Bet - Ultimativna Iluzija Gimel - Tiina u Govoru / Konstrukcija Dalet - Vrhovno Razotkrivanje / Razotkrivanje Svetlosti He - Ekvilibrijum na Kubnoj Steni Vau - Ritual Inicijacije 8=3 / Asar kao Bik Zain - Ogledi Inicijacije 8=3 / Ro enje Het - Adeptus / 5=6 Tet - Iluzija Sile Jod - Tiina / Prezervacija Kaf - Razotkrivanje ivota Lamed - Uravnoteenje na Putu Mem - Ritual Inicijacije 5=6 / Asar kao ovek Nun - Ogledi Inicijacije 5=6 / Smrt Samek - Neofit / 0=0 Ajin - Iluzija Materije Pe - Govor u Tiini / Destrukcija Cadi - Razotkrivanje Ljubavi Kuof - Uravnoteenost me u Ljuturama Re - Ritual Inicijacije 0=0 / Asar kao Sunce in - Ogledi Inicijacije 0=0 / Uskrsnue TAU. Pojmimo u ovome put Inicijata. Stupajui na Stazu Samospoznaje ovek se upoznaje sa celokupnim Univerzumom. On/a mora da prevazi e svoje prethodno stanje i "uskrsne" u novi nain ivljenja. Iz toga proistie poimanje i inicijacija koja oveka usmerava ka smislu da je Sunce sredite njegovih/njenih aspiracija. Nakon te realizacije ovek mora da se suoi sa svim neistoama koje su u njemu, da neke uniti, da neke proisti. Time e u sebi probuditi odre enu Ljubav koja se osea spram univerzuma (i svih "osetnih" bia). ovek mora da razvija sebe, da gradi svoju ivotnu energiju, da sagoreva svoje neistoe i da izgara vredno u svojoj aspiraciji. Tako dolazi do poimanja o moima koje postoje u svakom segmentu njegovog Bia i sveta koji ga okruuje. Sfinga ivota je realizacija Moi oveka. Materiju uravnoteuje poput Piramidu Inicijacije kako bi odapeo Strelu svojih duhovnih tenji. Ipak, njegova vezanost i ogranienost na "ovozemaljsko" i ljudsko mora da bude prevazi ena - smrt predstavlja ovekov kontinuum svesnosti izme u svih njegovih sainitelja. Dolazi do pune realizacije o "ivotinjskim" silama i osobinama koje ine oveka - postaje svestan svih delova sebe kao angaovanih elemenata postojanja pod Voljom Duha. Tada stie i odre enu unutarnju Uravnoteenost. Razotkriva svoj bujan unutarnji ivot koji se svakim postupkom sjedinjenja polarnosti emanira u novim uitcima Lepote. Zatim se iz spoljanjeg uitka moe povui u unutarnji Mir. Idui putem samospoznaje svestan je da ide ka Duhovnom, obilje je njegova emanacija, ali nije uslovljen samim sobom. Tako budi svu Silu unutar sebe, postajui Moni Lav, generie sve Ljudske i Animalne sile, sjedinjene u jednu Zver, kojom vlada Duhovno Razumevanje. Grubim ognjem upravlja metafizima milost i saoseaj o smislu pravilne raspore enosti svega na svojem mestu. Sve je uvek onako kako treba da bude. On/a se nalazi tano na mestu koje je rezultanta svih Volja, namera i promisli, elja i uslova koje je svojevoljno odredila i usmerila ovekova Istinska Volja. Adept je nosioc svoje Duhovnosti. On je produkt svoje vlastite Volje, kroz njega se realizuje tok svesti. Glas proroita Bogova najavljuje svetkovinu Venanja. Adept predaje sebe Zajednici Zvezda, Ljubavi Boginje koja je njegovo predodre eno utoite. Svest Adepta se rastvara u slobodi neuslovljenosti poimanja Prostora Razumevanja - prostora koji proima i elemente i planete i zodijak i svaku osobinu Sunca-Zveri koja jeste ovek. Sve Materijalno jeste "potpora" Duhovnom koje je Nadahnue i smisao postojanja. Zvezdana tvar jeste materija, Akaa proima Sve.

SKAKAVAC 3.5
Svetlost je Svest koja vidna i nevidljiva proima Prostor postojanja i ini sebe (po Volji) Duhom i elementima. Duhovna Svetlost je suptilna "veza" svega Boanskog sa Materijalnim, ne postoji odvojenost, polarnost niti stvarno ogranienje. Boansko definie postojanje kao Iluziju "postojanja" Svega, ali nije ogranieno od svesti o Duhovnom i Boanskom proetom kroz Sve. Ultimativno, Samotnik sadri Sve to unutar "Sebe", To jeste Jedinstvo Duha i Daha, Praznine i Energije, Svetlosti Zvezda i Prostora Beskraja. To je Univerzum. To je "trojstvo" Svega koje se emanira, postoji i vraa ka Izvoru u svom sedmostrukom pretakanju. To je "Kabala" i predanje o uenju o Drvetu ivota koje nas je stvorilo, kroz koje ivimo i kojim se iniciramo u ono Duhovno i sutinsko koje nam je Volja da zovemo i predstavljamo jednostavnim simbolom Krsta Svetlosti... koji je Univerzum.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

SKAKAVAC 3.5

POLIFILIJEV SAN
Tau Libero
"Hypnerotomachia Poliphili", Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu je izuzetno vaan spis, zbog svoje mnogostruke razlikosti i osobenosti, originalnosti, pa i samom temom, koji je objavljen u Veneciji 1499. godine. Ova knjiga je svojstvena inkunabula, tj. pretea mnogih drugih, kasnijih, ispoljavanja literature, pa i dizajna, dok svojom priom predstavlja i preteu odre enih filosofskih i ezoterinih pravaca. Napisana je u stilu rane Renesanse, proto-renesanse, te je i time izvesna "kapija" koja otvara doba novog Prosvetljenja i Prosveenja. Postoje raznolika miljenja ko je ovu knjigu "zapisao" tj. pre se moe rei osmislio i dizajnirao, jer ona predstavlja neuobiajenu kreaciju nikad pre vi enu - odatle i proistie njena izuzetna vrednost, ali i uticaji cenzure. Ipak, na osnovu akrostiha formiranog od poetnih, bogato ukraenih, prvih slova svakog poglavlja, original navodi da ju je napisao "Brat Franesko Kolona koji je veoma voleo Poliju". Ime autora i jedan od skrivenih kljueva koji sa druge strane, nakon uobiajenog tumaenja i shvatanja knjige, moe otvoriti vrata ka skrivenim perspektivama koje se kriju u porukama ovih snova. I sam naziv knjige, kao i vei deo teksta, je sainjen od originalne kompozicije koja kao sjedinjenje daje svoj smisao. "Hipnos" je grki san, "eros" je ljubav, "machos" je potraga. Ove tri rei ine Jednu, koja definie stanje, tj. mesto, predmet i akciju koju poduzima glavni lik "Polifilio" ije je ime tako e spoj dve rei - "poli" je mnotvo, a "philio" je onaj koji voli. Vidi se da je Pet rei saeto u Dve, koje imaju jedinstven cilj - potragu za Ljubavlju. Tekst knjige je udna meavina italijanskog, latinskog, grkog, pa i arapskog i hebrejskog jezika, prilikom ega je pisac dao sebi potpunu slobodu da od odre enih korena rei, bilo kog jezika, koji mu se svidi, ili pak, koji mu odgovara, saini nove lingvistike tvorevine koje na neuobiajen i udan nain opisuju ionako udne doga aje i scene iz spisa. Polifilio, onaj koji voli mnoge stvari, se kree u svetu snova u potrazi za svojom voljenom Polijom - koja je mnoge stvari. Knjiga zapoinje gotovo klasinom scenom u kojoj je Polifilio proveo besanu no nakon to ga je Polija odbila. Odatle se on upuuje u umu - gde se izgubi, gde susree zmajeve, vukove, devojke, gde vidi arenoliko mnotvo scena, arhitektonskih prostora, gra evina. Tu se budi - u sledei san - san unutar sna. U tom snu nimfe ga vode do njihove kraljice pred kojom se trai da on iskae svoju ljubav. Odatle ga dve nimfe vode do tri kapije, on odabira treu i tu otkriva svoju dragu. Dalje ih nimfe vode u jedan hram gde treba da se obavi veridba, a uz put susreu pet pobednikih presecija koje slave sjedinjenje ljubavnika. Onda ih barkom, kojom upravlja Kupidon, vode do ostrva, gde vide jo jedno slavlje na kjem slave njihovo venanje. Tada Polija odbija da poljubi Polifilija, ali joj se Kupidon prikazuje u viziji i nagovara da se vrati i poljubi ga - da bi ga povratila iz samrtnog stupora u koji je zapao. Venera blagosilja njihovu ljubav a ljubavnici su konano sjedinjeni. Na posletku, kada je Polifilio hteo uzeti Poliju u naruje ona nestaje u izmaglici - a on se budi. "Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu" je remek delo i po integraciji teksta i ilustracija - koje su i svaka za sebe inovativna i revolucionarna za svoje doba, superiorna u odnosu na druga dela svog doba - a govorimo o XV veku. Ona je ljubavna romansa, sa neoekivanim oblicim i aspektima erotike i to ne samo jednog tipa ljudi, ve celog naina ivota - i sama ljubav Polija je "mnotvo" stvari - znai Ljubav za Sve. U vreme kada je nevinost i nazonost ena bila veoma vrsto uslovljena, ova knjiga govori o enstvenosti, istom feminizmu, ispoljavanju seksualnosti - ali i u ovom sluaju do ovoga se dolazi kroz metafore o gra evinama kao utelovljenjima lepote Polije. Ona je erotino arhitektonsko delo - gra evine i scene, prostori, enterijeri i eksterijeri su ispoljavanje Njene Lepote. Prepoznavanje lepote u Arhitekturi i elementima koji je ine, kao i raznoliki prikazi sazdani od arhitektonskih inioca jesu ispoljavanja lepote ene - Polije - mnogih stvari. Svaki detalj ove knjige je osmiljen, umetniki obra en, usavren. Slova su, kao osnova teksta, definisana, mala i velika, jasna i prepoznatljiva, posebne "teine", osnaena, u harmoninoj

10

SKAKAVAC 3.5
proporciji dizajna. Dekorisani inicijali na poetku svakog poglavlja su svako za sebe obra eni, spram smisla slova i smisla poglavlja - "POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERMAVIT" - to ukazuje na autora koji se skrio iza svog dela. Izuzetna specifinost ovog spisa jeste i komponovanje i usaglaavanje teksta i ilustracija, slaganje, povezivanje, nadopunjavanje, teksta koji definie forme i slika koje podravaju i daju posebne naznake o tekstu. Poseban je i skup stranica iji tekst formira oblija pehara - koji su kako simboli Svetog Grala, tako i simboli Ljubavi, ene i enske boanstvenosti. "Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu" je jedna od dve knjige objavljene u Veneciji, a koje krasi ovakva izuzetnost - druga je naravno Biblija, tampana 1490.godine. Ipak, dizajn Polifilijeve potrage je daleko superiorniji po lepoti i nadasve mati i domiljatosti o raznolikim segmentima i sadrajima koje knjiga predoava. Ona je pretea slika u pokretu, prikazuje tela u dinamici kretanja, poseduje sekvence "filmskog" kretanja radnje kroz odre eni prostor, gde likovi u aktivnosti prenose priu. Izme u svega, a pogotovo vano jeste ispoljavanje arhitekture, serija gra evina i vrtova na koje glavni junak nailazi - me u njima su hram, piramida, trijumfalna kapija, hipodrom, propileum, palestra, dva stuba, gigantske gra evine u formi slona sa obeliskom na le ima, kupaonice, hrama od dve krunice, ruine i amfiteatar. Svako prikazano delo je potkrepljeno skicama i opisima tlocrta, planova, preseka, izgleda fasada, eksterijera i enterijera, detalja. Recimo, jedna "hibridna" gra evina, koja oito moe postojati samo u Polijevom snu sainjena je iz vrste osnove sa ulazom koji je kao trijumfalna kapija, deo je kao hram sa stubovima, deo kao propilej, gornji deo je piramidalan, deo je groto a na vrhu je obelisk koji stremi ka vrhovnom i Najviem. Ovakav prikaz jeste materijalno gotovo nemogu izgraditi, jeste delo sna, ali ima svoj simboliki smisao koji govori o gradaciji elemenata i onoga ta elementi predstavljaju dui snevaa. Uz to, smisao ovog prikaza veoma podsea na tibetanske stupe - gra evine koje na slian nain prikazuju elemente i njihovo uzdizanje do Iluminacije. "Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu" je doivela nekoliko prevoda na strane jezike, ali njena originalnost je tolika da bilo kakva greka potpuno unitava tj. ponitava skrivene poruke koje su utkane u ovo remek delo. Izmene crtea, pogreni prevodi rei, cenzura golih tela i slinih prikaza umanjuju veliinu dela i onemoguavaju ist uticaj na svet itaoca - a ovo jeste jedna od knjiga koju je najtee itati - i smatra se jednom od najneitljivijih knjiga ikad napisanih! udan naslov, kompleksne tvorevine nepostojeih rei, terminologija koja previre i koja se menja, preplie, tokom knjige, kombinovanje razliitih jezika, korena rei, kovanica rei, nepropisnih i ne ustaljenih jezikih gramatika bilo kog korienog jezika - sve to izaziva nelagodu, ali i fascinaciju -jer iza svega toga mora postojati izvesna skrivena poruka. Polifilo znai onaj koji voli mnoge stvari, uz Poliju, a on zaista voli mnogo ta, ali najvie voli arhitekturu i to na slian ili isti strastveni i telesni nain. Jedna za drugom, gra evine u ovoj knjizi postaju objekti elja, metafore za Polijino telo. Snoliki prikazi gra evina izazivaju duboku sreu i ushit posmatraa. On doivljava svaku teksturu i povrinu gra evine kamen na trijumfalnoj kapiji je nevino ist, mermer je bez greke, koliko je to i koa neke nimfe. Polifilo osea izuzetnu radost, ekstremni uitak, frenetino zadovoljstvo gra evine mu pruaju telesno ispunjenje strasti. On uiva u arhitekturi gra evina, scenama i objektima svim ulima, a polimorfinost gra evina je za njega vrlo senzualna i seksualna. Stub jednog hrama opisuje kao hermafroditskog jer kombinuje muke i enske karakteristike, Bahusov oltar je izgra en da bi vrlo eksplicitno ispoljio ivost, poput uzdignutog falusa... nad golim telom nimfe bdi budni satir sa falusom u erekciji... Erotizam se u knjizi pojavljuje na mnotvu mesta, scena, prilika a Polifilo na svoj nain doivljava seksualno sjedinjenje sa svakom od gra evina vrlo eksplicitno iskazivanje prikaza koitusa... a svaka gra evina sainjena iz mnotva stvari predstavlja voljenu Poliju. Hypnerotomachia Poliphili govori priu o snu stoga sve u tom snu ima svoje preneseno znaenje, svoju realnost na javi, koja e se ispoljiti u budnom stanju. Svaki deo mnotva stvari u snu e se, kao simbol, iskazati budnom umu, ali na drugaiji nain pojmljen.

11

SKAKAVAC 3.5
Knjiga zapoinje opisom Zore, pojavom ispoljavanja svetla izvesnim Fiat Luksom - sjajem Sunca Fibijusa Apolona, koji postepeno osvetljava scenu, stvar po stvar, da bi na kraju celog sna svanula Nova Zora. Polifilijeva dua je stalno ispunjena Ljubavlju naravno za Polijom, tj. za mnogim stvarima, ta ljubav podrava harmoniju, mir, sve ono emu on tei kroz ispunjenje te Ljubavi. On je u snu oslobo en svih telesnih stega i doivljava sebe kao odraz svih strasti, tenji, kao projekciju Makrokosmosa, bivajui u stanju da pristupi svakoj stvari i komunicira sa njom, stekne utisak o njoj, sjedini se s njom kroz erotino oboavanje mnogih stvari. Polifilijev san polazi od bazine strasti, da bi se razvijao, savladavao iskuenja, saznavao aspekte svake stvari koja mu se prikae, reflektujui iskustva bez prepreka, irei njegovo Znanje i postavljajui ga u situacije koje neobinom logikom snova vode njegovu duu od oaja zbog odbaenosti do osvajanja naklonosti ljubljene sve u najviem Boanskom blagoslovu i samom stupanju venanju na posletku, kao kruni Ljubavi izme u Mukarca i ene Kruni Ljubavi izme u Duhovnog i Materijalnog koji su predstavljeni, na drugim ravnima samim Polofilijom i Arhitektonskim Gra evinama. Mnotvo je paralela u knjizi na poetku obeznanjeni Polifilijo, koji nije ba u stanju da rezonuje, postaje fasciniran zelenilom i gubi se u mranoj umi tu pisac poinje da koristi grku re hyle koja znai i uma, ali i prima materia - prvotna materija pre postanja, kao da njegova dua tek poinje da se inkarnira u okruenju, izgubljena u stanju gde ne prepoznaje utiske, a ipak je doivela znaaj smisla. Izgubljen, on jedino uz pomo prizivanja Jupitera ostvaruje pojavljivanje zrake svetlosti koja mu je omoguila da prona e Put. Izaavi odatle postaje u stanju da sagleda gotovo arhitektonsku konstrukciju spleta umskih stabala, grana, lia, kako stvaraju svodove svojim prepletima to sve prouzrokuje razvijanje njegove svesnosti. Svaki deo Polifilijeve due postaje stvar za suoavanje i saznavanje te posebne prirode koja ga ini. Njegove fantazije se ispoljavaju u svakom segmentu snova, te se vidi da fizike impresije bivaju projektovane i iskazane jezikom i oblijima snova sirova energija postaje zmaj, ivotinjske strasti se pojavljuju kao vuk, vodii su paljive nimfe, vrhovnu vlast i autoritet u Ljubavi daruje samo blagoslov Velike Kraljice koja je Venera Velika Boginja Ljubavi. Za njega i same biljke imaju viestruka znaenja one su hranljive, samo-odrive, ispunjavaju svoje potencijale, svoju sudbinu, generiu svoj razvoj i konstantnu promenu, sve u sprezi sa reproduktivnim moima koje su u svojoj esenciji oblik Ljubavi. Za Renesansu Hipnerotomahija je bila knjiga Poetka, knjiga koja je otvorila svet simbola, udesnih projekcija skrivenih sadraja due, koja je ukazala na nesluene mogunosti u ispoljavanju ljudskih osobenosti, svake mogue Volje i Ljubavi za mnoge stvari. Erotika knjige je pria i pouka o celokupnom nainu ivota, ne o banalnim perverznim prizemnim zadovoljenjima strasti, ve kroz prikaze oboavanja arhitektonskih dela ona je kroz tu Strast prikazala da postoji udesna Sila koja pokree oveka koji je veno ispunjen eljom da se sjedini sa onim ta voli, a volei mnoge stvari ovek je u stanju da ispoljava svoju Ljubav kroz sjedinjenje sa mnogim stvarima uvek bivajui doveden do vrhunskog venanja na kraju svog Velikog Pohoda, pri emu blagoslov na kraju uvek dolazi od strane Najvieg arhetipa kroz Veliku Boginju Ljubavi. Naravno, ne trebamo zaboraviti bitan, spomenuti, detalj o imenu pisca ovog udnog i udesnog dela Franesko Kolona Francisko Kolumna. Francisko, je kao i Franko, Libero, zapravo Slobodan, dok je Kolona - Stub, uzdignuti simbol i objekat osnove Graditeljstva, Arhitekture, Zidarstva, te njega prepoznajemo kao Slobodnog Zidara koji kreira pouku bu enju svog doba. Petnaest godina nakon objavljivanja ove knjige nastavljen je duhovni proces iniciranja predaje Svetlosti objavom o postojanju izvesnog Bratstva Rue i Krsta, koji su svojim simbolima i misterijama opisivali svoj Put ispunjenja Ljubavi za Mnoge Stvari, to je kasnije objavljeno i u alegorijskom Al-Hemijskom Venanju Kristijana Rozenkrojca.

12

SKAKAVAC 3.5

DRAGA BRAO U KRALJEVSKOJ UMETNOSTI


Br. V.S. Ova moja Daska ili kako smo je nekad zvali Instrukcija nema neki poseban naslov. Po staroj antikoj tradiciji neka prvih par rei ovog spisa budu i njen naslov. Od kako sam postao majstor u ovoj naoj Umetnosti, kako sam stupio u Sredinju sobu i po prvi put prisustvovao jednom od najlepih rituala, moja razmiljanja na radu su okupirana jednom veoma specificnom simbolikom, , a to je smrt! Ova tema, njena simbolika i boje dominiraju naim treim stepenom Jovanovske masonerije. Mnoga pitanja sebi tragaoc na ovom naem putu postavlja itajuci, radei i proivljavajui ove nae rituale, valjda je ovo nae Bratstvo toliko i specificno jer kroz jednu dramsku priu, kroz alegorije i niz teatralnosti pria neke moda i davno zaboravljene Istine, one koje su svakim danom u naim ivotima ali ih moderan ovek, ne naviknut na dubinsko razmiljanje nekako ostavlja po strani. Mi smo se i okupili u ovakvom jednom, i drugim slinim Redovima, Bratstvima, upravo, da traimo, da otkrivamo, stupili smo u jednu avanturu za kojom mnogi imaju poriv ali ne i dovoljno Volje, , to je jedna duhovna avantura, toliko znaajna da su mnogi posvetili svoj ivot, investirajuci mnogo svoga vremena u nju. Kako to, da jedno Bratstvo koje se u svojim osnovnim postulatima, simbolima, znaenju stalno poziva na Svetlost toliko puno u svom treem ishodinom i najvanijem stepenu pria o potpuoj suprotnosti Svetla, o Smrti; Noi; N.O.X.-u Nije li to neka vrsta paradoksa? Ili su moda nai osnivai, naa Braa od kojih smo potekli hteli neto u alegorijama i simbolima da nam kau, da na um upute u smeru kojim treba da istrauje? Ne kratko i jasno, nego potpuno zavijeno kako bi na um , um sve Brae koji e posle njih doi potakao da sam, ili uz pomo Brae do e do nekih spoznaja, nekih moda ak i istina? Kako pomou noi i smrti doi do ivota, do svetla kada su ta dva pojma toliko razliita, ak oigledne suprotnosti? Nije li i i termin Veni istok povezan sa smru? Kako Istok, koji se uvek povezivao sa svetlou postaje Amenti, Zapad, obitavalite smrti?...ili ivota moda? Da nam to nije nagoveteno onom maksimom Ono to je gore isto je onome to je dole , ili u ovom slucaju ono to je na Istoku jednako je onome to je na Zapadu? Nisu li Majstori gospodari suprotnosti? Zar nije najvea majstorija, najvee postignue uravnoteiti sebe izme u sila koje nas vuku i levo i desno i gore i dole..zar nismo mi Majstori u Sredinjoj sobi?. Zar nas ova naa umetnost, nauka o ivotu ne ui da spoznajui sami sebe , ovladamo svim naim moima, strastima, aspektima, svim deliima naeg bia? Nije li metafora o klesanju savrenog kubnog kamena upravo to, savladavanje naih strasti, poliranje naih sposobnosti, dovo enje svog kompletnog organizma, fizikog i duhovnog u jedan potpuni Harmonini sklad.Svi nasi simbolini alati ukazuju na to, mi stalno neto merimo, vagamo, proiavamo, otklanjamo suvine delove i svodimo sebe u jednu potpuno savrenu kocku, gledano sa svake strane. Ova naa Kraljevska Umetnost je jedan amalgam razliitih, zapadnih, i maloazijskih misterijskih tradicija. Naa prva Braa su pretendovala da iz svih njima dostupnih sistema verovanja, postignua, usavravanja izvuku ono univerzalno, ono najvanije i da ga ugrade u jedan eklektiki sistem koji mi danas nazivamo Masonerija. Tako e je i Masonerija, godinama klesana iz nesavrenog kamena, ona se i danas klee, obra uje iako su nai rituali stari, ak se i oni menjaju, sporo, polako sa protokom vremena, sa novim razumevanjem sveta oko nas, ba kao i ovek. Nagla, nepripremljena promena, transformacija moe da dovede samo do disbalansa..ovaj na put, ova naa nauka je ona o strpljenju, o putu izmedju Belog i Crnog stuba, o srednjem putu, o mukotrpnom celovekovnom Radu, ekspanzija sebe u kontinuumu stalne lagane, tihue, kontrolisane, svesne i najvanije Voljne promene. Poinje ritual, neko kuca kao pomonik, trai da bude primljen u sredinju sobu, jedna Kraljevska Ki, jedna Dua nakon dugog perioda Rada i usavravanja trai dalje nagrade, dalja znanja, kada se jednom stupi na duhovnu stazu edj za znanjem je neutaiva. Taj pomonik dolazi

13

SKAKAVAC 3.5
pred hram mislei da treba da ide u pravcu svetlosti, pravilno logiki zakljuujui da samo ako ide sve dalje ka istoku, raspaljujui svoju Zvezdu u sebi bie na pravom putu. Logino je smatrati vie nivoe sve svetlijim ali po dolasku pred sredinju sobu, nadomak te tako eljene inicijacije, na domak majstorstva kao da ga neto zgrabi za vrat i surva u provaliju tame! On se susree sa smru! Otkud sad to? Zar sam na krivom putu? Pa, ve sam ugledao svetlost, ta ja ovde traim, doao sam po LVX, a zurim u ambis NOX-a. Dva mala svetla na stubicima se gase, Snaga koja je dovela tragaoca dovde, tako korisna na putu punom iskuenja utihuje , nema je vie, nestao je njen izvor. Lepota koja nadahnjuje, greje srca tragaoca koja mu daje utehu i kad nastupe tekoe takodje nestaje, potpuno. Samo stub Mudrosti jo ostaje da tinja. Nije li ovo neki skup staraca koje je snaga muevnosti , mladosti napustila? Gde je njihova lepota? Da li se krije negde iznutra? Da li trebam da osedim da bih dobio toliko prieljkivanu nagradu? Poto su me Snaga i Lepota napustile, probau da se pod ovim velom noi uzdam samo u plamiak Mudrosti, mudrost prohujalih vremena i Brae koja su vec proli ove muke koje mene sada opsedaju..Smrt mi se pribliava, ili ja njoj? Zajedno hitamo ka jednoj taci .Snaga i Lepota su se potroile, bile su preko potrebne na putu koji vodi ka Mudrosti. Lepota u Dui i Snaga u Volji. Kandidat, aspirant dolazi na jedan tuan skup, prieljkivao je radost ali sada vidi samo tugu, jad, oajanje, shvata da je i on okrivljen, ali zato? Nije li mukotrpno i savesno radio, kleui svoj kamen? Strpljenja, strpljenja treba o ti koji traga! iroko otvori svoje oi u tami, budi strpljiv i ne daj se pokolebati! Vie nema svetlog Istoka, sve je u pomraini, pa i najsvetliji me svima asni Stareina sedi mirno, skrueno u podnoiju nekad mono osvetljenog istoka, tek se nazire u tami. Ali Majstori se ne boje te pomraine, te prividne tame, oni znaju da moraju u Tami da rade da bi sebe dodatno preobrazili, ne plaei se odsustva svetla jer njih vodi plamiak koji nikad ne moe da zgasne, on je nevidljiv ali jednom upaljen on se razbuktava sve vie i vie, osvetljavajui put Dui koja hodi ka sve finijim svetovima. Jednom inicijacijom zapaljena Klica Lui teko moe ponovo da zgasne. Majstori okreu svoje ponosne raznobojne lente na crnu tamnu stranu, ovo simbolizuje ponitenje Ega, svi su jednaki u alosti, u proienju, svi imaju jednako pravo na inicijaciju. No Due mora da se savlada da bi se svetlost ponovo ugledala, jedna finija, suptilnija.U ovom trenu kandidat mora da se seti sobe za kontemplaciju, jer i tamo je bio obavijen tamom, ali je nakon toga ugledao svetlost, ovo mora da mu ulije nadu za dalje putovanje, za sledea iskuenja koja stoje upravo pred njim. Ovaj ciklus tame i svetla se ponavlja sa svakom inicijacijom, staro mora da umre, da se preobrazi da bi ostavilo prostora novom da se razvije. Ovo je put za hrabre, za odvane za nepokolebljive koji celim svojim bie Trae! Oni koji Trae, ne plae se ni pred tako oitim simbolima smrti kao sto je mrtvaki koveg, nego izazvani, sa lakoom ali i potovanjem prelaze taj koveg ni jednog trenutka se ne plaei da e Hiram ustati i napasti ih jer znaju da su isti u Dui, a oni koji su isti ne plae se smrti znajui da je ona samo iluzija, privid. Kandidat se tokom rituala transformie tj. simboliki predstavlja naeg Majstora Hirama Abifa, on njegovim stopama hodi proivljavajui tu epsku dramu koja masonima celog sveta ve vekovima pria jednu te istu priu, ali ta pria nikada nije do kraja ispriana, jer svaki novi majstor svaki novi Brat prolazei kroz nju, unosi na kraju njen nastavak, kroz svoj ivot, kroz svoja dostignua, kroz svoje tenje. Kandidat , u stvari ovde ve Hiram, stupa u Solomonov hram da bi proao svoje iskuenje u vidu napada 3 pokvarena Pomonika, smatram da on to svesno radi jer dolo je vreme, spoznao je da je Kraljevska Ki sazrela za sledeu inicijaciju, za novu transformaciju, Hiram dolazi po simbolinu Smrt, on udi za njom jer u smrti je novi poetak. Pre ali i tokom tri fatalna napada on se moli, on u svojoj Dui aspirira iskazujui svoju Volju ali i pokazujui poverenje Velikom Arhitekti Univerzuma, on veruje u njegove planove, nacrte i zna da kao to visoki toranj ukoliko je na osnovu pravilnih nacrta

14

SKAKAVAC 3.5
napravljen moe da odoli strasnoj oluji, tako i on zna da ukoliko je sledio nacrte, principe V.A.U. i on e odoleti svim iskuenjima koja ga oekuju. Moe se rei da on potpuno Voljno ide u susret Pomonicima koji su u ovom sluaju Inicijatori, oni su sredstvo kojim e se Hiramov cilj ostvariti, on se ni u jednom trenutku ne plai mogue Smrti, nego se radostan i sa pijetetom njoj pribliava, pribliava se Kraju, , , ali on zna da put nema Kraja! Oni su doli da uzmu Tajnu, da je otkinu iz Hiramovog srca, ali on je nepokolebljiv, jer zna da ta tajna ne moe prostim reima da se saopti, i kad bi je rekao oni je ne bi razumeli, na slici ne bi mogli da je prepoznaju, jer ta se tajna ne moe niti videti, niti uti, niti dodirnuti, niti omirisati, a ne moe se ni jezikom osetiti , ona se jedino moze doiveti. Koja je to tajna koja je vanija od ivota samog, da li postoji neto na ovome svetu za ta je vredno dati svoj ivot? Moe li biti da je to prosto: ivot je Smrt ali i Smrt je ivot? Tajna koju je Hiram odneo sa sobom na Veni Istok smatram, nikada nije bila ni izgubljena, ona se odigrava svuda oko nas, stalno nam je pred oima, samo to je esto ili gotovo nikada ne primeujemo, ne dajemo joj suvie panje sem onih malobrojnih Iniciranih. Zar iz opalog lia koji postaje humus ne izniu nove biljke? Zar nakon svakog poslednjeg daha negde se ne uje bebin pla? Zar se ivot ne nastavlja upravo tamo gde je poeo, uvek vitalan, bujajui i sve jai? Zar novi narataji koji pamte stare, otkrivaju ih, pitaju se o njima, zar ih oni ne oivljavaju, ne dovode ih ponovo na pozornicu ivota produavajui njihovo bitisanje?...Zato se ljudi onda plae smrti? Gotovo sve svetske religije , svih Eona pripremaju oveka za taj in za tu Najveu Svetkovinu, obeavaju rajski ivot, nastavak, reinkarnaciju, veni ivot, a opet se ljudi plae . Hiram je ovo znao i zato je se nije plasio. Znao je da on ivi i mre tajnu, da svojim primerom koji postaje legenda na simbolian nain upisuje tu tajnu na nematerijalnu, ali najizdrljiviju, neunitivu plou za vjek i vjekove. Pa on je ak i onim nesretnim Pomonicima tajnu saopstio i to pred njihovim oima! Ali je oni nisu videli jer nisu sazreli, nisu bili spremni. Hteli su da se okite znamenjem ali bez razumevanja, oni jednostavno nisu bili spremni da prime majstorsku reo upozorenja! Naredba asnog Stareine da Braa trae telo Hirama je potraga za Tajnom, iz njegovog groba se ra a Bagrem, iz smrti se ra a ivot! Solarno kretanje potrage od Zapada, ka Severu na istok ka Jugu te ponovo na Zapad simbolizuje i nae kretanje u skladu sa Suncem, sa prirodom, iz tame nastajemo da bi spoznali svetlo ali se tami i vraamo da bi svetlo ponovo nali, krug je vean, tocak Samsare se okree do potpune anihilacije ega kada e samo najistija Klica Lui ostati u nama za sva vremena za sve Eone. Sedmorica Brae trae Hirama, trae Tajnu zakopanu i skrivenu, Sedam je broj savrenstva on je spajanje Mukog i enskog u jedno androgino, spajanje fizickog i duhovnog. Savreni tragaju za Tajnom ali oni i postaju savreni upravo tragajuci. Inertnost je jedina boljka koja zaista ubija oveka, samo radom, kretanjem, petom vrlinom Sfinge Irre ovek postaje Savren, to je jedini nain, on ivi. Dobro, sad mi neko moe prigovoriti da je nain Tao-a u Ne Kretanju, ali i Tao je Put! To je jedan paradoks inertnosti u kretanju ali to je neka druga pria, koja takodje ima veze sa Masonerijom. Alatima Pomonika, samo sluei se njima, moe se iskopati grob, moe se umreti, ali samo sa alatima majstora nakon smrti moe poeti novi ivot, moe se uzdii iz groba. Zato Brao Pomonici, strpljenja i paljivog koritenja svih alata, svega onoga to je potrebno da bi se postao pravi savreni Majstor.

15

SKAKAVAC 3.5
Hirama napadaju 3 pomonika koji su se zvali JubelA JubelO i JubelUM. Oni ga udaraju simbolinim alatima po levom pa desnom ramenu te po sred ela. Oni ga udarcima pokuavaju istrgnuti iz trenutnog stanja i otvoriti mu fatalnim udarcem u elo A na akru, tree oko, on u tom trenu umire a u stvari otvara svoju svest, svoj vid za jednu viu stvarnost. asni Stareina prilikom posveenja odnosno uzdizanja pomonika vrsi obrnuti proces, on mrtvog pomonika nakon uzdizanja oivljava prvo udarcem u glavu, tj. po temenu te desnom pa levom ramenu, on ga vraa na zemlju, me u ive, ali u jednom viem stanju svesti, on je postao finiji. ekiem koji je Volja i provodnikom plamenim maem koji je intelekt i razum.... ...Pomonik je Mrtav, iveo Majstor! Zapazio sam da sufiksi u imenima ova tri pomonika tvore AOUM ili AUM re, glasove koji predstavljaju manifestaciju, odravanje i unitenje, ceo tok Ljudskog ivota ali i formulu inicijacije. Ovo je uvena Hinduisticka mantra iz koje je poteklo svo stvaranje, ona je bila vrhunski hijeroglif istine, sr svetog znanja, A vidite Brao kako je upravo ta rec skrivena u imenima onih koji su pomogli Hiramu u svojoj konanoj inicijaciji. Sada u Brao dati jednu svoju spekulaciju na osnovu ono malo ili nita znanja koje posedujem o drevnim i svetim naukama Kabali i Gematriji. One se zasnivaju, izmedju ostalog na tvrdnji da svako slovo hebrejskog pisma ima svoju numeriku vrednost koja moe da se kombinuje, takodje svaki broj ima neka svoja znaenja, a rei koje imaju jednaku numeriku vrednost su na jedan mistian nain povezane i ukazuju jedna na drugu. Dugo vremena, od kad sam otkrio tri imena pomonika, su me ona okupirala. Ve sam spomenuo tri sufiksa koja tvore svetu re stvaranja AOUM ovo sam zapazio pri prvom otkrivanju ovih imena i ovo je isto moja spekulacija jer u literaturi nigde nisam na ovo naiao, to naravno ne iskljuj da je neko o tomeve piso, razmiljao, matao.E sad ta je sa osnovnom rei JUBEL ? Ona kada se pie na Hebrejskom, sastavljena je od : Jod, Vav, Beth, Lamed tvorei numeriku sabranu vrednost od 48. E sad potrebno je nai ta taj broj znai ili druge rei koje tvore istu numeriku vrednost kako bi se povezali pojmovi. Po ovim disciplinama sa brojem koji se dobije mogu da se rade sve operacije, moe se sabrati 4 i 8 moe se razdeliti na 6x8 sve moze da se uradi sa njim a on e i dalje zadrati svoju specifinost otkrivajui svoje skrivene karakteristike. Na oh u svojim istraivanjima par zgodnih natuknica recimo da je ba broj 48 sastavljen od 8 koji predstavlja u jednom smislu Ratio Inicijacije dok je 40 pripisan prirodnom zakonu Kosmosai eto imamo lepu referencu na ova tri pomonika koja su bila Ratio Inicijacije Hirama Abifa pomaui mu da dostigne svoju inicijaciju prirodnim zakonima Kosmosazgodno zar ne? Tako e po Jakobu Bemeu ovaj broj predestavlja Boansku dobrotu, humanost ili ak Boansku ovenost a ta je Hiram iskusio nego upravo to sredstvima ovih pomonika, ak i u naizgled niskim podlim stvarima Veliki Arhitekta Univerzuma moe da skriva neto najistije ili neko iskuenje koje e pomoi onom koji trai na svom Putu, Hiram je takoreci progledao u jednom viem smislu posredstvom ovih napada Pomonika. Ovako moemo ii u nedogled i iznalaziti korespondencije, ja u se ovde zaustaviti i samo pribeleiti jo jednu crticu das su 4 plus 8, 12, a to je broj punog kruga, savrenstva, a zar se nae inicijacije ne vode od smrti do ivota i obrnuto, tvoreci jedan neprestani krug? Da li ste znali Brao da re ABIF (Alef, Beth, Jod, Phe) ima istu brojnu vrednost kao i sveta re majstora MABN (Mem, Alef, Beth, Nun) = 93! Tek nakon to je kandidat podignut iz groba, tek nakon to je uzdignut od strane asnog Stareine, tek nakon to je gromkim glasom izgovoreno Smrt je Prevazidjena Sredinja soba ponovo se pretvara u osvetljeni Hram, sa ijeg Istoka svetli uareno ali blagotvorno svetlee oko Velikog Arhitekte Univerzuma. Drama je odigrana, ivot je ponovo smenio Smrt, a mi smo bogatiji za jo jednog Brata koji je spoznao tajnu i okupan u jednoj vioj Svetlosti ugradio sebe u Celestialni Hram savrenstva! Naravno Brao ponovo jedan paradoks, jer i posle svih tih iskuenja i inicijacija mi tek treba sebe konano da uglaamo radei itavog zivota, koristei se ovim predivnim simbolima i alegorijama koje smo spoznali i koje treba do kraja svog ivota i da zivimo.

16

SKAKAVAC 3.5
Zato Brao moja, Memento Mori! Setimo se nae sopstvene smrti, ne zaboravimo ko smo bili, razmiljajmo ta jesmo i nadajmo se ta e mo postati, jer ovaj na put na koji smo stupili nema Kraja moda na Venom Istoku ...put tek poinje?

Rekao sam!

17

SKAKAVAC 3.5

DATUMI RITUALA O.'.T.'. za 2012. e.v.


Sr.Plutonia & Fr.Alion Aiwass AL:III: 63. Budala ita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je. 64. Neka pro e kroz prvi ogled, i bie bi mu poput srebra. 65. Kroz drugi, zlato. 66. Kroz trei, dragulji plemenitog sjaja. 67. Kroz etvrti, krajnja iskra sutinskog ognja. Prvi ogled: SREBRO: 26 Rituala Meseca - svaki Mlad i Pun mesec jan.: pun 9., mlad 23. feb.: pun 7., mlad 21. mar.: pun 8., mlad 22. apr.: pun 6., mlad 21. maj: pun 6., mlad 20. jun: pun 4., mlad 19. jul: pun 4., mlad 19. avg.: pun 2., mlad 17. , pun 31. sep.: mlad 16., pun 30. okt.: mlad 15., pun 29. nov.: mlad 13., pun 28. dec.: mlad 13., pun 28. jan.2013.: mlad 11., pun 27.

ovek Zemlje: 5 Rituala Elemenata (ulazak Sol u Fiksna Sazve a1 + individualni Ro endan za Duh) D (Vodolija) 14.februar E (Bik) 15.maj B (Lav) 17.avgust C (korpija) 16.novembar

Drugi ogled: ZLATO: 8 'Sabata' Sunca - Osam karakteristinih poloaja Sunca i Zemlje ~ 04.februar (izme u Zimskog Solsticija i Prolenog Ekvinocija) ~ (tradicionalno 02.02.) ~ 20. mart (Proleni Ekvinocij) ~ 05. maj (izme u Prolenog Ekvinocija i Letnjeg Solsticija) ~ (tradicionalno 01.05.) ~ 20.jun (Letnji Solsticij) ~ 07. avgust (izme u Letnjeg Solsticija i Jesenjeg Ekvinocija) ~ (tradicionalno 02.08.) ~ 22. septembar (Jesenji Ekvinocij) ~ 07. novembar (izme u Jesenjeg Ekvinocija i Zimskog Solsticija) ~ (tradicionalno 01.11.) ~ 21. decembar (Zimski Solsticij) Ljubavnik: 7 Rituala Planeta Heksagrama - Planeta u konjukciji sa Suncem 07.feb konjukcija Sol i Merkura (i doga a se jo jednom ove godine egzaktno:29.jula) 14.maj - konjukcija Sol i Jupitera 25.okt - konjukcija Sol i Saturna konjukcije sa Marsom i Venerom izostaju ove godine (odrediti prema tranzitnoj konjukciji Sol sa linim natalnim poloajem Marsa i Venere) " : konjukcija sa Lunom= svaki mlad Mesec; preporuljivo onaj u Raku, 19.jula, jer tu Mesec u seditu, ili u Biku 20.maja. egzaltacija. poto nema konjukcije Sol sa Sol, moe se uzeti ulazak Sol u sedite, Sazve e Lava, 17. avgust, ili Sol na stepenu egzaltacije 04. maja Trei ogled: DRAGULJI PLEMENITOG SJAJA: 3 Rituala za trans-saturnske planete. - Planeta u opoziciji sa Suncem svi prorauni vezani za Zodijak dati su prema Sideralnom Zodijaku, dakle Sazve ima (ne znacima Tropskog Zodijaka) primedba Soror Plutonia
1

18

SKAKAVAC 3.5
30. jun opozicija Pluton 24. avg. - opoz. Neptun 29. sept. opoz. Uran Samotnik: 12 Rituala Zodijaka Ulazak Sunca u svako od Zodijakih Sazve a Jarac Vodolija Ribe Ovan Bik Blizanci 15.januar 14.februar 15.mart 14.april 15.maj 15. jun Rak Lav Devica Vaga korpija Strelac 17.jul 17.avgust 17.septembar 17.oktobar 16.novembar 16.decembar

etvrti ogled: KRAJNJA ISKRA SUTINSKOG OGNJA: "AkaduatufurbiubiaefududunerafanNuteru!" Ovo predstavlja 61 Ritual u godinjem ciklusu rotacije planete Zemlje oko Sunca - Heru Ra Ha-a. "Nita je tajni klju ovog zakona".

Napomena: "Ovaj raspored rituala nije 'ekskluzivno' samo za odre eni Rang koji je korespodentan, ve se radom sa tim ritualima moe doi u dublju vezu i uskla enje sa tim nivoima i ostvarenjima stanja svesti 'Solanog sisema'. "

19

SKAKAVAC 3.5

TA JE LJUBAV TVOJA, O TI KOJI MUDROSTI ZAVET DAJE?


- STEPEN FILOZOFUSA Sr.Plutonia

Pod filozofijom kao ravnoteom ljubavi podrazumeva se da Filosofus mora u svim svojim naklonostima biti usmeren ka Jednom vo en sutinski tenjom ka Mudrosti, kako bi ove naklonosti i razne ljubavi/elje/tenje njegovog srca bile sve usmerene, kao jedna ogromna reka, ka jednom Cilju svom utoitu, Moru (koje je za Filozofa Znanje i Razgovor Svetog An ela uvara). Ukoliko nae razne elje i tenje srca (= razne manifestacije ljubavi u nama) nisu sagledane u celini kao delovi ove jedne Ljubavi i svi inovi proizili iz njih nisu posveeni Tome, Filozof zastranjuje, tj. skree sa puta ravnotee. Postoji jaka tendencija u Venerinoj Kui da se ovo dogodi, ponajvie zbog prirodne tenje ka prekomernosti u ulnim i linim uivanjima, koja je deo venerijanskog principa; ovde se posebno vidi koliko je vano da su svi prethodni koraci stabilno pre eni, tj. da se aspirant uravnoteeno razvio i bar do izvesnog stepena osvestio aspekte sebe/Univerzuma oznaene prethodnim Rangovima. ******* Kontrola privlanosti i odbojnosti odnosi se na sposobnost Filozofa da neutralno, uravnoteenog uma posmatra fluktuacije svojih oseanja i da voljno odabere na ta e reagovati i kako.

Oseanja su glavno oruje filozofa kotao u kome on finalno preobraava svoju tvar kako bi postala manji kamen; ona su sainjena podjednako od nie, ivotinjske strani njegovog bia (veza Necaha sa Jesodom), nagona i instikata, kao i od vie, boanske strane duhovne aspiracije (veza Necaha i Tifareta). Aspirant je zato ovde u poziciji da balansira izme u ova dva aspekta sebe i da transformie nie u vie, svesnou o funkciji i osobinama oba.
******* Oblici znanja i razgovora sa A..A.. odnose se na aspirantovu povezanost sa svojom Zvezdom. Red manifestuje spolja unutranji poredak u aspirantovom biu koje je u rangu Filozofa sada ve svesno itavo usmereno, poput savrene vatrene-ljubavne strele tenje, ka Znaju i Razgovoru sa njegovim/njenim Svetim An elom uvarem. Nemogue je rei kako tano (u kojim sve formama) pojedinani aspirant iskuava ovo znanje i razgovor sa Zvezdom to je intimno iskustvo pojedinca, i nema oteg pravila; ali mogli bismo rei da je za Filozofa, upuenog u sutinu bakti-pristupa svim iskustvima, mogue da u svakom inu, doga aju i svakom iskustvu prepozna delovanje Zvezde (ma kako je on lino shvatao/doivljavao) i svojom otovrenou ka Njoj ostvaruje kontinuitet emotivne komunikacije sa ovim Izvorom sveg Svetla. ******* Sluenje Redu, koje predstavlja deo Filozofovog zadatka, kao i ostali njegovi/njeni radovi, mora izvirati iz Ljubavi. Do sada je, u svom kretanju uvis Drvetom, aspirant proao kroz postepeno rafinisanje svoje intelektualne i nagonske strane, kao i kroz izvesno uravnoteenje to se tie svog odnosa prema telu, ulima, fizikom svetu proavi kroz procese i iskustva Sefirot-a od Malkuta do Necaha (gde je sada) redom navie i imajui prilike da u svakoj od ovih faza puta osvesti i uravnotei razne aspekte sebe i Univerzuma analogne tim specifinim stazama/idejama.

20

SKAKAVAC 3.5
Ovaj prolazak omoguio mu/joj je da vidi udesnu Lepotu i sveobuhvatnost Reda: samo njegovo bie prolo je kroz niz transformacija, odraenih u itavom univerzumu koji ga okruuje, i ova Lepota reda nije za njega stvar intelektualizacije, ili nekog nejasnog idealizovanja i slino to je iva potka njegovog iskustva, slobodno moemo rei to je vrela krv u njegovim venama, to je ono to on sam jeste i ivi. Stoga je ustvari svaki Filozofov in sluenje Redu! Ali u uem smislu, Filozof moe odabrati da kroz ono u emu je njegova priroda posebno obdarena da se izrazi, kroz neku njegovu specifinu spobnost i tome odgovarajui rad, konkretno doprinese Redu. Sluenje podrazumeva svesnost sebe kao dela celine neeg ireg i veeg od pojedinanog ja i Filozof u skladu sa svojom Voljom i specifinom putanjom moe iznai mnoge naine kako e ovo sluenje sprovesti. ******* Privrenost Redu u osnovi je isto ono o emu smo govorili u pogledu sluenja Redu aspirantovo iskustvo omoguuje mu da sagleda Red kao ivu strukturu i ukoliko se zaista kretao Stazama kroz faze Velikog Dela do tada - on nuno osea veliku ljubav i privrenost prema Redu i svemu to Red predstavlja. Ovu privrenost moemo razumeti i kao odanost i to je zapravo posveenost Filozofa Velikom Delu njegova odanost Jednom, koja je odanost njegovom An elu, koja se izraava kroz odanost sopstvenoj tenji ka Znanju i Razgovoru An ela. Mnotvo je sistema i mnotvo puteva koji vode ka istoj Planini; ni jedan nije manje ispravan ili dobar od nekog drugog. Me utim, u vremenu i prostoru, paralelno se ne moemo posvetiti podjednakim intenzitetom veem broju njih tek sutinsko usmerenje na samo jedan i istrajnost u hodanju njime otvara nam postepeno istinski vidik na sve Lepote i predele te Planine, ka kojoj nae oi streme i ka kojoj nas srce vodi. Mudrost, koja uravnoteuje i oplemenjuje Filozofovu ljubav, kao i njegovo razumevanje i kontrola u pogledu svi anja i nesvi anja vlastitog bia, nee mu dozvoliti da zastrani u svojoj odanosti odbacujui delove svoje prirode ili Univerzuma, ili izbegavajui da u e u iskustva - ve e mu pomoi da sutinski sagleda sve staze i korake i sve naizgled nepovezane puteljke kojima je proao i kojima sada ide, kao delove jednog velikog Puta. Tek unoenjem svega u jedno, sintezom i povezivanjem mnogostrukih delova sopstvenog iskustva, e Filozof postii ovu odanost. (Jer ono to je bilo za odbaciti, on je ve napustio u prethodna dva ranga; i svi suvini elementi sada vie to i ne mogu biti! jer sada se sve to pojedinac ima i to jeste prepoznaje kao plodno tle i podloga za sagorevanje ime se filozof primarno bavi istinsko spaljivanje sebe na Oltaru svog Voljenog) Tako, ukratko moemo rei da odanost ili privrenost predstavlja specifinu adhezivnu (magnetsku) silu i karakteristinu vrlinu ovog ranga, koja oseanja aspiranta dri usmerenim ka Jednom i koja mu tek istinski omoguuje da ide dalje. ******* Moralnost podrazumeva uskla enost (u rei, misli i delu) sa sopstvenim najviim principima, i Filozof bivajui posveenik mudrosti i aspirant ka Najviem, koji u mnotvu i kroz mnotvo svesno tei ka Jednom, sam predstavlja moralnost kao takvu --- on takorei mora biti moralan, inae on nije filozof! U ivotnoj praksi, filozofova moralnost oznaava koherentnost ne samo njegovih dela-mislirei sa Najviim Principima kojima je vo en, ve i njegovih oseanja i to je specifina karakteristika moralnosti za ovaj rang:

21

SKAKAVAC 3.5
Moralni trening u Necahu odnosi se primarno na oseajnu prirodu bia. Filozof biva suoen sa vatrom svojih emocija i da bi ovu vatru uinio istim plamenom due, izrazom najvie aspiracije, plamenom Volje on je mora na izvestan nain ukrotiti. To za poetak znai da filozof mora razumeti ta je ova vatra u njemu i shvatiti njenu prirodu. On mora uvideti (i nuno prihvatiti!) sve bazine elemente ove vatre, sve ono to je moda smatrao niskim i banalnim u njoj, i ujedno mora sagledati i prepoznati uzviene aspekete te vatre, te u sintetikom inu razumeti me uzavisnost jedno od drugoga i jedinstvo obaju ova, visokog i niskog u svojoj emotivnoj prirodi. Ovo razumevanje otvara mu onda mogunost svesnog i kontrolisanog ispoljavanja ovog dela sebe. A potom dalje kroz linu praksu, i sve pojedinane inove ljubavi, filozof iskuava efekte raznih stepenova toplote ovog ognja od blage topline pa do belog usijanja, bivajui tako sve vie u mogunosti da voljno i svesno regulie intenzitet kojim ova vatra u njemu gori. Ovime on dovodi svoje pojedinane, inae kod oveka esto promenljive i neukrotive, emocije do rafiniranosti, pretvarajui ih u Ljubav, a tu Ljubav sagledava u njenom istinskom svetlu kao odraz iste Volje dinamike i ritma u kome sija njegova specifina Zvezda.

22

SKAKAVAC 3.5

UNIVERZALNA RELIGIJA
Tau Libero Religija predstavlja jedan od osnovnih elemenata ljudske svesti i duhovne kulture. Pojam "religija" nastao je od latinskog glagola "religio", religare to znai "povezati" i misli se na povezivanje oveka sa prirodom, drugim biima (vidljivim i nevidljivim) i Bogom. Religija je skup zamisli, verovanja i uenja, oseanja, simbola i kulturnih radnji koje su vezane za ,,natprirodno bie i za doivljaj svetosti. Za veinu osoba religija je organizovani kompleks verovanja i bogusluenja koje stavljaju Boga u sredite. Za druge, religija oznaava verovanje u vei broj bogova, ili pak boginja. Veina zemaljskog stanovnitva veruje da je neka vrhovna sila uticala na stvaranje sveta i da ima uticaj i na ivot pojedinca. Svaka religija podrazumeva odre eno i specifino uenje koje se odnosi na svrhu porekla svega postojeeg. Postoje religiozna verovanja o svemonom, sveznajuem, nadprirodnom biu, itav kompleks razliitih oseanja zavisnosti, odanosti, poslunosti, strahopotovanja, divljenja. Verovanje u natprirodna bia i pojave datiraju jo iz praistorijskog perioda, odnosno od same pojave oveka, a Svest o religiji se menjala sa razvitkom ljudske civilizacije. Moe se smatrati (ili ne) da je religija uro ena oveku - ona mu je imanentna i apriori "data". Ljudi se ra aju sa religijom. Dolazei na svet oni sa sobom donose i odre ena religiozna ube enja religija nastaje sa nastankom oveka - njegovim ro enjem ona je implementirana u skrivene sadraje svesti, tokom ivota se budi i razvija, kroz lina iskustva i kroz uticaje drutva, da bi kulminirala sa duhovnim iskustvima, ili pak suoenjem sa klimaksom ivota - u asu smrti. O ovome simbolino poduavaju i stepeni Slobodnog Zidarstva. Pre samog prijema se od "kandidata" trai da u sebi ima dve osobine - verovanje u Boansko - bilo koji koncept Vie Sile, Boga, Apsoluta, kao Duhovnog Stvoritelja i Vladara Sveta, kao i verovanje u besmrtnost due. Prolaskom kroz prva tri stepena Masonerije ovek detaljno upoznaje sebe - ali se konstantno suoava i sa idejama koje potkrepljuju Religioznost - u svakom Masonskom Hramu uvek i sveprisutno Svevidee Oko Velikog Neimara Sveta. Pre "ro enja" u Masonsko Bratstvo ovek mora da bude religiozan - tada on ima mogunosti, da kao dobar ovek, postane bolji, da razvije svoje individualne sposobnosti, saznavanjem o svakom sadrajnom elementu pojedinano, te sa smislom duhovnog bu enja. U samom prvom stepenu inicijat prvi put ugleda Svetlost, u drugom ugleda Plamenu Zvezdu, a u treem bude "uzdignut" iz groba materije - kroz simbolino potvr ivanje besmrtnosti due. Po psiholokom shvatanju religija je nastala kao rezultat ovekovog emocionalnog odnosa prema prirodi, prema viim, natprirodnim silama. Ona je nastala kao rezultat odre enih ovekovih osobina strah, bolest, smrt i sl. Kao i shvatanje da u prirodi postoje odre ene vie sile koje su mu nepoznate i nedostine, ali koje odre uju njegovu sudbinu. Me u tim shvatanjima najpoznatije su one koje istiu da su ideje Smrti i Ljubavi najvaniji faktori postojanja bilo koje religije. Slobodno Zidarstvo ui ljude onim Znanjima, koja su od prvog koraka korisna za njihov razvoj. Rodivi se i ugledavi Svetlost, oveku biva jasno od ega je sazdan, a svaki od elemenata koji ga ine, kroz koje je proao "slep", a potom i gledajui, poduavaju gradaciji pojavnog sveta - ali i nevidljivog. ovek, do svog uzdizanja, nije u potpunosti integrisan u Duhovno, on ima snaan poriv, dobru volju, sposobnosti, kvalitete, kapacitet, odlunost, ali u korenu Bia postoje dve Mone Sile Eros i Tanatos, koje su polarnosti jedne iste Sile - jer Smrt "ubija" ego, a Ljubav sjedinjuje oveka sa Duhovnim - sa Bogom. Religija je nastala i kao proizvod drutva, kao rezultat zajednikog ivota ljudi, kao rezultat predhodno nastale svesti i govora. Religija je izraz ovekove tenje da savlada svet, da trai izlaz iz bezizlaznog stanja. Religija nije samo rezultat verovanja u nadprirodne sile, ve i aspiracija oveka da savlada otu ene prirodne i drutvene sile. Masonerija je obavila izuzetan uticaj na razvoj civilizacije. Razvoj religioznosti, u smislu sticanja religioznih sloboda i omoguavanje i samog "verovanja", kao i stvaranje polja sveti koje omoguava toleranciju, jesu uticaji koji vode ljudsku religioznu svest ka poimanju Boanskog i

23

SKAKAVAC 3.5
Duhovnog, kao i razvoju inteligencije i promuurnosti koji oformljuju sklopove ideja da bi se ostvarilo sprovo enje slobode me u ljudima i potovanje ljudskih prava. Savladavanje sveta, po shvatanju duhovnih ljudi, ne moe doi silom. Iako su religiozne grupacije iskoristile svoju agresiju kako bi savladale "nevernike", kako bi zatrle one koji nisu pravoverni, dolazi se do stadijuma agresije koji imaju samo dve rezultante - duhovno Bu enje i Iluminaciju ili potpuno unitenje. U svakom sluaju oba oblika podrazumevaju sebi nasuprotan. Duhovna Iluminacija e dovesti do "unitenja" starih verovanja, a agresivno unitavanje religiozno-ekonomskih konglomerata e dovesti do besmislenosti "postojanja" prethodnih oblika verovanja. Trei oblik koji je delovao u smislu evolucije - nauka, tako e je doao do svoje ateistike izoblienosti, te se polarnost poimanja religije odraava i u produktima naune inteligencije. Svi sistemi drutvenog ure enja i ponaanja, u svojoj tenji da uspostave svoju kontrolu nad okruenjem, s jedne strane teei "prosperitetu" ostvarile su i postojanje protivtee - sile koja je stvarala patnju u svetu. To je jedan od "razloga" zato se Masonerija nikada nije smatrala religioznom institucijom. Ona je precizno opisivala oveka i Univerzum - konstatujui stvarnu Prirodu Stvari, a ne nameui dogmatske koncepte ili pak lana obeanja o "spasenju" iz patnje. Spasenje jedino moe doi kroz samog oveka, ni kroz kakvog posrednika, spasitelja ili drutvo i crkvu. Kontradiktornost religije ogleda se u njenom znaaju u ulozi na prosperitet ili dobrobit ljudi. U pojedinim epohama i situacijama religija je imala pozitivan i kreativan efekat, ali je isto tako u pojedinim sluajevima njen efekat bio izrazito negativan i destruktivan. U sluajevima kada su ljudi bili vo eni sutinskim idejama religije uvek se postizao njihov progresivan razvoj i obrnuto. Moemo postaviti vrlo jednostavno pitanje. ta je duhovno? Odgovor moe biti - sve ono to nije "materijalno", ili pak shvatajui proimanje svega onoga to je u interakciji sa materijalnim. Stoga crkve, sekte, organizovane skupine ne mogu biti shvaene kao stvarni oblici duhovnosti. One su trenutna projekcija shvatanja religije kroz steeni, tradicionalni, nasle eni sled verovanja. Postavljanjem "zapovesti", religioznih propisa i zakona, a ujedno kontinualnim gaenjem tih principa jasno je da te institucije nisu istinski posrednici ka Bogu, niti predstavnici Toga koji je na Najviem Tronu. Iskljuivost i iskazivanje nevinosti je la. La protiv sopstva ljudi. ovekov duh je besmrtan, njegova tvar je "materija" Svetlosti. Na "materijalnom" nivou ak i nauka to dokazuje. Pitanje je ljudske svesti kako e tu svoju i kosmiku Svetlost da pojmi i deli sa drugima. Karakteristino za sve religije je shvatanje da postoje odre ene sile koje upravljaju svetom i pojavama u njemu, kao i verovanje da uporedo sa objektivno postojeim svetom, postoji i drugi "zagrobni" svet. U zavisnosti od toga kako su zamiljene, shvaene te vie "natprirodne sile", koje upravljaju ovim svetom odnosno kako izgleda taj drugi, zagrobni svet, postojale su razliite religije. Sve one me usobno imaju neto zajedniko, ali i neto posebno, specifino. Zajedniko svim oblicima religije je da predstavljaju "nestvarni", mistini odraaj objektivno postojeeg sveta i odnosa u njemu, a specifinost je u nainu na koji su to inile. Postoji neto "udesno" u istinskom poimanju religije, a to jesu osetili oni koji su prevazili ogranienja starog vremena - to je da Svetlost koja ini da sve "postoji" u izvesnom kontinuumu, kako u ovo vreme dok "ivimo" tako i nakon asa "smrti". Poimanje ideje o besmrtnosti due upuuje na to da svest oveka ne mora da bude ograniena ni telom, ni umom, a kamoli drutvenim, socijalnim ekonomskim, moralnim i religioznim "zakonima". Zakoni oveiji su uspostavljeni jedino na osnovu aktuelnog promatranja prirode i trenutnog shvatanja stanja u kojem univerzum "postoji". Ti zakoni su dokazano ne savreni, jer razvoj ljudskog drutva jo uvek nije dosegao stadijum koji e prevazilaziti "granice" drava, nacionalnosti, moralnih koncepata, religioznih dogmi, kamoli da prevazilaze "granice" tela i uma. Imajui u vidu injenicu ro enja i tok ivota jedini pravedan prirodni zakon moe da nalae da svaki ovek i ena treba da shvate istinski smisao i poentu, svrhu svog ivota, te da sprovedu u Delo to za ta su se rodili. Sve ono to ne odgovara prirodi oveka, a on/a sa pogrenim predumiljajem hoe to da vee za sebe, moe da se stekne samo silom, nasilnim aktom krenja nekog drugog prirodnog principa. Jedini "fluid" ili pak "agens" koji omoguuje da ovek stvarno integrie u sebe elemente potrebne za ispoljavanje smisla ivota jeste Ljubav. Ljubav je Zakon, ljubav pod voljom. Volja oveka predstavlja duboki uvid u stvarnu prirodu i odre uje smernice (a zatim i rezultante) svog

24

SKAKAVAC 3.5
vlastitog ivota. ivite upravo onakav ivot koji je proizvod Vaih linih odluka i uslova koje ste ostvarili i iskoristili, te uslova koji su uticali (nasilno, ili lake trpei), te kojima se niste mogli odupreti. Civilizacija je trenutno produkt mnotva haotinih elja, inhibicija, ideja, mnotva sadraja koji se povremeno manje ili vie usaglaavaju delovanjem Duhovnih Ljudi, ili pak istinskih Duhovnih Bratstava. Oni su pak shvatali vrlo jasne i jednostavne stvari - Svaki mukarac i svaka ena je zvezda - bez dileme, Bia Svetlosti, besmrtne due, a tako e i da je samo jedan Zakon kojim se mogu ispraviti sve situacije i stanja koja ljudi generiu u svom "nesavrenom" egzistiranju u materijalnom svetu. Sve ee se prihvataju nove religije za koje proroci tvrde da su boije objave i da e ih one spasiti tekog poloaja. Ove su pak kratkog daha, impulsivne, obmanjujue i brzo zgasnu. Tradicija duhovnosti onih koji su Inicijati stvarnih "Misterija" jeste izvesna Univerzalna Religija - Religija onoga ta predstavlja istinsko univerzalno polje povezanosti svih Bia. Svaka sila i mo, znanje i naum, ako nisu proeti i "uslovljeni" Istinskom Duhovnom Ljubavlju nisu u slubi Volje oveka. Politeizam, mnogobotvo, vera u vie bogova, starija je forma religije od monoteizma, nastaje iz primitivnog totemizma i animizma kao persnifikacija sila i pojava prirode. Postoje bogovi koji upravljaju prirodom, ali i bogovi koji upravljaju drutvom. U svesti ljudi postoji shvatanje da opstanak i sudbina sveta zavisi od tih nevidljivih sila. Nevidljive sile su pak hijerarhija energija proetih sveu Bia i stanja postojanja koje sadejstvuju sa svim nivoima od "Najvieg" do "najnieg". Ljudi mogu shvatati religiju "raspreno" definiui prirodne sile, kroz iskustvo ili pak puko verovanje, kao jednu od Moi koja zrai me u ljudima, ali dokle god postoji bilo koji oblik ograniavanja ljudi jednih od drugih, po bilo kom osnovu, religija nee biti nezaustavljiva Mo, ve predstava iluzije o moguem, neispoljenom potencijalu. Sudbina sveta moe da zavisi od nevidljivih sila, ali i srea ljudi zavisi od njih samih. Politeizam je uslovio nastanak monoteizma jer je predstavljao sutinski napredak u odnosu na animizam i totemizam, u smislu da se bogovi doivljavaju kao "regulatori razliitih domena drutvenog ivota". Bogovi se doivljavaju transcedentalno, gde ulno ima primat nad materijalnim. Ljudi su sledbenici novca i bogatstva, sledbenici religioznih predstavnika, sledbenici bilo kog oblika Moi koji prua iluziju o zatienosti ili pak povlaenosti, te omoguuje dominaciju nad drugima. Ljudi kreiraju obimne komplekse ideja i zamisli o duhovnom i boanskom, cepajui svoju psihu izme u elja, strasti, poriva, samovolje, samoljublja spram lanih ideja koje su navikom ili obavezom uvreili u sebe kao "religiozno". Monoteizam je oblik religioznosti koji je (navodno) nastao izme u VI veka p.n.e. i VII veka n.e. U monoteistike religije spadaju judaizam, hrianstvo, budizam i islam. One su rasprostranjene irom sveta. Svaka monoteistika religija ima svog osnivaa - Hrist, Buda, Muhamed, Mojsije i dr. Monoteistike religije su soteroloke, ue o spasenju posle smrti, one uveravaju svoje sledbenike da su Svet i ovek puni zla, patnje, greha, da treba traiti savrenstvo u posthumanom svetu, a kao konani i oajniki in spasenja najavljuje se predstojea "apokalipsa", posle koje sledi tzv. "strani sud". Ovaj stav najvie naglaava hrianstvo. Hrist, Buda, Mojsije, Muhamed, kao i mnogi drugi znani i neznani velikani, bili su samo Uenici Velikog Belog Bratstva. Oni su linom iluminacijom oformili odre ene oblike religioznog uenja, koje je vremenom, sadejstvom sa poznatim osobinama ljudi, doseglo posebnu iskrivljenost i predstavu gotovo svega onoga to izvorno nije dato od strane Uitelja. ta je potrebno da bi se svet oslobodio "zla", "greha", "patnje"? Potrebno je prvo i pre svega poeti misliti, govoriti i delati samo u Istini. Bez Istine nema reenja ni za koje drutveno, ekonomsko i civilizacijsko stanje. Istina je preduslov za evoluciju, preduslov za ienje. Samo kroz Istinu ovek moe da sagleda sebe, prirodu i Univerzum. Sve to nije Istinito i Iskreno jeste ombana, polje dejstva neznanja i lanih projekcija nesavrenosti. Kroz Istinu ovek jedino moe da sagledava sebe, da

25

SKAKAVAC 3.5
Spozna Samoga Sebe - da spozna svoju istinsku Prirodu i Volju i da koristei Sve Moi izvri svoju ivotnu Misiju na radost svoju i Uitak Celog Univerzuma. Monoteizam je faza u razvoju religije - veruje se u jednog Boga, ija je mo najvea u odnosu na ostale. To je "vii" stepen razvoja religije, kada se prirodna i drutvena svojstva mnogih bogova prenose na jednog svemonog Boga. Ova faza u razvoju religije razvila se uporedo sa nastankom drava, naroito velikih kraljevstava i carstava, kada je vladar udaljen od ljudi, nepristupaan i svemoan - personifikacija Boga, inkarnirani Bog ili bar dete Boije. Razvojne faze religiozne svesti su zbog nesavrenosti ljudskog uma, kao saznajnog i funkcionalnog alata, oformile stadijume i grupacije verovanja koje su bile "obojene" i uslovljene rasom, nacionalnou, polom i materijalnim statusom. Samo je mali broj ljudi, tokom svake faze, svestan da religija u svojoj biti nije odrediva tim karakteristikama. Stoga su samo male grupe uvale istinsku spoznaju o Duhovnom, dok je mnotvo ljudi primalo tek spoljne odraze - prihvatajui da u to, definisano kao "savremeno" i adekvatno trenutnom stanju, veruju. Vladari su, pogrenim uverenjem o linoj veliini preuzeli na sebe "odeu" bogolikosti - kao to su to uinile i mnoge religiozne grupacije. Njihovo sadejstvo je tokom istorije dovelo do stvaranja konglomerata sklepanih ideja o religiji, do formulisanja i uspostavljanja "religioznih" stavova koji definitivno imaju i pogrene temelje, kao to su i u smislu strani reaumu i inteligenciji. Crkva predstavlja "telo boije na zemlji" - to je jedna od notornih i besmislenih ideja, ona veruje za sebe da je institucija koja je posrednik izme u vernika i Boga - ostvaruje medijumstvo sa Bogom. Me utim, crkva evidentno kri odre ene norme propisane religijom - hrianstvo propoveda jednakost svih ljudi, a crkva vri polnu diskriminaciju, jer ena ne moe postati sveteno lice, crkva trai obavezan obred, dok vera to ne nalae. Crkva smatra da ovek nije spreman za korenitu promenu duhovnog ivota, a Ljudi oseaju i smatraju da je promena nuna. Sve religiozne denominacije dananjice, tvrdei da su zasnovane na univerzalnim postavkama duhovnosti i istine, formuliui kodekse ponaanja, verovanja, moralnosti, uslovljavajui naine ivljenja svojih podanika, beskrupulozno i bespogovorno kre sva duhovna prava i ograniavaju ljudska prava i slobode verovanja. Pijedestal duhovne "vlasti" glavne religiozne grupacije grevito dre, ne shvatajui da je to opsena koja svet dri u zabludi i patnji. Svako razuman moe lako da sagleda razvoj religiozne svesti, moe slobodno da vidi procese koje su religiju (i samim tim i sve ostale civilizacijske odrednice) dovele do trenutnog stadijuma. Vie nije dovoljna "vera" u Boga, nije dovoljna samo "nada" u "spasenje", nije dovoljno deklarisati svoje "dobroinstvo", filantropiju i humanizam. Evidentno je da je svet kotrljajui se putevima patnje doveo sebe u jedino rezultirajue stanje - u Patnju. Promena, kao jedini proces koji moe to stanje da izmeni, mora da bude zasnovana na odbacivanju svih religioznih i drutvenih odrednica starog doba. Besmislena tiranska robovlasnika drutvena ure enja, zaogrnuta u mantiju "demokratije" moraju da doive Promenu. Besmislene religiozne dogme, slatkoreivost i lai zlih jezika, moraju da doive Promenu. Ekonomija, Zakoni, Edukacija, Nauka - sve mora da doivi Promenu - kako bi "Patnja" prestala da bude stanje u kojem ljudska rasa obitava. Religija se mora posmatrati i kao lina, privatna stvar. Vera treba da bude vrsta slobode, lini izbor. Ona ne bi trebalo da bude nametnuta obaveza i robotska navika, ve put ka "spasenju" oveka. Vernik nije u obavezi da poseuje crkvu - to ne dokazuje religioznost oveka i Boga, a samim tim se ukida posrednik pojedinaca i Boga. Tako svaki vernik postaje sam sebi svetenik. Organizovanje religioznih institucija je jedan od preduslova evolucije - sve religije sveta su kroz sebe dokazale svoje lane postavke - stoga "organizovanje" mora pretpostavljati unitenje tj. Promenu svih pogrenih ideja i stavova. Kongregacijski Iluminizam, kao forma grupnog okupljanja istomiljenika i vernika predstavlja smislenu fazu razvoja duhovnosti.

26

SKAKAVAC 3.5
ak i Slobodno Zidarstvo se menja u skladu sa vremenom - ne u smislu Znanja koje poseduje, ve po pitanju organizovanosti. Rasprenost i nepovezanost "obedijencija" i Velikih Loa jasno ukazuju da ljudske osobenosti, politika i ekonomija ine pogrene odluke iz kojih slede ogranienja - tamo gde bi svet trebao da bude najujedinjeniji - u Bratskom Lancu. Postoje zaista duhovne grupacije koje su bliske sa istinskim Izvorima Gnoze, sa Hodoasnicima Svetlosti, Emisarima Najvieg - koji se trude da na razne naine inspiriu Svet ka prihvatanju neminovnosti Promene. Svaka grupacija, drutvo, Loa, obitava u saznajnim procesima spram svoje osveene prirode - kroz rad, inteligenciju, privrenost, etiku, energinost, pa i rituale, potujui pouke tradicije, ali shvatajui Duh Vremena. Intelektualni tip vernika je onaj kojeg privlai strana religija, odnosno njeno osobeno objanjenje sveta i oveka, kao i njihove uzajamne povezanosti. Afektivni tip vernika religiju prihvata osobeno na emotivnoj bazi, poto ona kod njega izaziva i zadovoljava razliita ali snana oseanja. Etiki tip vernika shvata religiju kao izvor morala i kao najvanije ovekovo odre enje i bitnu sastavnicu ljudskog drutva. Ritualni tip vernika je onaj koji smisao verovanja nalazi u obrednim radnjama kojima se javno iskazuje privrenost odre enoj religiji odnosno pripadnost nekoj crkvi. Tradicionalni tip vernika za njega je karakteristino da se "mehaniki" i dosledno pridrava nauenih obrazaca delovanja u pogledu ispoljavanja religioznosti. Svaka osobenost je prihvatljiva. Neujedinjene crkve, sekte bukvalno identinih "religija" dokazuju da ljudi sebi navikom i pogrenim uverenjima stvaraju ogranienja. Religija crkava i damija zasnovana je na strahu, mrnji, nepotovanju i nipodatavanju svih drugih osim sebe. Savremene religiozne grupacije su postale "sekte" u odnosu na stvarnu Duhovnost, a Re Greha je Ogranienje. Zvanina religija kritiku njenih institucija doivljava kao bogohuljenje. Kako je dogma jedan od osnovnih elemenata religije, tako da se danas govori o tzv. linom verovanju, odnosno stepenu verovanja u odre enu "dogmu". Postoji sukob izme u crkve kao institucije i pojedinih vernika, jer oni veruju u smisao Re-Ligije, ali ne i u naine ispoljavanja te iste religije koje crkva propoveda. I ko moe rei da e neko ii u "Raj" ili "Pakao" ako smatra da neka crkva ne sprovodi duhovne nazore?... ako neko ne veruje u crkvenu dogmu? ... a ako neko "grei" protiv ovenosti i svih ljudskih osobina? Ko odre uje merila i standarde? Ko moe "prokleti", izoptiti, odstraniti ljude iz zajednice - samo oni koji odravaju stanje Ogranienja. I u tome je potreba za Promenom evidentna. Otkrivanje line istinske prirode i poente ro enja, otkrivanje svog vlastitog talenta, kreativnosti, sposobnosti za rad, jesu preduslovi na kojima se zasniva ispravno delanje i ivljenje. Ovo je sutinsko pitanje potrebno za razreavanje u materijalnom svetu. Nema govora o razvoju duhovnosti ka nekim "suptilnijim" svetovima i sferama dokle god se bazine slobode ne uspostave u ovom Kraljevstvu. Postoje oni koji uvaju Plamen Iluminacije, ali oni nikada ni nisu izgubili poimanje te Univerzalne Religije koja je data ljudima - i koju su ljudi raerupali kao strvinu. Proces slabljenja uticaja religije u savremenom drutvu je nesporan. U savremenom drutvu ostvaruju se brze i krupne promene. Revolucionarne promene u razvoju prirodnih snaga dovode i doprinose u drutvenim odnosima, u drutvenoj svesti, u shvatanjima ljudi u sistemu vrednosti. Naputa se stari tradicionalni sistem vrednosti i uspostavlja novi. Savremeni, obrazovani ovek sve vie se osloba a tradicionalizma, konzervatizma, utrkivanja za sticanjem i uveanjem materijalnog bogatstva, a sve vie se okree uivanjima, zabavi, kulturi. U tom smislu sve vie se osloba a religije osloba a se dogmatske, tradicionalne religije. Religiji se vraa samo povremeno i emotivno, a ne racionalno. Religioznost nae civilizacije trenutno lii na pijane tezge kraj kojih se trgovci nadmeu kako e svoj proizvod prodati laicima - i to pred ulazom u Hram! Shvatanjem stanja stvari, shvatanjem loe ponude i loeg izbora svaki mukarac i ena, za sebe uinie isto ono to je Hrist uinio - razruie tu ludost i stupiti u lini Hram Duhovnosti. Sada su

27

SKAKAVAC 3.5
ljudi dovoljno inteligentni da razumeju Univerzalnu Religiju i njene neporecive pouke. Sada ljudi jesu u stanju da stanu i donesu odluku kojim e putem ii - dalje putem patnje ili ka Radosti ivljenja. Na takvo stanje utie i razvoj nauke koja ostvaruje nesluene rezultate. Razvoj prirodnih i drutvenih nauka sve vie razotkriva dogmatski karakter religioznih dogmi, njihovu naivnost i neodrivost. Nauno tumaenje sveta i pojava u njemu za savremenog oveka je mnogo loginije, ubedljivije i prihvatljivije od raznih religioznih, misterioznih, kontemplativih. Stoga sve ograniavajue dogme moraju biti odbaene. Zato mrzeti i ne potovati blinje i daljnje, zato granice drava da odre uju domen interesovanja, zato ne tolerisati razliitosti, zato postoji u ljudima elja za otimanjem, kra om, gomilanjem, zato ubijati, koji duhovni i boanski Zakon zaista odobrava ubijanje? Zato lagati? ta to vodi ljude ka bizarnostima, vulgarnostima, perverzijama, pa i obinoj preljubi? Koji su razlozi da se ni roditelji ne potuju? Ako se shvata Univerzalnost i Apsolut Boga zato To ne slaviti zajedno u grandioznoj svetkovini Iluminacije? Zato postoji uverenje da je neiji Bog bolji i "vaniji" od drugoga, kakva je to privilegija koja ostrauje takve egoistine ludosti. Zar zaboravljamo da smo ro eni na smrznutoj trunki materije koja pluta u Kosmosu razumom ne pojmljivih razmera? Zar ivot, koliko god kratak u tom beskraju treba i mora da ima osobenosti Ograniavanja i Patnje? Kakav je lek za sve ludosti koje misli, govori i dela ovek? Ima li ak i Masonerija kljueve za otvaranje Vrata ove Promene? Ima li lika, idola, Sile ili Boga kojem se pre moemo prikloniti kako bi se reile sve nesree Sveta? emu su nas nauili Alati naeg Zanata? ta smo sa tim alatima uinili na sebi, za sebe - i kako se zaista to prenelo u Svet? Moramo se podsetiti tri Masonska stepena i njihovih pouka - ova Simbolina "Plava" Loa predstavlja savremenost Masonerije u svetu, ova Loa je ukotvljenost i utemeljenje svih principa Znanja koje Slobodno Zidarstvo poseduje. Postoje "nad" time i grupacije "viih" stepena koje svaka za sebe predstavlja polja dejstva Znanja, Svesti i Energije - Obred Jorka, kotski Obred - predstavljaju i pouke o toku razvoja poimanja Znanja o Religiji. Nije li i veliki Saladin poduio Viteza Hramovnika da postoji Jedan Bog!? Nije li Svetlost Najviih stepena upravo u generisanju Istine i Ljubavi za Sve bezrezervno? Drevni i Izvorni Obred Memfisa i Mizraima pak direktno kae - Masonerija jeste Religija ali ona ne postavlja dogme i ogranienja - ona podrava razotkrivanje Misterija, ona kae "Spoznaj Sebe!" ona priznaje samo Jednog Velikog Neimara - izvan i iznad kojega ne postoji Nita. Stoga je simbolina, "plava" Loa najpodlonija promenama i prilago avanju civilizacijskim stadijumima, dok Obredi viih stepena sadre i vanvremena Znanja, koja kulminiraju u Ezoterinom Toku poteklom i ouvanom kroz Egipatski Obred, a iji je Izvor Istina i Ljubav me u Ljudima pod okriljem Univerzalne Povezanosti i Jedinstva oveka i Velikog Neimara Svih Svetova. Tempo ivota savremenog oveka i njegova trka za uveavanjem bogatstva, ostavljaju mu malo vremena za kontemplaciju kojom se podstie proces demistifikacije otu enih drutvenih sila i postepeno osloba anje najirih slojeva stanovnitva od uticaja konzervativnih i reakcionarnih religioznih ideologija, poslunosti i pokornosti vladajuim elitama. Ako Masonerija sebe evidentno smatra elitom, primajui u svoje redove uglavnom i najee samo one koje smatra elitom svojega okruenja - kako ti dobri ljudi na dobrom glasu upravljaju svojim zajednicama, dravama i Svetom? Da li postoji ispravno stvatanje smisla Elite? Veoma je razgranat i intenzivan sistem infomisanja i komuniciranja izme u ljudi, kao i izme u pojedinih drutava - Svet postaje sve vie jedinstven u svojoj informativnoj povezanosti. Brzo se razmenjuju i meaju informacije, ideje, saznjanja, kulture, pa i religiozne misli. U sudaru naprednih kultnih kultura razvijenih drutava, brzo se razvijaju i naputaju stara shvatanja, zaostale religije. itava organizacija drutvenog ivota savremenog drutva utie na izmenu sistema vrednosti, na

28

SKAKAVAC 3.5
restrukturiranje drutvenih grupa, a posebno na slabljenje primarnih grupa i odnosa u njima. Zbog toga slabe i funkcije porodice kao primarne grupe, pa i njena religiozna funkcija. Govorei o Promeni uvek moramo u umu drati jasne odrednice koji je smisao Promene, kuda ona vodi, kako da Promena bude dobrobit za sve ljude sveta. Odakle dolazimo, Ko smo i kuda idemo pitanja koja podstiu tragae na stazi duhovnosti, koji su od poetka vo eni idejom da Spoznaju Sebe, da Spoznaju Svet - a doavi do te Gnoze - oseaju povezanost, integraciju - re-integraciju i religiju sa Prirodom i Boanskim - oseajui potrebu i smisao Promene koja se treba sprovesti i desiti kako bi Svet bio bolje "gnezdo" - u kojem simbolino, Pelikan moe da svojom krvlju nahrani svoje mladunce; u gnezdu u kojem Feniks moe da sagori staro oblije i Uskrsne u plamenu Iluminacije i Preporo aja. Odranju religije, s druge strane, doprinosi i nemo oveka pred otu enim prirodnim i drutvenim silama - nemo oveka pred brojnim prirodnim katastrofama i otu enje centara drutvene moi - drave, politike, vlasti, kroz oruane sukobe, ratove, pobune. Na sve to ovek kao individua teko moe da utie. Nemoan da se suprostavi raznim nesavladivim prirodnim i otu enim drutvenim silama ovek pribegava religiji - i u tom oajanju kupuje na pijanoj tezgi kvarnu i dotrajalu robu - verovanje i dogmu koji vie nemaju ivota u sebi. Traei u njoj spas i utehu, on nastoji da na e kompezaciju za bezizlani poloaj u kome se nalazi. Otu eni ovek time nastoji da u religiji na e duhovnu nadoknadu za izgubljeni sopstveni ljudski indetitet. Stoga se sve religiozne ideje moraju usaglasiti sa Univerzalnom Religijom koja proistie iz Naunog Iluminizma, spoznajnog procesa koji dovodi do Religioznosti, istinskog saznavanja o prirodi stvari (postojeih i nevidljivih) i ivljenja po standardima bezrezervne tolerancije spram istinske prirode svakog drugog ivog Bia. S obzirom na promenjene uslove religije i religija se menja. Ona naputa stare forme i metode delovanja i prilago ava se - pod uticajima okolnosti, sile, dokaza o potrebi za promenom. Uloga religije u savremenom drutvu instrumentalizuje se preko propagande i pridobijanja to veeg broja vernika direknim kontaktima i istupima crkvenih predstavnika, izdvajanjem sve veeg broja publikacija, listova i ostalog propagadnog materijala, podsticanjem i razvojem zabavnih aktivnosti me u mladima, brigom za bolesne, stare, usamljene, razoarane prikupljanjem socijalne pomoi za ugoene i sl. Evidentno je da je civilizacija dola do stadijuma u kojem gotovo svima treba neka vrsta "pomoi". Ipak ova pomo mora da odraava proces koji e dovesti do izmenjenog stanja i dosezanja novog stadijuma ivljenja, a ne treba da bude kratkorono reenje koje e privremeno zadovoljiti trenutne apetite,... na kredit. Smatra se da dolazi do sve vee globalizacije religije. Komunikacija se razvija, zahvata celi svet koji samim tim postaje jedno mesto - "globalno selo". Sve se vie drava udruuje u jedan politiki sastav - neke opstoje, neke se raspadaju. Na osnovu toga stvara se svetska kultura. Mogue posledice globalizacije koje nastaju jesu privatizacija religije, politiziranje religije i stvaranje hibridnih oblika religije. Naravno postoji i uverenje da e Slobodno Zidarstvo i druge sline duhovne organizacije biti u stanju da prevazi u svoje nesavrenosti te da e Tok Svetlosti moi da potee oko celog Sveta prenosei duh prosvetiteljstva i inteligencije, darujui ljudima podrku koja ne postoji u drugim institucijama. Svojim tradicionalnim normama religija nudi moral sa nizom konkretnih uputstava za ivot, nudi niz etikih maksima koje podravaju socijalizaciju. S druge strane, poistoveivenje verskog i nacionalnog, fundamentalizam i verske sekte nanose neverovatnu tetu i ine mnogo problema ljudima koji ive u multietnikim zajednicama. Pravo na obrazovanje kao i pravo na verovanje i veroispovijest, ljudska su prava koja svaka civilizacija mora potovati jer se radi o elementarnim ljudskim pravima. Uz napredak nauke i tehnologije moderne religije su promenile niz svojih izvornih polazita. One religije koje su se postavile fleksibilnije, koje su ile za potrebama i slobodom savremenog oveka, uspele su da se razvijaju, da se ire. Uloga obrazovanja pri tome je prvenstveno

29

SKAKAVAC 3.5
emancipatorska. Pomeranje sa mistino religioznih na racionalne osnove moralnosti sve vie postavlja obrazovanje u prvi plan. Me utim, iako oficijelne sakralne institucije nisu tako snano prisutne u drutvenim sistemima kao ranije, individualna opredeljenost vernika je snano prisutna. Vera snano determinie ponaanje ljudi, snano utie na njihove vrednosti i formiranje vrednosnih sistema. Religija kao organizacija moe dalje da se razvija, evoluira, ali je evidentno da koncepti i procesi koji su ranije "isprobani" nisu dali zadovoljavajua reenja. Potrebno je odbaciti stare dogme, stare i lane proroke i uspostaviti sistem koji se zasniva na prirodnom poretku. Sprovo enje Promene je u naim rukama. Naa civilizacija treba da shvati jednu jednostavnu stvar - odbacujui ogranienja koja su oformljena tokom istorije - da shvati da na ovoj planeti postoji Jedna Rasa - Ljudska Rasa, da ta rasa ima Jednu Religiju - Univerzalnu Religiju i da je ona sastavljena iz prirodnih ljudskih Vrlina i Snage ivota koje proistiu iz Istine i Ljubavi. Svaka dalja spekulacija o ovome moe samo predstavljati Ogranienje. ini ta ti je volja e biti sav Zakon. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Svaki mukarac i svaka ena je zvezda.

30

SKAKAVAC 3.5

LIBER STELL RVBE


LIBER 66 SA KOMENTARIMA Fr.Alion.'.Aiwass'.' ini ta ti je volja e biti sav Zakon. Zbir brojeva 1-11 iznosi 66. Ovaj broj je mistini broj Daath-a ("Znanja") i transmutacije Klifota, te kako sadri 11 sabranih brojeva tj. vibracija osnovne formule Magike predstavlja i Veliko Delo - GNOSIS. 66 je ALHIK - Gospod Tvoj Bog je svesadrei Oganj. AGIH, tako e 66, je "Brod", BChVN je "Iskuenje" i "Eksperiment", GLGL je "Toak" - akra ispoljenog Duha ekine; AKILH je "Luda" DNHBH je edomski grad. Enohijanska re "IA" ima brojnu vrednost 66 i predstavlja "Unutarnju Svetlost". 66 stih prvog poglavlja Knjige Zakona objavljuje da je "Manifestacija Nuite pri kraju". Zbir brojeva od 1-66 iznosi 2211. Ovaj broj je trostrukost "Vatrenog daha Satane" (STh HBL) i "bljesak vatre" (ShL HBTh). Stelae Rubeae je "Plamena Zvezda" poznata u mnogim okultnim tradicijama.

1. Apep oboava Asar-a.

U poznatim egipatskim predanjima i zapisima Sledbenici Ozirisa i Ra su se borili protiv Apepa i njegovih prijatelja. Apep se smatrao vrhovnim neprijateljem RA-a. Apep je "velika zmija" koju su "Veliki efovi" raskomadali kada je ona savladana kada je Rei Moi izgovorio Temu. Deo Tuata gde ivi zmija Apep ("Neha-Hra") je Tau.

U sedmom delu Tuata grupa od dvanaest bogova spreava Apepa da ne do e na prolaz. Kako je Bog Sunca ponekad prikazivan kao magare, zmija Apep (koja je SET) se naziva "Jedaem magarca". Bog AAI, koji je sluitelj Ra se suprotstavlja Apepu.

Putovanje Tuatom je kontinualno suoavanje sa Apepom i u svakom "delu" potrebno je savladati Apepa na drugaiji (efikasniji) nain. U devetom delu savladan je pomou Saiu maginih rei. Negde ga love mreom, negde savladavaju harpunima i kopljima. U jedanaestom delu Tuata Apep ak poseduje otre noeve kojima vreba "Putnika". U dvanaestom delu Tuaua dvanaest Boginja sa svojih dvanaest zmija svetlosti proteruju Apepa. Zmija Apep biva proterana "Iza neba".

Apep je Plamena Zvezda, sveobuhvatna krunica, koja je "ognjena manifestacija" i oboava Stvoritelja - Asara (Ozirisa) koji je Phallos. Asar je stvorio "postojanje" Plamene Zvezde, svu energiju koja predstavlja osobine i sadraj svih Elemenata i Duha.

2. Neka vrle device evociraju slavlje, sina Noi!

Sin Noi je Set. Set je in+Tet. "Vrle device" su "prazni" sadravaoci ne-formiranih misli i moi, koje predstavljaju "potencijal" sadravanja, budui da je iskaz u mnoini ovde se govori o mnogostrukom

31

SKAKAVAC 3.5
ispoljavanju slavlja i radosti tj. "konzumacij" potencija Vatrene moi u "okviru" prostora sadravanja. Set - in+Tet predstavlja emanaciju "semena" i "spermatozoona" u Prostoru koji je raspaljen Strau Zmije.

3. Ovo je knjiga najtajnijeg kulta Rubinove Zvezde. Nikom (ne)e biti data, do bestidnima u rei i delu.

Konzervativizam i "moralisanje" su besmisleni. Oni koji tumae i shvataju "Plamenu zvezdu" na naine i u oblijima kako su to inili ogranieni i glupi filozofi starog doba nisu dostojni ove Gnoze. Proklet neka je JeHeVaH jer je "dozvolio" da ga Crna Braa prisvoje i ukaljaju, ocrne svojim ogranienjima i ludostima.

4. Nijedan ovek nee razumeti ovaj spis - suvie je istanan sinovima ljudi.

Istinsko shvatanje ovog spisa je mogue jedino Majstorima Hrama. Adepti ne mogu pojmiti stvarnu Mo, Oganj i Svetlost dokle god su u domenu Sunca koje ih obasjava kao osobe iznutra i spolja.

5. Ako je Rubinova Zvezda lila krv na te; ako si u vreme meseca prizivao pomou Jod i Pe, tada sme uzeti uea u ovom najtajnijem sakramentu.

Rubinova Zvezda je "ritual" kojim se ovek realizuje u Adepta, ujedno je i emanacija alhemijskog Rubeda. Crvene, plamene Kale inkarnirane Boginje Zevzda koju Adept oboava. "Jod i Pe" su Ruka i Usta kojima se izvodi oboavanje znano inicijatima VIII stepena Reda Tajnog Hrama.

6. ovek mora pouiti drugog, bez obzira na miljenje ljudi.

Postoji obaveza prenosa Znanja i Saznanja - inae tokovi energije bivaju sputani i naboji moi izazivaju konvulzije, osnauju vorita koja jaaju i stvaraju disbalans. To to mislite nije vano, primite ovo Znanje i usaglasite se sa Moima Plamene Zvezde, sve "misli" e biti sagorene i uskla ene sa Istinom. Oltar je ena, "Skerletna ena" (opruena tj.) manifestovana Svest nad tamnom tvari materije. Sredite je naravno i Tifaret, koji dominira nad Malkutom. Zlato na Oltaru je boja Sunca-Tifareta. Samosvesne Skerletne ene. Tvoje line svesti koja u rasplamsanosti sadri Zlatni Duh Nemaha. "Zlato" je Phallos, dva zelena lika Majstora" su dva "Svedoka". Svedoci (tj."testisi") su "zeleni" jer je to boja devocije i oboavanja Boanstva.

7. U sredini treba stajati velianstven oltar, ispruen na crnom kamenu.

8. Na vrhu oltara zlato, i dva zelena lika Majstora.

9. Usred toga aa zelenog vina.

Shvatite da su stihovi i prikaz "Lamena" ovog Kulta. Zeleni Pehar je Razumevanje. U "gfornjem" delu sigila je Phallos, ispod njega je Pehar-Kteis. Ispod Kreativne sile "Oca" Asara i primajue Moi "Majke" Asi ukazuje se Rubinova Zvezda "deteta" Apepa.

10. U podnoju Rubinova Zvezda.

32

SKAKAVAC 3.5
Ovim se ukazuje na odnos Hokmaha i Binah sa Tifaretom koji je uzdignut do trans-personalnog poimanja Plamene Zvezde u Daatu.

11. Oltar treba biti sasvim otkriven,

Ovo ne moe biti samo poznato oveku, niti umom i intelektom razumljivo Adeptu - mora postojati Budna Svest o stvarnosti koju predstavljaju "opisana" stanja "svesti".

12. Prvo, ritual Plamene Zvezde. 13. Zatim, ritual Peata.

Rubinova Zvezda opisana kao 25 uzdie inicijata do Tifareta. Ritual "peata" znan kao Safirna Zvezda uzdie inicijata ka Binahu. "OAI" je Boanstvo koje ine Asi, Apep i Asar, dakle AAA.

14. Zatim, pakleno oboavanje OAI. Mu pa telai Tu wa melai , , . Tu fu tulu! Tu fu tulu! Pa, Sa, Ga. Qwi Mu telai Ya Pu melai , , . Se gu malai; Pe fu telai, Fu tu lu. O chi balae Wa pa malae: t! t! t! Ge; fu latrai, Le fu malai Kt! Ht! Nt! Al Rel moai TiTiTi! Wa la pelai Tu fu latai Wi, Ni, Bi.

Tiina, mesec usporava svoje kretanje Koje bee slatko U vazduhu, vazduhu, vazduhu, Kojeg e Volja dosei! Kojeg e Volja dosei! Mesecom i Sam i uz pomo An ela Gospodnjeg Sada Tiina nestaje I Mesec se slatko smanjuje (doga a se) Inicijacija, Inicijacija, Inicijacija. Sladak je poljubac Izide Moja Volja je okonana Moja Volja je ostvarena Vidi kako pliva lavlje dete (po nebesima) a Mesec miruje (To si) Ti! (To si) Ti! (To si) Ti! Pobeda; Volja preuzima (poput lopova) Snanu izvrsnu Volju Ra Hoor Khuita! Hadita! Nuite! Za Boga OAI Neka se slavi Na poetku i na kraju I neka niko ne padne ija Volja dosegne Ma, Vagu i Krunu.

33

SKAKAVAC 3.5

Stihovi mistinim jezikom i korenskim vibracijama tajnog jezika Kulta deluje na duu inicijata vodei ga kroz stadijume Inicijacije kako bi iskusio i utvrdio svoju svest u poznavanju Bogova i svoje Boanstvenosti.

Telemiti, koji su kao sluitelji Zvezde i Zmije dotakli Znanje i Iskustva Bogova, nosei u srcu plamen novog Aeona upueni su kroz svetkovanje Gnoze Knjige Zakona u sutinsko vibratorno "oblije" Boga OAI.

Oni koji su ostvarili spoznaju "staza" Zain, Lamed i Alef, kao ZLA i ALZ ne mogu da "padnu" - njihov Uspeh je Istinski.

15. Tako e e uzbuditi tokove s pet rana i pet rana.

Tokovi su "akre" i njihovo "uzbu enje" dolazi kroz pravilnu Pranajamu. Ovime dolazi do utihnua elementalnih veza uma.

16. Zatim e uzbuditi tokove s dva i tri u sredini; ba sa i , i , i i .

Zapoinje "uzbu ivanje" 2-Phallosa i Tri-Kteis (kao "stvarni" ritual u fizikom smislu - VIII stepen "R.S.H."). Saturn i Jupiter su Ui. Sunce i Mesec su Oi. Mars i Venera su Nosnice. Merkur su Usta.

17. Zatim pet - i est.

Povezivanje Tela i povezivanje Due u ritmu Sjedinjenja i pod uticajem svih prethodnih gestova i vibracija koja su uskladila svest ka "Cilju" - bu enju svesti istinske Plamene Zvezde.

18. Tako e, na oltaru e mirisati insens bez dima pred Majstorom. 19. Ono to se treba porei, neka se porekne; ono to treba zgaziti, neka se zgazi; ono to treba popljuvati, bie popljuvano.

Telo u ovom procesu emanira posebne elemente koji su poetni "rezultati" postignua. Vazduh, Zemlja i Voda ispunjavaju svoj smisao pri usaglaavanju oveka sa ovim procesom Inicijacije. Ovi elementi se utvr uju kroz delovanje Volje - pod Voljom, a ne spontano ili nekontrolisano. Ovo tako e podsea i na VI stepen Reda Skrivenog Hrama.

34

SKAKAVAC 3.5

20. Te stvari treba spaliti u spoljnoj vatri. 21. Posle toga majstor e neno govoriti, uz muziku i ime drugim dovee rtvu. 22. Tako e, on e ubiti malo dete na oltaru, i krv e prekriti oltar mirisom kao od rua.

Svi elementi sagorevaju u Ognju.... kako je to navedeno i u drugim Svetim Knjigama Teleme (Ararita!). Inkantacije, Mantre, Muzika - vibracije koje preuzimaju svest vodei je ka "odvajanju" od vezanosti za fizikog nosioca Rituala. Emanacija Semena ispunjava Kteis. Svaki posveeni "Spermatozoon" sadri svoje osobenosti Aeona i Daemona koji su ispunjeni Moima prethodno izvedenih "Prizivanja" i bujanja sile kroz Ritual. Dosezanje sredita Krsta budi Mistinu Ruu. Stvarno Iskustvo nadmauje umno poimanje misterije R.C. Krst i Rua su spoljni simboli Plamene Zvezde.

Nakon ispunjenja spoznaje svih spoljnih rituala, priziva koji su kulminirali postignuem VIII stepena "R.S.H." i iskustvom koje je potvrda Inicijacije sledi "novi ciklus".

23. Tada e se majstor pojaviti kao to on treba da se pojavi - u Svojoj slavi.

Sila Plamene Zvezde je Mo Phallosa, aktivna Sila Kreacije. Vrhunac VIII stepena - stanje svesti (Dhyana Phallosa Svetlost nad Svetlostima). Zapoinje ritual IX stepena "R.S.H." - ali to je ujedno i metod koji odraava sve nie sefirote kako se energizuju i posveuju centralnom ka uzdizanju u Razumevanje. Stanje svesti koja poima "postojanje" iznad Ponora je posebno i neopisivo, te moemo samo dati smernice i naznake kako tome pristupiti - da bi ste sami izveli odgovarajue Korake u Razumevanje. Hram je Prostor Razumevanja, Vatra je nia emanacija sutinske Iskre Lui. Hadit je u sreditu Khabsa. Khu "gubi svest" o svojoj individualnosti.

24. On e se opruiti preko oltara, i probuditi ga u ivot, i u smrt. 25. (Jer tako mi skrivamo ivot koji je s one strane.)

26. Hram e se zatamniti, osim vatre i lampe na oltaru.

27. Tu e on upaliti veliku vatru i poudu.

Generisanje svih sila se doga a usled oslobo enja svesti od pojedinanih "staza" i ograniavajuih veza nosioca due. Vatra i pouda su od TET.

28. Tako e, on e udariti oltar svojim biem, i odatle e potei krv.

Bi je LAMED. Ljubav pod voljom. Krv je DM, 44. Elementi (4) pod uticajem Magike (11). (Tako e, "Felacio" i "Kunilinktus"...) Sva ula i svi elementi pod upravom Magike Volje.

35

SKAKAVAC 3.5
29. Tako e, on treba uiniti da na oltaru procvetaju rue. 30. Na kraju e on ponuditi Veliku rtvu, u trenutku kad Bog bude lizao plamen na oltaru. 31. Sve ove stvari e doslovce izvesti, pazei na vreme. 32. I Ljubljeni e biti s Tobom.
Bu enje Duha. Sjaj Tifareta.

Rasplamsavanje u seksualnoj strasti do krajnjih granica.

Opisani ritual je potpuni modus rada Kulta Rubinove Zvezde.

Boanstvo "e se" emanirati i ponititi dualnost svojom Jedinstvenom Ekstazom postojanja.

33. Nee otkriti unutarnji svet ovog rituala nikome: zato sam ga napisao u simbolima koji se ne mogu razumeti.

Ono iskustvo koje jeste Spoznaja i "rezultat", koje jeste peat Kulta ne otkriva se onima koji nisu u stanju da ga pojme na nivou oveka Zemlje i Ljubavnika. Simboli su "maske" Razumevanja. On je "IAO" i "OAI", kao to je spomenuto Izis+Apep+Oziris. Opisuje se kao Uspravan i Sputajui "Trougao" tj. Trojstvo. Izis, Apep i Oziris su emergetski nosioci (u sferama iznad Ambisa) onih Sila i Svesti koje nazivamo Nuit, Hadit i RaHoor-Khuit, a iji su emisari Zver, Skerletna ena i Plamena Zvezda. Ukazuje da "on" Jedan jeste Trojstvo, "On" je neogranieno i neuslovljeno polje Sila i Svesti koji sadre polarnosti "uspravnog" i "obrnutog" (pozitivnog i negativnog i sl.).

34. Ja koji otkrivam ritual jesam IAO i OAI; Uspravni i Obrnut.

35. Oni su mi podjednaki.

"On" ne pravi podelu, razliku, niti ogranienje spram "inioca" Trojstva. Ovo je ujedno i objava kroz koju "Bog" definie ono ta "jeste" - a oito ne-postoji ono ta "on" nije.

36. Veo ove operacije zove se Sramota, a unutar se nalazi Slava.

Sam ritual Kulta je sekso-magiki (uzimajui u obzir sve postupke i metode, inkantacije i gestove).

GShNH - "sramota" je 358 - kao i "Mesija", kao i "zmija koja je inicirala Evu" - "odbacite tu vekovnu laljivost..." "Sramota" je greh ograniavanja od Ljubavi.

KBVD - "Slava" (32); GAVN (60); Doxa (gr. - 82); TzBI (102); Kleos (gr. - 325); ... ali i 385 "Slava Boija" - ekina. "Slava" je Euharistija i konzumiranje Ljubavi.

36

SKAKAVAC 3.5
37. Ti e uteiti srce tajnog kamena toplom krvlju. Ti e skuvati suptilan napitak uitka, i Posmatrai e ga piti.
"Skopos" (gr. - posmatra; 640); "Epoptes" (gr.-743); "Ouros" (gr.-840); "Phroyros" (gr.-1440). "Srce tajnog kamena" je Khabs unutar Khua. Uteha je potvrda Spoznaje i potvrda objavljene Istine. Iskustvo je realizacija sveg Znanja.

"Posmatrai" su izvesne Take svesti koje nisu ograniene niti uslovljene elementima, niti individualnou.... ali ak i te "Take" svesti, inicijati Misterija tj. "tvoja" svest iznad Ponora poima sadraje Beskrajnog Prostora iz odre ene perspektive, inei relaciju sa beskrajom da bi ga "pio" tj. poimao.

38. Ja, Zmija Apep, sam srce IAO-a. Izida e ekati Asara, a ja u sredini. 39. Tako e Svetenica e potraiti drugi oltar, i na njemu e izvoditi moje ceremonije.

Bog je "Plamena Zvezda", Apofis-Tifon i unititelj koji se emanira u Sjedinjenju, fizikom i duhovnom, kroz spoj Kteis sa Phallosom. Dvojnost biva unitena vatrom sjedinjenja. Kako je naznaeno Inicijacija Kulta se prenosi dalje.

Svest iznalazi nove moduse kreacije i emanacije Ljubavi pod Voljom.

40. Ne treba biti ni himne ni ditiramba u moju slavu i slavu rituala, poto je (ritual) potpuno s one strane.

Pripreme koje se obavljaju, kako je opisano u prvom delu, slue da pokrenu silu due, dok seksualni akt generie silu, te prilikom vrhunca "izbacuje" svest u "onostrano" - tu, iza materije i razuma se "doga a" stvarno Sjedinjenje. To se ne moe opevati, iskazati, niti prepriati. Temelj oveiji mora da bude stabilan.

41. Ti se treba uveriti u stabilnost oltara. 42. U ovom ritualu e biti sam.

Jasno je da opisani Ritual "opisuje" procese unutar oveka, on ne implicira poseban odnos i seksualni akt sa "drugom osobom". Bog Apep e kroz sadejstvo sa svojim Ljubavnikom uticati da se za njega definie jedinstven model-ritual Inicijacije kroz koji Adept dosee Majstorstvo i obitava u Jedinstvu tj. Samotnitvu neodvojenosti Sebe i Apepa. Zavet je Volja za Inicijacijom i Postignuem. Oltar je individua/linost koja se "razlikuje" od crne tvari bezline mase robova ogranienosti. Rei su formulacija ideja i misli koje dobijaju smisao kroz Znanje (Daath).

43. Ja u ti dati drugu ceremoniju pomou koje e se mnogi radovati.

44. Pre svega neka Zavet bude vrsto dat dok uzdie oltar sa crne zemlje. 45. Reima koje Ti zna.

37

SKAKAVAC 3.5

46. Jer ja se zaklinjem tebi svojim telom i duom koji se nikad nee razdvojiti, da ja obitavam u tebi sklupan i spreman na skok.

Ljubavnik i njegova Boanska Zmija su neodvojivi - to potvr uje "Bog" da ne bi ikada dolo do nedoumice.

Jasno je da postoje neporecive korelacije identinosti Apepa i Hadita.

u smislu

47. Dau ti kraljevstva zemlje, O ti Koji si savladao kraljevstva Istoka i Zapada. 48. Ja sam Apep, O ti Ubijeni. Ti e se sam ubiti na mom oltaru: ja u imati tvoju krv za pie.

Onaj koji savlada Ro enje i Smrt, koji realizuje jedinstvo sa svojom Zmijom, taj je gospodar Kraljevstva Zemlje.

ovek je Oziris - "Ubijeni" (Mensul El Halaj, Hiram Abif i drugi u "razliitim" tradicijama). Ubijeni obitava u regijama Materije i Ruaha. Samoubijeni je "Ankh-Af-Na-Khonsu" - deo tj. aspekt due koji je dosegao realizaciju da ogranienost izme u "Njega", "mene", "tebe", drugih", "mnotva" mora nestati izvesnom "smru" kako bi bio Jedno sa Bogom. Krv je ivot koji je produkt postojanja oveka, to je energija Duha koji napaja elemente nosaa Due.

49. Jer ja sam moan vampir, i moja deca e isisati vino zemlje koje je krv.

"NSThRH" (715) - "Tajna", kao koren imena "Nosferatu" prvi "vampir".

Bog je "poput" Babalon - mora se "rtvovati" svaka kap krvi, do poslednje.

50. Ti e napuniti svoje vene iz nebeske ae.

Razumevanje ("Babalon") nadahnjuje ivot oveka. Kao to je IAO ispoljio svoju identinost sa OAI, tako i ivotni tok svojim uzlaznim i silaznim tokom (koji su Jedno) odrava ivot na svim nivoima "postojanja" (i ne-postojanja).

Inicijacija i postignue "rezultata" ovog Rituala Plamene Zvezde osnauje ivot oveka duhovnom silom Razumevanja i Mudrosti.

51. Bie tajan, strah sveta.

Za inicijate, sluitelje Zvezde i Zmije on je Tajni Inicijator, za "ego" To je uas anihilacije.

52. Bie uzvien, i niko te nee videti; uzvien, a niko te nee sumnjiiti. 53. Jer postoje dve slave razliite, a ti koji si zadobio prvu, uivae i u drugoj.

Nema "meanja" ravni. Samo taka poimanja, neuslovljena ogranienjima shvata "uzvienost" i ne sumnja da To to je Istina ne moe da se porekne. Razumeti i doiveti IAO implicira realizaciju Gnoze OAI.

38

SKAKAVAC 3.5
54. Skaem od radosti u tebi; moja glava je uzdignuta da udari.
Zmija Apep se budi, Raduje. "Napad", udar je trenutak iskustva - vanvremeni-trenutak u taki kroz koji svest upija Silu Zmije. Kundalini... i sve to se odnosi na "nju". Tradicionalno Znanje se potvr uje Iskustvom Gnoze.

55. O strasti, isto ushienje ivota zmije u kimi!

56. Moniji od Boga ili oveka, ja sam u njima i proimam ih.

Ne postoji odvojenost, niti ogranienje. "Bog" je "O" - Asi-Izida (Babalon-NUIT) "ovek" je "I" - Asar-Oziris (Terion-HADIT) "Plamena Zvezda je "A" - Apep-Ra-Hoor-Khuit.

57. Izvri ove moje rei.

Svest stvara Misao, Ideju, one formuliu Rei, a Rei odre uju Dela.

58. Strahuj od nita. Strahuj od nita. Strahuj od nita.

0-0-0.

Ne boj se niega. Strahuj od "Nita" - AIN. "finalna" instanca ponitenja svesti i egzistencije Beskrajnog Svetla.

59. Jer ja sam nita, i mene se treba bojati, O moja device, moj proroe unutar ije se utrobe radujem.

Apep je Ouroboros, Nula, beskrajni "horizont" Nitavila iza svake postojanosti. "Ja sam sam nema boga tamo gde sam ja". Samotnik... Devica je ovek Zemlje. Prorok je Ljubavnik.

60. Bojae se ljubavnim strahom: ja u te nadvladati.

ovek strepi da Ljubavnik (njegov unutarnji Duhovni sainitelj) ne "nestane"... Samotnik u Tome "nadvla uje"...

61. Bie veoma blizu smrti. 62. Ali ja u te nadvladati; Novi ivot e te iluminirati Svetlom koje je s one strane Zvezda.

..."Smrt je kruna svega"... Inicijacija Plamene Zvezde "nadvladava" sve to ovek jeste. Svetlost Zvezde je "onostrana" - ulivanje Beskrajne Svetlosti u "gnezdo", "nosaa",... probu enu i slobodnu "duu".

63. Misli li? Ja, silina koja je stvorila sve, nisam za prezir.

Misao o Tome nije To... Misao je "neistoa" koja skriva Svetlost. Kao i kod Joge svaka misao jeste "prekid" u Bivanju u kontinuumu Jedne Svesti.

39

SKAKAVAC 3.5
Apep je Silina koja je kroz sjedinjenje Nuite i Hadita tj. Asara i Asi emanirala Pra-Nu (kroz kreativnu silu "Kundalini").

Ne poznavanje stvaren prirode "Zmije Apep" je dovelo do straha od "njega" i do prezira spram svega to Apep jeste... a Apep jeste Plamena Zvezda koja jeste Ognjeni Univerzum.

64. I ja u te ubiti u svojoj strasti.

Potpuna anihilacija i ponitenje odvojenosti oveka i Boga. ovek ne pojmi Boga da je Jedno s "njim"... Apap Jeste.

65. Ti e vritati s radou i boli i strahom i ljubavi tako da novog Boga iskoi me u Zvezde.

... Telemiti, koji ivei Zakon Aeona, dosegnu Samotnitvo ostvaruju odre eno stanje u kojem se realizuju okolnosti emanacije Logosa svake pojedinane Zvezde.

Samotnik u izvesnom "momentu", u ekstazi Spoznaje "dobija" uvid i iskustvo svoje istinske Rei Aeona, postajui tako "Logos novog Boga", Magus Rei Aeona iju Svetlost daruje ljudima sveta i mnotvu.

66. Nee se uti drugi zvuk osim tog tvog lavljeg rika zanosa; da, tog tvog lavljeg rika zanosa.

Strast! Strast! Lavlja Strast Zmije Plamtee Crvene Zvezde!

"Lepota i snaga, poskoan smeh i prijatna enja, snaga i vatra, to je nae"

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

40

SKAKAVAC 3.5

LOGOS AIONOS TARO


Fr.Sigma Aeon, latinska re prevedana sa izvornog grkog jezika, znai "ivot" i "bie", a veruje se da predstavlja vremensko razdoblje i da znai "zauvek". Smatra se da je smisao identian sanskritskoj rei "Kalpa" i hebrejskoj "Olam". Iako Aeon generalno predstavlja raspon od milijardu godina, najee se smatra da predstavlja 1000 godina, ili pak u modernoj okultnoj filosofiji oko 2000 godina. Platon je reju Aeon odre ivao veni svet ideja, za koji je smatrao da je "iza" sveta koji doivljavamo ulima. U hrianskom uenju Aeon je postao "veni ivot", Kraljevstvo gospodnje, te ak i Raj - pa predstavlja i besmrtnost. U gnostikim sistemima smatra se da je Aeon emanacija Boanstva, a Bog je nazivan Jednim, Monadom, Aion Telos - "Najopseniji Aeon", Bitos - "dubina", Proarke - "pre poetka", tako da su razliite kole Misterija usvojile razliite ideje, po kojima postoji i 30 (graduirano suptilnih i monih) emaniranih Aeona, dok je po nekima svaki Aeon sainjen iz korenskih polarnosti - sizigija. Postoji jedno, dosta kruto, shvatanje da "naa" civilizacija u svom vremensko-prostornom domenu postojanja "poznaje" tri Eona, koji predstavljaju vremenske periode tokom kojih su pojedinana Boanstva (upravo emanacije Jednoga) - Izis, Oziris i Horus, dominirali i dominiraju svojim uticajima planetom Zemljom. Ovakvo shvatanje je vrlo ogranieno, iako praktino i povrinski civilizacijske "faze" razvoja i drutvene evolucije mogu da se "ukalupe" u prirode ovih Bogova evidentno je da do potpune "smene" uticaja nikada nije dolo u celosti, te da je primetno da civilizacijske grupacije ljudi i naroda ive u raznolikim uslovima, kako drutvenog ure enja, tako i moralno-kulturoloki-duhovnog razvoja. Jasno je da postoje zajednice koje ive u rodovsko-plemenskim ure enjima, da imaju totemistike i prirodne religije, dok drugi delovi ljudske rase sadre previranja robovlasnitva, feudalizma, kapitalizma, socijalizma (sa mnotvom varijacija), te da neke kombinuju najrazvijenije civilizacijske standarde (i tehnologiju) sa zaostalim religioznim i molarnim shvatanjima. Neki jo uvek ive pod uticajima Aeona Izide, neki pod uticajima Aeona Ozirisa, a deo se prilago ava uticajima Aeona Horusa. Ipak, tokom kratkog razdoblja ivljenja pod uticajem Aeona Horusa razvoj svesti pojedinih subjekata i inkarniranih Bia dosegao je shvatanje o mnogo iroj perspektivi i stvarnosti proimanja nae planete i civilizacije sa dejstvima Boanskih emanacija, tj. Aeona. Ne moe se definisati precizna odrednica "smene Eona" - ali je poznat zaetak i zametak emanacije Horusovih uticaja tokom 1904.godine vulgarne ere. I to zaetak u duhovnom smislu - ratovanje, ubijanje, osvete, brutalnost i korienje drugih Horusovih osobenosti nikada nisu zafalile ljudima ove planete. Moe se rei da se svi Aeoni proimaju svojim uticajima duhovno, elementalno i ivotno stalno sa planetom, ali evolutivni procesi i faze stagnacije i razvoja dovode do osposobljavanja ljudskih Bia da poprimaju raznolike uticaje Aeona i da ih "koriste" tj. ive u svom dodeljenom vremenu postojanja kao inkarniranih bia. Kao to uticaji Aeona Izide nisu nestali pre nekoliko hiljada godina, te kao to Ozirisov Eon nije smenjen uticajima "novog" Eona, jasno je da oni koji shvataju mogunosti (i stvarno prirodno stanje) imaju priliku da u sebi i sebi bliskima izazovu "promene po volji" delovanjem Magike - ka zajednikoj evoluciji svesti (jer ona je i neminovna, neizostavna i neophodna) tako da uz injenino prihvatanje egzistencije ljudske civilizacije proetou Horusovim uticajima koji izazivaju otvaranje tokova Svetlosti i Gnoze koji nisu ranije tekli umovima ljudi, postoji realizovano stanite ("gnezdo") iz kojeg se shvatanjem svih realnih prirodnih i duhovnih zakonitosti i stanja (prethodnih Eona) izaziva razvoj svesti i osloba anje Ljudi u novo stanje "Prosvetljenosti". Neophodno je da bude jasno da se uticaji Eona nisu izgubili, te iako Vi moete poimati kako sve Eon Horusa deluje kroz Vas, ipak prvi komija ili susedno naselje locirano blisko na teritoriji planete, moe potpuno biti "zarobljeno" vezanou za "stara" shvatanja i modele ivljenja, po standardima koji su uspostavljeni tokom hiljada godina, po standardima koji su uspostavljeni i silom i navikom.

41

SKAKAVAC 3.5
Ipak, mo slobode je probu ena kroz delovanje Horusovih uticaja. Naravno, zar nije logino da "ideal" svih principa i modela ivljenja bude olien Boginjom Maat!? Nije li jasno da se Maat ne moe iveti bez Horusa - snage i sile ljudskih ruku i srca!? Stoga ne moemo zanemariti postojanje ni drugih emaniranih Boanskih Aeona. Ne moemo iveti bez Neftide, Seta, ua, Hator, Tefnut i drugih. Shvatanje ideala upravo zavisi od Vas samih i Vaeg linog razvoja svesti kroz neogranienu slobodu koju imate. Za Zvezdu koja jeste ideal moe biti i Istina, kao i lepota Umetnosti, ispoljavanje mudrosti i inteligencije. Koliko je ljudi toliko je i "udi". Sve boanske emanacije utiu na ljudsku svest i ivote inkarniranih Bia-Zvezda na ovoj planeti. Moemo spram nekih oseati pristrasnost ili odbojnost, neki nam mogu biti "korisni", a neki nezanimljivi - to je sve u domenu ogranienja egoistinog kalupa ljudske kreacije. Treba spomenuti ovde i injenicu da oni koji su "uli" ove Rei Aeona nisu bili ogranieni vremenskim razdobljem. Nema smisla ideja da se "Magusi" ra aju na svakih 600 godina (ili sl.) kada je injenica da su mnogi od njih iveli gotovo u istom dobu - Buda, Lao Cu i Konfuije su bili savremenici, Jea, Jovan, Apolon iz Tijane, Simon Magus - behu savremenici, Zoroaster i Krina jesu iveli vie hiljada godina u prolosti - ali jasno je da mi ak ni ne objavljujemo javno koji su sve identiteti Velikih Duhovnih Avatara me u Zvezdama donositelji i Gnoze Aeona! Muhamed, Kristijan Rozenkrojc, Levi, Majstor Filip, Blavatska, Meters, Krouli, Parsons, svi oni su jasno predoili korpus Znanja koji je iznedren iz izvora koji je obeleen njihovom vlastitom Reju Aeona. Setimo se Marpe, Narope i Milarepe, zatim niza Dalaj Lama - re-inkarniranog Aeona Avalokitevare. Stoga ne moramo da ne spomenemo "moderne" Maguse - Majstora Majkla Aquariusa, Aosika i Nemu - a oni su samo neki u "naoj" okultnoj tradiciji. Zar mislite da se duhovno bu enje ne odvija i na mestima koja vi ne moete da pregledate i okarakteriete odrednicama interneta i drugih komunikacionih medija? Naa okultna tradicija nema ekskluzivno pravo na duhovnost - lepo i jasno je zapisano "Svaki mukarac i ena je zvezda". Vi koji sada itate ovo dobijate adekvatne informacije koje moete da iskoristite (ili ne) za svoju Spoznaju Rei Aeona. Te, kako je za nekoga vreme za spoznaju dolo ranije, tako za nekoga dolazi "kasnije" i svi se zajedno sjate u Zajednici Zvezda, izvan "vremena" i "prostora" uivajui u Svesti koju ive u Rei Aeona. Mi smo ovde doli da Vam saoptimo da je vreme za bu enje. Vreme "Blizanaca" je pri ruci! Vreme i Aeon povezivanja Solarnog sistema sa gravitacionim poljem svesti Binaha je ostvarivo i ostvareno - neogranieno. Sunce je svojom prirodom deo povezanog sistema "Zvezda stajaica". Sunce je jedna od Zvezda Hokmaha - Mudrosti. Mistino venanje ljudske svesti sa kosmikom dolazi kroz "Proroite Bogova" koje objavljuje Rei Mudrosti. Stoga otvorite svoju duu, uzdignite se do Zvezda, u Volji i Ljubavi, oslukujte Tiinu i poujte svoju Re Aeona - Aeona koji je dodelio sebe u inkarniranju Vas samih. Aeoni nisu nemi, niti nedohvatljivi, oni su tu "uz" Vas i u Vama, nema ni jednog dela oveka koji nije od Bogova! Re Aeona je Re Moi i Mudrosti koja deluje kroz odre enu Zvezdu, kroz odre enog emisara i "predstavnika" Aeona na Zemlji. Jedna Re jeste Jedan Aeon, Jedan Univerzum, Jedno Boanstvo, Jedna Zvezda, Jedno Ljudsko Bie. To nije samo sluenje Aeonu, to je uitak i radost sjedinjenja. Uvek ka NUIT!

42

SKAKAVAC 3.5

Da bi Alion postao NU-ALION morao je da pro e razne oglede. Sada e prozboriti o svojem Aeonu i o Rei koju je uo kako dolazi iz Take Aeona. Poujte Rei Aeona TARO...

TARO jeste. TARO nije. TARO je 4, 671. TARO je Univerzum Duha Sunca Bafometa. To je Jedna Re onoga koji je Slobodan, koji je sebe objavio svetu i kojega Niko ne slua. Univerzum je oslikan Tarotom. Tarot je proet Duhom Aeona. Tarot je emisar Moi Svetlosti Sunca. Tarot je Put povratka u NITA. Iz Nita je obznanjen Umu Sigme, kroz Taku (prizmu) iz koje se Nita oformilo u Re koja je Univerzum. TARO sadri SVE emanirano, Sve to Jeste i skriva Ono to Nije jer Re Nije to to se uje i misli o njoj, ve je Magus Razotkrio Majstorima i Adeptima da bi oni izveli mnoge arolije Aeona. Pevanje Aeona se kroz TARO prikazuje u Likovima staza i plodova Drveta Venosti a ovo Mag poznaje kao Ono to nije Drvo, ve istinsko proimanje svesti prostora i Svetlosti Praznine Duha koji ine Univerzum, iji je Lik Aeona skrio Nita. TARO je lice Jednoga Umetnost Igre Svetlosti i pretakanja talasa i Tokova. Sva Svetlost se prostire beskrajno, stalno kroz neogranieni, beskrajni prostor, emanira iz svake Take koja je u sri Zvezda i izbijanjem iz bezbrojnih Zvezda hrli ta Svetlost da se pretoi u zagrljaj Zvezda. Tako se Lu sveprisutno zgusnula u beskraju, tako je TARO oformio svoje postojanje u Umu Mnotva; tako se TARO kao izboj Svetlosti pretae i talasa sa mnotvom razliitih emaniranih Rei Aeona koje su Zakon drugih Zvezda. Re Aeona je TARO. On obitava Slobodno u svom Beskrajnom Etiru Duha. ara kao Magus, vodi i neguje kao Majstor, trudi se kao Adept... igra se kao dete. Nita u njegovom ivotu i postojanju nema ta nije TARO. TARO su senke, An eli, slike, misli, oseanja, Bogovi! TARO je Ime nadenuto Jednom Aeonu. TARO je ispoljenje Ne-postojeeg Nita. Stoga je jedino vredno i zanimljivo iveti TARO kako bi naposletku kada Tiina sna prekrije Univerzum jedino utihnuo TARO i sve prestalo da postoji povukavi se izvan TARO-a. TARO je Univerzum. TARO je Put u Nita.

43

SKAKAVAC 3.5

T Univerzum / Zemlja A Vazduh / Luda Duh R Sunce / Lice O avo / Svevidee Oko T predstavlja njegove Slobodnozidarske radove i iroko temeljenje svega na Masonskim Znanjima... samim time to predstavlja Zemlju to je uporite svega Vieg to radi i ispoljava. A Astralne operacije vo ene meditacije; umetnost i ideje koje potiu od misli i simbola; Slobodan let Duha na krilima neuslovljene inspiracije... fluidna nadopuna Zemlje Vazduh. R Solarno-Stelarni odnosi i relacije Sunca sa Galaktikim uticajima... Lice Sunca; Svetlost inteligencije i ideja koje proistiu iz formule TARO a sve vezano za 22 + 10 Drvo ivota. O Duhovna emanacija Aeona kroz slikovno vi ene osobenosti. Bafomet kao oblije i Lik Boga koji ispoljava TARO... ujedno je Jedinstvo polarnosti, ujedno je i 4 elementa, i Sve i Nita... Maska koju vidi Mnotvo u Svetu, a ist Duh u sutini. T Univerzum (Zemlja) kao objava Riznice likova Kraljevstva Zemlje u likovima i Simbolima TAROt. A Kristalno fluidni Duh / Dah Praznine Svetlosti koji tajno prenosi svoje uticaje (na njega) donosei svee ideje o smislu Univerzuma i Aeona. R Lik Svetlosti Sunca koji iz inteligencije (Mercuriusa) inspirie i stvara slike (na astralu) ime pokree korenske Moi Zmije. O Sunce koje prikazuje sebe zaogrnuto u mnoga oblija koja prenose pouke o Univerzumu. T Tarot kao Slike Mudrosti. A Tarot kao Dah Mudrosti. R Tarot kao Svetlost Mudrosti. O Tarot kao Snaga Mudrosti Aeona TARO. T Sistemi Znanja i Rada Masonerije A Astralni radovi i Meditacije o Tarotu R Telemitski Radovi (Merkur + Sumpor + So) O Ispoljavanje spleta sadejstava (sinergija) sva tri naina/metoda koji se u Njemu i kroz Njega emaniraju i koje koristi da bi sam shvatio Aeon i da bi preneo Lu u Svet. Masonski sistem je praktina podloga i bazis znanja i materijalnog domena u kojem je utemeljen Rad. Fiziki rad i primena duhovnih znanja u samom materijalnom svetu. Astralne forme predstavljaju odraze suptilnih ideja koje odraavaju realnije stanje osobenosti sfera i sainitelja univerzuma. Telema je sama po sebi transcedencija prethodnih duhovnih sistema, njen uticaj je postojao i u ranijim vremenima, retki su je doticali svojim suptilnijim ulima i umom, ali se kroz Majstora Teriona obznanila kao Zakon koji odre uje Volju Ljubavi bogova i ljudi. ivei i shvatajui sve to svako ima mogunost da u materijalnom svetu rezultuje jedinstvenu osobenost svoje zvezdane prirode.

44

SKAKAVAC 3.5

TARO = 400 + 1 + 200 + 70 = 671 671 je ferens fructum; Zakon; Kapija; A:D:N:I: ... otuda i poznata praksa L.I.D. sa etiri stuba u praznini... otuda posveenost Zakonu Teleme... pretakanje stanja TARO TROA ATOR ROTA TAROT je klju i Kapija koji u Kraljevstvu prenosi Gnozu Aeona (mnotvu), a koji Inicijatu otvara prolaz u Duh Aeona. TARO je Njegova Re Aeona i jasno se emanira kroz njegova pisanja (pa i u crteima).

Da li da spomenem da je Br.Aossic naveo da je TARO vrhovni Grimoar koji sadri formule vremena i Aeona? ... Naravno TARO se odnosi na 78 i Tarot kao i na MEZLA... a ne samo na karte sa kojima ciganke i maloumnici proriu sudbinu. TARO dotie Sve ravni Univerzuma u svakom slovu je deo ili pak etvrtina Univerzuma. Neke jednostavnije relacije predstavljaju korespodencije sa poznatim stanjima Svesti. T Univerzum - Krst A - Kosmiko Jaje - Krug R - Atum-RA - Taka u Krugu O - NUN Ptah - Vesica / Oko - He Jod He Vau T O R A I I - Nuit N - Aiwass R - Heru-Ra-Ha Hadit

Sve u njegovom ivotu jeste u relaciji sa kretanjem procesa kroz formulu TARO. Od jutra kad otori oi iz sna, preko Pozdrava Suncu, preko Rada i mnotva angaovanja tokom dana, pa do veernjeg poinka i smiraj u otputanju uma i svesti povrtakom u stanje sna on hodi kroz TARO. Njegova dela ne mogu biti odvojena od TAROa, jer je TARO sve to postoji i Sve to moe da se pojmi. TARO je naravno Umetnost Procesa ovog procesa emaniranja Formule Aeona koji on ivi. T TTTTarot / Skakavci Vol. 1. A Alion Tarot / Skakavci Vol. 2. R Tet Tarot / Skakavci Vol. 3. O ... NU TARO ...(nije manifestovan)... Razvoj shvatanja predstavlja i razvoj manifestacije istote uvida o projekciji Moi TARO-ta. Oslanjajui se, u prvi mah, na velianstvena oblija TOT Tarota, razvojem i svojim iskustvima oblija su se izmenila i poprimila izraze koje su uslka eni sa Zvezdom kkoja ih emanira i sa vremenom i prostorom kojima se prikazuje.

45

SKAKAVAC 3.5
Skakavci, kao emanacije ideja i misli, predstavljaju kontinuum uticaja Teleme i duhovnih aspekata koji se sa njom prepliu kroz vrlo liberalnu i neformalnu skupinu Telemita. T Masonska Trilogija (Fiat Lux, Plus Ultra i Arcana Arcanorum) A Telemitska Trilogija (Libri Zelotes, Adeptus i Magistri) R Emanacija Duhovnih Sistema Inicijacije O..T..; O.T.O.; O..XI.; O.I., A:A:A:; ... A..A.. O Telemitski Tarot (koji je ujedno i njegov njegova Magika teza za 7=4) Masonska trilogija na trostruki nain predstavlja, kako sr i opseg Masonskog Znanja, tako i duboke veze sa drugim aspektima spiritualnosti koji su pokretali, uticali i odrali Slobodno zidarstvo. Telemitska trilogija predstavlja praktino ispoljavanje Rada i Ideja o Telemi. Budui da svaki Majstor ima sposobnost da kreira Redove u niim sferama kako bi potpomogao sistem iniciranja Brae i Sestara, tako je ostvareno da odre ene forme i duhovne strukture budu ispoljene, neke da doive evoluciju, a neke da se potvrde u svojoj savrenosti. Telemitski Tarot je analiza i sinteza celokupnog toka Taro inicijacije kako je doiveo Alion. T FIAT LVX A PLUS ULTRA R ARCANA ARCANORUM O .. Fiat Lux objanjava u celosti sistem inicijacija kotskog Obreda Masonerije, razlae znanja, prikazuje legende, predstavlja relaciju Masonerije sa stvarnom prirodom Univerzuma. Plus Ultra ide dalje i iri objanjenja o smislu, korenima i prirodi Masonerije, predstavljajui uenja koja do sada nisu videla svetlost dana. Arcana Arcanorum sublimira vrhovni tok egipatskih inicijacija koji su se odrazili kroz Masoneriju, ujedno ukazujui da je Religioznost izvan sektakog i ogranienog prirodna osobina ljudi da Budu i da Jesu, upravo To ta im je Volja i za ta oseaju Ljubav. T ZELOTES A ADEPTUS R MAGISTRI O .. Liber Zelotes na praktian nain objanjava i prikazuje (uglavnom) sadraje rada Spoljanjeg Reda A..A.., Liber Adeptus kroz intelekt razra uje Telemitska shvatanja i nain ivota. Liber Magistri je kompilacija Svetih knjiga Teleme sa komentarima koji predstavljaju auru Toka 93. T O.T.O. A O..T.. R O..XI.. O A..A.. Red Unutarnjeg Hrama je sistem astralnog istraivanja gnoze koja je nasle ena iz tradicije reda OTO. O.'.T.'. je potpuno Telemitska primena svega ta ljudi uspevaju da shvate i ive kroz Knjigu Zakona Liber AL. O.'.XI.'. je magiko-meditativna maina koja svakom praksom budi segmente svesti praktikanta i dovodi ga/je u svesnost o sadrajima univerzuma i ljudske prirode. A..A.. je inicijatski Red koji je svojim uticajima omoguio sve ovo. Za ljude sa razliitim afinitetima, individualnim osobenostima, omoguen je duhovni rad na razliite naine, kako bi se stvorile okolnosti u kojima bi oni kroz sebe mogli angaovati one aspekte svesti i energije kroz koje im je najpogodnije ostvariti Inicijaciju i Spoznaju. T Liber NUT A Liber KUT R Liber HUT O Liber L.I.D. - Misa noi - Liber KAABA - Liber KHABS Liber AIWAZ

ak i pojedine prakse korespondiraju sa osobinama Rei Aeona, ime se tako e ostvaruje povezivanje sa Tokom na individualnom i grupnom nivou.

46

SKAKAVAC 3.5

Kako i naa Sveta Tradicija pripoveda, dogodilo se (gotovo odmah nakon primanja Rei Aeona "TARO") da je Skerletna ena primila u viziji Odraz Rei Aeona TARO, kroz Ime GIA MERA ija je brojna vrednost 260 poput Barakiela koji je odraz Merkura/Maga, na drugoj strani Drveta ivota, te ini analogiju Imenu TARO. Tako e 260 + 671 je 931 (ALC) to je i 121 = 11x11... to je Kraljevsko ustolienje Boga na Tronu-Kocki; To je spoj Sunca i Meseca i njihov uticaj i prenos kroz Re Mudrosti i Umetnosti Merkura. Ne zaboravite da svaka Re Aeona / Magusa mora biti odriva, smislena i postojana u svakom Eonu. Svaka od tih (do sada poznatih) Rei mora funkcionisati u svakom Eonu ne moe biti da je negde besmislena ili da ne predstavlja stvarnost nekog pokreta Svetlosti. Na taj nain IAO, INRI, ALLAH, TAO, TARO, FIAT i druge, moraju i mogu da se tumae kao projekcije odre enih segmenata Uma Kosmosa koji projektuje i objanjava sebe kroz prizme umova odre enih Zvezdanih Taaka Svesti. Svaka od tih Rei nije izgubila svoj smisao i predstavu Istine u Eonu Teleme ve i dalje predstavljaju sebe kroz odnos sa Telemom. Tako za Aliona TARO ima ispoljavanje kroz Tarot i ostale naznaene sadraje njegove energije, svesti i ivota, ali to moe biti i toak ili akra, za nekoga drugoga (ili pak za sve, svejedno) jer 22 tarot karte tj. 22 staze Drveta ivota ine Toak celokupnih procesa Manifestacije Univerzuma. Ceo Univerzum je jedna akra koja postoji unutar Tri vela (0-00-000 / Ain - Ain Sof - Ain Sof Aur) itav Univerzum je Toak koji se okrenuo kao odraz magnetne sile anti-svesti koja deluje na Bezgraninu Svetlost. T Puela Tamna Materija - Neftis A Puer Tamna Energija - Set R Vir Tamna Misao - Oziris O Mulier Tamna Svetlost Izis ... izvan toga je NUIT...

T T ... Vatrena Zmija Iluminacije A I ... Ruka koja prenosi Inicijaciju R U ... Prenos Stelarno-Solarne Gnoze O N ... 50 kapija Razumevanja Svi ste ve primetili da na Tibetu, na religioznim mestima, u sreditu oltara stoji prikaz Toka ivota... oni su gotovo svuda na centralna mesta duhovnog oboavanja i meditacije stavljali

47

SKAKAVAC 3.5
Toak, to ukazuje da je i u tibetanskim Misterijama jedna od centralnih formula Toak, tj. akra, to tako e ukazuje da Re Eona je TARO! TARO je sredinja Misterija religije koja je dobrano sauvala veze sa korenima tj. nije unitila prikaz svoje duhovne sri i sile, koja je potpora svemu ve je tu silu stavila u centar svojih oboavanja: TARO. T Univerzum A Luda R Sunce O avo NUIT (56+19 = 75) Jaje (111) Sol Horus (HRH = RHK + HPK) BAFOMET (729) BABALON - 156 LAM - 71 THERION - 666

U poznatoj pesmi zvanoj Toak i stoj! Majstor Terion je zapisao, pod brojem 78: Veliki Toak Samsare. Toak Zakona (Dhamma). Toak Taro. Toak Nebeskog Svoda. Toak ivota. Svi ovi Tokovi su istovetni; ipak od svih jedino ti Toak TARO svesno slui. Razmiljaj dugo i iroko i duboko, O ovee, o tom Toku, obrui ga u sopstvenom duhu! Neka ti bude zadatak da razabere kako svaka karta nuno proizilazi iz svake druge karte, u potpuno pravilnom nizu od Lude do Desetke Diskova. Potom, kada bude u potpunosti upoznao Toak Sudbine, moi e nazreti ONU Volju koja ga je prva pokrenula. (ne postoji ni prvo, ni poslednje) I gle! Proao si preko Bezdana. T 4 elementa A Jaje Duha R Sol-Zvezde O Krunica Beskraja NUIT. Iz nekog udesnog i misterioznog razloga ili Provi enja Svevinjeg, samo Neizgovorljivo Ime Boga, Izgubljena Re ili pak Neznano Ime, me u mnogim narodima planete u njihovim jeziima je sainjeno od etiri slova. Hindu RAMA Egipat AMUN Hebreji IHVH Kaldeja BAAL Sirija ADAD Skandinavija ODIN Grka TEOS Latini DEUS Francui DIEU Nemci GOTT Pitagora je svojim sledbenicima iskomunicirao u obliku Te-Tra-Grama-Tona ili Te-Trak-Tisa, sa tri T koji predstavlja gnostiki trostruki Tau koji je ekvivalent slovu in kabalistikom simbolu Boanstva. Trostruki Tau u Krugu je monogram Egipatskog Boga TOTa, kojem su posveeni Hramovi Inicijacije kao odaje Znanja i Mudrosti. U uenjima Tota, znanog i kao Hermes Trismegistos, sadrana je i dogma o Besmrtnosti Due koja je simbolisana drevnim simbolom Krstom. Uravnoteenim simbolom koji sjedinjuje dve polarnosti horizontalu i vertikalu (Masonske visak i libelu) u novonastali trei simbol, koji je Luk, nad-smisao iznad smisla sjedinjenih polarnosti. T MA A NI R FESTAT O ION ... N ... E ... S ... T

48

SKAKAVAC 3.5

Iz Ketera su prvo proistekle Sfere koje nisu bile polarizovane Stub Svetlosti je tvorio Univerzum (simboliki reeno)... dakle, bilo je 7 sefirota i 6 staza koje su ih povezivale. Druga sfera je prola kroz cepanje osnovne polarnosti; nastadoe Otac + Majka / Muko + ensko upravo prostor i razasuta energija Svetlosti (koja se potom formulisala kao zvezde). Trea sfera se podelila u vatru i vodu odraze prve polarnosti, te one postadoe strogost i milost. etvrta sfera se ouvala integrisana i nepodeljena, kao dete Svetlosti. Peta sfera se podelila u Um i Oseanja, jo nie karakteristike viih polarnosti. esta sfera astral je ionako proimanje svih slika, Riznica Mnotva odraza Svetlosti, a Sedma sefira je bila proizvod materijalizacije celog niza i trpi svu shizofreninu podeljenost svesti tog Jednoga koji proima sve razine postojanja. Kruna jeste neukaljana i neuniena Jedna Svetlost; Mudrost i Razumevanje su nekada/ranije bili sjedinjeni kao Hermafrodit (Androgin/Ginander); Vatra i Voda Snaga i Blagost behu sjedinjeni ali ih je strast (izme u mukog i enskog pola) podelila odvojila... Oseanja i Um/inteligencija su potom odvojeni kroz energizovanje sile strasti koja je prerasla u agresivnost kulu-utvrdu egoistinosti i sebinih polova... da bi se sve slilo u animalnost astrala i uvrstilo u postojanosti Ma-Ni-Festat(c)-Ije... Ono to je bio Stub Svetlosti postalo je Drvo ivota. Tako je iz Jednog Svetla emanirao Univerzum i postojao je tako bez ogranienja podeljenosti onda u nekom momentu, nekom promilju energija sfera se polarizovala, ograniila... Nuit kae da je podeljena radi ljubavi, mogunosti sjedinjenja... Tako je njena kosa niti jedan tok postala Drvee venosti. Beskrajni prostor se rasuo u polarnosti radi mogunosti sjedinjenja a kljune su staze koje su izazvale tu podeljenost Phe, Tet i Dalet = 93. Iz nekog razloga 93 ima Mo da odvoji polarnosti na tri razine i ujedno ima Mo da Sjedini... 93 je Volja... 93 je Ljubav... Izgleda da pojavljivanje Zakona Teleme u vreme polarizacije i manifestovane podeljenosti Drveta ivota ukazuje na silu koja je sposobna da podeli i da sjedini... da bude Mag i Egzorcist... Kroz Liber AL nam je predoeno sadanje stanje kao i Mudrost Sile Ljubavi koja moe sjediniti sve i vratiti sve Jednome tj. ka Nuit, u Nita. Sila Inicijacije Horusa Inicijatora moe sjediniti oseanja i Um, strast ljubavi moe sjediniti strogost i blagost vatre i vode; jedino LJUBAV moe sjediniti iskonsku polarnost ene i Mukarca, predajui Svest Jednoga i svega Venom utoitu u NUIT. Odvojenost Nuite i Hadita Beskrajno velikog Prostora i Beskrajno male Take ispunjava manifestovani Univerzum sve To to je izazvalo podeljenost jeste Ljubav, sve to dri Univerzum u Jedinstvenosti i mnotvu jeste Ljubav i stoga jedino ta misteriozna Sila koja je identina Volji i Jedinstvu moe povezati ove Beskraje... Ljubav... ipak, izgleda da kroz taj savreni medijum podeljenosti i jedinstva ova dva Beskraja jesu potpuno svesni sebe i Jedinstva u kojem obitavaju...

49

SKAKAVAC 3.5
postoje... sve postoji u grehu tog ogranienja da su dva Beskraja dijametralno suprotni, a taj greh i jeste i iskupljuje se ljubavlju. To je Jedinstvo potpuno iskazano Jedinstvo Univerzuma (AL LA koji su Achad, Ahebah, Thelema i Agape.... 93) koje kroz Silu Ljubavi deluje na Sve stvorilo je Sve svojim udesnim naumom, namerom, voljom, odrava sve u ljubavi, odeljenosti i povezanosti polarnosti i tom ljubavlju sjedinjuje sve odvojeno u mnotvu. Bogovi i smrt drhte pred njom... AUM... Neka me to ispuni... Da me uznemiri ili smiri... 13/93! Kao to ovek spava da bi regenerisao svoje mentalne i duhovne procese uvodei ih u stanje razmagnetisanosti kada se snovi o utiscima prethodnih i buduih dana javljaju tako i vasceli Univerzum ima svoje faze budnosti i sna te se iz sna budi regenerisan i sa istim sainiocima koje je imao i pre sna i postoji u svom budnom stanju okrepljen moda se i ne sea snova moda se i ne sea prethodnog svog dana (kao to se ovekova dua regenerie i odmori od prethodne inkarnacije kroz fazu smrti a u narednoj inkarnaciji poprima gotovo identine elemente i aspekte postojanja) tako se i Univerzum (koji je Jedno Jedinstveno Bie i Sopstvo) budi iz svog sna-smrti slian isti promenjen... u toku svog Dana vri svoju Volju, ispoljava svoju Prirodu manifestacije a nakon toga se kada iscrpi potencijale vraa tami sna Nitavila i Mira, gde njegov Ego i osobenost ne postoji osim kao izboj misli u talasanjima razelektrisane svesti neuslovljenog beskraja. Na taj nain Univerzum (kako se prikazuje nama u ovom odeljku postojanja) moe da ima strukturu Stuba (7 sfera i 6 staza), a da se tokom sna-smrti seksualno-ljubavno naelektrie, te tokom egzistencije narednog dana bude manifestovan kao (nama znano Drvo ivota (sa 10 Sefirota i 22 staze)... U toku sna-smrti Univerzum Uni-Jedan, verzum put postojanja, se rastae u AIN-u i AIN-SOFu dok odrazi ranije ispoljene svesti i osobenosti rastau svoje utiske i misli u previranju AIN-SOF-AURa. Sve ovo je tako e, nalik disanju udahu zadraju izdahu zadraju... gde se u jednom zadraju daha ovek/Univerzum sea svoje prirode, a u drugom zadraju zaboravlja. Kao to je san odmor oveka tokom jedne inkarnacije, tako je i smrt oveka odmor u njegovom nizu postojanja na isti nain i Univerzum u svom snu i smrti sebe odmori i regenerie za naredne inkarnacije. Odatle potie i zaborav ne seanje o ranijem, ne seanje snova, ne seanje prethodnih inkarnacija, ne seanje o prethodnim civilizacijama, ne seanje o prethodnim Univerzumima. Sve se vratilo snu izvan svih dimenzija postojanja, sve se vraa u Nita i opet se snagom navike, volje i inercije opet Manifestuje. To Sve jeste Jedno, kao to se i to Jedno moe sjediniti sa Nita jer upravo Sve-Jedno opstoji udesnim vrtloenjem Praznine Nitavila... No, to je druga Misterija, koja se tie Volje Nitavila i promisli Nitavila da kroz svoju skrivenu Memoriju o Jednom Svemu beskrajno nanovo reintegrie postojanje Jednog-Svega u beskrajnom i venom kruenju-protoku Manifestacije od Jednoga do beskrajnih manifestacija nivoa postojanja mnotva, kao odraza ranijih reintegrisanih i ponitenih egzistencija. Duh Akae sadri beskrajnu Memoriju u Svesti Beskrajnog Svetla koji iz ciklusa u ciklus reaktiviraju elemente manifestacije i postojanja. Ono to upravlja i osmilja i Sve i Jedno jeste Nita, tj. AIN a tu prirodu ne-postojeu ne-moemo Razumeti...

50

SKAKAVAC 3.5

Svi ovi ciklusi proimaju beskrajne dimenzije i mogunosti emanacije promisli AINa oni proimaju prostor i vreme i mogu bivati izvan toga. AIN deluje na AIN-SOF-AUR i kroz njega se kotrlja Veliki Toak TARO svepostojei procesi kretanja energije postojanja i promena. Univerzum je beskrajna akra kovitlac Svesti Svetlosti Energije Materije, unutar AIN-SOFa. Univerzum je Toak-TARO svepostojanja; a Tarot prikazuje njegove initelje i Sve i Nita jer u NUIT Beskrajni prostor jeste Nita jer HADIT koji je Taka i osovina Toka jeste Nita. I sve to jeste Jedno i ujedno i manifestovano beskrajno mnotvo. ... Vrtei u krug okreem Toak ovog uma, poimajui Sve to Jedno i Mnotvo; samim okretanjem Toka Svesti se generie energija postojanja... Ipak, okretanje toka podrazumeva i kreativno ispoljavanje Volje Prirode Inkarniranog Sopstva, dok bivstvovanje u AINu znai samo BITI, ne i delati... stoga i ovek i Univerzum imaju Volju Tenju i Naum da se ciklino (poput toka) emaniraju unutar Beskraja, ispoljavajui beskrajne mogunosti celokupnog Jednog i celokupnog Mnotva. I opet dolazimo do Misterije Ljubavi koja generie seksualnu silu koja je energija i svest sri svakog elementa i samog Duha. Ta misteriozna sila Ljubav ne moe se definisati niti jednim elementom, niti Duhom (kojem je najpriblinija) ve se oituje da je ona skrivena kao osobenost samog AINa. Ta Ljubav koja pokree, odrava i menja/unitava sve, nije od nekog dela Univerzuma, ve je agens Misterije Najvieg Nita... Praznine... Nita jedino postoji Sve je Praznina pa ipak na nekakav nain i s nekim razlogom po nekakvoj volji i po nekakvoj promisli To Nita opstoji kao Beskraj, a unutar Toga se oituje kao samoosvetljeno Beskrajno Svetlo... treperenje Niega ne-materije, ne-postojanja jeste ta apsolutna Beskrajna Svetlost... Pa ipak jedino iz AINa dolazi potpuna regeneracija i ikakva mogunost postojanja... Nakon celodnevnog postojanja manifestovani Univerzum sjedini sve svoje polarnosti, sjedini sve svoje delove, nivoe i razine postojanja, postane neogranieno i Slobodno-Jedno Beskrajno Svetlo... zatim u snu/smrti obitava u Ljubavi AINa... da bi oglaavanjem Zvuka tj. Vibracije Bu enja nov Dan i nova Inkarnacija bila emanirana... sve kroz Ljubav... u Ljubavi... Fr.Aossic Aiwass nas tako e podsea: Razmotrite injenicu da ne bi bilo postojanja, ne bi bilo irenja vremena i prostora, ne bi bilo manifestacije ljudskog entiteta bez seksualnog procesa. To je, stoga, vrhovni magiki proces kao to su svi procesi manifestacije. Bie bi bilo, ali ne ovo ili ono, ono ne bi postojalo, ili bilo izvan, bez neke formule manifestacije. To je Misterija, ali, ovek hoe da postoji, hoe da bude izvan; on nee samo da bude, on hoe da bude neto posebno ili neko posebno... postoji i Jedinstvo, ali to je druga tema koja vodi nazad primalnim procesima... T Univerzum je Nita A Beskraj je Jaje Duha R Bezgranina Svetlost se ispoljava kroz Sunce (koje je provodnik) O Kruna je Jedno, Jedan Bog. Sve formule Aeona Magusa koji su ih uli i izrekli, se proimaju i nadopunjuju unutar Toka Univerzuma izme u osovine i oboda i svaka ta formula-re ini i sadraj i princip i stanje i proces koji se savreno sinhronizovano odvija i opstoji unutar Toka. Sve su formule tu prisutne: IAO, INRI, TAO, ARARITA, JHVH, VITRIOL, JAHBULON, ANATA, ALLAH, ABRAHADABRA, THELEMA, IPSOS, ALLALA, AUTIREBA, SLBA, KATAROS, FIAT,... svaka ima svoje osobenosti i specifinosti svoje kreacije i upravo zbog jedinstvenosti se ne potire ve proima sa ostalim formulama. Svaka od tih formula-rei predstavlja jedan od beskrajno mnogo principa koji je manifestuju i organizuju mnotvo po svojoj Volji. Svaka od tih rei je gnezdo koje je utoite tog Bia koje je u njemu inkarnirano i kojem je to gnezdo Kua Boija.

51

SKAKAVAC 3.5
Kroz izuavanje i Rad sa ovim formulama ovek moe sebi da proiri horizonte svesti i da proiri sagledavanje pojavnog univerzuma, ALI,... njegova vlastita Re (iako ponekad i ranije moe da je nazre) dolazi samo u stanju svesti Prostora Razumevanja u kojem se iz Zvezdane Take emanira Re. Ovo iskustvo je fatalno i neporecivo, veno se urezuje u svest i duu inicijata. Iz Take Svetlosti Jedna Re predstavlja Univerzum, i Univerzum nije nita drugo do ta Re. Postoji odre ena razlika u shvatanjima kako do poimanja Rei Aeona dolazi, ali iskustvo Magusa ne pomueno Vama kae: svako je sposoban da dosegne ovu Inicijaciju, sve inkarnirane due unutar svoje Zvezdane due u samoj Sri u kojoj obitava Hadit imaju unesenu formulu svoje manifestacije Univerzuma koji su oni sami. Za Maga koji zna Rei Aeona svoje sabrae postoji duboko potovanje, ali Njegov Univerzum jeste odraz Njegovog vlastitog jedinstva sa Aeonom. Ne moe se rei da planetom Zemljom, univerzumom ili vremenskim dobom vlada samo jedan Eon tj. Boanstvo, jer upravo svi Eoni jesu sveprisutni u beskraju i dotiu svaki deo materijalnih elemenata. Jasno je da relacija sa Enohijanskim Etirima predstavlja ovu korespodenciju duhovne hijerarhije iz koje emaniraju raznolike ali i vaee univerzalne Formule Aeona. Prema tome, iako je u solarnom sistemu jedno centralno Sunce, upravo to sunce se kree prostranstvima Binaha i ono samo je neodvojivo od mnotva zvezda stajaica upravo je i Sunce deo Hokmaha, te bivajui u saivljaju sa svojim sadrajima, elementima telesnosti i planetama ujedno je pretakanjem uticaja zodijaka u neodvojivoj vezi sa zraenjima svih Zvezda u Beskrajnom prostoru. Svako ljudsko Bie stoga jeste jedan solarni sistem ali ujedno kao Zvezda obitava u prostoru svesti, odakle prima i kojima odailje svoju Svetlost. Ta svetlost nosi jedinstveni kod, upravo Re Aeona te Zvezde. TM AA RB ON Razumevanje Binaha je Majka (Izis) Deteta koje je Sunce (Horus). To Sunce je jedna od Zvezda u Nebeskoj Zajednici. M je prostor, A je Duh, svest, B je kua elemenata, N je inkarnacija svesti (unutar kue) Khabs je u Khu. Sunce BN, obitava u Majci MA. Zvezda BN obitava u beskrajnom prostoru Etira MA. TA je Alfa i Omega postojanja Sutine Svega, sveobuhvatnost Materije i Duha, to je Univerzum Duha koji je Majka ISIS BABALON; RO je Mona Zvezdana Zver due TERION. Nema spone koja moe zdruiti razdvojene sem ljubavi. U Strasti ljubavi su sjedinjeni Bludnica i Zver. Zarad ljubavi je Boginja beskraja razdvojena radi mogunosti sjedinjenja. Njena radost je da vidi nau radost! ... u ljubavi sjedinjenja polarnosti. Zarad ljubavi je Boginja beskraja razdvojena radi mogunosti sjedinjenja. Upravo je to sila koja je razdvojila tri sfere u njihove polarnosti, kreirajui Drvo ivota, upravo ta Sila 93 je izazvala podeljenost i jedino Ta Sila 93 predstavlja fluid i vezu koja jeste u stanju da sjedini odvojene polarnosti da sjedini Binah i Hokmah, da sjedini Hesed i Geburah, da sjedini Necah i Hod, ime se Stub postavlja u Praznini, kako je objavio A.D.N.I. 671, upravo onaj koji je opevao Rei Umetnosti, koji je u Ljubavi neodvojiv od Umetnosti TARO. Ali nemojte se zbuniti, u venosti beskraja postoji u isto vreme i Drvo ivota i ovaj Stub Sefirota, ujedno identini i razliiti, ujedno razjedinjeni i neodvojivo Jedinstveni, jer oni su samo Zrak svetlosti koji se emanira u beskraju iz Jedne Take Krune koja se napaja sa neznanog izvora Niega (AINa). Vae vi enje te emanacije, bilo da je stub sefirota ili drvo ivota zavisi jedino od

52

SKAKAVAC 3.5
vaeg vlastitog vida i svesti koja je manje ili vie vezana za materiju i duu, ili manje ili vie slobodna da leti Etirima. T Nita je osmislilo Univerzum u svom ne-postojanju u Beskraju. A Nita harmonizuje potencije onoga to e nastati. R Nita priprema anti-materiju da se u svakom delu materije ispolji kao energija. O Nita svojom gravitacijom u svom ne-postojanju zapoinje delovanje na Beskrajnu Svetlost u cilju Manifestacije. Kao to Vam sve ove rei mogu zvuati udno, istinito, lano, zanimljivo ili nebulozno, isto tako nije mogue osmisliti rei kojima bi se opisalo i objasnilo To ta se nije-doga alo i nijeosmiljeno unutar AIN-a (dok je Univerzum "spavao") to je prouzrokovalo samu Genezu i emaniranje Svega... dakako Nita se zakovitlalo, ustalasalo, zgrilo i uticalo da se Beskrajno Svetlo krene emanirati iz Jedne Take... koja je pak Svuda, bilo gde, sveprisutna,... udno... dakle, Um i inteligencija potpuno nisu od pomoi u pokuajima opisivanja izvesnih stanja koja se mogu doiveti. Ali, To se moe doiveti samo na specifian nain kada niste ja niti bilo ta to bi mogli misliti o sebi ili svekolikom okruenju. To je sve i iza iskustava Razumevanja i Mudrosti koje jesmo u mogunosti delimino da doaramo paradoksima parabola i svo enjem na apstraktne simbole ili metafizike koncepte. Same ideje postaju hologrami koji se prepliu u sinhronom i harmoninom razastiranju prepoznavanja onoga ta bi smo sve mogli da uklopimo u Veliku Priu o Svemu. Naposletku dolazimo do injenice da svaka filozofija postaje samo meme i da su i celokupne religije tako e Memei aplikacije ideja koje su utisnute u um. To jeste zanimljivo za korienje u snalaenju u beskraju manifestovanog univerzuma, ali je i beskorisno nakon nestanka linog ogranienja zvanog ja. T Bezgranino Svetlo je Tvar postojanja Celog Univerzuma. A Svest Univerzuma se proima kroz sve sfere postojanja R Po predodre enim matricama centri Moi ure uju svoje okruenje O Svaki segment i deo postojanja ima dodeljeni i harmonizovani deo Sile ivota u sebi. T Univerzum postoji sa svim svojim neuslovljenim elementima i sainiocima. A Duh svesti proima Sve, neuslovljeno, neogranieno. R Svest se kontrahuje ka geometrijski i harmonino predodre enim Takama sakupljajui Silu Svetlosti i emanirajui Oganj ivota. O ivot Univerzuma sadran je koliko u elementima, toliko i u saetim Zvezdama, toliko i u Praznom Prostoru me u zvezdanih prostiranja tiine. Ono to ne vidimo ne znai da nije tu. Svetlost se uvek prostire Prostorom jer je odaslano iz svih izvora Svetlosti upravo iz bezbrojnih Zvezda koje sve vreme odailju svoja zraenja, nepristrasno i neodbojno ka celom prostranstvu. Materija u kojoj ljudska Bia obitavaju i sa kojom su u linoj emotivno-psiholoko-intelektualnoj vezi samo je ohla eni deo energije svetlosti koja se prostire celokupnim spektrom svih zraenja koja proimaju Univerzum. Te, iako ljudi vide svoje Sunce, kao sjajno, te vide udaljene malene zvezde, sve vreme se kupaju u nevidljivoj svetlosti koja sa svih strana postojanja proima ak i Kraljevstvo Materije. Astralni svetovi su prenosioci uticaja viih sfera, um i oseanja se razlikuju po afinitetima, snaga i harmonija su polarnosti koje svojim me udejstvom ukotvljuju sredinju silu lokalne Zvezde. Ipak ta Zvezda je iznutra svesna svojih viih ili pak suptilnijih osobenosti, te iako spolja izgleda da nezainteresovano sija zarad sijanja, ona pak ispunjava ono za ta se manifestovala tj. inkarnirala u ovom univerzumu. Svaki deo univerzuma generisan oko posebnog sredita unutar sri svake Zvezde ima svoju specifinu formulu postojanja po kojoj i sama zvezda uskla uje svoje postojanje i ivot sa beskrajnom shemom postojanja svega. T Univerzum nije osmiljen besmisleno i haotino. Postoji vidljiva i skrivena harmonija me u svim iniocima Univerzuma.

53

SKAKAVAC 3.5
A Svest i Duh koji proima sve ne deluje besmisleno i To ima svoj naum i precizno odre eno dejstvo na sve u Univerzumu. R Sjaj svake Zvezde ima svoje specifinosti i u saglasju je sa smislom svog postojanja. O Sve postojee ivi u smislu koji je Harmonija. Ovo nije nita drugo do implikacija na Umetnost ("TARO") kojom je AIN emanirao Univerzum. Nema ni jednog dela beskraja, mnotva ili jednote (koji imaju postojanje) koji nisu pred-odre eni, uslovljeni tom misterioznom umetnou kojom je onostrano izbilo na ovu stranu i postalo to to jeste. Umetnost je odre ena tom nezamislivom promilju nezamislivog Nita koje je, poput alegorinog i simbolinog prikaza i sa same Tarot karte, zamealo sadraje sa uticajima, u velikom kazanu, kuvajui kau sada znanu kao Univerzum, grejui ga na vatri odravanja ivota, obavetavajui nas da i putujui u samo sredite zemlje moemo pronai skriveni kamen. Odmah se setimo da su sve tarot karte udesni i vrlo slojeviti modusi poduke o Misterijama i znamo da koliko prikaz sa tarot karte predstavlja neku obinu situaciju iz naih mundanih ivota, toliko moe da predstavlja Vie Sopstvo (ili pak Svetog An ela uvara) koje odre uje raznolika iskustva i sadraje koje dua treba da iskusi, a tako e moe da nam naznai da je To samo vrlo vizuelna projekcija ak i onoga nezamislivog i ne-miljenog iza svega. Tako se ta Umetnost iskazala umu jedne Zvezde i ta Zvezda je shvatila svoju prirodu kao neodvojivu od te Umetnosti, znajui da upravo njen Aeon jeste definisan Kosmikom Umetnou, a o tome lako zbori i pie, ara i vara u Rei TARO. T Univerzum je odre en Umetnou. A Duh deluje kroz Umetnost. R ovek ivi Umetnost. O Postojanje je Radost Umetnosti. T Tarot objanjava Univerzum. A Tarot je prenosnik Duha. R Tarot je kristalizovana Svetlost likova sfera. O Tarot je Put Inicijacije. Bavljenje i izuavanje Tarota ne pretpostavlja i ne znai da e inicijat dosei sve mogue spoznaje svog sopstva. Sam tarot predstavlja odraze svih mogunosti i potencijala koji se mogu implementirati i pokrenuti u ivotu, kada se aktiviraju segmenti energija koji nadopunjuju i osveuju Zvezdu koja se Tarotom bavi. Zanimanje i igranje sa Tarotom ne pretpostavlja najviu iluminaciju i najviu inicijaciju Tarot za svakog ponaosob moe biti poluga ka novom uporitu, pomo u penjanju ka litici gde postoji ba Vae gnezdu u kojem e biti Vae Jaje Duha. Tarot je toak koji e Vam pokrenuti i obrnuti um, delovati da se vaa svest, podseti spolja i iznutra svega to ini ovaj Univerzum, te ete tako biti pokrenuti ka Vaoj istinskoj stazi. Te iako TARO nije Vaa vlastita Re Aeona znaete da je duboko potujete, kao to ste iz drugih Rei Aeona, znanih i neznanih Majstora nauili druge segmente i sadraje Gnoze koja se implementira u Vae Bie. Procesi inicijacije mogu se objasniti i opisati svim poznatim Reima tj. Formulama Aeona, ali jednom odgovara FIAT, a drugom MAKAHAANAH, treem IAO, a nekom ALHALAH. Tako e svako za sebe istraujui svoju duu, kroz polje dejstva raznolikih Rei Aeona dosei saznanje da mnoge Rei prijaju, a mnoge ne odgovaraju, te upravo Jedna Re jeste Mudrost Vae Zvezde. Tako ete je spoznati i bezrezervno prihvatiti jer Ona Jeste Vi ona predstavlja sutinu Vaeg postojanja.

T Postojite, nezainteresovani za duhovno, vezani za svet, ogranieni. A Oseate porive ka Duhovnom. R Sledite spiritualnu stazu ka sutinskim segmentima Bia. O Doseete Direktno Iskustvo Istine.

54

SKAKAVAC 3.5

Moete lako i jednostavno iskoristiti mnoge formule kako bi ste sebi objasnili svoj prirodu i prirodu Univerzuma u kojem egzistirate. Uvideete da neki ljudi ive pod specifinim mundanim aspektima poznatih formula, uvideete da duhovni sistemi nose u sebi obeleja specifinih formula i Rei Aeona koje su skrivani ili pak objavljivani kao Najvia Istina. Uvideete da su sve Rei Aeona zaista odrazi i izrazi Mudrosti onih koji su ih izrekli i koji su kroz te Rei poduavali svet. Uvideete da se u Vama budi svest koja e Vas voditi kroz spletove svetlosti i svetlosti raznih Rei, mnotva filozofija, koncepata, ideja, ka toj Jednoj Rei ka Vaoj Rei Aeona Aeona koji je Va Bog, Boanstvo koje ste Vi sami.... dodue u me uvremenu ete postati svesni i da to vi ili pak ja jeste samo jedna sistola, jedna opna koja je bila praktino korisna za postojanje Svesti Zvezde u svom boanskom postojanju koje Jeste. T Enohijanske kule straare etiri table elemenata. A Enohijanska tabla Duha. R Enohijanski Etiri. O Izvan Univerzuma. Nema Vas, niti Univerzuma... samo to udno Nita. O! Sistem Enohijane smo doiveli i dobili u celosti oslobo en religiozne i filozofske dogme dat nam je sistem koji predstavlja Univerzum i oveka - i sve to je u Tome jesmo Mi. T Sistem Plavih Loa Masonerije. A Vii stepeni kotskog Obreda. R Struktura Drevnog i Izvornog Obreda Memfis-Mizraim. O Knef koji jeste i sav Univerzum, i Vi i ono to nije postojee (Nita). U materijalnom svetu masonski, gra evinski, grublji struktuiran sistem inicijacija uskla en je sa stvarnom prirodom Aeona. T ASIJAH A JECIRAH R BRIJAH O ACILUT .... .... .... .... ACILUT BRIJAH JECIRAH ASIJAH .... .... .... .... VATRA VODA VAZDUH ZEMLJA

T - Uenik Slobodni Zidar A - Pomonik R - Majstor Mason O - Tajni Majstor Specifinost se ne ogleda samo u celovitosti sagledanog sistema Slobodnog Zidarstva ve i u doivljaju smisla svakog stepena i sagledavanja celine kroz stadijum svake inicijacije. Kao Uenik on je uveden u "novi" Univerzum - ujedno je shvatio (u viziji i iluminaciji - prilikom Ukazivanja Svetlosti) savrenost Masonerije kao uvara Inicijatskih Misterija, ujedno doivljavajui povezivanje svih segmenata Univerzuma u jednu specifinu "celinu" vi enja. Kao Pomonik on definie Sve pod okriljem Plamene Zvezde (koja daje i formu, slovu "A") - Duh vlada nad elementima. Kao Majstor Mason on je uzdignut iz groba u "novu" i istinsku Svetlost Sunca, uzdigao se iz Tame u Svetlo. Kao

55

SKAKAVAC 3.5
Tajni Majstor upravlja procesima inicijacije, jer poseduje "klju" svega manifestovanog - klju je upravo "Z" od Glasa Proroita Bogova, njegova Re Aeona - TARO. T - ovek Zemlje A - Ljubavnik R - Samotnik O - AIN/NUIT ovek Zemlje se bavi svim aspektima Univerzuma (pojavnog sveta koji poznaje, u svom okruenju, ali i sebe kao sainioca i dela tog Univerzuma) dovodei sebe u relaciju i sagledavanje svakog Elementa, stvarajui Harmoniju i Ravnoteu Elemenata. To dovodi do "pojavljivanja" Ljubavnika - koji je "Rua" na "Krstu" elemenata, koji je Duh koji vlada elementima Pentagrama. Ceo ovaj proces inicijacije od mnotva do dualnosti, ka konanoj re-integraciji i Budnosti Jedne Zvezde, koja je Samotnik u svojem "prostoru", a koji emanira svoje Moi i Snagu, pod okriljem Velike Boginje NUIT. T-I A-A R-O O - .'. (2=0) '.'

Iako formula TARO u osnovi ima relacije sa bazinom "formilom" IAO, postoji poseban odnos koji u smislu IAO daje svoje osobenosti celom stanju i procesu. "I" je zaetak, pokretanje celokupnog manifestovanja ("ro enje"), ujedno i Isis. S druge strane to zainjanje predstavlja emaniranje Univerzuma ("T"). Faza "A" je punina ispoljavanja ivotne Sile postojanja - emanacija Vatrene Sile Duha ("A"). Apofis, kao i Horus, jeste Snaga i Sila - Plamena Zvezda u sreditu ovekovog Bia Khabs unutar Khu-a. Smiraj i stabilizacija svega postojeeg dolazi u fazi "ka smrti", ka zalasku, ka prelasku u "onostrano" - Oziris jeste Crn Bog, ali je i Bog Razumevanja SVega kroz tu crninu. U ovom sluaju Oziris nije tama groba, ve novo-eonsko pretakanje Kraljevog tela u Svetlost. Naravno, nakon svega, Mnotvo-Sve je Nita, On je rastoen u Svetlosti Nuite, kraljevo telo se rasplinulo... Kao to je "na poetku" iz Nita nastalo Sve/Mnotvo ("T") kroz Inicijaciju ("I") tako na posletku Mnotvo ("O") jeste shvaeno kao neodvojivo od Nita. "O" povezuje celu formulu u krunicu emanacije i povlaenja iz manifestovanog i predstavlja Glavu Ouroborosa. T Telo A Khu R Khabs O - Nuit/Hadit Jekidah NUIT+HADIT Hiah+Neemah KHABS+KHU Ruah KA Nefe KHAIBET

56

SKAKAVAC 3.5
U ovome je prikazana projekcija i anti-projekcija, proimanje dva nasuprotna toka koji predstavljaju prirodu delov Ljudske Due. Proimanje nasuprotnih tokova predstavlja i aspekt akvarijanskih uticaja i poimanja paradoksalnih relacija tangencijalnog smisla Tantri Aeona. Telesnost, tj. telo ljudskog bia, samo je "nosa" onog suptilno-energetskog, due - Khu, koja je pak "gnezdo" u kojem obitava Zvezda-Khabs. Unutar Khabsa, u njegovoj sri jeste Hadit, a Nuit je svuda, jer je Nita. T Stvaranje u venosti A Pad i kreacija sveta materije u vremenu i prostoru R Smrt i rastakanje materijalne egzistencije, kraj postojanja, Svesnost Zvezda O Iskupljenje i povratak u venost, povratak u utoite u NUIT. TARO ovde objanjava Univerzum kao formu Sfinge, pre-kreirane u Beskrajnom svetlu, koje se potom manifestuje kroz delovanje Duha u svim sferama. Ciklusi postojanja i nepostojanja prate svesnost o budnosti i snu postojanja i ne-postojanja. Iz toga, celokupnom reintegracijom svesnosti o Univerzumu ovek se rastae u Svetslost Nuite. T - NUIT (HADIT) A - Hoor-Paar-Kraat R - Ra-Hoor-Khuit O - HADIT (NUIT) Re Aeona TARO je neodvojiva od boanskih Imena objavljenih u Knjizi Zakona. T Keter Nula - NUIT+HADIT (0=2) - Dva - Babalon+Haos Binah/Briah + Hokmah/Acilut A Daat 3=1 Heru-Ra-Ha R Obrnuti Pentagram Teriona / Aiwaz. 7=2. O Asijah/Malkut ovek O ovome se treba prozboriti po neto. Formula supernala imasvoju sr u Keteru, gde je HADIT Taka-jedno-Nita u sprezi sa Svime-Nita koja je NUIT. To je Univerzum koji je manifestovan kao Beskrajni Prostor (Binah-Babalon) sa Bezbrojnim Zvezdama (Hokmah-Haos). U ovoj sferi ne postoji ogranienost i Jedna Svest proima ovo dvojstvo . Ambis, kao Daat je Tri jer je to projekcija tri sfere supernala koji se u ovom stadijumu emanacije ispoljavaju kao tro-jedno. Jedinstvo dva stvara tree. Ovde se formira i Znanje koje iskazuje kosmos kao koncept svega. Heru-Ra-Ha jeste Zvezdana svest koja je generisana i skoncentrisana u beskrajnim Zvezdama, kao Ra-Hoor-Khuit (pojedinani Tifareti - ija je osovina moi Terion-Zver, koji vlada Ruahom), dok je Hoor-Paar-Kraat nevidljiva Svetlost koja se prostire kroz beskrajni prostor u svim pravcima beskrajno, nevidljivo. Sunce je Zver koja upravlja Ruahom, stoga sedam predstavlja emaniranje pojedinanih planetarnih osobenosti koji su karakteristike ispoljavanja dva tj. u realnosti ogranienja dvojnosti . ovek sadri sve ovo unutar sebe i sposoban je (pod odre enim uslovima) proiriti svest do beskraja kako bi doiveo i egzistirao u stvarnosti celokupne struktuirane manifestacije i ne-manifestacije. Re Aeona je vibracija kroz koju je celokupan Univerzum dosegao svoju punu manifestaciju. Ona predstavlja celokupnu sr sveg postojanja. Svi koji su se oduvek bavili Tarotom oseali su Istinitost Moi Rei Aeona TARO. T-A A-D R-N O-I

57

SKAKAVAC 3.5
671... OVShH PRY - "Ferens Fructum" ... daje i nosi plod... TORA - Zakon ... Re Zakona je Telema. TROA - Kapija ... Babalon - Kapija Boga Sunca.... 50 kapija Razumevanja... ATOR - Ona je emanacija Boginje Nuit - Ljubav Beskrajnog Prostora i Bezbroj Zvezda. ORAT - On mora da izrekne ovu Re Aeona. A.D.N.I. - Adonai. ... Univerzum je proet Duhom. Dua se ispoljava kroz svoju Umetnost ivljenja. Bu enje Sunca otvara Kapije Razumevanja. Oziris i Izis su Jedno. To Bie zna svoju prirodu kao Bafometa i svesno je da ivi Umetnost Aeona TARO. Vidite da moete raznolike strukture shvatanja univerzuma oliiti u svojoj formuli, bila ona jednostavna ili kompleksna ona je u Vama, ona je Vi. Mnogi kompleksi i sistemi znanja Vam definitivno mogu sluiti na Putu Spoznaje. Stoga nema potrebe da Vam se vie prepriava ovo naklapajue trabunjanje o onome to je Njegova ili Njena Istina, jer se sada morate (kao i uvek) okrenuti ka svojoj Istini. Ali gde je to? Kako to dosei... pa, uei od onih koji su spoznali Rei Aeona. Koliko god da su obini, nezanimljivi, neugledni, koliko god da vas lau, koliko god da postoje traevi i prie o njima, koliko god da ste nesigurni i neodluni, samo je na Vama da li ete razmotriti i prihvatiti pouke Znanja Istine koja je u njima koji jesu Probu eni. Naravno, prezree Vas ako ste slepi sledbenici, ako iole ne ivite u formuli dananjeg doba. Da, nae doba jeste obeleeno Zakonom Teleme, te stoga ona usmerava tokove Gnoze koji u irokim prostranstvima svesti nadahnjuju Vau duu. Prigrlite Zakon Teleme i inite ta vam je Volja! T ini A ta R Ti O Volja.

58

SKAKAVAC 3.5

FINALNA FANTAZIJA
NU Alion ini ta ti je volja e biti sav Zakon. ... Jednoga dana, u 13463. godini nakon Prvog vremena, reio sam da po ko zna koji put, najverovatnije poslednji, radim Khabs operaciju, koristei moi te rei i sigila koji sam pre mnogo godina dobio u viziji, u kojoj je bio iscrtan na Knjizi Zakona. Do sada sam imao manje vie zanimljive ili ne zanimljive rezultate, ali uvek je to Svetlo delovalo. Zapoeo sam oputeno, meditacijom, mantrom, zatim sam za par dana preao na povezivanje te vibracije sa Sranom akrom,... tada se, naravno, aktivirala povezanost sa Tifaretom, pa sam bio obliven (od ranije znanim) bojama i sveu, to mi sada vie nije bio cilj rada. Nakon dva dana u toku rada sam doiveo par uklizavanja u belilo i sjedinjavanje sa drugom stranom (to je jo jedna od osobenosti Khabsa kao Svetlosti), a to je i ovaj put bilo dosta kratko... osim toga doveo sam sebe u stanje u kojem sam bio uravnoteeno obojen Crvenom i Plavom bojom (bivajui poput pauka koji plete mreu kroz Prostor)... Poto je stanje narednih par dana ostalo ne promenjeno, te poto sam dosegao dva evidentna materijalna rezultata reio sam da prekinem ovaj rad. to je bila savreno pravilna magika odluka intenzivirati priziv do najvieg stadijuma, odaslati Silu, te zatim je zaboraviti. Tako e, moram spomenuti dva materijalna rezultata, jedan je bio da sam se razboleo (ne previe), to me je do dana kada sam reio da prekinem rad ve smestilo u krevet. Drugi rezultat je bio okupljanje neverovatno velikog broja golubova koji su poseivali malu terasu, koja je bila najblia preostoru gde sam izvodio svoje meditacije. To bi bio simpatino mistian ili pak romantian rezultat da golubovi nisu u velikoj meri, svaki dan, unere ivali terasu. Kako sam doneo odluku da okonam ovaj Rad izveo sam odgovarajue manje i vee Enohijanske rituale, te prizive Zveri i Babalon, koji su mi svest smirili i doveli u uobiajeno stanje. Na to sam dodao i Ankh-Taro ritual kako bih se uskladio sa prirodom sfere u kojoj najee obitavam (kad ne moram da budem obian ovek). Leim u krevetu... visoka temperatura... napolju je vrlo hladna zima, sneg... Moja svest se onda pomireno odvojila od tela,... shvatio sam da je vreme da odem... ne samo da odletim i negde astralno istraujem neto ve da zaista umrem. Mentalno sam se oprostio od svojih blinjih, koje sam voleo isto koliko i sav ostali Univerzum, beskrajno i mirno... nije u tome bilo aljenja,... bio sam odavno slobodan od toga... Onda sam se uzdigao nad svojim gradom... moje ogromno oblije na trenutak je nagazilo na crne oblake koji su se nadvili, te dok je padao sneg nekolicina munja je (u sred zime) obasjala nono nebo. Poleteo sam uvis i gotovo trenutno proleteo Mesec, ve u sledeem trenutku uavi u samo sredite Sunca. Moje fiziko telo je bilo vrue, ali vrelina sunca je bila drugi zanimljiv oseaj snage i sile. Ono je nakon par trenutaka odaslalo est erupcija ka spoljnjem prostoru. Obitavajui u toj narandasto-zlatnoj lopti shvatio sam da me ni tu nita ne vezuje, niti obavezuje da boravim, te sam poleteo dalje ka Orionu, zatim sam uao u Sirijusovu Teku Zvezdu, ukazujui potovanje i zahvalnost, utvrdio sam da me ni ona ne vezuje, da sam oslobo en i od njene Teine (kojom je ak utisla kodove boanskog u ljudsko postojanje), te se uputih direktno ka galaktikom sreditu. Letei nepojmljivom brzinom, utoliko brzo koliko mi nije imalo smisla da odmah do em do centra, proletao sam kroz magline i jata mnogih zvezda i sazve a, ka samom centru... ka nevidljivoj Crnoj Zvezdi, oko koje sve u naem delu Univerzuma gravitira. Oseaj te harmonije, povezanosti i smisla odnosa tog Centra sa svime to postoji ne moe se opisati. Uputio sam se da i posledni deo moje svesti koja je ve bila povezana kao Jedno sa svime ostalim Postojeim u Univerzumu, nestane u ponitenju toga Nita koje je bilo Sredite. Onda shvatih da imam jo jednu obavezu koju sam hteo da izvrim. Morao sam da se vratim zbog jednoga od Velike Brae, Magusa Svetog Ognja, koji je u cilju svoje konane inicijacije u

59

SKAKAVAC 3.5
Najvie tragao za postignuem tela duge (nadajui se da e mu to preneti jedan drugi Majstor, kada se budu upoznali). To je bila moja obaveza spram njega. Istog momenta sam se vratio do svog materijalnog tela, bilo je neophodno da formulu mog Aeona uskladim sa reju njegovor Aeona, kako bi smo imali najjednostavniji mogui modus Najvie inicijacije. Nita lake. U viziji je preneto sve FIAT njegove Boanstvenosti. Materijalni univerzum je kvadrat, izdeljen krstom na etiri manja kvadrata (elemenata), koje znate kao domen unutar kula straara, nad time se uzdie Purpurno Jaje Duha (unutar kojega su znani Etiri), tek iznad tog jajeta tiine se pojavljuje sedmobojna Duga tvoja svest mora postati svaka od tih boja, jedna po jedna i sve zajedno, tada se pojavljuje Jedan uspravan Beli Plamen, poput stuba (ali to nije Vatra, to je ista usijana Svetlost). Uzdie se sveu bivajui Jedno sa svime vi enim, ujedno posmatrajui i oseajui sve To izvan. Uzdizanjem plamenim stubom, to postaje munja svetlosti, te dospeva do beskrajnog prostora u kojem se oko tebe (koji si taj stub) koji si osovina nevidljivog toka nalazi dvanaest Zvezda... ovo pak nisu zvezde zodijaka one su sile kreacije celog Univerzuma. One se uravnoteeno, mirno, savreno kreu oko tebe... da bi u jednom trenutku (vreme je pak vrlo udan koncept ovde jer cela vizija podrazumeva potpuno postojanje i ne postojanje Univerzuma)... da bi postao najmanja iskra sutinskog ognja,... koja potom zgasne u Nita. Tri puta sam proao kroz ovu viziju, kao svoju meditaciju, a trei put sam se otpustio ka Kosmikom Oku ija je zenica bila sredite ne-postojanja Svega... besmisleno je dalje pisati o tome... Nakon neznano koliko vremena obitavanja u tome osetio sam da sam Jedno sa Belom Plazmom, to je Svetlost koja ima osobine svih elemenata i duha u svim moguim potencijalima, savrena i svesna Svega, koja ujedno kulja i miruje i iz koje povremeno otpluta deo Svetlosti kreirajui neki neznani Univerzum... Iako je izgledalo da Bela Plazma postoji odvojeno od toga to smo saznali da se zove Beskraj i Nita, ne mogu objasniti neodvojivost Svega koje je Nita. Razloge mog povratka me u ive ili pak ovozemaljske ljude besmisleno je razmatrati... najverovatnije da pogodna objanjenja postoje u Knjizi Zakona, a uz to gotovo da nema razlike od obitavanja u Beloj plazmi u odnosu na ovo telo... gotovo da je svejedno, sve jedno,... dakako Nita... Sada na samom kraju svega, u 13463. godini nakon Prvog vremena, ostaje mi da vas pozovem jo jednom... Iza ite o deco pod zvezde i na ite svoje ispinjenje u ljubavi. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

60

SKAKAVAC 3.5

Nastupio je Eon uda. Kao skakavci okupie se oni, sluitelji Zvezde i Zmije i progutae sve to postoji na zemlji. Zbog ega? Jer im se Gospodar Pravinosti raduje!

61

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 1 - MALKUT - Jesenji Ekvinocij 2003.e.v. SKAKAVCI REDA TELEMITA MANIFESTACIJA REDA TELEMITA SIMBOLIKA ZAPADNOG HERMETIZMA DO TAMO I NAZAD USPON I PAD HRIANSTVA ALISTER KROULI 1875 E.V. - 1947 E.V SINTEZA HOROSKOPA O PENTAKLU VREME - U NAMA I OKO NA PANTAKL I MAGIKI DNEVNIK LIBER PIRAMIDOS SA KOMENTAROM CEREMONIJA SEDAM SVETIH KRALJEVA LEPTIROV NAUK TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD MALKUTA SKAKAVAC 2 - JESOD - 17.januar 2004.e.v. GNUSNOST PUSTOENJA DO TAMO I NAZAD I JO MALO GORE O KRUGU, PENTAKLU, LAMENU ASTROLOKI MESEC VETAR SA ISTOKA UVOD U ZAARANI SAN KARL GERMER (1885 - 1962 e.v.) ZAPISI VIZIJA I PROLASKA KROZ TRIGRAME MASONSKA BESEDA O MISI SVETOG DUHA RITUAL PROLASKA KROZ TUAT POLJUBAC TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD JESODA SKAKAVAC 3 - HOD - 1. april 2004.e.v. KULTURA SKAKAVACA DO TAMO I NAZAD, I GDE ONDA? ASTROLOKI MERKUR AIWASS KAABA ORDO .'. XI VRHOVNI SAVET ORDO.'.XI ALION PRACTICUM PLODOVI RADA SAGLEDAVANJE RADA ORDO.'.XI DO WHAT THOU WILT TELEKTONON MAGIJSKI SVIJET MICHAELA BERTIAUXA ENOHIJANSKI SENIORI MERKURA NA ASTRALU FORMULE (1) MARCELO RAMOS MOTTA TAROT KLIFOTA KULA, AVO, EON i SUNCE LIBER O SA KOMENTARIMA DOSADNJAKOVI TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD HODA

62

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 4 - NECAH - 8. jun 2004.e.v. NAJEZDA SKAKAVACA REDA TELEMITA SJAJ POBEDE O SINTEZI UMA, TELA I DUHA TRIGRAMATON EVOLUCIJE O NEKIM PITANJIMA OVE SFERE KAKO JE NASTALA ENOHIJANA ORDO IADNAMADA MALI ENOHIJANSKI RADOVI ENOHIJANA I BU ENJE KINOVA DREVNI I PRIHVAENI KOTSKI OBRED FIAT LVX - saetak DEVET LIBER MISTERIORUM A.'.A.'. IZRAEL REGARDI LIBER CHETH - komentar i analiza PROMENADA DVE STAZE KOJE VODE DALJE OD NECAHA

SKAKAVAC 5 - TIFARET - 15. novembar 2004.e.v. VELIKA AVANTURA REDA TELEMITA KONSTITUCIJA REDA TELEMITA DIMITRIJE MITRINOVI O TIFARETU TIFARET: PAUK-VLADAR MREE ILUZIJE DEK PARSONS (1914-1952.e.v.) OKTOPUSOVA OSMICA DAGON - KOG SVI OBOAVAJU MEROVINKA SLAGALICA OKTOPUS GOVORI AKACIJA MAJANSKA SLAGALICA ASTRUM AURUM ANTIQUA SION RITUAL MOZAIK MEROVINGIAN KNJIGA UTVARA ALFABETA BODEA LAM (proleno iskustvo) LAVIRINT SVJETIONIK STAZE KOJE VODE DALJE OD TIFARETA

SKAKAVAC 6 - GEBURAH - leto 2005.e.v. ORIJENTIRI REDA TELEMITA HTTP://WWW.AGABEJ.COM/ORDOTELEMA RITUAL INICIJACIJE U RED TELEMITA O PRIRODI BOGOVA DATUMI RITUALA O GEBURAHU REIKI BU ENJE DRVETA IVOTA PRAKTINI VODI KROZ MISTINO - AKRE PTAH - VELIKI NEIMAR UNIVERZUMA DOSITEJ - DAR BOIJI QUATUOR CORONATI ANIK - PAAMAMA - SPOJITELJKA SVETOVA MARSOVSKA SLAGALICA HAOS - Teorija Sigilizacije DRZNICI STAZE KOJE VODE DALJE OD GEBURAHA

63

SKAKAVAC 3.5
SKAKAVAC 7 - HESED - 2.februar 2006.e.v. O MOJ GOSPODE ! CRNO CRVENO ZELENO ZLATNO SREBRNO METAFIZIKA PROSVJETLJENJA O TELEMI I VUDU RADOVIMA PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME RUNE - ZNACI APUTANJA LIBER GEOMANTICUS PISMA ADEPTUSA KNJIGA ZAKONA SA KOMENTARIMA STAZA KOJA VODI DALJE OD HESEDA

SKAKAVAC 8 - BINAH - 25.maj 2006.e.v. LIBER ZELOTES MEMFIS I MIZRAIM - DREVNI I PRIMITIVNI OBRED LIBER TRIALH LIBER LIBERAL POTPUNA ANIHILACIJA SVETLOST MI JE BILA IME JA SAM SAM: NE POSTOJI BOG GDE SAM JA POIMANJE JEDNOG DETETA LIBER LXXII vel UNIO LIBER A'.'A.'. vel AHeBaH-AChaD CEREMONIJA LJUBAVI POD VOLJOM LIBER LXXXII vel PLANETARIVM BABALONIS STAZE KOJE VODE DALJE OD BINAHA SKAKAVAC 9 - HOKMAH - Jesenji Ekvinocij 2006.e.v. BEBINA GUN ANJA MAGIKA = NAUKA LIBER AL I LAMPA NEVIDLJIVE SVETLOSTI ZVER U OVEKU I KAPIJA BOGA SUNCA SMRT STAROG DOBA I NOVI SVETSKI POREDAK EONI ZATO NISAM HRIANIN - PO BERTRANDU RASELU DUHOVNA GNOSTIKA ZAJEDNICA NA BALKANU ILUMINATI KABALA I MASONERIJA LIBER KAABA ALEF - STAZA KOJA VODI DALJE OD HOKMAHA SKAKAVAC 10 - KETER - 01.01. 2007.e.v. NUIT SVE OTAC I VELIKA MAJKA UTOITE REDA TELEMITA ANTIQUUS SCOTICUS RITUS ACCEPTUS SV. APOSTOL ANDREJA PRVOZVANI ET IN ARCADIA EGO... PRIA O TRI PRASETA I VUK ZVANI SLOBODA LANI KRALJ I MESIJA IZMAZANI LIBER ELA LIBER XLV VEL MONOKEROS DEI ASTRIS PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME - DOMAA TELEMA APOSTOLI AKEFALONA MALI WRAG ANALIZA LIBER VII SINARHIJA SAMOOBMANA ILI SLEPAC KOJI BI MOGAO DA PROGLEDA

64

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 2.1 - MULADARA (Letnji solsticij 2008.e.v.) ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE O DUHOVNOM PUTU JEVAN ELJE PO JOVANU - "... FABULA CHRISTI" O SVAKODNEVNOM IVOTU I PARADOKSIMA DEVETA KAPIJA KOTSKI OBRED - PRIRODA I ENERGETSKO BU ENJE LIBER ILLUMINATUS INITIATORUM

SKAKAVAC 2.2 - SVADISTANA (Jesenji Ekvinocij 2008.e.v.) POSTOJANJE JE ISTA RADOST O KARMI SILBAEAN ARCADIAN ODA ANDROGINU ORIJENTALNI TANTRIKI ORGANIZAM TABELE KORESPODENTNIH O.T.O. MISTERIJA O.T.O. OBJAVA O PRAKSAMA O OTO-U OBZNANJIVANJE OKULTNOG HRAMA KOMPLETNE O.T.O. PRAKSE O PRAKSAMA VRHOVNOG REDA ORDO TEMPLI OCCULTIS - O.T.O. MISIJA MYSTERIA SOLIS OPUS ANGUI INTERNI SKAKAVAC 2.3 - MANIPURA (12. Oktobar 2008.e.v.) VELIKO BELO BRATSTVO VOARKADUMIA O MAGIJI ELEMENTI LIBER DALETH HRAMOVSKE ARKANE OPTA UPUTSTVA ZA MEDITACIJU O TAROTU TAROT AEONA ARABESQUE PREPOZNAVANJE JA SAM TVOJ NEGATIV SERPENTMUSICK - LOCUST ALBUM VIZIJA I GLAS MALE VIZIJE ZODIJAKA RITUAL PROLASKA KROZ TUAT HHH ISPITI RANGOVA SPOLJANJEG REDA A.'.A.'.

65

SKAKAVAC 3.5
SKAKAVAC 2.4 - ANAHATA (18. Novembar 2008.e.v.) O SREI LIBER ROTA vel WICCA O SEKSU LIBER 34 VERZIJE IZVO ENJA SAMEK RITUALA O MORALU IZGUBLJEN U PRIJEVODU ON SUSRET DUA U SVEMIRU (PREPOZNAVANJE) STRUKTURA M.E.A.P.R.M.M. PROJEKCIJA ETIRI KOTSKA STEPENA KRATKA ALHEMIJSKA TUMAENJA M.E.A.P.R.M.M. ALHEMIJSKE OPERACIJE I SISTEM AKRI EST OPERACIJA ALHEMIJE EGIPATSKOG MASONA O RITUALIMA SKAKAVAC 2.5 - VIUDI (22. decembar 2008.e.v.) ZAVJET LJUBAVI DJECA MESECA O KREATIVNOM NIHILIZMU O UZALUDNOSTI 33 STEPEN - 5312 KRUENJA SVETLOSTI POSEIDONSKA BAJKA ODAVDJE DO VENOSTI ALION TAROT BOLON TIKU O ELEMENTALNIM OGLEDIMA ZAKONA VO ENA VIZUALIZACIJA KROZ SEDAM SFERA ZAVET MAJSTORA HRAMA VELIKI RITUAL BABALON SKAKAVAC 2.6 - A NA (2. februar 2009.e.v.) ZA NOVU LJUBAV O NIEMU EZOTERINA MASONERIJA O TOME TA JE ISTINA LUNA JE MLADA DUO OKEANA BEZIMENA SHVATANJE I DOIVLJAJ DRVETA IVOTA KROZ VREME MAGOVI EONA LIBER I VEL MAGI SA KRATKIM KOMENTARIMA REI STEPENA A.'.A.'. MOZAIK MEROVINGIAN DRUTVO ZVEZDE I ZMIJE - S.'.S.'.S.'. PJESMA ZA PALOG AN ELA SKAKAVAC 2.7 - SAHASRARA (20. mart 2009.e.v.) MADRIGAL ZA SVEMIRSKOG AMANA KONSTITUCIJA REDA TELEMITA - SA KOMENTARIMA POZDRAV BRAI I SESTRAMA OTPUTUJMO DALEKO ZID MEDITACIJA O SOBI ZA KONTEMPLACIJU TELEMITSKA MASONERIJA U NASTAJANJU APOLOGIJA RADU AERIAL LIBER 161 vel OMNIA AD UNUM MISTINA ZEMLJA BOGINJE ORDO ASTRI TET TAROT LIBER AIWAZ VIZIJA PRVOSVETENICE DOZVOLA ZA ODLAZAK

66

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 3.1 - ZEMLJA - Proleni Ekvinocij 2010.e.v. SLUTNJA TVOG DOLASKA O SOLE MIO SVETLOST NOVE ZORE EZOTERINA MASONERIJA SAN KRATKA EZOTERINA RASPRAVA O MASONSKIM ALATIMA SRPSKA MASONSKA ARENA PLAMENA ZVEZDA MAJSTOR KRALJEVSKE UMETNOSTI PUTOVANJA MAJSTORA MASONA LOA MISIR UTICAJ I ULOGA MEDIJA U PROCESIMA GLOBALIZACIJE EROS THANATOS LEBDIM BALKANSKA LISICA NAJVII SKAKAVAC 3.2 - VODA - Jesenji Ekvinocij 2010.e.v. LEPTIR KAMO SE KREE NAA SVIJEST? KNJIGA REI I MEDITACIJA REDA SKRIVENOG HRAMA NEO-GNOSTIKO SVEENSTVO KAO STUPNJEVANJE SPIRITUALNOG POSTIGNUA LIBER LXV SA KOMENTARIMA

SKAKAVAC 3.3 - VATRA - Proleni Ekvinocij 2011.e.v. AUDERE - TACERE - SCIRE - VELE SIDERALNA ASTROLOGIJA ASTRALNA ISTRAIVANJA - TAU, IN, QUOF I RE A.'.A.'. KONSTELACIJE DOBROINSTVO LIBER ARARITA + KOMENTARI LIBER CADI + KOMENTARI PEVANJA DZIJANA LIBER 49 KNJIGA MEONA KNJIGA BA NEB TET KNJIGA POVRATKA KROZ NO KNJIGA UPLJEG DRVETA LIBER DOZMIT KNJIGA ZASENJIVANJA PEROM MAAT MUDROST ILBE LIBER OMONOIA

67

SKAKAVAC 3.5
SKAKAVAC 3.4 - VAZDUH - Jesenji Ekvinocij 20011.e.v. PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTURE LIBER PORTA LUCIS SA KOMENTARIMA TEOLOGIJA MEMFISA O ENOHIJANI NEPOZNATI FILOZOFI ABRAMELINOVI KVADRATI

SKAKAVAC 3.5 - DUH - Proleni Ekvinocij 2012.e.v. BABA JAGIN ARABESKNI KOVEG LABAVIS ME, ADONAI DVE TELEMITSKE "KRENJE" LIBER TAU SA KOMENTARIMA POLIFILIJEV SAN DRAGA BRAO U KRALJEVSKOJ UMETNOSTI DATUMI RITUALA O.'.T.'. za 2012. e.v. TA JE LJUBAV TVOJA,.... UNIVERZALNA RELIGIJA LIBER STELAE RUBEAE SA KOMENTARIMA LOGOS AIONOS TARO FINALNA FANTAZIJA

68